close

Enter

Log in using OpenID

3.hafta testlerinin tamamını indirmek için tıklayınız

embedDownload
T
TES
KAZAN
9
A
TÜRKÇE
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Parçada Anlam - 1 (Parçada Ana Düşünceler)
1.
Hayata yeni atılan insan, uçmaya yeni başlayan
bir kuş gibidir. Kuş sonsuz semada, insan ömür
yolunda tek başına yaşama savaşı vermek zorundadır. Nasıl ki kuş eğreti kanatlarla uçamazsa insan da dış destek ve yardımlarla yaşama
savaşını kazanamaz. Yaşama garantisini dış
destekte gören insan, yardım kaynağı kuruyup
desteği tükenince kanadı kırık bir kuştur, yoluna
devam edememesi kaçınılmaz son olur ona.
3.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı durumlarda insan tek başına karar ver-
A) Kötüler, masalların sonunda cezalandırılır.
B) Masallarda, mesajlar semboller aracılığı ile
mek zorunda kalır.
B) Çevremizde bize yardım edecek insanlar her
an olmayabilir.
C) İnsan, kendi ayakları üstünde durmalıdır.
D) Yaşama sevinci taşımayan insan hayata
olumsuz bakar.
2.
Masal sanıldığı gibi sadece “iş olsun” diye
anlatılmaz, masallar semboller dünyasının dile
gelmiş şekilleridir. Orada neler neler bulunmaz
ki… Masallarda genellikle padişahların cezalandırıldığını görürüz, boşuna mı sanıyorsunuz?
Arkasız, güçsüz bir Keloğlan’ın kimlere pabucunu ters giydirdiğini hatırlayınız. Kırk katırla
kırk satır sadece bir sonuç değil, bir kötülüğün
hatırlatılmasıdır.
Hayvancılık yapılan bölgelerde hayvanlarla ilgili
kelimelerin çeşitlendiğini, buralardan şehirlere
gelindikçe bu çeşitliliğin kaybolduğunu görürüz. Örneğin sığırlarla ilgili olarak şu kelimeler
Türkçenin söz varlığında yer almaktadır: buzağı,
dana, düve, tosun, boğa, inek, öküz... Şehirlerde ise örneğin bilgisayarlarla ilgili hem yabancı
hem Türkçe kelimelerin anlam ayrıntılarını ifade
edecek kadar çoğaldığını görürüz.
aktarılır.
C) Keloğlan, masalların değişmez ve korkusuz
kahramanıdır.
D) Masallarda olağanüstü özelliklere çokça yer
verilir.
4.
Roman bir toplumun nabzını tutan, onun ruhunu,
gelişmesini ve kalp atışlarını ölçen karmaşık
edebî bir türdür. Bu ilgileri ortaya koymadan Türk
romanını da anlayabilmek ve değerlendirebilmek
mümkün değildir. Çünkü kalitesi ne olursa olsun
romanlarımızın büyük bir kısmı yakın tarihimizdeki olaylarla çok yönlü olarak doğrudan ilgilidir.
Romanlarımızın oluştuğu zemini, bu yakın tarihimizin birikimleri oluşturmaktadır.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu parçada roman türüyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçim yolları ve hayat şartları dilin şekillen-
A) Toplumun gelişmesine katkıda bulunduğu
B) Oldukça karmaşık bir tür olduğu
C) Ait olduğu toplumun özelliğini yansıttığı
D) Anlaşılması için edebî bilgilere gerek duyul-
mesinde çok önemlidir.
B) Bir dilde aynı varlığı karşılayan birden fazla
sözcük bulunabilir.
C) Türklerin hayatında hayvancılık her dönemde
önemli bir yere sahip olmuştur.
D) Bazı sözcükler şehirlerde az kullanılır.
Î
duğu
TEST
9
Parçada Anlam - 1 (Parçada Ana Düşünceler)
5.
İletişimi sağlayan unsurlar, milletlerin bünyesinde
kendiliğinden oluştuğundan her millet için farklı
anlam ifade eder. Siyahın yas, beyazın saflık,
kırmızının güç, sarının hastalık anlamı bazı
kültürlerde geçerli olmayabilir. El, kol, baş, göz
hareketleri de aynı şekildedir. Türklerde başı öne
eğmek “evet” demektir. Ancak başka toplumlarda
“hayır” anlamına geldiği görülmektedir.
7.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Renkler ve işaretler farklı kültürlerde değişik
A) Bazı kişiler dil öğreniminde fazladan çalışma-
anlamlarda kullanılabilir.
B) Renklerin iletişim dilinde değişik anlamları
ya ihtiyaç duymaz.
B) Dil öğrenimi konusunda dünyanın çeşitli yer-
vardır.
C) Jest ve mimiklerin anlamı zaman içinde
değişebilir.
D) Başı öne eğmek Türkler için “evet” anlamına
gelmektedir.
6.
Çocuklarını seven anne babalar sık sık “Benim oğlum büyüyünce doktor olacak.”, “Benim
kızım kocaman bir mühendis olacak.” gibi sözler
söyler. Peki hiç şu sözleri duydunuz mu? “Benim
oğlum büyüyünce iyi bir insan olacak!”, “Benim
kızım büyüyünce iyi bir anne, iyi bir arkadaş
olacak!” Duymadınız değil mi? Çünkü çocukların
büyütülmesinde hedef hep maddi ölçülerle sınırlıdır. Çok para kazanmak hep “iyi”dir. Ama çok
para kazanan insanların çok iyi oldukları, hep iyi
insanlar sınıfında bulundukları söylenebilir mi?
lerinde birçok araştırma yapılmıştır.
C) Dil öğreniminde bazıları zekâyı, bazıları da
yeteneği savunmuştur.
D) Dil öğreniminde sistemli çalışmanın etkisi dı-
şında hiçbir şey kesin olarak bilinmemektedir.
8.
Şiir dilimiz, Orhan Veli’ye gelinceye kadar insanların günlük yaşamıyla ilgili sözcüklere uzak bir
görünüm taşır. Başka bir deyişle bu döneme kadar şiirlerde, toplumun alt kesimlerinde kullanılan
sözcüklere genellikle rastlanmazdı. Orhan Veli
ve onun çizgisinde yürüyen ozanlar, şiir dilindeki
bu kalıplaşmayı yıkmış; günlük dilin şiirsellikten
uzak nice sözlerini şiir diline sokmuşlardır. Orhan
Veli’nin şiirlerinde kullandığı “ciğercinin kedisi,
sokak kedisi, fil, kemik, hamam, tellak…” gibi
sözcükler bunun en güzel kanıtıdır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Anne babalar, çocukların iyi bir iş sahibi
A) Şiirlerindeki sözcük seçimleri özensizdir.
B) Kendi çizgisinde birçok şair yetiştirmiştir.
C) Konuşma dilini şiire taşımıştır.
D) Kendinden önceki şairleri eleştirmiştir.
olmasını ister.
B) Her anne baba, çocuğunun geleceğini düşünmek zorundadır.
C) Çocuklar büyütülürken genelde maddi kaygılar dikkate alınır.
D) Önemli olan iyi gelire sahip olmak değil, iyi bir
insan olmaktır.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
Bazı kişiler yeni bir dili kolayca öğrenirken bazı
kişiler bu konuda çok zorlanmaktadır. Bugüne
kadar bu konuda çok çeşitli araştırma ve deneyler yapılmıştır. Uzmanlar, dil öğreniminde zekâ
düzeyinin mi, yoksa kişideki özel yeteneğin mi
önemli olduğu konusunda hâlâ kesin bir karara
varamamışlardır. Ancak kesin olan bir şey var ki
o da sistemli çalışmaların herkes için en geçerli
yöntem olduğudur.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
T
TES
KAZAN
10
A
TÜRKÇE
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Parçada Anlam 2 (Parçada Yardımcı Düşünce, Dil ve Anlatım Özellikleri )
1.
Bu oyunu oynamanın birçok şekli var. Bunlardan
biri “mantar etkisi” yaratmak. Bunun için herkes
iki eliyle kumaşı tutar. Sonra kumaşı olabildiğince havaya kaldırır. Aşağı indirirken hep birlikte
büyük balonun altına girmeye çalışılır. Bu sırada
yerinizi değiştirerek oyunu daha eğlenceli hâle
getirebilirsiniz.
4.
Bu parçada tanıtılan oyunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Bu parçadan öykü türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Oyuncuların oyun sırasında ne yapacaklarına
B) Oyunun çeşitli şekillerde oynanabileceğine
C) Eğlenceli hâle dönüştürülebileceğine
D) Kaç kişiyle oynandığına
2.
Öyküde temel bir olay vardır. Bu olay başlangıçtan sonuca doğru giden herhangi bir olayın anlık
parçasıdır. İşte öyküler, o bir anlık parça içerisindeki insanı inceler. Ancak herhangi bir şey veya
bir hayvan da öykünün konusu olabilir. Kişilerin
sayıca az olması ve yaşantılarının bir yönünün
anlatılması öykülerin en belirgin özelliğidir. Bu
sebeple öyküler yoğun ve dolgun bir nitelik taşır.
A) Herhangi bir varlık, konusu olabilir.
B) Belli bir zaman dilimi içerisindeki insanı inceler.
C) Samimi ve anlaşılır bir üslup kullanmak şarttır.
D) Baştan sona bir ana olay etrafında gelişir.
Türk halk edebiyatında şiir, anonim ve bireysel olmak üzere iki kolda toplanabilir. Anonim
olanlar, başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş
veya yazıya geçirilmiş halkın ortak duygu ve
düşüncelerini aksettiren ürünlerdir. Bunlar sözlü
gelenekte yaşadıkları zamana göre değişikliklere
uğradıkları için tam bir sanat seviyesine ulaşamamışlardır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Halk edebiyatında şiirin iki grupta toplandığına
B) Anonim eserlerin halkın ortak ürünü olduğuna
C) Ferdi eserlerin anonim eserlere göre daha
kalıcı olduğuna
D) Anonim eserlerin zamanla değişime uğradığına
3.
Dildeki ilk kelimelerin ortaya çıkışı sebepsizdir.
Milletler nesneleri farklı şekillerde adlandırmışlardır. Görme organına Türkçede “göz”, Farsçada “çeşm”, Arapçada “ayn” denmektedir. Aslında
bu kelimelerle görme organı arasında hiçbir ilgi
yoktur. Buna rağmen milletlerin her ferdi, oturup
karar vermiş, anlaşmış gibi aynı kelimeden aynı
nesneyi anlamaktadır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) Nesnelerin adlandırılışlarının bir nedeni
olmadığı
B) Bir nesneye verilen adın zamanla değişime
uğradığı
C) Aynı nesneyi her milletin kendine göre adlandırdığı
D) Bir milletin aynı kelimeyle aynı nesneyi anladığı
Î
5.
Yine Marmara! Geminin tam burnuna oturmuşuz.
Geminin burnu açık denizlere sesleniyor: “Vardaaa!” Kalbim, kalbim saatli bomba mı denir? Ha
patladı, ha patlayacak! Geminin burnundayız,
gidiyoruz. Sahilden, hızlı ve emin gidiyoruz. İstanbul ufalıyor. İstanbul uzaklaşıyor. Gözlerimizi
sonuna kadar açmış ona bakıyoruz. O kim bilir,
kimlere bakıyor?
Bu parçadan hareketle yazarın anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Benzetme ve kişileştirme yaparak anlatımı
güçlendirmiştir.
B) Kısa cümleler kullanmıştır.
C) Eşanlamlı sözcükler kullanmıştır.
D) Sözcük tekrarlarına yer vermiştir.
TEST
10
Parçada Anlam 2 (Parçada Yardımcı Düşünce, Dil ve Anlatım Özellikleri )
6. - 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
8.
Gezi yazısının başarılı olması yazarının iyi bir
gözlemci olmasına bağlıdır. Önceden gezilecek yerler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi
edinmek gözlemin başarısını arttırır. Ancak her
gezgin ilginç olanı yakalayamaz. Kimileri bir yerin
yöresel yemeklerine takılıp kalırken, bazı gezi
yazarları insanların ortak yanlarını ortaya çıkarır.
Bölgenin doğal ve tarihsel güzellikleri yanında
tartışmalara, yakınlaşmalara, dostluklara da
dikkat çeker.
6.
İki tilki dost olup gece gündüz birlikte gezmeye
başlar. Bir gün avcılar bunların peşine tazılarını
salıverirler. Can derdine düşen tilkiler birbirlerinden ayrılırlar. Biri, ciğer yakıcı bir sesle bir
daha nerede buluşabileceklerini sorar; diğeri
ise ayrılık yarası ve dert ateşiyle belki bir kürkçü
dükkânında buluşabileceklerini söyler.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pekiştirilmiş sözcükler kullanılmıştır.
B) Nitelik bildiren sözcükler vardır.
C) İkilemeye yer verilmiştir.
D) İnsanlara ait özellikler hayvanlara aktarılmıştır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Gözlemi yapılacak yer hakkında bilgi sahibi
olmak yazarı başarıya ulaştırır.
