close

Enter

Log in using OpenID

03. iNK. TARiHi 11 KK

embedDownload
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Mustafa Kemal’in Hayatı
Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.
4.
1. Mahalle Mektebi
2. Şemsi Efendi Mektebi
–
Atatürk’ün İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldığı
şehirdir.
–
Bu şehirde resmi vilayet gazeteleri Türkçe, Rumca,
İbranice ve Bulgarca yayımlanmıştır.
3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Öncüllerde aşağıdaki şehirlerden hangisine ait bilgiler
verilmiştir?
4. Selanik Askeri Rüştiyesi
A) Sofya
B) Selanik
5. Manastır Askeri İdadisi
C) İstanbul
D) Manastır
R
İ
T
6. İstanbul Harp Akademisi
E) Şam
7. İstanbul Harp Okulu
Yukarıdaki okul isimlerinden hangilerinin yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur?
A) 2 ve 3
B) 3 ve 4
C) 4 ve 5
D) 6 ve 7
K
E
D) 1 ve 7
2.
01
N
R
Ö
Atatürk “Milleti aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz.
Millete adi politikacılar gibi vaatlerde bulunmaktan nefret
ederiz.” demiştir.
Bu sözleri Atatürk’ün hangi yönünü ortaya koyar?
A) Vatanseverliğini
B) Çok yönlülüğünü
5.
Mustafa Kemal’in askeri görev yaptığı şehirler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bursa
B) Diyarbakır
C) Şam
D) Sofya
E) Edirne
C) İleri görüşlülüğünü
D) Açık ve dürüst yöneticiliğini
E) Devletçiliğini
3.
Atatürk; askerlik, edebiyat, sanat, dil, tarih, sosyoloji, siyaset, eğitim, felsefe, matematik ve daha birçok alanda
eserler vermiştir.
6.
Osmanlı Devleti son dönemlerinde çeşitli savaşlara katılmak zorunda kalmış ve bir çoğunu kaybetmiştir.
Parçada Atatürk’ün hangi yönü vurgulanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in katıldığı savaşlar arasında gösterilemez?
A) Yöneticiliği
A) Suriye Cephesi
B) Çok yönlülüğü
B) Çanakkale Savaşı
C) İdealistliği
C) Trablusgarp Savaşı
D) Vatanseverliği
D) Kafkas Cephesi
E) Devrimciliği
E) 93 Harbi
01
Mustafa Kemal’in Hayatı
7.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim
gördüğü okullardan biri değildir?
I. Selanik
II. Manastır
A) Deniz Harp Okulu
III. İstanbul
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
IV. Edirne
C) İstanbul Harp Akademisi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Yukarıdaki şehirlerden hangilerinde Atatürk’ün öğrenim gördüğü söylenebilir?
E) Şemsi Efendi Okulu
A) I ve II
B) I ve III
D) I, III ve IV
I.
İleri görüşlü olması
II.
Sporu ve sporcuyu sevmesi
III.
Sanatı ve sanatçıyı sevmesi
IV.
Vatanseverliği
V.
Birleştirici ve bütünleştirici gücü
B) I - II - III - IV
C) I - II - IV
D) I - II - III - V
E) II - III - IV - V
1913 yılında Mustafa Kemal, ateşemiliter olarak Sofya’da
verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiştir.
Mustafa Kemal’in bu şekilde hareket etmesi onun
hangi kişisel özelliğini gösterir?
A) İleri görüşlü olduğunu
B) Ümitsizliğe yer vermediğini
C) Akıl ve bilimi rehber edindiğini
R
İ
T
–
I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini,
–
Çanakkale Savaşı’nın sonlarına doğru, düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini,
K
E
N
R
Ö
A) I - IV - V
E) I, II, III ve IV
Mustafa Kemal Atatürk;
–
Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangilerinin Kurtuluş
Savaşı’nın kazanılmasında daha etkili olduğu söylenebilir?
9.
11.
Aşağıda Atatürk’ün kişisel özelliklerinden bazıları verilmiştir.
1937 yılında, İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasıyla II.
Dünya Savaşı’nın başlamış olduğunu söylemiştir.
Bu örnekler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinin
hangi yönünü göstermektedir?
A) Türk milletinin gücüne güvenme
Körfez Yayınları
8.
C) I, II ve III
B) Topluma yön verecek yöntemler bulma
C) Yurtta ve dünyada barışa önem verme
D) Olayların gidişinden sonucun ne olacağını görebilme
E) Akıl ve bilimi rehber edinme
12.
I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
II. Manastır Askeri İdadisi
III. Şemsi Efendi İlkokulu
IV. İstanbul Harp Okulu
Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü bazı okullar
verilmiştir.
D) Tarih bilincine sahip olduğunu
Mustafa Kemal’in bu okullara gidiş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
E) İnsan sevgisini
A) III - I - II - IV
B) III - II - I - IV
C) I - III - IV - II
D) III - IV - II - I
E) I - IV - II - III
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Mustafa Kemal’in Hayatı
Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin kendi emrine verilmesini, Sakarya Savaşı’nda da TBMM’den başkomutanlıkla birlikte meclisin yetkilerini istemiştir.
4.
Bu durum onun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir?
Atatürk’ün “Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak
için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.” sözü, onun aşağıdaki hangi özelliğini yansıtır?
A) İnkılapçılığını
B) Açık sözlülüğünü
A) Mantıklılığına
C) İdealistliğini
B) Açık sözlülüğüne
D) Sanatseverliğini
C) İnandırma gücüne
R
İ
T
E) Halkçılığını
D) Kendine olan güvenine
E) Barış yanlısı oluşuna
2.
K
E
Atatürk “Biz Türkler, bütün uygar milletlerin dostuyuz. Ama
bir millet benim milletime düşman gözüyle bakıyorsa, bu
düşüncesinden vazgeçinceye kadar ben de o milletin can
düşmanıyım.” demiştir.
5.
N
R
Ö
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok bağlantılıdır?
A) İdealistliği
B) Vatanseverliği
C) İleri görüşlülüğü
D) Gerçeği arama gücü
E) Bağımsız yaşama arzusu
3.
Atatürk, “Ben bin müşkül (zorluk) karşısında yılacak insan
olsa idim, büyük işlerin rehberliğinde milletim beni yaya
bırakırdı.” demiştir.
Mustafa Kemal, Harp Okulu öğrenimi döneminde hem
Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket meseleleri
üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştı. Mustafa Kemal fikirlerini arkadaşlarına anlatmak, okulda bu fikirleri yaymak
için bir gazete çıkarma girişiminde bulunmuştur.
Buna göre, Mustafa Kemal’in Harp Okulu dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askeri eğitimi dışında farklı derslerle de ilgilenmiştir.
B) Askerlik mesleğinden ayrılıp siyasete girmiştir.
C) Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başlamıştır.
D) Bu dönemde vatan ve millet ile ilgili fikirleri olgunlaşmıştır.
E) İdealist bir kişilik kazanmıştır.
6.
Mustafa Kemal’in Manastır İdadisi’nde okuduğu sırada başlayan ve “Yaşımın küçük olmasına rağmen bu
savaşa katılmayı çok istemiştim.” dediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk’ün bu ifadeleri, onun kişisel özelliklerinden
hangisine örnek gösterilebilir?
A) 93 Harbi
A) İnkılapçılığına
B) Balkan Savaşları
B) Açık sözlülüğüne
C) Osmanlı-Yunan Savaşı
C) Çok yönlülüğüne
D) Kırım Harbi
D) Ümitsizliğe yer vermemesine
E) I. Dünya Savaşı
E) İnsan sevgisine
02
02
Mustafa Kemal’in Hayatı
7.
10.
I. Şam’da 5. Ordu
II. Manastır’da 3. Ordu
“Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes ona delilik der.”
III. Hareket Ordusu
Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğine
örnek gösterilebilir?
IV. Picaedie Manevraları
A) Vatan sevgisine
Mustafa Kemal’in görevlendirildiği yerlerin kronolojik
olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Birleştirici ve bütünleştirici olmasına
A) I, II, III, IV
D) İnsan sevgisine
B) II, I, IV, III
E) Akılcılığına
C) İleri görüşlülüğüne
C) I, III, IV, II
D) II, IV, I, III
E) III, II, I, IV
8.
11.
Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok yerde
görev almıştır.
B) Suriye
- Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
N
R
Ö
C) Sofya
- Askeri Ateşemiliteri
D) Trablusgarp - Anafartalar Komutanlığı
E) Edirne
9.
- 16. Kolordu Komutanlığı
Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşları’nda başarılı
olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz
edilebilir?
A) İlk görevini Şam’da yapması
B) Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılması
Körfez Yayınları
- 5. Ordu Komutanlığı
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal’in görev
yeri ve yaptığı görev yanlış olarak eşleştirilmiştir?
A) Şam
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları’nda üstün başarılar
göstermiş ve bu başarılar onun Türk halkı tarafından
tanınmasını sağlamıştır.
C) Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda
görev alması
D) I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde görev
alması
E) Picardie Manevralarına katılması
12.
Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği şehirdi. Fikir zenginliğinin
ve ufkunun gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Önemli
bir liman kenti ve ticaret merkeziydi. Birçok farklı milletin bir
arada yaşadığı bir yerdi.
I. Kafkas Cephesi
II. Çanakkale Savaşı
III. Trablusgarp Savaşı
Parçada sözü edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Suriye Cephesi
A) Selanik
B) Sofya
Mustafa Kemal’in görevlendirildiği yerlerin kronolojik
olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) İstanbul
A) I, II, III, IV
D) Manastır
B) II, I, IV, III
E) Çanakkale
C) I, III, IV, II
D) II, IV, I, III
E) III, II, I, IV
Test 01 CA
1.D
2.D
3.B
4.B
5.A
6.E
7.A
8.A
9.D
10.C
11.D
12.A
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere’nin yanında savaşa girmek istemiş, ancak İngiltere
buna sıcak bakmamıştır.
5.
Bunda İngiltere’nin,
I. Rusya’nın desteğine ihtiyaç duyması,
Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmemizle ilgili, “Bizim Cihan Harbi’ne girmemiz, ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletleri’nin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri, hükümet başkanı bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Birinci Cihan Harbi’ne meclis kararı
olmaksızın girmişizdir..” ifadelerine bakarak,
II. savaş sonunda Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi,
I. Birinci Dünya Savaşı’na girme zorunluluğu oluşmuştur.
III. Osmanlı - Almanya yakınlaşmasını desteklemesi
II. Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılmıştır.
tutumlarından hangileri etkili olmuştur?
III. Milli irade göz ardı edilmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
6.
II. ekonomik güç,
N
R
Ö
III. coğrafi konum
unsurlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Osmanlı yönetiminin Almanya ile ittifak yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenmesi
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
C) Yalnız III
E) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
K
E
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa
sokmak istemesinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu,
I. demografik güç,
3.
03
Birinci Dünya Savaşı
C) Kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi
D) Duyunuumumiye İdaresi’nin etkili olması
E) Turancılık düşüncesinin yaşama geçirileceğine inanılması
Aşağıdaki devletlerin hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan diğerlerinden daha önce ayrılmıştır?
A) Bulgaristan
B) Rusya
C) Osmanlı Devleti
D) Almanya
7.
E) Avusturya - Macaristan
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nı sona
erdiren ateşkes anlaşmalarından biri değildir?
A) Rethondes Anlaşması
B) Villa Gusti Anlaşması
C) Mondros Anlaşması
D) Selanik Anlaşması
4.
E) Versay Anlaşması
Wilson İlkeleri’nde, “Galip devletler yenilen devletlerden
tazminat ve toprak almayacaktır.” maddesinin yer alması,
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması,
II. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi,
III. İngilizlerin Musul’u işgal etmesi
8.
durumlarından hangileriyle çelişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’ndan en kazançlı çıkan devlettir?
A) Almanya
D) Japonya
B) İngiltere
C) Fransa
E) Osmanlı Devleti
03
Birinci Dünya Savaşı
9.
13.
İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesini açarak Osmanlı Devleti’ni savaşın dışına itip Rusya’ya yardım etmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nı etkileyen olaylardan biri değildir?
A) 31 Mart Olayı
Buna göre Anlaşma Devletleri Çanakkale cephesini
açarak,
B) Çanakkale Savaşı
I. Rusya’ya lojistik destek sağlamak,
C) Wilson İlkeleri’nin ilanı
II. İstanbul’u alarak halifelik makamının etkilerini yok
etmek,
D) ABD’nin savaşa girmesi
E) Rusya’nın savaştan çekilmesi
III. Boğazlar ve İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş
dışı bırakmak
durumlarından hangilerini amaçlamışlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
C) I ve II
14.
E) I, II ve III
–
gizli antlaşmalar yapılmayacak,
–
silahlanma yarışı sona erecek,
–
her millet kendi geleceğine kendi karar verecektir.
A) Paris Antlaşması (1856) ile, Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü Avrupalı devletlerin sağlaması
A) Wilson İlkeleri
B) Berlin Antlaşması (1878) ile, Osmanlı-Alman yakınlaşması
C) Petrograd Protokolü
K
E
B) Londra Antlaşması
D) Amiral Bristol Raporu
E) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi
E) Paris Barış Konferansı
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne
karşı İngilizlerle işbirliği yapması
15.
Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti milliyetçilik esasına göre parçalanırken, İtilaf Devletleri manda ve
himaye uygulamalarıyla yeni topraklar elde etmişlerdir.
Bu iki farklı durumun ortaya çıkmasında,
I. ulusçuluk düşüncesinin önem kazanması,
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti birçok cephede
İtilaf güçleri ile çarpışmıştır.
II. hammaddeye duyulan ihtiyacın artması,
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savunma
cephelerinden biri değildir?
III. Batıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi
A) Filistin
B) Irak
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
D) Çanakkale
A) Yalnız I
C) Kanal
B) Yalnız II
D) I ve III
E) Yemen - Hicaz
12.
R
İ
T
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nde “ümmetçilik” görüşünün geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
Yukarıda verilen hükümler aşağıdakilerden hangisinde
yer almaktadır?
