close

Enter

Log in using OpenID

27/03/2015 CUMA 38.YARIŞ GÜNÜ RAPORU İzmir

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
29 – 30 Mart 2014
TG – 3
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
FK
4.
P
6.
N
L
mg
h
T
a
Su içinde eşit bölmeli çubuğa kaldırma
kuvveti batan kısmın ortasından etkir.
L noktasına göre tork dengesi sağlanmalıdır. FK ve T nin L ye göre torkları sıfır olduğundan ağırlığın da tıorku sıfır olması için
ağırlık kuvveti L den etki etmelidir.
m : g sin a = m
3q C
+ –
Anahtar kapatılınca denge durumunda C
sığasında q', 2C sığasında ise 2q' yük olur,
yükler korunduğu için,
yer
v2
cos a
r
3q + q = ql + 2ql
ql =
2
A B C D E
+ –
2ql 2C
+ –
q 2C
yazılır;
g sin a =
ql C
+ –
mv2
r
r
M
K
TG – 3
v
: cos a
r
4q
3
olur. C sığasının ilk yükü 3q son yükü
2
tga =
2.
v
h
olur, tga =
dir,
rg
r
olduğu için 3q -
v2
h
=
r:g
r
h
4q
3
=
v
3
3
olur. Bu da
anahtarlardan geçen yük olacaktır.
A B C D E
2
h=
5q
4q
5
v2
=
g
10
h = 2, 5m bulunur.
12m
A B C D E
x = 12 m
Cisim 45 dereceden dolayı eğik düzlemden sonra yatay atış yapar.
12 =
t2 =
1 2
gt
2
24
= 2, 4
10
5.
12 = v : t
7.
5V
VL
2
5t = v : t
VC
Cisim h yüksekliğini serbest düşme ile alıyor.
30
görüntü
Devrenin gerilim diyagramı yukarıdaki gibi
olur VR ortak olduğu için
25$2,4 = 2$10$h
VL = VC olacaktır, dolayısıyla XL = XC olur.
A B C D E
M
18 12
5V
v2 = 2$10$h den 25t2 = 2$10$h
h = 3 m olur.
3.
F
VR
v = 5t
Bundan dolayı empedans minimum olup
Z = R olur. Devre akımı ise, Z en az olduğu için maksimumdur. I, II ve III yargıları
doğrudur.
A B C D E
dG
1
1
1
=
+
dC dG
f
1
1
1
=
+
30
30 + 18 d G
1
1
1
1
=
=
dG
30 48
80
hC
hG
=
dC
dG
Formülünden çözülür:
a
30 + 18
5h
h
=
& hG =
bulunur.
80
3
hG
A B C D E
T
yer
Küre büyüyecektir ama a açısı değişmeyeceği için T de değişmez, ayrıca cismin
yarıçapı büyüdüğü için yukarı çıkacak ve
E artacaktır.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
TG – 3
8.
12.
m
60
°
30°
6 cm
Gelme açısı 60, kırılma açısı 30 derece
olur:
Solda anti müon nötrinosunun lepton sayısı –1, sağda anti müonun lepton sayısı
–1 olduğu için lepton sayısı korunmuştur.
Solda proton sağda nötron var, baryon sayısı korunmuştur. Solda proton yükü +1,
sağda müon artı yükü+1 olup yük korunmuştur. Solda anti müon nötrinosu ile sağda antimüon fermiyondur. Öyleyse A, B, C,
D doğrudur, reaksiyonda hiç mezon yoktur.
15.
Ay'ın şekilde gösterilen evresi dolunay evresidir. Dolunay evresinde Ay'ın Dünya'ya
bakan yüzünün tamamı aydınlanmış olarak görülür. Yani Dünya'dan görünüşü
şeklindedir.
A B C D E
A B C D E
sin 60
6
=
sin 30
m
3
6
2
=
1
m
2
m=
6
3
= 2 3 cm bulunur.
A B C D E
9.
Saçak genişliğinin iki kat olduğu anlaşılmaktadır:
13.
L:m
Önce Dx =
olur.
w
Sonra 2Dx =
Yer kabuğundan itibaren Yer’in merkezine
gidildikçe yoğunluk ve basınç artar. Yoğunluk ve basınç çekirdek yani Nife’de en
fazladır.
