Weekly Bulletin - Annunciation Greek Orthodox Cathedral Of New

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England
Tοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ
The Prodigal Son
Weekly Bulletin
8 February 2015
Seventeenth Sunday of Luke • Tone 2
ΙZ΄ ΛΟΥΚΑ • Ἦχος β΄
Upcoming Events
Sunday
February 8
Sunday School Bake Sale for Hellenic Cardiac Fund
Sunday
February 8
Philoptochos Visit to Hellenic Nursing Home (2 pm)
Wednesday February 11
Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center)
Saturday
February 14
Sat. of Souls: Orthros/Liturgy (8:45/10:00 am)
Sunday
February 15
Apokreatiko (Meatfare) Luncheon (After Liturgy)
Monday
February 16
Homeless Veterans Shelter Service Day (4:15 pm)
Saturday
February 21
Sat. of Souls: Orthros/Liturgy (8:45/10:00 am)
Saturday
February 21
Youth Snow Tubing at Nashoba Valley (1:00 pm)
Sunday
February 22
Forgiveness Vespers (at Chapel) (6:30 pm
Monday
February 23
Great Compline (at Chapel) (7:00 pm)
Wednesday February 25
Presanctified Liturgy (at Chapel) (6:00 pm)
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Annunication
GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
Cathedral: 514 Parker Street, Boston, Massachusetts
Office/Mailing Address: 162 Goddard Avenue, Brookline, Massachusetts 02445
Phone: (617) 731-6633 • Fax: (617) 730-2978 www.bostoncathedral.org
Rev. Fr. Demetrios E. Tonias, Ph.D., Cathedral Dean
η΄ Φεβρουαρίου ,βιε
ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ
Fr. Demetri’s cell: (617) 955–0126
[email protected]
8 FEBRUARY 2015
17th Sunday of Luke
Τὸ Συναξάριον
The Synaxarion
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Tοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.
THE PRODIGAL SON
The Holy and Glorious Great Martyr
Theodore the General.
Ἀπολυτίκιa
Dismissal Hymns
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ
ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ
τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν
καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν
ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ
Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
When you descended to death, * O Immortal
life, * then Hades You destroyed, * by the light
of Your divinity. * And when the dead from the
depths of the darkness You did raise, * all of the
heavenly powers did cry out to You. * O Giver
of Life, Christ our God, glory to You.
Ἦχος β΄.
Ἦχος α΄.
Mode 2.
Mode 1.
Χαῖρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε
Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ
ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ
Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει.
Εὐφραίνου καὶ σύ, πρεσβῦτα
δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν
ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν
χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν ἀνάστασιν.
Lady full of grace, rejoice, O Virgin
Theotokos, for Christ our God, the
Sun of righteousness has risen from
you and He illumined those in darkness. And you, righteous Elder, be glad
in heart, receiving in your embraces
the One who liberates our souls and
bestows on us the Resurrection.
Ἦχος δ΄.
Mode 4.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ
κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος
μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἷός του Θεοῦ,
υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν
χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ
Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ
Κύριος μετά σοῦ.
Today is the summary of our salvation, and the revelation of the age-old
mystery. For the Son of God becomes the Son of
the Virgin, and Gabriel announces the good news
of grace. Therefore, let us join him, and cry aloud
to the Theotokos: “Rejoice, Maiden full of grace!
The Lord is with you.ʺ
SUNDAY • 8 FEBRUARY 2015 3
Κοντάκιον
Kontakion
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου,
καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας, ὡς ἔπρεπε,
προφθάσας καὶ νῦν, ἔσωσας ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ
Θεός. Ἀλλ᾿εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τό πολίτευμα,
καὶ κραταίωσον βασιλεῖς, οὕς ἠγάπησας, ὁ μόνος
φιλάνθρωπος.
Thou Who didst sanctify the Virgin’s womb by Thy
birth, and didst bless Symeon’s hands as was meet,
by anticipation hast even now saved us, O Christ
God. But grant peace in the midst of wars unto Thy
commonwealth and strengthen the hierarchs whom
Thou hast loved, O only Friend of man.
Ἀπόστολος
Epistle
Ἦχος α΄.
Ἀ
Ά Κορ. ς ́ 12–20
Mode 1
B
1 Corinthians 6:12–20
δελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα
συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ
ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα
τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ
θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ
σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ
κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον
ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν
μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ
Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.
[Ἢ] οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ
ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο
εἰς σάρκα μίαν. Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ
ἓν πνεῦμά ἐστιν. Φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν
ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ
σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον
σῶμα ἁμαρτάνει. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα
ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν,
οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν
ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν.
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
rethren, “all things are lawful for me,” but not
all things are helpful. “All things are lawful
for me,” but I will not be enslaved by anything.
“Food is meant for the stomach and the stomach
for food” -- and God will destroy both one and
the other. The body is not meant for immorality,
but for the Lord, and the Lord for the body. And
God raised the Lord and will also raise us up by his
power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I therefore take the members
of Christ and make them members of a prostitute?
Never! Do you not know that he who joins himself
to a prostitute becomes one body with her? For,
as it is written, “The two shall become one flesh.”
But he who is united to the Lord becomes one
spirit with him. Shun immorality. Every other sin
which a man commits is outside the body; but the
immoral man sins against his own body. Do you
not know that your body is a temple of the Holy
Spirit within you, which you have from God? You
are not your own; you were bought with a price.
So glorify God in your body and in your spirit
which belong to God.
Εὐαγγέλιον
Gospel
Λουκ. ιε΄ 11-32
Luke 15:11-32
Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν
ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ
T
he Lord said this parable: “There was a man
who had two sons; and the younger of them
said to his father, ‘Father, give me the share of the
Continued on Page 4
4 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς
τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν
ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν
μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ
ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ
αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη
ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν
αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·καὶ
ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον
οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν
δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου
περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι.
Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ
αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
σου,οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν
με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς
τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος
εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ
δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ,
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι
εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς
τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν
πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον
εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς
πόδας,καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε
καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν,ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου
νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.
καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν
τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν,καὶ
προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν
εἴη ταῦτα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει,
καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν,
ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. Ὠργίσθη δὲ καὶ
οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν
παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ
αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε
property that falls to me.’And he divided his living
between them. Not many days later, the younger
son gathered all he had and took his journey into a
far country, and there he squandered his property
in loose living. And when he had spent everything,
a great famine arose in that country, and he began
to be in want. So he went and joined himself to
one of the citizens of that country, who sent him
into his fields to feed swine. And he would gladly
have fed on the pods that the swine ate; and no one
gave him anything. But when he came to himself
he said, ‘How many of my father’s hired servants
have bread enough and to spare, but I perish here
with hunger! I will arise and go to my father, and
I will say to him, ‘Father, I have sinned against
heaven and before you; I am no longer worthy to
be called your son; treat me as one of your hired
servants.’ And he arose and came to his father. But
while he was yet at a distance, his father saw him
and had compassion, and ran and embraced him
and kissed him. And the son said to him, ‘Father,
I have sinned against heaven and before you; I
am no longer worthy to be called your son.’ But
the father said to his servants, ‘Bring quickly the
best robe, and put it on him; and put a ring on his
hand, and shoes on his feet; and bring the fatted
calf and kill it, and let us eat and make merry; for
this my son was dead, and is alive again; he was
lost, and is found.’ And they began to make merry.
Now his elder son was in the field; and as he came
and drew near to the house, he heard music and
dancing. And he called one of the servants and
asked what this meant. And he said to him, ‘Your
brother has come, and your father has killed the
fatted calf, because he has received him safe and
sound.’ But he was angry and refused to go in.
His father came out and entreated him, but he
answered his father, ‘Lo, these many years I have
served you, and I never disobeyed your command;
SUNDAY • 8 FEBRUARY 2015 5
ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας
ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·ὅτε δὲ
ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ
πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον.
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ
εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν·εὐφρανθῆναι δὲ καὶ
χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν
καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.
yet you never gave me a kid, that I might make
merry with my friends. But when this son of yours
came, who has devoured your living with harlots,
you killed for him the fatted calf!’ And he said to
him, ‘Son, you are always with me, and all that is
mine is yours. It was fitting to make merry and be
glad, for this your brother was dead, and is alive;
he was lost, and is found.’”
Jacob led out his sheep
And brought them to his father’s home;
A symbol for those with discernment,
A parable for those with perception
Is to be found in this homecoming:
Let us too return to our Father’s house,
My brothers, and do not become
captivated with desire
For this transient earth
—for your true city is in Eden.
Blessed indeed is that person
Who has seen his dear ones in its
midst.”
St. Ephraim the Syrian
Names to be read for the Saturday of Souls, February 14, 21, 28, 2015
For the eternal memory and blessed repose of the souls of the servants of God.
JUpe;r ajnapauvsew"
Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England
2015 Stewardship
Commitment Form
Please bring this form to the Church or mail it to the Cathedral Office at 162 Goddard Ave, Brookline, MA 02445
Name:
Street Address:
City:
Individual or Family
State:
Spouse (if applicable)
Zip Code:
Children (if applicable)
Name:
Age:
Home Tel:
Age:
Mobile Tel:
Age:
Work Tel:
Age:
E-mail:
Age:
Festival Chair Garifalia Davos invites you to
Occupation:
join her at a Grecian Festival meeting
(Last, current)
Age:
Wednesday, May 7 at 6:30 PM
In gratitude for God’s blessing I/we make the following commitment to the ministries of the Annunciation
Cathedral
Please consider being part of the biggest fundraiser of the
$10 weekly ($520 annually)
$15 weekly ($780 annually)
$20 weekly ($1,040 annually)
year!
Everyone is needed
and many hands make
light work.
$50 monthly ($600 annually) _ $100 monthly ($1,200 annually)
Other Amount: $ ______
We have begun preparing for our Grecian Festival, which
takes place on June 20, 21 and 22, 2014. As you all know
THIS is the biggest fundraiser of the year. This is why we
I/we would
like to offer
our time & talent
NEED
everyone’s
help.to the ministries of the Annunciation Cathedral in the
following areas (please check mark as many as you like):
Please make every effort to attend. If you are unable to
□_Acolyte/Altar
□_Basketball
Teams,of
□_Bible
Study, □_Religious
comeBoy,
but□_AHEPA,
still want
to be a part
the committee,
youLectures/Education,
can
□_Bookstore, □_Campus Ministry, □_Choir, □_Chorus, □_Computer, □_Construction, □_Cooking (events or
call Garifalia at 617-782-0148. We are always looking for
outreach), □_Cultural Events, □_Feed the Homeless Veterans, □_Finance, □_Gardening/Landscaping,
the□_Greek
more,School,
the merrier.
Look out
for our
festival
□_GOYA, volunteers,
□_Greek Festival,
□_HOPE, □_Internet
Ministries,
□_JOY,
□_Legal, □_Library,
table
at
coffee
hour
each
Sunday
and
check
your
schedules
□_Mommy & Me,
□_Mechanical/Plumbing/Electrical/Carpentry, □_Orchestra, □_Office Work, □_Parish
Newsletter/Bulletin,
□_Philoptochos,
□_Reader
(in Liturgy),
□_Real
Management,
so you can
give us some
definite
dates
andEstate
times
you can□_Renovations,
□_Senior Guild,
work!□_Sports,
Thank□_Sunday
you forMonthly
your Dedications,
support! □_Sunday School, □_Veterans, □_Visitation
of elderly/infirm, □_Ushering/Welcome, □_Young Adults, □_Youth Professional
Other:
_____________________
We can accomplish
it!