C) Sırbistan ve Bosna-Hersek’te bağımsızlık mücadelesinin başlaması
11.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
16.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle ilgili,
C) I ve II
E) I, II ve III
I. Askeri sınırlamalar getirme
II. Sosyalist politikalar uygulatma
I. Bolşevik İhtilali çıkmıştır.
III. Ekonomik yükümlülükler içerme
II. Rusya, savaşta aldığı toprakları geri vermiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerindendir?
III. Osmanlı Devleti’ni paylaşma planları değişmiştir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
Test 02 CA
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1.D
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
2.E
3.D
4.A
5.B
6.C
7.A
8.D
9.A
10.C
11.C
12.E
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
ABD başkanı Wilson savaştan sonra barışın kalıcı olmasını
sağlamak için ilkeler yayımlamıştır. Buna göre, galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır. Mondros
Ateşkes Anlaşması’na göre ise, İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir.
4.
Birinci Dünya Savaşı’nda gizli antlaşmalar sırasında İzmir,
İtalyanlara verilmesine rağmen daha sonra Yunanistan’a
verilmiştir.
İngiltere’nin böyle bir karar değişikliği yapmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Buna göre İtilaf Devletleri’nin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak
A) Silahlanma yarışına son vermek
B) İtalya’nın daha fazla güçlenmesini engellemek
B) Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek
C) Zayıf bir devletin Akdeniz’e yerleşmesini sağlamak
C) Anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek
D) Akdeniz’de çıkarları doğrultusunda kullanabileceği bir
devlet oluşturmak
D) Galip devletlerin üstünlüğünü göstermek
R
İ
T
E) Yunanistan’ın Akdeniz güvenliği için desteğini almak
E) Devletler arasında gizli antlaşmalar yapmak
2.
K
E
Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan Willson İlkeleri’nde, “Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde hakimiyet hakları tanınacaktır.” hükmü yer almıştır.İtilaf Devletleri, bu
karara rağmen Anadolu topraklarını işgal etmişlerdir.
N
R
Ö
Buna göre,
I. Wilson İlkeleri’nin dikkate alınmadığı,
5.
ABD başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kalıcı
barışın sağlanabilmesi için bir bildiri yayınlamıştır.
Bu bildiride yer alan,
I. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.
II. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
II. İtilaf Devletleri’nin çıkarları doğrultusunda politikalar izlediği,
III. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı
ve toprak almayacaktır.
III. ABD’nin Wilson İlkeleri’yle dünya siyasetinde etkili
olmak istediği,
maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
04
Birinci Dünya Savaşı
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) II ve III
Türkler, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgalci devletlere
karşı mücadele vermiş, Almanlar ve İtalyanlar ise değişen
politikalar ile İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.
Bu devletlerin mücadelesinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulundukları bölgede tek söz sahibi ülke olmak
B) Yeni bir dünya savaşının çıkmasına engel olmak
C) Mirasçı oldukları devletlerin sınır genişliğine ulaşmak
D) Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda kurulan statüye
tepki göstermek
E) Mücadelelerinin haklılığını uluslararası belge ve raporlara dayandırmak
6.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan St. Germain Antlaşması’nın,
I. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iki ayrı devlet olacaktır.
II. Avusturya, Milletler Cemiyeti’nin onayı olmadan Almanya ile ittifak kuramayacaktır.
III. Avusturya ağır ekonomik yükümlülükler altına girecektir.
hükümlerinden hangileri Avusturya’nın I. Dünya Savaşı’nı kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
04
Birinci Dünya Savaşı
7.
10.
Wilson İlkeleri’nde, “Osmanlı Devleti’nin Türk bölgelerine
kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği
altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme
hakkı verilecektir.” ifadesi yer almaktadır.
A) Dini inançların
B) Egemenlik haklarının
C) Ekonomik hakların
D) Nüfus yoğunluğunun
E) Mevcut sınırların
–
I. Balkan Savaşı sonrasında Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşamamaları II. Balkan Savaşı’na neden olmuştur.
–
I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını gizli anlaşmalarla paylaştıkları için kendi aralarında yeni bir savaşa neden olmamıştır.
II. I. Dünya Savaşı daha kısa sürede bitmiştir.
III. Bazı devletler tarihi olaylardan ders almışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Romanya’nın savaşa girmesi
B) Wilson ilkelerinin
yayınlanması
ABD’nin savaşa girmesi
C) Sınırların çizilmesinde
milliyetçiliğin dikkate
alınmaması
Azınlık sorunlarının ortadan
kalkması
D) Cemiyetiakvam’ın
kurulması
Dünya barışının sağlanması
E) Yeni devletlerin
kurulması
Dünyanın siyasi haritasının
değişmesi
R
İ
T
11.
Osmanlı Devleti aşağıda verilen yerlerden hangisini
I. Dünya Savaşı sırasında kaybetmemiştir?
A) Arnavutluk
B) Filistin
D) Suriye
C) Irak
E) Hicaz
C) Yalnız III
D) I ve III
9.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
I. Önceki olaylar sonraki olayları etkilemiştir.
B) Yalnız II
A) Çanakkale zaferi
K
E
Yukarıdaki bilgilere göre,
A) Yalnız I
II
I
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin korunacağı belirtilmiştir?
8.
I. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I. de verilen, II. ye ortam hazırlamıştır?
E) II ve III
12.
Türk milleti I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkmış ve her
türlü maddi imkanını kaybetmiştir. Fakat hiçbir zaman
“bağımsızlık” düşüncesini kaybetmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin ortak nedenidir?
A) Sömürge elde etmek istemeleri
Bu duruma,
B) Kaybettiği yerleri geri almak istemeleri
I. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması,
C) Çok uluslu yapılarını korumak istemeleri
II. bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması,
D) Almanya’nın güçlü olması
III. kongreler düzenlenmesi
E) Silahlanma yarışı
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 03 CA
1.D
2.E
C) I ve II
E) I, II ve III
3.B
4.C
5.D
6.D
7.E
8.B
9.E
10.D
11.C
12.E
13.A
14.A
15.C
16.D
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
2.
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi “Megali İdea” fikri ile
hareket etmemiştir?
5.
Milli cemiyetlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) Mavri Mira
A) Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
B) Pontus Rum
B) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakimdir.
C) Etniki Eterya
C) Gerekirse silahlı direnişe geçmeyi amaçlamışlardır.
D) Taşnak ve Hınçak
D) Kendi bölgelerini kurtarmak için kurulmuşlardır.
E) Yunan Kızılhaçı
E) Mondros Ateşkesi’nden önce kurulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ilgili değildir?
6.
A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri
yerleri işgal edebileceklerdir.
Teali İslam
–
Sulh ve Selameti Osmaniye
K
E
A) Padişaha bağlı kalmak
B) Mandacılığa karşı çıkmak
C) Çanakkkale ve Boğazların yönetimi bir komisyona verilecektir.
N
R
Ö
C) Milli Mücadele’yi örgütlemek
D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir.
D) Demokratik düzene geçmek
E) Yeni bir Türk devleti kurmak
E) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesiyle askeri yönden savunmasız
bir duruma getirilmiştir?
7.
A) Boğazlar Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
C) Anlaşma Devletleri bütün cephane, top ve silahlara el
koyacaklar.
A) İslamcı
B) Mandacı
C) Saltanatçı
D) Hilafetçi
E) Türkçü
D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir.
E) Toros tünelleri, demiryolları ve deniz işletmeleri Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
Anlaşma Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nı daha
kolay uygulayabilmek ve TBMM’nin çalışmalarını engellemek için bazı kesimlerden milli varlığa zararlı cemiyetler
kurdurmuşlardır.
Bu cemiyetlerin aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsediği savunulamaz?
B) Bütün haberleşme istasyonları Anlaşma Devleteri’nin
denetimine bırakılacaktır.
4.
R
İ
T
–
cemiyetlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
B) Vilayatısitte’de bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
3.
05
Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler
8.
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anlaşma Devletleri Anadolu’yu işgale başlamışlardır. Türk halkı işgaller
karşısında direniş cemiyetleri kurarak işgallerin haksızlığını
kamuoyuna duyurmayı amaçlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra
azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kurulan direniş cemiyetlerinin
özelliklerinden değildir?
A) Pontus Rum Cemiyeti
B) Genellikle basın - yayın yolunu kullanmışlardır.
B) Etniki Eterya Cemiyeti
C) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakim olmuştur.
C) Wilson İlkeleri Cemiyeti
D) Anadolu’nun tamamını işgalden kurtarmaya çalışmışlardır.
D) Alyans İsrailit Cemiyeti
E) Rum Göçmenler Komisyonu
A) İşgalleri durdurmayı amaçlamışlardır.
E) Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.
05
Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler
9.
13.
Milli cemiyetlerin kurulmasında,
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
Birinci Cihan Harbi’nden sonra Anadolu’nun yer yer
işgale uğraması ve Osmanlı Hükümeti’nin işgallere
kayıtsız kalması karşısında Türk milletinin ilk tepkisi,
I. düzenli bir ordu kurmak,
III. Bağımsızlık
II. direniş cemiyetleri kurmak,
ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
III. yeni bir meclis oluşturmak
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
gibi çalışmalardan hangileri olmuştur?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
10.
14.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Anadolu’nun doğusunda bir Ermeni
devleti kurulması amaçlanmıştır?
A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek noktaları işgal edebilecek
B) Milli cemiyetler bölgesel direnişi örgütlemişlerdir.
K
E
C) Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’ni oluşturmuştur.
D) Anlaşma Devletleri’nin esirleri (Ermeniler dahil) iade
edilecek, fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak
D) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında İzmir’in işgali etkili olmuştur.
E) Vilayatısitte’de herhangi bir karışıklık çıkarsa Anlaşma
Devletleri buraları işgal edebilecek
hiçbir şekilde göç edilmeyecek,
–
ilmi, dini, iktisadi alanlarda teşkilatlanılacak,
–
bir saldırı olursa ortak savunma yapılacak
E) Milli Cemiyetler başlangıçta barışçı yollarla işgalleri engellemeye çalışmışlardır.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
–
15.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine kadar “ümmetçi
ve hanedancı”, Tanzimat’tan itibaren de “Osmanlıcı” tarih
anlayışı egemen olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında direniş dernekleri ise “ulusal tarih” anlayışını geliştirmiştir.
kararlarına göre cemiyetin aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi ulusal tarih anlayışı yolunda
atılan bir adımdır?
A) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını engelleme
A) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
B) Bölgeyi ABD mandasına bırakma
B) Anlaşma Devletleri’nin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları
C) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını sağlama
C) Sivas Kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliğini istemesi
D) Ulusal egemenliği sağlama
E) Bölgede Fransız işgaline son verme
12.
R
İ
T
A) İzmir’in işgali ile silahlı direniş başlamıştır.
C) Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları Anlaşma
Devletleri’nin kontrolüne verilecek
Doğu Anadolu Müdafayıhukuk Cemiyeti’nin aldığı,
Anadolu’da kurulan milli direniş cemiyetleri başlangıçta
basın ve yayın yoluyla işgalleri protesto etmiş, uluslararası
kamuoyunu işgallerin haksız olduğu konusunda bilgilendirmeye çalışmıştır.
Buna göre direniş cemiyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
B) Boğazlar ile Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri’ne
teslim edilecek
11.
C) I ve II
E) I, II ve III
D) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
E) Direniş derneklerinin kuruldukları bögelerin Türklüğünü
kanıtlamaya çalışmaları
Yunan işgaline karşı kurulan İzmir Reddiilhak Cemiyeti
milis teşkilatı kurarak, Yunan işgaline fiilen karşı konulmasında ve Balıkesir - Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.
16.
Buna göre, cemiyetin bu politika ile aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Ulusal iradeyi etkili kılmak
B) Bölgesel direnişi etkinleştirmek
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinde Anadolu ile İstanbul’un bağlantısı olmadığı fikri ile devlet kurma düşüncesi ortaya atılmıştır?
A) Trakya Paşaeli
B) Reddiilhak
C) Kilikyalılar
D) Milli Kongre
C) İşgalleri barışçı yollarla engellemek
E) İzmir Müdafayıhukuk
D) Anlaşma Devletleri’ne sorun çıkarmamak
E) İstanbul Hükümeti’nin otoritesini güçlendirmek
Test 04 CA
1.B
2.C
3.D
4.E
5.B
6.E
7.B
8.D
9.E
10.E
11.A
12.B
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin eşitliği ilkesine uyulmadığını
göstermektedir?
5.
I. işgal tarzı,
B) Boğazlar Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
II. işgal amacı,
C) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri’ne bırakılacaktır.
III. işgal gerekçesi
D) Osmanlı Devleti’nin bütün cephane ve silahları Anlaşma Devletleri’ne teslim edilecektir.
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Bölgesel
Ulusal
N
R
Ö
A) Milli Kongre
Kilikyalılar
B) Kilikyalılar
Trakya Paşaeli
C) Trakya Paşaeli
İzmir Reddi İlhak
D) Doğu Anadolu
Müdafayıhukuk
İzmir Müdafayıhukuk
E) İzmir Reddi İlhak
Milli Kongre
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddeleri arasında yer almaz?
A) Boğazlar İtilaf Devletleri’ne bırakılacaktır.
B) Türk ordusu terhis edilecektir.
C) Doğu’daki altı ilde karşıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
D) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
E) Tüm haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimi altında olacaktır.
Kurtuluş Savaşı’nda “Kuvayımilliye” adı verilen direniş
güçlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki yerlerden hangisinin işgali etkili olmuştur?
A) Bursa
B) İstanbul
D) Ankara
4.
R
İ
T
A) Yalnız I
K
E
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra kurulan milli cemiyetlerden bazıları bölgesel kararlar alırken, bazıları ulusal kararlar almıştır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
3.
Anadolu halkının, Ermeni ve Yunan işgallerine, İngiliz
ve Fransız işgallerine göre daha sert tepki göstermesinde,
A) Osmanlı savaş gemileri teslim olacaktır.
E) Osmanlı Devleti esirleri tutuklanacak, Anlaşma Devletleri’nin esirleri serbest bırakılacaktır.
2.
06
Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler
C) İzmir
E) Batum
Kuvayımilliye hareketinin başlamasında,
I. İzmir’in işgalinden sonra Yunanlıların halka zulmetmeye başlaması,
II. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmaya konmasıyla işgallerin başlaması,
7.
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile, yapılacak işgaller karşısındaki
halk tepkilerinin yayılmasını önlemek istemiş olabilirler?
A) Bütün haberleşme istasyonları, İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecektir.
B) İtilaf Devletleri, bütün liman ve tersanelerden faydalanabilecektir.
