close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları

embedDownload
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
1. Atatürk inkılaplarında gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eskisinden farklı yeni bir sistem yerleştirmek.
B)Gelişmeyi engelleyici engelleri ortadan kaldırmak.
C)Türkiye’yi her alanda çağdaşlaştırmak.
D)Avrupalı devletler ile her ne pahasına olursa olsun iyi ilişkiler kurmak.
2. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros B)Lozan C)Sevr D)Mudanya
3. Sovyet Rusya ile olan doğu sınırımızın çizildiği antlaşmalar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Gümrü-Ankara-Kars
B)Ankara-Kars-Lozan
C)Kasr-ı Şirin-Moskova-Kars D)Gümrü-Moskova-Kars
4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özellikleri arasında sayılamaz?
A)Milliyetçilik ve Medeniyetçilik ilkelerinden kaynaklanmıştır.
B)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hedeflenmiştir
C)Her ne pahasına olursa olsun yenileşme taraftarıdır
D)Taklitçi değil, Milli bünyeye uygundur.
5. Kurtuluş Savaşı sonunda imzaladığımız ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lozan Ant.
B)Montrö Ant. C)Mudanya Ant. D) Ankara Ant.
6. Aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar kurtarılmış ve Kurtuluş Savaşı’nın askeri
safhası sona ermiş ve siyasi safhası başlamıştır?
A)Lozan Ant.
B)Montrö Ant. C)Mudanya Ant. D)Kars Ant.
7. Lozan Barış ant.sının Sevr Antlaşmasıyla benzer olan ve milli hakimiyetimizi sınırlayıcı bir hüküm
getiren ancak Montrö Sözleşmesiyle 1936 da lehimize çözümlenen maddesi aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?
A)Musul Meselesi
B)Boğazlar Meselesi C)Azınlıklar Meselesi D)Borçlar Meselesi
8. Milli Mücadele döneminde Misak-ı Millîden verilen ilk taviz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Batum’un Gürcistan’a bırakılması
B)Hatay’ın Suriye’ye bırakılması
C)Musul ve Kerkük’ün Irak’a bırakılması
D)Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
9. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız içinde ordularımızın zaferiyle sonuçlanan en son
muharebedir?
A) Kütahya- Afyon- Eskişehir Muharebeleri
B)Sakarya Meydan Muharebesi
C) Çanakkale Muharebeleri
D)Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi
10. Hatay-İskenderun dışında Türkiye-Suriye sınırının bugünkü şekli ile çizilmesi aşağıdakilerden
hangisi ile olmuştur?
A) Ankara Ant.
B) Mudanya Ant. C)Lozan Ant.
D) Kars Ant.
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
11. Atatürk ilkelerini canlı tutan ve onları değişmez görme inancından kurtararak çağın gereklerine
sürekli uyum sağlatan ve değişimi öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnkılapçılık
B) Laiklik
C)Halkçılık
D) Milliyetçilik
12. Bir ülkede egemenliğin bir kişi veya ailenin elinde olduğu ancak yapılan anayasa ile halkın da
yönetime katıldığı yönetim biçiminin adı nedir?
A)Meşrutiyet
B)Aristokrasi
C)Oligarşi
D)Teokrasi
13 .Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
A) 23 Nisan 1920
B)19 Mayıs 1920 C)20 Ocak 1921
14. Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya yazılmıştır?
A) 10 Nisan 1928
B)5 Şubat 1937
C)20 Ocak 1921
D)29 Ekim 1923
D)29 Ekim 1923
15. Aşağıda Kurtuluş savaşımız içindeki muharebeler ve özellikleri eşleştirilmiştir. Hangisinin özelliği
yanlıştır?
A)Sakarya Meydan Muharebesi – Subay savaşı olarak da bilinir.
B)I.İnönü - Düzenli ordumuzun Batı cephesindeki ilk başarısı
C)II.İnönü - Atatürk’ün “Milletin makus talihini yendiniz.”diyerek İsmet Paşa’yı kutladığı zafer.
D)Başkomutanlık Meydan Muharebesi – Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa
vardır.”dediği muharebe.
16. Aşağıdakilerden hangisi Lozan‘da kesin olarak çözümlenen sorunlardan biri değildir?
A)Savaş Tazminatı
B)Kapitülasyonlar
C)Yunanistan Sınırı
D)Azınlık meselesi
17. Millî mücadele sırasında Anadolu’yu ilk terk eden itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtalya B)İngiltere C)Fransa D)Yunanistan
18. İstanbul Hükümeti’nin Lozan Barış görüşmelerine katılacağını açıklaması üzerine TBMM Hükümeti
hangi inkılabı gerçekleştirerek bunu engellemiştir?
