close

Enter

Log in using OpenID

(Sadece Kredili Müşteri Lehdarlı) (Türkçe – İngilizce)

embedDownload
Form versiyon no : 05/2014-2
INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND
REQUEST FORM
(WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY)
NAME OF PRODUCT
NAME OF
CHARGES
LETTER OF
GUARANTEE
COMMISSION
ÜRÜN ADI : TEMİNAT MEKTUBU
: LETTER OF GUARANTEE
COMMISSION
RATE
4% of L/G
amount (per
annum);
minimum 200
TL
DELAY INTEREST RATE(*):
COLLECTION
PERIOD
In quarterly
periods and in
advance at the
beginning of
each period
BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU
(SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI)
DESCRIPTION
If a quarterly
commission
amount remains
below the
minimum
commission
amount, then the
minimum
commission
amount is
collected.
ÜCRET ADI
TEMİNAT
MEKTUBU
KOMİSYON
KOMİSYON
ORANI
Tutarın (yıllık)
%4’ü,
minimum 200
TL
36%
TAHSİLAT
PERİYODU
Üçer aylık
dönemler
itibariyle
ve dönem
başlangıcınd
a peşin
AÇIKLAMA
3 aylık komisyon
tutarının asgari
komisyon tutarının
altında kalması
halinde, asgari
komisyon tutarı
tahsil edilir.
%36
GECİKME FAİZ ORANI(*) :
(*)
(*)
Rate of delay interest to be collected in case of non-payment of commissions, charges, fees and paid amount of letter of guarantee.
(*): Komisyon, masraf, ücret ve tazmin olmuş teminat mektubu tutarlarının ödenmediği durumlarda tahsil edilecek, gecikme faizi oranıdır.
Customer’s Signature
Müşteri İmzası
1
Form versiyon no : 05/2014-2
NAME OF
SERVICE
L/G Opening
Delivery of
L/G
DESCRIPTION OF FEE
TRAN
SACTION
CHAN
NEL
FEE
(**)
Letter of Guarantee File Opening
Charge
Branch 75 TL
Cost of Delivery by L/G Opening
Branch
Branch 75 TL
Cost of Delivery by Other
Branches
Branch 75 TL
Cancellation /
Return
Letter of Guarantee Cancellation
/ Return Charge
Branch 75 TL
Time
Extension
Letter of Guarantee Time
Extension Charge
Preparation of
Confirmation
Letter
Cost of Preparation of a Letter of
Guarantee Confirmation Letter
HİZMET ADI
ÜCRET TANIMI
İŞLEM
KANALI
ÜCRET
Mektup Açılış
Teminat Mektubu Dosya
Açılış Masrafı
Şube
75 TL
Mektup Açılış Şubesinden
Teslim Masrafı
Şube
75 TL
Başka Şubeden Mektup
Teslim Masrafı
Şube
75 TL
İptal Etme / İade
Etme
Teminat Mektubu İptal /
İade Etme Masrafı
Şube
75 TL
Vade Uzatımı
Teminat Mektubu Vade
Uzatımı Masrafı
Şube
75 TL
Teyit Yazısı
Hazırlama
Teminat Mektubu Teyit
Yazısının Hazırlanması
Masrafı
Şube
75 TL
Mektup Teslimi
Branch 75 TL
Branch 75 TL
(**)
ÜCRETLERİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
VE
DEĞİŞİKLİK
VALIDITY TIME AND CHANGE NOTIFICATIONS FOR FEES AND BİLDİRİMLERİ:
CHARGES:
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi
The changes of fees up to 20% at any time during one year with respect to aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin
the products and services referred to hereinabove will be notified to you in yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında
advance within a time of 45 days and by effective methods of önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde
communication as specified in the applicable laws and regulations. During ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı
(**)
The fees and charges shown in this table will be collected at the time of transaction.
Yukarıdaki tabloda belirtilen ücretler işlem anında tahsil edilecektir.
(**)
Customer’s Signature
Müşteri İmzası
2
Form versiyon no : 05/2014-2
this period of 45 days, you have the right to renounce from the relevant kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil
product or service. If you use this right, fees for the new period will not be edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması
charged on or recovered from you. If the right of renunciation is not used durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
by the end of this period, the new prices will be applied.
In the changes of fees in excess of 20% per annum, your approval will be Yıllık % 20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca onayınız alınacaktır.
received separately.
DELAY NOTICE AND INFORMATION CHARGES:
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
A charge is collected for delay notices sent by mail, short message system, Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme
internet or telephone or via a notary public. The fees valid as of the date of bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin
yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir.
information will be collected.
TAXES AND FUNDS PAID TO THE GOVERNMENT:
DEVLETE ÖDENEN VERGİ:
5% BITT is charged and collected over the costs, fees and commissions.
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil
edilmektedir.
RIGHT OF WITHDRAWAL:
Credit Customer is entitled to rescind from the credit agreement without CAYMA HAKKI:
showing any reasons or justification and without being liable to pay any