III. Osmanlı ordularının terhis edilmesi
C) Osmanlı Devleti Almanya ile bütün ilişkilerini kesecektir.
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
D) Boğazlar tüm devletlere açık hale getirilecektir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) Osmanlı Devleti esirleri serbest bırakılmayacaktır.
06
Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler
8.
11.
Mustafa Kemal’in “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır.O satıh bütün bir vatandır.” sözü aşağıdakilerden hangisi ile bütünleşir?
I. Teali İslam Cemiyeti
II. Wilson Prensipleri Cemiyeti
A) Anadolu ve Rumeli Müdafayıhukuk Cemiyeti
III. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Balıkesir Kongresi
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Türklerin manda ve
himaye fikri doğrultusunda kurmuş oldukları zararlı cemiyetlerdendir?
D) Reddi İlhak Cemiyeti
A) Yalnız I
E) Alaşehir Kongresi
9.
D) I ve II
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra bazı devletlerin Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda bağımsız bir Türk devleti kurabileceklerini bildirmelerine karşılık, uygulamalarının bu sözleriyle
tutarsız olduğunun kanıtıdır?
C) Yalnız III
E) II ve III
R
İ
T
Yunanlıların ve İtilaf Devletleri’nin Türk topraklarını
işgali, Wilson’un, “Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar
kendi düşünce ve isteğine göre bir idare şekli kabul edecektir.” prensibine uymamasına karşılık İzmir’in işgalini
haklı göstermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini
ileri sürmüşlerdir?
K
E
A) Azınlık haklarını savunmaları
A) Ege Bölgesi'nin gizli antlaşmalarla Yunanistan'a verildiğini
C) Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
N
R
Ö
D) Boğazları tüm gemilerin geçişine açık hale getirmeleri
E) Manda ve himaye fikrini uygulamaları
B) İzmir ve çevresinde Osmanlı ordularının terhis edilmediğini
Körfez Yayınları
B) Arapları, Türk egemenliğinden kurtarmaları
10.
B) Yalnız II
C) Ege Bölgesi’ndeki tarihi kalıntıların Yunan medeniyetine ait olduğunu
D) Ege Bölgesi’ndeki Hristiyanların yerli halk tarafından
katledildiğini
E) İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yerli halk tarafından davet
edildiğini
13.
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşmesine el koymalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa, ulusal
bir kongreden önce doğu illeri için bölgesel bir kongre toplanması düşüncesini Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmiştir.
Kazım Karabekir Paşa’yı bu fikre yönlendiren gelişme
Mondros Mütarekesi'nin aşağıdaki hangi soruna zemin
hazırlamasından kaynaklanmaktadır?
A) Ulusal direnişin oluşmasını engellemek
B) Ulusal birlikteliği engellemek
A) Dış borçlar
C) Halkın örgütlenmesini engellemek
B) Kapitülasyonlar
D) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak
C) Ordunun terhisi
E) Hükümetin istifasını sağlamak
D) Ermeni sorunu
E) İstanbul’un işgali
Test 05 CA
1.D
2.C
3.C
4.C
5.E
6.A
7.E
8.D
9.D
10.E
11.A
12.B
13.B
14.E
15.E
16.A
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Balıkesir Kongresi’nde, “Milli Mücadele hareketini tek elden
idare etmek için Merkez Heyeti kurulacaktır.” maddesi yer
almıştır.
5.
Kongre kararlarında böyle bir maddenin yer alması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Milli Mücadele halk gücüne dayandırılmıştır.
B) Meclis-i Mebusan’ın milleti temsil edemediğinden
B) Yunanlılara karşı mücadelede birlik sağlanmaya çalışılmıştır.
C) İstanbul’a kendisinin gitme ihtimalinin az olmasından
D) Milli iradenin özgür biçimde karar almasının mümkün
olamayacağından
E) Batı Anadolu’daki gelişmeler, doğudaki gelişmeleri etkilemiştir.
K
E
Misakımilli, milli ve bölünmez Türk yurdunun sınırlarını çizmiş, Türk milletinin tam bağımsızlık bilincine erişerek, sahip
olması gereken haklarını belirlemiştir.
6.
N
R
Ö
B) Mısır
D) Doğu Trakya
B) Cemiyetlerin birleştirilmesini sağlaması
C) Batum
E) Kars
Azınlıklara, komşu devletlerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak tanınacaktır.
Mustafa Kemal’in 7 - 8 Temmuz 1919’da askerlik mesleğinden istifa etmesine karşı eski gücünü kaybetmediğini gösteren ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya Genelgesi’ni hazırlaması
Aşağıdakilerden hangisinin Misakımilli sınırları içerisinde yer aldığı söylenemez?
A) Musul
R
İ
T
E) Padişahın Meclise başkanlık etme ihtimali bulunmasından
D) Batı Anadolu’daki mücadele bir elden yürütülecektir.
3.
Mustafa Kemal’in Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasına, “İstanbul, İtilaf Devletleri’nin denetimi altındadır.” şeklinde karşı çıkmasının en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’un işgalini önlemek istediğinden
C) Sivil örgütlenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
2.
07
C) Sivas Kongresi’nin toplanmasını sağlaması
D) Kurtuluş Savaşı’nın lideri konumuna gelmesi
E) Erzurum Kongresi’ne ve Temsil Heyeti’ne başkanlık etmesi
7.
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almamıştır?
Misakımilli’de alınan bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
A) Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.
A) Azınlık haklarının korunması
C) Milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Azınlıkların ülke dışına çıkarılması
D) Düzenli ordular kurularak işgallere karşı savunmaya
geçilmelidir.
C) Azınlıkların da Türk vatandaşı sayılması
D) Yabancı ülkelerin içişlerimize karışmalarının önlenmesi
E) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
E) Azınlık durumuna düşen Müslümanların Türkiye’ye göç
ettirilmesi
4.
Kuvayımilliye birliklerinin Batı Cephesi’nde kurulması
aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
8.
Temsil Heyeti’ne tüm vatanı temsil etme yetkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İzmir’in işgali
A) Amasya Genelgesi
B) Sivas Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) TBMM’nin kurulması
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Görüşmeleri
D) Amasya Protokolü
E) Milli cemiyetlerin kurulması
E) Havza Genelgesi
07
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
9.
13.
Erzurum Kongresi’nin, “Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir.” hükmüyle,
I. milletin temsil edilmesi,
I. millet iradesini egemen kılmak,
II. milli iradenin etkin kılınması,
II. Milli Mücadele’nin amaç ve yöntemini belirlemek,
III. İstanbul Hükümeti’nin devam etmesi
III. sömürge yönetimini kabul etmemek
durumlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
C) Yalnız III
E) II ve III
14.
Yargı: Bir ulusun başka bir devletin güdümündeki yönetimine mandacılık denir.
C) I ve II
E) I, II ve III
Sivas’ta çalışmalarını tamamlayan temsil heyeti 27 Aralık
1919’da Ankara’ya geldi. Ankara bu tarihten sonra Milli Mücadele’nin idare edildiği bir merkez haline gelmiştir.
R
İ
T
Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Yukarıda verilen yargı ve durum ilişkisine göre,
A) Batı cephesine yakın olması
I. Laiklik ,
K
E
B) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının daha fazla olması
II. Bağımsızlık,
C) Anadolu’nun ortasında, merkezi konumda olması
III. Egemenlik
D) İç kesimlerde kalmasından dolayı güvenlikte olması
ilkelerinden hangilerinin uygulandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyeti’ni Ankara’ya
çağırması
C) Yalnız III
E) II ve III
Amasya Genelgesi’nin,
I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) I ve III
15.
Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde
I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?
II
I
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
A) Mondros Ateşkesi
Cemiyetlerin kurulması
B) İzmir’in işgali
III. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine
getirememektedir.
Kuvayımilliye’nin kuruluşu
C) Erzurum Kongresi
maddelerinden hangileri bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere ulusal kurtuluşu önermiştir?
Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
D) Amasya Genelgesi
Sivas Kongresi
A) Yalnız I
E) Havza Genelgesi
Mitinglerin yapılması
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
B) Yalnız II
D) I ve III
Durum: Sivas Kongresi’nde Amerikan mandacılığı tartışılmış ve kesin olarak reddedilmiştir.
11.
Amasya Genelgesi’nde yer alan, “Milletin bağımsızlığını
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile,
C) Yalnız III
E) II ve III
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde
genelgeler yayınlamış ve kongreler düzenlemiştir.
16.
Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği hedefler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğu illerini temsil eden 54 delegenin katılımı ile Erzurum
Kongresi toplanmış, burada alınan kararlar Sivas Kongresi’nde onaylanarak tüm ulusa mal edilmiştir.
Bu bilgiye göre,
A) Halkı bilinçlendirmek
I. Ulusal direnişte devamlılık sağlanmıştır.
B) Milli güçleri birleştirmek
II. Bölgesel kararlar ulusal hale getirilmiştir.
C) İşgallere karşı daha etkili mücadele etmek
III. Mondros Ateşkes Anlaşması onaylanmıştır.
D) Anadolu’nun sahipsiz olmadığını göstemek
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) Halkla padişahın bir bütün olduğunu göstermek
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 06 CA
1.E
2.E
3.C
4.E
5.E
6.D
7.A
8.A
9.C
C) I ve II
E) I, II ve III
10.E
11.E
12.D
13.D
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
5.
Sivas Kongresi’nde ,
I. Temsil Heyeti’nin tüm yurdu temsil etmesi,
A) Merkezi konumu
III. milletin bağımsızlığını tehlikeye düşürmemek kaydıyla
herhangi bir devletten ekonomik ve siyasi yardım
alınması
B) Batı cephesine yakınlığı
C) Gelişmiş bir kent olması
kararlarından hangilerinin ulusal birlik ve beraberliği
güçlendirdiği savunulabilir?
D) Ulaşım imkanlarının kolaylığı
A) Yalnız I
E) Haberleşme imkanlarının elverişli olması
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
R
İ
T
E) I ve III
6.
B) Vatanseverliğine
N
R
Ö
C) Milliyetçiliğine
D) İleri görüşlülüğüne
E) İdareciliğine
Erzurum Kongresi’nde alınan,
K
E
Mustafa Kemal’in, “Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanlarının mel’un ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.” sözleri hangi özelliğine
bir örnektir?
A) İdealistliğine
3.
27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Temsil Heyeti burayı
Milli Mücadele’nin merkezi yapmıştır.
Ankara’nın merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır?
II. kongre sonrasında İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi,
2.
08
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Mustafa Kemal Paşa, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
Müdafaayıhukuk Grubu’nun oluşturulmasını istemiştir.
I. Milli irade padişahı kurtaracaktır.
II. Hükümet denetlenmelidir.
III. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
kararlarından hangileri Misakı Milli’de de kabul edilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
7.
Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat’ın nüfuzunu kırmak
B) Meclis kararlarına hakim olmak
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
Amasya Genelgesi’nde, “Anadolu’nun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
Bunun için her ilden ve sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilci hemen Sivas’a gönderilmelidir.” kararı
alınmıştır.
C) Milli egemenliği gerçekleştirmek
Böyle bir kararın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
D) İstanbul hükümeti ile Anadolu hareketini birleştirmek
A) Milli sınırları korumak
E) İstanbul Hükümeti ile uyum içinde çalışabilmek
B) Tam bağımsızlığı sağlamak
C) Direniş cemiyetlerini birleştirmek
D) Milli Mücadele’yi halka mal etmek
E) Yeni seçimlerle sistemi belirlemek
4.
Mustafa Kemal Paşa ulusal bir kongre toplanmasını sağlamak ve ulusun içinde bulunduğu durumu açıklamak
amacıyla Amasya Genelgesi’ni yayımlamıştır.
8.
Mustafa Kemal Paşa böyle bir genelgeyi yayımlarken
Türk ulusunun hangi yönüne güvenmiştir?
“Ulusun geleceğini ulusun kendi iradesinin belirlemesi” ilkesi aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
A) İnkılapları gerçekleştireceği
A) Hukukun çağdaşlaştırılması
B) Saltanat ve halifelik karşısında yer alacağı
B) Yönetim şeklinin değiştirilmesi
C) Yapılacak mitinglerle çok kolay kaynaşacağı
C) Laik devlet düzeninin kurulması
D) Hiçbir zaman tutsak edilemeyeceği ve işgallere karşı
direneceği
D) Ekonominin yeniden düzenlenmesi
E) Mustafa Kemal’i Milli Mücadele’de önder seçeceği
E) Toplumsal alanda yenilikler yapılması
08
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
9.
12.
Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da bazı milletvekilleriyle görüşerek Osmanlı Mebusan Meclisi’ne katılmadığı halde
kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir.
Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniden askerlik mesleğine geri dönmek
İstanbul Hükümeti, Sivas’ta toplanacak milli bir kongreye
karşı engelleme çalışmalarına başlamış, kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkararak Elazığ valisini görevlendirmiştir. Temsil Heyeti bu hareketlere tepki olarak, İstanbul
Hükümeti ile ilişkilerini kesmiş, İstanbul Hükümeti ise istifa
etmek zorunda kalmıştır.
B) Meclis’te güçler birliğini sağlamak
Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılabilir?
C) Misakımilli kararlarını kabul ettirmek
A) Anadolu’daki cemiyetler Temsil Heyeti’ne bağlanmıştır.
D) Temsil Heyeti’nin gücünü göstermek
B) Temsil Heyeti padişaha baskı yapmıştır.
E) Meclisin işgaline engel olmak
C) İstanbul Hükümeti gerekli tedbirleri alamamıştır.
D) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti ortak hareket etmektedir.
E) Sivas Konresi’nin ulusal olması, İstanbul Hükümeti’ni
zor durumda bırakmıştır.
13.
K
E
Buna göre bu cemiyetler,
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u
işgal etmelerinin bir gerekçesi olarak gösterilebilir?
II. Erzurum Kongresi,
N
R
Ö
A) Sivas Kongresi
B) Amasya Protokolü
C) Misak-ı Milli kararlarının kabulü
D) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
E) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
11.
R
İ
T
İtilaf Devletleri Meclisimebusan’ın İstanbul’da toplanmasına karşı çıkmamışlar, ancak bir süre sonra 16 Mart
1920’de İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir.
–
İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında tepkisiz kalması
–
Sivas Kongresi’nin toplanması için her ilden halkın güvenini kazanmış üçer kişinin seçilerek yola çıkarılması
I. Sivas Kongresi,
III. Amasya Genelgesi
Körfez Yayınları
10.