A)Cumhuriyeti ilan etmiştir B)Halifeliği Kaldırmıştır
C) Saltanatı Kaldırmıştır
D)Yeni padişah seçmiştir
19. M. Kemal Paşa İsmet Paşa başkanlığında Lozan’a giden Türk heyetinden, görüşmeler sırasında
aşağıdaki konuların hangilerinden kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?
A) Boğazların durumu ve dış borçlar
B) Ermeni yurdu Kapitülasyonlar
C )Irak sınırı ve Hatay’ın statüsü
D)Ege Adaları ve Batı Trakya
20. I.TBMM hangi tarihler arasında görev yapmıştır?
A)23 Nisan 1920-29 Ekim 1923 B)19 Mayıs 1920- 1Kasım1922
C)23 Nisan 1920-1 Nisan 1923 D) 23 Nisan 1923- 23 Ağustos 1923
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
21. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında kesin olarak çözümlenmiş ve bir daha sorun
oluşturmamıştır?
A)Türkiye- Suriye sınırı B)Kapitülasyonlar
C)Türkiye-Irak sınırı
D)Azınlıklar Meselesi
22.I- Askeri cephedeki mücadelenin kazanılması,
II- İç cephedeki mücadelenin kazanılması,
III-Sosyal ve ekonomik alanda inkılaplar yapmak,
IV-Siyasi cephedeki mücadeleyi kazanmak,
Yukarıda M.Kemal Paşa’nın Türk istiklalinin kazanılabilmesi için öngördüğü planın temel noktaları
verilmiştir. Bunların gerçekleştirilme sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)I-II-III-IV
B)II-III-I-IV
C)II-I-IV-III
D)IV-II-III-I
23. Saltanat Hangi tarihte kaldırılmıştır?
A) 23 Nisan 1920
B)19 Mayıs 1919
C)20 Ocak 1921
D)1Kasım 1922
24. TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pakistan
B)Afganistan
C )Irak
D)İran
25. Kurtuluş savaşını sona erdiren ve Yeni Türk Devletinin bağımsızlığını sağlayan barış antlaşması
hangisidir?
A) Lozan Ant.
B) Mudanya Ant. C) Ankara Ant.
D) Londra Ant.
26.İlk TBMM’nin en önemli faaliyeti hangisi olmuştur?
A)Yeni bir anayasa yapmak. B)Vatanı kurtarmak C)İstiklal mahkemeleri kurmak. D)Cumhuriyetin ilanı
27.Amasya genelgesinde ortaya çıkan “Millet Egemenliği” düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle hukuki
geçerlilik kazanmıştır?
A)Cumhuriyetin ilanı B)Saltanatın kaldırılması C)1921 Anayasası
D)Halifeliğin kaldırılması.
28. Atatürk’ün eseri “Nutuk” Hangi yıllar arasındaki olayları konu alır?
A)1919-1927 B)1881-1938 C1923-1938
D)1914-1927
29.Cumhuriyetin ilanının yeni Türk Devleti açısından getirdiği sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A)Devlet başkanı sorunu çözüldü
B)Rejimin adı konuldu
C)Kabine sistemine geçildi
D)Demokrasiye geçildi
30.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk sonrası Türkiye’nin dış siyasetinde, üye olmak için çalıştığı uluslararası
faaliyet gösteren kuruluşlardan biri değildir?
A)Birleşmiş Milletler
B)Nato C)Varşova Paktı
D) Avrupa Topluluğu (Birliği)
31. TBMM’nin 23 Nisan 1920’den itibaren kaydettiği gelişmelere uygun bir devlet şekli aşağıdakilerden
hangisi ile kurulmuştur?
A)Saltanatın Kaldırılması
B)Halifeliğin kaldırılması
C)Medeni Kanunun kabulü
D)Cumhuriyetin ilanı.
32.Atatürk inkılaplarıyla gerçekleşmeyen yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çok partili siyasi hayata geçiş.
B)Hukukun laikleşmesi
C) Miladi takvimin kabulü
D)Öğretimin birleştirilmesi
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
33. I.Hıyanet-i Vataniye Kanunu, II.Tekalif-i Milliye Kanunu. III.Kabotaj kanunu IV.Teşvik-i Sanayi
Kanunu V.Takrir-i Sûkun Kanunu
TBMM’nin çıkardığı yukarıdaki kanunlardan hangileri doğrudan huzuru sağlamaya yöneliktir?
