close

Enter

Log in using OpenID

24 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Ýki yýlda 10 fabrika ihraç etti
Seminerin açýþ konuþmasýný EMO Samsun Þubesi Çorum Ýl Temsilcilsi Aydýn Taþkýn
Geleceðin enerji kaynaðý
‘yenilenebilir enerji’
* HABERÝ 4’DE
Arar Usta ismiyle sektörde 41
yýllýk tecrübeye sahip olan Arif
Tenikeci, Arar Makine markasýyla
kurduðu fabrikasýný, kurulalý
henüz 2 yýl olmasýna raðmen, yurt
içinde ve yurt dýþýnda önemli bir
pazar payýna ulaþtýrdý. 6 ülkeye
yaptýðý ihracatýyla, 2 yýlda 10 adet
anahtar teslimi fabrika kuran Arar
Makine, þu günlerde Cezayir'e
ihraç edeceði un fabrikasýnýn
makinelerini 20 TIR'lýk dev bir filo
ile Mersin Limaný'na ulaþtýrýyor.
* HABERÝ 11’DE
Milletvekili ve baþkanlarýn
mal varlýklarý incelenecek
ÇORUM
24 EKÝM 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Milletvekili ve belediye
baþkanlarýnýn mal varlýklarýnýn
haksýz imar kazancýyla elde edilip
edilmediðini araþtýrmak için 'Etik
Araþtýrma Merkezi' kurulacak.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ahmet Davutoðlu
* HABERÝ 14’DE
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, “Çorum’a elim boþ gelmedim” dedi.
250 milyonluk 19 yatýrým
Bakan’dan Koçhisar
Çorum isale hattý sözü
* HABERÝ 6’DA
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü temeli dualar eþliðinde atýldý.
Çevreci kampüs 2016’ya tamam
Alkan, Hitit Üniversitesi’nin yeni projeleri için destek istedi.
Alkan, yeni projeler
için destek istedi
Hitit Üniversitesi ‘2014-2015
Akademik Yýlý Açýlýþ Töreni’
dün gerçekleþti. Açýlýþ dersini
Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Veysel Eroðlu’nun
verdiði törenin açýþ
konuþmasýný yapan Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Hitit Üniversitesi’nin yeni
projeleri için destek istedi.
* HABERÝ 7’DE
* SAYFA 12’DE
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu., Baþkan Külcü’yü övdü.
Baþkan’ýn talebi istemeden karþýlýk buldu
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu, Hitit Üniversitesi'nin
Akademik Yýl Açýlýþý ve Kuzey
Kampüsü Temel Atma Töreni için
geldiði Çorum'da 19 müjde verdi.
"Çorum'a eli boþ gelmedik,
heybemiz dolu geldik." diyen Bakan
Eroðlu, Valilik'te düzenlediði basýn
toplantýsýnda 250 milyon TL'lik 19
müjdeyi açýkladý.
Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Veysel Eroðlu'nun geliþi
öncesinde, Koçhisar Barajý'ndan
Çorum Su Arýtma Tesisi'ne isale
hattý talebi için hazýrlýk yapan
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, henüz isteðini iletmeden
karþýlýðýný buldu. * HABERÝ 6’DA
Çevreci özellikleri nedeniyle ‘Yeþil Kampüs’ olarak nitelenen ‘Hitit
Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ temel atma töreni dün gerçekleþti. Törende
konuþan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, 3 yýl sürmesi
planlanan Kuzey Kampüsü 1. Etap inþaasýnýn 2016 yýlýnda tamamlanmasý
konusunda yüklenici firma ile pazarlýk yaptýðýný ve Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’dan söz aldýðýný açýkladý.
* HABERÝ 7’DE
Gençler cumartesi sabahý Sabah Namazý’nda Ulu Cami’de buluþuyoruz
HAYDÝ GENÇLER CAMÝYE
Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk’ýn yaktýðý
gönül ateþi, gençlerle baþlatýlacak cami
buluþmasýyla meþaleye dönüþüyor. Yarýn
(Cumartesi günü) Sabah Namazý’nda Ulu
Cami’de buluþmak üzere gençlere çaðrýda
bulunan Müftü Mehmet Aþýk, tüm Çorumlu
gençlerin bu buluþmadaki yerini almasýný
istedi.
* HABERÝ 15’DE
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bazý yönetim
kurulu üyeleri ile oda baþkanlarý MHP’yi ziyaret
‘Türkiye'nin iktidar kadar
muhalefete de ihtiyacý var'
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile
bazý yönetim kurulu üyeleri ile
oda baþkanlarý MHP’yi ziyaret
etti.
* HABERÝ 17’DE
Ford, 2014’te de iddialý
Hakimiyet
Gazetesi
OTOPARK
otomobil sayfasý
tarafýndan
düzenlenen ‘7.
Tanýtým Günleri’
sona erdi.
OTOPARK
Tanýtým
Günleri’nin son
duraðý, Ford
yetkili satýcýsý
Evlüce
Otomotiv oldu.
* HABERÝ 10’DA
Çorum Baro Baþkaný Avukat Altan Akpýnar, Adalet
Komisyonu Baþkaný Hakim Halil Yüksel'den mazbatasýný
Yeni Baro Baþkaný
mazbata aldý
Çorum Baro Baþkaný Avukat
Altan Akpýnar, mazbatasýný aldý.
Ford’un yeni modelleriyle 2014 yýlýnda da iddialý bir çýkýþ yakaladýðý vurgulandý.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
Finans Sempozyumu 2015’te
H
er yýl bir üniversite
ile Finans Bilim Platformu(www.finansbilim.com)’nun birlikte düzenlediði Finans Sempozyumunun
19’uncusu
2015 Yýlý Ekim ayý içerisinde Hitit Üniversitesi ev
sahipliðinde Çorum’da
gerçekleþtirilecek.
Finans dünyasýnýn
en prestijli etkinliði olarak ifade edilen ve 18 yýldýr aralýksýz olarak düzenlenen sempozyum her yýl
bir üniversite ile birlikte
düzenleniyor. Finans alanýnda akademik çalýþmalarýn sunulduðu sempozyuma Türkiye’deki üniversitelerden öðretim ele-
manlarýnýn yaný sýra finansal kurum ve kuruluþlardan da uzman ve uygulamacýlar katýlýyor. 18 yýldýr düzenlenen Finans
Sempozyumu üniversiteler tarafýndan yoðun talep
gören bir etkinlik olarak
gelecek yýllarda hangi
üniversitelerce düzenleneceði de önceden belirleniyor.
Finans Sempozyumunun deðiþmeyen paydaþý olan Finans Bilim
Platformu (FBP) finans
alanýndaki aktif görev yapan veya emekli olmuþ
tüm öðretim üye ve yardýmcýlarýnýn oluþturduðu
dernek ya da vakýf gibi tü-
zel kiþiliði olmayan bir sivil toplum kuruluþu.
FBP’nin amacý, finans
alanýnda görev yapan bilim adamlarýnýn bilimsel
ve sosyal etkinliklerine
katkýda bulunmak, bu etkinliklerin kamuya duyurulmasýna yardýmcý olmak, finans alanýnda
sempozyum, konferans,
açýk oturum vb. bilimsel
toplantýlar düzenlemek;
ders programlarýnýn içeriðinin, deðiþen koþullara
göre, gereksinmeleri daha
iyi karþýlar hale getirilmesi için çalýþmalar yapmak
ve giriþimlerde bulunmak.
2015 Yýlýnda Ekim
Sempozyum Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum’da gerçekleþtirilecek.
ayý içerisinde düzenlenmesi planlanan 19. Finans
Sempozyumu hem üniversite hem de Çorum
için büyük bir tanýtým imkaný saðlayacak. Ayrýca Ýl
plaka kodu ile ayný numara ile anýlmasý da sempozyumun önemini daha da
artýrýyor.
Finans Sempozyumuna katký veren finansal
kurum ve kuruluþlar arasýnda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, Sermaye Piyasasý Kurulu,
Borsa Ýstanbul, Takasbank, Aracý Kuruluþlar
Birliði, Merkezi Kayýt
Kuruluþu, tüm bankalarýn
yönetici ve uzmanlarý yer
alýyor.
Finans Sempozyumunun deðiþmeyen bir
özelliði de Bilim Kurulu
tarafýndan yapýlan baðýmsýz deðerlendirme sonucunda dereceye giren ilk
3 tebliðe para ödülü vermesi. Bir bankanýn sponsorluðunda
birinciye
2.000 TL, ikinciye 1.500
TL ve üçüncüye 1.000 TL
nakit teþvik ödülü veriliyor. 3 gün süren sempozyuma her yýl yaklaþýk 80200 arasý katýlýmcý katýlmaktadýr. Haber Merkezi
Etkinlik Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Edebiyatýn Büyük Aðasý Tarýk Buðra
ski Tarým
Bakaný Prof. Dr.
E
Sami Güçlü’nün
önerileri ile
oluþturulan Hitit
Üniversitesi ‘Çorum
Okuma Grubu’
tarafýndan
‘Edebiyatýn Büyük
Aðasý Tarýk Buðra’
adlý panel
düzenlendi.
Rektörlük
Konferans
Salonu’nda Rektör
Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ýn
açýlýþ konuþmasýný
yaptýðý panele, AK
Parti Gençlik
Kollarý Ýl Baþkaný
Erhan Akar ve
öðrenciler katýldý.
RektörAlkan,
öðrenci odaklý bir
eðitim anlayýþý ile
üniversitenin tüm
‘Yeni Türkiye’nin Yeni Hitit Üniversitesi’
A
nadolu Öðrenci Birliði Ýl Baþkaný Sanun için de Üniversite-STK iþbirliðini
vaþ Hoþtaþ, Hitit Üniversitesi Akadeönemsiyoruz. Üniversiteler nasýl ki teorimik Yýl Açýlýþý nedeniyle yaptýðý açýklamanin merkezidir, sivil toplum da bu teorida, “Yeni Türkiye'nin inþa sürecinde Hitit
nin pratikle buluþma noktasýdýr. Biz ÇoÜniversitesi'nin çok ciddi katkýlar verecerum Anadolu Öðrenci Birliði olarak özelðinin bilincinde olarak akademik yýl açýlýþýlikle öðrenci ve genç eksenli çalýþmalarýný tebrik ediyor, muvaffakiyet diliyoruz.”
mýz doðrultusunda üniversitemizi önemdedi.
siyor, tüm platformlarda iþbirliði içinde
çalýþýp akademik ve sosyal hayata katký
Hoþtaþ açýklamasýnda; “Þehrimizin
vereceðimizi ilan ediyoruz.
dinamik potansiyeli olan Hitit Üniversitesi;
sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve bir
Bir sonraki akademik yýlda inþallah
çok alanda etkin olmuþ, Yeni Türkiye'nin
barýþýn, kardeþliðin, birliðin ve beraberliinþa sürecine katkýda bulunmuþtur. Üniverðin olduðu Yeni Türkiye'nin Yeni Hitit
site hayatýnýn sadece teorik bilgiler olmadýÜniversite'sini konuþmuþ olacaðýz. Bu
Savaþ Hoþtaþ
ðýný, bununla beraber kaliteli insan-liyakatvesile ile hocalarýmýzý ve öðrenci arkali insan yetiþtirme kurumu olduðunun bilindaþlarýmýzý ortak akýl ile çalýþmaya davet
ciyle hareket etmiþtir.
ediyor, onlarýn þahsýnda tüm Çorum'un akademik yýl
açýlýþýný kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi. (Haber MerÜniversitelerin amacý daha fazla öðrenci almak
kezi)
deðil, daha nitelikli bireyler yetiþtirmek olmalýdýr. Bu-
skilip Belediye
Baþkaný Recep
Çatma Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'a Ýskilip'e
gösterdiði ilgi, destek
ve katkýlarýndan
dolayý teþekkür etti.
Baþkan Çatma
Ýskilip Meslek Yüksek
Okulunun 2014-2015
Akademik yýlý
açýlýþýnda Türkiye'nin
önde gelen
giriþimcilerinden
iþadamý Ahmet
Ahlatcý'nýn ilk dersi
vermek üzere Ýskilip'e
gelmesini saðlayan ve
yeni programlarýn
kazandýrýlmasý için
çaba sarf eden Rektör
Alkan'a teþekkür etti.
Çatma
"Rektörümüz Sayýn
Reha Metin Alkan'ýn
9-11 Ekim 2014
tarihlerinde Hitit
Üniversitesi, Ýskilip
Kaymakamlýðý ve
Ýskilip Belediyesi
iþbirliði ile
gerçekleþtirilen Her
Yönüyle Ýskilip:Dünü,
Lahmacun
lik Meclisi'nin de potansiyel güç
ayaklarýný oluþturan unsurlardan
biri ve en önemlisidir. Gençlik
Meclisi çalýþmalarýnýn paydaþlarý
yine üniversitedeki akademik personeller ve öðrenci arkadaþlarýmýzdýr. Hep birlikte daha güzel bir Çorum için çalýþmaya devam etmekteyiz. Genç Dostu Çorum sloganýmýz ile üniversitemizi her zaman
önemsemiþ ve desteklemiþ bulunmaktayýz.
Bu düþüncelerimiz ýþýðýndan üniversitemizin
akademik yýl açýlýþýný kutluyor, hayýrlara vesile olmasýný Rabbimizden niyaz ediyoruz.” (Haber Mer-
kezi)
Ýskender
Pide
Çorba
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
olduklarýný açýkladý.
Etkinliðin
düzenlenmesinden
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Rektör
Alkan,
konuþmacýlara
baþarýlar diledi.
Eski Tarým ve
Köy Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Sami
Güçlü’nün saðlýk
sebepleri nedeni ile
katýlamadýðý panelin
modaretörlüðünü
Ýlkay Yaþar yaptý.
Panele; Hacý
Mehmet Cansever,
Sema Biter, Fatih
Gül ve Seda Havva
Biter konuþmacý
olarak katýldý.
Haber Merkezi
Ý
(Ç.HAK:2502)
orum Kent Konseyi Gençlik
Meclisi Baþkanlýðý, Hitit Üniversitesi’nin Akademik Yýl Açýlýþý’ný kutladý.
Hitit Üniversitesi'nin sivil toplum ile iþbirliðinin takdire þayan olduðu ve özellikle Çorum Belediyesi-Hitit Üniversitesi iþbirliðinin her
geçen gün arttýðý ve olumlu sonuçlar alýndýðý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi;
“En son imzalanan ‘Çorum Ýçin Bir Projem Var’
protokolü bunun en güzel örneklerinden biridir. Biz
de Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak üniversitemizle olan protokollere destek
vermeye hazýrýz. Üniversitenin genç nüfuzu Genç-
mensuplarýna en iyi
faydayý saðlama
gayretinde
olduðunu belirterek,
üniversitede
öðrenim gören
öðrencilerin eðitimöðretim faaliyetleri
beraberinde sosyal,
kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlerine
de destek
Ýskilip’ten Rektör’e teþekkür
‘Üniversitemize desteðe hazýrýz’
Ç
Hitit Üniversitesi ‘Çorum Okuma Grubu’ tarafýndan
‘Edebiyatýn Büyük Aðasý Tarýk Buðra’ adlý panel düzenlendi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Rektör Alkan’a teþekkür etti.
Bugünü, Yarýný
konulu sempozyuma
60'ýn üzerinde
akademisyenin
gelmesinde büyük
emek harcamasý ve
ayný sempozyumun
açýlýþ konuþmasýnda
Ýskilip'in sosyal,
kültürel ve folklorik
özelliklerini
araþtýrarak eser haline
getiren akademisyen
ve düþünce
adamlarýna maddi
ödül taahhüdünde
bulunmasý bizleri son
derece mutlu etmiþtir.
Ýskilip'in beþ bin
yýllýk tarihi geçmiþine
paralel olarak zengin
kültürel birikiminin
olmasýna raðmen
araþtýrmaya aç bir
þehir olduðu
bilinmektedir. Prof.
Dr. Sayýn Reha Metin
Alkan bu konuda
önemli bir kapý
açmýþtýr. Ýskilip'in
tarihine not
düþülmesine vesile
olan Her Yönüyle
Ýskilip
Sempozyumunun
baþarý ile
sonuçlanmasýnda
önemli katký ve
gayretleri olan,
Ýskilip'in
araþtýrýlmasýný maddi
ve manevi olarak
teþvik eden
Rektörümüz Sayýn
Reha Metin Alkan'a,
akademisyenlerimize
ve tüm emeði
geçenlere þahsým ve
Ýskilip halký adýna
þükranlarýmý
sunuyorum" dedi.
(Haber Merkezi)
CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Evden hýrsýzlýða tutuklama
Ç
orum’da iki ayrý evden
hýrsýzlýk yapan 3 kiþi
tutuklanarak
gönderildi.
cezaevine
Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi.
Çorum’da iki ayrý evden hýrsýzlýk yapan 3 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre,
Ulukavak Mahallesinde
iki ayrý eve giren kimliði
belirsiz kiþiler ziynet eþyalarý çaldý. Zanlýlar, çaldýklarý eþyalarla birlikte kaçtý.
Ev sahiplerinin þikayetçi
olmalarý üzerine araþtýrma
baþlatan Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro
Amirliði ekipleri, her iki
eve giren þahýslarýn P.G.,
S.D. ve S.Y. adlý þüpheliler
olduðunu tespit etti.
Bunun üzerine soruþturmayý geniþleten polis
ekipleri 3 zanlýyý da kýskývrak yakalayarak gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan
zanlýlar emniyetteki sorgularýnýn ardýndan çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ÝHA)
Uyuþturucuya geçit yok
P
olis uyuþturucuya karþý mücadelesini sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüðü
KOM Þube Müdürlüðü
ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuþturucu madde ticareti yapan kiþilere
yönelik yaptýðý operasyonda
Mecitözü'nde bir
þüpheliyi yakaladý. Þüphelinin evinde ikametinde
aramada 26 kilogram esrar maddesi ile 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Þüpheli 'Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde
Ýmal ve Ticareti' yapmak
suçundan Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
sevk edilen þüpheli, çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine konul-
Polis uyuþturucuya karþý mücadelesini sürdürüyor.
du.
Polis, insanlýk suçu
kapsamýnda deðerlendirilen uyuþturucu suçlarý ile
mücadelede; uyuþturucu
maddenin arzýný ve kullanýmýný engellemeye yönelik operasyonel faali-
yetlerin her zaman olduðu gibi kararlýlýkla devam
edeceði mesajýný verdi.
(Haber Merkezi)
5480 paket kaçak sigara ele geçirildi
E
mniyet müdürlüðü KOM ekipleri, gümrük kaçaðý malzemelerin Çorum'a giriþi ile hedef illere
ulaþmasýný engellemek amacýyla
Osmancýk Ýlçesi D.100 Karayolu'nda risk analizine dayalý olarak
çalýþma yaptý.
Doðu illerinden Ýstanbul'a karayolu taþýmacýlýðý yapan bir týrda
yapýlan aramada, 548 karton (5480
paket) gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olaya iliþkin þüpheli yakalanarak Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevki edildi.
Mali suçlara konu olan gümrük kaçaðý malzemelerin Çorum'a
giriþi, satýþa sunulmasý, diðer illere
sevkiyatýnýn engellenmesi ve dolaylý olarak vergi kaybýnýn önlenmesi
amacýyla yapýlan çalýþmalarýn aralýksýz devam ettirileceði bildirildi.
(Haber Merkezi)
M
Doðu illerinden Ýstanbul'a karayolu taþýmacýlýðý yapan bir týrda yapýlan
aramada, 548 karton gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi.
ÝKÝZLER
Kredi kartsýz
12 AY TAKSÝT veya tüm kredi kartlarýna
vade farksýz
9 AY TAKSÝT imkaný ile.
Falcon
Assistant
1000
Falcon
Servýce
1500
* Motor tipi 1500 w (DC)
* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
(Ç.HAK:2755)
Apachi
Wýnd
800
* Motor tipi 800w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-80 Km.
* Motor tipi 1000 w (DC)
* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
Falcon
Actýve
1200
* Motor tipi 1200 w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-60 Km.
Hürriyet 4. Sok No:56 ÇORUM - Tel: 0 364 213 22 97
Mardin
davasý
sürüyor
ardin’de cezaevi önünde 3’ü çocuk 5 kiþinin öldürüldüðü saldýrýyla ilgili 7'si tutuklu
4’ü tutuksuz olmak üzere 11 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi.
Güvenlik gerekçesiyle Çorum’a alýnan
davada 1. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanýn bugün gerçekleþen duruþmasýna tutuklu
sanýklar A.E. (16), Abdulkadir E. (40), Mehmet
Sýraç E. (35), Mehmet E. (26), Diayeddin E.
(20), Mehmet Masum E. (25) ile Abdulselam E.
(29) katýlýrken, tutuksuz sanýklar katýlmadý.
Sanýk avukatlarýnýn talebi üzerine tanýk
olarak dinlenmesini istediði A.Ý.’nin Diyarbakýr
Adliyesi’nden video konferans yöntemiyle ifadesi alýnýrken, mahkeme heyeti duruþmayý eksiklerin giderilmesi için
ileri bir tarihe
erteledi.
Mahkeme çýkýþý
müþtekilerin
avukatý Ahmet Duyan
yaptýðý açýklamada “Kovuþturma derinleþtikçe
gerçeðe biraz
daha yakýnlaþýyoruz. Bir
iki celse sonra müspet,
maddi gerçeðe ulaþacaðýz. Duruþmada, sanýklardan bir tanesi
daha
gerçekçi beyanlarda, daha detaylý, bize de samimi
gelen beyanlarda bulundu. Olayýn
aslýný, iddianame ve bizim iddialarýmýzý doðrular
nitelikte birkaç beyanda
bulundu. Soruþturmanýn
derinleþmesiyle daha da
netleþecektir.
Birkaç gözaltý bekliyoruz”
dedi.(ÝHA)
Çorum Barosu’nda devir teslim töreni düzenlendi.
Yeni Baro Baþkaný mazbata aldý
HURÞÝT BOZKURT
Ç
orum Baro
Baþkaný Avukat
Altan Akpýnar,
mazbatasýný aldý.
MAZBATASIN
I ALDI
Geçtiðimiz hafta
cumartesi günü
gerçekleþtirilen genel
kurulda Baþkan
seçilen Av. Altan
Akpýnar, Adalet
Komisyonu Baþkaný
Hakim Halil
Yüksel'den
mazbatasýný aldý.
Adalet
Komisyonu Baþkaný
Hakim Halil
Yüksel'in makamýnda
gerçekleþtirilen
programa Baro
Yönetim Kurulu
Üyeleri ile avukatlar
katýldý.
Hakim Halil
Yüksel, Baro
Baþkanlýðý'na seçilen
Av. Akpýnar'ý tebrik
ederek baþarýlar
diledi.
Baro yönetimi
daha sonra Çorum
Barosu Salonu'nda
devir teslim törenine
geçti.
20 yýldýr arkadaþý, 4
yýldýr da baþkaný
olduðunu belirterek,
Çorum Barosu'na
yaptýðý hizmetlerden
dolayý teþekkür etti.
Baro Baþkaný
Av.Altan Akpýnar,
eski baþkan Av.
Ýbrahim Özyýlmaz'ýn,
Av. Ýbrahim
Özyýlmaz ise,
Çorum Barosu
yönetimine seçilen ve
ESKÝ BARO
BAÞKANINA
TEÞEKKÜR ETTÝ
'GÖZÜM
ARKADA
KALMAYACAK'
yeni katýlan herkese
baþarýlar dileyerek,
"Biraz hüzünlendim.
Ýnsanlarýn güzel
düþüncelerini
hissediyorsunuz.
Ancak gözüm arkada
kalmayacak." Diye
konuþtu.
Devir teslim
töreni ikramla sona
erdi.
Çorum Baro Baþkaný Avukat Altan Akpýnar, Adalet
Komisyonu Baþkaný Hakim Halil Yüksel'den mazbatasýný aldý.
Kargý’da kaza, 1 yaralý
Ç
orum’un Kargý
ilçesinde iki
otomobilin çarpýþmasý
sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 1 kiþi
yaralandý.
Kaza, Atatürk
Caddesi’nde meydana
geldi. Edinilen
bilgilere göre,
Cumhuriyet
Caddesinde seyir
halinde olan Nurullah
Sert yönetimindeki 19
HN 208 plakalý
otomobil, Atatürk
Caddesi’ne geldiði
sýrada Sevdan Dal
yönetimindeki 24 DT
877 plakalý otomobille
Trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
çarpýþtý.
Kazada
sürücülerden Nurullah
Sert yaralandý. Olay
yerinde ilk müdahalesi
yapýlan yaralý sürücü
Ahmet Hamdi Akpýnar
Ýlçe Devlet
Hastanesi’ne sevk
edildi.
Kazayla ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Yaþlý adam kayýp Köye kurt indi
ayat’ýn Derekütüðün Köyü’nde köye inen kurt iki kiþiyi
Alaca’nýn Çatalkaya Köyü’nde yaþayan yaþlý adam kayýp. Byaraladý.
Edinilen bilgiye göre köye inen kurt, 58 yaþýndaÇatalkaya Köyü Muhtarlýðý, Jandarma’ya müracaat
ederek, 68 yaþýndaki A.A.’nýn Alaca Belediyesi’ne kömür
almaya gittiðini ancak geri dönmediðini bildirdi. Köylünün
arayýp bulamadýðý yaþlý adamý þimdi Jandarma arýyor. Haber
Merkezi
ki S.Ç. ile 15 yaþýndaki A.K.’yý ýsýrdý. Yaralýlar Bayat Devlet
Hastanesi’nde tedavi edilirken, kurt Ýlçe Tarým Müdürlüðü
ekiplerince itlaf edildi. Olay sonrasý bölge karantinaya alýndý.
Haber Merkezi
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
Geleceðin enerji kaynaðý
‘yenilenebilir enerji’
MUSTAFA DEMÝRERGÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
1
8-25 Ekim Mühendislik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda EMO Samsun
Þubesi Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan
‘Yenilenebilir Enerji Güneþ, Mevzuat ve
Uygulamalarý’ semineri düzenlendi.
Antalya’da faaliyet gösteren YEKSUN Mühendislik ve Güneþten Elektrik
Sistemleri AÞ yöneticisi Elektrik Elektronik Mühendisi Orkan Yýlmaz ve Halit
Çorlu’nun katýldýðý seminer Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý salonunda dün gerçekleþtirildi.
Seminerde bir açýþ konuþmasý yapan EMO Samsun Þubesi Çorum Ýl Temsilcilsi Aydýn Taþkýn, 18-25 Ekim tarihlerinin Mühendislik Haftasý olarak kutlandýðýný hatýrlatarak, etkinliðin de bu kapsamda düzenlendiðini söyledi. Taþkýn,
zaman zaman nükleer ve hidro elektrik
santrallere karþý çýktýklarýný ifade ederek,
“Ama bunlarýn yerine bir alternatif koymamýz gerektiði düþüncesi her zaman
beynimizi kurcalýyordu. Bu konuda Antalya’da faaliyet gösteren YEKSUN firmasýný Çorum’a davet ettik. Anlatacaklarýnýn bizi aydýnlatacaðýna inanýyorum.”
dedi.
Taþkýn bir gün önce Ordu’da yapýlan toplantýnýn Çorum’dan sonra Samsun’da gerçekleþtirileceðini sözlerine ekledi.
