フクエソY { d〝a ®e ユZナ テ{YツソZy ハサ|フaY

ÃZ¼‹ |¹Â‡µZ‡ |¾Ë{Á€§Ä^ÀŒ°Ë
www.shahrvand-newspaper.ir
†Ì¸´¿Y{d‡€a€‡®eÕZÅÃ{Y¿ZyÊ»|ÌaY
ÄËÁÃZ´¿
ÊËZÌ¿Zfˀ]Ã{Y¿Zy{½Z¿É{Zf«YdÌ “Á
¹[»Ã{Y¿Zy½Â¿Z«{įÕ—Ä]
ÖÀz‡½Ä¬¨¿¾Ì»Pe{{€»Ö¿Â¿Z«¦Ì¸°eY
½,dÌ “Á¾ËYº£Ä]Z»Y,d‡YÃ|»ZÌ¿½ZÌ»Ä]
Y{€»ZÀf»YÁ¥Z°Àf‡Yc{dˆ¿YÂeÖ»
Ĭ¨¿ÕZ“Z¬eÁÄ mY€»ÃZ³{Y{Ä]ÕÁÖ·Z»¾Ì»Pe
‚Ì¿ÃZ³{Y{|À¯Š¿Y|¿€§Á{ÂyÕY€]\‡ZÀ»
ÕZ´¿Y¶Æ‡Z˝ZÀf»Y,cZ^iYc{
¾f§€³€œ¿{Z],Ã{Y¿ZyÕZŁZÌ¿¾Ì»Pe{,kÁ
,€Å‹|»M{½Y‚Ì»ÁÖ·Z»ž]ZÀ»|À¿Z»Ö˜ËY€‹
,Ä¿ZyÃZmY¶//Ì^«YÃ{Y¿ZyÕZ//ŁZÌ¿Ö]ZˁY
ž“Á,Á…Z^·,Y~//£,½Y|¿€§¶ÌvekZz»
t˜‡Ö]ZˁY¾ÌÀr¼ÅÁ½ÖuÁÁÖ¼ˆm
ZÀf»YY¶^«Õ{Z»cZ¿Z°»YÁÃZ§½Y‚Ì»ÁÖ³|¿
Ä]Y€Å‹,Ĭ¨¿¾Ì»Pe{{€»ÕZ´¿Y¶Æ//‡ZË
{€¯Ö»¹‚¸»,½Ä//]Ä¿ZÌÅZ»Õ€¬»dyY{€a
¾ÌÌ e{ÃZ³{Y{ÂÀŽZ»¾ËYZeį½MÄnÌf¿
d//ŒÌ »\//ˆ¯{½ÖËZ¿YÂeÄ]Ĭ¨¿½Y‚Ì»
{Y{€»ÁÄf//‹Y|¿ÖÆmÂeÕÁÖËYY{½Y‚Ì»Á
|À¯Ö»¦¸°»Ã{Y¿ZyÕZŁZÌ¿¾Ì»Pe
½Z¿µÔ¬f‡YŠËY‚§YZ]ÁºfˆÌ]½€«€yYÁY{
,d//‹Y{µZ^¿{Ä]Y©Ô—ÂÌ//‹ÁŠËY‚§Yį
{€»Á½¦Ì·Z°eÁ©Â¬uÄ]d^ˆ¿Ö¿Â¿Z«‰€´¿
ª]Z˜»Ä¯Õ—Ä],|‹µÂvf»‚Ì¿Ã{Y¿Zy{
d^ˆ¿½d‡YÂy{Z]¹[»½Â¿Z«
,ÃZ³{Y{Y½Y|¿€§Á½Ã{Y¿ZyÖ·Z»¾Ì»PeÄ]
,ÕÁ|»M{½Y‚Ì»Á½{Â]¶£Z//‹|À¿Z»Ö¸»YŸ
¾ÌÀr¼ÅÁ½dÌ°·Z»ÁµYÂ//»Y,ÖËYY{½Y‚Ì»
ªuZËļÌ]ªu¶Ì^«Yd·Á{Ö·Z»ÕZÅ®¼¯
ÄmÂe{»ÃZ³{Y{º°uÁ|{,Ö´fˆŒ¿Z]
ÃZ³{Y{,½Z//»YÄŀ]¾//ËY{d§€³Ö»Y€//«
dvYÕ|À»Ã€Æ]Z]YµZ¤f//‹YY½ZÀf»Y
{€Ë~aÖ¼¿Äm»~Ÿ½Á|]Ö¼//ˆmÖËZ¿YÂeÁ
Y{€»Ä]Ö·Z»Ö´f//ˆ]YÁÁZmYÖ¿¾ÌÀqÄ]Á
¾Ì]©Ô—Â«Ác{¾//¼“{|Å{Ö¼¿
€Å‹Y½Ö·Z»¾Ì»Ped//‡YÂy{Á¾ÌmÁ
~ŸZ],ÃZ³{Y{ª//ˀ—Y½Y|¿€§Á{ÂyÕY€]
¶Ë}¶»YŸĬ¨¿½Y‚Ì»¾ÌÌ e{ÃZ³{Y{,Äm»
{€Ì³Ö»€œ¿{Y
-½ÖËYY{ÁÖ·Z»dÌ “Á
-{€»|»M{½Y‚Ì»ÁÖ·Z»dÌ “Á
€³Y½Y|¿€§Á|Ë|m€//ˆ¼ÅkZz»Ö]ZˁY
-|À¯{|n»kYÁ{Y{€»
ÁĬ¸˜»½Ö¼//ˆmž“ÁÁ€//ˆ¼Å¾//‡
-µZ¤f‹YÕY€]ÕÁd̸]Z«
Äq€Å©Ô—Y¶//^«¾ÌmÁÖ³|¿c|»
ՀfŒÌ]Y€¬f‡YĬ¨¿ªu|‹Z]€eÖ¿Ó—½Z»
|À¯Ö»Y|Ìa
,€¯~·Y©Â§»Y™Z//v·Z]ÃZ³{Y{€³Y¾ËY€]ZÀ]
¶£Z‹Á{€Å©Ô—Y†a¾Ì§€—į|À¯Y€uY
į½Y|¿€§Á{Â//yÖ·Z»¾Ì»PeÄ]{Z«ÁÃ{Â]
,|Àf//ˆÅ|À//‹Z]Ö»½¶¨°edveÓ¼ »
