ΑΔΑ: ΨΥ5ΘΩΚ6-ΘΣΥ

ΑΔΑ: ΨΥ5ΘΩΚ6-ΘΣΥ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.06 21:14:16
EET
Reason:
Location: Athens
Θραψανό, 01/12/2014
Αριθ. πρωτ. 25303
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού
230.000,00€ με το ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία (α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό 14.335,82€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), (β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
προϋπολογισμό 152.384,55€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και (γ) Η/Μ με
προϋπολογισμό 17.722,42€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας, στο Θραψανό μέχρι τις 08/01/2015.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40404, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κ. Στ. Τρουλλινός.
Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι : Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2
και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
ΑΔΑ: ΨΥ5ΘΩΚ6-ΘΣΥ
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Α1 για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 για έργα
κατηγορίας Η/Μ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.688,86ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑ
2003ΕΠ00200015 της ΣΑΕΠ 002) και έσοδα.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