TSO’YA TEBRÝK
Taþkýn’ýn ardýndan katýlýmcýlara hitab eden YEKSUN Firmasý yöneticisi
B.Orkan Yýlmaz, konuþmasýnda Dünya
Öteki
4
Duran Durmuþ
ve Türkiye’nin enerji görünümü hakkýnda bilgi verdikten sonra yenilenebilir
enerji kaynaklarý üzerinde yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Dünyada bu alanda inanýlmaz yatýrýmlar gerçekleþtirildiðini aktaran Yýlmaz, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý’nýn giriþimi ile Çorum’da yenilenebilir enerjide bir ilke imza attýðýný belirterek, TSO’yu tebrik etti.
Ferrari görünümlü Þahin (!)
Plastik Cerrahi…
'Zorla güzellik'in oluru…
Burundan kulak yapabilen dal…
………….
Baþka bir þeyden de baþka bir þey
yapabiliyorlar…
………….
Bu cilde bakým çalýþmasý yapýlmaktadýr,
PETROL BÝTECEK, YENÝ
ENERJÝ KAYNAKLARI GEREKLÝ
Yýlmaz, Dünyada enerjinin yüzde
11.8’inin yenilenebilir enerji kaynaklarýndan temin edildiðini ifade ederek, “Bu
alanda Almanya öncü konumunda. Almanya 20 yýl önce kuruluma baþlamýþ.
Bizde henüz kurulum yok. Dünya ülkeleri 2050’de petrolün biteceðini öngörerek, rüzgâr, jeotermal ve güneþ enerjisi
konularýnda araþtýrmalarýný sürdürüyorlar. Rüzgâr enerjisinde rüzgârýn yön deðiþikliði söz konusu. Ancak güneþ enerjisinin çevreye hiçbir zararý yok. Çevreye atýk madde de býrakmýyor. Bu nedenle güneþ enerjisi yenilenebilir enerjide
önceliðimiz olmalý.” diye konuþtu.
Yýlmaz ve Halit Çorlu daha sonra
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Potansiyeli ve Mevcut Durumu, Güneþ Enerjisi’nin Üstünlükleri ve Gelecek Beklentileri, Fotovoltaik (güneþ enerjisinden
elektrik üretme) Sistemler, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarý’na Ýliþkin Yasal Mevzuat, YEK Destekleme Mekanizmasý,
Finansman Örneði ve Referans Yapýlardan bahsettiler.
çevreye verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür
dileriz yasal uyarýsý bulunmayan tadilat türü…
……………
Bir ay kadar önce mecburi olarak Hitit
Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi
Plastik Cerrahi Bölümüne yolum düþtü…
………….
Doktora, 'hocam eliniz deðmiþken beni
baþtan yenileyin' dedim…
Seminerin açýþ konuþmasýný EMO Samsun Þubesi Çorum Ýl Temsilcilsi Aydýn Taþkýn yaptý.
Þöyle malzemeye bir baktý; "Çok zor ve
çok uðraþmam lazým" dedi…
Ben de 'Allah'ýn iþine niye karýþýyorsunuz
kardeþim, yaratýlanýn üzerinde fazla
oynamayýn' diyecektim demedim…
………….
Haa bir de sanýldýðý gibi plastikten bir þey
yapmýyorlar…
Kesinlikle etten kemikten cerrahinin
saçma salak adýdýr, plastik kelimesi…
Öyle olsa bizim oðlanýn patlayan plastik
toplarýný götürecektim yapýn diye…
…………..
Latince 'Plastos'tan gelmektedir plastik
kelimesi… Kelime anlamý þekil vermedir…
…………..
Amaçlarý sadece güzelleþtirmek deðil…
Ýyileþmez dediðiniz yaralarý iyileþtirip,
neredeyse sýfýrdan el, parmak, kulak, burun
yapýyorlar…
Mecburiyet gerekliliði olan bir uzmanlýk
alaný…
…………
Lakin mecburi durumlarýn dýþýnda insanýn
fazla üzerinde oynatmasý her zaman iyi
gelmiyor…
…………..
‘Yenilenebilir Enerji Güneþ, Mevzuat ve Uygulamalarý’ semineri düzenlendi.
Amerika YEDAÞ’ý keþfetti
Ý
leri düzeyde SmartGrid kullanýcýsý sýnýfýnda yer alan YEDAÞ, Akýllý Þebeke Projesi için Amerikan Ticaret ve
Kalkýnma Ajansý’ndan (USTDA) 555
bin dolar destek almaya hak kazandý.
Genel Müdür Türkoðlu, “ ‘Amerika’yý yeniden keþfetmek’ sözü ‘Amerika YEDAÞ’ý keþfetti’ þeklinde bir dönüþüme geçmiþtir” dedi.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya
ve Sinop illerinde ‘operasyonel mükemmellik’ alanýnda gerçekleþtirdiði
teknolojik yatýrýmlarla müþterilerine
kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý
hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), tamamlamýþ olduðu akýllý þebeke (Smartgrid) alt yapýsýnýn ikinci fazý olan
Smartgrid Uygulama ve Þebeke Entegrasyonu Projesi için Amerikan Ticaret
ve Kalkýnma Ajansý'ndan (USTDA)
555 bin dolar destek almaya hak kazandý. Amerika Ticaret Ataþesi Larry Farris’in de katýlmýþ olduðu Proje Destek
Sözleþmesi, YEDAÞ Genel Müdürü
Nurettin Türkoðlu ile USTDA Bölge
Direktörü Carl B.Kress tarafýndan imzalandý.
ÝLERÝ DÜZEYDE SMARTGRÝD
KULLANICISI SINIFINDA
15 ayda gerçekleþecek olan proje
ile YEDAÞ’ýn, güçlü bir teknolojik sistem yapýsý ile sürdürülebilir operasyonel mükemmellik ve müþteri memnuniyeti için ‘Smartgrid yol haritasý’ oluþtu-
yýlýndan bu yana Smartgrid hedefine
hýzla koþmaktadýr. Bu nedenle, Smartgrid Yol Haritasý Projesi’nin uluslararasý prestije sahip USTDA gibi bir kuruluþ tarafýndan desteklenmesi, YEDAÞ
için gurur vericidir olduðu gibi, YEDAÞ’ýn bugüne kadar gerçekleþtirdiði
Smartgrid çalýþmalarýndaki baþarýsýnýn
da bir göstergesidir” þeklinde konuþtu.
AMERÝKA’YI KEÞFETMEK
YERÝNE AMERÝKA YEDAÞI’I KEÞFETTÝ
YEDAÞ, Akýllý Þebeke Projesi için Amerikan Ticaret ve
Kalkýnma Ajansý’ndan (USTDA) 555 bin dolar destek almaya hak kazandý.
racaðýný belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, “YEDAÞ’ýn
2013 yýlýnda Amerikan Ticaret ve Kalkýnma Ajansý (USTDA)’na sunmuþ olduðu proje deðerlendirme sürecinde
USTDA tarafýndan görevlendirilen uzmanlarca, YEDAÞ’ýn mevcut teknolojik altyapýsý (SCADA/DMS, SAP,GIS,
AMI,AMR) incelendi. Smartgrid vizyonu ve Smartgrid uygulama kapasitesi
belirlenmiþtir. USTDA’ýn detaylý olarak
yaptýðý incelemeler sonrasýnda YEDAÞ, Smartgrid ‘in birinci fazýný tamamlamýþ ve ileri düzey Smartgrid aþamasýna gelmiþ bir Þirket olarak sýnýflandýrýlmýþtýr” diye konuþtu.
YEDAÞ ÝÇÝN GURUR VERÝCÝ
YEDAÞ’ýn tüm iþ süreçlerinde
teknolojinin kullanýmý ve teknolojik yatýrýmlara büyük önem verdiðini kaydeden Genel Müdür Türkoðlu, “Bu vizyonun YEDAÞ’daki en güzel yansýmasý,
2011 yýlýndan itibaren kurulumuna baþlanan SCADA/DMS, GIS, SAP, AMI,
AMR gibi operasyonel mükemmellik
ve hizmet kalitesinin en kritik anahtarý
olan sistemlerdir. YEDAÞ, 2012 yýlýnda
sektörde bir ilk olan EFQM 3 yýldýzlý
Mükemmellik Belgesi’ne layýk görülmüþtür. YEDAÞ’ýn sektörde ilk ve tek
olarak sahip olduðu bu konumun temel
gerekliliklerinin baþýnda operasyonel
mükemmelliði yakalayacak þekilde
Smartgrid sisteminin hayata geçirilmesi
gelmektedir. YEDAÞ, bu bilinç ile 2011
O
mikteki bu yapým ve yýkým arasýndaki
denge, yeni doðan bebeklerde ve çocuklukta kemik yapýmý lehinedir" ifadelerini kullandý.
Sözen, 20'li yaþlarda vücudun kemik yapýmýnda doruk düzeylere ulaþtýðýný, bu yaþlardan sonra kemik yýkýmýnýn yapýmýndan fazla olmasýyla kemik
kütlesinin giderek azalmaya baþladýðýný aktararak, þunlarý kaydetti:
"Gençlik yýllarýnda yüksek doruk
kemik kütlesine sahip olanlar, menopoz evrelerinde (kadýnlarda) ve yaþlanmayla baþlayan kemik yýkýmlarýnda,
gençken düþük doruk kemik kütlesi
olanlara göre, kemiklerini daha iyi muhafaza ederler. Kemiðin yýkýlmasý, kadýnlarda mevcut östrojen adlý hormon
tarafýndan önlenir.
Menopozla bu hormonun yapýmý
giderek azalýr ve dolaþýmdan kaybolur.
Dolayýsýyla kemik yýkýmý önlenemez.
Yaþlanmayla birlikte vücutta oluþan
deðiþiklikler de kemik yýkýmýndan sorumludur. Dolayýsýyla kadýnlarda önce
östrojen eksikliði ve yaþlanmaya ait
faktörler birlikte olunca kadýnlarda kemik kaybý erkeklere göre daha belirgindir. Bu nedenle hastalýk halk arasýnda daha ziyade kadýnlara özgü bir hastalýk olarak bilinse de erkekler de bu
hastalýktan etkilenir."
KALSÝYUM VE D VÝTAMÝNÝ
Hastalýðýn tanýsýnýn,15-20 dakika
gibi kýsa sürede yapýlan kemik yoðunluk ölçümüyle anlaþýlabildiðini, ölçüm
sýrasýnda alýnan radyasyonun hiçbir
saðlýk sorununa neden olmayacak kadar düþük olduðunu anlatan Sözen,
"Osteoporozda erken tanýyla kemik
kaybý önlenebilir ve hasta hayatýný idame ettirilebilir. Kaybedilen kemiðin
geri kazanýmý tam olarak yapýlamadýðýndan erken taný çok önemlidir" dedi.
Sözen, hastalýk nedeniyle omurgada, kalçada, kol bileðinde veya vücudun diðer taraflarýnda kolaylýkla kýrýklar oluþabileceðine iþaret ederek, bu
kýrýklarýn hastalýk ilerlemiþse yatakta
dönme veya oturma durumundan aya-
Sahi Bülent Ersoy'un yeðeni olmak
zordur herhalde…
Ýþin yoksa otur düþün amcan mý, yoksa
halan mý diye…
……………
Neyse geçtik onu, diðer bir deyiþle, insaný
modifiye etme sanatýdýr, plastik cerrahi…
…………
Türkoðlu sözlerini þöyle tamamladý: “YEDAÞ’ýn daðýtým sektöründe
Smartgrid’e geçiþ için bugüne kadar
yapmýþ olduðu çalýþmalar ve geniþ bir
perspektifte hazýrlamýþ olduðu projemiz
ile 'Amerika’yý yeniden keþfetmek' sözü 'Amerika YEDAÞ’ý keþfetti' þeklinde
bir dönüþüme geçmiþtir. Þirketimizin,
Smartgrid bakýþ açýsýný objektif bir þekilde deðerlendirerek, projemizi destekleyen USTDA yetkililerine teþekkür
ediyoruz. Yeni Smartgrid ve Smart
Community Projeleri’nde de güçlü bir
iþbirliði oluþturarak, baþarýlý sonuçlara
imza atacaðýmýza inanýyoruz.”
USTDA Bölge Direktörü Carl
B.Kress ise projenin deðerlendirme sürecinde YEDAÞ’ýn vizyon, insan kaynaðý ve altyapý olarak Smartgrid kapasitesinin USTDA tarafýndan net bir þekilde anlaþýldýðýný ve YEDAÞ’ýn projesinden alýnacak çýktýlarýn gerek YEDAÞ
gerek ise sektör için büyük önem taþýdýðýný belirtti.(ÝHA)
Osteoporoz erken tanýyla önlenebilir
steoporozda erken tanýyla kemik
kaybýnýn önlenebileceðini, hastanýn hayatýnýn idame ettirebileceði söylendi
Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ)
Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tümay Sözen,
osteoporozun, kemik kütlesi kaybý, kemiðin ince yapýsýnýn bozulmasýyla kemiðin kýrýlmaya yatkýn hale gelmesi
durumu olduðunu ifade ederek, halk
arasýnda kemik erimesi olarak bilinen
osteoporozun, belirti vermediðini, kemikler kaybedilirken herhangi bir rahatsýzlýk yaratmadýðýný ancak kemik
kaybý sonucu kemiklerde kýrýk oluþtuðunda aðrý yaptýðýný vurguladý.
Hastalýkta kaybedilen kemiðin
geri kazanýmý tam olarak yapýlamadýðýndan erken tanýnýn çok önemli olduðuna iþaret eden Sözen, "Dinamik bir
organ olan kemiðin, kemik iliðinde kemik yapan ve yýkan hücreler vardýr.
Kemik vücut tarafýndan bir yandan yapýlýrken, bir yandan da yok edilir. Ke-
Zorla güzellik olmaz, bunun en iyi kanýtý
Bülent Ersoy'dur…
ða kalkma gibi çok basit ve kemiði
zorlayacaðý düþünülmeyen hareketlerin sonunda bile oluþabileceðini vurguladý.
Yaþanabilecek kýrýklarýn ikincil
saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini
ifade eden Sözen, hastalýktan korunmak için yeme içme düzeninin süt ve
süt ürünleri, kalsiyum ve D vitamini
bakýmýndan zenginleþtirilmesini, çocukluktan itibaren bu ürünlerin kullanýlmasýnýn teþvik edilmesinin önemine
deðindi.
Sözen, gazlý içeceklerin, donmuþ
hazýr gýdalarýn, aþýrý et ve tuz tüketiminin vücutta kalsiyum emilimini azalttýðýndan, hastalýða davetiye çýkardýðýný,
sigara ve alkol tüketiminin de kemikler
için oldukça zararlý olduðunu bildirdi.
Prof. Dr. Tümay Sözen, ayrýca
hastalýktan korunulmasý için çocuklarýn açýk ve güneþli ortamlarda spor
yapmaya teþvik edilmesinin önemli olduðunu vurguladý.(Haber7)
Zorunlu olmadýðý müddetçe haksýz
rekabettir…
Gerçekte güzel olanýn hile ile hakkýnýn
yenmesidir…
Not: 76 Milyonluk ülkeden bir tane
Victoria Secret Meleði çýkaramýyoruz… Alt
yapý sýfýr abi…
Ç
Haftasonu
merkezde
kesinti var
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkezde
kýsa süreli enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, yarýn
(25 Ekim Cumartesi) 07.00-08.30 saatleri arasýnda
Merkez Þehir Þebeke Þebeke Envanter Mobil GIS
çalýþmalarý kapsamýnda Merkez Yurt Fideri ENH
bölgesinde yapýlacak Þebeke Envanter çalýþmalarý
nedeniyle merkeze baðlý Kale Sokaklar, Milönü caddesi
bir kýsmý, Þeyh Eyüp sokaklarýn bir kýsmý, Eskisaray
sokaklar, Gazipaþa sokak, Tekel sokaklar, Gazi
caddesinin bir kýsmý, Ýnönü Caddesinin bir kýsmý,
Maliye sokaklar, Kulaksýz sokaklar, Albayrak caddesi,
Fatih caddesinin bir kýsmý, Fatih sokaklar, Alaybey
sokaklarýn bir kýsmý, Okul Sokaklar, Emir Ahmet
sokak;
09.00-10.30 saatleri arasýnda Çatalhavuz sokaklar,
Mavral sokaklarýn bir kýsmý, Ahçýlar sokaklarýn bir
kýsmý, Fatih caddesinin bir kýsmý, Anadolu sokaklar,
Stat sokaklar, Lise sokaklar, Bahçelievler sokakalar,
Þenyurt sokaklar, Esnafevleri sokaklar, Bahabey
caddesinin bir kýsmý, Cengiz Topel caddesinin bir kýsmý
ve Gazi caddesinin bir kýsmýna,
11.00-12.00 saatleri arasýnda da Sakarya Sokaklar,
Atalay Sokaklar, Anadolu sokaklarýn bir kýsmý ve Eþref
hoca caddesinin bir kýsmýna programlý olarak elektrik
verilemeyecek. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
Diyanet Sen’in
cevabý gecikmedi
D
Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube yönetimi, yeni kurum müdürlerini ziyaret etti.
Eðitim Bir Sen’den
nezaket ziyaretleri
E
ðitim-Bir-Sen Çorum Þube yönetimi, isteðe baðlý yeniden müdürlük görevlendirmesiyle okul ve kurumlara görevlendirilen müdürlere hayýrlý olsun ziyaretlerinde bulundu.
Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve þube
Yönetim Kurulu üyelerinin yaný sýra
iþyeri temsilcileri de ziyaretlerde hazýr
bulundular. Þube Baþkaný Eþkil, ziyaretlerde yeni görevlendirilen müdürlere Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi’nin
hayýrlý olsun dileklerini ileterek müdürlerin bulunduklarý makamý en iyi
þekilde temsil edeceklerine inandýklarýný söyledi.
Yeni görevlendirilen müdürler de
ziyaretten duyduklarý memnuniyeti
ifade ederek baþta Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil olmak
üzere þube yönetimine ve iþyeri temsilcilerine teþekkür ettiler. (Haber
Merkezi)
Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve þube Yönetim Kurulu üyelerinin
yaný sýra iþyeri temsilcileri de ziyaretlerde hazýr bulundular.
Engelli bakým
elemaný kursu
Ö
zel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüðü iþbirliðinde Ýskilip’te
‘Engelli Bakým Elemaný’ mesleðinde 1 grup halinde toplam 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Eðitimler, 3 Kasým 2014 - 8
Nisan 2015 tarihleri arasýnda Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde haftada 5 gün
17.00-22.00 saatleri arasýnda verilecek.
Kursa katýlým þartlarý
ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak,
16-35 yaþ arasýnda bayan olmak,
CUMA 24 EKÝM 2014
En az ilkokul mezunu olmak,
Açýk öðretim hariç öðrenci
olmamak,
ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý
Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak,
Emekli veya aktif sigortalý
olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak
isteyen ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek. Mülakatlar, 30 Ekim Perþembe günü
saat 10.00’da Ýskilip Ýbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüðü’nde yapýlacak. (Haber
Merkezi)
iyanet-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ali
Yýldýz, Türk Diyanet
Vakfý Sen Þube Baþkaný
Mustafa Ünlü'nün sendikalarýna yönelik eleþtirilerine cevap verdi. Yýldýz
açýklamasýnda, "Ýftiracý
sendika yine iþ baþýnda"
dedi.
11 yýldýr yetkili sendika olarak din görevlilerinin haklarýný her platformda savunan ve Kurum Ýdari Kurulu toplantýlarýna taþýdýðý maddelerle din görevlilerine sayýsýz kazaným elde eden
Diyanet Sen'in maalesefasýlsýz itham ve iftiralarla karalanmaya çalýþýldýðýný belirten Yýldýz, açýklamasýnda þöyle dedi;
"Türk Diyanet Vakýf-Sen tarafýndan yapýlan bir açýklamada, 2014
Ekim ayý Kurum Ýdari
Kurul görüþmelerine Diyanet-Sen'in götürdüðü
tekliflerden Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama Yer
Deðiþtirme Yönetmeliðinin 5/b maddesi uyarýnca
yani ortak nitelik kaybý
nedeniyle görevine son
verilen din görevlilerinin
maðduriyetinin giderilmesi ve tekrar görevlerine dönmeleri hususunda
çalýþma yapýlmasýnýn
saðlanmasý"
maddesi
çarpýtýlarak kamuoyu
yanlýþ bilgilendirilmiþtir.
Söz konusu yönetmeliðin 5/b maddesinde
bahsedilen ortak nitelik
"Atanmalarýnda dini öðrenim þartý esas alýnan
unvanlarda; itikat, ibadet,
tavýr ve hareketlerinin
Ýslâm törelerine uygunluðunun çevresinde bilinir
olmasý olarak açýklanmaktadýr. Sendika olarak
bizim istediðimiz söz konusu maddede geçen Ýslam törelerine uygunluk
ifadesinin içeriðinin belirlenmesidir. Çünkü ülkemizde Ýslam töreleri
yöreden yöreye, bölgeden bölgeye deðiþiklikler
göstermektedir. Hal böyle olunca tanýmý kesin
olarak belli olmayan "Ýslam törelerine uygunluk"
cümlesi nedeniyle bir
çok görevlimiz maðduriyet yaþamaktadýr. Örneðin Elazýð'ýn Karakoçan,
Palu, Arýcak bölgelerinde
din görevlisinin köydeki
meden, KÝK toplantýlarýna kadar bu konular gündeme getirilmiþ ve din
görevlilerinin haklarý en
üst düzeyde savunulmuþ
ve bu kararlý tutum sayesinde sayýsýz kazaným elde edilmiþtir.
'Ayinesi iþtir kiþinin
lafa bakýlmaz'
Ali Yýldýz
bir taziyede üç gün oturmasý töredir. Ama Baskil,
Keban ilçelerinde böyle
bir töre yoktur. Karakoçan bölgesinde üç gün taziyeye oturmayan bir
Ýmam kardeþimiz þikayet
edilip ceza alýrken, Baskil'de ki imam kardeþimiz böyle bir þikayete
maruz kalmamaktadýr.
KÝK'e getirdiðimiz söz
konusu madde ile bu
maðduriyetlerin giderilmesi ve bu tür Ýslami törelerden ceza alanlarýn
affedilmeleri ve bu törelerin tanýmýnýn yapýlmasý
teklif edilmiþtir.Bunun
izahý da bizzat yöneticilerimiz tarafýndan Diyanet yetkililerine yapýlmýþtýr. Diyanet-Sen bu
teklifi masaya getirirken,
malum sendikanýn bahsettiði gibi kesinlikle hýrsýzlýk, içki, zina, zimmete para geçirme vb. suçlamalardan görevden atýlan din görevlilerinin göreve döndürülmesini kesinlikle teklif etmemiþtir.
Gerek söz konusu
madde gerekse Kurum
Ýdari Kuruluna getirdiðimiz tüm teklifler ve önceki KÝK kararlarý incelendiðinde sendikamýzýn
din görevlileri lehine sayýsýz kazaným elde ettiði
rahatlýkla görülecektir.
Türk Diyanet Vakýf
Sen'in çalýþma yapmadýðýmýzý iddia ettiði konular ise eleþtirdikleri son
Kurum Ýdari Kurulu Toplantýsý tekliflerimizi bile
okumadýklarýnýn kanýtýdýr. Zira gerek rotasyon
gerek hac ve umre görevlendirmeleri ile gerekse
ek gösterge ve imamlara
yeni amirler kazandýrýlmamasý konusunda Diyanet-Sen'in tavrý çok
nettir. Baþbakandan, DÝB
Baþkanýna, Toplu Sözleþ-
Diyanet-Sen olarak
toplumda en düþük maaþý
alan din görevlilerinin
maaþlarýnýn yükseltilmesi, Yaz Kur'an Kurslarýnda ek ders ücreti alýnmasý, Dini bayramlarda mesai ödenmesi, atama ve
nakillerde, hac ve yurtdýþý sýnavlarýnda adil bir sýnav sisteminin getirilmesi, Kur'an Kursu öðreticilerine eðitime hazýrlýk
ödeneði verilmesi gibi
buradan saymakla bitiremeyeceðimiz bir çok hayýrlý hizmete imza atmýþ
bulunmaktayýz.
'Provokatif oyunlarý
bozmaya kararlýyýz'
Bizler yetkili sendika olarak üzerimizdeki
sorumluluðun bilincinde
olarak tarafýmýza iletilen
talepleri deðerlendirerek
ortak akýl oluþturmaya
çalýþýrken, yetkisiz ve etkisiz sendikalarýn çamur
at izi kalsýn anlayýþýyla
yaptýðý bu provakatif
oyunlarý bozmaya kararlýyýz.
Sendikamýzýn bahsedilen ortak nitelik kaybýndaki zina, içki, taciz,
kumar gibi bir takým büyük günahlarý iþleyenlerin tekrar göreve dönmesini talep etmiþ gibi gösterilmesi en basit ifade
ile ahlaksýzlýktýr. Sendikamýza bu konuda iftira
atanlarý buradan müfteri
ilan ediyoruz. Bu millet
5'li çetelerle iþ birliði yaparak ülkemizi ve demokrasimizi sekteye uðratmaya çalýþanlarý unutmadý. Diyanet-Sen Erdemli sendikacýlýðýn adýdýr. Kötü karnenin dýþýnda topluma anlatacak bir
þeyi olmayanlar meyveli
aðacý taþlama iþindeler.
Hayýrlý iþlerin muzýr manileri çok olurmuþ. Diyanet-Sen hayýrlý hizmetlerine devam ediyor." (Ha-
ber Merkezi)
5
Hayrettin
Karaman
Altýn vadeli
satýlamaz
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), kredi kartlarýyla
gerçekleþtirilecek kuyumla ilgili harcamalarda
taksit uygulanamayacaðýna yönelik mevzuat
hükmünü kaldýrmýþ ve yeni düzenlemeyle söz
konusu harcamalara 4 taksit getirmiþ.
Bu düzenleme para yerine altýn alýp
satarak faizcilik yapmanýn kapýsýný açmýþ
oluyor.
Bilindiði gibi Ýslam faizi haram kýlmýþ,
kýymetli madenlerden olsun, kâðýt para olsun
bunlarýn mal bedeli (semen) ve mübadele aracý
olmasýna izin vermiþ, paranýn ve altýn ile
gümüþün -eþit miktar ve deðerde bile olsavadeli alým satýmýný ve faizle ödünç verilmesini
haram kýlmýþtýr.
Altýn konusunda çaðdaþ fýkýhçýlarýn üç
yorumu var:
1- Altýn bugün de para gibidir (aslýnda
gerçek paradýr), ister külçe ve basýlý altýn, ister
zinet altýný olsun para hükmüne tabidir, veresi
alýnýp satýlamaz, faizle ödünç verilemez.
2- Zinet altýný mal hükmündedir, veresi
alýnýp satýlabilir.
3- Bugün gümüþ gibi altýn da artýk para
olmaktan çýkmýþtýr, mal hükmündedir. Para ve
baþka mallar ile mübadelesi serbesttir.
Bu son yorum altýnýn mahiyet ve bugün de
devam eden fonksiyonuna uygun düþmediði
için fýkýhçýlarýn kahir çoðunluðuna göre
hatalýdýr ve uygulanamaz.