d§€³|//ÅYÂz¿ª¸ e¹Y|//¯pÌÅÄ]ÕYÄ//¬¨¿
Ã|ÀÀ¯{ZÖ“Z«Z]ÖfÌ “Á¾ÌÀqŽÌzŒe
d‡YÕO
|Ë|m½Â¿Z«ª^—½Õ{Zf«YdÌ “Á
|‹\ːe¹µZ//‡{|Ë|m½Â¿Z«
½ÂÌ//ˆÌ¼¯‰Y‚³Y€//iZf»,½McY€//Ì̤eÁ
¾ËY,{Â//]©Ô—Ö//¿Z^»ÁÃ{YÂ//¿Zy½Â//¿Z«
Ä »Zm{½Z¿Ö¸ §ž“ÁYÖ//‡Z° ¿Y½Â¿Z«
Ä]|Ë|m½Â¿Z«ÖÆmÂeº¯d//‡Y½Zf//ˆ¸´¿Y
,dÌmÁ½Z»{¾ÌmÁÖ«Â¬uÁÖ·Z»ž“Á
¾Ì»PeÄ]d^ˆ¿€Å‹¦Ì¸°e¹|ŸÂyÄ]
Á€Ì´¼ŒqÕZÅÖ³„ËÁÁcÓÂveY,½Ö·Z»
¥|Å,|‡Ö»€œ¿Ä]d‡Y½Â¿Z«¾ËYÄmÂe¶]Z«
Á֫¬u»YºÌœÀeįd//‡Y¾ËYY~³½Â¿Z«
Y~³YÁZÆ¿MÄ]YdÌmÁ½Z//»{¾ÌmÁÖ·Z»
¾Ì»PeÃÂv¿ŠËÂyÕZŪ§YÂe…Z‡Y€]ZeÃ{€¯
Ö¸ §½Â¿Z«|ÀÀ¯¾ÌÌ eYÖ³|¿ÕZÅÄÀ˂Å
©Ô—žÌ‡ÁÂ̋Ä]ÄmÂeZ]µÁYd¼ˆ«{
ÕY~³½Â¿Z«xËZe{Z]¾Ì·ÁYÕY€],Ä »Zm{
Ây{Ö//eY|ÌƼe,Ã{YÂ//¿ZyÄ//]•Â]€»
‚¯Y€»{ZnËYªË€—Y©Ô—Â«ÁYՀ̴ŒÌa
ÖËZÅc|“Z »¾ÌÀr¼ÅÁÖ³{Y¿ZyÃÁZŒ»
ÁÖ«ÔyYÖuÁ‘YŸÁZiM¦Ì¨zedÆmY
d¼ˆ«d‡YÃ{€¯ÖÀÌ]ŠÌa©Ô—Õ{Zf«Y
Ö·Z»ÁÖ//«Â¬už“Á¾ÌÌ eÄ//]½Â¿Z«ºœŸY
{Y{€aÖ»ÖËY|mÁ©Ô—Y†a¾ÌmÁ
֏yÁ֐z‹ÃÂuÄ]Z»Â¼ŸY~³½Â¿Z«
º//̜Àe{Y¾//ÌmÁÁÃ|//Œ¿{YÁÃ{YÂ//¿Zy
¾Ì§€—Y~·d//‡YÃ{Y~//³{YMŠËÂy–//]YÁ
ÕZŪ§YÂeÁºÅZ¨e,d¯Z//Œ»…Z‡Y€]Z»Â¼Ÿ
YÕZÌ//ˆ]|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½Y~³,֐z//‹
ÖÀÌ]ŠÌa¾Ì¿Y«Är¿M…Z‡Y€]Ö³{Y¿Zy»Y
…Z‡Y€]Á¥€Ÿ€]ÖÀf^»Ä°¸]-dˆÌ¿,|¿YÃ{€¯
ºÌœÀe{Y€§YÖ«ÔyYÁÖuÁ,Ö¼//ˆm–ËY€‹
{Y€§Yį|ËMÖ»Z¯Ä] Ö¿Z»Ze|¼Ÿ½Â¿Z«{‹ֻ
Ã{Â]ª§Â»Z¿Z˽YÂeZ¿cÔ°Œ»ÁcZ§ÔfyYž§{
{Á|uÁ©Â¬u¾ÌÌ edÆmÖËZ”«žmY€»Ä]Á
Õ{Zf«Y©Â¬uYÖy€]Šz]¾ËY{|¿€^]ÃZÀa
½Zfˆ¸´¿Y½Â¿Z«{½Z¿ÕY€]Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌa
{€Ì³Ö»Y€«Ö‡€]Áhv]{»
ºÅ{Â¿½€«Y¶^«½Z¿Õ{Zf«Y©Â¬u
ÕZŁZÌ¿¾Ì»Ped//ÆmÖ¿Z°»Y½YÂÀŸÄ]Ĭ¨¿
,dÌv̈»\Å~»{Č˽Õ{Zf«YÁÕ{Z»
{Y{½Zfˆ¸´¿YÄ »Zm֟Z¼fmY¹Â//‡Á[Y{M
ÕZÅŒ¯Y€´Ë{ÕZ̈]|À¿Z»†Ì¸´¿YÄ »Zm
|ËZ¬ŸY€iZf»c|‹Ä]Äf‹~³½Á€«{ÖËZaÁY
|ËZ¬Ÿ…Z//‡Y€]d//‡YÃ{Â]Ö^Å~»µÂ//YÁ
†¿Y€]ÖÀf^»Á…|¬»Õ{ZÆ¿Ã{Y¿Zy,Ö^Å~»
½Z¿Ä]dÌv̈»¾Ë{ºÌ·Z e{d//‡Yd¨·YÁ
ZeÃ{Y{Y€«€Å‹žÌ˜»Y{ÂyįÃ|//‹Ä̏Âe
|¿ÁMºÅY€§Y|¿ÁY|yÕ|À‡€y
†ÌWY€Å‹|¿ÁY|y,ºÌ·Z e¾Ì¼Å…Z‡Y€]