B) Her gezgin gözlemini yaptığı yerin farklı özelliklerini öne çıkarır.
C) Gezi yazılarının başarıya ulaşıp ulaşamaması
yazarının elindedir.
D) Gezi yazılarında anlatılanlar kadar anlatım
biçimi de önemlidir.
7.
Metnin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatımı güçlendirmek için ikilemelerden
yararlanılmıştır.
B) Şart anlamı taşıyan cümle bulunmaktadır.
C) Öneri niteliği taşıyan cümleler vardır.
D) Anlatılmak istenenler karşılaştırma yapılarak
aktarılmıştır.
9.
Eline geçen her şeyi amaçsızca okuyan bir okur,
hem zamanını gereksiz yere harcar hem de
dağınık bir bilgi yığınına döner. Walter Winkelman,
bir denemesinde eline geçen her şeyi büyük bir
açlıkla okuyan okuyucuları “ayaklı sözlük”e benzetir. Bu kişilerin edindikleri bilgiler ilk bakışta “göz
kamaştırıcı” görünse bile yüzeysel olduğu için
gazete ve dergi bulmacalarını çözmekten başka
bir işe yaramaz.
Bu parçada yazarın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşüncesini tanık gösterme yoluyla desteklemiştir.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
B) Anlatımı güçlü kılmak için deyim kullanmıştır.
C) Düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır.
D) Yargıları gerekçeleriyle vermiştir.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
TEST
Parçada Anlam 2 (Parçada Yardımcı Düşünce, Dil ve Anlatım Özellikleri )
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
10
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
T
TES
KAZAN
11
A
TÜRKÇE
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Parçada Anlam -3 (Parça İnceleme)
1.
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım üçüncü
kişi ağzından yapılmıştır?
3.
A) Çok geçmeden bozkır rüzgârı esmeye, yağ-
A) Erzincan’da, şantiyemizin etrafında birçok
murlar yağmaya başladı. Çayın kenarında
kum setlerinin üzerinde, gözüme yanmış bir
çalı ilişti.
B) Dizlerini ovuşturdu ve tekrar ayağa kalktı.
Dükkânın içinde sendeleyerek birkaç adım
atmıştı. Yürüyebileceğini umuyordu.
C) İznimin son günü. Saat on ikiye geliyor.
Koltukta uyuyakalmışım. Böyle her uyuklayıp
uyanışta aklıma ilk gelen saat olur.
D) Havaalanından şehir merkezine beş dakikada varıyoruz. Ama yolumuz bitmiyor, tren
hattı boyunca ilerliyor.
2.
Tarık Buğra, kaleme aldığı romanlarla Cumhu- .
riyet Dönemi romanının önde gelen eserlerini ortaya koymuştur. Denemelerinde ise
Türk kültür ve medeniyet tarihiyle ilgili birçok
konuyu işlemiştir. Tiyatro alanında da önemli
eserler ortaya koyan Tarık Buğra, Kurtuluş
Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa romanıyla
büyük bir başarıya imza atmıştır
Reşat Nuri Güntekin, pek çok türde eser vermiş usta bir yazardır. Roman ve hikâyelerinde
çoğunlukla Anadolu atmosferi dikkat çekmektedir. Özellikle sosyal konulara parmak basan
Güntekin; temiz, samimi diliyle okuyucuyu
kendine bağlamıştır. 1922’de yayımladığı
Çalıkuşu romanı, edebiyatımıza bir şaheser
olarak damgasını vurmuştur.
Bu metinlerde tanıtılan yazarların ortak yönü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserlerinde tarihsel konuları işlemeleri
B) Farklı türlerde eserler kaleme almaları
C) Sade, anlaşılır bir dil kullanmaları
D) Aynı yıllarda yaşamış olmaları
Î
Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi
ağzıyla anlatılmıştır?
köpek vardı ama Karabaş diğerlerinden farklıydı. İnsanlara sevdiriyordu kendini.
B) Çocukların dünyasına nasıl gireceğimi bilemiyordum. Onlara nasihat çekmeden, onları
hafife almadan dünyalarına seslenecek bir
yol bulmalıydım.
C) Kitaplarım çocuklarım gibidir. Yeni bir kitabım
yayımlandığında, çocuklarıma ‘’Bir kardeşiniz
daha dünyaya geldi.’’ müjdesini verirdim.
D) Üç yıl boyunca bu mahallede yaşamış,
mahalledeki bakkal, kasap, manav herkesle
arkadaş olmuştu.
4.
Kulağında kulaklık, kendi halinde müzik dinleyen
çocuk, birden bir şey hatırlamış gibi elini çantaya attı. Bir not kâğıdı ve kalem çıkardı. Biraz
duraksadıktan sonra telaşlı bir şekilde yazmaya
başladı. Bir süre sonra hâlâ müzik çaldığını fark
etmiş olacak ki kulaklıkları çıkarıp yazmaya öyle
devam etti. Yazdığı şey, ilham anında canlanan
şiirden başkası değildi.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Birinci kişi ağzından aktarılmıştır.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır.
D) Açıklamalara yer verilmiştir.
TEST
11
Parçada Anlam -3 (Parça İnceleme)
5.
Amerika’da bulunan bir çam ağacı türü, hem
sincaplardan hem de bir mantar türünden yararlanarak besin elde ediyor. Bu çam ağacının
bulunduğu ormanda, uçan sincap denilen bir
sincap türü yaşar. Uçan sincap yuvasını çam
ağacına yapar ve mantarlarla beslenir. Sincabın yuvasına getirdiği mantarların artıkları,
bakterilerin etkisiyle ayrışır ve çam ağacı bu
artıklardan açığa çıkan besinlerden yararlanır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişi ağzıyla
anlatılmıştır?
A) Anadolu’nun sessizlikte, ıssızlıkta, kimsesiz-
likte eşi bulunmayan bir yerini bulup orada bir
dükkân açmak istiyorum.
B) Evin avlusuna sırtında çuval, elinde bir ufacık
bir iskemle ve uzun bir demir parçası olan,
dağınık kılıklı bir adam girdi.
C) Kirli, soluk yanaklarına, çıplak ayaklarına
sevgi ile baktım. Onu kucaklamak, köşedeki
kunduracıdan ona bir ayakkabı almak arzusuyla durdum.
D) Bu evden kopmak bana kendimden ayrılmak
gibi geliyor. On üç seneden beri bu apartmandayım.
Mangrov ağacı, deniz kenarında yaşar. Ağacın kökleri uzunca bir süre toprağın yüzeyinde
kaldığı için topraktan gerekli besinleri alamaz.
Bu ağaç yaşamını sürdürebilmek için karıncalardan yararlanır. Ağacın dallarında bulunan
şişkinlikler karıncalara yuva olur. Karıncalar
topladıkları böcek ölülerini yuvalarına getirir
ve besin olarak kullanır. Böcek ölüleri mangrov ağacı için gerekli olan nitrat ve fosfat gibi
bazı bileşikleri içerir. Bu bileşikler de ağaç
tarafından alınır.
Bu metinlerde sözü edilen ağaçların ortak
yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başka canlılardan besin elde etmeleri
B) Hayvanlara ve diğer bitkilere zarar vermeleri
C) Sadece deniz kıyısına yakın yerlerde yetişmeleri
D) Kökleri toprağın dışında kalan bitki türlerinden olmaları
6.
Mecit Bey’in güçlü kuvvetli bir görünüşü vardır. Etli yüzünü kıvırcık ve kahverengi saçları
çevreler. Bütün manayı üzerinde toplayan
gözleri sakin anlarında dost, asabi anlarında
hırçın bakar. Alnı sanki soyunun bütün asaletini göstermek istiyormuş gibi çıkık ve geniştir.
Orta boylu, kalın enseli, şişman, çok şişman… Göğsüne kadar çıkan karın… Bu muazzam gövdeyi başa bağlayan kısa ve geniş
boyun… Ela gözlerinin yanları kırışmamış
bile. Yüzünde masum bir ifade…
8.
İlk şiirlerimde şekil zaafı vardı, mısra titizliği “bütün” endişesi yoktu. Eskiden duymak yeterlidir,
sanırdım. Ne kadar aldanıyormuşum! Bereket
versin sonradan kendimi toparlayabildim: Ömrümde Sükut ile Otuz Beş Yaş’ı okuyanlar bu
farkı görebilir.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öz eleştiri yapılmaktadır.
B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
C) Örnekler verilmiştir.
D) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır.
Bu iki metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Kişilerin görünüşleri anlatılmıştır.
B) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır.
C) Öznel yargılara yer verilmiştir.
D) Benzetmelerle anlatım güçlendirilmiştir.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
T
TES
KAZAN
12
A
TÜRKÇE
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Parçada Anlam - 4 (Parçada Soru-Cevap)
1.
Aslında La Fontaine’in masallarını Türkçeye
çevirdiğim sıralarda geldi aklıma. Dostum Şevket
Rado bana Nasrettin Hoca’nın fıkralarını bir kitap
hâline getirmenin iyi olacağını söyledi. Önceleri
bunun önemli olacağını pek düşünmemiştim. Bu
fıkraları bulabilmek için birkaç kitap karıştırdıktan sonra gördüm ki ünü yabancı ülkelere kadar
yayılmış bu milli kahramanın hikâyeleri, hâlâ
Türkçe olarak yazıya geçirilmemiş. Bunun üzerine de bu fıkraları okunabilir bir dille yazmanın
küçümsenemeyecek bir iş olduğuna inandım.
4.
Kılıcın elle tutulan kısmına “kabza” denir. Kabzanın baş tarafı, elden kaymaması için çıkıntılı
olabilir. Yuvarlak ya da köşeli biçimleri vardır.
Çoğunda kılıcı bileğe takmak veya bir yere
asmak için ip deliği vardır. Kabzalar fildişi, tahta
ve değerli madenlerden yapılabilir. Kılıçların süslenmeye en müsait parçaları kabzalarıdır.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) Kabzalar hangi maddelerden yapılır?
B) Kabzadaki delik ne amaçla kullanılır?
C) Kabzalar hangi biçimlerde olabilir?
D) Kabza süslemede hangi madenler kullanılır?
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine
karşılık söylenmiştir?
A) Nasrettin Hoca ile ilgili yapılan çalışmalar
yeterli mi?
B) Nasrettin Hoca fıkralarını kitaplaştırma fikri
nasıl doğdu?
C) Fıkraları manzum olarak yazmak sizin için
zor oldu mu?
D) Nasrettin Hoca fıkralarını ne zaman yazdınız?
2.
Elli yıllık meslek yaşamına mimarlık ve sanat
tarihi konularında, çeşitli dillerde yazılmış çok
sayıda kitap, araştırma ve makaleyi sığdırdı.
Ortaya koyduğu her çalışma, hem uzmanların
hem de konuya ilgi duyanların beğenisini topladı.
Öğrenciler kitaplarını kaynak olarak kullandı. O,
mimari, sanat tarihi ve restorasyon alanlarında
Türkiye’deki sayılı söz sahibi kişilerden biri oldu.
Bu metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdaki
sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Bilim dünyasındaki önemi nedir?
B) Hangi alanlarda çalışma yapmıştır?
C) Eserlerinde hangi kaynaklardan yararlanmıştır?
D) Hangi türde eserler yazmıştır?
3.
Aydınımız tanımıyor dünyayı. Etrafından habersiz
insanlara has, yarım yamalak akıl yürütmelerle
ahkâm kesiyor. Ufku oldukça dar. İşte “Başka
çaremiz mi var?” sözü böyle bir ufuksuzluğun
eseridir. Üstelik bunu söyleyen de esas itibariyle
işi, düşünmek ve düşünerek çare bulmak olan
biri. Bu tavır, düşünce adamlarına hiç yakışmıyor.
Bu parçada yazarın, sözü edilen aydınları
eleştirme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyada olan bitene ilgisiz kalmaları
B) Sorunları görmezden gelmeleri
C) Kendilerini geliştirmeyip çaresizlikten yakınmaları
D) Bilmedikleri konularda fikir yürütmeye çalışmaları
Î
5.
Öncelikle her sabah saat altı ile sekiz arasında
yazarım. Hafta sonları daha uzun çalışırım ve
ilk taslaklarımı elde yazarım. Sarı dosya kağıdı
üzerine siyah tükenmez kalemle… İki ya da üç
kez gözden geçirmeden kimse göremez yazdıklarımı.
Bu sözler hangi sorunun cevabı olarak söylenmiş olabilir?
A) Yazmaya eğitiminizin hangi aşamasında
başladınız?
B) En fazla hangi türde eserler üzerine çalışıyorsunuz?
C) Yazarken özel kurallarınız var mıdır?
D) Yazdıklarınızı ne zaman yayımlamayı düşünüyorsunuz?
TEST
12
Parçada Anlam - 4 (Parçada Soru-Cevap)
6.
7.
Şiir denir mi, denmez mi bilmiyorum. İlk şiirim, henüz çocuk sayılacak bir yaşta Çocuk
Dünyası’nda çıktı. Hatırımda kalmasının biricik
sebebi de “Saat” başlıklı bu yazımın, aynı yıl
basılan ilkokul okuma kitaplarında yer almak gibi
bir talihe sahip olmasıdır.
