ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης τη

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΗΗΗΗΗΛΕΚΤΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
fax
e-mail
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.08 10:53:29
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Αθήνα, 8/4/2015
Αρ. Πρωτ.: 14929/617
Αρ. Διακήρυξης: 3/2015
: Σταδίου 29
: 10110 - Αθήνα
: Δέσπ. Πλάκα,
Τζ. Οικονόμου
: 2131516541, 623
: 2103368070
: [email protected]
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά για
την επιλογή Αναδόχου του έργου
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου και χώρων του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα» για χρονικό διάστημα 7 μηνών
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
Έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις:
1.
2.
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).
Του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20) και τον Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
1
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 29).
Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.
98/2012 (Α' 160) και ισχύει.
Της με αριθμ. πρωτ. 40001/8107/14-11-2014 (Β' 3078) απόφασης «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.».
Του Ν. 4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4205/2013 (Α΄ 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις» (άρθ. 9, παρ. 4β).
Του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄
64)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 295) «Περί Δημόσιου λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Του Π.Δ. 118/2007 (Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, αναλογικά και
κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στη φύση των υπηρεσιών, στις διατάξεις του
Π.Δ. 60/2007, του Ν. 4155/2013 και των εκτελεστικών του Υ.Α.
Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
Του Ν. 3886/2010 (Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 164).
Της αριθμ. πρωτ. 30440/08-05-2006 Εγκυκλίου του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες
2
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. πρωτ.
31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010 και 30108/24-01-2011 Εγκυκλίους.
Του άρθρου 8 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).
Του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (Α΄ 226) «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασ. εφεδρεία ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων επί δημόσιων διαγωνισμών.
Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 66).
Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
Του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Επιμελητήρια κλπ» (Α΄ 204), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Της K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (Β' 3400) για τα θέματα λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Της
Υ.Α.
ΔΙΣ/2011 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508 (Β΄ 2540)
«Διενέργεια
διαδικασίας κληρώσεως για μέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
δημόσιους διαγωνισμούς κλπ».
Της αρ. πρωτ. 2468/Δ9.681/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΣΠΛ-ΤΕΒ) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα
«Συγκρότηση Επιτροπών».
Της αρ. πρωτ. Δ6/Α/Φ1/44896/3110/08-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΨΦΛ-ΦΟΓ)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την
«κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Ειδικών Φορέων 33-110
(Κεντρική Υπηρεσία), 33-120 (Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), 33-210
(Δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης) και 33-220 (Δαπάνες Πρόνοιας).
Της ανάγκης φύλαξης της εισόδου και χώρων του κτιρίου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού
Σταδίου 29, Αθήνα.
Προκηρύσσουμε
Πρόχειρο Κλειστό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από
οικονομική άποψη, προσφορά, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου και χώρων
του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα, χρονικής διάρκειας επτά (7) μηνών από
την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών.
3
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (59.800,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και
θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 0873 Ειδικού Φορέα 33-210.
Λόγω της επείγουσας ανάγκης για τη φύλαξη της εισόδου και χώρων του κτιρίου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 20η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Οι
προσφορές αυτών που έχουν κληθεί να υποβάλουν, θα αποσφραγισθούν μισή ώρα μετά
την καταληκτική ώρα υποβολής, ήτοι 10:30, στο επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα,
κτίριο του Υπουργείου, 5ος όροφος, γραφείο 528, δημόσια, από την Επιτροπή
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών για προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού
εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) την 8η/4/2015
ημέρα Τετάρτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια
των εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε
περίπτωση παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα ακριβή αντίτυπα των εν λόγω
εγγράφων, τα οποία τηρούνται στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί
β. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό
πρωτοκόλλου.
Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση
εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό μήνυμα) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα
έγγραφα του Διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/07 και αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται γραπτώς από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
4
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4)
εργασίμων ημερών, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω
Π.Δ/τος (άρθρο 10 παρ. 1 περ.γ του Π.Δ.118/2007). Αιτήματα παροχής πληροφοριών
που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεν εξετάζονται.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση
Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Δ/νση Προμηθειών,
Μέριμνας και Τεχνικών Έργων – Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να
τροποποιούν ουσιώδη όρο της Προκήρυξης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με
τους όρους του Διαγωνισμού.
Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του
Π.Δ. 118/2007 (Α' 150), αναλογικά εφαρμοζόμενου για την περίπτωση των υπηρεσιών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ
5
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...................................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................... 9
ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................................................. 10
ΑΡΘΡΟ 3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ..................................................................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ............................................................................... 12
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................ 12
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ............................ 13
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ................................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................... 14
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ................................................................................... 15
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ..................................................................... 15
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................... 15
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................... 16
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................. 19
ΑΡΘΡΟ 17. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................... 19
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
....................................................................................................................................... 20
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ............................................ 21
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................... 22
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ............................... 23
ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................................................................................. 24
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ................................................................ 26
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .............................................................................. 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................. 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ .......................................... 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ......................................... 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................... 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ .............................................................................. 44
6
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα,
Ελλάδα, οδός Σταδίου αρ. 29, Τ.Κ. 10110
Παροχή πληροφοριών : Δέσποινα Πλάκα,
Τζένη Οικονόμου
Αναθέτουσα αρχή:
Τηλέφωνα: 2131516541 και 2131516623
fax: 2103368070
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
[email protected]
Ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
8/4/2015
Ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στην ιστοσελίδα
www.ypakp.gr
(αρ. 38 ΥΠΑΣΗΔ):
8/4/2015
Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού / υποβολής
προσφορών:
20/4/2015, ώρα Ελλάδος: 10:00
Είδος διαγωνισμού:
Πρόχειρος κλειστός διαγωνισμός
Είδος σύμβασης
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Κωδικός αναφοράς CPV
79713000-5
Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά
Η είσοδος και χώροι του κτιρίου επί της οδού
Σταδίου 29, Αθήνα:
Αποσφράγιση προσφορών, μισή ώρα μετά την
καταληκτική ώρα υποβολής (10:30)
Η φύλαξη του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 29,
Αθήνα, θα γίνεται σε 24ωρη καθημερινή βάση, ως
εξής:
Στοιχεία των προς εκτέλεση
υπηρεσιών:
Α. Δευτέρα-Παρασκευή, τις εργάσιμες ημέρες: τρεις
(3) ένστολοι φύλακες 07:00-15:00, δύο (2) ένστολοι
φύλακες 15:00-23:00 και ένας (1) ένστολος φύλακας
23:00-07:00.
Β. Σαββατοκύριακα και αργίες: δύο (2) ένστολοι
φύλακες 07:00-15:00, δύο (2) ένστολοι φύλακες
15:00-23:00 και ένας (1) ένστολος φύλακας 23:007
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
07:00.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν καθ' όλη τη
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας.
Τόπος και Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου:
Προϋπολογισμός του Έργου:
Αθήνα, 7 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
59.800,00 € χωρίς ΦΠΑ
(73.554,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Δεν προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης
Ειδικός Φορέας και ΚΑΕ που
βαρύνει η δαπάνη
33-210, 0873
8
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 29, Τ.Κ. 10110, Ελλάδα.
Έργο /υπηρεσίες : Οι υπηρεσίες φύλαξης.
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη, από την Αναθέτουσα Αρχή, ως μέγιστη δαπάνη για τις
ζητούμενες υπηρεσίες.
Υποψήφιος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων/κοινοπραξία που
συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με
την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά, που πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του υποψήφιου αν είναι νομικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται
από τον παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον
υποψήφιο ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Υπεύθυνη δήλωση: Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση,
εννοείται της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία
υπογράφεται και δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Σε
χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή Επιτροπή: Η Επιτροπή που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί για κάθε θέμα
κατά τη διενέργειά του.
Επιτροπή Ενστάσεων:
Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
συγκροτείται από μέλη διάφορα αυτών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
εισηγείται για τις προσφυγές των υποψηφίων.
Ανάδοχος: Ο υποψήφιος που θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την
παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που
περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση ή κατακυρωτική απόφαση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την
οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση των υπηρεσιών.
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η
οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση και το περιεχόμενο της, επί του οποίου δεν
χωρεί διαπραγμάτευση, επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 5.
Επιτροπή Παραλαβής Έργου: Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως
αρμόδια για την παραλαβή των υπηρεσιών.
9
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή
τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από
οποιαδήποτε αξιολόγηση.
2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό
συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων
της παρούσας.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τον
διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά
υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωση για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ.
Φακέλων Προσφοράς κλπ.
5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες υποψηφίων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης, και στις
δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων
που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφαση,
προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι, τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία ή
δικαιολογητικά, δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.
8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου,
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
9. Το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει το σύνολο, των ζητουμένων με τη
διακήρυξη, υπηρεσιών. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων με την παρούσα
υπηρεσιών καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις
νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα
και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
11. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η
Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης
καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή
υποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο
έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση.
Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
12. Οι τιμές της Προσφοράς είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σε ευρώ.
13. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 5. Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας.
Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται.
14. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί/κοινοποιεί προς τους υποψήφιους τις αποφάσεις
της είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.
15. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων της
παρούσας τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για
την ερμηνεία της διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό,
εκτός αν από τη σχετική έννοια προκύπτει το αντίθετο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού
και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη, των όρων και των προδιαγραφών της
Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν
και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για
λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα
των δικαιολογητικών τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση. Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του
προϋπολογισμού του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων
(1.000 €) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ. Οι ενδεχόμενες ενστάσεις
που θα ασκηθούν βάσει του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007 θα εξεταστούν από την επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 38 του ΠΔ. 118/2007.
11
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Α΄
160).
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία
ή/και αιρέσεις,

έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την
προσφορά κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα
του έργου,

αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων
υπηρεσιών,

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσας,

δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,

δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή,

η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

παρουσιάζει, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας προκήρυξης,

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου
αυτοί αναφέρονται,

αντιβαίνει τη νομοθεσία.
12
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, εντός
προθεσμίας που τάσσει η Αναθέτουσα Αρχή, να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Α΄
160). Το ύψος της εγγυητικής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ και η παραπάνω θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι
(6) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών, που
ορίζεται στην παρούσα.
2. Οι όροι της Σύμβασης επισυνάπτονται στην παρούσα. Διαπραγμάτευση των όρων δεν
επιτρέπεται.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποιήσεις της
περιπτώσεις, ύστερα
αλλοιώνουν το φυσικό
με έγγραφη συμφωνία
αρχικής σύμβασης.
σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής, εφόσον δεν
αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται
των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης
και για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται κατά τον επόμενο, από τον μήνα
αναφοράς, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί με
την αρ. 2468/Δ9.681/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΣΠΛ-ΤΕΒ) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
3. Έργο της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και υλικών είναι :
i.
Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο
ii.
Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων
iii.
Ο έλεγχος της πορείας του έργου, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία με
τον Ανάδοχο.
4. Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για
ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις που θα διαπιστωθούν
κατά τη διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.
5. Ειδικότερα, για την παραλαβή των υπηρεσιών, η Επιτροπή εξετάζει όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά που απορρέουν από την παρούσα.
6. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έργου.
13
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
7. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή
παρεκκλίσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη
εγγράφου παρατηρήσεων στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι
υποδείξεις της Επιτροπής προς τον Ανάδοχο καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας
πρέπει ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί.
8. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας
που καθορίζεται από το έγγραφο παρατηρήσεων της Επιτροπής, να συμμορφωθεί με τις
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Έγγραφα παρατηρήσεων με την ανωτέρω διαδικασία είναι
δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει
τούτο σκόπιμο.
9. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις
υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής,
αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό
αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό που θα αναφέρεται στην απόφαση
κατακύρωσης και θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν υποβολής του σχετικού τιμολογίου και λοιπών
δικαιολογητικών, στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών
Έργων- Τμήμα Προμηθειών.
2. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι
απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς καμία ανεξαιρέτως
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
3. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στην πληρωμή του Αναδόχου εάν οι υπηρεσίες
του δεν έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
5. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τις κείμενες
διατάξεις, φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα
Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση.
6. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον N. 4013/2011 (Άρθρο 4,
Παρ. 3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4146/2013, Άρθ. 61, παρ. 5 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, όπως και στη σχετική σύμβαση της παρούσας
διακήρυξης (προϋπολογισμού ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης),
14
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα
από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης.
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα
αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει
το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης,
χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης της
εισόδου και χώρων του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού Σταδίου 29, ως ακολούθως:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Σαββατοκύριακα και αργίες
Αριθμός Φυλάκων
Αριθμός Φυλάκων
07:00-15:00
3
2
15:00-23:00
2
2
23:00-07:00
1
1
Ωράριο
15
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό ασφαλείας θα αποτελείται από τα ίδια μέλη, θα κατέχει την προβλεπόμενη
από τις ισχύουσες διατάξεις άδεια εργασίας, θα γνωρίζει τη λειτουργία των μέσων
πυρόσβεσης και θα φέρει τα διακριτικά της αναδόχου εταιρείας. Επίσης, θα φέρει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας και επικοινωνίας.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας
της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν. 2518/ΦΕΚ 164/21-8-97).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Καθήκοντα θα είναι η προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών, η φύλαξη των
κτιρίων με σκοπό την πρόληψη έκνομων ενεργειών και η άμεση ειδοποίηση της Άμεσης
Δράσης όταν κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας θα
διενεργεί διακριτικό έλεγχο στα άτομα που εισέρχονται στα κτίρια του Υπουργείου, ώστε
να αποφεύγεται η είσοδος από άτομα με κίνητρα και ενδιαφέροντα άσχετα του
αντικειμένου του Υπουργείου (π.χ. μικροπωλητές).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο και τα πόστα
φύλαξης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς αύξηση των συνολικών ωρών