ẗ»ÖˆÌŸÄ¯—½Z¼Å,{Y{Y€«Ã{Y¿Zy
{€»Ä]d‡YÃ{Y{Y€«ZˆÌ¸¯€Ë|»Ád‡€a€‡Y
‰Z¨‡d‡Z˽ÂX//‹Äf//ˆËZ‹ÕZ¨ËY{ºÅ
¾Ì»PeÃY{Á{Â]ª//ŒŸ‰€ˆ¼ÅÄ]ZeÃ|‹
¢Ë{‰ÔeÁÖ //‡Ä¿Â³€ÅYÃ{YÂ//¿Zyt·Z»
Á»YÃY{Y{½Š//¬¿,º//Ì·Z e¾ËY{|À°¿
|ËZ^¿ÁÄf§€³Y€«{€»Y€e¾ÌËZaÄ^e€»{Ã{Y¿Zy
|À¯Õ€]Y€]ÕZŸ{YÁYZ]
Á©Â¨e¹µZ//‡ZeÁ֘//‡Á½Á€«{
®·Z»¶j»ÕYÄ//˜]YÖfuÖÅZ³Á{€//»Õ€e€]
{|‹Ö»Ã|ÅZ//Œ»€Å‹Á½¾Ì]­Â¸¼»Á
€]½Zfˆ¸´¿Y֫¬u¹Zœ¿Ä¯Ó¾»Z¯©Â¬u
Ö·Ô¬f‡YpÌÅÖ·Z»™Zv·Y½,d‡YÖÀf^»½M
dÌ°·Z»c|uÁ¶Y€]ZÀ],kYÁ{YZ]ÁÄf‹Y|¿
µ‚À»YZËÃ|//‹®·Z»gYYį½µY»Y¹Z¼e
¥€e½ÁÃ|‹¶¬fÀ»€Å‹Ä]{Â]Ã{ÁM|a
¶»Z¯—Ä],µY»Yž§ZÀ»Á¶YÄ]d^ˆ¿Y{Ây
Ö§€eĿ³€Ådˆ¿YÂeÖ»{€»Á{Y{Ö»d‡{Y
½½}Y½Á|]Á{Âyž¨¿Ä]½Mž//§ZÀ»Z˵Y»Y{
µÂXˆ»Y{€»½Â¿Z«,dÌ “Á¾ËYÄnÌf¿{|À¯
,Y~£{Â]¦¸°»{€»Ádˆ¿Y{Ö»½‰Z »¾Ì»Pe
|À¯ZÌÆ»Y½¾°ˆ»Á…Z^·
ÕY|Æ´¿ªu½Ó¾//»Z¯©Â¬u{¾ËY€]ZÀ]
d‹Y|¿Y¶¬f//ˆ»cZneªuZ˵Y»Yš¨uÁ
Y€Ë,{Â//]¶ËZ«d̸ÅY½ÕY€//]½Â//¿Z«Äq€³Y
®Ì¸¼e½Ä//]­Ô»Y,€ÅÂ//‹c§c{
{Ze,|//‹Ö»Ã{Y{ÕÁÄ]½M{¥€eZÌfyYÁ
½€«Zež“Á¾ËY{€Ì´¿Y€«d¬Œ»ÁÖfz‡
½µY»Y| ]Ä]½Z»¾ËYYd‹Y{Ä»Y{YÕ{ÔÌ»
Á|‹Ö»Ã{€b//‡|¼f »Õ{€§Ä]kYÁ{YY†a
®¸»ž§ZÀ»Ydˆ¿YÂeÖ»€ÅÂ//‹Y¶¬fˆ»½
Ä]Ä¿Z°·Z»¥€//eªuZ»Y{Â//‹|À»Ã€Æ]{Ây
½Ä]Õ{ÔÌ»½€«Ze‰Á€§Á|ˀyc
|Œ¿Ã{Y{
½Õ{Zf«Y©Â¬u
ºfˆÌ]ÁºÅ{Â¿½€«{
{ևZ‡YcÓÂve\«Z f»¹µZ‡{
½Zfˆ¸´¿Y¾Ì¿Y«{ÖËZaÁYÕZÅŒ¯¾Ì¿Y«
įÖe€ÅÄ]Ze|‹Ã{Y{ֿ¿Z«ªu½Ä]‚Ì¿
cÄ],{ÂyµY»Yž§ZÀ»Z˶Y{|ÅYÂyÖ»
½Z»¾ËYZe|À¯Õ€Ì³ºÌ¼eÁ¥€e¶¬fˆ»
ÁÖ°¿Z][Z//ˆu¾f//‹Y{Á½{€¯Z]ÕY€]½
Y€ÅÂ//‹ÕZ”»Y|ËZ]ÕZnecYZ^fŸY\//ˆ¯
µÔ¬f//‡YZ]{€¯Ö»d§ZË{¾//»Z“½YÂÀŸÄ]
ÁcÔ»Z »{½ÁwÂ//ˆÀ»½Â//¿Z«¾//ËY,ÕÁ
cÓÂve{ZnËYZ]|‹¶¬fˆ»,Ö°¿Z]ÕZÅdÌ·Z §
ºfˆÌ]½€«€yYÁYÁ–‡YÁY{Ã{Y¿Zy¾Ì¿Y«{
ÕZÅ{d¯Z//Œ»žË€//‡ŠËY‚§YZ//]Á
Y|ÌaՀf//ŒÌ]Ö·Z»µÔ¬f//‡Y½Z¿,Õ{Zf«Y
½Y{€»Ä]Õ{Zf«Y€œ¿Y½Z¿MÖ´fˆ]YÁÁÃ{€¯
d§ZˊÅZ¯
ºËYÃ{Y{ŠËY‚§YYcY€˜y¾ËY
YdŸZ‡Y€fŒÌ]€¨¿®ËZ^ˀ¬e­{¯€ÅY
ÕZÅՁZ]Z˽Â˂˸eÕZ‹Z¼e¥€Á{YŠf«Á
dŸZ//‡{ZÆ¿MYÖ//¼Ì¿ZÆÀeÁ|//À¯Ö»ÕYÄ//¿ZËY
Ö¯|¿Y¶ËZ¼eZÆ¿MZ»Y|¿ÁÖ»[YÂzfyÄ]֐zŒ»
