close

Enter

Log in using OpenID

27 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
‘Kürt sorunu yok Türk sorunu var’
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silahlý saldýrýya uðrayan 3 asker þehit
Hakkari’de hain
saldýrý: 3 þehit
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde
silahlý saldýrýya uðrayan 3 asker
* HABERÝ 4’DE
þehit oldu.
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gündemi deðerlendirdi
‘Lan’a ceza Yargýtay’dan döndü
ÇORUM
27 EKÝM 2014 PAZARTESÝ
AK Parti
Çorum
Milletvekili ve
Bölge
Koordinatörü
Murat
Yýldýrým, AK
Parti olarak
hiçbir zaman
bölgesel
milliyetçilik
yapmadýklarýný belirterek,
Murat Yýldýrým
“Muþ’ta ne
yapýldýysa Çorum’da da aynýsý
yapýldý” dedi.
* HABERÝ 8’DE
MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran,
Türkiye'de Kürt
sorunu olmadýðýný,
bilakis yaþananlarýn
Türk sorunu haline
geldiðini söyledi.
Yaþanan olaylarýn
resmen isyan
olduðuna iþaret
eden Demiran, Kürt
sorunu bahanesiyle
yýllardan beri
süregelen bir
isyanla karþý karþýya
olunduðunu ifade
etti.
* HABERÝ 3’DE
Günlük Siyasi Gazete
‘Bölgesel milliyetçilik
yapmadýk’
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum'da bir kavgaya müdahale eden polis memurlarýna
"lan" dediði iddiasýyla hakkýnda dava açýlan kiþiye yerel
mahkemenin hakaret suçundan verdiði 8 bin 840 liralýk
ceza, Yargýtay tarafýndan "lan"ýn, þikayetçilerin onur, þeref
ve saygýnlýðýný rencide edici boyutta olmadýðý gerekçesiyle
bozuldu.
* HABERÝ 5’DE
Cami ve gençler buluþmasýnda büyük coþtu
Gençler camiye akýn etti
Müftü Mehmet Aþýk'ýn Gençlerle
Cami Buluþmasý çaðrýsýnýn ilk
buluþmasý, cumartesi sabah
namazýnda Ulu Cami'de büyük bir
coþkuyla gerçekleþtirildi. Camiyi
tamamen dolduran cemaatin
arasýnda yer alan gençler ve
çocuklarýn varlýðý, sabah namazýný
bayram namazý bereketiyle
buluþturdu.
* HABERÝ 10-11’DE
Çorumlu hayýrseverler, Afrika’da su kuyularý
açtýrarak yetimlerin eðitimini destekleyecek.
Deniz Feneri, ‘Su Hayattýr’
projesini Çorum’da tanýttý
Çorumlular, Afrika’yý
suya kavuþturacak
Deniz Feneri Derneði’nin
baþlattýðý yardým
kampanyasýna destek veren
Çorumlu hayýrseverler, kara
kýta Afrika’da su kuyularý
açtýracak.
* HABERÝ 12’DE
AGD'den Siyer-i Nebi Yarýþmasý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'ya ziyaretler devam ediyor.
Uslu’ya hýzlý tren karikatürü
* HABERÝ 8’DE
OTOPARK sektörün nabzýný tuttu
Daralan pazara yeni
markalar katýlacak
Çorum'un ilk ve tek otomobil
sayfasý olan OTOPARK
tarafýndan bu yýl 7.’si düzenlenen
'Tanýtým Günleri' sona erdi.
Otomotiv sektörünün içerisinde
bulunduðu durum hakkýnda
deðerlendirmelerde bulunan firma
yöneticileri, geçen yýla göre yüzde
20 daralma gösteren pazarda,
yenilenen modellerin de etkisiyle
2014’ün son çeyreðinde
hareketlilik beklediklerini
kaydettiler.
* HABERÝ 9’DA
* SAYFA 9’DA
Anadolu Gençlik
Derneði, Türkiye
genelinde '2.
Siyer-i Nebi
Yarýþmasý'
düzenleyecek.
20 Ekim-20
Kasým 2014
tarihleri arasýnda
baþvurularýn
alýnacaðý
yarýþma,20
Aralýk'ta saat
11.00'de
baþlayacak.
* HABERÝ 7’DE
Dodurga’da öðrenci yurdunun temeli düzenlenen törenle atýldý.
Dodurga’da yurt
temeli atýldý
Çorum’un Dodurga ilçesine
yaptýrýlan 100 öðrencilik
ortaöðretim yurdunun temeli
düzenlenen törenle atýldý.
* HABERÝ 2’DE
Anadolu Gençlik Derneði’nde toplantý düzenlendi.
Citroen’in yeni modeli Þahin Otomotiv’de
C4 Cactus’e renkli tanýtým
Yeni Citroen
C4 Cactus,
Çorum’da
görücüye çýktý.
C4 Cactus
Tanýtým ve
Test Sürüþü
Etkinliði
önceki gün
Citroen yetkili
satýcýsý Þahin
Otomotiv’de
gerçekleþti.
Þahin Otomotiv’in evsahipliði yaptýðý etkinlikte pastayý CHP’li Köse ve AK Partili Ceylan birlikte kesti.
* HABERÝ
12’DE
ÇEKVA Çorum Þubesi'nde düzenlenen basýn
toplantýsýna Sabit Velidedeoðlu ile Genel Müdür
Erdal Karslý ve Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Güngör katýldý.
ÇEKVA burs
desteði bekliyor
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý
(ÇEKVA) Genel Sekreteri Sabit
Velidedeoðlu, Çorumlular'dan
burs desteði beklediklerini
açýkladý.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
Dodurga’da yurt temeli atýldý
Ç
DU
TÜRKÝYE AYAÐINDAKÝ PRANGALARDAN KURTUL-
ri 50 kýz, 50 erkek öðrencinin barýnacaðý yurdun temelini birlikte attýlar.(ÝHA)
Soma þehidinin ailesine ziyaret
V
ali Ahmet Kara, Dodurga ilçesini ziyaret ederek Soma’daki maden faciasýnda hayatýný kaybeden maden iþçisi Ahmet Erol’un ailesini ziyaret etti.
Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý,
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Müftü Mehmet Aþýk, Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel’in eþlik ettiði ziyarette Vali Kara, þehit madencinin eþi Miyase Erol ve annesi Ülkiye Erol ile görüþtü.
Soma’da yaþanan faciadan dolayý derin bir üzüntü
duyduklarýný dile getiren Vali Kara, “Orada hayatýný
kaybeden iþçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Þehitlerimizin emanetine sahip çýkacaðýz. Kapýmýz size
her zaman açýk. Þehidimizden geriye iki tane evladýmýz
var. Onlarý en iyi þekilde yetiþtireceðiz. Bu yavrularýmýzýn en iyi þekilde yetiþmesi içinde gereken desteði ver-
Vali Kara, Soma’daki maden faciasýnda hayatýný kaybeden
Güvenlik güçlerine teþekkür
maden iþçisi Ahmet Erol’un ailesini ziyaret etti.
ali Ahmet Kara, ilçe ziyaV
retleri kapsamýnda Oðuzlar
ve Dodurga ilçe emniyet amir-
Lahmacun
Ýskender
Pide
Çorba
cý sahada oyun oynayan futbolculara benzeten Vali Kara, “Bakýn her bir güvenlik görevlimiz
buralý deðil. Hepsinin memleketleri ayný. Urfa’dan, Mersin’den vatani görevini yapmak
için gelen askerimiz var. Halkýn
güvenliðini saðlamak adýna huzurlarýndan, ailelerinden, saðlýklarýndan fedakarlýk ediyorlar.
Tüm güvenlik güçlerimize teþekkür ediyorum” dedi.
537 bin nüfusun yaklaþýk
367 bininin þehirlerde yaþarken,
geri kalan kýsmýnýn ise kýrsal
kesimde ikamet ettiðini dile getiren Vali Kara, “Jandarma teþkilatýmýzýn görev alanýn büyük
olmasýna raðmen emniyet teþkilatýmýz daha fazla kiþiye hitap
ediyor. Ancak Jandarma teþkilatýmýzýn görev alaný biraz daha
zor. Arazide zor þartlarda görev
yapýyorlar. Ayrýca Ýç Güvenlik
yasasý ile birlikte Jandarma teþkilatýmýz içiþleri Bakanlýðý’na
baðlanacak. Tek bir merciye
baðlý olacaklar. Hayýrlý olmasýný
diliyorum” diye konuþtu.
Emniyet ve jandarma
bölgesinde faili meçhul olayýn
bulunmadýðýný açýklayan Vali
Kara, “Ýnþallah hep böyle devam eder. Suç iþlenmemesi imkaný yoktur. Dünyanýn her tarafýnda suç iþlenir. Ama önemli
olan suçlularý en kýsa sürede yakalayýp adalete teslim etmektir”
ifadelerini kullandý.
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
(Ç.HAK:2502)
Vali Ahmet Kara, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Oðuzlar ve
Dodurga ilçe emniyet amirlikleri ve jandarma komutanlýklarýný ziyaret etti.
likleri ve jandarma komutanlýklarýný ziyaret etti.
Ziyaretlerde, Vali Ahmet
Kara’ya, Ýl Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý ve Ýl Garnizon ve Jandarma Alay Komutan
Vekili Yarbay Rüþtü Ahmet Altun eþlik etti.
Toplumda huzur ve güvenliðin saðlanmasý adýna emniyet ve jandarma teþkilatýnýn
gece-gündüz demeden fedakarca çalýþtýðýný belirten Kara, güvenlik güçlerine özverili çalýþmalarýndan teþekkür etti.
Güvenlik ve özgürlük
dengesinin önemine dikkat çeken Vali Kara, güvenlik olmadan özgürlüðün olmadýðýný belirtti. Güvenlik güçlerini yaban-
Vali Ahmet Kara ilçe ziyaretlerine baþladý.