8.
Çocukluğum efsanevi bir şehirde geçen muhteşem bir rüyaydı benim için. Gayet iyi hatırlıyorum o dönemi. Mükemmel bir on iki yıl geçirdim
İstanbul’da. Birçok arkadaşım vardı, onlarla
denize girer eğlenirdik. Daha sonra ufkumuzu
genişletmek için ailemle Kanada’ya göç ettik.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
olarak söylenmiştir?
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) İlk şiiriniz nerede yayımlandı?
B) Şiir yazmaya başlayalı ne kadar oldu?
C) Aklınızda kalan bir şiiriniz var mı?
D) Şair olmaya nasıl karar verdiniz?
A) Çocukluğunuzdan neler hatırlıyorsunuz?
B) Kanada’ya neden göç ettiniz?
C) Yazar olmanızda İstanbul’un bir etkisi var mı?
D) İstanbul’da ne kadar zaman geçirdiniz?
Her şey, aradan belli bir zaman geçtikten
sonra değerlendirilmeli. Yakup Kadri’nin veya
Tanpınar’ın noktalanmış devirler olduğunu
düşünürsek onlar hakkında yargıda bulunmanın,
onları eleştirmenin daha rahat olduğunu görürsünüz. Çünkü size “ Yazdıklarımı yanlış anlamışsınız, ben aslında şöyle demek istemiştim.”
diyecek biri yoktur. Ama bugünkü bir yazar için,
isim vererek “Beş para etmez.” desem yarın öyle
bir şey yazar ki ben komik duruma düşerim. O
yüzden henüz bitmemiş bir şeyi değerlendirmek
bana yanlış geliyor.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine
karşılık söylenmiştir?
A) Genç yazarların acımasızca eleştirilmesi
9.
Çocukların eğitimleriyle ilgilenmiyorum. Kitap
yazarken benim hedefim çocukların bir şeyler öğrenmesini sağlamak değil, onların kitap
okumaktan hoşlanmalarını sağlamak. Böyle
olduğunda yazarlık görevimi yerine getirdiğimi
düşünüyorum.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine
karşılık söylenmiştir?
A) Yazar olarak en büyük hedefiniz nedir?
B) Çocuk kitapları, okuyucusunu hayata ve
yetişkinliğe hazırlamalı mı sizce?
C) Çocuk eğitimi, hakkındaki fikirleriniz nelerdir?
D) Kitap yazarken amacınız çocukları eğitmek
midir?
sizce de yanlış değil mi?
B) Niçin günümüz yazarları hakkında değerlendirmelerde bulunmuyorsunuz?
C) Bir yazar hakkında eleştiri yapmanın zorlukları nelerdir?
D) Yazarların birbirleriyle karşılaştırılmasını
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
doğru buluyor musunuz?
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Gerçek Sayılar
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayı
değildir?
A)
2.
49 C)
45 D)
21
54 sayısı aşağıdakilerden hangisi ile çarpı-
lırsa sonuç bir rasyonel sayı olur?
A)
3.
54 B)
2 B)
3 C)
6 D)
0, 01 B) 0, 4 C) r D)
Î
16
25
24 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir rasyonel sayı olur?
A) 1 - 6 B) 2 - 2 6 C) 3 - 3 6 D) 4 - 4 6
5. - 4, 3, 0, 15 , 2 , 4
sayılarından kaç tanesi
rasyonel sayıdır?
14
Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?
A)
4.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6. a = 8 ve b = 2
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır?
A) a + b B) a - b C) a $ b D) b 3
TEST
9
Gerçek Sayılar
7.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10.
Q
I
A) Q , I = R B) Q + I = Q C) R / I = R D) R + I = Q
Yukarıdaki küme gösteriminin doğru olabilmesi için hangi elemanlar yer değiştirmelidir?
A)
1 ile r 4
B) 1, 27 ile C)
2 ile -
9
16
9 16
D) 5 ile 5
8.
3 + 9 sayısı bir rasyonel sayı olduğuna
göre, 9 yerine aşağıdaki sayılardan hangisi
yazılamaz?
A) 1
B) 6
C) 13
D) 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I 1 R
B) I 1 Q
C) Z 1 N
D) Q 1 Z
9. - 5, 34 , - 9 ,
1 , 17, 8,
3
0, 1 ,
5
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi irrasyonel
sayıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
12.
1. 3 d Q
2. - 7 g I
3. 0, 05 d R
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
B) Yalnız 2
D) 2 ve 3
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
4.
1.
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
5
8
9
7
6
16, 19, 21, 13, 18, 23, 9 verilerine aşağıdaki
sayılardan hangisi eklenirse oluşan veri grubunun standart sapması, diğerlerinden birinin
eklenmesiyle oluşan veri gruplarının standart
sapmalarından daha büyük olur?
A) 24
Yukarıdaki tablo bir okulun son beş yılda fen liselerine yerleşen öğrenci sayılarını göstermektedir.
B) 18
C) 15
D) 8
Bu verilerin standart sapması kaçtır?
A) 1
B)
3 C)
2
5 D)
2
2
5.
2.
Günler
Model
P
R
S
T
10
11
12
8
10
12
12
9
11
12
12
10
11
11
12
11
10
10
12
12
Bir veri grubu için aşağıdaki merkezi eğilim
ya da yayılım ölçülerinden hangisi negatif
değer alamaz?
A) Mod
C) Aritmetik ortalama
B) Medyan
D) Standart sapma
Yukarıdaki tabloda, ayakkabı satan bir mağazadaki P, R, S, T modellerinin beş günlük
satış sayıları verilmiştir. Bu modellerden hangisine ait verilerin standart sapması diğerlerinden küçüktür?
A) P
B) R
D) T
C) S
6.
Aşağıda bir mahalledeki dört farklı takımın
beş maçta attıkları gol sayılarına ait verilerin
gösterildiği grafikler verilmiştir. Bu grafiklerden hangisindeki verilerin standart sapması
diğerlerinden büyüktür?
A) Grafik: Maçta Atılan Gol Sayısı B) Grafik: Maçta Atılan Gol Sayısı
Gol Sayısı
Gol Sayısı
3.
Aylar
Dernek
K
L
M
N
10
10
5
40
14
7
7
40
9
10
8
45
7
13
12
35
Yukarıda K,L,M,N derneklerinin yılın ilk dört
ayında burs verdiği öğrenci sayıları verilmiştir. Bu derneklerden hangilerine ait verilerin
standart sapmaları birbirine eşittir?
A) K ile L B) K ile M
C) M ile N
Î
D) L ile N
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
Maç
1
2
3
4
5
0
Maç
1
2
3
4
5
C) Grafik: Maçta Atılan Gol Sayısı D) Grafik: Maçta Atılan Gol Sayısı
Gol Sayısı
Gol Sayısı
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
0
Maç
1
2
3
4
5
0
Maç
1
2
3
4
5
TEST
10
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
7.
Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması sıfırdır?
10.
B) 25, 25, 40
D) 30, 30, 30
A) 32, 28, 30
C) 35, 25, 30
I. 8, 11, 12, 9
II. 10, 10, 11, 9
III. 7, 10, 11, 12
Yukarıdaki verilerin standart sapmalarının
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I 2 II 2 III
B) II 2 I 2 III
C) III 2 II 2 I
D) III 2 I 2 II
8.
Kitap Sayısı
25
24
22
11.
18
16
15
Birbirinden farklı verilerden oluşan bir veri
grubunun standart sapmasını hesaplamak
için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Medyan
C) Aritmetik ortalama
B) Açıklık
D) Mod
0
Yukarıdaki grafikte altı kişinin bir yılda
okudukları kitap sayıları verilmiştir. Okunan
kitap sayılarından oluşan verilerin standart
sapması kaçtır?
A) 3 2 B) 2 3 C) 2 2 D)
9.
3
6, 4, 7, 4, 4 veri grubunun standart sapması
kaçtır?
A) 1
B)
2
C) 2
D) 2 2
12.
Bir okulda yapılan ortak sınavda A, B, C, D
şubelerindeki öğrencilerin aldıkları notların
standart sapmaları sırasıyla 10, 14, 17, 12
olduğuna göre, hangi şubedeki öğrencilerin
notları birbirine daha yakındır?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) A
B) B
C) C
D) D
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 1
1.
Aşağıda verilen elemanlardan hangisi ile tek
bir ABC üçgeni çizilemez?
A
4.
3 cm
A i = 70 °, m _ W
B i = 50 °, a = 5 cm
A) m _ W
B) a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7cm
C i = 50 °
C) a = 8 cm, b = 7 cm, m _ X
A i = 60 °, m _ W
B i = 70 °, m _ X
C i = 50 °
D) m _ W
C
B
Şekildeki ABC üçgeninde AB = 3 cm ve
AC = 5 cm olduğuna göre, BC ’nun
santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve
en küçük tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 10
2.
5 cm
B) 9
C) 8
D) 7
A
60º
40º
D
5.
60º
Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde yükseklik
üçgenin dışında kalabilir?
70º
A) Dik üçgen
C) Geniş açılı üçgen
Şekilde verilenlere göre, en uzun kenar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7BCA B) Eşkenar üçgen
D) Dar açılı üçgen
B) 7ABA
C) 7ADA D) 7DCA
A
6.
4 cm
7 cm
3.
Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi bir
üçgenin kenar uzunlukları olamaz?
A) 5 cm, 4 cm, 8 cm
B) 6 cm, 6 cm, 1 cm
C) 10 cm, 9 cm, 2 cm
D) 2 cm, 3 cm, 5 cm
Şekildeki ABC üçgeninde m _ W
Ci 2 m_X
Ai
olduğuna göre, AB ’nun santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 21
Î
B) 25
C) 27
D) 29
TEST
11
Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 1
7.
Ai 2 m_X
Bi 2 m_X
C i dir. Bir ABC üçgeninde m _ X
ABC üçgeninin çevresinin uzunluğu 24 cm olduğuna göre, AB ’nun santimetre cinsinden
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
A
10.
6 cm
4 cm
B
D
D) 9
5 cm
8 cm
C
Şekilde verilenlere göre, BD ’nun santimetre
cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
A
8.
B) 7
A) 6
C) 8
D) 9
4 cm
C
Şekilde B, C, D noktaları doğrusal,
7BAA = 7ACA ve AC = 4 cm olduğuna göre,
P
11.
4
AD ’nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
R
D) 8
S
5
Şekildeki PRS çeşitkenar üçgeninde PR ’nun santimetre cinsinden alabileceği
kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 4
A
9.
B) 5
D) 7
D
A
12.
C
B
E
%
A
A
70°
B
%
Şekilde m _ BAC i = 40 °, m _ ACB i = 80 ° ve
%
m_ CDE i = 50 ° olduğuna göre, aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
C B
E
CB
E
%
A) BE = EC B) m (BAE) = 35c
C) CD = CE D) AB = DE
C) m (AEC) = 90c D) AE = EC
KAVRAM
IM
Adı
C
Verilen ABC ikizkenar üçgeninde AB = AC
%
ve m (BAC) = 70c dir.ABC üçgeni şekildeki
gibi 7ABA , B köşesi C köşesiyle çakışacak
şekilde 7ACA üzerine katlanıyor ve açılıyor.
7AEA katlama çizgisi olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) DE 2 BC B) AB 2 CE
A
T
TES
KAZAN
C) 6
%
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
12
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 2
1.
D
4 cm
A
A
5 cm
4 cm
4 cm
C
B
C
7 cm
E
5 cm
B) 4
C) 5
F
A i = m_W
E i olduğuna
Şekildeki üçgenlerde m _ X
göre, x kaçtır?
A) 3
B
6c
m
4.
D
D) 6
E
6 cm
Şekilde 7ABA ' 7DEA,
AB = 4 cm ve
DE = BC = 6 cm olduğuna göre, CD kaç
santimetredir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
A
2.
5 cm
5.
B
C
2 cm
B
A
3c
F
m
Şekildeki ABC üçgeninde 7ABA = 7BCA ,
3c
m
E
AB = 5 cm ve BC = 2 cm olduğuna
göre, AC kaç santimetredir?
A)
3 B)
5
C) 3
D) 4
C
D
Şekildeki ABCD karesinde
7DFA = 7AFA, 7BEA = 7AEA ve
AF = FE = 3 cm olduğuna göre, DF kaç
3.
santimetredir?
A
A) 3
D
5 cm
B
C) 6
D) 6 5
4 cm
6 cm
C
E
Şekilde B, C, E noktaları doğrusal,
7ABA = 7BEA, 7ACA = 7CDA ve 7DEA = 7BEA ’tir.
AB = 5 cm, BC = 6 cm ve DE = 4 cm
olduğuna göre, BE kaç santimetredir?
A) 9
B) 3 5 B)
28 C) 31 3
3
Î
D) 12
&
&
6. ABC , DEF
olduğuna göre, aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
A) m ( X
C) = m ( W
F) B) AC = DE
A) = m ( W
E) D) AB = DF
C) m (W
TEST
12
Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme - 2
7.
