close

Enter

Log in using OpenID

28 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Altýkulaç,
Kurtulmuþ, Ahýska Türkleri
Uluslararasý kýna gecesi oryantalistleri
Sempozyumu’na katýlacak
anlattý
14-15 Kasým
2014 tarihlerinde
üniversite
tarafýndan
‘Sürgünün 70.
Yýlýnda Ahýska
Türkleri
Uluslararasý
Sempozyumu’na
Baþbakan
Yardýmcýsý
Numan
Kurtulmuþ da
katýlacak.
Numan Kurtulmuþ
* HABERÝ 4’DE
Hitit Üniversitesi
Uluslarasý Gençlik
Kulübü, geleneksel
kýna gecesi
organizasyonu
düzenledi. Türk
kültürü ve Çorum
yöresi
geleneklerinin
tanýtýldýðý etkinliðe,
Hitit Üniversitesi’nde
öðrenim gören
yabancý uyruklu
öðrenciler katýldý.
* HABERÝ 10’DA
Hitit Üniversitesi’nde yükseköðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler için kültürel paylaþým etkinlikleri düzenleniyor.
Günlük Siyasi Gazete
* HABERÝ 4’DE
Dr. Tayyar Altýkulaç
Muharrem ayýnýn
simgesi AÞURE
ÇORUM
28 EKÝM 2014 SALI
Hitit
Üniversitesi
Ýlahiyat
Fakültesi'nde
'Kur'an-ý
Kerim ve
Senarist
Oryantalistler'
konulu
konferans
düzenlendi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Muharrem Ayý'nýn gelmesiyle birlikte
aþurelik ürünler, bu sene de
tezgahlarda yerini aldý.
* HABERÝ 10’DA
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk çevreye zarar vermediklerini açýkladý
‘Çevreye duyarlý
bir fabrikayýz’
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk. Þeker Fabrikasý'nýn çevre
duyarlýlýðý taþýdýðýný belirterek,
"Çevreye verdiðimiz bir zarar söz
konusu deðildir. Çevre dostu ve
çevreye duyarlý bir fabrikayýz." dedi.
Kaza, Ýskilip kavþaðýnda meydana geldi.
Öðrenci servisi kaza
yaptý, 22 yaralý
Çorum’da öðrenci servisi ile
otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda
22 kiþi yaralandý.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 2’DE
Söküm avansý 30 Ekim’de
ödenmeye baþlayacak
Gölet köyü yakýnlarýnda aþýrý sisin neden olduðu
kazada 1 kiþi yaralandý.
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk, pancar üreticilerine
yönelik yaptýklarý ayni ve nakdi
desteklerin devam ettiðini,
üçüncü nakdi söküm avansýnýn
ödenmelerine de 30 Ekim
tarihinde baþlanacaðýný
duyurdu.
Sis kazasý,
1 yaralý
Çorum’un Kargý ilçesine baðlý
Gölet köyü yakýnlarýnda aþýrý
sisin neden olduðu kazada 1 kiþi
yaralandý. Yaralý sürücü sýkýþtýðý
araçtan itfaiye yardýmýyla
çýkartýldý.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 5’DE
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk. Þeker Fabrikasý'nýn çevre duyarlýlýðý taþýdýðýný belirtti.
Ekim’de çiçek açtý
Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Gýda ve Tarým Ýl
Müdürlüðü personeli yürüyüþ etkinlið idüzenledi.
Saðlýk için yürüyüþe
dikkat çektiler
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý'nca
Türkiye Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Hayat Programý
kapsamýnda; 2014 yýlý 'Saðlýklý
Yaþam ve Hareket Yýlý' ilan
edildi.
* HABERÝ 6’DA
Gülabibey
Mahallesi
Cemilbey
Caddesi’nde
eski
lojman
binalarý
bahçesinde
bulunan
armut
aðacý,
Ekim
ayýnda
çiçek
açtý.
* HABERÝ
11’DE
Genel Saðlýk-Ýþ'te
görev deðiþimi
Genel
Saðlýk-Ýþ
Sendikasý
Çorum Ýl
Temsilcisi
Dursun
Tunç'un
tayin olmasý
nedeniyle
Çorum Ýl
Temsilciliðine gazetimiz
Dr. Selçuk Önce
'Bir Nefes
Sýhhat' köþesi yazarý Dr. Selçuk
Önce getirildi.
Çorum’da bir apartmanýn bahçesindeki armut aðacý Ekim ayýnda çiçek açtý.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk çevreye zarar vermediklerini açýkladý
‘Çevreye duyarlý bir fabrikayýz’
EROL TAÞKAN
Þ
Çorum Þeker Fabrikasý’nda arýtma tesis tanýtýldý.
Fabrika laboratuvarlarýnda ölçümler yapýlýyor.
Basýn mensuplarýna arýtma tesisi gezdirildi.
Atýk su tesisinin deþarj noktasý gösterildi.
eker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk.
Þeker Fabrikasý'nýn
çevre duyarlýlýðý taþýdýðýný
belirterek, "Çevreye verdiðimiz bir zarar söz konusu
deðildir. Çevre dostu ve
çevreye duyarlý bir fabrikayýz." dedi.
Kamuoyunda Derinçay'ýn kirliliðinin Þeker
Fabrikasý'nýn atýklarýndan
kaynaklandýðýna yönelik
bir algý bulunduðunu kaydeden Öztürk, Þeker Ýþ
Çorum þube Baþkaný Sefer
Karaman, Fabrika Üretim
Müdürü Ali Mirioðlu ve
Üretim Müdür Yardýmcýsý
Bedirhan Aka'nýn da katýldýðý bir basýn toplantýsý ile
arýtma çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Basýn mensuplarýna
arýtma tesisini gezdiren
Fabrika Müdürü Öner Öztürk, atýk su tesisinin deþarj
noktasýný da göstererek,
"Sularýmýz berrak ve temizdir. Günlük 4 bin 800
metreküp su arýtýp, deþarj
vanasýndan suyu doðaya
salýyoruz. Bizim deþarj kanalýmýz baðýmsýz olarak 24
kilometre, kampanya bayladýðý günden beri saldýðýmýz suyun alýþtýðý nokta
ise henüz 13'üncü kilometreye ancak ulaþmýþ durumda." dedi.
6 ayrý çökertme havuzunda atýklarýn çökertildiðini de aktaran Öztürk,
2009 yýlýnda kurulan arýtma tesisinin o gün ki rakamlarla 12 milyon TL'ye
mâl olduðunu, tesisin bugün ki ekonomik deðerinin
25 milyon TL olduðunu
vurguladý.
Çevre
Mühendisi
Fatma Hayýrlý'nýn yönetiminde hizmet veren arýtma
tesisinde günlük olarak deðerlerin ölçüldüðünü de
söyleyen Öner Öztürk, bakanlýk tarafýndan açýklanan Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý (KOÝ) oranýnýn üst sýnýrýnýn 450 olduðunu, arýtmadan sonra alýnan numunelerde bu oranýn 102 KOÝ
olduðunu, ayrýca 80 olmasý gereken atýk oranýnýn da
40 olduðunu ifade etti.
Bölgenin en geliþmiþ
arýtma tesisi ve laboratuvarýna sahip olduklarýnýn altýný çizen Öztürk, tüm bu ölçümlerin yanýsýra, baðýmsýz denetim istasyonlarý tarafýndan da sürekli kimyasal sonuçlarýn alýnarak,
Çevre Orman Ýl Müdürlüðü ile bakanlýða bildirildiðini sözlerine ekledi.
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk. Þeker Fabrikasý'nýn çevre duyarlýlýðý taþýdýðýný belirtti.
Söküm avansý 30 Ekim’de
ödenmeye baþlayacak
Þ
eker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, pancar
üreticilerine yönelik yaptýklarý ayni ve nakdi
desteklerin devam ettiðini, üçüncü nakdi söküm
avansýnýn ödenmelerine de 30 Ekim tarihinde
baþlanacaðýný duyurdu.
4 milyon TL’lik söküm avansý
Bugüne kadar tohum, gübre, ekim, bakým ve
sulama destekleri kapsamýnda 18 milyon 303 bin
TL ödeme yapýldýðýný söyleyen Öztürk, ton baþýna
yapýlacak olan 12 TL’lik söküm avansý ile birlikte
toplam 4 milyon 80 bin TL söküm avansý ödemesi
yapýlacaðýný açýkladý.
Ücretlerin % 40’ý ödendi
Sezon baþýndan itibaren ödemelerin %
40’ýnýn avans olarak ödendiðini ifade eden
Öztürk, ödenen avanslarýn tutarýnýn 22 milyon 383
bin TL olduðunu dile getirdi.
Kampanya 10 Aralýk’ta bitecek
Öztürk, 26 Eylül tarihinde baþlayan
kampanyanýn 31’inci gününde olduklarýný, 237
bin ton pancar iþlendiðini, buna karþýlýk olarak da
29 bin ton þeker üretiminin gerçekleþtiðini anlattý.
Öztürk, açýklamasýnda toplam 550 bin ton þeker
pancarýnýn kampanya süresince iþleneceðini,
üretimi yapýlacak þekerin miktarýnýn da 72 bin ton
olacaðýný bildirerek, kampanya döneminin 10
Aralýk’ta tamamlanacaðýný hatýrlattý.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:2381)
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, pancar üreticilerine yönelik
yaptýklarý ayni ve nakdi desteklerin devam ettiði açýklandý.
(BASIN:10000)
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
3
4
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
Altýkulaç, oryantalistleri anlattý
M. ALÝ CEYLAN
H
itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde
'Kur'an-ý Kerim ve Senarist Oryantalistler' konulu konferans düzenlendi.
Diyanet Ýþleri eski
Baþkaný Dr. Tayyar Altý-
kulaç'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferans
dün saat 14.00'de Ýlahiyat Fakültesi Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Konferansa Ýlahiyat
Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Þaban Haklý, Ýl
Müftüsü Mehmet Aþýk,
öðretim üyeleri ile öðrenciler katýldý.
Kur'an-ý Kerim tarihiyle Doðu'da ve Batý'da
çalýþmalar yapýldýðýný
belirten Altýkulaç, Ýslam
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde 'Kur'an-ý Kerim ve Senarist
Oryantalistler' konulu konferans düzenlendi.
Konferansa çok sayýda öðrenci katýldý.
Konferansa konuþmacý olarak Diyanet Ýþleri eski Baþkaný Dr. Tayyar Altýkulaç katýldý.
dünyasýnda ilim olan
Kur'an-ý Kerim'in çerçevesinde birtakým eserlerin vücuda getirildiðini
söyledi.
Oryantalistlerin tanýmýný yapan Altýkulaç,
"Günümüzde
geriye
doðru baktýðýmýz zaman
Ýslam dünyasýnýn bu konuda ciddi bir atalet, ilgisizlik ve sýðlýk içinde olduðunu görüyoruz. Batýlýlarýn yaptýðý bir çalýþma
var ki, onlarýn yaptýðý çalýþmalarý daha derinliðine kýsmen çok farklý þekilde maksatlý çalýþmalar
olarak, bir kýsmýný ilim
için ilim, derinliðine
ilim, zaman zaman ön
yargýlý ilim çalýþmasý gibi görüyoruz. Batýda bu
çalýþmayý yapanlara oryantalistler diyoruz." dedi.
Oryantalizm kelimesinin ilk defa 1779'da
Ýngiltere'de kullanýldýðýný hatýrlatan Altýkulaç,
"Oryantalistler sadece
Kur'an tarihi ile meþgul
olmuyorlar, þarkýn her
þeyiyle meþgul oluyorlar.
Ýyi niyetlileri ve ilim için
ilim yapanlar bir yana
oryantalistler, batý siyaset ve ticaretine, sömürgecilik ve misyonerlik
faaliyetlerine önemli katký yapmýþlar, kayda deðer malzemeler saðlamýþlardýr" diye konuþtu.
Konferans Ýlahiyat
Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Þaban Haklý'nýn
Dr. Altýkulaç'a verdiði teþekkür plaket ile sona erdi.
Dr. Tayyar Altýkulaç
Ticaret Lisesi 84 mezunlarý buluþuyor
HURÞÝT BOZKURT
Ç
orum Ticaret Lisesi 84 mezunlarý,
mezuniyetin 30.’uncu
yýlýnda idareci, öðretmen ve mezun öðrencileri ikinci kez buluþuyor.
Organizasyonun
koordinatörü Muhasebeci ve Mali Müþavir
Fatih Sönmez, Çorum’da ticaret lisesi
mezunlarýnýn tarihinde
ilk kez 2009 yýlýnda
buluþtuðunu hatýrlatarak, ikinci buluþmanýn
1 Kasým 2014 Cumartesi günü gerçekleþtirileceðini söyledi.
14-15 Kasým 2014 tarihlerinde üniversite tarafýndan ‘Sürgünün 70.
Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu’ gerçekleþtirilecek.
1
Kurtulmuþ, Ahýska Türkleri
Sempozyumu’na katýlacak
4-15 Kasým 2014 tarihlerinde
uluslararasý hukuk açýsýndan
üniversite tarafýndan ‘SürgüAhýska Türkleri gibi konular ele
nün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri
alýnacak.
Uluslararasý Sempozyumu’ gerSempozyuma Baþbakan Yarçekleþtirilecek. Uluslararasý katýdýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtullýmlý etkinlðin temel amacý, II.
muþ, AK Parti Çorum MilletvekiDünya Savaþý sýrasýnda (1944)
li ve TBMM Ýdare Amiri Milletsürgüne gönderilen Ahýska Türkvekili Salim Uslu, Dünya Ahýska
leri hakkýnda farkýndalýk oluþtuTürkleri Birliði Baþkaný Ziyaddin
rarak, Ahýska Türklerinin millî ve
Ýsmihanoðlu Kassanov, Azerbaykültürel benliklerinin muhafazacan Cumhuriyet Millî Meclisi'nin
sýna kültürel alanda destek ol3. dönem milletvekili Ganire Pamak. Bu baðlamda sunulacak bilþayeva, Gürcistan Milletvekili
Numan Kurtulmuþ
diriler ve ortaya konulacak göAzer Süleymanov, Eritre Büyürüþlerle Ahýska Türkleri ile ilgili
kelçisi Fýrat Sunel, AK Parti Kahkonularýn geçmiþ, bugün ve gelecek çerçeveramanmaraþ Milletvekili ve Türk Parlamentersinde bilimsel olarak deðerlendirilmesi, sorunler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil, YÖK Denetlarýn tespit edilerek çözüm önerilerinin geliþtileme Kurulu Baþkaný ve Dünya Ahýska Türklerilmesi ve akraba topluluklar arasýndaki sosyal,
ri Birliði Baþkan Vekili Prof. Dr. Ýlyas Doðan
kültürel ve ekonomik baðlarýn güçlendirilmesi
ile Türkiye ve dünyanýn pek çok ülkesinden dahedefleniyor.
vetli katýlacak. Sürgünün hayatta bulunan canlý
Üniversite ile birlikte, TC Baþbakanlýk
tanýklarýnýn da katýlacaðý 2 günlük etkinlikte,
Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar BaþkanAhýska Türkleriyle ilgili sosyal, siyasal, ekonolýðý, TÝKA, TRT, Çorum Belediyesi, Çorum Vamik, kültürel ve hukuksal konularda tebliðler
liliði, ÇTSO Baþkanlýðý ve Dünya Ahýska Türksunulacak.
leri Birliði (DATÜB) iþbirliði ile düzenlenecek
Ahýska Türk Müziði dinletisi ile Ahýska
olan sempozyumda sunulacak tebliðlerde genel
Türk Mutfaðý yemeklerinin de yer alacaðý sosolarak Osmanlý döneminde Ahýska Türkleri,
yal ve kültürel etkinlikler içeren sempozyumda
Ahýska Türklerinin kültürel zenginlikleri, Ahýsayrýca “Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri”
ka Türkleri hakkýnda yazýlmýþ romanlar, Ahýska
adlý kýsa film ile Bizim Ahýska Dergisi Genel
Türklerinin bugünkü durumu, Ahýska gençliðiYayýn Yönetmeni Yunus Zeyrek tarafýndan hanin eðitim sorunlarý, sürgünden vatana geri dözýrlanan “Ahýska Sürgünü Resim Sergisi” yer
nüþ çabalarý, dünya genelindeki Ahýskalýlar ve
alacak.Haber Merkezi
Üniversiteli TEMA’cýlar fidan dikti
H
itit Üniversitesi
Genç Tema Kulübü Öðrencileri arkeoloji bölümü öðrencileri ile birlikte
Alacahöyük’te fidan
dikti.
Genç Tema Kulüp Baþkaný Aynur
Baþurgan "Arkeoloji
bölümümüz bu sene
ilk mezunlarýný verecek arkadaþlarýmýzýn
ilk mezun olmalarý
sebebiyle fidan dikim
etkinliðinde bulunmak
istediklerini
söylediler. Biz de Arkeoloji kulübü ile ortaklaþa hazýrladýðý-
Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü Öðrencileri arkeoloji
bölümü öðrencileri ile birlikte Alacahöyük’te fidan dikti.
mýz fidan dikim etkinliðimizi gerçekleþtirdik." dedi.
Fidan
dikimi
sonrasýnda Hitit Üniversitesi Arkeoloji
Kulübü Hatýra Ormaný tabelasý çakýldý.
Haber Merkezi
Organizasyonun koordinatörü Muhasebeci ve Mali Müþavir
Fatih Sönmez, gazetemizi ziyaretinde etkinlikle ilgili bilgi verdi.
Anitta Otel’de saat 19.00’da baþlayacak
programa dönemin
okul müdürü Mehmet
Berberoðlu, idarecileri, öðretmenleri ve 84
mezunlarýnýn katýlacaðýný belirten Sönmez,
mezuniyetin 30. yýlýnda ikinci buluþmanýn
yapýlacaðýný kaydetti.
F
lýk ve Güzellik Ürünleri
Daðýtým Ltd. Þti. Türkiye Genel Müdürlüðünde
Safýr Menajer olarak çalýþmalarýný sürdüren ve
ayný zamanda stand up
gösterileri yapan Timsah
lakaplý Kenan Özaydýn,
Çorum'da Forever Living Distribütörleri ve
onlarýn özel davetlilerine
yönelik olarak ücretsiz
stand up gösterisi sunacak.
Ayrýca programda
davetiye numarasýna göre sürpriz hediye çekiliþi
yapýlacaktýr. Davetiyesi
bulunmayan katýlýmcýlar
giriþte davetiyelerini temin edebilecekler. (Ha-
Forever Eagle Akademi’den
stand up gösterisi
Timsah Kenan lakaplý Kenan Özaydýn
Stand Up gösterisi düzenleyecek.
orever Eagle Akademi Baðýmsýz Distribütörleri Çorum Ofisi'nin açýlýþ programýnda
Timsah Kenan lakaplý
Kenan Özaydýn Stand
Up gösterisi düzenlenecek.
162 ülkede saðlýk
ve güzellik ürünleri alanýnda genel müdürlükleri
aracýlýðýyla faaliyetlerini
sürdüren Forever Eagle
Akademi Baðýmsýz Distribütörleri Çorum Ofisi
açýlýþ programý için 2
Kasým 2014 Pazar günü,
saat 17:00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda bir etkinlik gerçekleþtirilecek.
Forever Living Sað-
ber Merkezi)
Fidan dikimi sonrasýnda Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü Hatýra Ormaný tabelasý çakýldý
Gülten Dayýoðlu söyleþisi
Ç
ocuk ve gençlik
edebiyatýmýzýn seçkin
yazarlarýndan Gülten
Dayýoðlu, Hitit
Üniversitesi’nin davetlisi
olarak Çorum’a geliyor.
Yazarlýk hayatýnda 50 yýlý
geride býrakan ve 2014
yýlýnda yayýmlanan
‘Kayýplara Karýþmak’ adlý
romanýyla 80. kitabýný
okurlarýyla buluþturan
yazar, “Çocuk ve Gençlik
Edebiyatý” konulu bir
söyleþi yapacak.Ayrýca
programýn sonunda
Dayýoðlu’na kitaplarýný
imzalatmak isteyenler için
bir imza etkinliði
düzenlenecek.
Gülten Dayýoðlu’nun
söyleþisi, Rektörlük
Konferans Salonu’nda 31
Ekim 2014 Cuma günü
saat 14.00’te baþlayacak.
Haber Merkezi
Gülten Dayýoðlu
SALI 28 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Öðrenci servisi kaza
yaptý, 22 yaralý
Çorum’da öðrenci
servisi ile otomobilin
çarpýþmasý
sonucu
meydana gelen trafik
kazasýnda 22 kiþi yaralandý.
Kaza, Ýskilip kavþaðýnda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,
Halil Ýbrahim Karakuþ
yönetimindeki 19 S
009 yönetimindeki Baþöðretmen Anadolu Li-
sesi servisi Ýskilip kavþaðýnda Ferhat Yasin
Öztürk yönetimindeki
19 TE 048 plakalý otomobil ile çarpýþtý.
Kazada sürücüler-
Kaza, Ýskilip kavþaðýnda meydana geldi.
den Ferhat Yasin Öztürk (22), okul servisinde bulunan öðrenciler
F.M.V. (15), A.D. (17),
S.S.S. (18), S.A.T. (17),
A.E. (17), M.A. (17),
S.D.Ö. (17), Ü.A.A.
(15), F.N.S. (15), M.Ç.
(16), B.M.A. (17), E.Ö.
(14), C.B. (17), B.R.Ç.
(17), E.Y. (16), E.A.
(15), A.S. (16), S.N.T.
(14), H.K.B. (14),
L.Y.B. (17), Z.C.D.
(16) yaralandý.
Olay yerine çaðrýlarak Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan
öðrencilerin ayakta yapýlan tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði
öðrenildi.
Kaza ile ilgili soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Çorum Dernekleri 2015 hedefini belirledi
Ý
stanbul'da
faaliyet
gösteren dernekler
Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsýnda 2015 hedeflerini
belirledi.
Çorum Dernekler
Federasyonu
(ÇORDEF) tarafýndan federasyonun Gaziosmanpaþa'daki konferans salonunda Çorum dernekleri
istiþare toplantýsý düzenlendi.
Ýstanbul'da faaliyet
gösteren il, ilçe ve köy
derneklerinin katýldýðý
toplantýda federasyon ve
dernekler
tarafýndan
2015 yýlýnda gerçekleþtirilmesi ön görülen Çorum'u tanýtýcý, kültürel
ve sosyal faaliyetler görüþüldü.
Toplantýnýn açýlýþ
konuþmasýný
yapan
ÇORDEF Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan,
hedeflerin önceden belirlenmesinin ve etkinliklerin istiþare içerisinde birlik ve beraberlikle
düzenlenmesinin Çorum'a daha fazla katký
saðlayacaðýný belirterek,
"Toplantýmýzýn amacý
ortak paydamýz olan Çorum'umuza daha fazla
katký saðlayacak etkinlikler düzenlemek üzere
istiþare yapmak ve bu
doðrultuda 2015 hedeflerimizi belirlemektir.
Toplantýmýzýn konusu
Çorumlu derneklerin
2015 yýlý hedefleri, derneklerimizin 2015 yýlý
için federasyondan talepleri, derneklerimizin
2015 yýlý içinde yapmayý
planladýðý sosyal ve kültürel etkinliker, ÇORDEF'in 2015 yýlýnda
yapmayý
hedeflediði
sosyal, kültürel faaliyetlerden oluþmaktadýr. Bütün derneklerimizin düzenleyeceði etkinliklerin
memleketimiz
Ço-
Sis kazasý, 1 yaralý
Gölet köyü yakýnlarýnda aþýrý sisin neden olduðu kazada 1 kiþi yaralandý.
Ç
orum’un Kargý ilçesine baðlý Gölet köyü
yakýnlarýnda aþýrý sisin neden olduðu
kazada 1 kiþi yaralandý. Yaralý sürücü sýkýþtýðý
araçtan itfaiye yardýmýyla çýkartýldý.
