ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(2ο ΜΕΡΟΣ)
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
«πραγματικές» - επιτόπου (στο εργοτάξιο)
συνθήκες συμπύκνωσης εδαφών
Βασικές απαιτήσεις:
1) συμπύκνωση
ύ
κατά
ά στρώσεις
ώ
(πόσο
( ό
πάχος??)
ά
??)
2) επίτευξη «βέλτιστης υγρασίας»
3) επίτευξη
ε ίτευξη βέλτιστης ενέργειας συμπύκνωσης
συμ ύκνωσης (χρήση
κατάλληλων μηχανημάτων οδοποιίας π.χ. οδοστρωτήρα)
η «ταύτιση» εργαστηριακής προσέγγισης και επιτόπου συνθηκών
συμπύκνωσης, οριοθετούνται με τον καθορισμό του
«βαθμού συμπύκνωσης»
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
διακύμανση υγρασίας εδάφους
κατά την κατασκευή
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Βασικές απαιτήσεις κατά τη συμπύκνωση στο εργοτάξιο
Πά
Πάχος
εδαφικής
δ
ή στρώσης
ώ
για συμπύκνωση:
ύ
Εξαρτάται από το διαθέσιμο εξοπλισμό
Κυμαίνεται από
α ό 0
0.20
20 – 0.50
0 50 μέτρα
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
όσο πιο δύσκολη συμπύκνωση παρουσιάζει ένα γεωϋλικό
τόσο μειώνεται το πάχος της «προς συμπύκνωση» στρώσης
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Υγρασία εδαφικής στρώσης που συμπυκνώνεται:
Περίπου
Π
ί
ίση
ί
με τη «βέλτιστη
βέλ
υγρασία»
ί
Μικρότερη : δεν γίνεται καλή συμπύκνωση
Μεγαλύτερη: προκαλεί «ζύμωση»
Μεγαλύτερη
ζύμωση του εδάφους και μείωση της
φέρουσας ικανότητάς του
υδροφόρα
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Ενέργεια συμπύκνωσης (μηχανήματα συμπύκνωσης)
Είδος εδάφους που πρέπει να συμπυκνωθεί:
Αμμοχάλικα :δονητικοί ή ελαστικοφόροι οδοστρωτήρες
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Αργιλικά εδάφη: «κατσικοπόδαρα»
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
ποιοτικός έλεγχος συμπύκνωσης επιχωμάτων
1η μέθοδος κώνου και άμμου
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
2η μετρητές συμπύκνωσης
(compactometer)
compactometer)
… όσο πιο συμπαγές είναι το έδαφος τόσο….
δίνει μεγαλύτερη «αναπήδηση
αναπήδηση σε κρούση»
κρούση
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών
ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση
Βραχωδών υλικών στην κατασκευή ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
κοκκομετρική διαβάθμιση
• μέγιστη διάσταση υλικού < 2/3 πάχους
συμπυκνωμένης
έ
στρώσης
ώ
• διερχόμενο (κατά βάρος) από κόσκινο 1¨ < 30% και
δ
διερχόμενο
ό
Νο
Ν 200 < 10%
μορφή
ή κόκκων
ό
• ακατάλληλη μορφή κόκκων < 30%
Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών