close

Enter

Log in using OpenID

BAP - Global Aquaculture Alliance

embedDownload
The GAA & BAP
The GAA is a non-profit trade
association founded in 1997.
Best Aquaculture Practices (BAP) Program
Standards and Certification
GAA and BAP Overview
Bodrum, Turkey
GAA Functions:
•Owns the Best Aquaculture
Practices (BAP) Standards
•Annual Global Outlook for
Aquaculture Leadership
(GOAL) conference.
•Bimonthly aquaculture
magazine ‘the Advocate’
1997 yılında kurulmuş olan
GAA kar amacı gütmeyen bir
ticaret birliğidir.
GAA’ nın işlevleri:
•İyi yetiştiricilik uygulamaları
(BAP) Standartları sahibi
•Su ürünleri yetiştiriciliği yıllık
global bakış liderlik (GOAL)
konferansı
•İki ayda bir su ürünleri
yetiştiricilik dergisi ‘’Savunucu’’
•
19 – 20 May, 2014
2
The GAA & BAP
GAA Functions, cont’d:
•Conducts outreach and
supports research
•Facilitates collaboration
between industry,
governments and NGOs
•World Wide Market
Development Team (Europe,
USA, Australia-Asia)
The GAA & BAP
GAA İşlevleri, devamı:
•Sosyal yardım ve araştırma
destekleri
•Sanayi, hükümetler ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini kolaylaştırır.
•Dünya Çapında Pazar
Geliştirme Ekibi (Avrupa, ABD,
Avustralya-Asya)
GAA Mission: Feeding the
World Through Responsible
Aquaculture
•The Global Aquaculture
Alliance is the leading
international organization
dedicated to advancing
environmentally and socially
responsible aquaculture and a
safe supply of seafood to meet
growing world food needs.
GAA Mission: Bilinçli su
ürünleri yetiştiriciliği ile
Dünya’ yı besleme
•Küresel su ürünleri
yetiştiriciliği birliği, çevreye ve
topluma duyarlı su ürünleri
yetiştiriciliği gerçekleştirmek
ve gelişen dünyanın gıda
ihtiyacını karşılamak için
kendini deniz ürünü tedarikini
korumaya adamıştır.
4
3
FAO Technical Guidelines on
Aquaculture Certification
The Best Aquaculture Practices (BAP)
The BAP Division:
•Manages the BAP Program
•Facility Applications
•Auditor Training
•Industry Seminars
•Performance Monitoring
(scheme, CB, auditors)
•Maintains facility list on
website
•Logo use approval
BAP’ ın Bölümleri:
* BAP Programının yönetimi
* Tesis Uygulamaları
* Denetçi Eğitimi
* Endüstri Seminerleri
* Performans İzleme (plan, CB, denetçiler)
* Web sitesinde tesis listesini düzenleme
* Logo kullanım onayı
“Balanced participation by
independent technical experts
and by representatives of
interested parties”
“Bağımsız teknik uzmanlar
tarafından ve ilgili tarafların
temsilcileri ile dengeli katılım”
Conservation NGOs
industry
academic/regulatory
5
6
1
BAP Standards Development
• Standards Oversight Committee
– 4 NGOs, 4 industry, 4 academics
• Technical Committee
– Develops standards and submits
to SOC for approval
– Comments from public
consultation periods
• Continuous Improvement
– Annual review with a revision
every 3 years (minimum)
• Conformance
– FAO Technical Guidelines on
Aquaculture Certification
– GFSI (Global Food Safety
Initiative)
– GSSI (Global Seafood
Sustainability Initiative)
FAO Guidelines
• Standart Gözetim Komitesi
– 4 NGO, 4 endüstri, 4 akademi
– Teknik komite
– Standartları geliştirir ve onay için
SOP’ e sunar
– Kamu danışma dönemlerinden
yorumlar
• Sürekli iyileştirme
– Her üç yılda (minimum) bir revizyon
ile yıllık gözden geçirme
• Uyumluluk
– Su ürünleri yetiştiriciliği sertifikasyonu
üzerine FAO Teknik kurallar
– GFSI (Global Gıda güvenliği girişimi)
– GSSI (Global Deniz ürünleri
sürdürülebilirlik girişimi)
“Sustainable development of
aquaculture depends on three
factors, social, economic and
environmental sustainability, all
of which have to be addressed
proportionally”
Environmental
Social
Economic
8
FAO Guidelines
“The guidelines consider a
range of issues which should
be considered relevant for the
certification in aquaculture
including
• animal health and welfare
• food safety
• environmental integrity
• socio-economic aspects”
“Sürdürülebilir balıkçılık orantılı
şekilde ele alınması gereken 3
faktöre bağlı olarak geliştirilir:
sosyal, ekonomik ve çevresel
sürdürülebilirlik, ”
The GAA & BAP
‘’İlkeler, su ürünleri
yetiştiriciliğinde sertifikasyon
için uygun olduğu düşünülen
bir çok konuyu dikkate
almaktadır, Bunlar ”
* Hayvan sağlığı ve refahı
* Gıda güvenliği
* Çevresel bütünlük
* Sosyo‐ekonomik yönler
Robust standards for facilities throughout the production chain
Feed
Hatchery
Farm
Processing
Social ethics
9
9
9
9
Environment
9
9
9
9
9
9
9
Standards cover
multiple
aquacultured
fish &
crustacean
species
Animal welfare
Food safety &
Quality
9
9
9
9
Traceability
9
9
9
9
9
FAO Guidelines
The GAA & BAP
Üretim zinciri boyunca işletmeler için güvenli standartlar
Yem
Kuluçkahane
Çiftlik
10
“Transparency in the setting of standards is essential”
İşleme
Standart
Çoklu yetiştirilen
su ürünleri
balık&kabuklu
türlerini kapsar
“Standartın bulunduğu ortamda şeffaflık esastır”
Sosyal etki
9
9
9
9
Çevre
9
9
9
9
9
9
9
Hayvan refahı
Gıda güvenliği &
Kalitesi
9
9
9
9
İzlenilebilirlik
9
9
9
9
11
12
2
The GAA &
BAP
BAP Transparency
The BAP program ensures
transparency in a number of
ways.
The next few slides show
examples of transparency from
our website. Such as:
•Standards development
information
•Public comment section
•Listing of facilities
BAP programı birçok yol ile
şeffaflıktan emin olmaktadır.
Önümüzdeki birkaç slayt web
sitemizden size şeffaflık ile ilgili
örnekler sunacaktır. Örneğin:
•Standart geliştirme bilgisi
•Kamu açıklama bölümü
•Tesislerin listesi
13
14
Elements of a Credible Scheme
The GAA & BAP
• Balanced, transparent, multistakeholder
• Mechanism for stakeholder
comment
• Regularly reviewed toward
continuous improvement
• Subject to external/third party
assessment (“benchmarking”)
Example: Global Food Safety
Initiative – BAP Seafood
Processing Plant standard
has recently been Rebenchmarked to V6 GFSI.
• Dengeli, şeffaf, çoklu-paydaş
• Paydaş yorumları için
mekanizma
• Sürekli gelişim amacıyla
düzenli gözden geçirme
• Harici/üçüncü taraf
değerlendirmesine tabi
(‘’benchmarking’’)
• Örneğin: Global Gıda
güvenliği Girişimi:-BAP Deniz
ürünleri işleme tesis
standartları V6 GFSI ile
karşılaştırılmıştır.
15
Elements of a Credible Scheme
Certification Process
• Audits conducted by
independent, accredited
Certification Bodies
• Robust CB and auditor
competency criteria
• Overseen by international
Accreditation Bodies
• Levels of non-conformity =
corrective action, continuous
improvement
16
Certification Drivers - Sustainability
Belgelendirme Süreci
•Denetimler bağımsız
akredite sertifikasyon
kuruluşları tarafından
gerçekleştirilir.
•Sağlam CB ve Denetçi
yeterlilik kriterleri
•Uluslar arası akreditasyon
kurumu tarafından
denetlenmektedir.
•Uygunsuzluğun
seviyesi=Düzeltici eylem,
Sürekli geliştirme
17
• “Sustainability’ can mean
different things to different
people.
• Often thought of in the past
as mostly environment
• Examples:
- Fisheries Management of
Wild Stocks
- Environmental/EcoSystem Protection
- Resource Utilization
• ‘’Sürdürülebilirlik’’ Farklı
kişiler için farklı şeyler ifade
edebilir.
• Eskiden genellikle çevre
olarak düşünülmüştü
• Örnekler:
- Vahşi stokların balıkçılık
yönetimi
- Çevresel/Eko- sistem
koruma
- -Kaynak kullanımı
18
3
Certification Drivers - Marketplace
Certification Drivers – Sustainability in Aquaculture
For Aquaculture, “sustainable”
encompasses all the key
elements of “responsible
practices”:
•Social Responsibility
•Community
•Environmental Responsibility
•Food Safety
•Animal Welfare
•Traceability
Su ürünleri yetiştiriciliği için
‘’sürdürülebilirlik’’ ‘’sorumlu
uygulamalar’’ ın tüm ana
unsurlarını kapsar:
•Sosyal sorumluluk
•Toplum
•Çevresel sorumluluk
•Gıda Güvenliği
•Hayvan refahı
•İzlenilebilirlik
• Rapidly increasing aquaculture
production
• Increasingly more complex
supply chain
• Consumer awareness
• Media: Food Safety Recalls,
Child Labor Allegations, etc
• CSR (Corporate Social
Responsibility) policies
• Retailer and supplier need to
reduce risk
• Credible third party verification
of compliance
• Increasingly the “price of
admission” to major markets
•
•
Hızla artan su ürünleri yetiştiriciliği
Daha karmaşıklaşan tedarik
zinciri
Tüketici bilinci
Medya: Gıda güvenliği geri
çağırma, Çocuk işçi sorunu, etc
CSR (Kurumsal Sosyal
sorumluluk) politikaları
Perakendeciler ve tedarikçiler
riski azaltmaya ihtiyaç
duymaktadır
Uyumun güvenilir üçüncü taraf
tarafından doğrulanması
Önemli pazarlara ‘’fiyat kabulü’’
nun artması
•
•
•
•
•
•
19
20
Challenges/Zorluklar
• Financial – cost, audit
duplication
• Resources – time, staff
training, documentation
• Confusion – multiple
standards; examples:
Which One?
• Mali-maliyet, denetim
çoğaltılması
• Kaynaklar-zaman, personel
eğitimi, dokümantasyon
• Karışıklık- Çoklu standart;
örnekler;
There are many credible
standards. Why? Can’t we
have just one?
They are not all the same –
significant differences in:
• Scope of subjects (e.g.
social responsibility?)
• Supply chain coverage
• Broad or specialized?
Example: GFSI Plant
Standards: Some are all
foods, some just
agriculture, or just seafood,
or just red meat.
Birçok güvenilir standart vardır.
Neden? Sadece bir tanesine
sahip olamaz mıyız?
Hepsi aynı değildir- Önemli
farklılıklar mevcuttur
•Konuların kapsamı (örn:
Sosyal sorumluluk?)
•Tedarik zincir kapsamı
•Geniş veya özel?
Örnek: GFSI İşleme standartı:
Bazıları tüm gıdalar, bazıları
sadece tarım veya sadece
deniz veya sadece kırmızı et
21
22
BAP Positioning
BAP Positioning
Scope and GFSI Status of Major Standards That Include Seafood (January 2014)
Major Standartların Hedef ve GFSI Durumu
Deniz ürünlerini içerir (Ocak 2014)
Food Feed Safety & Environ
Mill
Quality ‐mental
X
X
X
Social Worker Responsi‐
Safety Hygiene
bility
X
X
X
Consumer Facing Logo
X
BAP
X*
BRC
X*
X
X
B2B only
BRC
X*
X
X
Sadece B2B
IFS
X*
X
X
B2B only
IFS
X*
X
X
Sadece B2B
FSSC 22000
X*
X
X
B2B only
FSSC 22000
X*
X
X
SQF X*
Level 3 only
SQF X*
Hatch.
X
Farm
X
X*
ASC
X
X
GG
X
X
X
Optional
Standart İşleme
Çiftli
k
X
X
Option
al
X
Optional
X
X
X
X
X
ASC
X
X
X
X
X
X
Optional
B2B only
GG
X
X
Yem
X
X*
X
X
X
Çevre‐
sel
X
İşçi güvenliği
X
Sosyal sorum‐
luluk
X
BAP
Standard
Kuluçk
ahane
X
Gıda güvenliğ
i & Kalite
X
Proc. Plant
X*
Hijyen
X
Tüketici Logo
X
Sadece B2B
Seçmeli
Seçmeli
X
Seçmeli
Sadece seviye 3
X
X
X
X
X
X
X
X
Seçmeli
Sadece B2B
* GFSI kabul düzeyini gösterir
* Denotes GFSI recognized scheme
23
24
4
Which One?/ Hangisi?
Which standard is best depends
on marketplace requirements and
organizational goals.
•Do your customers require third
party certification?
•Do they demand a specific
standard, or set of standards?
•Do they expect certification of all,
or part, of the supply chain?
•Do they require social,
environmental or animal welfare
aspects, or no?
•Do they want a consumer-facing
eco-label?
Why Certify? Potential Benefits
Hangi standart pazar
gereksinimlerine ve kuruluş
hedeflerine en iyi şekilde
bağlıdır?
•Müşterileriniz üçüncü taraf
sertifikasyonuna ihtiyaç duyuyor
mu?
•Sadece spesifik bir sertifika mı
yoksa standartlar seti mi
istiyorlar?
•Sosyal, çevre veya hayvan
refahı kısmına ihtiyaç duyuyorlar
mı?
•Tüketiciye yönelik eko-etiket
istiyorlar mı?
•
•
•
•
•
Sometimes, higher price
compared to non-certified.
Adds value – differentiates
your products from others
(Especially during
oversupply).
Maintains or increases
market share.
Access to additional
markets.
Claims/Due Diligence
added protection.
* Bazen daha yüksek fiyatlar
sertifikalı olmayanlarla
kıyaslanır
* Değer ekler- Ürününüzü
diğerlerinden ayrıcalıklı hale
getirir (özellikle fazlalık
durumunda)
* Pazar payını korur veya
arttırır
* Yeni pazarlara ulaşmayı
sağlar
* Korumaya hasar/durum
tespiti eklendi
25
Why Certify? Potential Benefits
•
•
•
•
•
Improved employee training
and awareness.
Improved operational
efficiency.
Continuous improvement.
Use of third party
certification can add
credibility and transparency.
Helps inform customers
about your company and
products.
26
BAP Marketplace Endorsers - Examples
* Çalışanları eğitim ve
farkındalık ile geliştirmek
* Operasyonel verimliliği
arttırmak
* Sürekli iyileştirme
* Üçüncü taraf sertifikasyonu
kullanarak güvenilirlik ve
şeffaflık ekleyebilirsiniz
* Şirketiniz ve ürünleri
hakkında müşterilerinizi
bilgilendirmek yardımcı olur
27
BAP Growth & Evolution
United States
Albertsons
Aldi
Darden Restaurants
Disney
Food Lion
Hannaford Bros.
Harris Teeter
H-E-B
Kroger (all banners)
Meijer
Sam's Club
SeaWorld Parks &
Entertainment
Shop 'n Save
Supervalu (All banners)
Sweetbay Supermarkets
Target
Walmart
Wegmans
Winn-Dixie
Europe
AD Delhaize
Aldi U.K.
Asda
COOP
Delhaize
Delhaize City
Morrisons
Red Market
Shop 'n Go
Tesco
Waitrose
Canada
Foodland
IGA
IGA Extra
Price Chopper
Sobeys
Thrifty Foods
Walmart Canada
Wok Box
Australia
Woolworths
28
BAP Growth & Evolution
1999
Shrimp Farm Code of
Best Practices
İyi uygulamaların Karides
Çiftliği Kodu
2003
Shrimp Farm Standard
Karides Çiftlik standartı
2004
2005
Seafood Processing Plant Deniz ürünleri İşleme tesisi
Shrimp Hatchery
Karides Kuluçkahanesi
2010
Feed Mill
Yem
2005 - Tilapia, catfish,
2010 Pangasius standards
Tilapia, catfish, Pangasius
standartı
2011
Salmon Farm Standard
Somon Çiftlik standartı
2013
Fish & Crustacean Std.
Balık & Kabuklu Standartı
2013
Mussel Farm Standard
Midye çiftliği standartı
29
• The old Tilapia, Shrimp,
Pangasius and Channel
Catfish standards are now
obsolete.
• They were replaced by the
Fish and Crustacea
Standard
• Focuses on culture systems
while maintaining unique
species aspects
• Expands BAP coverage at
the farm and processing
plant level to nearly all
species
•
•
•
•
Eski Tilapia, Shrimp,
Pangasius and Channel
Catfish standartları şuan
kullanılmıyor
Bunların yerini Balık ve
kabuklu standartları
almıştır
Özgün tür yönlerini
korurken kültür sistemleri
üzerinde duruyorlar
Neredeyse tüm türleri için
çiftlik ve işleme tesisini
kapsayacak düzeyde BAP
standartı genişletilmektedir.
30
5
BAP Growth & Evolution
Current Standards:
•Shrimp Hatchery
•Feed Mill
•Finfish and Crustacean
Farm
•Salmon Farm
•Mussel Farm
•Seafood Processing Plant
BAP Growth & Evolution
Mevcut Standartlar:
•Karides kuluçkahane
•Yem fabrikası
•Yüzgeçli balık ve kabuklu
Çiftliği
•Somon çiftliği
•Midye çiftliği
•Deniz ürünleri işleme
tesisi
The GAA is continuously
reviewing and improving
existing standards and adding
new standards to meet market
demands.
Currently under development:
•Revised Salmon Standard
•General mollusk Standard
•Finfish, Crustacea and
Mollusk Hatchery Standard
(public comment period
completed)
GAA market taleplerini
karşılamak için sürekli olarak
gözden geçirme yapmakta,
mevcut standartları geliştirmekte
ve yeni standartlar eklemektedir
Şuan gelişme aşamasındakiler:
•Revize Somon standartı
•Genel Yumuşakça standartı
•Yüzgeçli balık, kabuklu ve
yumuşakça Kuluçkahane
Standartı (kamu yorum süresi
tamamlandı)
31
32
BAP Growth & Evolution
BAP Growth & Evolution
BAP Star System
2009
No. Facilities
MT (000s)
198
836
2010
2011
2012
2013 Avg.
433
404
495
650
119%
-7%
23%
31% 41%
956
1042
1554
2143
14%
9%
49%
38% 28%
Plant
1 Star
Plant + Farm
2 Star
Plant + Farm + Hatchery
3 Star
Plant + Farm + Hatchery + Feed Mill
4 Star
BAP Yıldız Sistemi
İşleme
1 yıldız
İşleme + Çiftlik
2yıldız
İşleme + Çiftlik+ Kuluçkahane
3 yıldız
İşleme + Çiftlik + Kuluçkahane+ Yem
4 yıldız
33
Consumer Facing BAP Logo
34
Free Downloads
• All Standards and Guidelines
available on the web.
• Interpretation Guidelines
available on request.