Kaza Kargý-Sinop yolunun Gölet
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere
göre, Kargý’dan Sinop istikametine gitmekte
olan Ahmet Dereli(31) yönetimindeki 55 LR
038 plakalý otomobil, Gölet mevkiine geldiði
sýrada aþýrý sis nedeniyle görüþ mesafesi düþtü.
Bu sýrada viraja girdiðini fark edemeyen
sürücü, Gölet Köyü giriþinde bulunan köy
çeþmesi ve otobüs duraðýnýn bulunduðu binaya
çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle hurdaya dönen
araçta, sürücü Ahmet Dereli sýkýþtý. Yaralý
sürücü itfaiye ve 112 acil saðlýk ekiplerinin
müdahalesi ile sýkýþtýðý yerden çýkartýlarak,
Saraydüzü Ýlçe Devlet Hastanesi’ne sevk
edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme
baþlattý.(ÝHA)
Mantarlý pide Odun keserken
yaralandý
zehirledi
Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen
istiþare toplantýsýnda 2015 hedeflerini belirledi.
rum'un tanýtýmýna ve
kültürel geliþimine daha
fazla katký saðlamasýný
temenni ediyorum" dedi.
Çorum Dernekler
Federasyonu Baþkaný
Süleyman Gökçe ise Ýstanbul'da Çorum'u temsil eden 80 dernek bulunduðunu belirterek
yaklaþýk 40 tanesinin federasyonun etkinliklerine katýldýðýný söyledi.
Federasyonun en
büyük amacýnýn siyasi
ya da benzer oluþumlardan uzak bir þekilde yalnýzca hemþehrilik bilincine dayalý olarak derneklerin birliðini saðlamak olduðunu kaydeden
Gökçe þunlarý söyledi:
"Ýstanbul'da Çorum'un bütün ilçelerinin
nüfusu ve dernekleri var.
Hepimizin ortak paydasý
Çorum. Biz Çorum olarak yola çýktýk. Çorumlular olarak bir bütün olmak ve Çorum için bir
hedef ortaya koymak
zorundayýz. Federasyonumuza katýlým için baþvuruda bulunan derneklerimiz var. Belki hiç
birþey bizi bu çalýþmalar
kadar yormadý. Ancak
buradaki gönül birliðini
görmek bizi daha da
þevke getirdi. Her geçen
gün gecemizi gündüzümüze katarak buradaki
birliktelikle Çorumumuz için ne yapabiliriz
diye mücadele ediyoruz.
Hedefimiz buradaki birlik ve beraberliði daha
da güçlendirmek. Þu anda bize katýlan 25 dernek var. Bu sayýsý zamanla 40 olacak, 50 olacak, 60 olacak. Buradaki
birlik ve beraberliðimizi
güçlendirmek için bütün
derneklerimize görev
düþüyor."
Toplantýya onur konuðu olarak katýlmasý
beklenen Süleyman Demirel Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þakir
Þahin, Afyon'da öðrencilerinin kaza geçirmesi
sonucu katýlamayarak
telekonferansla toplantýya baðlandý.
Amacý Çorum olan
her etkinliði gönülden
desteklediðini dile getiren Prof. Dr. Þahin "Öðrencilerimizin geçirmiþ
olduðu elim kaza nedeniyle aranýzda bulunamadýðýmdan dolayý çok
üzgünüm. Ancak memleketimiz Çorum ortak
paydasýnda buluþulup,
memleketimiz ve insanýmýz için bir þeyler yapabilme çabasýný harcayan
siz deðerli hemþerilerimizi caný gönülden kut-
luyor ve teþekkür ediyorum. Baþarýnýn temelini
dayanýþma kültürünün
oluþturduðu, ekip ruhunun çok büyük baþarýlarý
beraberinde getirdiði hepimizin malumu. Bu vesile ile her günümüzün
dayanýþma ruhu, birlik
beraberlik içerisinde
geçmesi dileklerimle size ve sizin nezdinizde
tüm Çorum halkýna en
derin selam, sevgi ve
saygýlarýmý sunarým."
ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan toplantýya ilk defa katýlan dernek baþkanlarý tanýþarak derneklerin 2015 yýlýnda gerçekleþtirmeyi planladýðý
etkinliklerle ilgili bilgi
verdi.
Toplantýnýn sonucu
olarak düzenlenecek etkinliklerde tanýtýma yönelik faaliyetlere aðýrlýk
verilmesi ve Çorum'u tanýtacak deðerlerin ön
plana çýkarýlmasý kararlaþtýrýldý.
antarlý pide yiyen genç zehirlendi.
M
Buharaevler Mahallesi Selçuk 40. Sokak’ta
A
oturan Nail A. yaptýrdýðý mantarlý pideden
yedikten sonra rahatsýzlandý. Zehirlendiði
anlaþýlan genç hastanede tedavi altýna
alýndý.Haber Merkezi
TEÞEKKÜR
Musa Zorlu
Mesut Bala
Beyefendiye, As. Dr.
Beyefendiye, tüm ameliyat ekibine,
ameliyat sonhrasý anestezi yoðun bakým ünitesinde çalýþan tüm hemþire ve
bana emeði geçen tüm çalýþanlara, yoðun bakýmda gece gündüz baþucumdan
ayrýlmayan yeðenimin kayýnbiraderleri
Hacý Mehmet Taþdemir
Volkan Ali
Bekir
ve
bey,
Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB), 3. kalite Anadolu sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,810 ile 0,891 liradan
iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük kilogram fiyatý þöyle:
0,800
0,891
0,798
0,770
Arpa beyaz
0,695
0,800
Macar fið
1,585
1,585(AA)
ARPALAR
DÝÐER HUBUBATLAR
EN YÜKSEK (LÝRA)
Emekli
(Ç.HAK:3092)
EN DÜÞÜK (LÝRA)
bey, hemþehrim
bey,
hemþirelere ve tüm bayan hemþirelere, buradaki TGM temizlik elemanlarýna,
genel cerrahi 3. kat servisinde görevli bana tek kiþilik odayý bir ricamla bana
tahsis eden hanýmefendiye, burada görevli tüm hemþire kardeþlerime bana
emeði geçen tüm temizlik elemanlarýna sonsuz sevgi ve saygýlarýmý sunar,
kendilerine saðlýk, sýhhat ve afiyetler dilerim. Yüce Allahým bunlarý baþta anne
babalarý olmak üzere tüm sevdiklerine baðýþlasýn.
Ayrýca Gastorolji Uzmaný Sayýn Gübse Hanýmefendiye Endeskopi ve
Kolonoskopi iþlemleri esnasýnda kendisine yardým ve tüm ekibine sonsuz
teþekkürler eder, enderin sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Hastalýðýmý tespit
ettikten sonra benim görüþmemi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu beyefendiye
saðlayýp, beni emin ellere teslim ettiði içinde, Gübse Adalý hanýmefendiye
tekrar tekrar teþekkürler ederim. Yüce Allah kendilerini anne babasý baþta
olmak üzere tüm sevdiklerine baðýþlasýn.
Bu büyük insanlarýn nezdinde tüm hastane çalýþanlarýna sonsuz sevgi ve
saygýlar sunarým.
Hastanede yattýðým sürede telefonla geçmiþ olsun dileklerini ileten, tüm eþ,
dost ve akrabalarýma teþekkür ederim.
Borsa’da ürün fiyatlarý
0,770
0,810
0,788
0,710
’e,
2. kattaki Genel Cerrahide Görevli
Toplantý sonrasýnda
federasyon üyeleri tarafýndan Afyon'da trafik
kazasý geçiren yaralý öðrenciler için de dua
okundu. Haber Merkezi
Anadolu durum 3. grup
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
Yemlik kýrmýzý
Tritikale
zi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde aðýr ameliyatýmý
gerçekleþtiren
Genel Cerrahi Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Sayýn
KAZA YAPAN
ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN
DUA
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
laca’da odun kesen kiþi ayaðýndan yaralandý. Yýldýzhan Mahallesi Numune Sokak’ta meydana gelen olayda Ferhat T. evinin yanýndaki odunlarý hýzarla
keserken kütük kaydý. Hýzarýn geldiði ayaðýndan aðýr
yaralanan Ferhat T. hastaneye kaldýrýldý.Haber Merke-
Mürsel YILDIRIM
6
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
‘Þiir en baþarýlý
olduðumuz sanat dalý’
Ö
zellikle Mehmet
Akif ve Necip Fazýl
çalýþmalarýyla tanýnan
emekli Öðr. Gör.
Edebiyatçý Mehmet
Tatlýsu, Diyarbakýr Dicle
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ayþegül Jale
Saraç ile Edebiyat
Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Kemal Timur’’un
davetlisi olarak gittiði
Diyarbakýr’da ‘Yunus
Emre’den Sezai
Karakoç’a örneklerle
Türk Þiiri’ adlý bir
konferans verdi.
Dicle Üniversitesi
Kongre Merkezinde
verilen konferansa baþta
üniversite öðretim
elemanlarý ve öðrenciler
olmak üzere beklenenin
çok üzerinde katýlým
oldu. Kýz öðrencilerin
çokluðuna dikkat çeken
Tatlýsu’nun “Hanýmlara
pozitif bir ayrýmcýlýk
yapacaðým” diyerek
Faruk Nafiz Çamlýbel’in
‘Kýzým’ adlý þiiriyle
baþladýðý konuþmasý
büyük alkýþ
tezahüratýyla karþýlandý.
‘Yunus Emre bütün
þiir akýmlarýný
etkilemiþtir’
Tatlýsu Hoca,
Yunus Emre ile ilgili
olarak özetle þu
deðerlendirmelerde
bulundu: “Bana göre
Yunus Emre, tüm
zamanlarýn en büyük
Türk ozanýdýr. Türkçe’yi
ve þiir dilini hiçbir
þairimiz onun kadar
maharetle
kullanamamýþtýr. Yunus
Emre bir dünya þairidir.
Ve bütün þiir akýmlarýný
etkilemiþtir. Cumhuriyet
döneminde yetiþip
kendisini kabul ettirmiþ
büyük þairlerin hemen
hemen tamamýnýn
üzerinde bariz tesiri
vardýr.
Yunus Emre’yi
Üstad Necip Fazýl
sayesinde keþfettim.
Bilenler bilir, birçok
çalýþmasý var, rahmetle
anýyorum. Yunanistan
için Homeros, Ýran için
Firdevsi, Ýngiltere için
Þekspir, Fransa için
Bodler, Ýtalya için
Dante, Almanya için
Goethe ne anlam ifade
ediyorsa, bizim
milletimiz için de Yunus
Emre odur. Büyük
Yunus’u okudukça
yüzüme kan geliyor.”
Tatlýsu, Yunus’la
ilgili konuþmasýnda
sonra Mehmet Akif,
Yahya Kemal, Ahmet
Haþim, Nazým Hikmet,
Necip Fazýl Kýsakürek,
Aþýk Veysel,
Abdürrahim Karakoç,
Faruk Nafiz Çamlýbel,
Cahit Sýtký Tarancý,
Ahmet Arif ve Sezai
Karakoç’u özel
mesajlarý olan örnek
þiirleri eþliðinde özlü
deðerlendirmelerle
anlattý. Salonu dolduran
üniversite gençliði
Tatlýsu Hoca’ya
beðenilerini alkýþlarýyla
yansýttýlar.
Konuþmasýný
Bayrak Þairi Arif Nihat
Asya’nýn ‘Dua’ þiiriyle
noktalayan Tatlýsu’ya
program sonunda plaket
takdim edildi.
(Haber Merkezi)
S
Emekli Öðr. Gör. Edebiyatçý Mehmet Tatlýsu, Diyarbakýr
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç’ý ziyaret etti.
Tatlýsu, Diyarbakýr’da ‘Yunus Emre’den Sezai Karakoç’a
örneklerle Türk Þiiri’ adlý bir konferans verdi.
Foto safariye devam
Ç
orum Eðitim Sen
Fotoðraf Topluluðu
4. Dönem Kursiyerleri
Saat Kulesi, Ulu Cami,
Arasta ve Çöplük
civarýnda foto safari
çalýþmasý yaptý.
Görsel estetik
ilkeleri çerçevesinde
yapýlan fotoðraf
çekimleri Çöplük ve
Arasta esnafý baþta
olmak üzere çevrede
var olan doðal dokuda
karelere yansýtýldý.
Toplam 3 saat
süren fotoðraf
çekimleri sanat
eðitimcisi Altan
Özeskici önderliðinde
devam etti. Kurs
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu 4. Dönem Kursiyerleri
Saat Kulesi, Ulu Cami, Arasta ve Çöplük civarýnda foto safari çalýþmasý yaptý.
sonunda çekilen
fotoðraflarýn görsel
okumalarý da yapýldý.
Çorum Halk
Eðitim Merkezi ile
ortaklaþa yapýlan
fotoðraf kursu
bitiminde kurs
süresince çekilen
fotoðraflardan bir sergi
açýlacak.
(Haber Merkezi)
Kirazoðlu çalýþmalarýna ara
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Cahit Baðcý'nýn daveti ile
Çorum'un doðal
güzelliklerini
fotoðraflamak üzere
Çorum'a gelen ünlü doða
fotoðrafçýsý Ahmet
Kirazoðlu, Kargý,
Osmancýk ve Dodurga'da
çalýþmalarýný tamamladý.
Kirazoðlu hava þartlarý
nedeniyle çalýþmalarýna
ara verdi.
Doða Fotoðrafçýsý
Ahmet Kirazoðlu'nun
çalýþmalarýný hava þartlarý
nedeniyle tamamlamak
zorunda kaldýðýný,
ilkbaharda havalarýn
güzelleþmesiyle birlikte
yeni bir çalýþma yapmak
üzere tekrar Çorum'a
geleceðini sosyal medya
üzerinden gönderdiði
mesajýnda belirten Baðcý,
mesajýnda þunlarý
söyledi; “Doða
fotoðrafçýsý sevgili
dostum Ahmet Kirazoðlu
ve eþi Oya Kirazoðlu
Çorum'daki çalýþmalarýný
hava muhalefeti
nedeniyle Ortaköy Ýncesu
Kanyonu yolundan geri
dönerek yarýda kesmek
zorunda kalmýþtýr. 4 gün
boyunca Çorumumuzun
Kargý-OsmancýkDodurga-Oðuzlar-LaçinDutludere-KýrkdilimKapýlýkaya-Gölünyazý
Kirazoðlu hava þartlarý nedeniyle çalýþmalarýna ara verdi.
bölgelerinin doðal
güzelliklerini
fotoðraflamak için emek
harcayan, yorulan ve ter
döken doða dostlarýna
katkýlarý nedeniyle
sonsuz teþekkür ederim.
Yapýlan çalýþmalar
sayenizde hem farkýna
varamadýðýmýz
güzellikleri fark etme,
koruma, çevre
bilincimizin geliþmesi ve
ilimizin tanýtýmýna katký
saðlayacaktýr.
Tekrar tekrar
teþekkür ederek inþallah
ilkbaharla birlikte
Sungurlu-UðurludaðBayat-Ýskilip-BoðazkaleAlaca-Ortaköy ve
Mecitözü bölgelerimizde
çalýþma yaparak bir
‘Fotoðraflarla Çorum’
albümünün yapýlmasýný
saðlamýþ olacaðýz. Tüm
hemþerilerimin
bilgilerine saygýyla
sunulur.”
(Haber Merkezi)
Saðlýk için yürüyüþe
dikkat çektiler
Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Gýda ve TArým Ýl Müdürlüðü personeli yürüyüþ etkinlið idüzenledi.
aðlýk Bakanlýðý
Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu
Baþkanlýðý'nca
Türkiye Saðlýklý
Beslenme ve
Hareketli Hayat
Programý
kapsamýnda; 2014
yýlý 'Saðlýklý Yaþam
ve Hareket Yýlý' ilan
edildi.
Bu kapsamda;
Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Müdür
Yardýmcýsý Özlem
Terzi, Bulaþýcý
Olmayan Hastalýklar
Programlar ve
Kanser Þube Müdürü
Dr.Sevil Dirlik
Zaman, þube
müdürleri, saðlýk
personeli ve aileleri
ile Ýl Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk
Müdürlüðü Müdür
Yardýmcýsý Yusuf
Þahinbaþ, þube
Personel ve ailelerinin katýldýðý yürüyüþ Yunus Emre Parký'nda gerçekleþtirildi.
müdürleri, personel
ve ailelerinin
katýldýðý yürüyüþ
Yunus Emre
Parký'nda
gerçekleþtirildi.
Yürüyüþün
ardýndan
katýlýmcýlara sabah
kahvaltýsý ikram
edildi. Farkýndalýðý
artýrmak için saðlýklý
bir kahvaltý menüsü
ile (simit, beyaz
peynir, yeþil ve siyah
zeytin, domates,
salatalýk, organik
bal-tereyaðý, süt, çay
ve su) fiziksel
aktivitenin ve
saðlýklý beslenmenin
önemi vurgulandý.
Kahvaltý esnasýnda
'Hareketli Yaþam
Kamu Spotu'nun da
yayýnlandýðý kahvaltý
etkinliði, keyifli bir
sohbetle devam etti.
Ýki kurum arasýndaki
samimi muhabbetin
ve duyulan
memnuniyetin
ardýndan etkinlik
sona erdi.
(Haber Merkezi)
Genel Saðlýk-Ýþ'te görev deðiþimi
EMRE KUT
G
enel Saðlýk-Ýþ
Sendikasý
Çorum Ýl Temsilcisi
Dursun Tunç'un tayin
olmasý nedeniyle
Çorum Ýl
Temsilciliðine
gazetimiz 'Bir Nefes
Sýhhat' köþesi yazarý
Dr. Selçuk Önce
getirildi.
Görev deðiþikliði
nedeniyle dernek
binasýnda dün basýn
açýklamasýnda
bulunan Genel SaðlýkÝþ Sendikasý Çorum Ýl
Temsilcisi Dr. Selçuk
Önce, temsilcilik
görevinin gerektirdiði
sorumluluklarýn
farkýnda olduðunu ve
görevini de en iyi
þekilde yerine
getirmeye çalýþacaðýný
söyledi.
Önce, saðlýk
hizmetinin en doðal
insan hakký olduðu
inancýnda olduklarýný
belirterek, "Saðlýk
hizmetinin en iyi
þekilde sunumunu
saðlamak ile görevli
olan kamu yöneticileri
ile istiþare içinde
olmayý hedefliyoruz.
Bu nedenle, Genel
Saðlýk-Ýþ sendikasý
olarak, saðlýk
hizmetinin
verilmesinde görev
alan kamu
yöneticilerini
kendimize bir rakip
olarak görmeyiz.
Birlikte çalýþarak,
saðlýk hizmetinin;
halka en iyi, en doðru,
en hýzlý ve en yararlý
bir þekilde
ulaþabilmesi için amaç
birliði içinde
çalýþabileceðimiz
yöneticiler olarak
görmekteyiz. Tüm bu
sebeplerle, Genel
Saðlýk-Ýþ sendikasý
olarak, diðer
sendikalardan; doðal
olarak farklý bakýþ
açýlarýmýz, anlayýþýmýz
ve sorunlara çözüm
önerilerimiz
mevcuttur. " dedi.
Mevcut
sendikalarýn
yürüttükleri
faaliyetlerinde siyasi
eðilimlerini ve
yönelimlerini ön
planda tuttuklarýnýn
görüldüðünü dile
getiren Önce, "Genel
Saðlýk-Ýþ sendikasý
olarak farklýlýðýmýzý
ortaya koyacak en
önemli özellik; saðlýk
çalýþanlarý arasýnda
siyasi düþünce, dini
inanç, köken ve kültür
farklýlýðý ayrýmý
yapmadan tüm saðlýk
çalýþanlarýna hitap
etmek olacaktýr. Bu
sebeple hiçbir zaman
bir siyasi partinin
güdümü ve kontrolü
altýnda olmayacaðýz
ve sendikamýza
dýþarýdan müdahale
edilmesine asla izin
vermeyeceðiz." diye
konuþtu.
Önce saðlýk
hizmetinin; kamu
yönetiminin en önemli
görevlerinden biri
olduðunu
vurgulayarak,
konuþmasýný þöyle
sürdürdü: "Sendika
olarak
faaliyetlerimizin
amacý; sadece üye
yapmak anlayýþý ile
bazý önemli günlerde
ve geliþen toplumsal
olaylarda basýn
açýklamasý yapmakla
sýnýrlý olmayacaktýr.
Üyelerimiz,
sendikamýzýn varlýðýný
her zaman yanlarýnda
hissedeceklerdir.
Düzenli ve sürekli
eðitim çalýþmalarý
yapýlarak,
üyelerimizin
bilinçlenmesi ve
mesleki bilgi ve
becerilerinin
artýrýlmasý
saðlanacaktýr. Sosyal
etkinliklerimiz, büyük
bir aile anlayýþý
içerisinde
yaþatýlacaktýr. Saðlýk
hizmetinin
verilmesinde yaþanan
sorunlarýn tespiti ve
çözümü konusunda
projelerimiz olacaktýr.
Bu projeler ile ilgili
olarak sivil toplum
kuruluþlarý, bilimsel
kurum ve kiþiler ile
ortaklaþa
çalýþmalarýmýz, panel
ve konferanslar
þeklinde kademeli
olarak hayata
geçirilecektir.. Yine,
bu sorunlarýn
çözümlerine yönelik
olarak
hazýrlayacaðýmýz
projelerimiz ile
birlikte, saðlýk hizmeti
veren kurumlarýmýzýn
yöneticilerine somut
önerilerimiz
olacaktýr.Genel
Saðlýk-Ýþ sendikasý
olarak, gücümüzü;
saðlýk çalýþanlarýnýn
birlikteliðinden,
haklýlýðýndan ve
kararlýðýndan
almaktayýz. Ýktidarýn
doðru yaptýklarýný
onaylarýz, hatalarýna
ise itiraz ederiz.
Hizipçilik asla
metodumuz
olmayacak. Kiþisel
çýkar ve ikbal peþinde
koþmayacaðýmýz gibi
bu hedefler peþinde
olanlarýn da
karþýlarýnda olacaðýz."
Önce
açýklamasýnýn sonunda
tüm Çorumlular'ýn 29
Ekim Cumhuriyet
Bayramý'ný kutladý.
Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Dursun Tunç'un
tayin olmasý nedeniyle Çorum Ýl Temsilciliðine Dr. Selçuk Önce getirildi.
SALI 28 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
2
Cumhuriyetimizin 91.
yýlýný kutlayacaðýz
9 Ekim Cumhuriyet Bayramý
etkinliklerle kutlanacak.
Etkinlikler, bugün (28 Ekim
Salý) saat 13.00’de Atatürk Anýtý’na çelenk sunumu ile baþlayacak. Törende yalnýzca Valilik
Makamý, Garnizon Komutanlýðý,
Belediye Baþkanlýðý çelenleri su-
nulacak.
Yarýn saat 09.30’da Valilik
makamýnda tebriklerin kabulünün ardýndan saat 10.00’da Hürriyet Meydaný’nda kutlama töreni yapýlacak. Ayrýca Belediye
Mehter Takýmý tarafýndan saat
14.00’te Hürriyet Meydaný’nda
konser verilecek.
Öte yandan Cumhuriyetimizin 91. yýlý münasebetiyle Valilik
tarafýndan Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek. Anitta
Otel’de düzenlenecek resepsiyon
yarýn saat 20.00’de baþlayacak.
Vali’den bayram mesajý
V
ali Ahmet Kara,
“Cumhuriyet, iþgalin, yokluðun, yýkýlmýþlýðýn ardýndan yok olmak üzereyken aziz
milletimizin köklerinden aldýðý güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çýnar olmasýnýn baþlangýcý olmuþtur.” dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle
kutlama mesajý yayýmlayan Vali Kara, mesajýnda þunlarý söyledi;
“Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en
önemli gurur tablolarýndan biridir. Büyük Önder Atatürk'ün "en büyük eserim" dediði
Vali Ahmet Kara
Cumhuriyet'i korumak
ve ilelebet yaþatmak
bizlerin yegâne görevi
olmalýdýr. Geleceðin
büyükleri ve yöneticile-
ri olacak gençlerimiz
Cumhuriyetin anlamýný
ve önemini kavrayacak,
ülkemizin 91 yýllýk baþarýlarýný katlayarak ar-
týracak ve sonsuza kadar var olmasýnýn güvencesi olacaktýr.