Çevresi 20 cm olan bir karenin köşegeninin
uzunluğu kaç santimetredir?
B) 5 2 C) 4 2 A) 10
10.
A
D) 4
D
B
C
Şekildeki ABC üçgeninde 7ACA = 7BCA ,
%
tan _ DBC i = 3 ve AD = DC olduğuna
8
%i
_
göre, sin ABC nedir?
8.
4 cm
A
3 D) 3
A) 3 B) 4 C)
B
5
5
5 cm
11.
D
4
10
A
C
10 cm
13 cm
Şekilde 7ADA = 7DCA, 7ABA = 7ADA,
12 cm
AB = 4 cm, DC = 10 cm ve AD = 5 cm
olduğuna göre, BC kaç santimetredir?
51 B)
A)
61 C)
67 D)
B
C
H
Şekildeki ABC üçgeninde 7AHA = 7BCA,
73
AB = 13 cm, AH = 12 cm ve BC = 21 cm
olduğuna göre, AC kaç santimetredir?
B) 16
A) 14
B
A
B
D
E
göre, AB kaç santimetredir?
B) 6 3 C) 12
105°
C
Şekildeki ABCD dörtgeninde 7ABA = 7ADA ,
%
7BCA = 7CDA , m _ ABC i = 105 ° ve
AB = AD = 4 2 cm olduğuna göre, CD
D) 12 3
kaç santimetredir?
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) 4 3 KAVRAM
IM
D
C
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde, 7AEA = 7EBA ,
%
m _ DAE i = 60 ° ve AD = 3 3 cm olduğuna
A) 6
4 2 cm
4 2 cm
60°
3 3 cm
D) 20
A
12.
9.
C) 18
B) 4
C) 6 3 D) 8
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Kimyasal Bağlar
1.
Katman-elektron dizilimi verilen atomlarla ilgili
olarak;
4.
Bir öğrenci iyonik bağ oluşumuyla ilgili aşağıdaki
bilgileri not ediyor.
1. Elektron vermeye yatkın bir atom belirlenir.
2. Elektron almaya yatkın bir atom belirlenir.
3. Bu atomlar arasında ortaklığa dayalı bir bağ
meydana gelir.
Verilen bu bilgilere göre öğrenci hangi basamakta hata yapmıştır?
1. K elementi 2e - alarak M elementine benzeyebilir.
2. L elementi 3e - vererek M elementine benzeyebilir.
3.Metaller e - alarak, ametaller e - vererek
soygazlara benzeyebilir.
A) Yalnız 2.
C) 1. ve 3.
5.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
2.
Şekildeki periyodik tabloda bazı elementlerin
yerleri gösterilmektedir.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
Tabloda bazı elementlerin elektron dizilim düzeni
verilmiştir.
X
2)
Y
2) 8) 5)
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olur?
Z
2) 3)
A) H elementi ile F elementi elektron alışverişine
T
2) 7)
dayalı bir bağ yapar.
B) K elementi ile Cl elementi elektron ortaklığına
dayalı bir bağ yapar.
Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
C) Al elementi ile F elementi elektron alışverişine dayalı bir bağ yapar.
D) Al elementi ile K elementi elektron alışverişi-
A) X elementi metal olup e vermeye yatkındır.
B) Y elementi ametal olup e - almaya yatkındır.
C) Z elementi metal olup e - vermeye yatkındır.
D) T elementi ametal olup e - almaya yatkındır.
-
ne dayalı bir bağ yapar.
6.
3.
B) Yalnız 3.
D) 2. ve 3.
Bilgi: İyonik bağ, e vermeye yatkın bir atomla
e - almaya yatkın bir atom arasında meydana
gelen kimyasal bağdır.
-
Element
Elektron Sayısı
X
2
Y
2) 8) 1
Z
2) 8) 5
T
2) 8) 3
İki oksijen atomunun oluşturduğu kimyasal bağ
modeli aşağıda gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Oksijen atomları elektron vererek kovalent
bağ oluşturmuştur.
Yukarıda verilen tabloya göre hangi iki element arasında iyonik bağ oluşur?
A) X ve Z
C) Y ve T
B) Y ve Z
D) X ve T
Î
B) Oksijen atomları elektron alarak iyonik bağ
oluşturmuştur.
C) Oksijen atomları elektron alışverişi yaparak
iyonik bağ oluşturmuştur.
D) Oksijen atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent bağ oluşturmuştur.
TEST
9
Kimyasal Bağlar
7.
Tabloda iyonik ve kovalent bağlı bileşikler gösterilmiştir.
İyonik bağlı
Kovalent bağlı
NaCl
H2O
KF
N2
Li2O
F2
10.
KL → iyonik bağlı
LM → kovalent bağlı
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) K ve M ametaldir.
B) L ve M metaldir.
C) K ametal L metaldir. D) K metal M ametaldir.
BeO
Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi
elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağ
içerir?
A) KF
C) H2O
8.
Bazı elementlerin oluşturduğu bileşikler arasındaki bağlar verilmiştir.
11.
Bazı elementlerin elektron sayıları verilmiştir.
B) Li2O
D) NaCl
Bir atoma ait katman-elektron dizilimi ve bazı
elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayıları verilmiştir.
F atomu
8
Y
5
Z
3
T
6
Buna göre, F atomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) X atomu ile kovalent bağ yapar
B) Y atomu ile iyonik bağ yapar
C) Z atomu ile iyonik bağ yapar
D) T atomu ile iyonik bağ yapar
Elektron sayıları
H
1
N
7
Na
11
F
9
Çizelgede verilen elementlerden hangileri
arasında kovalent ve iyonik bağ oluşur?
Son yörüngedeki
elektron sayısı
X
Element
12.
İyonik Bağ
Kovalent Bağ
A)
H-F
N-F
B)
N-F
Na - F
C)
Na - H
N-F
D)
Na - N
Na - F
Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin
yerleri gösterilmiştir.
Na
9.
Aşağıda katman-elektron dizilimi verilen
atomlardan hangisi elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağ yapar?
A)
B)
Buna göre, verilen elementlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Be elementi ile Na elementi arasında iyonik
C)
D)
bağ oluşur.
B) K elementi ile N elementi arasında kovalent
bağ oluşur.
C) Cl elementi ile Ne elementi arasında iyonik
bağ oluşur.
D) N elementi ile Cl elementi arasında kovalent
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
bağ oluşur.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Kimyasal Tepkimeler
1.
20 Ca ile 7 N arasında oluşacak bileşiğin formülü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ca 2 N 3 C) CaN
B) Ca 3 N 2
D) Ca 2 N 7
2. Mg +2 ile NO 3- iyonunun oluşturacağı bileşikte
+ 3C $ CaC 2 + CO
toplam kaç atom vardır?
B) 8
A) 5
Tepkime denklemini yazarken
üzerine mürekkep damlattım.
6.
C) 9
Yukarıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkime denkleminde dağılan mürekkep yerine
hangi formül gelmelidir?
D) 10
A) CaCO 3 C) C 2 H 4 3. C 3 H 8 + mO 2 $ nCO 2 + rH 2 O
B) CO
D) CaO
tepkimesi denkleştirildiğinde m, n ve r katsayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
m
7.
n
r
A)
5
3
4
B)
3
4
5
C)
5
4
3
D)
3
2
4
Aşağıda X + Y $ Z kimyasal denkleminin kütle-zaman grafiği verilmiştir.
Kütle (g)
36
Z
14
4.
?
1. Gümüşün kararması
2. Demirin paslanması
3. Naftalinin buharlaşması
4. Elmanın çürümesi
Y
Zaman
Bu tepkime tam verimle ve artansız meydana
geldiğine göre tepkimede harcanan Y kaç
gramdır?
Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasal
bir tepkimenin varlığını kanıtlar?
A) 12
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
X
B) 16
C) 22
D) 50
B) 1. ve 3.
D) 1., 2. ve 4.
8.
5.
Özlem Öğretmen, tahtaya;
Mg (OH) 2 + HNO 3 $ Mg (NO 3) 2 + H 2 O
+ ?
+
Tanecik modeli yukarıda verilen tepkimenin
denkleştirilmesi için, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
Î
D)
kimyasal tepkimesini yazıyor ve öğrencilerden bu
tepkimeyi denkleştirmelerini istiyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde tepkime doğru denkleştirilmiştir?
A) Mg (OH) 2 + 3HNO 3 $ Mg (NO 3) 2 + 5H 2 O
B) Mg (OH) 2 + HNO 3 $ Mg (NO 3) 2 + 2H 2 O
C) Mg (OH) 2 + 2HNO 3 $ Mg (NO 3) 2 + 2H 2 O
D) Mg (OH) 2 + 4HNO 3 $ Mg (NO 3) 2 + 2H 2 O
TEST
10
Kimyasal Tepkimeler
9.
Ecemsu, bileşikler ve toplam atom sayılarıyla ilgili
aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. (Ancak tablonun bir
satırında hata yaptığını anlıyor.)
1
Bileşik
Formüldeki
Toplam Atom
Sayısı
Bileşiği
Oluşturan
Elementler
Al (OH) 3
7
Alüminyum
Oksijen
Hidrojen
2
K 2 SO 4
7
Potasyum
Kükürt
Oksijen
3
CO 2
3
Karbon
Oksijen
4
Mg 3 (PO 4) 2
12
Magnezyum
Fosfor
Oksijen
11.
Mg ve F atomlarına ait katman-elektron dizilimi
şekilde verilmiştir.
Mg
Buna göre, Mg ve F elementlerinin oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) MgF B) MgF2 C) Mg 2 F D) Mg 2 F3
Buna göre Ecemsu hangi satırda hata yapmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
12.
Bir kimyasal tepkime ile ilgili öğrenciler aşağıdaki
bilgileri veriyorlar.
Fatih
Öznur
Toplam atom sayısı
ve cinsi korunur.
10.
1. N 2 (g) + 3H 2 (g) $ 2NH 3 (g)
2. C 2 H 4 (g) + 2O 2 " 2CO 2 (g) + 2H 2 O (g)
3. H 2 O (s) $ H 2 (g) + 1 O 2 (g)
Kıymet
Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi yanma
tepkimesidir?
Buna göre; hangi öğrencilerin vermiş olduğu
bilgi kesinlikle doğrudur?
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
A) Fatih, Öznur
C) Fatih, Kıymet
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
2
3
4. 2Fe + O 2 $ Fe 2 O 3
2
B) 1. ve 3.
D) 2. ve 4.
B) Öznur, Kıymet
D) Öznur, Fatih,Kıymet
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Asit - Baz Tepkimeleri
1.
Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4.
Bir grup öğrenci asit ve bazlar ile ilgili poster
hazırlıyor.
Buna göre, hangi öğrencinin hazırladığı poster doğrudur?
A) Tatları ekşidir.
B) Mavi turnosol kağıdının rengini kırmızıya
çevirirler.
B)
A)
C) Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler.
D) Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu
KOH çözeltisinde
OH- sayısı H+
sayısından fazladır.
verirler.
Ecem
C)
2.
Asitlerin sulu çözeltileri;
1. HCI
2. NH 3
3. Ca (OH) 2
Mehmet
H2SO4 sulu
çözeltisi elektrik
akımını iletmez.
D)
yukarıdaki maddelerinin sulu çözeltilerinden
hangileri ile nötralleşme tepkimesi verir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
NH3 kuvvetli bir
asittir.
Gökhan
5.
Günlük yaşantımızda kullandığımız maddeler X
ve Y sepetlerine yerleştirilecektir.
pH<7
pH>7
X
Y
Buna göre hangi maddeler yanlış sepete
konmuştur?
3.
Tabloda X, Y ve Z çözeltilerinin özellikleri verilmiştir.
Özellikleri
X
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Y
H + sayısı, OH - sayısından fazladır.
Z
Turnosol kağıdının rengini maviye çevirir.
X
Y
A)
Limon
Diş Macunu
B)
Portakal
Sabun
C)
Sirke
Elma
D)
Yoğurt
Mide İlacı
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olabilir?
X
Y
Z
A)
Asit
Tuz
Baz
B)
Baz
Asit
Tuz
C)
Tuz
Baz
Asit
D)
Tuz
Asit
Baz
Î
6.
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesidir?
A) H 2 SO 4 + 2KOH $ K 2 SO 4 + 2H 2 O
B) C 2 H 4 + 3O 2 $ 2CO 2 + 2H 2 O
C) N 2 + 3H 2 $ 2NH 3
D) H 2 + Cl 2 $ 2HCI
TEST
11
Asit - Baz Tepkimeleri
7.
Piyasa adı ve formülü verilen asitlerle bazların
eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
Piyasa Adı
Formülü
A)
Tuz Ruhu
NaOH
B)
Zaç Yağı
HCI
C)
Sud-Kostik
H 2 SO 4
D)
Kezzap
HNO 3
11.
Nötr
Aşağıdaki numaralı yerlere hangi maddelerin
yazılması doğru olur?
