Περίληψη Διακήρυξης

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.03 10:49:24
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΩΜΝ6Ω90-8Λ0
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου
- Ιονίων Νήσων 2007-2013»
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Δ.
ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΒΥΤΙΝΑ
Υποεργο 1
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
2007-2013» (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
– Ίδιοι Πόροι)
Αρ. Πρωτ.: 16944/ 08-12-2014
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:
227.500,00 €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΒΥΤΙΝΑ»
με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 182.072,22 € και συνολικού προϋπολογισμού
227.500,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά την εκτέλεση του έργου που προβλέπεται από τον σχεδιασμό των
απαιτούμενων έργων για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου
έως Βυτίνα του Δήμου Γορτυνίας, όπως αναγράφεται αναλυτικά στο συμβατικό τεύχος της τεχνικής
περιγραφής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας, και συγκεκριμένα στην έδρα του
Δήμου στην Τ.Κ. Δημητσάνας Δήμου Γορτυνίας, στις 24/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. Αν για
οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες
πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ανεξαρτήτως έδρας, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΕΛΙΣ 1
ΑΔΑ: ΩΜΝ6Ω90-8Λ0
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.641,44 €
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι – ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2014ΕΠ02680006
της ΣΑ ΕΠ0268).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, στα Λαγκάδια μέχρι και την 19/03/2015 και με την
καταβολή του ποσού των 8€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27953-60501 και 27953-60511,
fax επικοινωνίας 27950-43215, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Νιάκα Ευαγγελία και
Τριανταφύλλου Αθανάσιος αντίστοιχα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΕΛΙΣ 2