• Translations in process
* Tüm standartlar ve kılavuzlar
Web de mevcuttur
* İsteğe bağlı yorumlama
kılavuzları mevcuttur
* Sürecin çevirisi
www.gaalliance.org
www.bestaquaculturepractices.org
BAP Four Star Logo
BAP Dört Yıldız Logosu
35
36
6
BAP – Steps in the Certification Process –
General Information
Minor: •Certificate validity – 1 Year
Sertifika geçerliliği‐1 Yıl
•Audit Duration
– Farms 1‐2 Days
– Processing Plants 2‐3 Days
•Denetim süreci
‐ Çiftlikler 1‐2 gün
‐İşleme tesisleri 2‐3 gün
•Definition of non‐conformities •Uygunsuzlukların tanımı: Minor, Major, Kritik
– Minor, Major, Critical
37
BAP – Steps in the Certification Process –
General Information
Major : Major:
•Gıda güvenliği riski veya Where there is a substantial planlama bütünlüğünü bozan failure to meet the yüksek risk içermeyen requirements of a durumlarda beyan edilen statement of intent and amaca ve standartın any mandatory clause zorunluluklarının of a Standard but there karşılanmasında önemli bir is no Food Safety risk or başarısızlık olması durumu
BAP – Steps in the Certification Process –
General Information
Minör:
•Amaca kesin uyumun Where absolute compliance to the statement of intent kanıtlanamadığı yerlerde
has not been demonstrated.
•(Örneğin; temizlik sorunları, küçük evrak hataları veya (Examples: isolated incidences of belgesel prosedürlerde housekeeping issues, eksiklik)
small paperwork errors or missing elements in documentary procedures)
38
BAP – Steps in the Certification Process –
General Information
Critical: Where there is a critical failure to comply with a food safety or legal issue or a risk to the integrity of the Scheme.
Kritik:
Gıda güvenliği, yasal zorunluluklar veya şemanın bütünlüğünde risk oluşturan bir kritik hatanın olma durumu immediate risk to the Integrity of the Scheme.
39
BAP – Steps in the Certification Process
• Facility reviews standard and • İşletme standart ve kural
guidelines.
uygulamaları
• İç tetkik yapılmış mı? (hazır
• Does self assessment (are
mıyız?)
we ready?)
• Başvuru formu doldurulur.
• Fills out application.
• BAP’ a gönderir.
•Eğer yukarıdakiler sırasında
gerekli ise BAP’ dan rehber
• Sends to BAP.
talep edilir.
•BAP Uygulamaları
• Seeks Guidance from BAP
değerlendirir.
during above if needed.
40
BAP – Steps in the Certification Process
Once all is ready:
• Tümü hazır olduğunda: •CB Selects Auditor.
CB denetçi seçer. •Audit scheduling.
Denetim planlaması. •Audit completion.
Denetim tamamlanması. •Facility submits objective
evidence of corrective actions
to the CB.
Tesis CB’ e düzeltici eylemler için objektif deliller sunar.
• BAP Reviews Application.
41
42
7
BAP – Steps in the Certification Process
Note:
•Facility must submit
OBJECTIVE EVIDENCE of
corrective action to nonconformities.
•NOT statements of intent to fix
later.
Examples:
•revised documents
•Records
•Pictures
•etc.
BAP – Steps in the Certification Process
• Not: Tesis uygunsuzluklar için düzeltici eylem olarak OBJECTİVE DELİL sunmalıdır. Daha sonra düzeltme yapılacağını belirten cümleler olmamalı
Örnekler: * Revize belgeler * Kayıtlar * Resimler * vb
• Closure of NonConformances
• Issuance of Certificate
• Final review/Verification
• Program Fee Invoiced
• Posting on BAP Website
• Uygunsuzluk Kapatma
• Sertifikanın verilmesi • Nihai inceleme / Doğrulama • Faturalandırılan program Ücreti • BAP Web sayfasına Gönderme • Yıllık yeniden sertifikasyon Denetimi
• Annual Recertification Audit
43
44
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
Thank You!
BAP Standards – Common
Elements:
•All BAP Standards share
many of the same components
or “Common Elements.”
Teşekkürler!
The Responsible Choice for Sustainable Seafood
BAP Standartları ‐ Ortak Unsurlar: Tüm BAP Standartları aynı
bileşenleri veya "Ortak Unsurları’’
paylaşmaktadır.
46
45
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
Processing
Fish &
Plant
Crustacean Salmon Mussel Hatchery Feed Mill
Regulatory Compliance
9
9
9
9
9
9
Community Relations
Worker Safety & Employee
Relations
Storage & Disposal
Traceability
Mangrove & Wetland Protection
Sediment & Water Quality
Management
Fish Meal & Oil Conservation
Stocking Sources
Carrying Capacity
Control of Escapes
Predator Control & Wildlife
Interactions
Animal Health & Welfare
Biosecurity & Disease Control
Chemical & Drug Management
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
NA
9
9
9
9
9
NA
9
9
NA
9
9
9
9
9
NA
9
9
9
9
9
NA
NA
NA
NA
NA
9
9
X
9
9
X
X
9
NA
9
9
NA
9
9
X
9
9
NA
NA
NA
NA
9
9
9
9
NA
NA
NA
9
9
9
9
9
9
9
NA
9
9
9
9
9
NA
NA
9
Community:
Property Rights and Regulatory Compliance
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 - 20 May, 2014
47
8
Property Rights and Regulatory Compliance
Plant Standard:
“The Applicant must
demonstrate that they are
entitled to process and produce
products at the site applied for.”
Farm Standard:
“Farms shall comply with local
and national laws and
environmental regulations, and
provide current documentation
that demonstrates legal rights
for land use, water use,
construction, operation and
waste disposal.”
Property Rights and Regulatory Compliance
Tesis standartı:
“Başvuru sahipleri, başvuru
yaptıkları ürünleri alanda
işlediklerini ve ürettiklerini
göstermesi gerekmektedir”
Çiftlik standartı:
“Çiftlik yerel ve ulusal yasalara
ve çevre düzenlemelerine
uyum sağlamalı, arazi
kullanımı, su kullanımı, inşaat,
işletme ve atık bertarafı için
yasal haklarını gösteren güncel
belgeleri sağlamak zorundadır’’
• Some countries have
regulations governing
aquaculture activities.
• Examples:
- Chile
- Canada
• Bazı ülkelerin su ürünleri
yetiştiriciliği faaliyetleri ile
ilgili yönetmelikleri vardır.
Örnekler:
- Şili
- Kanada
49
Property Rights and Regulatory Compliance
Implementation:
Among other requirements,
such laws can call for:
•Business licenses
•Aquaculture licenses land
deeds, leases or concession
agreements
•Land use taxes
•Construction permits
•Environmental permits
•Effluent permits
50
Property Rights and Regulatory Compliance
Uygulama: Diğer gereksinimler arasında, bu tür yasaları: •İş lisansları
•Su Ürünleri arsa tapusu lisansları, kira veya imtiyaz anlaşmaları
•Arazi kullanım vergileri
•İnşaat izinleri •Çevre izinleri •Atık izinleri
olarak arayabilirsiniz.
Implementation:
•During the audit, facility
representatives shall present
all necessary documents to
the auditor.
•All documents shall be
current, and facilities shall be
in compliance with the
requirements stipulated by the
documents.
Uygulama: *Denetim sırasında, tesis temsilcileri denetçi için gerekli tüm belgeleri sunacaklardır. * Tüm belgeler geçerli olacak ve işletme belgelerin öngördüğü
şartlara uygun olacaktır.
51
Property Rights and Regulatory Compliance
Highlights:
•The applicant must
demonstrate that they are
entitled to process and produce
products at the site applied for.
•Current documents shall be
available to prove compliance
with applicable environmental
regulations.
52
Property Rights and Regulatory Compliance
Önemli noktalar:
•Başvuranlar, başvuru
yaptıkları ürünleri alanda
işlediklerini ve ürettiklerini
göstermesi gerekmektedir
•Çevre düzenlemelerine uyumunu kanıtlamak için geçerli dokümanlar mevcut olmalıdır.
53
Highlights:
•Documents are available to
prove that the Applicant is
aware and kept up-to-date
with all relevant legislation in
both the producing country and
all countries to which the plant
exports.
Önemli noktalar:
Başvuranlar ürünlerin üretildiği
ve ihraç edildiği tüm ülkelerin
mevcut yasalarından haberdar
olduğunu ve bu güne kadar
tutulduğunu kanıtlayacak
dokümanlar mevcut olmalıdır.
54
9
Community:
Community Relations
Thank You/ Teşekkürler
www.gaalliance.org
BAP Seminar, Athens, Greece, 13 – 14 May, 2014
Community Relations
Community Relations
Standard (FCFS):
“Farms shall strive for good
community relations and not
block access to public areas,
common land, fishing
grounds or other traditional
natural resources used by
local communities.”
Standart (FCFS):
“Çiftlikler iyi toplum ilişkileri için gayret eder ve halka açık alanlara, ortak bir alana, balıkçılık alanına veya yerel topluluklar tarafından kullanılan diğer geleneksel doğal kaynaklara erişimi engellemez’’
Note: Not covered in the Plant
Standard
Not: İşleme standartında yer
almamaktadır.
• Local inhabitants may rely
on natural resources to
supplement their
livelihoods.
• Participants in the BAP
program shall be good
neighbors within local
communities and cooperate
with other rightful users of
land and water.
• Farm management should
accommodate traditional
uses of natural resources
through a cooperative
attitude.
• Yerel halk geçimleri
sağlamak için doğal
kaynaklara güveniyor olabilir.
• BAP programına katılanlar,
yerel topluluklar ile iyi
komşu olacak, toprak ve
suyun doğru kullanımı için
işbirliği yapacaktır.
• Çiftlik yönetiminin işbirlikçi
tavrıyla doğal
kaynaklarının geleneksel
kullanımına uyum
sağlamalıdır.
57
Community Relations
58
Community Relations
• Başvuranlar, balıkçılık • The applicant shall
alanlarına, sulak alanlara ve accommodate local
diğer kamu kaynaklarına inhabitants by not blocking
geleneksel erişim yollarını
traditional access routes to
tıkamadan yerel halkla fishing grounds, wetland
yaşamak zorundadır.
areas and other public
resources.
59
• The applicant shall
demonstrate interaction
with the local community
through meetings,
committees,
correspondence, service
projects or other activities
performed annually or more
often.
• Processing waste must be
properly disposed of to
avoid negative impacts on
the local community.
• Başvuranlar yılda bir kez veya daha sık gerçekleştirilen toplantılar, komiteler, yazışmalar, hizmet projeleri veya diğer etkinlikler aracılığıyla yerel toplum ile etkileşimi göstermek zorundadır.
• İşleme atıkları, yerel toplum üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacıyla uygun şekilde imha edilmelidir.
60
10
Community Relations
Community Service –
Example:
•Contribute to local coastal
clean-up efforts for any farm
debris.
Toplum Hizmeti ‐ Örnek:
Her türlü artıklar için yerel kıyı
temizleme girişimlerine katkıda bulunmak
Thank you/Teşekkürler
www.gaalliance.org
61
Worker Safety and Employee Relations
Standard: (From the
Processing Plant Standard –
Annex 2)
“Applicants must develop
policies and systems regarding
the maintenance of worker
safety, compliance with wages,
hours, benefits age and status
of workers and good employee
relations.”
Community: Worker Safety and Employee Relations
Fish & Crustacean Standard – Standard 3
Seafood Processing Plant - Standard 3 and Annex 2
BAP Seminar, Athens, Greece, 13 – 14 May, 2014
• Standart: (İşleme Tesisi Standartından ‐ Ek 2) "Başvuranlar; işçi güvenliğini sağlayan, işçilerin ücretleri ile uyumlu, çalışma saati, yaşın faydaları ve işçilerin durumunu kapsayan çalışanlarla iyi ilişkileri koruyan, politikalar ve sistemler geliştirmelidir."
64
Worker Safety and Employee Relations
Worker Safety and Employee Relations
Standard: (From the Fish &
• Standart: (Balık&Kabuklu Crustacean Standard – same in
standartından‐diğer tüm all other BAP stds.)
“Farms shall comply with local
and national labor laws,
including those related to
young and/or underage
workers,
to assure adequate worker
safety, compensation and,
where applicable, on-site living
conditions.”
BAP standartlarında aynı)
• ‘’Çiftlikler genç ve/veya reşit yaşta olmayan işçiler ile ilgili yerel ve ulusal iş
yasalarına; uygun işçi güvenliği, tazminat ve (uygulanabilir yerlerde) alanda yaşama koşullarını
sağlayarak, uymak zorundadır. 65
Categories of issues covered
under the standard:
1.General
2.Wages, Hours, Status and
Benefits
3.Child Labor and Young
Workers
4.Facilities and Housing
5.Worker Health and Safety
6.Worker Rights and Employee
Relations
• Standardı kapsamındaki konuların kategorileri: 1. Genel 2. Ücretler, çalışma saati, mevkii ve haklar
3. Çocuk İşçi ve Genç İşçi 4. Tesisler ve ev sağlama 5. İşçi Sağlığı ve Güvenliği 6. İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri
66
11
Worker Safety and Employee Relations
Plant Standard (SPS)
Annex 2
1.0
General
1.1
Applicants must develop
policies and systems that
cover:
•maintenance of worker safety
•compliance with wages, hours,
benefits
•age and status of workers
•good employee relations.
Worker Safety and Employee Relations
İşleme Standardı (SPS) Ek 2 1.0 Genel 1.1 Başvuru sahiplerinin güvenlik ve sistemler geliştirmesi gerekir: * İşçi güvenliğinin korunması
* Ücretler, çalışma saatleri, haklar ile uyum * Yaş ve işçilerin mevkiisi * İyi çalışan ilişkileri
2.0 Wages, Hours, Status and
Benefits
•
Workers shall be paid at least
the minimum wage, including
benefits, as required by local
and National labor law.
•
Facilities must abide by the
National mandated work
week (where applicable).
•
Compliance with National
labor laws for pay, overtime
and holiday compensation
and for hours worked beyond
the regular work day or week.
2.0 Ücretler, çalışma saati, mevkii ve hakları
* Yerel ve Ulusal iş kanunu gereği işçi hakları dahil olmak üzere, en az asgari ücret ödenecektir. * Tesisler Ulusal zorunlu çalışma haftasına (eğer varsa) uymak zorundadır. * Fazla mesai ve tatil tazminatı
ve düzenli iş günü veya haftadan fazla çalışılanlar için çalışılan süre için ulusal işgücü
yasaları ile uyumlu ödeme.
67
Worker Safety and Employee Relations
2.0 Wages, Hours, Status and
Benefits (cont’d):
•
All work, including overtime,
must be voluntary.
•
The facility shall not engage
in any form of forced or
bonded labor. This includes
human trafficking and the
holding of original identity
papers.
•
The facility shall not require
the payment of deposits,
deductions from wages, or
withholding of pay that are
not part of a legal contractual
agreement.
68
Worker Safety and Employee Relations
2.0 Ücretler, çalışma saati, durum ve haklar (devamı): * Fazla mesai dahil tüm çalışmalar, gönüllü olmalıdır. * Tesis zorla veya bağlayıcı
herhangi bir biçimi ile alıkoymayacaktır. Bu, insan kaçakçılığı ve özgün kimlik belgelerine el konmasını
kapsamaktadır. * Tesis, yasal bir sözleşme parçası olmayan teminat ödemesi, ücret kesintisi veya stopaj ödemesi talep edemez. 2.0 Wages, Hours, Status
• 2.0 Ücretler, çalışma and Benefits (cont’d):
saati, durum ve haklar •
The facility shall not make
(devamı):
deductions from wages as
•
İşletmede disiplin part of a disciplinary
sürecinin bir parçası olarak process.
ücretlerden kesinti •
All contracted or
yapılamaz.
subcontracted workers,
whether through a labor
• Tüm sözleşmeli ve taşeron employment service,
işçiler çalışma istihdam recruiter, or otherwise,
hizmetleri, işveren shall be paid in compliance
tarafından tüm yerel ya da with all local or national
laws.
ulusal yasalara uygun olarak ödenecektir.
69
Worker Safety and Employee Relations
70
Worker Safety and Employee Relations
2.0 Wages, Hours, Status
• 2.0 Ücretler, çalışma and Benefits (cont’d):
saati, durum ve haklar •
All labor, recruiting, or
(devamı):
employment services used
• Tesis tarafından kullanılan by the facility must be
tüm işçi, iş ya da istihdam legally licensed operators.
hizmetleri yasal olarak •
“Piece Work” workers
lisanslı uygulayıcılar shall receive at least the
minimum wage for hours
olmalıdır. worked.
*Kısmi çalışma" işçileri •
Only legally documented
çalıştıkları saatler için en workers shall be employed.
az asgari ücret almalıdır. * Sadece yasal olarak belgelenmiş işçiler istihdam edilecektir.
71
3.0 Child Labor and Young
Workers:
•
The applicant shall not
engage in or support the use
of child labor. The applicant
shall comply with national
child labor laws regarding
minimum working age or ILO
Minimum Age Convention
138, whichever is higher.
(See standards for definition of
ILO Convention 138)
3.0 Çocuk İşçiliği ve Genç
İşçiler: Başvuran, çocuk işçi kullanımını
desteklemeyecek veya işe almayacaktır. Başvuran asgari çalışma yaşı veya ILO Asgari Yaş
Sözleşmesi 138, ilgili ulusal çocuk işçiliği kanunlara göre hangisi daha yüksekse ona uymak zorundadır. (ILO Sözleşmesi 138’ in tanımı
için standartlara bakınız)
72
12
Worker Safety and Employee Relations
3.0 Child Labor and Young
Workers (cont’d):
•
The employment of young
workers (above the
minimum age but under
18 years old) shall be in
compliance with local laws,
including access to
compulsory education.
•
Young workers shall not be
subjected to hazardous
work.
Worker Safety and Employee Relations
3.0 Çocuk İşçiliği ve Genç
İşçiler:
•(Asgari yaşın üstünde ama 18 yaşın altındaki) genç işçi istihdamı zorunlu eğitimi içerecek şekilde yerel kanunlara uygun olacaktır.
•Genç işçiler tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
4.0 Facilities and Housing
4.1 Where applicable, meals
provided shall be
commensurate with local
eating customs.
4.2 If provided, employee
housing shall meet local
and national standards.
4.0 İşletmeler ve Barınma
4.1 Uygulanabilir yerlerde, sunulan yemekler, yerel yemek gelenekleri ile orantılı
olacaktır.
4.2 Eğer sağlanmışsa, işçi lojmanları yerel ve ulusal standartları karşılamak zorundadır.
73
Worker Safety and Employee Relations
5.0 Worker Health and Safety:
•
The facility shall ensure
proper measures for fire
safety and prevention in
work, dining, and housing
areas.
74
Worker Safety and Employee Relations
5.0 İşçi Sağlığı ve Güvenliği: * İşletme, çalışma alanında, yemekhanede ve barınma alanlarında yangın için uygun önlemleri aldığından emin olmalıdır.
5.0 Worker Health and Safety,
(cont’d):
•
Facilities shall ensure that
all equipment and
machinery are safe to
operate, including proper
installation of electrical
systems.
•
Emergency evacuation
drills shall be conducted at
least once per year.
•
An emergency response
plan shall be prepared for
serious illnesses or
accidents.
5.0 İşçi Sağlığı ve Güvenliği, (devamı): * Tesisler elektrik sistemlerinin doğru şekilde montaj edilmesi dahil tüm ekipman ve makine sistemlerinin güvenli olmasını sağlayacaktır. * Yılda en az bir kez acil tahliye tatbikatı yapılacaktır. * Ciddi hastalıklar veya kazalar için bir acil durum müdahale planı
hazırlanacaktır.
75
Worker Safety and Employee Relations
5.0 Worker Health and
Safety, (cont’d):
•
Select workers shall be
trained in the first aid for
electrical shock, profuse
bleeding, and other
possible medical
emergencies.
•
Workplace health and
safety hazards shall be
eliminated or minimized.
•
Causes of accidents shall
be investigated and
corrective actions
documented.
76
Worker Safety and Employee Relations
5.0 İşçi Sağlığı ve Güvenliği, (devamı): * Seçilmiş işçilere; elektrik çarpması, aşırı kanama ve diğer olası tıbbi acil durumlar için ilk yardım eğitimi verilecektir. * İşyeri sağlık ve güvenlik tehlikeleri ortadan kaldırılacak veya minimize edilecektir. * Kazaların nedenleri araştırılmalı ve düzeltici eylemler belgelenmelidir.
77
6.0 Worker Rights and
Employee Relations
(cont’d):
The facility shall provide to all
workers the following
information:
- terms of employment
- worker’s rights
compensation & benefits
disciplinary policies
grievance procedures
- authorized deductions
This information must be
provided in the prevalent
language of a majority of
employees.
6.0 İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri (devamı): Tesis tüm işçilerine aşağıdaki bilgileri sağlamak zorundadır: ‐ İstihdam şartları
‐ İşçi hakları
‐ tazminat ve haklar
‐ disiplin politikaları
‐ şikayet prosedürleri ‐ izin kesintileri Bu bilgiler, çalışanların çoğunluğunun kullandığı
lisanda sağlanmalıdır.
78
13
Worker Safety and Employee Relations
6.0 Worker Rights and
Employee Relations
(cont’d):
•
Subcontracted or
temporary workers shall
receive that same
information as described
above.
•
Workers shall have the
right to terminate their
employment after
reasonable notice.
Worker Safety and Employee Relations
6.0 İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri (devamı): * Taşeron veya geçici süre çalışan işçiler, yukarıda açıklandığı gibi aynı bilgileri alırlar. * İşçiler makul bir bildirimden sonra iş
feshetme hakkına sahip olacaktır.
6.0 Worker Rights and
Employee Relations
(cont’d):
•
The facility shall provide for
equal opportunity with
respect to recruitment,
compensation, access to
training, promotion,
termination or retirement.
•
The facility shall treat
workers with respect and
not engage in or permit
physical, verbal or sexual
abuse or harassment.
6.0 İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri (devamı): * İşletme askerlik ve tazminata riayet ederek eğitim, terfi, işten ayrılma veya emekliliğe erişiminde fırsat eşitliği sağlayacaktır. * İşletme, çalışanlarına saygılı davranacak ve fiziksel, sözel ya da cinsel istismar ya da tacize izin vermeyecektir.
79
Worker Safety and Employee Relations
6.0 Worker Rights and
Employee Relations
(cont’d):
• The facility shall appoint
a management person
responsible for ensuring
worker health and
safety.
• There shall be either the
right to collective
bargaining, or, at least
one employee shall be
elected by the workers
to represent them to
management.
80
Worker Safety and Employee Relations
6.0 İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri (devamı): * İşletme, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için sorumlu bir kişiyi yönetime atayacaktır. * Toplu iş sözleşmelerinde, yönetim kendisini temsil etmesi için bir çalışanı
seçecektir, ya da en azından işçiler tarafından seçilen bir çalışan bulunacaktır.
6.0 Worker Rights and
Employee Relations
(cont’d):
•
There shall be a written
worker grievance
process, made available
to all workers, that allows
for the anonymous
reporting of grievances to
management without fear
of retaliation.
6.0 İşçi Hakları ve Çalışan İlişkileri (devamı): Misilleme korkusu olmaksızın yönetim, şikayetlerin raporlanmasını sağlayan tüm işçiler için yazılı işçi şikayet süreci, olmalıdır.
81
82
Environment:
Storage and Disposal of Supplies
Thank You/Teşekkürler
BAP Seminar, Athens, Greece, 13 – 14 May, 2014 2014
www.gaalliance.org
83
14
Storage and Disposal of Supplies
Standard – FCFS:
•Fuel, lubricants and agricultural
chemicals shall be stored and
disposed of in a safe and
responsible manner.
•Paper and plastic refuse shall
be disposed of in a prompt,
sanitary and responsible way.
•Excessive accumulation of
waste and/or discarded farm
supplies and equipment shall be
removed and disposed of
responsibly.
Storage and Disposal of Supplies
Standart – FCFS:
•Yakıt, yağlar ve tarım kimyasalları güvenli ve sağlam bir şekilde depolanacak ve bertaraf edilecektir. •Kağıt ve plastik çöp bir hızlı, sıhhi ve güvenilir bir şekilde bertaraf edilecektir. •Atık ve / veya atılır çiftlik malzemeleri ve ekipmanları aşırı
birikiminde uzaklaştırılacak ve güvenilir şekilde bertaraf edilecektir.
85
Storage and Disposal of Supplies
Implementation:
•Fuel, lubricants and
agricultural chemicals shall be
labeled and safely stored.
Used chemicals shall be
disposed of in a responsible
manner.
•Supplies for spill cleanup shall
be available and workers
trained in their use.
•Warning signs shall be
posted.
• All facilities use fuel, oil and • Tüm tesisler yakıt, yağ ve gresi güç kaynağı olarak ve grease to power and
araç, pompalar ve diğer lubricate vehicles, pumps
mekanik cihazları yağlamak and other mechanical
amacıyla kullanmaktadır. devices.
• Çiftlik böcek öldürücüler, bitki • Farms use insecticides,
ilaçları, parasitisler ve yosun‐
herbicides, parasiticides and
öldürücü kullanmaktadır. algicides.
• Fuels are highly flammable • Yakıtlar yanıcı ve / veya patlayıcı olup, pestisitler, and/or explosive, and
herbisit ve algisidler zehirlidir pesticides, herbicides and
ve bu nedenle bunlar işçiler algicides are toxic and are
için potansiyel tehlikeler therefore considered
olarak kabul edilir.
potential hazards to
workers.
86
Storage and Disposal of Supplies
Uygulama: * Yakıt, yağlar ve tarım kimyasalları etiketlenmiş ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Kullanılan kimyasallar güvenilir şekilde bertaraf edilecektir. * Sızıntıyı temizlemek için malzemeler mevcut olacak ve işçi kullanımı konusunda eğitimli olacaktır. * Uyarı işaretleri asılı olacaktır.
Implementation:
•Trash, garbage and other
farm waste, including
discarded farm machinery and
equipment shall be disposed
of responsibly.
Uygulama: * Çöp, atık ve tarım makine ve ekipmanları dahil olmak üzere diğer çiftlik atıkları, güvenilir şekilde bertaraf edilecektir.
87
Storage and Disposal of Supplies
Highlights:
•Chemical and any potentially
toxic products must be
properly labeled and
securely stored.
88
Storage and Disposal of Supplies
Önemli noktalar:
* Kimyasal ve herhangi potansiyel toksik bir ürün düzgün bir şekilde etiketlenmiş olmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
89
Highlights:
•Used lubricants must be
disposed of in accordance to
local environmental
legislation.
•Chemical products must be
safely stored.
•Fuel storage must include
secondary containment
areas to contain possible spills.
Önemli noktalar:
* Kullanılmış yağlar yerel çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmelidir. * Kimyasal ürünler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. * Yakıt deposu olası dökülmeler için ikincil bir çevreleme alanı
içermelidir.
90
15
Storage and Disposal of Supplies
Highlights:
•Fuel storage must include
secondary containment
areas to contain possible spills.
Storage and Disposal of Supplies
Önemli noktalar:
* Yakıt deposu olası dökülmeler için ikincil bir çevreleme alanı
içermelidir.
Highlights:
•Sewage must be adequately
controlled to avoid
contamination of food
production areas and water
supply. (Applies to plants and
also farms).
•Garbage shall be retained in
water-tight receptacles with
covers to protect contents from
insects, rodents and other
animals.
Önemli noktalar:
* Gıda üretim alanlarının ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için kanalizasyonlar kontrol edilmelidir. (İşletmeler ve ayrıca çiftlikler için geçerlidir). * Çöp böceklerden, kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan içeriğini korumak için kapaklı su geçirmez kaplarda muhafaza edilmelidir.
91
92
Storage and Disposal of Supplies
Highlights:
•All facilities shall have
effective pest control
programs.
Önemli noktalar:
•Tüm işletmelerde etkin pest
kontrol programı olmalıdır.
Thank you!/Teşekkürler!
www.gaalliance.org
93
Traceability (Record-Keeping Requirement)
Traceability:
Record Keeping Requirement
BAP Seminar, Athens, Greece, 13 – 14 May, 2014
Reasons for Standard:
•
Traceability
interconnects links in
the seafood production
chain and allows tracing
of each processed lot
back to the culture unit
and inputs of origin.
•
Traceability ultimately
assures purchasers that
all steps in the production
process were in
compliance with
environmental, social and
food safety standards.
Standartın Nedenleri:
•
İzlenebilirlik deniz ürünleri üretim zinciri ile bağlantı
kurulmasını ve her bir üretim lotu için kültür birimi ve menşei girişlerine yönelik geri takibi sağlar. •
İzlenebilirlik üretim sürecinin tüm aşamalarında çevresel, sosyal ve gıda güvenliği standartlarına uygun olduğunu alıcılarına garanti eder.
96
16
Traceability (Record-Keeping Requirement)
BAP Logo Use:
•
Use of the Best
Aquaculture Practices
logo, a registered
trademark of the Global
Aquaculture Alliance,
shall be approved by
BAP in advance.
Traceability (Record-Keeping Requirement)
BAP Logo Kullanımı:
Küresel Su Ürünleri Alliance'ın
tescilli bir markası olan İyi
Yetiştiricilik Uygulamaları
logosunun kullanımından önce
BAP tarafından kabul görmesi
gerekmektedir.
97
Traceability (Record-Keeping Requirement)
Record-Keeping Requirement
- Plants:
•Applicants shall maintain
accurate records of all inputs
and outputs. The following
information shall be recorded:
-All sources of raw material.
-All ingredients, treatments and
packaging used during
production.
-Distribution of all finished
products.
Record-Keeping Requirement
- Farms:
To establish product
traceability, the following are
examples of data that shall be
recorded for each culture unit
and each production cycle:
•culture unit identification
number
•unit area or volume
•stocking data
•quantity & source of juveniles
stocked
•Medicines used
Kayıt Tutma İhtiyacı
‐ Çiftlik: Ürün izlenebilirliğini sağlamak için,
her kültür birimi ve her
üretim döngüsü için aşağıda
tutulabilinecek kayıtlara örnekler
Verilmiştir:
*Kültür birimi kimlik numarası
* Birim alan veya hacim
*Stoklama verileri
* Juvenil stokların miktarı ve kaynağı
* Kullanılan ilaçlar
98
Traceability (Record-Keeping Requirement)
Kayıt Tutma İhtiyacı
‐ İşleme: Başvuranlar tüm giriş ve çıkışlara ait kayıtları doğru şekilde tutmak zorundadır. Aşağıdaki bilgiler kaydedilecektir: * Hammaddeye ait tüm kaynaklar.
•
Tüm girdiler, uygulamalar ve üretim sırasında kullanılan ambalaj. * Tüm bitmiş ürünlerin dağıtımı.
Record-Keeping Requirement
- Plants:
•All production lots from BAP
certified farms must be
properly labeled and kept
separate from other noncertified product throughout the
entire production process.
•Primary packaging must carry
BAP lot identification.
99
Traceability (Record-Keeping Requirement)
Record-Keeping Requirement Kayıt Tutma İhtiyacı
‐ İşleme: - Plants:
Kütle denkliği:
Mass Balance
Her parti için, gelen ürünün •The total weights of incoming •
lotu ve her bir partiden yapılan lots and final pack-out for each
son paketleme ürünün toplam lot must be available to verify
ağırlığı izlenebilirlik that traceability procedures are
prosedürlerinin etkin olduğunu effective for each lot.
doğrulamak için mevcut •Traceability exercises – trace
olmalıdır.
forward and trace back
•
İzlenebilirlik egzersizleri – BAP exercises are mandated during
işleme tesisleri denetimi the BAP audit of processing
sırasında ön izleme ve geri izleme denemeleri mevcut plants
olmalıdır. 101
Kayıt Tutma İhtiyacı
‐ İşleme: •
BAP sertifikalı çiftliklerinin tüm
üretim lot’ ları düzgün bir şekilde etiketlenmeli ve tüm üretim süreci boyunca diğer sertifikalı olmayan ürünlerden ayrı tutulmalıdır. * Birincil ambalaj BAP lot tanımlaması taşımak zorundadır.
100
Traceability (Record-Keeping Requirement)
Record-Keeping Requirement
- Farms:
•To assure the integrity of the
Best Aquaculture Practices
“star” system, traceability
controls must be in place that
allow the verification of
multiple-star BAP-certified
status.
•Farms must maintain records
of all sources of stocking
material, feeds used and
processing plants sold to.
Kayıt Tutma İhtiyacı
‐ Çiftlik: * İyi Yetiştiricilik Uygulamaları
"yıldız" sistemi bütünlüğünü
sağlamak için, çoklu‐yıldızlı BAP‐
sertifika durumunun doğrulanmasını sağlayacak izlenebilirlik kontrolleri yerinde olmalıdır. * Çiftlikler stoklanan tüm malzemelerin, kullanılan yemlerin
ve satılmış işlenmiş ürünlerin kayıtlarını tutması gerekmektedir.
102
17
Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practice
SEAFOOD PROCESSING STANDARD
OVERVIEW
Thank you! Teşekkürler
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
BAP Seafood Processing Standard Overview
General Content of The Standard
1.Regulatory Compliance
2.Quality System Management
3.Staff management
4.Environmental and Waste Management
5.Food Safety Management
6.Verification Management
7.Traceability Management
Annexes to Standard:
1.Glossary
2.Social Accountability Component
3.Effluent Management Component
4.Traceability Management
5.Product Testing
6.Standards for Testing of Water
7.Sampling Plan for Suppliers
Standarttın Genel içeriği
1.Yasal Uygunluk
2.Kalite yönetim Sistemi
3.Personel yönetimi
4.Çevre ve Atık Yönetimi
5.Gıda Güvenliği Yönetimi
6.Doğrulama Yönetimi
7.İzlenebilirlik yönetimi
Standartın ekleri:
1.Sözlük
2.Sosyal Sorumluluk Bileşeni
3.Atık Yönetimi
4.İzlenilebilirlik Yönetimi
5.Ürün testi
6.Su analiz standartı
7.Tedarikçiler için örnekleme planı
105
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 1: Regulatory Compliance
Covered Under “Common Elements” Section
106
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standart 1 : Yasal Uygunluk
‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
107
Standard 2: Quality Systems Management
Highlights Only
Standart 2: Kalite yönetim Sistemi
Sadece önemli kısımları
108
18
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
General Requirements:
Genel Gereksinimler:
2.2
Quality Manual
2.2 Kalite el kitabı
2.3
Quality Policy Statement
2.3 Kalite politika bildirimi
2.4
Management 2.4 Yönetimin Sorumlulukları
Responsibility
2.5 Yönetimin Taahhüdü
2.5
Management Commitment
2.6 Kaynak yönetimi
2.6
Resource Management
2.7 Yönetim Gözden Geçirme
2.7
Management Review
2.8 Satın alma
2.8
Purchasing
2.9 Tedarikçi onayı ve 2.9
Supplier Approval and performans izleme
Performance Monitoring
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Genel gereksinimler‐Devamı
General Requirements, cont’d:
2.10 Genel Doküman 2.10 General Documents Gereksinimleri
Requirements
2.11 Şartname
2.11 Specifications
2.12 Prosedürler
2.12 Procedures
2.13 Kayıtların korunması
2.13 Record Keeping
2.14 Düzeltici faaliyetler
2.14 Corrective Action
2.15 Control of Non Conformity 2.15 Uygunsuzlukların kontrolü
2.16 Acil durum yönetimi ve Ürün 2.16 Serious Incident Management and Product Geri Çağırma
Recall
2.17 Şikayetlerin incelenmesi
2.17 Complaint Handling
109
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
110
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
• Takes into account all products • Üretilen tüm ürünleri dikkate being produced. alır. Highlights of Standard 2
Standart 2’ nin önemli kısımları
The Food Safety/Quality Management System must:
Gıda güvenliği/Kalite yönetim sistemi: It must demonstrate:
Göstermesi gerekenler:
• Yönetim taahhüttü
• Management commitment
• Gıda güvenliği ile bağlantılı
• The responsibilities of all olan tüm personelin persons whose work is related sorumlulukları
to food safety.
• Uygun kaynakların hazırda • Availability of adequate bulunması
resources.
• Robust management review. • Güçlü bir yönetim gözden Including identification and geçirmesi. Eksiklerin correction of deficiencies
tanımlanması ve düzeltilmesini kapsamalıdır. 111
•
•
•
•
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
have purchasing specifications • Tedarikçiler, ürünler, for suppliers, products, servisler ve malzemeler services and ingredients.
için satın alma özellikleri Have a rigorous supplier • Titiz tedarikçi onayı ve approval and monitoring izleme programı
program
have a robust recordkeeping • Sağlam kayıt tutma ve and documentary control belgesel kontrol sistemi
system
• Acil durum yönetim have a system for the sistemi ve müşteri management of serious şikayetleri ile ilgilenen bir incidents, and a system for sistem olmalı
dealing with customer complaints.
113
112
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 3: Staff Management Standart 3 : Personel Yönetimi
Covered Under “Common Elements Section”
‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
114
19
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 4: Environmental and Waste Management
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standart 4: Çevre ve Atık Yönetimi
Covered Under “Common ‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
Elements” Section
NOTE: Standard 4 includes NOT: Standart 4 adresi aynı
several clauses that address olan birçok maddeyi içerir:
both:
•Çevrenin kimyasal ve •Protection of the atıklardan korunması
environment from chemicals •Yukarıdaki gibi‐Çalışanların and waste
güvenliğini korumak •As above – to protect employee safety
115
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 5: Food Safety Management
Highlights Only
Standart 5: Gıda güvenliği Yönetimi
Sadece önemli kısımlar
116
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
• Genel Gereksinimler
General Requirements:
5.1 Yönetim sistemi
5.1
Management Systems
5.2 HACCP uyumu
5.2
HACCP Compliance
5.3 HACCP Prosedür 5.3
HACCP Procedures değerlendirme
Evaluation
5.4 Dış kaynaklar ve Gıda 5.4 Outsourcing and Food güvenliği
Defense
5.5 Haşere mücadele
5.5
Pest Control
5.6 Tesis tasarım ve İnşaat
5.6 Facility Design and Construction
5.7 Bakım‐Onarım
5.7
Maintenance
5.8 Temizlik ve Sanitasyon
5.8 Cleaning and Sanitation
117
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Genel Gereksinimler:
General Requirements:
5.9
Personnel
5.10 Ice and Water
5.11 Chemical Products
5.12 Ventilation
5.13 Storage, Transportation and Product Labeling
5.14 Cross‐Contamination
5.15 Product and Process Testing
118
5.0
5.9 Personel
5.10 Buz ve Su
5.11 Kimyasal Ürünler
5.12 Havalandırma
5.13 Depolama, Taşıma ve ürün etiketleme
5.14 Çapraz bulaşma
5.15 Ürün ve proses testi
119
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Food Safety Management 5.0 Gıda Güvenlik Yönetimi
5.1
The elements of the Applicants Food Safety Management System must be documented, implemented, maintained and continually improved.
5.1 Gıda Güvenlik yönetim sistemine başvuru unsurları yazılı, uygulanabilir olmalı, saklanmalı
ve sürekli geliştirilmelidir. 120
20
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
HACCP plans must:
HACCP planlarının zorunlulukları:
Important Points Regarding BAP standartı altında HACCP the HACCP plan under the planına ilişkin önemli BAP Standard
noktalar
•include all pertinent hazards according to the FDA Hazards and Controls Guide and Codex Alimentarius. •FDA tehlikeleri, kontrol kılavuzu ve kodeks Alimentarius ile bağlantılı tüm tehlikeleri içermelidir. 121
122
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
The BAP Standard is specifically BAP standartı özellikle Deniz aquaculture seafood. Therefore ürünleri yetiştiriciliği içindir. Bu it Mandates that the HACCP nedenle HACCP planının şunları
plan must include:
içermesi gerekmektedir:
•Aquaculture drugs •Environmental contaminants and pesticides potentially introduced at the farm supplier level
•Allergens
•Su ürünleri yetiştiricilik ilaçları
•Tedarikçi düzeyinde çiftliğe potansiyel olarak giren çevresel kontaminantlar ve pestisitler •Alerjenler
Possible sources of contaminants
at aquaculture farms
Su ürünleri yetiştiricilik
çiftliklerindeki bulaşanların
potansiyel kaynağı
Possible sources of contaminants
at aquaculture farms
Su ürünleri yetiştiricilik
çiftliklerindeki bulaşanların
potansiyel kaynağı
123
GAA BAP Deniz Ürünleri İşleme Standartı
Genel Bakış
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Balık ve Balıkçılık Ürünleri
Tehlike ve kontrol kılavuzu
Nisan 2011
Adres:
www.fda.gov
125
Fish and Fisheries Products
Hazards and Controls Guidance
April 2011
Available at:
www.fda.gov
126
21
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
•The HACCP plan must be • HACCP planı en az yıllık olarak reviewed at least annually and güncellenmelidir ve gerekli revised where necessary.
görüldüğünde tekrar gözden geçirilmelidir. •It must also be revised as a result of:
• Ayrıca,
‐ Müşteri şikayetleri
‐ Yasal değişiklikler
– Customer Complaints
‐ Proses, türler, içerikler ve – Changes in legislation
paketlemede ki değişiklikler – Changes in processes, sonucunda,
species, ingredients, revize edilmelidir. packaging
Important points – 5.4 ‐
Outsourcing and Food Defense
Önemli noktalar‐5.4‐
Dış kaynak ve Gıda Koruma
127
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
128
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Outsourcing ‐ The facility is Dış kaynak‐İşletmenin alanda bulunması gereken required to have a prosedür:
procedure in place that:
Food Defense ‐ The facility is required to have a procedure in place that:
•Maintains strict control over any process or procedure that is outsourced
•Ensures facilities they use to outsource are monitored for compliance through this and the supplier approval clause
•Prevents potential food safety risks from uncontrolled access
•Risks include from employees, visitors, and chemicals and products on site
•Dış kaynaklı tüm proses veya prosedürleri sıkı şekilde kontrolünü sağlama
•İşletmenin kullandığı dış
kaynakların buna uygun şekilde izlendiği ve onaylı
tedarikçilere uyum sağladığından emin olun
129
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Important points ‐ SSOPs
and Facility Design
Önemli noktalar‐ SSOP ve İşletme Dizaynı
Gıda Koruma‐İşletmenin alanda bulunması gereken prosedür:
• Kontrol edilmeyen girişlerden gelen potansiyel gıda güvenliği riskini önlemek
•Alanda çalışanlardan, ziyaretçilerden, kimyasal ve ürünlerden gelen riskleri içermeli 130
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
• The applicant must have: • Başvuranlar: Written Sanitation Standard İyi üretim uygulamaları, kişisel Operating Procedures that hijyen ve temizlik includes Good Manufacturing prosedürlerini içeren yazılı
Practices, personal hygiene sanitasyon Standart operasyon and cleaning schedules. prosedürü olmalıdır.
• Standard 5 includes numerous Standart 5; personel, uygunsuz clauses for the prevention of tesis tasarımı, uygunsuz ürün contamination from koruma, maddeler, paketleme personnel, inappropriate plant ve mutfak eşyaları
design, improper protection of kullanımından kaynaklanan product, ingredients and bulaşmayı önlemeyi kapsayan packaging, use of utensils, and sayısız hükmü içermelidir.
so on
131
132
22
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
*Haşere kontrol, malzeme • Pest control, control of kontrolü, sanitasyon ve temizlik ingredients, sanitation and cleaning schedules, and more, planı ve fazlası hazır olmalıdır
are also included here.
• There are several provisions for product testing as well as environmental swabbing to ensure adequate sanitation.
* Uygun sanitasyonu sağlandığından emin olmak için ürün testlerinin yanı sıra çevre swap alımı için çeşitli hükümler olmalıdır. 134
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 5 also includes several clauses regarding cross‐
Standart 5 Çapraz bulaşma ile contamination:
ilgilide çeşitli hükümler içerir:
Önemli noktalar‐Çapraz Bulaşma
Important Points – Cross Contamination
•The plant must prevent ALL sources of cross contamination:
– Allergens
– foreign material
– unsanitary objects
– Condensation
– Inadequate drainage
– equipment construction and design
İşletme çapraz bulaşmanın TÜM kaynaklarını önlemelidir:
‐Alerjenler
‐Yabancı maddeler
‐Sağlıksız objeler
‐Yoğunlaşma
‐Uygunsuz kanalizasyon
‐Ekipman yapımı ve dizaynı
135
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
• The plant must prevent cross • İşletme çiğ ve bitmiş ürün arasındaki çapraz bulaşmayı
contamination between raw önlemelidir:
and finished products. 136
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Important Points ‐ Other
Additional Considerations: ‐ Ingredients
‐ Packaging materials ‐ Additives
•
‐
‐
‐
Önemli noktalar‐Diğer
Ek Önlemler:
Malzemeler
Paketleme materyalleri
Katkı maddeleri
137
138
23
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
• The facility must assure the • İşletme üretim, depolama ve safety of water and ice, kullanımı kapsayan su ve including it’s manufacture, buzun güvenliğinden emin storage and use. olmalıdır.
• The applicant must have a quality and food safety • Başvuranların, gelen program for incoming supplies tedarikçiler kadar çıkan ürünler as well as outgoing products ve işlemede olan ürünler için and products in process. kalite ve gıda güvenliği sistemi olmalıdır.
139
Best Aquaculture Practices (BAP)
Feed Mill Standard (FMS)
BAP Feed Mill Standard Contents
Std. Topic
Feed Mill Standard 5 — Waste Management
Std. Başlık
1
Property Rights & Regulatory
Compliance
1
Mülkiyet Hakları ve Yasal
Uyum
2
Community Relations, Worker
Safety & Employee Relations
2
Toplumsal İlişkiler, İşçi
Güvenliği ve Çalışan İlişkileri
3
Fish Meal & Fish Oil
Conservation
3
Balık unu ve Balık Yağı
Koruma
4
Storage & Disposal of
Supplies
4
Sarf malzeme depolama &
bertaraf
5
Waste Management
5
Atık yönetimi
6
HACCP Process Controls &
Good Manufacturing
Practices
6
HACCP Süreç Kontrolleri ve
İyi Üretim Uygulamaları
7
İzlenilebilirlik
7
Traceability
143
143
Implementation:
•Unwanted or expired
ingredients and unwanted
finished product generally
present the greatest
challenges in waste disposal,
so a rigorous program for their
removal shall be in place.
•Such materials shall be kept
in covered containers or
storage areas, removed
frequently and disposed of
properly.
Uygulama:
•İstenmeyen ya da süresi dolmuş
maddeler ve istenmeyen son ürünler, genellikle atık bertarafında büyük zorluklar oluşturmaktadır, bu nedenle bunların uzaklaştırmasını
kapsayan ciddi bir program olmalıdır. •Bu tür malzemeler, kapalı kaplarda veya depolama alanlarında saklanarak sık sık uzaklaştırılıp ve düzgün şekilde bertaraf edilir.
144
144
24
Feed Mill Standard 5 — Waste Management
Implementation:
•Waste ingredients and
unsellable material shall be
isolated and identified, and
shall only recovered as feed
after the absence of hazardous
contamination has been assured.
•Waste and unsellable material
containing hazardous levels of
veterinary drugs, contaminants
or other hazards shall be
disposed of appropriately.
Feed Mill Standard 5 — Waste Management
Uygulama:
* Atık maddeler ve satılamayan materyaller izole edilmeli ve tanımlanmalıdır ve sadece tehlikeli kontaminasyon içermediğinden emin olduktan sonra yem olarak tekrar kullanılabilirler.
* Atıklar ve veteriner ilaçları, kirletici veya diğer tehlikeli düzeyde satılamayan materyaller içerenler uygun şekilde bertaraf edilecektir.
Audit Clause Highlights:
•Proper storage and disposal
of expired or unwanted
ingredients or finished
products.
•Waste containing drugs or
other contaminants to be
disposed of properly.
•Disposal of garbage and other
solid waste according to local
regulations.
Denetimin önemli noktaları:
•Süresi dolmuş veya istenmeyen maddeler veya son ürünlerin uygun şekilde depolanması ve bertarafı.
•İlaçların ya da diğer kirletici içeren atıkların düzgün şekilde bertaraf edilmesi.
•Yerel düzenlemelere uygun şekilde çöp ve diğer katı atıkların bertarafı.
145
145
Feed Mill Standard 6 — Food Safety
HACCP Process Controls,
Good Manufacturing
Practices
“Feed mills shall have current,
systematic and documented
process controls combined
with good manufacturing
practices that minimize or
eliminate food safety hazards.
Food safety hazards shall be
identified and corresponding
risks managed effectively
through a HACCP-based or
equivalent system.”
146
146
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Süreç Kontrolleri, İyi Üretim Uygulamaları
"Yem fabrikaları, gıda güvenliği tehlikelerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için iyi üretim uygulamaları ile birlikte, mevcut sistematik ve belgelenmiş bir süreç kontrollerine sahip olmalıdır. Gıda güvenliği tehlikeleri tespit edilecek ve ilgili riskler HACCP tabanlı veya eşdeğer bir sistem aracılığıyla etkin şekilde yönetilmeli "
HACCP Process Controls
and Implementation of Good
Manufacturing Practices:
At a minimum, the hazard
analysis shall address:
•Risks of chemical
contamination of ingredients
and/or finished products.
•Risk of incorrect dosing or
mislabeling for medicated feed.
HACCP Süreci Kontrolleri ve İyi Üretim Uygulamalarının gerçekleştirilmesi: Tehlike analizi en azından, * Malzemeler ve / veya son ürünlere kimyasal bulaşma riskleri. * İlaçlı yemde yanlış doz veya yanlış etiketleme riski.
ele almalıdır.
147
147
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Process Controls
and Implementation of Good
Manufacturing Practices
(cont’d):
•Biological hazards arising from
the use of feed ingredients
derived from certain nonprocessed and/or processed
aquaculture products.
148
148
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Süreci Kontrolleri ve İyi Üretim Uygulamaları (devamı): * Belli olmayan işlenmiş ve / veya işlenmiş su ürünlerinden türetilen yem maddeleri kullanımından kaynaklanan biyolojik tehlikeler.
149
149
HACCP Process Controls:
Highlights:
•The applicant shall have
documented HACCP and
quality management plans.
•The HACCP plan shall
adequately address potential
chemical, biological and
other safety hazards with
appropriate preventive
measures and monitoring,
corrective actions and product
recall procedures.
HACCP Süreci Kontrolleri:
Önemli noktalar:
•Başvuru sahiplerinin yazılı HACCP ve kalite yönetim planları olması
gerekmektedir.
•HACCP planı; uygun önleyici tedbirler ve bunların izlenmesi, düzeltici eylemler ve ürün geri çağırma prosedürleri ile potansiyel kimyasal, biyolojik ve diğer güvenlik tedbirlerini uygun şekilde tanımlamalıdır.
150
150
25
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Process Controls:
•For producers of medicated
feeds, the HACCP plan or
other system shall address the
special risks of incorrect dosing
or mislabeling.
•The HACCP plan shall include
flow charts on the feed
production process that
indicate critical control points.
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Süreci Kontrolleri:
•İlaçlı yem üreticileri için, HACCP planı ya da diğer sistem; yanlış
doz veya yanlış etiketlemenin özel risklerini ele alacaktır. •HACCP planı kritik kontrol noktalarını gösteren yem üretim sürecine ait akış şemalarını
içermelidir.
HACCP Process Controls:
•The HACCP plan shall include
an organizational chart that
describes the management
structure.
•Process controls shall identify
preventative measures for
each identified hazard at each
critical control point.
HACCP Süreci Kontrolleri :
•HACCP planı yönetim yapısını
açıklayan bir organizasyon şeması
içerecektir. •Proses kontrolleri her kritik kontrol noktasında tespit edilen her tehlike için önleyici tedbirleri belirtmek zorundadır.
151
151
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Process Controls:
•The applicant shall be able to
demonstrate that corrective
actions are implemented and
monitored.
•Incoming ingredients shall be
inspected. Tags or labels on
ingredients shall be checked
for medications, trace
minerals or other additives.
152
152
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Süreci Kontrolleri :
•Başvuranlar düzeltici eylemlerin uygulandığını ve takip edilebildiğini gösterebilmelidir. •Gelen malzemeler kontrol edilecektir. Katkı maddeleri üzerindeki etiket veya belirteçlerden ilaçlar, iz elementler veya diğer ek katkı
maddeleri kontrol edilebilinecektir.
HACCP Process Controls:
•The applicant shall maintain
copies of supplier certificates
that indicate incoming raw
materials are free from banned
chemicals or antibiotics.
•The applicant shall
periodically sample and
analyze incoming
ingredients for adulterants or
toxins.
HACCP Süreci Kontrolleri:
•Başvuran, gelen hammaddenin yasaklı kimyasal veya antibiyotikten arınmış olduğunu gösteren tedarikçi belgelerinin kopyalarını muhafaza edecektir. •Başvuranlar saflık veya toksinler için gelen malzemeyi periyodik olarak örnekler ve analiz eder.
153
153
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Process Controls:
•The applicant shall respect
prohibitions of the re-feeding
of ingredients from like
aquaculture organisms to
prevent transmission of
disease.
•Medicated feeds shall be
stored separately from all
other feed materials, products
and premixes.
154
154
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
HACCP Süreci Kontrolleri :
•Başvuranlar hastalığın bulaşmasını önlemek için, akuakültür organizmalarından gelen ürün bileşenleri ile yeniden besleme yasaklarına uymalıdır. •İlaçlı yemler diğer tüm yem malzemeleri, ürünler ve premikslerden ayrı saklanır.
155
155
HACCP Process Controls:
•Warnings and speciesspecific instructions shall be
clearly evident on labels and
tags.
•The HACCP plan shall
incorporate a manual of
standard operating
procedures (SOPs) based on
good management practices.
HACCP Süreci Kontrolleri :
•Uyarılar ve türe özgü talimatlar etiketlerde ve etiket başlıklarında açıkça belirtilecektir.
•HACCP planı, iyi yönetim uygulamalarına dayalı standart operasyon prosedürlerinin (SOP) bir kılavuzunu içermelidir.
156
156
26
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
Good Manufacturing
Practices:
•The applicant shall have
effective methods for
maintaining isolation between
ingredients and between
ingredients and finished
products.
•GMPs shall identify how
ingredients, feeds and feed
contact surfaces are
protected from adulteration
with chemical and physical
contaminants.
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
İyi Üretim Uygulamaları: * Başvuranların bileşenler arasında ve bileşenler ile son ürün arasında izolasyonu sağlamak için etkili yöntemleri olacaktır. * GMP’ ler bileşenler, yemler ve yeme temas eden yüzeylerin kimyasal ve fiziksel kirleticilerden nasıl koruduğunu belirleyecektir.
Good Manufacturing
Practices (Cont’d):
•The applicant shall have an
effective pest control
program.
•GMP’s shall describe routine
cleaning operations and how
they are monitored.
•GMP’s shall include
procedures for verifying
through product analysis that
the GMP’s are controlling the
hazards they designed to
address.
İyi Üretim Uygulamaları
(devamı): •Başvuranlar etkili bir haşere kontrol programına sahip olmalıdır.
•GMP rutin temizlik işlemlerini ve nasıl izlendiğini tanımlamalıdır.
•GMP’ ler ürün analizlerini doğrulayan prosedürler içerir. 157
157
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
Good Manufacturing
Practices (Cont’d):
•Implementation of GMPs that
manage bulk and bagged
ingredients on a rotational,
first-in-first-out basis and
avoids cross contamination.
•The applicant shall segregate
processed feeds from
unprocessed ingredients and
misformulated, damaged or
returned feeds.
158
158
Feed Mill - Standard 6 — Food Safety
İyi Üretim Uygulamaları
(devamı): •GMP uygulaması, rotasyonel ilk giren ilk çıkar temelinde ve çapraz kontaminasyondan kaçınacak şekilde dökme ve torbalı
maddeleri yönetir.
•Başvuranlar işlenmemiş yemleri işlenmemiş maddelerden ve formüle edilmemiş zarar görmüş
veya iade yemlerden ayrılmalıdır. Good Manufacturing
Practices (Cont’d):
•GMPs shall identify how
labels are received, handled
and stored to prevent
mislabeling.
•Process controls shall identify
recall procedures.
•Tags and labels for finished
products shall conform to
legislation in the countries
where the feed products are
sold.
İyi Üretim Uygulamaları
(devamı): •GMP ‘ ler etiket kaybını önlemek için, etiketlerin nasıl alındığını, kullanıldığını ve saklandığını
belirleyecektir.
•Proses kontrolleri geri çağırma prosedürlerini belirleyecektir.
•Son ürünler için etiketler ve etiket başlıkları yem ürünlerinin satıldığı ülkelerdeki mevzuata uygun olmalıdır.
159
159
160
160
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Standard 6: Verification Management
Thank You/ Teşekkürler
Highlights Only
Standart 6: Yönetim doğrulaması
Sadece önemli kısımlar
www.gaalliance.org
161
162
27
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Product Release
Internal Audit
Calibration
Sampling
Laboratory Testing
– 6.1 Ürün bırakma
– 6.2 İç denetim
– 6.3 Kalibrasyon
– 6.4 Örnekleme
– 6.4 Laboratuvar testi GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Ürün bırakma:
Product Release:
•Mandatory – Procedures for the •Zorunlu: Ürünlerin serbest bırakılması için prosedürler
release of products.
İç denetim:
Internal Audit:
Başvuranların BAP standartlarını
•The applicant must have an internal audit system that covers kapsayan iç denetim sistemine sahip olması gerekmektedir.
the elements of the BAP Standard. Such as:
‐Ürün güvenliği
‐ Product Safety
‐Kalite
‐Quality
‐İzlenilebilirlik
‐Traceability
‐Çevre yönetimi
‐ Environmental Management
‐Yasal uygunluk
‐ Regulatory Compliance
163
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Calibration:
Kalibrasyon:
•The Applicant must identify the •Başvuranlar Gıda güvenliği için measurements critical to food kritik olan ölçümleri ve izleme safety, the measuring and cihazlarını tanımlamalı (gıda monitoring devices required to güvenliğinden emin olmak için gerekli ölçüm ve izleme cihazları), assure product safety and methods to assure calibration is standart tarafından kabul edilen şekilde kalibrasyon sağlanması
traceable to a recognized standard. 164
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
•Other important points:
‐ Team that carries out instrument calibration ‐ Calibration frequency
‐ Documentation for reference standards
• Diğer önemli noktalar:
‐Cihazların kalibrasyonunu takip eden takım
‐Kalibrasyon sıklığı
‐Standarta referans yapan dokümanlar
165
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
166
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Sampling
•A written sampling program for product testing must be available; the Applicant must be in compliance with the written program.
Örnekleme
•Ürünlerin testi için yazılı
örnekleme planı olmalı; Başvuranlar yazılı olan bu programa uyum sağlamalıdır.
Laboratory Testing
•
The Applicant must prepare and implement a system to ensure that product/ingredient analyses critical to the confirmation of product safety is undertaken and that such analyses are performed to standards equivalent to ISO 17025.
167
Laboratuvar testi
•Başvurular gıda güvenliği doğrulaması için kritik olan ürün/malzeme analiz sistemi hazırlamalı ve uygulamalıdır. Analizler ISO 17025’ e eşdeğer standartlarla yapılmalıdır.