απασχόλησης των φυλάκων.
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη αντικατάσταση
των φυλάκων, για τη συνεχή και χωρίς διακοπή φύλαξη των κτιρίων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς που τυχόν θα προκύψει από αργοπορία προσέλευσης του υπό αντικατάσταση
φύλακα, ως και για πάσα ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει εξ αιτίας της αργοπορίας
οιουδήποτε φύλακα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει, σε Ασφαλιστική Εταιρεία
εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας, τον κίνδυνο της γενικής ασφαλιστικής ευθύνης
για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτή προσωπικό, στους
επισκέπτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αμέλεια του Αναδόχου ή των υπαλλήλων
του, για τα ακόλουθα ποσά: Ευρώ #70.000,00# κατ’ άτομο για σωματικές βλάβες ή
θάνατο, Ευρώ #60.000,00# για υλικές ζημιές κατά περιστατικό, Ευρώ #150.000,00#
ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και Ευρώ #500.000,00# ανώτατο όριο ευθύνης για
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και για ένα μήνα μετά τη, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη
της. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα της
Αναθέτουσας Αρχής στην Ασφαλιστική Εταιρεία ως δικαιούχου της ασφάλισης και να
διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το
παραπάνω ασφαλιστήριο κατά την υπογραφή της Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
16
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αναλαμβάνει πάσα ευθύνη αστική,
δυνάμενη να προκύψει εξ αιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των
φυλάκων. Επίσης, οι υπάλληλοι της εταιρείας φέρουν την ευθύνη για οιαδήποτε ενέργειά
τους αντιβαίνει στον ποινικό κώδικα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κέντρο λήψεως σημάτων 24 ώρου λειτουργίας.
Προκειμένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, οι φύλακες θα πρέπει να ενεργούν
αναλόγως, έχοντας ο Ανάδοχος την ευθύνη για την μη έγκαιρη ειδοποίηση των Αρμοδίων
Αρχών.
Οι φύλακες θα ελέγχουν κάθε κρύπτη που μπορεί να τοποθετηθεί επικίνδυνο
αντικείμενο.
Υποχρέωση της εταιρείας είναι επίσης και ο εφοδιασμός των φυλάκων με κινητά
τηλέφωνα και ασυρμάτους (ένα σετ για κάθε φύλαξη) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
που θα υπογραφεί, ο αριθμός κλήσης των οποίων θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ/νση
Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προμήθεια και πληρωμή των
κινητών/ασυρμάτων τηλεφώνων, το κόστος των συνδιαλέξεων, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο κόστος που βαρύνει τη λειτουργία των παραπάνω μέσων επικοινωνίας, είναι
αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ελέγχου για την κάθε φύλαξη – έντυπο
διπλότυπο, καρμπονιζέ – το πρωτότυπο του οποίου θα παραδίδεται εβδομαδιαίως στη
Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων – Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται από τους φύλακες η παραμονή ξένων ατόμων ή
ύπαρξη υπόπτου αντικειμένου, θα ειδοποιούν την εταιρεία για να φροντίσει εκείνη για την
άμεση ειδοποίηση της Αστυνομίας (ή και απευθείας θα καλούν την Αστυνομία), καθώς
και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να προφυλαχτούν αν χρειάζεται, από επικίνδυνες
καταστάσεις.
Γενικά, οι φύλακες οφείλουν να εκτελούν καθήκοντα φύλαξης και να παρευρίσκονται
στους χώρους φύλαξης του Υπουργείου κατά τρόπο εμφανή.
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και την
υποχρέωση όπως οι εντεταλμένοι από αυτήν υπάλληλοι, φέρουν και έχουν τα
χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της και τις προδιαγραφές της
παρούσας Διακήρυξης.
Πριν από τη λήξη του ωραρίου εργασίας, θα ελέγχουν λεπτομερώς τους χώρους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να
διαπιστώνουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτά κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα
αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Το προσωπικό θα διενεργεί περιπολίες στον εσωτερικό χώρο φύλαξης με αποκλειστική
ευθύνη του, σύμφωνα με το προκαθορισμένο, για το συγκεκριμένο πόστο, πρόγραμμα.
17
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Εάν παρατηρηθεί κάτι ασυνήθιστο π.χ. κάποιες πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα τα οποία
θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά, επεμβαίνει η εταιρεία, μέσω των φυλάκων της και
αποκαθιστά αυτά.
Απαγορεύεται στους φύλακες να επιτρέπουν την είσοδο στους υπαλλήλους, μετά τη λήξη
της εργασίας τους, στους χώρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί προς τούτο. Εφόσον υπάρξει
έκτακτος ανάγκη εισόδου ατόμου, τότε αυτή γίνεται με προκαθορισμένο τρόπο.
Οι φύλακες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση
της φύλαξης των χώρων. Επίσης, μετά την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων και
καθαριστριών, να επιθεωρούν τους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν
ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά, προς αποφυγή κάθε είδους ζημίας από πιθανή
βλάβη (π.χ. διαρροές νερού, πυρκαγιάς κ.λ.π.).
Στην περίπτωση μεγάλης έκτασης βλάβης και εφόσον εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η
αποκατάσταση αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρεία
και εκείνη με τη σειρά της αρμοδίως.
Το Υπουργείο τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε
φύλακα κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του, μετά από υπόδειξη των αρμοδίων, για
τη φύλαξη των Υπηρεσιών της.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας Νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό
του που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση
που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς προκληθεί σε τρίτους
από τα πρόσωπα που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας
Προκήρυξης και της Σύμβασης υποχρεώσεων του και κατά την εκτέλεση του
ανατεθειμένου σε αυτόν έργου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος επίσης θα δηλώσει ότι οι υπάλληλοι του θα είναι σε άριστη φυσική
κατάσταση υγείας και πνεύματος, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στη φύλαξη του κτιρίου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα δηλώσει ότι το
προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη θα εφαρμόζει τα κάτωθι :