Altýn iþlenip zinet altýný haline getirilince
doðrudan para gibi kullanýlma özelliðini
kaybetmektedir. Zinet altýnýný da has altýna göre
hesaplayarak sýcak para temini için mal gibi
alýp satmak yine caiz olmaz. Ancak nasýl birçok
mezhebe göre kadýnýn kullanmak üzere
edindiði zinet altýný nisap miktarýný bulsa bile
'havaic-i asliye'den sayýlýyor ve zekata tabi
olmuyorsa, miktarý örfe göre sýnýrlý bu ihtiyaçzinet altýnýný mal gibi alýp satmak da caiz
olabilir (bunu tartýþmak mümkündür).
Ama ayrým yapmadan, mutlak manada
altýnýn vadeli alýnýp satýlmasýný serbest
býrakmak, fýkha göre altýn aracýlýðý ile faizcilik
yapmayý serbest býrakmak demektir. Bu
durumda paraya ihtiyacý olan bir þahýs gidip
kuyumcudan dört ay vade ile altýn alacak, bunu
paraya çevirip iþini görecek, peþine göre daha
fazla olan bir bedeli (aslýný ve faizini) dört ay
sonra ödeyecektir.
'Ýyi de burasý bir laik ülke, faiz zaten
serbest, bu kararý niçin tenkit ediyorsun'
denebilir.
Þunun için tenkit ediyorum: 'Daha önce
taksitli satýmý yasakmýþ, niçin Ýslam'a da uygun
olan bu laik karar þimdi deðiþtiriliyor?'
Bu vesile ile bir daha tekrar edeyim:
Katýlým bankalarýnda yaklaþýk yüzde
doksan oranýnda uygulanan murâbaha
iþleminde mevcut mevzûat derhal deðiþtirilmeli
ve banka malý fatura ile satýn almalý ve yine
fatura ile vadeli veya peþin satmalýdýr.
Rekabette haksýzlýk olmasýn diye bankanýn
keseceði faturayý vergi vb. külfetten muaf
tutmak mümkündür.
Telafi eðitimleri Kasým’da baþlayacak
2
014-2015 Öðretim Yýlý Çorum Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Telafi Eðitimi ile ilgili toplantý yapýl-
dý.
Ýl Milli Eðitim Þube
Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Çorum
merkez ve ilçelerde bulunan Mesleki ve Teknik
EðitimGenel Müdürlüðün baðlý okul müdürleri
katýldý.
Mesleki ve Teknik
Ortaöðretim programlarýndan mezun olmak isteyen genel lise ve mesleki
ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olup,
farklý bir meslek alan/dal-
da mezun olmak isteyenlere hangi alan/dalda telafi eðitim programlarý uygulanacaðýný belirlemek
amacýyla yapýlan toplantýda konuþan Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, “Telafi
Eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinin
61. maddesi gereðince;
sadece Mesleki ve Teknik
Ortaöðretim programlarýndan mezun olmak isteyen genel lise ve Ýmam
Hatip Lisesi mezunlarý ile
mesleki ve teknik ortaöð-
retim kurumlarýndan mezun olmak isteyenlere
açýlacaktýr.
Programlar 17 Kasým 2014 tarihinden itibaren baþlatýlacak, uygulama hafta içi 18.00-24.00
saatleri arasýnda, Cumartesi ve Pazar günleri ise
08.00’den itibaren mesai
bitimine kadar sürecektir.
Ýstekliler kayýt süresi içerinde ilgili okul müdürlüklerine þahsen baþvuracaklardýr. Baþvuru ile ilgili bilgiler ve programýn
süresi okul müdürlüklerinden alýnacaktýr.
Müracaat tarihleri
arasýnda þahsen baþvurmayan öðrencilerin kayýtlarý yapýlmayacak olup,
müracaat bitim tarihinden
sonra baþvuru yeter sayýya ulaþtýðý takdirde telafi
eðitimi açýlacaktýr. Haftalýk ders saati sayýsý okul
müdürlüðünce okulun
durumu ve özelliðine göre belirlenecektir.” dedi.
Ekmekyapar, toplantýya katýlan okul müdürlerinden gereken azami titizliðin gösterilmesi
istedi. (Haber Merkezi)
TAÞINDIK
SAVAÞ OTO CAM
(Ç.HAK:2381)
Yeni Adresimiz
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 54 (ÇESOB Karþýsý)
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
Kaskolu araçlarýn
camlarý ücretsiz
deðiþim yapýlýr.
Yetkili Ana Bayii
225 59 49-0 532 661 48 34
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
Bakan Eroðlu’ndan 19 müjde
‘Çorum’a eli boþ gelmedim’
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, “Çorum’a elim boþ gelmedim” dedi.
EROL TAÞKAN
O
rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu,
Hitit Üniversitesi'nin Akademik Yýl Açýlýþý ve Kuzey Kampüsü Temel Atma
Töreni için geldiði Çorum'da 19 müjde verdi.
"Çorum'a eli boþ gelmedik, heybemiz dolu geldik." diyen Bakan Eroðlu,
Valilik'te düzenlediði basýn toplantýsýnda 250 mil-
yon TL'lik 19 müjdeyi
açýkladý.
Ýlk olarak Vali Ahmet
Kara'yý ziyaret eden Bakan Eroðlu, burada Ahmet
Kara'dan Çorum'a dair bilgiler aldýktan sonra, 19
müjdeyi açýklamak üzere
basýn toplantýsý yaptý.
17 proje ile yola çýktýðýnýn altýný çizen Bakan
Veysel Eroðlu, yolda iki
proje daha ekleyerek, Ço-
rum'un plakasý ile müjdeleri birleþtirdiklerini ve
müjde sayýsýný 19'a çýkardýklarýný bildirdi.
Vali Ahmet Kara, AK
Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Garnizon Komutaný J. Kd.
Alb. Ahmet Çelik ve protokol üyeleri tarafýndan
karþýlanan Bakan Veysel
Eroðlu, Çorum'un kendisi
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Valilik önünde törenle karþýlandý.
için ayrý bir öneminin bulunduðunu bildirdiði basýn
toplantýsýnda müjdeleri þu
þekilde açýkladý, "Devlet
Su Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilecek
toplam 9 projede Týmarlý
Sulamýs 2. Kýsým, Koçhisar Sulamasý, Obruk Dutludere Dodurga Pompaj
Sulamalarý, Alaca Kýzkaraca Göleti Yükseltilmesi
ve Sulamasý, Bayat Merkezi yerleþim Yeri ve Arazileri Bayat Çayý Islahý,
Osmancýk Gecek Köyü
Yerleþimleri Kiren Deresi
Islahý, 54. Þube Dere Islah
Tesisleri 50 bin metre korkuluk yapýmý, Osmancýk'ta Kuzey Yamaçlarý
Taþkýn koruma Çalýþmasý,
Çorum Merkez Koçhisar
Su isale Hattý çalýþmasý.
Orman Genel Müdürlüðü'ne ait projeler; 38
bin dekar alanda aðaçlandýrma, rehabilitasyon ve
erozyon kontrol çalýþmasý,
750 bin adet fidan üretimi,
ceviz eylem planý çerçevesinde 530 dekar alana 8
bin 500 ceviz fidaný dikimi, 500 dekar alana 20 bin
badem fidaný dikimi ve vatandaþlara daðýtýmý, 36
köyde 1128 dekar alanda
69 bin 580 adet ceviz, badem, kestane, fýstýk çamý,
kuþburnu ve mahlep fidaný
dikimi ve vatandaþlara ek
gelir kapýlarýnýn açýlmasý.
Ortaköy'de 100 dekar alana mesire yeri kurulumu,
orman köylerinde yaþayan
177 aileye 1 milyon 113
bin 039 TL'lik kredi saðlanmasý ve Çorum ve ilçelerinin yüksek kotlarýna 4
adet otomatik meteoroloji
gözlem istasyonu kurulumu yapýlacaktýr.”
Bakan Eroðlu, Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
Bakan’dan Bal Ormaný konusunda heyecanlandýran teklif
‘Ýsteyin 20 orman kuralým’
T
ürkiye'de arýcýlýðýn
geliþimi için bal
ormanlarý
oluþturduklarýný
bildiren Orman ve Su
Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu, Çorum'da iki
adet bal ormaný
oluþturduklarýný, talep
olmasý durumunda
20'ye bile
çýkarabileceklerini
söyledi.
Valilik'te
düzenlediði basýn
toplantýsýnda, 2007
yýlýnda Çevre ve
Orman Bakaný olduðu
dönemde arý
üreticilerinin
kendisinden sürekli
randevu talebinde
bulunduðunu dile
getiren Bakan Eroðlu,
"Bal ormaný hikayesini
anlatayým. Arýcýlar
sürekli benden
randevu istiyorlardý.
Kardeþim bizim sizinle
iþimiz yok iþim
baþýmdan aþkýn
diyorum ama çok
önemli deyince
arýcýlarý çaðýrdým.
Arýcýlar Birliði
Baþkaný 'biz ormanlara
giremiyoruz kaçacak
delik arýyoruz'
deyince, Orman Genel
Müdürünü çaðýrdým.
Niye arýcýlar ormana
giremiyor? dedim.
Dedi ki, 'Efendim
kanun var'. Kanunda
hayvanlar ormana
giremez diye bir
madde varmýþ. 'Arýlar
da hayvandýr
dolayýsýyla arýcýlarý
sokamayýz' dedi. Daha
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çorum'da iki adet bal ormaný oluþturduklarýný, talep olmasý durumunda 20'ye bile çýkarabileceklerini söyledi.
Baþkan Külcü, Bakan Eroðlu'nun ziyaretinde Belediye çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi.
Baþkan’ýn talebi istemeden karþýlýk buldu
Bakan’dan Koçhisar
Çorum isale hattý sözü
O
rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nun geliþi
öncesinde, Koçhisar Barajý'ndan Çorum Su Arýtma
Tesisi'ne isale hattý talebi için hazýrlýk yapan Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, henüz isteðini iletmeden
karþýlýðýný buldu.
Bakan Eroðlu'nun ziyaretinde Belediye
çalýþmalarý ile ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Çorum'un içme suyu riski olmamasýna
raðmen, tedbir amaçlý olarak Koçhisar Barajý'ndan
Çorum Su Arýtma Tesisi'ne isale hattý döþemeyi
planladýklarýný bildirdi.
Çorum'a 17 proje müjdesi ile geldiðini hatýrlatan
Bakan Eroðlu, yolda bu sayýyý 19'a çýkardýðýný
belirterek, "Müjdelerimiz arasýnda bu talep te yer
alýyor. Çorum'un gelecekteki 50 yýllýk su ihtiyacýna
sigorta olmasýný arzu ettiðimiz bu proje, bakanlýðýmýz
tarafýndan Çorum'a hediye edilecek." dedi.
Müjde için Bakan Eroðlu'na Çorum Belediyesi ve
Çorumlular adýna teþekkür ettiðini kaydeden Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, ayrýca Çomar Barajý ile ilgili
olarak yapmayý hedefledikleri çalýþmalarý da dile
getirdi.
Sulama amaçlý kapsama çevrilen Çomar Barajý'nýn
tekrar içme suyu kapsamýna alýnacaðýný söyleyen
Külcü, dip temizliði ile ilgili destek istedi. Bakan
Eroðlu, bürokratlarýna ilgili konuda talimat vererek,
Çomar Barajý'nýn içme suyu kaynaðý olarak
kullanýlmasý için gereken tedbirlerin alýnmasýný istedi.
Eroðlu’ndan Külcü’ye övgü
O
rman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel
Eroðlu. Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'den övgüyle
bahsederek, "Çorumlu,
çalýþkan, gayretli ve
vizyon sahibi bir
Belediye Baþkaný'na
sahip. Sayýn Külcü,
ayrýca en çok park ve
bahçe yapan Baþkanlar
arasýnda yer alýyor."
dedi.
Belediye
ziyaretinde Baþkan
Külcü'nün park ve
bahçelere yönelik
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi aldý. Sýklýk Tabiat
Parký'nýn8 da
geniþletileceði müjdesi
veren Bakan Eroðlu,
ayrýca Atýk su Arýtma
Tesisi'ne proje desteði
vermeye taahhüt
ederek, kendi imzasýný
taþýyan kitabýný
Baþkan Külcü'ye
hediye etti.
Atýk Su Arýtma
Sistemi'nin çok
modern bir projeyle
projelendirildiðini ve
tüm detaylarýnýn
kitabýnda yer aldýðýný
ifade eden Bakan
Eroðlu, Bakanlýk
Müsteþarý
hemþehrimiz Prof. Dr.
Lütfi Akça'ya talimat
vererek konuyu bizzat
bizzat kendisinin takip
edeceðini bildirdi.
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu., Baþkan Külcü’yü övdü.
Yeraltý göletleri
yaygýnlaþacak
O
Bakan Eroðlu ilçe belediye baþkaný ve kaymakamlarýn
katýldýðý koordinasyon toplantýsýnda talepleri dinledi.
sonra bunun üzerine
16 sayfalýk genelge
yayýnladýk. Arýcýlara
dedim ki 'size
ormanlarda yer
vereceðiz, arý
kovanlarý konulacak.
Ne istiyorsanýz
hazýrlayacaðýz, etrafýný
çevireceðiz bal
ormanlarý kuracaðýz'
dedik. Bunun çok
büyük faydasý oldu
Türkiye 6. sýrada idi.
Þimdi dünyada bal
üretiminde Türkiye bu
beþ altý yýl zarfýnda
ikinci sýraya yükseldi"
dedi.
Çorumlularýn
müteþebbis olduðunu,
Çorum'da çok güzel
bir marka
oluþturulmasý için
çaðrýda bulunan
Eroðlu, "Bu organik
ballarý bütün Türkiye
ve dünyaya
pazarlayalým. Bunun
için biz varýz. Bunun
için ormanlarý açýyoruz
kardeþim. Ülke
genelinde 176 tane bal
olmasý kurulmasý için
talepte bulunuldu,
hepsini yerine getirdik.
Muðla'dan tutunda
Elazýð'a kadar bal
ormaný kuruyoruz.
Benim tek isteðim bir
marka oluþsun. Nerede
üretiliyorsa þeker falan
katmadan halis ballar
üretilsin. Benim
görüþüm bu. Biz de
orman olarak her türlü
desteði arýcýlara
vermeye hazýrýz. Hatta
kovan almak
isteyenlere kredi dahi
veririz. Sadece yer
deðil, kredi dahi tahsis
ederiz" diye konuþtu.
rman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel
Eroðlu, Türkiye'yi baþtan
sona göletlerle donatma
konusunda ciddi adýmlar
attýklarýný bildirdiði
açýklamasýnda, "2015'te
yer altý göleti
çalýþmalarýmýz
baþlayacak. Türkiye'nin
ilk yer altý göletini de
Ýskilip'e yaptýk." dedi.
Eroðlu, Orman Ve
Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn
ilgi alanýna giren
konularda her türlü
desteðe hazýr olduklarýný
ifade ederek, Çorum'un
geliþmesine katký
yapmaktan memnuniyet
duyacaklarýný belirtti.
Yurt genelinde yürütülen
faaliyetler kapsamýnda
12 yýllýk süreçte Çorum'a
da büyük yatýrýmlar
yapýldýðýný, birçok
projenin de devam
ettiðini anlatan Eroðlu,
"Bakanlýðýmýz tarafýndan
Çorum'a 12 yýl içerisinde
942 milyon liralýk
yatýrým yapýldý. Buraya
gelirken de 19 müjdeyle
geldik" diye konuþtu."2015 yýlýndan itibaren
yeraltý göletleri
projelerini baþlatýyoruz"
Bakanlýk olarak 2011
yýlýnda "1000 Günde
1000 Gölet Projesi"
baþlattýklarýný hatýrlatan
Eroðlu, gelecek yýldan
itibaren yeraltý göletleri
projelerini de
baþlatacaklarýný açýkladý.
Türkiye genelinde
ilk yeraltý göletinin
Çorum'un Ýskilip
ilçesinde yapýldýðýný
belirten Eroðlu, þunlarý
kaydetti: "Ýskilip
ilçesinde ilk defa yeraltý
göleti inþa ettik. Biz 2011
yýlýnda bin günde bin
gölet projesi baþlatmýþtýk.
2015 yýlýndan itibaren de
yeraltý göletleri
projelerini baþlatýyoruz.
Bunu da ilk defa burada
açýklýyoruz. 2015 yýlýnda
bütün Türkiye'de yer üstü
göletlerini bitiriyoruz,
yeraltý göletleri için
araþtýrma yapacaðýz.
Bunun da ilkini Ýskilip'te
yaptýk. Muhteþem olmuþ
hakikaten. Yeraltýnda
suyu tutuyoruz,
buharlaþma yok,
kirlenme yok, tertemiz
suyu alýyoruz."
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu,
Türkiye'yi baþtan sona göletlerle donatma konusunda ciddi adýmlar attýklarýný belirtti.
CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ne temel
7
Çevreci kampüs
2016’ya tamam
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü temel atma töreni dün gerçekleþti.
Rektörlük binasý arkasýndaki alanda düzenlenen
törene Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel
Eroðlu, Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Garnizon Komutaný J. Kd.
Veysel Eroðlu
Reha Metin Alkan
USLU: ‘ÇORUM ÝKÝ KAMPÜSE BÝRDEN KAVUÞACAK’
Törende kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum’a 19
yeni proje müjdesi veren Bakan Veysel Eroðlu’na teþekkür etti.
Hitit Üniversitesi’nin Çorum’un geliþiminde
önemli rol oynadýðýna iþaret eden Salim Uslu, daha önce kampüs problemi yaþayan üniversitenin iki ayrý
kampüs alanýna birden kavuþacaðýný söyledi.
Üniversite sanayi iþbirliðinin önemine deðinen
Uslu, “Organize Sanayi
Bölgesi’nde inþaasý süren
Teknopark, sanayinin geliþimine ve Çorum’un markalaþmasýna önemli katkýlar
saðlayacak” dedi.
Eðitim alanýnda ciddi
Salim Uslu
yatýrýmlarýn hayata geçtiðine
dikkat çeken Uslu, AK Parti iktidarlarý döneminde
Çorum’da eðitime 614 milyon TL’lik kaynak aktarýldýðýný açýkladý.
Üniversitelerin ilim
ve irfan yuvalarý olduðuna
deðinen Uslu, Hicri takvime göre Cumartesi günü
baþlayacak
Muharrem
Ayý’nýn barýþ ve kardeþliðe
vesile olmasýný ve hayýrlar
getirmesini diledi.
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü temeli dualar eþliðinde atýldý.
BAKAN EROÐLU:
‘ÇALIÞKAN BÝR EVLADINIZ VAR’
Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Prof. Dr. Veysel
Eroðlu, temel atma törenine katýlan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ýn anne-babasý Emine-Bahri Alkan çiftiyle tanýþarak bir süre sohbet etti.
“Çok çalýþkan bir evEroðlu, Rektör Alkan’ýn anne-babasýyla sohbet etti. ladýnýz var” diyen Veysel
Bakan Eroðlu, inþaatýn 2016’ya bitirilmesi için pazarlýk yaptý.
Eroðlu, takdirlerini dile getirerek Alkan çiftine saðlýk
ve afiyetler diledi.
Törende yaptýðý konuþmada Hitit Üniversitesi’ndeki geliþime dikkat
çeken Bakan Eroðlu, “Reha Bey, çalýþkan, gayretli,
deðerli bir bilim adamý ve
gönül insaný. Kampüs
probleminin çözümü için
el birliðiyle hareket ettik ve
bugün temelini attýðýmýz
yaklaþýk 1000 dönüklük
alaný Hitit Üniversitesi’ne
tahsis ettik. Hazýrladýðý
‘Yeþil Kampüs’ olarak nitelendirilen çevreci proje hakkýnda bilgiler verildi.
çevreci projeden dolayý da
Rektör Beyi takdir ediyoAlb. Ahmet Çelik, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
rum. Hazýrlanan projeye göre çatýlardan akan yaðmur
Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
sularý dahi bir gölette toplanýp yeþil alanlarýn sulanmaAlkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemsýnda kullanýlacak” dedi.
þehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, bazý
“Hedefleri olmayan milletler, tarih sahnesinden
daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu
silinir” diyen Eroðlu, iyi bir eðitimin iyi bir fiziki metemsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, akademisyenler ve
kanda alýnabileceði düþüncesiyle tüm üniversitelerin
çok sayýda davetli katýldý.
çaðdaþ kampüslere kavuþmasý noktasýnda ellerinden
gelen desteði verdiklerini kaydetti.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan törenin açýþ konuþmasýný
Temeli atýlan binalarýn açýlýþ tarihini önceden ilan
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý.
etme alýþkanlýðýna sahip olduðunu belirten Eroðlu,
ALKAN, YEÞÝL KAMPÜS PROJESÝNÝ AN- Rektör Alkan’ya yaptýðý sýký pazarlýk sonucunda Kuzey Kampüsü ilk etap binalarýnýn 2016 yýlýnda tamamLATTI
lanmasý sözünü aldýðýný açýkladý.
Kuzey Kampüsü 1. Etabý’nda Ýktisadi ve Ýdari BiBakan Eroðlu, törende tanýþtýðý Dalgýçlar Ýnþaat
limler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Spor Salonu ve Yeyetkililerinden Kenan Dalgýç’la da görüþerek inþaa sümekhane binalarýnýn yer alacaðýný belirten Reha Metin
recinin hýzlandýrýlmasýný ve planlanan süreden daha erAlkan, 12 bin 500 öðrenciye hitap edecek bu birimleken tamamlanmasýný istedi.
rin ‘Yeþil Kampüs’ olarak nitelendirilen çevreci standartlarda inþaa edileceðini açýkladý.
“Çorum’u eðitimde merkez yapmayý planlýyoruz”
diyen Eroðlu, “Çorum, ilim ve irfan merkezi olacak.
‘Hocam’ diye hitap ettiði Bakan Veysel Eroðlu’na
Sanayi, turizm ve tarým alanlarýnda da adýndan söz etHitit Üniversitesi hakkýnda bilgiler veren Alkan, 2011
tiren Çorum’un bahtý açýk. Birlikte el ele verip Çoyýlýnda 80 dönüm alana sahip olan Kuzey Kampürum’u daha ileri taþýyacaðýz” diye konuþtu.
sü’nün bugün 500 dönümlük bir sahaya ulaþtýðýný kaydetti. Master Planý hazýrlanan Kuzey Kampüsü’nde ilk
Üniversite yýllarýndan tanýdýðý Çorumlu eski Baetap inþaa çalýþmalarýný Çorumlu bir firmanýn üstlendikan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ve Prof. Dr. Lütfi Akca
ðini belirten Rektör Alkan, hayata geçirdikleri projelevesilesiyle Çorum’a karþý ayrý bir muhabbet beslediðire katkýda bulunan Bakan Eroðlu, Müsteþar Lütfi Akni anlatan Bakan Eroðlu, Hitit Üniversitesi’nin þehrin
ca, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve diðer Çorum
kalkýnmasýnda lokomotif görevi ifa edeceðine inandýmilletvekilleri ile emeði geçen herkese teþekkür etti.
ðýný sözlerine ekledi.
Kampüs ihtiyacýnýn ortadan kalkmasýyla birlikte
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Müftü Mehmet
üniversite öðrencisi mevcudunun 54 bine ulaþmasýný
Aþýk’ýn yaptýðý dua eþliðinde Hitit Üniversitesi Kuzey
beklediklerini anlatan Alkan, 800 dönümlük alanda haKampüsü’nün temeli atýldý.
yata geçirilecek 2. Etap çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý
Tören kokteylin ardýndan sona erdi.
talebinde bulundu.
Rektörlük binasý arkasýndaki alanda düzenlenen törene protokol üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý.
Hitit Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yýlý açýlýþ töreni, Fen Edebiyat Fakültesi BESYO Spor Salonu’nda gerçekleþti.
Yeni projeler
için
destek talebi
Akademik yýlýn açýlýþ dersi Bakan Eroðlu’ndan
RECEP MEBET
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu,
Hitit Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yýlý açýlýþ törenine katýlarak ilk dersi verdi.
Fen Edebiyat Fakültesi BESYO Spor Salonu’nda
dün düzenlenen törene Bakan Veysel Eroðlu’nun yaný sýra Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Garnizon Komutaný J.
Kd. Alb. Ahmet Çelik, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, bazý
daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temReha Metin Alkan
Veysel Eroðlu
silcileri, sanayici ve iþadamlarý, akademisyenler ve öðrenciler katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn
okunmasýyla baþlayan törende Çorum türküleri müzik
dinletisi ve zeybek gösterisi sunuldu.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla kürsüye gelen TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Vali Ahmet Kara
da birer selamlama konuþmasý yaptýlar.
Kürsüye çýktýðýnda küçük bir aksaklýk yaþayan
Rektör Alkan, sunum yapacaðý bilgisayardaki sorunun
çözülmesini bekledi. Yaþanan problemi, “Kamera þakasý
herhalde” sözleriyle yorumlayan Alkan, öðrencilik yýllarýnda bir hocasýnýn kontrolün önemine dair sözlerini hatýrlattý.
Hitit Üniversitesi’nin 200 milyon TL’lik inþaat projelerinin devam ettiðini hatýrlatan Alkan, planladýklarý
diðer projelerin hayata geçirilmesi hususunda Bakan
Veysel Eroðlu’ndan destek istedi.
Bilimsel Araþtýrma Projeleri’ne üniversite olarak
yaklaþýk 3 milyon TL kaynak aktardýklarýný anlatan Alkan, HÜBTUAM ve Meslek Yüksek Okulu binalarýnýn
Aralýk ayýna kadar tamamlanacaðýný söyledi.
Kendi imkanlarý ile kurduklarý otomasyon sistemini hayata geçirdiklerini belirten Alkan, Kuzey Kampüsü’nde inþaa edilmesi planlanan cami projesinin de destek beklediðini ifade etti.
Olasý bir protestoya karþý þemsiye ile güvenlik tedbiri alýndý.
Bugüne kadarki projelere 160 milyon TL harcadýklarýný dile getiren Rektör
Alkan, 2015 yýlý bütçelerinin ise 95 milyon TL olduðunu kaydetti. Alkan, sözlerine son verirken töreni izleyen anne ve babasýna da teþekkür etmeyi ihmal etmedi.
Selamlama konuþmasý
için kürsüye gelen isimlerden TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, “Hitit Üniversitesi’nin gönüllü kadrolarýyýz”
derken Vali Ahmet Kara ise
Türkiye’de son 12 yýlda hayata geçen eðitim reformlarýna dikkat çekerek emeði
Tören öncesi zeybek gösterisi sunuldu.
geçenlere teþekkür etti.
BAKAN’DAN AÇILIÞ DERSÝ
Hitit Üniversitesi ile ilgili bilgilerin verildiði törende yeni akademik yýlýn
açýlýþ dersini Bakan Veysel
Eroðlu verdi.
‘Su ve Suyun Yönetimi’ konulu derste öðrencilerden sunulan imkanlarý layýkýyla deðerlendirmesi gerektiðine iþaret eden Veysel
Eroðlu, “Gençlerimizi en iyi
þekilde yetiþtirmek boynumuzun borcu” dedi.
Eðitim
alanýndaki
hükûmet icraatlarýna deðinen Bakan Eroðlu, akademisyenlerin özlük haklarýnda iyileþtirme yapacaklarýný
hatýrlattý.