Vali’den ilçe ziyaretleri
V
ali Ahmet Kara, ilçe ziyaretlerine baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Çorum’a
atanan Vali Ahmet Kara ilk ilçe ziyaretini Oðuzlar ilçesine yaptý. Ýlk olarak
Oðuzlar Kaymakamlýðý’ný ziyaret eden Vali Kara’ya, Kaymakam Servet Gün tarafýndan brifing verildi.
Daha sonra Oðuzlar Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Kara, belediye hizmetleri
hakkýnda Belediye Baþkaný Orhan Ateþ’ten bilgi aldý. Ýlçe Emniyet Amirliði ve Jandarma Komutanlýðý’ný ziyaret eden Vali Kara, Dodurga ilçesine geçti.
AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ile Dodurga Kaymakamlýðý, belediye baþkanlýðý emniyet ve jandarma teþkilatlarýný ziyaret eden Vali Kara’ya, Kaymakam Muhammed Emin Elmalý ve Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ilçe hakkýnda bilgi verdiler.
Ziyaretlerin ardýndan bir açýklama yapan Vali Ahmet Kara, ortak aklý ön plana
çýkararak Çorum’a hizmet edeceklerini söyledi. Ýlk ilçe ziyaretini Oðuzlar’a yaptýðýný dile getiren Vali Kara, önümüzdeki günlerde diðer ilçeleri de ziyaret edeceðini
söyledi.
Valiliðin yaný sýra bir diðer görevlerinin de askeriye ve adliye hariç diðer tüm
kamu kurumlarýný denetlemek olduðunu hatýrlatan Vali Kara, “Dolaysýyla ilçe teftiþlerimiz bundan sonrada devam edecektir. Kaymakamlýk ve belediyemiz ziyaretlerinde ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi alacaðýz ve bu sorunlarýn çözümü noktasýnda çalýþmalar yapacaðýz. Yazýþma yönergesiyle bazý yetkiler hariç bir çok yetkiyi vali yardýmcýlarýmýza devrettik. Onlar gerekli çalýþmalarý yapacaktýr. Ýlimizin gerek sanayide gerek ticarette geliþmesi için ön göreceðimiz stratejileri belirleyeceðiz. Sürekli
halkýn içerisinde olarak problemlerin çözümü ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz” diye konuþtu.
Kendisinin eski bir belediyeci olduðunu ve mahalli idareleri önemsediðini anlatan Vali Kara, belediyelerle ilgili üzerlerine düþen ne varsa yapacaklarýný ifade etti. Belediyelerin bizim halkýn mahalli müþterek ihtiyaçlarýný karþýlayan kurumlar olduðunu dile getiren Vali Kara, yapýlan yasal düzenlemelerle belediyelerin görev
alanlarýnýn yaný sýra yetkilerinin artýrýldýðýna dikkat çekti.
Hiçbir belediyenin artýk mahalli idarelerle ilgili yetkisiz olduklarýný söyleyemeyeceðini belirten Vali Kara, “Malum belediyelerin imkanlarý da kýsýtlý. Sýnýrlý imkanlarla bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Ýdarenin þöyle bir tarifi var. Ýdare eldeki imkanlarý azami kullanma sanatadýr. Belediye baþkanlarýmýz ellerindeki imkaný azami kullanmaya çalýþýyor. Belediyelerle ilgili üzerimize düþen görev ne varsa onlarý belediyelerimizden esirgemeyeceðiz” þeklinde konuþtu..
Ziyaretlerde Vali
Kara’ya
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Kredi kartsýz
veya tüm kredi kartlarýna
Tarancý,
Ýl Garnivade farksýz
imkaný ile.
zon ve
Jandarma
Alay Komutan
Ve k i l i
Falcon
Falcon
Assistant
Ya r b a y
Servýce
1000
1500
Rüþtü
Ahmet
Altun,
Müftü
Mehmet
Aþýk, Ýl
Gýda Tarým ve
* Motor tipi 1500 w (DC)
* Motor tipi 1000 w (DC)
Hayvan* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
cýlýk Mü-
ÝKÝZLER
12 AY TAKSÝT
9 AY TAKSÝT
dürü Erkan Elfaz
Ermiþ, Ýl
Saðlýk
Müdürü
Ýsmail
Yücel ve
Ýl Özel
Ýdaresi
Genel
Sekreter
Ve k i l i
Ünal Demiray eþlik
etti.(ÝHA)
Apachi
Wýnd
800
(Ç.HAK:2755)
orum’un Dodurga ilçeÇorum Valisi Ahmet
sine yaptýrýlan 100 öðKara ise, Türkiye’nin
rencilik ortaöðretim yurduprangalarý ve ayaðýndaki
zincirlerden kurtulduðunu
nun temeli düzenlenen tösöyledi.
renle atýldý.
Kurtuluþ Savaþý’nda
Temel atma törenine
Vali Ahmet Kara, AK Parti
üniversite mezunu tüm biÇorum milletvekili Cahit
reyleri cephede þehit olan
Baðcý, Dodurga KaymakaTürkiye’nin 80 yýl boyunmý Muhammed Emin Elca eðitim alanýnda patinaj
malý, Dodurga Belediye
yaptýðýný dile belirten Vali
Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýl
Kara, 12 yýldýr eðitim alaEmniyet Müdürü Salih Ernýndaki engellerin birer bikan Tarancý, Müftü Mehmet
rer kalktýðýný, ülkenin otoAþýk, daire müdürleri, siyaban ve duble yollarla að
si parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýlgibi örüldüðünü, ihtiyaç
dý.
sahibi tüm fertlerin sosyal
güvenlik þemsiyesi altýna
Dodurga Kaymakamý
Muhammed Emin Elmalý,
alýndýðýný belirtti. Eðitim
Dodurga’da
öðrenci
yurdunun
temeli
düzenlenen
törenle
atýldý.
temeli atýlan öðrenci yurdualanýnda da çok büyük
nun ilçenin geleceðine yapýmesafeler alýndýðýna vurgu
lan bir yatýrým olduðunu söyledi. 100 kiþilik öðrenci yurdunun 3 milyapan Vali Kara, kýz çocuklarýn okullaþma oraný artýrýlýrken, tüm illeryon 384 bin TL’ye mal olacaðýný dile getiren Elmalý, yurdun bir yýl
de üniversite kurulduðunu hatýrlattý.
içerisinde tamamlanarak hizmete açýlacaðýný belirtti.
Ýlçeye yaptýrýlan yurdun hizmete girmesinden öte iþletilmesinin
AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, Türkiye’de cezaönemli olduðunu vurgulayan Vali Kara, “Öðrencilerimizin daha temiz
evlerinde, hastanelerde ve eðitim alanýnda koðuþ sisteminin bulunduve nezih ortamlarda hizmet almalarýný arzuluyoruz. Öðrencilerimizðunu belirterek, “Ak Parti iktidarýnda yapýlan çalýþmalarla saðlýkta ve
den de beklentimiz bu yurdu yapanlara teþekkür etmeleri. Teþekküreðitimdeki koðuþ sistemini ortadan kaldýrdýk” dedi.
den kastýmýz sadece ‘teþekkür ederim’ kelimesi deðil.s Kaldýklarý bu
Geçmiþte kendilerinin yaþadýklarý sýkýntýlarý genç nesillerin yayurda sahip çýkmalarý ve zarar vermemeleri. Burada eðitim görecek
þamamasý için çalýþtýklarýný dile getiren Baðcý, eðitimi önemsedikleriöðrencilerimizin vatanýna ve milletine karþý en iyi þekilde hizmet etni, eðitime ayýrdýklarý bütçenin de bunun en büyük göstergesi olduðunu belirtti. Baðcý, temeli atýlan yurdun Dodurga ilçesi ve eðitim camimelerini diliyorum” dedi.
asýna hayýrlý olmasý için temennide bulundu.
Müftü Mehmet Aþýk’ýn yaptýðý duanýn ardýndan protokol üyele-
* Motor tipi 800w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-80 Km.
Falcon
Actýve
1200
* Motor tipi 1200 w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-60 Km.
Hürriyet 4. Sok No:56 ÇORUM - Tel: 0 364 213 22 97
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘Türkiye’de Kürt sorunu
yok, Türk sorunu vardýr’
EROL TAÞKAN
rilmiþtir?" diye soran Vahit
Demiran, isyancýlarýn elekHP Ýl Baþkaný Vahit
triði bedava kullandýðýný,
Demiran, Türkiye'de
para istendiði vakit ise yaKürt sorunu olmadýðýný, bikýp yýkarak isyan yolunu
lakis yaþananlarýn Türk soseçtiklerini. buna karþýlýk
runu haline geldiðini söyleolarak kullandýðý elektrik
di. Yaþanan olaylarýn resparasýný veren Türkler'in ise
men isyan olduðuna iþaret
ayný zamanda kaçak olarak
eden Demiran, Kürt sorunu
kullanýlan elektriðin de pabahanesiyle yýllardan beri
rasýný ödemek zorunda býsüregelen bir isyanla karþý
rakýldýðýný anlattý.
karþýya olunduðunu ifade
etti.
Demiran öte yandan
isyancýlarýn vergi ödemediSera Otel'de düzenleði, sigorta primi vermediði
nen Ýstiþare Toplantýsý'nda
saptamasýný yaparken, ispartililere hitabeden MHP Ýl
yancýlarýn lüks içerisinde
Baþkaný Vahit Demiran,
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gündemi deðerlendirdi
bir hayat sürdüðünün de alDoðu ve Güneydoðu'da yatýný çizdi.