Θα είναι ντυμένοι με την ειδική στολή του Αναδόχου.
Θα είναι εγκατεστημένοι στα σημεία των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα τους υποδειχθούν, τα
οποία θα τους επιτρέπουν να εποπτεύουν το χώρο, καθώς και να βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα και προσοχή, εις τρόπον ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν
αμέσως στις περιπτώσεις που θα γίνει κάτι σε βάρος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θα παρακολουθούν τους εισερχομένους και αυτούς που παραμένουν άσκοπα στα
σημεία εισόδου των κτιρίων και χώρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα επεμβαίνουν, σε περίπτωση που
διαπιστώνουν ύποπτους σκοπούς αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με
την αρμόδια Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα
απομακρύνουν αυτούς, σύμφωνα με τις εντολές που τους έχει δώσει ο Ανάδοχος.
18
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ



Θα διασφαλίζουν την εύρυθμη είσοδο, έξοδο και παραμονή των επισκεπτών στα
γραφεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας τον τρόπο και τα μέσα που του έχει ορίσει ο
Ανάδοχος.
Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα ειδοποιούν τις αρμόδιες
Αστυνομικές Αρχές και θα ενεργούν ό,τι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται
για την αντιμετώπιση της ληστείας ή της δολιοφθοράς, ως και πάσης άλλης
παρανόμου πράξεως.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα δίνουν σήμα συναγερμού στον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποχρεούνται δε
να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά μέσα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πυροσβεστήρες,) τον χειρισμό και την
θέση των οποίων θα έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ καλά.
Το προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου απαιτείται να κατέχει υποχρεωτικά,
άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή
τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του, σύμφωνα και με το άρθρο 3
του Ν. 2518/1997 (Α’ 164).
Το προσωπικό ασφαλείας, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, θα
είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως
ορίζει και το άρθρο 6 του Ν. 2518/1997 (Α’ 164).
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
α. Φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί
β. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο.
Σημειώνεται ότι, τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση στον
Διαγωνισμό, δεν μπορούν να μετέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, σε περισσότερα του ενός
σχήματα διαγωνιζομένων.
ΑΡΘΡΟ 17. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για δύο (2) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει
19
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η
20η/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
2. Οι προσφορές όσων έχουν κληθεί να μετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει είτε να
κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Σταδίου αρ. 29, 1ος
όροφος, Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο) μέχρι την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε να αποστέλλονται
στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που
τηρείται από αυτήν.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από
οποιαδήποτε αιτία, στην άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω
τρόπο.
4. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι
απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
5. Αν η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπό του, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται να χορηγηθεί
από αυτόν και να προσκομιστεί, κατά το αντίστοιχο στάδιο, έγγραφη εξουσιοδότηση
προς τον καταθέτοντα.
6. Οι προσφορές θα είναι γραπτές, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν
μέσα σε σφραγισμένο Κυρίως Φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς
τα εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου και χώρων του κτιρίου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί της οδού
Σταδίου 29, Αθήνα»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/4/2015
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ : ________________________________
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
20
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
7. Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους
υποφακέλους, ως εξής:
i.
Σφραγισμένο υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
ii.
Σφραγισμένο υποφάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και
iii.
Σφραγισμένο υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι
παραπάνω
υποφάκελοι
πρέπει
να
φέρουν
την
ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο:
(α) Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αίτηση
συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τη μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ κλπ) καθώς και πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του, αν είναι
νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου (αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο) και σε περίπτωση ένωσης
/κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τα μέλη της ή από τους
εκπροσώπους όλων των μελών.
(β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
όπως ισχύει κάθε φορά), για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
i) Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
ii) Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.
iii ) Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
iv) Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
v) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του
διαγωνισμού
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
21
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
είναι ενήμερος ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του.
(ε) Πιστοποιητικό ISO 9001-2000 ή ισοδύναμο, νομίμως επικυρωμένο
(στ) Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801-2002 Συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, νομίμως επικυρωμένο.
(ζ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης μα ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), με ισχύ
τουλάχιστον ενός (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η
Προκήρυξη.
(η) Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
(θ) Αντίγραφο άδειας ραδιοδικτύου Α΄ τάξεως Αθήνας-Θεσσαλονίκης.
(ι) Βεβαίωση Κύκλου Εργασιών της εταιρείας των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων μεγαλύτερο από το 150% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση
έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αντισυμβαλλόμενος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 150% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
ια) Κατάσταση Προσωπικού θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου
υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται
για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης για
την αξιολόγηση των Προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και για
τη δέσμευση του υποψηφίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου, η οποία θα περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι:
α. Μία (1) πλήρη λύση με αναλυτική περιγραφή των μεθόδων υλοποίησης, επόπτευσης
και ελέγχου των εργασιών και του τρόπου αντιμετώπισης του συγκεκριμένου έργου.
β. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και
τεχνικής ικανότητας:
 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα
παραγωγής του ζητούμενου έργου.
 Περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών, του