Yapýlan konuþma ve
sunumlarýn ardýndan baþarýlarýndan dolayý bazý akademisyen ve öðrencilere ödülleri erildi.
Öðrenci sayýsýnýn son
derece az olduðu salonda
Bakan Eroðlu’nun korumalarýnýn olasý bir protestoya
karþý þemsiye ile güvenlik
tedbiri almasý dikkatlerden
kaçmadý.
Hitit
Üniversitesi
‘2014-2015 Akademik Yýlý
Açýlýþ Töreni’ kokteylle sona erdi.
Hitit Üniversitesi Müzik Topluluðu, Çorum türkülerini seslendirdi.
Akademik yýl açýlýþ törenini protokol ve akademisyenler dýþýnda az sayýda öðrenci izle-
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
Emniyet 6 bin 500 polis adayý alacak
E
mniyet Genel Müdürlüðü, Polis Meslek Eðitim
Merkezlerine 6 bin 500 polis adayý alýnacaðýný
duyurdu.
Parasýz, yatýlý ve üniformalý eðitim kurumlarý olan
Polis Meslek Eðitim Merkezleri polis adaylýðý için 2014
yýlýnda baþlatýlmýþ olan 14. dönem Polis Meslek
Eðitimlerine; 2013 ve 2014 yýllarý Kamu Personel
Seçme Sýnavýnýn birinden (KPSS - P3) puan türünden
(60,000) ve üzerinde puan alan ve en az 4 yýllýk
yükseköðretim kurumlarýndan veya bunlara denkliði
kabul edilen yurt dýþýndaki yükseköðretim
kurumlarýndan mezun olanlar baþvurabilecek.
14. dönem Polis Meslek Eðitimlerine 6 bin 260)
erkek, 240 bayan toplam 6 bin 500) aday asýl olarak
alýnacak. Bu miktarlarýn yüzde 30’u olan (1,878) erkek,
(72) bayan toplam (1,950) aday yedek olarak
belirlenecek altý 6 ay süreli bir eðitimden sonra adaylar,
polis memuru olarak emniyet teþkilatýnda göreve
baþlayacak.
MÜRACAAT ÝÞLEMLERÝ
Adaylar, ikamet ettikleri ildeki Ýl Emniyet
Müdürlüðü Eðitim Þube Müdürlüðüne 07 Kasým 2014
tarihine kadar istenen belgelerle birlikte þahsen
baþvuracak. Müracaatlar 07 Kasým 2014 tarihi saat
17.00’de sona erecek. Eksik belge veya posta yolu ile
ya da baþvuru zamaný geçtikten sonra yapýlan
müracaatlar kabul edilmeyecek.(Haber7)
Jandarma’nýn baþýna
vali geçecek
Ý
çiþleri'ne baðlý görünmesine raðmen pratikte
TSK'nýn kontrolündeki jandarma, kademeli
þekilde dönüþtürülecek.
Hükümet, askeri yönden Genelkurmay
Baþkanlýðý'na baðlý bulunan ve Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin fiilen dördüncü kuvvetini oluþturan
Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn tamamen Ýçiþleri
Bakanlýðý'na baðlanmasý için düðmeye bastý.
Baþbakan Davutoðlu, Ýç Güvenlik Reformu
paketinde yeralan madde ile jandarmanýn Ýçiþleri'ne
baðlanacaðýný açýkladý. Yasa teklifinin Meclis'te
kabul edilmesinin ardýndan çalýþmalarýn
tamamlanmasýyla jandarmada bir dönem geride
kalacak. Kurumun, atama ve sicil iþlemleri
yönünden baðlý bulunduðu Genelkurmay'la iliþkisi
kesilecek. Ancak deðiþikliðin ilk etapta kademeli
olarak gerçekleþmesi bekleniyor. Ýlk olarak idari
anlamda atama ve sicille ilgili yetkiler Ýçiþleri
Bakanlýðý'na devredilecek, zamanla Jandarma'nýn
genel komutanlýk statüsünden genel müdürlük
statüsüne çevrilmesi öngörülüyor.
JANDARMANIN BAÞINA VALÝ
GELECEK
Türkiye genelinde 14 bölge, 81 il ve 920 ilçe
komutanlýðý bulunan jandarmanýn Ýçiþleri'ne
devredilmesi, 'terörle mücadelede en önemli
adýmlardan biri' olarak deðerlendiriliyor.
Dönüþümün tamamlanmasý sonrasý kurumun baþýna
mülki idareden üst düzey bir vali ya da bürokratýn
getirilmesi planlanýyor. Erbaþ ve erler ise yerini
zaman içerisinde profesyonel kadrolara býrakacak.
Jandarma bünyesindeki askeri kadrolarýn daha çok
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na aktarýmý
öngörülürken, kurumun personel ihtiyacýný ise
mevcut jandarma okullarý ile polis meslek yüksek
okullarýnýn karþýlamasý düþünülüyor.
SÝVÝL DENETÝME AÇILIYOR
Davutoðlu'nun, 'Askeri konular hariç, bütün
diðer konularda yetkiler Ýçiþleri Bakanlýðý'na
veriliyor' ifadeleriyle anlattýðý düzenlemeye göre
sicil, terfi, atama ve disiplin iþlemlerini üst
komutanlar, Ýçiþleri yürütecek. Üst düzey atama,
þimdi olduðu gibi YAÞ kararýyla olacak ama alt
kadrolarýn disiplin ve atamalarýna Ýçiþleri Bakanlýðý
ile illerde valilikler bakacak. Kurumun her yönüyle
Ýçiþleri'ne baðlanmasýyla teþkilat sivil denetime de
açýlmýþ olacak. TSK'nýn jandarma teþkilatý
üzerindeki her türlü tasarrufu sona erecek. TSK'nýn
kendi içinde yayýmladýðý genelgeler jandarma için
geçerli olmayacak.
ÜNÝFORMALAR ÜNLÜ MODACININ
ELÝNDE
Ýç Güvenlik Reformu paketiyle birlikte
jandarmalarýn giyeceði kýyafetler de deðiþecek. 183
bin 847 jandarma askeri üniforma giymeyecek, özel
kýyafet giyecek. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kýyafetlerin
tasarýmý ise ünlü modacýlardan birine yaptýrýlýyor.
Jandarmanýn yeni kýyafetleri için çalýþmalarýn
Tasarýmý Bursa'da dikim çalýþmalarý ise Ankara'da
tamamlanacak kýyafetlerin rütbe, taþýnan silah ve
teçhizat göz önüne alýnarak hazýrlanmakta olduðu
öðrenildi. Tasarýmý tamamlanmak üzere olan
kýyafetler lacivert aðýrlýklý tonlardan oluþacak.
BAÞBAKANLIÐA GÖNDERÝLDÝ
Genelkurmay Baþkanlýðý düzenlemeye iliþkin
kýsa bir açýklama yaptý, Açýklamada
"Genelkurmay'ýn teklifleri gizli ve kiþiye özel olarak
Baþbakanlýða resmi bir yazýyla gönderildi.
Kamuoyunu bilgilendirme yetkisi hükümetimize
aittir" denildi.
KIR POLÝSÝNE DÖNÜÞÜYOR
Polis ve andarmanýn, illerde valiliklere
bütünüyle baðlý entegre iki ayrý kolluk olarak
çalýþmasý planlanýyor. Yapýlacak çalýþma ile
jandarmanýn iki ana unsurdan oluþmasý
öngödürülüyor. Buna göre, iç güvenlikle ilgili
jandarma birlikleri zaman içinde profesyonel 'kýr
polisi'ne dönüþecek. Jandarmanýn diðer birimi ise
sýnýr güvenliði ile gümrük kapýlarýnýn güvenliðinden
23 ilde 100 bin
yeni öðretmen
M
illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Mardin'deki bir
otelde 23 ilden milli eðitim müdürlerinin
katýlýmýyla yapýlan "Bölge Deðerlendirme
Toplantýsý"nýn ardýndan Vali Mustafa Taþkesen'i
makamýnda ziyaret etti.
Burada gazetecilere açýklama yapan Avcý, bu
yýl 40 bin yeni öðretmen atamasý yaptýklarýný
anýmsatarak, 40 bin yeni öðretmenin yüzde 72'sinin
bölgedeki 23 ilde görevlendirildiðini kaydetti.
"40 bin öðretmenden 29 bin 84'ü bölgedeki 23
ilde görevlendirildi. Son 3 yýlda sadece bu
bölgedeki 23 ilde 100 bin yeni öðretmen
görevlendirdik" diyen Avcý, þöyle devam etti:
"Türkiye genelinde ortalama öðretmen doluluk
oraný yüzde 88'dir. Doðu Anadolu Bölgesi'nde bu
oran yüzde 91, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde ise
yüzde 89'dur. Son 3 yýldaki rakamlar çok açýk bir
biçimde gösteriyor ki eðitim hizmetleri konusunda
zaten Bakanlýðýmýz en büyük payý alýyor. Bunun da
en büyük bölümü bu bölgedeki illerimizde
deðerlendiriliyor."
öðrenciler arasýnda çok güçlü duygusal bað
oluþuyor. Öðrencilerimizin alýþtýklarý
öðretmenlerinden ayrýlmalarý doðru deðil.
Öðretmenlerimiz de bundan zaten þikayetçi.
Atamasý yapýlan öðretmenler göreve baþladýðý yerde
4 yýl görevini sürdürecek."
Avcý, bu kapsamda öðretmenlerin öðrencilerini
en azýndan ilkokuldan mezun etmesi amacýyla
süreyi 4 yýl olarak uygulayacaklarýný ifade ederek,
"Bununla ilgili yasal düzenleme yapýlýyor. Bunu
daha da netleþtiren yönetmeliklerle uygulayacaðýz.
Saðlýk nedeni gibi insani gerekçelerle yapýlan
talepleri zaten dikkate alýyoruz" dedi.(Haber7)
4 YIL GÖREVLERÝNÝ
TAMAMLAMALARI KONUSUNDA
KARARLIYIZ
Bir gazetecinin, toplantýda kendilerine iletilen
somut talepler olup olmadýðýna iliþkin sorusuna,
Avcý, bölgede en büyük sorunlardan birinin görev
yapan öðretmenlerin hizmet süresiyle ilgili
olduðunu belirtti.
Avcý, hazýrlanmakta olan yasal düzenlemeyle
bütün kamu kuruluþlarýnda yeni göreve baþlayanlara
atandýklarý yeni görev yerlerinde en az 3 yýl görev
yapma zorunluluðu getirileceðine dikkati çekerek,
þunlarý kaydetti:
"(Öðretmenler) Milli Eðitim Bakanlýðý olarak
Türkiye genelinde atandýklarý yerde en az 4 yýl
görevlerini tamamlamalarý konusunda kararlýyýz.
Özellikle ilkokullarda öðretmen deðiþiklikleri
öðrenciler üzerinde ciddi travmatik etkilere neden
olabiliyor. Ýlkokulda özellikle öðretmenlerle
140 ziraat mühendisi alýnacak
25’ine kadar
herkes çocuk
-Olgunluk yaþý deðiþti.
Artýk 25 yaþýna kadar çocuk
kalýnýyor
Bugünden itibaren
çocuklarýn “büyüme” yaþý
daha farklý hesaplanacak.
Zira çocuklarýn olgun
sayýlma yaþý Anglosakson
ülkelerde 5, Latin ülkelerinde
10 yaþ ileriye atýldý. Eðitimin
tamamlanmasý, iþ bulunmasý,
aile kurulmasý gibi engeller
olgunlaþma yaþýný da ileriye
attý.
Ýtalya ise bu konudaki
rekoru elinde tutuyor. 30-34
yaþ arasýndaki kiþilerin %40’ý
anne-babalarýnýn yanýnda
çocukluktan hiç çýkmamýþ
gibi yaþamaya devam
ediyor.(La Repubblica)
T
CHP’den bir
parti çýkýyor
B
ir yeni parti de CHP'nin içinden
çýkýyor
Ýddiaya göre, CHP'li Emine
Ülker Tarhan yeni bir parti kuracak
ve bu partiye CHP'den 20 milletvekili transfer edilecek.
AK Parti'den ayrýlan Ýdris
Bal'ýn yeni parti kuracaðýný ve bunun çalýþmasýný 2 yýldýr yaptýklarýný
açýklamasýnýn yankýlarý sürerken,
Güneþ gazetesi Ankara temsilcisi
Talat Atilla, CHP'den Cumhurbaþ-
kaný adayý olarak öne çýkan fakat
ismi kabul görmeyen Emine Ülker
Tarhan'ýn yeni parti kuracaðýný iddia etti. Yeni kurulacak bu partiye
ise CHP'li 20 milletvekilinin transfer edilecek.
Tarhan'ýn konuyla ilgili olarak
eski CHP Mardin Milletvekili Muharrem Doðan'a teklif götürdüðü
ancak Doðan'ýn teklifi kabul etmediði iddia edildi. (Haber7)
ürkiye Tarým Kredi
Kooperatifleri Genel
Müdürü Namýk Bostancý,
kooperatiflerde 140 ziraat
mühendisi istihdam
edileceði öðrenildi.
Bostancý,Tarým
Kredi Kooperatiflerinde
bin 600 ziraat
mühendisinin görev
yaptýðýn, hizmetlerinin
ayný hýz ve kalitede
devam etmesi için 140
ziraat mühendisi daha
istihdam edeceklerini
belirtti.
Kooperatif ortaðý ve
kurum personeli
çocuklarýna yüzde 20
kontenjan ayrýldýðýný
ifade eden Bostancý,
þunlarý kaydetti:
"Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk
Bakanlýðýndan sonra en
çok ziraat mühendisi
istihdam eden kuruluþuz.
Köylerde, kooperatiflerde
çiftçilerimize hizmet
edecek, onlara teknik
bilgiler verecek
personelle çalýþmayý
planlýyoruz. Devlete yük
olmadan, yatýrýmlar
yapan, istihdam saðlayan,
hizmet üreten Tarým
Kredi Kooperatifleri,
ülkemize ve çiftçimize
hizmet etmeye devam
edecektir."
Bostancý, baþvurular
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
www.tarimkredi.org.tr
adresinden
ulaþýlabileceðini
bildirdi.(AA)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
9
Tahýl ve meyve üretimi azaldý
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) 2014 yýlýnda
tahýl ve meyve üretimi
azaldýðýný. sebzelerde ise
hafif artýþ olduðunu açýkladý.
üretimi yüzde 4.4 artýþla 2.4
milyon tona çýktý. Bunun
yanýnda, þeker pancarý
üretimi de yüzde 2.3 artarak
16.9 milyon tona yükseldi.
TÜÝK'in Bitkisel Üretim
2. Tahmin verilerine göre.
üretim miktarlarý. bir önceki
yýla göre tahýllar ve diðer
bitkisel ürünlerde yüzde 6.5
ve meyvelerde yüzde 6.2
azalýrken. sebzelerde ise
yüzde 0.7 arttý.
SEBZELERDE
ARTIÞ
TÜÝK verilerine göre.
2014 yýlýnda üretim
miktarlarý tahýllar ve diðer
bitkisel ürünlerde 59.6
milyon ton. sebzelerde 28.7
milyon ton ve meyvelerde
17.1 milyon ton olarak
gerçekleþti.
TAHILLAR
TÜÝK verilerine göre,
tahýl üretim miktarý 2014
yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 12.7 azalarak 32.7
milyon tona düþtü.
BUÐDAYDA
BÜYÜK DÜÞÜÞ
Buna göre. buðday
üretimi yüzde 13.8 azalarak
Sebze ürünleri üretim
miktarýnýn 2014 yýlýnda bir
önceki yýla göre yüzde 0.7
artarak yaklaþýk 28.7 milyon
tona çýkacaðý tahmin edildi.
19 milyon tona. arpa üretimi
yüzde 20.3 azalarak 6.3
milyon tona. çeltik üretimi
yüzde 7.8 azalarak 830 bin
tona gerilerken, mýsýr üretimi
yüzde 0.8 artýþla 6 milyon
tona çýktý.
PATATES
ÜRETÝMÝNDE ARTIÞ
Baklagillerin önemli
ürünlerinden nohut üretimi
yüzde 11.1 azalarak 450 bin
tona, kýrmýzý mercimek
yüzde 16.5 azalarak 330 bin
tona gerilerken, yumru
bitkilerden patates üretiminin
yüzde 5.4 artarak 4.2 milyon
tona çýktýðý tahmin edildi.
4.9 azalýrken, baþka yerde
sýnýflandýrýlmamýþ diðer
sebzelerde yüzde 2.3,
meyvesi için yetiþtirilen
sebzelerde ise yüzde 1.4 artýþ
olacaðý öngörüldü.
Sebzeler grubunun
önemli ürünlerinden
domateste yüzde 1.5, hýyarda
Sebze ürünleri alt
gruplarýnda üretim
miktarlarý
incelendiðinde,
yumru ve kök
sebzeler yüzde
yüzde 5.6 artýþ olurken, sivri
biberde yüzde 3.3, dolmalýk
biberde yüzde 6.9, kuru
soðanda yüzde 7.1 azalýþ
olduðu tahmin edildi.
MEYVE ÜRETÝMÝ
AZALDI
TÜÝK verilerine göre,
meyve ürünlerinin üretim
miktarý 2014 yýlýnda bir
önceki yýla göre yüzde 6.2
azalarak 17.1 milyon ton
oldu.
Meyveler içinde önemli
ürünlerin üretim miktarlarýna
bakýldýðýnda, elmada yüzde
21.0, þeftalide yüzde 4.5,
kirazda yüzde 10.1, kayýsýda
yüzde 65.4 azalýþ, muzda
yüzde 17.6, zeytinde yüzde
5.5 artýþ gerçekleþti.
Turunçgil
meyvelerinden mandalina
üretimi yüzde 12.1 artarken,
sert kabuklu meyvelerden
fýndýk üretimi yüzde 25.0,
ceviz üretimi yüzde 13.9
azaldý.
Üzüm üretiminde yüzde
4.1 ve incirde ise yüzde
0.5 artýþ oldu.(DHA)
Yaðlý tohumlardan
ayçiçeði üretimi ise yüzde 7.4
artarak 1.6 milyon tona
çýktýðý öngörüldü.
TÜTÜNDE YÜZDE
20'DEN ÇOK AZALMA
TÜÝK verilerine göre
tütün üretimi yüzde 22.2
azalarak 70 bin tona
gerilerken, kütlü pamuk
Sonbaharda baðýþýklýðýnýzý güçlendirin
D
Sadece kültür
mantarý yenilmeli
P
rof. Dr. Levent Avþaroðullarý,
"Doðal ortamdan toplanan her
mantar zehirli olabilir. Kültür
mantarý dýþýnda hiçbir mantar
yenmemeli.” dedi.
Son haftalarda artan mantar
zehirlenmelerinin en büyük
sebebinin doðal ortamda yetiþen
mantarlarýn yenilmesi olduðu
belirtildi.
Erciyes Üniversitesi Týp
Fakültesi Acil Týp Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Levent
Avþaroðullarý, son 1 haftada
30'dan fazla mantar zehirlenmesi
nedeniyle acil servise baþvuru
yapýldýðýný belirterek, Bunlardan
ikisi çok aðýr tablo ile geldi ama
diðerlerini þifayla taburcu ettik.
Yaðmurun yaðmasý ile ortaya
çýkan mantarlar çok güzel görüntü
oluþturuyor. Özellikle bu iþe
meraklý vatandaþlar, mantarlarý
topluyor ve hýzla piþiriyor. Buraya
kadar iyi güzel ama bundan
sonraki tablo çok trajedik
olabiliyor. Doðal ortamlarda
toplanan mantarlarýn yenilmemesi
gerekiyor. Bir insan ne kadar iyi
toplayýcý olursa olsun, yanýlma
payý her zaman vardýr. Sadece
kendisine deðil çevresindekilere ve
ailesine de bu zararý verme
ihtimali söz konusudurö diye
konuþtu.
"ÖLÜMLE
SONUÇLANABÝLÝR"
Prof Dr. Avþaroðullarý,
mantar yiyen birinin zehirlendiðini
nasýl anlayacaðýný da belirterek,
Ýlk iki saat ve 6 saat sonra kendini
belli eden iki tür mantar vardýr.
Genellikle ilk iki saatte ortaya
çýkan mantar zehirlenmelerinde
bulantý, kusma, terleme, sersemlik
hali, bulanýk görme, boyunda ve
yüzde kýzarma gibi çeþitli belirtiler
ortaya çýkabilir. Özellikle 6 saat
sonra belirtisi çýkan mantarlarda
ise durum daha ciddi seyredebilir.
Bunlar ise bulantý, kusma, karýn
aðrýsý, tansiyonda düþme, nabýzda
artma gibi belirtilerdir. Çünkü,
mantar zehirlenmelerinin bazýlarý
çok hýzlý bir þekilde ilerlemekte ve
ölüm olabilmekte. O yüzden bir
acil servis ekibinin bu konuda taný
yapýp ayýrýcý tabloyu ortaya
çýkarmasý gerekir. Bu yönde de
tedaviye baþlanýlmasý gerekirö
ifadelerini kullandý.
"PÝÞÝRÝNCE ZEHÝRÝ
KAYBOLMUYOR"
Levent Avþaroðullarý,
mantarýn zehirlemeyeceðine dair
birtakým bilinen þeylerin yanlýþ
olduðunun da altýný çizerek,
Mantarý piþirirsek zehri kaybolur
ya da gümüþ kaþýkta mantar
piþirirsek ve kaþýk kararýrsa o
mantar zehirlidir, içi þu renktir dýþý
bu renktir gibi çok çeþitli görüþ ve
inanýþlar var. Bunlarýn hiçbirisi
doðru deðildir. En tecrübeli mantar
toplayýcýsýnýn da yanýlma ihtimali
vardýrö diye konuþtu.(DHA)
1.5 milyon insan veremden öldü
D
ünya Saðlýk Örgütünden (DSÖ), geçen yýl
1,5 milyon insanýn verem (tüberküloz) nedeniyle hayatýný kaybettiði bildirildi.
DSÖ Global Tüberküloz Programý Direktörü Dr. Mario Raviglione, BM Cenevre Ofisi'nde, "DSÖ Global 2014 Tüberküloz Raporu"na
iliþkin düzenlenen basýn toplantýsýnda, "2013'te 9
milyon yeni verem vakasý tespit edildi" dedi.
Veremden ölenlerin oranýnýn 1990 yýlýna
kýyasla yüzde 45 oranýnda düþüþ gösterdiðini kaydeden Raviglione, buna raðmen veremin,
AIDS'ten sonra en fazla ölüme yol açan ikinci enfeksiyonel hastalýk olduðunu söyledi.
Hastalýðýn tedavisinde yanlýþ ilaç kullanýmý, yanlýþ doz ya da tedavi sürecinin doðru tamamlanmamasý sonrasýnda oluþan "Çok ilaca dirençli tüberküloz" vakalarý hakkýnda ise Raviglione, "Çok ilaca dirençli tüberküloz vaka sayýsý
hala kritik düzeyde bulunmaya devam ediyor ve
2013'te yaklaþýk 480 bin yeni vaka tespit edildi"
diye konuþtu.
Bu yýlki yeni verem vakalarýnýn yaklaþýk
1,1 milyonunun HIV virüsü de taþýdýðýný ifade
eden Raviglione, bu vakalarýn yaklaþýk yüzde
80'inin Afrika kýtasýnda bulunduðu bilgisini verdi.(AA)
iyetisyen Raife Bayel, özellikle sonbahar aylarýnda mevsimsel deðiþikliklere baðlý olarak baðýþýklýk sisteminin zayýfladýðýný ve bu nedenle beslenmeye daha fazla önem verilmesi gerektiðini söyledi.
Havalarýn soðumasýnýn baðýþýklýk sistemini zayýflattýðýný ve
gribal enfeksiyonlara neden olduðunu kaydeden Bayel, “Kýþ aylarý yaklaþýrken havalarýn soðumasý ile birlikte baðýþýklýk sistemimiz zayýflýyor. Bu nedenlerden dolayý soðuk algýnlýðý ve gribe
yakalanma riskimiz de artmýþ bulunmakta” dedi.
Havalarýn soðumasýna paralel olarak hareketsizlikten dolayý
vücudun kilo almaya daha meyilli hale geldiðini aktaran Bayel,
þu ifadeleri kullandý:Havalarýn soðumasýyla birlikte yine kilo almaya meyilimiz artýyor. Kýþ aylarýnda daha fazla þekerli ürünler
tükettiðimiz için daha fazla kilo alabiliyoruz. Eðer kilo almak istemiyorsak yaðlý besinlerden kaçýnmakta fayda var. Þekerli besinleri tüketmek istediðimiz zamanlarda ise kuru meyve tercihi
bizim için daha doðru bir tercih olacaktýr. Bu mevsimde hareket
kabiliyetimiz azaldýðý için kilo almaya meyilimiz daha yüksek
çünkü evlerin içerisine kapanýyoruz hava þartlarýndan dolayý.
Bunu da kapalý spor alanlarýndan faydalanarak önleyebiliriz.
Bol miktarda sývý tüketmeye özen göstermeliyiz.”
Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmek ve vücudu kýþa
hazýrlamak için A, C ve E vitaminlerinin bolca tüketilmesi gerektiðine dikkat çeken Bayel, “Baðýþýklýk sistemimizi güçlendirebilmek için A, C, ve E vitaminlerinden
destek alabiliriz. A vitamini özellikle yeþil yapraklý
sebzelerde havuçta, brokoli gibi bol miktarda bulunuyor. C vitamini ise kuþburnu maydanoz, yeþil
biber limon, mandalina, portakal gibi mevsim
meyvelerinde bol miktarda bulunmaktadýr. E
vitamini de yine yeþil yapraklý sebzeler ve yaðlý tohumlarda; fýndýk, fýstýk ceviz ve balýkta
bol miktarda bulunmakta. E vitaminin bir diðer özelliði ise A ve C vitaminin okside olmasýný engelleyerek etkinliklerini artýrmaktýr” di-
ye konuþtu.
Yeþilliðin ve meyvenin her öðün tüketilmesi çaðrýsýnda bulunan diyetisten Raife Bayel, “Besin gruplarýnýn hemen hemen
bütün öðünlerde yer almasýna özen gösterilmeli. 3 ana öðün ve 3
ara öðünden vazgeçmemeliyiz. Özellikle yeþilliðin ve meyvenin
her öðünde yer almasý gerekiyor. Bu ürünler baðýþýklýk sistemimizi güçlendirerek hastalýklara yakalanma riskimizi azaltarak kilo koruma yöntemi olarak da kullanýlabilinir. Sebze meyve tüketimi günde 5 ile 8 porsiyon arasýnda tutulmalýdýr. Özellikle bu
mevsimde güneþ ýþýnlarýndan daha az faydalandýðýmýz için D vitamini sentezinde sýkýntý yaþamaktayýz. D vitamini sadece güneþ
ýþýnlarýndan alýyoruz
ama balýk belki bu konuda bize yardýmcý
olabilir. Haftada 2-3
defa balýk tüketilebilir. Ayný zamanda
kuru
Kan tahlilinde yeni buluþ
T
ürkiye'de, kanserden þeker hastalýðýna
kadar birçok hastalýðýn araþtýrýlmasýnda
kullanýlabilecek kan tahlili parametresi
geliþtirildi.
Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp
Fakültesi Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel
tarafýndan geliþtirilen ve kanda 'tiyol-disülfid'
dengesini ölçen parametre, kit haline
getirilerek bilim insanlarýnýn hizmetine
sunuldu.
Erel, týp dünyasýnda mevcut olmayan
yeni bir kan tahlili parametresini 3 yýlý aþkýn
sürede geliþtirdiklerini belirtti.
Mevcut kan testlerinde ölçülen þeker,
üre, kolestrol ve vitamin deðerlerine yeni bir
parametre eklediklerini ifade eden Erel,
þunlarý kaydetti:
''Yeni yöntem, kanda 'tiyol-disülfid'
dengesini ölçen orijinal bir yöntem. Bu test,
mevcut deðildi. Çalýþmalarýmýzda hem bu
testin hipotezini oluþturduk, testi tanýmladýk
hem bu tanýmladýðýmýz durumu ölçmeyi
baþardýk ve ölçüm verimlilik niteliklerini
geliþtirdik. Bu çalýþmamýza iliþkin makale de
geçtiðimiz günlerde uluslararasý alanda
yayýnlanan 'Clinical Biochemistry' dergisinde
yayýmlandý. Bu teste ülkemizdeki her insanýn
kolaylýkla ulaþabilmesini saðlayacak
altyapýyý hazýrladýk ve bunu kit haline
getirdik. Bunu endüstriyel bir ürün haline
getirmek amacýyla da Türk Patent
Enstitüsüne patent baþvurusunda bulunduk.
Böylece hem istihdam hem katma deðer
saðlayacak bir çalýþmaya dönüþtürdük.''
Prof. Dr. Erel, bu testin klinik
araþtýrmacýlarýn araþtýrma potansiyelini
artýrdýðýný, araþtýrmacýlara hastalýklarýn teþhisi
ve tedavisi için yeni bir araþtýrma alaný
saðladýðýný söyledi.
Geliþtirdikleri test kitini bilim
dünyasýnýn hizmetine sunmaktan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Erel, ''Bu test,
kanser hastalýðý gruplarýnýn tamamýnda yavaþ
üreyen olsun, hýzlý üreyen olsun, obezite,
diyabet, þeker hastalýðý, romatizma,
enfeksiyonlar, yaþlanma gibi bozukluklarýn
mekanizmasýnýn araþtýrýlmasýnda yeni çýðýr
açacak'' dedi.
Testin insanlarýn yaný sýra hayvanlarda
da kullanýlabileceðine iþaret eden Erel, bu
yöntemi bilim adamlarýnýn bütün
biyobilimlerde kullanýlabileceðini söyledi.
1 YIL ÜCRETSÝZ DAÐITILACAK
Türk araþtýrmacýlarýn yeni bilgi
üretmesinin, araþtýrmalarýyla öncü
olmalarýnýn önemine dikkati çeken Erel, bu
amaçla geliþtirdikleri test kitini ilk yýl ücretsiz
olarak, isteyen araþtýrmacýlara vereceklerini
bildirdi.
Erel, ''Testin gerek klinik alanlarda
gerek biyobilimlerde yeni bilgi üretme ve
özgün konseptler oluþturma potansiyeli
taþýdýðýna kuvvetle inanýyoruz.
Araþtýrmacýlara bu anlamda yeni bir araç
veriyoruz'' diye konuþtu.
Erel, testin talebe göre yurtdýþýna da
ihraç edilebileceðini sözlerine ekledi.(AA)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
24 EKÝM 2014
Ford, 2014’te de iddialý
RECEP MEBET
Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý
tarafýndan düzenlenen ‘7. Tanýtým Günleri’ sona erdi.
OTOPARK Tanýtým Günleri’nin son duraðý, Ford
yetkili satýcýsý Evlüce Otomotiv oldu.
Çorum’da otomotiv sektörünün nabzýný tutan
OTOPARK tarafýndan düzenlenen ‘Tanýtým Günleri’
dün Evlüce Otomotiv’in evsahipliðinde gerçekleþti.
Düzenlenen programa Evlüce Otomotiv Genel
Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak, Satýþ Müdürü Sevgi
Evlüce, Servis Müdürü H. Ýbrahim Kýlýç, Satýþ
Danýþmanlarý Merihay Koçak, Mustafa Hýz, Bilgehan
Kunduz, Evren Gülenoðlu ve Ender Gönen ile Ford
müþterileri katýldý.
OTOPARK sayfasý ile otomotiv sektörünün önde
gelen kuruluþlarýndan Evlüce Otomotiv iþbirliðinde
düzenlenen programda Ford’un yeni modelleri ile
satýþ ve servis hizmetleri tanýtýldý.
Düzenlenen programda konuþan Evlüce
Otomotiv Satýþ Müdürü Sevgi Evlüce, “Türkiye
otomotiv pazarýnýn lider markasý Ford, yeni
modelleriyle 2014 yýlýnda da iddialý” dedi.
Gerek binek gerekse ticari sýnýftaki Ford’un yeni
modellerinin büyük ilgi gördüðünü belirten Sevgi
Evlüce, devam eden kampanyalardan da bahsetti.
Evlüce, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Ford Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max ve
Kuga gibi binek modellerimizin yaný sýra Yeni Transit
Transit Courier, Tourneo Custom ile Transit pick up,
van ve minibüs gibi ticari modellerimizi de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Yakýnda yeni Ford
Connect de plazamýzda yerini alacak.
Devam eden kampanyamýz dahilinde B-Max, CMax ve Kuga modellerimizde cazip indirimler
sunuyoruz. Ticari
modellerimizde 24 aya
varan sýfýr faizli kredi
desteðimiz sürüyor. Ticari
taksi sahiplerine ve
Denizbank müþterisi
emlakçýlara özel fýrsatlar
içeren kampanyamýz da
tüm hýzýyla devam ediyor.
Ford Finans ve Koç
Finans ayrýcalýðýyla tüm
modellerimizde cazip
kredi seçenekleri
sunuyoruz.
Kampanyalarýmýz
hakkýnda detaylý bilgi
almak, yeni modellerimizi
yakýndan görmek ve test
etmek isteyen herkesi
Ankara Yolu 7.
kilometrede hizmet veren
plazamýza bekliyoruz.”
Ford’un yeni modelleriyle 2014 yýlýnda da iddialý bir çýkýþ yakaladýðý vurgulandý.
OTOPARK Tanýtým Günleri’nin son duraðý, Ford yetkili satýcýsý Evlüce Otomotiv oldu.
‘Yeni Transit Courier
büyük ilgi görüyor’
Evlüce Otomotiv Satýþ Müdürü Sevgi Evlüce,
iyileþtirerek azami yakýt verimliliði saðlýyor. Etkileyici,
Ford’un yeni modeli Transit Courier’ýn büyük ilgi
yüksek teknoloji ürünü lambalar da daha yüksek görüþ
gördüðünü söyledi.
mesafesi saðlamakta ve aracýn ön ve arka tarafýndaki
yeni tampon tasarýmý sayesinde en iyi þekilde
Hem ticari hem de
korunmaktadýr.
binek araç özelliklerini bir
Ayrýca,
arada bulunduran yeni
yuvarlatýlmýþ ön
Transit Courier, kýsa sürede
köþeler dar
önemli bir pazar payýna
alanlarda
ulaþtýðýný belirten Sevgi
darbelerin ve
Evlüce, “Yeni Transit
çiziklerin
Courier, sürücüsünü,
azaltýlmasýna
yolcularýný ve yükünü
yardýmcý olur.
korumak için tasarlanan
birçok akýllý teknoloji
Rahat
içeriyor” dedi.
olmasý ve binek
araçlara
Tüm yönleriyle yeni
benzemesine
Ford Transit Courier’ý
özen gösterilen
anlatan Evlüce, açýklamayüksek kaliteli iç
larýný þöyle sürdürdü:
tasarým her
“Yeni Transit Courier;
þeyiyle ticari bir
her Transit ticari araç gibi
araçtan
yetenekli, güvenilir ve
beklenebilecek
yüksek yakýt verimliliðine
pratikliðe ve
sahip, bir Ford binek araç
saðlamlýða sahip.
Evlüce Otomotiv’in yeni Satýþ Müdürü Sevgi Evlüce,
gibi rahat, sürmesi keyifli
Yeni koltuklar
ve akýllý teknolojiler ile
Ford’un yeni modeli Transit Courier’ý tanýttý.
hem uzun
dolu. 1.5 TDCi ve 1.6
ömürlü hem de
TDCi motor seçenekleri ile satýþa sunulan Courier,
maksimum desteði saðlayacak þekilde ergonomik
Trend, Deluxe, Titanium ve Titanium Plus olarak dört
olarak tasarlandý. Koltuklarýn konumu, cep telefonu,
farklý donaným seviyesi ile binek konforunu tam
MP3 çalar veya uydu navigasyon sistemi gibi
anlamýyla sahibine yansýtmakta.
aygýtlarýnýzý güvenle yerleþtirebileceðiniz gösterge
Transit Courier'in küçük görünümüne aldanmayýn;
panelinin üst kýsmýndaki özel amaçlý MyFord bölmesi
2,3 metreküplük yük hacmi, ayný sýnýftaki diðer araçlara
dahil, her kontrol ve eþya bölmesini altýnda tutacak
göre yüzde 10 daha fazla yük hacmi saðlar. 'Katlanýp
þekilde tasarlandý.
kapanabilen' yolcu koltuðu ile katlanýr bölme
Yeni Transit Courier, sizi, yolcularýnýzý ve
seçeneðini tercih ederseniz, 2,59 metrelik sýnýfýnda lider
yükünüzü korumak için tasarlanan birçok akýllý
bir yük uzunluðu elde edebilirsiniz.
teknoloji içerir. Örneðin, ýslak veya buzlu yol
Birçok kez durmanýz gerekse bile, bunlarýn çoðu
þartlarýnda savrulma riskini azaltan, otomatik frenleme
yakýt almak için olmayacaktýr. Geliþmiþ 1,5 litre ve 1,6
yapan, acil yardým servisini arayan, yokuþta kalkýþlarý
litre Duratorq dizel motorlar, üstün yakýt ekonomisi ile
kolaylaþtýran teknolojiler. Ayrýca, kapýlarý ayrý ayrý açýp
birlikte düþük emisyon saðlar.
kilitlemenizi saðlayan sistemler taþýdýðýnýz her þeyi
korumanýzý kolaylaþtýran hareket detektörlerine sahiptir
Ticari aracýn dýþý, stil oluþturmak üzere
ve akü baðlantýsý kesilse bile, alarm çalabilir.
tasarlandýðý kadar, kullaným amacýna uygun þekilde
imal edildi. Örneðin, aerodinamik gövde þekli Transit
Yeni Ford Transit Courier’i yakýndan görmek,
Courier'a modern bir görünüm kazandýrmakla
test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi
kalmýyor, ayný zamanda, aerodinamik özelliklerini
Evlüce Otomotiv’e bekliyoruz.”
Evlüce Servis’te 4 yaþ ve üzeri Ford marka araçlara yaþýnýn 5 katý indirim uygulanýyor.
Periyodik bakým
paketlerinde kampanya
Evlüce Otomotiv
Servis Müdürü H.
Ýbrahim Kýlýç, “Ford
kullanýcýlarýna
periyodik bakým ve
mekanik onarýmda araç
yaþýnýn 5 katýna varan
indirim imkaný
sunuyoruz” dedi.
‘Keyfinizi 5’e
katlayacak Ford Servis
fýrsatý’ sloganýyla
düzenlenen kampanya
hakkýnda bilgi veren H.
Ýbrahim Kýlýç, tüm
binek ve Connect tipi
ticari araç sahiplerini
indirim fýrsatýndan
yararlanmaya davet
etti.
Geçtiðimiz
günlerde baþlayan
halen devam eden
kampanyanýn yýl
sonuna kadar geçerli
olduðunu hatýrlatan
Kýlýç, þöyle konuþtu:
“4 yaþ ve üzeri
Ford marka araçlara
serviste yaþýnýn 5 katý
indirim uyguluyoruz.
Müþterilerimizin
araçlarýnýn deðeri
zamanla azalmasýn diye
2010 ve öncesi
otomobil modellerinde
periyodik bakým ve
mekanik onarýmda
yaþýnýn 5 katý indirimi
hediye ediyoruz.
Üstelik anlaþmalý kredi
kartlarýna taksit fýrsatý
sunuyoruz.
Servisimizde
yapýlacak periyodik
bakým, mekanik
onarým, aksesuarlar ve
Fordstil alýmlarý ile
mekanik iþçilikte
geçerli olan kampanya
dahilinde 2010 model
araçlarda yüzde 20,
2009 modellerde yüzde
25, 2008 modellerde
yüzde 30, 2007 yýlý ve
öncesinde alýnan
araçlarda ise yüzde 35
indirim yapýyoruz.
‘Ford Eko
Servis’le Ford’un binek
ve ticari modellerine
özel cazip fiyatlý bakým
paketleri sunuyoruz.
‘RS’ bölümümüzde,
anlaþmalý olduðumuz
sigorta þirketlerine
bedelsiz mini onarým
hizmeti de veriyoruz.
Ford yetkili servisi
Evlüce Otomotiv
olarak uzman
kadromuzla güvenilir
servis hizmetleri
sunuyor ve
müþterilerimizin
araçlarýna deðer
katýyoruz.
Servis hizmetlerimiz ve kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi,
Ankara Yolu 7. kilometrede faaliyet gösteren Evlüce Otomotiv’e
bekliyoruz.”
Servis Müdürü H. Ýbrahim Kýlýç, kampanyalar hakkýnda bilgi verdi.
Binek ve ticari modellere özel bakým paketi seçenekleri sunuluyor.
RS bölümünde anlaþmalý sigorta þirketlerine bedelsiz mini onarým imkaný sunuluyor.
Evlüce Otomotiv, uzman kadrosuyla servis hizmeti veriyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
11
ARAR Makina 2 yýlda
10 fabrika ihraç etti
Arar Usta ismiyle sektörde 41 yýllýk tecrübeye sahip olan Arif Tenikeci, Arar
Makine markasýyla kurduðu fabrikasýný,
kurulalý henüz 2 yýl olmasýna raðmen,
yurt içinde ve yurt dýþýnda önemli bir pazar payýna ulaþtýrdý. 6 ülkeye yaptýðý ihracatýyla, 2 yýlda 10 adet anahtar teslimi
fabrika kuran Arar Makine, þu günlerde
Cezayir'e ihraç edeceði un fabrikasýnýn
makinelerini 20 TIR'lýk dev bir filo ile
Mersin Limaný'na ulaþtýrýyor.
Cezayir’e 20 TIR’lýk
dev filo yola çýkýyor
A
‘41 yýllýk tecrübemizi ARAR
markasýyla buluþturduk’
EROL TAÞKAN
M
akine sektöründe
41 yýllýk büyük
bir tecrübeye sahip
olan ve Arar usta
namýyla tanýnan Arif
Tenikeci, ismini Arar
Makine ile markaya
dönüþtürdü.
Organize Sanayi
Bölgesi'nde toplam 20
bin metrekarelik alana
sahip, 8 bin
metrekarelik kapalý
alaný bulunan makine
fabrikasýný kuran Arif
Tenikeci, 41 yýllýk
bilgi ve tecrübesiyle
yola çýkardýðý
fabrikasýný, 2 yýl
içinde 6 ayrý ülkeye
ihracat yapar düzeye
taþýdý.
Anahtar teslimi
kurduðu un ve yem
fabrikalarý ile yurt içi
ve yurt dýþýnda Çorum
Makina Sektörü'nün
kalitesine güç katan
Arar usta, Arar
Makine markasýna
olan güvenin
karþýlýðýný fazlasýyla
verdiklerini, son
sistem teknolojileri
barýndýran makineleri
ile sektörün tercih
edilir markasý haline
geldiklerini aktardý.
Kuruluþ itibari ile
henüz genç bir marka
sayýlan Arar
Makine'nin temelinde
yatan 41 yýllýk büyük
tecrübenin baþarý
bayraðý yurt içinde
Koç Holding'e ait
Pastavilla Makarna
fabrikasý baþta olmak
üzere, yurt dýþýnda da
Hindistan, Ýran,
Almanya, Ýtalya,
Kazakistan ve
Cezayir'de
dalgalanýyor.
Tüm makine
ekipmaný baþta olmak
üzere, fabrika projeleri
ile birlikte anahtar
teslimi fabrika inþa
eden Arar Makine,
kuruluþunu
tamamladýðý
fabrikalarda, teknik ve
üretim eðitimi
vererek, üretim
müþterisinin üretim
kapasitesine destek
veriyor.
10 yýl yedek
parça garantisi ile
pazar payýný sürekli
artýran Arar Makine,
tercih edilir olmanýn
haklý gururu ile
imalatýný büyüterek
sürdürüyor.
rar Makine'nin
Cezayirli bir firma için imal ettiði un fabrikasý makineleri 20 TIR'lýk dev filo
ile yola çýkmaya hazýrlanýyor.
Yüklemesi bile en
az 3 gün süren makineler, büyük bir titizlik ve
özenle TIR'lara yüklenerek, Mersin Limaný'na doðru yola çýkarken, günlük 5 TIR'ýn
yüklemesi yapýlarak,
5'erli konvoylar halinde
yolcu ediliyor.
Yönetim kurulu
Baþkaný Arif Tenikeci'den, idari ve teknik
personele kadar, tüm çalýþanlarýn büyük bir heyecan ve gururla nezaret
ettiði yüklemeler, dikkatle gerçekleþtirildi.
Un ve yem sektörüne ait tüm makineleri
kendi tesislerinde son
sistem teknoloji ile ürettiklerini ve dünya pazarýna sunduklarýný anlatan Yönetim Kurulu
Baþkaný Arif Tenikeci,
"Çorum'un gurur kaynaðý olan makine sektöründe, kendi markamýzla yer alarak, yaklaþýk
yarým asra yakýn tecrübemizi Arar Makine
markasýyla üretime taþýrken, yurt içi ve yurt
dýþýnda Çorum'un adýný
temsil ediyor olmaktan
da ayrý bir onur duyuyoruz. Çorum adýný temsil
ediyor olmak, her zaman sorumluluðumuzu
daha dikkatli yerine getirmemizin en büyük
vesilesidir." dedi.
12 CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
PLAN BOZULDU
Akýl hastanesinde deliler bir araya gelip kaçýþ planý yaparlar. Elebaþlarý planý
anlatýr :
-Büyük bir kütük bulup ilk önce birinci kapýyý, ikinci kapýyý ve daha sonra üçüncü
kapýyý kýracaðýz ve herkes baþýnýn çaresine bakýp kaçacak. Sabah olunca bir kütük
bulurlar doðruca birinci kapýyý kýrarlar, ikinci kapýya koþup onu da kýrdýktan sonra
üçüncü kapýya yönelirler. Üçüncü kapýnýn açýk olduðunu gören elebaþlarý der ki :
-Arkadaþlar plan bozuldu geri dönün.
www.corumhakimiyet.net
CUA 24 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:30 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:11 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:172
2014
24
EKÝM
Birleþmiþ Milletler'in kuruluþu
(1945) - Birleþmiþ Milletler Günü Ýctimâ vakti: 00.57
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.27
06.54
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.32 AKÞAM 17.57
15.26 YATSI
19.16
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Muharrem ayýnýn
hilâli, bugün Türkiye saati ile 16.50'de ilk defa,
Hint Okyanusu’nun ortalarýndan itibaren
görülmeye baþlayacaktýr.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOZDOÐAN ECZANESÝ
ARÝF BOZDOGAN
CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA
PAZARI YANI
234 46 45
ÜNALDI ECZANESÝ
GÖKHAN ÜNALDI
ULUKAVAK MH.
BUHARA CD.NO:48/B
227 43 83
METEOROLOJÝ
S
13
O Gün…
Kâbe'nin Örtüsü mü?
Fakirin ihtiyacý mý?
aadet Asrý, Hz. Peygamber
nan, sarayýna merasimle gelip giden
(sav) ve dört halifeyle sona erbirisi olarak hayâl etmiþtir. Onun
HAFTALIK
miþtir. Bu tez, doðrudur. Ancak zaiçin geldiði evin halifenin konaðý
man zaman o günleri tekrar yaþatolduðunu, gelen insanýn halife oldumaya azmetmiþ devlet adamlarý da
ðunu bir türlü kabullenemez. Halolmuþtur. Bunlarýn baþýnda Ömer
buki Ömer, kendinden önceki raþit
b. Abdülaziz gelmektedir. Zira
halifeler gibi mütevazidir. Halktan
onun dönemi, ilk ihya ve tecdit döbiri gibi giyinir, herkesin bindiði ata
nemi olarak tarihe geçmiþtir. Bir
binerdi. Saraylarda deðil, basit bir
halife ve devlet baþkaný olarak bu
evde otururdu. Krallara veya öncehareketi, iki buçuk yýl gibi kýsa bir
ki hükümdarlara benzemezdi.
sürede baþarabilmiþ ilk ve tek kiþiHalifenin eþi Fatýma, kadýnýn
dir. Bundan sonraki tecdit hareketderdini dinledi. Ýhtiyaçlarýný tesbit
Ethem ERKOÇ
lerinde devlet adamlarý deðil de
ethemerkoç@corumhakimiyet.net
etti. Müminlerin emiri Ömer b. Abilim adamlarý ön plana çýkmýþtýr.
dülaziz de Kufe valisine talimat veÖmer b. Abdülaziz'in Emevirerek bu kadýna ve çocuklarýna yeler döneminde Ýslam yeniden yaþanabilir bir ha- tecek kadar maaþ baðlamasýný emretti.
yat tarzý olarak topluma takdimde örnek oluþu,
Bu olay, aslýnda hayatýndaki tek olay deðilistenirse her dönemde Ýslâmýn bir sistem olarak di. Kendisi ve ailesinden çok ahalinin durumunu,
yaþatýlabileceði konusunda güzel bir model ol- fakir fukaranýn ihtiyaçlarýný düþünürdü.
muþtur.
**
Ömer b. Abdülaziz, halifeliði süresince halÖmer b. Abdülaziz döneminde býrakýn aç
kýn ihtiyaçlarýný gidermeyi, açlarý doyurmayý
kimseyi,
zekat verilecek fakir bile kalmamýþtý.
herþeye tercih ederdi. Önceki hükümdarlar her
sene Kâbe örtüsünü deðiþtirirlerdi. Halifeliðinin Adalet ve merhametinden herkes yararlanýrdý.
Ýnsanlarý
býrakýn,
vahþi hayvanlar bile onun yöilk hac mevsiminde Mekke'de Kabe'nin örtüsüne
ve diðer hizmetlere bakmakla görevli olan me- netiminde tok gezerdi. Aç kurt kalmadýðý için onmuru, halifeye mektup yazarak örtünün deðiþti- lar bile koyunlara, kuzulara saldýrmazdý. Ýnanýlrilmesi gerektiðini söyler. Ömer, ona þöyle cevap masý güç ama kurt ile kuzu, birlikte dolaþýyorlarverir:
dý.
"Ben buraya yapýlacak masrafla aç kimseleMalik Ýbni Dinar þöyle anlatýyor:
rin karýnlarýný doyurmayý, Kâbe'nin etrafýna sarý"Ömer b. Abdülaziz halife olunca daðlarda
lacak örtüye harcanmasýna tercih ederim." Ýhti- sürüleri otlatan çobanlar:
yacý olup da durumunu öðrenmiþ olduðum bir
-Ýnsanlarýn
yönetimini yüklenen bu salih inkimsenin ihtiyacýný karþýlamak, benim için en
san kim?" diye sorarlar:
büyük arzudur"
-Salih
bir
insanýn
halife olduðunu nereden
Onun bu tutumunu herkes biliyordu. Bir
gün Kufe'den bir dul kadýn gelip halini arz eder: anladýnýz? Diye sorulduðunda çobanlar.
-Ýnsanlarýn baþýna âdil bir halife geçince
"Müminlerin emiri, ben ve üç yetim kýzým
kurtlar kuzulara saldýrmaktan vazgeçiyorlar, diye
senin daðýttýklarýndan hiç yararlanamadýk"
cevap verir"
Perde arkasýndan seslenen bu kadýna Ömer
Muhammed b. Uyeyne anlatýyor:
"Akþamlayin gel de ihtiyacýný karþýlayayým" der.
"Kirman bölgesinde Ömer b. Abdülaziz döSonra piþman olur. "Hayýr, hayýr… Ya akþama
kadar yaþayamazsam… Hemen þimdi git Fatý- neminde sürüleri otlatýyorduk. Koyunlar ve kuzular,
kurtlarla ve diðer vahþi hayvanlarla birlikma'ya durumunu anlat, ihtiyaçlarýný karþýlayalým" der. Kadýn, Fatýma'ya gittiðinde Ömer de te geziyorlardý. Bir gün bir kurdun bir kuzuya
saldýrdýðýný gördük. O zaman bu adil ve salih kiabdest almak üzere eve girer. Kadýn, Fatýma'nýn þinin yani Halife Ömer'in vefat ettiðini anladýk"
halifenin eþi olduðunu bilmediði için "Ne biçim
Bu ve benzeri hikayeler, o dönemde dilden
kadýnsýn. Þu adamdan hiç çekinmiyorsun. Örtüdile dolaþmýþtýr. Birer þehir efsanesi gibi gelse de
nü baþýna alsana" diye çýkýþýr.
bunlar, halkýn Halife Ömer'e ve adaletine güvenKadýn, halifeyi hiç görmediði için, çok süs- diklerinin önemli delilleridir.
lü giyinmiþ, etrafýnda pek çok korumalarý bulu-
O gece Ankara’da kar ile karýþýk yaðan Rahmetin
ardýndan, gök kubbenin altýnda, Hacý Bayram camiinde
sabah namazýný kýlmak için orada idik.
Mehtap daha uyanmamýþ…
Ankara’ya teþrif eden muhabbet
fedailerinin simalarý ile ilk defa orada
karþýlaþtýk..
Camiye girmeden önce gönüller
sultaný, Hacý Bayramý Veli hazretlerinin manevi huzurunda Fatihalar gönderdik.
Sabah namazýnýn öncesinde
Kur'anýn kalbi olan Yasin suresini huzur ve huþu içinde dinledik..
Mehtap yani yeni uyanýyordu…
Yaðýþlý ve haþin havanýn yerine
güneþli bir hava ile Ankara gelenleriRaþit Yücel
ni selamlýyordu…
Ankara kalesinden göklere serasityü[email protected]
lam bayraðýn ihtiþamýnda üstadýn ha- corumhakimiyet. net
yali ile hemhal olduk..
Uzun yýllar nur mektebi irfanýna hizmet veren ve 27
ile anýlan kýdemli dershanesinin önünde yüzlerce hatýralarýmýz canlandý..
Ulusta ilk meclis önünden geçerken, bu milletin yeniden hayat bulduðu istiklalinin çýraðý yakýlýrken, bir taraftan da hýyanet tezgahlarýnýn projelendirildiði zamanlara gittik hayalen..
Ve Kocatepe Camiindeyiz…
Demokratlarýn Ankara’nýn kalbine yerleþtirdikleri
ve uzun zaman inþasý devam eden Kocatepe camii..
Anadolu'nun dört bir yanýndan ceplerinden ödedikleri paralar ile gelen Anadolu fedailerini…
Gençlisinden ihtiyarýna,
Kundaktakinden kucaktaki yavrularý ile gelen bacýlarýmýza….