þayanlarýn hepsinin Kürt olmadýðýný, Arap, Türk, Süryani, Yezidi ve Ermeni gibi pek çok deðiþik
Vahit Demiran, "Yol kesen onlar, haraç alan onlar, kaçakçýlýk yapýp bedavadan milyonlarca TL kazanan onlar. Türkler alnýnýn teriyle
ýrk ve inançlara mensup insanlar bulunduðunu, PKK'nýn elebaþý APO
kazanýp geçinmeye çalýþýrken, isyancýlar bu memlekette her türlü lüks
dahil pek çok yöneticisinin Ermeni olduðunu bildirdi.
ve sefa içerisinde yaþayabiliyor. Örnekleri her anlamda çoðaltmak
Bölge milletvekilleri içerisinde de pek çok Ermeni olduðunu aktamümkündür. Tüm bunlara dikkatle baktýðýmýzda maðdur olan isyancýran Demiran, Kürt sorunu kisvesi altýnda Türkiye Devleti'nin bölünüp
lar deðil, Türkler'dir. Son günlerde Doðu ve Güney Doðu'da askerleriparçalanmasýnýn amaçlandýðýný sözlerine ekledi.
miz ve polisimiz þehit edilmektedir. Malesef PKK'ya toz kondurulmamakta,
katillere provakatörler deyip adeta PKK korunmaktadýr. ÇoYapýlan eylemlerin herhangi bir hak arama eylemi olmadýðýnýn alðunlukla Araplar'ýn yaþadýðý Kobani bahane edilerek, Türkiye iþgal
týný çizen Demiran, bunun bir isyan hareketi olduðunu kaydetti.
edilmek istenmektedir. Büyük Türk Milleti'nin düþmanlarýný kahrede"Acaba Türkler'e isyancýlardan farklý olarak hangi imtiyazlar veceði, yok edeceði günler yakýndýr." diye konuþtu.
M
Ülkücüler Rektör’ü ziyaret etti
Ç
orum Ülkü Ocaklarý ziyaretlerini yoðun bir þekilde
sürdürüyor.
Göreve geldiði günden beri milli ve manevi duygularýn üst düzeyde yaþatýlmasý noktasýnda etkin çalýþmalar yürüten Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab
Ýmal, beraberinde ocak yöneticileri ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Alkan ile bir süre görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Üniversitenin Çorum’un aynasý olduðunu ve her geçen gün katma deðer konusunda artý deðerler kazandýrýlmasý gerektiðine dikkat çeken Ýmal,
üniversitenin daha ileri seviyelere taþýnmasý hususunda
temmennilerde bulunuldu. Ülkü Ocaklarý yöneticileri,
Rektör ziyaretinin ardýndan, üniversitede idari ve akademik düzeyde bir dizi temaslarda bulundu. Ýmal, ziyaretler sonrasý yaptýðý açýklamada il bazýnda faaliyetlerinin
yoðun bir þekilde süreceðini ifade etti. Haber Merkezi
Sera Otel’de düzenlenen Ýstiþare Toplantýsý’nda ilçe baþkanlarýný tanýtan il yönetimi,
yeni göreve gelen baþkan ve yönetimlerine baþarýlar diledi.
MHP’de yeni ilçe
baþkanlarý atandý
EROL TAÞKAN
HP ilçe baþkanlarýnýn
Matamalarýný
tamamladý. Sera
Otel’de düzenlenen Ýstiþare
Toplantýsý’nda ilçe baþkanlarýný
tanýtan il yönetimi, yeni göreve
gelen baþkan ve yönetimlerine
baþarýlar diledi.
Ýl Baþkaný Vahit Demiran,
Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il
baþkan yardýmcýlarý ve çok
sayýda partilinin katýlýmýyla
düzenlenen toplantý, saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla
baþladý.
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Bekir Çetin’in açýlýþ sunumu ile
baþlayan toplantýda, MHP Ýl
Baþkaný Vahit Demiran, gündeme
iliþkin deðerlendirmelerde
bulundu.
Yapýlan açýklamaya göre
ilçelerde göreve getirilen yeni
ilçe baþkanlarýnýn isimleri þu
þekilde sýralandý:
Boðazkale-Abidin Kaynak,
Dodurga-Ömer Etci, UðurludaðHarun Kiday, Ortaköy-Celal
Ceyhan, Ýskilip-Ömer Küçcük,
Bayat-Hüseyin Gök.
Ülkücülerden
þehitlerimize mevlit
Ç
Çorum Ülkü Ocaklarý ziyaretlerini yoðun bir þekilde sürdürüyor.
orum Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý, Hakkari'nin
Yüksekova ilçesinde hain bir
saldýrý sonucu þehit düþen
askerlerimizin ruhuna bugün bir
mevlit okutacak.
Akþam namazý öncesinde
düzenlenecek duaya Çorumlular
davet edildi. Ülkü
Ocaklarý’ndan yapýlan
açýklamada, “Þehitlerimize karþý
olan son görevimizi yerine
getireceðiz. Hepimizin baþý
saðolsun.” denildi.
Haber Merkezi
KUTLAMA
‘Marka Þehir, Dünya Üniversitesi’ hedefiyle Çorum’da yükseköðretim alanýnda önemli çalýþmalara imza
Reha Metin Alkan
atan ve temeli atýlan Kuzey Kampüsü Projesi’yle bu yolda büyük bir adým atan Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.
baþta olmak üzere tüm fakülte dekanlarý, yüksek okul müdürleri ve idari personel ile akademisyenlerimizi
kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.
Yapýlan yatýrýmlarýn þehrimize ve üniversitemize hayýrlý-uðurlu olmasýný temenni ediyor, 2014-2015
Akademik Yýlý’nda tüm öðrencilere baþarýlar diliyoruz.
Bilge Kýz Yurtlarý ve Apartlarý
Erdem Göze
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
Hakkari’de hain saldýrý: 3 þehit
H
akkari’nin
Yüksekova
ilçesinde silahlý
saldýrýya uðrayan 3
asker þehit oldu.
Ýlçenin Cengiz
Caddesi Ova Oteli
karþýsýnda sivil giyimli
askerlere kimliði
belirsiz kiþilerce ateþ
açýldý. Yaralanan üç
asker olay yerine
çaðrýlan ambulanslarla
Yüksekova Devlet
Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Hastanede yapýlan tüm
müdahalelere raðmen
askerler
kurtarýlamayarak þehit
düþtü.
ÞEHÝT
ASKERLER ÝÇÝN
TÖREN
Hakkari'nin
Yüksekova ilçesinde
düzenlenen saldýrý
sonucu hayatýn
kaybeden þehitler için
Van Jandarma Filo
Komutanlýðý'nda tören
düzenlendi.
Düzenlenen törene
Milli Savunma Bakaný
Ýsmet Yýlmaz ve Ýçiþleri
Bakan yardýmcýsý
Osman Güneþ'te katýldý.
Hakkari’nin
Yüksekova ilçesi
Cengiz Topel Caddesi
Zagros Ýþ Merkezi
karþýsýnda düzenlenen
saldýrý sonucu
Yüksekova ilçesi
Haruna Jandarma
Karakol
Komutanlýðýnda görevli
Jandarma Uzman Çavuþ
Ramazan Gülle
Jandarma Er Ramazan
Köse, Jandarma Er
Yunus Yýlmaz þehit
oldu, þehitler için Van
Jandarma Filo
Komutanlýðý'nda tören
düzenlendi.
Tören sonrasýnda
jandarma Er Yunus
Yýlmaz ve Jandarma
Uzman Çavuþ Ramazan
Gülle'nin cenazeleri
ayný uçakla önce
Bingöl'e ardýndan
Konya'ya götürüldü.
Jandarma Er Ramazan
Köse ise helikopter ile
Trabzon'a ardýndan
karayolu ile memleketi
Orduya gönderildi.
Okunan dualarýn
ardýndan þehitlerden
Jandarma Er Ramazan
Öztürk’ün naaþý
memleketi Artvin’e
gönderilmek üzere
Trabzon’a, Uzman
Jandarma Çavuþ
Ramazan Gülle'nin
Konya'ya ve Yunus
Yýlmaz’ýn naaþý ise
Bingöl'e gönderildi.
(ÝHA)
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silahlý saldýrýya uðrayan 3 asker þehit oldu.
‘Çözüm Süreci ihanete dönüþtü’
T
ürk Eðitim-Sen Þube
Baþkaný Selim Aydýn,
Hakkari Yüksekova'da üç
askerimizin kalleþçe þehit
edilmesine tepki göstererek,
þehitlere Allah'tan rahmet,
aileleri ve Türk milletine sabýr
diledi.
Aydýn, yaptýðý yazýlý
açýklamada, þöyle dedi; "Ýçimiz
yanýyor. Geçtiðimiz gün
akþam saatlerinde Hakkari'nin
Yüksekova ilçesinde hain bir
pusuyla sokak ortasýnda üç
askerimiz þehit edilmiþtir.
Þehitlerimiz okunun duanýn ardýndan memleketlerine gönderildi.
Sivil kýyafetleriyle baðlý
bulunduklarý askeri karakola
elektrik malzemesi almak için
ilçe merkezine inen ve kalleþçe
þehit edilen askerlerimize
Allah'tan rahmet, ailelerine ve
Türk milletine sabýrlar
diliyoruz.
"Analar aðlamasýn, akan
kan dursun" þeklinde süslü
cümlelerle baþlatýlan bu süreç
tam bir ihanet sürecine
dönüþmüþtür. On binlerce
vatan evladýmýzýn kanýný akýtan
ve þehit olmasýna neden olan
bir terör örgütüyle müzakere
süreci baþlatýp onlarý muhatap
alanlar bu yaþananlar
karþýsýnda hala "Çözüm süreci"
diyebilecekler midir?
Günlerdir sokaklarý savaþ
alanýna çeviren , yol kapatan,
mahkeme kuran, kýsaca "ben
teröristim" diyen bir zihniyetle
masaya oturmak ve müzakere
planlarý yapmak hangi aklýn
gereðidir?
Selim Aydýn
iddiasýnda olanlara
sesleniyorum. Milletin gazýný
almayý býrakýn ve gereðini
yapýn.