Bu duygu ve düþüncelerle, baþta vatanýmýzýn kurtarýcýsý ve
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak
üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasýnda emeði geçen bütün istiklâl
kahramanlarýmýzý, þehit
ve gazilerimizi minnet
ve þükranla anýyor, Çorumlu hemþerilerimizin
ve bütün vatandaþlarýmýzýn 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnýzý caný
gönülden kutluyorum.”
(Haber Merkezi)
‘Cumhuriyet gözbebeðimiz’
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis
Baþkaný Erol Karadaþ
ile Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladýlar.
Karadaþ ve Baþaranhýncal, tarih boyunca birçok devlet kuran,
çað kapatýp, çað açan
Türk milleti için en
önemli günlerinden bir
tanesi olan 29 Ekim'in
91. yýl dönümünde, ilk
günkü kývanç ve heyecanýn yaþandýðýný vurguladýlar.
Karadaþ ve Baþaranhýncal, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramý
mesajlarýnda þu ifadelere yer verdiler; “Türk
ulusunun ulu önderi
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk öncülüðünde,
Türk milletinin kahramansý mücadelesiyle
yazýlan kurtuluþ destanýnýn gururunu ve bu
destanýnýn en büyük kazanýmý olan Cumhuriyetimizin ilanýnýn 91'inci kuruluþ yýldönümünü, ilk günkü gibi büyük bir coþku ile kutluyoruz.
Cumhuriyet; hiç
þüphesiz, geleceðimiz
adýna en büyük güvencemizdir. Eþitlik ve hürriyet temeline dayanan
büyük bir millet olma
iradesiyle
kurulan
Cumhuriyet, hepimizin
gözbebeði durumundadýr. Cumhuriyetimizi
nitelikleri ve kazanýmlarýyla her geçen gün
daha da ileri taþýmanýn
kývancýný duyuyoruz.
Milletçe el birliði ve
gönül birliðiyle çalýþmayý sürdürecek olursak çok daha güçlü ve
çok daha müreffeh bir
ülke haline gelmemizin
önünde hiçbir engel
Erol Karadaþ
Çetin Baþaranhýncal
yoktur. Farklý dil, inanç
ve kültürleri bir arada
yaþatan, gönüllerimizi
kaynaþtýran büyük bir
adalet ve barýþ medeniyetinin mirasçýlarý olan
bizler kardeþçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sýmsýký kenetlenerek aydýnlýk yarýnlarýmýzý hep birlikte kuracaðýz.
Bizi aydýnlýk geleceðimize taþýyan baþta
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak
üzere Ýstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýnýn aziz hatýralarý
önünde bir kez daha
saygýyla eðilirken; eþsiz
fedakârlýklarýyla milletimizin gönlünde ölümsüzleþen ebediyete intikal etmiþ bütün þehitlerimizi rahmetle ve minnetle; gazilerimizi ise
þükranla anýyor; tüm
vatandaþlarýmýzý sevgi
ve saygýyla selamlýyoruz" (Haber Merkezi)
‘Atatürk’ün en seçkin eseri’
T
ürk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Nebilen Atatürk, "Gençler! Cumhuriyeti biz
cati Gül, Cumhuriyetin 91. yýlý nedekurduk, onu yaþatacak sizlersiniz" demiþti.
niyle yayýmladýðý mesajýnda; “Türkiye
Öyleyse önce gençler olmak üzere inancýnýCumhuriyeti, eþsiz kahraman Atatürk'ün
zý ve gücünüzü bir araya getirerek vatan ve
Türk milleti ile gerçekleþtirdiði en seçkin
millet sevgisi ile dolu olmalýyýz. Kim ne
eseridir. 1923 yýlýnda ilan ettiði Cumhuriderse desin, hangi hayal peþinde koþarsa
yet, milletimize verilmiþ en büyük miras
koþsun, ne planý yaparsa yapsýn bilmelidir ki
ve vazgeçilmez bir deðerdir.” dedi.
dün olduðu gibi son sözü hep Türk milleti
söylemiþtir, yarýn da Türk milleti söyleyeGül, mesajýnýn devamýnda; “Cumhucektir. Eðer ayraný kabarýrsa önünde kimse
riyet Bayramý’nýn yýldönümünü daha büduramayacaktýr.
yük bir heyecan ve mutluluk içinde kutlayacaðýz. Ýnanç ve baðlýlýkla, hep birlikte
Büyük milletimizin Cumhuriyet Baykutlu bir bayram coþkusunu paylaþýyoruz.
ramýný kutlar, baþta Cumhuriyetimizin kuruBize hükmeden, bizi tutsak etmeðe çalýcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
Necati Gül
þan kuvvetlere bütün dünyanýn gözü
üzere, O'nun kahraman silah arkadaþlarýný,
önünde meydan okuduðumuz günün yýlaziz þehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve
dönümüdür.
rahmet duygularýmla anar, saygýlarýmý sunarým.” ifadeMilletimizin geleceðinin gençlerin elinde olacaðýný
lerine yer verdi. (Haber Merkezi)
TSO Kadýn ve genç
giriþimciler kutladý
Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn da eþlik
ettiði ziyarette kurul üyeleri, Vali Ahmet Kara'yý tebrik ederek, Çorum'daki görevinde baþarýlar diledi.
Vali Ahmet Kara da, Çorum'da nüfus daðýlýmýna bakýldýðýnda, kadýn nüfusunun erkek nüfusundan
fazla olduðunun görüldüðünü belirterek. "Dolayýsýyla nüfusun en az yarýsýný oluþturan kesimin yok
sayýlarak, görmezden gelinerek kalkýnmanýn düþünülmesi gerçekçi deðildir. Kadýn giriþimcilerin hem
Çorum'da, hem de ülkemiz genelinde ekonomiye
katkýlarý gün geçtikçe artmakta, iþ dünyasýndaki yerleri de pekiþmektedir" dedi.
Vali Kara, kadýn giriþimcilere ve genç giriþimcilere baþarýlar dileyerek, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Düvenci’den Kara’ya
hayýrlý olsun ziyareti
Ç
orum’un Düvenci
Belediye Baþkaný
Necmettin Yalçýn, Vali
Ahmet Kara’yý ziyaret
etti.
Belediye meclis
üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Vali Kara’ya
yeni görevinde baþarýlar dileyerek belediye
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi.
Vali Ahmet Kara
da, mahalli idareleri
önemsediðini belirterek, imkanlar ölçüsünde belediyelere her türlü desteði vereceklerini
belirtti. Kara, toplumun
tüm kesimleriyle el ele
vererek ortak aklý ön
plana çýkarýp Çorum’a
hizmet edeceklerini be-
Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
lirtti.
VALÝ’YE ZÝYARET
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Vali Kara, Yalçýn ve ekibine teþekkür
etti.
Vali Ahmet Kara’ya kutlama ziyaretleri gün içinde de devam etti. Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri
Derneði Baþkaný Muharrem Gül ve dernek
GAZÝLERDEN
yöneticileri Vali Kara’yý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar
diledi.
Vali Kara, ziyaretlerinden dolayý gazilere teþekkür etti.(ÝHA)
Baþkan Külcü ile röportaj yaptýlar
Ç
orum Ýmam Hatip
Lisesi Genç Okur
Dergisi öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ederek söyleþi yaptý.
Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan çýkartýlan Genç
Okur Dergisi'nin yazarlarý Ýmam Hatip Lisesi
öðretmeni Sema Özütürker rehberliðinde
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret
ederek daha yakýndan
tanýma fýrsatý buldular.
Derginin üçüncü sayýsýnda
yayýnlanmak
üzere gerçekleþtirilen
söyleþide,
Baþkan
Külcü'nün öðrencilik
yýllarý, hayata bakýþý ve
gençlere tavsiyeleri ko-
nusunda sorular yer aldý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý
Turhan
Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Külcü, "Yeni
Türkiye ve Yeni Çorum'un geleceði olan
gençlerin araþtýrmacý
olmasý beni mutlu etti.
Siz gençler kendinizi
ne kadar geliþtirirseniz
yaþadýðýnýz çaða o kadar ayak uydurursunuz.
Biz de Çorum Belediyesi olarak sizlerin eðitimine katký saðlamak
için Gençlik Merkezlerimizle birlikte, inþaatý
devam eden Yeni Ýmam
Hatip Lisesi Kampüsü
ve Buhara Kültür Merkezi'mizle çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam ediyoruz." dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Ýmam Hatip Lisesi Genç Okur Dergisi öðrencileri
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ederek söyleþi yaptý.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Eðitim Sen saldýrýyý kýnadý
ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet
E
Öztürk, Hakkari Yüksekova’da terör örgütü
mensuplarýnca yapýlan saldýrýyý kýnadý. Öztürk,
ve hiç olmayacaktýr. Dünyanýn hiçbir ülkesinde de
barýþ öldürerek olmaz yaþatarak olur. Vicdaný olan
hiç kimse daha fazla gencimizin ölmesine asla izin
veremez.
saldýrý sonucu þehit olan askerlerin ailelerine de
baþsaðlýðý diledi.
Türkiye huzura ve barýþa hasret bir ülke
haline gelmiþtir. Son dönemde iç ve dýþ politikada
Öztürk, açýklamasýnda; “Cumartesi günü
yaþanan geliþmeler, geleceðe yönelik kaygýlarýmýzý
Türkiye acý dolu bir haberle daha sarsýldý. Hakkâri
Yüksekova'da 3 genç asker sokakta yürürken
arttýrmaktadýr. Halkýn yaþadýðý acýlarý ve yaþanan
öldürüldü. Saldýrý sonucunda 3 genç insan hayatýný
þiddet ortamýný ranta dönüþtürmek isteyen kimi
kaybetti. Bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Genç yaþta
çevreler, sanki kendileri herkesten çok üzülüyorocaklara ateþ düþürenleri kýnýyoruz. Evlatlarýný
muþ gibi, kalýplaþmýþ ifadelerle yaþanan sorunu
topraða veren annelerin gözünden akan yaþlarýn
görmezden gelerek acýlarý öfkeye, öfkeyi savaþ
artýk son bulmasýný istiyoruz. Acýlý ailelere ve ülkem- Mehmet Öztürk propagandasýna dönüþtürmeye çalýþmaktadýr.
ize baþsaðlýðý diliyoruz.
Eðitim Sen olarak böylesi acý ve tarifi zor geliþmelerden
Türkiye`nin dört bir yanýndaki ocaklara düþen ateþler
duyduðumuz üzüntüyü bir kez daha dile getiriyor, faillerin bir
hepimizin yüreklerini daðlamaktadýr. Yaþanan acýlara artýk
an önce bulunarak yargýlanmasý istiyoruz. Yaþamlarýný kaybeyeter denilmeli, analarýn gözyaþlarýný dindirmek için somut
den gençlerimizin ailelerine baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz.”
adýmlar atýlmalýdýr. Bu ülkede barýþ namlunun ucunda deðildir
ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
7
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
Ýnþaat sektörüne güven azaldý
Ý
nþaat sektörü güven endeksi, ekimde
aylýk bazda yüzde 2,4, hizmet sektörü
güven endeksi yüzde 1,1 azaldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
ekim ayýna iliþkin sektörel güven endekslerini yayýmladý.
Buna göre, mevsim etkilerinden
arýndýrýlmýþ hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azaldý.
Eylül ayýnda 99,5 olan hizmet sektörü güven endeksi, ekim ayýnda 98,3 deðerine geriledi. Hizmet sektörü güven
endeksindeki düþüþ, son üç aylýk dönemdeki iþ durumunun iyileþtiðini ve son üç
aylýk dönemdeki hizmetlere olan talebin
arttýðýný deðerlendiren ve gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talebin artacaðýný bekleyen giriþim yöneticisi sayýsýnýn azalmasýndan kaynaklandý.
Hizmet sektöründe bir önceki aya
göre, iþ durumu endeksi yüzde 0,6, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 1,5 ve
hizmetlere olan talep beklentisi endeksi
yüzde 1,3 azaldý.
PERAKENDEDE
ARTTI
GÜVEN
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
perakende ticaret sektörü güven endeksi
yüzde 0,1 arttý.
Eylül ayýnda 103,8 olan perakende
ticaret sektörü güven endeksi, ekimde
103,9 deðerine yükseldi. Perakende tica-
ret sektörü güven endeksindeki artýþ, son
üç aylýk dönemdeki iþ hacmi-satýþlarýn
arttýðýný ve mevcut mal stok seviyesinin
mevsim normallerinin altýnda olduðunu
deðerlendiren giriþim yöneticisi sayýsýnýn artmasýndan kaynaklandý. Gelecek
üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlarýn artacaðýný bekleyen giriþim yöneticisi sayýsý ise azaldý.
Perakende ticaret sektöründe bir
önceki aya göre, iþ hacmi-satýþlar endeksi yüzde 1 ve mevcut mal stok seviyesi
endeksi yüzde 2,6 artarken, iþ hacmi-satýþlar beklentisi endeksi yüzde 2,7 azaldý.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
inþaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4
azaldý.
Bir önceki ayda 83,6 olan inþaat
sektörü güven endeksi, ekim ayýnda 81,6
deðerine geriledi. Ýnþaat sektörü güven
endeksindeki azalýþ, alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduðunu deðerlendiren ve gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsýnýn artacaðýný bekleyen
giriþim yöneticisi sayýsýnýn azalmasýndan
kaynaklandý.
Ýnþaat sektöründe bir önceki aya
göre, alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut
düzeyi endeksi yüzde 1,8 ve toplam çalýþan sayýsý beklentisi endeksi yüzde 2,8
azaldý.(AA)
Açlýk ve yoksulluk sýnýrý açýklandý
T
Çanak anten
yasaklanýyor
R
TÜK'ün yürüttüðü çanak anten
yasaðý uygulamasýyla binalar
dýþlarýndaki görüntü kirliliði
kaybolacak
RTÜK'ün balkon ve dýþ
cephelerde çanak antenlerin
oluþturduðu görüntü kirliliðini
engellemek için bir çalýþma
yürüttüðünü belirten RTÜK Baþkaný
Prof. Dr. Davut Dursun, yerel
yöneticilerin bu çalýþmaya destek
vermelerini istedi.
YENÝ KAMU YÖNETÝMÝ
ANLAYIÞIYLA
Türkiye'de görsel ve iþitsel
medyanýn tarihi hakkýnda bilgiler
verdikten sonra RTÜK'ün
kurulmasýndaki amacý açýklayan
Dursun, "Dünya'daki geleneklere
uygun olarak Bakanlýða baðlý deðil de
yeni kamu yönetimi anlayýþýyla,
baðýmsýz bir otorite (RTÜK) radyo televizyonlarý denetledi ve düzenledi"
dedi.
ANTEN KÝRLÝLÝÐÝ
KALKSIN
RTÜK'ün Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý ile balkon ve dýþ cephelerde
çanak antenlerin oluþturduðu görüntü
kirliliðini engellemek için bir çalýþma
yürüttüðünü belirten Dursun, özellikle
belediye baþkanlarýnýn bu konuda
harekete geçmelerini de
istedi.(Haber7)
ürk-Ýþ'in
araþtýrmasýnda,
Ekim ayýnda dört
kiþilik bir ailenin açlýk
sýnýrý bin 205,
yoksulluk sýnýrý da 3
bin 926 lira olarak
hesaplandý.Türk-Ýþ
tarafýndan,
çalýþanlarýn geçim
koþullarýný ortaya
koymak ve temel
ihtiyaç
maddelerindeki fiyat
deðiþikliðinin aile
bütçesine
yansýmalarýný
belirlemek amacýyla
her ay yapýlan "açlýk
ve yoksulluk sýnýrý"
araþtýrmasýnýn ekim
ayý sonuçlarý
açýklandý.
Buna göre, dört
kiþilik bir ailenin
saðlýklý, dengeli ve
yeterli beslenebilmesi
için yapmasý gereken
gýda harcamasý tutarý
(açlýk sýnýrý) bin 205
lira 43 kuruþ, gýda
harcamasý ile giyim,
konut (kira, elektrik,
su, yakýt), ulaþým,
eðitim, saðlýk ve
benzeri ihtiyaçlar için
yapýlmasý zorunlu
diðer harcamalarýn
toplam tutarý
(yoksulluk sýnýrý) ise 3
bin 926 lira 47 kuruþ
olarak belirlendi.
BÝR KÝÞÝNÝN
YAÞAM MALÝYETÝ
BÝN 426 LÝRA
Tek kiþinin
yaþam maliyeti de,
ekim ayý itibarýyla bin
426 lira 5 kuruþ
olarak hesaplandý.
Araþtýrmaya göre,
bir iþçinin ailesi
dikkate alýnmadan
sadece kendisi için
yapmasý gereken
harcama tutarý,
yýlbaþýna göre 235 lira
arttý.
Dört kiþilik
ailenin sadece gýda
harcamasý tutarý
yýlbaþýna göre 124
lira, yaþam maliyeti
ise 403 lira artýþ
gösterdi.
Ankara'da
yaþayan dört kiþilik
bir ailenin ''gýda için''
yapmasý gereken
asgari harcama tutarý
bir önceki aya göre
yüzde 1,29 oranýnda
arttý. Yýlýn ilk on ayý
itibarýyla artýþ oraný
yüzde 11,45 olarak
gerçekleþti.
Gýda
enflasyonunda 12 ay
itibarýyla artýþ oraný
yüzde 13,26, yýllýk
ortalama artýþ oraný
ise yüzde 13,44 olarak
hesaplandý.(AA)
Üniversite
mezunlarýna müjde!
T
orba Yasa, öðrenim ve katký
kredisi kapsamýnda borcunu
ödeyemeyenlerin imdadýna
yetiþecek.
11 Eylül 2014 tarihi itibariyle
kesinleþmiþ olan öðrenim ve katký
kredisi borçlarý af kapsamýna
giriyor. Ancak, aftan
yararlanabilmek için açýlmýþ olan
davalardan vazge-çilmesi ve dava
açýlmamasý gerekiyor.
Yapýlandýrýlan borçlar için
'gecikme borcu'siliniyor.
Diyanet Balkanlar’ýn en
büyük camisini yapacak
T
ürkiye Diyanet Vakfý
(TDV), Arnavutluk'un
baþkenti Tiran'a Balkanlarýn en
büyük camisini yapmaya
hazýrlanýyor.
TDV Genel Müdürü Ýsmail
Palakoðlu, yaptýðý açýklamada,
camiyi Tiran'da 10 dönümlük
araziye inþa edeceklerini
söyledi.
Tiran merkezde bulunan
tek cami olan Ethem Bey'de
sadece 60 kiþinin ibadet
edebildiðine iþaret eden
Palakoðlu, yüzde 70'i Müslüman
kente buranýn küçük geldiðini ve
cemaatin sýðmadýðýný vurguladý.
Caminin küçük olmasý
nedeniyle bayram namazlarýnýn
da Tiran Meydaný'nda kýlýndýðýný
dile getiren Palakoðlu,
"Yaðmurlu zamanlarda ise
ibadet yapýlýrken sýkýntý
çekiliyor. 4 minareli olarak inþa
edilecek camide 4 bin 500 kiþi
namaz kýlabilecek" dedi.
Palakoðlu, cami alaný
içerisinde 332 kiþilik konferans
salonu, 10 derslikli Kur'an
kursu, sergi salonu, kütüphane,
restoran ve yemekhane, 2 katlý
Balkan müzesi, engelli asansörü,
bebek bakým ve emzirme odasý,
çalýþma odalarý ve 500 araçlýk
otopark bulunacaðýný anlattý.
CAMÝ 2-3 YIL ÝÇÝNDE
TAMAMLANACAK
Cami için ruhsat
iþlemlerinin sürdüðünü
kaydeden Palakoðlu, þöyle
konuþtu:
"Caminin þu an ruhsat
iþlemleri devam ediyor. Ruhsat
iþlemi bittiðinde cami inþaatýnýn
yapýmýna baþlayacaðýz. Kýsmet
olursa da 2-3 yýl içerisinde
camimizi tamamlayacaðýz.
Yapacaðýmýz camiyle Tiran'da
Müslümanlar rahat bir þekilde
ibadet edebilecek."(TRTHaber)
50 LÝRA ALTINDAKÝ
BORÇLAR
31 Aralýk 2007 tarihinde
öncesine ait olup "50 lira" altýnda
kalan borçlar, baþvuruya gerek
olmaksýzýn kendiliðinden
silinecek.
ÖDEME
Peþin ödenen borçlar için
katsayý uygulanmayacak.
Ödemeyi 6 ila 18 taksitle de
yapmak mümkün. Taksitli
ödemeler için "katsayý"
hesaplanacak. Katsayý oranlarý da
taksit sayýsýna göre 1.05 ile 1.15
arasýnda deðiþiyor.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
9
Bebeðinize bunlarý vermeyin
B
ir yaþýna kadarki bebeklerin mamasýna
tat vermek için tuz dökmek, þeker serpmek gibi uygulamalar dolayýsýyla hastalanabileceðini belirtti.
Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümünden Uz. Dr. Ýncilay Üstündað, bebeklere 1 yaþýna kadar verilmemesi gereken gýdalarla ilgili yaptýðý yazýlý
açýklamada, bebek saðlýðý konusunda uzmanlarýn ve anne babalarýn özenle üzerinde durduðu en önemli noktanýn ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesi olduðunu belirtti.
Bu aylardan sonra ek gýdaya geçildiði
dönemde bebeklere özellikle verilmemesi gereken besinler konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi gerektiðini kaydeden Üstündað,
bu gýdalarý þöyle sýraladý:
"Ýnek sütü: Baðýrsaklarda gizli kanama,
demir eksikliði ve kansýzlýk yapabilir.
Tuz: Böbreklerden tuz atýlýmý oraný ilk
bir yaþta düþüktür. Fazla tuz, böbrek yükünü
artýrýr ve ileriki yaþlarda hipertansiyon riskine
neden olabilir.
Þeker: Hiçbir besleyici deðeri yoktur.
Yumurta aký: Protein yapýsý nedeniyle
yüksek oranda alerjik özelliði vardýr. Dokuzuncu aydan itibaren azar azar denenebilir
Margarin gibi katý yaðlar: Emilimi zordur. Ýçerdiði doymuþ yað asitleri damar saðlýðýný tehdit eder.
Bal: Doðal ve çok besleyici bir gýda olmasýna raðmen hem alerjik bir besindir hem
de clostridium botulinum adlý bir spor içerdiðinden bebeklerde çok tehlikeli olabilecek bir
tür gýda zehirlenmesine yol açabilir.
Çay, kahve, çikolata, kakao: Kalsiyum
emilimi azalýr. Çay da demir emilimini bozarak kansýzlýða yol açar.
Patlýcan ve bakla: Patlýcanýn besleyici
deðeri yoktur ve nikotin içermektedir.
Kabuklu deniz ürünleri: Dokuzuncu aydan sonra balýk ýzgara-buðulama olarak verilebilir. Ancak kabuklu deniz ürünleri yüksek
alerjen özellikleri ile bilinmektedir. Midye ise
civa içerebileceði için bebeðe yedirilmemeli-
dir."
Üstündað, bu yasaklý gýdalar haricinde
ýspanaðýn nitrit içermesi nedeniyle 8. aydan
sonra bekletmeden, günlük taze hazýrlanýp verilmesi gerektiðini bildirdi. Cevizin iyice ezilerek az az verilebileceðine deðinen Üstündað, domatesin de alerjik ve asitli bir gýda olmakla birlikte piþirilerek verilebileceðini bildirdi.
Sebze ve meyvelerin mutlaka mevsiminde tüketilmesini vurgulayan Üstündað, konserve ve paketlenmiþ hiçbir ürünün kullanýlmamasý uyarýsýnda bulundu.