K
L
M
N
Limon
suyu
Domates
Kabartma
Tozu
Çamaşır
Suyu
B) Kabartma
Tozu
Domates
Limon
Suyu
Çamaşır
Suyu
C)
Domates
Çamaşır
Suyu
Limon
Suyu
Kabartma
Tozu
D)
Çamaşır
Suyu
Limon
Suyu
Kabartma
Tozu
Domates
12.
Suları, toprağı ve havayı kirleten kimyasal maddelerden korunmak için alabileceğimiz önlemler
aşağıda verilmiştir.
A)
8.
Asitlerin genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tatları acıdır.
B) Kırmızı turnusolu maviye çevirirler.
C) Bazı metallerle H 2 gazı açığa çıkarırlar.
D) pH’ları 7’den büyüktür.
9.
Bir maddenin ne kadar asidik veya bazik özellik
taşıdığını pH ölçeği ile anlarız.
Aşağıdaki tabloda asitler ve bazlarla ilgili örnekler verilmiştir.
Asit
Baz
1
HCI
NaOH
2
NH 3
H 3 PO 4
3
HNO 3
KOH
4
H 2 SO 4
Ca (OH) 2
Buna göre, hangi satırda hata yapılmıştır?
A) 1
10.
B) 2
C) 3
D) 4
Asit yağmurları yağdıkları bölgelere çeşitli zararlar verir.
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının etkilerinden değildir?
A) Arabaların ve metal yüzeylerin aşınmasına
neden olur.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
B) Su ve toprak kirliliğine neden olur.
C) Bitki örtüsünün gelişimini olumlu yönde etkiler.
D) Antik yapıları aşındırır.
Buna göre hangisi bu önlemler arasında yer
alamaz?
A) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
B) Motorlu araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.
C) Kışın yaprak dökmeyen bitkilerle ağaçlandırma
yapılmalıdır.
D) Fosil yakıt tüketimi arttırılmalıdır.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
12
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Su Kimyası ve Su Arıtımı
1.
Ecem Hanım, çaydanlığının tabanının sürekli
kireçlenmesinden yakınıyor.
3.
Pamukkale’deki travertenler, kaynak sularında bol miktarda bulunan kalsiyum (Ca +2) ve
karbonat (CO -3 2) iyonlarının tuz olarak çökmesi
sonucunda oluşur.
Bu bölgede yaşayan kişiler için,
1. Sabun tüketimi fazladır.
2. Giysileri çabuk matlaşır.
3. Kemik hastalıkları fazla görülür.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisi olabiEcem
lir?
A) Kullandığı su içerisinde kalsiyum, magnezyum iyonu fazladır.
B) Çaydanlık tabanı çok incedir.
C) Kullandığı deterjan tortu oluşturmaktadır.
D) Ecem Hanım, saf su kullanmaktadır.
4.
Emel, musluktan akan sert suyu yumuşatmak
istiyor.
Bunun için;
2.
1. Suyu kaynatmalı
2. İyon değiştirici reçine yastıkları kullanmalı
3. Suya tuz atmalı
Bir grup arkadaş yaşadıkları problemlerle ilgili
sohbet ediyor.
Bu problemlerden hangisi suyun sertliği
nedeniyle oluşmamıştır?
yöntemlerinden hangilerini kullanabilir?
Seda
Esra
C)
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B)
A)
5.
Aşağıdaki balonda iyonlar verilmiştir.
Ca2+
D)
Cl-
Mg2+ Na+
Bu iyonlardan hangileri suya sertlik verir?
Özlem
Î
A) Ca +2, Cl - B) Na +1, Ca +2
C) Ca +2, Mg +2 D) Ca +2, Mg +2 ve Na +
TEST
12
Su Kimyası ve Su Arıtımı
6.
Suyun mikroplardan arındırılması işlemine - - - - denir.
10.
1
Yukarıdaki boşluğun aşağıdakilerden hangisi
ile tamamlanması doğru olur?
A) kireçlenme
C) yumuşatma
7.
2
B) dezenfeksiyon
D) dinlendirme
3
Aşağıdaki resimde bir su arıtma tesisi görülmektedir.
Zararlı maddelerden arındırma
Ca +2 ve Mg +2
içeren su
Sert su yumuşatılmasında kullanılan yöntem
X
Sert Su
Y
Klorlama
Z
Kaynatma
Tablodaki kavramların uygun şekilde eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A) 1 $ X 2$ Y
3$Z
C) 1 $ Z 2$ Y
3$X
B) 1 $ Y
2$ X
3$Z
D) 1 $ Y
2$ Z
3$X
Bu tesiste en çok kullanılan mikrop öldürücü
yöntem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Klorlama
B) İyon değiştirici reçine kullanma
C) Na + miktarını arttırma
D) Havalandırma
8.
11.
Sert sular için aşağıdaki ifadeler veriliyor:
1. Cam eşyalarımızın zamanla matlaşmasına
neden olur.
2. Kemik gelişimini destekler.
3. Sabun tüketimini arttırır.
4. Isıtıcı borularında tortu oluşturur.
Yüzey suları çeşitli etkenlerle kirlenebilir.
Suların kirlenme sebepleri;
1. Endüstri atıkları
2. Sentetik deterjanlar
3. Yağ ve benzeri maddeler
4. Hastalık yapıcı canlılar
etkenlerinden hangileri olabilir?
A) 1. ve 2.
C) 1., 2. ve 4.
B) 1., 2. ve 3.
D) 1., 2., 3. ve 4.
Buna göre, bu ifadelerden hangisi sert suların olumlu etkilerindendir?
A) 1. B) 2.
C) 3.
D) 4.
12.
Su kirliliğini önlemek için;
Kireçlenme olayı ile ilgili;
1. Su tesisatının ömrünü azaltır.
2. Kalorifer tesisatında yakıt tüketimini arttırır.
3. Elektrik tüketimini artırır.
1. Atık yağların, su kaynaklarına karışmasını
önlemek
2. Sentetik deterjan kullanımını azaltmak
3. Tarım ilacı kullanımını arttırmak
ifadelerinden hangileri doğrudur?
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
9.
B) 1. ve 3.
D) 1., 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1., 2. ve 3.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Personal Experiences - 1
1-10. sorularda diyalogları tamamlayan
seçeneği işaretleyiniz.
1.
I’m hungry.
Let’s eat sushi.
4. Ahmet : Why don’t we go to the cinema?
Ali
: Great idea! What will we watch?
Ahmet : How about “Hunger Games 3”?
Ali
: - - - - Let’s choose another film.
A) What is it about?
B) I love that film.
C) I haven’t watched that film.
D) I’ve already seen it.
What is it like?
----
A) I have never eaten it.
B) I have just had one.
C) I have already tried it before.
D) Have you finished it yet?
5. Beyza : It is nice to be in Bodrum.
Deniz : Oh, yes. It’s a wonderful place.
---Beyza : Yes, I went there yesterday.
A) Have you ever taken a photo?
B) Are you in İstanbul now?
C) Have you seen the castle yet?
D) Did you have lunch?
2. Jack : Turkey is a wonderful country.
Bob : Really! How do you know that?
Jack : Well. - - - A) I have never been there.
B) I don’t know anything about Turkey.
C) I have just been there.
D) I haven’t been to Turkey yet.
6.
3. Susan : We have been in Turkey for a week.
----
Yes, I went there
last summer with
my family.
Mary : Which places did you visit?
Susan : We have visited Çeşme, Ephesus
and Kuşadası.
Mary : Have you visited İztuzu Beach?
Susan : - - - A) Yes, I have never seen there.
B) No, not yet.
C) No, I’ve just been there.
D) Yes, I haven’t ever visited.
Î
A) Which places have you been to?
B) Have you ever gone aboard?
C) Where have you been?
D) Have you ever been to Fethiye?
TEST
9
Personal Experiences - 1
7. Anıl : You look happy. What happened?
Mert : I am flying to London tomorrow.
Anıl : Have you been there before?
Mert : No, - - - -
10. Tom Hanks: It’s nice to be in Turkey.
Interviewer : It’s also wonderful to be here
with you. - - - Tom Hanks : Since Monday and I will leave
on Sunday.
A) I’ve just gone there.
B) it is my second visit to London.
C) it will be the first time.
D) I’ve already lived in London for 2 years.
8.
Would you like
a sandwich dear?
No, thanks
mum. - - - -
A) When will you leave Turkey?
B) Do you like Turkey?
C) Which places have you visited?
D) How long have you been here?
11. “I went to İstanbul two years ago.”
cümlesine anlamca en yakın seçenek
hangisidir?
A) I have never been to İstanbul.
B) I haven’t been to İstanbul for two years.
C) I didn’t go to İstanbul two years ago.
D) I will go to İstanbul next year.
A) I’ve already eaten a hamburger at school.
B) I am very hungry.
C) I can’t cook anything now.
D) I am not really thirsty.
12.
Greece
{
Germany
{
Italy
V
France
V
Esin : Of course, but what happened?
Gökçe : - - - -
Yukarıdaki tabloya göre seçeneklerden
hangisi doğrudur?
A) I have just cut my finger.
B) I am cooking pizza.
C) I have never seen a bandage lately.
D) I have a lot of homework.
A) He has never gone to Greece.
B) He has already been to Germany.
C) He has just returned from Italy.
D) He has lived in France for a long time.
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
9. Gökçe : Mum, can I have a bandage, please?
Places to Visit
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Personal Experiences - 2
1-6. sorularda diyalogları tamamlayan
seçeneği işaretleyiniz.
4.
----
No. But I want
to go there
next year.
1. Tayfun : Altınkum is one of the most
beautiful beaches I’ve ever seen.
Deniz : - - - Tayfun : It is in the Aegean Region.
A) Why do you think so?
B) In which region is it?
C) How can we get there?
D) What can we do in Altınkum?
A) Excuse me, how can I go to Eiffel Tower?
B) Have you been to France before?
C) Would you like to eat “Kebap”?
D) Where is the Bosphorus Bridge?
2. Ayşegül : Let’s eat “Kumru”.
Büşra : What is it like? - - - Ayşegül : It is made of sausages and salami.
5. Burak : Dad, I want to buy a new truck.
Father: You should save some money then.
Burak : - - - - but I need some more.
A) I’ve just eaten Kumru.
B) I know how to cook it.
C) I have already had one.
D) I’ve never tried it before.
3.
A) I’ve already saved 20 liras
B) I’ve bought a bar of chocolate
C) I will play with my toys
D) I have a lot of homework to do
Have you finished
your homework,
dear?
Yes, mum.
----
6.
I’ve been a teacher
for ten years.
----
A) I’ve never done it.
B) I haven’t finished it.
C) I haven’t done it yet.
D) I’ve just finished it.
Î
A) What is it like to be a teacher?
B) How much does a teacher earn?
C) Do you like your job?
D) How long have you done this job?
TEST
10
Personal Experiences - 2
7. “I last went to Paris six years ago”
10-11. ve 12. soruları aşağıdaki metne
göre cevaplayınız.
cümlesine anlamca en yakın seçenek
hangisidir?
A) I haven’t been to Paris for six years.
B) I have never been to Paris.
C) I didn’t go to Paris.
D) I have lived in Paris for six years.
This is my fifth day in Turkey. There are
magical places, bridges, mosques and lots of
touristic places in İstanbul. I’ve visited İstanbul
twice before but I haven’t seen all the beauties
there.
I went to Antalya on the first day of my visit to
Turkey. I’ve met a lot of friendly people and
swam in the wonderful sea. On the third day,
I went to İzmir. I visited Ephesus there. It was
really fantastic. I’m in İstanbul now and I will
visit Bursa, Tekirdağ and Edirne.
8. “I moved to Ankara five years ago and I
still live in Ankara.” cümlesine anlamca en
yakın seçenek hangisidir?
A) This is my first visit to Ankara.
B) I have always lived in Ankara.
C) I have lived in Ankara for five years.
D) I didn’t live in Ankara before.
9.
Paris
{
Rome
x
Venice
x
Verona
{
10. Where is he now?
A) He is in Ephesus.
B) He is in Antalya.
C) He is in Istanbul.
D) He is in Bursa.
11. Which place hasn’t he visited yet?
A) Tekirdağ
C) Antalya
Yukarıdaki tabloya göre hangi seçenek
doğrudur?
12. How many times did he visit İstanbul
before?
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) She hasn’t been to Venice yet.
B) She has never been to Paris.
C) She has just been to Rome.
D) She hasn’t ever been to Verona.
KAVRAM
IM
:.............................................
B) İstanbul
D) İzmir
B) Once.
D) Twice.
A) Never.
C) Not yet.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Cooperation in the Family - 1
1-11. sorularda diyalogları tamamlayan
seçeneği işaretleyiniz.
1.
4. Mr. Gümüş : Please tidy up your room.
Utku
: I’ve already done it. Can you
help me with my project, dad?
Mr. Gümüş : - - - - What is it about?
Will you help
me make lunch,
Selin?
A) Of course.
B) I’m sorry, I can’t.
C) I’m afraid I am busy.
D) You should do it yourself.
Sure, mum.
----
5. Suna : You look terrible, What’s the matter,
dear?
Kaan : I’ve got a terrible headache. - - - Suna : Sure. I’ll get to the pharmacy and buy
some.
