Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για

: 739INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα :http://minedu.gov.gr
E-maıl
: [email protected]
Πληροφορίες 210-344.2292
210-344.3836
210-344.2514
210-344.2294
210-344.2937
210-344.2302
210-344.2025
210-344.2071
210-344.3093
FAX:
210-344.2299
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.01 12:35:27
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ:
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 01-07-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Φ.821/1286Π/101503/Ζ1
ΠΡΟΣ:
1. Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης
2. Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
Προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του
εξωτερικού από το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 για το Νότιο Ημισφαίριο, η παρούσα να
κοινοποιηθεί με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας των
Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης, με ευθύνη των αποδεκτών σε
συνεργασία με τους Διευθυντές σχολείων.
Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης και ο
κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ’ αυτές.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e-mail.
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Όσοι από τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 20142015 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipodeaitisi.sch.gr. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, στη διεύθυνση, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4:
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική
αίτηση:
1
: 739-
i) για τους Ελληνικούς τίτλους σπουδών, διδακτορικούς τίτλους και μεταπτυχιακούς
τίτλους, φωτοτυπία του πρωτοτύπου.
ii) για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, φωτοτυπία
του πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης
επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του ν.4250/2014
(ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014).
iii) για τους τίτλους ξένων γλωσσών φωτοτυπία του πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από
φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2
του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014).
γ) Φύλλο μητρώου, το οποίο θα τους χορηγείται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο
ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση
αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙΠΟΔΕ την εκτυπωμένη μορφή της, υπογεγραμμένη καθώς και τα πλήρη,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις,
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία.
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:
α) έχουν τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις
30/9/2014 από το ΦΕΚ διορισμού.
β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες
αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Τα
αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την
καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/53-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως
τροποποιείται και ισχύει.
γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη
χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών.
2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη.
Δυνατότητα παράτασης χωρίς την καταβολή επιμισθίου υπάρχει, εφόσον διαπιστωθούν
υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να
υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.
3. Η απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο μπορεί να γίνει μόνο για ένα (1) έτος και με
δυνατότητα παράτασης, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από
εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η
ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η
απόσπαση και η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους
απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου, και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με
το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην απόσπαση του
εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.
2
: 739-
3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) ετών με επιμίσθιο, δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης με επιμίσθιο.
2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους
ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην
άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.
3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν
τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
4. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της
απόσπασής τους μετά από αίτησή τους για το σχολικό έτος 2013-2014.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.
α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 08 – 07 - 2014
και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.
β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. μέσα στην ίδια προθεσμία.
2. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή
διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές.
3. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά
δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.
5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι
μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις. Αλλαγή στην αρχική δήλωση προτίμησης
των χωρών δεν γίνεται δεκτή.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
εκτός των προτιμήσεών τους (σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν σε κάποια από τις
προτιμήσεις τους),εφόσον υπάρξουν κενά της ειδικότητάς τους σε άλλες χώρες, να το
δηλώσουν στο αντίστοιχο τετραγωνάκι στη σχετική αίτηση (Ν20 )μια (1) προτίμηση
2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες των Η.Π.Α. και της Ο.Δ.
Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται
ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου για τις προαναφερθείσες χώρες λαμβάνεται ως
ξεχωριστή προτίμηση.
3. Οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότητά τους (φυσικοί, χημικοί,
φυσιογνώστες, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτέρω κλάδου
αποσπώνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του
Ν.3475/2006.
4. Οι εκπαιδευτικοί που είναι Διευθυντές σχολείων ή Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη
3
: 739-
δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που
κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει άμεσα δεκτή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και
να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους.
5. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16
παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85, τ. Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 233/04.11.2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
