close

Enter

Log in using OpenID

語句 漢字 タイ語 ハンバーガー แฮมเบอเกอร์ いくら เท่าไหร่ (100)

embedDownload
語句
漢字
品詞 課
タイ語
生活会話
生
3.買い物
แฮมเบอเกอร์
生
3.買い物
เท่าไหร่
生
3.買い物
(100) เยน
生
3.買い物
กาแฟ
生
3.買い物
แซนวิช
生
3.買い物
ข ้าวกล่อง
生
3.買い物
ไอศครีม
生
3.買い物
แกงกะหรี
生
3.買い物
สปาเก็ตตี#
生
3.買い物
ราเมง
生
3.買い物
สลัด
生
3.買い物
อุด ้ง
生
3.買い物
โซบะ
定食
生
3.買い物
อาหารเซ็ต
紅茶
生
3.買い物
ชาฝรัง
牛乳
生
3.買い物
นมวัว
生
3.買い物
นม
生
3.買い物
โคล่า
生
3.買い物
นํ# าผลไม ้
水
生
3.買い物
นํ# าเปล่า
今
生
4.時間
ตอนนี# (กีโมงหรือคับ,คะ)
何
生
4.時間
อะไร (เวลา)
(1)時
生
4.時間
ิ
(1)โมง,นาฬกา
(5)分
生
4.時間
(5) นาที
(1時)半
生
4.時間
บ่ายโมงครึง,ตีหนึงครึง
(1)月
生
4.時間
เดือนมกราคม
(11)日
生
4.時間
วันที 11
月曜日
生
4.時間
วันจันทร์
火曜日
生
4.時間
วันอังคาร
水曜日
生
4.時間
วันพุธ
木曜日
生
4.時間
วันพฤหัสบดี
金曜日
生
4.時間
วันศุกร์
ハンバーガー
いくら
(100)円
(100)えん
コーヒー
サンドイッチ
(お)弁当
(お)べんとう
アイスクリーム
カレー
スパゲッティ
ラーメン
サラダ
うどん
そば
ていしょく
こうちゃ
ぎゅうにゅう
ミルク
コーラ
ジュース
みず
なんじ
いま(、何時ですか。)
じ
なん(時)
(1)じ
(5)ふん
(1じ)はん
(1)がつ
(11)にち
げつようび
かようび
すいようび
もくようび
きんようび
1
土曜日
生
4.時間
วันเสาร์
日曜日
生
4.時間
วันอาทิตย์
教室
1
本1
ห ้องเรียน
私
1
本1
ฉั น,ดิฉัน
特名 1
本1
ชือบุคคล
特名 1
本1
สิงค์โปร
動3 1
本1
มา
特名 1
本1
ชือบุคคล
特名 1
本1
อินเดีย
留学生
1
文1
นักเรียนแลกเปลียน,นักเรียนต่างชาติ
原京子
特名 1
文1
ชือบุคคล
1
文1
คุณ
大学生
1
文1
นักศึกษา
佐藤武
特名 1
文1
ชือบุคคล
会社員
1
文1
พนักงานบริษัท
学生会館
1
本2
หอนักเรียน
日本語学校
1
本2
โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่ น
学生
1
本2
นักเรียน
1
本2
ชือมหาวิทยาลัย
1
文2
ชือบุคคล
特名 1
文2
ชือคน
山田
特名 1
文3
ชือคน
大学
1
文3
มหาวิทยาลัย
先生
1
文3
ครู,อาจารย์
今日
1
文3
วันนี#
昼ごはん
1
文3
อาหารกลางวัน
漢字
1
文3
ตัวอักษรคันจิ
教科書
1
文3
หนังสือเรียน
授業
1
本3
วิชาเรียน
特名 1
本3
ชือคน
昼休み
1
本3
พักกลางวัน
休み
1
本3
พัก
1
本3
เมือไหร่
1
文4
ธนาคาร
1
文4
ห ้างสรรพสินค ้า
午前
1
文4
ตอนเช ้า
文化祭
1
文4
งานวัฒนธรรม
どようび
にちようび
1課
きょうしつ
わたし
ワン・シューミン
シンガポール
来る
くる
ラフル・チャダ
インド
りゅうがくせい
はらきょうこ
はら
(原)さん
だいがくせい
さとう たけし
かいしゃいん
がくせいかいかん
にほんごがっこう
がくせい
ぶんかおんがくだいがく 文化音楽大学 特名
特名
吉田良子
よしだ よしこ
アルン・アマラポーン
やまだ
だいがく
せんせい
きょう
ひるごはん
かんじ
きょうかしょ
じゅぎょう
リー・ミン
ひるやすみ
やすみ
いつ
銀行
ぎんこう
デパート
ごぜん
ぶんかさい
2
食堂
1
練a
โรงอาหาร
郵便局
1
練a
ไปรษณีย ์
図書館
1
練a
ห ้องสมุด
誕生日
1
文5
วันเกิด
夏休み
1
文5
ปิ ดเทอมฤดูร ้อน
晩ごはん
1
文6
อาหารเย็น
1
文6
การสอบ
しょくどう
ゆうびんきょく
としょかん
たんじょうび
なつやすみ
ばんごはん
テスト
2課
飲む
動1 2
動詞
ดืม
食べる
動2 2
動詞
กิน,รับประทาน
見る
動2 2
動詞
เห็น,ดู,มอง
聞く
動1 2
動詞
ฟั ง
読む
動1 2
動詞
อ่าน
書く
動1 2
動詞
เขียน
吸う
動1 2
動詞
สูด,ดูด,สูบ
動3 2
動詞
ทํา
仕事
2
動詞
งาน
仕事(を)する 動3
2
動詞
ทํางาน
勉強
2
動詞
การเรียน
勉強(を)する 動3
2
動詞
เล่าเรียน
2
動詞
เทนนิส
動3 2
動詞
เล่นเทนนิส
起きる
動2 2
動詞
ตืนนอน
寝る
動2 2
動詞
นอน
行く
動1 2
動詞
ไป
帰る
動1 2
動詞
กลับ (บ ้าน)
学校
2
文1
โรงเรียน
午後
2
文1
ตอนบ่าย
2
文1
บ ้าน
2
文1
โทรทัศน์
2
文1
อะไร
2
文1
ซูช ิ
音楽
2
文1
ดนตรี
本
2
文1
หนังสือ
手紙
2
文1
จดหมาย
2
文1
ร ้านอาหาร
特名 2
文1
ชือคน
2
文2
บุหรี
のむ
たべる
みる
きく
よむ
かく
すう
する
しごと
しごと(を)する
べんきょう
べんきょう(を)する
テニス
テニス(を)する
おきる
ねる
いく
かえる
がっこう
ごご
うち
テレビ
何
なに
(お)すし
おんがく
ほん
てがみ
レストラン
マリー・マルタン
たばこ
3
2
文2
เหล ้า
2
文3
ทีไหน
会社
2
文3
บริษัท
日本
特名 2
文3
ประเทศญีปุ่ น
特名 2
文3
ชือคน
2
文5
ตอนเช ้า
2
文5
ประมานสิบเอ็ดโมงครึง
夜
2
文5
ตอนกลางคืน
新聞
2
文5
หนังสือพิมพ์
一日
2
練a
หนึงวัน
2
練b
เบียร์
昨日
2
本2
เมือวาน
渋谷
特名 2
本2
ชือสถานที
映画
2
本2
ภาพยนตร์
2
練d
ฟุตบอล
2
練d
เล่นฟุตบอล
3
物の名前
โต๊ะ
3
物の名前
เก ้าอี#
3
物の名前
หน ้าต่าง
3
物の名前
ประตู
3
物の名前
ถังขยะ
3
物の名前
กระดานไวท์บอร์ด
3
物の名前
ผ ้าม่าน
3
物の名前
สมุคโน ้ต
3
物の名前
ดินสอไม ้
3
物の名前
ยางลบ
3
物の名前
ดินสอกด
3
物の名前
ดินสอกด
3
物の名前
ปากกาลูกลืน
辞書
3
物の名前
พจนานุกรม
時計
3
物の名前
ิ
นาฬกา
3
物の名前
แว่นตา
3
物の名前
ร่ม
3
物の名前
กระเป๋ า
3
物の名前
รองเท ้า
3
物の名前
คอมพิวเตอร์โน ้ตบุค
3
物の名前
โทรศัพท์
(お)酒
(お)さけ
どこ
かいしゃ
にほん
チン・コウリョウ
朝
あさ
じはん
(11時半)ごろ
よる
しんぶん
いちにち
ビール
きのう
しぶや
えいが
サッカー
サッカー(を)する
3課
机
つくえ
いす
窓
まど
ドア
ごみ箱
ごみばこ
ホワイトボード
カーテン
ノート
えんぴつ
消しゴム
けしゴム
シャーペン
シャープペンシル
ボールペン
じしょ
とけい
めがね
傘
かさ
かばん
靴
くつ
パソコン
携帯
けいたい
4
3
物の名前
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
3
物の名前
ซีด ี
3
物の名前
เครืองเล่นซีด ี
3
練a
(คือ) อะไร
3
本1
นี
3
本1
ใคร
3
本1
นัน
猫
3
文1
แมว
犬
3
文1
สุนัข
日本語
3
文1
ภาษาญีปุ่ น
英語
3
文1
ภาษาอังกฤษ
3
文3
โน่น
携帯電話
けいたいでんわ
CD
CDプレーヤー
何
なん(ですか。)
これ
誰
だれ
それ
ねこ
いぬ
にほんご
えいご
あれ
4課
広い
い形 4
い形
กว ้าง
狭い
い形 4
い形
แคบ
大きい
い形 4
い形
ใหญ่
小さい
い形 4
い形
เล็ก
長い
い形 4
い形
ยาว
短い
い形 4
い形
#
สัน
高い
い形 4
い形
สูง
安い
い形 4
い形
ถูก
暑い
い形 4
い形
(อากาศ)ร ้อน
寒い
い形 4
い形
หนาว
新しい
い形 4
い形
ใหม่
古い
い形 4
い形
เก่า
明るい
い形 4
い形
สว่าง,สดใส
暗い
い形 4
い形
มืด
い形 4
い形
เสียงดัง,หนวกหู
い形 4
い形
สกปรก
い形 4
い形
น่ารัก
赤い
い形 4
い形
สีแดง
青い
い形 4
い形
สีฟ้า
黒い
い形 4
い形
สีดํา
白い
い形 4
い形
สีขาว
黄色い
い形 4
い形
สีเหลือง
静か
な形 4
な形
เงียบสงบ
な形 4
な形
สวยงาม,สะอาด
な形 4
な形
สดชืน,แข็งแรง
ひろい
せまい
おおきい
ちいさい
ながい
みじかい
たかい
やすい
あつい
さむい
あたらしい
ふるい
あかるい
くらい
うるさい
汚い
きたない
かわいい
あかい
あおい
くろい
しろい
きいろい
しずか
きれい
元気
げんき
5
部屋
4
本1
ห ้อง
子供
4
文1
เด็ก
帽子
4
文1
หมวก
車
4
文1
รถยนต์
花
4
文1
ดอกไม ้
校外学習
4
本2
ทัศนศึกษา
4
本2
อันนี#
4
本2
อันไหน
4
本2
อันนัน
#
4
本2
อันโน่น
4
文5
ภาพเขียน,ภาพวาด
特名 5
本1
ชือคน
君
5
本1
ใช่ตอ
่ ท ้ายชือเด็กผู ้ชาย
冷蔵庫
5
本1
ตู ้เย็น
中
5
本1
ข ้างใน,ด ้านใน
動1 5
本1
มี
5
本1
โต๊ะ
上
5
本1
ข ้างบน,ด ้านบน
(お)菓子
5
本1
ขนม
お母さん
5
本1
คุณแม่
5
本1
จาก (คุณแม่)
下
5
位置
ด ้านล่าง,ข ้างล่าง
前
5
位置
ด ้านหน ้า,ข ้างหน ้า
後ろ
5
位置
ด ้านหลัง,ข ้างหลัง
左
5
位置
ซ ้าย
右
5
位置
ขวา
隣
5
位置
ติดกับ,ต่อกับ
5
位置
ซุปเปอร์มาเก็ต
5
位置
#
ร ้านสะดวกซือ
病院
5
位置
โรงพยาบาล
駅
5
位置
สถานีรถไฟ
5
位置
ข ้างๆ,ใกล ้ๆสถานีรถไฟ
5
文1
เค ้ก
5
文1
เด็กผู ้ชาย
動2 5
文1
มี,อยู่ (สิงมีชวี ต
ิ )
箱
5
文1
กล่อง
(お)皿
5
文1
จาน
へや
こども
ぼうし
くるま
はな
こうがいがくしゅう
この
どれ
その
あの
絵
え
5課
鈴木健志
すずきけんじ
けんじ
(健志)くん
れいぞうこ
なか
ある
テーブル
い ち
うえ[位置]
(お)かし
おかあさん
かあ
(お母さん)より
した
い ち
まえ[位置]
うしろ
ひだり
みぎ
となり
スーパー
コンビニ
びょういん
えき
えき
(駅の)そば
ケーキ
男の子
おとこのこ
いる
はこ
(お)さら
6
5
文1
ส ้อม
5
文1
มึด
5
文2
สวนสาธารณะ
新宿駅
特名 5
文2
สถานีรถไฟชินจุกุ
鈴木伸
特名 5
練a
ชือคน
5
練a
ใช ้ต่อชือเรียกเด็กผู ้หญิง
5
文3
หนังสือการตูน
(2)階
5
本2
# สอง
ชัน
(お)手洗い
5
本2
ห ้องนํ# า
店員
5
本2
พนักงาน
5
本2
ทีโน่น
洗面所
5
本2
ทีล ้างหน ้า,ทีล ้างมือ
男の人
5
本2
ผู ้ชาย
5
本2
ทีนี
電話
5
文4
โทรศัพท์
喫茶店
5
練c
ร ้านกาแฟ
5
練c
โรงแรม
本屋
5
練c
ร ้านหนังสือ
地下
5
練d
ใต ้ดิน
化粧品
5
練d
เครืองสําอางค์
果物
5
練d
ผลไม ้
5
練d
กระโปรง
特名 6
本1
ชือบุคคล
6
本1
ทุกท่าน
6
本1
ทุกคน
い形 6
本1
อร่อย
6
本1
นี(คนนี)#
友達
6
本1
เพือน
料理
6
本1
การทําอาหาร
料理(を)する 動3
6
本1
ทําอาหาร
6
本1
ไม่...เท่าไหร่,ไม่คอ
่ ย
6
本1
บ่อยๆ(ดืม)
6
本1
# เชิง
ไม่...เลย,อย่างสิน
6
本1
บางครัง# บางคราว
6
本1
ไวน์
6
本1
กีฬา
動3 6
本1
เล่นกีฬา
フォーク
ナイフ
公園
こうえん
しんじゅくえき
すずきしん
しん
(伸)ちゃん
まんが
(2)かい
(お)てあらい
てんいん
あそこ
せんめんじょ
おとこのひと
ここ
でんわ
きっさてん
ホテル
ほんや
ちか
けしょうひん
くだもの
スカート
6課
鈴木幸子
すずきさちこ
みなさん
みんな
おいしい
ひと
こちら[この人]
ともだち
りょうり
りょうり(を)する
あまり
の
よく(飲む)
ぜんぜん
ときどき
ワイン
スポーツ
スポーツ(を)する
7
6
文2
เสมอ,ประจํา
買い物
買い物(を)す
動3
る
駅前
6
文2
# ของ
การซือ
6
文2
# ของ
ซือ
6
文2
หน ้าสถานีรถไฟ
映画館
6
本2
โรงภาพยนตร์
6
本2
แบบไหน,อย่างไร
な形 6
本2
ชอบ
6
本2
ตลก
6
本2
สยองขวัญ
6
文3
อาหารญีปุ่ น
な形 6
文3
ชอบมาก
6
文3
(ดนตรี)คลาสิก
6
文3
ร็อค
納豆
6
文3
ถัวนัตโตะ
嫌い
な形 6
文3
เกลียด,ไม่ชอบ
6
練d
เท็มปุระ
6
文5
รถเมล์,รถบัส
特名 6
文5
ชือสถาที
国
6
文5
ประเทศ
冬休み
6
文5
ปิ ดเทอมฤดูหนาว
外
6
文5
ข ้างนอก,ด ้านนอก
6
練e
ข่าว
6
練e
ละคร
6
本3
ซูโม่
6
文7
ิ ปะ
พิพธิ ภัณฑ์ศล
動1 6
文7
วาด(ภาพ)
7
本1
กระเป๋ าเงิน,กระเป๋ าสตางค์
動1 7
本1
ร่วง,หล่น (กระเป๋ าเงิน)
会館
7
本1
หอพัก
交番
7
本1
ป้ อมตํารวจ
警察官
7
本1
เจ ้าหน ้าทีตํารวจ
動1 7
本1
รู ้,เข ้าใจ
その時
7
本1
เวลานัน
#
切手
7
本1
สแตมป์
動1 7
本1
#
ซือ
7
本1
หลังจากนัน
#
動1 7
本1
หา,ค ้น
いつも
かいもの
かいもの(を)する
えきまえ
えいがかん
どんな
好き
すき
コメディー
ホラー
和食
わしょく
大好き
だいすき
おんがく
クラシック(音楽)
ロック
なっとう
きらい
てんぷら
バス
池袋
いけぶくろ
くに
ふゆやすみ
そと
ニュース
ドラマ
すもう
美術館
びじゅつかん
え
(絵を)かく
7課
財布
さいふ
さいふ
落とす
(財布を)おとす
かいかん
こうばん
けいさつかん
わかる
そのとき
きって
買う
かう
じゅんじょ
それから[順序]
捜す
さがす
8
7
本1
แต่
7
文1
เมือวานซืน
7
文1
พรุง่ นี#
7
文1
มะรืนนี#
昼
7
文1
กลางวัน,บ่าย
夕方
7
文1
ตอนเย็น
7
文1
เมือคืน
今朝
7
文1
เมือเช ้า
今夜
7
文1
คืนนี#
今晩
7
文1
เย็นนี,# คํานี#
先週
7
文1
สัปดาห์ทแล
ี ้ว
今週
7
文1
สัปดาห์นี#
来週
7
文1
สัปดาห์หน ้า
先月
7
文1
เดือนทีแล ้ว
今月
7
文1
เดือนนี#
来月
7
文1
เดือนหน ้า
去年
7
文1
ปี ทแล
ี ้ว
今年
7
文1
ปี นี#
来年
7
文1
ปี หน ้า
7
文1
# ยืด
เสือ
特名 7
文1
ชือสถานที
特名 7
文1
ประเทศไทย
特名 7
文1
ชือสถานที
7
練a
การะทําความสะอาด
動3 7
練a
ทําความสะอาด
7
練b
ขนมปั ง
洗濯
7
文2
การซักผ ้า
洗濯(を)する 動3
7
文2
ซักผ ้า
な形 7
文3
เก่ง,เยียม,ดีเลิศ
7
文3
ฝน
特名 7
文3
ชือสถานที
歌
7
練c
เพลง
野菜
7
練c
ผัก
7
文2
ประมาน(เจ็ดพันเยน)
