close

Enter

Log in using OpenID

Akreditif Bilgi Formu (Türkçe / Türkçe – İngilizce)

embedDownload
Form versiyon no : 05/2014-2
AKREDİTİF BİLGİ FORMU
LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM
NAME OF PRODUCT
NAME OF
SERVICE
TRANSACTION
CHANNEL
Letter of
Credit
Opening
Commission
Operations Center /
Branch
File Cost
Operations Center /
Branch
Amendment
Commission
(For
amendments in
text after the
Letter of
Credit is
opened)
Payment Date
Extension
Commission
Letter of
Credit and
Shipment Date
Extensions
ÜRÜN ADI : AKREDİTİF
: LETTER OF CREDIT
Operations Center /
Branch
Operations Center /
Branch
Operations Center /
Branch
Customer’s Signature / Müşteri İmzası
FEES
(4% )
Min: 200
TL
COLLECTION
PERIOD
At once
At once
70 TL
75 TL
70 TL
At once
At once
At once
HİZMET ADI
Akreditif Açılış
Komisyonu
Dosya Masrafı
Değişiklik
Komisyonu
(Akreditif
açıldıktan sonra
metin
değişiklikleri için)
İŞLEM KANALI
ÜCRET
TAHSİLAT
PERİYODU
Operasyon Merkezi / Şube
(%4)
Min:
200 TL
Tek seferde
Operasyon Merkezi / Şube
Tek seferde
Operasyon Merkezi / Şube
70 TL
Tek seferde
Ödeme Vadesi
Temdit
Komisyonu
Operasyon Merkezi / Şube
75 TL
Tek seferde
Akreditif ve
Yükleme Vadesi
Temditleri
Operasyon Merkezi / Şube
70 TL
Tek seferde
Kurye/Posta
Masrafı
Operasyon Merkezi / Şube
1/4
Form versiyon no : 05/2014-2
Courier / Post
Expenses
Operations Center /
Branch
Swift charges
Operations Center /
Branch
Swift Masrafı
55 TL
Operasyon Merkezi / Şube
55 TL
Tek seferde
At once
Bankamız kanallarından gönderilen Swift işlemlerinde, muhabir banka
In Swift transactions sent through our Bank’s channels, correspondent masrafı oluşabilecektir. Bu masraflar, muhabir Bankalar adına tahsil
bank charges may be incurred. These expenses and charges are collected edilmekte olup, işlem sonrasında müşteri hesaplarından re'sen tahsil
in the name of correspondent banks, and will be recovered ex officio from edilecektir.
the Customer accounts after completion of the transaction.
VALIDITY TIME AND CHANGE NOTIFICATIONS FOR FEES AND
ÜCRETLERİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
VE
DEĞİŞİKLİK
CHARGES:
BİLDİRİMLERİ:
The changes of fees up to 20% at any time during one year with respect to
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi
the products and services referred to hereinabove will be notified to you in
aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin
advance within a time of 45 days and by effective methods of
yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında
communication as specified in the applicable laws and regulations. During
önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde
this period of 45 days, you have the right to renounce from the relevant
ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı
product or service. If you use this right, fees for the new period will not be
kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil
charged on or recovered from you. If the right of renunciation is not used
edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması
by the end of this period, the new prices will be applied.
durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
In the changes of fees in excess of 20% per annum, your approval will be
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca onayınız alınacaktır.
received separately.
Customer’s Signature / Müşteri İmzası
2/4
Form versiyon no : 05/2014-2
DELAY NOTICE AND INFORMATION CHARGES:
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
A charge is collected for delay notices sent by mail, short message system,
internet or telephone or via a notary public. The fees valid as of the date of Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme
information will be collected.
bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin
yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir.
TAXES AND FUNDS PAID TO THE GOVERNMENT:
5% BITT is charged and collected over the costs, fees and commissions.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil
edilmektedir.
Akreditifin iptal edilmesi durumunda, iptal işlemi binde 1.89 damga
In the case of cancellation of a letter of credit, the cancellation is subject to vergisine tabi olmakta ve bu tutarın müşteriden tahsil edilmesi
a stamp tax of 1.89 per mille, and this amount is required to be collected gerekmektedir.
from the customer.
CAYMA HAKKI:
RIGHT OF WITHDRAWAL:
Kredili Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
Credit Customer is entitled to rescind from the credit agreement without içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi
showing any reasons or justification and without being liable to pay any sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
penalty, within 14 (fourteen) days following the date of signature of the
credit agreement.
It is sufficient for the Customer to send its notice of use of the right of
rescission to the Bank within the period of use of right of rescission. Upon
use of its right of rescission, the Customer is under obligation to ensure
that the letters of release issued in favor of the Bank by the letter of credit
beneficiary and by other persons to whom beneficiary bank and if any,
other banks have given commitments, are sent and delivered to the Bank.
If these letters of release of the Bank are not submitted to the Bank within
Customer’s Signature / Müşteri İmzası
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde
BANKA’ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan
Müşteri, Akreditif lehtarı, Lehdar Banka’nın ve varsa taraf diğer
Banka’ların taahhütte bulunduğu diğer kişilerin Banka’yı ibra ettiklerini
bildiren yazılarının Banka’ya gönderilmesini sağlamakla yükümlü olup,
Banka’nın ibra edildiğini gösterilen bu yazılar en geç 30 (otuz gün)
içerisinde Banka’ya ibraz edilmez ise, işlemden caymamış sayılır ve bu
3/4
Form versiyon no : 05/2014-2
maximum 30 (thirty) days, the Customer shall be deemed not to have halde Kredili Müşterinin sözleşme kapsamındaki her türlü
rescinded from the transaction, whereupon all obligations of the Credit yükümlülüğü devam eder.
Customer arising out of the credit agreement remain in force.
Cayma hakkının kulanılması durumunda, Tüketici’nin Korunması
If the right of rescission is used, no money will be claimed other than costs Hakkındaki Kanun’un 24. Maddesinde yazılı olan tutarlar ve masraflar
and other amounts mentioned in Article 24 of the Consumer Protection dışında bir bedel talep edilmeyecektir.
Act.
TYPE OF COLLECTION:
The fees and charges listed above are, depending on the type of product or
service, collected in cash or in account, also including the account used
for depositing of wages, or if demanded so by the customer and accepted
by the Bank, out of credit card or out of the limits of an overdraft deposit
account.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya
maaşının yattığı hesaplar da dahil hesaben veya müşterinin talebine bağlı
olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen maliyet kalemlerine ilişkin açıklamalar Arife Tarife
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
Descriptions relating to the cost items summarized above are given in Arife anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
Tarife Agreement, and a copy of this form is delivered to you, in amacıyla Genel Kredi Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası
attachment to the General Credit Agreement so as to ensure you to review tarafınıza teslim edilmiştir.
its text carefully and to request detailed explanations from our Bank on
ambiguous matters.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
If you read and find acceptable, please sign this form prepared in 2 (two)
copies, and keep 1 (one) copy in your files.
Customer’s Signature / Müşteri İmzası
4/4
Form versiyon no : 05/2014-2
Customer’s Name & Surname / Müşteri Adı-Soyadı:
Customer Number / Müşteri Numarası:
Date / Tarih:
Signature / İmza:
This Information Form is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions, Turkish version
will prevail.
İşbu Bilgi Formu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli
olacaktır.
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; www.akbank.com /
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content