½ZŒ¿{Ây¾Ì//ŒÌaÕZŶˆ¿|]cY{ZŸÄ]d^//ˆ¿
ZÆÀe,µZ‡|{Z]Ä//ˆËZ¬»{-|ÀÅ{Ö»
®Ë|¿YÃ{€¯Ö ‡½ÂÀ¯ZeÄ·Z‡½Z¯{¯|{
,Ä·Z‡­{¯€ÅY¾ÌÀr¼Å|ÀŒ°]Z´Ì‡
|¿YÃ{€¯½Zvf»YY¶°·Y€¨¿®ËY€fŒÌ]Ö¯|¿Y–¬§
½Z¯{¯•Z^”¿YÁº//œ¿ÕZaÖf«ÁµZ//u¾ÌŸ{
¾Ë|·YÁd^ˆ¿Ä]–‡Âf»Ä¬^—¾Ë|·YÁ,|ËMÖ»ŠÌa
½Z¯{¯Z»Y,|¿Y{Հf¼¯Õ€Ì´fz‡Õ€³Z¯Ä¬^—
Ä]ž«Â»Ä]į{Y{µZ¼fuY€f//ŒÌ]–//‡Âf»Ä¬^—
Y¾ÌÀ‡¾ËYZe{Y{µZ¼fuY€f¼¯Á|¿Á€][YÂzfy
|À‹Z]Ã{€¯Y€§Ä‡|»YZËÕ{{ÕYÁZ¤»
|¿YÂeÖ»½Zf‡Á{ÁÃ{Y¿ZyÕ‡YZŒ§[
dËZÆ¿{ÁkYÁ{Y{Š°¼Œ¯{ZnËY\m»
{‹©Ô—Ä]€nÀ»
‚ֻ̿«ÁÖ^Å~»,ÖeZ¬^—ÕZÅcÁZ¨ek
¾Ì¼ÅÄ]{‹ֻ©Ô—€˜yŠËY‚§Y\m»
Á½Zˆ°ËÕZÅÄÀÌ»ÓZ¼fuYÖËZf‡ÁÕZÅkÁ¶Ì·{
ª—ZÀ»{©Ô—½Y‚ַ̻Á,|¿Y{֟Z¼fmYÄ]Z//Œ»
d‡Y€fŒÌ]ՀƋ
ÕY€]-¥€—Á{¾//Ì]ÖËY|mÖ¿Ó—ÕZÅÃÁ{{
įָ¤//‹€—ZyÄ]¥€—®Ëd//‡Y¾°¼»,µZj»
ÕZÅÃÁ{Á{ÕZÅd§Zˆ»{Ö³|À¿Y|À¿Z¼Å{Y{
€—ZyÄ]į¾ËYZË,|‹Z]Á{Ã{Y¿Zy½Â¿Z¯YÖ¿Ó—
|‹Z]Á{Ã{Y¿ZyYČÌa€ÀÅÖ¸¤‹{Zˁĸ¤Œ»
Z»M{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-Ö¿YÂm¿¾//‡{kYÁ{YÃ
|{Á½YÂm¿ÕZŅÁ€Ÿ|{d‡YÃ|»M
|¿Y{©Ô—Ä]€ne½YÂm¿ÕZÅ{Z»Y{
€fŒÌ],|»Zn¿YÖ»kYÁ{YÄ]ÃZ]Á{įÖËZũԗÁ
|¿Y{Y€«©Ô—€˜y‘€ »{
Ã{Y¿Zy֋ZaÁ€§¹Âƨ»{Â//‹Ö»¹Â¸ »¾ËY€]ZÀ]
¶»YŸÁ{Y{d//̼ÅYZÌ//ˆ]Ä//¯d//‡YÖfÌ «YÁ
€»Y¾ËY{Ö//«ÔyYÁ֟Z¼fmY,Õ{Zf«Y,Ö//‡Ż
d‡YY~³€ÌiZe
Ã{Y¿ZyÕ{Â]Z¿¹Âƨ»
½{€¯Ö//eZ̸¼ŸZ]|//¿ÂÌa{¶Ì¸vet˜//‡Á{
Ä]Zj»Ä]Ã{Y¿ZyÕ{Â]Z¿Á֋ZaÁ€§ÕZÅČË|¿Y
d‡Ys€—¶]Z«†Ì¸´¿YÄ »Zm{֟Z¼fmY{ZÆ¿®Ë
½Ô¯ÖfyZÀ‹Ä »Zm
ÕZÅ{ZÆ¿€´Ë{Z]•Z^eY{,{ZÆ¿®ËÄ]Zj»Ä]Ã{Y¿Zy
½ZËY€³{€¯Z¯½Z³ƒYÁ{Y½MÄ//q,{Y{Y€«Ä »Zm
½Z³ƒYÁ{Ä//qÁĘ]Y{€¯Z¯cÁ€//“€]|̯Pe
Ä]Ã{YÂ//¿ZyŠ¬¿€]|//̯Pe{Z”e½ZËY€³ZfyZ//‡
ÄËZ»€//‡Ö¿Â»„Ů˃·ÂW|ËY|Ì·ÂeZ]Y‚³Z¯Ä]Zj»
½{€¯s€˜»Z]d//‡YÖÆË|]ºË€Ì´]€œ¿{ÕY{
¾ËY.d//‡Y½Y€v]{Ã{Y¿ZyZËMįŠ//‡€a¾ËY
|ËMÖ»ŠÌaµÓ|f‡Y
½Y€v]‰Âzf‡{½ÂqÄ »Zm€´Ë{ÕZÅ{ZÆ¿
{Y{Y€«½Y€v]ž“Á{‚Ì¿Ã{Y¿Zy†a,|ÀfˆÅ
ÕY€]†a,{Y{Y€«Ö¿Y€v]ž“Á{Ã{Y¿Zy½Âq
{Y{Öa{YÖeZ ^eÄ »Zm{‚Ì¿ZÅ{ZÆ¿€´Ë{
{€yևZÀ‹Ä »Zm
֟Z¼fmYÃÁ€³®ËÄ]Zj»Ä]‚Ìq€ÅYŠÌaÃ{Y¿Zy
Ã{ÁM€]YŠËZ”ŸYÕZŁZÌ¿ºÅįd‡YÄf§Z˽Z»Z‡