7
文2
บัตรเอทีเอ็ม
7
文2
เงิน
7
文2
อืนๆ,อย่างอืน
7
文2
เพียง,เพียงแค่
でも
おととい
明日
あした
あさって
ひる
ゆうがた
ゆうべ
けさ
こんや
こんばん
せんしゅう
こんしゅう
らいしゅう
せんげつ
こんげつ
らいげつ
きょねん
ことし
らいねん
Tシャツ
原宿
はらじゅく
タイ
新宿
しんじゅく
そうじ
そうじ(を)する
パン
せんたく
せんたく(を)する
上手
じょうず
雨
あめ
ディズニーランド
うた
やさい
せんえん
(7千円)ぐらい
キャッシュカード
(お)金
(お)かね
ほか
だけ
9
7
文2
งัน
# ...
7
文2
คุณ
住所
7
文2
ทีอยู่
名前
7
文2
ชือ
電話番号
7
文2
เบอร์โทรศัพท์
後
7
文2
หลังจาก,ต่อจาก
動3 7
文2
ติดต่อ
7
文4
ร ้าน,ร ้านค ้า
動2 7
文4
ลืม
7
文4
พนักงานรถไฟ
文化病院
特名 7
文4
ชือโรงพยาบาล
丸い
い形 7
練e
กลม
四角い
い形 7
練e
สีเหลียม
宿題
7
文5
การบ ้าน
作文
7
文5
เรียงความ
家
7
文5
บ ้าน
な形 7
本3
ไม่เปนไร,โอเค
借りる
動2 7
本3
ขอยืม
貸す
動1 7
本3
ให ้ยืม
返す
動1 7
文6
คืน(บางอย่าง)
特名 7
文6
ชือบุคคล
8
本1
ผุ ้ประกาศข่าว
特名 8
本1
วันเด็ก
8
本1
วันหยุดโกลเด ้นวีค
動1 8
本1
#
จบ,เสร็จ,สิน
約
8
本1
ประมาน,ราวๆ(ห ้าพันคน)
(5万)人
8
本1
(ห ้าหมืน)คน
人
8
本1
คน
帰国する
動3 8
本1
กลับประเทศ
成田空港
特名 8
本1
สนามบินนาริตะ
伊藤
特名 8
本1
ชือคน
記者
8
本1
นักข่าว,ผู ้สือข่าว
動3 8
本1
รายงาน
8
本1
ผู ้หญิง
動1 8
本1
ไป
特名 8
本1
ฮาวาย
8
本1
สิบเอ็ดวัน
じゃ
あなた
じゅうしょ
なまえ
でんわばんごう
あと
連絡する
れんらくする
店
みせ
忘れる
わすれる
駅員
えきいん
ぶんかびょういん
まるい
しかくい
しゅくだい
さくぶん
いえ
だいじょうぶ
かりる
かす
かえす
キム・ヨンス
8課
ニュースキャスター
子供の日
こどものひ
ゴールデンウィーク
終わる
おわる
まんにん
やく(5万人)
(5まん)にん
ひと
きこくする
なりたくうこう
じんめい
いとう[人名]
きしゃ
報告する
ほうこくする
女の人
おんなのひと
い
いらっしゃる[行く]
ハワイ
(11)日間
(11)にちかん
10
(1)週間
8
本1
หนีงสัปดาห์
旅行
8
本1
การท่องเทียว
8
本1
เป็ นอย่างไรบ ้าง
8
本1
นิดหน่อย,เล็กน ้อย
疲れる
動2 8
本1
เหน็ ดเหนือย
楽しい
い形 8
本1
สนุกสนาน
天気
8
本1
อากาศ
毎日
8
本1
ทุกวัน
8
本1
มาก,อย่างมาก
い形 8
本1
ดี
8
本1
เล็กน ้อย
8
本1
ประมานเมือไหร่
8
本1
การจอง
予約する
動3 8
本1
จอง
(3)か月
8
本1
สามเดือน
前
8
本1
สามเดือนก่อนหน ้า
な形 8
本1
ลําบาก,ยากเย็น
8
本1
นานแค่ไหน(ทีคุณจะอยูท
่ ฮาวาย)
ี
半年
8
本1
ครึงปี
(3)時間
8
本1
สามขัวโมง
特名 8
本1
โตเกียว
8
文3
ปาร์ต,ี งานเลีย
# งสังสรรค์
な形 8
文3
คึกครืน
# ,รืนเริง,คึกครัก
山の上公園
お(すし)屋さ
ん
すし屋
特名 8
文3
ชือสถานที
8
練a
ร ้านซูช ิ
8
練a
ร ้านซูช ิ
親切
な形 8
練a
ใจกว ้าง,มีนํ#าใจ
8
練a
ทะเล,มหาสมุทร
8
練a
เต ้น
8
練a
บาสเก็ตบอล
動3 8
練a
เล่นบาสเก็ตบอล
8
文5
สัปปะรด
新鮮
な形 8
文5
สดใหม่
日光
特名 8
文5
ชือสถานที
遠い
い形 8
文5
ไกล
8
文5
สถานที
8
練b
รายการอาหาร
い形 8
練b
น ้อย,เล็กน ้อย
(1)しゅうかん
りょこう
どう(でしたか。)
少し
すこし
つかれる
たのしい
てんき
まいにち
とても
いい
ちょっと
いつごろ
予約
よやく
よやくする
(3)かげつ
げつ
(3か月)まえ
大変
たいへん
どのぐらい(ハワイにい
る)
はんとし
(3)じかん
東京
とうきょう
パーティー
にぎやか
やまのうえこうえん
お(すし)やさん
すしや
しんせつ
海
うみ
ダンス
バスケットボール
バスケットボール(を)
パイナップル
しんせん
にっこう
とおい
所
ところ
メニュー
少ない
すくない
11
8
練b
อพาตเม ้นต์
い形 8
練b
ใกล ้
難しい
8
練b
ยาก
全部
8
練b
#
ทัง# หมด,ทัง# สิน
日本料理
8
文6
อาหารญีปุ่ น
8
文6
ซาชิม ิ
前
8
文6
ก่อน(ก่อนหน ้า)
今
8
文6
ปั จจุบน
ั (เร็วๆนี)#
山
8
文6
ภูเขา
日本酒
8
練c
เหล ้าญีปุ่ น
食べ物
8
本2
อาหาร
魚
8
本2
ปลา
肉
8
本2
เนือ
# สัตว์
8
本2
มาก,อย่างมาก
8
本2
ของฝาก
8
本2
ช็อคโกแลต
不便
な形 8
文7
ไม่สะดวก
便利
な形 8
文7
สะดวกสบาย
江ノ島
特名 8
文7
ชือสถานที
8
文8
ชบา
中国
特名 8
文8
ประเทศจีน
上海
特名 8
文8
เซียงไฮ ้
北京
特名 8
文8
ปั กกิง
教務
8
文8
หน่วยงานการศึกษา
9
本1
แฟชัน
9
本1
คอมพิวเตอร์
9
本1
จากนีไ
# ป
9
本1
การอธิบาย
9
本1
(ฟั ง)ให ้ดีด ี
9
本1
รหัสนักเรียน
動1 9
本1
นํ าไป
9
本1
ต่อจากนัน
#
9
本1
เสียง
動1 9
本1
พูดคุย
飲み物
9
本1
ดืม
入れる
動2 9
本1
ใส่ลงใน(กระเป๋ า)
持つ
動1 9
文1
ถือ,มี
アパート
近い
ちかい
むずかしい
ぜんぶ
にほんりょうり
さしみ
いぜん
まえ[以前]
さいきん
いま[最近]
やま
にほんしゅ
たべもの
さかな
にく
たくさん
(お)みやげ
チョコレート
ふべん
べんり
えのしま
ハイビスカス
ちゅうごく
シャンハイ
ペキン
きょうむ
9課
ファッション
コンピューター
これから
説明
せつめい
き
よく(聞いてください。)
学生証
がくせいしょう
持って行く
もっていく
ついか
それから[追加]
声
こえ
話す
はなす
のみもの
(かばんに)いれる
もつ
12
呼ぶ
動1 9
文1
เรียก
死ぬ
動1 9
文1
ตาย
騒ぐ
動1 9
文1
ส่งเสียงดัง
9
文2
อีกครัง# หนึง
言う
動1 9
文2
พูด,กล่าว
手伝う
動1 9
練a
ช่วย
砂糖
9
練a
นํ# าตาล
取る
動1 9
練a
ส่ง(นํ# าตาล)
写真
9
練a
รูปถ่าย
撮る
動1 9
練a
ถ่าย(รูป)
遅れる
動2 9
文3
สาย
泳ぐ
動1 9
文3
ว่ายนํ# า
9
練b
ตอน(ทําข ้อสอบ)
動1 9
練b
ใช ้
9
文4
อาบนํ# า
開ける
動2 9
文4
เปิ ด(บางอย่าง)
座る
動1 9
文4
นัง
雑誌
9
練c
นิตยสาร
放課後
9
練c
หลังเลิกเรียน
図書館員
9
本2
บรรณารักษ์
動1 9
本2
หา,ค ้น
(探し)方
9
本2
วิธค
ิ ้น,หา
説明する
動3 9
本2
อธิบาย
9
本2
ก่อนอืน
入れる
動2 9
本2
ใส่(ชือ)
押す
動1 9
本2
ผลัก
本棚
9
本2
# หนังสือ
ชัน
お願いする
動3 9
本2
ขอร ้อง
教える
動2 9
文5
สอน
9
練d
เครืองถ่ายเอกสาร
動1 9
練d
สร ้าง,ทํา
暗証番号
9
文6
รหัส,รหัสผ่าน
金額
9
練e
จํานวนเงินรวมทัง# หมด
9
練e
ปริ@ น
動1 9
練e
วาง
9
練e
ฝา
動3 9
練e
ปิ ดฝา
9
練e
กด(ปุ่ ม)
よぶ
しぬ
さわぐ
もう一度
もういちど
いう
てつだう
さとう
さ と う
(砂糖を)とる
しゃしん
しゃしん
(写真を)とる
おくれる
およぐ
時
(テストの)とき
使う
つかう
シャワー
あける
すわる
ざっし
ほうかご
としょかんいん
探す
さがす
さが
(探し)かた
せつめいする
まず
なまえ
(名前を)いれる
おす
ほんだな
おねがいする
おしえる
コピー機
コピーき
作る
つくる
あんしょうばんごう
きんがく
プリント
置く
おく
ふた
(ふたを)する
お
ボタン(を押す)
13
洗濯物
9
練e
# ผ ้าทีจะซัก
เสือ
洗剤
9
練e
นํ# ายาซักผ่า
(お)風呂
9
練f
อ่างอาบนํ# า
動1 9
練f
อาบนํ# า
9
練g
กระเป๋ าถือ
9
練h
ด ้วยกัน
9
練h
แผนที
9
本3
เคาท์เตอร์
何か
9
本3
บางสิง,บางอย่าง
着物
9
本3
ชุดกิโมโน
規則
9
文8
กฎเกณฑ์
動3 9
文8
กลับมา(บ ้าน)
9
文8
เวลาปิ ดประตู
9
文9
บางแห่ง,บางที
い形 9
練j
น่าสนใจ,น่าสนุก
特名 9
練j
ชือสถานที
9
練j
วีดโี อเกมส์
動3 9
練j
เล่นวีดโี อเกมส์
特名 10
本1
สถานีรถไฟโตเกียว
予定
10
本1
กําหนดการ
熱海
特名 10
本1
ชือสถานที
10
本1
รถไฟชินคันเซ็น
10
本1
รถไฟชินคันเซ็น(โคดามะ)
10
本1
ออกจาก(สถานีโตเกียว)
着く
動1 10
本1
มาถึง,ถึง
降りる
動2 10
本1
ลงรถ
乗る
動1 10
本1
ขึน
# รถ
下田
特名 10
本1
ชิโมดะ(ชือสถานที)
途中
10
本1
กลางทาง,ระหว่างทาง
伊東
特名 10
本1
ชือสถานที
休憩する
動3 10
本1
พักเบรค
動1 10
本1
ใช ้(เวลา)
品川
特名 10
文1
ชือสถานที
山手線
特名 10
文1
รถไฟสายยามาโนะเตะ
10
文1
รถไฟ
歩く
動1 10
文1
เดิน
乗り換える
動2 10
文1
เปลียนสายรถไฟ
せんたくもの
せんざい
(お)ふろ
ふ ろ
入る
(お風呂に)はいる
ハンドバッグ
いっしょに
地図
ちず
カウンター
なにか
きもの
きそく
帰って来る
かえってくる
門限
もんげん
どこか
おもしろい
横浜
よこはま
ゲーム
ゲーム(を)する
10課
東京駅
とうきょうえき
よてい
あたみ
しんかんせん
こだま(663)ごう
とうきょうえき
新幹線
こだま(663)
特名
号
動2
出る
(東京駅を)でる
つく
おりる
のる
しもだ
とちゅう
ちめい
いとう[地名]
きゅうけいする
じかん
(時間が)かかる
しながわ
やまのてせん
電車
でんしゃ
あるく
のりかえる
14
特名 10
文1
ชือสถานที
10
文1
อย่างไร
特名 10
文1
ชือสถานที
特名 10
文1
ชือเฉพาะ
特名 10
文1
ชือสถานที
地下鉄
10
練a
รถไฟใต ้ดิน
自転車
10
練a
จักรยาน
東横線
特名 10
練b
สายโทโยโกะ
浅草
特名 10
練b
ชือสถานที
中央線
特名 10
練b
สายชูโอ
神田
特名 10
練b
ชือสถานที
銀座線
特名 10
練b
สายกินซ่า
京葉線
特名 10
練b
สายเคโย
舞浜
特名 10
練b
ชือสถานที
10
本2
หัวหน ้าทัวร์
10
本2
เร็วๆนี,# ในไม่นาน
動3 10
本2
ออกเดินทาง
特名 10
本2
ชือคน
広田
特名 10
本2
ชือคน
林
特名 10
本2
ชือคน
山本
特名 10
本2
ชือคน
電話(を)する 動3
10
本2
โทรศัพท์
売店
10
本2
ร ้านค ้า
横
10
本2
ด ้านข ้าง,ข ้างๆ
木村
特名 10
本2
ชือคน
長井
特名 10
本2
ชือคน
急ぐ
動1 10
本2
เร่งรีบ
女性
10
本2
ผู ้หญิง
男性
10
本2
ผู ้ชาย
夕食
10
本2
อาหารเย็น
10
本2
จนกระทัง
動3 10
本2
ผ่อนคลาย,พักผ่อน
特名 10
文2
ชือคน
田中
特名 10
練c
ชือคน
西村
特名 10
練c
ชือคน
毎朝
10
文3
ทุกเช ้า
動1
歌う
スケジュール
表
10
文3
ร ้องเพลง
10
文3
ตารางกําหนดการ
お台場
おだいば
どうやって
新橋
しんばし
ゆりかもめ
台場
だいば
ちかてつ
じてんしゃ
とうよこせん
あさくさ
ちゅうおうせん
かんだ
ぎんざせん
けいようせん
まいはま
添乗員
てんじょういん
もうすぐ
出発する
しゅっぱつする
サラ
ひろた
はやし
やまもと
でんわ(を)する
ばいてん
よこ
きむら
ながい
いそぐ
じょせい
だんせい
ゆうしょく
それまで
ゆっくりする
パク
たなか
にしむら
まいあさ
うたう
スケジュールひょう
15
文3
ลูกค ้า
特名 11
本1
ชือสถานที
特名 11
本1
ชือเฉพาะ
住む
動1 11
本1
อาศัยที(โยโกฮาม่า)
高校
11
本1
โรงเรียนมัธยม
動3 11
本1
สําเร็จการศึกษา
客
10
きゃく
11課
カナダ
トロント
よこはま
(横浜に)すむ
こうこう
卒業する
そつぎょうする
(ファッション)かんけい 関係
勤める
つとめる
11
本1
เกียวข ้อง,สัมพันธ์กบ
ั (แฟชัน)
動2 11
本1
ทํางาน
辞める
動2 11
本1
ลาออก
11
本1
ตัวเอง
動3 11