penalty, within 14 (fourteen) days following the date of signature of the Kredili Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi
credit agreement.
sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
It is sufficient for the Customer to send its notice of use of the right of
rescission to the Bank within the period of use of right of rescission. Upon Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde
use of its right of rescission, the Credit Customer redelivers and returns, BANKA’ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan
within no later than 30 (thirty) days, the original copy of the Letter, to our Kredili Müşteri en geç 30 (otuz gün) içinde Mektubun aslını, mektubun
Bank together with a letter of release of the Bank by the holder of the muhatabının Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile birlikte Bankamıza
iade eder. Kredili Müşteri bu süre içinde teminat mektubun muhatabının
Customer’s Signature
Müşteri İmzası
3
Form versiyon no : 05/2014-2
Letter. If the Credit Customer fails to return and redeliver the original
copy of the Letter, to our Bank, together with a letter of release of the
Bank by the holder of the Letter, then and in this case, the Customer shall
be deemed not to have rescinded from the transaction, whereupon all
obligations of the Credit Customer arising out of the credit agreement
remain in force.
Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile birlikte mektubun aslını iade
etmezse, işlemden caymamış sayılır ve bu halde Kredili Müşterinin
sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder.
Cayma hakkının kulanılması durumunda, Tüketici’nin Korunması
Hakkındaki Kanun’un 24. Maddesinde yazılı olan tutarlar ve masraflar
dışında
bir
bedel
talep
edilmeyecektir.
If the right of rescission is used, no money will be claimed other than costs
and other amounts mentioned in Article 24 of the Consumer Protection
Act.
TYPE OF COLLECTION:
The fees and charges listed above are, depending on the type of product or
service, collected in cash or in account, also including the account used
for depositing of wages, or if demanded so by the customer and accepted
by the Bank, out of credit card or out of the limits of an overdraft deposit
account.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya
maaşının yattığı hesaplar da dahil hesaben veya müşterinin talebine bağlı
olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Genel Kredi
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
Other than the issues summarized hereinabove, all kinds of detailed anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
information are given in the General Credit Agreement, and a copy of this amacıyla Genel Kredi Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası
form is delivered to you, together with the General Credit Agreement, in tarafınıza teslim edilmiştir.
order to ensure that you examine the same carefully and request more
detailed explanations from our Bank on matters not understood well.
If you read and find acceptable, please sign this form prepared in 2 (two) Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
copies, and keep 1 (one) copy in your files.
Customer’s Signature
Müşteri İmzası
4
Form versiyon no : 05/2014-2
Bank to issue and deliver to me/us / to …………… a letter of guarantee, as
detailed above and with the contents cited below, out of my/our credit
limits and by using the sample text attached hereto / by using the standard
text relating thereto.
Yukarıda bilgisi verilmiş olan ve aşağıda belirtilen bilgileri içerir teminat
mektubunun, ekteki metin örneği kullanılarak/konuya ilişkin standart
metin
örneği
kullanılarak
düzenlenmesini
ve
tarafıma
/
……………………………………’na teslim edilmesini talep ve rica
ederim.
Beneficiary/Beneficiaries of
Letter of Guarantee
:
Teminat Mektubunun
Lehtarı/Lehdarları
:
Recipient/Recipients
:
Muhatap Firma/Firmalar
:
Letter of Guarantee Amount
:
Teminat Mektubu Tutarı
:
Subject of Letter of Guarantee
:
Teminat Mektubunun Konusu
:
Maturity of Letter of Guarantee :
Customer’s Signature
Müşteri İmzası
........................
(Only...................................
...........
............................................
..................................)
............
Teminat Mektubunun Vadesi
:
........................
(Yalnız................................
..........
............................................
..................................)
............
5
Form versiyon no : 05/2014-2
Customer’s Name & Surname / Müşteri Adı-Soyadı:
Customer Number / Müşteri Numarası:
Date / Tarih:
Signature / İmza:
This Request And Information Form is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions,
Turkish version will prevail.
İşbu Bilgi ve Talep Formu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin
geçerli olacaktır.
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; www.akbank.com /
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content