€³Y{Y{{ÂmÁ{Z”e½MÕZ”ŸY½ZÌ»ºÅÁ{Z‡Ö»
,|]Zˉ€fˆ³Ã{Y¿Zy֋ZaÁ€§Á{Z”e,t˜‡¾ËY{
|ÅYÂyÖa{Ã{YÂ//¿Zy{Y€§YÕY€//]Õ|mÕZÅ|»ZÌa
{|¿YÂeÖ»‚Ì¿Ä »Zm€´Ë{ÕZÅ{ZÆ¿ÕY€]Ád//‹Y{
{ÁZÌ]{ÂmÁÄ]½Y€v]Ö¿YÁÁ֟Z¼fmY,Õ{€§t˜‡
€´Ë|°ËYY|md¬Ì¬u{¶Ì¸vet˜//‡Á{¾ËY
,Õ{€§ÕZŽY€v]½YÂeÖ¼¿,µZj»ÕY€]|Àf//ˆÌ¿
Z¼fmYÕZfyZ‡ÕZÅZŒ§YY֟Z¼fmYÁÖ¿YÁ
Y|mºÅYYZÆ¿M½YÂeֻՀœ¿™Zv·Ä]Z»Y-{€¯Y|m
{€¯
½Z¯{¯{Â//yd^//ˆ¿Ä]d//‡Y¾°¼»Ö³{Y¿Zy
{½ÓZˆ³‚]Ä]€ne€]ՀeºÌ¬f//ˆ»€iY,Ä·Z‡
Á½Z‹Ö¿YÁd‹Y|Æ]€]‚Ì¿Á¾°//ˆ»ÁZ¯ÕZÅYZ]
|‹Z]Äf‹Y{d‡€a€‡®eÕZÅÃ{Y¿Zy€]ZŒ§
{ZÌÀ]€°§©ZeY€´//ŒÅÁ„a€Ë|»,½Â//ˆÀ]ՀÅZ»Y
|À¿YÂeÖ¼¿€´Ë{½YY|¼f//‡Ż|˳ֻkYÁ{Y
Z]|À˳ֻZ//»Ä]|¿Y{cZ// ·Z˜»¾ËYįYÄ//r¿M
¾ËYÄnÌf¿Â//œÀ»|//¿€Ì´]Ã|Ë{Z¿€//—ZydÌÀ»Y
įÖ//¿Z¯{¯|Àf//ˆÅ¾//ËYYÖ//¯ZucZ// ·Z˜»
‘€ »{,|//ÀÀ¯Ö¼¿Ö³|¿º//ÅZ]½Z//‹¾Ë|·YÁ
{»{|¿Y{Y€«Õ€f//ŒÌ]Ö¿YÁÖf»Ô‡cY€˜y
Ö³|¿ºÅZÀ¯{kYÁ{Y½Á|]įÖÀË|·YÁ½Z¯{¯
Ö¿{€¯ÁZ]d‡Y\Ìe€e¾Ì¼ÅÄ]ž“Á‚Ì¿|ÀÀ¯Ö»
kYÁ{Yķ¬»{Ây‰ÁÄ]‚Ì¿½YY|¼f‡ŻįdˆÌ¿
¾‹ÁÔ»Z¯cZ ·Z˜»¾ËY¹ZÌaZ»Y,|¿€Ì³Ö»Ã|Ë{Z¿Y
ºÌÀ°¿ªËŒe½{€¯kYÁ{YÄ]Y¾Ë|·YÁZ»€³Y-d‡Y
Y€«Ö‡€]{»|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]ŠÌaµZ//‡Ä¯Y
Ö´·Z//‡ZeZÆ¿M|{{Â//‹Ö»¹Â//¸ »,Ã{Y{
¾ËY|¿YÃ{€¯Ö»Ö³|¿Á{€Å½Z‹{Z»Á|aZ]ÂÀÅ
Ö¯{¯€ÅYį|ÀÅ{Ö»½Z//Œ¿|Ë|mcZŸÔ—Y
Y€f//ŒÌ],|¿YÃ|//‹Y|mºÅY½Z//‹{Z»Á|aį
,|¿YÖ¨—ZŸZËÕZf§cÔ°//Œ»ÕYY{½Z‹€¨¿®Ë
įd‡YÖ¿Z¯{¯Y€f//ŒÌ]€]Y€]Á{Z^ˀ¬eįÖy€¿
½ZÌ»{w€¿¾ËY|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½ZŒÀË|·YÁZ]ÂÀÅ
±‚]d//‡€a€‡®eÕZÅÃ{Y¿Zy{įֿZ¯{¯
d‡Y€fŒÌ]ºÅ¾ËYY|¿YÃ|‹
¾Ì]•Z^eYÃ|ÀÅ{½Z//Œ¿¾ÌÀr¼ÅÄ// ·Z˜»¾ËY
{\Ìe€e¾//ËYÄ],d//‡YÖ³{Y¿ZycZ//^iÁkYÁ{Y
Ö³|¿ºÅZÀ¯{kYÁ{Y½Á|]ZÅkÁÄ¯ÖËZÅÄ¿Zy
ÖËZÅkÁ€]Y€]Á{{€»Á½ÖËY|mµZ¼fuY,|ÀÀ¯Ö»
tˀe‰Y‚³¾ËY|//¿YÃ{€¯kYÁ{YºÅZ]įd//‡Y
d//ˆˆ³ÕZŽZˁįd//‡Y€//¯}½ZËZ//‹{Y{
ʈ̸´¿Y®^‡Ä]©Ô—
©Ô—,Ö³|¿ÕZÅZÌ »…Z//‡Y€],d‡YÕ{Zf«Y
‰€´¿€Ì̤e¾ÌÀr¼Åd‡YÄf‹~³Y€e½YYÁÁ€»Y
ּƻŠ¬¿,Ö^Å~»Ö³„ËÁ…Z‡Y€]kYÁ{YÄ]d^ˆ¿