本1
ออกแบบ
11
本1
# ผ ้าสไตล์ตะวันตก
เสือ
な形 11
本1
หลากหลาย,ต่างๆนานา
11
本1
นักออกแบบ,ดีไซน์เนอร์
11
本1
# ผ ้า
เสือ
11
本1
แฟชันโชว์
11
本1
ความสนใจ
動1 11
本1
มีความสนใจ
やめる
自分
じぶん
デザインする
洋服
ようふく
いろいろ
デザイナー
服
ふく
ファッションショー
興味
きょうみ
き ょ うみ
(興味が)ある
家族
11
ことば
ครอบครัว
祖母
11
ことば
ย่า,ยาย
祖父
11
ことば
ปู่ ,ตา
両親
11
ことば
พ่อแม่
母
11
ことば
แม่
父
11
ことば
พ่อ
兄弟
11
ことば
พีน ้อง
妹
11
ことば
น ้องสาว
弟
11
ことば
น ้องชาย
姉
11
ことば
พีสาว
兄
11
ことば
พีชาย
(一)番目
11
ことば
อันดับหนึง
11
ことば
อันดับสุดท ้าย
下
11
ことば
อ่อนกว่า,อายุน ้อยทีสุด(น ้องชาย)
上
11
ことば
แก่กว่า,อายุมากกว่า(พีสาว)
11
ことば
ย่า,ยาย
11
ことば
ปู่ ,ตา
お父さん
11
ことば
พ่อ
お姉さん
11
ことば
พี
かぞく
そぼ
そふ
りょうしん
はは
ちち
きょうだい
いもうと
おとうと
あね
あに
いち
(一)ばんめ
した
いちばん(下)
おとうと
した(の弟)
あね
うえ(の姉)
おばあさん
おじいさん
おとうさん
おねえさん
16
11
ことば
น ้อง
動2 11
ことば
รวมทัง# (ฉั น)
動1 11
ことば
อยู่
11
ことば
ตามลําพัง,คนเดียว
お兄さん
おにいさん
わたし
入れる
(私を)いれる
いらっしゃる[いる]
一人
ひとり
経営する
動3 11
文1
จัดการ
貿易会社
11
文1
บริษัททีทําการค ้ากับต่างประเทศ
結婚する
動3 11
文1
แต่งงาน
特名 11
文1
ประเทศอังกฤษ
動3 11
文1
ศึกษาต่อต่างประเทศ
11
文1
วิชาเศรษฐศาสตร์
11
文1
งานพาร์ทไทม์
動3 11
文1
ทํางานพาร์ทไทม์
中学校
11
文1
มัธยมต ้น
教師
11
文1
อาจารย์
特名 11
練a
สหรัฐอเมริกา
特名 11
練a
ออสเตเลีย
11
文2
ทําการบ ้าน
動1 11
文3
เทียว,เล่น
11
文4
เปี ยโน
11
文4
คอนเสิรต์
結婚式
11
文4
งานแต่งงาน
散歩
11
文4
เดินเล่น
北海道
特名 11
文4
ฮอกไกโด
大阪
特名 11
文4
โอซาก ้า
週末
11
文5
วันหยุดสุดสัปดาห์
11
文5
คาราโอเกะ
(8)組
11
本2
ห ้อง(8)
二人
11
本2
2คน
特名 11
本2
ฝรังเศส
11
本2
นักเรียนมัธยมปลาย
11
本3
ดีไซน์
い形 11
本3
อยากเห็น
11
本3
อนาคต
動1 11
本3
กลายมาเป็ นนักออกแบบ
11
本3
แล ้ว,เรียบร ้อยแล ้ว
動2 11
本3
ตัดสินใจ
11
本3
ยัง,ยังคง
11
本3
ชัดเจน
けいえいする
ぼうえきがいしゃ
けっこんする
イギリス
留学する
りゅうがくする
経済学
けいざいがく
アルバイト
アルバイト(を)する
ちゅうがっこう
きょうし
アメリカ
オーストラリア
宿題(を)する 動3
しゅくだい(を)する
遊ぶ
あそぶ
ピアノ
コンサート
けっこんしき
さんぽ
ほっかいどう
おおさか
しゅうまつ
カラオケ
(8)くみ
ふたり
フランス
高校生
こうこうせい
デザイン
み
(見)たい
将来
しょうらい
(デザイナーに)なる
もう
決める
きめる
まだ
はっきり
17
11
本3
วิทยาลัยเฉพาะทาง
入る
動1 11
本3
เข ้า(วิทยาลัยเฉพาะทาง)
相談する
動3 11
本3
ปรึกษา
11
本3
แค่เพียง(เล็กน ้อย)
調べる
動2 11
本3
ค ้นหา,สืบหา
就職する
動3 11
文6
ได ้งาน
11
文6
ผู ้ประกาศ
動1 11
文7
ส่ง(การบ ้าน)
12
本1
กระทะ
牛丼
12
本1
ข ้าวหน ้าเนือ
#
生徒
12
本1
นักเรียน
12
本1
งัน
# ...,ก็..
12
本1
หอมใหม่
動1 12
本1
ตัด,หัน
12
本1
ขนาดเท่าไหน
大きさ
12
本1
ขนาด
半分
12
本1
ครึงนึง
薄い
い形 12
本1
บาง,อ่อน
牛肉
12
本1
เนือ
# วัว
次に
12
本1
ต่อไป,ถัดไป
調味料
12
本1
เครืองปรุงรส
火
12
本1
ไฟ
動2 12
本1
จุดไฟ
強さ
12
本1
ความแข็งแรงทนทาน
中火
12
本1
ไฟปานกลาง
煮る
動2 12
本1
ต ้ม
質問
12
本1
คําถาม
動1 12
本1
มี(คําถาม)
材料
12
本1
ส่วนผสม,วัตถุดบ
ิ
(3人)分
12
本1
เสริฟ(สําหรับ3คน)
薄切り
12
本1
หันบางๆ
(10)g
12
本1
(10)กรัม
12
本1
ต ้นหอม
12
本1
เล็กน ้อย,นิดหน่อย(นํ# าตาล)
12
本1
ข ้าวสวย
(2)杯
12
本1
(2)แก ้ว
大さじ
12
本1
ช ้อนโต๊ะ
専門学校
せんもんがっこう
せんもんが っこ う
(専門学校に)はいる
そうだんする
すこ
もう(少し)
しらべる
しゅうしょくする
アナウンサー
しゅくだい
出す
(宿題を)だす
12課
フライパン
ぎゅうどん
せいと
では
たまねぎ
切る
きる
おお
どのぐらい(大きい)
おおきさ
はんぶん
うすい
ぎゅうにく
つぎに
ちょうみりょう
ひ
ひ
(火を)つける
つよさ
ちゅうび
にる
しつもん
しつもん
(質問が)ある
ざいりょう
にん
(3人)ぶん
うすぎり
(10)グラム
ねぎ
さ と う
少々
(砂糖)しょうしょう
ごはん
(2)はい
おおさじ
18
12
本1
ซอสถัวเหลือง,โชยุ
動2 12
本1
ปิ ด(เตาไฟ)
動2 12
本1
วาง(ไว ้ด ้านบน)
特名 12
文1
ชือเฉพาะ
12
文1
คนญีปุ่ น
12
文1
ตะเกียบ
自由
な形 12
文2
อิสระ,ตามอําเภอใจ
早い
い形 12
文2
เร็ว
遅い
い形 12
文2
ช ้า,สาย
12
文2
เครืองซักผ ้า
動3 12
練a
รวมตัว
12
練a
ขบวนพาเหรด
始める
動2 12
本2
เริม,เริมต ้น
柔らかい
い形 12
本2
อ่อนบาง,อ่อนนุ่ม
簡単
な形 12
本2
ั ซ ้อน
ง่ายๆ,ไม่ซบ
長い
い形 12
本2
(เวลา)นาน
固い
い形 12
本2
แข็ง
注意する
動3 12
本2
เตือน,ระมัดระวัง
温かい
い形 12
本2
อบอุน
่
12
本2
ทําเสร็จ,ทําสําเร็จ
動2 12
本2
ทํา(ข ้าวหน ้าเนือ
# )สําเร็จ,เสร็จ
旅館
12
文4
เรียวคัง(โรงแรมสไตล์ญปุ่ี น)
気温
12
文4
อุณภูม ิ
高い
い形 12
文4
(อุณหภูม)ิ สูง
木
12
練c
ต ้นไม ้
建物
12
練c
อาคาร,ตึก
川
12
練c
แม่นํ#า
い形 12
文5
หวาน
この辺
12
文5
บริเวณนี,# ละแวกนี#
桜
12
文5
ซากุระ,ต ้นซากุระ
春
12
文5
ฤดูใบไม ้ผลิ
動1 12
文5
(ดอกไม ้)บาน
しょうゆ
ひ
止める
(火を)とめる
うえ
(上に)のせる
ジム
日本人
にほんじん
はし
じゆう
はやい
おそい
洗濯機
せんたくき
集合する
しゅうごうする
パレード
はじめる
やわらかい
かんたん
じかん
(時間が)ながい
かたい
ちゅういする
あたたかい
できあがり
ぎゅうどん
(牛丼が)できる
りょかん
きおん
きおん
(気温が)たかい
き
たてもの
かわ
甘い
あまい
このへん
さくら
はる
咲く
さく
13課
東都大学
特名 13
本1
ชือเฉพาะ
加藤
特名 13
本1
ชือคน
13
本1
(เรา)พวกเรา
13
本1
สัมภาษณ์
動3 13
本1
ทําการสัมภาษณ์
とうとだいがく
かとう
わたし
(私)たち
インタビュー
インタビュー(を)する
19
動3 13
本1
ถาม(คําถาม)
13
本1
ใช ้ชีวต
ิ ,อาศัย
動2 13
本1
ผูกมิตร,หาเพือน,มีเพือน
学部
13
本1
คณะ(เศรษฐศาสตร์)
経済学部
13
本1
คณะเศรษฐศาสตร์
理学部
13
本1
คณะวิทยาศาตร์
13
本1
อย่างไร,ทําไม
13
本1
รายงาน
13
文1
ปริญญาเอก
13
文1
อันไหน,ไหน
特名 13
文1
ชือเฉพาะ
13
練a
นํ# าชา
本田
特名 13
練a
ชือคน
物価
13
文3
ค่าครองชีพ
大家
13
文3
เจ ้าของบ ้าน
動2 13
文3
คุ ้นเคย,เคยชิน
13
文3
คนจํานวนมาก
い形 13
文3
ยุง่
動1 13
練b
มี(งานแต่งงาน)
13
練b
สกี
動3 13
練b
เล่นสกี
長野
特名 13
練b
ชือสถานที
箱根
特名 13
練b
ชือสถานที
13
練b
ปิ ดเทอมฤดูใบไม ้ผลิ
13
練c
โฮมสเตย์
な形 13
本2
เวลาว่าง
13
本2
# ของ
ช็อปปิ# ง,การซือ
13
本2
ว่าแต่,ว่าแต่วา่
13
本2
สถานที,สิงก่อสร ้าง
動1 13
本2
คิด
13
本2
ซอฟครีม
い形 13
文5
เหงา,โดดเดียว
13
文5
มี(ปั ญหา)
動1 13
文5
มี(ปั ญหา)
13
文5
ตัวอักษร
動1 13
文5
ถาม(เพือน)
13
練d
อะนิเมชัน
13
練d
รายการทีว ี
質問する
しつもんする
生活
せいかつ
ともだち
(友達が)できる
けいざい
(経済)がくぶ
けいざいがくぶ
りがくぶ
どうして
レポート
大学院
だいがくいん
どの
リン
(お)茶
(お)ちゃ
ほんだ
ぶっか
おおや
慣れる
なれる
おおぜい
忙しい
いそがしい
けっこんしき
(結婚式が)ある
スキー
スキー(を)する
ながの
はこね
春休み
はるやすみ
ホームステイ
暇
ひま
ショッピング
ところで
施設
しせつ
思う
おもう
ソフトクリーム
寂しい
さびしい
問題
もんだい(がある)
もんだい
(問題が)ある
字
じ
ともだち
聞く
(友達に)きく
アニメ
テレビ番組
テレビばんぐみ
20
13
本3
เกียวกับ(ชีวต
ิ ความเป็ นอยู)่
動3 13
本3
ประกาศ
13
本3
กราฟ
13
本3
เหตุผล
13
本3
คลับ,ชมรม
13
本3
ดีวด
ี ี
動1 13
本3
ตกใจ,ประหลาดใจ
14
本1
มีเมฆ
14
本1
แล ้ว(เชือมประโยค)
14
本1
เวลาพัก
い形 14
本1
# ๆ
(เวลา)สัน
14
本1
เวลานัด
14
本1
ทันทีทันใด,เกือบจะ,ใกล ้ๆ
温泉
14
本1
นํ# าพุร ้อน
熱い
い形 14
本1
ร ้อน(ใช ้กับสิงของ)
14
本1
ความรู ้สึก
い形 14
本1
(รู ้สึก)ดี
14
本1
กับข ้าว
14
本1
หอย
14
本1
(รับประทาน)ยาก
14
本1
พืช
14
文2
คอ
痛い
い形 14
文2
เจ็บ,ปวด
病気
14
文2
โรค
道
14
文2
ถนน
14
文2
สระว่ายนํ# า
動2 14
練a
ปิ ด(บางสิง)
14
練a
แอร์
動2 14
練a
เปิ ด(แอร์)
電気
14
練a
ไฟฟ้ า
頭
14
練b
ศรีษะ
動1 14
練b
มี(การบ ้าน)
14
文3
ลําโพง
い形 14
文3
เดินง่าย,เดินสะดวก
専門
14
文3
เฉพาะทาง,เมเจอร์
言葉
14
文3
คําศัพท์
晴れ
14
本2
ท ้องฟ้ าแจ่มใส
せいかつ
(生活)について
発表する
はっぴょうする
グラフ
理由
りゆう
サークル
DVD
驚く
おどろく
14課
くもり
そして
休憩時間
きゅうけいじかん
じかん
短い
(時間が)みじかい
集合時間
しゅうごうじかん
すぐ
おんせん
あつい
気持ち
きもち
き
も
(気持ちが)いい
おかず
貝
かい
た
(食べ)にくい
植物園
しょくぶつえん
のど
いたい
びょうき
みち
プール
閉める
しめる
クーラー
(クーラーを)つける
でんき
あたま
しゅくだい
(宿題が)ある
スニーカー
ある
(歩き)やすい
せんもん
ことば
はれ
21
14
本2
ตลอด(ตัง# แต่เช ้า)
14
本2
อาหารเช ้า
い形 14
本2
แปลก,ประหลาด,ไม่คอ
่ ยเจอ
14
本2
ร่าง,สเก็ต(ภาพ)
動3 14
本2
ร่าง,วาดร่าง
14
本2
(ถามคําถาม)ต่างๆนานๆ,หลากหลาย
帰り
14
本2
การกลับ
本当に
14
本2
จริงๆ,อย่างแน่แท ้
散歩(を)する 動3
14
文4
เดินเล่น
日
14
練c
วัน,พระอาทิตย์
15
本1
บริษัทจัดหาบ ้าน
中野
特名 15
本1
ชือสถานที
新中野
特名 15
本1
ชือสถานที
15
本1
ระหว่าง
15
本1
อันไหน,สิงไหน
15
本1
ทางไหน
15
本1
ประมาน
15
本1
เหมือนกัน
15
本1
北口
15
本1
ประตูทศ
ิ เหนือ
商店街
15
本1
ย่านร ้านค ้า
家賃
15
本1
ค่าเช่าบ ้าน
九州
特名 15
文1
ชือสถานที
人口
15
文1
จํานวนประชากร
多い
い形 15
文1
มากมาย,เยอะ
旅行会社
15