A) I-V
B) II-IV
C) III-V
D) II-V
34. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi hangisidir?
A)Cumhuriyet Halk Fırkası
B)Demokrat Parti
C)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D)Serbest Cumhuriyet Fırkası
35. Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen rejimi tehdit eden ve Musul meselesinin İngiltere’nin
lehine çözülmesine neden olan olay hangisidir?
A)31 Mart Olayı
B)Menemen Olayı
C)Atatürk’e Suikast Girişimi
D)Şeyh Sait İsyanı
36. Atatürk döneminde Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik Cemiyetlerinin kurularak İslam öncesi
dönemi de kapsayacak şekilde çalışmalar yapılması, öncelikle hangi ilkeyi hayata geçirmeye yöneliktir?
A)İnkılapçılık B)Milliyetçilik C)Halkçılık
D)Laiklik.
37. Osmanlı ailesinin erkek, kadın bütün üyelerinin ve damatlarının bir daha dönmemek üzere yurt dışına
çıkarılması aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra gerçekleşmiştir?
A)Saltanatın kaldırılması. B)Halifeliğin Kaldırılması
C)Cumhuriyetin İlanı
D)II.TBMM’nin açılışı.
38. Atatürk döneminde Türkiye’nin dış siyasetinde aşağıdakiler den hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
A)Türkiye’nin milletler cemiyetine üye olması. B)Yabancı okullar meselesi
C)Dış borçlar meselesi.
D)Boğazlar komisyonu ve Montrö sözleşmesi
39.Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biri değildir?
A)Halifeliğin kaldırılması
B)Medeni kanunun kabulü
C)Öğretimin birleştirilmesi D)Aşarın kaldırılması
40.Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısıyla doğrudan çelişen temel Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devletçilik
B)Halkçılık C)Laiklik
D)Cumhuriyetçilik
41. Laiklik ilkesi ilk defa aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?
A)1921 Ana Y.
B)1924 Ana Y.
C)1961 Ana Y.
D)1982 Ana Y.
42.Atatürk inkılapları “Devrim Kanunları” adıyla Anayasada yerini almıştır. Ancak bazılarının
uygulanmasında zaman içersinde değişiklikler olduğunu, yasalarda olasına rağmen uygulamada olmadığını
görüyoruz aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A)Takvim, saat, ölçü sistemi
B)Şapka Kanunu
C) Hukuk sistemi ve Medeni Kanun
D)Soyadı Kanunu
43.İkinci Dünya savaşı öncesi yayılmacı siyaset izleyerek dünya barışını tehdit eden ve Türkiye’yi komşuları ile beraber Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi bölgesel, güvenlik ve işbirliği anlaşmaları imza
lamak zorunda bırakan iki ülke aşağıdakilerden hangi leridir?
A) İtalya -Almanya
B)İngiltere-Fransa
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
C)Rusya-Amerika
D)Japonya-Almanya
44 .I Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir . II.TBMM’nin üzerinde bir güç yoktur.
III.Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ne aittir.
Kurtuluş Savaşı sırasında alınan yukarıdaki kararlardan hangisiyle İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır?
A)Yalnız I B)I ve II C) II ve III D) I, II ve III
45. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurbaşkanı ilk Meclis başkanı ve ilk Başbakan olan kişilerin sırala
ması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)M.Kemal Paşa-İsmet Paşa –Ali Fethi Okyar
B)M.Kemal Paşa-Ali Fethi Okyar-İsmet Paşa
C)M.Kemal Paşa-Refet Bele-Kazım Karabekir Paşa D)M. Kemal Paşa-Rauf Bey-Ali Fuat Cebesoy Paşa
46.Lozan da çözülen sorunlardan hangisinin yeni Türk devletinin ekonomisini olumsuz etkilediği
söylenebilir?
A)Kapitülasyonların kaldırılması
B)Osmanlı Borçlarının kabul edilmesi
C)Savaş Tazminatının alınması
D)Patrikhanenin İstanbul dışına çıkartılamaması
47. ve 48. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.
I. Harf inkılabı, II. Soyadı Kanunu , III. Bazı lakap ve unvanların yasaklanması (ağa, bey, paşa ,hoca,
hanımefendi vs.)