Bölgesel olarak kurulan cemiyetlerin daha sonra tek başlarına bir anlam ifade etmemesi üzerine, bu cemiyetlerin
milli hale getirilmesi görüşü ortaya çıkmıştır.
gelişmelerinden hangileri ile milli hale getirilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
14.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Misakımilli’de, Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya’da
halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Rusya bölgede etkinliğini korumaktadır.
B) Halk oylamasına güvenilmemektedir.
C) İtilaf Devletleri bölgeyi işgal etmiştir.
D) Osmanlı Hükümeti’nin onayı vardır.
E) Bölgede Türkler çoğunluktadır.
15.
Yukarıdaki gelişmeler Sivas kongresine,
I. Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.
I. ihtilalci,
II. Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
II. demokratik,
III. Hristiyan azınlığın can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.
III. ulusçu
özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir?
Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk ulusuna, bağımsızlık yolunda yapılmış bir çağrı niteliğinde değildir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 07 CA
1.E
2.B
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
3.D
4.A
5.D
B) Yalnız II
6.E
7.D
8.B
9.D
10.E
11.D
C) Yalnız III
E) I ve III
12.E
13.E
14.E
15.C
16.C
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Birinci TBMM Dönemi
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur.”
5.
Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında aşağıdaki
düşüncelerden hangisinin olduğu savunulamaz?
İlk TBMM’nin almış olduğu yukarıdaki karar, öncelikle
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Demokrasiyi geliştirmek
A) Devletçiliği
B) Düzenli bir ordu kurmak
B) Çağdaşlaşmayı
D) Milli egemenliği
C) Laikliği
09
C) Vatanı işgalden kurtarmak
E) Barışçı politikayı
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak
E) Ulusal birliği gerçekleştirmek
2.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin özelliklerinden
biri değildir?
A) Kurucu meclistir.
B) Saltanatı kaldırmıştır.
6.
C) Ulusal egemenlik ilkesine dayanır.
Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM döneminde kabul
edilmemiştir?
K
E
D) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
A) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
E) Millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşur.
B) Saltanatın kaldırılması
C) Teşkilatıesasiye Kanunu’nun çıkarılması
D) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
3.
N
R
Ö
E) İstiklal Mahkemeleri’nin oluşturulması
Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası olan Teşkilatıesasiye’de
şer’i hükümlerin uygulanmasının TBMM’ye ait olduğu kabul
edilmiştir.
Bu bilgiye göre,
I. Meclisin şeyhülislamdan fetva aldığı,
II. birlik ve beraberliğin korunmak istendiği,
III. halifeliğin sürekliliğinin sağlanmak istendiği
7.
A) İhtilalci bir meclistir.
B) İnkılapları gerçekleştirmiştir.
yaklaşımlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
4.
C) Olağanüstü yetkilere sahiptir.
C) Yalnız III
D) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
E) I, II ve III
Ayan Meclisi’nin Padişah tarafından seçilerek ülke yönetiminde söz sahibi olması, ulus egemenliğine ve milletvekillerinin seçimle belirlenmesi esasına ters düşmektedir. Bu
nedenle Ayan Meclisi oluşturulması düşüncesi üzerinde durulmamıştır.
Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Çift meclisli bir sistem istenmesine
B) İtilaf Devletleri’nin tepkisinden çekinilmesine
C) Milli egemenlik ilkesinin benimsenmiş olmasına
D) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına
E) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin özelliklerinden
değildir?
E) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
8.
Londra Konferansı’nda İngilizlerle ikili antlaşma yapan
Bekir Sami Bey, İngilizlere, savaş suçlularının geri verilmemesi hakkı tanımıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine aykırı olduğu gerekçesiyle TBMM tarafından kabul edilmemiştir?
A) Milli sınırlar
B) İnsani ilişkiler
C) Milli egemenlik
D) Toprak bütünlüğü
E) Uluslararası eşitlik
09
Birinci TBMM Dönemi
9.
13.
23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de, “Yasama ve yürütme
gücü TBMM’ye aittir.” maddesi kabul edilmiştir.
Milli Mücadele döneminde,
I. ulusal direniş cemiyetlerinin kurulması,
TBMM bu kararı almakla aşağıdakilerden hangisini
amaçlamıştır?
II. kongrelerin yapılması,
A) Barış yanlısı olduğunu göstermek
III. Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması
B) İşgalci güçlere gözdağı vermek
faaliyetlerinden hangilerinin doğrudan ulusal egemenlik amacına yönelik olduğu savunulamaz?
C) İşlerini daha hızlı ve rahat yürütmek
A) Yalnız I
D) Padişah yanlısı olduğunu göstermek
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
E) Halkın istek ve görüşlerini egemen kılmak
10.
R
İ
T
23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin aldığı kararlardan
hangisi “Meclis Hükümeti Sistemi”nin bir sonucudur?
A) Hükümet kurmak zorunludur.
14.
B) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
E) Geçici olarak Padişah Kaymakamı atamak doğru değildir.
I. bazı İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi tanıdığı,
II. TBMM’nin dış devletlerden kaynak sağladığı,
III. TBMM’nin uluslararası alanda destek sağladığı
Hıyanetivataniye Kanunu’nu kabul etmiş,
–
İstiklal Mahkemeleri’ni kurmuş,
–
İstanbul Hükümeti’nin yaptığı her türlü işlemi yok
saymıştır.
Alınan bu önlemler öncelikli olarak aşağıdakilerden
hangisine zemin hazırlamıştır?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
TBMM, 13 Ekim 1921’de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars
Antlaşması ve 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.
Buna göre,
–
K
E
D) Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır.
11.
TBMM, ayaklanmaları bastırmak ve düzenli ordu kurmak
için,
A) Teşkilatıesasiye Kanunu’nun kabulüne
B) TBMM’nin otoritesinin güçlenmesine
C) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına
D) I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasına
E) İstanbul’un işgaline
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
C) Yalnız III
E) I ve III
15.
TBMM’nin bir iç meselesi olan zorunlu askerliğin kaldırılması kararı Sakarya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından yapılan barış tekliflerinin maddeleri arasındadır.
İlk TBMM almış olduğu bir karar ile; “Geçici olarak hükümet başkanı tanımak veya padişah kaymakamı atamak
doğru değildir.” demiştir.
Bu kararla asıl amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?
Bu duruma bakılarak İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Cumhuriyeti ilan etmek
A) İtilaf Devletleri arasında ayrılık çıkmıştır.
B) İşgalcilere gözdağı vermek
B) Kurtuluş Savaşı’nı İtilaf Devletleri kaybetmiştir.
C) Kuvayımilliye’yi güçlendirmek
C) İtilaf Devletleri TBMM’nin bağımsızlığını kabul etmektedir.
D) Padişahın Anadolu’daki nüfuzunu kırmak
E) TBMM Hükümeti’nin geçici olmadığını bildirmek
D) İtilaf Devletleri Yunanistan’ın yenilgisini kabul etmektedir.
E) İtilaf Devletleri TBMM’nin içişlerine müdahale etmek istemektedir.
Test 08 CA
1.A
2.B
3.B
4.D
5.C
6.B
7.D
8.B
9.C
10.C
11.E
12.E
13.A
14.E
15.C
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Birinci TBMM Dönemi
Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede “Hükümet kurmak gereklidir.” maddesi yer
almıştır.
5.
B) Kurucu
D) Çağdaş
İlk TBMM’nin aldığı kararlardan ve benimsediği ilkelerden hangisi demokratik yönetim anlayışına terstir?
A) Egemenliğin millete ait olması
Bu durum TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?
A) Laik
10
B) Meclisin üstünde bir güç olmaması
C) Halkçı
C) Meclisin seçimlerle belirlenmesi
E) Bağımsız
D) Anayasal düzene geçilmesi
E) Güçler birliğinin benimsenmesi
2.
A) Yasama yetkisinin TBMM’ne, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanının başında bulunduğu Bakanlar Kurulu’na
ait olması
K
E
B) Milletvekillerinin atama ile seçilmesi
C) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait olması
D) Yasama ve yürütme yetkilerinin Meclise ait olması
N
R
Ö
6.
TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti’nin icraatlarını
yok saymış, vatana ihanet edenler için Hıyanetivataniye
Kanunu’nu çıkartmış yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
bünyesinde toplayarak vergi oranlarını artırmıştır.
Buna göre TBMM’nin işlevleri arasında ulaşılabilecek
genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi
3.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi meclis üstünlüğü anlayışının
benimsendiğini gösterir?
A) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır.
B) Ayaklanmalara karşı önlem alınmıştır.
C) TBMM’nin otoritesi güçlenmiştir.
D) Güçler birliği ilkesi uygulanmaktadır.
E) TBMM üyeleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmaktadır.
1921 Anayasası’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi
anayasanın laik olmadığını göstermektedir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B) Yasama yetkisi ve yürütme gücü TBMM’ye aittir.
C) Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM’ye aittir.
D) Milletvekili seçimi iki yılda bir yapılır.
E) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.
4.
7.
İstanbul Hükümeti ve şeyhülislamın Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmeleri üzerine Ankara müftüsü Rıfat (Börekçi), asıl vatan hainlerinin İstanbul
Hükümeti içerisinde olduğunu belirten fetva yayınlamıştır.
I. TBMM döneminde mecliste birbirinden çok farklı düşüncelere sahip milletvekilleri vardı.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Buna göre;
A) Kuvayımilliye hareketi sona ermiştir.
I. saltanatı kaldırmak,
B) Mebusan Meclisi görevini tamamlamıştır.
II. Misakı Milli’yi gerçekleştirmek,
III. vatanı kurtarmak
C) Ankara müftüsünün dini otoritesi şeyhülislamdan daha
üstündür.
maddelerinden hangileri tüm milletvekillerinin ortak
amacı olabilir?
D) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.
A) Yalnız I
E) Halkın yanlış yönlendirilmesi önlenmek istenmiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
10
Birinci TBMM Dönemi
8.
11.
İngiltere Anadolu’daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti’ne
karşı basit bir ayaklanma sayıp, TBMM Hükümeti’ni tanımamayı sürdürürken, Sovyet Rusya TBMM Hükümetiyle
Moskova Antlaşması’nı imzalamıştır.
İlk TBMM’nin en önemli özelliklerinden biri yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamasıdır.
İlk TBMM’nin böyle bir yapıda olmasının temelinde
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir ?
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin yıkılmış olması
B) Yapılan savaşlarda çok kişiye ihtiyaç duyulması
A) Rusya’nın Osmanlı’nın bağımsızlığından yana olduğunun
C) Bu yapı sayesinde daha çok iş yapabilme düşüncesi
B) Rusya’nın ulusçuluk akımından çekindiğinin
D) Yasama, yürütme, yargı organlarını işletecek elemanların çok sayıda olmaması
C) TBMM’nin dışarıda ve içeride güçsüz bırakılmak istendiğinin
E) Ortamın acil karar vermeyi ve verilen kararları hemen
uygulamayı gerektirmesi
D) TBMM’nin ve Misakımilli’nin tanınmadığının
E) İngiltere ve Rusya arasında siyasi ayrılığın bulunduğunun
9.
12.
I. TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
N
R
Ö
II. Başkomutanlık Kanunu,
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
çalışmalarından hangileri yapılmıştır?
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
–
Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkartmıştır.
–
Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üzerinde toplamıştır.
–
Kendi üzerinde hiçbir güç ve makam kabul etmemiştir.
III. Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman, meclisin belirleyeceği kanuni esaslara
göre uygun olan durumu alacaktır.
Körfez Yayınları
I. Tekalifimilliye Emirleri,
10.
İlk TBMM’nin çalışma esasları arasında,
II. TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
Bu amaç doğrultusunda,
A) Yalnız I
R
İ
T
K
E
TBMM’nin kabul ettiği “Güçler Birliği” ilkesindeki amaç, kararların hızlı alınması ve etkin bir şekilde uygulanması
düşüncesidir.
maddelerinden hangilerine bakılarak meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
13.
C) Yalnız III
E) II ve III
Ulusal kurtuluş hareketi döneminde TBMM’ye karşı çok sayıda ayaklanma çıkmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenemez?
İlk TBMM’nin bu kararları aşağıdakilerden hangisini
sağlamaya yöneliktir?
A) Ulusal savaşın uzamasına
A) Anayasa hazırlamak
B) Ulusal birliğin gecikmesine
B) Çok partili hayata geçmek
C) Yunanlıların Anadolu’da ilerlemesine
C) Anadolu’da otoritesini artırmak
D) Azınlıkların bağımsızlık kazanmasına
D) Uluslararası alanda tanınmak
E) Milli Mücadelenin zaman kaybetmesine
E) Lozan Antlaşması’nı imzalamak
Test 09 CA
1.D
2.D
3.B
4.C
5.A
6.A
7.B
8.E
9.C
10.D
11.E
12.E
13.A
14.B
15.E
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
Aşağıdaki cephelerden hangisinde Fransızlar ve Ermenilerle mücadele edilmiştir?
4.
11
B) Doğu Cephesi
Londra Konferansı’nda İstanbul Hükümeti temsilcisi
Tevfik Paşa’nın, “Ben sözü Türk Milleti’nin gerçek temsilcisi olan TBMM baş temsilcisine bırakıyorum.” diyerek
aşağıdakilerden hangisini göstermek istediği savunulamaz?
C) Suriye Cephesi
A) İkiye bölünmeyi engellemek
D) Güney Cephesi
B) Ankara Hükümeti’ni desteklemek
E) Trakya Cephesi
C) İtilaf Devletleri’nin isteklerini yapmamak
A) Batı Cephesi
R
İ
T
D) Gerçek devletin Ankara’da kurulduğunu kabul etmek
E) Türk Milleti’nin tek temsilcisinin İstanbul Hükümeti olduğunu belirtmek
2.
Yunan ordusu, Sakarya Savaşı’ndan sonra kral ile Venizelos taraftarlarının çatışması içine girmiş, eğitim ve disiplinini yitirmişti. Siyasi ve askeri çöküntünün yanısıra
ekonomik bunalım da üst düzeye çıkmış ve dış yardım kapıları kapanmıştı. Ancak Yunanlılar Megalo İdea (Büyük
Yunanistan) hayallerini gerçekleştirmek için ellerine geçirdikleri tarihi fırsatı kaçırmak istemiyorlardı.
5.