168
28
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Plant Standard Annexes
Standard 7: Traceability Management
Standart 7: İzlenilebilirlik Yönetimi
Covered Under “Common Elements” Section
‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
Tesis Standart ekleri
Annex 1 – Glossary
Ek 1‐ Sözlük
Contains definitions of terms
Terim tanımlarını içermektedir
169
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Annex 2: Social Accountability Management Component
Ek 2: Sosyal sorumluluk yönetim bileşeni
Covered Under “Common Elements” Section
‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
171
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
1.0 Compliance Options 1.1 No Discharge Into Natural Water Bodies: Facilities that do not discharge any effluents directly or indirectly into naturally occurring water bodies and comply with all other BAP requirements are eligible for BAP certification. (Examples: effluents used for irrigation or other purpose preventing discharge to naturally occurring water bodies. Where this is confirmed the requirements to sample and test effluents in Section 2 (below) do not apply.) 170
1.0 Uyum seçenekleri
1.1 Doğal su ortamına tahliye yok: İşletme doğal su ortamına doğrudan veya dolaylı olarak deşarj yapmamalı ve BAP sertifikasyonu için tüm diğer BAP gereksinimlerine uygun olmalıdır. (örneğin; atık su, sulama veya diğer amaçlarla kullanılan doğal su kütlesine karışmayan sulardır. Bölüm 2 (altta) yer alan örnekleme ve atık su testlerine gereksinim duyulmamaktadır.
173
Annex 3: Effluent Management
Ek 3: Atık Yönetimi
Highlights
Önemli kısımlar
172
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
1.2 Belediye veya Özel Arıtma 1.2 Discharge to Municipal or tesislerine deşarj:
Private Treatment Plants: Facilities that have a valid Belediye veya endüstriyel park contract with a municipality or tesisleri ile devlet atık industrial park facility that yönetmeliğine uygun şekilde assumes the responsibility to atık bertaraf etme treat and dispose of effluents sorumluluğunu kabul eden in compliance with işletmelerle geçerli sözleşmesi government, regional and olan şirketler eğer tüm BAP local regulations are eligible gereksinimlerini karşılarsa BAP for BAP certification if all other sertifikasyonu için uygundur. BAP requirements are met. (Bölüm 2 (altta) yer alan (Where this is confirmed the örnekleme ve atık su testlerine requirements to sample and gereksinim duyulmamaktadır).
test effluents in Section 2 (below) do not apply.) 174
29
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
1.2.1 İşletmeler belediye veya 1.2.1 Plants shall not exceed endüstriyel uygulama işlemine local or national atıklarını gönderirken yerel government permitted veya ulusal yük seviyelerini load levels when discharging effluents to a aşmamalıdır. municipal or industrial treatment facility. GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
1.3 Yerinde uygulama: İşletme 1.3 On‐Site Treatment: Facility doğal su ortamına karışacak treats its own effluents and discharges under a valid olan atıklarına ve deşarjlarına government permit into a geçerli devlet izinleri altında naturally occurring water body müdahale edebilir ve bölüm 2 (sea, river, estuary, etc.) and de (aşağıda) tanımlanan tüm all BAP effluent parameters BAP atık parametreleri are met as described in karşılanmalıdır.
Section 2 (below). 175
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
2 Atık Kayıtları
2 Effluent Records 2.1 For New Applicants: At least 2.1 Yeni başvuranlar: en az three consecutive months of son üç aya ait atık kayıtları
effluent data, collected during operasyon sırasında, doğal su operation, must be available ortamına (nehirler, dereler, for effluents that enter natural kanallar, nehir ağızları vb.) giriş
yapan atık miktarı bilgileri bodies of water (rivers, mevcut olmalıdır. Atık streams, canals, estuaries, etc.). Effluent samples shall be numuneleri Bölüm 2’ deki analyzed for all the variables tabloda listelenen tüm listed in the Table in Section 2 değişiklikler için analiz (including 3 months’ worth for edilmelidir.
the quarterly variables). 176
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
2.2 For Recertification: Test 2.2 Yeniden belgelendirme: results ongoing as noted in the Test sonuçları aşağıda table below.
belirtildiği gibi sürdürülür.
2.3 To minimize the chance of disease transmission from 2.3 Doğal sulara deşarj edilen effluents discharged to natural atıklardan hastalık yayılmasını
waters, plants shall screen out önlemek için, tesisler hastalık solids and treat effluents by organizmalarını öldüren chlorination or another klorlama veya diğer metotlar method of disinfection which ile dezenfeksiyon işleminde will kill the disease organisms kullanılan katılar ve before release.
uygulamaları izleyebilmelidir. 177
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
2.4 Records of effluent water 2.4 Doğal sulara giriş yapan quality concentrations atık suların kalite entering natural bodies of konsantrasyonları devlet water shall comply with düzenlemeleri, veya BAP kriterlerinden (Aşağıdaki government regulations, or the BAP criteria (See Table tabloya bakınız) hangisi daha below), whichever is stricter. sıkı ise onunla uyum sağlamalıdır. 179
178
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Variable (units)
pH (standard units)
Initial Value*
Final Value
(Applicable after 31 December Collection
2018)
Frequency
6.0‐9.5
6.0‐9.0
Monthly
Total suspended solids (mg/L)
200 or less
100 or less
Quarterly
Soluble phosphorus (mg/L)
10 or less
5 or less
Monthly
Total ammonia nitrogen (mg/L)
20 or less
10 or less
Monthly
5‐day biochemical oxygen demand (mg/L)
500 or less
200 or less
Quarterly
Oil and grease (mg/L)
30 or less
20 or less
Quarterly
180
30
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Değişken (birim) pH (standart birim)
Başlangıç
değeri
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Sonuç değeri (31 Örnekleme Aralık 2018’ dan Sıklığı
sonra uygulanabilir)
6.0‐9.5
6.0‐9.0
Aylık
Total askıda katı (mg/L)
200 veya az
100 veya az
Üç aylık
Çözünür fosfor (mg/L)
10 veya az
5 veya az
Aylık
Toplam amonyum azotu (mg/L)
20 veya az
10 veya az
Aylık
5‐gün biyokimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L)
500 veya az
200 veya az
Üç aylık
Yağ ve gres
30 veya az
20 veya az
Üç aylık
2.5 Applicants must record and submit the average annual concentrations for each variable for effluents that entered natural bodies (“receiving waters”) of water from your facility during the last calendar year. This will include:
2.5.1 pH (standard units)
2.5.2 Total suspended solids (mg/L)
2.5.3 Total ammonia nitrogen (mg/L)
2.5.4 Soluble phosphorus (mg/L)
2.5.5 5‐day biochemical oxygen demand (mg/L)
2.5.6 Oil and grease (mg/L)
2.5 Başvuranlar son takvim yılında işletmesinden doğal su ortamına giriş yapan atığın her bir değişkeni için ortalama yıllık konsantrasyonu kaydetmeli ve sunabilmelidir. Bu;
2.5.1 pH (standart birim)
2.5.2 Toplam askıda katı madde (mg/L)
2.5.3 Toplam amonyum azotu (mg/L)
2.5.4 Çözünür Fosfor (mg/L)
2.5.5 5‐Günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L)
2.5.6 Yağ ve gres (mg/L) içerebilir
181
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
2.6 The Applicant must record 2.6 Başvuranlar metre küp/gün and provide to the auditor (sadece bilgilendirme amaçlı) the annual average volume of olarak ortalama yıllık atık effluent discharge in cubic miktarını kaydetmeli ve meters/day. (Informational denetçiye tedarik etmelidir.
purposes only)
182
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Annex 4 – Traceability Management Component
Ek 4 İzlenilebilirlik Yönetim Bileşeni
Covered Under “Common Elements” Section
‘’Genel öğeler’’ kapsamında ele alınmıştır
183
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Annexes 5‐7
Topical List Only
184
GAA BAP Seafood Processing Standard Overview
Ekler 5‐7
5.Guidelines for Product Testing 5. Ürün testi rehberi
6.Water Quality Testing Standards
Sadece Güncel liste
7.Sampling Plan for Suppliers
185
6. Su kalitesi test standartı
7. Tedarikçiler için örnekleme planı
186
31
Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practice
Thank You
Introduction:
BAP Farm & Hatchery Standards
Teşekkürler
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
Historical Perspective:
GAA introduced the first
aquaculture “standard” in 1999
– Codes of Practice for
Responsible Shrimp Farming
Release
Date:
Farm Standards:
Tarihsel Perspektif: GAA ilk kez su ürünleri yetiştiricilik "standart" ını 1999 yılında tanıttı.
‐ Sorumlu Karides yetiştiriciliği için uygulama Kodları
1
Shrimp Farm (pond culture only)
Mar, 2003
2
Shrimp Hatchery
Sep, 2004
3
Tilapia Farm (pond culture only)
Sep, 2008
4
Channel Catfish Farm (pond culture only)
Jun, 2008
5
Pangasius Farm (pond culture only)
Aug, 2010
6
Salmon Farm (net-pen culture only)
May, 2011
7
Fish and Crustacean Farm Standard (ponds,
raceways, cages in fresh, brackish & marine waters)
May, 2013
8
Mussels
Aug, 2013
Other Standards:
9
Seafood Processing Plant*
10 Feed Mill
189
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
Nov, 2003
Jun, 2010
*for plants that process species covered by BAP Farm Standards
190
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
Shrimp Std.
Catfish Std.
Fish and Crustacean Farm
Standard
Tilapia Std.
(Rev. 4/13, Includes marine cage farms)
FCFS launched: May, 2013.
Pangasius Std.
Salmon Std.
No changes until 18 mo. review
Mussel Std.
Launched
August, 2013
191
• The new Fish & Crustacean
Farm Standard focuses on
culture systems rather than
species by species.
• It DOES, however, maintain
unique species-related
aspects where applicable,
through supplements to the
standard.
* Yeni Balık & Kabuklu Çiftliği Standartı tür yakın tür yerine kültür sistemleri üzerinde duruluyor. *Öyle, ama, standarta ek olarak uygulanabilir yerlerde, tek türe ilişkin yönünü korumaktadır.
192
32
BAP Farm, Hatchery & Feed Mill Standards
• The new Fish and
Crustacean Farm Standard
(FCFS) applies to all types
of production systems for
finfish and crustaceans
(excluding cage-raised
salmonids, which remain a
separate standard).
• FCFS Implementation time
frames:
• Mandatory for all farms
since January 1, 2014
* Yeni Balık ve Kabuklu Çiftlik Standartı (FCFS) (ayrı bir standartta yer alan salmonids kafes yetiştiriciliği hariç) balık ve kabuklu deniz hayvanlarının tüm üretim sistem modelleri için geçerlidir. FCFS Uygulama süresi çerçeveleri: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tüm çiftlikler için zorunlu
Thank you Teşekkürler
www.gaalliance.org
193
194
Sediment Management
“Farms shall be located and
operated in such a way that
they minimize negative impacts
on sediment quality outside a
defined sediment impact
zone, or on water quality within
the general vicinity of the farm.”
Causes of Sediment
Accumulation include:
•Settlement of feces and
uneaten food.
•Detachment of fouling debris
from nets.
Environment:
Sediment Management
(Marine Cage Farms)
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
"Çiftlikler sediment etki alanı veya çiftliğin genel çevresindeki su kalitesi alanlarının dışında sediment kalitesi üzerindeki negatif etkileri en aza indirecek alanda bulunmalı ve işletilmelidir. Sediment birikim nedenleri şunlardır: •Dışkı ve yenmemiş yemler
•Ağlardan gelen fouling atıklarını
ayırma
196
195
Sediment Management
Benthic Impacts:
•The occurrence or severity of
these effects varies greatly
among locations and regions
and sediment monitoring is
the most practical means of
detecting change.
•Operating permits for the farm
typically establish “allowable”
benthic impacts.
•These are defined in terms of
one or more chemical properties
of the sediments.
Sediment Management
Bentik Etkiler: * Bu etkilerin oluşumu veya şiddeti yerler ve bölgeler arasında büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve sedimenti izleme bu değişikliği saptamanın en pratik yoludur. * Çiftliklere çalıştırma izinleri genellikle "izin verilen" bentik etkilere göre verilmektedir. * Bunlar sedimentin bir ya da daha fazla kimyasal özelliği için tanımlanmıştır.
197
Benthic Impacts - Allowable
Sediment Impact Zone:
•The allowable sediment impact
zone that shall not exceed the
total area of the farm
(footprint) plus a boundary
zone of 40 meters around it.
•The footprint may be shifted in
any direction to account for
normally occurring uneven
current patterns, as long as
the total area remains the
same.
Bentik Etkiler – İzin verilen sediment etki alanı:
•İzin verilen sediment etki alanı
Çiftliğin (ayak izi) toplam alanı artı
bunun çevresindeki 40 metrelik bir sınır bölge alanını aşamaz.
•Ayak izi, normalde mevcut pürüzlü yapılardan dolayı
hesaplamanızdan herhangi bir yönde bir miktar kayma olabilir fakat toplam alan aynı kalır. 198
33
Sediment Management
Benthic Impacts - Allowable
Sediment Impact Zone:
•Other terms used:
•Allowable Zone of Effect –
(AZE, Scotland)”
•Footprint of Deposition
Sediment Management
Bentik Etkileri – İzin verilen sediment etki zonu: * Kullanılan diğer terimler: * Etkiye izin verilen zon ‐ (AZE, İskoçya) "
* Tortunun Ayak İzi
Sediment Impact Zone
Allowable Zone of Effect
Footprint of Deposition
Sediment Etki Zonu
Etkiye izin verilen zon
Tortunun Ayak İzi
199
200
Sediment Management
Chemical Indicators:
•Demonstrate that there is no
organic build-up at the
boundary of the allowable
sediment impact zone by
comparison to the reference
stations.
Sediment Management
Kimyasal Göstergeler:
•Referans istasyon ile karşılaştırıldığında, izin verilen sediment etki zonunun sınırında herhangi bir organik birikme olmadığını göstermek.
Boundary/Sınır
2 Reference
stations ≤ 1
km from
allowable zone
Chemical Indicators:
•Chemical indicators used for
this purpose include:
9Sulfide
9REDOX potential
9total organic carbon or total
volatile solids
9visual inspection with
documentation by video
•Use standard methods of
sampling and analysis that
conform to generally accepted
international standards.
Kimyasal Göstergeler: * Bu amaç için kullanılan kimyasal göstergeler arasında şunlar yer almaktadır: ‐ Sülfür ‐ Redoks potansiyeli ‐ Toplam organik karbon veya toplam değişken katılar
‐ Video ile belgelendirilen görsel denetim * Genellikle uluslararası kabul görmüş standartlara uygun numune alma ve analiz yöntemlerini kullanın.
201
202
Sediment Management
Sediment Sampling:
•Monitor the organic build-up
on the seabed within the
allowable zone.
•Sampling must coincide with
the period of peak feeding
during each crop cycle.
•Demonstrate that there is no
organic build-up at the
boundary of the allowable
impact zone by comparison to
specified reference stations.
Sediment Management
Sediment Örnekleme:
•İzin verilen bölge içinde deniz dibi üzerindeki organik birikmeyi izleyin.
•Örnekleme her bir ürün döngüsü
sırasında yemlemenin en üst düzeyde olduğu döneme denk gelmelidir. •Belirtilen bir referans istasyon ile karşılaştırıldığında izin verilen etki zonunda herhangi bir organik birikim olmadığını gösteriniz.
203
Sediment Sampling:
•Sampling must coincide with
the period of peak feeding
during each crop cycle.
1
2 3 4 5 6 7
Sediment Örnekleme:
•Örnekleme her bir ürün döngüsü
sırasında yemlemenin en üst düzeyde olduğu döneme denk gelmelidir. 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Peak Feeding Period
204
34
Sediment Management
Water Quality:
•Most farms measure
dissolved oxygen (DO) levels
frequently or continuously to
ensure the well-being of their
fish.
•Measurement of metabolites
such as phosphates and
ammonia and DO is not
necessary for BAP
certification, except where this
is already required as a
condition of the farm’s
operating permits.
Su kalitesi:
•Çiftliklerin sık sık veya sürekli olarak balık refahından emin olmak için çözünmüş oksijen (DO) düzeyini ölçmektedir.
•Çiftliğin işletme izinlerinin bir koşulu olarak gerekli olduğu durumlar dışında fosfat ve amonyak gibi metabolitlerin ve çözünmüş oksijenin ölçülmesi BAP sertifikasyonu için gerekli değildir. Thank You/ Teşekkürler
www.gaalliance.org
205
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
The
Fishmeal
Issue
206
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
Balık unu
konusu
Perceived as the greatest obstacle to sustainable aquaculture
Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için büyük engel olarak algılanmaktadır Whenever it “takes fish to make fish”
Ne zaman “balık yapmak için balık aldığında”
“Farms shall accurately monitor
feed inputs and minimize the
use of fishmeal and fish oil
derived from wild fisheries.”
Reasons for Standard:
Although fish meal and fish oil
are renewable resources, there
are limits to the amounts of
these products the world’s
oceans can supply.
"Çiftlikler yem girişlerini tam olarak izlemeli ve yabani balıkçılıktan gelen balık unu ve balık yağı kullanımını en aza indirmelidir." Standartın Nedenleri: Balık unu ve balık yağı
yenilenebilir kaynaklar olmasına rağmen, dünya okyanuslarınında bu ürünü sağlayabilmede bir sınır değeri mevcuttur.
207
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
• The worldwide supply of fish
meal and fish oil has
remained relatively stable
in spite of increasing
aquaculture production
208
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
• Artan su ürünleri üretimine rağmen balık unu ve balık yağı
tedariki dünya çapında nispeten sabit kalmıştır.
209
Reasons for Standard:
•The BAP program supports
the use of protein feed
ingredients derived from
terrestrial sources, as well as
fishmeal and fish oil produced
from fish processing and
fishery by-products.
Standartın nedenleri:
BAP Programı karasal kaynaklardan türetilmiş protein yem maddeleri kullanımını, hem de balık işleme ve balıkçılık ürünlerinden üretilen balık unu ve balık yağı kullanımını
destekler.
210
35
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
Reasons for Standard:
•Fishery-based ingredients
from wild sources should come
from sustainable fisheries, such
as those certified by the IFFO
or the MSC.
•A useful tool to identify the
sustainability status of fisheries
is the FishSource website
maintained by SFP.
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
Standartın nedenleri :
•Vahşi yaşam kaynaklarından gelen balıkçılık bazlı maddeler IFFO veya MSC gibi sertifikalı
sürdürülebilir balıkçılık kaynaklarından gelmelidir. •SFP tarafından sürdürülen balık‐
kaynağı web sitesi Balıkçılık tesisinin sürdürülebilirlik durumunu belirlemek için kullanışlı bir sitedir.
IFFO:
•The Marine Ingredients
Organization (also known as
the International Fishmeal and
Fish Oil Organization - IFFO) is
an international non-profit
organization which represents
fishmeal and fish oil producers
and related trades throughout
the world.
IFFO:
•Deniz Malzemeleri Örgütü (Ayrıca Uluslararası balık unu ve balık yağı
Teşkilatı olarak da bilinir ‐ IFFO) dünyada balık unu ve balık yağı
üreticileri ve ilgili esnafı da temsil eden uluslararası bir sivil toplum örgütüdür.
211
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
IFFO:
•The IFFO Global Standard
for Responsible Supply (IFFO
RS) offers producers the
opportunity to demonstrate
responsible raw material
sourcing and production
through independently-audited
certification of factories and
associated fisheries.
212
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
IFFO:
•Sorumlu Tedarik için IFFO Global Standardı (IFFO RS) üreticilere, hammadde kaynağından sorumlu ve bağımsız denetimden geçmiş
sertifikalı fabrikalar ve bağlantılı
balıkçıları göstermek için bir fırsat sunuyor.
MSC:
•The Marine Stewardship
Council (MSC) is an
international non-profit
organization whose mission is
to contribute to the health of the
world’s oceans by using their
fishery certification program to
recognize sustainable fishing
practices.
MSC:
•Uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Marine Stewardship Council (MSC)’ nın misyonu dünya okyanuslarının sağlığına sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını tanıyan onların balıkçılık sertifikasyon programını
kullanarak katkıda bulunmaktır. 213
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
SFP:
The Sustainable Fisheries
Partnership (SFP) maintains a
website called FishSource,
where assessments of
sustainability and improvement
needs of various fisheries are
shown.
http://www.fishsource.com/
214
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
SFP:
Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı
(SFP) bir çok balıkçının sürdürülebilirliği ve iyileştirme ihtiyaçlarının değerlendirildiği FishSource adında bir web sitesini sürdürmektedir.
http://www.fishsource.com/
215
BAP Feed Mill & Farm Stds:
•If a farm buys its feed from a
BAP-certified feed mill, this
provides the necessary
assurance regarding
responsible sourcing of fishery
and other ingredients.
•In other cases, farms shall
obtain documents from feed
suppliers that assure all
ingredients meet responsible
sourcing standards
equivalent to the BAP feed mill
standards.
BAP Yem fabrikası & Çiftlik
Standartı:
•Bir çiftlik BAP‐Sertifikalı yem fabrikasından yem satın alırsa, bu balıkçılık ve diğer malzemelerin sorumlu kaynağı ile ilgili gerekli güvenceyi sağlar. •Diğer durumlarda, çiftlikler içeriğin, ‐BAP yem fabrikası
standartlarına eşdeğer‐ sorumlu kaynak standartları tarafından karşılandığından emin olmak için yem tedarikçilerinden doküman alabilir.
216
36
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
“Fish In:Fish Out” Ratio
(FIFO)
•The “fish in:fish out” ratio is
one of several means of
measuring the ecological
efficiency of an aquaculture
system.
•It compares the amount of
fish consumed by the system
(usually in the form of fishmeal
and fish oil) with the amount of
fish produced.
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
“Balık giriş : Balık çıkış’’
oranı (FIFO)
•"Balık giriş: balık çıkış" oranı bir su ürünleri yetiştiricilik sisteminin ekolojik verimliliğini ölçmeyi sağlayan çeşitli araçlardan biridir. •Bu üretilen balık miktarı ile (genellikle balık unu ve balık yağı
şeklinde) sistem tarafından tüketilen balık miktarını
karşılaştırır.
“Fish In:Fish Out” Ratio
(FIFO)
•Farms must calculate the FIFO
ratio (for each crop) based on
fish meal and fish oil
inclusion rates.
•This information must be
obtained from the farm’s feed
suppliers and is referred to as
the Feed Fish Inclusion
Factor.
“Balık giriş : Balık çıkış’’
oranı (FIFO)
•Çiftlikler balık unu ve balık yağı
içerik oranlarına dayalı (her ürün için) FIFO oranını hesaplamalıdır.
•Bu bilgiler, çiftliğin yem tedarikçilerinden temin edilmelidir ve yemin balık İçerme faktörü
olarak adlandırılır.
217
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
“Fish In:Fish Out” Ratio
(FIFO)
•With this information farms can
determine the equivalent
amount of whole fish used to
produce the diets used.
•Farms must also calculate the
Feed Conversion Factor
(FCR) for each crop.
•To calculate FIFO:
FIFO = FFIF x FCR
218
Environment: Fishmeal and Fish Oil Conservation
“Balık giriş : Balık çıkış’’
oranı (FIFO)
•Bu bilgi ile, çiftlikler yem üretimi için kullanılan bütün balığın eşdeğer miktarını belirleyebilir. •Çiftlikler her ürün için yem Dönüşüm Faktörünü (FCR) hesaplaması gerekmektedir. •FIFO'yu hesaplamak için:
FIFO = FFIF x FCR
“Fish In:Fish Out” Ratio
(FIFO)
•BAP has established the
following FIFO values for
species for which we have
data:
-Salmon = 2.0
-White shrimp = 1.2
-Black Tiger shrimp = 1.7
-Tilapia = 0.7
-Pangasius = 0.5
•Sea Bass/Sea Bream = ???
“Balık giriş : Balık çıkış’’ oranı
(FIFO)
•BAP veriye sahip olduğu için türler için aşağıdaki FIFO değerleri kurmuştur: - Somon = 2.0
-Beyaz Karides= 1.2
-Black Tiger Karides = 1.7
-Tilapia = 0.7
-Panga = 0.5
-Levrek/Çipura = ???
219
220
Thank You/ Teşekkürler
Environment:
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
www.gaalliance.org
BAP Seminar, Athens, Greece, 13 – 14 May, 2014
37
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Escapes:
•Escapees can affect wild fish
by competing with them for
food and/or habitat, or by
transmission of disease.
•When the escaped fish are the
same species as wild fish in the
area, they can interbreed and
lead to changes in genetic
population profile.
Kaçışlar:
•Kaçaklar, gıda ve / veya habitat için, ya da hastalığın bulaşması
yoluyla onlarla rekabet ederek vahşi balıkları etkileyebilir. •Kaçan balık alanındaki vahşi balık türü ile aynı tür olduğunda, çiftleşerek genetik popülasyon profilinde değişikliklere yol açabilir.
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Standard:
•Certified farms shall take
measures to minimize
escapes of farm stock.
•Farms shall comply with
governmental regulations
regarding the use of native and
non-native species, and
genetically modified
aquaculture species.
•Wild juveniles shall not be
stocked.
Standart:
•Sertifikalı çiftlikler, çiftlik stokundan kaçışları en aza indirmek için önlemler alacaktır.
•
Çiftlikleri, yerli ve yerli olmayan türlerin kullanımı ve genetiği değiştirilmiş türlerin yetiştiriciliğine ilişkin hükümet düzenlemeleri uymak zorundadır. •Yabani juveniller stoklanmayacaktır.
223
224
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Reasons for Standard:
•
Escapes species could
lead to interbreeding and
alteration of the gene pools
of local fish populations.
•
Competition with native
species.
•
Diseases can also be
transmitted from escapees
to wild fish.
Standatın nedenleri:
•
Kaçan türler kendi türleri arasında üreme ve yerel balık popülasyonunun gen havuzlarında değişikliğe yol açabilir. •
Yerli türler ile rekabet. •
Hastalık kaçan balıklardan yabani balıklara geçebilir.
Importation of Non-Native
Species:
•Farms shall comply with
government regulations
regarding the importation of
non-native species.
•Among other factors,
regulation is required
because diseases can be
transferred between
countries and species by
importations of eggs, fry and
broodstock.
Yerli olmayan türlerin ithalatı:
•Çiftlikleri yerli olmayan türlerin ithalatı ile ilgili hükümet düzenlemelerine uymak zorundadır. •Diğer faktörlerin yanı sıra hastalıklar; yumurta, yavru ve anaç
ithalatı ile ülkeler ve türler arasında yayılabildiği için yönetmelik gerektirir.
225
226
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Reasons for Standard:
Standartın Nedenleri:
•
Should GMO fish or
•
Gelecekte genetik olarak crustaceans be
modifiye edilmiş organizmalar commercialized in the future,
(GMO) veya kabuklu producers shall comply
hayvanlar ticari olarak with all regulations in
sunulacaktır, üreticiler üreten producing and consuming
ve tüketen ülkelerin tüm countries.
düzenlemelere uymak •
Since some consumers do
zorundadır. not desire GMO foods, they •
Bazı tüketiciler genetik olarak should be provided with
modifiye edilmiş (GMO)’ lu reliable information to
gıdaları arzu etmediğinden, enable informed food
bunlar bilinçli gıda seçimlerini choices.
etkinleştirmek için güvenilir bilgiler sağlamalıdır.
227
Implementation:
•All holding, transport and
culture systems shall be
designed, operated and
maintained to minimize the
escape of eggs, larval forms,
juveniles and adult animals.
•All incidents involving escapes
shall be accurately
documented. Farms should
demonstrate reductions in
escapes over time.
Uygulama:
•Tüm stok, taşıma ve kültür sistemleri, yumurta, larva formları, juvenil ve yetişkin hayvanların kaçışlarını en aza indirmek için dizayn edilmeli, yönetilmeli ve muhafaza edilmelidir.
•Kaçış içeren tüm olaylar doğru şekilde dokümante edilecektir. Çiftlikler zamanla kaçış miktarında azalmalar olduğunu göstermelidir.
228
38
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Implementation:
•Cages, nets and pens shall
be tagged and maintained in
good condition, and records
of repairs shall be kept.
•Periodic inspections of
mooring lines shall be
documented.
Uygulama:
•Kafesler, ağlar ve kafesler etiketli olmalı ve iyi koşullarda muhafaza edilmeli ve onarım kayıtları
tutulmalıdır.
•Demirleme hatlarının periyodik muayeneleri dokümante edilmelidir
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Implementation:
•Jump nets that extend above
the water line should surround
the perimeters of net cages.
Uygulama:
•Su hattı üzerinde uzanan koruma ağları ağ kafeslerin çevresini kuşatması gerekmektedir.
229
230
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Fish Containment Plan:
•Applicants shall have a written
Fish Containment Plan (FCP)
that includes provisions
stipulated in the farm’s
operating permits as well as the
provisions below, if not so
stipulated.
•The plan shall have two parts:
1.Escape prevention.
2.Dealing with known or
suspected escapes.
Balık Muhafaza Planı:
•Başvuranlar, çiftlik işletme izinlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen hükümleri içeren yazılı
Balık Muhafaza Planına (FCP) sahip olmalıdır.
•Planının iki bölümü olacaktır:
1. Kaçışların önlenmesi
2. Bilinen ya da şüphelenilen kaçışlarla başa çıkmak.
Fish Containment Plan:
1.Escape prevention.
•The main surface components
of the system to be inspected
least annually and repaired or
replaced as needed.
•The sub-surface components
to be inspected and replaced,
as needed, at least every two
years or between each crop
cycle, whichever is shorter.
Balık Muhafaza Planı:
1.Kaçış Önleme.
•Sistemin ana yüzey parçaları yılda en az bir kez kontrol edilmeli ve tamir edilmeli ya da gerekli ise değiştirilmeli. •Alt yüzey bileşenleri en az iki yılda bir ya da her bir ürün döngüsü
arasında, hangisi daha kısa ise kontrol edilir ve gerekli ise değiştirilir.
231
232
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Balık Muhafaza Planı:
Fish Containment Plan:
1.Escape prevention (cont’d). 1.Kaçış Önleme (devamı).
•Equipment shall be replaced as •Gerektiğinde Ekipman değiştirilir. needed.
•Tüm operasyonel ağların yüzeyi •All operational nets shall be
en azından haftada bir kez ve alt surface checked for holes at
yüzeyi ise en az her dört haftada least weekly and checked subbir kez delik için kontrol surface at least every four
edilmelidir. weeks.
•Predator deterrence procedures •Predetör caydırıcılık prosedürü, predetörlerin ağlarda delik that minimize the risk that
oluşturma riskini en aza indirir.
predators can make holes in
Fish Containment Plan:
1.Escape prevention (cont’d).
•Boat equipment that includes
guards on propellers
•Staff training procedures that
minimize the risk of contact
between boats and farm nets.
•Procedures to warn non-farm
marine traffic of the farm’s
presence.
Balık Muhafaza Planı:
1.Kaçış Önleme (devamı).
•Korumalar üzerinde pervaneleri içeren tekne ekipmanları
•Personel eğitim prosedürleri tekneler ile çiftlik ağları arasındaki temas riskini en aza indirir.
•Çiftliğin varlığı konusunda çiftlik dışı deniz trafiği uyarmak için prosedürler.
nets.
233
234
39
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Fish Containment Plan:
2.Dealing with known or
suspected escapes.
•BAP applicants shall maintain
equipment for attempted
recapture and have written
procedures for its use in
situations where it might work.
Balık Muhafaza Planı:
2.Bilinen ya da şüphelenilen kaçış
ile başa çıkmak * BAP adaylarının yeniden yakalama için ekipmanları mevcut olmalı ve bunların gerekli durumlarda kullanımına ilişkin yazılı prosedürleri mevcut olmalıdır.
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Fish Containment Plan:
2.Dealing with known or
suspected escapes (cont’d).
•If an escape is known or
suspected to have occurred,
the cause shall be
investigated immediately, and
steps shall be taken to correct
it. These actions shall be
documented.
Balık Muhafaza Planı:
2.Bilinen ya da şüphelenilen kaçış ile başa çıkmak (devamı)
•Eğer bir kaçış biliniyor veya meydana geldiği şüphesi mevcutsa, nedeni derhal incelenmelidir, ve düzeltme için adım atılmalıdır. Bu eylemler dokümante edilmelidir.
235
236
Stocking Sources, Control of Escapes, GMO’s
Fish Containment Plan:
Balık Muhafaza Planı:
Fish escape
response kit
Thank You/ Teşekkürler
www.gaalliance.org
237
Predator Control and Wildlife Interactions
Standard:
Standart:
“Farms shall manage physical “Çiftlik vahşi yaşam ile fiziksel etkileşimi yönetmek zorundadır.”
interactions with wildlife.”
Environment:
Predator Control and Wildlife Interactions
Reasons for Standard:
•Aquaculture farms are often
located where abundant
marine wildlife is common.
•Wildlife species may be
attracted to farms as habitat,
refuge, or as a source of food.
Standartın Nedenleri:
•Su ürünleri yetiştiricilik çiftlikleri genellikle vahşi hayatın yoğun olduğu alanlarda yer almaktadır.
•Vahşi yaşam türlerini çiftlikler habitat olarak, sığınak, ya da gıda kaynağı olarak cezbedebilir
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
240
40
Predator Control and Wildlife Interactions
Reasons for Standard:
•Many interactions with wildlife
are harmless, but in some
cases, they can injure wildlife
through entanglement and
drowning in nets, or they can
even damage farm equipment
(such as cages).
•Farms may be required to
adopt special precautions if
they are permitted to locate in
or near “critical” or “sensitive”
habitat areas.
Predator Control and Wildlife Interactions
Standartın Nedenleri:
•Vahşi hayat ile birçok etkileşim zararsızdır, ancak bazı
durumlarda, ağların dolanması ve batmasıyla vahşi yaşama, ya da çiftlik ekipmanlarına (örneğin kafesler gibi) zarar verebilirler. •Eğer çiftliklerin "kritik" veya "hassas" bir habitat alanının yakınında bulunmasına izin verilmişse özel önlemler alması
gerekebilir.
Predator Control:
•Farms must obey laws
related to the destruction of
birds and other potential
predators.
•The BAP program strongly
encourages farms to employ
humane, non-lethal
measures for predator
control, even when lethal
methods are permitted.
Yırtıcı Kontrolü:
•Çiftlikleri kuşlar ve diğer potansiyel yırtıcıların imhası ile ilgili yasalara uymak zorundadır. •BAP Programı öldürücü metotlara izin verilmesi durumunda bile yırtıcı kontrolleri için insancıl, öldürücü olmayan önlemleri uygulaması için çiftlikleri teşvik eder.
241
Predator Control and Wildlife Interactions
Wildlife Interaction Plan:
•Applicants operating cages
shall have a written Wildlife
Interaction Plan (WIP) that
provides details on how the
farm will manage wildlife
interactions.
242
Predator Control and Wildlife Interactions
Vahşi Yaşam Etkileşim
Planı:
•Kafes işletme faaliyetinde bulunan başvuru sahipleri, vahşi yaşam etkileşimleri nasıl yöneteceği ile ilgili detayları
içeren yazılı Vahşi yaşam Etkileşim Planına (WIP) sahip olmalıdır.
Wildlife Interaction Plan:
•Examples of topics to be
addressed in a Wildlife
Interaction Plan:
-List of protected species in
farm area.
-Description of farm’s passive
deterrents.
-List of personnel authorized
to carry out lethal control
measures when necessary.
-Recording and reporting
procedures.
Vahşi Yaşam Etkileşim Planı:
Vahşi Yaşam Etkileşim Planında ele alınacak konulardan örnekler: •Çiftlik alanı içinde korunan türlerin listesi. •Çiftlikteki pasif caydırıcıların tanımı
•Gerektiğinde ölümcül kontrol önlemleri yürütmek için yetkili personel listesi. •Kaydetme ve raporlama prosedürleri.
243
Predator Control and Wildlife Interactions
Wildlife Interaction Plan:
-Designation of members of
staff to carry out lethal control
measures, if needed, and for
training of that individual in
humane slaughter methods.
244
Predator Control and Wildlife Interactions
Vahşi Yaşam Etkileşim
Planı :
- Öldürücü kontrol önlemleri yürütmek için üye personellerin belirlenmesi, ve gerekirse bu kişilerin insani kesim yöntemleri ile ilgili bu bireylerin eğitimi.
245
Wildlife Interaction Plan:
•Farm staff shall be trained to
recognize endangered or
protected species and there
shall be a system for
recording and reporting such
observations.
•Farm employees shall be
familiar with the provisions of
the WIP and trained in aspects
of it that they may be called
upon to implement
Vahşi Yaşam Etkileşim Planı :
•Çiftlik personeli tehlikede veya korunan türler tanıması için eğitim verilecek ve bu gözlemleri raporlama ve kayıt için bir sistem var olacaktır.
•Çiftlik çalışanları WIP hükümlerini tanımalı ve bu konuda eğitilmelidir. Uygulama için çağrılabilirler.
246
41
Predator Control and Wildlife Interactions
Wildlife Interaction Plan:
•Farms shall record (and
report where required) the
species and numbers of all
avian, mammalian and reptilian
mortalities.
Vahşi Yaşam Etkileşim Planı :
•Çiftlikler türleri ve tüm kuş
memeli ve sürüngen ölümlerin sayılarını kaydedecektir (ve gerekli durumlarda rapor edeceklerdir).
Thank you/ Teşekkürler
www.gaalliance.org
247
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Standard:
•Producers shall demonstrate
that all operations on farms are
designed and operated with
animal welfare in mind, and
maximum survival shall be
sought.
•Employees shall be trained
to provide appropriate levels of
husbandry.
Animal Health & Welfare:
Culture Conditions & Practices
Standart:
•Üreticiler, çiftliklerdeki tüm işlemlerin hayvan refahı
düşünülerek ve maksimum hayatta kalma aranacak şekilde dizayn edildiğini ve faaliyet gösterdiğini kanıtlamak zorundadır.
•Çalışanlar yetiştiriciliği uygun düzeyde sağlaması için eğitim verilecektir.
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
250
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Reasons for Standard:
•Fish and crustaceans may
experience stress from
various causes, including
transport, handling and water
quality degradation, or at
harvest.
•Producers should at all times
avoid culture conditions that
may cause needless harm to
the fish.
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Standartın nedenleri:
•Balık ve kabuklular taşıma, temas ve su kalitesi bozulma veya hasattı
içeren çeşitli nedenlerden dolayı
stres yaşayabilir. •Üreticiler her zaman balıklara gereksiz yere zarar verebilecek kültür koşullarından kaçınmalıdır.
251
Implementation:
•Aquaculture farms should
minimize stressful situations
during handling.
•Culture conditions should be
managed to avoid situations
that could lead to stress, injury
or disease.
•Accessible, dead animals
shall be removed from cages at
least daily and disposed of
properly.
•Farm staff shall inspect the
culture facility regularly.
Uygulama:
•Yetiştiricilik çiftlikleri taşıma sırasında stresli durumları en aza indirmesi gerekmektedir.