IV. Takvim saat ve ölçü sistemi değişikliği, V. Tevhit-i Tedrisat Kanunu, VI. Medeni Kanunun Kabulü.
47. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri Halkçılık ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
A)I,II,III B)II,III,VI C)I,IV,V D)I,IV,VI
48. Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinin temel amacının Yeni Türk Devletinin Batılı devletlerle olan
ekonomik ilişkilerini kolaylaştırmak olduğu savunulabilir?
A)Yalnız IV
B)Yalnız II
C)III ve V
D)I ve VI
49. I Aşar vergisinin kaldırılması,
II .Kabotaj Kanunu’nun kabulü,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü,
IV. Kapitülasyonların kaldırılması,
Yukarıdakilerin hangisi ile ilgili kutlamalar günümüzde de sürmektedir?
A) II ve III
B)Yalnız IV
C) Yalnız II
D)I,II,III ve IV
50.Farklı din, inanış ve mezhepler arasında ayrım gözetmeden, herkesin din, vicdan ve ibadet hürriyeti
hakkını tanıyarak sosyal barış ve adaleti sağlama amacı güden, temel Atatürk ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
51. “Medeni Kanun” Türk kadınına aşağıdakilerden hangisi konusunda bir kazanım sağlamamıştır?
A) Kadın-Erkek eşitliği
B)Resmi Nikah hakkı
C) Seçme-Seçilme hakkı
D)Boşanma Hakkı
52. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında yabancı, azınlık ve misyoner okullarının faaliyetlerinin çok
etkili olduğunu gören Atatürk, bu okulları denetim altına almak amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmiştir?
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
A)Tevhit-i Tedrisat Kanunu B)İdare Hukuku
C)Maarif Nezareti Kanunu D)Üniversite Reformu
53. Son Osmanlı halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülmecit
B) Vahdettin C) Abdülaziz
D) II.Abdülhamit
54 .Son Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülmecit
B )Vahdettin C) Abdülaziz
D) II.Abdülhamit
55 .Son Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damat Ferit Paşa B )Ahmet İzzet Paşa C) Ahmet Tevfik Paşa
D) Ali Rıza Paşa
56 .“Medeni Kanun” kabul edilene kadar Türkiye’de Medeni Hukuk alanında uygulanan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecelle
B) Kanun-u Esasi
C) Teşkilat-ı Esasiye D) Islahat Fermanı
57. I Aşar vergisinin kaldırılması,
II.Kabotaj Kanunu’nun kabulü,
III.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü,
IV.Kapitülasyonların kaldırılması,
Yukarıdakilerin hangileri Misak-ı İktisadi ilkesi doğrultusunda yapılan faaliyetlerdendir.?
A)Yalnız II
B) Hepsi
C) Hiçbiri
D) Yalnız IV
58.“Medeni Kanun” kabul edilene kadar Türkiye’de Medeni Hukuk alanında uygulanan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecelle
B) Kanun-u Esasi
C) Teşkilat-ı Esasiye
D) Islahat Fermanı
59. Aşağıdakilerden hangisini I. TBMM tarafından gerçekleştirilmemiştir?
A) Düzenli ordunun kuruluşu. B) Cumhuriyetin ilanı.
C) Vatanı kurtarılışı.
D) Yeni bir anayasa yapılması.
60. Cumhuriyetin ilanının yeni Türk Devleti açısından getirdiği sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Devlet başkanı sorunu çözüldü
B) Demokrasiye geçildi
C) Kabine sistemine geçildi
D) Rejimin adı konuldu
61. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında (tek parti dönemi) yöneten siyasi parti
hangisidir?
A)Cumhuriyet Halk Fırkası
B)Demokrat Parti
C)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D)Serbest Cumhuriyet Fırkası
62. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında (tek parti dönemi) yöneten Cumhuriyet Halk
Partisinin 27 yıllık iktidarına sona erdirerek iktidarı devralan siyasi parti hangisidir?
A) Millî Kalkınma Partisi
B) Demokrat Parti
C) Milliyetçi Hareket Partisi
D) Anavatan Partisi
63. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında
kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir?
A) Adalet Partisi
B) Demokrat Parti
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
64. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında
kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir?
A) Adalet Partisi
B) Demokrat Parti
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
65. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında
kurulan ikinci muhalefet partisi hangisidir?
A) Adalet Partisi
B) Demokrat Parti
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
66.Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında
kurulan ilk muhalefet partisinin kurucuları arasında hangisi yoktur?
A) Mareşal Fevzi Çakmak
B) Kazım Karabekir
C) Rauf Orbay
D) Ali Fuat Cebesoy
67.Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında
kurulan ikinci muhalefet partisinin kurucusu ve genel başkanı hangisidir?