A B C D E
L:m
olur.
w : cos i
Cosinüsü
10.
Astrofizik; gök cisimlerini ve gök olaylarını,
Astrokimya; dünya dışında bulunan kimyasal madde ve bu maddelerin birbirine
etkisini,
Arkeoastronomi; eski uygarlıkların gök
yüzüyle ilgili araştırmalarını, olguları nasıl
kullandıklarını ve bunlardan nasıl etkilendiklerini araştıran, astronominin alt dalıdır.
1
2
Tanımda ifade edilen bilim dalı "Astrometri"dir.
1
olan açı 60 derecedir.
2
A B C D E
Lyman serisi n = 1 e inen her foton olduğu
için r fotonu da n = 1 den yukarı herhangi
bir seviyeye uyarıldığı için r fotonu mutlaka
Lyman serisindendir, II yargısı doğrudur. İki
foton salarak iniyorsa en az n = 3 e uyarılmış olmalı çünkü n = 3 den n = 2 ye ve
n = 2 den n = 1 e ineceği için I yargısı doğrudur. P ve s den biri n = 1 e inen olacağı
için biri mutlaka Lyman serisine aittir, III
yargısı yanlıştır.
A B C D E
14.
Tethys Denizi’nin kapanması olayı Tersiyer’de gerçekleşmiştir.
●● Oligosen
●● Pligosen
●● Miyosen
●● Eosen
Tersiyer’in devirleridir.
Kambriyen ise Paleozoik'in alt devridir.
A B C D E
A B C D E
11.
Seçeneklerde verilen
Astrojeoloji; gök cisimlerinin jeolojisini,
L:m
L:m
2
=
w
w : cos i
cos i =
16.
Enerji korunacağı için gelen elektronun
enerjisi oluşan x ışınının enerjisine aktarılır. X ışını da bir foton olduğundan foton
E
olacağı için E ve c yetermomentumu
c
lidir.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
17.
VX
VY
J
K
K
L
=
MY
MX
=
TG – 3
21.
2
1
=
8
4
KP = Kc(RT)∆n
25.
4 = 32(0,08:100)∆n
∆n = –1 olmalı
2
M Y NO
1 2
=d n
4
MX O
P
2
3
nü – ng = –1 tepkimesi seçilir.
C seçeneğinde 2 – 3 = –1
MY
Cr $ Cr 3+ + 3e
E° = 0, 744V
Pb 2+ + 2e - $ Pb
E° =- 0, 124V
2Cr + 3Pb 2+ E 2Cr 3+ + 3Pb
E° = 0, 62V
A B C D E
1
=
16
MX
A B C D E
M X = 16 : M Y
MY = 4, He un atom ağırlığı 4 tür.
MX = SO2 = 64 olduğundan eşitliği sağlar.
A B C D E
22.
18.
Bir kimyasal tepkimede proton (H) veren asit, proton alan (H) baz olduğundan
26.
7N
1s2 2s2 2p3
↑↓ ↑↓
↑ ↑ ↑
H2SO3 ve H3O+ asit, HSO 3 ve H2O bazdır.
CH3 – O – CH3 bileşiği eterdir ve hidrojen
bağları bulundurmaz. Ancak su ile oluşturulabilir.
N atomu sp3 hibritleşmesi yapar.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
7OH -A =
? = 12M Y harcanır.
rZ =
rY
n H + - n OH VTOP
=
1 : 10 -2 - 2, 5 : 10 -2
1
A B C D E
4
3
NH2
4
2
3
1
A B C D E
A B C D E
24.
Mol sayısı arttığı için kap hacmi artar yani
sistem iş yapar aynı zamanda dışarı ısıda
verildiği için sistemin iç enerjisi azalır.
gösterimi
pH = 13
A B C D E
20.
2
0, 15
pOH = 1
12
= 6M Z bulunur.
2
3
Önce zik zakta 4 temel C atomu belirtilir.
7OH -A = 10 -1
2
2
─
5 x 60 saniyede
1
C─C─C─C
NH2 CH2 CH3
n OH - = 0, 5 : 0, 05 : 1 = 2, 5 : 10 -2 mol
1 saniyede 0,04M Y harcanırsa
rZ =
27.