½ÂÌ//‡Y‚ËÓ°‡|À¯Ö»Z¨ËY©Ô//—ÕZÅZ»M{
|À¯¦Ì ”eYkYÁ{YÕY€]Ö^Å~»|Æ ed‡Y¾°¼»
½Y|ÀqYkYÁ{Y|//À¿YÂeÖ»¾ÌmÁ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]
Ö¿Z»{Z‹Öa{Á{€ÅÁ|ÀÀ°¿Ö¬¸eÖ«ÔyYºÆ»|Æ e
Y€qį|‹Z]¾ËY€´¿ZÌ]|ËZ‹€»Y¾ËY|À‹Z]֐z‹
{‹ֻÃZ]Á{kYÁ{YÄ]€nÀ»ÕZÌ//ˆ]ÕZũԗ
Ä]•Â]€»ÖŸZ¼fmY­{įd//‡Y¾ËY€´Ë{Ä·Pˆ»
Ä]d‡Y¾°¼»½MÄ]d^ˆ¿ÖËÁ€]MÖ]ÁkYÁ{Yd‡Y|«
Z»Ä »Zm{ÁÄ]Á©Ô—ÄËÁÄ],|]ZˀÌ̤elË|e
,©Â§\·Z˜»€]ZÀ]Äf^·Y{‹ֻ¶Ë|^eַ¼ »€»YÄ]
‘€ »{€fŒÌ]ZÅÃ{Y¿ZyY֔ ]{‹ֻ¹Â¸ »
{‹ֻÃZ‹Y{»|ÀqÄ]į|¿Y{Y€«©Ô—
Z//Æ¿MÖ//ŸZ¼fmYÃZ´//ËZaÄ//¯Ö//ËZÅkÁ¦//·Y
d‡Y¦¸fz»
d//‡YŠËY‚§YµZu{Ö¸¯—Ä]†Ì¸´¿Y{©Ô—
YŠÌaY{Â//y¾Ë|·YÁ©Ô//—,½Z¯{¯|{
֋ZaÁ€§ÕZÅÄÀ˂ÅÁ|ÀÀ¯Ö»Ä]€neÖ´·Z//‡
,{ÁM€]|¿Âa½Â//̸̻ĿZÌ·Z//‡†Ì¸´¿Y{Ã{Y¿Zy
ÖËZÅZ»M¾ÌÀqd‡Y¾°¼»,Á¾Ì¼ÅY{Â//‹Ö»
{ZÆ¿®Ë½YÂÀŸÄ],Ã{Y¿Zy½Á{½Y€v]€]Õ|ÅZ//‹
cY€Ì̤e,֟Z¼fmYºÆ»¶»YŸYÖ°Ë|‹Z]֟Z¼fmY
Ä]©Ô—ž«Â»€ÅY€Ë-d‡YÄf‹~³½€«{֫¬u
©Ô—Õ€f//ŒÌ]{Y€§Y,|//‹Z]€eduYֿ¿Z«™Zv·
|¿€Ì³Ö»
Ã{Y¿ZyÃ{€f//ˆ³Ö//‹ZaÁ€§Ä¿Z//Œ¿©Ô—Ä°ÀËY
|ËZ]µZu¾ËY{Á{‹և€]Áhv]|ËZ],Ä¿ZËd‡Y
d«{Z̈]©Ô—ÕZÅZ»MY֋Z¿lËZf¿Ây{
Z̈]Äf‹~³{©Ô—|¿|¬f »Öy€]Är¿ZÀq,{€¯
½Y€ˆ¼Å|Àfˆ¿YÂeÖ»½Y{€»–¬§Ö¿Z»{Â]Y‹{
†°Ÿ€]Ä¿Á|ÀÅ|]©Ô—Y{Ây
cY€Ì̤e,d//§€³€œ¿{|//ËZ]įՀ´Ë{¶»ZŸ
½|»Ã{Y¿ZyZËM
.d‡YÕ{Â]Z¿ Ä]Á†Ì¸´¿Y{
Á{ZÆ¿½Âr¼Å†Ì¸´¿YÄ »Zm{YÃ{Y¿Zy½YÂeÖ»
{Y{{ÂmÁ,{€¯Ö¬¸e½Y€v]YÃ|À¯MZËÖfˆÌ¿Ä]
{‹ֻÃZ‹Y¶Ë}{[YÂmÄ]į
Áºfu—Ä] Ã{Y¿Zy{ZƿįdÆm¾ËYY,ÕM
d‡YÖfˆÌ¿Ä]
Ã|¿ºfu—Ä] Ã{Y¿Zy{Zƿį€œ¿¾ËYY,€Ìy
d‡Y|ËÁZmÁ
{ZÆ¿|//‡Ö¼¿€œ¿Ä]įdÆm¾ËYY,|ËZ//‹
|‹Z]‰Ây€‡ÁÃ|¿Äf‹~³|À¿Z¼ÅÃ{Y¿Zy
Ö³|¿d‹€‡ÁdÌÅZ»Z]–^e€»ÖfyZÀ//‹Ä »Zm
Y{ÂyÄ//mÂe֐z//‹ÁÕ{ZÆ¿€œ¿Y,Ö³{Y¿Zy
|À¯Ö»¥Â˜ »Õ€//Ë~aÄ »Zm|ÀËM€§d̼ÅYÄ]
{ՀË~aÄ »Zm|//ÀËM€§d̼ÅY¾f§€³€//œ¿{Z]
ּƻŠ¬¿ÁÖ·Zˆ³‚]{{€§d̐z‹Õ€Ì³¶°‹
‚Ì´¿Yd¨´//‹,|À¯Ö»Z¨ËY|ÀËM€§¾ËY{Ã{Y¿Zyį
½Y€ˆ¨»,½YY|¼f//‡Ż,½YZ´¿Ä»Z¿ÁįdˆÌ¿
,|f§YÖ»©Z¨eYÃ{Y¿ZyÕY€]Är¿MY½Y€´Ë{Á֟Z¼fmY
ZËMįŠ‡€a¾ËYÄ]Õ{| f»ÕZÅx‡Za|À‹Z]½Y€´¿