On dört yýl mahrum býraktýklarý bir hasretin sonun
da…
Neden oldu,
Nasýl oldu?
Kimin tavuðuna kýþ dedik?
Þu nurani insanlardan ne zarar gelir?
Anadolu orada idi…
Kalabalýk gittikçe artýyordu…
Yýllardýr biri birine hasret kalan insanlar…
Tarifsiz bir manzara vardý…
Dokuz otobüs ile gittiðimiz Ankara’ya, diðer illerden, ilçelerden, köylerden gelen bahtiyar insanlar…
Cami doldu, dýþ mekanlara taþtý…
Okunan risaleler…
Yanýk naðmeler ile dinlenilen Kur'an ayetleri…
Güzel sesle okunan mevlid,
Yapýlan dua ve niyazlar…
Sevinç gözyaþlarý..
Muhabbet halkalarý…
Emeði geçen bütün gayret sahiplerini tebrik ediyoruz…
Gelecek yýllarda da…
Kýyamete kadar inþallah…
Tefekkür
Dünyamýz
2.8522
Ebola virüsüne karþý
serum tedavisi yolda
B
atý Afrika'da ölümlere yol açan ebola virüsüne yakalananlar için yeni bir serumun kullanýma hazýr hale
gelmek üzere olduðu belirtildi.
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) yetkilileri yeni serumu birkaç hafta içerisinde yetiþtirebileceklerini söylediler.
Ýsviçre'nin Cenevre kentinde bir basýn toplantýsý
düzenleyen WHO Genel Direktör yardýmcýsý Marie Paule Kieny, "Virüse yakalananlarýn etkin biçimde tedavi
edilebilmesi için salgýn yaþanan üç ülkede ortaklýklar
oluþturuluyor. Serum kýsa zamanda ulaþtýrýlacak" dedi.
Batý Afrika ülkeleri Liberya, Sierra Leone ve Gine'de 4 bin 500'ün üzerinde kiþi ebola virüsü nedeniyle
hayatýný kaybetti.
Serumun öncelikle Liberya'da uygulamaya konacaðý ifade ediliyor.
Ancak bölgeye gönderilecek serumun ihtiyacýn ne
kadarýný karþýlayabileceði henüz bilinmiyor.
Ebolaya yakalanýp hayatta kalan bir kiþinin vücudunun virüse karþý baðýþýklýk geliþtirdiði düþünülüyor.
Hastalýðý atlatanlarýn kanýnda ebola virüsüne saldýrýp virüsü yok edebilen antikorlar geliþtiði de vurgulanýyor.
Bu kiþilerin kanýndan alýnan örneklerin seruma dönüþtürülmesiyle ebola virüsüne yakalanmýþ kiþilere de
hayatta kalma umudu doðuyor.
Ebola virüsüne Batý Afrika dýþýnda yakalanan ilk
kiþi olan Ýspanyol hemþire, serum tedavisi gördükten
sonravirüsten kurtulmuþtu.
Ancak WHO Genel Direktör yardýmcýsý Kieny, serum tedavisinin bazý riskler içerdiði konusunda da uyarýyor ve gerekli kýlavuzlarý hazýrladýklarýný ifade ediyor.
Kaný alýnan her kiþinin hepatit ve AIDS testinden
de geçirilmesi gerekecek.
AÞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Virüse yakalanmadan önce korunmayý saðlayacak
aþý üzerinde ise çalýþmalar devam ediyor.
Üzerinde çalýþýlan potansiyel aþýlar henüz insanlar
üzerinde denenmedi ve ebola virüsüne karþý ne kadar etkili olduklarý da henüz bilinmiyor.
WHO aþýnýn insanlar üzerinde denenmeye baþlamasýyla birlikte süreci hýzlandýrmak adýna olabildiðince
geniþ bir denek grubu ile çalýþmayý amaçlýyor.
Kieny, "Ýnsanlar üzerinde aþý testleri yaklaþýk iki
hafta içerisinde baþlayacak ve altý ay ila bir yýl devam
edecek" dedi.(BBC)
2.8534
2.2448
2.2457
Gram
ALIÞ
90,06
SATIÞ
90.12
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7026
24 EKÝM 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1-Karayollarýndan emekli Ýsmail METÝN ve
Emniyet Müdürlüðü çalýþaný Hüseyin METÝN' in annesi;
Þirin METÝN.
2-Kadir ve Yýlmaz ÖZSOLAK' ýn babasý, Eski
Fýrýncý Esnafýndan; Mustafa ÖZSOLAK.
3-Þanlýosman Köyü' nden gelme, Hüseyin CEYLANBAÞ' ýn eþi, Ýsmet, Ali, Orhan ve Serpil CEYLANBAÞ' ýn annesi; Sultan CEYLANBAÞ.
4-Aydýn, Ýhsan,Mustafa, Ömer ve Mevlüt DEDE' nin
annesi, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet SAYAN' ýn halasý,
Telekom Müdürlüðü' nden emekli Hasan KILIÇ ve Ekrem
KAYIKÇI' nýn kayýnvalidesi; Ayþe DEDE .
5-Oto Tamirci Esnafýndan Kemal ve Cemal
AYÇAM' ýn annesi, Huzur Cami Emekli Ýmamý Ömer
KAZANCI' nýn kayýnvaliesi, Merhum Mehmet AYÇAM'
ýn eþi; Emine AYÇAM.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA
www.corumhakimiyet.net
24 EKÝM 2014
Baþbakan Davutoðlu talimat verdi
Milletvekili ve baþkanlarýn
mal varlýklarý incelenecek
VUTOÐLU'NDAN
M
illetvekili ve belediye baþkanlarýnýn
mal varlýklarýnýn haksýz
imar kazancýyla elde
edilip edilmediðini araþtýrmak için 'Etik Araþtýrma Merkezi' kurulacak.
ÖNERÝ VEKÝLLERDEN
Öneri, Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'nun
AK Parti Ýç Anadolu
Bölgesi milletvekilleri
ile yaptýðý toplantýda
gündeme geldi. Çankýrý
Milletvekili Hüseyin Filiz, bu konuda "Etik
Araþtýrma Merkezi" kurulmasýný önerdi.
Edinilen bilgilere
göre, Baþbakan Ahmet
Davutoðlu'nun toplantýda, "Adam bir yerden
imar geçeceðini öðreniyor. Gidip oradan arsa
alýyor ve zenginleþiyor.
Bu haram kazançtýr. Siyasetçinin görevini kötüye kullanmasýdýr, ahlaksýzlýktýr" dediði öðrenildi.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
'BELLÝ DÖNEMLERDE ARAÞTIRILSIN'
Çankýrý Milletvekili Hüseyin Filiz ise milletvekilleri ve belediye
baþkanlarýný seçtikten
sonra bu kurulun yapacaðý deðerlendirmelerinin etkili olmasý gerektiðine dikkat çekerek,
"Milletin umudu olarak
geliyorsak, bir süre son-
ra millet nezdinde kredimiz bitmesin. Bu kurul
bir anlamda siyasetçi
için bir chek-up mekanizmasý olsun. Bir insanýn varlýðý aileden mi
geliyor, yoksa sonradan
siyasete girdiðinde mi
oluyor? Kurul bunlarý
araþtýrsýn. Vekillerin mal
varlýðý belli dönemlerde
araþtýrýlsýn" dedi.
TALÝMAT DA-
Baþbakan Davutoðlu'nun milletvekili
Hüseyin Filiz'in önerisine destek verdiði, AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin'e çalýþma baþlatýlmasý talimatý verdiði öðrenildi.
Davutoðlu, toplantýda bu konularýn çok
önemli olduðunun altýný
çizerek, þunlarý söyledi:
''Peygamber efendimize birisi bir hediye
getirmiþ. Diðeri 'Sen Allah'ýn resulü olduðun
için bu hediye geliyor'
demiþ. Peygamber efendimiz de o hediyeyi kabul etmemiþ. Þimdi
adam bir yerden imar
geçeceðini öðrenip, oradan arsa alýyor ve haksýz
zenginleþiyor. Bu kiþi,
imar geçeceðini siyasetçi ya da belediyedeki tanýdýklarý vasýtasýyla öðreniyorsa bu daha da vahim. Bu, siyasetçinin
görevini kötüye kullanmasýdýr.'' Haber7
Oðuzlar’ýn taleplerine olumlu cevap
O
ðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Kiraz'la birlikte
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret ederek, hem hac
farizasý nedeniyle hayýrlý
olsun, hem de ayaðýndaki geçici rahatsýzlýk nedeniyle geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.
Oðuzlar ilçesinde
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Ateþ,
"Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan vidanjör talebimiz ile onaylý cadde ve
sokak düzenlemesi projemizin iþleme alýnmasýný
için destek bekliyoruz. Ýçmesuyunda sorunlar yaþýyoruz. Depo ve Arýtma
Tesisine ihtiyacýmýz var.
Bu sene kurak bir dönem
geçirdik. Obruk Barajý'ndan pompaj ile su alýyoruz. Ýlçemiz tarýmýnýn
geliþtirilmesi için sulama
projesi yapýlmasýný ve
TOKÝ'nin ilçemize konut
yapmasýný talep ediyoruz.
Ayrýca acil olarak þehir
merkezi hastane yolunun
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Salim Uslu’yu ziyaret etti.
250 metrelik bölümüne
sýcak asfalta ihtiyacýmýz
var. " dedi.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ise, duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, "Çorum 12.976 km2
alana sahip olan Çorum
ilimizin her topraðý bizim
için önemli. Her ilçenin
önceliðini dikkate alarak
hizmet ediyoruz. Oðuzlar
da bizim ilçemiz hizmetlerimizi elbette ki esirgemeyeceðiz. Yaptýðýnýz ça-
lýþmalarda partizanlýk
yapmadan bizlerle koordineli olunduðu takdirde
destek ve katkýlarýmýz
muhakkak devam edecektir. Nitekim bunun örneði olan ilçelerimizde
vardýr. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý taleplerinizle ilgili bakan bey ile görüþerek gereken desteði
almaya çalýþacaðýz. Ýçmesuyu ile ilgili Ýller Bankasýyla görüþerek SUKAP
kapsamýnda talepte bulunun, pompaj sulamasýyla
ilgili DSÝ ve Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri ile görüþerek ön çalýþmalarý yaptýrmanýz ve TOKÝ konutlarý
ile ilgili de yeterli talep ve
arsa temin etmeniz durumunda gereken desteði
vermeye çalýþacaðýz" dedi.
Uslu, sýcak asfalt ihtiyacý ile ilgili Karayollarý
7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile görüþerek
baþkan Ateþ'i yönlendirdi.
(Haber Merkezi)
Baðcý’ya kutlama ziyaretleri
AK
Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýlýðýna atanan
olmasý Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý'ya hayýrlý
olsun ziyaretleri yapýlýyor.
Baðcý'ya ilk ziyareti
çocukluk arkadaþý ve dayýoðlu SC Endüstri Yönetim Kurulu Baþkaný
Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Suat Çalbýyýk yaptý. Çalbýyýk,
Baðcý'yý AK Parti Genel
Merkezi beþinci katta
bulunan Ekonomi Ýþleri
Baþkanlýðýndaki makamýnda ziyaret ederek
kutladý.
Baðcý'yý daha sonra
Sungurlu heyeti ziyaret
etti. Sungurlu eski Belediye Baþkaný Ahmet Karacif ve Mustafa Lafçý
Baðcý'yý ziyaret ederek
tebrik etti. Çeþitli görüþmelerde bulunmak üzere
Ankara'da bulunan Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýspir de Baðcý'yý
ziyaret edenler arasýnda
yer aldý. (Haber Merke-
zi)
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðýna atanan
Cahit Baðcý'ya hayýrlý olsun ziyaretleri yapýlýyor.
Baðcý'ya ilk ziyareti çocukluk arkadaþý ve dayýoðlu SC Endüstri Yönetim Kurulu
Baþkaný Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Suat Çalbýyýk yaptý.
Yeþilay Çorum Þubesi, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde seminer düzenledi.
Anadolu ÝHL'de Yeþilay semineri
EMRE KUT
Y
eþilay Çorum Þubesi, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde ''Zararlý Alýþkanlýklar ve Zararlý
Maddeler'' konulu sergi ve seminer programý düzenledi. Sergide
sigara içmeyenlere
takdirname, sigarayý
býrakmaya çalýþanlara
da teþekkür belgesi verildi.
Sergi açýlýþýna Ýl
Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Erhan Yaþar, Milli
Eðitim Þube Müdürü
Fatih Mehmet Ünal,
Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Atila Alpay, Çorum Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü
Hüseyin Kýr, öðrenci
ve veliler katýldý.
Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde
öðrencilere ''Zararlý
Alýþkanlýklar ve Zararlý Maddeler'' hakkýnda
bilgi veren Türkiye
Yeþilay Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Atila Alpay, slaytlar eþliðinde sigaranýn vücuda verdiði zararlarý anlattý.
Sergide sigara içmeyenlere takdirname, sigarayý
býrakmaya çalýþanlara da teþekkür belgesi verildi.
'Zararlý Alýþkanlýklar ve Zararlý Maddeler'' semineri düzenlendi.
‘Yalancýnýn Ýcadý’ný okudular
E
ðitim, kültür ve sanat alanýnda her
hafta en az bir program
yapan Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin bu
haftaki etkinliði "Yalanýn Ýcadý" adlý film
okumasý oldu. Yeni
dernek merkezinde yapýlan etkinlik ilgiyle
takip edildi.
Hz.Ýsa'ya yalancý
muamelesi yapýlmýþ
diyerek film yorumuna
baþlayan Eðitim-BirSen Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Mahmut Tökel, "Yalanýn hayatýmýzýn her alanýnda hisseden bizler yalansýz bir
dünyayý kavramakta
biraz zorlanabiliriz.
Film bize esasen yalansýz bir dünyayý deðil, dürüst bir dünyayý
sunuyor."dedi.
"Anlamadýðým
þeylerden nefret ederim. Ýnsanoðlu anlaþýlmayan her þeyden korkar, çekinir. Ölüm, hiçlikle dolu bir sonsuzluk deðil, sevdiklerinle
genç olarak beraber
olacaðýn bir durum.
Hýrs ve ihtiras bir insaný kýsa sürede her þeyi
kazanan gibi gösterse
de esas kaybetmenin
insaný daha çok itibarsýzlaþtýracaðýný belirtiyor." diyerek film yorumunu bitirdi.
Osmancýk Belediye eski baþkaný Bekir Yazýcý ise, "Aslýnda
kimsenin yalan söylemediði bir durumda
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi film okuma etkinliðini sürdürdü.
"Yalanýn Ýcadý" adlý film okumasý oldu.
yaþarken çok zor durumlarda bulunan bir
insanýn yalan söylemeye baþlamasýyla hayatýnýn deðiþmesi aslýnda
doðru yaþamanýn gereksizliðini veriyor gibi bir duygu yaratmasý
bakýmýndan film eleþtirilmelidir." diye konuþtu.
Osmancýk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öðretmeni Fatma Aksu Comba da, "Bu
filmde kader kavramýný da çok þiddetli bir
þekilde eleþtirdiðini
gördük. Tamamen seküler bir dünyanýn öne
çýkarýldýðý bir film. Ýnsanlarýn kahramanýn
etrafýnda toplanmalarýnýn aslýnda duymak istediklerini bekliyorlar." dedi.
Osmancýk Anadolu Lisesi Ýngilizce
Öðretmeni Miray Çýnar, yalanýn icadýnýn
aslýnda kapitalizmin
sömürüsünden yani
para ihtiyacýndan kaynaklandýðýný
ifade
ederken, Osmancýk
Anadolu Lisesi Ýngilizce öðretmeni Ayþegül
Alan da, "Film aslýnda
bir din eleþtirisi üzerine kurulmuþtur. Reklamlarýn bizleri ne kadar etkilediði ve yönlendirdiði ve film endüstrisi üzerine bir
eleþtirisi vardý." þeklinde konuþtu. (Haber
Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
Gençler cumartesi sabahý Sabah
Namazý’nda Ulu Cami’de buluþuyoruz
15
HAYDÝ GENÇLER CAMÝYE
EROL TAÞKAN
Ç
orum Müftüsü Mehmet Aþýk’ýn yaktýðý gönül
ateþi, gençlerle baþlatýlacak cami buluþmasýyla
meþaleye dönüþüyor. Yarýn (Cumartesi günü) Sabah
Namazý’nda Ulu Cami’de buluþmak üzere gençlere
çaðrýda bulunan Müftü Mehmet Aþýk, tüm Çorumlu
gençlerin bu buluþmadaki yerini almasýný istedi.
Her hafta cumartesi sabahlarý gençlerle yapýlacak cami buluþmalarýna Ýnsani deðerler Platformu
üyesi STK’lar baþta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafýndan destek verilirken, gençlerin cami
ve ibadete özendirilmesi adýna atýlan bu deðerli adýmýn, gençler baþta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin gönlünde yer bulacaðýna inanýlýyor.
‘Bu akþam Hicri yýlbaþý programý var’
Müftü Mehmet Aþýk
Bu akþam yatsý namazýndan sonra Ulu Cami’de
Hicri 1 Muharrem 1436 Yýlý olmasý nedeniyle Hicri Yýlbaþý Programý olduðunu da duyuran Müftü Mehmet Aþýk, namazdan sonra kýsa bir program yapýlacaðýný, özellikle
bu geceye de gençleri beklediklerini sözlerine ekledi.
Cuma saati 12,00’ye alýndý
Saatlerin 26 Ekim Pazar gününden itibaren geri alýnacaðýný da hatýrlatan Mehmet
Aþýk, yeni uygulamaya göre cuma namazlarýnýn, çalýþanlarýn ve öðrencilerin Cuma namazýna yetiþebilmeleri için saat 12,00’de kýlýnacaðýný açýkladý.
HABER YORUM
EROL TAÞKAN
M
üftü Mehmet Aþýk, geçtiðimiz haftalarda duyan herkeste büyük
bir heyecan uyandýran isteðini çok sayýda STK temsilcisi ile
paylaþtý. Ard arda toplumun farklý kesimleri ve görevlileri ile istiþare
toplantýlarý düzenledi.
Gençlerin camilerimizle buluþturulmasý, geleceðimiz olan gençlerimizin fitne ve fesat yuvalarýnýn eline düþmesine engel olunmasý
için Gençlerle Cami Buluþmasý fikrini paylaþan Müftü Mehmet
Aþýk, bulunduðu makamýn ve kiþiliðinin sorumluluðunu bi-hakkýn
yerine getirerek, meseleyi tam onikiden vurdu.
Bu toplantýnýn ardýndan bir hafta geçmiþken, Camiler Haftasý'ný
Cami Gençlik temasý ile bütünleþtiren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
da Türkiye genelindeki çalýþma programý belli oldu.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý talimatý gemlemiþken, meseleyi dert
edinip, kanunla tam olarak belirlenmiþ böyle bir sorumluðu olmama-
sýna karþýn, tüm kurum ve kuruluþlarla istiþareler yaparak, gençler
için pervane olan deðerli hocama gönül dolusu minnet ve teþekkürlerimi sunuyorum.
Bazý görevler vardýr ki, kanunda tam görev tanýmý olmasa bile,
engin gönüllü insanlar toplumun meselelerini dert edinerek Allah
için yola çýkýp, topluma hizmete kendisini vakfeder.
Gönlü imanla dolu bu milletin evlatlarýnýn, bu çaðrýya koþacaðýna, gönül baðlayýp, çatýsý altýnda saf tutacaklarý Allah'ýn evinde, arþa
ellerini kaldýrýp, "Yarabbi, bizleri emrince yaþayan, dosdoðru olan
kullarýndan eyle. Bizi birbirimize kardeþ kýl, bizleri elinden ve dilinden emin olunanlardan eyle. Birliðimizi ve dirliðimizi koruyan ve
yaþatan kullarýndan eyle." dualarýyla gönüllerimizde yediveren cennet gülleri açtýracaklar.
Batýnýn tüm kokuþmuþluðuna inat, Allah'ýn ipine sarýlmak için
bu çaðrýyý vesile kýlýp, omuz omuza saf tutarak, Allah'ýn evinde nura
gark olacaklar.
Gelin bu çaðrýya koþalým, çoluk çocuðumuzla koþalým, gençlerimizle birlikte camideki yerimizi alalým. Meleklerin selama duracaðý bu muhteþem görüntüyle keyfedelim. Aç kalan ruhumuzu, rahmet
pýnarlarýnýn doldurduðu engin denizlere býrakalým.
Birbirimizden güç alýp, nefsimizin ve þeytanýn gönlümüze vurduðu zincirleri kýrýp, Allah'ýn davetine koþmanýn huzuruna hep birlikte erelim. Açalým ellerimizi de birbirimizin dualarýna amin deyip,
birbirimiz için iyilikler ve güzellikler dileyelim.
Cuma akþamý yatsý namazýndan baþlamak üzere, hassaten her
hafta devam edecek olan cumartesi sabah namazý buluþmalarýna,
cennete koþar gibi, rahmete koþar gibi koþalým inþallah. Geç kalmadan, henüz bu can bu bedende iken, Allah'ýn evine koþalým.
Tekrar bu meseleyi dert edinen, gençlerimize el uzatýp, onlar
için çarpan yüreðini ortaya koyan Müftü Mehmet Aþýk hocam olmak
üzere, bu meseleyi dertlenen herkese selam olsun. Ahirette bu çabalarýnýz inþallah sizlere þahitlik etsin de, ahirette yüzü Allah'ýn nuruyla
ak-pak olanlardan olasýnýz.
Atatürk’e yeni müdür,
yeni Aile Birliði
Ç
Divan oluþturulmasý için divan baþkaný adayý olarak
Okul Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan teklif edildi.
Gündem gereði divan baþkaný eski yönetim kurulunun faaliyet raporunu okudu.
Atatürk Anadolu Lisesi’nde yeni okul aile birliði yönetimi oluþturuldu.
orum Atatürk Anadolu
Lisesi Aile Birliði Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz gün okul konferans salonunda yapýldý.
Yoðun katýlýmýn olduðu toplantý saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan yeni Okul
Müdürü Halit Güneþ’in kurula hitaben yaptýðý konuþma ile baþladý. Güneþ, konuþmasýnda önce kendini
tanýttý, ardýndan kendinden
önce görev yapan H. Hüseyin Hastaoðlu'na yaptýðý
hizmetler için teþekkür etti.
Konuþmasýnýn devamýnda
kurula katýlan velilere de teþekkür eden Güneþ, eðitimin önemi ve velilerin eðitime katkýsýnýn ne denli gerekli olduðundan söz etti.
Yakýn gelecekte velilerle sýnýf bazýnda toplantýlar planladýklarýný söyleyen Güneþ,
velilerin öðretmenlerle görüþebilmeleri için öðretmenlerin okulda hazýr olacaklarý zamanlarýn internet
sitesinde yayýnlandýðýný,
velilerin buradan yararlanarak öðretmenlerle görüþebileceðini duyurdu.
Divan oluþturulmasý
için divan baþkaný adayý
olarak Okul Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan teklif
edildi. Doðan oy birliði ile
divan baþkanlýðýna getirildi.
Gündem gereði divan
baþkaný eski yönetim kurulunun faaliyet raporunu
okudu. Genel kurul bu raporu kabul etti ve eski yönetime teþekkür edildi. Ardýndan denetim kurulu raporu gündeme geldi, genel
kurul bu raporu da dinledi
ve ibraz etti.
Tahmini
bütçenin
açýklanmasý ve ibrasý da yapýldýktan sonra yeni yönetim kurulu seçimine geçildi.
Tek liste teklifi ile yönetim
oluþtu. Genel kurul yeni yönetim kurulunu oybirliði ile
seçti. Buna göre yeni yönetim þöyle oluþtu: Adnan
Týðlý, Süleyman Durmuþ,
Erdoðan Tezcan, Yüksel
Kýlýç ve Meral Öztürk. Denetim Kurulu’na ise Recep
Akbulut, Nurhan Yýldýrým
ve Gülþen Acar seçildi.
Genel kurul, baþarý
dilekleri ile divan baþkaný
Ahmet Doðan tarafýndan
bitirildi. (Haber Merkezi)
Hak-Ýþ Konfederasyonu’nun 39. kuruluþ yýl dönümü etkinliði yoðun katýlýmla gerçekleþti.
Uslu, Hak-Ýþ’in yýldönümü
etkinliðine katýldý
H
ak-Ýþ Konfederasyonu’nun 39. kuruluþ
yýl dönümü etkinliði yoðun katýlýmla gerçekleþti.
Kuruluþ yýldönümü
nedeniyle yapýlan etkinliðe Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Faruk Çelik,
Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný Lütfü
Elvan, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Onursal Baþkaný
Salim Uslu, AK Parti
MKYK Üyesi Hüseyin
Tanrýverdi, BBP Genel
Baþkaný Mustafa Destici,
eski Saadet Partisi Genel
Baþkaný, Ekonomik ve
Sosyal Araþtýrmalar Merkezi (ESAM) Genel Baþkaný Recai Kutan AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Öznur Çalýk,
Nükhet Hotar, Milletvekilleri ile konfederasyona
baðlý çok sayýda sendika
baþkaný ve üyeleri de katýldý.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu yaptýðý konuþmasýnda,
“Hak-Ýþ
Konfederasyonu’na emek
mücadelesinde nice 39
yýllar diliyorum. 39 yýllýk
mücadelede Yasin Hatipoðlu'ndan Mahmut Arslan'a kadar birçok genel
baþkanýmýz oldu. Aziz
Yýlmaz, Mustafa Taþçý ve
son olarak da Mahmut
Arslan beyle devam ediyoruz. Merhum Necati
Çelik beyi rahmetle minnetle anýyorum. Hak-Ýþ ilkelerin, ilklerin konfederasyonudur. Özellikle Halil Cibran'ýn "Yol arkadaþlýðý tatlý bir sorumluluktur. Asla fýrsatçýlýk deðildir" sözü Hak-Ýþ'in
düsturu olmuþtur. O açýdan Hak-Ýþ Konfederasyonu fýrsatçýlýða hiçbir
zaman sýcak bakmaz.
Tam tersine sorumlu, ilkeli ve ahlaklý davranmasýný bilir ve herkesten
bekler. Merhum Nurettin
Topçu "Yaþamak menfaattir. Yaþatmak ise ahlaktýr" der. Hak-Ýþ Konfederasyonu bunu ilke edinmiþtir. Bu sebeple iyi yaþatmayý tercih etmiþtir.
Ayný zamanda bir emek
örgütü olmanýn yaný sýra
deðiþime ve dönüþüme,
insani iliþkilere ve sivilleþmeye, demokratikleþmeye katký saðlayan slogancýlýktan, istemezcülükten uzak aklý, vicdani
ve bilgi ve sevgiyi öne çýkartan toplumun vicdaný
olarak yola çýkmýþ bir harekettir. 39 yýllýk bu hareketin buraya gelmesinde
birçok emek, özveri, katký vardýr. Bundan böyle
de artarak devam edecektir. Hak-Ýþ Konfederasyonunun varlýðý aslýnda sistemi dönüþtürme hareketidir. Hak-Ýþ hiçbir zaman sistemin uydusu olmamýþtýr. Bilakis sistemi
demokratikleþtirme, insanileþtirme ve en önemlisinde adaletli kýlma konusunda önemli çabalar ve
aðýr bedeller ödemiþtir.