Ýþte bugün millet olarak
bir kez daha yüreklerimize ateþ
düþmüþtür. Türkiye Kamu-Sen
camiasý olarak haince þehit
edilen vatan evlatlarýmýza yüce
Allah'tan bir kez daha rahmet,
kederli ailelerine sabýr ve
büyük Türk milletine baþ
saðlýðý diliyoruz.”
Buradan devleti yönetme
Terörist saldýrýya lânet
M
Diyanet-Sen Çorum Þubesi yönetimi Vali Ahmet Kara ile Müftü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti.
Diyanet Sen’den Vali
ve Müftü ziyareti
D
iyanet-Sen Çorum Þubesi
yönetimi Vali Ahmet Kara ile
Müftü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti.
Ziyaretlere Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
Baþkan Yardýmcýlarý Cavit Çakal,
Zeki Kanbur, Ýsmail Þanal, Ýlyas
Þimþek, Abdulkadir Tural ve Murat
Küyük katýldý.
Ziyarette din görevlilerinin
sorun ve sýkýntýlar ile sendikal
çalýþmalarla ilgili bilgi verildi. Din
görevlilerinin sorunlarýnýn çözülmesi
ve rutin dýþý din hizmetlerinin
canlanmasý için karþýlýklý görüþler
dile getirildi.
Vali Kara ve Müftü Aþýk,
Diyanet-Sen yönetiminin
ziyaretlerinden duyduðu
memnuniyeti getirdi. Diyanet Sen
yönetimi Çorum'da dini hayatýn
canlanmasýna yaptýðý baþarýlý
çalýþmalar ve din görevlilerinin sorun
ve sýkýntýlarýnýn çözümünde
gösterdiði hassasiyetlerden dolayý
Müftü Aþýk'a teþekkür etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
emur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý,
Yüksekova’da þehit
edilen askerlerimize
Allah’tan rahmet, aileleri
ve milletimize baþsaðlýðý
temennisinde bulundu.
Saatcý, yaptýðý
açýklamada þöyle dedi;
“Yüksekova'da 3
askerimizin þehit
düþmesine neden olan
hain terör saldýrýsýný
kýnýyor, þehitlerimize
Allah'tan rahmet;
ailelerine, yakýnlarýna ve
aziz milletimize
baþsaðlýðý diliyoruz.
Hain saldýrýnýn arkasýnda
olan, bu tetiði çeken kirli
eller her kimse
yakalanarak yargý ve
toplum önünde hesap
vermeleri ivedilikle
saðlanmalýdýr.
Ülkemizde barýþ,
huzur ve kardeþlik
ortamýndan rahatsýzlýk
duyanlar var. Ülkemizde
barýþ, kardeþlik ve huzur
ortamýnýn güçlendiði bir
dönemde, terör örgütü
hain eylemleriyle kalleþ
yüzünü ve taþeron
kimliðini bir kez daha
göstermiþtir. Bu hain
Ahmet Saatcý
saldýrý kardeþliðimizi asla
zayýflatmayacaktýr.
Gücümüzü,
kardeþliðimizi muhafaza
ederek bir kez daha
göstereceðiz. Birliðimiz
sayesinde bütün engelleri
aþacaðýz. Bu alçak
saldýrýlar, milletimizin
sahip olduðu birlik ve
beraberliðin bundan önce
olduðu gibi bundan sonra
da yýkamayacaktýr.
Büyük Memur-Sen
ailesi olarak bir kez daha
milletimizi saðduyuya
davet ediyoruz.
Milletimize düþen görev
saðduyulu olmak terör
örgütlerinin ve onlarý
kurgulayan oyun
kurucularýn tuzaðýna
fýrsat vermemektir.
Türk’ü Kürt’ten, Laz’ý
Çerkez’den, Alevi’yi
Sünni’den ayýrarak
milletimizi bir birine
düþürmek isteyenlerin
oyunlarýný tek ses ve tek
yürek olarak bozacaðýz.
Bu hain saldýrýda þehit
olan askerlerimize
Allah'tan rahmet, aziz
milletimize,
þehitlerimizin silah
arkadaþlarýna ve
ailelerine baþsaðlýðý ve
sabýr diliyoruz.
Ayrýca Peygamber
Efendimiz Muhammed
(S.A.V)’in Mekke’den
Medine’ye hicret
ediþinin 1436. yýl
dönümünü idrak
ediyoruz. Memur-Sen
ailesi olarak tüm Ýslam
âleminin hicri yýlbaþýný
tebrik eder, hicretin týpký
14 asýr önce hüzünleri
ortadan kaldýrýp ümmetin
dirilmesine vesile olduðu
gibi bugün de tüm
insanlýða yeniden hayat
vermesini, hicrî 1436
senesinin ülkemiz,
milletimiz, gönül
coðrafyamýz, Ýslâm âlemi
ve tüm insanlýk için
barýþ, huzur, mutluluk ve
bereket dolu bir yýl
olmasýný diliyoruz.”
Haber Merkezi
Berberlerde kýþ
saati uygulamasý
Ç
Ziyarette din görevlilerinin sorun ve sýkýntýlar ile sendikal çalýþmalarla ilgili bilgi verildi.
orumlu berber ve
kuaför esnafý
bugünden itibaren kýþ
saati uygulamasýna
geçiyor.
Berber ve
Kuaförler Odasý
Baþkaný Mustafa
Köse, saatlerin 1 saat
geri alýnarak kýþ saati
uygulamasýna
geçilmesinden dolayý
bugünden itibaren
berber ve kuaför
esnafýnýn çalýþma
saatlerinde deðiþikliðe
gidildiðini bildirdi.
Buna göre 27
Ekim Pazartesi
gününden itibaren
berber ve kuaför
esnafýnýn kapanýþ saati
akþam 21.00'den
20.00'ye alýndý.
Baþkan Köse,
yeni saat
uygulamasýnýn hayýrlar
getirmesi temennisinde
bulunarak, tüm berber
ve kuaför esnafýna da
bol kazanç
diledi.Haber Merkezi
Hayrettin
Karaman
Arap Baharý
ve ötekiler
Arap Baharý'ný küçümseyenler, itibarsýzlaþtýranlar, dünya düzeninin zalim
patronlarýnýn iþi diyenler, hatta alelade bir
isyan, meþru yönetime karþý bir kalkýþma olarak
deðerlendirenler var; bunlara katýlmadýðým gibi
vebale girmemeleri için biraz daha okuyup
düþünmelerini ve gerçeði öðrenmeye gayret
etmelerini diliyorum.
Ýslam ümmetini parçalayanlar, Ortadoðu
diye bir coðrafya uyduranlar, bu coðrafyayý
uyduruk sýnýrlarla bölenler, maddi menfaat
dýþýnda bir deðere baðlý olmadýklarý için büyük
enerji kaynaklarýnýn deposu, ucuz ham madde
ve emek alaný olarak bu bölgeyi bir þekilde
ellerinde tutmak isteyen–solcusu ve saðcýsý ileBatý, bu uyduruk ulus devletlere, ya kendi
ülkelerinde veya Ýslam ülkelerinde açtýklarý
kendi okullarýnda okutup toplumunun
deðerlerine yabancýlaþmýþ, kendileriyle iþbirliði
yapmaya hazýr olanlarý–kral, asker, sözde
demokrat, diktatör-ne olursa olsun iktidara
getirdiler ve desteklediler. Ýnsan haklarýna
riayet etmeyen, ülkenin maddi deðerlerini
yabancýlara peþkeþ çeken, yolsuzluðu 'ahlak'
edinen bu yerli kýlýklý zalim yabancýlara
sonunda halk baþ kaldýrdý, 'insan haklarý, islâmî
veya Batý tipi demokrasi' istediler. Zalim
diktatörlerin çoðu bu masum ve þiddetle alakasý
olmayan taleplere silahla cevap verdiler,
binlercesini öldürdüler, ancak o zaman halk da
bazý yerlerde kendini savunmak için silaha
sarýldý. Ýþte Arap Baharý budur.
Tunus'ta muvaffak oldular sayýlýr, Libya'da
en azýndan diktatörü yýkmaya muvaffak oldular,
Mýsýr'da bütün dünyaya örnek olacak meþru bir
yöntemle iktidara geldiler…
Eðer engellenmezlerse ümmetin birliðine
doðru adým atacaklarýný, bütün dünyaya islâmî
toplum ve yönetimin nasýl olabileceðini
göstereceklerini, Allah'ýn bu ülkelere
lütfeylediði nimetleri yine bu ülkenin
insanlarýna adaletli olarak daðýtacaklarýný…
anlayan Batý büyük telaþa kapýldý, derhal bütün
kanallarýný harekete geçirerek Suriye'de Esed'i
destekleyerek, Mýsýr'da meþru iktidarý
antidemokratik bir askeri darbe ile devirerek,
Libya'nýn baþýna kendilerinin yetiþtirdiði bazý
iþbirlikçileri bela ederek, Tunus'ta iktidarý hakký
olana vermeyerek, Irak'ta mezhepçi Maliki'ye
destek vererek… Arap Baharý'ný doðmadan
boðdular.
Bu yapýlanlarýn kýsa vadede hak talebini
ve isyaný bastýrabileceðini ama uzun vadede bu
yolun çýkmaz olduðunu hesaplayamadýlar.
Meþru usul ve çaba ile zulümden kurtulmaktan
ümit kesen bir kýsým gençler görünüþte zulme
baþkaldýran ama meþruiyetleri en azýndan
tartýþmaya açýk hareketlere aktýlar. IÞÝD'in
canlanýp güçlenmesinde bu vakýanýn da etkisi
oldu. Yine boþluktan yararlanan bir kýsým
Kürtler, Rojava'da kurduklarý kantonda hem
ýrkçý hem sosyalist rejimin laboratuarýný
oluþturmak ve rejimi denemek istediler. Buna
karþý çýkan soydaþlarýný bile dýþladýlar ve 'ya
ölüm ya göç' arasýnda sýkýþtýrdýlar.