¦Ì¯Áº¯ÃZ//]{Y€ÌyYįÕYÄ ·Z˜»…Z//‡Y€]
Z¼//‹,Ã|//‹¹Zn¿Y†Ì¸´¿Y{Ö³{Y¿ZyÖ//³|¿
ĸZ§{,|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿{Ây¾Ë|·YÁZ]įֿZ¯{¯
,­{¯€ÅY d‡YÄf§ZˊÅZ¯¹Â‡®Ë¶ˆ¿®Ë
Zeį|¿YÃ{€¯Ö³|¿ÖËZ”§{­{¯®ËY€fŒÌ]
ÖËY|mÃ|ÅZŒ»€Ìœ¿Ö³{Y¿ZycZ§ÔfyYÖ´·Z‡
{½Z¯{¯¾ËYYּ̿ZÆÀeÁÄf‹Y{{ÂmÁ½ZŒÀË|·YÁ
ÕYÄ¿Zy{ÂÀŽZ‹ÖËY|f]Yć|»ÃÁ{¹Z¼eY½Z»
kYÁ{YÕ{Z//»Á|a–//‡Âeį|¿YÃ{€¯Ö»Ö³|¿
|ÅYÂ‹Ä ·Z˜»¾ËYd//‡YÃ|‹Ö»Öf‡€a€‡Ã{€¯
ÁÖ³{Y¿Zy֋ZaÁ€§¾Ì]Õ«•Z^eYYYՀfŒÌ]
|Å{Ö»ÄËYY€¬§ZËÕZf§cÔ°Œ»€Ìœ¿Ö¸WZˆ»
{Ö³{Y¿ZyÖ//³|¿€//Ì̤eµZ//u{ÕZÅ´·Y
¶¼ŸÄ]Ä ·Z˜»®ËÕZÅÄf§Z˾ˀeÁZe{,†Ì¸´¿Y
{Ã|»MZÌ¿{Ä]­{¯Y‚ÅÖ//³|¿ž“ÁYÃ|»M
Ä ·Z˜»¾ËYd‡YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿|Ë|m½€«ÕY|f]Y
Ö//ˆÌ¸´¿Y½Z¯{¯½|»Ö¯{¯YÖv“YÁ€Ëe
ZËMį¾ËYÁZ//Æ¿M[YÂydŸZ//‡YÖeZÌ˂mÃY€¼ÅÄ]
½Z¿MZ]YÖfÀ//‡ÕZÅZf§½Z¼ÅÂÀŽZ//ŒÀË|·YÁ
ZÆ¿Mֿ¿Z«€Ì£Ã{Z¨f//‡YÃZ]{¾ÌÀr¼Å,Ä¿ZË|¿Y{
ZÌfyY{­Â^ˆÌ§½Âr¼Å֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹Y
{Y~³Ö»Ã|À¿YÂy
¹ZÆqÄ//‡½ÂÀ¯Yį|Å{Ö»½Z//Œ¿Ä ·Z˜»¾ËY
ÃY€¼ÅÖ//‹Â³®Ë\uZÖ´·Z//‡Ze½Z¯{¯
½ZŒ«ZeY¶yY{­{¯­{¯€ÅYÁ|¿Â//‹Ö»
Ä]|¿Y{ÁZmYZÆ¿MYÖ//f̸«Y–¬§Z»Y,|¿Y{½Â˂˸e
ՁZ]Ä¿ZyY½Á€Ì]¢·Z]{€§®ËcZœ¿½Á|]ÁÖËZÆÀe
|ÀÀ¯ÕY‡Äy€qÁ{ZË
…Y|»ÕZÅ{dŒa{~³Ö»Äq€ÅįֿYÁ{{
YՀfŒÌ]{Y| e”u|ÅZ//‹Ö¸Ì˜ edŸZ‡{
ÃY€¼ÅÖfuÄ·Z‡½Z¯{¯Yּ̿,d‡Y¾Ë|·YÁ
¶¬¿Á¶¼uĸ̇Á®ËY‡‚³€Å,µZˆ³‚]{€§®Ë
YÃ|»Md‡{Ä]cZŸÔ—Y¾Ë€yM|¿YÃ|//Œ¿Ö»Â¼Ÿ
Y|{ZÆÀeį|Å{Ö»½ZŒ¿€´Ë{Ä ·Z˜»®Ë
Ö´·Z‡Ze|¿YÄf§€³Y€«Ä ·Z˜»{»įֿZˆ¯
į|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿Á{€//ŽZ//‹{Z»Á|aZ]ÂÀÅ
֌uZ§µ‚Àe€f//ŒÌaµZ‡Á{|{d^//ˆ¿Ä]
½Y{Z»Á½Y|//aY|{–¬§|Å{Ö»½Z//Œ¿Y
|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ºÅZ]ÂÀÅZÆ¿MÖ´·Z‡Ze½Z¯{¯
|¿{Â]Za¿ֿZ¯{¯ZÆ¿MįֿZ»º«¾ËYįַZu{
Õ{Y€§YÖ³|¿Ä¯Ä]ZŒ»ÕYÄ ·Z˜»{{Â]|{
|ŸZ¬f»Áº°v»|ÅZ‹,|¿YÂeÖ»©Ô—ÁÂuև€]
¾ËY{|‹Z]†Ì¸´¿Y{Ã{Y¿Zy½Y€v]ÕY€]ÕYÃ|ÀÀ¯