I/we prefer to receive notifications from the Cathedral by: □ email □ paper mail (Please check one)
CONFIDENTIAL: For Authorized Parish Personnel Only
Rev. 1/02/15
STEWARDSHIP REPORT AS OF 02-05-2015
Stewards pledged this far: 71
Total pledged for 2015 thus far: $52,870
Rev. Dr. Demetrios & Pr. Maryann
Tonias & Family
Mr. Chris Afendulis &
Ms. Claudine Gay
Mrs. Calliope Andreadis
Mr. & Mrs. Paul Angelopoulos
Mr. & Mrs. Arthur Anton
Dr. Marica Arvanites
Mrs. Christine Bakos
Mr. & Mrs. Van Benno
Mr. & Mrs. Nicholas Bouritsas
M/M Constintine P. Calliontzis
Ms. Eugenia M. Carris &
John Livingston
Mrs. Mary A. Carris
M/M Antonia Chronis & Bill Jennings
Mr. Robert C Crisafi
Mr. & Mrs. Theodore Critikos
Mr. & Mrs. John Dakoyannis
Mr. & Mrs. Angelos Davos
Ms. Emily Dotsias
Mr. Chris C. Dracopoulos
Mr. & Mrs. Stefanos Efstratoudakis
Ms. Maria Efteriades
Mr. & Mrs. William Evangelakos
Mrs. Alexandra Eliopoulos
Y
Mr. & Mrs. John N Foundas
Dr. Calliope Galatis
Mrs. Gerasimos Galatis
Mrs. Acrive Geanakakis
Ms. Susan Georgantas
Ms. Marie Georgelis
Drs. Iraklis & Sheila Gerogiannis
Mr. Savvas Gianasmidis & Family
Mr. & Mrs. George Glaropoulos
Mr. & Mrs. Chris Guerriero
Miss Mary Hatzis
Miss Alice Haveles
Ms. Kaye Jaravinos
Dr. Miltiades Karamechedis
Mr. & Mrs. Andreas Kavaltzis
Ms. Irene Kavas
Mr. & Mrs. Konstantinos Kleitsas
Ms. Bessie Kotsakis
Ms. Christina M Kyriakides
Mr. & Mrs. James P Lemonias
Mr. James P Maimonis
Mr. Alex Mavradis
Mrs. Sophia P. McBrine
Dr. Vasilios Mourmoutis &
Ms. Joanna Chanis
Mr. Harry M. Nahatis
Ms. Elizabeth Naoum
Mr. Dean Papademetriou
Mr. & Mrs. Evangelos Papadopoulos
Mr. & Mrs. Peter Philipoppoulos
Mr. Nicholas S. Racheotes
Mrs. Patricia S. Redmond
Atty. & Mrs. Peter A Senopoulos
Ms. Desi Sideropoulos
Ms. Sodira Sideropoulos
Ms. Thalia Sideropoulos
Mr. & Mrs. Paul Stamatos
Ms. Maria Stata
Ms. Victoria Striligas
Mr. & Mrs. Demetrios Tassiopoulos
Ms. Maria Thomas
Mr. & Mrs. Triantos Thomas
Mr. & Mrs. Gregory Torski
Dr. James P. Toyias
Mr. & Mrs. Ross N. Triant
Ms. Marigoula Troubalos
Mr. Socrates Vrattos
Mr. & Mrs. Matthew Woods
Mr. & Mrs. Alexander Zedros
ou see that the divine inheritance is given to those who ask. You should not think that the Father
was guilty because he gave to the younger son. There is no frail age in the kingdom of God nor is
faith weighed down by years. He who made the request surely judged himself worthy. If only he had
not departed from his Father, he would not have known the hindrance of age. After he went abroad,
he who departed from the church squandered his inheritance. “After,” it says, “leaving his home and
country, he went abroad into a distant country.” What is farther away than to depart from oneself,
and not from a place?… Surely whoever separates himself from Christ is an exile from his country, a
citizen of the world. We are not strangers and pilgrims, but we are “fellow citizens of the saints and of
the household of God,” for we who were far away have come near in the blood of Christ. Let us not
look down on those who return from a distant land, because we were also in a distant land, as Isaiah
teaches. “To them that dwelled in the region of the shadow of death, light has risen.” There is a distant
region of the shadow of death, but we, for whom the Spirit before our face is Christ the Lord, live in
the shadow of Christ. The church therefore says, “Under his shadow I desired and sat down.”
St. Ambrose of Milan.
Snow
Tubing
All Cathedral youth are invited to join us on
Saturday, February 21, 2015 at 1:00 pm
for an
Afternoon of Snow Tubing at Nashoba Valley Ski Area
located at 79 Powers Road, Westford, MA 01886
The cost is $26.00 per person
(helmets are an additional $8.00)
Afterward all are invited for
pizza and fellowship!
“Let my prayer rise as incense before You . . .
And the lifting up of my hands, as an evening sacrifice.”
Let my
prayer
rise as
incense
before
You
Lenten Pre-Sanctified Liturgies
Inter-parish prayer and fellowship on the following dates:
Wednesday, March 4, 2015
Annunciation Cathedral Chapel, 162 Goddard Ave. Brookline, MA—6 pm
Wednesday, March 18, 2015
Taxiarchae/Archangels Church, 25 Bigelow Ave., Watertown, MA—6 pm
Wednesday, April 1, 2015
St. Catherine Church, 119 Common Street, Braintree, MA—6 pm
Please note: Wednesdays—February 25, March 11, and March 25—
services will be held at home parishes.
Following the Pre-Sanctified Liturgy on these days, the host community will offer a Lenten dinner for all in attendance. An informative
discussion over dinner on a Lenten theme will also take place.