Mustafa Kemal, Londra Konferansı’ndan önemli bir sonuç
çıkmayacağını tahmin etmekteydi. Buna rağmen konferansa katılmanın TBMM’ye bazı konularda yarar sağlayacağını düşünerek Londra’ya bir heyet göndermiştir.
K
E
Bu bilgilere göre,
TBMM’nin Londra’ya heyet göndermesinin amaçları
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) TBMM’nin tanınmasını sağlamak
I. Ordu idareye el koymuştur.
N
R
Ö
II. İngiltere, Yunanistan’a yaptığı yardımı kesmiştir.
B) İşgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmak
C) İtilaf Devletleri ile TBMM arasındaki tüm sorunları çözmek
III. Yunanistan kötü şartlara rağmen Megalo İdea’yı gerçekleştirmeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
D) TBMM’nin barış yanlısı bir politika izlediğini göstermek
E) İtilaf Devletleri’nin TBMM aleyhindeki propagandalarını
önlemek
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
Rusya,
–
–
Bu gelişmelere bakılarak, TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Napolyon’un Mısır’ı işgalinde Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.
A) İtilaf Devletleri tarafından tanındığı
Paris Antlaşması’ndan sonra panislavist politikaya yönelmiştir.
–
Lozan Barışı’nda Boğazlar meselesinde Türkiye’yi desteklemiştir.
–
Montrö Sözleşmesi’nde Boğazlar Komisyonu’nun
kaldırılmasına karşı çıkmıştır.
TBMM, Kurtuluş Savaşı’nda Rusya ile Moskova, Kafkas
Cumhuriyetleri ile Kars, Afganistan ve Ukrayna ile Dostluk
antlaşmalarını imzalamıştır.
B) TBMM’nin bazı devletlerce tanındığı
C) Komşu ülkelerle yakınlaşmak istediği
D) Bulunduğu bölgede saygınlık kazandığı
E) Uluslararası ilişkilerde etkili olmak istediği
Buna göre Rusya’nın tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7.
B) Rusya Türklerle sürekli mücadele halindedir.
Ermeniler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk kez
doğuda bir Ermeni devletinin kurulamayacağını kabul
etmişlerdir?
C) Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk devlet Rusya’dır.
A) Kars Antlaşması
D) Lozan’da Türkiye’yi destekleyen tek devlet Rusya’dır.
B) Lozan Antlaşması
E) Rusya Türklerle ilişkilerde menfaatlerini göz önünde
tutmuştur.
C) Batum Antlaşması
A) Rusya sürekli Türk yanlısı politika izlemiştir.
D) Gümrü Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
11
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
8.
13.
Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan Moskova Antlaşması ile iki ülke arasında siyasi, askeri ve ekonomik
işbirliği hedeflenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hedefleri arasında
yer almaz?
İtilaf Devletleri dünya kamuoyundan doğacak tepkileri
azaltmak için Anadolu’daki Türklerin barış yapmaya yanaşmadığı, savaşı sürdürmek istediği yönünde propagandalar yapıyorlardı.
A) Sovyet yönetimi ile ittifak kurma
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümeti’nin bu duruma
karşı aldığı bir önlemdir?
B) Siyasi yalnızlıktan kurtulma
A) Londra Konferansı’na katılması
C) Bakü petrollerindeki etkinliğini artırma
B) İstanbul Hükümeti ile ortak hareket etmesi
D) Kafkas sınırlarını güvenlik altına alma
C) İşgalcilere karşı kuvvet kullanması
E) Silah yardımı ve maddi destek sağlama
D) Anadolu’daki azınlıklara hoşgörülü davranması
E) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyması
9.
Tekalifimilliye Emirleri’nin,
R
İ
T
I. Halk elinde bulunan araçlarla aylık 100 kilometre askeri ulaşım yapacaktır.
14.
II. Halkın elindeki tüm silah ve cephane 3 gün içinde teslim edilecektir.
Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyacını karışılamak
için Tekalifimilliye Emirleri çıkarılmıştır.
Bu emirler aşağıdaki hangi savaştan sonra yayımlanmıştır?
III. Sahipsiz mallara el konulacaktır.
hükümlerinden hangileri seferberlik uygulamaları arasında yer alır?
A) I. İnönü Savaşı
A) Yalnız I
B) II. İnönü savaşı
B) Yalnız II
D) I ve II
K
E
C) Yalnız III
C) Eskişehir ve Kütahya Savaşları
E) I, II ve III
N
R
Ö
10.
–
İstanbul Hükümeti ile Amasya Protokolü,
–
İtilaf Devletleri ile Londra Görüşmeleri yapılmıştır.
Yukarıdaki olayların ortak özelliği olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi gösterilebilir?
A) Milliyetçi politika izlenmiştir.
B) Eşitlik ilkesine terstir.
Körfez Yayınları
D) Sakarya Meydan Savaşı
E) Başkomutanlık Meydan Savaşı
15.
C) Antlaşma yapılan devletler, karşı tarafça tanınmışlardır.
D) İtalyanlara
12.
–
Rusya ile Moskova,
–
Fransa ile Ankara
I. İtilaf Devletleri bloğunun parçalandığı,
II. Doğu sınırının güvenliğinin sağlandığı,
III. TBMM’nin uluslararası saygınlığının arttığı
TBMM ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisine
karşı kazanmıştır?
B) Ermenilere
Ermenistan ile Gümrü,
Buna göre,
E) Milli egemenlik fikri ön plana çıkmıştır.
A) Fransızlara
–
antlaşmalarını imzalamıştır.
D) Zaferle sonuçlanmıştır.
11.
TBMM Hükümeti Milli Mücadele döneminde,
yaklaşımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) İngilizlere
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Yunanlılara
Kurtuluş Savaşı sırasında İtalya ve Fransa’nın işgal
alanlarından çekilmesini sağlayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
16.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi sonucundaki
gelişmelerden biri değildir?
A) Sakarya Savaşı
– Kars Antlaşması
A) İstiklal Marşı’nın kabulü
B) II. İnönü Savaşı
– Ankara Antlaşması
B) Teşkilatıesasiye’nin kabulü
C) Sakarya Savaşı
– Moskova Antlaşması
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) I. İnönü Savaşı
– Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması’nın imzalanması
E) I. İnönü Savaşı
– Londra Konferansı
E) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
Test 10 CA
1.B
2.D
3.C
4.E
5.E
6.C
7.E
8.E
9.E
10.C
11.E
12.B
13.D
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
5.
I. Misakımilli’yi sağlamada kararlı olduğunu göstermek
II. TBMM’nin resmen tanınmasını sağlamak
III. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket etmek
TBMM, Londra Konferansı’na heyet gönderirken yukarıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği sıralarda 1917 yılında
Rusya’da Bolşevik devrimi olmuş , Çarlık rejimi yıkılmış ve
yeni rejim savaştan çekilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri tarafından tepkiyle karşılanarak Çarlık taraftarları desteklenmiştir. Bu olaylar sonraki yıllarda TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
biridir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
R
İ
T
B) İngiltere’de kabine değişikliği yaşanmıştır.
C) Almanya’nın Osmanlı devletine desteği kesilmiştir.
2.
Buna göre,
6.
III. Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
K
E
I. İtilaf Devletleri arasında ayrılıklara neden olmuştur.
II. TBMM’nin siyasal gücü artmıştır.
3.
D) Fransa’nın Orta Doğu üstünlüğü son bulmuştur.
Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransızlarla TBMM arasında
Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
I.
C) I ve III
E) I, II ve III
Mart 1921’de TBMM ile Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın,
Boğazlarla ilgili Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin
katıldığı konferans toplanacak
II. Sovyet Rusya, TBMM’ye ekonomik ve askeri yardımda
bulunacak
III. İki devlet arasında iktisadi ve siyasal antlaşmalar yapılacak
hükümlerinden hangilerinin Anlaşma Devletleri’ni rahatsız ettiği savunulabilir?
Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda samimi yurtseverler arasında lailkliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet
yanlıları da vardır.
A) Yalnız I
A) Halifeliğin yetkilerinin genişletilmesi
B) Yalnız II
D) II ve III
Bu durumun meydana getirdiği en önemli sonuç aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
7.
B) Yurdun kurtarılmasına öncelik verilerek, devrimlerin
sonraya bırakılması
C) I ve II
E) I, II ve III
Türk İnkılabı’nda ilk hedefin milli bağımsızlık olması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) İnkılabın ihtilal aşamasının gerçekleştiğinin
C) Meclisin açılmasına öncelik verilmesi
B) Ülkenin işgal altında olduğunun
D) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin geliştirilmesi
C) İnkılabın fikri hazırlığının tamamlandığının
E) Yönetim sisteminin değiştirilmek istenmesi
D) İnkılabın yönetici kadro tarafından gerçekleştirilmeye
çalışıldığının
E) İnkılapların millete benimsetildiğinin
4.
I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra düzenli orduya
katılımlar artmıştır.
8.
Ulusal Mücadele döneminde görülen;
I. Çerkez Ethem isyanının bastırılması
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
II. I. İnönü Savaşı
A) Türk ordusunun gücü artmıştır.
III. Sakarya Meydan Muharebesi
B) Halkın düzenli orduya güveni artmıştır.
gelişmelerinden hangileri Türk milletinin düzenli orduya olan güvenini artırmıştır?
C) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
D) Askere kayıt olanların sayısı artmıştır
E) Halk orduyu desteklemiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
9.
12.
I. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke
II. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşma ve savaşlar
Eskişehir – Kütahya Savaşları’nda Türk ordusu yenilmiş ve
Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
III. İçerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni bir toplum
Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?
Yukarıda Atatürk’ün değişik zamanlarda söylediği sözler verilmiştir. Atatürk bu sözleri sırasıyla aşağıdaki dönemlerden hangilerini ifade etmiştir?
A) Kars Antlaşması’nı imzalayarak Doğu Cephesini kapatmıştır.
A)
B) Ankara Antlaşması’nı imzalayarak Güney Cephesini
kapatmıştır.
I. Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Dönemi
II. Kurtuluş Savaşı Dönemi
C) Başkomutanlık Kanunu kabul edilmiştir.
III. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
B)
D) İsmet Paşa’yı Batı Cephesi komutanlığına getirmiştir.
I. Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Dönemi
E) Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmiştir.
II. Balkan Savaşları
III. Trakya’nın düşman işgalinden kurtulması
C)
I. Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Dönemi
13.
R
İ
T
–
Amasya Görüşmeleri
–
Londra Konferansı
II. I. Dünya savaşı
III. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
D)
Yukarıdaki belgelerin Anadolu hareketi açısından en
önemli sonucu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Dönemi
II. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
K
E
A) İç ve dış güçler tarafından resmen tanınması
III. Berlin Antlaşması’nın imzalanması
B) Meclisin açılmasına karar verilmesi
I. Selçuklu Devleti’nin yıkılması
C) Milletin temsilcisinin TBMM olduğunun kabul edilmesi
II. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
III. Osmanlı Yükselme Dönemi
N
R
Ö
10.
I. İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlığın çıkması
II. TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınması
III. Kafkas sınırının belirlenmesi
D) İstanbul’un Anadolu’ya hakim değil, bağlı olduğu görüşünün yaygınlaşması
Körfez Yayınları
E)
E) Askeri bir başarının sonucunda gerçekleşmesi
14.
Yukarıda verilen ulusal direniş dönemi olayları ile
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
II
I
11.
III
A) Londra
Konferansı
Moskova
Antlaşması
Gümrü
Antlaşması
B) Paris Barış
Konferansı
Londra
Konferansı
Moskova
Antlaşması
C) Gümrü
Antlaşması
Paris Barış
Konferansı
Moskova
Antlaşması
D) Ankara
Antlaşması
Londra
Konferansı
Moskova
Antlaşması
E) Londra
Konferansı
Mondros
Ateşkesi
Ankara
Antlaşması
Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusu aşağıdaki devletlerden hangileriyle silahlı mücadeleye girmemiştir?
A) Fransa
– İtalya
B) İngiltere
– İtalya
C) Ermeniler
– İngiltere
D) Yunanistan – Fransa
E) İtalya – Fransa
15.
I. Mondros Ateşkes Anlaşması
Büyük Taarruz hazırlıklarının yoğunlaştığı esnada mecliste
Mustafa Kemal’in bulunmadığı toplantıda Başkomutanlık
Yasası, 114 kabul oyuna karşı 72 red oyu çıkınca yeterli
çoğunluk sağlanamamıştır. Mustafa Kemal’in konuşması
ile Başkomutanlık Yasası üç ay süre ile uzatılmış ve daha
sonra süresiz hale getirilmiştir.
II. Sevr Barış Antlaşması
Meclisin bu tavrının değişmesinde aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
III. Mudanya Ateşkes Anlaşması
A) İtilaf Devletleri’nin baskısı
Yukarıdakilerden hangilerinde Boğazlarla ilgili karar
alınmıştır?
B) Yunanlılar karşısındaki yenilgi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 11 CA
1.D
2.D
C) Başkomutana olan güvenin artması
C) Yalnız III
D) Meclisin farklı gruplardan oluşması
E) I, II ve III
3.E
4.E
5.C
E) İstanbul Hükümeti’nin engellemeleri
6.A
7.D
8.C
9.E
10.C
11.B
12.B
13.A
14.C
15.E
16.D
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
4.
Mudanya Mütarekesi’nde yer alan,
I. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaklardır.
II. Barış antlaşması yapılana kadar Doğu Trakya’da güvenliği sağlamak için 8 bin Türk askeri bulunacaktır.
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü savaşı
maddelerinden hangileri ile Osmanlı Devleti hukuken
sona ermiştir?
B) Yalnız III
D) II ve III
D) Sakarya Meydan Savaşı
C) I ve II
E) Başkomutanlık Meydan Savaşı
E) I ve III
K
E
N
R
Ö
I. Gümrü Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
III. Ankara Antlaşması
Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra barış konferansı
için pazarlıkların başladığı sırada İstanbul Hükümeti,
TBMM Hükümeti’nin yanında görüşmelere katılmak istediğini bildirmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. TBMM halifeliği kaldırmıştır.
Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Doğu cephesi ile
doğrudan ilgilidir?
II. İstanbul Hükümeti savaş taraftarı bir politika izlemiştir.
A) Yalnız I
III. İstanbul Hükümeti, TBMM'nin başarısına ortak olmaya
çalışmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
R
İ
T
C) Eskişehir ve Kütahya Savaşları
5.
2.
“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de
yendiniz. Düşman çizgisi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün, en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor.”