文1
บริษัทท่องเทียว
社員
15
文1
บนักงานบริษัท
文化ホテル
特名 15
文1
ชือบริษัท
東都ホテル
特名 15
文1
ชือบริษัท
15
文1
เป็ นอย่างไรบ ้าง
特名 15
文2
ชือคน
僕
15
文2
ผม
健
特名 15
文2
ชือคน
背
15
文2
ความสูงของร่ากาย
い形 15
文2
สูง(ความสูงของคน)
特名 15
文2
อิตาลี
15
文2
เบสบอล
あさ
(朝から)ずっと
朝ごはん
あさごはん
珍しい
めずらしい
スケッチ
スケッチ(を)する
しつもん
いろいろ(質問する)
かえり
ほんとうに
さんぽ(を)する
ひ
15課
不動産屋
ふどうさんや
なかの
しんなかの
ば しょ
間
あいだ[場所]
どちら
(どちらの)ほう
だいたい
同じ
おなじ
ずっと(にぎやか)
きたぐち
しょうてんがい
やちん
きゅうしゅう
じんこう
おおい
りょこうがいしゃ
しゃいん
ぶんかホテル
とうとホテル
いかが[どう]
太郎
たろう
ぼく
けん
せ
せ
高い
(背が)たかい
イタリア
野球
やきゅう
22
15
文2
ความนิยม
動1 15
文2
มี(ความนิยม)
年上
15
文2
คนทีสูงวัยกว่า
(2)歳
15
文2
อายุ 2 ปี
特名 15
練a
ชือเฉพาะ
15
練a
ชือบริษัท
文化デンキ
特名 15
文3
ชือบริษัท
東都デンキ
特名 15
文3
ชือบริษัท
三鷹
特名 15
本2
ชือสถานที
南口
15
本2
ประตูทศ
ิ ใต ้
動1 15
本2
มี(รถประจําทาง,อ่างอาบนํ# า)
15
本2
ยิงไปกว่านัน
# ,นอกจากนี#
15
本2
ป้ ายรถเมล์
動2 15
本2
(6)畳
15
本3
洋室
15
本3
(ไกล)เกินไป
ห ้อง 6 เสือ (หน่วยวัดขนาดห ้อง
สไตล์ญปุ่ี น)
ห ้องแบบตะวันตก
15
本3
ห ้องครัว
特名 15
文5
ชือสถานที
15
文5
# เรียน,ห ้องเรียน,คลาส
ชัน
一年
15
文5
หนึงปี
水泳
15
文5
การว่ายนํ# า
15
文5
สตรอเบอร์รี
15
本4
ห ้องครัว
15
本4
สาม(อัน,สิง)
動2 15
本4
แสดงให ้ดู
15
本4
(มี)เวลา
動1 15
本4
มีเวลา
特名 15
文6
ชือเฉพาะ
特名 15
文7
มาเลเซีย
南
15
文7
ทิศใต ้
年下
15
文7
อ่อนวัยกว่า
都市
15
文8
เมือง
15
文8
กล ้อง
軽い
い形 15
文8
(นํ# าหนัก) เบา
琵琶湖
特名 15
文8
ชือเฉพาะ
15
文8
ทะเลสาบ
特名 15
練c
เอเชียตะวันออก
人気
にんき
にんき
(人気が)ある
としうえ
(2)さい
ふじスーパー
文化スーパー 特名
ぶんかスーパー
ぶんかデンキ
とうとデンキ
みたか
みなみぐち
(バスが)ある
それに
バス停
バスてい
とお
(遠)すぎる
(6)じょう
ようしつ
ダイニングキッチン
名古屋
なごや
クラス
いちねん
すいえい
いちご
台所
だいどころ
みっつ
見せる
みせる
時間
じかん(がある)
じかん
(時間が)ある
パラオ
マレーシア
みなみ
としした
とし
カメラ
かるい
びわこ
湖
みずうみ
東アジア
ひがしアジア
23
韓国
特名 15
練c
เกาหลี
台湾
特名 15
練c
ไต ้หวัน
首都
15
練c
เมืองหลวง
北
15
練c
เหนือ
西
15
練c
ตะวันตก
東
15
練c
ตะวันออก
かんこく
たいわん
しゅと
きた
にし
ひがし
16課
中村外科病院 特名
16
本1
ชือเฉพาะ
初めて
16
本1
ครัง# แรก
看護師
16
本1
พยาบาล
保険証
16
本1
บัตรประกัน
16
本1
ทางนัน
# ,ทางด ้านนัน
#
16
本1
ห ้องรอ
待つ
動1 16
本1
รอ
医師
16
本1
หมอ
階段
16
本1
บันได
動2 16
本1
ตก
16
本1
เข่า
動1 16
本1
(หัวเข่า) กระแทก
16
本1
ค่อยๆ
動1 16
本1
แช่เย็น (บางสิง)
動2 16
本1
บวม
16
本1
เอ็กซเรย์
動1 16
本1
ตรวจ เอ็กซเรย์
16
文1
ยา
飲む
動1 16
文1
กิน (ยา )
効く
動1 16
文1
มีผล,ออกฤทธิD
休む
動1 16
文1
พัก,ลา(งาน)
16
文1
กระเพาะอาหาร
16
文1
ทางในอนาคต
16
練a
# โค ้ท
เสือ
16
練a
ลดราคา
髪
16
練a
ผม
内科
16
練b
แผนกอายุรศาสตร์
患者
16
練b
คนไข ้
熱
16
練b
ไข ้
動1 16
練b
มี (ไข ้ )
16
練b
ไอ
なかむらげかびょうい
はじめて(です。)
かんごし
ほけんしょう
そちら[そこ]
待合室
まちあいしつ
まつ
いし
かいだん
落ちる
おちる
ひざ
打つ
(ひざを)うつ
だんだん
冷やす
ひやす
はれる
レントゲン
撮る
(レントゲンを)とる
薬
くすり
くすり
(薬を)のむ
きく
やすむ
おなか
進路
しんろ
コート
バーゲン
かみ
ないか
かんじゃ
ねつ
ねつ
(熱が)ある
せき
24
出る
動2 16
練b
มีอาการไอ
寒気
16
練b
ความรู ้สึกหนาว(เมือไม่สบาย)
動3 16
練b
รู ้สึกหนาว
鼻水
16
練b
นํ# ามูก
出る
動2 16
練b
มีนํ#ามูกไหล
悪い
い形 16
練b
รู ้สึก(ไม่ด,ี ป่ วย)
降る
動1 16
文2
ตก (ฝน,หิมะ)
16
文2
เครืองทําความร ้อน
16
練c
แผนกศัลยกรรม
16
練c
แผลไฟไฟม ้,นํ# าร ้อนลวก
動3 16
練c
นํ# าร ้อนลวก
16
練c
นิว#
動2 16
練c
ทา(ยา)
動1 16
練c
ล ้ม,กลิง#
レントゲン写真
16
本2
ภาพเอ็กซเรย์
骨
16
本2
กระดูก
異状
16
本2
บางสิงผิดปกติ
動1 16
本2
มีบางอย่างผิดปกติ
16
本2
ยาพอก
動1 16
本2
จ่าย,ให ้ (ยา)
動2 16
本2
16
本2
แก ้ปวด
治る
動1 16
本2
หายไข ้,หายป่ วย
激しい
い形 16
本2
รุนแรง
運動
16
本2
การออกกําลังกาย
運動(を)する 動3
16
本2
ออกกําลังกาย
動2 16
本2
อาบนํ# า
16
文3
ครัง# หน ้า,ครัง# ต่อไป
動1 16
文3
ไม่สบาย,เจ็บป่ วย
い形 16
文3
ไม่ม(ี ของกิน)
な形 16
文3
เป็ นห่วง,กังวล
初めて
16
文3
เป็ นครัง# แรกที (ทํา)
本当
16
文3
จริง,แท ้
消化
16
文4
การย่อยอาหาร
悪い
い形 16
文4
(ย่อยอาหาร)ลําบาก,ยาก
16
文4
สิงของ
い形 16
文4
เย็น(จับ,สัมผัส)
16
文4
ไกด์รถบัส
(せきが)でる
さむけ
さむけ
(寒気が)する
はなみず
はなみず
(鼻水が)でる
き
も
(気持ちが)わるい
ふる
ヒーター
外科
げか
やけど
やけど(を)する
指
ゆび
くすり
(薬を)つける
転ぶ
ころぶ
レントゲンしゃしん
ほね
いじょう
いじょう
(異状が)ある
しっぷ薬
しっぷやく
くすり
出す
(薬を)だす
はりかえる
痛みどめ
いたみどめ
なおる
はげしい
うんどう
うんどう(を)する
浴びる
あびる
今度
こんど
びょうき
(病気に)なる
た
もの
(食べ物が)ない
心配
しんぱい
つく
はじめて(作る)
ほんとう
しょうか
しょうか
(消化が)わるい
物
もの
冷たい
つめたい
バスガイド
25
危険
な形 16
文4
อันตราย
立つ
動1 16
文4
ยืน,ยืนขึน
#
手
16
文4
มือ
顔
16
文4
หน ้า
動1 16
文4
ยืน (มือ,หน ้า)
16
文4
ขยะ
動2 16
文4
เขวียง,ขว ้าง,ทิง#
16
文4
สนามหญ ้า
動1 16
文5
受付
16
本3
処方箋
16
本3
เริมต ้น
ประชาสัมพันธ์,สถานทีติดต่อ
สอบถาม
ใบสังยา
薬局
16
本3
ร ้านขายยา
16
本3
ทีนัน
16
本3
กระดาษ
動1 16
本3
รับ,ได ้รับ
診察券
16
本3
บัตรของโรงพยาบาล
この次
16
本3
ต่อไป
持って来る
動3 16
本3
นํ ามา
要る
動1 16
本3
จําเป็ น
な形 16
本3
ดี,พอสมควร,ไม่เป็ นไร
薬剤師
16
本3
เภสัชกร
食後
16
本3
หลังอาหาร
趣味
16
文6
งานอดิเรก
この前
16
文6
ก่อนหน ้านี,# ไม่นานมานี#
歯
16
文7
ฟั น
動1 16
文7
แปรง,ขัด
きけん
たつ
て
かお
て
かお
出す
(手や顔を)だす
ごみ
捨てる
すてる
芝生
しばふ
始まる
はじまる
うけつけ
しょほうせん
やっきょく
そこ
紙
かみ
もらう
しんさつけん
このつぎ
もってくる
いる
けっこう
やくざいし
しょくご
しゅみ
このまえ
は
みがく
17課
販売スタッフ
17
本1
พนักงานขาย
募集
17
本1
รับสมัคร
笑顔
17
本1
ใบหน ้ายิม
# แย ้ม
な形 17
本1
ยอด,วิเศษ,เยียม,ดูด ี
方
17
本1
ท่าน,คน
歓迎
17
本1
การต ้อนรับ
選ぶ
動1 17
本1
เลือก
時給
洋菓子シフォ
特名
ン
中国語
17
本1
รายได ้ต่อชัวโมง
17
本1
ชือร ้านค ้า
17
本1
ภาษาจีน
会話
17
本1
การสนทนา
はんばいスタッフ
ぼしゅう
えがお
すてき
ひと
かた[人]
かんげい
えらぶ
じきゅう
ようがしシフォン
ちゅうごくご
かいわ
26
17
本1
โรงเรียน (สอนการสนทนา)
17
本1
ผู ้ช่วย
週(1)日
17
本1
(หนึง)วันต่อสัปดาห์
以上
17
本1
มากกว่า(หนึง)วันต่อสัปดาห์
中国人
17
本1
คนจีน
ニイハオ学院 特名
17
本1
ชือเฉพาะ
プール監視員
17
本1
ไลฟ์ การ์ด สระนํ# า
17
本1
17
本1
(1) เมตร
特名 17
本1
ชือสระว่ายนํ# า
17
本1
ธุรการ
17
本1
การป้ อนข ้อมูล
17
本1
ป้ อน,ใส่ข ้อมูล
17
本1
ชือบริษัท
17
本1
พนักงานย ้ายบ ้าน
17
本1
ขับรถ
17
本1
ขับ
17
本1
ค่าแรงรายวัน
17
本1
ชือเฉพาะ
17
本1
ผู ้บรรเลง,ผู ้แสดงดนตรี
弾く
動1 17
本1
เล่น(กีตาร์)
働く
動1 17
本1
ทํางาน
音大生
17
本1
นักเรียนของมหาวิทยาลัยดนตรี
丘の上ホテル 特名
17
本1
ชือโรงแรม
動2 17
文1
จดจํา
17
文1
คอนแทคเลนส์
動3 17
文1
ใส่คอนแท็คเลนส์
17
練a
กีตาร์
17
練a
มอเตอร์ไซค์
17
文2
(5) เปอร์เซ็น
動3 17
文2
เข ้าร่วมโปรแกรมโฮมสเตย์
17
文2
แผนกการศึกษา
動1 17
文2
สมัคร(เพือบางสิง)
17
文2
แบบฝึ กหัด
動3 17
文2
ขาดเรียน
17
文2
ต่างประเทศ
かいわ
教室
(会話)きょうしつ
アシスタント
しゅう(1)にち
しゅう にち
(週1日)いじょう
ちゅうごくじん
ニイハオがくいん
プールかんしいん
クロール
(1)メートル
とうきょうカッパプール
(1)m
東京カッパ
プール
事務
じむ
入力
にゅうりょく
入力(を)する 動3
文化データ
特名
ぶんかデータサービス サービス
引っ越し作業
ひっこしさぎょうスタッフ スタッフ
運転
うんてん
運転(を)する 動3
うんてん(を)する
にゅうりょく(を)する
日給
にっきゅう
はせがわひっこしサー 長谷川引っ越
特名
しサービス
ビス
演奏者
えんそうしゃ
ひく
はたらく
おんだいせい
おかのうえホテル
覚える
おぼえる
コンタクトレンズ
(コンタクトレンズを)す
ギター
バイク
(5)%
(5)パーセント
ホームステイ(を)する
教務課
きょうむか
申し込む
もうしこむ
問題集
もんだいしゅう
欠席する
けっせきする
海外
かいがい
27
広告
17
本2
การโฆษณา
内容
17
本2
เนือ
# หา
17
本2
มากขึน
# อีก
詳しい
い形 17
本2
ละเอียด
知る
動1 17
本2
รู ้,ทราบ
17
本2
ล็อบบี#
な形 17
本2
หยาบคาย,ไม่สภ
ุ าพ
音楽大学
17
本2
มหาวิทยาลัยดนตรี
演奏
17
本2
การแสดงดนตรี
平日
17
本2
วันธรรมดา
面接
17
本2
การสัมภาษณ์
面接(を)する 動3
17
本2
มีสอบสัมภาษณ์
高橋
特名 17
本2
ชือคน
申す
動1 17
本2
พูด,กล่าว
失礼する
動3 17
本2
เสียมารยาท,หยาบคาย
17
文3
หนึงครัง#
習う
動1 17
文3
เรียน
小さい
い形 17
文3
(ตอน)ทียังเล็ก
17
文3
หิมะ
特名 17
練b
ชือสถานที
馬
17
練b
ม ้า
初め
17
練c
เบสิก,เริมต ้น
い形 17
練c
กลัว
量
17
文4
จํานวน
荷物
17
文4
สัมภาระ,กระเป๋ า
動2 17
文4
ทํา(ข ้อสอบ)ได ้ดี
17
本3
ประมานเท่าไหร่(ในหนึงสัปดาห์)
動3 17
本3
นํ าชม,พาเทียว
休憩室
17
本3
ห ้องพัก
喫煙室
17
本3
ห ้องสูบบุหรี
(3)冊
17
文5
หนังสือ 3 เล่ม
17