Türkiye'nin siyaseti bu ülkelerde toprak
bütünlüðünü korumak, mazlum ve maðdur
halký desteklemek, zalim yönetimlere hakký
tavsiye etmek ve asla destek vermemek,
ölümden ve zulümden kurtulmak için sýðýnan
halklara kucak açmak, Batý'nýn faydacý ve
ikiyüzlü politikasýna alet ve araç olmamak
þeklinde belirlendi ve yürütüldü.
Ne yazýk ki iç muhalefet, 'uluslararasý
siyasette aslolan ülkenin menfaatidir' þeklindeki
vicdansýz ve ahlaksýz düsturu tercih ederek
iktidarý tenkit ettiler; 'baþka ülkelerde yapýlan
haksýzlýklar ve zulümlerden bize ne, biz haksýz
da olsa mevcut iktidarlarý destekleyelim ve
menfaat devþirmeye bakalým' dediler, demeye
getirdiler. Arap Baharý'nýn saiki ve muharriki o
ülke halklarýnýn artýk tahammül edemeyecekleri
zalim ve iþbirlikçi yönetimler olduðu halde,
sanki onlarý Türkiye tahrik etmiþ, onlara akýl
hocalýðý yapmýþ gibi ele aleme karþý ülkeye
zarar verecek propagandalara kalkýþtýlar.
Hasýlý kelam, Ýslam ülkelerinin
toparlanmasý, kendi maddi ve manevi
deðerlerine sahip çýkabilmesi, sömürüye son
verebilmesi, asýrlardýr hasreti çekilen 'Ýslam
Birliði' davasýnýn bir þekilde gerçekleþebilmesi
Arap Baharý benzeri hareketlerin baþarýsýna
baðlýdýr. Kendilerinden baþkasýný dýþlayan,
tekfir eden, bu manada ümmeti bölen, düþmaný
býrakýp dost ile savaþan hain veya gafiller ile
ulaþýlabilecek hayýrlý bir hedef yoktur.
DSO’dan Türkiye açýklamasý
D
ünya Saðlýk Örgütü, MERS virüsü nedeniyle hayatýný kaybeden Türk vatandaþýna yakýn temasta bulunan kiþilere ulaþmaya çalýþýyor.
DSÖ'den yapýlan yazýlý açýklamada, Suudi Arabistan'a çalýþma amacýyla giden Türk vatandaþýnýn, Türkiye'de tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybettiði ve bu
þahýsta MERS virüsü tespit edildiði hatýrlatýldý.
Suudi Arabistan'da çalýþan bu kiþinin, 6 Ekim 2014
tarihinde Türkiye'ye uçakla geldiði ve 11 Ekim'de hayatýný kaybettiðinin belirtildiði açýklamada DSÖ, "Uçuþ sýrasýnda temasta olduðu yolcular araþtýrýlýyor. Kabin ekibinin saðlýk durumu gözetim altýnda" dedi.
Öte yandan DSÖ, dünya genelinde laboratuvar testleri sonucunda doðrulanan 883 MERS vakasýndan
319'unun hayatýný kaybettiðini bildirdi.(AA)
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Lan’a ceza Yargýtay’dan döndü
Ç
orum'da bir kavgaya müdahale eden polis memurlarýna "lan" dediði iddiasýyla hakkýnda dava açýlan kiþiye yerel mahkemenin
hakaret suçundan verdiði 8 bin 840 liralýk ceza, Yargýtay tarafýndan
"lan"ýn, þikayetçilerin onur, þeref ve saygýnlýðýný rencide edici boyutta olmadýðý gerekçesiyle bozuldu.
Çorum'da bir kavgaya müdahale eden polis memurlarýna "lan"
dediði iddiasýyla hakkýnda dava açýlan kiþiye yerel mahkemenin hakaret suçundan verdiði 8 bin 840 liralýk para cezasý, Yargýtay tarafýndan "lan"ýn, "Þikayetçilerin onur, þeref ve saygýnlýklarýný rencide edici boyutta olmayýp, rahatsýz edici, kaba ve nezaket dýþý söz" olduðu
gerekçesiyle bozuldu.
Kent merkezinde 2009 yýlýnda yaþanan bir kavgaya müdahale
eden polis memurlarýna "lan" diye hitap ettiði öne sürülen D.Þ. (33)
hakkýnda "görevli memura hakaret" suçundan dava açýldý. 3. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görülen davada D.Þ, "lan" diyerek hitap ettiði
polis memurlarýna hakaret ettiðini gerekçesiyle suçlu bulundu ve 8
bin 840 liralýk cezaya çarptýrýldý.
D.Þ'nin avukatý Eþref Kaya ise mahkemenin verdiði bu kararý,
temyiz hakkýný kullanarak Yargýtay'a taþýdý.
Yargýtay 4. Ceza Dairesi, 10 Haziran 2014'te yerel mahkemenin
verdiði kararý inceleyerek, kamu görevlileri veya sivil vatandaþa yö-
nelik her türlü aðýr eleþtiri veya rahatsýz edici sözlerin hakaret suçu
baðlamýnda deðerlendirilmemesi, sözlerin açýkça onur, þeref ve saygýnlýðý rencide edebilecek somut bir fiil veya olgu isnadýný veya sövmek filini oluþturmasý gerektiðini belirtti.
Mahkemenin karar verdiði davada hakaret unsurlarýnýn oluþmadýðýna hükmeden Yargýtay, kararýnda þunlarý kaydetti:
"Yargýlamaya konu somut olayda, kavgaya karýþan sanýðýn, olaya müdahale etmek isteyen görevli polis memurlarýna söylediði kabul edilen 'lan' þeklindeki sözlerin, þikayetçilerin onur, þeref ve saygýnlýðýný rencide edici boyutta olmayýp, rahatsýz edici, kaba ve nezaket dýþý söz niteliðinde olduðu ve hakaret suçunun unsurlarýnýn oluþmadýðý gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararý verilmesi kanuna aykýrýdýr."
Hükmün bozulmasýna oy birliðiyle karar veren Yargýtay, kararý
yeniden deðerlendirmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.
D.Þ'nin avukatý Kaya, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "Yargýtay tarafýndan verilen bozma kararýnda müvekkilimin kullandýðý
sözcüðün bir hakaret içermediði belirtilmiþ ve suç unsurlarýnýn oluþmadýðýna hükmedilmiþtir. Bu kararla halk arasýnda sýkça kullanýlan
bu sözcüðün hakaret oluþturmadýðý belirtilmiþtir" dedi. (A.A.)
Düðün konvoyunda kaza, 2 ölü
Ç
orum’da düðün
konvoyunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný
kaybetti.
Kaza, Çorum-Ýskilip karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgelere bilgilere, Danaderesi mevkiinde Tuncay Koldaþ (23) yönetimindeki 06 BZ 643
plakalý otomobil Mehmet Yýldýrým ve Kevser Güler çifti için
oluþturulan
düðün
konvoyunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden
çýktý. Konvoydan ayrýlan otomobil yakla-
þýk 20 metre yükseklikten dereye uçtu.
Konvoydakiler saðlýk
görevlilerini arayarak
yardým istedi. Ýhbar
üzerine bölgeye jandarma ve saðlýk görevlileri sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Tuncay
Koldaþ ile yanýnda bulunan Hüseyin Çelik
(33) yaralandý.
Konvoydakiler ve
saðlýk görevlileri tarafýndan kaza yapan
otomobilden çýkarýlarak olay yerinde ilk
müdahaleleri yapýlan
yaralýlar, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne
Çorum’da düðün konvoyunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti.
kaldýrýldý. Her iki genç
yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti. Kazanýn ardýndan konvoya katý-
lanlar hastaneye akýn
etti.
Gelin alma töreninden sonra geçirdikleri trafik kazasýnda
hayatýný
kaybeden
Koldaþ ve Çelik’in gelin ve damadýn kuzenleri olduðu öðrenildi.
Kaza ile ilgili soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
MERS þüphelileri Çorum’a
Hastaneler arasýnda Çorum da yer aldý.
S
aðlýk Bakanlýðý MERS þüphelilerinin 43 ilde toplam 49 hastanede
gözlem altýna alýnacaðýný açýkladý ve
korunma kýlavuzu yayýmlandý
Ebola riski taþýyan hastalarý takip
etmek üzere 36 ilde 45 Hastane belirleyen saðlýk Bakanlýðý, MERS vaka ve
þüphelilerinin de 43 ildeki 49 hastanede
gözlem altýna altýna alýnmasýný kararlaþtýrdý.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bilim Kurulu’nun görüþleri doðrultusunda Ebola ve MERS hastalýðýnýn tanýsý, tedavisi ve bu hastalýklardan korunmaya yönelik önlemleri içeren kýlavuzlar yayýmladý.
Ýkincil MERS vakalarýnýn önemli
bir kýsmý saðlýk bakýmý verilen yerlerden kaynaklanýyor. Kuluçka süresinin
tahmininin çok mümkün olmadýðý, bununla birlikte insandan insana bulaþ vakalarý incelendiðinde periyodun 5 günün üzerinde olduðu ve iki haftaya kadar uzadýðý belirtildi.
Ýnsandan insana bulaþ vakalarý incelendiðinde bulaþýn meydana gelmesi
için yakýn temasa ihtiyaç bulunuyor.
Solunum yolu ile bulaþma ihtimalinin yüksek, gaita, idrar ve kan yolu ile
bulaþýn daha düþük olabileceði düþünü-
lüyor.
9 ülke riskli
Suudi arabistan, Birleþik Arap
Emirlikleri, Katar, Umman, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Lübnan, Ýran’a son 2 hafta içinde seyahat öyküsü olup ciddi solunum yetmezliði ve/veya akciðer sýkýntýsý bulunan veya bu ülkelere seyahat
öyküsü bulunan bir kiþiyle dönüþünden
sonraki 14 gün içerisinde yakýn temasta
bulunup semptomlarý bundan sonraki
14 gün içerisinde geliþen kiþiler, “olasý
vaka” olarak tanýmlandý.