A) Adnan Menderes
B) Fethi Okyar
C) İsmet İnönü
D) Necmettin Erbakan
68. Atatürk dönemi Türkiye’nin dış siyasetinde aşağıdakiler den hangisi önemli bir sorun oluşturmamıştır?
A) Yabancı okullar meselesi
B) Türkiye’nin milletler cemiyetine üye olması.
C) Boğazlar komisyonu ve Montrö sözleşmesi.
D) Dış borçlar meselesi.
69.Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan değildir?
A) Kabotaj kanununun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Öğretimin birleştirilmesi
D) Medeni kanunun kabulü
70.Osmanlı Devleti’nin yönetim biçimiyle doğrudan çelişen temel Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik B)Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
71. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin Atatürk inkılaplarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır.
A) Hukukun laikleşmesi
B)Çok partili siyasi hayata geçiş
C) Miladi takvimin kabulü
D) Öğretimin birleştirilmesi
72. Atatürk inkılapları “Devrim Kanunları” adıyla Anayasada yerini almıştır. Ancak bazılarının
uygulanmasında zaman içinde değişiklikler olduğunu, yasalarda olasına rağmen uygulamada olmadığını
görüyoruz aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
B) Şapka Kanunu
C) “Ağa, Paşa, Bey” gibi unvanların yasaklanması
D) Soyadı Kanunu.
73. Lozan Barı Antlaşmasında “Hatay-İskenderun dışında Türkiye-Suriye sınırı” aşağıdakilerden
hangisindeki şekliyle kabul edilmiştir?
A) Sevr Ant.
B) Mudanya Ant.
C) Moskova Ant.
D) Ankara Ant.
74. Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen rejimi tehdit eden ve Musul meselesinin İngiltere’nin
lehine çözülmesine neden olan olay hangisidir?
A) Bursa Olayı
B) Menemen Olayı
C) Şeyh Sait İsyanı
D) İzmir Suikastı Teşebbüsü
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
75.Atatürk dönemi Türkiye’nin dış siyasetinde aşağıdakiler den hangisi önemli bir sorun oluşturmamıştır?
A) Yabancı okullar meselesi
B) Türkiye’nin milletler cemiyetine üye olması.
C) Boğazlar komisyonu ve Montrö sözleşmesi.
D) Dış borçlar meselesi.
76. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında kesin olarak çözümlenmiş ve bir daha sorun
oluşturmamıştır?
A)Boğazlar Meselesi B) Musul Meselesi
C)Kapitülasyonlar
D)Azınlıklar Meselesi
77. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi milli varlığımızı ve birliğimizi yok etmeyi hedeflediği için TBMM
tarafından onaylanmamış ve uygulanamamıştır?
A)Mondros
B)Lozan C) Mudanya
D) Sevr
78. Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Devletin adı konuldu.
B)Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi
C)Meclis Hükümeti sistemi getirildi. D)Rejim tartışmaları sonlandırıldı.
79.Atatürk’ü milli bir devlet kurmaya,millî tarihi ve dili araştırmaya,Osmanlı kurumlarını değiştirmeye ve
bunları batı teknik ve metoduna göre yapmaya sevk
eden ilkeler hangi seçenekte verilmiştir?
A) Halkçılık-Laiklik
B) Milliyetçilik-Medeniyetçilik
C) Cumhuriyetçilik-İnkılapçılı
D) Devletçilik- Medeniyetçilik
80. Atatürk 1937 de Cumhurbaşkanlığı forsunu düzenletirken “Güneş kursu” olarak sembolize edilen
Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk İmp.
B) Asya Hun İmp.
C) Türkiye Cumhuriyeti
D) Osmanlı İmp.
81. “Değişme,bir halden başka bir hale dönme;devlet eliyle ülkenin sosyal hayatının ve kurumlarının
makul ve ölçülü usullerle köklü bir şekilde yenileştirilmesidir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini anlatır?
