ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΤ-Θ

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΤ-Θ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 32672.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο
Δήμο Κατερίνης
Αρ.μελ.77/10
Π.Δ.Ε. αριθμός εγγραφής
2010ΕΠ00880061 (ΟΠΣ 296153)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.
Ο Δήμος Κατερίνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Ανέγερση
Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης , αρ.μελ.77/10 με
προϋπολογισμό 7.350.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κύρια κατηγορία) με προϋπολογισμό 4.543.743,30 Ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 1.256.566,01 Ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ( τηλ. 2351 350 455 ), μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2011 καταβάλλοντας τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 50 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από τον αρμόδιο υπουργό υπόδειγμα τύπου Α.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2351 350 455, fax επικοινωνίας 2351
350 470, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαυρομάτης Ηλίας.
3.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/7/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών) στο Δημαρχείο Κατερίνης, (Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 60100) στον 1ο όροφο και
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας(άρθρο 6 του Ν.3669/2008) σε έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας.
4.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΕΥΡΩ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 4.543.743,30
4Η , 5Η
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1.256.566,01
2Η ΚΑΙ ΑΝΩ
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
Σελ.1/2
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΤ-Θ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ ,σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΕΥΡΩ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 4.543.743,30
3Η αναβάθμ. 4Η , 5Η
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1.256.566,01
2Η , 3Η ή
4Η (για επιχειρήσεις με έδρα
εντός νομού ή 2ου επιλεγμένου
νομού )
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
5.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 116.006,20 ΕΥΡΩ
Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με αριθμό εγγραφής 2010ΕΠ00880061(ΟΠΣ 296153), είναι
ενταγμένο με την υπ’ αριθμ. 7368/11-10-2010 απόφασης ένταξης, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), Άξονας Προτεραιότητας 7 –
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητος 59 – Ανάπτυξη
Πολιτιστικών Υποδομών Ο.Τ.Α. , Κωδικός Πρόσκλησης 040, ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το ΕΤΠΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης
8.
Περίληψη της διακήρυξης αυτής, συνταγμένη κατά το σχετικό έντυπο του κανονισμού ΕΚ1564/2005
της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 17/05/2011 στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατερίνη 18-05-2011
Ο Δήμαρχος Κατερίνης
Σάββας Χιονίδης
Σελ.2/2