•Kültür koşulları; stres, yaralanma veya hastalığa neden olabilen durumlardan kaçınacak şekilde yönetilmelidir.
• Erişilebilir durumdaki ölü
hayvanlar en azından günlük olarak kafeslerden kaldırılmalı ve düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.
•Çiftlik çalışanları düzenli olarak kültür tesisini denetlemelidir.
252
42
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Implementation:
•Stocking Density. The BAP
standard requires operators to
establish and implement their
own stocking density limits.
•The applicant’s facility shall
apply a maximum biomass
limit based on performance
measures for aquatic animal
health and survival records,
and any applicable national
regulations.
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Uygulama:
•Stoklama Yoğunluğu. BAP standartı kendi stoklama yoğunluğu sınırları kurmak ve uygulamak için operatörlere ihtiyaç duyar.
•Başvuranların tesis sucul hayvan sağlığı ve hayatta kalma kayıtları için performansı temel alan ve herhangi bir ulusal düzenlemeye dayalı maksimum biyokütle limitini uygulayacaktır. Implementation:
•Farms shall implement
measures to prevent
unnecessary animal suffering
during crowding and
handling.
•The facility shall define upper
limits for time periods of
fasting, crowding and time out
of water.
Uygulama:
•Çiftlikler kalabalık ve taşıma sırasında hayvanların gereksiz acı
çekmesini önlemek için gerekli tedbirleri uygulayacaktır. •Tesis açlık, yoğunluk ve su dışındaki zaman periyodunun en üst limitini tanımlamalıdır.
253
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Implementation:
•Farms shall implement
measures to prevent
unnecessary animal suffering
during crowding and
handling.
•The facility shall define upper
limits for time periods of
fasting, crowding and time out
of water.
•Live transport of animals
should maintain adequate
water quality during transport.
254
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Uygulama:
•Çiftlikler kalabalık ve taşıma sırasında hayvanların gereksiz acı
çekmesini önlemek için gerekli tedbirleri uygulayacaktır. •Tesis açlık, yoğunluk ve su dışındaki zaman periyodunun en üst limitini tanımlamalıdır.
•Hayvanların canlı taşıması
sırasında uygun su kalitesini değerlerini koruması gerekir
255
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Implementation:
•The adequacy and duration of
live haul transport methods
shall be assessed through
documented mortality rates
during transport.
•Health management
procedures shall be defined in
a health management plan.
256
Animal Health & Welfare: Health & Welfare
Uygulama:
•Canlı mesafeli taşımacılık yöntemlerinin yeterliliği ve süresi taşıma sırasında belgelenen ölüm oranları üzerinden değerlendirilecektir. •Sağlık yönetimi prosedürleri sağlık yönetim planında tanımlanır.
257
Implementation:
•The health management plan
shall also include provisions for
proper biosecurity controls.
(see standards for Biosecurity
and Disease Control).
•Disease outbreaks shall be
managed through rapid
diagnosis and treatment, and
when necessary, humane
slaughter.
Uygulama:
•Sağlık yönetimi planı, aynı
zamanda uygun bir biyogüvenlik kontrolü için gerekli önlemleri içerir. (Biyogüvenlik ve Hastalık Kontrol standartlarına bakınız). •Salgın hastalıklar; hızlı teşhis, tedavi ve gerektiğinde, insani katliam dahil olacak şekilde yönetilmelidir.
258
43
Food Safety:
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Thank you/ Teşekkürler
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Standard:
•Proactively prohibited
antibiotics, drugs and other
chemical compounds SHALL
NOT BE USED.
•Other therapeutic agents shall
be used as directed on product
labels for control of diagnosed
diseases or required pond
management, and not for
prophylactic purposes
without veterinary oversight.
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Standart:
•Proaktif yasaklanmış
antibiyotikler, ilaçlar ve diğer kimyasal bileşikler KULLANILMAYACAKTIR.
•Terapötik maddeler hastalığın kontrolü ve gerekli havuz yönetimi için ürün etiketlerinin üzerinde direk kullanılmalı ve veteriner gözetimi olmadan profilaktik amaçlılar kullanılmamalıdır. Reasons for Standard:
•Residues of some therapeutic
agents can accumulate in fish
(and crustacean) tissue and
present a potential health
hazard to humans.
•Apart from compromising food
safety, failure to comply with
such regulations can have
serious economic
consequences to all involved
in the food supply chain.
Standartın Nedenleri:
•Bazı terapötik ajanların kalıntıları balık (ve kabuklu) dokusunda birikir ve insanlar için potansiyel sağlık tehlikesi oluşturabilir.
•Gıda güvenliğini tehlikeye sokmasının yanı sıra, bu tür düzenlemelere uyulmaması tüm gıda tedarik zincirinde yer alanlarda ciddi ekonomik sonuçlara neden olabilir.
261
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
262
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Reasons for Standard:
Standartın Nedenleri :
•Prolonged use of antibiotics can
lead to antibiotic resistance in
disease organisms that affect
fish and other aquaculture
species.
•Some farms are located near
land used for agricultural or
other purposes. Pesticides,
heavy metals, etc., may be
present as a result of previous
(or ongoing) land use practices.
•Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı balık ve diğer su ürünleri türleri etkileyen hastalık organizmaların antibiyotiğe karşı
direncinin oluşmasına yol açabilir. •Bazı çiftlikler tarım veya diğer amaçlarla kullanılan arazilerin yakınında bulunmaktadır. Pestisitler, vb ağır metaller, önceki (ya da devam eden) arazi kullanım uygulamalarının bir sonucu olarak alanda mevcut olabilir.
263
Reasons for Standard:
•It is also important to ensure
that feed and feed ingredients
do not contain unsafe levels of
these or other contaminants.
•Use of certain
Standartın Nedenleri :
•Ayrıca yem ve yem maddelerinin bu veya diğer kirleticileri güvenli olmayan düzeyde içermediklerinden emin olmakta önemlidir.
•Çiftlik tesisleri ve tutucu yapılarda bazı zehirli maddelerin kullanımı, potansiyel çevre kirletici ortaya çıkmasına neden olabilir.
264
44
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Concerns for Antibiotic Use:
•Chloramphenicol and
nitrofuran antibiotics are
proactively prohibited for use
in food production in all
countries.
•Other drugs and chemicals,
such as antibiotics, malachite
green, gentian violet, heavy
metals, parasiticides and
hormones, may be proactively
prohibited in specific countries.
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Antibiyotik kullanımındaki
Endişeler:
•Kloramfenikol ve nitrofuran antibiyotikler tüm ülkelerde aktif gıda üretimi için kullanılması
yasaktır. •Antibiyotikler, malaşit yeşili, gentian violet, ağır metaller, parasitisler ve hormonlar gibi diğer ilaçlar ve kimyasallar, proaktif olarak belirli ülkelerde yasaklanmış olabilir.
Concerns for Antibiotic Use:
•When antibiotics that are not
proactively prohibited for use
in both the local and importing
country are used for
therapeutic purposes,
antibiotic residue tests shall
be carried out after the
withdrawal period to ensure
regulatory limits on residues
are met.
•Example: Oxytetracycline
Antibiyotik kullanımındaki
Endişeler:
•Hem yerel hem de ithalatçı
ülkelerde aktif bir şekilde kullanımı yasaklanmamış
antibiyotikler tedavi amaçlı
kullanıldığında, yasal sınırlara uyulduğundan emin olmak için antibiyotik kalıntı testleri arınma periyodundan sonra yapılmalıdır. Örnek: Oksitetrasiklin
265
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Antibiotic Use and Screening
Programs:
•Where available, farms may
use residue testing data from
government surveillance or
processing plant pre-harvest
screening programs.
•Records for disease diagnoses
should provide supporting
evidence to justify cases
where medicines are used.
266
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Antibiyotik Kullanımı ve
İzleme Programları:
•Uygulanabilir yerlerde, çiftlikler devlet gözetimi veya işleme tesisi hasat öncesi izleme programlarından aldığı kalıntı test sonuçlarını kullanabilir. •İlaçların kullanıldığı yerlerde hastalığın teşhis kayıtları
doğrulama durumunda destekleyici kanıt olarak sunulmalıdır.
Potential Environmental
Contaminants:
•Producers should consider
prior and/or ongoing use of
pesticides in the immediate
vicinity that may result in
potential increases in
environmental contaminants.
Potansiyel Çevre Kirleticileri:
•Üreticiler yakın yerde öncesinde ve/veya kullanımı devam eden çevresel kirleticilerin potansiyel artışı ile sonuçlanan pestisitleri düşünmelidir.
267
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Antibiotic Use and Screening
Programs:
•Surveys of land use or
agricultural practice changes
can be an internally
conducted and documented
risk-based analysis.
•If contamination is suspected,
laboratory analysis of the
surrounding area may be
required to verify safety of the
culture water.
268
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Antibiyotik Kullanımı ve
İzleme Programları:
•Arazi kullanımı veya tarımsal uygulama değişiklikleri ile ilgili araştırmalar dahili olarak yapılmış
ve risk‐tabanlı analizleri dökümante edilmiş olabilir. •Kontaminasyonu şüphesi varsa, kültür suyunun güvenliğini doğrulamak için çevre alandan laboratuvar analizi gerekli olabilir.
269
Implementation:
•Good health management
focuses on the prevention of
disease rather than disease
treatment with chemical
compounds.
•The best ways of controlling
disease are to avoid stocking
diseased fish
Uygulama:
•İyi sağlık yönetimi kimyasal bileşikler ile hastalık tedavisinden ziyade hastalıkların önlenmesi üzerinde durmaktadır. •Hastalık kontrolünün en iyi yolu, hastalıklı balıkları stoklamadan kaçınmaktır.
270
45
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Implementation:
•Health management plans
shall explain the steps to be
taken when a diagnosed
disease will be treated with
approved chemicals.
•If used, drug treatments shall
be based on recommendations
by a fish health specialist only
to treat diagnosed diseases in
accordance with instructions on
product labels and national
regulations.
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Uygulama:
•Sağlık yönetim planları, onaylı
kimyasallar ile teşhis edilen hastalığa müdahale edildiğinde tüm uygulanan aşamaları
açıklamalıdır.
•Eğer ilaç tedavileri kullanılırsa, yalnızca ürün etiketleri ve ulusal yönetmeliklere talimatlara göre tanısı konulan hastalıkları tedavi etmek için bir balık sağlığı uzmanı
tavsiyelerine dayalı olacaktır.
Implementation:
•Records shall be maintained
for every application of drugs
and other chemicals that
include the date, compound
used, reason(s) for use, dose
and harvest date for treated
production lots.
Uygulama:
•Kayıtlar, tedavi uygulanan üretim partileri için; kullanılan bileşiğin tarihi, kullanım sebep (ler)i, dozu ve hasat tarihini içeren bilgiler ilaçların ve diğer kimyasalların her uygulaması için muhafaza edilecektir.
271
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Implementation:
•Farms shall obtain statements
from fry, fingerling or juvenile
suppliers that declare that no
proactively prohibited drugs
or other chemicals were
applied to their products.
•Similar declarartions shall be
obtained from feed suppliers.
272
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Uygulama:
•Çiftlik proaktif olarak yasak ilaçlar ya da diğer kimyasalların kendi ürünlerine uygulanmadığını beyan eden taahütü fry , fingerling veya juvenil tedarikçisinden almak zorundadır. •Benzer beyanlar yem tedarikçilerden de temin edilecektir.
Implementation:
Uygulama:
•Besin takviyeleri ya da gölet •Feeds, nutritional
katkısı kullanılmış, ya da çiftlikte supplements or pond
additives used, or prepared on hazırlanmış yemler, bu maddelerin güvensiz düzeyde the farm shall include
kontaminant içermediğinden procedures to ensure these
emin olmak için prosedürler substances do not contain
içermelidir.
unsafe levels of
contaminants.
Probiotics
273
274
Chemical & Drug Management
Control of Potential Food Safety Hazards
Implementation:
•Antibiotics, antimicrobials or
hormones shall NOT be used
as growth promoters.
Uygulama:
•Antibiyotikler, antimikrobik maddeler veya hormonlar büyüme hızlandırıcı olarak kullanılmaz.
Thank you!/ Teşekkürler!
275
46
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest and Transport
Standard:
•Domestic sewage shall be
treated and not contaminate
surrounding areas.
•Aquaculture products shall be
harvested and transported to
processing plants or other
markets in a manner that
maintains temperature
control and prevents physical
damage or contamination.
Standart:
•Evsel atıklara muamele edilecek ve çevre alandaki suyu kirletilmeyecektir.
•Hasat edilmiş ve işleme fabrikalarına veya diğer pazarlara sevk edilmiş su ürünleri yetiştiricilik ürünlerinin sıcaklık kontrolü sağlanmalı ve fiziksel hasar veya kontaminasyon önlenmelidir.
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
278
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Reasons for Standard:
•There is a possibility of health
hazards to humans who
consume inadequately cooked
fish or crustaceans grown in
waters that receive untreated
human waste.
•The use of uncooked
organisms and their byproducts or trash fish as fish
feed is not allowed under the
BAP standards.
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Standartın Nedenleri:
•Müdahale edilmemiş insan atıklarının bulunduğu sularda yetiştirilen balık veya kabukluların yetersiz pişirilmesi insanlar için sağlık tehlikesi oluşturma olasılığı vardır. •Pişmemiş organizmalar ve bunların yan ürünleri veya balık atıklarının, balık yemi olarak kullanılmasına BAP standartların altında izin verilmez.
Implementation:
•Housing for workers is
sometimes is located near
production cages. Sewage from
bathrooms, kitchens and other
facilities shall be treated in
septic tanks or similar
treatment systems for marine
facilities .
•At cage farms, adequate
toilets shall be provided, and
sanitary procedures for
disposal of wastes onshore.
Uygulama:
•İşçiler için konutlar bazen üretim kafesleri yakınında yer almaktadır Deniz tesislerinde banyo, mutfak ve diğer yollardan gelen atıklara septik tanklarda veya benzeri arıtma sistemlerinde muamele edilecektir. •Kafes çiftliklerinde, yeterli tuvalet sağlanacak, ve karada atıkların bertarafı için temizlik prosedürü mevcut olacaktır.
279
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Transport:
•Unclean water and transport
containers can cause
contamination of fish during
transit from ponds to plants or
markets.
•For fish or crustaceans placed
on ice or in iced water at the
farm, alternating layers of ice
and product are recommended
to avoid temperature
fluctuations.
280
Taşıma:
•Kirli su ve taşıma konteynerlerı
göletlerden işletmelere ya da pazarlara taşıması sırasında balık kirlenmesine neden olabilir. •Çiftlikte buz veya buzlu suya yerleştirilen balık veya kabuklu deniz hayvanları sıcaklık dalgalanmalarını önlemek alternatif buz ve ürün tabakası
tavsiye edilir.
281
282
47
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Transport:
•Ice shall be made from water
that complies with microbial
limits for potable water.
•Equipment and containers
used to harvest and transport
fish or crustaceans shall be
clean and free of lubricants,
fuel, metal fragments and other
foreign material.
•Non-approved chemicals
shall not be applied directly or
indirectly to aquacultured
products during transport.
Food Safety:
Microbial Sanitation, Hygiene, Harvest & Transport
Taşıma:
•Buz içme suyu mikrobik sınırları ile uyumlu sudan yapılacaktır. •Hasat ve balık veya kabuklu hayvanlar taşımak için kullanılan ekipman ve kaplar temiz olmalı ve içerisinde yağ, yakıt, metal parçaları
ve diğer yabancı materyaller bulunmayacaktır. •Taşıma sırasında onaylı olmayan kimyasallar su ürünleri yetiştiricilik ürünlerine doğrudan veya dolaylı
olarak uygulanmayacaktır.
Harvest & Worker Hygiene:
•Workers with wounds, open
sores or skin infections shall be
prohibited from handling
harvested products.
•Question: How would a facility
verify that the workers are
properly screened before
handling harvested products?
Hasat ve İşçi Hijyeni: •Yaralar, açık yara veya cilt enfeksiyonuna sahip işçilerin hasat ürünlerini işlemeden men edilir. •Soru: Bir tesis işçilerin hasat edilmiş ürünleri işlemeden önce düzgün şekilde gözden geçirdiğini nasıl doğrulayabilir? 283
284
Biosecurity:
Disease Control
Thank you!/ Teşekkürler!
BAP Seminar, Atens, Greece, 13 – 14 May, 2014
Biosecurity: Disease Control
Standard:
•Biosecurity controls shall be in
place to prevent the introduction
and/or spread of disease agents
and disease on the farm.
•These include regular disease
surveillance, sanitation of
equipment and personnel,
quarantine of diseased animals
and controlled movement of
personnel and equipment.
•Farm staff and visitors shall be
trained in and apply biosecurity
measures.
Biosecurity: Disease Control
Standart:
•Biyogüvenlik kontrolleri hastalığın ve/veya hastalık maddelerinin tesise girişini ve hastalığın yayılmasını önlemek için yerinde olacaktır. •Bu hastalık gözetimi, ekipman ve personelin sanitasyonu, hastalıklı
hayvanların karantina altına alınması ve personel, ekipmanların düzenli kontrollünü içerir. •Çiftlik çalışanları ve ziyaretçiler eğitilir ve biyogüvenlik önlemleri uygular.
287
Reason for Standard:
Standartın nedenleri:
•Disease of aquacultured
animals is considered by many
to be the single largest threat
to the growth and stability of
the global aquaculture industry.
•Bir çok kişi tarafından su ürünleri yetiştiricilik hayvanların hastalığının küresel su ürünleri sektörünün büyüme ve istikrarı
için en büyük tek tehdit olduğu kabul edilir. •The spread of diseases
affecting aquaculture crops has •Akuakültür ürünlerini etkileyen been traced, in many cases, to hastalıkların yayılması izlenmiş ve çoğu durumda çiftlikteki zayıf poor biosecurity at farms.
biyogüvenlik kaynaklandır.
288
48
Biosecurity: Disease Control
Reason for Standard:
•Mass mortalities
occasionally occur at
aquaculture farms, and dead
carcasses or animal remains
can potentially spread disease.
•When these mortalities occur,
facilities shall have a plan to
dispose of the carcasses
through incineration or sanitary
burial.
Biosecurity: Disease Control
Standartın Nedenleri:
•Çiftliklerde nadiren toplu ölümler görülür ve leşler veya hayvan kalıntıları potansiyel olarak hastalığı yayabilir. •Bu ölümler meydana geldiğinde, tesis yakma veya sıhhi gömülme yoluyla ölüleri imha edişine dair bir planı olacaktır.
Reason for Standard:
•When these mortalities occur,
facilities shall have a plan to
dispose of the carcasses
through incineration or sanitary
burial.
Standartın Nedenleri:
•Bu ölümler meydana geldiğinde, tesis yakma veya sıhhi gömülme yoluyla ölüleri imha edişine dair bir planı olacaktır.
289
Biosecurity: Disease Control
Implementation:
•Proper biosecurity controls
shall prevent the introduction
or spread of disease agents
within the farm.
•The likely vectors for these
risks shall be identified in a
detailed written biosecurity
plan.
290
Biosecurity: Disease Control
Uygulama:
•Uygun biyogüvenlik kontrolleri hastalık etmenlerinin çiftliğe girişini veya yayılmasını önler.
•Bu risk için muhtemel taşıyıcılar detaylı şekilde, yazılı biyogüvenlik planında tanımlanacaktır.
Biosecurity Plan:
•Identifies the likely disease
risks in the region.
•Links the biosecurity plan to
the overall farm animal health
and welfare plan.
•Requires routine disease
surveillance and reports of the
health status of the farm.
•Establishes hygiene and
sanitization protocols and
standards for equipment and
personnel.