Hastane listesi
Bakanlýðýn kararý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumunca valiliklere duyuruldu. Buna göre MERS þüphelisi veya vakasý, Adana, afyonkarahisar, Aksaray,
Ankara (3), Antalya, Aydýn, Balýkesir,
Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli,
Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan,
Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay,
Isparta, Ýstanbul (3), Ýzmir (2), Kahramanmaraþ, Karabük, Kayseri, Kýrþehir,
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Niðde, Rize, Kütahya, Sakarya,
Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Trabzon ve Van’da belirlenen 49
hastaneye sevk edilecek. (A.A.)
Otomobiller çarpýþtý, 5 yaralý
Ç
Kargý ilçesinde 2 otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý.
Ç
orum’un Kargý ilçesinde 2 otomobilin çarpýþmasý
sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý.
Kaza Kargý ilçesine baðlý Beygircioðlu Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon’dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan Hakan Demirkan(23) yönetimindeki 61 TR 188 plakalý otomobil,
Beygircioðlu mevkiine geldiði sýrada Kargý kavþaðýdan
dönmek isteyen Þehri Akseli(41) yönetimindeki 19 RE
249 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada sürücüler Þehri
Akseli ve Hakan Demirkan ile araçlarda yolcu olarak
bulunan Çaðdaþ Çýnar(29), Havva Ebrar Akseli(13), Zekirya Akseli(43) yaralandý.
Yaralýlar olay yerine çaðýrýlan ambulanslarda ilk
müdahaleleri yapýldýktan sonra Osmancýk Ýlçe Devlet
Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme baþlattý.(ÝHA)
Otomobil þarampole
yuvarlandý, 4 yaralý
orum’un Kargý ilçesinde, yola çýkan köpeðe çarpmak istemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole yuvarlandý. Kazada 4 kiþi yaralandý.
Kaza, Kargý-Sinop yolunun Karakise mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa’dan Sinop istikametine gitmekte olan Hacý Yusuf Akçayüzlü(41) yönetimindeki
46 EB 923 plakalý otomobil, Karakise mevkiine geldiði sýrada
yola çýkan köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrdý. Savrulan araçta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil þarampole yuvarlandý.
Kazada sürücü Hacý Yusuf Akçayüzlü ile birlikte araçta
bulunan, Elif Uysal(40), Bulut Uysal(7), Mertcan Cebe(15)
yaralandý. Yaralýlara ilk müdahaleleri olay yerine gelen saðlýk
görevlileri tarafýndan yapýlarak, Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar
Ýlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme baþlattý.(ÝHA)
2 otomobilin çarpýþmasý neticesinde meydana gelen trafik
kazasýnda 1 aðýr olmak üzere 5 kiþi yaralandý.
Beygircioðlu’nda kaza
Ç
orum'un Kargý ilçesi Beygircioðlu
köyü mevkisinde 2 otomobilin
çarpýþmasý neticesinde meydana gelen
trafik kazasýnda 1 aðýr olmak üzere 5
kiþi yaralandý.
Trabzon'dan Istanbul'a giden 23
yaþýndaki Hakan Demirkan yönetimindeki 61 TR 188 plakalý otomobil
ile Kargý'dan Samsun Ýstikametine giden 41 yaþýndaki Þehri Akseli yönetimindeki 19 RE 249 plakalý otomobil
Samsun-Ýstanbul D-100 karayolu
Kargý kavþaðýnda çarpýþtý.
Çorum’dan Havza’ya
giderken kaza yaptýlar
H
avza ilçesinde trafik kazasýnda 2 kiþi aðýr yaralandý.
Çorum’dan Havza’ya giden Mustafa Ayan (43) idaresindeki 80 GS 530
plakalý otomobil, Memduhiye Mahallesi Otogar Kavþaðý'nda kýrmýzý ýþýkta
bekleyen Akif Çulha'nýn (50) kullandýðý
Kargý’da yaþanan kazada 4 kiþi yaralandý.
Meydana gelen trafik kazasýnda
sürücü Hakan Demirkan, diðer sürücü
Þehri Akseli ile araçlarda yolcu olarak
bulunan Zekerya Akseli (43), Havva
Ebrar Akseli (13) ve Caðdaþ Çýnar(29) yaralandý.
YaralýlarAmbulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrlarak tedavi altýna alýndý. Havva Ebrar Akseli
yapýlan müdahalenin ardýndan ambulansla ileri tetkik ve tedavi için Hititi
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.(OSMANCIK)
55 K 20025 plakalý týra arkadan çarptý.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ayan (43) ile yanýndaki Ceyda Nur
Yýlmaz (19) aðýr yaralandý. Yaralýlar
kaldýrýldýklarý Havza Devlet Hastanesinden Samsun'da iki ayrý hastaneye
sevk edildi. (A.A.)
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
ÇEKVA burs desteði bekliyor
EROL TAÞKAN
Ç
orum Eðitim ve
Kültür Vakfý
(ÇEKVA) Genel
Sekreteri Sabit
Velidedeoðlu,
Çorumlular'dan burs
desteði beklediklerini
açýkladý. ÇEKVA Çorum
Þubesi'nde düzenlenen
basýn toplantýsýnda, 2013
yýlýnda 922 öðrenciye
burs verdiklerini
hatýrlatarak, 2014 yýlýnda
bu sayýnýn 1100 olarak
hedeflendiðini söyledi.
ÇEKVA Genel
Müdürü Erdal Karslý ve
ÇEKVA Çorum Þube
Baþkaný Ahmet
Güngör'ünde hazýr
bulunduðu basýn
toplantýsýnda, vakýf
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren Sabit
Velidedeoðlu,
Çorum'dan umduklarý
ÇEKVA Çorum Þubesi'nde düzenlenen basýn toplantýsýna Sabit Velidedeoðlu ile Genel
Müdür Erdal Karslý ve Çorum Þube Baþkaný Ahmet Güngör katýldý.
Vakfýn çalýþmalarý sinevizyon aracýlýðý ile anlatýldý.
ölçüde destek
bulamadýklarýný ifade
etti.
Burs tespitinde
ortaya konan tercih
ölçülerinin tamamen
bilgisayar programý
aracýlýðý ile puan usulü
tespit edildiðini de
hatýrlatan Velidedeoðlu,
bu konuda çeþitli
itirazlarýn kendilerine
ulaþtýðýný belirterek,
kendilerinin herhangi
bir müdahalelerinin
olmadýðýný, özellikle
Týp ve Diþ Hekimliði
Fakülteleri'nin tercih
ediliyor ve artý puan
veriliyor olmasýndan
dolayý, maddi imkaný
daha az olduðu halde
burs almaya haz
kazanamayan
öðrencilerin varlýðýnýn
bu sebebe dayandýðýný
sözlerine ekledi.
Vakfýn
çalýþmalarýný sinevizyon
aracýlýðý ile anlatan
Velidedeoðlu, 2 bin 485
öðrencinin bilgisayar
ortamýnda burs
müracaatý yaptýðýný,
daha çok öðrenciye
ulaþýp, tüm müracaatlara
burs verebilmek için
Çorum'dan destek
beklediklerini bildirdi.
Öðrenciler arasýnda
hiç bir ayrým
yapmadýklarýnýn altýný
da çizen Velidedeoðlu,
"Tüm öðrencilere ayný
gözle bakýyoruz." diye
konuþtu.
Hitit Üniversitesi açýk eriþime hazýr
Y
ükseköðretim Akademik Arþiv Projesi
Tanýtým Toplantýsý ve 3.
Ulusal Açýk Eriþim Çalýþtayý yapýldý
TÜrkiye’de üretilen
bilimsel yayýnlar ile
araþtýrma verilerinin, kurumsal dijital arþivler
aracýlýðý ile eriþime açýlmasý ve bunun için gerekli politika, strateji,
mevzuat ve açýk eriþim
alt yapýsýný tartýþmak
amacýyla Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde Yükseköðretim Akademik
Arþiv Projesi Tanýtým
Toplantýsý ve 3. Ulusal
Açýk Eriþim Çalýþtayý,
20-21 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleþtirildi.
Baþbakan Prof.Dr. Ahmet Davutoðlu’nun açýlýþ konuþmalarý ile baþlayan çalýþtaya, YÖK Baþkaný Prof.Dr. Gökhan
Çetinsaya, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri,
Üniversite Rektörleri,
Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri ile yurtiçi
ve yurt dýþýndan çok sayýda araþtýrmacý katýldý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Reha Metin
Alkan’ýn da katýldýðý etkinlikte, açýk eriþim ko-
Yükseköðretim Akademik Arþiv Projesi Tanýtým
Toplantýsý ve 3. Ulusal Açýk Eriþim Çalýþtayý yapýldý
nusu farklý bakýþ açýlarý
versitelerde üretilen bima sistemi üzerinden
ile ele alýnarak, bu konulimsel yayýnlar ile araþbütün bu çýktýlar toplu
daki sorunlar ve yeni getýrma verilerinin kurumtaramasý ve dünyayla
liþmeler tartýþýldý. Etkinpaylaþýmý saðlanmýþ olasal dijital arþivler aracýlýlikte YÖK Baþkaný
caktýr. Proje sayesinde
ðý ile eriþime açýlmasý ve
Prof.Dr. Gökhan Çetingerek üniversitelerimiz
bunun için gerekli politisaya yaptýðý açýlýþ kogerekse bilim insanlarýka, strateji, mevzuat ve
nuþmasýnda Yükseköðaçýk eriþim alt yapýlarýmýzýn uluslararasý tanýretim sisteminin geldiði
nýn oluþturulmasý hususnýrlýðýnýn artacaðý, dolason durumu, istatistiki
larý tartýþýldý.
yýsýyla ülkemiz yüksebilgiler ýþýðýnda açýklaköðretim
sisteminin
Yükseköðretim
dýktan sonra, Yükseköðuluslararasýlaþmasýna
Akademik Arþiv Projesi
retim Kurulu tarafýndan
çok önemli katkýlar saðtamamlandýðýnda, ulusyürütülen Yükseköðrelayacaðý belirtildi.
lararasý standartlara uytim Akademik Arþiv
Bu proje kapsamýngun olarak üniversiteler
Projesi ve Ulusal Açýk
tarafýndan oluþturulan ve
da üniversitede de açýk
Eriþim çalýþmalarý hakbilimsel çýktýlarý barýndýeriþim ile ilgili yapýlmasý
kýnda bilgi verdi.
ran açýk arþivlerin Yükgereken çalýþmalar taEtkinlikte, açýk eriseköðretim Kurulu bünmamlanarak veri giriþleþim konusu farklý boyutyesinde toparlanacak
rine hazýr hale getirildi.
larýyla ele alýnarak, üniolup, kurulacak bir taraHaber Merkezi
Çorum’un doðal güzelliklerini fotoðrafladý
AK
Parti Çorum Milletvekili
Cahit
Baðcý’nýn daveti ile Çorum’un doðal güzelliklerini
fotoðraflamak üzere Çankýrý
üzerinden Çorum’a gelen
ünlü doða fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu, Kargý, Osmancýk ve Dodurga’da çalýþmalarýný tamamladý.