─
19.
n H + = 0, 1 : 0, 1 : 1 = 1 : 10 -2 mol
─
23.
28.
I. 0,1M Mg2+
–
II. 0,2M OH
III. Ortak iyon bulundurmaz.
Buna göre çözünürlük ortak iyon arttıkça
azalır.
Ökaryotik hücrede, “sıcaklık değeri artışı
(I), “oksijen derişimi artışı (II)” ve “metabolik zehir derişimi artışı (III) faktörleri aktif
taşıma mekanizması üzerinde etkili olur.
A B C D E
III > I > II
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
29.
TG – 3
Verilen moleküllerden yalnız gliserol yağ
yapısında bulunan monomerdir. Bu nedenle sindirim kanalında hidroliz ile oluşur ve
emilir. Ancak gliserol hidrolizle yıkılmaz.
33.
İnsan vücudunda bulunan glomerulus kılcallarında tek yönlü, alveol kılcalları ve
doku kılcallarında çift yönlü madde geçişi
gerçekleşir.
36.
A B C D E
A B C D E
Elindeki kitabı yaklaşık olarak 50 cm uzakta tutarak okuyabilen bir insanın göz kusuru yaşlılığa bağlı hipermetrop (presbitlik)
ve bu kusurun düzeltilmesinde kullanılacak
mercek ince kenarlı mercektir ya da ince
kenarlı mercek bulunduran gözlüktür.
A B C D E
30.
Üre, protein metabolizması artığı olan
amonyağın zararını önlemek için ornitin
devrinde üretilir ve amonyağa göre canlıya
daha az su kaybettirir.
34.
Verilen kemiklerden bilek kemiği kısa, diğer
kemiklerin tamamı uzun kemik örnekleridir.
37.
A B C D E
Hücrede kullanılmayacak olan amino asitin
yıkımı ile oluşan amonyak karaciğerde ornitin devrine katılır ve üreye dönüştürülür.
Hipotalamusta, karbonhidrat metabolizması (II), yağ metabolizması (III) merkezleri
bulunur. Görme merkezi ön beyinde bulunur.
A B C D E
A B C D E
31.
Balık ve kurbağa yumurtalarında döllenme
ve embriyonik gelişme suda olacağı için,
kabuk (I), bulunmaz. Ayrıca bu embriyolar
gelişirken artıklarını doğrudan yaşam ortamları olan sulara bırakacaklarından allantoyis kesesi (II) de bulunmaz.
Bu embriyolar suda geliştiklerinden mekanik etkilerden onları saracak su ile korunduklarından amniyon kesesi (III) ve amniyon sıvısı da yoktur.
35.
Hipofiz bezinden hayati önemi olan dokuz hormon salgılanır. Bu hormonlardan
bazıları adrenokortikotropin (ACTH) (A),
oksitosin (B), prolaktin (LTH) (D) ve vasopressin (ADH) (E) olarak verilmiştir. Ancak
aldosteron hormonu böbreküstü bezinden
salgılanır ve böbreklerde iyonların geri
emilimini sağlar.
38.
Tüm ototrof canlılarda oksijen üretimi olmayabilir, örneğin kükürt üretilebilir. Fotoliz
yalnız su kullanan ototroflarda bulunur. Fotosentetik bakteriler üretilen glikozları glikojen molekülüne çevirerek depolar. Ancak
tüm ototroflar organik besin sentezi yapar.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
39.
32.
İnsan vücudunda bulunan,böbrek, karaciğer ve kalp organlarından yalnız karaciğer
hem atardamar hem de toplar damar kanı
alır.
Bir memeli hayvanın ürogenital sisteminde sperm oluşumu sırasında gerçekleşen
olayların doğru sıralanışı şöyledir:
DNA’ nın kendini eşlemesi (III), tetrat oluşumu (I), homolog kromozomların ayrılması (II), kardeş kromatitlerin ayrılması (IV)
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
40.
TG – 3
“Melez karakterli iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerde fenotip çeşidi
sayısı genotip çeşidi sayısına eşit olmaktadır.” şeklinde tanımlanan olay eş baskınlıktır.
43.