Hak-Ýþ Konfederasyonu
bu niteliðini artýrarak devam edecektir. Hak-Ýþ
Konfederasyonu bir nicelik hareketi deðil, bir nitelik hareketidir. Bu nedenle çalýþma yaþamýnýn, endüstri iliþkilerinin felsefesine yönelik müdahalelerde bulunmuþtur. Hiçbir
zaman aklýný ve vicdanýný
sloganlara teslim etmemiþ, bilakis aklý, vicdaný,
bilgiyi, sezgiyi temel deðer olarak kabul etmiþtir.
Hak-Ýþ Konfederasyonu
nevzuhur bir hareket deðil, bir nesil hareketidir.
Bizden önceki neslin bize
emanetidir. Bizden sonra-
ki nesle de bizim emanetimiz olarak ebediyen yaþayacak ve çalýþma yaþamýnýn iyileþtirilmesi için
elinden gelen çabayý, özveriyi gösterecektir. HakÝþ'in çalýþma hayatýnda
barýþý korumak, barýþý
sürdürmek endüstri iliþkilerinin demokratikleþimini, sivil ve siyasi demokrasiyi kurmak ve kurgulamak konusunda önemli
hizmetler yapacaðýna yürekten inanýyorum" dedi.
Hak-Ýþ Konfederasyonu 3. Kýsa Film yarýþmasýnda 3.’lük ödülünü
kazanan Rohat Türk'e
ödülünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu verdi.
Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný
Mahmut Arslan 39. Kuruluþ Yýldönümü anýsýna
Çorum
Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Konfederasyonu
Onursal Baþkaný Salim
Uslu'ya çiçek ve tablo
takdim etti.
Konuþmalarýn ardýndan Hak-Ýþ Konfederasyonunun 39. Kuruluþ
Yýl Dönümünü pastasý
kesildi. (Haber Merkezi)
16 CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Sen imza kampanyasý baþlattý
YÜKSEL BASAR
zýrlanmýþ ve TBMM'de görüþülmeye
baþlanmýþtýr.
ðitim Sen, toplu sözleþHükümet ile Memur-Sen
me ile yaþadýklarý maðarasýnda 2013 yýlýnda imzaduriyet ve ekonomik kayýplanan toplu sözleþme komelarýn karþýlanmasý ve akadedisi ile 1 Ocak 2014'te kamu
misyeneler yapýlacak zamemekçilerine ödenen ve ormýn iyileþtirilmesi için imza
talama yüzde 6'ya denk gekampanyasý baþlattý.
len net 125 liralýk maaþ artýÖnceki gün dernek biþý, gerçekleþen enflasyon ranasýnda basýn toplantýsý yakamlarýnýn çok altýnda kalpan Eðitim Sen Çorum Baþmýþtýr. Hükümetin 2014 enfkaný Mehmet Öztürk, "Eðilasyon hedefi yüzde 9,4,
tim ve bilim emekçileri olagerçek enflasyon ise çok darak, Hükümet ve Memur Sen
ha fazladýr. 2,5 milyon kamu
arasýnda imzalanan ve þimemekçisi ekonomik olarak
diden tarihin en kötü topluciddi ekonomik kayýplarla
sözleþmesi unvanýný alan
karþý karþýya býrakýlmýþtýr.
"ihanet sözleþmesi" ile yaþaSendika
yöneticileri
önceki
gün
dernek
binasýnda
basýn
toplantýsý
düzenledi.
Bugüne kadar her yýl
dýðýmýz maðduriyetin ve ekoenflasyon farký alan kamu
nomik kayýplarýmýzýn karþýlanmasý talebi ile hem üniversite çalýþanlarýna
emekçileri, Memur Sen sayesinde enflasyon farký bile alamayacaktýr.
yönelik hem de eðitim ve bilim çalýþanlarýna yönelik sendikamýz tarafýnÇünkü imzaladýðý toplu sözleþme komedisi ile kamu emekçilerin ekonodan bir imza kampanyasý baþlatýlmýþtýr. " dedi.
mik ve sosyal haklarýný AKP hükümetine armaðan ederek sahibinin sesi
Bir ülkenin gelirlerinin nasýl toplanacaðý, toplanan gelirden kimlerin
olduðunu bir kez ispat etmiþtir. Memur Sen AKP ittifaký ile milyonlarca
ne kadar pay alacaðý önceden belirlendiði bütçeler, hükümetlerin kimin
insan bir kez daha maðdur edilmiþ, elektrik ve doðalgaza gelen yüzde
çýkarlarýný temsil ettiðini gösteren siyasal metinler olarak bilindiðini be9'luk zam ile yaþadýðýmýz maðduriyet daha da artmýþtýr."
lirten Öztürk, sözlerini þöyle sürdürdü; " Yýllardýr bütçe gelirleri aðýrlýkAkademisyenlere de insanca yaþayacak ücret istediklerini dile getilý olarak halktan toplanan vergilerden karþýlanmasýna raðmen, bütçe harren Öztürk, taleplerin gerçekleþmesi için imza kampanyasý baþlattýklarýný
camalarýnda halkýn ihtiyaçlarýndan çok sermayenin ihtiyaçlarý öne çýkbildirdi.
mýþtýr. 2015 bütçe tasarýsý, týpký öncekiler gibi ayný ayrýmcý mantýk ile ha-
E
Eðitim Sen eylem yapacak
E
ðitim Sen Þube Yönetim Kurulu, eðitimde rotasyona karþý meydana ineceklerini bildirdi. Eylem yarýn saat 13.00'de PTT Merkez Þubesi önünde gerçekleþtirilecek.
Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada, þu görüþlere yer verildi; "12
yýllýk AKP iktidarý döneminde eðitim sisteminde köklü deðiþiklikler
gündeme gelmiþ, söz konusu deðiþiklikler eðitimin niteliðini yükseltmek bir yana, daha da kötü hale getirmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý eðitim politikalarýndaki baþarýsýzlýðýný sorgulamak yerine eðitimcileri tasfiye adýmlarý atmaktadýr. MEB`de þube müdürlüklerinden baþlayarak
okul müdürlerine kadar neredeyse bütün eðitim yöneticileri performansa dayalý çalýþmaya baðlý olarak rotasyona tabi tutulmaya baþlanmýþtýr.
Okul Müdürleri ile baþlayan rotasyon süreci, müdür yardýmcýlarý ile devam etmiþtir.
Eðitim yöneticilerinin ardýndan rotasyon sýrasýnýn öðretmenlere
gelmiþtir. yapýlan deðiþikliklerle eðitim yönetimi baþta olmak üzere,
pek çok alanda büyük alt-üst oluþlar ve maðduriyetler yaþanmýþtýr.
Rotasyon eðitim emekçileri açýsýndan tarihin en büyük sürgünü
anlamýna gelecektir. MEB, 400 bini aþkýn öðretmeni yakýndan ilgilendiren, ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunlara yol açacak olan "öðretmenlere rotasyon" uygulamasýný uygulamak için ilk adýmý atmýþ,
okullarda yeni ve kitlesel bir tasfiye için düðmeye basmýþtýr. Yayýnlanan taslaða göre ayný iþyerinde 8 yýl görev yapan öðretmenlerin isteðe
baðlý ya da istekleri dýþýnda il içinde baþka okullarda görevlendirileceði konusu netlik kazanmýþtýr. Yönetmeliðin 2014-2015 eðitim öðretim
yýlý içinde yayýnlanmasý durumunda, Haziran 2015`ten itibaren yüz binlerce öðretmen yýllardýr çalýþtýðý iþyerinden, çalýþma arkadaþlarýndan ve
öðrencilerinden koparýlacaktýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý, on binlerce öðretmen açýsýndan yeni bir
dayatma anlamýna gelen, ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunlara
yol açacak ve pek çok yönden yeni maðduriyetler yaratmasý kaçýnýlmaz
olan "öðretmenlere rotasyon" uygulamasýnýn yeni bir tasfiye mantýðý ile
ele almakta, bugüne kadar her konuda olduðu gibi, bu konuda da üzerinde yeterince çalýþmadan, yandaþ sendika dýþýndaki sendikalara görüþlerini bile sorma zahmetine girmeden hareket etmektedir.
Eðitimde, hiçbir gerekçe eðitim emekçilerini okuttuðu öðrencisinden, oturduðu mahallesinden kopararak, zorla baþka bir iþyerine göndermesini haklý çýkaramaz. Böylesi bir uygulama, özellikle büyükþehirlerin sýnýrlarýnýn son derece geniþlediði bir dönemde açýkça "il içi sürgün" anlamýna gelecek, on binlerce öðretmenin aile ve okul yaþantýsýný
alt-üst edecektir.
Eðitim Sen, eðitimin bütün sorunlarýnda olduðu gibi, eðitim
emekçilerine yönelik rotasyon dayatmasý konusunda da eðitim emekçilerin hak ve çýkarlarý doðrultusunda taraftýr. Bütün Türkiye'de olduðu
gibi bizlerde Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak "Rotasyona Hayýr!" Demek için bütün eðitim ve bilim emekçilerini, kamu çalýþanlarýný, velilerimizi ve halkýmýzý PTT önünde Cumartesi günü saat 13.00'te yapacaðýmýz basýn açýklamasýna davet ediyoruz." (Haber Merkezi)
Kirazoðlu
çalýþmalara
baþladý
AK
Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde
21 dersten destekleme ve yetiþtirme kurslarý açýldý.
Öðrencilere destek kursu
O
smancýk Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi'nde 21 dersten destekleme ve yetiþtirme kurslarý açýldý. Yoðun talep
nedeni ile kurslar hafta
içi ve hafta sonu olarak
planlandý. Hafta içi ders
bitiminde tüm sýnýflara
her gün 2 saat, hafta sonu
ise pazar günü 10 ve 11.
Sýnýflar için 8 saat olarak
uygulanýyor.
12 öðretmenin gö-
rev aldýðý kurslar 20
Ekim 2014 Pazartesi günü baþladý. Kurslarla ilgili ayrýntýlý bilgiye okulun
web sayfasýndan da ulaþýlabilecek. (Haber Mer-
kezi)
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý’nýn daveti
ile Çorum’a gelen ünlü doða
fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu
çalýþmalarýna baþladý.
Çorum'da 4 gün kalacak
olan Kirazoðlu, Çankýrý üzerinden Kargý ilçesine gelerek
Kargý yaylalarýnda renklerin
dansýný fotoðraflayacak. Daha sonra Osmancýk’a geçecek olan Kirazoðlu, Zeytin
Ahmet Kirazoðlu
Deresi Gölbel mevkii, Aþaðý
Zeytin ve Yukarý Zeytin’de baraj gölü manzaralarý, Adatepe, Obruk barajý, Dutludere, Laçin ilçesi Kapýlýkaya
Kral mezarý, Gölün Yazý, Ortaköy ilçesi Ýncesu Kanyonu
ve Þapinuva, Sungurlu Uðurludað arasý Kýzýlýrmak Havzasý’ný fotoðraflayacak. (Haber Merkezi)
Çorum Aþýklar
Þöleni ve Aþýklýk
Geleneði Paneli
Ç
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda ‘Kanserin
Farkýndayýz’ adlý meme kanseri sezmpozyumu yapýlacak.
Meme kanseri sempozyumu
H
itit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda ‘Kanserin Farkýndayýz’ adlý
meme kanseri sezmpozyumu yapýlacak.
Kanser-Meme
Kanseri sunumu ile Hitit ÜniversitesiDekaný
Prof. Dr. Mete Dolapçý,
Meme Patolojisi sunumu ile Uzm. Dr. Fahri
Þahin ve KETEM çalýþ-
malarý sunumu ile Dr.
Sevil Zaman’ýn konuþmacý olarak katýlacaðý
sempozyum bugün saat
14.00’de baþlayacak.
(Haber Merkezi)
orum Belediyesi, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü ve Ýl Genel Meclisi katkýlarýyla, ‘Çorum Aþýklar Þöleni’ ve ‘Aþýklýk Geleneði Paneli’ düzenlenecek. Bugün saat 10.00’da Turgut
Özal Konferans Salonunda baþlayacak ‘Aþýklýk Geleneði Paneli’ne konuþmacý olarak Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý, Arþ. yazar
Abdulkadir Ozulu, yazar Atila Laçin ve eðitimci Ýsmail Serdar
Yakar katýlacak. Panel, Arap Çataroðlu’nun slayt gösterisi ile
de renklenecek. ‘Çorum Aþýklar Þöleni’nde ise aþýk ve þairlerimiz Sürmelican Kaya, Dursun Karslý, Hasan Korkmaz, AÞýk
Cefai, Arif Sade Çolak ve ekibi, Haydar Kýlýç, Selami Sözer ve
konuk sanatçýlar yer alacak. Sunuculuðunu Uður Çýnar’ýn yapacaðý þölen yarýn 13.00-16.00 saatleri arasýnda Turgut Özal
Konferans Salonunda gerçekleþtirilecek. (Haber Merkezi)
Nohut 1.581 liradan
iþlem gördü
orum Ticaret BorsaÇ
sý'nda (ÇTB) natürel
nohudun kilogramý 1,581 liradan iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören
hububatýn günlük en düþük
ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
Ürün En düþük
En yüksek
Anadolu kýrmýzý sert
3. grup ekmeklik buðday
0,785 0,906
Tritikale 0,715
0,775 Arpa beyaz
0,706
0,706 Nohut natürel
1,581
1,581
(A.A.)
Çorum Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu, Ovasaray köyünde asker uðurlama gecesi düzenledi.
Ovasaray’da duygu
yüklü asker uðurlama
Ç
orum Tasavvuf Yolu Dernekleri
Federasyonu, Ovasaray köyünde
asker uðurlama gecesi düzenledi.
Ýpek Yolu Ýlahi ve Semazen Grubu güzel bir program ile köy halkýna
hoþ bir akþam yaþattý. Ýlgi ile izlenen
program, aziz þehitlerimiz anýsýna
saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ardýndan asker adaylarýnýn açýklanmasý ve Ovasaray Köyü Ýmam Hatibi Salih Karakuþ’un okuduðu
Kur’an-ý Kerim tilaveti ile devam etti.
Programda yer alan eðitimci
Edebiyat Öðretmeni Murat Kayacý,
askerlik ve önemi hakkýnda bilgiler
verdi. Konuþmasýnda askerliðin peygamber ocaðý olduðu ve Türk milleti
için çok önemli bir yer tuttuðunu vurgulayýp, “Güzel duygu ve düþünce-
lerle askerlerimizi uðurladýðýmýz bu
günlerde gençliðimiz için söylenen
“Bayraklarý bayrak yapan üstündeki
kandýr, toprak uðrunda ölen varsa vatandýr” beyitleri ile vatan görevinin
önemini anlatmaktadýr.” dedi.
Tasavvuf ekollerinden olan semazen gösterimi ile programda yer
alan Ýpekyolu Ýlahi ve Semazen Grubu izleyicilerin beðenisini kazandý.
Ýlahi, ezgi ve tasavvuf musikisi eserlerinin okunduðu program, havanýn
soðuk olmasýna raðmen güzel bir katýlýmla devam etti.
Çocuklarla ilahiler seslendirilen
programda, miniklere küçük bir yarýþma ile hediyeler daðýtýldý. Program
sonunda yapýlan çekiliþ ile gelen köy
halkýna hediyeler taktim verildi. (Ha-
Lezzet Haritasý programýnda Ýskilip yemekleri tanýtýlacak.
Lezzet Haritasý
Ýskilip’e gelecek
S
unuculuðunu Ezgi Sertel'in yaptýðý, Show TV ekranlarýnda yayýnlanan Lezzet Haritasý programýnda Ýskilip yemekleri tanýtýlacak.
Ezgi Sertel ve Show TV yapým
ekibi 31 Ekim Cuma sabahý Ýskilip
Seyirtepe tesislerine gelerek yemek
çekimlerinin yanýnda þehir merkezinin önemli yerlerinde de çekimler yapacak.
Ýlgiyle takip edilen Ezgi Sertel
ile Lezzet Haritasý, Anadolu’nun eþsiz
lezzetlerini sunmaya devam ediyor.
Ezgi Sertel, Anadolu’yu il il, ilçe ilçe
gezip, tadýna doyum olmaz yöresel
lezzetleri, binlerce yýllýk yaþanmýþlýklarýn sonucu olan gelenekleri, görenekleri ve ülkemizin cennet köþelerini ekranlarýnýza getirip, yurdumuzun
lezzet haritasýný çýkarýyor. (Haber
Merkezi)
Denizbank Genel Merkezi adýna bankanýn Çorum Þubesi Müdürü Ebru Gül
Çömüz, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret ederek
görevinde baþarýlar dilediler.
Denizbank’tan Ünlü’ye plaket
D
enizbank Genel Merkezi adýna bankanýn
Çorum Þubesi Müdürü
Ebru Gül Çömüz, Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü'yü makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarýlar dilediler.
Bayat Belediye Baþkaný Ünlü ile Belediye tarafýndan Bayat'ta yürütü-
len çalýþmalar hakkýnda
sohbet eden banka yetkilileri Baþkan Ünlü'ye görevinde baþarýlarýnýn devamýný dileyerek plaket takdim ettiler.
Yapýlan nazik ziyaretten dolayý memnuniyetini belirten Baþkan Ünlü,
Denizbank Çorum Þubesi
Müdürü Ebru Gül Çö-
müz'e teþekkür etti. Ünlü,
Denizbank Finansal Kurumlar Genel Baþkaný Hakan Ateþ'e de bu duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür
edip selam gönderdi.
Ünlü ayrýca, ilçeye
Denizbank Þubesi ve
ATM açýlmasý konusunda
talepte bulundu. (Haber
Merkezi)
Emine Ayçam vefat etti
Merhum Mehmet
Ayçam’ýn eþi Emine
Ayçam (86) hayatýný
kaybetti.
Ayçam Kardeþler
Otomotiv sahiplerinden Cemal ve Kemal
Ayçam’ýn annesi, Huzur Camii emekli
Ýmam Hatibi Ömer
Kazancý’nýn kayýnvalidesi Emine Ayçam,
geçirdiði rahatsýzlýk
sonucu yaþamýný yitir-
di.
Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben
Ulu Camii’de kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða verildi.
HAKÝMÝYET ,
Emine Ayçam’a Allah'tan rahmet, kederli
ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler. (Recep
Mebet)
Emine Ayçam
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 EKÝM 2014
'Türkiye'nin iktidar kadar muhalefete de ihtiyacý var'
MURAT ÇETÝN
Ç
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile bazý yönetim kurulu
üyeleri ile oda baþkanlarý MHP’yi ziyaret etti.
ÇESOB yöneticilerini MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran,
Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, ile partililer karþýladý.
ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç
ile bazý yönetim kurulu üyeleri ile oda baþkanlarý MHP’yi
ziyaret etti.
ÇESOB yöneticilerini
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran,
Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir
Çetin, ile partililer karþýladý.
ÇESOB'un yeni yönetimini tanýtmak amaçlý ziyaretlerde bulunduklarýný belirten Kýlýç,
"Valilik, siyasi partiler, STK'lar
ve ilçelere ziyaretlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin iktidara ne
kadar ihtiyacý varsa, muhalefete
de o kadar ihtiyacýnýn var. Partilerin hepsi bizim abimiz kardeþimiz. Gidecek baþka þehir yok.
Çorum hepimizin. Çorum'da çalýþma yapýlacaðý zaman tek
yumruk tek vücut olmalýyýz.
Çorum'da 54 bin esnaf var. Sizlerden çok þey bekliyorlar. Biz
oda baþkanlarý olarak esnaflarý
tek tek gezip sýkýntýlarýný sizlere
aktarýyoruz. Sizlerde meclise taþýyorsunuz. Bir milletvekili esnafýn sorununu meclise taþýyýp
çözüm arýyorsa bundan güzel
bir þey yok." dedi.
MHP Ýl Baþkaný Vahit
Demiran Ýse, ÇESOB'un çalýþmalarýný takdire þayan bulduklarýný ifade ederek, esnafýn belli
baþlý sýkýntýlarýný bildiklerini
söyledi. Demiran, "Ýktidar sorunlarý çözmekle, muhalefet ise
çözülmeyen sorunlarý parlamentoya taþýmakla mükelleftir."
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
24 EKÝM
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Emirbað Ýlköðretim
Okulu onarým inþaatý
yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü ile baðlý
Sosyal Güvenlik
Merkezleri hizmetlerinin
yürütülmesinde
kullanýlmak üzere
02/01/2015 ile
31/12/2015 tarihleri
arasýnda 254 gün 2 adet
sürücülü binek (sedan)
araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arazi ve arsa düzenlemesi
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon MErkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
24 KASIM
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri
No:3 Çorum
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
diye konuþtu.
Gayrý safi milli hasýlanýn
ülkenin 1 yýllýk mal ve hizmet-
ten elde edilen gelirin olduðuna
dikkat çeken Demiran, milli gelirin üçte birinin yabancýlara gittiðini belirterek, þöyle dedi; "Esnafýn en çok þikayet ettiði sorun,
piyasada paranýn olmamasý.
Özelleþtirmenin sonucunda gelirimizin 3'de 1'i yabancýlara gidiyor. Özelleþtirmeye karþý de-
ðiliz ancak, yabancýlara deðil
kendi vatandaþýmýza satýlmalýdýr. Kiþi baþý gelir Türkiye'de 11
bin dolar olarak gözüküyor.
Kimde var bu kadar gelir. Bunun nedeni milli gelirin 3'de 1'i
yabancýlara gidiyor. Geriye kalan 3'de 2'nin yüzde 90'ý mutlu
kesime gidiyor. Türkiye'de kiþi
17
baþý gelir asgari ücretinde altýnda. Kalkýnýyoruz kiþi baþý gelir
yükseldi deniliyor. 10 yýl önce
nasýldý. Þimdi nasýl diye soruyorlar. 10 yýl önce daha iyiydi.
Seçimi kazanmak için taviz veriyorlar. Alýþveriþ merkezleri
küçük esnafý bitirdi.”
SÝLAHSIZ ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMET ALIMI
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL
MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL
POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Silahsýz Özel Güvenlik Hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/138693
1-Ýdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasý
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: Üçtutlar Mah.Üçtutlar cad.No:57 Çorum ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
: 3642260644 - 3642260643
: [email protected]
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 2015 mali yýlý 12 aylýk 2 kiþilik Silahsýz özel Güvenlik hizmet alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57
Çorum
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
2-Ýhale konusu hizmetin
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
a) Yapýlacaðý yer
: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57
Çorum
b) Tarihi ve saati
: 07.11.2014 - 14:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul
edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57 Çorum adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57
Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1066) www.bik.gov.tr
18 CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Fatih Bolat’lý
Ayvalýkgücü
zirvede
Okul sporlarýna
baþvuruda son gün
O
Klasmanlar fire vermedi
Samsun’da yapýlan Atletik sýnava katýlan Çorum yönetici ve hakemleri MHK Bölge Sorumlusu Turgay Güdü ile
11 Klasman hakemide atletik sýnava baþarýyla
geçerek görev almaya hak kazandýlar.
Yüksel BASAR
Ç
orum Klasman hakemleri sezon içi
atletik testi baþarýyla vererek göreve
devam etmeye hak kazandýlar. Futbol
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan hakemlerin atletik sýnavlarý çarþamba günü Samsun Ýlk Adým Atletizm
pistinde yapýldý.
12. Bölgeye baðlý klasman hakemlerinin katýldýðý Atletik sýnava Merkez
Hakem Kurulu üyesi ve Bölge Sorumlusu Turgay Güdü ile birlikte Çorum Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Recai Kuzey, Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu
Kahraman Ölçer hazýr bulundu.
Hakemler 6x40 metre ve 20x150
metrelik mesafeleri süreli olarak koþtular. Baþka illerden hakemlerin baþarýsýz
olduðu Atletik sýnav sonunda Çorum’dan katýlan Ulusal Hakem Celal
Bayraklý, Ulusal Yardýmcý Hakemler Özcan Genel, Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemler Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý, Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel
Basar, Mahmut Selçok, Emrah Okan,
Burak Þahinkara, Ahmet Ecevit, Yalçýn
Kara ve Emre Alagöz koþularý baþarýyla
tamamladýlar.
Genel Merkez’den yakýn takip
Sezon içi Atletik Testlerini
TFFHGD Genel Merkez Bölge Toplantýsý için Samsun'da bulunan Genel Merkez
Yöneticileri de takip etiler.
TFFHGD Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Bölgesel Þube Baþkanlarý Toplantýsý için Samsun ilinde bulunan Genel Merkez Yöneticileri Baþkan
Yardýmcýsý Eski FÝFA ve Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoðlu, Genel Baþkan
Yardýmcýsý Erdoðan Kýrýcý, Genel Sekreter Osman Avcý, Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Üst Klasman Yardýmcý Hakem
Erdinç Sezertam, Genel Sayman ve Süper Lig Hakemi Yunus Yýldýrým Ýlkadým
Atletizm Sahasýna gelerek bir süre koþularý takip ettiler. MHK Üyesi ve 12. Bölge Sorumlusu Turgay Güdü ve Bölgesel
Kurul Üyeleri ile sohbet eden Genel
Merkez Yöneticileri bir süre koþularý izledikten sonra hakemlere baþarý dileklerini ileterek ayrýldýlar.
Belediye,
Grand
Niðde’de
kalacak
orum BelediyesÇpor’un
pazar günü Niðde Belediyes-
por deplasmaanýnda
oynayacaðý maçýn
programý belli oldu.
Bugün yapacaðý
antrenmanla Niðde
Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan
Belediyespor’da akþam saatlerinde açýklanacak maç kadrosu
lojmanda kampa girecek.
Maç kafilesi yarýn sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Niðde’ye hareket edecek. Çorum Belediyespor kafilesi Grand
Niðde Otel’de kampa
girerek maç saatini
bekleyecek.
Maç 13.30’da
Bu hafta sonu
saatlerin ileri alýnacak olmasýndan dolayý maçlarýn baþlama
saatlerinde de düzenleme yapýldý. Buna
göre Niðde Belediyespor ile Çorum Belediyespor maçý pazar
günü
saat
13.30’da baþlayacak.
Kamu-Sen turnuvasýnda mücadele baþladý
kul Sporlarýnda
faaliyet gösterecek okullar katýlacaklarý branþlarý bugün
akþama kadar Bilgi
Sistemi
üzerinden
yapmak zorundalar.
Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün,
açýlýþ toplantýsýnda belirledikleri
tarihler
doðrulusunda okullarýn mücadele edecekleri branþlarý bugün
akþam mesai bitimine
kadar Bilgi Yönetim
Sistemi
üzerinden
baþvurularýný yapmasý
gerektiðini söyledi.
Sistem üzerinden yapýlacak baþvurularýn
branþlarýný gösteren
çýktý ve bir üst yazý ile
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü’ne
getirilmesini gerektiðini belirten Aygün,
bu tarihten sonra katýlmak isteyen okullarýn
baþvurularýnýn dikkate
alýnmayacaðýný açýkladý.
F
atih Bolat’ýn forma
giydiði Ayvalýkgücü
grubunda liderliðe yükseldi. Geçen sezon baþýndan
bu yana formasýný giydiði
Ayvalýkgücüspor’da gerek
attýðý goller gerekse verdiði mücadele ile büyük be-
saat 15.00’de Amasra Belediyespor ile oynayacaðý
maçla grup karþýlaþmalarýný tamamlayacak. Lüle-
burgaz Gençlikspor ligden çekildiði için son gün
maçlarý oynanmayacak.