練d
อีเมล์
動3 17
練d
ส่งอีเมล์
17
練d
หนึงปี
17
練d
การขับรถยนต์เทียว
パソコン教室
17
文6
ห ้องคอมพิวเตอร์
動物
17
文6
สัตว์
動1 17
文6
เลีย
# ง(สัตว์)
こうこく
ないよう
もっと
くわしい
しる
ロビー
失礼
しつれい
おんがくだいがく
えんそう
へいじつ
めんせつ
めんせつ(を)する
たかはし
い
もうす[言う]
しつれいする
(1)回
(1)かい
ならう
とき
ちいさい(時)
雪
ゆき
京都
きょうと
うま
はじめ
こわい
りょう
にもつ
(テストが)できる
しゅうかん
(1週間に)どのぐらい
案内する
あんないする
きゅうけいしつ
きつえんしつ
(3)さつ
メール
メール(を)する
(1)年
(1)ねん
ドライブ
パソコンきょうしつ
どうぶつ
飼う
かう
28
切符
17
文6
ตัEว
配る
動1 17
文6
แจกจ่าย
沖縄
特名 17
文6
ชือสถานที
きっぷ
くばる
おきなわ
18課
明日
18
本1
วันพรุง่ นี#
関東
特名 18
本1
ชือสถานที
地方
特名 18
本1
แถบคันโต
神奈川
特名 18
本1
ชือสถานที
埼玉
特名 18
本1
ชือสถานที
群馬
特名 18
本1
ชือสถานที
栃木
特名 18
本1
ชือสถานที
茨城
特名 18
本1
ชือสถานที
千葉
特名 18
本1
ชือสถานที
18
本1
ทีหลัง
18
本1
พยากรณ์อากาศ
18
本1
ตามพยากรณ์อากาศ
18
本1
อาจจะ
な形 18
本1
น่าเสียดาย,โชคไม่ด ี
18
本1
อีกครัง#
誘う
動1 18
本1
เชิญชวน,ชักชวน
迎え
18
本1
การไปรับ
動1 18
本1
ไปรับ
楽しみ
18
本1
ความสนุกสนาน
楽しみにする 動3
18
本1
ตัง# หน ้าตัง# ตาคอย
用事
18
文1
ธุระ
動1 18
文1
มี (ธุระ)
18
文2
ตัEว
18
文2
สองแผ่น
送る
動1 18
文2
ส่ง (ของ)
読解
18
文2
การอ่านและทําความเข ้าใจ
焼肉
18
文3
เนือ
# ย่าง
レストラン街
18
文3
ศูนย์อาหาร
入る
動1 18
文3
เข ้าไปใน(ร ้าน)
込む
動1 18
文3
แน่น,หนาแน่น
18
文3
อาหารอิตาลี
集まる
動1 18
文3
รวมตัว,รวมผล,ชุมนุม
会う
動1 18
練a
พบ,เจอ
18
練a
งานแสดงพลุ
あす
かんとう
かんとう
(関東)ちほう
かながわ
さいたま
ぐんま
とちぎ
いばらき
ちば
のち
天気予報
てんきよほう
てんきよほう
(天気予報)によると
たぶん
残念
ざんねん
また
さそう
むかえ
迎えに行く
むかえにいく
たのしみ
たのしみにする
ようじ
よ う じ
(用事が)ある
チケット
(2)枚
(2)まい
にもつ
(荷物を)おくる
どっかい
やきにく
レストランがい
みせ
(店に)はいる
こむ
イタリア料理
イタリアりょうり
あつまる
あう
花火大会
はなびたいかい
29
割り引き券
18
練a
คูปอง
文化デパート 特名
18
練a
ชือห ้างสรรพสินค ้า
動3 18
練a
ลดราคา
特名 18
文4
สนามบินฮาเดะ
18
文4
ไฟไหม ้
動1 18
文4
มี (ไฟไหม ้)
特名 18
文4
ชือสถานที
18
文4
การพูดคุย
18
文4
ตามที(คุณซาร่าได ้กล่าว)
大統領
18
練b
ประธานาธิบดี
歌手
18
練b
นักร ้อง
特名 18
練b
ชือคน
近く
18
練b
ใกล ้ๆ
交通事故
18
練b
อุบต
ั เิ หตุทางจราจร
俳優
18
文5
ดารา,นักแสดง
出る
動2 18
文5
(ดารา,นักแสดง) ออกมา,ปรากฏตัว
安全
な形 18
文5
ปลอดภัย
欠席
18
文6
การขาด(เรียน,ประชุม)
美花
特名 18
文6
ชือคน
18
文6
ของขวัญ
18
文6
ถ ้วยกาแฟ
居酒屋
18
練c
ร ้านเหล ้าสไตล์ญปุ่ี น
先輩
18
練c
รุน
่ พี
東口
18
チャレンジ
ประตูด ้านตะวันออก
都合
18
チャレンジ
ความสะดวก
悪い
い形 18
チャレンジ
ไม่สะดวก
漢字
品詞 課
19
本1
นี(# อันนี)#
動1 19
本1
# ผ ้า)
ลอง (ชุด,เสือ
動1 19
本1
ใส่กางเกง
間
19
本1
ในระหว่าง,ช่วงระหว่าง
お客様
19
本1
ลูกค ้า
動3 19
本1
ตัดสินใจ(เอาอันนี)#
19
本1
(ลูก)ของเรา
19
本1
กางเกงยีน
動1 19
文1
จัด ดอกไม ้
動1 19
文1
ทํา
わりびきけん
ぶんかデパート
バーゲン(を)する
羽田空港
はねだくうこう
火事
かじ
か じ
(火事が)ある
伊豆
いず
話
はなし
はなし
(サラさんの話)では
だいとうりょう
かしゅ
森春子
もりはるこ
ちかく
こうつうじこ
はいゆう
はいゆう
(俳優が)でる
あんぜん
けっせき
みか
プレゼント
コーヒーカップ
いざかや
せんぱい
ひがしぐち
つごう
つごう
(都合が)わるい
ご
く
語句
19課
こちら[これ]
しちゃく
試着なさる
しちゃくなさる[試着す
(ズボンを)はく
じかん
あいだ[時間]
おきゃくさま
(これに)する
こ ども
うち(の子供)
ジーパン
生け花
いけばな
やる
30
19
文1
อินาริ ซูช ิ
前髪
19
文2
ผม ข ้างหน ้า
(5)cm
19
文2
(ห ้า)เซนติเมตร
19
文2
ั
แอร์คอนดิชน
い形 19
文2
(แอร์)อ่อน,ไม่แรง
19
文3
กุญแจ(ทําหาย)
動1 19
文3
ทําหาย
動1 19
文3
ทํา(บางอย่าง)แตกหัก
19
文3
แผล
動3 19
文3
ได ้รับแผล,บาดเจ็บ
19
練b
บัตรโดยสารประจํา
動1 19
練b
ทําเลอะ,ทําสกปรก
動3 19
練b
ตืนสาย
研究室
19
文4
ห ้องวิจัย,ห ้องพักครู
手袋
19
練c
ถุงมือ
19
練c
ต ้มหู,ต่างหู
見つかる
動1 19
本2
หาพบ,เจอ
放送する
動3 19
本2
ถ่ายทอด
お子さん
19
本2
ลูก(คนอืน)
動2 19
本2
# ผ ้า)
ใส่(เสือ
紺
19
本2
สีกรมท่า
半ズボン
19
本2
#
กางเกงขาสัน
動1 19
本2
สวม(หมวก)
少々
19
本2
(รอ)นิดหน่อย,สักประเดีย
E ว
男
19
本2
ผู ้ชาย
迷子
19
本2
เด็กหาย,เด็กหลงทาง
動1 19
本2
กลายเป็ น(เด็กหลงทาง)
動2 19
本2
พบ,เจอ
最寄り
19
本2
ใกล ้ทีสุด
売場
19
本2
เค ้าเตอร์,ห ้างสรรพสินค ้า
19
ことば
ต่างหู
19
ことば
สร ้อยคอ
19
ことば
# ครึงตัวของสตรี
เสือ
19
ことば
เข็มขัด
19
ことば
แหวน
19
ことば
# เชิต
#
เสือ
19
ことば
เน็ คไท
19
ことば
# สูท
เสือ
いなりずし
まえがみ
(5)センチ
エアコン
弱い
(エアコンが)よわい
かぎ(をなくす)
なくす
割る
わる
けが
(けがを)する
定期券
ていきけん
汚す
よごす
ねぼうする
けんきゅうしつ
てぶくろ
ピアス
みつかる
ほうそうする
おこさん
着る
きる
こん
はんズボン
かぶる
ま
しょうしょう(待つ)
おとこ
まいご
まいご
(迷子に)なる
見かける
みかける
もより
うりば
イヤリング
ネックレス
ブラウス
ベルト
指輪
ゆびわ
シャツ
ネクタイ
スーツ
31
動2 19
ことば
ใส่(แว่น)
19
ことば
# คลุมด ้านนอก
เสือ
19
ことば
# ไหมพรม
เสือ
19
ことば
ชุดเดรส
19
ことば
ยีนส์
19
ことば
กางเกง
19
ことば
กางเกงด ้านใน
19
ことば
ถุงเท ้า
動3 19
ことば
ใส่(ต ้มหู)
19
ことば
คอนเทคเลนส์
特名 19
練e
ชือคน
特名 19
練e
ชือคน
婦人服売場
19
本3
# ผ ้าสตรี
แผนกเสือ
帽子売場
19
本3
แผนกหมวก
古谷
特名 19
本3
ชือคน
預かる
動1 19
本3
เก็บ,ดูแล
迎えに来る
動3 19
本3
มารับ
迎えにいらっ
しゃる
動1 19
本3
ไปรับ
19
本3
ตรงไป
19
本3
บันไดเลือน
動1 19
本3
เลีย
# ว
左側
19
本3
ฝั งซ ้าย
右側
19
文6
ฝั งขวา
突き当たり
19
文6
สุดทาง
19
練f
เครืองประดับ
特名 19
練g
ชือร ้านอาหาร
20
本1
วิชาการจัดการธุกจิ
20
本1
ความตัง# ใจ
20
本1
ต ้องให ้ได ้,แน่นอน
動2 20
本1
รับ
20
本1
การสอบ
20
本1
การสอบเพือเข ้ามหาวิทยาลัยของ
ญีปุ่ น
20
本1
การเรียนกวดวิชา
進む
動1 20
本1
(การเรียน)ก ้าวหน ้า,พัฒนา,คืบหน ้า
自信
20
本1
ความมันใจ
(めがねを)かける
上着
うわぎ
セーター
ワンピース
ジーンズ
ズボン
パンツ
靴下
くつした
(イヤリングを)する
コンタクト
アンナ
ヨウ
ふじんふくうりば
ぼうしうりば
ふるや
あずかる
むかえにくる
むかえにいらっしゃる
むか
い
[迎えに行く]
まっすぐ
エスカレーター
曲がる
まがる
ひだりがわ
みぎがわ
つきあたり
アクセサリー
レストランすみれ
20課
経営学
けいえいがく
つもり
ぜひ
受ける
うける
試験
しけん
にほんりゅうがくしけん 日本留学試験 特名
受験勉強
じゅけんべんきょう
べんきょう
(勉強が)すすむ
じしん
32
動1 20
本1
มี(ความมันใจ)
練習
20
本1
การฝึ กฝน
練習(を)する 動3
20
本1
ฝึ กฝน
動1 20
本1
อย่างหนัก
進学する
動3 20
文1
เรียนต่อ(มัธยมปลาย,มหาวิทยาลัย)
美術大学
20
文2
มหาวิทยาทางด ้านศิลปะ
美術
20
練b
ศิลปะ
受験する
動3 20
練b
สอบ
朝日大学
特名 20
練b
ชือมหาวิทยาลัย
学生寮
20
練b
หอพักนักเรียน
踊り
20
練b
การเต ้น
踊る
動1 20
練b
เต ้น
観光
20
本2
การท่องเทียว
動1 20
本2
หลงทาง
20
本2
ชือสถาบัน
20
本2
โอเพ ้นเฮ ้าท์
20
本2
คําแนะนํ าสําหรับผู ้สมัคร
もらって来る
動3 20
本2
ได ้รับ
進学説明会
20
本2
การบรรยายเกียวกับการศึกษาต่อ
直接
20
本2
โดยตรง
動3 20
文3
เก็บออมเงิน,ประหยัด
野菜ジュース
20
文3
นํ# าผัก
健康
20
文3
สุขภาพ
出す
動1 20
文4
แสดง(บัตรประจําตัวนักเรียน)
20
文4
การอยูใ่ นช่วงกําลังดําเนินการ
20
文4
ดําเนินการ
20
文4
ทันเวลา
20
文4
แท็กซี
20
練c
ผ ้าพันคอ
動1 20
練c
ถัก
20
練c
สุกย
ี# ากี#
動1 20
練c
พิมพ์(อีเมล์)
新入社員
20
文5
พนักงานใหม่บริษัท
後輩
20
文5
รุน
่ น ้อง
特名 20
文6
ชือร ้านค ้า
20
文6
ตึก,อาคาร
じしん
(自信が)ある
れんしゅう
れんしゅう(を)する
がんばる
しんがくする
びじゅつだいがく
びじゅつ
じゅけんする
あさひだいがく
がくせいりょう
おどり
おどる
かんこう
迷う
まよう
ふじかんこうせんもん
ふじ観光専門
特名
学校
がっこう
オープンキャンパス
募集要項
ぼしゅうようこう
もらってくる
しんがくせつめいかい
ちょくせつ
貯金する
ちょきんする
やさいジュース
けんこう
がくせいしょう
(学生証を)だす
てつづき
てつづき(を)する
手続き
手続き(を)す
動3
る
動1
間に合う
まにあう
タクシー
マフラー
編む
あむ
すき焼き
すきやき
打つ
(メールを)うつ
しんにゅうしゃいん
こうはい
パンジー
ビル
33
20
文6
ต ้มยํากุ ้ง
20
文6
อาหารไทย
い形 20
文6
เผ็ด
い形 20
文6
เปรีย
# ว
20
文6
นํ# าซุป
特名 20
文6
ชือแบรนด์
20
文6
แบรนด์
特名 20
練d
เชียงใหม่
特名 20
練d
ชือบริษัท
20
練d
ชาบูชาบู
20
練d
ชือภาพยนตร์
特名 20
練d
ชือร ้านอาหาร
油絵
20
本3
ภาพสีนํ#ามัน
私立大学
20
本3
มหาวิทยาเอกชน
(3)校
20
本3
(สาม) โรงเรียน
受験
20
本3
การสอบ
実技試験
20
本3
การทดสอบความสามารถ
20
本3
สเก็ต(ภาพ)
動1 20
本3
การเดินทางไปกลับประจําวัน
筆記試験
20
本3
ข ้อสอบเขียน
問題
20
本3
คําถาม(ในข ้อสอบ)
出る
動2 20
本3
(คําถาม)ปรากฏออกมา
外国
20
文7
ต่างประเทศ
20
文7
พาสปอร์ต
入学願書
20
文7
ใบสมัครสําหรับเข ้าเรียน
締切り
20
文7
กําหนดส่ง
試合
20
文7
การแข่งขัน
動3 20
文7
ไล่ออก(จากโรงเรียน)
食事
20
練e
入試
20
文8
特名 20
文8
ชือสถานที
特名 20
文8
ชือเฉพาะ
20
文8
วีซา่
な形 20
文8
จําเป็ น
20
文8
หอ
動3 20
練f