All are invited to join in prayer on these days—young and old alike.
CATHEDRAL CALENDAR OF EVENT
Sunday
Monday
Tuesday
Wedn
FEBRUARY 8 X
9
10
11
Sunday of the Prodigal Son
Great Martyr Theodore Stratelates
1 Corinthians 6:12-20
Luke 15:11-32
Orthros (8:30 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Sunday School Bake Sale (After Liturgy)
Philoptochos Hellenic Nursing Home
Visit (2:00 pm)
Apodosis of the Presentation
Martyr Nicephoros
1 John 2:18-29; 3:1-8
Mark 11:1-11
MEATFARE WEEK (LAST WEEK FOR
MEAT PRODUCTS)
Hieromartyr Haralambos
Anastasios, Patriarch of Jerusalem
2 Timothy 2:1-10
John 15:17-27; 16:1-2
Hieromartyr Blaise
Empress Theodora
Hebrews 4:14-16; 5:
Matthew 10:1, 5-8
Orthodox Studies
Cathedral Center)
15 X
16
17
18
Judgment Sunday (Meatfare Sunday)
Onesimus of the 70
1 Corinthians 8:8-13; 9:1-2
Matthew 25:31-46
Orthros (8:30 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Apokreatiko Luncheon (After Liturgy)
Martyr Pamphilus and Companions
Flavian, Pat. Of Constantinople
3 John 1:1-15
Luke 19:29-40; 22:7-39
CHEESEFARE WEEK (LAST WEEK FOR
DAIRY PRODUCTS)
Service day at the Homeless Veterans
Shelter (4:15 pm)
Great Martyr Theodore the Tyro
Mariam Isapostola
2 Timothy 2:1-10
Luke 20:46-47; 21:1-4
Leo the Great
Agapetus the Confe
Vespers OT1: Joel 3:
Vespers OT2: Joel 2:
Orthodox Studies
Cathedral Center)
22 X
23 u
24
25 W
Forgiveness Sunday
Uncovering of Relics at Eugenius
Romans 13:11-14; 14:1-4
Matthew 6:14-21
Orthros (8:30 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Forgiveness Vespers (6:30 pm at
Chapel)
First Monday of Lent - Clean Monday
Hieromartyr Polycarp
Orthros OT: Isaiah 1:1-20
Vespers OT1: Genesis 1:1-13
Vespers OT2: Proverbs 1:1-20
GREAT LENT BEGINS
Great Compline (7:00 pm at Chapel)
1st & 2nd Finding of the Head of the
Forerunner
2 Corinthians 4:6-15
Matthew 11:2-15
Tarasius, Pat. Of Co
Martyrs Reginus an
Orthros OT: Isaiah 2
Vespers OT1: Genes
Vespers OT2: Prover
Presanctified Litur
Chapel)
Lenten Meal and Le
MARCH 1 X
2
3
4W
Sunday of Orthodoxy
Martyr Eudocia
Hebrews 11:24-26, 32-40
John 1:43-51
Orthros (8:30 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
PROCESSION OF ICONS (Sunday
School Children bring their icons)
Martyr Hesychius
Nicholas Planas
Orthros OT: Isaiah 4:2-5:7
Vespers OT1: Genesis 3:21-4:7
Vespers OT2: Proverbs 3:34-4:22
Martyrs Eutropius, Cleonicus and
Basiliscus
Orthros OT: Isaiah 5:7-16
Vespers OT1: Genesis 4:8-15
Vespers OT2: Proverbs 5:1-15
Gerasimus of the Jo
Martyrs Paul and Ju
Orthros OT: Isaiah 5
Vespers OT1: Genes
Vespers OT2: Prover
Presanctified Litur
Local Parishes (6:00
Lenten Meal and Le
8X
9
10
11 W
Sunday of St. Gregory Palamas
Theophylact , Bp. of Nicomedea
Hebrews 1:10-14; 2:1-3
Mark 2:1-12
Orthros (8:30 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
40 Martyrs of Sebastia
Caesarios the Righteous
Hebrews 12:1-10
Matthew 20:1-16
Martyr Quadratus of Corinth and the 5
Anastasia of Alexandria
Orthros OT: Isaiah 9:9-10:4
Vespers OT1: Genesis 7:1-5
Vespers OT2: Proverbs 8:32-9:11
Sophronius, Pat. Of
Theodora the Right
Orthros OT: Isaiah 1
Vespers OT1: Genes
Vespers OT2: Prover
Presanctified Litur
Chapel)
Lenten Meal and Le
Shaded days denote a fast day
XDenotes Liturgy on this day
uDenotes Great Vespers/Compline on this day vDenotes Paraklesis/Sal
TS
• FEBRUARY
nesday
:1-6
(7:00 pm - At the
essor
:12-21
:12-26
(7:00 pm - At the
onstantinople
nd Lebadeus
2:3-11
sis 1:24-2:3
rbs 2:1-22
rgy (6:00 pm at
– MARCH 2015
Thursday
Friday
12
13
14 X
Meletius, Abp. Of Antioch
Antonius, Abp. Of Constantinople
1 John 4:20-21; 5:1-21
Mark 15:1-15
Martinian of Palestine
Apostles Aquila and Pricilla
2 John 1:1-13
Mark 15:20,22,25,33-41
Greek School (4:00 pm)
Saturday of Souls
Auxentios of the Mountain
1 Thessalonians 4:13-17
Luke 21:8-9,25-27,33-36
Orthros (8:45 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Greek School (10:00 am)
19
20
21 X
Philemon & Archippus, of the 70
Philothei of Athens
1 Jude 1:11-25
Luke 23:1-31, 33, 44-56
Leo, Bp. Of Catania
Agathus of Rome
Vespers OT1: Zechariah 8:7-17
Vespers OT2: Zechariah 8:19-23
Saturday of Souls
John, Pat. Of Constantinople
Galatians 5:22-26; 6:1-2
Matthew 6:1-13
Orthros (8:45 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Youth Snow Tubing at Nashoba Valley
(1:00 pm–Meet at Nashoba Valley,
Westford, MA)
26
27 v
28 X
Porphyrius, Bp. of Gaza
Photine, the Samaritan Women
Orthros OT: Isaiah 2:11-21
Vespers OT1: Genesis 2:4-19
Vespers OT2: Proverbs 3:1-18
Procopius the Confessor
Orthros OT: Isaiah 3:1-14
Vespers OT1: Genesis 2:20-3:20
Vespers OT2: Proverbs 3:19-34
Greek School (4:00 pm)