Bebek bakýmý konusunda tecrübeli olmayan anne babalarýn beslenme konusunda
özellikle uzman doktorlara danýþmasý gerektiðinin altýný çizen Uz. Dr. Ýncilay Üstündað,
"Mamasýna tat vermek için tuz dökmek, þeker
serpmek ve emziðine bal sürmek… Bebek
beslenmesinde bilinçsiz yaklaþýmlar ve daha
pek çok yanlýþ davranýþ çocuðunuzu hasta
edebilir" ifadesini kullandý.(Haber7)
Diþ tedavisi artýk
daha kolay
G
enellikle diþ hekimi korkusu olanlara, engellilere, mide bulantýsý sorunu yaþayanlara uygulanan anestezi ile diþ tedavisi kolaylýk saðlýyor
Anestezi altýnda diþ tedavisinin diþ çekiminden, ileri cerrahi iþlemlere kadar diþ hekimliðinin
tüm alanlarýnda uygulandýðýný ileten Anestezi Uzmaný Dr. Tamer Yen, uygun þartlarda herkesin genel
anestezi ya da sedasyon alabildiðini söyledi. Ancak
hastalarýn varsa mevcut hastalýklarýný mutlaka bildirmesi gerektiðini belirten Yen, anestezi ile sedasyon arasýndaki farký, “Genel anesteziyle tamamen
derin uyku, sedasyonda ise damar yolundan aralýklý
olarak verilen rahatlatýcý bir ilaç ile hafif uyku ve
konfor saðlanýr" þeklinde özetledi.
Anestezi sonlandýðýnda narkoz etkisinin tamamen ortadan kalktýðýný söyleyen Dr. Yen, “Yýllar
sonra beyin hasarý yapmaz, felç býrakmaz, baðýmlýlýk yapmaz. Gerektiði takdirde bir kiþi ayný gün içerisinde defalarca narkoz alabilir. Ailesel narkoz ilaçlarýna karþý duyarlýlýk olanlarda (muayene sýrasýnda
sorulur) farklý bir ilaç ya da yöntem seçilir. Burada
önemli olan husus anestezinin tam teþekküllü bir
ameliyathanede, anestezi uzmaný ve teknisyeni gözeteminde yapýlmasýdýr” dedi.
ANESTEZÝ ÖNCESÝ VE SONRASI
BUNLARA DÝKKAT
Anestezi Uzmaný Dr. Tamer Yen, anestezi uygulamasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda þunlarý aktardý:
• Ýþlem öncesinde yetiþkin hastalarda 8, çocuk
hastalarda 6 saat açlýk ve susuzluk gereklidir.
• Ýþlem bittikten 10 dk sonra hasta uyanmaya
baþlar fakat tam kendine gelme ve anestezinin etkilerinden tamamen kurtulmasý 1-3 saat kadar sürebilir.
• Hastalarda iþlem sonrasý bulantý, kusma, baþ
dönmesi olabilmektedir. Takip süresince bu etkilerin ortadan kalkmasý beklenir. Hastalar dinlenme
odasýnda 1-3 saat takip edildikten sonra kolundaki
damar yolu da çýkartýlarak taburcu edilir.
• Çocuk hastalarda iþlem sonrasý derlenme daha hýzlý ve kýsadýr.
• Hastalarýn genel anestezi sonrasýnda, baðýrsak hareketleri de normale dönene kadar, 2-3 saat
yiyip içmemesi gerekir. Fakat küçük çocuklarýn kan
þekeri kolay düþebildiðinden iþlem sonrasý 10-15
dakikada bir, bir iki yudum, tortusuz tatlý bir meyve
suyu içirilebilir. Bulantý devam ederse, kan þekeri
düþmesin diye, lolipop þeker yalatýlabilir.
• Eve giderken küçük çocuklarýn kucakta ve
baþý desteklenerek taþýnmasý daha emniyetli olacaktýr.(Haber7)
Saç dökülmesine
‘nanoteknoloji’yle çözüm
dökülmesine 'nanoteknolojili'
Saççözüm
Doðal bitki özleri sayesinde
dökülen saçlarýn 5. günden itibaren
yeniden çýkmasýný saðlayan yeni bir
teknoloji geliþtirildi.
Geliþtirilen teknolojiyle ilgili
bilgi veren Nanomaks Ar-Ge Direktörü Sezen Demirtaþ, gram mertebelerinde çalýþýlan nano üretimde
yüksek tonajlý üretim için alt yapý
kurduklarýný ve böylece kilogram
ve ton mertebelerinde üretim yapar
hale geldiklerini ifade etti.
Ankara Üniversitesi Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi'nde bir araþtýrma laboratuvarlarý kurduklarýný ve
burada nano yapýlarla ilgili dünya
çapýnda araþtýrmalara baþladýklarýný
dile getiren Demirtaþ, nanometre
boyutuna indirgenmiþ etken maddelerle çok çarpýcý sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Demirtaþ, bunlardan birinin
yara iyileþmesinde patolojik testlerle de doðrulanan gözle görülür bir
hýz elde ettiklerini belirtti.
Nano boyuta indirgedikleri
doðal etken maddeleri saça özel bir
solüsyonla uygulayarak saçlarýn daha kalýn ve gür olarak yeniden çýktýðýný gözlemlediklerini bildiren
Demirtaþ, "Organik kökenli etken
maddeler ayný etkiyi normal boyutlarýnda gösteremedi. Erkek denekler üzerinde yaptýðýmýz çalýþmalarýn
hepsi 5. günden itibaren etki göstermeye baþladý" dedi.
Saç dökülmesinde aslýnda saç
köklerinin saðlam kaldýðýný, ayva
tüylerin zayýflamasý nedeniyle saç-
10 yýl sonra tatiller uzayda
N
ASA uzay tatili için kollarý sývadý. NASA'nýn öncülük edeceði tatiller daha sonra özel sektöre devredilecek.
NASA’nýn dünyaca ünlü gezegen bilimcisi Charles Elachi, insanlarýn 10 yýl içinde
uzay tatili yapmasýný planladýklarýný belirterek, “NASA burada teknonolojiyi, roketi ve
kapsülü geliþtirecek. Daha sonra uzay keþfinin ileri götürülmesi için bunu özel sektöre
devredeceðiz” diye konuþtu.
AMERÝKA Uzay ve Havacýlýk Dairesi’nin (NASA) dünyaca ünlü gezegen bilimcisi Charles Elachi, kurumun uzay çalýþmalarý konusunda Hürriyet’e açýklamalarda bulundu. NASA’nýn bir devlet kurumu olarak
uzay teknolojisini geliþtirdiðini söyleyen
Elachi, “Daha sonra uzay keþfinin ileri götürülmesi için bunu özel sektöre devrediyoruz”
dedi. Uzay turistleri için seyahat düzenlemek
isteyen birçok özel þirket olduðunu kaydeden
Elachi, Dünya’nýn ‘sýnýrlarýný aþacak’ bu turizm ve ticari fýrsatlar hakkýnda þunlarý söyledi:
OTELLER GELÝYOR
“Bir þirket gelecek yýl insanlarý alýp uzayýn alt kýsýmlarýna götürecek. Bu çok dar kapsamlý bir seyahat. Ama uzun vadede uzayda
oteller yapýlýp orada iki üç nafta geçirebilecek. NASA teknolojiyi geliþtiriyor. Daha sonra geliþtirilen teknolojiyi giriþimcilere ve iþadamlarýna býrakýyor. Ýnsanlar bunun iyi bir iþ
ya da iyi bir ticaret olup olmadýðýna bakýyorlar. Sonuçta buradan bir kâr elde etmek zorundalar. Otelden kastýmýz, kapsüller ya da þiþirilebilen odacýklar diyelim.”
MARS’A SEYAHAT 18 AY
“Ýnsanlar oraya gidip bir süre geçirebi-
lir, dünyayý gözlemleyebilir. Bu zaten 10 yýl
içinde gerçekleþmesi planlanan bir þey. NASA burada teknolojiyi, roketi, kapsülü geliþtirecek. Daha sonra da özel sektör bunun ticaretine baþlayacak. Þu anda bu alanda sadece
bir firma var. Uzaya gitmenin maliyeti 200
bin dolarý buluyor. Pek çok þirket bu alana
girmek istiyor. Ancak bunun psikolojik etkisi
önem kazanýyor. Kapsülde nasýl yaþayacaksýnýz? Bunu saðlamak çok zor olacak. Mars’a
seyahat, 18 ay sürüyor. Tüm ihtiyaçlarýnýzý
yanýnýza almanýz gerekiyor. 4-5 kiþiyle bir
kapsülde yaþayacaksýnýz. Bu kiþilerin çok arkadaþ canlýsý olmasý gerekiyor. Mars’a insan
gönderme sürecine girmiþ durumdayýz. Ýþin
karmaþýk kýsmý psikolojik ve týbbi olan kýsmý.
Çünkü küçük bir odada eþinizle bile kalsanýz
bu çok zor olur.”(Haber7)
larýn uzayamadýðýný ifade eden Demirtaþ, geliþtirdikleri teknolojide bu
ayva tüylerini doðal ürünlerle besleyip kalýnlaþtýrdýklarýný ve böylece
yeniden uzamalarýný saðladýklarýný
söyledi.
Demirtaþ, teknolojileriyle ilgili
þu bilgileri aktardý:
"Saç derisindeki kolojen yapýnýn üretimi yaþla birlikte azalýyor.
Yeni saç üretimi zaman alýyor. Geliþtirdiðimiz teknoloji ise çocuklarda olduðu gibi doku yenilenmesini
hýzlý ve sürekli hale getiriyor.
Aldýðýmýz patolojik sonuçlara
göre, kolojen yapý üretimi için gereken ve hali hazýrda geliþtirilen doðal maddeler, direkt saç çýkan bölgeye uygulandýðýnda derinin altýna
iþleyemediklerinden kolojen yapý
üretemiyorlar. Biz ise laboratuvarlarýmýzda bu doðal malzemeleri nanoteknolojiyle bir kaç iþlemden geçirdik ve bu yapýlarýn etkin hale
gelmesini saðladýk."
FOTOÐRAF TAAHHÜDÜ
Demirtaþ, teknolojinin denekler üzerinde uygulanmaya baþladýðýný dile getirerek, "Nanoteknolojiyle hem bu doðal yapýlarý etkinleþtiriyoruz ve 5. günden itibaren çok
hýzlý þekilde saçlar çýkmaya baþlýyor. Bir iki haftada ise gözle görülür bir etki görünüyor. Sadece 5-10
damla damlatýp karýþtýrarak uygulanýyor. Böylece çok hýzlý ve etkin bir
çözüm üretmiþ olduk. Ayný teknoloji dökülen kaþlar ve sakal için de
uygulanabilir" dedi.
Geliþtirdikleri ürünün doðal ve
bitkisel özler olduðundan herhangi
bir yan etkisinin de bulunmadýðýna
iþaret eden Demirtaþ, "Biz hala deneme safhasýndayýz. Özellikle saçlarýnda sorun olanlar solüsyondan
istiyorlar. Biz üretebildiðimiz kadarýný deneklerimize vermeye çalýþýyoruz. Ancak laboratuvar üretimi
çok hýzlý olmadýðý için çok fazla
numunemiz elimizde olamýyor. Bu
nedenle deneklerimiz sýnýrlý sayýda
kalýyor. Bir de solüsyonu kullananlardan saçlar çýktýkça belli sürelerle
fotoðraflarýný alma taahüdü alýyoruz" dedi.
HAYATA OLUMLU ETKÝ
YAPACAK
Demirtaþ, teknolojilerini 6 ay
süreyle daha denekler üzerinde uygulayacaklarýný ve bütün sonuçlarý
alýp, klinik testleri tekrarlayacaklarýný dile getirerek, sonuçlarý ayrýca
deðiþik ülkelere gönderip tekrar bir
kontrol yaptýracaklarýný söyledi.
Teknolojinin etken maddesinin doðal yapýlar olduðu için bir
alerjen ya da iritan bir durum beklemediklerini ifade eden Demirtaþ,
þunlarý kaydetti:
"Bu teknolojiyle, sadece kozmetik ve týp alanýnda deðil, tarým,
hayvancýlý, tekstil, savunma sanayi,
maden gibi alanlarda da çok yaygýn
uygulamalara olanak saðlayabileceðiz. Herhangi bir kimyasal, hormonal ya da genetik etki yaratmadan,
tamamen fiziksel özelliklerin nano
boyutlarda daha etken olmasý prensibine dayanan nanoteknoloji ile
hayatýmýzda çok önemli olumlu deðiþikliklerin olacaðýndan eminiz"(AA)
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
28 EKÝM 2014
Muharrem ayýnýn
simgesi AÞURE
DENÝZ URAL
Aþurelik ürünler tezgahlarda yerini aldý.
Muharrem
Ayý'nýn gelmesiyle birlikte aþurelik
ürünler, marketlerdeki
özel
standlarda görücüye çýktý.
Hicri yýlbaþýnýn ardýndan Çorum’u aþure geleneði heyecaný sardý. Muharrem ayýnýn vazgeçilmezi
aþurelik ürünler bu sene de tezgahlarda yerini aldý.
Aþure malzemelerinin yer aldýðý bölümler hazýrlayan iþletmeler, zengin ürün yelpazesini müþterilerinin beðenisine sundular.
Tahýl ve kuru bakliyat baþta olmak üzere, kurutulmuþ meyve ve baharat çeþitlerinden oluþan malzemeler, Muharrem ayý gelenekleri arasýnda yer alan aþure
için tezgahlarý süslüyor.
Aþurenin bireysel olduðu gibi toplu daðýtýmlar
için de güzel bir ikramlýk olduðunu belirten iþletmeciler, aþure tarifi vermeyi de ihmal etmediler. Ýþte aþure
malzemeleri ve hazýrlanýþý:
Hitit Üniversitesi’nde yükseköðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler için kültürel paylaþým etkinlikleri düzenleniyor.
Uluslararasý kýna gecesi
AÞURE MALZEMELERÝ
Marketlerde de aþurelikler için özel standlar açýldý.
400 gram aþurelik buðday,
1 su bardaðý nohut,
1 su bardaðý fasulye,
Yarým su bardaðý üzüm,
250 gram kuru kayýsý / incir,
1 su bardaðý portakal suyu,
10 tane karanfil,
yarým su bardaðý fýndýk,
1 çay kaþýðý tereyað,
1 yemek kaþýðý niþasta,
3 adet portakal kabuðu (Kare
kesilip acý suyu
gidene kadar 5-6
defa suyu deðiþtirilerek kaynatýlýr
ve süzülür.)
Süslemek
için arzuya göre
ceviz içi, badem,
toz tarçýn, toz antep fýstýðý.
HAZIRLANIÞI
Buðdayý akþamdan 15 dakika haþlayýp tencerede
bekletin. Nohut ve fasulyeyi ayrý tencerelerde bol suda
15 dakika haþlayýp bekletin. Sabah buðdayý, suyunu
ayarlayarak kýsýk ateþte aðýr aðýr piþirin. Soðuduktan
sonra kabuklarýný ayýrýn. Buðday özleþince içine nohut
Aþure hazýrlamak isteyenlere tarifi verildi.
ve fasulye ekleyin. 1 yemek kaþýðý niþastayý, 1 çay
bardaðý soðuk suda eritip
buðdaya karýþtýrýn. Göz kararý ve hububatýn özelliðine göre sýcak su ile takviye
edin. Malzemeler kývama
gelince içine iri kýyýlmýþ
fýndýk, üzüm, kayýsý, portakal kabuðu, yað ve tuz ekleyin, ardýndan þeker koyun. Birkaç taþým kaynatýn. Bu iþlemler yapýlýrken
portakal suyunu 1 su bardaðý ekleyin ve karanfil ekleyerek 15 dakika kaynatýn. Ocaktan indirmeye yakýn içinde portakal suyu
kaynatýlan karanfili, tel
süzgeçten geçirerek ekleyip karýþtýrýn.
Aþureyi servis tabaðýna alýp soðutun. Üzerine
tarçýnla harmanlanmýþ iri
kýyýlmýþ ceviz yayýn ve arzuya göre kabuðu soyulmuþ bademlerle, fýstýklarla
ve narla süsleyin. AFÝYET
Bazý kurum ve kuruluþlar, Muharrem Ayý nedeniyle halka aþure daðýtacak.
OLSUN.
Aþure geleneði, Muharrem ayýnýn en güzel ikramý olarak dikkat çekiyor.
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Uluslarasý
Gençlik Kulübü,
geleneksel kýna
gecesi organizasyonu düzenledi.
Geçtiðimiz
Cumartesi akþamý
Narçil Nargile Kafe’de gerçekleþen
kýna
gecesine
Uluslarasý Gençlik
Kulübü Baþkaný
Muhammed Þener
ve yönetim kurulu
üyeleri ile Hitit
Üniversitesi’nde
öðrenim gören yabancý öðrenciler
katýldý.
Türk kültürü
ve Çorum yöresi
geleneklerinin tanýtýldýðý etkinlikte
genç çiftin mutluluðuna ortak olan
yabancý uyruklu
öðrenciler, müzik
eþliðinde gönüllerince eðlendiler.
Nurettin
Koç’la birlikte organizasyon hakkýnda bilgi veren
Kulüp
Baþkaný
Muhammed Þener, 25’e yakýn ülkeden 125’i aþkýn
yabancý öðrencinin Hitit Üniversitesi’nde yükseköðrenim gördüðünü söyledi.
Uluslarasý
Gençlik Kulübü
olarak yabancý öðrencilere
Türk
kültürünü tanýtmayý ve Çorum’daki
ihtiyaçlarýný karþýlamayý kendilerine
görev edindiklerini anlatan Muhammed Þener,
kültürel paylaþým
etkinlikleri kapsamýnda temsili bir
kýna gecesi organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.
Kulüpleri
aracýlýðýyla ülkeler arasý öðrenci
deðiþimi programlarý konusunda danýþmanlýk desteði
de sunduklarýný
dile getiren Þener,
gerçekleþtirdikleri
faaliyetlere Çorumlu eðitim gönüllülerinden katký beklediklerini
ifade etti.
Kulüp Baþkaný Muhammed Þener (ortada)
kýna gecesi organizasyonu hakkýnda bilgiler verdi.
Temsiyi kýna gecesi organizasyonunda Türk kültürü ve Çorum gelenekleri tanýtýldý.
Yabancý uyruklu öðrenciler, Türk arkadaþlarý ile ayný organizasyonda buluþtular.
Geceye katýlanlara çeþitli hediyeler verildi.
Kýna gecesine katýlan gençler, türküler eþliðinde gönüllerince eðlendiler.
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
11
Hizmet-Ýþ’ten
Uslu’ya ziyaret
RECEP MEBET
Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu
makamýnda ziyaret etti.
Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl
Temsilcisi Mustafa Köroðlu öncülüðündeki ziyarete,
Hizmet-Ýþ Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya ve Ýl
Muhasibi Radi Solak katýldý.
Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen ziyarette
konuþan Mustafa Köroðlu, geçmiþ olsun dileklerini
ilettiði Salim Uslu’nun hac ibadetini de hayýrladý.
Sendikal faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren
Köroðlu, çalýþanlarýn talepleri noktasýnda da eski bir
sendikacý olan Uslu’yu bilgilendirdi.
Nezaket ziyaretinden dolayý misafirlerine
teþekkür eden Uslu ise Hizmet-Ýþ Sendikasý
yönetimini tebrik ederek baþarýlar diledi.
Lider Balýkçýlýk, zengin ürün çeþidiyle sezona iddialý girdi.
Lider Balýkçýlýk
hizmette iddialý
RECEP MEBET
Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Kayýt dýþý iþçiliðe karþý savaþ
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, kayýt
dýþý iþçi çalýþtýranlara savaþ açtý
Kayýt dýþý çalýþanlara "Maaþa iliþkin banka
dekontlarýný saklayýn, çalýþtýðýnýza iliþkin Sosyal
Güvenlik Kurumu'na (SGK) kendi bildiriminizi
yapýn" uyarýsý geldi. SGK yetkilileri, bu dekontlarýn
ve bildiriminin iþçinin çalýþtýðýný ispatlayýcý nitelik
taþýdýðýný bildirdi. Yetkililer, "Çalýþanlar aldýklarý
maaþlara iliþkin banka dökümlerini mutlaka
muhafaza etsin" dedi.
KÝMLÝK GÝZLENÝYOR
Þikayette bulunan vatandaþlarýn kimlik
bilgilerinin gizlendiðini belirten SGK yetkilileri,
þunlarý kaydetti: "Vatandaþlarýmýz rahatlýkla
baþvurabilir, 'ALO 170' hattýmýza veya dilekçe
verdikleri takdirde dilekçelerine 'Ýsmimin
açýklanmasýný istemiyorum' diye belirtirlerse
gizliliðe riayet edilmektedir."(Haber7)
Özdemir ve Akcan Aileleri’nin mutlu günü
Ahmet ile Nurten evlendi
Arslan Nakliyat
sahibi Arslan Özdemir’in
oðlu Ahmet Özdemir,
Nurten Akcan ile hayatýný
birleþtirdi.
Satý-Arslan Özdemir
çiftinin oðlu Ahmet,
Þerife-Mehmet Akcan
çiftinin kýzý Nurten ile
dünyaevine girdi.
Önceki akþam Vadi
Düðün Salonu’nda
düzenlenen düðün törenine
MHP Çorum eski
Milletvekili Muharrem
Þemsek, Çorum
Gazeteciler Cemiyeti
Genç çiftin nikah þahitliklerini Muharrem Þemsek ve Abdullah Curkuþ yaptý.
Baþkaný Þevket Erzen, bazý
ise Muharrem Þemsek ve Abdullah Curkuþ yaptý.
siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri,
sanayici ve iþadamlarý, Özdemir ve Akcan Aileleri ile
Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli
çok sayýda davetli katýldý.
eðlenceler eþliðinde devam etti.
Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme
HAKÝMÝYET, Nurten-Ahmet Özdemir çiftini
Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini
kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Murat Çetin)
Kemal Topçu’nun sahibi olduðu Lider Balýkçýlýk,
zengin ürün çeþidiyle sezona iddialý girdi.
Osmancýk
Caddesi
numara
77/B’de hizmet veren Lider Balýkçýlýk,
Karadeniz’in derya
kuzularýný Çorumlular’la buluþturuyor.
Baba mesleði
olan balýkçýlýkta 25
yýlý aþkýn tecrübeye
sahip olduðunu vurgulayan Kemal Topçu, “Günlük taze
balýk çeþitlerimizle
Çorum halkýnýn hizmetindeyiz” dedi.
Çupra, levrek,
somon, Alaska somonu, alabalýk, kefal, palamut, mezgit, istavrit, kalamar, zargan, barbun,
çinekop, lüfer, sarýkanat, yayýn ve
hamsi gibi balýk çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný anlatan
Topçu, hafta içinde
ücretsiz balýk temizleme hizmeti de verdiklerini kaydetti.
Müþterilerinin
talepleri doðrultusunda balýk sipariþi
de aldýklarýný hatýrlatan Topçu, “Sonbahar-Kýþ döneminde zengin balýk reyonumuz, ilkbaharyaz döneminde ise
sebze ve meyve reyonlarýmýzla müþterilerimize hizmet
veriyoruz. Balýk çeþitlerimizi yakýndan
görmek ve detaylý
bilgi almak isteyen
herkesi Osmancýk
Caddesi’nde faaliyet gösteren Lider
Balýkçýlýk’a davet
ediyoruz” diye konuþtu.
Kemal Topçu’nun sahibi olduðu Lider Balýkçýlýk, hizmetlerini tanýttý.
Lider Balýkçýlýk, Karadeniz’in derya kuzularýný Çorumlular’la buluþturuyor.
Ekim’de çiçek açtý
RECEP MEBET
Arslan Nakliyat sahibi Arslan Özdemir’in oðlu Ahmet Özdemir, Nurten Akcan ile hayatýný birleþtirdi.
Gülabibey Mahallesi
Cemilbey Caddesi’nde eski lojman binalarý bahçesinde bulunan armut aðacý, Ekim ayýnda çiçek açtý.
Bembeyaz çiçeklerle
donanan aðacý görenler
hayrete düþtü. Ýlk kez böyle birþeyle karþýlaþtýklarýný
belirten apartman sakinleri, güneþin yüzünü göstermeye devam ettiði bugünlerde aðacýn yalancý bahar
yaþadýðýný belirttiler.