Yapılandırmacı öğrenmeyi uygulamaya
koyma biçimlerinden biri olan 5E öğretim
modeli:
Giriş: Öğrencinin dikkatini çekme, ilgi ve
merak uyandırma, ön bilgilerini yoklama ve
hipotetik düşünme,
A B C D E
Kesfetme: Öğrenenin en etkin olduğu aşamadır. Aktif katılım yüksek yaparak-yaşayarak öğrenmeler ile kazanımını öğrenciye
mal etmeye yönelik etkinlikler yapılır.
Açıklama: Öğretmenin kendini merkeze
alması öznel bilgileri nesnelleştirmesi, hedefe yaklaştırması, gerekli açıklamalrı yapması/belirtmesi bu aşamanın özellikleridir.
41.
Genişletme: Öğrencilerin bilip kavradıklarını yeni problem durumlarına ya da günlük
hayata aktarmaları(uygulama) Değerlendirme: Hedefe ne kadar ulaşıldığının cevabının aranması etkinliklerinden oluşur.
Buna göre (A) keşfetme, (B) giriş, (C) açıklama, (D) değerlendirme, (E) genişletme
aşamalarıdır.
Öğretim sürecinde öğrencilerin keşfederek
ulaşmalarını sağlamak isteyen bir öğretmenin öğretime ilgi ve merak uyandıran
problemle başlaması gerekir. Bu şekilde
öğrenciler öğrenmeye güdülenirler. Eğer
öğrenciler güdülenmeden öğretim sürecine
başlanırsa problem öğrenciler tarafından
çözülmek istenmeyecektir. Dolayısıyla öğretim süreci amacına etkili şekilde hizmet
etmeyecektir.
A B C D E
45.
Öğretmenin öğretim sürecinde yararlandığı öğretim uygulaması kavram haritasıdır.
Kavram haritaları; bilgiyi anlamlandırmada,
kavramları somutlaştırmada, bir konunun
öğrenilmesini kolaylaştırmada, öğrenme
sonuçlarını kontrol etmede, kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada, ön bilgilerde
yeni kavramların bütünleştirilmesini sağlamada kullanılan iki boyutlu öğretim ve
ölçme – değerlendirme araçlarıdır. Kavram
haritaları, kavramlar arasındaki ilişkileri
bir bütün olarak ortaya koyar. Dersin her
aşamasında farklı amaçlarla kullanılabilir.
Kavramların görsel sunumunu sağlamada
ve olguların somutlaştırılmasında oldukça etkilidir. Böylece öğrencilerin yanlış
öğrenmelerini ortaya çıkarır ve dersin her
aşamasında kullanılarak onların kavram
gelişiminin öğretmen tarafından takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda tespit edilen
yanlış öğrenmelerin giderilmesine hizmet
ederek öğrencilerin öğretim sürecine aktif
katılmıını artırır. Tüm bu aşamalarda öğrencilerin öğrenme süreçleri takip edilerek
uygulanan öğretim hizmetinin niteliği de
saptamış olur. Ayrıca öğretmenin öğrencilerin kavram haritalarını oluşturmalarını isteyerek onların etkin katılımlarını artırmaya
çalıştığı söylenebilir. Ancak bu uygulamanın bilgilerin doğrudan sunulması gibi bir
amacı yoktur.
A B C D E
A B C D E
44.
Elektrik ve manyetizma konusu kapsamında öğrencilerin sahip olduğu bilgilerin
yer aldığı ifadeler incelendiğinde I, II ve IV
kavram yanılgısı içermektedir. III. ifade ise
elektrik ve manyetizma konusunda doğru
bir ifadedir.
A B C D E
42.
Analoji tekniğinde öğretilecek olan konular
öğrencilerin bildiği ya da günlük hayatta
farkında oldukları konuya benzetilerek bu
bilgiler ışığında soru öncülünü incelediğimizde öğretmenin öğrencilere bilmedikleri
bir kavramı bildikleri kavramlarla ilişkilendirerek açıklaması yani anoloji tekniğinden
yararlanması gerekir.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
46.
TG – 3
Doğru Cevap: Ay, Dünya etrafında belirli
bir hızda ve yörüngede dönüyor, Dünya‟
da onu çekiyor. Eğer Ay dönmeseydi o da
elma gibi yere düşerdi.
47.
Temel beceriler ve onlara yönelik kazanımlar
49.