Mustafa Kemal bu sözü aşağıdaki hangi savaş sonunda söylemiştir?
III. İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine
bırakılacak, fakat barış antlaşması yapılıncaya kadar
İtilaf Devletleri İstanbul’da kalacaktır.
A) Yalnız I
13
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
C) I ve II
E) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
Sakarya Savaşı ile İtilaf Devletleri’nin aralarındaki anlaşmazlıklar tamamen ortaya çıkmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Moskova Antlaşması'na göre,
–
Batum Gürcistan'a bırakılacak,
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir göstergesidir?
–
İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak,
A) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın yapılması
–
Rusya, TBMM'yi kabul edecektir.
B) Mustafa Kemal’e mareşallık rütbesinin verilmesi
C) Büyük Taarruzun başlaması
Buna göre,
I. Misakımilli'den taviz verilmiştir.
II. Siyasal alanda birlikte hareket edilecektir.
D) Mutafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık yetkilerini kullanması
III. Rusya, TBMM'nin varlığını resmen tanımıştır.
E) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, ll ve III .
C) Yalnız III
13
Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler
7.
10.
– Düzenli ordunun başarı sağlaması
I. Mustafa Kemal'in diplomatik faaliyetleri
– Mustafa Kemal'in komutanlık yapması
II. Yunanistan’ın bağımsızlığı
– Mustafa Kemal’e gazilik unvanı verilmesi
III. Saltanatın kaldırılması
Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
Yukarıdaki maddelerden hangileri Mudanya Ateşkes
Anlaşması'na ortam hazırlayan nedenler arasında gösterilebilir?
A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) Büyük Taarruz
D) II. İnönü Savaşı
A) Yalnız I
D) I ve III
E) Kütahya - Eskişehir Savaşı
R
İ
T
Londra Konferansı'nda en yaşlı üye olması nedeni ile ilk
söz İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa'ya verilmiştir.
Tevfik Paşa, "Söz milletimin asıl vekillerine aittir. Bundan
dolayı sözün TBMM'nin temsilcisine verilmesini rica ederim." demiştir.
I. Anadolu hareketini tanıma,
C) Kütahya - Eskişehir Savaşları
N
R
Ö
D) Büyük Taarruz
E) I. İnönü Savaşı
II. millet iradesini benimseme,
III. Anlaşma Devletleri’nin üstünlüğünü kabul etme
düşüncelerinden hangilerini kabullendiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
Londra Konferansı'nda İngilizlerle ikili antlaşma yapan Bekir Sami Bey, İngilizlerin elindeki savaş suçlusu kabul edilenlerin geri verilmemesi teklifini onaylamıştır.
Bu durum,
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Londra Konferansı'nda İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Tevfik Paşa, "Ben sözü Türk Milleti'nin gerçek temsilcisi olan TBMM baş temsilcisine bırakıyorum." diyerek
aşağıdakilerden hangisini vurgulamış olamaz?
A) Anadolu'nun tek temsilcisinin İstanbul Hükümeti olduğunu
I. milli sınırlar,
II. toprak bütünlüğü,
B) Gerçek devletin Ankara'da kurulduğunu kabul ettiğini
III. uluslararası eşitlik
C) Ankara Hükümeti'yle birlikte hareket etmek istediğini
özelliklerinden hangilerine aykırı olduğu gerekçe gösterilerek TBMM tarafından kabul edilmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
2.B
3.B
D) İtilaf Devletleri’nin isteklerini yapmak istemediğini
C) Yalnız III
D) I ve III
1.C
.
Buna göre Tevfik Paşa'nın,
B) Sakarya Meydan Muharebesi
Test 12 CA
C) Yalnız III
E) II ve III
K
E
A) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
9.
11.
İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkları artıran ve Sevr
Barışı’nın tekrar gözden geçirilmesine neden olan ilk
önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
8.
B) Yalnız II
4.C
5.A
E) İkiye bölünmeyi engellemek istediğini
.
6.E
7.B
8.E
9.A
10.B
11.E
12.C
13.A
14.B
15.C
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
4.
I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
III. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin bağımsız hareket etmesini sınırlandırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
14
Zaferin Tescili : Lozan Barış Antlaşması
İtilaf Devletleri, Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 13 Kasım 1922’de başlayacak olan Lozan
Barış Görüşmeleri’ne İstanbul Hükümeti’nin yanında
TBMM’yi de davet etmiş ve gönderdikleri davet notasında
TBMM’den “Ankara Büyük Millet Meclisi” olarak söz etmişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla,
I. TBMM’yi Türkiye’nin tek temsilcisi olarak görmemektedir.
C) Yalnız III
R
İ
T
E) II ve III
II. Türkiye’deki görüş ayrılıklarından yararlanmak istemektedir.
III. TBMM’nin Lozan görüşmelerindeki etkinliğini azaltmak
istemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
K
E
A) Yalnız I
2.
D) II ve III
İtilaf Devletleri’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi
“ulusal iradeyi” tanıdıklarının göstergesidir?
A) TBMM’yi Lozan Konferansı’na çağırmaları
N
R
Ö
B) Londra Konferansı’na doğrudan İstanbul Hükümeti’ni
çağırmaları
C) Mebusan Meclisi’ni dağıtmaları
5.
D) İstanbul Hükümeti ile Sevr Antlaşması’nı imzalamaları
E) TBMM’ye karşı iç isyanları kışkırtmaları
3.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kurtuluş Savaşı’nda Türk Milleti’nin haklarını vermek istemeyen İngiltere, Fransa ve İtalya üçlüsü Lozan Antlaşması’nda bu kararlılıklarını devam ettirerek kapitülasyonların kaldırılmasına direnmişlerdir.
Bu durum, İtilaf Devletleri’nin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir?
A) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığını
B) Demokratik ilkelerin gerçekliliğini
C) Uluslarası ilişkilerin önemini
D) Savaşın sona erdiğini
Yeni Türk Devleti Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla sonuçlandırmış ve Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla siyasi bağımsızlığını İtilaf Devletleri’ne kabul ettirmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’nda iktisadi, mali ve adli konularda
Sevr Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’ne kabul ettirdikleri
şartları korumaya çalışmışlardır.
E) Ekonominin siyasal ilişkileri etkilediğini
Buna göre İtilaf Devletleri’yle ilgili olarak;
I. İktisadi, mali ve adli konularda Türkiye’nin bağımsızlığını tanımak istememişlerdir.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı dayanak noktası olarak kullanmışlardır.
III. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları derinleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Lozan Konferansı’nda İngiltere’nin, Türkiye’nin isteklerine karşı çıkması en çok aşağıdaki hangi nedenden
kaynaklanmaktadır?
A) Orta Doğu’daki çıkarlarının zedelenmesinden
B) Ermenistan konusundan
C) Boğazlarda tam bir hakimiyet sağlanmasından
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
D) Sovyet Rusya’nın antlaşmayı tanımamasından
E) TBMM’nin İran ile anlaşmasından
14
Zaferin Tescili : Lozan Barış Antlaşması
7.
11.
İtilaf Devletleri’nin 28 Ekim 1922’de toplanacak olan
barış konferansının İzmir’de toplanmasına karşı çıkmalarının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Türk Devleti’nin dünyaca tanınmasını sağlama
A) İzmir’in ulaşım imkanlarının kısıtlı olması
B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları çözme
B) İzmir’de Yunanistan ile savaşın devam etmesi
C) Boğazlar komisyonunun Türkiye’nin başkanlığında kurulmasını sağlama
C) İzmir’de yapılacak görüşmelere Sovyet Rusya’nın
katılmak istemesi
D) Misakımilli’yi gerçekleştirme
D) Konferansın tarafsız bir ülkede yapılması gerektiği
E) Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki sorunları
çözme
E) İstanbul Hükümeti’nin konferansa katılımını sağlama
düşüncesi
8.
12.
Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili yaptığı düzenleme daha sonra değişikliğe uğramıştır?
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Lozan’dan sonra Türk dış politikasında yeniden gündem konusu olmamıştır?
A) Boğazlar sorunu
B) Musul sorunu
K
E
A) Doğu sınırı
C) Kapitülasyonlar
B) Savaş tazminatı
D) Nüfus mübadelesi
D) Yabancı okullar
N
R
Ö
E) Kapitülasyonlar
Körfez Yayınları
E) Yabancı okullar
C) Boğazlar
9.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin Lozan
görüşmelerine katılma amaçlarından biri değildir?
13.
TBMM Hükümeti, Lozan Barış Antlaşması’nda aşağıdaki hangi konunun iç sorun olduğunu ileri sürerek görüşmeyi kabul etmemiştir?
A) Patrikhane
B) Kapitülasyonlar
C) Yabancı okullar
D) Osmanlı borçları
Lozan Antlaşması’nda kaybedilen aşağıdaki bölgelerden hangisi daha sonra geri alınmıştır?
A) Hatay
B) Musul
C) Batum
D) Ege adaları
E) 12 Ada
E) Batı Trakya
10.
14.
20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Görüşmeleri, İtilaf
Devletleri’nin aşağıdaki sorunlardan hangisinde taviz
vermemesi üzerine kesilmiştir?
A) Savaş tazminatı
B) Patrikhane
C) Azınlıklar
D) Kapitülasyonlar
I. Yunanistan
II. Osmanlı Devleti
III. Sovyet Rusya
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda yer almamıştır?
E) Adalar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 13 CA
1.B
2.C
3.E
4.B
5.C
6.E
7.E
8.E
C) Yalnız III
E) I ve III
9.C
10.A
11.D
12.A
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
Türk İnkılabı
1.
5.
–
Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
–
Devlet başkanlığı sorunu çözüldü.
Bu iki muhalefet partisinin kuruluş amaçları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Cumhuriyetin ilanı
A) Okur-yazar oranını arttırmak
B) Saltanatın kaldırılması
B) Türkiyede demokrasiyi gerçekleştirmek
C) Tek partinin dış dünyadan tepki almasını önlemek
R
İ
T
D) Halifeliğin kaldırılması
D) Sovyet Rusya’nın baskısına son vermek
E) Medeni Kanun’un kabulü
E) TBMM’deki milletvekili sayısını arttırmak
Türkiye Cumhuriyeti’nde;
K
E
I. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet’in ilan
edilmesi,
6.
II. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,
N
R
Ö
B) Kabotaj Kanunu’nun kabülü
C) Harf İnkılabı’nın yapılması
uygulamalarından hangilerinin zamanlaması başarıyı
engellemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) Merkez Bankası’nın açılışı
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi sosyal hayatın düzenlenmesi amacına yönelik değildir?
1 Temmuz 1926’dan itibaren milli denizciliğimizin gelişmesini sağlayan başlangıç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşvikisanayi Kanunu’nun kabulü
III. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra
kadınlara siyasi haklar verilmesi
3.
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili siyasi hayata geçişin
zor olmasına rağmen 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası, 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
C) 1924 Anayasası
2.
15
E) Sümerbank’ın açılışı
7.
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Milli Mücadele’nin hedefi “Milli birlik, bağımsızlık ve vatanın
bütünlüğünü sağlamaktır.”
B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
Bu durum Türk İnkılabının hangi yönünü gösterir?
C) Kılık-kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
A) Hürriyetçi
D) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi
B) Laik
D) Dogmatik
C) Devletçi
E) Bilimsel
E) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
4.
Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922’de Cumhuriyet eğitiminin
prensipleri içinde; “Eğitim öğretim kurumları bir teşkilat tarafından idare edilmelidir.”demiştir.
Bu görüş doğrultusunda yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harf İnkılabı’nın yapılması
8.
I. Azınlık haklarını geliştirmek
II. Laiklik ilkesini gerçekleştirmek
III. Ulusal egemenliği güçlendirmek
B) Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangilerinin Halifeliğin kaldırılması
için bir gerekçe olduğu savunulabilir?
C) İstanbul Üniversitesi’nin açılması
A) Yalnız I
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E) Ankara Hukuk Mektebi’nin açılması
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
15
Türk İnkılabı
9.
–
Aşar vergisinin kaldırılması
–
Kapitülasyonların kaldırılması
–
Teşvikisanayi Kanunu
13.
A) Kılık-kıyafet Kanunu’nun kabulü
B) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
Yukarıda verilenler aşağıdaki hangi alanda yapılmıştır?
A) Ekonomi
Aşağıdakilerden hangisi daha çok toplumsal alana yönelik bir inkılaptır?
B) Kültürel
C) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Hukuk
D) Bağımsızlık
D) Toprak reformunun yapılması
E) Siyasi
E) Sümerbank’ın açılması
10.
14.
–
Teknik yetersizlik
I. Saltanatın kaldırılması,
–
Özel girişimcinin sanayi alanında etkisinin az olması
II. TBMM’nin açılması,
–
Yabancı sermayenin etkin olması
III. Medeni Kanun’un kabulü
Yukarıdaki gelişmeler yeni Türk Devleti’nde hangi
alanda inkılapların yapılmasını zorunlu kılmıştır?
Milli Mücadele döneminde gerçekleştirilen;
gelişmelerinden hangileri Cumhuriyet’in ilanına ortam
hazırlamıştır?
B) Yalnız II
D) II ve III
N
R
Ö
11.
Medeni Kanun’un getirdiği;
I. kadınların mirastan eşit olarak faydalanabilmesi,
II. resmi nikahın mecburi hale getirilmesi,
15.
D) II ve III
12.
E) Hukuk
– Bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve kültür alışverişi
hızlandı.
– Basılan kitap sayısı arttı.
Bu bilgiler Atatürk inkılaplarından hangisinin sonuçları
olarak gösterilebilir?
yeniliklerinden hangileri kadınların ekonomik hayattaki
etkisini artırmıştır?
B) Yalnız II
C) Sosyal
– Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım
atıldı.
III. kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi
A) Yalnız I
R
İ
T
K
E
E) I, II ve III
B) Siyasi
D) Ekonomi
C) I ve II
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
A) Kültürel
A) Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulünün
C) I ve III
B) Latin harflerinin kabulünün
E) I, II ve III
C) Türk Tarih Kurumu’nun açılmasının
D) Maarif Yasası’nın kabulünün
E) Türk Dil Kurumu’nun açılmasının
I. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
16.
I. Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
II. Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Saltanatın Kaldırılması
III. Takvim, saat ve ölçülerde yenilik yapılması
inkılaplarından hangileri “Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir.” ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
Yukarıdaki inkılaplardan hangileri daha çok dış ülkelerle ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
Test 14 CA
1.C
C) I ve II
E) I, II ve III
2.A
3.C
4.E
5.A
B) Yalnız III
D) I ve III
6.A
7.D
8.C
9.C
10.D
C) I ve II
E) I, II ve III
11.C
12.C
13.A
14.B
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
Türk İnkılabı
1.
5.
Türkiye’de Milli egemenliğin önündeki engellerin
kaldırılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların yoğunlaştığı
dönem hangi yılları kapsar?
16
A) 1915 - 1918
B) 1918 - 1920
“Hürriyet olmayan bir ülkede ölüm ve yok olmuşluk vardır.
Her gelişmenin ve kurtuluşun amacı hürriyettir.” diyen Mustafa Kemal Paşa’ya göre bir ülkede demokratik ortamın kurulması için bazı ön şartların oluşturulması gerekmektedir.
Bunlar tam bağımsızlık ve milli egemenliktir.
C) 1920 - 1923
D) 1923 - 1925
Buna göre;
E) 1925 - 1930
I. hükümetin meclisteki muhafelet tarafından denetlenmesinin istenmesi,
II. mecliste demokratik bir yapının oluşmasının istenmesi,
2.
durumlarından hangileri Mustafa Kemal Paşa’nın çok
partili hayata geçmek istemesinin nedeni olarak gösterilebilir?
I. toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması,
II. sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplumun oluşturulması,
durumlarından hangileri gösterilebilir?
B) I ve II
D) II ve III
3.
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
N
R
Ö
Yeni Türk Devleti’nde görülen,
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Teşvikisanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması
6.
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
–
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması,
–
Demiryollarının millileştirilmesi,
–
Takvim, saat, ölçü ve tartıda yenilik yapılması
III. eğitim
alanlarından hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) II ve III
Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Millet Mektepleri’nin açılması
I. dış ticaret dengesinin bozulduğu,
II. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
II. Türk lirasının değer kaybettiği,
III. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III. Devletçilik politikasından vazgeçildiği
inkılaplarından hangileri okuma-yazma oranını artırmaya yöneliktir?
yargılarından hangilerine varılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
Yeni Türk Devleti’nde,
II. toplumsal,
E) II ve III
Bunun sonucunda;
E) I, II ve III
I. ulaşım,
C) Yalnız III
Dünya ekonomik bunalımının çıktığı 1929 yılında Türkiye’de gümrük vergilerinin yükseltileceği kamuoyunca önceden bilindiğinden ihracatta öngürülemeyen bir artış
meydana gelmiştir.
A) Yalnız I
C) I ve II
gelişmeleri,
gelişmelerinden hangilerinin tarımla uğraşan halkı desteklemeye yönelik olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K
E
III. yabancı sermayenin yurda girmesinin engellenmesi
A) Yalnız I
R
İ
T
III. Misakımilli’nin gerçekleştirilmek istenmesi
Atatürk’ün toplumsal alandaki inkılaplarının hedefleri
arasında,
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
16
Türk İnkılabı
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un çıkarılması
ile sağlanan bir gelişme değildir?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Mirasta eşitliğin sağlanması
C) Tek eşliliğin zorunlu olması
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi sosyal alanda ilişkilerin düzene girmesi ve iletişimin kolaylaşmasını sağlamıştır?
A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Harf İnkılabı
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu
D) Soyadı Kanunu
E) Şapka Kanunu
D) Resmi nikah zorunluluğunun olması
E) Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi
13.
9.
I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
3 Mart 1924’te Halifelik kaldırılmış,
–
2 Eylül 1925’te Tekke ve zaviyeler kapatılmış,
–
17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir.
R
İ
T
I. Laik devlet düzenini sağlama,
III. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Cumhuriyet yönetimini güçlendirme,
IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
III. Yurttaşların eşitliğini sağlama
gelişmelerinden hangileri, uluslararası ticari ilişkilerde
kolaylık sağlamıştır?
amaçlarından hangisi ile ilgilidir?
K
E
A) Yalnız I
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve III
N
R
Ö
Atatürk inkılaplarında gerçekleştirilmek istenen temel
hedef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmak
B) Eskisinden farklı yeni bir sistem yerleştirmek
C) Demokratik olmayan herşeyi kaldırmak
Körfez Yayınları
B) II ve IV
D) I ve III
10.
–
Bu uygulamalar,
II. Miladi takvimin kabul edilmesi
A) I ve II
Türkiye’de,
14.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Yaygın eğitime geçilmesi
B) Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi
C) Mesleki eğitimin geliştirilmesi
D) Geleneksel eğitimin korunması
E) Çağdaş eğitimin sağlanması
D) Türkiye’yi her alanda çağdaş medeniyet seviyesine
çıkarmak
15.
E) Milli birlik ve beraberliği sağlamak
11.
Teşvikisanayi Kanunu’nun çıkarılmasında,
I. ülkede yeterli sermaye birikiminin olmaması,
II. yapılan üretimlerin ülkenin gereksinimlerini karışılayamaması,
III. Türkiye’nin tarım toplumu olarak görülmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Sanayi kuruluşlarını teşvik amacıyla 1927’de Teşvikisanayi
Kanunu çıkarıldı. Ancak 1933’e kadar geçen dönemde sanayileşmede istenilen gelişme gerçekleşemedi.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
16.
A) Gelir seviyesinin çok düşük olması
B) Özel sektörün yetersiz olması
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Milliyetçilik ve Devletçilik ilkesiyle uyuşmaktadır?
A) Halifeliğin kaldırılması
C) Teknik bilgi yetersizliği
B) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
D) 1929’a kadar sanayinin dışa karşı himaye edilmemesi
C) Cumhuriyetin ilanı
E) Kapitülasyonların kaldırılmış olması
D) Kabotaj Kanunu
E) Tevhiditedrisat Kanunu
Test 15 CA
1.A
2.B
3.E
4.B
5.B
6.B
7.A
8.E
9.A
10.C
11.C
12.B
13.A
14.D
15.B
16.B
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Cumuhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen
inkılaplardan bazıları şunlardır.
5.
Aşağıda verilen Atatürk ilkeleri ve açıklamalarından
hangisi yanlıştır?
I. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
A) Laiklik, din devlet işlerinin ayrılmasıdır.
II. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B) Halkçılık, kanun önünde herkesin eşit olmasıdır.
III. Medeni Kanun’un kabulü
C) Devletçilik, özel sektörün geliştirilmesidir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
D) İnkılapçılık, ülkeyi çağdaş, modern hale getirmektir.
Halkçılık
Laiklik
E) Cumhuriyetçilik, halkın kendi kendini yönetmesidir.
A)
I
II
III
B)
II
III
I
C)
III
I
II
D)
II
I
III
E)
III
II
I
6.
Atatürk’ün toplumsal alanda yapmış olduğu yeniliklerden
kılık kıyafet kanunu ile; sınıf farklılıkları giderilmiş Türk insanı çağdaş modern görünüm kazanmıştır.
K
E
I. Devletçilik,
3.
II. Halkçılık,
Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde ortaya çıkan “Hakimiyeti milliyeye dayanan kayıtsız
şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak fikri”
aşağıdaki ilkelerden hangileriyle ilgilidir?
N
R
Ö
A) Ulusçuluk
- Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
- Ulusçuluk
C) İnkılapçılık
- Devletçilik
D) Halkçılık
- Laiklik
E) Devletçilik
- Laiklik
R
İ
T
Milliyetçilik
Bu durum,
2.
17
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangisi ile bağdaşır?
A) Yalnız I
D) II ve III
7.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Laiklik, yönetimin, eğitimin, politikanın, hukukun dine değil,
akıl ve mantığa dayandırılmasıdır.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır?
–
Aşar vergisinin kaldırılması
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
–
Kadınlara siyasi hakların verilmesi
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen inkılaplar hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
D) “Devletin dini İslamdır.” maddesinin anayasadan çıkarılması
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Kabine sisteminin uygulanması
E) İnkılapçılık
4.
Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda laiklikle ilgili bir gelişmedir?
8.
I. Medeni Kanun’un kabulü
II. Saltanatın kaldırılması
A) Cumhuriyetin ilanı
III. Soyadı Kanunu’nun kabulü
B) Saltanatın kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri laikliğin aşamalarından
değildir?
C) Kadınlara seçilme hakkının verilmesi
D) Siyasi partilerin açılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
17
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
9.
14.
Erzurum ve Sivas Kongresi’nde ulusal sınırlarla ilgili alınan kararlar daha sonra da Misakımilli’de yer almıştır.
Bu bilgilere göre ulusal sınırlarımızın çizilmesinde,
I. Bağımsızlık,
II. Milliyetçilik,
Yukarıda tanımı verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
III. Halkçılık
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
ilkelerinden hangisi gözetilmiştir?
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
Yeni Türk Devleti’nin temel yapısını ve biçimi belirleyen ilkedir. Bir ulusun yönetiminde devlet başkanı ve meclisin
genel oya dayalı seçimle belirlenmesi esasına dayanır. Bu
özelliğiyle ulusal egemenliğin gerçekleşme biçimidir.
E) Milliyetçilik
C) I ve II
E) II ve III
15.
Cumhuriyet döneminde görülen;
– Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur.
I. Saltanatın kaldırılması,
– İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması,
– İlim, bir toplumun büyüklüğünün sırrını başka toplumlara açarak, toplumları birbirine bağlar.
R
İ
T
III. TBMM’nin açılması
Yukarıdaki sözleriyle Atatürk aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
gelişmelerinden hangileri Halkçılık ve Milli egemenlik
ilkeleriyle ilgilidir?
A) Akılcılık
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Bilimsellik
C) Yalnız III
K
E
C) Özgünlük
D) I ve II
E) I, II ve III
D) Evrensellik
11.
Halkçılık ilkesi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ayrıcalıkların kaldırılmasını sağlamaktır.
N
R
Ö
Buna göre Halkçılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisinin
temel alınması gerekir?
A) Bağımsızlığın
B) Yurtseverliğin
D) Milliyetçiliğin
12.
E) Liberalizmin
16.
B) Devletçilik
D) İnkılapçılık
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Milliyetçilik düşüncesi ile bağdaşmaz?
A) Türk milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda çağdaş
milletlere paralel olarak yürüyecektir.
B) Türk milliyetçisi diğer milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir.
C) Çağdaş devletlerle uyum içinde iken, Türk milletinin
özelliklerini koruyacaktır.
Atatürk ilkelerinden aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında ekonomik model olarak uygulanmıştır?
A) Milliyetçilik
13.
C) Eşitliğin
Körfez Yayınları
E) Bağımsızlık
D) Milletinin gelişmesi yolunda her zaman bağımsız
kişiliğini muhafaza edecektir.
E) Başka ırklarla veya başka dinlere mensup devletlerle
ilişki kurmaktan kaçınacaktır.
C) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik
Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin bir sonucu olarak
görülen Halkçılık ilkesine göre; devlet, çeşitli grupların
çıkarına ve faydasına göre çalışmaz. Devlet, tüm halkın
menfaatine göre çalışır.
17.
“Halbuki Türk’ün haysiyet, onur ve kabiliyeti çok yüksek ve
büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun
daha iyidir.”
Buna göre Halkçılık ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamıştır?
A) Devletin halkın refahını esas alması
A) Lâik sisteme geçilmesi
B) Vatandaşlar arasında ayrım yapmaması
B) Ekonomik yeniliklere önem verilmesi
C) Halkçılık ilkesinin sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplumu
hedeflemesi
C) Bağımsızlığa önem verilmesi
D) Savaşçılık özelliklerimizin korunması
D) Halkın çıkarlarını garanti altına alması
E) Toplumsal yenilik yapılması gerektiği
E) Yöneticilere işlerini kolay yürütebilmeleri için çeşitli ayrıcalıklar tanıması
Test 16 CA
1.C
2.B
3.B
4.B
5.C
6.D
7.C
8.A
9.B
10.D
11.E
12.D
13.E
14.D
15.E
16.D
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi hem Halkçılık hem de
Cumhuriyetçilik ilkelerinin etkisiyle gerçekleşmiştir?
5.
I. Siyasi partilerin kurulması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
A) Şapka Kanunu
III. Kapitülasyonların kaldırılması
B) Soyadı Kanunu
IV. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Medreselerin kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında gösterilebilir?
E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve IV
2.
Atatürk, kurduğu ulusal ve çağdaş Türk Devleti’ni yaşatmak için onu bilimsel ve teknik gelişmelere dayandırmıştır.
Yeni devleti Türk gençliğine emanet etmiştir.
6.
II. ülkeyi çağdaş hale getirmek,
N
R
Ö
amaçlarından hangileri gösterilebilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) İnkılapçılık
D) Halkçılık
IV. 3 Mart 1924 Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
A) Yalnız I
.
Türk Tarih ve Dil Kurumu’nun açılması, Mustafa Kemal
Atatürk’ün en çok hangi ilkesiyle yakından ilişkilidir?
A) Bağımsızlık
R
İ
T
III. 17 Şubat 1926 Medeni Kanun’un kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri laikliğin aşamaları arasında gösterilemez?
III. ülkenin geleceğini gençlere bırakmak
A) Yalnız I
E) II ve IV
I. 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
K
E
I. yenileşmeyi sürekli kılmak,
C) III ve IV
II. 26 Aralık 1925 Miladi takvimin kabulü
Buna göre Atatürk’ün, Cumhuriyeti Türk gençliğine
emanet etmesinde,
3.
18
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
7.
C) Milliyetçilik
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) III ve IV
Ölçü birimlerinin değiştirilmesi aşağıdaki alanlardan
hangisinde Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır?
A) Devletçilik politikasının uygulanmasında
E) Cumhuriyetçilik
B) Devletler arası ticari ilişkilerde
C) Eğitim reformunun yapılmasında
D) Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde
E) Bayındırlık ve imar hareketlerinde
Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri şunlardır;
I. Milli bağımsızlık
II. Akılcılık ve bilimsellik
III. Çağdaşlaşma ve batılılaşma
IV. Milli egemenlik
8.
V. Yurtta sulh, cihanda sulh
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
Bu ilkelerden hangileri Lozan’dan sonraki Türk dış politikasının esasını belirlemiştir?
III. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
A) I ve II
Yukarıdakilerden hangileri laiklik ilkesi ile ilgilidir?
B) II ve IV
D) I ve V
C) II ve III
E) II ve V
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
18
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
9.