A) I am not willing to do it.
B) I’m sorry mum. I have a lot of homework.
C) It is great fun to do it.
D) You should do it yourself.
2.
Please help
me with the
housework.
A) Where is the pharmacy?
B) Could you buy some medicine?
C) What can you do for me?
D) Can you tell me the way to the pharmacy?
- - - - I’m really
tired. Why don’t
we do it tomorrow?
6.
A) I’m sorry, I can’t.
B) Why not?
C) Of course, I will help.
D) OK, Reyhan. I can help you.
I’ve left my
dictionary at
home. Can I
borrow yours?
3. Mrs. Doğan: Can you take the dog for a
Berk
walk?
: I’m sorry, - - - -
A) I love animals.
B) I enjoy spending time with pets.
C) I really love dogs.
D) I’m frightened of dogs.
Î
A) Of course, you can.
B) Here you are.
C) I’m terribly sorry.
D) Thanks a lot.
- - - - I need
it for my
composition.
TEST
11
Cooperation in the Family - 1
7. Bora : I can help you with the washing up.
11.
Öykü : Thanks, dear.
Bora : - - - -
- - - - I have
only a little for
lunch.
Can you lend
me some money?
A) Nice to meet you.
B) You’re welcome.
C) What a nice day!
D) I’m sorry about it.
8. Kerem : - - - Anıl
: Don’t worry. I’m sure it is an
accident.
A) Thanks a lot for your CD.
B) Can I borrow your book, please?
C) Will you help me with my project?
D) I’m really sorry for the broken vase.
9.
I’m very tired
but I must do
the laundry.
A) I’m sorry, I can’t.
B) Of course, I can.
C) Absolutely, yes.
D) Sure, but you mustn’t spend more money.
Don’t worry
dear, - - - -
A) you can do it now.
B) why don’t you do the laundry?
C) we can eat out today.
D) I will do it for you.
12. “Can you take the rubbish out, please?”
ifadesiyle ilgili seçenek hangisidir?
A)
B)
C)
D)
10. Feride : Have you dried the dishes?
Yaren : No, not yet.
Feride : Would you like me to help you?
Yaren : - - - -
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) No, you are very selfish.
B) I’m sorry, I am busy now.
C) Of course, I will be happy.
D) It is too late to dry the dishes.
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
12
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Cooperation in the Family - 2
1-11. sorularda diyalogları tamamlayan
seçeneği işaretleyiniz.
4.
I will go and
buy some
milk.
- - - - . Buy
some bread
instead.
1. Beste : Would you like to have some cake?
Aysel : No, thanks. - - - -
A) I’ve already had lunch.
B) I am very hungry.
C) I’ve never eaten cake.
D) I am not thirsty.
: Where are you going mum?
Mrs. Yücel : I am taking Bobby for a walk.
Beyza
: You don’t need to do it. - - - -
A) I’ve already bought some.
B) We need a lot of water.
C) Do you like milk?
D) How much is a cartoon of milk?
2. Beyza
5.
My hands are dirty.
----
A) I’ve never taken him for a walk.
B) I haven’t taken him out yet.
C) I’ve just taken him out.
D) I took him out 4 months ago.
3.
A) I’ve just taken the rubbish out.
B) Yes I’ve already done the laundry.
C) I’ve never tidied my room.
D) I haven’t washed the dishes yet.
Is dinner
ready, dear?
- - - - . You
must wait for
fifteen minutes.
6. Aydın : Have you seen Bülent recently?
I can’t find him.
Poyraz : - - - - He is in the school canteen.
A) Sure.
C) Yes, it is ready.
B) Absolutely.
D) Not yet.
Î
A) No, I haven’t.
B) I’ve just seen him.
C) No, I have never seen Bülent.
D) Yes, I saw him two weeks ago.
TEST
12
Cooperation in the Family - 2
7.
11. “I’ve just vacuumed the carpets.” ifadesini
Why is your
hair wet?
gösteren seçenek hangisidir?
- - - - It is
clean now.
A) I’ve never combed my hair.
B) It has snowed for three days.
C) I’ve already dyed my hair.
D) I’ve just washed it.
8. Buse
Mum
Buse
A)
B)
C)
D)
: Mum, can you iron my skirt,
please?
: - - - - It is on your bed.
: Thanks, mum.
A) I’m sorry, I can’t.
B) Absolutely not.
C) I’ve already ironed it. D) Where is your skirt?
9. Sena
: I must talk to my father, mum.
Mother : I’m sorry, dear. - - - -
12.
A) He wants to talk to you, too.
B) He has just left.
C) He likes talking.
D) He is really intravert.
Sema
make the bed
V
cut the grass
{
pay the bills
{
iron the clothes
V
10.
dry
lunch
make
the floor
take
the plates
vacuum
the rubbish up
Yukarıdaki tabloya göre seçeneklerden
hangisi doğrudur?
A) She has made the bed but she hasn’t paid
the bills.
B) She has cut the grass and she has ironed
the clothes.
C) She hasn’t ironed the clothes but she has
made the bed.
D) She has paid the bills but she hasn’t made
the bed yet.
Yapılan eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) dry the rubbish up
C) vacuum the floor
B) make the plates
D) take lunch
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Ya İstiklal Ya Ölüm - 4 (Batı Cephesi)
1.
4.
4.
3.
Düzenden
yoksundur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?
Kuvayımilliye
1.
A) Kuvayımilliye'ye katılım az olmuştu.
B) Kuvayımilliye'nin silahları yetersizdi.
C) Kuvayımilliye düzensiz ve dağınıktı.
D) Kuvayımilliye halktan zorla para alıyordu.
2.
Batı cephesinde Kuvayımilliye yerine düzenli
ordunun kurulmasının nedenleri numaralandırılmış kutucuklardan hangilerinde verilmiştir?
A) 1. ve 2.
C) 1. - 3. ve 4.
5.
1.
Zafer
B) 2. ve 3.
D) 2. - 3. ve 4.
3.
Yenilgi
4.
Zafer
5.
Zafer
Milli Mücadele Dönem'inde Batı Cephesi'nde
yapılan savaşları gösteren şekilde "Yenilgi" ile
gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu birlikleri
ilk kez - - - - cephesinde - - - - karşı mücadele
vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2.
Zafer
A) 1. İnönü
C) Sakarya
B) Kütahya - Eskişehir
D) 2. İnönü
A
2.
"Milli Mücadele Dönemi'nde Kuvayımilliye birlikleri düşmanı yıpratmış ama onları durduramamıştı; çünkü - - - -"
A) Batı - Yunanlılara
B) Batı - İngilizlere
C) Güney - Fransızlara
D) Doğu - Ermenilere
6.
3.
Paris Barış Konferansı'ndan sonra İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. 15 Mayısta "Megali
İdea"yı gerçekleştirmek için işgal hareketlerine
başlayan Yunanistan'a karşı ilk önce Kuvayımilliye ile sonra ise düzenli ordu ile mücadele
edilmiştir.
Buna göre verilen bilgiler aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgilidir?
?
1.
2.
3.
1. İnönü Savaşı sonrası gelişmelerin yer aldığı
kutucuklardan "?" olan 4 no'lu kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Londra Konferansı
B) Kars Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Ukrayna ile Dostluk Antlaşması
A) Doğu Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Batı Cephesi
Î
4.
TEST
9
Ya İstiklal Ya Ölüm - 4 (Batı Cephesi)
10.
7.
?
Kazanılan 1. ve 2. İnönü Savaşlarından sonra çekilmeye başlayan İtalya, Türk ordusunun Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra çekilmeyi durdurmuş,
ancak Sakarya Zaferi sonrası tamamen çekilmiştir.
Ayrıca Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak
TBMM'nin varlığı bir itilaf Devletince tanınmıştır.
Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) İtalya ve Fransa'nın çekilmesi ile Kurtuluş Savaşı bitmiştir.
B) Askeri başarılar, uluslararası alanda siyasi
Verilen sonuçlara bakıldığında "?" olan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
başarıları da getirmektedir.
C) Kütahya - Eskişehir Savaşı ile yapılan antlaşmalar geçersiz sayılmıştır.
A) 1. İnönü
B) 2. İnönü
C) Kütahya - Eskişehir D) Sakarya
D) Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ile sona ermiştir.
8.
Sonuç
1. İnönü Zaferi
Sakarya Zaferi
Büyük Taarruzun
başarı ile sonuçlanması
ð
Londra Konferansı
ile TBMM'nin varlığının tanınması
ð
Ankara
Antlaşması'nın
imzalanması ile
Fransa'nın çekilmesi
ð
Mudanya Ateşkes
Antlaşması ile
işgalden vazgeçmeleri
11.
Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra;
1. M. Kemal'in ordunun başına geçmesi; gerektiğinin söylenmesi,
2. Sorumluluk almaktan çekinmeyen Mustafa
Kemal'in başkomutan olması,
3. Aldığı hızlı kararlarla ordunun ihtiyacını karşılayan Mustafa Kemal'in zafer elde etmesi
gelişmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Mustafa Kemal'in, Millî Mücadele'nin kazanılmasında büyük rolü olduğu
A
Neden
B) Başkomutanlık yetkisinin sadece Mustafa
Kemal'e verildiği
C) Mustafa Kemal'in, başkomutan olması ile ilk
Verilen neden ve sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
askeri başarıların elde edildiği
D) Mustafa Kemal'in, başkomutan olması ile ilk
defa bir orduyu komuta ettiği
A) TBMM'nin ilk siyasi başarısı 1. İnönü Zaferi'dir.
B) Askeri başarılar uluslararası alanda etkili olmuştur.
C) İlk imzalanan antlaşma Ankara Antlaşması'dır.
D) Ankara Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona
ermiştir.
p Londra Konferansı
"Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O
satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."
l
n
Tekalifimilliye Emirleri
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdaki hangi
savaş sırasında söylemiştir?
Yukarıda verilenlerden hangileri Büyük
Taarruz'un sonuçları arasındadır?
A) 1. İnönü
C) Büyük Taarruz
A) Yalnız n
C) l ve n
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
9.
12.
B) 2. İnönü
D) Sakarya
B) p ve l
D) p , n ve l
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Ya İstiklal Ya Ölüm - 5 (Lozan'a Kadar)
1.
4.
Başkomutan Mustafa Kemal idare etmiştir.
+
Başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe
geçti.
"En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve
öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde
kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin
gerçek kurtuluşu ancak eğitimle olur."
Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'nde söylediği sözlere bakarak aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?
+
Milli Mücadelenin askeri yönünü sona erdiren
savaştır.
A) Türk milletinin azmini
B) Çağdaş yaşamın gerekliliğini
C) Eğitim ve öğretimin önemini
D) Bilimin gücünü
=
?
Verilen özelliklere bakıldığında "?" olan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 1. İnönü
C) Sakarya
B) 2. İnönü
D) Büyük Taarruz
5.
Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde kayıpların verilmesi
+
Ordumuzun silaha, erzağa, cephaneye ihtiyaç
duyması
özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
3.
=
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili verilen;
1. Askeri zaferi tamamlayan siyasi bir zaferdir.
2. Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır.
3. Osman Devleti bu antlaşma ile yok sayılmıştır.
?
"?" yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Türk
milletinin ordusu için fedakarlıkta bulunduğu
gösterilmiş olur?
A
2.
B) Yalnız 3.
D) 1. - 2. ve 3.
"... Yeni bir Milli Eğitim programı oluşturmaya
zaman ayırmalıyız. Bir milli eğitim programından
söz ederken eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç ilgisi olmayan yabancı
düşüncelerden, Doğu ve Batıdan gelebilen
etkilerden uzak, milli ve tarihi karakterimize uyan
modern bir kültürden bahsediyorum."
Mustafa Kemal'in, Maarif Kongresi'nde
yaptığı konuşmaya bakarak oluşturulacak
yeni programla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Çağdaş
B) Milli
C) Yabancı düşüncelerin etkisi altında
D) Tarihi karakterimize uygun
Î
A) Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanması
B) Teşkilatıesasiye'nin kabulü
C) Hıyanetivataniye Kanunu'nun kabulü
D) Maarif Kongresi
6.
"Ulus varlığı ve yurt erginliğini korumak için
bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal
ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun
en yenilmez silahı ve koruma aracıdır."
(Mustafa Kemal ATATÜRK)
Aşağıdakilerden hangisi verilen söze uygun bir
gelişmedir?
A) Kuvayimilliye'nin kurulması
B) İstiklâl Mahkemelerinin açılması
C) Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanması
D) Düzenli ordunun kurulması
TEST
10
Ya İstiklal Ya Ölüm - 5 (Lozan'a Kadar)
7.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eseridir. Bu
eserde Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Olay, Porsuk Çayı civarında bir Türk köyünde geçmiştir.
11.
1. Tablo
Yukarıda anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak
B) Yaban
C) Memleket Hikayeleri D) Sodam Gamare
2. Tablo
1.
Fransa
A
Gümrü Antlaşması
2.
Ermenistan
B
Ankara Antlaşması
3.
Afganistan
C
Moskova Antlaşması
4.