Salutations (7:00 pm at Cathedral)
Saturday of Souls
St. Theodore the Recruit
2 Timothy 2:1-10
Mark 2:23-28; 3:1-5
Orthros (8:45 am)
Divine Liturgy (10:00 am)
Greek School (10:00 am)
5
6v
7
Conon the Gardener
Mark the Ascetic
Orthros OT: Isaiah 6:1-12
Vespers OT1: Genesis 5:1-24
Vespers OT2: Proverbs 6:3-20
42 Martyrs of Amorion
Finding the Precious Cross by St. Helen
Orthros OT: Isaiah 7:1-14
Vespers OT1: Genesis 5:32-6:8
Vespers OT2: Proverbs 6:20-7:1
Greek School (4:00 pm)
Salutations (7:00 pm at Cathedral)
7 Hieromartyrs of Cherson
Lavrentios of Megara
Hebrews 3:12-16
Mark 1:35-44
Greek School (10:00 am)
12
13 v
14
Theophanes the Confessor
Symeon the New Theologian
Orthros OT: Isaiah 11:10-12:2
Vespers OT1: Genesis 7:11-8:3
Vespers OT2: Proverbs 10:1-22
Nicephorus, Pat. Of Constantinople
Pouplios the Martyr, Bishop of Athens
Orthros OT: Isaiah 13:2-13
Vespers OT1: Genesis 8:4-21
Vespers OT2: Proverbs 10:31-11:12
Greek School (4:00 pm)
Salutations (7:00 pm at Cathedral)
Benedict of Nursia
Euschimonus the Confessor
Hebrews 10:32-38
Mark 2:14-17
Greek School (10:00 am)
ecture (7:30 pm)
ordan
ulianna
5:16-25
sis 4:16-26
rbs 5:15-6:3
rgy: Cathedral Hosts
0 pm at Chapel)
ecture (7:30 pm)
f Jerusalem
teous
10:12-20
sis 7:6-9
rbs 9:12-18
rgy (6:00 pm at
ecture (7:30 pm)
lutations on this day
Saturday
WDenotes Presanctified Liturgy on this day This calendar is also available on-line at www.bostoncathedral.org
Annunciation Cathedral of New England
SATURDAY OF LAZARUS
APRIL 4, 2015
8:45/9:45 a.m.
Orthos/Divine Liturgy
At the Cathedral Chapel in Brookline, MA
Followed by:
Light Refreshments, Weaving Palm Crosses,
Preparing Church Palm Decorations
All of our youth and
THE ENTIRE ANNUNCIATION CATHEDRAL FAMILY
are invited to join us on this day!
For more information, please call the church office at 617.731.6633
Annunciation Cathedral of New England
514 Parker St, Boston, MA 02120
Good Friday
Youth Retreat
April 10, 2015
IC
XC
All the youth of our Cathedral family are invited to
join us for our
Annual Good Friday Retreat!
9:00 am—Service of the Royal Hours
10:45 am-3:00 pm—Retreat Program
(includes lunch)
3:00-4:30 pm—Apokathelosis Service
e available from
Excuse letters ar
fice.
the Cathedral Of
through the
Children will stay
elosis) Service
Unnailing (Apokath
ALL students should be excused
from school on this holy day and
participate for the entire day.
If you need a letter to be excused from school that day or if you have any
questions, please contact the Cathedral Office at 617.731.6633
14 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
Sunday of the Prodigal Son
introduction
The Sunday of the Prodigal Son is the
second Sunday of a three-week period prior to
the commencement of Great Lent. On the previous Sunday, the services of the Church began
to include hymns from the Triodion, a liturgical
book that contains the services from the Sunday
of the Publican and the Pharisee, the tenth
before Pascha, through Great and Holy Saturday. As with the Sunday of the Publican and the
Pharisee, the theme of this Sunday is repentance,
and the focus on the parable of the Prodigal Son
leads Orthodox Christians to contemplate the
necessity of repentance in our relationship with
our Heavenly Father.
biblical story
The name for this Sunday is taken from the
parable of our Lord Jesus Christ found in Luke
15:11-32. The parable is the story of a man and
his two sons. The youngest of the sons asks his
father to give him his inheritance. The father
does this, and soon after the son leaves and journeys to a distant country (vv. 11-13).
After the younger son arrives, he squanders all of his possessions with “prodigal” living.
Within a short period of time, he wastes everything. A severe famine comes, but he has nothing and falls into great need (vv. 13-14).
He is able to find work feeding swine, but
this does not improve his situation. The Scriptures say, “He would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, but no one
gave him anything” (vv. 15-16).
The parable says that in the midst of his dire
conditions, he came to himself. He realized that
his father’s hired servants have enough to eat and
2nd Week of Triodion
food to spare, while he perishes with hunger. He
says, “I will arise and go to my father and will
say to him, ‘Father, I have sinned against heaven
and before you, and I am no longer worthy to be
called your son. Make me like one of your hired
servants’” (vv. 17-19).
He arose and returned to his father. But as
he approached, his father saw him at a great distance. The father had compassion on his son,
ran to meet him, embraced him, and kissed him.
The son admitted his sinfulness and his unworthiness to be called a son, but in his joy at the
return of his son, the father called his servants
to bring the best robe, a ring for his son’s finger,
and sandals for his feet. He also called for the
fatted calf to be killed for a feast. He exclaimed,
“For this my son was dead and is alive again; he
was lost and is found” (vv. 20-24).
While they were feasting and celebrating the
return of the prodigal son, the older son comes
and inquires about what is happening. He is told
that his brother had returned and that his father
has received him with a feast. The older brother
becomes angry and will not go in to the feast. The
father comes out and pleads with him, but the
older son answers by saying he has been faithful
to his father for many years and yet the father
never gave him the opportunity for such feasting. He expresses his anger and jealousy over his
brother who was received in such a manner after
he squandered his inheritance (vv. 25-30).
The father responds by telling his oldest son,
“You are always with me, and all that I have is
yours. It was right that we should make merry
and be glad, for your brother was dead and is
alive again, and was lost and is found” (vv.
31-32).
SUNDAY • 8 FEBRUARY 2015 15
The parable of the Prodigal Son forms an
exact icon of repentance at its different stages.
Sin is exile, enslavement to strangers, hunger.
Repentance is the return from exile to our true
home; it is to receive back our inheritance and
freedom in the Father’s house. But repentance
implies action: “I will rise up and go...” (v. 18).
To repent is not just to feel dissatisfied, but to
make a decision and to act upon it.
In the words of our Lord, we also learn of
three things through this parable: the condition
of the sinner, the rule of repentance, and the
greatness of God’s compassion. The reading of
this parable follows the Sunday of the Publican
and the Pharisee so that, seeing in the person
of the Prodigal Son our own sinful condition,
we might come to our senses and return to God
through repentance. For those who have fallen
into great despair over their sins thinking that
there is no forgiveness, this parable offers hope.
The Heavenly Father is patiently and lovingly
waiting for our return. There is no sin that can
overcome His love for us.
Finally, this parable offers us insight into
the world in which we live. It is a world where
the activities of people are disconnected and
not ordered toward the fulfillment of God’s
divine purpose for life. It is a world of incoherent pursuits, of illusory strivings, of craving for
foods and drinks that do not satisfy, a world
where nothing ultimately makes sense, and a
world engulfed in untruth, deceit and sin. It is
the exact opposite of the world as created by
God and potentially recreated by his Son and
Spirit. There is no cure for the evils of our age
unless we return to God. The world in which
we live is not a normal world, but a wasteland.
This is why in the Slavic tradition of the Orthodox Church the reading of Psalm 137 is added
to the Matins service for this and the the following two Sundays. This nostalgic lament of
the Hebrew exiles states: “By the streams of
Babylon we sat and wept as we remembered
Zion. On the willows we hung our harps, for
how could we sing the Lord’s song in a strange
land” (Psalm 137).
Here we can see the challenge of life in this
world and the alienation from God that can
happen when sin reigns in our lives. As a result
of sin in our lives, we lose the joy of communion with God, we defile and lose our spiritual
beauty, and we find ourselves far away from
our real home, our real life. In true repentance, we realize this, and we express a deep
desire to return, to recover what has been lost.
On this day the Church reminds us of what we
have abandoned and lost, and beckons us to
find the desire and power to return. Our Heavenly Father is waiting and ready to receive us
with His loving forgiveness and His saving
embrace.
icon of the feast
The icon of the Sunday of the Prodigal
Son shows the prodigal being received by his
father upon his return. We are presented with
an image of a warm and loving embrace, the
son showing his need for his father, an attitude
that represents repentance, love, and hope for
renewal and restoration. The father is shown
full of compassion for his son, having born the
burden of his sin and suffering, but now filled
with joy that he has returned.
The focal point of the icon is the embrace.
It is not a casual one, but one that expresses all
of the love, acceptance, and forgiveness that is
offered to those who truly repent of their sin
and return to our Heavenly Father.
16 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ
Δ
ιαβάζουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τὴν
παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ (Λούκ.15,
11-32). Ἡ παραβολὴ αὐτὴ μαζὶ μὲ τοὺς
ὕμνους τῆς ἡμέρας, μᾶς παρουσιάζουν τὴ
μετάνοια σὰν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὴ ἐξορία. Ὁ ἄσωτος γιός, πῆγε σὲ μιὰ
μακρινὴ χώρα καὶ ἐκεῖ
σπατάλησε ὅ,τι εἶχε καὶ
δὲν εἶχε. Μιὰ μακρινὴ
χώρα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς
ὁρισμὸς τῆς ἀνθρώπινης
κατάστασης ποὺ θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀποδεχτοῦμε
καθὼς ἀρχίζουμε τὴν
προσέγγισή μας στὸ
Θεό. Ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε αὐτὴ
τὴν ἐμπειρία, ἔστω καὶ
γιὰ λίγο, ποὺ ποτὲ δὲν
αἰσθάνθηκε ὅτι εἶναι
ἐξόριστος ἀπὸ τὸ Θεὸ
καὶ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ
ζωή, αὐτὸς ποτὲ δὲν θὰ
καταλάβει τί ἀκριβῶς
εἶναι ὁ Χριστιανισμός.
Αὐτὸ τὸ αἴσθημα τῆς ἀποξένωσης ἀπὸ τὸ
Θεό, ἀπὸ τὴν μακαριότητα τῆς κοινωνίας
μαζί Του, ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωὴ ὅπως τὴ
δημιούργησε καὶ μᾶς τὴν ἔδωσε Ἐκεῖνος.
Νὰ παραδεχθῶ ὅτι ἔχω ἀμαυρώσει καὶ ἔχω
χάσει τὴν πνευματική μου ὀμορφιά, ὅτι
εἶμαι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ πραγματικό μου
σπίτι, τὴν ἀληθινὴ ζωή.
