Αποφασίζεται ότι τα μαθήματα που θα εξεταστούν στις κατατακτήριες εξ

Αποφασίζεται ότι τα μαθήματα που θα εξεταστούν στις κατατακτήριες εξετάσεις για το
ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 καθώς και η ύλη τους είναι τα εξής:
A. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ι. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
1. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Πλάτωνα (µεταφυσική, ηθική, γνωσιολογία).
2. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη (μεταφυσική, ηθική).
ΙΙ. Νεότερη Φιλοσοφία (με έμφαση στη γνωσιοθεωρία).
1. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του René Descartes.
2. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας τoυ John Locke.
3. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του David Hume.
4. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Immanuel Kant.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1. Mario Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, Εκδόσεις Τραυλός (2000).
2. Γιάννης Πλάγγεσης, Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Εκδόσεις Κριτική (2009).
3. Anthony Kenny (επιμ.), Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, Εκδόσεις Νεφέλη (2005).
B. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1) Christian de Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, εκδ. Καρδαμίτσα,
2003.
2) Michel Lallement, Ιστορία των κοινωνιολογικών ιδεών, εκδ. Μεταίχμιο, 2004.
3) Νικόλαος Τάτσης, Κοινωνιολογία ΙΙ. Κοινωνική οργάνωση και πολιτισμικές διεργασίες,
τόμος Β, εκδ. Οδυσσέας.
Γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
H Παιδαγωγική ως Επιστήμη. Βασικές έννοιες και βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής
(διδασκαλία, μάθηση, αγωγή, κοινωνικοποίηση, μόρφωση, εκπαίδευση, παιδεία, αγωγή).
Αντικείμενο της Παιδαγωγικής. Κλάδοι της Παιδαγωγικής. Η σχέση της Παιδαγωγικής με
άλλες επιστήμες. H ιστορική εξέλιξη της Παιδαγωγικής. Τα κυριότερα παιδαγωγικά και
εκπαιδευτικά ρεύματα από το 18ο αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα (Διαφωτιστές, Ρουσσώ,
Πεσταλότζι, νεοουμανιστές, Έρβαρτος, Νέα Αγωγή (Ντεκρολύ, Μοντεσσόρι, Κλαπαρέντ,
Φρεινέ κτλ), Ντιούι, Σχολείο Εργασίας στη Γερμανία κτλ.).
Παιδαγωγική σχέση: Σχέση παιδαγωγού-παιδαγωγουμένου. Το παιδαγωγικό κλίμα στο
σύγχρονο σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο.
Παιδαγωγική θεώρηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και οι σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαίδευση.