close

Enter

Log in using OpenID

TG – 5 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
26 – 27 Nisan 2014
TG – 5
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
4.
TG – 5
7.
K
S
K
h
L
4r
4r
3r
30
K2
K1
2P0
h
30
30
M
x
h
N
h
R
Dalgaboyunun 4r olduğu anlaşılmaktadır.
K2 kaynağından gelen dalga r kadar gecikmeli geldiği için gecikme yolu r olur. Faz
farkı p,
p = gecikme yolu/ dalgaboyu P= r/4r = 1/4
olur.
Atmanın ilerleme doğrultusunu ışın gibi
düşünürüz. İlerleyen bu ışının engelden
yansıması aynadan yansıma gibidir. Buna
göre yansıma üstteki gibi olup 4 numaralı
atma gibi olur.
A B C D E
A B C D E
S
X
Sıvının basıncı 3hdg = P0 kadardır. Musluğun hizası olan X noktasının yeni basıncı
dış basınca eşit oluncaya kadar sıvı aşağı
iner. Bu miktara x diyelim. Kapalı yerdeki
havanın yeni basıncı P’;
P0 = 3hdg
2P0 : hS = P l _ h + x i S
P0 = _ 3h - x i dg +
2.
m=
P=
2P0 h
h+ x
Ln
h
idi, P =
rn
P
Gerekli değerler yerine yazılırsa x = 2h bulunur, sıvı seviyesi N ye kadar iner.
nh/2r
Sonuca daha kısa seçeneklerden gidilerek
de ulaşılabilir.
a0
2
n
Z
=
h
olur, (z = 1)
2ra 0 n
5.
Yatayda alınan yollar x;
A B C D E
1 2
at olur, t her iki düzenekte aynı
2
olduğu için ivmeleri bulmalıyız, Şekil I de
ivme,
x=
h
m=
= 2ra 0 n m = 2ra 0 n
h
2 ra 0 n
olur, ikinci uyarılma seviyesi n = 3 olacağı
için λ = 6πa0 bulunur.
a1 =
2$g
2+ 3
=
2g
8.
5
olur, Şekil II de ivme,
A B C D E
a1 =
3$g
2+ 3
=
3g
5
olur, öyleyse,
1 2g 2
1 3g 2
$
t , x2 = $
t den,
2 5
2 5
x1
2
=
bulunur.
x2
3
A B C D E
x1 =
3.
Her iki sandalye de yeterli süre hava ortamında olduğu için ikisinin sıcaklıkları eşit
ve 0 °C dir. İlk oturma anında ikisi de 0 °C
hisseder. I yargısı yanlıştır. Oturmaya devam edildiğinde demirin ısı iletimi tahtadan
daha iyi olduğu için Can daha çok ısı kaybeder ve daha çok üşür, II yargısı doğrudur. III yargısında kavram yanılgısı vardır.
Bir maddenin ısısı şudur denilemez. Isı
alınan veya verilen enerjidir, bundan dolayı
III yargısı da yanlıştır.
I
A B C D E
9.
40
O
r=
1
P
20
40
5
Manyetik alanda yüklü taneciğin çizdiği
çemberin yarıçapı,
P deki kinetik enerji R de potansiyel enerjiye dönüşeceği için, R deki potansiyel enerji
P deki kinetik enerjiyi oluşturan [E = (1/2)
mV2] m ve V ye bağlıdır, diğer değerlere
bağlı değildir.
idi, üç parçacığın da v, B, q değerleri aynıdır. Yarıçapı m değeri belirler. Elektron
ve pozitronun kütleleri eşit olduğu için
yarıçapları eşit olur ancak zıt yönlerde sapar. Protonun ise kütlesi büyük olduğu için
diğer iki parçacıktan yarıçapı daha büyük
olur. Sağ el kuralına göre pozitron ve proton yukarı, elektron aşağı yönde sapar. Bütün bunlar göz önüne alınınca A seçeneği
doğru olacaktır.
A B C D E
A B C D E
2
3
4
O noktasından normal çizilerek giriş açısı
40 + α kırılma açısı α olur. P de ise α ile
gelen 40 + α ile çıkar, 3 yolu 4 yolu ve 1
yolu olamaz. 2 yolu 60 olduğu için 40 + α
olabilir.
A B C D E
6.
mv
Bq
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
10.
TG – 5
12.
R direncinde açığa çıkan reel güç
P = Ve : i e =
V 2e
R
idi, ayrıca etkin gerilim,
Ve =
Vm
=
2
60
2
Her üretecin kendi bölmesinden geçirdiği
akım ayrı ayrı bulunur:
18V
= 30 2 V
olur.
18V
V 2e
P=
_ 30 2 i
4Ω
6Ω
X
i1
4Ω
3Ω
18V
2
R
i1
4Ω
X
İki okyanusal levhanın karşılaşma bölgelerinde ada yayları oluşur ve volkanizma gerçekleşir. Japon adalarının oluşumu buna
örnektir.
A B C D E
24Ω
i2
24Ω
4Ω
2A
3A 24
i2
18 6Ω
i1 =
= 2A ve i 2 =
= 3A olur.
6+ 3
4
4
+
i
x
3Ω
4Ω
R
120 =
6Ω
15.
6Ω
& R = 15X
bulunur.
18V
A B C D E
3Ω
X
2A
24Ω
3A
ix
X
4Ω
4Ω
3A
24Ω
3A
3Ω
4Ω
2 + i x = 3 den
i x = 1A bulunur.
A B C D E
16.
Günümüzde 53 – 47 milyon yıl öncesine
tekabül eden ve "yeni türlerin doğuşu" anlamına gelen Eosen'de Alp orojenezinin
Pirene safhası gerçekleşmiştir.
A B C D E
13.
11.
K
α
e
e
θ
Evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan
(I) Büyük Patlama (Big Bang) Kuramı'na
göre evren oluşmadan önce aşırı yoğun
ve sıcak bir hâldedir (II) ve başlangıç durumundan itibaren genişlemektedir. Bu genişlemenin devam edip etmeyeceği onun
kütle yoğunluğuna bağlıdır (III).
A B C D E
17.
PV = nRT
L
P : 1, 12 =
Kaynağın K ve L ye uzaklıkları eşit olup bu
uzaklıklara e diyelim
EK =
EL =
I
e2
I
e2
P = 1 atm
Basıncın 4 atm olması için
: cos a
●● P α n olduğundan 0,15 mol gaz eklenebilir.
: cos i
m = 0,15 • 44 = 6,6 g CO2
yazılır, cos α ve cos θ
üçgenlerden cos a =
yazılır,
I
EK
e2
=
EL
I
e2
bulunur.
:
:
2, 2 22, 4
:
: 273
44 273
1
5
ve cos i =
2
5
1
5
1
=
& E L = 120 lüks
2
2
14.
Güneş'e uzaklık sırasına göre gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter,
Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegen
oluşumu teorisine göre yörüngesini temizlememiş olan Plüton bir cüce gezegendir.
●● P α T olduğundan sıcaklık
T = 273 • 4 = 1092 K ya da 819 °C
yapılmıştır.
1
1
olduğundan hacim
katına
V
4
indirilmelidir.
●● P a
A B C D E
A B C D E
5
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
18.
TG – 5
21.
H2O, polar yapılı bileşik
NH3, polar yapılı bileşik
HCI, polar yapılı bileşik
NaCI, iyon yapılı bileşik
Kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerde
evrenin etropisi DSevren > 0 dır ve tepkime
ekzotermiktir. Maddelerin fiziksel hâli için
kesinlik söylenemez.
25.
CN CN
CN
Fe
A B C D E
●● Polar yapılı moleküller arasında dipol dipol etkileşmesi etkindir.
Fe(CN)6 kompleks iyondur.
CN CN
CN
şeklinde kompleks iyon oluşur. Koordinasyon sayısı 6 dır. Fe nin bağlı olduğu her
CN bir koordinasyon sayısını oluşturur. Fe,
merkez atom, CN ise Lewis bazıdır (ligand).
●● Hidrojenin F, O, N atomları ile oluşturacağı hidrojen bağından dolayı NH3
ve H2O arasında hidrojen bağı etkindir.
(HCI de bulunmaz.)
A B C D E
●● NaCI iyonik olduğundan su ile arasında
iyon-dipol bağı oluşur.
A B C D E
22.
P V = n 1 RT1
P V = n 2 RT2
2 : 300
V
=
4V
4 : T2
T2 = 600 K
t = 327 cC
A B C D E
19.
A noktası sıvının gaz hâle geçtiği durumdur. Yani sıvı kaynamaktadır.
26.
A B C D E
Tepkime hızını Ea değeri en büyük olan 1.
adım belirler.
Tepkimede üç adım vardır.
23.
Tepkime ekzotermiktir.
K a : K b = 10 - 14
Hız ifadesi yavaş basamakta girenlere
göre yazılacağından r = k[AB] [C] şeklinde
olmalıdır.
2 : 10 - 5 : K b = 10 - 14
K b = 0, 5 : 10 - 9 = 5 : 10 - 10
A B C D E
iyonlaşma denklemi
CH 3CH
COOH
3 COOH
+ H +OH O
Asit Asit
1 1 2 2
CH 3CH
COO
3 COO
+ H+OH+ O +
BazBuz
1 1 3 3
Eşlenik çiftler
20.
A B C D E
20
Q1
Q2
Q 1 = mcTt = 60 : 4 : 20 = 4800J
Q 2 = mL e = 60 : 335 = 20100J
Q 1 + Q 2 = 4800 + 20100 = 24900J
olduğuna göre son durum 0 °C de buzdur.
A B C D E
24.
1A grubu bileşikleri suda çok iyi çözünür ve
çökelme olmaz. Na 1A grubu elementidir.
A B C D E
27.
C = O karbonil grubu karboksilli asitlerde
(A), ketonlarda (B), aldehitlerde (C) ve esterlerde (E) bulunur. Ancak alkollerde bulunmaz. CH3 – CH2 – OH
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
28.
TG – 5
A; kloroplast olmadan fotosentez yapma
özelliği prokaryot hücrelerde görülür. Bu
canlılar bakteri veya arkeler âleminde yer
alır.
31.
I. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü zarın yapısında bulunan küçük açıklar (porlar) seçici geçirgenlik kazandırır.
34.
C; kontraktil koful yalnız protista âlemindeki canlılarda bulunur.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
hücrelere özgünlük kazandıran ve reseptör
görevi yapan moleküller zarın yapısında
bulunan; protein, glikoprotein ve glikolipitlerdir.
D; translasyon bütün canlılarda ribozom
organelinde gerçekleşir.
E; endositoz protistalarda, bazı omurgasız hayvanlarda ve akyuvar hücrelerinde
görülür.
H2O
Işığa
bağımlı
evre
(Grana)
II. öncülde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü
fosfolipit tabaka bütün hücrelerde aynıdır.
Hücrelere özgünlük kazandırmaz.
B; kloroplastla besin üretimi protista ve bitkiler âlemindeki canlılarda görülür.
Işık
O2
ATP
NADPH + H
Işıktan
bağımsız
evre
(Stroma)
C6H12O6
"A" seçeneğinde verilen bilgi doğrudur.
Çünkü ışığa bağımlı evrede ışık ve H2O
kullanılır. Bu evrede ATP, NADPH + H ve
O2 üretilir.
A B C D E
Ancak hidrojen kaynağı olarak H2S kullanan canlılar "S2" oluştururken hidrojen
kaynağı olarak H2 kullananlar yan ürün
oluşturmaz.
A B C D E
A B C D E
35.
29.
C ve B vitamini bitkiseldir ve suda çözünür.
Dolayısıyla 1 ve 5 doğrudur. Suda çözünen
vitaminler depolanmaz. Bu sebeple 2 yanlış, 6 doğrudur.
32.
A vitamini hayvansaldır ve yağda çözünür
(3 doğru). Yağda çözünen vitaminler karaciğerde depolanır (4 doğru).
G1: Mitozdan sonraki ilk evredir ve hücrede hızlı büyümenin gerçekleştiği evredir.
Sitoplazma miktarı artar, zar büyür ve organel sayısı artar.
II. öncülde verilen bilgi ise yanlıştır. Çünkü verilecek kandaki antikorların alıcının
antijenini çökeltmesi önemli değildir. Eğer
böyle olsaydı sıfır (0) grubu genel kan verici olmazdı. Bilindiği gibi sıfır grubuna sahip bireylerin kan plazmasında hem anti-a,
hem de anti-b bulunur.
S: DNA eşlenmesi gerçekleşir.
G2: bölünme ile ilgili enzimler ve proteinler
üretilir.
A B C D E
Kan aktarımlarında en sağlıklı olanı aynı
gruplar arasında yapılandır. Dolayısıyla I.
öncülde verilen bilgi doğrudur.
M: Mitoz evresidir önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Kan nakillerinde verilecek kanın alyuvarlarının çökelmemesine dikkat edilir. AB kan grubuna
sahip kişilerin kan plazmasında antikor
bulunmadığından genel kan alıcı gruptur.
A B C D E
A B C D E
30.
Enzimler protein yapılı katalizörlerdir. Bu
sebeple tepkimelerin sonunda değişmeden çıkar. Dolayısıyla "A" seçeneğinde
verilen grafik doğrudur. Tepkimelerde H2O2
substrattır. Enzimatik tepkimelerde substrat miktarı azalır. Bu sebeple "B" seçeneğinde verilen grafik yanlıştır.
Tepkime endotermik olduğundan ATP miktarı azalır. Yani "D" seçeneğindeki grafik
doğrudur.
36.
33.
Kromozonlarla ilgili olarak III. öncülde verilen bilgi yanlış, diğerleri doğrudur. Çünkü
kromozomlarda yalnız bir tane sentromer
bölge bulunur. Bölünme sırasında iğ iplikleri sentromere tutunur.
DNA
Protein
Su ve oksijen üründür ve tepkimeler sırasında ürün miktarı artar. Bu sebeple "C" ve
"E" seçeneklerindeki grafikler de doğrudur.
A: Vücutçular kaslarını kullanarak geliştirmişlerdir.
B: Cerrahlar sürekli hassas çalıştıklarından
el yetenekleri gelişmiştir.
C: Ağrı eşiğinin düşük olması kullanıp kullanmamaya bağlı değildir. Bu özellik kalıtsaldır.
D: Futbolcular sürekli bacak kaslarını kullandıklarından bacak kasları gelişmiştir.
E: Atletler sürekli koşarak daha çok alveolün açılmasını sağlamıştır. Bu sebeplerde
geç yorulurlar.
Sentromer
A B C D E
Gen
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
37.
TG – 5
Kasılma ve gevşemede kas ipliklerinin
boyları sabit kalır. A bandı miyozin ipliğini
ifade ettiğinden kasılma ve gevşemede
boyu sabit kalır.
41.
Fen okuryazarlığının 7 boyutu vardır:
45.
1. Fen bilimleri ve teknolojinin doğası
2. Anahtar fen kavramları
3. Bilimsel süreç becerileri
A B C D E
4. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler
5. Fen-teknoloji-toplum-çevre etkileşimleri
6. Bilimin özünü oluşturan değerler.
Paralel bağlı ampullerde ampullerden geçen akım ve düşen gerilim aynı olduğu
için ampullerin parlaklıkları aynıdır. Ampul
sayısının artması toplam direnci azaltacağı
için sadece ana koldaki akım artar. Doğru
bir ifadedir. Buna göre II, III ve IV. öncüller
alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilir.
A B C D E
Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve E
seçenekleri doğru iken “Bilişim ve iletişim
becerileri” fen okuryazarlığının boyutları
arasında gösterilemez.
A B C D E
38.
Fiziksel büyüklük ve sayısal çoklukla göze
en çok çarpan türlere baskın tür adı verilir.
Ağaç formunda olan baskın türlerin rekabet özellikleri ot ve çalılara göre daha yüksek olduğu için elenmeleri çok zordur. Bu
sebeple ortamda en dengeli yaşayan hayat
formlarıdır. Dolayısıyla I. öncülde verilen
bilgi doğrudur.
46.
42.
II. ve III. öncülde verilen bilgiler de baskın
türlerle ilgili doğrudur.
Öncüller incelendiğinde I, III ve V tutum-değer kazanımlarıdır. II. öncül bilimsel süreç
becerisi kazanımı, IV. öncül ise fen - teknoloji - toplum - çevre kazanımıdır.
A B C D E
A B C D E
Element, bileşik, karışım, saf madde kavramları ile ilgili yapılan alan eğitimi araştırmalarında işlenmemiş maddeler bileşiktir. Elementler saf değildir. Bileşikler saf
değildir. Bileşikler birden fazla maddeden
oluştuğu için karışımdır ve saf değildir. Örnek ifade: karbondioksit karışımdır çünkü
içinde karışım vardır, saf değildir. Karışımlar iki ya da daha fazla atomdan oluşur.
Karışımlar iki farklı atomun birleşmesinden
oluşur. Bileşik yerine karışım, element yerine bileşik, bileşik yerine element kavramının kullanılması kavram yanılgısı olarak
verilmektedir. Buna göre Gözde’nin cevabı
doğru, diğer öğrencilerde kavram yanılgısı
mevcuttur.
A B C D E
43.
39.
I. ve II. öncülde verilen bilgiler doğrudur.
III. öncülde verilen bilgi ise yanlıştır. E. coli
bakterisi için alt sınır 4 °C dir ancak üst sınır 44 veya 45 °C dir. Çünkü grafikte 37 °C
den 45 °C ye kadar canlı bakterilerin olduğu görülür.
Yapılandırmacı öğrenmede öğrenme döngüleri ve 5E modelleri sıklıkla kullanılır.
Bunlardan 5E modelinin evrelerine göre
sorunun seçenekleri incelendiğinde (A)
açıklama, (B) girme, (C) değerlendirme,
(D) keşfetme, (E) derinleştirme aşamalarıdır.
A B C D E
A B C D E
40.
C seçeneğinde verilen, daha küçük alanlardan daha fazla ürün elde edilmesi zararlı
değil yararlı bir sonuçtur. Çünkü artan nüfusa karşılık tarım alanları artmıyor aksine
azalıyor. Dolayısıyla artan nüfusun ihtiyacı
olan besinin üretilmesi için daha fazla ürüne ihtiyaç duyulmaktadır.
44.
Bu öğretmen yapılandırmacı öğrenme
stratejilerine dayanan ve kavram yanılgılarının giderilmesini sağlayan kavramsal
değişim metni oluşturmuştur. Çünkü öğrencilerin yanlış anlamaları, “Zigot döllenme olayından önce meydana gelmektedir.”
şeklindedir.
A B C D E
A B C D E
7
47.
Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu
organlarını veya gözlem araç gereçlerini
kullanarak gözlemek; bir cismin şekil, renk,
büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal
özelliklerini belirlemek; gözlem için uygun ve gerekli araç gereci seçip bunları
beceriyle kullanmak (gözlem); nesneleri
sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel
özellikleri belirlemek; nesneler veya olaylar
arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptamak; gözlemlere dayanarak bir
veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapmak; benzerlik ve farklılıklara
göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde
sınıflamalar yapmak karşılaştırma ve sınıflandırma becerileridir. Buna göre I, III ve IV
doğrudur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
48.
TG – 5
Bu soruda, Alexander Fleming bir hipotez
kurmuştur. Yapılan deney sonrası deney
sonuçları arasında yeni hipotezler de bulunabilir. Bu da araştırılacak-test edilecek/
denenecek yeni savlar olabilir demektir.
A B C D E
49.
"Model üzerinde, bir elementin bütün
atomlarının aynı olduğunu fark eder. Model
ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin
atomlarının farklı olduğunu sezer." kazanımları bilimsel süreç becerilerinin kazanımlarıdır.
A B C D E
50.
Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik
Önlemleri Özel Yönergesi’ne göre “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” listesi hazırlanmalıdır. Fen laboratuvarlarında güvenliği
fiziksel, biyolojik, kimyasal faktörler ile bireyin kendisi bozabilir. Bunlar birer değişkendir ancak teknolojik faktörler bu değişkenler arasında yer almaz.
A B C D E
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content