Kargý yaylalarýný fotoðrafladýktan sonra Osmancýk ilçesine geçen Kirazoðlu, burada Zeytinderesi
bölgesinde yer alan ve
Uzungöl’e alternatif gösterilen Gölbel mevkiinden fotoðraflar çekti. Aþaðý Zeytin
ve Yukarý Zeytin bölgesinde
muhteþem baraj gölü manzaralarýný eþi Oya Kirazoðlu
ile birlikte fotoðraflayan
Ahmet Kirazoðlu, daha sonra Adatepe’ye çýkarak panoramik Osmancýk görüntüleri
aldý. Koyunbaba Köprüsü
ve Osmancýk Kalesi’nden
sonra Dodurga’da da çekimler yapan Kirazoðlu,
Obruk barajý, Kaplýkaya ve
Kýrkdilim
fotoðraflarýný
çektikten sonra Gölünyazý
sulak alanýnda da çekimler
yaptý. Kargý, Osmancýk, Dodurga, Oðuzlar ve Laçin ilçelerindeki çalýþmalarý sýrasýnda yaklaþýk üç bin kare
fotoðraf çektiklerini belirten
Kirazoðlu, pazar günü de
Þapinuva, Ýncesu kanyonu
ve Sungurlu Uðurludað arasý Kýzýlýrmak havzasýnda
çekimler yaptý. Akþam milletvekili Cahit Baðcý’nýn
misafiri olarak Osmancýk’ta
konaklayan Kirazoðlu Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ’la da bir söyleþi yaptý.
Çorum için yaklaþýk beþ bin
fotoðraf karesinden oluþan
bir arþiv oluþturacaklarýný
Çorum’a gelen ünlü doða fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu,
Kargý, Osmancýk ve Dodurga’da çalýþmalarýný tamamladý.
vurgulayan Kirazoðlu, söz
konusu çalýþmayý Milletvekili Baðcý’nýn destekleri ile
gerçekleþtirdiklerini , önümüzdeki 15 gün içerisinde
ham olan fotoðraflarýn iþlendikten sonra CD’lerin
teslim edileceðini,muhteþem bir doðaya sahip olan
Çorum’da turizme uygun
keþfedilmesi gereken alanlarýn çalýþma noktasý olarak
tercih edildiði ni kaydetti.
Haber Merkezi
‘Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler’ adý altýnda düzenlediði etkinliklerin
dördüncüsünü metal sanatçýsý Hasan Tuluk ile gerçekleþtirdi.
‘Sanatýn Sesi’ öðrencilerle buluþtu
H
itit Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü
‘Kültür
Deðerlerimizle
Söyleþiler’ adý altýnda
düzenlediði
etkinliklerin
dördüncüsünü metal
sanatçýsý Hasan Tuluk
ile gerçekleþtirdi.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý’nýn
okunmasýnýn ardýndan
Hasan Tuluk’un
biyografisinin
okunmasý ve kendisi
için hazýrlanan kýsa
filmin izlenmesiyle
baþladý. Fen-Edebiyat
Fakültesi Konferans
Salonu’nda üniversite
öðrencilerinin,
öðretim elemanlarýnýn
ve Çorum halkýnýn
yoðun katýlýmýyla
gerçekleþen ‘Sanatýn
Sesi’ konulu
söyleþinin
moderatörlüðünü
yapan Okt. Mehmet
Aydýnkal, Goethe’nin
“Elleriyle çalýþan iþçi,
elleri ve kafasýyla
çalýþan usta, elleri
kafasý ve yüreðiyle
çalýþan ise sanatçýdýr”
sözünü hatýrlatarak
yurt içi ve yurt
dýþýndaki sergilerdeki
baþarýsý, çalýþma
azmi, metali
iþlemedeki duyarlýlýðý
ve öðrencilere rol
model oluþturacak
kiþiliði ile Hasan
Tuluk’un tam bir
sanatçý olduðunu
vurguladý.
Söyleþi boyunca
Okt. Mehmet
Aydýnkal tarafýndan
Hasan Tuluk’a çeþitli
sorular yöneltilerek
programýn interaktif
bir biçimde ilerlemesi
saðlandý. Hasan Tuluk
daha altý yaþýndayken
bakýrcý arastasýndaki
çekiç seslerini ninni
gibi dinlerken bir
kazanýn içinde
Söyleþi boyunca Okt. Mehmet Aydýnkal tarafýndan
Hasan Tuluk’a çeþitli sorular yöneltildi.
Söyleþi Fen-Edebiyat Fakültesi Salonu7nda düzenlendi.
uyuyakalarak ilk kez
bakýrla tanýþtýðýný,
ayrýca sanatýn bütün
alanlarýna ilgi
duyduðunu resim,
müzik ve þiirle
ilgilendiðini ifade
ederek, eserlerinde
çoðunlukla ilhamýný
doðadan aldýðýný
Anadolu ve Atatürk
sevgisi ile folklorik
unsurlardan
beslendiðini belirtti.
Program sýrasýnda
þiirlerinden örnekler
de okuyan Tuluk,
aðabeyinin
telkinleriyle rölyeften
maket yapmaya
geçtiðini ve altý yýlda
tamamladýðý Selimiye
Camii eserini
çalýþýrken defalarca
rüyasýnda gördüðünü
anlattý. Elektriði dahi
olmayan, duvarlarý
sývasýz, beton zeminli
bir odada tam 33 yýl
metalle uðraþtýðýný
ama yýlmadýðýný dile
getiren sanatçý, en
büyük amacýnýn
eserlerinin kalýcýlýðýný
saðlamak olduðunun
altýný çizdi.
Metali iþlemek
için onunla hoþ vakit
geçirmek, dilinden
anlamak gerektiðini
bunun için de
sevginin þart
olduðunu vurgulayan
Tuluk, çalýþmalarýnýn
ardýnda büyük bir
fedakârlýk ve
yorgunluk olduðunu,
ancak Fransa,
Japonya, Hindistan
gibi çeþitli ülkelerde
tanýnmaktan ve
ülkemizi temsil
ederek bayraðýmýzý
diðer ülke
bayraklarýnýn yanýnda
görmekten de büyük
bir mutluluk ve onur
duyduðunu belirtti.
Hasan Tuluk,
konuþmasýnýn
sonunda öðrencilere
öðütlerini altý madde
halinde þöyle özetledi;
sevgi ve saygý,
çalýþmak, yýlmamak,
hedef belirlemek,
sabýrlý olmak ve
baþaracaðýna
inanmak.
Yakýnda ‘Taþrada
Sanatçý Olmak’ adlý
kitabý yayýmlanacak
olan sanatçýnýn rölyef
ve maket
çalýþmalarýndan
örneklerin de
sergilendiði söyleþi
programý,
dinleyicilerin
sorularýnýn
cevaplandýrýlmasýyla
sona erdi.
Tasarým Kulübü
öðrencileri; gerek
kesici takýmlar gerekse
talaþlý imalat tezgâhlarý
ve meslekleri alanýnda
neler yapýlacaðý
hakkýnda bilgiler
aldýlar. CAD/CAM
alanýnda faaliyet
gösteren yazýlým
firmalarýnýn kýsa
eðitimlerine katýlan
öðrencilere yazýlým
firmalar program
tanýtýmý yaparak
program kullanýmýna
iliþkin eðitim
dokümanlarýný
öðrencilerle paylaþtýlar.
Ayrýca firma
yetkilileri ile görüþen
Otomotiv Teknolojileri
ve Tasarým Kulübü
öðrencileri fabrikalara
ve yetkili servislere
nasýl staj ve iþ
baþvurularý
yapabileceklerini ve ne
tür donanýmlara sahip
kiþilerin iþe alým
sürecinde firmalar
tarafýndan tercih
edildiklerini bizzat
firma yetkililerinden
öðrendiler.
Geziye katýlan
öðrenciler, teknik
gezinin
deðerlendirmesini
yaparak oldukça
öðretici bir gezi
olduðunu ve kariyer
planlarýný da tekrar
gözden geçirme fýrsatý
bulduklarýný belirterek,
yeni teknolojik
faaliyetler beraberinde
tersinir mühendislik
alanýnda 3D tarama ve
ölçüm cihazlarýný
görmekten dolayý
büyük memnuniyet
duyduklarýný ifade
ettiler. Haber Merkezi
Haber Merkezi
MAKTEK Avrasya Fuarý’na katýldýlar
H
itit Üniversitesi
Meslek
Yüksekokulu Otomotiv
Teknolojileri ve
Tasarým Kulübü
öðrencileri, makine
sanayisi ile imalat
sanayisinin temel
üretim aracý olan takým
tezgâhlarýnýn Avrasya
bölgesindeki en önemli
üreticilerinin bir araya
geldiði MAKTEK
Avrasya 2014 Fuarý’ný
ziyaret etti.
