2. ΥΛΗ 2014 - 15neo.pdf - Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Των Πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του
εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων ΠΤΥΧΙΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ και ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, βάσει του Νόμου
3404/05 και της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16.12.2013.
Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους απόφοιτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων
Πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών που επιθυμούν να
καταταγούν στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για απόκτηση πτυχίου του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία για το Ακαδημαϊκό έτος
2014 – 2015 βάσει της αριθ. Φ1/192329/Β3/16.12.2013 υπουργικής απόφασης.
1.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από
2014 τα εξής:
01
έως
15 Νοεμβρίου
α. Αίτηση στη Γραμματεία του Τ.Ε.Ε.Π.Η.
β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
[Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του
τίτλου σπουδών τους από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την
αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών].
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 01 έως 20 Δεκεμβρίου
2014.
(Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη
εξέτασης του πρώτου μαθήματος)
Ποσοστά κατατάξεων βάσει της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16.12.2013.
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των
κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται
σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.
Το ποσοστό των κατατάξεων για όλες τις κατηγορίες κατατασσομένων, για το
ακαδημαϊκό έτος 2014 -15 στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
ηλικία είναι είκοσι τέσσερα (24). [200 εισακτέοι Χ12% = 24].
1
Τα μαθήματα και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις του
ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 είναι τα εξής:
1ο μάθημα: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Εξεταστέα ύλη:
1. Houssayé J., Οι δεκαπέντε παιδαγωγοί. Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής
σκέψης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2000.
 Εισαγωγή
 Johann Heinrich Pestalozzi
 Friedrich Froëbel
 John Dewey
 Ovide Decroly
 Maria Montessori
 Anton Semyonovitch Makarenko
 Roger Cousinet
 Célestin Freinet
 Alexander Sutherland Neill
 Carl Rogers
2. Χρυσαφίδης Κ., Επιστημολογικές αρχές της προσχολικής αγωγής. Το νηπιαγωγείο στο
χώρο της ιδεολογίας και της επιστήμης, Αθήνα, Τυπωθήτω – Δαρδανός, 2004.
 Πρόλογος
 Εισαγωγή
 Τρίτο κεφάλαιο: Παιδαγωγικές προεκτάσεις της επιστημολογίας
 Τέταρτο κεφάλαιο: Η διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής με βάση τις ποικίλες
παιδαγωγικές θεωρίες








Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bertrand Y., Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1994.
Κριβάς Σ., Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα, Gutenberg, 2005.
Μουμουλίδου Μαρία, Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική
εκπαίδευση: θεωρητικό πλαίσιο και πράξη, Αθήνα, Τυπωθήτω – Δαρδανός, 1996.
Νηλ Α. Σ., Σάμερχιλ. Το ελεύθερο σχολείο, Αθήνα, Καστανιώτης, 1978.
Ντιούι Τ., Το σχολείο και η κοινωνία, Αθήνα, Γλάρος, 1982.
Ντιούι Τ., Εμπειρία και εκπαίδευση, Αθήνα, Γλάρος, 1980.
Ντιούι Τ., Το σχολείο που μ’ αρέσει, Αθήνα, Γλάρος, 1982.
Röhrs H., Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης,
1990.
2ο μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Εξεταστέα ύλη:
Η ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου.
Μάθηση. Η μάθηση στα πλαίσια του συμπεριφορισμού.
Γλώσσα και σκέψη.
Κοινωνική ψυχολογία. Κοινωνική απόδοση. Στάσεις και αλλαγή των στάσεων.
Κοινωνική επιρροή.
Προσωπικότητα και θεωρίες προσωπικότητας.
2
Κλινική ψυχολογία. Τι είναι ψυχοπαθολογία. Αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της
διάθεσης
και διαταραχές της προσωπικότητας.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Hoeksema, S. N.
(2000).
Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard (τόμος Α+ Β). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
•Βοσνιάδου, Σ. (1999). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (τόμος Α+ Β). Αθήνα: Gutenberg.
•D. L. Schacter, D. T. Gilbert, & D. M. Wegner. (2012). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις
Gutenberg
3ο μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Εξεταστέα ύλη:
Θεματικές ενότητες
 Πραγματολογία – η γλώσσα ως πράξη: γλωσσικές πράξεις, αρχή της συνεργασίας
 Κειμενογλωσσολογία: η γλώσσα ως κείμενο, η έννοια του περικειμένου,
προφορικός και γραπτός λόγος
 Γλωσσική ποικιλότητα (διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι, επίπεδα ύφους/λειτουργικές
ποικιλίες, η γλώσσα των νέων κλπ.)
 Γλώσσα και σημασία (λεξικές σχέσεις, μεταφορά, ιδιωματισμοί)
 Συστήματα γραφής και η ιστορία της γραφής της ελληνικής γλώσσας
 Γλωσσική αλλαγή και γλωσσικός δανεισμός
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
Dirven, R. & Verspoor, M. 2004. Γνωστικές ανιχνεύσεις στη γλώσσα και τη
γλωσσολογία. Μετάφραση-προσαρμογή-επιμέλεια: Αγγελική Αθανασιάδου &
Μιχάλης Μηλαπίδης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. 2008. Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας.
Μετάφραση: Ε. Βάζου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης.
Επιστημονική επιμέλεια: Γ. Ι. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ. σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου) 2001.
Εγκυκλοπαιδικός οδηγός. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/guide/contents.html
Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ. σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου) 2007. Θέματα
ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/history/contents.html
3