“Çiçekler meyveye
dönüþür mü bilinmez” diyen vatandaþlar, aðacý þaþkýn bakýþlarla inceleyenlerin sayýsýnýn her geçen
gün daha da arttýðýný ifade
ettiler.
Çorum’da bir apartmanýn bahçesindeki armut aðacý Ekim ayýnda çiçek açtý.
12 SALI 28 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Hafýza kaybý yaþamayabilirsiniz
aþlanmaya baðlý hafýza kaybýna
Yçözüm
yakýn.
Kakaodan elde edilen flavanol adlý
maddenin yaþlanmaya baðlý olarak
ortaya çýkan hafýza kaybý sorununu
giderebileceði gösterildi.Columbia
Üniversitesi Týp Merkezi'nden
(CUMC) bilim adamlarýnýn yaptýðý
araþtýrma, yaþlanmaya baðlý olarak
ortaya çýkan hafýza kaybýnýn beynin
belirli bir bölgesindeki deðiþikliklerden
kaynaklandýðýný ve besin takviyesini
içeren bir müdahaleyle
düzeltilebileceðini gösteren ilk çalýþma
olmasý açýsýndan önem taþýyor.
Taub Enstitüsü'nden Dr. Adam M.
Brickman'ýn baþkanlýðýnda yapýlan
araþtýrma, Nature Neuroscience adlý
bilimsel derginin yaný sýra CUMC'un
internet sitesinde yayýmlandý.
Yaþlarý 50 ila 69 olan 37 saðlýklý
hasta üzerinde 3 ay süren araþtýrmada
bir gruba günde 900 miligram yüksek
flavanol, diðer gruba ise günde 10
miligramlýk düþük flavanol içeren diyet
uygulandý.
Araþtýrmanýn sonunda yaplan 20
dakikalýk þekil tanýma testinde, yüksek
flavanol takviyesi alan grubun diðer
gruba göre önemli ölçüde baþarýlý
olduðu görüldü.
Araþtýrma ekibini kýdemli üyesi
Nöroloji Profesörü Scott. A. Small,
bellek testine iliþkin yaptýðý
açýklamada, "Çalýþmanýn baþýnda 60
yaþýndaki kiþilerin hafýza özelliklerini
taþýyan katýlýmcýlarýn hafýzalarý 3 ay
sonunda 30-40 yaþ hafýzasýna eriþti"
dedi. Small buna karþýlýk bulduklarý
sonucun ayný araþtýrmanýn daha geniþ
bir grup üzerinde tekrarlanarak teyit
edilmesinin ardýndan bilimsel bir
deðeri olabileceði uyarýsýnda bulundu.
Small tarafýndan daha önce yapýlan
araþtýrma, insan beynindeki gyrus
dentatus adý verilen bölgede
yaþlanmayla ilgili deðiþiklikler olduðu
belirlenmiþti. Ancak bu araþtýrma,
yaþlanmaya baðlý hafýza kaybýnýn bu
deðiþikliklerin bir sonucu olarak mý
oluþtuðu konusu belirlenememiþti.
Özel olarak geliþtirilmiþ beyin
görüntüleme cihazlarýnýn kullanýldýðý
yeni çalýþmadaysa araþtýrmacýlar daha
önce farelerdeki gyrus dentatus
bölgesindeki nöral baðlantýlarý
geliþtirdiði ortaya çýkarýlan flavanol
maddesinin insan beynindeki etkilerini
yakýndan gözlemleme imkanýna
kavuþtu.
Gyrus dentatus bölgesindeki kan
hacmini yeni geliþtirilmiþ özle
cihazlarla ölçerek yaptýklarý
araþtýrmanýn sonucu hakkýnda bilgi
veren Brickman, "Katýlýmcýlarýn
beyinlerini görüntülediðimiz zaman
flavanol içeren içecekler tüketen
katýlýmcýlarýn beynindeki gyruz
dentatus bölgesinin fonksiyonlarý
üzerinde fark edilebilecek deðiþiklikler
olduðunu gördük" dedi.
Yaþlanmaya baðlý olarak ortaya
çýkan hafýza kaybý, baþta öðrenme ve
insanlarýn yeni tanýþtýklarý kiþilerin
adlarýný veya anahtarlarýný nereye
býraktýklarýný hatýrlayamamasý olmak
üzere yaþlandýkça kavrayýþ
yeteneklerinde ortaya çýkan azalmalar
olarak tanýmlanýyor. Eriþkinliðin erken
evrelerinde ortaya çýkan bu normal
durum 60'lý yaþlara kadar yaþam
kalitesi üzerinde fark edilebilir bir
deðiþiklik yaratmýyor.(AA)
Sertifikalý tohum
verimi artýrýyor
G
ýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Tohumculuk Daire
Baþkaný Veysel Kolcu, sertifikalý
tohumun hububatta yüzde 25, hibritte
ise yüzde 100'e yakýn verimi artýrdýðýný
söyledi.
Kolcu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnca düzenlenen "Sertifikalý
Tohum Tanýtým Toplantýlarý"
kapsamýnda, Kadir Has Kongre
Merkezi'nde düzenlenen "Çiftçi
Buluþmalarý"na katýldý.
2005 yýlýndan bu yana Bakanlýðýn
sertifikalý tohum kullanan çiftçilere
destek verdiðini belirten Kolcu, 2002
yýlýnda 145 bin ton sertifikalý tohum
üretildiðini, 2013'de ise bunun 743 bin
tona ulaþtýðýný söyledi.
Türkiye'de ihtiyaç olan tohum
türlerinin belirlendiðini anlatan Kolcu,
bu türleri üreten firmalara 2008'den bu
yana ciddi destek verdiklerini kaydetti.
“HUBUBATTA YÜZDE 25,
HÝBRÝTTE ÝSE YÜZDE 100'E
YAKIN VERÝM ARTIYOR”
Kolcu, çalýþmalarýn Tohumculuk
Kanunu çerçevesinde yürütüldüðüne
dikkati çekerek, "2023 yýlýnda 1 milyon
ton sertifikalý tohum üretme hedefimiz
var. Bunu þu anki üretim potansiyeliyle
çok rahat karþýlayabiliriz. Biz diyoruz ki
'saðlýklý materyali üretirken kaliteden
ödün vermeyelim.' Çünkü bitkisel
üretimin ana kaynaðý olan tohumda
kalite ilk þart. Sertifikalý tohum
kullanýlýrsa hububatta yüzde 25, hibritte
ise yüzde 100'e yakýn verim artýyor.
Böylece sadece çiftçi deðil Türkiye
kazanabiliyor" þeklinde konuþtu.
“4,5 MÝLYAR DOLAR ÇOK
CÝDDÝ BÝR RAKAM”
Bitkisel üretimden kaynaklanan
ihracat rakamlarýna vurgu yapan Kolcu,
"4,5 milyar dolar çok ciddi bir rakam.
Üretim alanlarý daralmasýna
raðmen üretim miktarý yükseliyor.
Bunun izahý sertifikalý tohumdur, iyi
toprak hazýrlýðý, iyi bitki beslemesidir"
ifadelerini kullandý.Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý Tohumculuk
Daire Baþkanlýðýndan Ziraat Mühendisi
Müfit Þimþek de sertifikalý tohumun
avantajlarýna dair sunum yaptý.
Konuþmalarýn ardýndan çiftçilerin
sertifikalý tohuma yönelik sorularý
cevaplandýrýldý.(TRTHaber)
Þeker hastalarýna iki müjde
A
ðýzdan alýnan insülinin üretimine yeniden
baþlandýðý ve iðnesiz kan þekeri ölçümünü
saðlayan cihazýn da yolda olduðu açýklandý.
Almanya’nýn Münih kentindeki
Schwabing Kliniði’nin Diyabet Diyet Merkezi
Müdürü Hedwig Rauch, Türkler için
düzenlenen özel diyabet bilgilendirme
toplantýsýnda konuþtu.
Rauch, aðýzdan alýnan insülinin üretimine
yeniden baþlandýðýný ve kola takýlan
mikroçiple, iðnesiz kan þekeri ölçümünü
saðlayan cihazýn önümüzdeki ay piyasaya
çýkarýlacaðýný müjdeledi.
Rauch, “Aldýðýmýz duyumlara göre bir
Amerikan þirketi aðýz ensülinleri üretimini
yeniden baþlatmýþ. Özellikle iðneden korkanlar
için çok rahat olan bu metodun yýl sonuna
kadar Almanya’da da yayýlacaðýný
düþünüyoruz” dedi.
Günde üç- dört kez kan þekerini ölçmek
zorunda kalan þeker hastalarýnýn bu dertten de
kurtulacaðýný söyleyen Hedwig Rauch, “Kola
takýlan ve 14 günde bir deðiþtirilen mikroçip ve
bunu tarayýp kan þekerini ölçen yeni alet
sayesinde þeker hastalarý büyük bir yükten
kurtulacak. Abbott Ýlaç Firmasý’nýn
önümüzdeki ay piyasaya süreceði bu sistemin
her biriminin yaklaþýk 60 Euro olmasý
nedeniyle hastalýk kasalarý olaya pek sýcak
bakmýyor, ama sistem Ýnternet üzerinden özel
olarak sipariþ verilebilecek“ þeklinde
konuþtu.(DHA)
IÞÝD internet savaþýný kazandý
A
BD Temsilciler Meclisi Ýç Güvenlik
Komitesi Baþkaný Michael McCaul,
Kanada’da önceki haftaki iki terör saldýrýsýnýn ve New York’ta baltalý bir kiþinin
polise saldýrmasýnýn terör örgütü IÞÝD’in
internetteki propagandayý kazandýðýnýn
göstergesi olduðunu söyledi.
McCaul, ABC televizyonunda yayýnlanan "This Week" programýna katýldý. IÞÝD kaynaklý tehdidi deðerlendiren
McCaul, geçen hafta Kanada’nýn Quebec eyaletinde Martin Couture Rouleau'nun aracýyla bir askeri ezmesi ve baþkent Ottowa'da Michael Zehaf Bibeau’nun bir askeri öldürüp parlamento binasýna rastgele ateþ açmasýnýn yaný sýra
ABD’de New York’ta Zale Thompson’ýn
baltayla iki polisi yaralamasýný hatýrlattý.
Tek baþlarýna hareket ederek kanlý eylem
gerçekleþtirenler için kullanýlan "yalnýz
kurt" tehlikesine dikkati çeken McCaul,
Kuzey Amerika’da bir hafta içinde görülen üç olayýn IÞÝD’in internetteki propagandayý kazandýðýný gösterdiðini dile ge-
tirdi. McCaul, "Onlar, Batý’ya ve
ABD’ye karþý savaþ kampanyasý baþlattýlar ve geçen haftanýn bu üç örneði onlarýn kazandýklarý gösteriyor" dedi.
McCaul, "yalnýz kurtlarýn genellikle bodrum katlarýnda interneti kullanarak
radikalleþtiðini" anlatarak bu kiþilerin
durdurulmasýnýn çok zor olduðuna vurgu
yaptý.
Programa katýlan eski Beyaz Saray
Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Matt Olsen de ülke içinde terör saldýrýlarý planlamanýn yeni bir þey olmadýðýný ancak IÞÝD kaynaklý propagandanýn
endiþeleri artýrdýðýný kaydetti. Olsen,
"IÞÝD propagandasý, ekstra kaygýlara neden oluyor, çünkü onlar mesajlarýný internete koymada çok iyiler ve destekçilerinin nerede bulunurlarsa orada saldýrýlar
yapmasýný istiyorlar" ifadesini kullandý.
Cumhuriyeçi Parti New York Milletvekili Pete King ise ABD’de Müslüman toplumlarýn izlenmesinin daha fazla
yapýlmasýný istedi.(TRTHaber)
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:4 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:176
2014
28
EKÝM
Cumhuriyetten sonra, ilk nüfüs
sayýmý (1927) - Ankara Radyosu'nun
yayýna baþlamasý (1938)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.30
05.57
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.31 AKÞAM 16.53
14.23 YATSI
18.13
Ya âlim, ya ilim öðrenen, ya dinleyen, ya da
bunlarý seven kimse ol! Sakýn beþincisi olma!
Yoksa helâk olursun! Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
D
Van depreminde akýlda kalanlar
epremlerde, yangýnlarda, sellerde,
Dedi: 'Baba ödev yapmam lazým,
trafik kazalarýnda, þehit cenazelerinde
Evin yakýnýndaki Internet Kafeden,
vs. bazen acýklý hikâyeler ortaya çýkar. Bu
Babasý dedi:'' Oðlum gidebilirsin,
durum mevcut acýyý bir kat daha artýrýr.
Sakýn gecikme bizi endiþelendirirsin''
Duygusal insanlar günlerce etkisinden kurtulamaz. Tabiri caizse lokma boðazýna
Yunus atladý gitti, Internet Kafeye,
týkanýverir. Ufak tefek sýkýntýlardan müþteÖdevini yapýp, hemen gelecekti eve.
ki iken þükre yönelir.
Babasýný hem sever, hem sayardý
Bu baðlamda Marmara, Düzce
Söz
verdiðinde, sözünde dururdu
depremlerinde olduðu gibi 23 Ekim 2011
Daha çok zaman geçmeden,
tarihinde Van- Erciþ'te yaþanan 7,2 þiddetindeki depremden sonra ilginç ve acýklý
Mahir ODABAÞI
O da korkunç depreme yakalandý,
Milli Eðitim Müdürlüðü
hikâyeler ortaya çýktý. Van aðladý, Türkiye
Bir kahraman aðabey ona siper oldu
Sivil Savunma Uzmaný
aðladý. Ýþte birkaç tanesi.
Enkaz altýnda zor saatler böyle doldu
Hanife öðretmen,17 Aðustosta enkazHerkes baþý derdine düþmüþ,
dan 8 saat sonra çýkarýldý. Erçiþ depreminde tekrar
Kendi yakýnlarýyla uðraþýyor,
enkazýn altýnda kaldý ve 18 saat sonra çýkarýldý.
Melike öðretmen, Afyon depreminde anne- Bilinçsizce saða sola dolaþýyor,
babasýný kaybetti. Bir aileye evlatlýk verildi. Yunus'un babasý þanslý ki,
Okutuldu. Sýnýf öðretmeni oldu. Ýlk maaþýný fakir köy Kurtarmacýlara erkenden ulaþýyor
çocuklarýna daðýttý. Ve ölen öðretmenlerden biri de o
Çok geçmeden kurtarma ekipleri geldi
oldu.
Ferhat; enkazýn altýnda þampuan buldu, ayýcýk Enkaz üzerinde durum tespitine yöneldi
buldu baþaltýna koydu. Leblebi kutusu denk geldi ve Yunus içerden ''imdat-imdat'' diye ses verdi
bununla bir hafta idare ederim dedi. Ýçini boþalttýðý Bu arada siper olan kahraman aðabey ölüverdi
valiz nasýlsa beline geldi ve belini korudu. Annesi de
Uzun uðraþlar sonucunda Yunus görüldü,
yanýndaydý ve yaþýyordu. Son demde annesi. 'Yavrum,
hakkýný helal et dedi ve kelimeyi þahadet getirerek Kurtarýcýlar buruk bir sevince büründü
Babasýna dediler: ''müjde oðlun kurtuldu''
ruhunu teslim etti'
Bu depremde öðretmenlerden ölenlerin çok …………………………………………,
olmasýnýn nedeni, eðitim semineri için gelmiþ Yunus dedi: ''Amca, saat þimdi kaç oldu?''
olmalarý. Seminer bitince internet kafe veya Kurtarýcý þöyle bir baktý: ''Gece saat 10'du''
arkadaþlarýnýn evine birleþmiþ olmalarý. Hepsinin
Yunus dedi: ''Eyvah, ben çok geç kaldým,
ortak yönü ilk görev yeri, 30 yaþ altýnda ve il dýþýndan
Babama verdiðim sözüme sadýk olamadým.''
olmalarý.
Erciþ'te 14 günlük Azra bebek, annesiyle 3.gün ………………………………….,
kurtarýldý. Süt akmayýnca annesi onu enkaz altýnda Netice, Yunus'u çýkarýp koydular ambulansa,
Orada bulunanlardan birisi kulaðýma fýsýldadý:
tükürükle besledi ve yaþama beraberce tutundular.
13 yaþýndaki Yunus internet kafeye gitti. Orada ''Maalesef iç kanamasý var. Keþke yaþasaydý''
depreme yakalandý. ismi meçhul kahraman aðabey …………………………………….,
kendini feda ederek Yunus'a siper oldu ve Yunus kur- Babasý bir an olsun oðlunun elini býrakmadý,
tarýldý. Eve geç kaldýðýný ve babasýnýn kendisine kýza- …………………………….,
caðýný düþünerek korkuyla kamera ýþýðýna bakarken
Ambulans Aðrý'ya doðru yol aldý
ekran baþýnda tüm Türkiye'yi aðlattý. Kurtarýlýp yaþama tutununca sevince, akabinde hayatýný kaybedince Biraz sonra acý haber dünyaya yayýldý
hüzne boðdu. O son ürkek bakýþ ülkemizde ve dünya Enkazda Yunus’un ibretlik hikâyesi kaldý
Yunus'un ölümüne en çok üzülenler kurtarmacýlardý
medyasýnda yerini aldý.
Ben de þiir diliyle Yunus'un hikâyesini anlat- *
maya çalýþtým. Yeni Yunus'lar ölmesin diye…
Bazýlarý dedi:
*
'Yunuslarýn evi yýkýlmamýþ, evden çýkmasaydý, yaþarmýþ'
YUNUS'UN HÝKÂYESÝ
Babasý dedi: ''Öyle demeyin dostlar, takdiri ilahi
budur,
Yunus henüz 13 yaþýndaydý,
Ýnþallah Rabbim, cennette bizi Yunus’umuza kavuþGençliðinin daha baþýndaydý…
turur''
Güneþli bir Pazar günü,
(M. Odabaþý - tel: 536 5681141)
Sabah kaktý erkenden,
B
Gün Bu Gün…2
öyle bir zamandýr.. Ondan bir iki kiþiye
dahi itimat edilmediði bu zamanda, en
muhkem kale bu kaledir..
Ýçinde doðruluk vardýr,
merhamet vardýr, þefkat vardýr, Tefekkür
kardeþlik vardýr, cömertlik var- Dünyamýz
dýr, aziz hasletler vardýr, mertlik vardýr, civanmertlik vardýr,
samimiyet vardýr, ahde vefa
vardýr, birliktelik vardýr.. Yol iþte budur..
Böyle birlikteliðin zaman
ve mekan ile, çaðlar ile, asýrlar
ile sýnýrlamasý yoktur.. Birisi Raþit Yücel
Dünyanýn altýnda, üstünde, biri
rasityü[email protected]
altýda, biri doðusunda, birisi bacorumhakimiyet. net
týsýnda, birisi dünyada da, diðeri ahiret te olmasý bu beraberliðe zarar vermez…
Bundan daha güzel bir þeref yoktur..
Ehli imanýn hayatý Adem Aleyhisselam ile
baþlar, son doðan ve ölenle devam eder..
"Sizler bir birinize nesebi kardeþten daha
yakýnsýnýz" müjdesi buna bir iþarettir..
Ýþte asrý saadet… Ýþte ehli iman.. Ýþte kardeþlik..
"Bizler öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki; cennet gibi güzel, güneþ gibi parlak
ve saadeti ebediye gibi þirindir."
Bunun canlý misalini yaþýyoruz..
Birimiz, kendi Dünyasýnda bunu göremiyorsa kendisine bakmalý..
Nerede hata yapýyor?
Okumasý, derslere devamlýlýðý, hamiyet ve
fedakarlýðý, civanmertliðinde noksanlýklar varsa bu hazzý alamaz…
Bir kimsenin kýymeti himmeti nisbetindedir. Bir kimsenin himmeti sadece kendisine ise
o bir hiçtir.. Ýþte gün bugündür..
Duygularýn ve hisleri heyecana geldiði anlardýr.. Çünkü nurlar "Küre-i arz ve küre-i havai ye yi kendi ile alakadar eder."
Ve hiçbir kimse Anadolu'nun sinesinden
bunu söküp atamaz.. Bu hasletlere bu ülke ve
Dünya insanlarýnýn ekmek kadar, su kadar, Hava kadar ihtiyacý vardýr.
Bu dairenin bir çok basamaðý vardýr.
Bir basamaðýnda mutlaka olalým.
O bizi piþman etmeyecektir.
(Son)
2.8370
2.8377
2.2353
2.2361
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Gram
223 03 00
ALIÞ
88,34
SATIÞ
88.38p
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
224 44 94
NÖBETÇÝ ECZANELER
KULE ECZANESÝ
H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER
BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR
CAD. NO:6 - ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
223 13 08
13
Yýl:24 Sayý: 7029
28 EKÝM 2014
SALI
BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ
SEDA KOÇAK
HÜRRÝYET CAD. NO:13 SAAT KULESÝ YANI
213 50 76
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
METEOROLOJÝ
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1-Aksungur Köyü' , Kozanoðlu Mahallesi' nden gelme,
Ali ÇELÝK' in oðlu; Hüseyin ÇELÝK .
2-Seydim Köyü' nden gelme, Þenol KOLDAÞ' ýn oðlu;
Tuncay KOLDAÞ.
3-Boðabaðý Köyü' nden gelme, Hasan MÝÇÝ, Gazi DEMÝR ve Zeki ÞAHÝN' in kayýnbiladeri, Abdullah DEMÝRKAN' ýn eniþtesi, Latif DEMÝRKAN' ýn babasý; Yalçýn DEMÝRKAN.
4-Tarhankozlusu Köyü' nden, Yusuf, Kerim ve Bekir
GÜLER' in babasý, Çorum Valiliði Yazý Ýþleri Müdürü Kadir
GÜLER' in amcasýnýn oðlu, Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri
Müdürü Veysel GÜNEY' in halasýnýn oðlu, Çorum Valiliði çalýþaný Emir AVCI ve Ayla AYDIN' ýn dayýsý; Yaþar GÜLER.
5-Teslim Köyü' nden gelme, Merhum Osman KOÇAK'
ýn eþi, Merhum Hasan Ali KÖSE, Emekli Öðretmen Hüseyin
DOÐRUSÖZ, Paþa ÞÝMÞEK ve Feridun KÖSE' nin kayýnvalidesi, Arap KÖSE' nin annannesi; Nazegül KOÇAK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI
www.corumhakimiyet.net
28 EKÝM 2014
Kazazede
öðrencilere
geçmiþ olsun
mesajý
A
Dünya Ehlibeyt Vakfý Genel Baþkaný Fermani Altun’un ev
sahipliðinde Ankara'da Muharrem iftarý düzenledi.
Uslu, Muharrem iftarýna katýldý
D
ünya Ehlibeyt Vakfý Genel Baþkaný
Fermani Altun’un ev sahipliðinde
Ankara'da Muharrem iftarý düzenledi.
Ýftara; Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala,
Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Öznur Çalýk, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BBP
Genel Baþkaný Mustafa Destici, Saadet
Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak,
Saadet Partisi eski Genel Baþkaný Recai
Kutan, RTÜK Baþkaný Davut Dursun,
Ýran Büyükelçisi Ali Rýza Bikdeli, sanatçýlar Bedia Akartürk, Mustafa Saðyaþar
ile çok sayýda davetli katýldý.
Dünya Ehl-i Beyt Vakfý Genel Baþkaný Fermani Altun insanlarýn neyi eksik
bilirse onun zararýný çektiðine iþaret ederek, “Ýnançta öyledir; inancý doðru bilirseniz muhabbettir, sevgidir, saygýdýr, berekettir dayanýþmadýr, haktýr, hukuktur,
ilimdir, yüksek ahlaktýr, nefsini aþmýþ güzel insandýr. Yüce Rabbimizin bütün insanlarý ayný ortak deðerlerle yarattýðý deðerlere sahip olmaktýr. Bu da ehli kamil
insan olmak demektir. Geride iki nesne
kalýyor cahiller ve zalimler. Peygamber
Efendimiz ‘Ümmetimin ehl-i kamil olmasýný þart koþuyorum.” demiþtir. Çünkü
zalim ve cahilin dini olmaz. Ehl-i kamiller ittifakta, bu deðerlerde yarýþýr. Cahiller kavgada yarýþýr, zalimler nefiste yarýþýr. Onun için cahillerin bilgilendirilmesi
zalimlerin de ýslah edilmesi gerekiyor
dünya nizamý için.” dedi.