Sovyet - Rusya
D
Türk - Afgan Dostlukları
8.
Yukarıdak 1. tabloda devletler, 2. tabloda ise bu
devletler ile yapılan antlaşmalar verilmiştir.
Bu devletler ile yapılan antlaşmalar hangi
seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
A)
?
C)
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine
aittir?
B)
1. - D
2. - A
2. - A
3. - D
3. - B
4. - C
4. - C
1. - A
D)
1. - B
2. - B
2. - C
3. - C
3. - D
4. - D
4. - A
A
A) Yaban romanına
B) Gençliğe Hitabe'ye
C) Nutuk'a
D) İstiklâl Marşı'na
1. - B
12.
9.
Mustafa Kemal'in ilk kez başko-
Mehmet
Akif
Ersoy
1.
2.
3.
4.
Verilenlerden hangisi Milli Mücadele ile ilgili
herhangi bir eser ortaya koymamıştır?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
10.
Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken
Ankara'da yapılan "Maarif Kongresi" hangi
alanda çalışma yapılması için toplanmıştır?
A) Sağlık
C) Askeri
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
B) Yalnız 4.
D) 2. - 3. ve 4.
B) Eğitim
D) Ekonomi
p mutan olması
l Büyük Taarruzun yapılması
n Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
p
l
n
C)
n
l
p
B)
D)
p
n
l
l
p
n
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 1
1.
1. Saltanatın kaldırılması
2. TBMM'nin açılması
3. Cumhuriyet'in ilanı
4.
Numaralanmış olarak verilen gelişmeler
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile
ilgilidir?
A) Mili Ekonomi
B) Milli bağımsızlık
C) Milli egemenlik
D) Sosyal devlet
2.
4.
3.
Verilen her iki antlaşma karşılaştırıldığında
Lozan Barış Antlaşması ile ilgili;
1. Ekonomik kazanımlar elde edilmiştir.
2. Anadolu'nun parçalanması engellenmiştir.
3. Boğazlar elimizden çıkmıştır.
Saltanatın
kaldırılması
1.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
2.
5.
A) 1.
B) 2. C) 3.
Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdakilerden
hangisi için söylemiştir?
A
Verilenlerden hangileri saltanatın kaldırılması
ile ilgili değildir?
D) 4.
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
3.
Ulusal
egemenlik
Kadınlara
seçme ve
seçilme hakkı
Cumhuriyet’in
ilanı
?
Ulusal egemenliğin basamaklarını gösteren
yukarıdaki şekilde "?" yerin aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Türk Tarih Kurumu'nun açılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Tevhiditedrisat Kanunu
Î
"Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan
beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını
ifade eden belgedir."
6.
Tamamlayan
Gelişme
1. Gelişme
Mudanya Ateşkes
Antlaşması.
ð
Lozan Barış Antlaşması
Saltanatın kaldırılması.
ð
?
Kapitülasyonların
kaldırılması.
ð
Misakıiktisadi Kararları
Tamamlayan gelişmedeki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cumhuriyet'in ilanı
B) Londra Konferansı
C) Ankara Antlaşması
D) Büyük Taarruz
TEST
11
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 1
7.
Lozan Barış Antlaşması'nda alınan kararlar ve bu
kararların ilgili olduğu alanlar verilmiştir.
İlgili
olduğu
alan
1
Siyasi
2
Ekonomik
3
Sosyal
9.
nedenlerinden hangileri Ankara'nın başkent
olmasında etkilidir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2. Suriye sınırı Ankara antlaşma-
p sına göre yapılacak.
Kararlar
l Herkes eşit sayılacak.
n Kapitülasyonlar kaldırılacak.
10.
Buna göre, kararların ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.?
A)
C)
1-p
B)
2-n
3-l
3-p
D)
B) Yalnız 3.
D) 1. - 2. ve 3.
Mustafa Kemal, 28 Ekim'de Cumhuriyeti ilan
edeceğini duyurmuştur. Cumhuriyet'in ilanında;
1. Rejimin adının belli olmaması
2. Devlet başkanının belli olmaması
3. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmek istenmesi
1-l
2-n
1-p
1. Anadolu'nun merkezinde olması
2. Ulaşım yolları üzerinde bulunması
3. Savunmaya elverişli olması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3. B) 1. ve 2.
D) 1. - 2. ve 3.
1-n
2-l
2-l
3-n
3-p
A
11.
8.
1.
2.
3.
?
Yukarıda şemada "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Öğretmenin vermiş olduğu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Diğer devletlerle eşit ve onurlu bir varlık oldu-
A) Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyet'in ilanı
C) Ankara'nın başkent olması
D) Lozan Barış Antlaşması
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
ğu kabul edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti'nin en büyük siyasi zaferidir.
C) Bağımsızlık sağlanamamıştır.
D) Ekonomik kısıtlamalar bulunmaktadır.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
12
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 2
1.
4.
3 Mart 1924’te yapılan inkılaplar
Halifelik
kaldırıldı.
"Paris büyükelçisi iken Mustafa Kemal Atatürk'ün
daveti üzerine Ankara'ya gelmiştim. Ülkenin
ekonomik yönden zor bir dönemden geçtiği ve
yeni düşüncelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu
sorunun parti kurmakla çözülebileceğini söyledi
ve parti kurmamı istedi."
Fethi Okyar'ın verdiği bu bilgilere bakarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
?
A) Mustafa Kemal, çok partili sisteme geçmek
istemektedir.
B) Fethi Okyar, Terakkiperver Cumhuriyet
Yukarıda "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Fırkası'nın kurucusudur.
C) Fethi Okyar askeri alanda uzmanlaşmıştır.
D) İlk muhalefet partisini Fethi Okyar kurmuştur.
A) Saltanat kaldırıldı.
B) Harf İnkılabı yapıldı.
C) Şapka Kanunu çıkarıldı.
D) Tevhiditedrisat Kanunu çıkarıldı.
5.
2.
ð
Bu durumun kanıtı olarak;
1. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında
etkili olması,
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını olumlu karşılaması,
3. Demokratik partinin kapatılması,
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
1. Laikliğe aykırı olması
2. Milli egemenliğin önünde engel
olması
+
ð
3. Eski rejim yanlılarının destek
aldığı kurum olması
A
Nedenler
+
ð
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
Sonuç
ò
?
M. Kemal; cumhuriyet ile demokrasiyi birbirini
tamamlayan unsur olarak kabul etmiş, bunun
vazgeçilmez unsuru olarak ise çok partili hayatı
görmüştür.
B) 1. ve 2.
D) 1. - 2. ve 3.
6.
Gelişme
Verilen nedenlere bakarak "?" olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Medeni Kanunu'nun çıkarılması
B) Cumhuriyet'in ilanı
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü
3.
Serbest Cumhuriyet
Fırkası kuruldu.
Çok partili hayata geçişin gecikmesinde;
Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü
Medeni Kanun'un kabulü
Şeyh Sait isyanı
Menemen Olayı
gelişmelerinden kaç tanesinin etkisi vardır?
B) 2
C) 3
Î
ð
Gelişme
•
•
•
•
A) 1
Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası
kuruldu.
Sonuç
D) 4
Şeyh Sait İsyanı
çıktı.
Sonuç
ð
Menemen İsyanı
çıktı.
Verilen gelişme ve sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Çok partili hayata geçiş için ortam hazır
değildir.
B) İsyanlarda diğer ülkelerin etkisi vardır.
C) İstanbul hükûmeti yönetimde etkilidir.
D) İsyanların en önemli nedeni ekonomiktir.
TEST
12
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 2
7.
10.
1.
İngiltere
3.
Rusya
2.
Fransa
4.
İtalya
Cumhuriyete yönelik tehditler
Şeyh Sait isyanını destekleyen ülke yukarıdakilerden hangisidir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
2. Menemen isyanı
3. ?
D) 4.
Verilen şemada "?" olan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Hıyanetivataniye Kanunu
B) Terekkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuru-
8.
luşu
C) Atatürk'e suikast girişimi
D) Tevhiditedrisat Kanunu
?
11.
Terakkiperver
Cumhuriyet
Fırkası kapatıldı.
Musul
kaybedildi.
Cumhuriyet Halk Fıkrası
2.
Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
3.
Serbest Cumhuriyet Fırkası
4.
Demokrat Parti
Verilenlerden hangileri Atatürk döneminde
kurulan partilerden biri değildir?
Verilen sonuçlara neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.
A
A) Menemen İsyanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Şeyh Sait İsyanı
1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
12.
?
9.
"Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır."
(Mustafa Kemal Atatürk)
Mustafa Kemal Atatürk bu sözü aşağıdaki
gelişmelerden hangisi ile ilgili olarak söylemiştir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen İsyanı
C) Atatürk'e suikast düzenlenmesi
D) Cumhuriyet'in ilanı
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine
aittir.
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Demokrat Parti
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Zekat, Hac ve Kurban İbadeti - 5
1.
Buyur Allah’ım! Her zaman emrindeyim Allah’ım!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim her
zaman Allah’ım! Bütün şükürler sanadır Allah’ım!
Bütün nimetler sendendir. Tüm var olanların
sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur!
4.
A) Arafat’ta yapılır.
B) Dua ve tövbe edilir.
C) Yapılması farzdır.
D) Bayram günü öğlen yapılır.
Hacda, ihrama girenler tarafından okunan bu
duaya ne ad verilir?
A) Telbiye
C) Salli – Barik
2.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi vakfe ile ilgili
değildir?
B) Sübhaneke
D) Kunut
Hacerü’l Esved’in hizasından başlayarak
Kâbe’nin etrafında yedi defa dönülmesine ne
ad verilir?
5.
Bu cümlede hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
B) Mikat
D) Vakfe
A) Mina
C) Tavaf
Arafat vakfesinden sonra gidilir. Sabah namazı
vakti girene kadar burada dualar edilir ve şeytan
taşlamada kullanılacak taşlar toplanır.
A) Mina
C) Cennetu’l-Baki
3.
Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa
gidip gelmeye ne denir?
A) Sa’y
C) Cemre
B) Vakfe
D) Telbiye
6.
Bayram namazı kılınır ve kurbanlar kesilir. Şeytan
taşlama yapılır. Saç tıraşı olunarak ihramdan
çıkılır.
Hacda bu görevlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mina
C) Taif
Î
B) Müzdelife
D) Mescid-i Nebi
B) Arafat
D) Medine
TEST
9
Zekat, Hac ve Kurban İbadeti - 4
7.
Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış gerekçelerinden biri değildir?
10.
A) Allah’ın rızasını kazanma
B) Ticaret yaparak, kazanç elde etme
C) Sağlık ve zenginlik için teşekkür etme
D) Farklı ülkelerden gelen Müslümanlar ile tanışma
8.
Farklı kültürlerden Müslümanlar hac vasıtasıyla bir
araya gelip kaynaşırlar. Neşelerini ve sıkıntılarını
paylaşırlar, ülkelerine de huzur içinde dönerler.
Hacda tavaf yaparak güçlendirilen duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a bağlılık
C) Cesaret
11.
Haccın pekişmesine sebep olduğu duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Fedakârlık
D) Dostluk
Hacda Hz. Hacer’in, oğlu İsmail için su arayışını temsilen yapılan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sa’y
C) Kurban
B) Vakfe
D) Tavaf
A) Emanetlere sadakat gösterme
B) Boş ve yararsız işlerden yüz çevirme
C) Müslümanların kardeşliğini vurgulama
D) Allah rızası için muhtaçlara yardım etme
9.
Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin
bireysel ve toplumsal yararlarından biri
değildir?
A) Sadelik
C) Eşitlik
B) Sabır
D) Cömertlik
12.
Kurban kesen kişi, yaptığı ibadetle öncelikle
aşağıdakilerden hangisini göstermiş olur?
A) Allah’ın emirlerini yerine getirmeye engel olan
heves ve tutkulardan kurtulmayı
B) Allah’ın emirlerine karşı bağlılık duymayı
C) Yoksul ve muhtaçların durumundan üzüntü
duymayı
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
D) Ülke ekonomisine katkı yapmayı
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
10
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 1
1.
“Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderdik.”
(Sebe suresi, 28. ayet)
4.
A) Kendisine yapılan baskılara boyun eğmemiştir.
B) İnsanların zenginliklerine ve makamlarına
Yukarıdaki ayette Hz. peygamberin hangi
özelliği öne çıkarılmaktadır?
göre davranmamıştır.
C) İnsanlar arasında hak ve hukuk açısından
A) Ahlaki yönü
B) Öğütleyici yönü
C) Mesajının evrenselliği
D) Araplara gönderilmiş olması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
farklı bir yönünü belirtmektedir?
hiçbir ayrım yapmamıştır.
D) İnsanların ırkına ve cinsiyetine göre davranmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
özelliklerinden biri değildir?
5.
A) Küçük çocukları sevmesi
B) Muhtaçlara yardım etmesi
C) İyiliğe karşı teşekkür etmesi
D) Kendisine yapılan kötülükleri cezalandırması
İslam’a girmemiş komşularıyla da peygamberimiz iyi geçinirdi. Hastalarını ziyaret edip hal ve
hatırlarını sorar, yakınları öldüğünde yanlarında
olurdu.