8 Φεβρουαρίου
Ἔλαβα ἀπὸ τὸ Θεὸ θαυμαστὰ πλούτη:
πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὴ ζωὴ καὶ τὴ δυνατότητα
νὰ τὴ χαίρομαι, νὰ τὴν ὀμορφαίνω μὲ
νόημα, ἀγάπη καὶ γνώση. Ὕστερα - μὲ τὸ
Βάπτισμα - ἔλαβα τὴ νέα ζωὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸ Χριστό, τὰ δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρὰ
τῆς οὐράνιας Βασιλείας.
Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχασα,
τὰ χάνω καθημερινά, ὄχι
μόνο μὲ τὶς ἁμαρτίες,
τὶς παραβάσεις, ἀλλὰ
μὲ τὴν ἁμαρτία ὅλων
τῶν ἁμαρτιῶν: τὴν
ἀπομάκρυνση
τῆς
ἀγάπης μου ἀπὸ τὸ
Θεό, προτιμώντας τὴν
μακρινὴ
χώρα
ἀπὸ
τὸ ὄμορφο σπίτι τοῦ
Πατέρα.
Ἡ Ἐκκλησία ὅμως
εἶναι ἐδῶ παροῦσα γιὰ
νὰ μοῦ θυμίζει τί ἔχω
ἐγκαταλείψει, τί ἔχω
χάσει.
Καί, καθὼς ἀναλογίζομαι, βρίσκω μέσα
μου τὴν ἐπιθυμία τῆς ἐπιστροφῆς καὶ τὴ
δύναμη νὰ τὴ πραγματοποιήσω. Αὐτὸ καὶ
μόνο αὐτό, εἶναι μετάνοια, νὰ ἀποκτήσω
ξανὰ τὸ χαμένο σπίτι. «Θὰ σηκωθῶ καὶ θὰ
πάω στὸν πατέρα μου καὶ θὰ τοῦ πῶ. Πατέρα,
ἁμάρτησα στὸν οὐρανὸ καὶ σὲ σένα, καὶ δὲν
εἶμαι πλέον ἄξιος νὰ ὀνομασθῶ γιός σου».
ANNUNCIATION
GREEK ORTHODOX CATHEDRAL
OF
NEW ENGLAND
BOSTON, MA
Forgiveness Sunday
Vespers
followed by the
Forgiveness Circle
Sunday
February 22, 2015
6:30 p.m.
On Forgiveness Sunday, all are invited to
attend Forgiveness Vespers on the eve of
Great Lent. We hear of the Lord's teaching
about fasting and forgiveness and enter
the season of the fast forgiving one another so that God will forgive them.
If you forgive men their trespasses, your
heavenly Father will forgive you; but if
you do not forgive men their trespasses,
neither will your heavenly Father forgive
you your trespasses (Matthew 6:14).
At the end of the service, everyone will pick a name out of a basket, from those
attending, and then pray privately for that person throughout Lent. On
Pascha, we will let that person know that we were praying for them.
BEGIN GREAT LENT AS A FAMILY ON SUNDAY, FEBRUARY 22 AT 6:30 P.M.
18 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
Announcements
WELCOME TO ALL VISITORS: For those visiting an Orthodox Church for the first
time, please be aware that Holy Communion is a sign of unity of faith which is only
offered to Baptized or Chrismated Orthodox Christians. All present are welcome,
however, to partake of the antidoro (or blessed bread) which is distributed at the end
of the service. Those interested in learning more about the Orthodox Christian faith,
please feel free to see Fr. Demetri after the service. This week, to assist you in the Narthex we have at the Pangary: Chris Karimbakas, James Karimbakas; Greeter: Lula Kiflit;
Ushers: George Niakaros, Angela Theodore, Alexander Caros, Simone Dodge.
MEMORIALS: A memorial service is offered today for the repose of the souls of Konstantinos Douros (40
days) and Demetrios Evrigenis (29 yrs.), and memorial prayers for the souls of Demetra Jane Gussis (7 yrs.)
and Eugenia J. Carigianis (25 yrs). May their memory be eternal!
Altar flowers are offered in memory of Demetrios Evrigenis and Eugenia J. Carigianis by their families.
Please join us for fellowship immediately following the Liturgy in the Social Hall. The fellowship hour will be
offered in memory of Konstantinos Douros, Demetrios Evrigenis and Demetra Jane Gussis by their families.
SUNDAY SCHOOL BAKE SALE: Today, the Sunday School PTA will be hosting a Bake Sale to benefit the
Hellenic Cardiac Fund at Boston Children’s Hospital. The bake sale will be held in the grand hall during
coffee hour.
SATURDAY OF SOULS: On Saturday, February 14, we will commemorate the 1st Saturday of Souls at the
Cathedral on Parker Street. Orthros begins at 8:45 am followed by the Divine Liturgy at 10:00 am. Please fill
out the form in this week’s bulletin with the names of your departed loved ones that you wish to be read. The
names will be read at all three Saturday of Souls services.
APOKREATIKO LUNCHEON: Join us next Sunday, February 15, 2015 for an Apokreatiko (Meatfare) Luncheon to honor and welcome to our Cathedral family our new Dean, Fr. Demetrios Tonias, Presbytera Maryann and their family. See the flyer in this week’s bulletin for details.
ANNUNCIATION CATHEDRAL AND THE BOSTON HOMELESS VETERANS: The next service day at the
Homeless Veterans Shelter is on Monday, February 16th at 4:15 p.m. All volunteers are welcome. Donations
are needed for the expense of the meal. Please contact Judge Thomas S. and Alison Kaplanes, coordinators of
this ministry to become involved with this worthy endeavor. Their number is: 617-970-4822.