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala da farklýlýklarýn en büyük zenginlikler olduðundan söz ederek, “Eðer aramýzda bir muhabbet eksikliði varsa bu bizim geleneðimizden tevarüz etmiþ bir problem deðildir. Bunun farkýnda olarak ve bizi bir arada olduðumuz zaman neler yapabileceðimizi daha iyi bilenlerin ayrýþtýrmaya çalýþtýðýný çok iyi fark ederek yolumuza devam etmeliyiz. Bunlar farklý inanç gruplarýnýn olmadýðý anlamýna gelmez farklý
dinden insanlarýn bir arada bulunamayacaðý anlamýna gelmez. Biz Allah’ýn bütün insanlarý yattýðýný ve onlar hangi dine
inanmak istiyorlarsa hangi düþünce, hangi inanca inanmak istiyorlarsa o hürriyeti de beraberinde verdiðini bilenlerdeniz.
Ve biz birçok dinin birçok düþüncenin
birçok etnik grubun yeryüzünde ne kadar
farklýlýk varsa onlarýn tamamýnýn bir arada yaþadýðý kültürel ve fiziki coðrafyanýn
600 yýla yakýn bir medeniyetin evlatlarýyýz. Bize kimse bir arada yaþama kültürü
nedir öðretemez. Bize kimse inançlara
saygý nedir öðretemez. Bir arada nasýl
yaþanýr farklýlýklar nasýl zenginleþtirilir,
nasýl birbirine katkýda bulunur ve nasýl
barýþ barýþ içerisinde bir dünya inþa delir
ve nasýl teröre vahþete Vandalizm’e ‘hayýr’ denir, barýþa kardeþliðe muhabbete
‘evet’ denir bunu birlikte tekrar inþa edelim” dedi.
Ehlibeyt Muhibleri, Muharrem
Orucundan sonra plaket töreninde sevgi,
barýþ ve kardeþlik dileklerini yinelediler.
K Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, dün sabah saatlerinde Çorum- Ýskilip Kavþaðý’nda meydana gelen trafik kazasý sonucu yaralanan öðrencilere geçmiþ olsun dedi.
Sabah saatlerinde Çorum’da Baþöðretmen
Anadolu Lisesi öðrencilerini taþýyan servisin, kavþak içerisinde yolcu indiren otomobille çarpýþmasý
sonucu 22 kiþi yaralandý.
Uslu, “Meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýlmýþtýr. Tek tesellimiz çocuklarýmýzýn durumlarýnýn
iyi olmasýdýr. Öðrencilerimize ve ailelerine geçmiþ
olsun dileklerimi sunuyor, sürücülerin daha dikkatli
olmalarý ve kamunun denetim zaaflarýnýn giderilmesi gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)
Uslu, Kaymakam
Erdoðan’dan bilgi aldý
K
argý ilçesine baðlý Saraycýk Köyü yakýnlarýndaki eski Sinop yolunun, Boyabat barajýna kaymasýyla oluþan toprak kaymasý nedeniyle üç köyün
grup yolunda ulaþýmda aksaklýklar meydana geldi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan’ý arayarak
konu hakkýnda bilgiler aldý. Uslu, Kargý ilçesine
baðlý Saraycýk Köyü yakýnlarýndaki eski Sinop yolunu baraj sularýnýn aþýndýrmasýyla yolda toprak
kaymasýnýn meydana geldiði, bundan dolayý da Karacaoðlan, Sinanözü ve Köprübaþý köylerinin kullandýðý grup yolunda ulaþýmda aksamalar yaþandýðý
bilgisini aldý.
Uslu, Kargý’ya baðlý Saraycýk Köyü yakýnlarýndaki baraj sularýnýn aþýndýrmasýyla meydana gelen toprak kaymasý sonucu 3 köyün ulaþýmýnýn Orman yolundan saðlanmasýyla herhangi bir maðduriyetin yaþanmadýðýný, alternatif yol çalýþmalarýnýn da
gündemde olduðunu belirtti.
Uslu, ayrýca Köylerde yaþanan sorunlarla ilgili de “Boyabat Elektriðin” teknik personelin bölgede halen incelemeler yaptýðýný ve kalýcý çözümlerin
kýsa zamanda gerçekleþtirileceðini umduðunu söyledi. (Haber Merkezi)
Enerji
kesintisi
(Haber Merkezi)
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 30-31 Ekim
tarihlerinde þebeke yenileme çalýþmalarý nedeniyle Ýskilip ilçesinde enerji kesintisi yapýlacaðýný
bildirdi.
Yapýlan açýklamaya göre, 30 Ekim Perþembe
günü 09.00-17.00 saatleri arasýnda Meydan Mahallesi ve Hasan Faký Sokaklara; 31 Ekim Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasýnda yine Meydan Mahallesi ve Akþemsettin Caddesine programlý olarak
elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün her akademik yýl baþýnda
düzenlediði tanýþma ve proje tartýþma mangalý bu yýl da düzenlendi.
Aktif Yaþam geleneði bozmadý
H
itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün
her akademik yýl baþýnda düzenlediði tanýþma ve proje tartýþma mangalý bu yýl da düzenlendi.
Programa Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi ve Aktif Yaþam Kulübü
Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Mustafa Bahar, Aktif Yaþam Kulübü Kurucu Baþkaný Semih Kýzldað ve çok sayýda öðrenci katýldý.
Aktif Yaþam Kulübü'nün geçmiþ yýllarda yaptýðý projeler ile bu yýl neler yapýlacaðýnýn tartýþýldýðý ve bazý projeler için görevlendirmeler yapýldýðý programda konuþan Rektör
Alkan, “Aktif Yaþam Kulübü Hitit Üniversitesi'nde standartlarý belirleyen bir hal aldý bu
çok önemli bir durumdur. Bir proje yapýlacaðý zaman Aktif Yaþam Kulübü yaptý bizde
yapmalýyýz gibi bir algý oldu bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. Bu sene performansýnýzýn geçen senelere göre daha da iyi olmasýný
temenni ediyorum.” dedi.
Ayrýca programýn sonunda Hitit Üniversitesi Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil
Hakyemez’in doðum günü nedeniyle eþi Nuran Hakyemez tarafýndan sürpriz pasta kesildi. Sürpriz karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemeyen Cemil Hakyemez, eþine ve Aktif Yaþam
ekibine teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Aktif Sen Çorum Temsilcisi Adem Yücel ve
beraberindeki üyeler okullarý ziyaretlere baþladý.
Aktif Sen okul ziyaretlerine baþladý
A
ktif Sen Çorum Temsilcisi Adem Yücel ve beraberindeki üyeler okullarý ziyaretlere baþladý.
Okullarý tek tek ziyaret ederek üyeleriyle ve tüm
eðitim çalýþanlarýyla tanýþarak, hasbihal eden ve
eðitimin sorunlarýný yerinde incelemek isteyen Aktif Eðitimciler, üyelerinin varsa sorunlarýný ve kendilerinden isteklerini sordular.
Ziyaretlerinde üyelerine sendikanýn hazýrladýðý ajandalarý hediye eden Aktif Eðitimciler, 30
okul ve 130 üyeyi ziyaret ettiler.
Okul ziyaretlerinde konuþan Ýl Temsilcisi
Adem Yücel, “Çorum Aktif Sen olarak adýmýza yakýþýr bir biçimde sahalara inip aktif olma kapsamýnda planýmýz ilk etapta üyemizin bulunduðu tüm
okullarý ziyaret etmek. Ziyaretlerimizde üyelerimizle teneffüslerde bir araya gelerek, kendilerinden
sendika yönetim ekibi olarak bizlerden beklentilerini ve isteklerini sorarak her zaman onlarýn yanýnda
olduðumuzu bir kez daha teorikte göstermek istedik. Burada amacýmýz ayný zamanda sendika üyemiz olmayan tüm diðer eðitim çalýþanlarýyla tanýþ
olmaktýr. Sizlere “Gelin Tanýþ Olalým” demekten
ziyade "Biz Size Gelelim" tanýþ olalým diyoruz.
Özellikle ülkemizin içinde bulunduðu çok sýkýntýlý
þu dönemlerde, insanlarýn ayrýþtýrýldýðý, kutuplaþtýrýldýðý bir hengamede, birlik ve beraberliðe daha
çok ihtiyacýmýzýn olduðu, A sendikasý olsun, B sendikasý olsun, kim olursa olsun herkese kucak dolusu sevgi ve muhabbetle ayaklarýna kadar gitmeyi
þeref saydýðýmýzý vurgulamak istedik. Ve tüm eðitim çalýþanlarýna ve özellikle sizlerin arkasýndayýz
diyen gönül dostlarýmýza hak hukuk adýna, eðitimin
ve eðitim çalýþanlarýnýn tüm sorunlarýný çözme adýna yola çýktýðýmýz mücadelemizde, yaný baþýmýzda,
omuz omuza olmamýz gerektiðini vurguladýk. Ziyaretlerimiz esnasýnda bizlere kucak açan üyelerimize, bizlerden sevgilerini esirgemeyen diðer eðitim çalýþanlarýna ve muhabbetimize ortak olmaktan
kaçýnmayan okul idarecilerimize, güler yüz ve tebessümleriyle bizlere çay ikramýnda bulunan tüm
diðer personele sonsuz teþekkür eder, saygýlarýmý
sunarým.” dedi. (Haber Merkezi)
Kargý Panayýrý
baþladý
Ç
orum’un Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl
düzenlenen asýrlýk ‘Kargý Panayýrý’ bu yýlda
mehteran takýmýnýn konseri ile çockulu bir þekilde
baþladý.
Kargý Belediyesi önünden yürüyüþe geçen
mehteran takýmýna protokolde eþlik etti. Saat kulesi meydanýnda devam eden konseri, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üst.Teð. Süleyman Erden, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ izledi.
Yaklaþýk bir saat süren konserde Çorum Belediyesi mehteran takýmýnýn söylediði þarkýlara vatandaþlarda eþlik etti. (ÝHA)
Fen Lisesi’nde toplantý
Fen Lisesi 2014-2015 Eðitim ve Öðretim Yýlý Okul Aile Birliði toplantýsý yapýldý.
F
en Lisesi 2014-2015 Eðitim ve Öðretim Yýlý Okul Aile Birliði toplantýsý
yapýldý.
Açýlýþ, yoklama, divan teþekkülü,
saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþlayan toplantý Okul Müdür V.
Mustafa Yeþil’in konuþmasý ile baþladý.
Konuþmasýnda 2014-2015 öðretim yýlýnýn öðretmen ve öðrencilere baþarýlý geçmesini diledi.
Ardýndan Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarý okunarak oy birliði ile kabul edildi. Divan Heyeti Baþkaný yeni
Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi için
aday olacaklarýn isim listesini istedi, daha sonra liste oylamaya geçildi. Oylama
sonucunda 2014-2015 Çorum Fen Lisesi
Okul Aile Birliði Yönetim Kuruluna Asil
Üyeler DSÝ 54. Þube Müdürlüðün'den
Mustafa Kaleycik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Dr. Nedim Ardýç,
Askerlik Bölge Baþkaný Albay Þenduran
Ýnan, Avukat Kenan Yaþar ve Yedek Üyeler Emine Bilecen, Þenol Aygün, Hüseyin Kýlýç, Vural Kayýr ve Süleyman Atcýoðlu seçildiler. Denetleme Asil Üyeliðe
iþadamý Ali Baykal, Yedek Üyeliðe Bünyamin Yeþil seçildiler.
Dilek ve temenniler kýsmýnda söz
alan Mustafa Kaleycik, “Bu yýl da Okul
Aile Birliði olarak özverili çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. 2 yýl önceki okul
baþarýsýný % 40’lardan %’55’lere çýkaran, özverili çalýþmalarýndan dolayý ekip
arkadaþlarýmý, okul idaresini, öðretmenlerimizi tebrik ediyor, öðrencilerimize de
baþarýlar diliyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Anadolu Lisesi, Okul Aile Birliði'ni toplayarak
2014-2015 Eðitim Öðretim yýlýnýn ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi.
Çorum Anadolu’da
Okul Aile Birliði seçimi
Ç
orum Anadolu Lisesi, Okul Aile
Birliði'ni toplayarak 2014-2015
Eðitim Öðretim yýlýnýn ilk toplantýsýný
gerçekleþtirdi. Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan toplantý Okul Aile Birliði eski baþkaný Fikret Purtul'un açýþ konuþmasý ile devam
etti.
Daha sonra Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci konuþmasýnda, özellikle
okulun baþarýsýna ve bu baþarýyý arttýrmaya yönelik alýnacak kararlara, okulun ihtiyaçlarýna, okuldaki disiplin kurallarýna, öðrencilerin devam ve devamsýzlýk konularýna dikkat çekti.
Ýkinci’nin konuþmasýnýn ardýndan, Erdoðan Cengiz Divan Baþkaný,
Barýþ Koç yazman seçildi. Okul Aile
Birliði Yönetim Kurulu üyesi Þükrü
Türkoðlu tarafýndan, yönetim kurulu
çalýþmalarý ve faaliyetleri hakkýnda velilere bilgi verildi. Divan Baþkaný Erdoðan Cengiz baþkanlýðýnda devam
eden toplantýda bir önceki eðitim öðretim yýlýna ait harcamalar, bütçe görüþmeleri ve yönetim kurulu faaliyet raporlarý görüþüldü. Görüþmelerden sonra 2014-2015 Eðitim Öðretim yýlýnda
görev alacak olan Okul Aile Birliði'nin
asil ve yedek üyeleri ile Denetleme
Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.
Yapýlan oylama neticesinde Þükrü
Türkoðlu, Mustafa Sarýkabak, Ali
Dost, Murat Akdemir, Mahmut Öztemiz, Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu'nun asil üyeleri seçilirken, Abdullah
Cebeci, Hüseyin Özler, Ümit Sancur'da
Denetleme Kurulu'nun Asil üyeleri
olarak seçildi.
Divan baþkanýnýn iyi dilek ve temennileri ile Okul Aile Birliði Genel
Kurul toplantýsý sona erdi. Ardýndan
öðretmen veli görüþmesine geçildi.
(Haber Merkezi)
Muharrem Ayý mesajý
Ç
orum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Muharrem Ayý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.
Baþkan Þahiner mesajýnda, "Ýslam Dininde en kýymetli 4 aydan biri olan ve ayný zamanda Hicri Takvimin ilk ayý
olan Muharrem Ayýna girmiþ
bulunuyoruz. Ýslam tarihinde
dönüm noktasý olabilecek olaylarýn yaþandýðý önemli bir ay olan Muharrem Ayý; Paylaþmanýn ve þükretmenin hatýrlandýðý kýymetli bir zaman dilimidir.
Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir ay'a
girmenin sevinci ve mutluluðu ile tüm hemþehrilerin
ve Ýslam aleminin Muharrem Ayýný tebrik eder, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzýn daha da
pekiþmesine vesile olmasýný temenni ediyorum" dedi. (ÝHA)
2014-2015 Eðitim-Öðretim Yýlý Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimi yapýldý.
409 oyla Okul Meclis Baþkaný seçildi
Ç
orum Anadolu Lisesi, Milli Eðitim Bakanlýðý Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
kapsamýnda, 2014-2015 Eðitim-Öðretim Yýlý Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimini yaptý.
Belirlenen seçim takvimine göre, adaylarýn yaptýklarý propaganda
çalýþmalarýnýn ardýndan, geçtiðimiz
Perþembe günü seçime gidildi. Seçim
sonucuna göre 409 oy alan 11-B sýnýfý öðrencilerinden Mehmet Emin Özdemir Okul Meclisi Baþkaný seçildi.
Okul idaresi, Okul Meclis Baþkanlýðýna seçilen Özdemir’i kutlayýp,
baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)
SP seçime hazýr
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
15
S
aadet Partisi (SP) Il
Baþkaný Faruk Cýdýk
ve 14 Ýlçe Baþkaný, Ankara Büyük Anadolu
Otel’de gerçekleþtirilen
‘Çelikleþme ve Seçime
Hazýrlýk Eðitim Kampý’na katýldýlar.
Saadet Partisi Genel
Merkezi tarafýndan 2426 Ekim tarihleri arasýnda düzenlenen kampta
tüm teþkilat birimlerine
bilgi verilerek 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerde Saadet Partisi’nin en büyük zaferi
için canla baþla çalýþýlacaðýna söz verildi.
SP Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, “Tüm insanlýðýn
umudu Saadet Partisi’nin
iktidara geliþini kimse
engelleyemeyecektir.
Saadet Partimiz milletimizin özüdür, aslýdýr. Ve
inþaallah bu seçimlerde
milletimiz özüne dönecek, Saadet Partisi’ni iktidara taþýyacaktýr. Bu
duygularla gerçekleþtirilen toplantýmýzýn, milletimizin kurtuluþuna vesile olmasýný yüce Allah’tan niyaz ederiz.” dedi. (Haber Merkezi)
Saadet Partisi (SP) Il Baþkaný Faruk Cýdýk ve 14 Ýlçe
Baþkaný seçime hazýrlýk eðitimine katýldý.
Eðitim semineri Saadet Partisi Genel Merkezi tarafýndan düzenlendi.
Osmancýk MHP’de
yeni yönetim
M
illiyetçi Hareket Partisi Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, yaklaþan Genel Seçimler ve Parti Kongresi öncesinde Ýlçe Baþkaný Musa
Kara baþkanlýðýnda sürece daha etkin dâhil olabilmek için mevcut
olan ilçe yönetimini güçlendirerek
yeni bir yönetim kurulu oluþturdu.
Seçimle oluþturulan yeni yönetim, geçtiðimiz Pazar günü Çorum Sera Otel’de düzenlenen tören-
E
le MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran’dan yetki belgesini teslim aldý.
Osmancýk MHP’de yeni yönetim þu isimlerden oluþtu; Ýlçe Baþkaný Musa Kara, Baþkan Yardýmcýlarý Bekir Ünal ve Mehmet Erdinç
Yiðit, Muhasip Üye Cengiz Bülbül,
Sekreter Ahmet Boyacý ve üyeler
Emin Elverici, Mehmet Ulusoy,
Tuncer Çevik, Ýbrahim Geçcin, Satýlmýþ Karatað, Mahir Çelebi, Halil
Çaylak, Edip Kasap, Mustafa Ceylan, Bilal Yiðit, Sinan Solak, Bayram Aslan, Ali Osman Yavaþ, Serdar Yazýcý, Sadýk Koç, Yaþar Sarý,
Hüsamettin Halat, Mustafa Sal, Hüseyin Göktürk, Bayram Kürtük,
Gülþen Zengin, Seher Kökez, Ayþegül Uslu, Dudu Kara, Emine Ýpek,
Burcu Arslaner. (Haber Merkezi)
‘Çözüm süreci ihanet
sürecine dönüþtü’
ðitim-Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar,
Her geçen gün bir önceki güne göre
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör
ulusumuzun birliði ve ulusal bütünlüðüörgütü mensuplarýnca düzenlenen silahlý
müz daha da tehdit altýna girmektedir. Ulusaldýrýda þehit olan Jandarma erler Yunus
sumuz bir iç çatýþmaya doðru sürüklenYýlmaz ve Ramazan Köse ile Uzman Çamekte; emperyalist güçlerin desteðini arkavuþ Ramazan Gülle'nin ailelerine ve Türsýna alan terör örgütü hedeflerini, neredeykiye’ye baþsaðlýðý diledi.
se iktidar eliyle hayata geçirmeye çalýþmaktadýr. Amacý Türkiye Cumhuriyeti'nin
Yaþanan terör olayýnýn ardýndan bavarlýðýný ortadan kaldýrmak, ulusal kimliðisýn açýklamasý yaparak teröre lanet yaðdýmizi silmek, yurt ve ulus bütünlüðümüzü
ran Yaþar, “Hakkâri'nin Yüksekova ilçebölerek kardeþ kavgasý yaratmak olan terör
sinde 25 Ekim günü çarþý izninde iken biörgütü bizden teslim olmamýzý, boyun eðri uzman çavuþ ikisi er olmak üzere üç vamemizi istemektedir. Türk ulusu bu oyuna
tan evladýmýzýn eli kanlý terör örgütü taraasla düþmeyecektir.
fýndan þehit edilmesi tüm ulusumuz gibi
Ýlhan Yaþar
bizleri de yasa boðmuþtur.” dedi.
Siyasal iktidar, terörün çözümünde,
ABD ve AB güdümlü çözümlerden medet
Siyasi iktidarýn “Analar aðlamasýn,
ummak yerine, ulusal politikalar üretmeli ve bunlarýn süakan kan dursun” diyerek baþlattýðý çözüm sürecinin bir
rekliliðini saðlamalýdýr.
ihanet sürecine dönüþtüðünü iddia eden Yaþar, þu açýklamalarda bulundu; “Terörü kendilerine araç edinenler, siHiç kimse unutmasýn Terör örgütleri emperyalist
yasal iktidarýn bu ödün veren tavrýndan güç alarak, ýrkçý
projelerin taþeronlarýdýr. Akan kanda terör örgütlerini besve bölücü açýlýmlarýný kan dökerek gerçekleþtirmeye deleyen emperyalist güçler kadar, emperyalist projelerden
vam etmektedirler.
medet uman yerel figüranlarýn ve uyguladýklarý teslimiyetçi iç politikalarla terörü cesaretlendiren yöneticilerinde
Suriye'deki gibi bir iç savaþýn Türkiye'de de yaþanpayý vardýr.
dýðý izlenimini dünyaya vermek için daha birkaç gün önce, komþu ülkede yaþanan olaylarý bahane ederek meclisSiyasi iktidarý, bu alçakça saldýrýlarý düzenleyenlere
teki uzantýlarý tarafýndan sokaklara çýkartýlan terör örgütü
cesaret veren uygulamalardan vazgeçerek geliþmeler karmensuplarýnca; insanlarýmýz öldürülürken, ulusal deðerþýsýnda tavizsiz ve net bir tavýr göstermeye çaðýrýyoruz.
lerimize saldýrýlýrken, Türk Bayraklarý ve Atatürk heykelEðitim-Ýþ olarak; terörü bir kez daha lanetliyor ve
leri yakýlýrken, okullarýmýz kundaklanýrken sessiz kalan
kýnýyor; þehitlerimize rahmet, acýlý ailelerine, ulusumuza
iktidar bu eylemi yapanlarý cesaretlendirmiþtir.
sabýr ve baþsaðlýðý, diliyoruz.” (Haber Merkezi)
Kargý’da bayanlara özel eðlence
Ç
orum’un Kargý
Belediyesi
tarafýndan bayanlara
özel eðlence programý
düzenlendi.
Sanatçýlarýn sahne
aldýðý gecede bayanlar
doyasýya eðlendiler.
Kültür sitesinde
gerçekleþtirilen
gecenin açýlýþ
konuþmasýný AK Parti
Kadýn Kollarý Baþkaný
Av. Gülhan Demiral
yaptý. Kargý Panayýrý
etkinlikleri
çerçevesinde
düzenlenen gecenin
her yýl tekrarlanacaðýný
belirten Demiral,
Sanatçýlarýn sahne aldýðý gecede bayanlar doyasýya eðlendiler.
"Yýlda bir kez de olsa
kadýnlarýmýzý
eðlendirmek için böyle
bir gece düzenlemek
istedik’’ dedi.
Gecede Sevgi
Petek ve Çankýrýlý
Þaban salonu dolduran
kalabalýða sevilen
þarkýlarýný
seslendirerek
eðlendirdiler.(ÝHA)
Miniklere ‘bilinçli tüketici’ bilgisi
Bahçelievler Ýlkokulu 3 Ý sýnýfý öðrencilerine bilinçli tüketici konulu toplantý düzenlendi.