# ,คลาส
การเข ้าร่วมชัน
トムヤムクン
タイ料理
タイりょうり
辛い
からい
すっぱい
スープ
レッドバード
バンド
チェンマイ
ロニー
しゃぶしゃぶ
ローマの休日 特名
ローマのきゅうじつ
銀河亭
ぎんがてい
あぶらえ
しりつだいがく
(3)こう
じゅけん
じつぎしけん
デッサン
通う
かよう
ひっきしけん
しけん
(試験の)もんだい
もんだい
(問題が)でる
がいこく
パスポート
にゅうがくがんしょ
しめきり
しあい
退学する
たいがくする
しょくじ
にゅうし
とうきょうスカイツリー
東京スカイツ
リー
タヒチ
ビザ
必要
ひつよう
寮
りょう
出席する
しゅっせきする
มือ
# อาหาร
เอนทรานซ์,การสอบเข ้ารรหรือมหา
วิทยาลัย
34
練f
ชุดยูกาตะ
21
本1
การทักทาย
21
本1
โฮสแฟมมิล ี
動3 21
本1
ทักทาย
特名 21
本1
ชือคน
ได ้รับความช่วยเหลือ(รูปสุภาพ)
20
ゆかた
21課
あいさつ
ホストファミリー
あいさつ(を)する
エリク
(お)せわになる
(お)世話にな
動1
る
21
本1
玄関
21
本1
脱ぐ
動1 21
本1
บริเวณหน ้าประตูบ ้าน(เข ้ามา
แล ้วแต่กอ
่ นขึน
# บ ้าน)
ถอด
21
本1
รองเท ้าใส่ในบ ้าน
動1 21
本1
เข ้า(ไปในบ ้าน)
動2 21
本1
จัดเตรียมให ้พร ้อม
和室
21
本1
ห ้องสไตล์ญปุ่ี น
手伝い
手伝い(を)す
動3
る
な形
積極的
21
本1
การช่วยเหลือ
21
本1
ช่วย
21
本1
กระตือรือร ้น
な形 21
本1
บังคับ(ให ้กิน)
21
本1
นํ# าร ้อน
洗う
動1 21
本1
ล ้าง
出る
動2 21
本1
ขึน
# จากอ่างแช่นํ#า
動1 21
本1
เช็ดให ้แห ้ง
21
本1
ความทรงจํา
動2 21
本1
สร ้าง(ความทรงจํา)
21
本1
การแสดงความขอบคุณ
動1 21
文1
อยู(่ ในช่วงฤดูร ้อน)
先
21
文1
สถานที(ทํางานพาร์ทไทม์)
店長
21
文1
หัวหน ้าร ้าน
食器棚
21
文1
# วางจานชาม
ตู ้ใส่ถ ้วยชาม,ชัน
会議室
21
練a
ห ้องประชุม
動2 21
練a
ทําความสะอาด
動3 21
練a
ก็อปปี#
21
練a
ทีเย็บกระดาษ
動2 21
練a
เย็บกระดาษ
21
練a
ภาชนะทีใช ้ในการรับประทานอาหาร
げんかん
ぬぐ
スリッパ
上がる
(うちに)あがる
そろえる
わしつ
てつだい
てつだい(を)する
せっきょくてき
た
無理
むり(に食べる)
(お)湯
(お)ゆ
あらう
ふ ろ
(お風呂を)でる
ふく
思い出
おもいで
おも
で
(思い出が)できる
お礼
おれい
なつやす
(夏休みに)なる
(アルバイト)さき
てんちょう
しょっきだな
かいぎしつ
片付ける
かたづける
コピーする
ホッチキス
(ホッチキスで)とめる
食器
しょっき
35
済む
動1 21
練a
#
(การทําความสะอาด)เสร็จสิน
飾る
動1 21
練a
ประดับ,ตกแต่ง
顔色
21
文3
สีหน ้า
悪い
い形 21
文3
(สีหน ้า)ดูไม่ด,ี แย่
21
文3
วาซาบิ
21
文3
นิทรรศการหางาน
21
文4
ใบสมัคร
21
文4
ค่าใช ้จ่ายในการท่องเทียว
払う
動1 21
文4
จ่าย,ชําระ
召し上がる
動1 21
本2
รับประทาน(สุภาพ)
息子
21
本2
ลูกชาย
優太
特名 21
本2
ชือคน
21
本2
(อายุ) เท่าไหร่
21
本2
(เล่น) อย่างมาก,เต็มไปด ้วย
21
本2
แก ้ว
運ぶ
動1 21
本2
ขน(ของ)
苦手
な形 21
本2
ไม่ถนัด
食事中
21
本2
ในระหว่างรับประทานอาหาร
用意
21
本2
การเตรียม
動2 21
本2
ได ้เตรียม
21
本2
กลิน
21
本2
มะเขือเทศ
21
本2
แตงกวา
動1 21
本2
ปลูก(มะเขือเทศ)
21
本2
เยียมยอด(เลยใช่ไหมล่ะ)
21
本2
เพียง...แค่นัน
# ,แค่...เท่านัน
#
動2 21
本2
ผลิตผล(มะเขือเทศ)
味
21
本2
รสชาติ
野菜作り
21
本2
การปลูกผัก
動1 21
文5
พักทีโรงแรม
博物館
21
文5
พิพธิ ภัณฑ์
お宅
21
文5
บ ้านของคุณ
札幌
特名 21
文5
ชือสถานที
気に入る
動1 21
練c
ชอบ
庭
21
練c
สวน
赤
21
文6
สีแดง
い形 21
文6
ขอโทษ,ไม่มข
ี ้อแก ้ตัว
(そうじが)すむ
かざる
かおいろ
かおいろ
(顔色が)わるい
わさび
しゅうしょくせつめいか 就職説明会
願書
がんしょ
旅行代金
りょこうだいきん
はらう
た
めしあがる[食べる]
むすこ
ゆうた
なんさい
いくつ[何歳]
あそ
いっぱい(遊ぶ)
コップ
はこぶ
にがて
しょくじちゅう
ようい
よ うい
(用意が)できる
匂い
におい
トマト
きゅうり
作る
(トマトを)つくる
すごい(ですね。)
しか(~ない)
(トマトが)とれる
あじ
やさいづくり
泊まる
(ホテルに)とまる
はくぶつかん
おたく
さっぽろ
きにいる
にわ
あか
申し訳ない
もうしわけない
36
21
文6
ฮิรางานะ
21
文6
คาตาคานะ
な形 21
文6
ไม่เก่ง,ไม่ชํานาญ
ひらがな
カタカナ
下手
へた
小学生
21
参考
นักเรียนประถม
無料
21
参考
ฟรี,ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
い形 22
本1
(อากาศ)เย็นสบาย
22
本1
อย่างนัน
# ,ในแบบนัน
#
い形 22
本1
ต ้องการ,อยาก
動1 22
本1
เหมาะสม,เข ้ากันได ้ดี
動2 22
本1
ให ้
い形 22
文1
หนัก
22
文1
คุกกี#
暖かい
い形 22
文1
(อุณหภูม,ิ อากาศ)อบอุน
่
八百屋
22
文1
ร ้านผักผลไม ้
い形 22
文1
มีความสุข,ดีใจ,ยินดี
22
文2
ท ้องฟ้ า
22
文2
แชมพู,ยาสระผม
動3 22
文2
#
ไปซือ
22
文2
กระดุม(หลุด)
動2 22
文2
หลุด(กระดุม เป็ นต ้น)
い形 22
文2
(ฝน)อย่างหนัก
22
文2
สักครู,่ สักพัก
動1 22
文2
หยุด
22
練a
ช็อตเค ้ก
特名 22
文3
ชือคน
22
文3
พัด
22
文3
อย่างนี,# อย่างแบบนี#
22
文3
ปฏิทน
ิ
22
文3
สองสิง,สองอย่าง,สองอัน
22
文3
พอดีกําลังดี,ใช่เลย
薬屋
22
文3
ร ้านยา
かぜ薬
22
文3
ยาแก ้หวัด
頭痛薬
22
練b
ยาแก ้ปวดศรีษะ
しょうがくせい
むりょう
22課
涼しい
すずしい
あんな
ほしい
似合う
にあう
あげる
重い
おもい
クッキー
あたたかい
やおや
うれしい
空
そら
シャンプー
買って来る
かってくる
と
ボタン(が取れる)
取れる
(ボタンが)とれる
あめ
すごい(雨)
しばらく
やむ
ショートケーキ
アン
うちわ
こんな
カレンダー
ふたつ
ちょうど
くすりや
かぜぐすり
ずつうやく
37
くすり
強い
い形 22
練b
(ยา)แรง
眠い
い形 22
練b
ง่วงนอน
22
練b
กล ้องดิจต
ิ อล
折りたたみ
22
練b
หัก,พับได ้
目
22
練c
ตา
悪い
い形 22
練c
(ตา)ไม่ด ี
家具
22
練c
เฟอร์นเิ จอร์
動2 22
練c
เพิมขึน
#
22
文4
วันแม่
22
文4
ดอกคาเนชัน
22
文4
บัตรเชิญ
な形 22
本2
สําคัญ
動1 22
本2
อยากทีจะเรียนรู ้
動1 22
本2
ต ้องการ,อยาก
22
文5
คริสมาสต์
22
文5
วันวาเลนไทน์
路線図
22
文5
แผนทีเส ้นทาง,รถประจําทาง
学生課
22
文5
แผนกนักเรียน
奨学金
22
文5
ทุนการศึกษา
飛行機
22
文6
เครืองบิน
22
文6
ของเล่น
動3 22
文6
ให ้ของขวัญ
22
文6
เร็วๆนี,# เมือไม่นานนี#
22
練d
หัวใจ
手帳
22
練d
สมุดพก
革
22
練d
หนัง
毛糸
22
練d
ไหมพรม
動1 22
文7
ดึง
(薬が)つよい
ねむい
デジカメ
おりたたみ
め
め
(目が)わるい
かぐ
増える
ふえる
母の日
ははのひ
カーネーション
招待券
しょうたいけん
大切
たいせつ
なら
(習い)たがる
ほしがる
クリスマス
バレンタインデー
ろせんず
がくせいか
しょうがくきん
ひこうき
おもちゃ
プレゼントする
この間
このあいだ
ハート
てちょう
かわ
けいと
引く
ひく
23課
すずきいちろう
鈴木一郎
特名 23
本1
ชือคน
電子書籍
23
本1
อีบค
ุ๊
23
本1
ตอนนัน
# ,วันนัน
#
動2 23
本1
ขายดี
23
本1
อย่างไรก็ตาม,กระนัน
#
でんししょせき
そのころ
売れる
うれる
しかし
38
23
本1
อุปกรณ์
動3 23
本1
แพร่หลาย
23
本1
ข ้อดี,ข ้อได ้เปรียบ
保存する
動3 23
本1
เก็บรักษา
持ち運ぶ
動1 23
本1
หิว#
23
本1
อย่างนี#
利用する
動3 23
本1
ใช ้
考える
動2 23
本1
คิด
並べる
動2 23
本1
เรียงราย,ตัง# เรียง
楽しむ
動1 23
本1
สนุก,สําราญ
街
23
本1
เมือง
売り上げ
23
本1
ยอดขาย
減る
動1 23
文1
ลด
最近
23
文1
เมือไม่นานนี#
料理教室
23
文1
คลาสเรียนทําอาหาร
数
23
文1
ตัวเลข,จํานวน
世界
23
練a
โลก
公衆電話
23
練a
โทรศัพท์สาธารณะ
科学技術
23
文2
เทคโนโลยี
進む
動1 23
文2
ก ้าวหน ้า,พัฒนา(ด ้านเทคโนโลยี)
宇宙
23
文2
จักรวาล
動3 23
文2
ใช ้ชีวต
ิ ,ดําเนินชีวต
ิ
23
文2
ก่อนหน ้า
動1 23
本2
ถาม,ได ้ยิน
場所
23
本2
สถานที
フランス語
23
文3
ภาษาฝรังเศส
(お)正月
23
文3
ปี ใหม่
昔
23
文3
นานมาแล ้ว
23
友達と
ในช่วง,ในตอน(เด็ก)
23
本3
หนึงต่อหนึง
23
本3
โดยบังเอิญ
な形 23
文4
ทางวัฒนธรรม
23
文4
การดําเนินชีวต
ิ แบบตัวคนเดียว
動1 23
文4
ใช ้(เงิน)
機器
きき
普及する
ふきゅうする
メリット
ほぞんする
もちはこぶ
このように
りようする
かんがえる
ならべる
たのしむ
まち
うりあげ
へる
さいきん
りょうりきょうしつ
かず
せかい
こうしゅうでんわ
かがくぎじゅつ
ぎじゅつ
(技術が)すすむ
うちゅう
生活する
せいかつする
以前
いぜん
き
伺う
うかがう[聞く]
ばしょ
フランスご
(お)しょうがつ
むかし
こ ども
(子供の)ころ
ひとつひとつ
偶然
ぐうぜん
文化的
ぶんかてき
一人暮らし
ひとりぐらし
かね
(お金が)かかる
39
特名 23
文4
ชือร ้านอาหาร
23
文4
ราคา
23
文4
แนะนํ า
い形 23
文4
ใจกว ้าง,มีนํ#าใจ
景色
23
文4
วิว,ทิวทัศน์
最高
な形 23
文4
ดีทสุ
ี ด
富士山
特名 23
練b
ภูเขาไฟฟูจ ิ
料理フェスティ
バル
23
練b
เทศกาลอาหาร
試験時間
23
練b
เวลาสอบ
動2 24
本1
ให ้
24
本1
เพชรทีหายไป
24
本1
มาก
24
本1
มากกว่า(สองคน)
動1 24
本2
มีงานพาร์ทไทม์
遊園地
24
文1
สวนสนุก
数学
24
文1
วิชาคณิตศาสตร์
24
文1
ข ้าวแกงกะหรี
24
練b
เฉยๆ,ธรรมดา
24
練c
ห ้องพยาบาล
動1 24
練c
ถอน(เงิน)
所
24
練c
สถานที(ของอาจารย์)
定規
24
練d
ไม่บรรทัด
動2 24
練d
พัง,เสีย
24
文4
ทุกปี
24
文4
ปู่ ,ตา
24
文4
เงินแต๊ะเอีย
24
文4
ลุง,อา
夫
24
文4
สามี
虫歯
24
文4
ฟั นผุ
妻
24
文4
ภรรยา
24
文4
ย่า,ยาย
24
文4
เด็ก
あさひ寿司
あさひずし
値段
ねだん
おすすめ
優しい
やさしい
けしき
さいこう
ふじさん
りょうりフェスティバル
しけんじかん
24課
くれる
消えたダイヤ 特名
きえたダイヤ
とっても
ふたり
あと(二人)
(アルバイトが)ある
ゆうえんち
すうがく
カレーライス
まあまあ
医務室
いむしつ
おろす
せんせい
(先生の)ところ
じょうぎ
壊れる
こわれる
毎年
まいとし
おじいちゃん
お年玉
おとしだま
おじさん
おっと
むしば
つま
おばあちゃん
子
こ
40
動1 24
文4
มีปัญหา,เกิดปั ญหา
24
文4
ผ ้าพันคอ
24
練e
แอปเปิ# ล
24
練e
โปสการ์ด
24
文5
ไม่คอ
่ ย,ไม่เท่าไหร่
24
練f
โบว์ลงิ
動3 24
練f
โยนโบว์ลงิ
クーポン券
24
練f
คูปอง
約束
24
練g
สัญญา
困る
こまる
スカーフ
りんご
絵はがき
えはがき
あんまり
ボウリング
ボウリング(を)する
クーポンけん
やくそく
25課
開く
動1 25
自他
(ประตู)เปิ ด
閉まる