τεχνικού εξοπλισμού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό.
 Παροχή στοιχείων αριθμητικής επάρκειας του προσωπικού που απασχολεί ο
προσφέρων.
 Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το
προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε ο προσφέρων κατά την προηγούμενη
22
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του
αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του
δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των
έργων, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει
εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων
είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με
βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους.
γ. Κάθε επιπλέον στοιχείο που ο προσφέρων κρίνει ότι αποδεικνύει την πληρότητα των
στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών-ποιότητα απόδοσης και τεχνικής υποστήριξης και
κάλυψης.
Παρατήρηση:
Οποιαδήποτε προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τα οποία δεν
απαιτούνται για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, θα
διαχωρίζεται με σαφήνεια και καθαρότητα τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική
προσφορά του προσφέροντα και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς
προαιρετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, θα χαρακτηρίζεται δε με τον όρο
«ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Γενικές επισημάνσεις:
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν
γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει
τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και
Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την
Προσφορά του.
δ. Κατάλογο με πλήρη στοιχεία των ατόμων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες φύλαξης
(φύλακες), σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.
Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται.
Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο, την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου, η οποία θα περιλαμβάνει, επί
ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές, τον παρακάτω
πίνακα ανάλυσης κόστους :
23
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Αριθμός των εργαζομένων:
Ημέρες και ώρες εργασίας:
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ αντίγραφό της στο τέλος):
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.1 Ύψος του
προϋπολογισμένου ποσού που
αφορά στις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων:
1.2 Ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά:
1.3 Διοικητικό κόστος
παροχής των υπηρεσιών :
1.4 Αναλώσιμα :
1.5 Εργολαβικό κέρδος:
1.6 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου
και τρίτων κρατήσεις:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ
Οι τιμές θα είναι σε ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 22.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι προσφορές, λόγω της επείγουσας ανάγκης, θα αποσφραγισθούν την 20η/4/2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στο επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα, κτίριο του
Υπουργείου, δημόσια, από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών που έχει
συσταθεί με την αρ. 2468/Δ9.681/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΣΠΛ-ΤΕΒ) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από
οικονομική άποψη, προσφορά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος
προκήρυξης. Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών ανέρχονται σε ποσοστά ογδόντα (80%) τοις εκατό για την
τεχνική προσφορά και είκοσι (20%) τοις εκατό για την οικονομική προσφορά. Η
βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι έως 100 βαθμοί στην περίπτωση που
24
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
καλύπτονται ικανοποιητικά οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων
προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων,
εφόσον το επιθυμούν.
4. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αρχικά αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο
των προσφορών των υποψηφίων καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών και
μονογράφει τα περιεχόμενα κατά φύλλο. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων
εξετάζουν τους φακέλους, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας
Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης. Ο υποφάκελος με την Οικονομική
προσφορά δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή, παρουσία των
διαγωνιζομένων, και φυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθούν ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
5. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας. Η Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού μονογράφει τα περιεχόμενα κατά φύλλο. Κατά την
αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών μπορούν να παρίστανται οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν πρόσκλησης
του αρμοδίου οργάνου, οι οποίοι εξετάζουν τους φακέλους χωρίς απομάκρυνσή τους
από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τους φακέλους για τη
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της παρούσας. Στη συνέχεια, αξιολογεί την
Τεχνική προσφορά των υποψηφίων για τους οποίους δεν διαπιστώνεται από την
Επιτροπή λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που
αναφέρονται στο άρθρο 24, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, με τις αντίστοιχες
βαθμολογίες τους ανά κριτήριο αξιολόγησης.
7. Κατά το επόμενο στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, βεβαιώνει
το απαραβίαστο του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών και αποσφραγίζει και
μονογράφει τα υπάρχοντα σε αυτόν έγγραφα. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, ακολουθεί εξέταση αυτών από τους νομίμους εκπροσώπους των
προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν. Η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει
σε έλεγχο των στοιχείων των Οικονομικών Προσφορών και τελική αξιολόγηση των
προσφορών και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο προτείνεται, για κατακύρωση, η
πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η απόφαση κατακύρωσης εκδίδεται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
8. Κατά το επόμενο στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει
στο άνοιγμα του φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου.
25
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων-Τμήμα Προμηθειών,
μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η
Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
9. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό.
10. Ανάδειξη Αναδόχου
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν υποβάλλει και δεν
προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, όπου
απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ου το καθ’ εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει και προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει και δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί
από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος,
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος. Επίσης,
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του
άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή του διαγωνισμού, τα κάτωθι έγγραφα
και δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, τα
οποία, κατά περίπτωση, είναι :
1. Οι Έλληνες πολίτες :
1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
26
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
έχει/έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα
αδικήματα που αναφέρονται στο Π.Δ. 118/2007.

Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
στους νόμιμους εκπροσώπους του. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από
συνεταιρισμό, το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις ανωτέρω δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, ο/οι Υποψήφιος/οι θα πρέπει να επισυνάπτει/ουν, σε
επικυρωμένο αντίγραφο, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 1.1, 1.3 και 1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
1.6 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν. 3588/2007 (Α' 153).
2. Οι αλλοδαποί:
2.1 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση
27
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
2.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
2.5 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν. 3588/2007 (Α' 153)
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 2.1 αντίστοιχα.
3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3.3 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν. 3588/2007 (Α' 153).
4. Οι συνεταιρισμοί :
4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1, 1.2 και 1.3 της παραγράφου 1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 2.1, 2.2 και 2.3 της
παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα.
4.2 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται, από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
28
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή, όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν, στο συγκεκριμένο πρόσωπο, οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές προσφορές των
υποψηφίων, αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επίσης, για κάθε κριτήριο δίνεται
και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστής
βαρύτητας
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1.1 Τρόπος αντιμετώπισης και κατανόηση των ειδικών
απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου
20%
1.2 Υποδομή εταιρίας (εξοπλισμός) (όχι απασχολούμενο
25%
προσωπικό)
1.3 Μέθοδος εξασφάλισης της συνεχούς διατήρησης του
απαιτούμενου επιπέδου φύλαξης - δυνατότητα κάλυψης
έκτακτων αναγκών
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 65%
20%
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2.1 Εξειδίκευση του προσφέροντα σε συνδυασμό με τον
εξοπλισμό που διαθέτει για το έργο
10%
2.2 Εξειδίκευση και εμπειρία του απασχολούμενου
προσωπικού και αντιμετώπιση περιπτώσεων κρίσης (εξωγενείςενδογενείς παράγοντες
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 35%
25%
ΣΥΝΟΛΟ
100%
2. Η Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου ισούται με το
άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων Α και Β.
Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια
αξιολόγησης.
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου, σε επίπεδο Επιτροπής, είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών
του συνόλου των μελών της Επιτροπής, διαιρεμένου με τον αριθμό των μελών της. Η
29
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
επιτροπή βαθμολογεί την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζοντας τον
συνολικό βαθμό ΒΤΠ και συντάσσει πίνακα βαθμολογίας των διαγωνιζομένων.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται
στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 110 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:
- είναι 100 βαθμοί όταν καλύπτονται όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/προδιαγραφές
(απαράβατοι όροι),
- αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι απαράβατοι όροι της διακήρυξης.
3. Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών, κάθε μέλος της Επιτροπής αξιολογεί και
βαθμολογεί, ανά κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά.
4. Μία προσφορά χαρακτηρίζεται:

μη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της στις
προδιαγραφές και στις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν
υφίσταται είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο,

στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή
της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου,

ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της καλύπτει
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου,

εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της καλύπτει
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου
και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.
5. Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, θα γίνει με
βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
30
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως,
υπέρ
τ…..
………….……..
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της 20/4/2015 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της
εισόδου και χώρων του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα
συνολικής αξίας 73.554,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό
3/2015 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις τ……
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
31
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Fax:
Διεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος
Τίτλος Πτυχίου
Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έργο
Εργοδότης
Ρόλος (1) και
Καθήκοντα
Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος
Α/Μ (2)
(από - έως)
(1) Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος έργου, Συντονιστής, μέλος κλπ.
(2) Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε
ισοδύναμα ανθρωποετών.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ κα)
32
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ τ…
……………… οδός ………………
αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό ................... που αφορά στον διαγωνισμό της 20/4/2015 με αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου και χώρων του κτιρίου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού
Σταδίου 29, Αθήνα συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό
3/2015 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
33
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου και
χώρων του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, ως ακολούθως:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Σαββατοκύριακα και αργίες
Αριθμός Φυλάκων
Αριθμός Φυλάκων
07:00-15:00
3
2
15:00-23:00
2
2
23:00-07:00
1
1
Ωράριο
ΑΡΘΡΟ 2. Προθεσμία –παροχής υπηρεσιών
Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης
και για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε ως εγγύηση για την τήρηση
των όρων της, την με αριθμό ........ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας
......, ποσού ............ ευρώ με διάρκεια μέχρι .........
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου και
εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Το προσωπικό ασφαλείας θα αποτελείται από τα ίδια μέλη, θα κατέχει την προβλεπόμενη
από τις ισχύουσες διατάξεις άδεια εργασίας, θα γνωρίζει τη λειτουργία των μέσων
πυρόσβεσης και θα φέρει τα διακριτικά της αναδόχου εταιρείας. Επίσης, θα φέρει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας και επικοινωνίας.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας
της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν. 2518/ΦΕΚ 164/21-8-97).
34
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Καθήκοντα θα είναι η προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών, η φύλαξη των
κτιρίων με σκοπό την πρόληψη έκνομων ενεργειών και η άμεση ειδοποίηση της Άμεσης
Δράσης όταν κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας θα
διενεργεί διακριτικό έλεγχο στα άτομα που εισέρχονται στα κτίρια του Υπουργείου, ώστε
να αποφεύγεται η είσοδος από άτομα με κίνητρα και ενδιαφέροντα άσχετα του
αντικειμένου του Υπουργείου (π.χ. μικροπωλητές).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο και τα πόστα
φύλαξης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς αύξηση των συνολικών ωρών
απασχόλησης των φυλάκων.
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη αντικατάσταση
των φυλάκων, για τη συνεχή και χωρίς διακοπή φύλαξη των κτιρίων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς που τυχόν θα προκύψει από αργοπορία προσέλευσης του υπό αντικατάσταση
φύλακα, ως και για πάσα ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει εξ αιτίας της αργοπορίας
οιουδήποτε φύλακα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει, σε Ασφαλιστική Εταιρεία
εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας, τον κίνδυνο της γενικής ασφαλιστικής ευθύνης
για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτή προσωπικό, στους
επισκέπτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αμέλεια του Αναδόχου ή των υπαλλήλων
του, για τα ακόλουθα ποσά: Ευρώ #70.000,00# κατ’ άτομο για σωματικές βλάβες ή
θάνατο, Ευρώ #60.000,00# για υλικές ζημιές κατά περιστατικό, Ευρώ #150.000,00#
ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και Ευρώ #500.000,00# ανώτατο όριο ευθύνης για
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και για ένα μήνα μετά τη, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη
της. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα της
Αναθέτουσας Αρχής στην Ασφαλιστική Εταιρεία ως δικαιούχου της ασφάλισης και να
διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το
παραπάνω ασφαλιστήριο κατά την υπογραφή της Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αναλαμβάνει πάσα ευθύνη αστική,
δυνάμενη να προκύψει εξ αιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των
φυλάκων. Επίσης, οι υπάλληλοι της εταιρείας φέρουν την ευθύνη για οιαδήποτε ενέργειά
τους αντιβαίνει στον ποινικό κώδικα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κέντρο λήψεως σημάτων 24 ώρου λειτουργίας.
Προκειμένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, οι φύλακες θα πρέπει να ενεργούν
αναλόγως, έχοντας ο Ανάδοχος την ευθύνη για την μη έγκαιρη ειδοποίηση των Αρμοδίων
Αρχών.
Οι φύλακες θα ελέγχουν κάθε κρύπτη που μπορεί να τοποθετηθεί επικίνδυνο
αντικείμενο.
35
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Υποχρέωση της εταιρείας είναι επίσης και ο εφοδιασμός των φυλάκων με κινητά
τηλέφωνα και ασυρμάτους (ένα σετ για κάθε φύλαξη) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
που θα υπογραφεί, ο αριθμός κλήσης των οποίων θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ/νση
Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προμήθεια και πληρωμή των
κινητών/ασυρμάτων τηλεφώνων, το κόστος των συνδιαλέξεων, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο κόστος που βαρύνει τη λειτουργία των παραπάνω μέσων επικοινωνίας, είναι
αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ελέγχου για την κάθε φύλαξη – έντυπο
διπλότυπο, καρμπονιζέ – το πρωτότυπο του οποίου θα παραδίδεται εβδομαδιαίως στη
Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων – Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται από τους φύλακες η παραμονή ξένων ατόμων ή
ύπαρξη υπόπτου αντικειμένου, θα ειδοποιούν την εταιρεία για να φροντίσει εκείνη για την
άμεση ειδοποίηση της Αστυνομίας (ή και απευθείας θα καλούν την Αστυνομία), καθώς
και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να προφυλαχτούν αν χρειάζεται, από επικίνδυνες
καταστάσεις.
Γενικά, οι φύλακες οφείλουν να εκτελούν καθήκοντα φύλαξης και να παρευρίσκονται
στους χώρους φύλαξης του Υπουργείου κατά τρόπο εμφανή.
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και την
υποχρέωση όπως οι εντεταλμένοι από αυτήν υπάλληλοι, φέρουν και έχουν τα
χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της και τις προδιαγραφές της
παρούσας Διακήρυξης.
Πριν από τη λήξη του ωραρίου εργασίας, θα ελέγχουν λεπτομερώς τους χώρους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να
διαπιστώνουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτά κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα
αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Το προσωπικό θα διενεργεί περιπολίες στον εσωτερικό χώρο φύλαξης με αποκλειστική
ευθύνη του, σύμφωνα με το προκαθορισμένο, για το συγκεκριμένο πόστο, πρόγραμμα.
Εάν παρατηρηθεί κάτι ασυνήθιστο π.χ. κάποιες πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα τα οποία
θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά, επεμβαίνει η εταιρεία, μέσω των φυλάκων της και
αποκαθιστά αυτά.
Απαγορεύεται στους φύλακες να επιτρέπουν την είσοδο στους υπαλλήλους, μετά τη λήξη
της εργασίας τους, στους χώρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί προς τούτο. Εφόσον υπάρξει
έκτακτος ανάγκη εισόδου ατόμου, τότε αυτή γίνεται με προκαθορισμένο τρόπο.
Οι φύλακες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση
της φύλαξης των χώρων. Επίσης, μετά την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων και
καθαριστριών, να επιθεωρούν τους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν
ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά, προς αποφυγή κάθε είδους ζημίας από πιθανή
βλάβη (π.χ. διαρροές νερού, πυρκαγιάς κ.λ.π.).
36
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Στην περίπτωση μεγάλης έκτασης βλάβης και εφόσον εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η
αποκατάσταση αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρεία
και εκείνη με τη σειρά της αρμοδίως.
Η Αναθέτουσα Αρχή τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση
οποιουδήποτε φύλακα κρίνει ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του, μετά από υπόδειξη των
αρμοδίων, για τη φύλαξη των Υπηρεσιών της.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας Νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό
του που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση
που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς προκληθεί σε τρίτους
από τα πρόσωπα που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας
Προκήρυξης και της Σύμβασης υποχρεώσεων του και κατά την εκτέλεση του
ανατεθειμένου σε αυτόν έργου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος επίσης θα δηλώσει ότι οι υπάλληλοι του θα είναι σε άριστη φυσική
κατάσταση υγείας και πνεύματος, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στη φύλαξη του κτιρίου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα δηλώσει ότι το
προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη θα εφαρμόζει τα κάτωθι :