B
ahçelievler Ýlkokulu 3 Ý sýnýfý öðrencilerine bilinçli tüketici konulu toplantý düzenlendi.
Sýnýf Öðretmeni Ali Ekber Öztürk’ün öncülüðünde Çorum Ticaret Ýl Müdürlüðü’nden ‘bilinçli tüketici’ konulu toplantý isteyen öðrenciler, geçtiðimiz
hafta Tüketici Hakem Heyeti Baþkan Durmuþ Buyruk ve Ticaret Ýl Müdürlüðü personeli Tülay Þahin’i
aðýrladýlar.
Buyruk ve Þahin, miniklere, oyuncaklarýn nasýl
olmasý gerektiði, kullanýlan tüketim malzemelerinde
etiketin önemini vurguladýlar. Eðitim toplantýsý miniklerin sorularý ile devam etti.
Toplantý sonunda minikler ve öðretmenleri Çorum Ticaret Ýl Müdür Vekili Fikret Yýldýrým’a teþekkür ettiler.Haber Merkezi
Þehitlerimize mevlit okutuldu
S
ungurlu Belediye
Baþkanlýðý tarafýndan tüm þehitler için
mevlit okutuldu.
Ulu Cami de
Kur’an-ý Kerim tilaveti
ve þehitlerin anýsýna
okutulan mevlidin ardýndan, þehitler için
dua edildi. Mevlit
programýna Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, baþkan yardýmcýlarý, daire
amirleri, þehit yakýnlarý
ve çok sayýda vatandaþ
katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Þehitlik
Allah katýnda çok deðerlidir ve Peygamberlikten sonraki en yüksek derecedir. Onlar
kutsal deðerler için
canlarýný feda etmiþlerdir. Atalarýmýz þehitliðin ne kadar yüksek bir
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan tüm þehitler için mevlit okutuldu.
mevki olduðunu bildiklatmayý kendimize bir
gece gündüz demeden
leri için vatan savungörev saymalýyýz. Bizçalýþmalý, elimizden
masýna seve seve katýlgelen fedakarlýklarý
lerde bu vesile ile baþta
mýþlar, “ölürsem þehit,
esirgememeli, özellikle
Mustafa Kemal olmak
kalýrsam gazi olurum”
gelecek nesillerimize
üzere tüm þehitlerimizi
inancýyla canla baþla
bu þanlý ecdadýmýzý ve
rahmetle
anýyoruz.
mücadele etmiþlerdir.
þehitliðin nasýl bir yüce
Ruhlarý Þad olsun” dimertebe olduðunu anBizler de bu vatan için
ye konuþtu.(ÝHA)
308 ünite kan toplandý
T
ürk Kýzýlay'ý Derneði Çorum Kan
Baðýþ Merkezi tarafýndan Çorum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan
kan baðýþý kampanyasýnda 308 ünite kan
toplandýðý bildirildi.
Kýzýlay Sungurlu
Þube Baþkaný Elvan
Küçükevcilioðlu, Çorum Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan Atatürk
Meydaný'nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 308 ünite kan
toplandýðý açýklandý.
Kan
baðýþýnýn
önemine dikkat çeken
Küçükevcilioðlu, kur-
Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 308 ünite kan toplandýðý bildirildi.
tulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý
olduðunu söyledi.
Küçükevcilioðlu,
"Bu kampanyamýzda
250 ünite kan toplamayý hedeflemiþtik, 308
ünite kan topladýk.
Kampanyamýza destek
veren herkese teþekkür
ediyorum" dedi.(ÝHA)
Dodurga’da kýþ hazýrlýðý
YÜKSEL BASAR
ýþ bastýrmadan
K
hazýrlýklarý
þimdiden baþladý.
Aðýrlýklý oharak köylerde ve bað
evlerinde kazanlarla pekmez, salça ve
kuþburnu pervedesi
kaynatanlar, tarhana hazýrlayanlar
yufka ekmeði piþirenler, mantý ve
eriþte kesenleri görmek mümkün.
Fotoðrafta Dodurga’da yufka ekmeði piþiren kadýnlar kýþ hazýrlýðýna
þimdiden baþlamýþ
bile.
Kýþ bastýrmadan hazýrlýklarý þimdiden baþladý.
16 SALI 28 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýnönü Anadolu dönemin ilk toplantýsýný yaptý
Ý
nönü Anadolu Lisesi
Okul Aile Birliði, yeni
eðitim döneminin ilk
toplantýsýný gerçekleþtirdi.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile
baþlayan toplantý, Okul
Müdürü Recep Özcan'ýn
konuþmasý ile devam etti.
Özcan konuþmasýnda, oku-
lun baþarýsýna ve bu baþarýyý arttýrmaya yönelik alýnacak kararlara, okulun ihtiyaçlarýna, okuldaki disiplin
kurallarýna, öðrencilerin
devam ve devamsýzlýk konularýna dikkat çekti.
Özcan'ýn konuþmasýnýn ardýndan Müdür Yardýmcýsý Özcan Çakmak
baþkanlýðýnda divan baþkaný ve iki yazman seçildi.
Divan Baþkaný seçilen okulun Baþmüdür Yardýmcýsý
Mustafa Eker ile devam
eden toplantýda, bir önceki
eðitim öðretim yýlýna ait
harcamalar, bütçe görüþmeleri ve yönetim kurulu faaliyet raporlarý görüþüldü.
Görüþmelerden
sonra
2014-2015 eðitim öðretim
yýlýnda görev alacak olan
okul aile birliðinin asil ve
yedek üyeleri ile denetleme
kurulunun asil ve yedek
üyelerinin seçimine geçildi.
Yapýlan oylama neticesinde Muhterem Aydýner,
Ýsmail Bülbül, Aynur Helvacý, Ýlhan Yaþar ve Özgür
Yýlmaz Okul Aile Birliði
Yönetim Kurulu’nun asil
üyeleri seçilirken; Erkan
Ekmekçi, Hüseyin Yýldýrým
ve Bayram Eke de denetleme kurulunun asil üyeleri
olarak seçildi.
tedi
Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði, yeni eðitim
döneminin ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi.
Toplantýnýn sonunda Okul Müdürü Recep Özcan,
toplantýya katýlan velilere ve öðretmenlere hitap etti.
Velilerden destek is-
Toplantýda söz alan
Müdür Yardýmcýsý Özcan
Çakmak, okulun eðitim öðretim kalitesini her zaman
daha yükseklere çýkarmak
amacýnda olduklarýný, dört
yýldan beri bu okulda görev
yaptýðýný, bu görev süresince fiziki anlamda okulu %
95 iyileþtirdiklerini, bu iyileþmeyle beraber okul baþarýsýnýn da arttýðýný ve Çorum'da üniversiteye öðrenci
yerleþtirmede baþarýlarýnýn
mezun öðrencilerde % 54
olduðunu ifade eden Çakmak, bu sene de okul ile ilgili projelerinin olduðunu,
özellikle belki de Çorum'da
ilk ve tek olacak bir kütüphane yapýmý aþamasýnda olduklarýný belirterek velilerden destek beklediklerini
söyledi. Toplantýnýn sonunda Okul Müdürü Recep Özcan, toplantýya katýlan velilere ve öðretmenlere hitaben; “Önemli olan nereden
baþladýðýmýz deðil, nereye
varmak istediðimizdir. Biz,
sizler gibi hassas ve düþünceli velilerimiz olduðu sü-
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arazi ve arsa düzenlemesi
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
7 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve Ýç
Su Ekosistemleri Biyolojik
Çeþitlilik Envanter ve
Ýzleme iþi hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99
m2, arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli (20
kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi Mahalle/Mevkii,
14 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
rece hep eðitimde baþarý ile
sonuçlanan olaylara imza
atacaðýmýzý biliyoruz. Bizlere göre baþarý doðru ve
ayný yönde sonuna kadar
gitmektir, eminim ki siz
saygýdeðer velilerimiz bu
baþarý yolunda ilerlerken
bizlere her zaman destek
olacaktýr.” diyerek konuþmasýna son verirken toplantýya katýlan bütün duyarlý
veli ve öðretmenlerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
583 ADET TÜRKÇE BASILI YAYIN (KÝTAP) ALIMI
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAÝRE
BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖGRETÝM KURUMLARI HÝTÝT
ÜNÝVERSÝTESÝ
583 Adet Türkçe Basýlý Yayýn (Kitap) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/139559
1-Ýdarenin
a)Adresi
: ULUKAVAK MAHALLESÝ ADNAN ÖZEJDER CAD. ÝKBAL KENT KARSISI
6119030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý : 3642277925 - 3642277924
c)Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
b)Teslim yeri
c)Teslim tarihi
3- ihalenin
: 583 Adet Basýlý Türkçe Yayýn (Kitap) Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý
Merkez Kütüphane Birimi
: Teslim tarihi sözleþmenin imzalandýðý tarih itibariyle 15 takvim günüdür.
Yayýnlar tek partide teslim edilecektir.
a) Yapýlacaðý yer
: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý
Merkez Kütüphane Birimi Ulukavak Mah. Adnan özejder Cad. Ýkbalkent
Sitesi Karþýsý No:61 19030 Çorum
b) Tarihi ve saati
: 04.11.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde., ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,.
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge.,
4.1.1.3. Ihaie konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ýhale tarihini kapsayacak þekilde geçerliliði olan Kültür Bakanlýðý Kitap, Yayýn ve Satýþ Ýzin Sertifikasý
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve maü yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
43. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. îhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi adresinden satýn alýnabilir.
ihale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 85 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 95 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Halk Bankasý Çorum Þubesindeki
06000010 numaralý hesabý yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale
doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ
gün önce göndermek zorundadýr, ihale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, îhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz, hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya
verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý
Ulukavak Man. Adnan Özejder Cad. Ýkbalkent Sitesi Karþýsý No:61 19030 Çorum adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1077) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
SALI 28 EKÝM 2014
17
Budakaido’da ilk heyecan
Ç
orum’da ilk kez Budakaido Kulüpler
arasý Cumhuriyet Kupasý þampiyonasý düzen-
lendi. Pazar günü Atatürk Spor Salonu7nda
yapýlan
Budakaido
Cumhuriyet Kupasý Ku-
lüpler müsabakalarýna
yedi kulüpten 115 sporcu katýldý. 60 kýz ve 55
erkek sporcunun müca-
Budakaioda branþýnda ilk kez yapýlan turnuvada deðiþik kategorilerde madalyalar verildi
dele ettiði turnuvaya HE
Kültürspor,
Gençlik
Çepnispor, 19 Mayýs
Gençlikspor, Akademi
Gençlikspor, Anadolu
Gençlik
Kültürspor,
Anadolu Yýldýzlarý, Osmancýk Belediyespor
kulüplerinden sporcular
katýldýlar,
Yapýlan müsabakalar sonunda takým sýralamasýnda HE Kültürspor
takýmý birinciliði kazanýrken Gençlik Çepnispor ikinciliði 19 Mayýs
Gençlikspor üçüncülüðü
kazanýrken Osmancýk
Belediyespor ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Maçlar sonunda düzenlenen törenle
takým sýralamasýnda dereceye giren takýmlara
kupalaný venildi.
ALT MÝNÝK KIZLAR: 20 Kg 1. Fatma
Zehra Okur (HE Kültürspor), 2. Zeynep Kýzýlyar (Anadolu Gençlik). 25 Kg 1. Münevver
Bulacýk (19 Mayýs), 2.
Þerife Kunduz (Gençlik
Çepni), 3. Esmanur Uysal (HE Kültürspor), Elif
Özüdoðru (Anadolu Yýldýzlarý). 30 Kg 1. Gülcan
Özçevik (HE Kültürspor), 2. Sümeyye Tiryaki (Gençlik Çepnispor).
35 Kg 1. Elif Erdoðmuþ
(19 Mayýs), 2. Nisanur
Eker (19 Mayýs), 3. Nisa
Karamehmet (19 Mayýs), sude Akar (19 Mayýs). +35 Kg 1. Ceren
Aydoðdu (HE Kültürspor.
MÝNÝK KIZLAR:
25 Kg 1. Hilal Zahide
Yeter (19 Mayýs), 2. Sultan Yýldýrým (Anadolu
Budakaido’da ilk kez düzenlenen il birinciliðinde kulüpler Cumhuriyet Kupasý için
yarýþtýlar. 7 kulüpten toplam 115 sporcunun mücadele ettiði turnuva sonunda HE
Kültürspor takýmý birinciliði kazanýrken Gençlik Çepnispor ikinciliði 19 Mayýs
Gençlikspor üçüncülüðü Osmancýk Belediyespor ise dördüncülük kupasýnýn sahibi
oldu.
Takým sýralamasýnda dereceye giren kulüplerin kupalarýný Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran tarafýndan verildi
Yýldýzlarý), 3. Esmanur
Danacý (HE Kültürspor),
Zeynep Özkent (19 Mayýs). 30 Kg 1. Nisanur
Özden (Gençlik Çepni),
2. Ece Kullu (19 Mayýs),
3. Nisanur Bolat (Akademi. 35 Kg 1. P. Fatma
Buzacýk (19 Mayýs), 2.
Ýrem Ahýskalý (Çepnispor), 3. Nisa Çelenli (HE
Kültürspor). 40-46 Kg 1.
Emine Danacý (Çepnispor), 2. Rabianur Cive-
Destek verenlere plaket
Sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarý sporcu velileri tarafýndan verildi
W
ushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat bu branþa destek verenlere teþekkür plaketi verdi. Pazar günü yapýlan Budakaido Cumhuriyet Kupasý turnuvalarý ödül töreni sýrasýnda Wushu Federasyonu tarafýndan bu
branþa katkýda bulunanlara plaketleri Wushu Federasyonu Ýcra Kurulu
Baþkaný Abdurrahman Akyüz adýna Ýl Temsilcisi Bekir Bolat tarafýndan verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF
Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, ASKF Genel Sekreteri Recep Yücel,
AGD Çorum Þube Müdürü Bekir Uyanýk, Ýmam Hatip Lisesi müdürü
Hüseyin Kýr, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan
Demir, Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Zülal Zeytinci, Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Mustafa Yýldýz, 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus
Gayretli, Hürriyet Ýlkokulu Müdürü Ekrem Özeþme, 19 Mayýs Müdür
Yardýmcýsý Þükrü Erol, Hürriyet Ýlkokul Öðretmeni ÖzlemYüksel’e
plaketleri verildi.
Wushu branþýna katkýda bulunanlara plaketleri Federasyon adýna Ýl Temsilcisi Aydýn Fýrat tarafýndan verildi
lek (Çepnispor). 3. Özlem Dilekçi (Akademi),
Nida Fýrat (Osmancýk
Belediyespor.
YILDIZ KIZLAR:
40 Kg 1. Dilan Okur
(HE Kültürspor), 2. Büþra Taþbaþ (HE Kültürspor), 3. Beyza Sert (Osmancýk Belediye). 45
Kg 1. Baþak Aðdaþ
(Anadolu Yýldýzlarý), 2.
Sedef Erdem (Osmancýk
Belediye). 50 Kg 1. Ýkbal Demir (HE Kültürspor), 2. Yasemin Danacý
(Çepni), 3. Rümeysa
Özçiftçi (19 Mayýs). +55
Kg 1. Þule Kullu (Akademi).
ÜMÝT KIZLAR:
40 Kg 1. Tuðçe Sepetçi
(Çepnispor), 2. Tuðbagül Taþbaþ (Akademi
Çepni), 3. Fatmanur
Pekmezci (Çepni), Hanife Özgür (HE Kültürspor). 45 Kg 1. Ayþegül
Baþýbüyük (19 Mayýs),
2. Kader Özüdoðru (Osmancýk Belediye), 3.
Merve Yücel (Osmancýk
Belediye), Gökçen Yýlmaz (HE Kültürspor).
50 Kg 1. Kübra Uzun
(19 Mayýs), 2. Gamze
Çýnar (Osmancýk Belediye), 3. Esin Yücel (Osmancýk Belediye), Gülümsel Tilgi (Osmancýk
Belediye). 55 Kg 1.
Cansun Þen (HE Kültürspor), 2. Hande Gürel
(Çepnispor), 3. Aysema
Eroðlu (Akademi Gençlik). Esma Coþar (Osmancýk Belediye). 60
Kg 1. Sedanur Cýlýz (HE
Kültürspor), 2. Ýrem Demir (Gençlik Çepni), 3.
Simge Tilki (Osmancýk
Belediye), Melike Gürel
(19 Mayýs). +60 Kg 1.
Elif Duman (Osman-
cýkspor), 2. Melikenur
Yemekçi (Gençlik Çepni), 3. Zaliha Duman
(Osmancýk Belediye),
Tuðba Demirci (HE
Kültürspor).
ALT MÝNÝK ERKEKLER: 18 Kg 1. Hüseyin Burak Karamehmet (Çepnispor), 2.
Ömer Efe Okur (HE
Kültürspor), 3. Kemal
Özçenik (HE Kültürspor). 20 Kg 1. Ahmet
Ahýskalý (HE Kültürspor), 2. M. Emin Þahin
(Gençlik Çepni), 3. ahmet Taþcý (Çepnispor),
M. Can Timur (HE Kültürspor). 25 Kg 1. Kaan
Özkan (Anadolu Yýldýzlarý), 2. Ahmet Biçer
(HE Kültürspor), 3. Eren
Çelik (HE Kültürspor),
Talha Gençcan (Anadolu Gençlik). 30 Kg 1.
Ömer Faruk Eroðlu (HE
Kültürspor), 2. Mehmet
Sulak (Osmancýk Belediye), 3. Berat Þahin
(Çepnispor), Enes Cins
(Anadolu Yýldýzlarý). 35
Kg 1. M. Ali Cins (19
Mayýs), 2. Semih Þahin
(Akademi Gençlik), 3.
Mustafa Þahin (Anadolu
Yýldýzlarý), Burak Saðlam (Çepnispor). +35
Kg 1. Ömer Berat Yaðlý
(Gençlik Çepni).
MÝNÝK ERKEKLER: 30 Kg 1. Selim
Yýldýrým (Çepni), 2. Kadir Uysal (HE Kültürspor). 35 Kg 1. Eren Fýndýkçý (Anadolu Yýldýzlarý), 2. Umut Uzun
(Gençlik Çepni), 3. Hüseyin Uzun (HE Kültürspor). 40 Kg 1. Ozan
Öncü, 2. Erdinç Kayabaþý. 45 Kg 1. Serhat Mete
Çitil (Çepnispor). +45
Kg 1. Semih Memiz
(HE Kültürspor), 2. Ý.
Oðulcan
Demirkaya
(Osmancýk Belediye), 3.
A. Furkan Yemekçi
(Anadolu Yýldýzlarý), F.
Taha Çýtak (Çepnispor).
YILDIZ ERKEKLER: 45 Kg 1. Fatih
Pekmezci (Çepni), 2.
Resul Cýlýz (HE Kültürspor), 50 Kg 1. T. Buðra
Uygun (Çepnispor), 55
Kg 1. Mustafa Özgür
(Çepnispor) +55 Kg 1.
Yusuf Candemir (Çepni).
ÜMÝT ERKEKLER: 35 Kg 1. Çaðrý Giriþkaya (Osmancýk Belediye), 40 Kg 1. Çaðatay
O. Çansarý (HE Kültürspor), 45 Kg 1. Sefa Süvari (Çepnispor). 50 Kg
1. Batuhan Davut Duman (HE Kültürspor), 2.
Umut Sertbaþ (Osmancýk Belediye), 3. Ýhsan
Emre Asiler (19 Mayýs).
55 Kg 1. Metin Özdemir
(Çepnispor), 2. Sadýk
Emin Kayýþ (Osmancýk
Belediyespor). 60 Kg 1.
Muhammet Yeter (HE
Kültürspor), 2. Ahmetcan Kurtaran (HE Kültürspor. +60 Kg 1. Ömer
Faruk Dugan (Anadolu
Gençlik), 2. Osman Coþgun (Çepnispor), 3.Talha Sarýhan (Osmancýk
Belediye), Metecan Kalender (Osmancýk Belediye),
Müsabakalar sonunda teknik komite tarafýndan en centilmen
sporcu olarak Melike
Yüksel, Melek Ceren
Kasým ve Elin Duman
seçildi. En teknik sporcu
olarakta Sitrenur Dugan,
18 SALI 28 EKÝM 2014
Ulukavakspor’da
Ladik
Belediyespor
galibiyeti büyük
coþku yaþattý
www.corumhakimiyet.net
Önce sahada sonra soyunma odasýnda
Ladik Belediyespor karþýsýnda aldýðý 2-1’lik galibiyet sevinci Ulukavakspor’da
önce saha içinde taraftarlarla daha sonrada soyunma odasýnda yönetim ve
futbolcular tarafýndan doyasýya yaþandý. Futbolcular Baþkan Ömer Faruk
Duruakan’ý soyunma odasýna çaðýrarak prim istediler.
B
Ulukavakspor transfer
döneminin son gününde
kadrosuna kattýðý
tecrübeli isimlerinde
fizik olarak hazýr
olmasalarda verdikleri
katký ile Ladik
Belediyespor karþýsýnda
çok iyi bir mücadele
verdi.
ölgesel Amatör
Lig’deki temsilcimiz
Ulukavakspor altýncý
hafta maçýnda sahasýnda
grubun þampiyonluk
adaylarýndan Ladik
Belediyespor’u yenmesi
takýma ve camiaya
büyük moral oldu.
Sezona sýkýntýlý baþlayan
Ýlk dakikalarda
oldukça sýkýntýlar
yaþasada ilerleyen
dakikalarda maçta
dengeyi kurdu ve güçlü
rakibini 2-1 yenerek bu
sezon ilk üç puan
sevincini taraftarý önünde
yaþadý. Ulukavakspor’da
maç sonunda büyük
coþku vardý. Siyah
Ulukavakspor üç
basamak yükseldi
B
AL 5. grupta altýncý
hafta maçlarý
sonunda Yeni
Amasyaspor liderliðini
sürdürürken temsilcimiz
Ulukavakspor ilk
galibiyetiyle sýralamada
üç basamak birden
yükseldi.
Grupta geçtiðimiz
hafta sonu oynanan
maçlarda þampiyonluðun
iki güçlü adayý Yeni
Amasyaspor ve
BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Ulukavakspor- Ladik Belediyespor : 2-1
Çarþambaspor - Sinopspor
Bartýn Yenicespor - Turhalspor
Kastamonuspor - 1930 Bafraspor
Termespor - Güzel Orduspor
Ünyespor - Bartýnspor
Yeni Amasyaspor - Fatsa Belediyespor
: 2-0
: 2-2
: 2-0
: 1-0
: 1-1
: 4-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Yeni Amasya
2 Kastamonuspor
3 Güzel Orduspor
4 Bartýnspor
5 Ladik Belediye
6 Karabük Yenice
7 Termespor
8 Çarþambaspor
9 Turhalspor
10 Sinopspor
11 Ulukavakspor
12 1930 Bafraspor
13 Ünyespor
14 Fatsa Belediye
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
3
2
3
2
3
2
1
2
1
1
1
0
2
1
1
4
0
3
0
2
4
1
2
2
1
3
0
1
2
0
3
1
3
2
1
3
3
3
4
3
13
13
9
7
11
9
5
8
6
5
4
5
7
5
Önümüzdeki hafta programý
2 Kasým Pazar
Fatsa Belediye - Ulukavakspor
4
5
4
3
8
12
8
7
6
6
8
11
13
12
1930 Bafraspor - Ünyespor.
Ladik Belediye- Kastamonuspor.
Sinopspor - Karabük Soðuksu Yenice.
Güzel Orduspor - Çarþambaspor.
Bartýnspor -Termespor.
Turhalspor - Yeni Amasyaspor.
14
13
10
10
9
9
9
8
7
7
5
5
4
3
Kastamonuspor
sahalarýndaki maçlarý
kazanarak ilk iki sýradaki
yerlerini korudular.
Güzel Orduspor
Termespor
deplasmanýndan maðlup,
Bartýnspor ise Ünyespor
deplasmanýndan 1-1’lik
beraberlikle dönerken
Ulukavakspor’a maðlup
olan Ladik Belediyespor
haftayý puan kayýplarýyla
kapatýnca zirveden
uzaklaþtýlar.