動1 25
自他
(ประตู)ปิ ด
25
自他
ด ้าย
切れる
動2 25
自他
ขาด
出る
動2 25
自他
(นํ# าผลไม ้)ออกมา
出す
動1 25
自他
เอา(นํ# าผลไม ้)ออก
風車
25
自他
กังหันลม
回る
動1 25
自他
หมุน
25
自他
ลูกบิด,พวงมาลัย
回す
動1 25
自他
หมุน(บางสิง)
落とす
動1 25
自他
ทํา (แอปเปิ# ล)หล่น
倒れる
動2 25
自他
ล ้ม
倒す
動1 25
自他
ทําล ้ม
人形
25
自他
ตุ๊กตา
動く
動1 25
自他
เคลือนไหว
動かす
動1 25
自他
เคลือนย ้าย(บางอย่าง)
止まる
動1 25
自他
นํ# าหยุดไหล,ไม่ไหล
割れる
動2 25
自他
แตก,ร ้าว
汚れる
動2 25
自他
เปื# อน,เลอะ,สกปรก
動1 25
自他
(ไฟ)ติด
動2 25
自他
เปิ ด(ไฟ)
消える
動2 25
自他
หายลับ,ดับ
消す
動1 25
自他
ปิ ด
壊す
動1
25
自他
ทําให ้เสีย
動1
25
自他
ปลุก(บางคน)ให ้ตืน
あく
しまる
糸
いと
きれる
(ジュースが)でる
(ジュースを)だす
ふうしゃ
まわる
ハンドル
まわす
(りんごを)おとす
たおれる
たおす
にんぎょう
うごく
うごかす
みず
(水が)とまる
われる
よごれる
でんき
(電気が)つく
でんき
(電気を)つける
きえる
けす
こわす
起こす
おこす
41
25
自他
เบบี,# เด็กทารก
入れる
動2 25
自他
จับ(บางคน)ใส่อา่ งอาบนํ# า
乗せる
動2 25
自他
ให ้คนขึน
# รถ
25
本1
ว่าว
25
本1
บางแห่ง
25
本1
เสียง
動2 25
本1
ทํา(เสียง)
25
本1
กล่องดนตรี
25
本1
ม ้วน,พัน
25
本1
ตํารวจ
動3 25
本1
เสีย
25
本1
สวิตซ์
25
本1
ตบ,ปรบมือ
25
本1
ขวด
25
本1
แยม
25
本1
เงินทอน
25
文1
เกมส์เซ็นเตอร์
25
文1
ฟร ้อน
25
文1
บัตร,การ์ด
確認する
動3 25
文1
ยืนยัน
食器売場
25
文1
แผนกขายภาชนะรับประทานอาหาร
動1 25
練b
ไป,ไปเยียม
25
練b
เตียง
25
練c
ไฟแช็ค
25
練c
แบตเตอรี
赤ちゃん
あかちゃん
ふ ろ
(お風呂に)いれる
くるま
(車に)のせる
たこ
どっか
音
おと
おと
出る
(音が)でる
オルゴール
くるくる
警官
けいかん
故障する
こしょうする
スイッチ
パチッ
びん
ジャム
おつり
ゲームセンター
フロント
カード
かくにんする
しょっきうりば
い
伺う
うかがう[行く]
ベッド
ライター
電池
でんち
26課
壁
26
本1
ผนัง
南向き
26
本1
หันไปทางทิศใต ้
26
本1
ล็อคกุญแจ
26
本1
ทีนี,ตรงนี#
26
本1
ถ ้าอย่างนัน
#
26
本1
สํานักงาน
動1 26
本1
กลับมาทีเดิม
26
文1
กระจกหน ้าต่าง
かべ
みなみむき
こわ
かぎ(が壊れる)
こちら[ここ]
それでは
事務所
じむしょ
戻る
もどる
窓ガラス
まどガラス
42
い形 26
文1
อันตราย
26
文1
ผ ้าเช็ดหน ้า
動2 26
文1
เปี ยก
26
文1
พนักงานเสริฟผู ้หญิง
26
文1
ตรงนัน
# ,ทางนัน
#
動2 26
練a
ระวังตัว
26
練a
พืน
#
26
練a
กระจก,แก ้ว
引っ越し
26
本2
ย ้าย(บ ้าน)
引っ越し会社
26
本2
บริษัทรับขนย ้ายบ ้าน
26
本2
แก๊ส
水道
26
本2
นํ# าประปา
営業所
26
本2
สํานักงานสาขา
連絡
26
本2
การติดต่อสือสาร
役所
26
本2
สถานทีราชการ
転出届
26
本2
ยืน(เรือง)ย ้ายออก
転居届
26
本2
ยืน(เรือง)เปลียนทีอยู่
電気製品
26
本2
อุปกรณ์ไฟฟ้ า,อุปกรณ์อเี ล็ดทรอนิค
地域
26
本2
เขต,ย่าน,บริเวณ
26
本2
กฏ
守る
動1 26
本2
รักษา,ปกป้ อง,คุ ้มครอง
位置
26
本2
ทีตัง# ,สถานทีตัง#
荷造り
26
本2
แพ็คกิง# ,การจัดของเพือการขนย ้าย
段ボール箱
26
本2
กล่องกระดาษลูกฟูก
26
本2
หนึง
26
本2
ทีละหนึง,ทีละอัน
26
本2
# ส่วน)กระดาษหนังสือพิมพ์
(ชิน
包む
動1 26
本2
ห่อหุ ้ม,บรรจุ
引っ越す
動1 26
本2
ย ้าน(จากบ ้านหนึงไปบ ้านหนึง)
転入届
26
本2
ยืน(เรือง)ย ้ายเข ้า
運転免許証
26
本2
ใบขับขี
26
本2
บัตรเครดิต
26
本2
การเปลียนทีอยู่
危ない
あぶない
ハンカチ
ぬれる
ウエートレス
そちら[それ]
気をつける
きをつける
床
ゆか
ガラス
ひっこし
ひっこしがいしゃ
ガス
すいどう
えいぎょうしょ
れんらく
やくしょ
てんしゅつとどけ
てんきょとどけ
でんきせいひん
ちいき
ルール
まもる
いち
にづくり
だんボールばこ
ひとつ
(ひとつ)ずつ
新聞紙
しんぶんし
つつむ
ひっこす
てんにゅうとどけ
うんてんめんきょしょう
クレジットカード
住所変更
じゅうしょへんこう
43
じゅうしょへんこう(を)
住所変更(を)
動3
する
26
本2
การเปลียนทีอยู(่ ของใครคนนึง)
外国人
26
本2
คนต่างชาติ,ชาวต่างชาติ
場合
26
本2
กรณี
在留カード
26
本2
บัตรคนต่างด ้าว
動3 26
文2
ท่องเทียว
26
文2
(กิน)ก่อน
軽い
い形 26
文2
(อาหาร)เบาๆ
会議
26
文2
การประชุม,การสัมมนา
課長
26
文2
หัวหน ้าฝ่ าย,หัวหน ้าแผนก
大会議室
26
文2
ห ้องประชุมหลัก
団体旅行
26
文2
กรุ๊ปทัวร์
休憩
26
文2
หยุด,พัก,เบรค
向こう
26
練b
ฝั งโน ้น
26
練b
การเดินป่ า
26
練b
เตรียม
26
文3
ผ ้ากันเปื# อน
動3 26
文3
จดช็อตโน ้ต
早め
26
文3
แต่เนินๆ
道具
26
文3
เครืองมือ
地震
26
文3
แผ่นดินไหว
来る
動3 26
文3
เกิดแผ่นดินไหว
安心
な形 26
文3
หมดห่วง,สบายใจ
26
本3
ตู ้
26
本3
สิงของข ้างใน,เนือ
# หา
する
がいこくじん
ばあい
ざいりゅうカード
旅行する
りょこうする
た
先
さき(に食べる)
しょくじ
かるい(食事)
かいぎ
かちょう
だいかいぎしつ
だんたいりょこう
きゅうけい
むこう
ハイキング
準備(を)する 動3
じゅんび(を)する
エプロン
メモする
はやめ
どうぐ
じしん
じしん
(地震が)くる
あんしん
たんす
中身
なかみ
กระเป๋ า
26
ポケット
文4
เอาไว ้อย่างนัน
# ,ทัง# ๆอย่างนัน
#
特名 27
本1
ชือคน
27
本1
# ปี สาม
นักเรียนชัน
特名 27
本1
ชือโรงเรียน
27
本1
ต่อไป,ถัดไป
27
文1
ค่อยๆ,ไม่รบ
ี ,(เดิน)ช ้าๆ
以外
27
文1
นอกจาก(สิงนัน
# )
具合
27
文2
สภาพ(ของร่างกาย)
26
そのまま
27課
小林咲
こばやしさき
(3)年生
(3)ねんせい
すみれファッションス
クール
つぎ
次
ゆっくり
(それ)いがい
ぐあい
44
じかん
い形 27
文2
ไม่ม(ี เวลา)
27
本2
ตรงโน ้น,ทีโน ้น
27
本2
(เริม)ประชาสัมพันธ์
27
本2
อยูใ่ นช่วง(เริม)
列
27
本2
แถว
最後
27
本2
สุดท ้าย
並ぶ
動1 27
本2
ต่อแถว
学校説明会
27
本2
การปฐมนิเทศน์
会場
27
本2
สถานทีใช ้ในการจัดงาน,บริเวณจัด
方
27
本2
ฝั ง(ด ้านหน ้า)
27
本2
เต็มไปด ้วย(ผู ้คน)
帰り道
27
本2
ขากลับ,เทียวกลับ
学科
27
本2
วิชา,สาขา
入学試験
27
本2
การสอบเอ็นทรานซ์
27
文3
กรรไกร
動2 27
練a
ออกไปข ้างนอก
27
文4
ชานชลาสถานีรถไฟ
27
文4
(ท ้อง)อิม
小説
27
文4
นวนิยาย
教授
27
文4
อาจารย์มหาวิทยาลัย
論文
27
文4
วิทยานิพนธ์
高い
い形 27
練b
(ไข ้)สูง
速い
い形 27
練b
เร็ว(สปี ด)
27
練b
หัวเรือง,หัวข ้อ
面接試験
27
本3
การสอบสัมภาษณ์
受験生
27
本3
นักเรียนทีจะเข ้าสอบ
動1 27
本3
ดําเนินการ
27
本3
มารยาท
27
本3
ห ้องสัมภาษณ์
27
本3
การเคาะ
動3 27
本3
เคาะ
27
本3
ตรงนัน
# เลย,เดีย
E วนัน
#
動2 27
本3
ตอบ(คําถาม)
(時間が)ない
あちら[あそこ]
はじ
受付
うけつけ(が始まる)
はじ
(始まる)ところ
れつ
さいご
ならぶ
がっこうせつめいかい
かいじょう
まえ
(前の)ほう
ひと
(人で)いっぱい
かえりみち
がっか
にゅうがくしけん
はさみ
出かける
でかける
ホーム
(おなかが)いっぱい
しょうせつ
きょうじゅ
ろんぶん
ねつ
(熱が)たかい
はやい
テーマ
めんせつしけん
じゅけんせい
行う
おこなう
マナー
面接室
めんせつしつ
ノック
ノック(を)する
すぐに
答える
こたえる
45
体
27
本3
ร่างกาย
腕
27
本3
แขน
足
27
本3
ขา,เท ้า
組む
動1 27
本3
นังไขว ้ห ้าง
意味
27
本3
ความหมาย
聞こえる
動2 27
本3
ได ้ยิน
専門的
な形 27
本3
เฉพาะด ้าน
出る
動2 27
本3
(ปั ญหา)ออกมา
27
本3
เท่าทีเป็ นไปได ้
動3 27
本3
คาดคะเน,คาดเดา
27
本3
อย่างนัน
# ,แบบนัน
#
動1 27
本3
สงบ
からだ
うで
あし
あし
(足を)くむ
いみ
きこえる
せんもんてき
しつもん
(質問が)でる
できるだけ
予想する
よそうする
そんな
落ち着く
おちつく
28課
快適
な形 28
本1
(อยู)่ สบาย
変える
動2 28
本1
เปลียน(บางสิง)
28
文1
ไปเยียม(คนป่ วย)
連れて行く
動1 28
文1
พา(บางคน)ไป
宏
特名 28
文1
ชือคน
送る
動1 28
練a
ส่ง(คน)
提出する
動3 28
練a
ส่ง,ยืน
入管
28
練a
การอพยพ
片付け
28
文2
การทําความสะอาด
空港
28
文2
สนามบิน
い形 28
文2
เท่ห,์ ดูด ี
28
本2
บ ้านเกิด,บ ้านเดิม
動1 28
本2
เก็บกวาด,สะสาง,จัดให ้เข ้าทีเข ้าทาง
28
本2
ขอบคุณ
動3 28
本2
เลีย
# ง(อาหาร)
28
文3
ภาษาเกาหลี
急
な形 28
文3
ทันทีทันใด
紹介する
動3 28
文3
แนะนํ า
28
練b
ทีว่าการเขต
動2 28
練b
ตรวจเช็ค(คอมพิวเตอร์ทพั
ี ง)
動1 28
練c
ไปส่ง(คนทีจะออกเดินทาง)
かいてき
かえる
(お)見舞い
(お)みまい
つれていく
ひろし
ひと
(人を)おくる
ていしゅつする
にゅうかん
かたづけ
くうこう
かっこいい
実家
じっか
片付く
かたづく
お礼(を)する 動3
おれい(を)する
ごちそうする
韓国語
かんこくご
きゅう
しょうかいする
区役所
くやくしょ
(壊れたパソコンを)み
る
みおくる
見送る
46
28
文4
หนังสือนํ าเทียว,ไกด์บค
ุ๊
28
本3
ชือสถานที
28
本3
วันนัน
#
28
本3
คนเต็ม
な形 28
本3
(ร ้าน)โบราณ
感じ
28
本3
ความรู ้สึก
雰囲気
28
本3
บรรยากาศ
い形 28
本3
(บรรยากาศ)ดี
28
本3
แฮมเบอร์เกอร์
待ち合わせ
28
文5
การนัดพบ
待ち合わせ
(を)する
動3 28
文5
นัดพบกัน,นัดเจอกัน
28
文5
อืน,แยกต่างหาก
動1 28
文5
(ท ้อง)ว่าง
特名 28
文5
ชือร ้านค ้า
裏
28
文5
ด ้านหลัง
ハンバーガー
屋
28
文5
ร ้านแฮมเบอร์เกอร์
参考
ตรวจ(การบ ้าน)
ガイドブック
六本木
特名
ろっぽんぎ
あのころ
満員
まんいん
みせ
クラシック(な店)
かんじ
ふんいき
ふ ん い き
(雰囲気が)いい
ハンバーグ
まちあわせ
まちあわせ(を)する
別
べつ
(おなかが)すく
ハッピーバーガー
うら
ハンバーガーや
しゅくだい
動2 28
(宿題を)みる
29課
萩原真由美
特名 29
本1
ชือคน
入院する
動3 29
本1
เข ้าโรงพยาบาล
心配する
動3 29
本1
เป็ นห่วง,กังวล
29
本1
เออ...(เป็ นอย่างไรบ ้าง)
遠藤
特名 29
本1
ชือคน
西田
特名 29
本1
ชือคน
動1 29
本1
ให ้
29
文2
#
เพือนร่วมชัน
動3 29
文2
ตกใจ
29
文2
ไดอารี
な形 29
文2
ไม่พบกันนาน
29
文2
การยกเลิก,การงดหรือล ้มเลิก
動1 29
文3
ได ้รับ
29
文3
พัดลม
はぎわらまゆみ
にゅういんする
しんぱいする
それで(どうしたの?)