Görkemspor’un Urla’ya gücü yetmedi
B
artýn’da devam eden
Bayanlar Bölgesel
Hentbol ikinci etap maçlarýnda Gençlik Görkemspor ikinci maçýnda
Urla Belediyespor’a 3517 yenildi ve lig umutlarýný bitirdi.
Ýlk maçýnda Kocaeli
Gençlikspor’a 27-15 yenilen Görkemspor dün
ikinci maçýnda grubun favori takýmlarýndan Urla
Belediyespor’a ilk yarýsýný 18-8 maðlup tamamladýðý maçtan 35-17 yenik
ayrýldý.
Görkemspor bugün
Baþkan Çatma’dan ziyaret
Ý
skiilip Belediye Baþkaný Recep Çatma’dan Ýskilipgücüspor antrenmanýný ziyaret etti. Baþkan
Recep Çatma akþam sporu için geldiði sahada çalýþma yapan Ýskilipgücüs-
por antrenmanýný ziyaret
etti.
Teknik Direktör Nihat Armutçu ile çalýþmalar hakkýda kýsa bir süre
görüþen Baþkan Çatma,
daha sonra antrenman yapan futbolculara kýsa bir
konuþma yaptý. Ýskilip’in
her alanda olduðu gibi
sportif alanda da geliþimi
için ellerinden gelen des-
Koþunun bir bölümünü Samsun’da bulunan Dernek Genel Merkez yöneticileride izledi
HARUN AKKAYA
T
ürkiye Kamu-Sen Ýl
Temsilciliði tarafýndan geleneksel olarak
düzenlenen futbol turnuvasýnda gruplarda ilk
maçlar tamamlandý. Ýki
grupta toplam 12 takýmýn
mücadele ettiði turnuvada ilk hafta maçlarý sonunda A grubunda Hasanpaþa Meslek Lisesi B
grubunda ise Denetimli
Serbestlik takýmý lider
oldular.
A grubunda oynanan maçlarda Hasan Paþa Meslek Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu’nu 8-0 yenerek ilk haftadan liderlik koltuðuna oturdu.
Grupta ikinci sýrada bulunan Yavuz Sultan Selim ise Lezizhan takýmý
önünde aldýðý 4-0’lýk galibiyetle gruba üç puanla
baþladý. Eðitimciler ise
ilk maçýnda Çorum 112
önünde aldýðý 4-1’lik
skorla ilk haftaya galibiyetle baþladý.
B grubunda ise ilk
maçta Denetimli Serbestlik ile Turkuaz takýmý önünde aldýðý 10-
5’lik skorla grubun ilk
hafta lideri oldu. Þeker
Fabrikasý ise Kaledere
Yibo’yu 3-1 yenerek ilk
maçýndan üç puanla ayrýlmayý baþardý. Grubun
son maçýnda ise Cezaevi, Cumhuriyet Ortakolu’nu 3-1 yenerek ilk maçýndan üç puanla ayrýldý.
Türk Eðitim Sen
Eðitim ve Sosyal Ýþler
Sekreteri ve Komite Baþkaný Serkan Kaymaz, kamu çalýþanlarý arasýnda
birlik beraberliði artýrmak amacýyla bu yýl
üçüncüsünü düzenledik-
leri halý saha futbol turnuasýnda ilk maçlarýn oldukça centilmence geçtiðini belirterek mücadele
eden tüm takýmlara baþarýlar dileðinde bulundu.
Gruplarýnda ilk dört sýrayý alan takýmlar çeyrek
finale yükselecekler.
Turnuvada gruplarda ikinci maçlar bugün
oynanacak. Bu hafta sonunun programý þöyle:
25 Ekim Cumartesi:
Saat 12.00 Turkuaz - Cezaevi. Saat 13.10 23 Nisan Ortaokulu- Yavuz
Sultan Selim. Saat 14.20
Kaledere YBO - Denetimli Serbestlik. 26 Ekim
Pazar: Saat 12.00 Cumhuriyet Ortaokulu - Þeker Fabrikasý. Saat 13.10
Çorum 112- Hasan Paþa
Meslek Lisesi. Saat
14.20 Lezizhan - Eðitimciler 19.
ðeni toplayan Fatih Bolat
takýmýnýn zirveye oturmasýnda büyük pay sahibi oldu. Son hafta maçýnda Sakarspor deplasmanýnda 0-0
berabere kaldýðý maçta
doksan dakika oyunda kalan Fatih Bolat maç sonunda liderlik sevincini soyunma odasýnda takým arkadaþlarýyla liderlik bozunu
böyle verdi.
teði vereceklerini belirten
Baþkan Çatma, Ýskilipgücüspor’a yeni baþlayacak
sezonda baþarýlar dileðinde bulundu.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý’nda ikinci maçlar baþladý
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilipgücüspor takýmý antrenamýnda futbolcularla toplu halde
Anadolu Lisesi: 55 - Ýnönü Anadolu: 27
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun
kan Kaya .
Uðral, Ha-
ANADOLU LÝSESÝ : Özgür, Deniz, Ziya, Sercan, Alperen Karataþ, Barýþ, Alperen Leblebici, Gökay, Olcan,
Anýl, Ahmet, Talha .
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Burak Þahinbaþ, Ulaþ, Burak Öztorun,
Mert, Ozan, Furkan Nalçacý, Furkan Özsakaryalý, Oðulcan, Rýza, Çaðdaþ, Zeki.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 19-11. 2 Periyot: 20-4
3. Periyot: 12-4, 4. Periyot: 4-8
Türk Eðitim Sen Eðitim
ve Sosyal Ýþler Sekreteri
ve Komite Baþkaný
Serkan Kaymaz
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
Özel Pýnar Anadolu Lisesi Atatürk önünde farklý maðlup oldu
Atatürk Anadolu: 110- Özel Pýnar Anadolu: 38
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbra-
him Coþkun .
(Ç.HAK:959)
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :
Ýnönü Anadolu Lisesi ikinci maçýnda Anadolu Lisesi’ne yenilmekten kurtulamadý
Anýl, Gökhan, Doðan, Alp, Emrehan,
Taha Berk, Ataberk Kortak, Ayberk, Oytun, Sami, Ýsmail, Ataberk Orbay.
ÖZEL PINAR ANADOLU LÝSE-
SÝ : Nuri, Efe, Mustafa, Furkan, Bekir,
Doðan, Alperen, Salih, Berkan.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 21-12. 2 Periyot: 27-4
3. Periyot: 33-10, 4. Periyot: 29-12
CUMA 24 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
(Ç.HAK:3012)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3072)
YÝTÝK
A serili 15001-2000 arasý 10 cilt adisyon tipi perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Hacý Abdullah YÜCEL
T.C.No:16618840396
VN: 9900067832
(Ç.HAK:3071)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3034)
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
(Ç.HAK:3062)
(Ç.HAK:3065)
(Ç.HAK:3069)
(Ç.HAK:3058)
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:3057)
SATILIK VÝLLA
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
DEVREN SATILIK
ÝÞYERÝ
Halen faal durumda bulunan gümüþ
taký maðazasý devren satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Hamam Sokak
No: 18
0 532 667 71 70
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
(Ç.HAK:2959)
Tel: 0 535 401 27 95
ÞOFÖR KÝRALIK
ARANIYOR DÜKKAN
Aðýr ticari araç kullanabilen
Þoför Aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 457 64 00
0 545 894 28 53
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2989)
SATILIK ÝÞYERÝ
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3039)
Ahmet TATAR
Tatar Market
Esentepe Mah. Belediye Dükkanlarý No: 5/B
DODURGA
T.C.No:17968787508
Otel Pithana karþýsýnda faal
durumda, hazýr müþterisi olan,
saðlýk sorunlarý nedeniyle acil
satýlýk kelepir lokanta.
Mür. Tel: 0 536 848 91 58
KÝRALIK
VÝLLA
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
SATILIK DAÝRE
Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol
arkasý) doðu-güney-batý
cephe 4+1 satýlýk daire.
(Ç.HAK:3068)
(Ç.HAK:3060)
DEVREN SATILIK
LOKANTA
YÝTÝK
Dodurga Mal Müdürlüðünde vergi mükellefiyim.
58394 nolu 1 adet faturamý ve 1 cilt de 1 adet boþ þekilde faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
TUNÇ AMBALAJ Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2
Ýrtibat Tel: 213 55 89 - 213 55 90
Velipaþa Haný karþýsýnda
33 m2 dükkan sahibinden
satýlýktýr.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Binevler Çavdar Sitesi’nde
(Ç.HAK:2985)
(Ç.HAK:3056)
(Ç.HAK:3052)
ELEMAN
Çepni Mah. Akþemsettin Cad.
No: 50’de bulunan 500 m2 (Yurtben
karþýsýnda) dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 858 12 64
0 532 484 33 50
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
(Ç.HAK:3016)
Yavaþ zayýflayanlar da verdikleri kilolarý geri alýyorYapýlan araþtýrmaya göre, yavaþ zayýflayanlar da verdikleri kilolarý geri alýyor
Avustralyalý bilim insanlarýnýn araþtýrmasý, yavaþ ve istikrarlý kilo verenlerin de hýzlý zayýflayanlar gibi ilerde kaybettikleri kilolarý ayný þekilde geri alabildiðini ortaya koydu.
Avustralya'da 200 obezin katýldýðý araþtýrmada, gönüllüler 12 haftalýk hýzlý ve 36 haftalýk yavaþ kilo verme programýna tabi tutuldu. Yavaþ kilo verme programýna katýlanlarýn kilolarýnýn yüzde 12,5'ni kaybettiði belirlendi.
Hýzlý kilo verme programýna katýlanlarýn ise yüzde
12,5'ten daha fazla kilo kaybettiði ancak 3 yýl sonra her iki
gruptakilerin verdikleri kilolarýn yüzde 71'ini geri aldýðý görüldü. Ayrýca hýzlý kilo verenlerin amaçlarýna daha çabuk
ulaþtýðý da belirtildi.
Araþtýrmaya imza atanlardan Diyetisyen Katrina Purcell, dünya genelinde obezite tedavisinde yavaþ ve istikrarlý
kilo kaybýnýn önerildiðini, hýzlý kilo kaybýnýn verilen kilolarýn daha çabuk alýnmasýna yol açtýðýnýn düþünüldüðünü ancak sonuçlarýn bunun aksini gösterdiðini vurguladý.
Bu durumun hýzlý kilo vermede uygulanan çok düþük
kalorili diyetin daha fazla tokluk saðlamasýndan ve sýnýrlý yiyeceðin vücuttaki yaðlarýn yakýmýný artýrmasýndan kaynakladýðýný belirten bilim adamlarý, ayrýca çabuk kilo vermenin
kiþileri diyete baðlý kalýnmasý konusunda motive ederek daha iyi sonuçlar alýnmasýna yardým ettiðine dikkati çekti.
Araþtýrmanýn sonuçlarý "The Lancet Diabetes & Endocrinology" dergisine yayýmlandý.(Haber7)
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
Satýlýk SATILIK LÜKS
Dükkan DAÝRELER
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde
parkomat görevlisi olarak çalýþacak
bay-bayan personeller alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3075)
Yavaþ zayýflayanlar da
verdikleri kilolarý geri alýyor
Plastik iþinde çalýþtýrýlmak
üzere Bay-Bayan eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
* Ön muhasebede görev yapacak LKS. deneyimi olan
bay ve
* Paketleme makinalarýnda çalýþacak, Endüstri Meslek
lisesi makine, torna, motor veya elektrik eletronik bölümü
mezunu eleman alýnacaktýr.
Yukarýda belirtilen bölümlerde çalýþacak, B sýnýfý sürücü
belge sahibi, askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 30 yaþýný
geçmemiþ adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen
müracaatlarý rica olunur.
(Ç.HAK:3049)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Bay-Bayan
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3024)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
(Ç.HAK:3045)
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Eleman Aranýyor SATILIK DÜKKAN Satýlýk Kýymetli
ve ARSA
Dükkan
(Ç.HAK:3048)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:3019)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
0 546 906 41 04-212 09 95
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:3073)
ÇÝÐDEM
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
(Ç.HAK:3067)
(Ç.HAK:3022)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
Bayan Eleman Devren Satýlýk Eleman Aranýyor ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Aranýyor
Fast Food
Aybüke Terzi Giyim Tadilat evinde
çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sok. No: 6/F
(Belediye arkasý) ÇORUM
(Ç.HAK:1589)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
19
Mür. Tel: 225 57 65
0 530 273 78 33
Baþkan Gül’den
sitem dolu mesajlar
‘Futbolcular da benim kadar üzülmeli’
Ankara’da kaynak arayýþý
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Adliyespor
beraberliðinden sonra sosyal paylaþým sitesinden
yazdýðý mesajýnda, ortaya konulan futbol ve mücadele
nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi ve gerekenlerin
yapýlarak sezon sonunda mutlu sona ulaþacaklarýna olan
inancýný dile getirdi.
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ve TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Belediyespor’a ekonomik
kaynak oluþturmak için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundular.
Ç
orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Adliyespor
karþýsýnda alýnan 2-2’lik beraberlik ve ortaya konulan futbol ile verilmeyen mücadeleye isyan etti. Gül,
maç sonunda gelenek haline getirdiði sosyal paylaþým
sitesinden paylaþtýðý açýklamasýnda ‘Futbolculrýmýz en
az benim kadar kazanmayý istemeli ve en az benim kadar sonuca üzülmelidirler. Bugüne kadar hiç bir futbolcuya yalancý çýkmadýk. Ödeme yapmak için her kapýyý
çalýyoruz, Ailemizden çok Belediyespor’u düþünüyoruz.
Adliyespor’da futbolculara ödemeleri yapýlmamýþ
ancak verilen mücadele ortada. Kaybettiðimiz puanlara
tabiki üzülüyoruz ancak tüm olumsuzluklara raðmen
yýlmadan gerekli tedbirleri alýp yolumuza son nefe kadar
devam edeceði. Ýnþallan sezon sonunda da bunu baþaracaðýz’ dedi.
Ç
Baþkan Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ve TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal
Belediyespor’a kaynak arayýþý için Ankara’ya gittiler.
orum Belediyespor ekonomik kaynak arayýþlarýný Ankara’da sürdürüyor. Geçtiðimiz hafta AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile TSO Baþkaný
Çetin Baþaran Hýncal’ýn Çorum Belediyespor antrenmanýný ziyaretinde dile getirilen kaynak arayýþý dün Ankara’da yapýldý.
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve TSO Baþkaný Çetin
Baþaran HýncamAnkara’da bir dizi gö-
Sefa Akýn Niðde de yok
rüþme yaptýlar. Yapýlan görüþmeler hakkýnda bilgi vermeyen Kulüp Baþkaný Zeki Gül, ‘Kulübü borçlandýrmamak ve daha güçlü hale getirmek için gece gündüz
çalýþýyoruz.
Saðolsunlar Ýl Baþkanýmýz ve TSO
Baþkanýmýzýnda verdiði destekle ekonomik kaynak için çalýþmalarýmýz sürüyor.
Somut bir þey olmadýðý için þu anda bilgi vermemiz yanlýþ olur. Ancak sonuçlandýðýnda kamuoyuyla bunlarý paylaþacaðýz’ dedi.
CUMA 24 EKÝM 2014
HARUN AKKAYA
Ç
orum Belediyespor’da adalesindeki sakatlýk nedeniyle iki hafta takýmdan ayrý kaldýktan sonra Adliyespor maçýnda forma giyen Sefa Akýn maçýn ilk yarýsýnda
sakatlanarak oyundan çýkmýþtý. Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal, Sefa’nýn aþil tendondan gelen aðrýsý olduðunu
geçen yýl çalýþmamasýnýnýn bunda en büyük etken olduðunu belirterek Niðde maçýnda forma giyemeyeceðini
söyledi. Osman Bodur’un ise çalýþmalara katýldýðýný bugün son kontrolü yaparak karar vereceklerini söyledi
‘Hedeften sapma yok’
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
dünki çalýþmasýrasýnda yaptýðý
sohbette samimi açýklamalarda
bulundu
Göreve geldiði günden buyana hiç þampiyonluk kelimesini kullanmayan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Adliyespor
beraberliðinin çok önemli iki puan kaybý olduðunu ancak öncelikli hedefleri olan birincilik hedeflerinden kesinlikle
sapmanýn öz konusu olmadýðýný söyledi. Ýncedal, hücum oyuncularýnýn savunma yapmamalarý ve bireysel hatalarýn bu
puan kaybýna neden olduðunu belirterek ‘Eldeki malzemeye göre sistem deðiþikliði yapacaðýz. Sezon baþý hedefimizden
dört puan gerideyiz ve bunu kapatacak güce sahibiz. Niðde deplasmanýnda kaybettiðimiz puanlarý telafi etmek istiyoruz
bunun içinde çalýþmaya baþladýk.
HALÝL ÖZTÜRK
A
dliyespor karþýsýnda
11. dakikada bulduklarý ikinci golden sonra
maçý kafalarýnda bitiren
futbolcularýn çok aðýr bir
kayýp yaþadýklarýný belirten Çorum Belediyespor
Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal, ‘Oynadýðýmýz
ligde heran her þey deðiþir. Biz öncelikle birinci
olmayý bu olmazsada
play-off mücadelesini sonuna kadar sürdüreceðiz.
Gereken dersleri çýkardýk
ve bu kayýplarý en kýsa
sürede telafi ederek bir
çýkýþa geçeceðiz’ dedi.
Dün yapýlan antrenman sýrasýnda basýn mensuplarý ile bugüne kadarki en uzun ve samimi
sohbetini yapan Teknik
Direktör Ýncedal bu ortamda oldukça samimi
açýklamalarda da bulundu.
Ýstanbul maçýnda
alýnan bir puanýn kazanç
olduðunu ancak Adliye
maçýnda kaçan çok
önemli iki puan olduðunu
belirten Ýncedal ‘Maçýn
ilk dakikalarýnda bulduðumuz gollerden sonra
futbolcularým kafalarýnda
maçý bitirdiler. Futbolun
doksan dakika olduðunu
unuttular ve bunun ceza-
Yarým saat toplantý sonra antrenman
Ç
herkesin kendini toparlamasýný ve pazar
günü oynayacaklarý Niðde Belediyespor
maçýnda bu kayýp puanlarýn telafi edilmesini istedi.
Toplantýnýn ardýndan tüm futbolcular toplu olarak süreli bir koþu yaptýlar.
Daha sonra Adliyespor maçýnda doksan
dakika forma giyen futbolcular açma germe yaparak antrenmaný tamamladý ve lojmana gittiler. Forma giymeyenler ise dar
alanda pas çalýþmasýnýn ardýndan çeyrek
sahada taktik çalýþma yaptýlar.
Kýrmýzý Siyahlýlar Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý taktik çalýþma ile tamamlayacak
ve yarýn Niðde’ye gidecek.
N
eresinden baþlasam bilemiyorum. Gerçekten inanýlmasý zor bir maçýn ardýndan yazý
yazmakta zor. Ligin ilk haftasýnda Kýzýlcabölükspor deplasmanýnda iki dakikada yaþadýðýmýz þoku Adliyespor maçýnýn 20. dakikasýndan
sonra yaþadýk.
Kötü baþlanan maçta on bir dakikada iki
gol bulacaksýn ama kendine gelmeyeceksin.
Yine sahada ruhsuz gezen isimlerin çoðunlukta olduðu bir takým. Rakibe bakýyorsun ortaya
koyduðu bir þeyler yok ancak mücadele eden
bir rakip var.
'Kötü oynayabilirsin ancak kötü mücadele edemezsin' sözünden hareketle Belediyespor'da bu kadar kötü mücadele eden futbolcular varken kazanmasý zaten mümkün olamazda. Bir takýmýn hücum hattý bu kadar mý bencil
olur bu kadar mý mücadeleden uzak oynar.
Çaðlar iyi golcü dedik nerde topu ayaðýna alsa önce soluna almayý sonra þut atmayý
düþünüyor. Kaliteli isim dedik Turgay oynadýðý maçlarda gösterdi ancak son haftalarda bencilliði tavan yaptý. 36. dakikada oyuna girdi Kývanç iki kez savunmaya yardýmý gelmedi.
Savunma ve ön liberolar elini kolunu sallayarak gelen rakip oyuncular karþýsýnda belli
bir noktadan sonra iflas bayraðýný çekiyorlar.
Topa sahip olmak istemek güzelde biz sadece
kendi savunmamýzda pas yaparken bunu baþarýyoruz. Orta sahada bile pas yapamayan bir takýmýn ileri gitmesi mümkün mü,
Adliyespor'un puan tablosundaki yerine
bakýn oynadýðý futbola bakýn gruptaki takýmlar
hakkýnda fikir sahibi olursunuz. Grubun ekonomik olarak en rahat takýmlarýnýn ilk sýrala-
‘2-0’da kafada maç bitince ’
Maçta rakibin attýðý
gollere bakarsak tamamen bireysel hatalarýmýz
sonucunda geldiler. Tabiki maçý bu isimler kaybetmedi biz takým olarak
kaybettik. En büyük sorunumuz ise hücumda
görev yapan beþ arkadaþýmýzýn savunma yapmamasý. Rakip dikine oynayarak bizim bu zaafýmýzý
iyi deðerlendirdi. Hamle
yaptýk ancak bunu düzeltemedik’ dedi.
‘Forma zor kazanýlýr kolay kaybedilir’
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde saha ortasýnda futbolcularla yarým saat süren bir
toplantý yaparak Adliyespor maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve uyarýlarda bulundu.
orum Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý
çalýþma ile baþladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca
sahasýnda yapýlan antrenmana Adliyespor
maçýnda sakatlanan Sefa Akýn dýþýnda
tüm futbolcular katýldýlar.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde saha ortasýnda topladýðý
futbolcularla yaklaþýk yarým saat süren
bir toplantý yaptý. Ýncedal bu toplantýda
Adliyespor maçýnýn teknik analizini yaptý
ve özellikle hücum oyunculannýn hiç savunma yapmamalarý nedeniyle çok
önemli iki puan kaybettiklerini belirterek
sýnýda en aðýr þekilde
ödediler.
Bazý mevkilerde alternatifsiz olmalarýnýn en
büyük handikaplarý olduðunu belirten Ýncedal,
‘futbolcularýmada söyle-
dim forma zor kazanýlýr
ancak kolay kaybedilir. O
yüzden herkesin verilen
görevi yapmasý ve sorumluluðu yerine getirmesi gerekiyor. Mevcut
kadro ile devre arasýna
kadar gitmek zorundayýz.
Bunun içinde eldeki malzemeyi en yüksek kapasite ile kullanmak amacýndayýz’ dedi.
çýnda yaþadýklarýndan
sonra bu anlamda bir deðiþiklik yapmayý planladýðýný belirten Ýncedal
‘Hücum oyuncularýmýzýn
savunmalarý zayýf olmasý
nedeniyle bu haftadan itibaren sistem deðiþikliði
yaparak bu eksiðimizi gidermeyi amaçlýyorum’
dedi.
Sezon baþýnda yaptýðý planlamaya göre dört
puan geride olduklarýný
belirten Ýncedal, iç saha
maçlarýnda kaybettikleri
puanlarýn bu farký oluþturduðunu ancak ilk yarýnýn kalan bölümünde bu
farký
kapatacaklarýna
inandýðýný söyledi.
Futbol hayatýnda hiç
bir zaman paralý takýmlardan korkmadýðýný her
zaman yarýlý takýmlardan
korktuðunu belirten Teknik Direktör Ýncedal, bu
nedenle Adliyespor maçýndan gereken dersleri
çýkartarak unutmak zorunda olduklarýný ve pazar günü oynayacak Niðde maçýný düþünrmek zorunda olduklarýný sözlerine ekledi.
‘Dört puan gerideyiz’
‘Taktik deðiþebilir’
Kadro yapýsýna göre
taktiksel düzenleme yaptýklarýný Adliyespor ma-
.:: GÖZLEM ::.
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
rýnda gelir Belediyespor. Daha çok harcayýp
daha kötü durumda olanlar var. Ancak bu iþ sadece parayla olmadýðýna göre sorun nedir acaba. Ýçerde bir sýkýntý olduðu dýþardan görülüyor. Ýçerden de teknik heyet ve yönetimin görmesi gerekiyor.
Yavuz hocam ilk beþ hafta fotoðraf çekeceðini daha sonra kadronun þekilleneceðini
söylemiþti. Sekizinci haftayý tamamladýk ve
toplam on maç oynadýk. Ancak forma giyen
isimler maalesef deðiþmiyor. Sakatlýk olmadýðý
sürece on sekiz ve on bir büyük oranda belli gibi,
Rekabetin olmadýðý yerde baþarýdan söz
etmek mümkün deðil. Yavuz hocam, her futbolcunun formsuz dönemi olabilir, fazla rahatlýktan dolayý futbolcular unu eleyip eleðini ipe
serebilirler. Bu noktada yapýlmasý gereken formanýn o kadar kolay olmadýðýný göstermek.
Kazanmadýktan sonra berabere kalýnan
maçlarýn sezon sonunda fazla bir þey anlam
ifade etmeyecektir. Yavuz hocam garantici olmak güzel ancak iç sahada kazanmamýz gerekiyor. Yukardan görüntü hiç umut vermiyor.
‘Paralý deðil yaralý takýmdan korkarým’
Gerçekten Adliyespor maçýnýn genelinde izlediðimiz Belediyespor sýradan bir takýmdan
farksýz deðil.
Henüz kaybedilmiþ bir þey yok. Grupta
alýnan sonuçlar gösteriyor ki mücadele sezon
sonuna kadar devam edecek. Ancak Belediyespor bu görüntüsüyle sezon sonunda o yarýþýn
içinde olmasý çok zor. Bir uyarý, bir kývýlcým
bir hamle yapmak gerekiyor.
Baþkan Zeki Gül, sosyal paylaþým sitesinden mesajýnda uyarýlarda bulunmuþ. Ancak her
maçtan sonra saha ortasýnda konuþmak yerine
lojmanda kapalý alanda bir kez konuþacak ve
sonucunu bekleyecek. Her hafta yapýlan toplantýlardan sonuç çýkmadýðý ortada.
Bu sonuçlardan kimse kendini soyutlamasýn. Yönetim ben parayý veriyorum ne yapayým diyemez. Teknik Heyet biz çalýþtýrýyoruz
sahaya çýkartýyoruz eldeki malzeme bu diyemez. Hele futbolcular bizim kapasitemiz bu diyemezler.
Sonuçta ortadaki eser bu üç kurumun.
Kadroya kuran, çalýþtýran ve oynayanlar ellerini baþlarýnýn arasýna alacaklar sesli düþünerek
birbirleriyle empati yapacaklar. Kaçan puanlara deðil neden bu kadar kötü koþtuklarýnýn cevabýný bulacaklar ardýndan da çözüme hep birlikte karar verecekler. Bunu yapmak içinde daha fazla puan kaybýný beklemeseler iyi ederler.
Kadrodaki futbolculardan yetersiz olanlar
yok mu tabi ki çok. Ancak bugün bunlarýn deðil devre arasýna kadar alýnabilecek puanlarýn
mücadelesi verilmesi, devre arasýnda ise gerekenin yapýlmasý gerekiyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
17 070 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content