Çarþambaspor
sahasýnda Sinopspor’u
yenerek grupta çýkýþýný
sürdürdü. Bartýn
Yenicespor ile
Turhalspor ise 1-1’lik
beraberlikle puanlarý
paylaþtýlar.
Ulukavakspor
altýncý haftada sahasýnda
aldýðý 2-1’lik Ladik
galibiyetiyle kendine
geldi. Siyah beyazlýlar
transferin son gününde
kadrosuna kattýðý
tecrübeli isimlerinde
olumlu katkýlarýyla zirve
mücadelesi veren rakibi
önünde aldýðý 2-1’lik
galibiyetle hem çok
önemli bir üç puan aldý
hemde takýma moral ve
hava verecek bir maçý
kazandý.
Ligde yedinci hafta
maçlarý 2 Kasým pazar
günü oynanacak.
Ulukavakspor
deplasmanda grupta son
sýrada bulunan Fatsa
Belediyespor
deplasmanýnda puan
mücadelesi verecek.
Ladik Belediyespor
galibiyetinin anlam
kazanmasý için
temsilcimizin bu maçtan
alacaðý üç puan çok daha
büyük anlam kazanacak.
beyazlý takým
futbolcularý, yönetimi ve
taraftarlarý galibiyet
sevincini hakemin bitiþ
düdüðüyle birlikte önce
saha içinde yaþadýlar.
Tribünde kendilerine
destek veren
taraftarlarýyla ilk
galibiyet sevincini
yaþayan
Ulukavakspor’lu
futbolcular daha sonra
ise bu sevinci soyunma
odasýnda sürdürdüler.
Soyunma odasýnda
ilk olarak Teknik
Direktör Yusuf Aydemir
girerek futbolcularý
aldýklarý galibiyetten
dolayý kutladý ve onlarýn
sevincini bir süre ortak
oldu. Daha sonra
futbolcular geçen hafta
sonunda yapýlan genel
kurul ile baþkanlýða
seçilen Ömer Faruk
Duruakan’ý soyunma
odasýna çaðýrdýlar.
Galibiyet primini
açýklamasýný istedikleri
Baþkan Duruakan, bu
konudaki tüm yetkiyi
Murat Çatal’a verdiðini
belirterek gerekeni
yapacaðýný söyledi.
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, takým
olarak böyle bir galibiyete çok ihtiyaçlarý olduðunu ligde
bugüne kadar oynadýklarý en güçlü rakibi yenmenin
mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bu galibiyetin üç
puandan daha çok futbolcularýn öz güveni ve moroli
bulmalarý açýsýndan önemli olduðunu belirten Aydemir
çýkýþlarýný sürdüreceklerini belirtti.
Aydemir, sýkýntýlý bir süreç
geçirdiklerini takým oluþturma
yolunda geç kalýndýðýný ve lig
baþladýktan sonra kadroyu
þekillendirme çabalarý içinde
olduklarýný belirterek ‘Bugüne
kadar oynadýðýmýz maçlarda
mücedelemiz iyi ancak gol
yollarýnda baþarýlý olamadýðýmýz ve
maçý tutmayý baþaramadýðýmýz için
istediðimiz sonuçlara alamadýk.
U
lukavakspor Teknik Direktörü
Yusuf Aydemir, takým olarak
böyle bir galibiyete büyük
ihtiyaçlarý olduðunu belirterek,
‘Futbolcularýmý verdikleri
mücadele ve kazanma arzularýndan
dolayý kutluyorum’ dedi.
Aramýza yeni katýlan
arkadaþlarýnda yavaþ yavaþ forma
giymeye baþlamasý ile daha
alternatifli bir kadro olmaya
baþladýk. Ladik Belediyespor’un
gücünü biliyorduk. Maç sonunda
gördükki ligde bugüne kadar
oynadýðýmýz en iyi kadroya sahip
bir takýmý yendik.
Tecrübeli arkadaþlar fiziksel
olarak hazýr olduklarý oranda
görevlerini yerine getirmeye
çalýþtýlar. Gol yollarýnda da daha
etkili olduk ve deðerlendirmeyi
baþardýk. Takým olarak böyle bir
galibiyete büyük ihtiyacýmýz vardý.
Aldýðýmýz üç puandan daha
önemlisi takýmýn kendine olan öz
güvenini kazanmasýydý.
Gerçekten bu zorlu maçta
sahada mücadele eden
futbolcularýmý maç boyunca bize
destek veren taraftarlarýmýza
teþekkür ediyorum. Bu galibiyet
bizim ligde üst sýralarda kendimize
yer bulmamýz açýsýndan son derece
önemliydi. Zor bir maçý kazandýk
mutluyuz. Galibiyetin sevincini
yaþadýk ve bugünden itibaren
Ladik maçýný unutarak Fatsa
Belediyespor maçýný düþüneceðiz.
Bundan sonraki maçlarda
yine kazanmak için sahaya
çýkacaðýz ve puan sýralamasýnda
üst sýralara çýkarak Çorum’a ve
Ulukavakspor’a yakýþýr yerde ligi
bitirmek amacýndayýz’ dedi.
Ýskilipspor yönetiminden tatlý ziyaret
1.
Osman Gýdýk maç öncesi
Osman Gýdýk
rakip oldu
U
Ulukavakspor Ladik Belediye maçý öncesinde görülüyor
‘Böyle bir galibiyete
çok ihtiyacýmýz vardý’
lukavakspor’un pazar günü sahasýnda
konuk ettiði Ladik Belediyespor’da uzun yýllar
Çorum’da futbol oynayan Osman Gýdýk rakip
oldu.
Çorum’da bir çok
amatör takýmda forma giyen Ýskilip Belediyespor
ile baþladýðý BAL mücadelesinde bu sezon baþýnda Ladik Belediyespor ile
anlaþan Osman Gýdýk, 19
numaralý forma ile çýktýðý
1 nolu sentetik çim sahada takýmýnýn 2-1 maðlup
olmasýna engel olamadý.
Amatör Küme Büyükler Liginde mücadele edecek olan Ýskilipspor, bu hafta baþlayacak olan lig öncesi hazýrlýklarýna aralýksýz devam ediyor.
Pazar günü yapýlan
antrenman öncesi Kulüp
Baþkaný Ali Sülük, Baþkan Yardýmcýsý Osman
Top, Kulüp Müdürü
Ömer Þair, Kulüp Saymaný Bekir Gedik, Kulüp Basýn Sözcüsü Burak Ýzzet Karaca, Kulüp
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ali Salik, Mehmet Koca, Salim Salik ve Abdulkadir Zeren takýmý
ziyaret ederek tatlý ikramýnda bulundular. Antrenman öncesi yönetim
ile genç futbolcular kýsa
bir toplantý yaparak ilk
maç öncesi durum deðerlendirmesi yaptýlar.
Ýskilipspor Kulübü
Baþkaný Ali Sülük antrenman öncesi yaptýðý
açýklamasýnda ' Geçen
yýl U19 Liginde þampiyonluðu kaçýran gençlerimiz ile yeni sezona
baþlýyoruz. Yönetim olarak
arkadaþlarýmýzla
toplantýlar sonucunda bu
karara vardýk. Ýskilip'li
genç kardeþlerimize daha çok forma þansý vererek Ýskilip'te gençlerimizin daha çok spor yap-
malarýný saðlamak bu
yýlki hedeflerimizdendir.
5 tane tecrübeli arkadaþýmýz var, geriye kalan
kadromuz ise genç kadreþlerimizden oluþuyor.
Özellikle ileriki yýllarýn
temelini atmýþ bulunuyoruz. Gençlerimize güvenimiz tam. Bu güvenimizin boþuna çýkmaya-
caðýný ben ve yönetimdeki arkadaþlarým sonuna kadar inanýyoruz. Yeni sezonun Ýskilipspor'umuza ve Ýskilip'imize hayýrlý olmasýný diliyor, ligde mücadele edecek olan tüm takýmlara baþarýlar diliyorum' dedi.
Ýskilipspor Yönetimi futbolculara antrenmanda tatlý ikram etti
Ýskilipspor takýmý yeni sezon hazýrlýklarýný ziyaret eden baþkan ve yöneticilerle birlikte toplu halde görülüyor
SALI 28 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ;
(Ç.HAK:3077)
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Kaya Oto Yaðlama
Yýkamada çalýþtýrýlmak
üzere vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Tel: 0 535 651 97 09
Eleman Aranýyor
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
AÞÇI ARANIYOR SATILIK DÜKKAN Satýlýk Kýymetli
Boyraz Group
OSB 11. Cad. No: 27 ÇORUM
Mür. Tel: 444 23 19
ve ARSA
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
Dükkan
(Ç.HAK:3069)
(Ç.HAK:3089)
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan aþçý
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3058)
(Ç.HAK:3098)
Maaþ+SSK+Yemek
Mür.Tel: 0 533 727 70 61
(Ç.HAK:3081)
Koltuk döþeme ustasý
aranýyor.
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3012)
Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM
GSM: 0 543 457 2707
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
* Bayan Çaycý
(Ç.HAK:3062)
HAZNEDAR SOFRASI
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz.
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3022)
Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr.
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
(Ç.HAK:3065)
* Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli
* Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen
* Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün
* Ýletiþimi kuvvetli
* Müþteri memnuniyeti odaklý
* Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
* 30 yaþýný geçmemiþ
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için)
19
Velipaþa Haný karþýsýnda
33 m2 dükkan sahibinden
satýlýktýr.
0 545 894 28 53
Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
Lokanta
DAÝRELER
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Go plus
programýný iyi derecede kullanabilen ön
muhasebe için bayan eleman alýnacaktýr.
YÝTÝK
(Ç.HAK:3094)
(Ç.HAK:3093)
Þahin Boya
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. 87. Sok.
No: 45
Mür. Tel: 234 86 66
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
(Ç.HAK:3082)
Galeri Mýstýk üzerinde
2 adet kiralýk büro.
0 542 513 36 10-0 541 426 64 58
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:3095)
Kiralýk
Daire
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2989)
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
0 533 771 08 18
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
SATILIK DAÝRE
Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol
arkasý) doðu-güney-batý
cephe 4+1 satýlýk daire.
(Ç.HAK:3068)
(Ç.HAK:3086)
(Ç.HAK:3045)
SATILIK VÝLLA
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Akkent TOKÝ’de 3. katta bulunan 3+1 kombili
daire kiralýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 532 521 50 16
0 532 484 33 50
LOKANTA
ELEMAN ARANIYOR SATILIK
MALZEMELERÝ
Öm-san Treyler’de çalýþtýrýlmak üzere gaz
altý kaynakçýlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 17
Tel: 234 84 22
Bay-Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere bay-bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak
No: 4/3
Tel: 225 11 20
(Ç.HAK:3016)
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Bekir KAYA
Hasan oðlu 8/2/1990 Çorum Ayaz Köyü Doðumlu
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Çevre Yolu üzerinde sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 553 394 42 80
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMAN ARANIYOR
AKSOYLAR GIDA SAN TÝC. LDT ÞTÝ ADINA
PAZARLAMA DAGITIM ÝÇÝN PLASÝYER
ALINACAKTIR
LÝSE MEZUNU VE 35 YAÞINI AÞMAMIÞ
TERCIH SEBEBÝDÝR.
TEL 364 2122926
ADRES GIDA TOP. SÝTESÝ 29.SOK NO.38
(Ç.HAK:3091)
Fatih KANAN
Necati oðlu 01.01.1977 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3099)
SATILIK ÝÞYERÝ
(Ç.HAK:3034)
(Ç.HAK:1589)
YÝTÝK
0 546 906 41 04-212 09 95
Eleman Aranýyor
Tel: 0 364 225 50 74
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:3080)
(Ç.HAK:3096)
(Ç.HAK:3056)
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
% 50 indirim
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Devren Satýlýk
Fast Food
Kuruyemiþ
Dükkaný
(Ç.HAK:3097)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
(Ç.HAK:3079)
ÇÝÐDEM
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:3088)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Adres Büro: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30
ÇORUM
Tel: 0 364 213 11 70
Eleman Aranýyor Devren Satýlýk
(Ç.HAK:3024)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:3100)
Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kredi
Bankasý arkasýnda bulunan tam
tesettürlü lokanta devren satýlýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 532 484 33 50
Yurtben Yem fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
LKS programý bilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Özcan, Özbayram görev deðiþikliði
Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile Finansal ve
Ýdari As Baþkan Fatih Özcan görevleri
deðiþtirdiler. Basýn Sözcüsü olarak Mustafa
Özbayram göreve devam edecek.
Ýncedal
ailesi
maçta
Ç o r u m
Belediyespor’un pazar
günü oynadýðý Niðde
Belediyespor maçýnda
tribünde
Çorumlu
olmayan ancak yürekleri
Çorum Belediyespo için
atan isimler vardý.
Ç o r u m
Belediyespor
Teknik
Direktörü
Yavuz
Ýncedal’ýn eþi Dilþad,
abisi Yalçýn ve yengesi
Demet
Ýncedal
Ereðli’den gelerek Niðde
Belediyespor
maçýný
tribünden izlediler.
Maç öncesi eþi ile
stad önünde görüþen ve
hasret gideren Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
daha sonra saha içine
Çorum Belediyespor Yönetiminde görev deðiþikliði. Mali As
Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ile Finansal ve Ýdari As
Baþkan Fatih Özcan görevleri deðiþtirdi.
Belediyespor Yönetiminden dün yapýlan yazýlý açýklamada, uzun
zamandýr büyük bir özveriyle kulüp Mali As Baþkanlýðý görevini
yürüten Mustafa Özbayram’ýn il dýþýndaki iþlerinin yoðunluðunu
gerekçe göstererek Baþkan Zeki Gül’den mali iþlere daha fazla zaman
ayýracak bir ismin yürütmesini istediðini belirtilerek ‘Baþkanýmýz Zeki
Gül bu talep doðrultusunda Mustafa Özbayram’ýn kendi iþlerini aksatmamasý için deðiþikliði uygun görmüþ ve Mali As Baþkanlýða Fatih
Özcan’ý Finansal ve Ýdari As Baþkanlýða ise Mustafa Özbayram’ý uygun
görmüþtür.
Fatih Özcan’da bu deðiþikliði kabul etmiþ ve görev devri
yapýlmýþtýr. Mustafa Özbayram’ýn Basýn Sözcülüðü görevide devam
edecektir’ denildi.
Fatih Özcan Mali As Baþkanlýk
görevine getirildi
Mustafa Özbayram Finansal ve Ýdari
As Baþkan olarak görev yapacak
Basýn Sözcülüðünü sürdürecek
SALI 28 EKÝM 2014
Yavuz Ýncedal maç öncesi eþi Dilþad ile yukarda,
eþi abisi ve yengesi ise Niðde maçýný tribünden
izlerken görülüyor
Yavuz hocanýn eþi Dilþad
eþide tribüne geçti.
hanýmýn endiþeli hali ile
Karþýlaþmanýn
ilk
maçý izlerken. Yanda ise
dakikalarýnda yenilen
golden sonra tribünde
Ýncedal
ailesi
maç
maçý gergin þekilde
öncesinde stad önünde
izleyen Ýncedal ailesi son
birlikte görülüyorlar.
dakikalarda
gelen
beraberlik golüyle biraz
olsun rahatladýlar. Üstte
‘Pozisyon çok gol yok’
Belediyespor’a
motivasyon koçu
Hemþehrimiz ünlü Psikoterapist Dr. Timur Harzadýn ücretsiz olarak
Çorum Belediyespor’lu futbolculara motivasyon ve terapi seanslarý
düzenleyecek. Kulüp Baþkaný Zeki Gül kendisi öneren ve hiç bir maddi
talepte bulunmayan Timur Harzadýn’a bu jestinden dolayý teþekkür etti
ve örnek olmasý dileðinde bulundu.
Ç
orum Belediyespor’a hemþehri desteði. Ýstanbul’da yaþayan ve yüksek
bedellerle bir çok Süper Lig kulüp futbolcularýna motivasyon seanslarý gerçekleþtiren hemþehrimiz Ünlü Psikoterapist Dr. Timur Harzadýn profesyonel takýma motivasyon ve terapi seanlarý gerçekleþtirecek.
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile
görüþen Dr. Timur Harzadýn hiç bir maddi talep etmeden sadece katkýda bulunmak üzere bir program dahilinde belirlenen günlerde Ýstarbul’dan ilimize gelerek motivasyon seanslarý düzenleme teklif etti. Ýnsanlarýn günlük hayatýnda yaþamýþ olduklarý olumsuzluklardan kurtulma uzan vadeli baþarý hedeflerini adým
adým gerçekleþtirme, herkesin içindeki
cevherin ve yeteneklerin harekete geçirilmesi gibi konular iþleneceðini belirtti.
Baþkan Gül kendisine yapýlan bu
teklif ve ince davranýþtan dolayý Dr. Timur Harzadýn’a teþekkür etti. Motivasyon seanslarýnýn düzenlenmesini memnuniyetle kabul ettiðini ve bu haftadan
itibaren bu programýn baþlayacaðýný söyledi.
Seanslarýn takým için faydalý olacaðýna emin olduðunu belirten Baþkan
Gül, Ýstanbul’dan sadece memleketinin
takýmýna destek olmak üzere gelecek
olan Dr. Timur Harzadýn’a bu örnek davranýþýndan dolayý teþekkür etti.
Psikoterapist Dr. Timur Harzadýn
Çatalca hazýrlýðý bugün baþlýyor
Ç
orum Belediyespor hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Çatalcaspor
maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor.
Niðde Belediyespor maçýndan sonra bu
karþýlaþmada forma giyen futbolcular
dünü izinli geçirdiler. Maçta forma giy-
meyen futbolcular ise yardýmcý antrenörler gözetiminde dün çalýþtýlar.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
bugünki çalýþmayada katýlmayacak.
Kýrmýzý Siyahlý takým bugün tam kadro
olarak Çatalcaspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak.
Amatörlere
masör desteði
Ç
orum
Belediyespor’dan amatör kulüplere masör desteði.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
alt yapýsýnda görev yapan
Masör Ali Köseer her
hafta salý günleri saat 1617.30 saatlerinde arasýnda amatör külüp sporcularýna hizmet verecek.
Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu
Sinan Özdilli, Masör Ali
Köseer’in salý günleri 1
nolu sahada bulunan hakem soyunma odasýnda
sakatlýðý bulunan amatör
sporculara bakarak tedavileri konusunda yardýmcý olacaðýný ve yol göstereceðini söyledi.
Özdilli, amaçlarýnýn
Çorum amatör kulüplerinde futbol oynayan
gençlerin sakatlýklarýna
en yetkili aðýzdan çözüm
bulmak olduðunu belirterek bu amaçla hakem
odasýný kendilerine açan
hakem camiasýnada te-
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Niðde Belediyespor karþýsýnda 60 dakika oyunun
hakimi olan pozisyon bulan takým olduklarýný mutlak üç net pozisyona girdiklerini ancak bunlardan
yararlanamadýklarýný söyledi. Ýncedal, hücumda alternatif üretemediklerini bu istek ve çalýþmalarýnýn
karþýlýðýný en kýsa sürede alacaklarýna inandýðýný belirterek ‘Çýkýþa geçeceðiz’ dedi.
L
igde dokuzuncu maçýnda altýncý beraberliði Niðde Belediyespor
deplasmanýnda 1-1’lik
skorla alan Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, kazanmak için her þayý yaptýklarýný ancak yine gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca iki puan kaybettiklerini söyledi.
Ýncedal, Ýstanbulspor maçýnda iyi futbol
oynadýklarýný ancak pozisyon üretemedikleri
için berabere kaldýklarýný,
Adliyespor maçýnda ise
inanýlmaz bir düþüþ yaþadýklarýný buna raðmen bireysel hatalar sonucunda
iki puan kaybettiklerini
belirterek ‘Niðdespor
maçýný kazanarak Adliyespor maçýndaki kayýplarý telafi etmek istiyorduk,
Maçada çok iyi baþladýk ve Nedim’in sakatlýðý olana kadar Niðde takýmý kalemize gelmedi.
sakatlýktan dolayý futbolcular hayli etkilendiler ve
bu bocalama süresi içinde
kalemizi golü gördük ve
yarým saatlik bölümde
kontrol tam olarak bizde
deðildi.
Ýlk yarýnýn kalan 15
dakikasý ile ikinci yarýnýn
tamamýnda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.
Bu maçta pozisyonda
bulduk üç tane kaleciyle
baþ baþa pozisyona girdik
ancak atamadýk. Sistem
ve oyuncu deðiþiklikleri
ile maçýn bitimine kadar
galibiyet arayan ve isteyen bizdik.
Malesef hücumda
son vuruþlarda istediklerimizi bir türlü baþaramýyoruz. Pozisyona girme-
sek oyunu kontrol etmesek özeleþtiri yapacaðým.
Ancak hepsini yapýyoruz
malesef futbolun en
önemli unsuru olan golü
atamýyoruz.
Hücumda çoðalmak
için alternatif sýkýntýsý olmasý bunda büyük etken.
Ancak biz kadromuza
Ç
yoruz.
Yapacak bir þey yok
ligde önümüzde oynayacaðýmýz maçlarda bu sorunu çözerek toplayacaðýmýz puanlarla ilk yarýyý
zirveye yakýn noktada kapatmak istiyoruz. Sezon
sonuna kadar da yarýþýn
içinde olacaðýz’ dedi.
Halý gibi
sahanýn
mimari
Ç
orum Belediyespor pazar günü bu sezon oynadýðý
maçlar içinde en mükemmel zeminli bir sahada futbol oynadý. Niðde 5 Aðustos Stadý kelimenin tam anlamýyla halý gibi. Yaðmura raðmen maç sonunda bile halý
gibi görüntüsünü kaybetmeyen zeminin mimarý ise Niðde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü çim uzmaný Recep Çaprak. 28 yýllýk çalýþan Recep Çapraz zemine gözü gibi bakýyor.
Maç öncesi Genel Kaptan Hamit Iþýk zemine bakan kimse onu tebrik etmek istediðini söyleyince Niðdespor Yöneticileri ‘Sen sahaya normal ayakkabý ile bas
onu hemen görürsün’ dediler. Gerçekten Hamit Iþýk sa-
Soyundular
orum Belediyespor’un
pazar günü Niðde Belediyespor ile deplasmanda oynadýðý maçta Kýrmýzý Þimþekler
taraftar grubundan otuz kadar
taraftar takýmlarýný yalnýz býrakmadýlar.
Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu maç boyunca takýmlarýna destek vererek galibiyet için destek verdiler. Erken
gelen golle maðlup duruma
düþen takýmlarýna desteklerini sürdürdüler ve 77. dakikada Çaðlar’ýn golü sonrasýnda
ise büyük sevinç yaþadýlar.
Taraftarlar bu dakikadan itibaren soðuk havaya raðmen
soyunarak takýmlarýna maçýn
sonuna kadar desteklerini sürdürdüler.
güveniyoruz ve bu þanssýzlýðý bir yerde kýracaðýmýza inanýyorum, Bu kadar pozisyona hemde
deplasmanda giren bir takýmýn kazanmasý gerekir.
Ýç sahada puan kaybetmesek deplasmanda bir
puan kazanç derdik ancak kaybedilen iki puan
olarak görüyor ve üzülü-
ha kenarýna çýktýðý anda Recep Çaprak hemen ortaya
çýktý ve zemine çýkmamasý konusunda Hamit Iþýk’ý
uyardý. Genel Kaptan da sahanýn mükemmel olmasýndan dolayý kendisini tebrik etti.
Niðdespor’da futbol oynayan ve þampiyonluk yaþayan Yavuz Ýncedal o dönemde de saha bakýmýný yapan
Recep Çaprak’la hem hasret giderdi hemde mükemmel
zemin için teþekkür etti.
Çorum Belediyespor’lu futbolcularda Niðde Stadýndaki zemini görünce hayranlýklarýný gizleyemediler
ve darýsý bizimde baþýmýza demekten kendilerini alamadýlar,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
16 573 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content