35 του ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193/ 17-09-2013, τ. Α´) και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78, τ. Α΄), περί διατήρησης ή μη της οργανικής τους θέσης.
Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στα εξής σημεία:
α) Η αίτηση, υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του
Ν.2690/1999.
β) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
απόσπαση προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται μόνον εφόσον
υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.
γ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη
δυνατότητα μέχρι 10-07-2014 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε., αίτηση ανάκλησης της
αίτησης απόσπασης στο fax. 2103442299.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν
αίτηση ανάκλησης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία
απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες,
σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική
αίτησή τους.
6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν άμεσα στους
υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, επικαιροποιημένο Φύλλο Μητρώου με τα πλήρη και
ακριβή στοιχεία αυτών.
7. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) πίνακες επιλογής, Α χωρίς επιμίσθιο και Β με επιμίσθιο
κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν.
Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:
α. Ξένη γλώσσα χώρας υποδοχής, με άριστη γνώση, μόρια 50.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
Διδακτορική διατριβή , μόρια 50
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister, μόρια 25
γ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15
δ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
Καλή γνώση 10 μόρια
Πολύ καλή 20 μόρια
Άριστη γνώση 30 μόρια
2.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την
απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν
δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη
συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:
Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
4
: 739-
Συνυπηρέτηση
Σε χηρεία με παιδιά
Μονογονεϊκή οικογένεια
Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
Έγγαμος με παιδιά
Έγγαμος χωρίς παιδιά
Άγαμος- Διαζευγμένος
3. Με βάση τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, καταρτίζονται, με αξιολογική σειρά, οι δύο (2) πίνακες
επιλογής (Α χωρίς επιμίσθιο και Β με επιμίσθιο) ανά χώρα, γλώσσα και κλάδο. Οι εκπαιδευτικοί
του πίνακα Β (με επιμίσθιο) αποσπώνται μετά την εξάντληση του πίνακα Α (χωρίς επιμίσθιο) για
κάθε χώρα.
4. Για κάθε χώρα θα συνταχθεί:
I. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν επαρκή γνώση στην επίσημη γλώσσα της χώρας και
II. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν επαρκή γνώση σε εναλλακτική/ές γλώσσα/ες.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους
πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των
Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν
υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής
αρμοδιότητάς τους.
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι επιλεγμένοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την επιλογή τους από τη ΔΙΠΟΔΕ
δια των οικείων Διευθύνσεων στις οποίες κοινοποιείται σχετική Υπουργική Απόφαση και οφείλουν
να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, πλην
των περιπτώσεων που απαιτείται έκδοση βίζας. Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, λόγω χρονοβόρων
διαδικασιών έκδοσης VISA, ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να αναλάβει υπηρεσία και μετά την έναρξη
του σχολικού έτους 2014-15.
Εάν αδικαιολόγητα δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στα χρονικά αυτά διαστήματα, η Υπηρεσία
προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως
επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
Συνημμένα:
α) Έντυπο αίτησης
β) Πίνακας βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης
γ) Πίνακας χωρών – ειδικοτήτων
δ) Πίνακας Συντονιστικών Γραφείων - χωρών
ε) Πίνακας επιμισθίων
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέως
4. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε- Τμήμα Β΄(2)
5. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
6. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
7. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.
8. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
Kοινοποίηση:
1. Ο.Λ.Μ.Ε. – Ερμού και Κορνάρου 2, 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Δ.Ο.Ε. – Ξενοφώντος 15α, 10557, ΑΘΗΝΑ
5
: 739-
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015
1.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
2.
ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
3.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
π.χ. ΦΥΣΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕ0401
4.
ΕΠΩΝΥΜΟ
5.
ΟΝΟΜΑ
6.
7.
8.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
9.
ΝΟΜΟΣ
10.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. ΘΕΣΗΣ
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ
11α.
11β.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΕΚΠ/ΚΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 & ΤΗΛΕΦΩΝΟ
12. ΤΡΙΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έχω διδάξει σε σχολεία Α’θμιας, Β’θμιας) από το ΦΕΚ
Διορισμού ως τις 30/9/2014:
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
13. ΙΕΡΕΑΣ
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
14. ΕΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
ΕΤΗ ........... (αριθμητικό)
Λάμβανα επιμίσθιο ΝΑΙ  ΟΧΙ 
για ………… ΕΤΗ
15. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ:
ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ 
16. ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ στο εξωτερικό (Όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Σημεία 2 και 4 Παράγραφος 3):
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
17. ΧΩΡΑ *ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ
(3 επιλογές):
18. ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ (Επίπεδο Β2)
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ή ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ή ΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ή ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (Όταν
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας
απόσπασης):
19. ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:
1.
1.ΓΛΩΣΣΑ:
1.ΓΛΩΣΣΑ:
ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
Συνυπηρέτηση(**): 
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

