close

Enter

Log in using OpenID

Bireysel Teminat Mektubu Bilgi ve Talep Formu

embedDownload
Form versiyon no : 05/2014-2
BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU
(SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI)
ÜRÜN ADI
: TEMİNAT MEKTUBU
ÜCRET ADI
KOMİSYON
ORANI
TAHSİLAT
PERİYODU
TEMİNAT
MEKTUBU
KOMİSYON
Tutarın (yıllık)
%4’ü,
minimum 200 TL
Üçer aylık dönemler
itibariyle ve dönem
başlangıcında peşin
GECİKME FAİZ ORANI (*):
AÇIKLAMA
3 aylık komisyon tutarının
asgari komisyon tutarının
altında kalması halinde,
asgari komisyon tutarı tahsil
edilir.
%36
HİZMET ADI
ÜCRET TANIMI
İŞLEM
KANALI
ÜCRET
(**)
Mektup Açılış
Teminat Mektubu Dosya Açılış Masrafı
Şube
75 TL
Mektup Açılış Şubesinden Teslim Masrafı
Şube
75 TL
Başka Şubeden Mektup Teslim Masrafı
Şube
75 TL
İptal Etme / İade Etme
Teminat Mektubu İptal / İade Etme Masrafı
Şube
75 TL
Vade Uzatımı
Teminat Mektubu Vade Uzatımı Masrafı
Şube
75 TL
Teyit Yazısı Hazırlama
Teminat Mektubu Teyit Yazısının
Hazırlanması Masrafı
Şube
75 TL
Mektup Teslimi
(*): Komisyon, masraf, ücret ve tazmin olmuş teminat mektubu tutarlarının ödenmediği
durumlarda tahsil edilecek, gecikme faizi oranıdır.
(**) Yukarıdaki tabloda belirtilen ücretler işlem anında tahsil edilecektir.
Müşteri İmzası
1/4
Form versiyon no : 05/2014-2
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret
değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük
bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız
bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil
edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni
fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca onayınız alınacaktır.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden
gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan
ücretler tahsil edilir.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
CAYMA HAKKI
Kredili Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına
sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA’ya
yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Kredili Müşteri en geç 30 (otuz
gün) içinde Mektubun aslını, mektubun muhatabının Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı
ile birlikte Bankamıza iade eder. Kredili Müşteri bu süre içinde teminat mektubun
muhatabının Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile birlikte mektubun aslını iade
etmezse, işlemden caymamış sayılır ve bu halde Kredili Müşterinin sözleşme
kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder.
Cayma hakkının kulanılması durumunda, Tüketici’nin Korunması Hakkındaki
Kanun’un 24. Maddesinde yazılı olan tutarlar ve masraflar dışında bir bedel talep
edilmeyecektir.
Müşteri İmzası
2/4
Form versiyon no : 05/2014-2
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya maaşının yattığı
hesaplar da dahil hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil
etmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Genel Kredi
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Genel Kredi
Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını saklayınız.
Müşteri İmzası
3/4
Form versiyon no : 05/2014-2
Yukarıda bilgisi verilmiş olan ve aşağıda belirtilen bilgileri içerir teminat mektubunun,
ekteki metin örneği kullanılarak/konuya ilişkin standart metin örneği kullanılarak
düzenlenmesini ve tarafıma / ……………………………………’na teslim edilmesini talep
ve rica ederim.
Teminat Mektubunun
Lehtarı/Lehdarları
:
Muhatap Firma/Firmalar
:
Teminat Mektubu Tutarı
:
........................ (Yalnız/.............................................
....................................................................) ............
Teminat Mektubunun Konusu
:
Teminat Mektubunun Vadesi
:
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
Tarih:
İmza:
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul;
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
109
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content