Θα είναι ντυμένοι με την ειδική στολή του Αναδόχου.
Θα είναι εγκατεστημένοι στα σημεία των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα τους υποδειχθούν, τα
οποία θα τους επιτρέπουν να εποπτεύουν το χώρο, καθώς και να βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα και προσοχή, εις τρόπον ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν
αμέσως στις περιπτώσεις που θα γίνει κάτι σε βάρος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θα παρακολουθούν τους εισερχομένους και αυτούς που παραμένουν άσκοπα στα
σημεία εισόδου των κτιρίων και χώρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα επεμβαίνουν, σε περίπτωση που
διαπιστώνουν ύποπτους σκοπούς αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με
την αρμόδια Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα
απομακρύνουν αυτούς, σύμφωνα με τις εντολές που τους έχει δώσει ο Ανάδοχος.
Θα διασφαλίζουν την εύρυθμη είσοδο, έξοδο και παραμονή των επισκεπτών στα
γραφεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας τον τρόπο και τα μέσα που του έχει ορίσει ο
Ανάδοχος.
Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα ειδοποιούν τις αρμόδιες
Αστυνομικές Αρχές και θα ενεργούν ό,τι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται
για την αντιμετώπιση της ληστείας ή της δολιοφθοράς, ως και πάσης άλλης
παρανόμου πράξεως.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα δίνουν σήμα συναγερμού στον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποχρεούνται δε
να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά μέσα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πυροσβεστήρες,) τον χειρισμό και την
θέση των οποίων θα έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ καλά.
37
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
Το προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου απαιτείται να κατέχει υποχρεωτικά,
άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή
τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του, σύμφωνα και με το άρθρο 3
του Ν. 2518/1997 (Α’ 164).
Το προσωπικό ασφαλείας, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, θα
είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως
ορίζει και το άρθρο 6 του Ν. 2518/1997 (Α’ 164).
ΑΡΘΡΟ 5. Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα
αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται κατά τον επόμενο, από τον μήνα
αναφοράς, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί με
την αρ. 2468/Δ9.681/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΣΠΛ-ΤΕΒ) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
3. Έργο της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και υλικών είναι :
iv.
Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο
v.
Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων
vi.
Ο έλεγχος της πορείας του έργου, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία με
τον Ανάδοχο.
4. Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για
ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις που θα διαπιστωθούν
κατά τη διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.
5. Ειδικότερα, για την παραλαβή των υπηρεσιών, η Επιτροπή εξετάζει όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά που απορρέουν από την παρούσα.
6. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έργου.
7. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή
παρεκκλίσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη
εγγράφου παρατηρήσεων στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι
υποδείξεις της Επιτροπής προς τον Ανάδοχο καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας
πρέπει ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί.
8. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας
που καθορίζεται από το έγγραφο παρατηρήσεων της Επιτροπής, να συμμορφωθεί με τις
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Έγγραφα παρατηρήσεων με την ανωτέρω διαδικασία είναι
38
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει
τούτο σκόπιμο.
9. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις
υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής,
αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό
αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 7. Αμοιβή του Αναδόχου - Όροι πληρωμής
1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό που θα αναφέρεται στην απόφαση
κατακύρωσης και θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν υποβολής του σχετικού τιμολογίου και λοιπών
δικαιολογητικών, στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών
Έργων- Τμήμα Προμηθειών.
2. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι
απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς καμία ανεξαιρέτως
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
3. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στην πληρωμή του Αναδόχου εάν οι υπηρεσίες
του δεν έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
5. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τις κείμενες
διατάξεις, φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα
Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση.
6. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον N. 4013/2011 (Άρθρο 4,
Παρ. 3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4146/2013, Άρθ. 61, παρ. 5 και
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, όπως και στη σχετική σύμβαση της παρούσας
διακήρυξης (προϋπολογισμού ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης),
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα
από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης.
39
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές Ρήτρες
Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει το δικαίωµα να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές
του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 9. Καταγγελία
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον
Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη Σύμβαση,
(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις, σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης,
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής,
(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή υπό
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το νόμο, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του ή/και αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του
άρθρου 43, παραγρ. 2 του Π.Δ. 60/2007.
2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο
κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει κατά περίπτωση,
εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται, χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από
αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
40
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και
τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει
όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή
έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προς τον Ανάδοχο
μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές
καταπίπτουν.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για
κάθε ζημία που θα υποστεί από την πλημμελή παροχή των υπηρεσιών του. Αυτή η
αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως
προβλέπεται παραπάνω.
5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας και λύσης της
σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας
λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του
Αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση, μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής
προς τον Ανάδοχο, είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν
παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της,
μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση
της σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της
σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος διατηρεί στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και
υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης από την
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιoδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 10. Έκπτωση Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν
προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα παραπάνω, καθώς και από τη
41
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις
υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που
δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής.
2. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες
συνέπειες:
Α. Καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.
Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 100% της αξίας του μέρους του
έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν
επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση, από την Αναθέτουσα Αρχή, όλων των υπηρεσιών
του έργου, τότε το παραπάνω ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού
τιμήματος του έργου.
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:
Α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και
προσηκόντως, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θίγεται η επιλεξιμότητα της σχετικής δαπάνης, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να ασκήσει επιλεκτικά ή
σωρευτικά όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία,
έκπτωση, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και
κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση, από την Αναθέτουσα Αρχή,
ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά, δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή
άλλων δικαιωμάτων της.
ΑΡΘΡΟ 11. Ανωτέρα βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και
επαρκώς.
42
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου,
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του
αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 12. Τροποποίηση σύμβασης
Τροποποιήσεις
περιπτώσεις,
της
ύστερα
σύμβασης
από
επιτρέπονται
γνωμοδότηση
της
σε
αντικειμενικά
Επιτροπής
δικαιολογημένες
παραλαβής,
εφόσον
δεν
αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της
αρχικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την
ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται από τα καθ' ύληv
αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
……………………………….
…………………….
43
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ
Α/Α
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(τύπος και
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)
ημερομηνία)
44
ΑΔΑ: Ω07Θ465ΦΘ5-Η3Ξ
45