2.
2.ΓΛΩΣΣΑ:
2.ΓΛΩΣΣΑ:
ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
Συνυπηρέτηση(**): 
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

3.
3.ΓΛΩΣΣΑ:
3.ΓΛΩΣΣΑ:
ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1) 
Συνυπηρέτηση(**): 
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)

(*)Σε περίπτωση που δηλωθεί Γερμανία ή ΗΠΑ να δηλωθεί το Συντονιστικό Γραφείο που σας ενδιαφέρει
(**) Η συνυπηρέτηση να δηλώνεται μόνο σε μία χώρα επιλογής, εφόσον ο/η σύζυγος βρίσκεται ήδη εκεί.
6
: 739-
20. ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΗΠΕΊΡΟΥΣ (μία επιλογή)
Α. ΑΜΕΡΙΚΗ

Β. ΑΣΙΑ

Γ. ΑΦΡΙΚΗ

Δ. ΕΥΡΩΠΗ

Ε. ΩΚΕΑΝΙΑ

21. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (τα παρακάτω κριτήρια υπολογίζονται
22. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:
μόνο σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μετά τη μοριοδότηση):
α. Συνυπηρέτηση*
β. Σε χηρεία με παιδιά
γ. Μονογονεϊκή οικογένεια
δ. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
ε. Έγγαμος με παιδιά
στ. Έγγαμος χωρίς παιδιά
ζ. Άγαμος-Διαζευγμένος






(* )Η συνυπηρέτηση δηλώνεται στον πίνακα 17 με τις προτιμήσεις χωρών.
23. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
α. Διδακτορικό

24. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
___________________
Οδός μόνιμης κατοικίας
___________________
Νομός
___________________
Σταθ. τηλ.
β. Μεταπτυχιακό

γ. Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ
________
_________________
Αριθμός
Δήμος
__________
_________________
Τ.Κ.
Χώρα
_______________
_________________
Κιν. τηλ.
Τηλ. θερινών διακοπών