Biosecurity Planı:
•Bölgedeki olası hastalık risklerini tanımlar. •Biyogüvenlik planını tüm çiftlik hayvan sağlığı ve refahı planına bağlar. •Rutin hastalık gözetimi ve çiftlik sağlık durumu raporu gerektirir.
•Ekipman ve personel için standartları, hijyen ve sanitasyon protokollerini ve standartlarını
belirler.
291
Biosecurity: Disease Control
Biosecurity Plan:
•Prevents the movement of
personnel and equipment
from diseased areas both
within the applicant farm and
from neighboring farms.
•Establishes a visitor and
delivery log.
•Where slaughtering is
conducted at the farm, blood
water and other effluents
shall be contained or treated so
they do not present a
biosecurity risk.
292
Biosecurity: Disease Control
Biyogüvenlik Planı:
•Hem başvuru sahibi çiftlik hem de komşu çiftliklerden hastalıklı
alanlardan personel ve ekipmanın hareketini önler. •Bir ziyaretçi ve teslimat günlüğünü oluşturur. •Çiftlikte kesim işlemi gerçekleştirildiğinde kanlı su ve diğer atıklar kontrol altında tutulur veya müdahale edilir böylece biyogüvenlik riski oluşturmazlar.
293
Audit Clause Highlights:
•Farm staff shall be trained in
biosecurity procedures and
shall, along with all visitors,
comply with them.
•A plan for prompt and
responsible disposal of
excessive mortalities of
culture animals by incineration,
burial, composting or removal.
Denetim maddelerindeki
önemli noktalar:
•Çiftlik personeli biyogüvenlik prosedürleri ile ilgili eğitimli olacak ve tüm ziyaretçiler ile birlikte, bunlara uymak zorundadır. •Kültür hayvanlarının yoğun ölülerinin yakma, kompostlama veya çıkarılma yoluyla yok edilme sürecinin başlatılması ve mesuliyet için bir plan olmalı. 294
49
BAP Hatchery Standard
(Draft)
Thank you!/ Teşekkürler!
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19– 20 May, 2014
BAP Hatchery Standard - Draft
Introduction:
•The following Best
Aquaculture Practices
standards (BAPs) apply to all
aquaculture facilities that
produce eggs and/or juvenile
aquatic animals for live
transfer to other aquaculture
facilities and to all species for
which BAP farm standards are
available.
BAP Hatchery Standard - Draft
Uygulama:
•Aşağıdaki İyi Yetiştiricilik Uygulamaları standartları (BAPs) diğer su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak sevk için yumurta ve / veya juvenil üreten tüm su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve BAP çiftlik standartlarının mevcut olduğu tüm türler için geçerlidir. Introduction:
•Production facilities can be:
-ponds or tanks on land
-trays located intertidally along
the shoreline rafts
-or cages (net pens) floating in
a body of water.
•For the purposes of these BAP
Standards the generic term
used to describe them is
'hatchery'.
Uygulama:
•Üretim tesisleri: ‐ Karadaki havuzlar veya tanklar ‐ Kıyı hattı boyunca yerleşmiş
sallar ‐ veya bir su kütlesi içinde yüzen kafesler (ağ kafes).
•Bu BAP Standartlarının onları
tanımlamak için, kullandığı genel terim 'kuluçkahane' dir.
297
BAP Hatchery Standard - Draft
Hatchery Standard Scope:
Processes that may be
included:
1.Broodstock collection,
production and management.
2.Mollusk spawning and larvae
setting.
3.Egg collection & fertilization.
4.Egg incubation and hatching.
5.Nursery phase or
intermediate juvenile
production phase.
298
BAP Hatchery Standard - Draft
Kuluçkahane Standartının
Kapsamı:
Prosesin içerebilecekleri:
1. Anaç toplama, üretim ve yönetim. 2. Yumuşakça yumurtlama ve larva düzeni. 3. Yumurta toplama ve dölleme.
4. Yumurta kuluçka ve yumurtadan çıkma.
5. Üretim çiftliği safhası veya aradaki juvenil üretim safhası. 299
Introduction:
•The BAP hatchery standard
apply to all hatcheries for which
BAP farm standards are
available:
Giriş:
•BAP Kuluçka standartı BAP çiftlik standartlarının mevcut olduğu tüm kuluçkahaneler için geçerlidir:
300
50
BAP Hatchery Standard - Draft
Protection of Ecologically
Sensitive Areas:
•Applicants shall protect and
conserve ecologically
sensitive areas.
•Wetland areas removed for
allowed purposes shall be
mitigated.
BAP Hatchery Standard - Draft
Ekolojik olarak Hassas Alanların Korunması: •Başvuru sahipleri ekolojik olarak hassas alanları koruyacak ve muhafaza edecektir. •Sulak alanlar izin verilen ölçülerde taşınıp azaltılabilir.
Metabolic Wastes and Uneaten
Feed:
Metabolik Atıklar ve
Tüketilmeyen Yemler:
•Hatcheries shall monitor
effluents and comply with BAP
effluent water quality criteria.
•Where applicable, hatcheries
shall also meet conditions for
discharge as specified in their
operating permits.
* Kuluçkahaneler atık suları
izlenmeli ve BAP atık su kalite kriterlerine uymak zorundadır.
* Uygulanabilir yerlerde, kuluçkahaneler kendi işletim izinlerinde belirtilen tahliye için gerekli şartları karşılamak zorundadır.
301
BAP Hatchery Standard - Draft
302
BAP Hatchery Standard - Draft
Metabolic Wastes and Uneaten
Feed:
Metabolik Atıklar ve
Tüketilmeyen Yemler :
Different monitoring procedures
and standards apply for
different hatchery systems as
described below.)
•Land-Based Systems
•Cages in Fresh or Brackish
Water Below 25-ppt Salinity
•Cages in Marine Water Above
25-ppt Salinity
Farklı izleme prosedürleri ve standartları aşağıda açıklandığı
gibi farklı kuluçkahane sistemleri için geçerlidir.
•Kara‐Tabanlı Sistemler •25‐ppt tuzluluktan az acı veya tatlı sulardaki kafesler •25‐ppt tuzluluktan fazla tuzlu sulardaki kafesler
Effluent Monitoring
Exemptions:
The following hatchery facilities
are exempt from the effluent
monitoring requirements:
•Bivalve mollusk nurseries
where the animals feed only on
natural feed.
•Hatcheries that release no
effluent to natural water
bodies.
•Hatcheries that produce less
than 3 MT of live aquatic
products yearly.
Atık İzlemede İstisnalar: Aşağıdaki kuluçkahane tesisleri çıkış suyu izleme şartlarından muaftır: •Sadece doğal yem ile beslenen Bivalve yumuşakçaları üretim çiftlikler
•Doğal su kaynaklarına hiçbir atığını bırakmayan kuluçkahaneler
•Yıllık 3 MT’ dan az canlı su ürünleri üreten kuluçkahaneler.
303
BAP Hatchery Standard - Draft
BAP Hatchery Standard - Draft
BAP Effluent Water Quality Criteria Land Based Hatcheries
Final Value
Collection
Variable (units)
Initial Value
(After 5 years) Frequency
pH (standard pH units) 6.0‐9.5
6.0‐9.0
Monthly
Total suspended solids (mg/L) 50 or less
25 or less
Quarterly
Soluble phosphorous (mg/L)
0.5 or less
0.3 or less
Monthly
Total ammonia nitrogen (mg/L) 5 or less
3 or less
Monthly
5‐day biochemical oxygen 50 or less
30 or less
Quarterly
demand ‐ BOD5 (mg/L)
Dissolved Oxygen (mg/L)
4 or more
5 or more
Monthly
No discharge above No discharge above Monthly
Chloride
Water with less than 1 ppt salinity
or specific conductance below 1,500 μmhos/cm is considered fresh 800 mg/L chloride
into freshwater
304
Water Quality - Hatcheries
Using Cages in Fresh or
Brackish Water:
•Cages can be installed in
lakes, reservoirs, streams,
irrigation systems, ponds or
estuaries.
•.
Su Kalitesi ‐ Tatlı veya acı suda Kafes kullanan Kuluçkahaneler: •Kafesler göller, rezervuarlar, dere, sulama sistemleri, havuz veya nehir ağızlarında yerleştirilebilir.
550 mg/L chloride
into freshwater
305
306
51
BAP Hatchery Standard - Draft
Water Quality - Hatcheries
Using Cages in Fresh or
Brackish Water:
•Hatcheries using cages in fresh
or brackish water shall adjust
feeding rates if water quality fails
to meet BAP requirements as
follows.
BAP Hatchery Standard - Draft
Su Kalitesi ‐ Tatlı veya acı suda Kafes kullanan Kuluçkahaneler: •Tatlı veya acı sulardaki kafesleri kullanan kuluçkahaneler, su kalitesi BAP standart gereksinimlerinin altına düşerse yemleme oranını ayarlamak zorundadır.
BAP Effluent Criteria: Cages in Fresh or Brackish Water
Variable (units)
Initial Value
pH (standard pH units)
Total suspended solids (mg/L)
Soluble phosphorous (mg/L)
Total ammonia nitrogen (mg/L)
5‐day biological oxygen demand (mg/L)
Dissolved oxygen (mg/L)
Chloride
Water with less than 1 ppt salinity, specific conductance below 1,500 mmhos/cm or chloride less than 550 mg/L is considered fresh.
6.0 – 9.5
50 or less
0.5 or less
5 or less
50 or less
4 or more
No discharge above 800 mg/L into freshwater
Final Value
(after 5 years)
Collection
Frequency
6.0 – 9.0
25 or less
0.3 or less
3 or less
30 or less
5 or more
No discharge above 800 mg/L into freshwater
Monthly
Quarterly
Monthly
Monthly
Quarterly
Monthly
307
BAP Hatchery Standard - Draft
Cages in Marine Water Above
25-ppt Salinity - Sediment
Quality Control:
•Sediment monitoring is the
most practical means of
detecting the environmental
impact of hatcheries that use
marine cages
•These facilities shall be
located and operated so that
they minimize negative
impacts on sediment quality
outside a defined sediment
impact zone.
308
BAP Hatchery Standard - Draft
25‐ppt tuzluluğun üstünde deniz suyundaki kafesler‐ sediment Kalite Kontrol: •Deniz kafesi kullanan kuluçkahanelerin çevresel etkilerini tespit etmenin en pratik yolu sediment izlemedir. •Bu işletmeler tanımlı sediment etki zonunun dışındaki alana yerleşerek ve faaliyet göstererek sediment kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirebilir.
Fishmeal and Fish Oil
Conservation:
Balık unu ve Balık yağı Koruma: Same as requirement
described in the Fish &
Crustacean Standard with
the following exemption:
•Hatcheries that use less
than 500 MT of dry feed
yearly, and
•Juveniles are grown to a
live weight less than 100g.
Aşağıdaki muafiyet, Balık ve Kabuklular standartında tanımlanan gereksinimlerle aynıdır: * Yıllık 500 MT’ dan az kuru yem kullanan kuluçkahaneler
* 100g daha düşük bir canlı
ağırlığa kadar büyütülen juveniles
309
BAP Hatchery Standard - Draft
Stocking Sources, Control of
Escapes, Biodiversity and
Wildlife Protection, GMOs:
Certified hatcheries shall:
•Take measures to minimize
escapes (unintended release).
•Comply with government
regulations regarding:
-the use of native and nonnative species.
-genetically modified
aquaculture species
-use of wild-caught broodstock.
310
BAP Hatchery Standard - Draft
Stok Kaynakları, Kaçışların kontrolü, Biyolojik Çeşitlilik ve Vahşi Yaşamı Koruma, GMO:
Sertifikalı kuluçkahaneler: •Kaçışları aza indirmek için (beklenmeyen kaçışlar) önlemler alır. •İlgili hükümet düzenlemelerine uyar: ‐yerli ve yerli olmayan türlerin kullanılması. ‐Genetiği değiştirilmiş su ürünleri türleri ‐Doğal ortamdan yakalanan anaçların kullanımı.
311
Stocking Sources, Control of
Escapes, Biodiversity and
Wildlife Protection, GMOs:
•Except for certain molluscan
shellfish, wild-caught
juveniles shall not be stocked.
•Facilities shall manage
physical interactions with
wildlife carefully.
Stok Kaynakları, Kaçışların kontrolü, Biyolojik Çeşitlilik ve Vahşi Yaşamı Koruma, GMO: •Belirli yumuşakça kabuklu
deniz ürünleri hariç doğadan
yakalanmış juveniller
stoklanmayacaktır.
•İşletmeler yaban hayatla
fiziksel etkileşimi dikkatli
şekilde yönetmelidir.
312
52
BAP Hatchery Standard - Draft
BAP Hatchery Standard - Draft
Stocking Sources, Control of
Escapes, Biodiversity and
Wildlife Protection, GMOs:
•All screens shall be well
maintained and checked for
damage at least daily, with
records kept to demonstrate
compliance.
Control of Escapes:
•Screens, nets or other controls
sized to retain the smallest live
aquatic animals present shall
be installed on water outlet
pumps, pipes.
Kaçışların kontrolü:
•Su çıkışı pompalarına ve borularına yerleştirilen elekler, ağlar veya diğer kontroller mevcut en küçük canlı su hayvanını
tutabilir.
Stok Kaynakları, Kaçışların kontrolü, Biyolojik Çeşitlilik ve Vahşi Yaşamı Koruma, GMO: :
•Tüm kafesler iyi korunmalı ve
en az günlük olarak hasara
karşı kontrol edilmeli,
uygunluğu göstermek için
kayıtlar tutulmalı.
313
BAP Hatchery Standard - Draft
Chemical and Drug
Management:
•Proactively prohibited
antibiotics, drugs and other
chemical compounds shall not
be used.
•Approved medicines shall be
used prudently and as directed
on product labels for the
treatment, control and
prevention of diseases and not
for prophylactic purposes
without veterinary oversight.
314
BAP Hatchery Standard - Draft
Kimyasal ve İlaç Yönetimi: * Proaktif olarak yasaklanmış
antibiyotikler, ilaçlar ve diğer kimyasal bileşikleri kullanılmamalıdır. * Onaylı ilaçlar ihtiyatlı şekilde kullanılabilir ve uygulama Veteriner gözetimi olmadan profilaktik amaçlı değil tedavi, kontrol ve hastalığın önlenmesi amacıyla ürün etiketi doğrultusunda yapılır. Biosecurity and Disease
Control:
•Hatcheries shall work to
prevent infectious disease in
facility stocks and disease
transmission to their
customers.
•Hatchery practices shall
include regular disease
surveillance, sanitation of
equipment and personnel,
quarantine of diseased
animals.
Biyogüvenlik ve hastalık
kontrolü:
•Kuluçkahaneler kendi müşterilerine hastalığın taşınmasını ve işletme stoklarına bulaşıcı hastalığın yayılmasını
önlemek için çalışmak zorundadır.
•Kuluçkahane uygulamaları
düzenli hastalık gözetimi, ekipman ve personelin sanitasyonu, hastalıklı hayvanların karantinaya alınmasını içerecektir.
315
BAP Hatchery Standard - Draft
Biosecurity and Disease
Control:
•Hatchery staff and visitors
shall be trained in and apply
biosecurity measures.
•Hatcheries shall conform to
relevant regulations on
biosecurity and disease
surveillance.
316
BAP Hatchery Standard - Draft
Biyogüvenlik ve hastalık
kontrolü:
•Kuluçkahane personeli ve ziyaretçiler eğitilir ve biyogüvenlik önlemlerini uygular. •Kuluçkahaneler biyogüvenlik ve hastalıklar ile ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır.
317
Implementation:
•The facility shall have a written
Health Management Plan
(HMP), and a qualified aquatic
animal health professional
(AAHP) shall oversee its
implementation.
•The facility shall have a
training program for
designated facility staff who
implement the HMP and
documents to confirm that such
training has been given.
Uygulama:
•Tesis yazılı Sağlık Yönetim Planına (HMP) sahip olmalı, ve profesyonel yetkili bir su hayvan sağlığı (AAHP) uygulanması ile yönetmelidir.
•Tesis HMP’ yi yürütecek seçilmiş personel için bir eğitim programı olmalı ve dokümanlarla böyle bir eğitimi verdiğini doğrulamalıdır.
318
53
BAP Hatchery Standard - Draft
Implementation:
•Potential pathogens of the
species reared at the facility
shall be listed in the HMP and
include diseases listed by
OIE, other diseases of national
or regional concern.
•The HMP shall include specific
measures to address each
disease.
BAP Hatchery Standard - Draft
Uygulama:
•Tesiste yetiştirilen türlerin potansiyel patojenleri HMP’ de listelenir ve bu liste OIE tarafından listelenen hastalıkları, ulusal veya bölgesel diğer hastalıkları da içerecektir.
•HMP her hastalık için özel önlemler içerecektir.
Implementation:
•The applicant shall have an
isolation facility if new
broodstock or other stocks of
animals of uncertain health
status are brought into the
production
•The health status of all
animals shipped from the
facility shall be recorded.
•Vaccines shall be used in
accordance with government
regulations and/or customer
specifications.
Uygulama:
•Başvuru sahiplerinin üretime getirilen yeni anaç ya da sağlık durumu belirsiz hayvan stokları
için karantina binası olacaktır.
•Tesisinden sevk edilen tüm hayvanların sağlık durumları
kaydedilmelidir. •Aşılar hükümet düzenlemeleri ve / veya müşteri taleplerine uygun olarak kullanılacaktır.
319
320
BAP Hatchery Standard - Draft
Implementation:
•Transport containers for
shipping live animals shall be
clean, and if reused shall be
sterilized between uses.
Uygulama:
•Canlı hayvan nakliyesinde kullanılan taşıma kapları temiz olmalı ve tekrar kullanılmadan önce sterilize edilmelidir.
Thank you!/ Teşekkürler!
321
GAA – BAP in the market
GAA - BAP in the market
BAP Seminar, Bodrum, Turkey, 19 – 20 May, 2014
Direct contact with retailers
and foodservice companies:
•North America
•Europe
•Australasia
Perakendeciler ve gıda hizmetleri şirketleri ile doğrudan temas: * Kuzey Amerika * Avrupa •Avustralya
European coverage:
•UK
•France
•Germany
•Belgium
•Netherlands
•Expanding to: Spain, Italy,
Sweden…
Avrupa kapsamı: •İngiltere
•Fransa •Almanya •Belçika •Hollanda •Genişliyor: İspanya, İtalya, İsveç ...
324
54
GAA – BAP in the market
GAA – BAP in the market
Market emphasis on CSR /
sustainability issues:
•Effective communication to
consumers
•Due diligence (proactive) on
issues of food safety,
traceability, social and
environmental impact, animal
welfare
•Responsible sourcing
•Credibility
Pazar CSR’in üstünde
durmaktadır / sürdürülebilirlik
konuları:
•Tüketicilerle etkili iletişim
•Gıda güvenliği, izlenebilirlik, sosyal ve çevresel etkiler, hayvan refahı
konularında yeterli çalışma (proaktif)
•Sorumlu kaynak
•Güvenilirlik
•The key:
•Anahtar:
Æ 3rd party certification Æ 3. taraf belgelendirme
325
BAP benefits for the market:
BAP’ nin Pazar için faydaları:
•B2C
•100% aquaculture focused
•Transparent governance and
information
•Seafood Processing Plant
standard GFSI (Global Food
Safety Initiative) benchmarked
(just as BRC, IFS)
•Working toward GSCP (Global
Social Compliance Program)
self-assessment
•B2C
•% 100 su ürünleri odaklı
•Şeffaf yönetim ve bilgi •Deniz Ürünleri İşleme Tesisi standartı GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) ile kıyaslama (sadece BRC, IFS)
•GSCP (Küresel Sosyal Uyum Programı) yönünde iç tetkik çalışması
326
Thank you!/ Teşekkürler!
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
109
File Size
2 117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content