{€¯¶Ì¸vet˜‡Á{{Y|ÅY‹|ËZ]µZu
¾°¼»©Ô—Ã|ÀËY‚§½Y‚Ì»-½Ô¯t˜‡{dˆz¿
,֟Z¼fmYŠÀeÃ|ÀËY‚§t˜//‡Ã|ÀÅ{½ZŒ¿,d‡Y
|‹Z]Ã{Y¿Zy•Z˜v¿YÁÖ¿YÁÕZÅ\̇M
Õ{ZˁÕZ//Å|»ZÌa©Ô//—-{€//yt˜//‡{¹Á{
Á[Y€˜“YÁ…€f//‡Yĸ¼mY,{Y{ZÅÃ{Y¿ZyÕY€//]
ÕY|Æ´¿Ád//Ì]€eÂy{ÕYì·Z]cÔ°//Œ»
|ËMÖ»{ÂmÁÄ]½Y|¿€§
|ËZ],©Ô—Ä]•Â]€»¹ZyÕZÅÃ{Y{Ö//‡€]{
dÌ «YÁ¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ZÆ¿M½{Â]€^f »Á{Z¼fŸYÄ·Pˆ»
,d‡Y֟Z¼fmY|ÀËM€§®ËZ»Ä »Zm{©Ô—į
Ä]†Ì¸´¿YÄ// »Zm{©Ô//—{Â//‹Äf§€³€œ¿{
{€Ì³Ö»cÃÂ̋
Z]¾Ì§€—YÖ//°Ë-©Ô—ÕY€]Ö//¿Â¿Z«ÕZ“Z¬e
|À¯Ö»©Ô—d‡YÂy{ÃZ³{Y{Y,ֿ¿Z«ÕZ“Z¬e
ֿ¿Z«d‡YÂy{½|ÌÀ‹Y†a-•Á€Œ»©Ô—
{‹ֻ{ZËÄf§€Ë~a•Á€Œ»cÄ],©Ô—ÕY€]
cÄ]©Ô//—,dÌ “Á¾ËY{-¾//WZ]©Ô—
ÕY€]kYÁ{YÁ{Â//‹Ö»ÄfyZÀ‹d̼//‡Ä]ֿ¿Z«
,¹ZyÕZÅÃ{Y{…Z‡Y€] {Â//‹Ö»€Ë~a½Z°»Y¹Á{Z]
kYÁ{Y|//À¿Z¼ÅŠÅÁ„aÕZ//ÅÁÂu|ËZ]Y|f]Y
¹Á‚¸»Á¹ÓÕ{Á|uZeį{Â//‹Ö‡€]©Ô—Á
{ÂmÁ©Ô//—įÕYÄ »Zm{Y€//ˁ-|//¿€´Ë|°Ë
Ã{Y¿Zy{Y{{ÂmÁ‚Ì¿kYÁ{Yº¸ˆ»—Ä],{Y{
Á¾Ì¼ÅYÁd//‡YºÆ»{ZÆ¿®Ëž»YÂm€fŒÌ]{
֟Z¼fmYd̼ÅYZ]–^e€»¶WZˆ»ÁZŊ‡€aև€]
֋ZaÁ€§ÁÃ{Y¿Zy¶Ì°ŒeČË|¿Yĸ¼mY,Ã{Y¿Zy
º¸ˆ»—Ä]d‡Y|À»{‡Z̈]Ád̼ÅY‚ËZu½M
Ö¬¸e֟Z¼fmYºÆ»{Z//Æ¿®Ë¶Ì·{Á{Ä],Ã{YÂ//¿Zy
{‹ֻ
dÌ]€eÃ{YÂ//¿ZyZfyZ//‡{½Z¯{¯µÁY¶//Ì·{
¾Ì·ÁY,֟Z¼fmYÃÁ€//³¾ËYªË€—YZÆ¿M|¿Â//‹Ö»
Ã|ÅZŒ»€f³‚]Ä »Zm¹Âƨ»Z]Y{ÂyÕZÅÄ]€ne
Z],Հ//Ë~aÄ »Zm¾ËY€//iY€]¾//ÌÀr¼Å|ÀÀ¯Ö»
ÁZÅZnÀÅ,ZʼnYcYZœf¿YÁÖ´Àŀ§ÕZÅdÀ‡
”u½M{ՁÁįÕYÄ »Zm֟Z¼fmYÕZŊ¬¿
|¿Â‹Ö»ZÀ‹M,d§ZË|ÀÅYÂy
,ՀË~aÄ »ZmÄ]€ne¾//̼Ŷ̷{Ä]¹Á{¶Ì·{
™Zv·Ä]ºÅ{Y€§YįÕYÃÂ̋\ˆu€]Ã{Y¿Zy{ZÆ¿
dÆmÄ]ºÅÁZÆ¿Md̐z//‹\ˆu€]Õ{€§
½Y€´Ë{Z]{ÂyÃ{€f//ˆ³–]YÁ\ˆu€]֟Z¼fmY
|ÀÀ¯Ö»Z¨ËYּƻŠ¬¿,|À]ZËÖ»|‹
|//‹½Zָ̻aÄ]Zj»Ä//]Ã{Y¿Zy,Ö//¸¯—Ä]
,{Y~³Ö»ZÌ¿{Ä]Za½M{įֳ‚]Ä »ZmÁ­{¯
Ö¼ÌÅZ¨»,Ã{YÂ//¿Zy½Á{­{Â//¯{Â//‹Ö»Ö¬¸e
,ՀË~aÄ »Zm|//ÀËM€§¾ËYªË€—YÁ{Â//»MÖ»Y
¾Ì¼ÅÄ] {‹ֻ¶¬fÀ»Ö·Z//ˆ³‚]Ö³|¿Ä]{€§
½Y€´Ë{Z]{€§¾ËY¶»Z e¾Ë{ZÌÀ]ÕZÅÃÂ̋,\Ìe€e
¶v»,Ö//‹Â»M¹Zœ¿ÖŸZ¼fmY±‚]ÕZÅ{ZÆ¿{
ÕZŊ//‡€a{€Ì³Ö»Y€//«€//ÌiPedveÁZ¯