a) İhtilâl b) İnkılâp
c) Demokrasi d) Meşrutiyet
82. Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Adnan Menderes
C)Cevdet Sunay
D) Celal Bayar
83. “Medeni Kanun” hangi ülke medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
A) İsveç
B) İsviçre
C) İngiltere
D) İtalya
84. Farklı din, inanış ve mezhepler arasında ayrım gözetmeden, herkesin din, vicdan ve ibadet hürriyeti
hakkını tanıyarak sosyal barış ve adaleti sağlama amacı güden, temel Atatürk ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
85. Türkiye Cumhuriyeti’ni 1923 ve 1950 yılları arasında yöneten Cumhuriyet Halk Partisi dönemine son
vererek iktidara gelen ve 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar iktidarda kalan siyasi parti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Demokrat Parti B) Adalet Partisi C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
86. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne rejime ve Atatürk ilkelerine karşı ilk başkaldırı olarak bilinen Şeyh Sait
İsyanına karşı alınan tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhit-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı.
c) Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı.
d) Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı
87. Aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar kurtarılmış; Kurtuluş Savaşının askeri
safhası sona ermiş ve siyasi safhası başlamıştır?
a) Mudanya Ant. b) Balkan Antantı. c) Lozan Ant.
d) Ankara Ant
88.Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi, Sosyalizm, Kapitalizm ve Liberalizm gibi ekonomik sistemlerin
güzel yanlarından yararlanarak Türkiye’yi en kısa zamanda kalkındırmayı hedefleyen karma bir ekonomik
modeli öngörmüştür?
a)Devletçilik
b)Halkçılık
c)Laiklik
d)Cumhuriyetçilik
89.I Aşar vergisinin kaldırılması, II. Kabotaj Kanunu’nun kabulü, III.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü,
IV.Kapitülasyonların kaldırılması,
Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri Türkiye’nin iç ve dış ticaretinin önündeki engelleri ortadan
kaldırmıştır?
a) I ve III
b)Yalnız IV c) Yalnız II
d) II, ve IV
90.Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye Cumhuriyeti doğu ve güney sınırlarını
güvenlik altına almayı
hedeflemiştir?
a) Montrö Sözleşmesi b) Balkan Antantı c) Sadabat Paktı d) Nato’ya giriş
91. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden biri değildir?
a)Devletçilik
b)Halkçılık
c)Laiklik
d)Batıcılık
92. Aşağıda Atatürk dönemi hukuk alanında yapılan inkılaplar verilerek kanunlar ve alındıkları ülkeler
eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Medeni Kanun-İtalya
B) Ticaret Kanunu – Almanya
C) İdare Hukuku- Fransa
D) Borsa İcra İflas Kanunu- İsviçre
93. Aşağıda Atatürk dönemi hukuk alanında yapılan inkılaplar verilerek, bazı kanunlar ve alındıkları
ülkeler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Medeni Kanun-İsviçre
B) Ticaret Kanunu – Almanya
C) İdare Hukuku- İtalya
D) Borsa İcra İflas Kanunu- İsveç
94. Aşağıdaki alfabelerden hangisi başka uluslardan alınmadan, Türk Dilinin içinde geliştirilmiş millî
alfabesidir?
A) Göktürk B) Soğd C)Uygur D) Latin
95.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün “şahsi meselem” diyerek sağlığında çözmek için çabaladığı
ancak Türkiye lehine çözümünü göremediği meseledir.
A) Hatay B) Boğazlar C) Musul D) Kıbrıs
96. 1923-1924 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı, 1925-1937 yılları arasında kesintisiz 12 yıl
başbakanlık 1938- 1950 arası Cumhurbaşkanlığı ve 1938-1972 yılları arasında 34 yıl CHP genel
başkanlığı yapan Türk Devlet adamı kimdir?
A) Kazım Karabekir B) İsmet İnönü C) Adnan Menderes D) Celal Bayar
2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır
97. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenliği için Atatürk dönemi izlenen dış politika olaylarıyla
ilgili değildir?
A)Sadabat Paktı B) Balkan Antantı C) Nato D) Milletler Cemiyeti
98. Aşağıdakilerden hangisi, adı İzmir suikasti ile ilişkilendirilerek çok zor günler yaşayan asker –
devlet adamlarımızdan biri değildir?
A) Ali Fuat Cebesoy B) Rauf Orbay C)Kazım Karabekir D) Fevzi Çakmak
99. Atatürk’ün sağlığında kurulan son muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest Cumhuriyet Fırkası B)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Türkiye Komünist Fırkası
D) Demokrat Parti
100. 1950 yılında iktidarı CHP’den devralarak 27 Mayıs 1960 darbesine kadar iktidarda kalan siyasi
parti ve genel başkanı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Demokrat Parti - Celal Bayar B)Adalet Partisi – Süleyman Demirel
C) Demokrat Parti – Adnan Menderes D) Adalet Partisi- Adnan Menderes
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content