Gözlem: Nesneleri (cisim, varlık) veya
olayları duyu organlarını veya gözlem araç
gereçleri kullanarak gözlemler. Bir cismin,
şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri
gibi çeşitli özelliklerini belirler. Gözlem için
gerekli uygun araç-gereci seçip bunları beceriyle kullanır.
Kısmen Doğru Cevap: Ay'ın bir yörüngesi
vardır ve o yörünge dahilinde hareket ettiği
için yere düşmez.
Bilimsel Olarak Kabul Edilemez Cevaplar
Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB). Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder (BSB). Farklı
maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark
eder (BSB). Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder (BSB;
FTTÇ). kazanımlarıdır.
A B C D E
Karşılaştırma Sınıflama: Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel
özellikleri belirler. Nesneler veya olaylar
arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar. Gözlemlere dayanarak bir veya
birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar
yapar. Benzerlik ve farklılıklara göre grup
ve alt-gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
a. Yerçekimi kavramının yer aldığı cevaplar: Uzay’da yerçekimi kuvveti yoktur. Bunun için Ay düşmez. Ay'da yerçekimi vardır/yoktur. Bu yüzden tüm gezegenler gibi
o da yere düşmez. Ay uzakta olduğu için
yerçekimi kuvveti Ay'a çok etki edemez. Ay
atmosferin dışında/havasız ortamda yani
yerçekiminin olmadığı bir yerdedir. Ay'ın da
bir çekim kuvveti var, ancak elmanın herhangi bir çekim kuvveti yoktur. Dünya'da
Ay'da karşılıklı çekim kuvveti uygular ve bu
çekim kuvveti dengeyi sağlar. Dünya'nın
Ay'ı çekmesi gibi diğer gezegenler de Ay'ı
çeker.
Çıkarım Yapma: Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.
Tahmin: Gözlem, çıkarım veya deneylere
dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar
hakkında fikir öne sürer.
b. Yerçekimi kavramının yer almadığı
cevaplar
Hipotez Kurma: Verilen bir olaydaki bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme şeklinde ifade eder. Öğretmenin tanımladığı
öğrenci görevleri gözlem, sınıflama-karşılaştırma ile çıkarım yapma kazanımlarına
yöneliktir.
Atmosferin dışında olması nedeniyle Ay kalır, elma düşer. Elmanın kütlesi hafif Ay‟ınki
büyük olduğu için Dünya Ay'ı çekemez. Ay
Dünya'ya doğru hareket etmez yeri bellidir.
Bu öğrenci bilimsel olarak kabul edilemez
cevaplar vermiş aynı zamanda da kavram
yanılgısı içerisindedir.
A B C D E
A B C D E
48.
Bilimsel süreç becerileri; öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan,
kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma
duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir. Soru öncülünde; öğretmenin konuyla ilgili ispatlarda
bulunabilmek adına etkinlik gerçekleştirdiğinden, öğrencilerin etkinlikte edindiği
bilgilerden yola çıkarak çıkarımlarda bulunduklarından, süreç sonunda ise gözlem
ve deneyimlerden kaynaklanan bilgilerini
kullanarak çalışmaya ilişkin tanımlamalar
yapıldığından bahsedilmiştir. Bahsedilen
özelliklerin bilimsel süreç becerileriyle
yakından ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü
bilimsel süreç becerilerinden sonuç çıkarma, gözlemler ve deneyimler sonucu elde
edilen veriler ışığında bir olay ya da durum
hakkında sonuca varma; gözlem yapma,
duyu organlarını kullanarak istenen ortamın gözlenmesi; işevuruk tanımlama,
gözlem ve deneyimlerden kaynaklanan
bilgileri kullanarak deneye ve ortama özgü
tanımlar üretmedir. Bu nedenle süreci açıklamadaki gibi planlayan öğretmenin öğrencilerinde geliştirmeyi amaçladığı beceri
bilimsel süreç becerileridir.
A B C D E
8
50.
Öğretim sürecinde deney ve laboratuvar
uygulamalarından yararlanmak isteyen
bir öğretmenin öncelikle gerçekleştirilmesi gereken işlem uygulamanın güvenli bir
ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasıdır.
A B C D E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 568 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content