えんどう
にしだ
くださる[くれる]
クラスメート
びっくりする
日記
にっき
久しぶり
ひさしぶり
中止
ちゅうし
いただく[もらう]
扇子
せんす
47
29
文3
วันก่อน
動2 29
文3
ให ้
29
本2
ภรรยา
い形 29
本2
หวาดหวัน,ไม่มนใจ,ใจฝ่
ั
อ
29
本2
รอบๆ
動3 29
本2
หมดห่วง,สบายใจ
29
本2
มาก,ค่อนข ้างมาก
特名 29
本2
ชือคน
29
本2
ได ้เวลา,ถึงเวลา
29
練b
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
い形 29
練b
เก่ง,ชํานาญ
動1 29
練b
ราบรืน
29
文5
คนเต็มรถไฟ
特名 30
本1
ชือร ้านอาหาร
特名 30
本1
ชือคน
(3)名様
30
本1
สามคน
(3)名
30
本1
(สาม)ท่าน
取る
動1 30
本1
จอง
佐々木由美
特名 30
本2
ชือคน
日本語教師
30
本2
อาจารย์สอนภาษาญีปุ่ น
30
本2
แล ้วก็,เพราะอย่างนัน
#
30
本2
คุณ(วาตานาเบะ)
30
本2
ค่อนข ้างจะ,ไม่...ง่ายทีเดียว
任せる
動2 30
本2
มอบหมาย,วางใจ
注文する
動3 30
本2
สัง
動1 30
本2
มา(รูปสุภาพ)
30
本3
ปาก
動1 30
本3
ถูก(ปาก)
動1 30
本3
รับประทาน
30
本3
ผ ้าเช็ดปาก,ผ ้าเช็ดมือ
動3 30
本3
เกรงใจ
30
本3
ทางออก
動1 30
文1
ทํา
先日
せんじつ
差し上げる
さしあげる[あげる]
奥さん
おくさん
心細い
こころぼそい
周り
まわり
安心する
あんしんする
だいぶ
西条敬子
さいじょうけいこ
そろそろ
履歴書
りれきしょ
うまい
うまくいく
満員電車
まんいんでんしゃ
30課
バーンタイ
渡辺
わたなべ
(3)めいさま
(3)めい
よ や く
(予約を)とる
ささきゆみ
にほんごきょうし
り ゆ う
それで[理由]
わたなべ
様
(渡辺)さま
なかなか
まかせる
ちゅうもんする
く
いらっしゃる[来る]
口
くち
くち
合う
(口に)あう
た
いただく[食べる]
ナプキン
遠慮する
えんりょする
出口
でぐち
なさる[する]
48
の
召し上がる
動1 30
文1
รับประทาน
ご覧になる
動1 30
文1
มอง,ดู
動1 30
文1
ไป
動1 30
文1
มา
動1 30
文1
อยู่
動1 30
文1
พูด
ご存じ
30
文1
รู ้
ゼミ旅行
30
文1
ทริปสัมมนา
動2 30
文1
โทรศัพท์
30
文1
หมายเลข
動2 30
文2
นัง(เก ้าอื)#
動1 30
文3
ทํา
動1 30
文3
ดืม
拝見する
動3 30
文3
ดู,มอง
参る
動1 30
文3
ไป
参る
動1 30
文3
มา
動1 30
文3
อยู่
動2 30
文3
ทราบ,รู ้
30
文3
ทีขายตัEว
31
本1
งานเทศกาล
31
本1
งานแห่ศาลเจ ้า
安部
特名 31
本1
ชือคน
無理
な形 31
本1
(อาจจะ)เป็ นไปไม่ได ้
聞かせる
動2 31
本1
(อ่าน,ร ้อง,บอก)ให ้บางคนฟั ง
秋
31
文1
ฤดูใบไม ้ร่วง
神社
31
文1
ศาลเจ ้า
太鼓
31
文1
กลองไทโกะ
事故
31
文1
อุบต
ั เิ หตุ
女の子
31
文1
เด็กผู ้หญิง
動3 31
文1
เรียก(บางคน)
犯人
31
練a
อาชญากร,คนร ้าย
説明会
31
文2
งานบรรยาย
31
練b
สเก็ตติง#
めしあがる[飲む]
み
ごらんになる[見る]
い
おいでになる[行く]
く
おいでになる[来る]
おいでになる[いる]
い
おっしゃる[言う]
し
ごぞんじ[知る]
ゼミりょこう
でんわ
(電話を)かける
番号
ばんごう
(いすに)かける
いたす[する]
の
いただく[飲む]
み
はいけんする[見る]
い
まいる[行く]
く
まいる[来る]
おる[いる]
し
存じる
ぞんじる[知る]
切符売場
きっぷうりば
31課
(お)祭り
(お)まつり
(お)みこし
あべ
むり(かもしれない)
きかせる
あき
じんじゃ
たいこ
じこ
おんなのこ
呼んで来る
よんでくる
はんにん
せつめいかい
スケート
49
動3 31
練b
เล่นสเก็ต
31
練b
คลาสเรียนสกี
特名 31
練b
ภูเขาทาคาโอะ
31
練b
ปี นเขา
31
練b
รถเคเบิล
# คาร์
31
本2
ช่องตรวจตัEวในสถานีรถไฟ
神田駅
特名 31
本2
สถานีคันดะ
間違える
動2 31
本2
ทําผิดพลาด
31
本2
ด ้านตรงกันข ้าม
動2 31
本2
รีบร ้อน,ตะลีตะลาน,ลนลาน
動1 31
謝り方
ขอโทษ
31
本3
อุตส่าห์...
い形 31
本3
ยอดเยียม,วิเศษ,เจ๋ง
動3 31
本3
ประทับใจ
出店
31
本3
การออกร ้าน
焼きそば
31
本3
ยากิโซบะ
かき氷
31
本3
นํ# าแข็งใส
動1 31
本3
เหยียบ
動1 31
本3
ทําหก
旅行かばん
31
文3
กระเป๋ าเดินทาง
一生懸命
31
文3
スケート(を)する
スキー教室
スキーきょうしつ
高尾山
たかおさん
山登り
やまのぼり
ケーブルカー
改札
かいさつ
かんだえき
まちがえる
反対方向
はんたいほうこう
あわてる
謝る
あやまる
せっかく
すばらしい
感動する
かんどうする
でみせ
やきそば
かきごおり
踏む
ふむ
こぼす
りょこうかばん
ความพยายามอย่างเต็มที,ตัง# อก
いっしょうけんめい
ตัง# ใจทํา
遅刻する
動3 31
文4
สาย
見える
動2 31
文4
มองเห็น
有名
な形 31
文4
ื ยง
มีชอเสี
叱る
動1 31
文5
ดุวา่
背中
31
文5
ด ้านหลัง,แผ่นหลัง(คน)
悪い
い形 31
文5
(การสอบ)แย่
泣く
動1 31
文5
ร ้องไห ้
動2 31
文5
ชม,ชืนชม
31
文5
นักท่องเทียว
動1 31
練d
กัด,เคีย
# ว
31
練d
ยุง
動1 31
練d
แทง,เสียบ
31
練e
โจร,ขโมย
ちこくする
みえる
ゆうめい
しかる
せなか
(テストが)わるい
なく
ほめる
観光客
かんこうきゃく
かむ
蚊
か
刺す
さす
どろぼう
50
さいふ
動1 31
練e
ขโมย(กระเป๋ าสตางค์)
31
練f
อาหาร(ของสัตว์)
動1 31
練f
ให ้อาหาร(สัตว์)
特名 32
本1
ชือคน
案内係
32
本1
เจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์
見学
32
本1
ทัศนศึกษา
32
本1
บะหมีกึงสําเร็จรูป
誕生する
動3 32
本1
เกิด
昭和
特名 32
本1
สมัยโชวะ
この時
32
本1
ในครัง# นี#
袋めん
32
本1
ถุง,ห่อราเมน
32
本1
ถ ้วยบะหมี
動3 32
本1
ส่งออก
32
本1
หลังจากนัน
#
動3 32
本1
ผลิต
世界中
32
本1
ทัวโลก
工場
32
本1
โรงงาน
動3 32
本1
เยียมชม,ทัศนศึกษา
お願い
32
本1
การเรียกร ้อง,ต ้องการ
写真撮影
32
本1
การถ่ายรูป
小麦粉
32
本1
แป้ งสาลี
塩
32
本1
เกลือ
32
本1
เครืองปั น
動2 32
本1
ผสม
32
本1
เครืองจักร
動1 32
本1
ยืด,ขยายออก,เลือนออก
(1)mm
32
本1
มิลลิเมตร
厚さ
32
本1
ความหนา
32
文1
หุน
่ ยนต์
多く
32
文1
มากมาย
食料
32
文1
อาหาร
動3 32
文1
นํ าเข ้า
例えば
32
文1
ตัวอย่าง
小麦
32
文1
ข ้าวสาลี
(財布を)とる
えさ
(えさを)やる
32課
清水
しみず
あんないがかり
けんがく
インスタントラーメン
たんじょうする
しょうわ
このとき
ふくろめん
カップめん
輸出する
ゆしゅつする
その後
そのご
生産する
せいさんする
せかいじゅう
こうじょう
見学する
けんがくする
おねがい
しゃしんさつえい
こむぎこ
しお
ミキサー
混ぜる
まぜる
機械
きかい
のばす
(1)ミリ
あつさ
ロボット
おおく
しょくりょう
輸入する
ゆにゅうする
たとえば
こむぎ
51
32
文1
ไกด์
法隆寺
特名 32
文1
ชือเฉพาะ
建てる
動2 32
文1
สร ้าง
32
文1
ถึงเพียงนัน
#
32
練a
โตเกียวโอลิมปิ ก
特名 32
練a
จังหวัดอาโอโมริ
特名 32
練a
ประเทศนิวซีแลนด์
(3)種類
32
練a
ประเภท,ชนิด,พันธุ์
文字
32
練a
ตัวอักษร
32
文2
ราวกับ...,เหมือนดัง
32
文2
งู
本物
32
文2
ของแท ้
人間
32
文2
มนุษย์
(お)城
32
練b
ปราสาท
32
練b
โมเดล,แบบ,นางแบบ
32
練b
ลูกสุนัข
32
練b
ตุ๊กตา
32
本2
ผิวหน ้า,เส ้นบะหมี
32
本2
ถ ้วย
検査
32
本2
การตรวจสอบ
検査(を)する 動3
32
本2
ตรวจสอบ
形
32
本2
ลักษณะ,รูปร่าง
合わせる
動2 32
本2
รวมเข ้าด ้วยกัน,ประสาน,ปรับ
研究する
動3 32
本2
วิจัย
資料
32
文3
ข ้อมูล,เอกสาร
頼む
動1 32
文3
ขอร ้อง,อ ้อนวอน
青いバラ
特名 32
文3
กุหลาบสีนํ#าเงิน
ガイド
ほうりゅうじ
たてる
そんなに
とうきょうオリンピック
東京オリンピッ
特名
ク
青森県
あおもりけん
ニュージーランド
(3)しゅるい
もじ
まるで
へび
ほんもの
にんげん
(お)しろ
モデル
子犬
こいぬ
ぬいぐるみ
めん
カップ
けんさ
けんさ(を)する
かたち
あわせる
けんきゅうする
しりょう
たのむ
あおいバラ
33課
松本
特名 33
本1
ชือคน
高田幸枝
特名 33
本1
ชือคน
高田広美
特名 33
本1
ชือคน
マラソン選手
33
本1
นักแข่งมาราธอน
母親
33
本1
แม่
お母様
33
本1
คุณแม่
まつもと
たかだゆきえ
たかだひろみ
マラソンせんしゅ
ははおや
おかあさま
52
選手
33
本1
33
本1
せんしゅ
こくさいじょしマラソンた 国際女子マラ
特名
ソン大会
いかい
การแข่งขันมาราธอนหญิงระดับ
นานาชาติ
33
本1
สูงสุดในญีปุ่ น
33
本1
เวลา
見事
な形 33
本1
สุดยอด,เยียมยอด
優勝する
動3 33
本1
เป็ นแชมป์
動1 33
本1
ตก(ปลา)
登る
動1 33
本1
ปี น
陸上
33
本1
บนบก(การแข่งขันกรีฑา)
陸上部
33
本1
ชมรมการแข่งกรีฑา
い形 33
本1
เข ้มงวด
33
本1
เพราะอย่างนัน
# ,ก็เลย
い形 33
文1
(ฟั น)อ่อนแอ
夏休み中
33
文1
ระหว่างปิ ดเทอมฤดูร ้อน
社長
33
文2
ประธาน
敬語
33
文2
ภาษาสุภาพ
部長
33
文2
หัวหน ้าฝ่ าย
係長
33
文2
หัวหน ้างาน
体力
33
文2
แรง
動1 33
文2
มี(แรง)
監督
33
文2
ผู ้กํากับ
(1)km
33
文2
กิโลเมตร
塾
33
文2
โรงเรียนกวดวิชา
親
33
文2
พ่อแม่
体育大学
33
本2
มหาวิทยาลัยทางด ้านกีฬา
あの時
33
本2
ในตอนโน่น
結局
33
本2
ในทีสุด,ท ้ายทีสุด
動3 33
本2
แนะนํ า
33
本2
ขะมักเขม ้น
動3 33
本2
เข ้าเรียน
体育
33
本2
พลศึกษา
考え
33
本2
การคิด
動1 33
本2
เปลียน
33
本2
คัดค ้าน
日本最高
にほんさいこう
タイム
みごと
ゆうしょうする
さかな
(魚を)とる
のぼる
りくじょう
りくじょうぶ
厳しい
きびしい
だから
は
弱い
(歯が)よわい
なつやすみちゅう
しゃちょう
けいご
ぶちょう
かかりちょう
たいりょく
たいりょく
(体力が)ある
かんとく
(1)キロ
じゅく
おや
たいいくだいがく
あのとき
けっきょく
推薦する
すいせんする
(ご)活躍する 動3
(ご)かつやくする
入学する
にゅうがくする
たいいく
かんがえ
変わる
かわる
反対する
はんたいする
นักกีฬา
動3
53
33
本2
การขะมักเขม ้นทํางาน
33
練b
รานขายตั๋ว
特名 33
練b
ชือเฉพาะ
33
練b
แผ่นพับ
区
33
練b
เขต
国際交流セン
ター
33
練b
ศูนย์นานาชาติ
33
練b
กิจกรรม
(ご)活躍
(ご)かつやく
チケットショップ
文化トラベル
ぶんかトラベル
パンフレット
く
こくさいこうりゅうセン
ター
イベント
34課
招待する
動3 34
本1
เชิญ
大学合格
34
本1
ผ่านเข ้ามหาวิทยาลัย
合格祝い
34
本1
เฉลิมฉลองการสอบผ่าน
居間
34
本1
ห ้องนังเล่น
34
本1
ชมรม
入る
動1 34
本1
เข ้า (ชมรม)
作る
動1 34
本1
สร ้าง (เพือน)
体育系
34
本1
เกียวข ้องกับกีฬา,ร่างกาย
新入生
34
本1
นักเรียนใหม่
サッカー部
34
本1
ชมรมฟุตบอล
部室
34
本1
ห ้องชมรม
34
本1
สนามเด็กเล่น
34
本1
ขึน
# อยูก
่ บ
ั (มหาวิทยาลัย,ชมรม)
違う
動1 34
本1
แตกต่าง
遅く
34
文1
ช ้า,สาย
残業する
動3 34
文1
ทํางานงานล่วงเวลา
走る
動1 34
練a
วิง,แล่น
高速バス
34
文2
รถบัสทีวิงบนทางด่วน
季節
34
文2
ฤดูกาล
紅葉
34
文2
ใบไม ้แดง
山下公園
特名 34
練b
ชือสถานที
中華街
特名 34
練b
เยาวราช
特名 34
練b
ชือสถานที
特名 34
練b
ชือสถานที
特名 34
練b
ชือเฉพาะ
しょうたいする
だいがくごうかく
ごうかくいわい
いま
クラブ
(クラブに)はいる
ともだち
(友達を)つくる
たいいくけい
しんにゅうせい
サッカーぶ
ぶしつ
グラウンド
だいがく
(大学やクラブ)によっ
て
ちがう
おそく
ざんぎょうする
はしる
こうそくバス
きせつ
こうよう
やましたこうえん
ちゅうかがい
ニセコ
函館
はこだて
ムーンビーチ
54
34
練b
特名 34
練b
ชือเฉพาะ
特名 34
チャレンジ
ชือคน
(お)寺
34
チャレンジ
วัด
自然
34
チャレンジ
ธรรมชาติ
島
34
チャレンジ
เกาะ
34
チャレンジ
การดํานํ# า
動3 34
チャレンジ
ดํานํ# า
沖縄料理
34
チャレンジ
อาหารโอกินาว่า
合格
34
本2
ผ่านการสอบ
動1 34
本2
ฉลอง
乾杯
34
本2
การชนแก ้ว
乾杯(を)する 動3
34
本2
ชนแก ้ว
報告
34
本2
การรายงาน,แจ ้ง
実は
34
本2
อันทีจริงแล ้ว,ความจริงแล ้ว
婚約する
34
本2
หมัน
34
文3
แน่นอน
34
文3
พิซซ่า
34
練c
รายการ
34
練c
ป้ าย
動3 34
練c
ตัง# ,เซ็ต
34
練c
การทํางานนอกสถานที
34
練c
โนต
歴史
れきし
首里城
しゅりじょう
タナポーン
(お)てら
しぜん
しま
ダイビング
ダイビング(を)する
おきなわりょうり
ごうかく
祝う
いわう
かんぱい
かんぱい(を)する
ほうこく
じつは
動3
こんやくする
もちろん
ピザ
チェックリスト
看板
かんばん
セットする
出張
しゅっちょう
メモ
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
137
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content