_________________
e-mail
_________________
Άλλο τηλ.
Η αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν 1599/1986..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………..
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Σημείωση: Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης δίνονται στον ιστότοπο http://dipode-
aitisi.sch.gr .
7
: 739-
ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΧΩΡΑ –
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΖΕΡΙΚΑ
ΧΩΡΑ –
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ
1
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΡΑΒΙΚΑ
41
2
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ
43
ΚΩΔ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΔ.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΡΑΒΙΚΑ
3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
4
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΑ
5
ΜΑΡΟΚΟ
ΑΡΑΒΙΚΑ
47
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
6
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΣΕΡΒΙΚΑ
48
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ
7
ΜΕΞΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
49
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ,
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ,
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
44
46
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
8
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
50
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
9
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
10
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
52
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
11
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
53
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
12
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ
54
55
51
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
13
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ,
ΑΦΡΙΚΑΑΝΣ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
14
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
56
15.1 Βερολίνο Στουτγάρδη
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΡΙΚΑ
57
15.2 Μόναχο
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
15.3 Ντύσελντορφ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
15
ΟΥΖΜΠΕΚΙΚΑ,
ΡΩΣΙΚΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ,
ΡΩΣΙΚΑ
58
59
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
60
17
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ
ΑΡΧΗ
ΑΡΑΒΙΚΑ
61
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,
ΙΤΑΛΙΚΑ
18
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
62
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΚΑ
19
ΠΕΡΟΥ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
63
ΖΑΜΠΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
20
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΚΑ
64
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΑΓΓΛΙΚΑ
21
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
65
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
66
ΡΩΣΙΑ
ΡΩΣΙΚΑ
67
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΚΑ
69
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ
70
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ
71
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ, ΡΩΣΙΚΑ
16
ΔΑΝΙΑ
ΔΑΝΕΖΙΚΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
22
Η.Π.Α.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Η.Α.Ε
ΑΡΑΒΙΚΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ
24
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
25
ΣΟΥΔΑΝ
ΑΡΑΒΙΚΑ,
ΑΓΓΛΙΚΑ
72
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
26
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
73
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
27
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
79
ΙΣΡΑΗΛ
ΕΒΡΑΪΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ
28
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
74
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
29
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΑΡΑΒΙΚΑ
76
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΖΑΚΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ
30
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ
77
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
32
ΧΙΛΗ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
78
23
8
: 739ΚΑΤΑΡ
ΑΡΑΒΙΚΑ
33
KINA
KINEZIKA
87
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΚΙΡΓΙΖΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ
34
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
35
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
36
ΚΟΥΒΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
37
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΚΑ
38
Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ
ΓΑΛΛΙΚΑ
39
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ΛΕΤΤΟΝΙΚΑ
40
9
: 739-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΑΣΙΑ
ΧΩΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Η.Α.Ε.
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, ιερείς- δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι, ιερείςφιλόλογοι,
ΙΣΡΑΗΛ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΑΡ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
KINA
Φιλόλογοι
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, , μουσικής
ΑΦΡΙΚΗ
ΧΩΡΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, φυσικής αγωγής, αγγλικής, γαλλικής, ιερείςδάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, πληροφορικής, μουσικής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής , φυσικής αγωγής, ιερείς-δάσκαλοι,
ιερείς-θεολόγοι, ιερείς-φιλόλογοι, πληροφορικής,
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής,
Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, γαλλικής,, πληροφορικής
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΡΟΚΟ
Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι, φιλόλογοι,,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΝΙΓΗΡΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, πληροφορικής, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, μουσικής, φυσικής
αγωγής
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής
Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι
ΤΥΝΗΣΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
ΩΚΕΑΝΙΑ
ΧΩΡΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΡΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, γαλλικής, αγγλικής, πληροφορικής,, φυσικής
αγωγής,, μουσικής, καλλιτεχνικών
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, πληροφορικής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, γαλλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής,
πληροφορικής, οικονομολόγοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, μουσικής, πληροφορικής, καθώς και καθηγητές των ειδικοτήτων από ΠΕ01 έως ΠΕ11
10
: 739ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι,
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι,
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής, μουσικής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικοί, φυσικής αγωγής,, αγγλικής
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μουσικής, φυσικής αγωγής
ΣΕΡΒΙΑ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Δάσκαλοι, φιλόλογοι
Δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΧΩΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Η.Π.Α.
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΚΟΥΒΑ
ΜΕΞΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΕΡΟΥ
ΧΙΛΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι
Σημείωση:
Όπου αναγράφεται η ειδικότητα “φυσικοί”, θεωρείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04.
11
: 739-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
A/A
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
1
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
2
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ
3
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
4
ΚΑΪΡΟ
Αίγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, Ισραήλ, Ιορδανία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Μαρόκο, Σαουδική
Αραβία, Συρία, Τυνησία
5
ΛΟΝΔΙΝΟ
Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία,
Λετονία, Εσθονία
6
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιζία,
Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Μολδαβία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία,
Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ
7
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
8
ΜΟΝΑΧΟ
9
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
10
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
11
ΤΟΡΟΝΤΟ
12
ΤΙΡΑΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Γερμανία (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Thueringen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswigholstein, BadenWurttemberg, Hessen, Saarland, Rheinland−Pfalz), Πολωνία, Τσεχία
Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία,
Γερμανία (Nordrhein-Westfalen)
Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Μαλάουι, Λ. Δ. Κονγκό, Καμερούν, Νιγηρία,
Σουδάν, Αιθιοπία, Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Τανζανία
Γερμανία (Bayern), Αυστρία
Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα,
Μεξικό, Ουρουγουάη, Περού, Χιλή, Παναμάς
Maine, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey,
Pennsylvania, Massachusetts, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Delaware,
District Of Columbia, Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, Florida,
Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Missouri, Kansas, Oklahoma,
Texas, Arizona, Utah, Colorado, New Mexico, California, Nevada, Hawaii
Καναδάς, ΗΠΑ (Ohio, Washington State, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming,
North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois,
Indiana, Michigan, Alaska)
Αλβανία
12
: 739-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ
Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό
Α. ΕΥΡΩΠΗ
Α/Α
ΧΩΡΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΚΠ/ΚΟΙ-Δ/ΚΟΙ
1
ΑΓΓΛΙΑ
Λίρες Αγγλίας
2
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΥΡΩ
784
3
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΥΡΩ
1.438
4
ΒΕΛΓΙΟ
ΕΥΡΩ
1.224
5
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΥΡΩ
822
6
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΥΡΩ
1.431
7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΥΡΩ
1.334
8
ΔΑΝΙΑ
Κορώνες Δανίας
9.165
9
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ελβετικά Φράγκα
2.558
10
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΕΥΡΩ
1.166
11
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΕΥΡΩ
1.334
12
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΥΡΩ
822
13
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΥΡΩ
939
14
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΕΥΡΩ
1.062
15
ΛΕΤΟΝΙΑ
Δολάρια ΗΠΑ
874
16
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Δολάρια ΗΠΑ
874
17
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΕΥΡΩ
1.205
18
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Κορώνες Νορβηγίας
9.002
19
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΕΥΡΩ
1.224
20
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΥΡΩ
1.192
21
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΕΥΡΩ
1.192
22
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
ΕΥΡΩ
822
23
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΥΡΩ
1.192
24
ΡΩΣΙΑ
ΕΥΡΩ
1.425
25
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΕΥΡΩ
1.062
26
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΕΥΡΩ
1.166
27
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΕΥΡΩ
1.017
28
ΣΟΥΗΔΙΑ
Κορώνες Σουηδίας
8.958
29
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΥΡΩ
1.328
30
ΤΣΕΧΙΑ
ΕΥΡΩ
1.192
31
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΥΡΩ
1.010
32
ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Κ.*
* Ουκρανία-Μολδαβία-Λευκορωσία-ΚαζακστάνΓεωργία-Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν Κιργιζία-Ουζμπεκιστάν
ΕΥΡΩ
1.425
33
1.065
Β. ΑΜΕΡΙΚΗ
1
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΕΥΡΩ
1.295
2
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΕΥΡΩ
1.004
3
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΕΥΡΩ
817
4
Η.Π.Α.
ΕΥΡΩ
1.943
5
ΚΑΝΑΔΑΣ
Δολάρια Καναδά
1.781
6
ΜΕΞΙΚΟ
Δολάρια ΗΠΑ
1.749
7
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Δολάρια ΗΠΑ
1.425
8
ΠΑΝΑΜΑΣ
Δολάρια ΗΠΑ
1.749
13
: 7399
ΠΕΡΟΥ
Δολάρια ΗΠΑ
998
10
ΧΙΛΗ
Δολάρια ΗΠΑ
1.101
11
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΕΥΡΩ
1.008
12
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΕΥΡΩ
1.008
13
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΕΥΡΩ
1.008
14
ΚΟΥΒΑ
ΕΥΡΩ
1.008
Δολάρια Αυστραλίας
1.878
Γ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
1
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Δ. ΑΦΡΙΚΗ
1
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΕΥΡΩ
971
2
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΕΥΡΩ
926
3
ΖΑΜΠΙΑ
ΕΥΡΩ
855
4
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΕΥΡΩ
855
5
ΚΕΝΥΑ
ΕΥΡΩ
971
6
ΚΟΓΚΟ
ΕΥΡΩ
971
7
ΛΙΒΥΗ
ΕΥΡΩ
1.036
8
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΕΥΡΩ
778
9
ΜΑΡΟΚΟ
ΕΥΡΩ
971
10
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΕΥΡΩ
914
11
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΕΥΡΩ
914
12
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΕΥΡΩ
822
13
ΣΟΥΔΑΝ
ΕΥΡΩ
914
14
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΕΥΡΩ
887
Ε. ΑΣΙΑ
1
ΗΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ
ΕΥΡΩ
1.237
2
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΕΥΡΩ
697
3
ΙΡΑΚ
Δολάρια ΗΠΑ
686
4
ΙΡΑΝ
Δολάρια ΗΠΑ
534
5
ΙΣΡΑΗΛ
ΕΥΡΩ
946
6
ΚΑΤΑΡ
ΕΥΡΩ
1.166
7
ΚΙΝΑ
ΕΥΡΩ
1.425
8
ΚΟΡΕΑ
ΕΥΡΩ
1.363
9
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΕΥΡΩ
894
10
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΥΡΩ
1.069
11
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΕΥΡΩ
1.237
12
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΕΥΡΩ
1.363
13
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ
ΕΥΡΩ
1.425
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.
β.
γ.
δ.
Τελευταία ενημέρωση του πίνακα στις 02-05-12 (ΦΕΚ 807Β΄/19-03-12-1445B΄/02-05-12)
Το επιμίσθιο υπόκειται σε κρατήσεις 1% και 2% (Νόμος 3986/11, ΦΕΚ 152Α΄/01-07-11)
Το επιμίσθιο είναι αφορολόγητο από 01-01-2012 (Ν. 4038/12, ΦΕΚ 14Α΄/02-02-2012)
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2103443347 ( κ. Ε. Καγιάφα),
2103442484 (κ. Γ. Κατσαϊδώνης)
14