Buna göre, Hz. Muhammed’in bu davranışı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İman etmeyenlere yardım edilmez.
B) İman edenlerin hastaları ziyaret edilmelidir.
C) İnsanlara inancına bakmadan değer verilmesi
gerekir.
D) Yardımın sadece Müslümanlara yapılması
emredilmiştir.
3.
1. Hz. Muhammed, diğer insanlar gibi yiyip içen ve
konuşan biridir.
2. Hz. Muhammed, Arap toplumunun Kureyş
kabilesine mensuptur.
3. Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde Mekke
toplumunun dini lideridir.
4. Hz. Muhammed, saygıya en layık olan insandır.
Yukarıdaki seçeneklerin hangisinde
Hz. Muhammed ile ilgili yanlış bir bilgi
verilmiştir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
Î
D) 4.
6.
Peygamberimiz kişiler arasında ayrım yapmazdı.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in
bu davranışına örnektir?
A) Hastaları ziyaret etmesi
B) Selamı yaygınlaştırması
C) Kölelerle aynı sofraya oturması
D) Karşısındaki kişiyi dikkatli dinlemesi
TEST
10
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 1
7.
Ebu Cehil, Peygamberimize; “Muhammed! Sana
yalancısın, diyemem. Fakat senin söylediklerine de
katılamam!” demiştir.
10.
“Müslüman; elinden ve dilinden başkalarının
güvende olduğu kimsedir.”
(Hz. Muhammed)
Buna göre, Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Bu hadiste vurgulanmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberimize kimse güvenmemiştir.
B) Müşrikler Peygamberimizi yalancılıkla suçla-
A) Güvenilir olmak
B) Cömert olmak
C) Kararlı olmak
D) Cesur olmak
yamamışlardır.
C) Mekkeliler Peygamberimizin güvenirliğinden
şüphe etmişlerdir.
D) Peygamberimizden daha güvenilir insanlar
vardır.
8.
Peygamberimiz bir gün “Ey insanlar! Şu dağın
arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır
desem bana inanır mısınız?” diye sormuştu.
Orada bulunanların hepsi, “İnanırız. Çünkü sen
hiçbir zaman yalan söylemedin!” diye cevap
verdiler.
11.
Bu durum Hz. Muhammed’in öncelikle aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?
Yukarıdaki cümlelerde Hz. Peygamber’in hangi
yönü anlatılmaktadır?
A) Affediciliği
C) Cesareti
9.
Hz. Muhammed, bu sözüyle neyi öğütlemektedir?
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Bilgiye önem vermeyi
B) Hoşgörülü olmayı
C) Zamanı iyi kullanmayı
D) İnsana değer vermeyi
KAVRAM
IM
A) İstişare yapmaya
B) Çevre temizliğine
C) İlim öğrenmeye
D) Güzel ahlaka
B) Güvenirliği
D) Kararlılığı
Peygamberimiz çevresindekilerle otururken bir
ara yanlarından bir cenaze geçer. Ayağa kalkar.
Oradakiler, ölen kişinin Müslüman olmadığını
söylerler. Peygamberimiz, “Bu bir insan değil
mi?” der.
Peygamberimiz Medine’de bir mescit yaptırmıştır.
Bu mescidin bir bölümünü de eğitim yeri olarak
ayırmıştır.
12.
Peygamberimiz önemli kararlar alırken çevresindekilere danışırdı.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
bu davranışının sağladığı sonuçlarından biri
olamaz?
A) Ortak akılla hareket edilmesi
B) Yapılan işlerde hatanın artması
C) Farklı görüşlere değer verilmesi
D) Sorunların çoğalmadan çözülmesi
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
11
SINIF Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 2
1.
Peygamberimiz, “İlim, müminin yitik malıdır. Onu
nerede bulursa alsın.” buyurmuştur.
4.
Bu hadisle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Hz. Muhammed’in bu davranışından aşağıdakilerden hangisine önem verdiği çıkarılabilir?
A) Bilgi sır gibi saklanmalıdır.
B) Bilgiyi tüketmemek gerekir.
C) Bilgi, çalışma dengesini bozar.
D) Bilgi evrenseldir, insanlığın malıdır.
2.
“... (Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
A) Özgürlüğe
B) Öğrenmeye
C) Başarılı olmaya
D) Merhametli olmaya
5.
Bu ayetle Allah, elçisine neyi öğütlemektedir?
B) Düşünmeyi
D) Akletmeyi
A) Alışverişi
C) Danışmayı
Bedir Savaşı sonrasında Hz. Muhammed (sav.),
esirlerin, okuma yazma bilmeyenleri eğitmeleri
koşuluyla hürriyetlerine kavuşacaklarını bildirmiştir.
İki kardeşten biri ilim öğrenmek için Mescid-i
Nebi’de kalır, diğeri ise çalışmaya gider. Çalışmaya giden, ilim öğrenmeye giden kardeşini
Allah’ın resulüne şikâyet eder. Bunun üzerine
Peygamberimiz, “Belki de ekmeğini kardeşinin
yüzünden kazanıyorsun?” buyurur.
Bu olaydan hareketle Hz. Muhammed (sav.) ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Hoşgörülü olduğuna
B) Merhametli olduğuna
C) Bilgiye değer verdiğine
D) Çalışmayı teşvik ettiğine
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilim öğrenmenin
önemini anlatmamaktadır?
A) İlim öğrenen Allah yolundadır.
B) Öğren ve öğret, vahyin emridir.
C) Hakiki pehlivan öfkesini yenen kişidir.
D) İlim öğrenmek her Müslüman’a Allah’ın emridir.
Î
6.
Peygamberimiz, kızlarını evlendirmeden önce
kızlarının ve eşi Hz. Hatice’nin görüşüne başvurmuştur.
Peygamberimizin bu davranışı onun hangi
özelliğini göstermektedir?
A) Sorumluluğu başkasına verdiğini
B) Cesaretini ortaya koyduğunu
C) Hakkını vererek iş yaptığını
D) Danışarak iş yaptığını
TEST
11
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 2
7.
Peygamberimiz arkadaşlarına su dağıtırken, “Halkın
efendisi, onlara hizmet edendir.” diye buyurmuştur.
10.
Bu durum Hz. Peygamberin hangi özelliğini
göstermektedir?
Peygamberimiz hem ibadet etmeye hem de ailesiyle ilgilenmeye zaman ayırırdı.
A) Dilencilik yapmamayı
B) Sorumluluk sahibi olmayı
C) İnançlı birinin dürüst olmasını
D) Çaba harcayarak çalışıp kazanmayı
11.
Bu davranışı Hz. Peygamberin öncelikle hangi
özelliğini göstermektedir ?
A) Azmini
B) Sabrını
C) Bağışlayıcılığını
D) Yardımseverliğini
1. O’nun ahlakı Kur’an’dır.
2. Son peygamberdir.
3. Rahmet olarak gönderilmiştir.
4. İslam’ı Araplara öğretmek için gönderilmiştir.
Hz. Muhammed ile ilgili verilen yukarıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
KAVRAM
IM
B) 2.
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) 1.
C) 3.
Peygamberimiz Taif’te şöyle dua etmiştir:
“Rabbim! Halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının
farkında değiller, bilselerdi yapmazlardı.”
Hz. Muhammed’in bu duası onun hangi özelliğini
göstermektedir?
A) Sosyal olaylarla ilgilendiğini
B) Zamanı verimli kullandığını
C) İbadete önem verdiğini
D) Tutarlı davrandığını
9.
(Hz. Muhammed)
Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamıştır?
A) Alçakgönüllü olduğunu
B) Halka efendi olma isteğini
C) Kendini öne çıkarma arzusunu
D) Su dağıtarak gönülleri alma tutumunu
8.
Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yükleyip satması, dilenmesinden hayırlıdır.
D) 4.
12.
Peygamberimiz huzuruna gelen birine, “Çekinme!
Ben, kuru et yiyen bir kadının çocuğuyum!” demiştir.
Bu sözler, Peygamberimizin hangi yönünü
öne çıkarmaktadır?
A) Fakir olmasını
B) Annesiz olmasını
C) Merhametli olmasını
D) Alçakgönüllü olmasını
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
12
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 3
1.
“Merhamet edene Allah da merhamet eder.”
4.
(Hz. Muhammed)
Bu hadisten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
özelliklerinden biri değildir?
A) Merhamet, insan içindir.
B) Merhamet eken, merhamet biçer.
C) Merhamet, çoğu kez sorun doğurur.
D) İmanı olmayana merhamet olunmaz.
2.
1. Doğru sözlü bir ticaret adamı ahirette peygamberlerle beraber olacaktır.
2. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir
özellik verilmemiştir.
3. İnsanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı,
çalışıp kazanarak elde ettiğidir.
4. Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından
daha hayırlı bir lokma yememiştir.
A) 1.
5.
3.
B) 2.
C) 3.
C) 3.
D) 4.
Peygamberimiz arkadaşıyla seferdeyken mola
vermişti. Orada kuş yumurtası gördüler. Arkadaşı
yumurtayı eline alınca kuş korktu. Peygamberimiz,
yumurtayı aldığı yere koymasını emretti.
A) Doğa sevgisini
B) Adaletli olmasını
C) Danışarak iş yapmasını
D) Hayvanlara merhametini
D) 4.
Peygamberimize birisinin borcu vardı. Borçlu kişi
borcunu ödemek amacıyla Peygamberimizle buluşmak için önceden sözleşmişti. Buluşma yerine
Peygamberimiz gelmişti ama borçlu kişi çok geç
gelmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz verilen
sözlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda
ikazda bulundu.
Hz. Muhammed’in bu davranışından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kullanmasını bilen için zaman kıymetlidir.
B) İnsanların güveni zedelenmemelidir.
C) Borç vermek, akıl kârı değildir.
D) Sözler yerine getirilmelidir.
Î
B) 2.
Bu olay Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisini göstermektedir?
Yukarıda numaralandırılmış hadislerden hangisi
çalışma ile ilgili değildir?
A) 1. 1. Dürüsttü.
2. Ayıp ve kusurları araştırmazdı.
3. Çabuk öfkelenirdi.
4. İnsanların seviyesine göre davranırdı.
6.
Peygamberimiz karar verirken taraf tutmamıştır,
adaleti esas almıştır.
Buna göre Hz. Peygamber ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Haklıyı korumuştur.
B) Zamanı iyi kullanmıştır.
C) Kişiler arasında ayrım yapmamıştır.
D) Adaleti herkes için uygulamıştır.
TEST
12
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 3
7.
Peygamberimiz Sevr Mağarası’nda tehlike anında
“... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” buyurmuştur.
Böylece arkadaşı Hz. Ebubekir’e cesaret vermiştir.
10.
Bu olayda Hz. Muhammed’in hangi özelliği öne
çıkmaktadır?
Fatma isminde bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kendisinin affedilmesini istemişti. Peygamberimiz de
“…Eğer bu suçu, kızım Fatma işlemiş olsaydı,
onu da cezalandırırdım!” demiştir.
Buna göre;
1. Adalet, yok oluş sebebidir.
2. Soylu kişilerin saygınlığı zedelenmemelidir.
3. Peygamberimiz daima adaleti savunmuştur.
4. Hz. Peygamber güçlülerin yanında yer almıştır.
A) Sabretmesi
B) Kararsız olmaması
C) Kendine güvenmesi
D) Umudunu yitirmemesi
çıkarımlarından hangisi doğrudur?
A) 1. 8.
Peygamberimiz İslam’a insanları davet ettiğinde,
“Allah’tan başka ilah olmadığını” çekinmeden ilan
etmiştir.
11.
Hz. Peygamberin bu uyarısından aşağıdakilerin
hangisi çıkarılamaz?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Deve, kutsal bir hayvandır, aç bırakılamaz.
B) Hayvanlara merhamet gösterilmelidir.
C) Hayvan sahibi olmak sorumluluk gerektirir.
D) Hayvanlar aç bırakılmamalıdır.
D) 4.
“…Kıyamet kopmaya başlasa bile elinizdeki ağaç
fidanını dikiniz...”
Bu hadisten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Cesaretini ortaya koyduğunu
B) Davetini tamamladığını
C) Her bildiğini söylediğini
D) Çevredekilere güven verdiğini
Peygamberimiz günlerden bir gün zayıflıktan
yorgun düşmüş ve karnı sırtına yapışmış bir deve
görmüş. Devenin sahibine, “Hayvanlarınıza eziyet
etmeyin, Allah’tan korkun!” demiştir.
C) 3.
(Hz. Muhammed)
Bu davranışı öncelikle Hz. Peygamberin hangi
yönünü göstermektedir?
9.
B) 2.
A) Yeşilin sevilmesi
B) Doğanın korunması
C) Başlanılan işin bitirilmesi
D) Zamanın israf edilmesi
12.
“Resulüm! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik!”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayetten hareketle Hz. Peygamber’in
gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicret etmek
B) Devlet kurmak
C) Namaz kılmak
D) Güzel ahlakı öğretmek
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
4 890 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content