13.
I. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
II. Saltanatın kaldırılması
III. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biri
değildir?
Yukarıdaki inkılap hareketleri Atatürk ilkelerinden
hangileriyle eşleştirilebilir?
II
I
Devletçilik, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın devlet eliyle gerçekleştirilmesidir.Devletçilik anlayışına göre devlet ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın
temel faktörüdür.
III
A) Devlet bankalarının kurulması
A) Devletçilik
Laiklik
İnkılapçılık
B) Halkçılık
İnkılapçılık
Devletçilik
C) Milliyetçilik
Laiklik
Halkçılık
D) Halkçılık
Laiklik
Milliyetçilik
E) İnkılapçılık
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Beş yıllık sanayi planlarının yapılması
D) Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi
R
İ
T
İnkılap, halk hareketi ile mevcut düzeni zor kullanarak
yıkmayı ve yerine yenisini kurmayı ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi inkılabın özellikleri arasında
gösterilemez?
K
E
A) Sosyal alanda “Halkçılık” ilkesini benimsemiştir.
A) Yenilikçi olması
B) Ekonomide “Devletçilik” ilkesini benimsemiştir.
B) Halka karşı olması
C) Yönetim alanında laikliği savunmuştur.
C) Yeni bir sistem getirmesi
D) Sosyal devlet anlayışına sahiptir.
N
R
Ö
E) Devletin ilk anayasasını hazırlamıştır.
11.
14.
9 Eylül 1923’de kuruluşu tamamlanan Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın çalışma ilkeleri ve özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?
D) Mevcut düzene son vermesi
Körfez Yayınları
10.
E) Temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından
belirlenmesi
E) Bir kişinin eseri sayılmaması
15.
Hayatı efsaneleştirilmeye çalışılan Mustafa Kemal Atatürk,
“Bana insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye çalışmayınız.
Doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya
gelmemdir.” diyerek kendisine yapılan övgüleri milletine
yöneltmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi doğrudan tam bağımsızlığı
sağlamaya yönelik bir karardır?
A) Manda ve himaye kabul edilemez.
B) Meclisi Mebusan derhal açılmalıdır.
Atatürk’ün bu sözüyle,
C) Kuvayımilliye’yi etkin kılmak esastır.
I. Özgüven duygusu başarılı olmanın koşuludur.
D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
II. Elde edilen başarı bağlı bulunduğu ulusundan soyutlanmamalıdır.
E) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
III. İnsanlık tarihinde başarılı olan tek millet Türklerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
C) Yalnız III
E) I ve III
16.
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen,
I. Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması,
II. kılık kıyafet düzenlemesinin yapılması,
Türk delegelerinin Lozan Barış Görüşmeleri’nde,
“Bütün azınlıklar Türk uyrukludur.” fikrini ileri sürmeleri
aşağıdaki görüşlerden hangisine yönelik bir tepkidir?
A) Milliyetçilik
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
D) Çağdaşlık
inkılap hareketlerinden hangilerinde laiklik amacı yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 17 CA
1.C
2.B
B) Ümmetçilik
C) Devletçilik
E) Halkçılık
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3.A
4.B
5.C
6.D
7.E
8.C
9.C
10.E
11.C
12.B
13.E
14.A
15.E
16.E
17C
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
19
Türk Dış Politikası
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü dış siyasetin özelliklerindendir?
5.
A) Sert müdahalelerle büyük devletlere gözdağı vermek
B) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
Atatürk “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir
yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir.
En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas
etmeyeceğini bilemeyiz.” demiştir.
C) Her koşulda karşılıksız dostluk kurmak
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
D) Mümkün olduğunca toprak kazanmaya çalışmak
A) Bağımsız bir devlet olmanın
E) Kendi huzurumuzu korumak için komşu devletlerin içişlerinde huzursuz olmasını sağlamak
B) Ekonomide devletçiliği uygulamanın
R
İ
T
C) Cumhuriyet rejimini benimsemenin
D) Uluslararası barışı korumanın
E) Laik bir devlet kurmanın
2.
Türkiye Cumhuriyeti Lozan’dan kalma problemleri kendi
çıkarları doğrultusunda çözme yoluna gitmiş, bunların
dışında ise değişen dünya dengelerinin gereği olarak dış
politikada Milletler Cemiyeti, Sadabat Paktı ve Balkan Antantı’na üye olmak gibi bazı önemli adımlar atmıştır.
K
E
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi
Türk dış politakasının temel ilkelerinden birisi değildir?
A) Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın korunması
N
R
Ö
B) Yurtta sulh cihanda sulh presibinin ilke edinilmesi
C) Devletlerin eşitliği prensibine önem verilmesi
D) Milli çıkarların korunması
6.
A) Boğazların silahsızlandırılması
B) Başkanının Türk olduğu bir komisyona bırakılması
C) Anlaşma yapılana kadar TBMM’nin Boğazları yönetmesi
E) Ekonomik yatırımlarda yabancı devletlere öncelik verilmesi
3.
Boğazlar’la ilgili düzenlemelerden hangisi “milli
bağımsızlık” ilkesi ile uyumlu olarak sonuçlanmıştır?
D) Boğazlar Komisyonunun Montrö’de kaldırılması
E) İtilaf Devletleri’nin anlaşma yapılana kadar Boğazlardan askerlerini çekmemesi
Türkiye, 1930’dan itibaren dış politikada dünya barışının
korunmasına ve sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara öncelik vermiştir.
Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde böyle bir amaçtan
bahsedilemez?
A) Milletler Cemiyeti’ne üye olması
B) Balkan Antantı’nın gerçekleşmesi
C) Sadabat Paktı’nın kurulması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
E) Nüfus mübadelesinin yapılması
7.
Türkiye 1920-1936 yılları arasında batılılara karşı Rusya’ya, 1936-1945 yılları arası faşist İtalya tehlikesine karşı
İngiltere’ye, 1945-1991 arasında ise Sovyet tehlikesine
karşı ABD’ye dayanmış ve kendisini tehdit eden güçlere
karşı koymaya çalışmıştır.
Böyle bir politika aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türkiye’nin çevresindeki devletlerle çatışma içerisinde olduğunun
4.
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
B) Türkiye’nin dış tehditlere karşı denge politikası uyguladığının
A) Lozan Antlaşması’nın yapılması
C) İngiltere’nin, II. Dünya Savaşı sonunda Türkiye ile olan
ilişkilerini askıya aldığının
B) Hatay’ın Anavatan’a katılması
C) Milletler Cemiyeti’ne girilmesi
D) Balkan Paktı’nın kurulması
E) Sadabat Paktı’nın kurulması
D) Türkiye’nin Batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin
E) Avrupalı devletlerin dış politikalarını Türkiye’ye göre
belirlediklerinin
19
Türk Dış Politikası
8.
12.
II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı sınır güvenliğini sağlamak için yapılan Sadabat Paktı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
A) İran
B) Irak
C) Afganistan
D) Türkiye
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarihi süreç bakımından şunu
gösteriyor ki; Cumhuriyetle birlikte Türkiye’nin sorunları her
vesile ile yakından izlenerek yeni uluslararası anlaşmalara
gidilmiştir.”
Bu durum Türk dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden
hangisini destekler?
E) Suriye
A) Değişen koşulların izlenmesi
B) Soğuk Savaş döneminin sona erdirilmesi
C) Bölgesel işbirliği olanaklarının zorlanması
9.
Cumhuriyet Dönemi’nde görülen:
D) Güçlü devletlerle işbirliğine açık olunması
–
Boğazlarla ilgili Türk Devleti’nin egemenlik haklarını
kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması
E) Türk Milletinin yapısına uygun anlaşmalar yapılması
–
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki durumunun güçlenmesi
–
Türkiye’nin uluslararası dengede öneminin artması,
R
İ
T
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?
A) Balkan Antantı’nın imzalanmasının
B) Ankara Antlaşması’nın imzalanmasının
13.
C) Hatay sorununun çözümlenmesinin
1930 - 1939 yılları arasında Türkiye,
–
Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş,
–
Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nı imzalamış,
–
Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde egemenliğini sağlamıştır.
K
E
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının
E) Sadabat Paktı’nın imzalanmasının
Buna göre, Türkiye'nin izlediği politika ile ilgili,
Lozan Barış Antlaşması’nda Musul sorununun çözümü,
Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere
bırakılmıştır.
İngiltere, bu sorunun isteklerine uygun olarak çözümlenmesi için Türkiye’nin aşağıdaki iç sorunlarından
hangisine karışmıştır?
A) İzmir suikastine
B) Menemen olayına
I. Lozan'dan kalan sorunları çözmeye çalıştığı,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
II. Milletlerarası sorunlardan yararlanarak sınırlarını genişlettiği,
III. Sınırlarının güvenliğini sağlamaya ve egemenliğini
güçlendirmeye çalıştığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
C) Halifeliğin kaldırılmasına
D) Şeyh Sait İsyanı’na
E) Yabancı okullar sorununa
11.
14.
Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalma
birçok siyasi, hukuki ve ekonomik sorun çözülmüştür.
Türkiye,
–
1932'de Dünya barışını korumak amacıyla kurulmuş
olan Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş,
–
1934'te Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikasına
karşı Balkan devletleri ile birlikte Balkan Antantı'nı kurmuştur.
Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Türkiye ile ilgili,
Buna göre,
I. ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını birlikte gerçekleştirdiği,
I. dış borçların paylaştırılması,
II. tüm azınlıkların Türk vatandaşı sayılması,
II. dünya barışına katkıda bulunmaya çalıştığı,
III. Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’da kalması
III. batı sınırlarını güvence altına aldığı
durumlarından hangileri Avrupalı devletlerin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin içişlerine karışmalarını
önlemiştir?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
D) I ve II
Test 18 CA
1.E
2.E
C) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) I ve III
3.C
4.D
5.A
6.B
7.B
8.D
9.D
10.E
11.B
12.C
13.B
14.B
15.A
16.A
11. SINIF
EASÖZELYGS
İNKILAP TARİHİ
1.
20
Atatürk’ün Ölümü
Atatürk’ün ölümü üzerine Şam’da yayınlanan El Eyyam Gazetesi’ndeki bir yazıda “Atatürk’ün ölümü yalnız Türk milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu
milletleri için en büyük kayıptır.” denmiştir.
5.
Bu söz Atatürk’ün hangi yönüne örnek olarak gösterilebilir?
A) Akılcılığına
Atatürk’ün ölümü üzerine İngiltere Başbakanı Winston
Churchill “savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da
Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu
için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır.Her sınıf halkın
gözyaşları, bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin
Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.” demiştir.
B) Çok yönlülüğüne
Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki hangi yönüne değinilmemiştir?
C) Evrenselliğine
A) Liderliğine
D) Dürüst yöneticiliğine
B) İnkılapçılığına
E) Gerçekçiliğine
C) Gelenekçiliğine
R
İ
T
D) Milliyetçiliğine
E) Evrenselliğine
2.
A) Rasattepe
N
R
Ö
B) Kocatepe
C) Aslantepe
D) Nakkaştepe
E) Alçıtepe
3.
K
E
Türk milletine gömüleceği yer konusunda bir vasiyette
bulunmayan Atatürk’ün yıllar önce “Bu tepe ne güzel
bir anıt yeri” diye belirttiği Anıtkabir’in yapıldığı yerin
adı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Atatürk, cumhuriyetin ilanının on beşinci yıl dönümü
törenlerine katılmadığı için 1 Kasım 1938’de TBMM’nin
yeni yasama yılı için hazırlamış olduğu açılış konuşmasını aşağıdaki kişilerden hangisi yapmıştır?
A) İsmet İnönü
B) Celal Bayar
Atatürk’ün ölümüne neden olan rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Abdülhalik Renda
A) Verem
E) Refet Bele
D) Fethi Okyar
B) Kanser
C) Siroz
D) Veba
E) Kalp yetmezliği
4.
Atatürk’ün ölümü sırasında başbakanlık görevini aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmaktaydı?
7.
Atatürk 10 Kasım 1938’de aşağıdaki mekanlardan hangisinde vefat etmiştir?
A) İsmet İnönü
A) Beylerbeyi Sarayı
B) Abdülhalik Renda
B) Çırağan Sarayı
C) Refet Bele
C) Topkapı Sarayı
D) Fethi Okyar
D) Yıldız Sarayı
E) Celal Bayar
E) Dolmabahçe Sarayı
20
Atatürk’ün Ölümü
8.
11.
Atatürk’ün Anıtkabir’den önce 10 Kasım 1953’e kadar
naaşının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolmabahçe Sarayı
Atatürk’ün ölümünden önce Türk dış politikası konusunda çözüme kavuşturmaya çalıştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musul sorunu
B) Beylerbeyi Sarayı
B) Hatay sorunu
C) Etnografya Müzesi
C) Dış borçlar sorunu
D) Arkeoloji Müzesi
D) Boğazlar sorunu
E) Yıldız Sarayı
E) Nüfus mübadelesi sorunu
9.
12.
Atatürk’ün ölümü üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni
cumhurbaşkanı olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?
K
E
A) Celal Bayar
Aşağıdaki devletlerden hangisi Atatürk’ün ölümü nedeniyle bir ay resmi yas ilan etmiştir?
A) İran
N
R
Ö
C) Kazım Karabekir
D) Rauf Orbay
E) Adnan Menderes
B) Afganistan
Körfez Yayınları
B) İsmet İnönü
10.
R
İ
T
Atatürk’ün ölümü, dünya milletlerinin birlikte yas tuttukları
önemli bir olay haline gelmiştir.
C) Sovyet Rusya
D) Yunanistan
E) ABD
13.
Atatürk’ün naaşının Ankara’ya nakli sırasında İstanbul’dan İzmit’e götüren gemimiz aşağıdakilerden hangisidir?
1981 yılını “Atatürk Yılı” ilan eden uluslararası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) BM
A) Yavuz zırhlısı
B) AB
B) Midilli zırhlısı
C) UNESCO
C) Savarona yatı
D) AGİK
D) Bandırma vapuru
E) NATO
E) Muavenet zırhlısı
Test 19 CA
1.B
2.E
3.E
4.B
5.D
6.D
7.B
8.E
9.D
10.D
11.B
12.A
13.E
Test 20 CA
1.C
2.A
3.C
4.E
5.C
6.B
7.E
8.C
9.B
10.A
11.B
12.A
13.C
14.E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
975 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content