FORGIVENESS SUNDAY VESPERS: On Sunday, February 22, 2015 at 6:30 pm at our Cathedral Chapel, we
begin our entry into the Great 40 Days with celebration of the Forgiveness Vespers. Join us as we ask forgiveness of one and other and begin our spiritual journey to the Resurrection of our Lord.
GREAT COMPLINE: The Great Compline will be celebrated on Clean Monday, February 23, 2015 at 7:00
pm at the Cathedral Chapel. Join as we begin our Lenten Journey.
PRESANCTIFIED LITURGY: The first Presanctified Liturgy will be celebrated on Wednesday, February 24,
2015 at the Cathedral Chapel at 6:00 pm. Following the Liturgy we will have a Lenten Meal and a Lenten
Lecture.
POSITION AVAILABLE: Experienced long term nanny is needed to take care of a two month old infant on a
full time basis. Please contact Constantina at 857-334-2077 or [email protected]
SUNDAY • 8 FEBRUARY 2015 19
Ανακοινώσεις
ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ: Για όσους επισκέπτονται την Ορθόδοξη Εκκλησία για πρώτη φορά, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σύμβολο της ενότητας της πίστεως, το οποίο προσφέρεται μόνο σε όσους έχουν
βαπτιστεί ή χριστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν το
Αντίδωρο (ή ευλογημένο ψωμί), το οποίο διανέμεται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όσοι ενδιαφέρεστε
να μάθετε περισσότερα για την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, μη διστάσετε να μιλήσετε στον Πάτερ Δημήτριο
μετά την Θεία Λειτουργία. Αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσουν στο Παγκάρι: Chris Karimbakas, James Karimbakas, Υποδοχή: Lula Kiflit, Δίσκος: George Niakaros, Angela Theodore, Alexander Caros, Simone Dodge.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ: Σήμερα τελούμε επιμνημόσυνες δεήσεις υπέρ αναπαύσεως των ψυxών των κεκοιμημένων
δούλων του Θεού Κωνσταντίνου Δούρου (40 ημέρες) και Δημητρίου Ευρυγένη (29 έτη) και Τρισάγιον
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Δήμητρας Gussis (7 έτη) και Ευγενίας
Καρίγιαννη (25 έτη). Αιωνία αυτών η μνήμη!
Τα λουλούδια προσφέρονται εις μνήμη του Δημητρίου Ευρυγένη και της Ευγενίας Καρίγιαννη και από τις
οικογένειές τους.
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στην Μεγάλη Αίθουσα που θα
προσφερθούν καφές και εδέσματα εις μνήμη των Κωνσταντίνου Δούρου, Δημητρίου Ευρυγένη και Δήμητρας
Gussis από τις οικογένειές τους.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΛΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Σήμερα θα γίνει από το Σύλλογο Γονέων του
Κατηχητικού Σχολείου, η πώληση γλυκών προς ενίσχυση του Ελληνικού Ταμείου Καρδιακών Παθήσεων του
Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης. Η πώληση των γλυκισμάτων θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα
κατά τη διάρκεια της ώρας του καφέ.
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ: Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα γίνει το 1ο Ψυχοσάββατο στον Καθεδρικό Ναό στην
Parker Street. Ο Όρθρος θα αρχίσει στις 8.45 π.μ. και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στις 10:00 π.μ.
APOKΡEATIKO ΓΕΥΜΑ: Σας προσκαλούμε όλους όπως, την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά τη
Θεία Λειτουργία παραβρεθείτε στο Αποκριάτικο Γεύμα που θα γίνει προς τιμή και γιά να καλοσωρίσουμε στην
οικογένεια του Καθεδρικού Ναού τον Πάτερα Δημήτριο, την Πρεσβυτέρα Maryann, και την οικογένειά τους.
Η τιμή των εισητηρίων γιά τους ενήλικες είναι $25 και γία τα παιδιά κάτω των 12, $10. Το πλούσιο μενού
περιλαμβάνει μεζεδάκια, Lamb shank και ποικιλία γλυκών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: Το επόμενο γεύμα γιά
τους Άστεγους Βετεράνους της Βοστώνης είναι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 16:15μμ. Όλοι οι εθελοντές
είναι ευπρόσδεκτοι. Χρειαζόμαστε τη προσφορά σας για τα έξοδα των μηνιαίων γευμάτων και για να μπορέσουμε
με επιτυχία να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δικαστή Thomas S.
Kaplanes και την κυρία Alison Kaplanes, συντονιστές του εν λόγω προγράμματος, για να συμμετάσχετε και
να βοηθήσετε το Θεάρεστο αυτό σκοπό. Το τηλέφωνό τους είναι: 617-970-4822.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: Την Κυριακή της Συγχωρήσεως, στις 22 Φεβρουαρίου, 2015
στις 6:30 μ.μ. καλούνται όλοι όπως παραστούν στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, την παραμονή της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: Το Μέγα Απόδειπνο θα εορταστεί την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, 2015 και ώρα
7:00 μ.μ., στο Παρεκκλήσι του Καθεδρικού Ναού στο Μπρουκλάϊν. Παρακαλούμε, όπως παραβρεεθείται, έτσι
ώστε όλοι μαζί να αρχίσουμε την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Annunciation Greek Orthodox Cathedral
of New England
“E v a n g e l i s m o s ”
Please join us on
Sunday, February 15, 2015
as
The Cathedral Community Welcomes
Father Demetrios E. Tonias,
Presbytera Maryann,
and their family
at
The Apokreatiko Luncheon
Immediately following the
Divine Liturgy to be held in the
Anastasia & Spiro Davis Hall
Enjoy
Mezethes
Lamb
Shank
!!
Glyka
Tickets will be available at the
CathedralAdults
or call
the Cathedral
- $20.00
Office at 617-731-6633
.
Adults - $25.00
Children 12
and under - $10.00
514 Parker Street
Boston, MA 02120
20