Makine Ýmalat ve
Makine Sanayi ile ilgili
incelemelerde
bulunmalarý ve mesleki
alanlarý ile ilgili
uygulamalarý yerinde
görebilmeleri için
düzenlenen gezide
öðrencilere, Otomotiv
Teknolojileri ve
Tasarým Kulübü
akademik danýþmaný
Öðr. Gör. Derviþ Erol
ve Makine ve Metal
Teknolojileri Bölüm
Baþkaný Öðr. Gör.
Özgür Özdilli eþlik etti.
Firmalarla
görüþen Otomotiv
Teknolojileri ve
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarým Kulübü öðrencileri fuarý gezdi.
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
AGD'den Siyer-i Nebi Yarýþmasý
M. ALÝ CEYLAN
nadolu Gençlik DerA
neði, Türkiye genelinde '2. Siyer-i Nebi Yarýþmasý' düzenleyecek. 20
Ekim-20 Kasým 2014 tarihleri arasýnda baþvurularýn alýnacaðý yarýþma,20
Aralýk'ta saat 11.00'de baþlayacak.
Dernek merkezinde,
dernek yönetimi ile öðrencilerin katýldýðý toplantýda
yarýþma ile ilgili bilgi veren Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk, yarýþmanýn amacýnýn
lise öðrencilerinin aidiyet
duygularýný pekiþtirmek,
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed (SAV)'in hayatý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamak ve örnek nesil yetiþtirmek olduðunu söyledi.
Uyanýk, "Ýyiyi ve güzeli
kendine þiar edinmiþ teþkilatýmýzýn güzeli yaygýnlaþtýrmasýnda Siyer-i Nebi
yarýþmasýndan
istifade
ederek mesajýmýzý en doðru ve etkili bir þekilde muhatap kitlemize ulaþtýrmayý hedefliyoruz.
Sevgili Peygamberimizin hayatýnýn daha iyi
öðrenilmesine yapýlabilecek küçük bir katkýyý, en
büyük bahtiyarlýk kabul
Anadolu Gençlik Derneði’nde toplantý düzenlendi.
20 Ekim-20 Kasým 2014 tarihleri arasýnda baþvurularýn alýnacaðý
yarýþma,20 Aralýk'ta saat 11.00'de baþlayacak.
edenler bulunduðu müddetçe Efendimiz hakkýnda
daha birçok eser, program,
yarýþmalar vs. düzenlenecek. Bu baðlamda günümüzde gerek uyuþturucu,
alkol, sigara, gerek diziler
vb. gençlerimizi ahlak ve
maneviyatýný tahrip etmekte. Bizler milli ve manevi deðerlere baðlý bir
gençlik yetiþtirerek bu ifsadýn önüne geçebiliriz.
Bunun için bu sene ikincisini düzenlediðimiz Siyeri Nebi Yarýþmasý yaparak,
liseli gençlerin Peygamber
Efendimizin hayatýný okumasýna vesile oluyoruz.
Bizler sevgili peygamberimizin (s.a.s) razý olacaðý
bir gençlik yetiþtirmek istiyoruz." dedi.
Lise öðrencilerinin
katýlabileceði yarýþma sonucunda Türkiye genelinde 1.'ye 6 bin TL, 2.'ye 4
bin TL, 3.'ye 3 bin TL,
4.'ye 2 bin TL, 5.'ye dizüstü bilgisayar, 6.'ya Ipad,
7.'ye cep telefonu 8.'ye fotoðraf makinesi 9. ve
10.'ya ise kitap seti hediye
edilecek.
Çorum genelinde
ise, 1.'ye dizüstü bilgisayar, 2.'ye tablet, 3.'ye fotoðraf makinesi, 4.'ye kol
saati, 5.'ye Necmettin Erbakan Külliyatý, ilk 20'ye
giren yarýþmacýlara ise
yurt içi gezilere ücretsiz
katýlým saðlanacak. Ayrýca
merkez ve ilçe birincilerine ayrý ödüller verilecek.
Yarýþma baþvurmak
için lise öðrencisi ve 19
yaþ altýnda olmak yeterli
olacak. Yarýþmaya baþvuru
ve
ayrýntýlý
bilgi;
www.efendimizinizinde.com adresinden saðlanabilir.
Kargý’da toprak kaymasý
Ç
orum’un Kargý
ilçesine baðlý
Saraycýk Köyü
yakýnlarýndaki eski
Sinop yolunun,
Boyabat barajýna
kaymasýyla oluþan
toprak kaymasý
nedeniyle çok sayýda
köyle ulaþým kesildi.
Kargý ilçesine
baðlý Saraycýk Köyü
yakýnlarýndaki eski
Sinop yolu, baraj
sularýnýn
aþýndýrmasýyla
öðleden sonra aniden
kayarak sulara
gömüldü. Yolun
kaymasýnýn ardýndan
çok sayýda köyle
ulaþým tamamen
kesildi. Kayan toprak
parçasýnýn üzerinde
bulunan elektrik ve
telefon tellerinin de
kopmasýyla, köylere
elektrikte
verilemiyor.
Yolun
kaymasýnýn ardýndan
olay yerine Kargý
Belediyesi’ne baðlý
kepçe ve kamyonlar
sevk edilirken.
Karayollarý Bölge
müdürlüðüne de bilgi
verildi.(ÝHA)
Aþýklar Þöleni'nde buluþtular
OZAN-DER tarafýndan 'Aþýklar Þöleni' düzenlendi.
HURÞÝT BOZKURT
O
ZAN-DER
'Aþýklar Þöleni'
düzenlendi.
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'nýn maddi
katkýlarý ile Çorum
Anadolu Halk
Ozanlarý Kültür
Derneði'nin organize
ettiði 'Çorum Aþýklar
Þöleni' Turgut Özal Ýþ
Merkezi Konferans
Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Þölene OZANDER Baþkaný Aþýk
Müslüm Koygun, aþýk
ve yazarlar katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile baþlayan
programýn açýþ
konuþmasýný Dernek
Baþkaný Aþýk Müslüm
Koygun yaptý.
Katýlýmcýlarý
selamlayan Aþýk
Koygun, programýn
'Çorum Aþýklar Þöleni' Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
düzenlenmesinde
emeði geçen herkese
teþekkür etti. Dernek
hakkýnda bilgi veren
Aþýk Koygun,
"Derneðimiz, ozanlýk
geleneðinin
yaþatýlmasý,
ozanlarýmýza sahip
çýkýlmasý, onlarýn
ekonomik ve sosyal
olarak devlet-halk ve
sivil toplum
kuruluþlarýnca
desteklenmesi
amacýyla kurulmuþ ve
kamu yararýna faaliyet
göstermektedir. Yýllar
önce deðerli
büyüklerimizin
kurduðu bu derneðin
yaþatýlmasý ayný
zamanda
Karacaoðlan,
Köroðlu, Dadaloðlan,
Yunus Emre, Pir
Sultan Abdal'ýn
emanetinin de
yaþatýlmasý demektir.
" dedi.
Konuþmanýn
ardýndan Selami
Sözer sazýyla türküler
söyledi, Hasan
Korkmaz, Haydar
Kýlýç ile Dursun
Karslý þiirler okudu.
Afrika’da kuyu projesi
Ç
orum Kent Konseyi
Gençlik Meclisi
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Komisyon
Baþkanlarý Hakký Can
Ercelep ve Mustafa
Doðan, Deniz Feneri
Derneði tarafýndan
organize edilen ‘Afrika
Ýçin Su Kuyusu Projesi’
toplantýsýna katýldýlar.
Projeyle ilgili bilgi
veren Hakký Can
Ercelep, “Misyonerlik
çalýþmalarý su üzerinden
yapýlmaktadýr. Temiz
içme suyu bulamayan
Afrikalý kardeþlerimize
su karþýlýðýnda dinlerini
teslim etmelerini
istemektedirler. Biz
Türkiye'deki vicdan
sahibi, iman sahibi
A
Kargý ilçesine baðlý Saraycýk Köyü yakýnlarýnda toprak kaymasý sonucu 10 köyle irtibat kesildi.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Gençler ‘Afrika Ýçin Su Kuyusu Projesi’ toplantýsýna katýldýlar.
Gençlik Meclisi olarak
için de Afrikalý
Müslümanlar olarak bu
elimizden gelen tüm
Müslümanlarýn duasýnda
duruma kayýtsýz
desteði seferber
olan Türkiye
kalýrsak, orada
edeceðiz.” dedi.
toplumunun bireyleri
misyonerliðe kurban
olarak kuyu açma
giden her bireyden
(Haber Merkezi)
organizasyonlarýna
dünyada ve ahirette
kayýtsýz kalmayacak,
sorumlu oluruz. Bunun
‘Hicret, ilme açýlan
yolculuðun hikâyesi’
nadolu Öðrenci
Birliði Ýl Baþkaný
Savaþ Hoþtaþ, tüm Ýslam
aleminin Hicri yeni yýlýný
kutladý.
Hicri yeni yýl
nedeniyle yazýlý basýn
açýklamasý yapan Hoþtaþ,
“Sevgili
peygamberimizin
Mekke'den Medine'ye
hicretinin gerçekleþtiði
ve rahmet
peygamberinin "Allah'ýn
ayý" olarak nitelendirdiði
Muharrem ayýný idrak
etmiþ bulunuyoruz.
Hicret; Allah'a ve
O'nun kutlu elçisi rahmet
peygamberine gönülden
baðlýlýðýn bir ifadesi,
dostluða, kardeþliðe,
medeniyete, ilme ve
irfana açýlan yolculuðun
hikâyesidir.
Hicret, nurlu þehir
Medine'nin þahsýnda,
insanlýðýn gönlüne,
sevgiye ve rahmete
açýlan bir yoldur. Her
vesile ile paylaþmayý,
dayanýþmayý, insani
erdem ve faziletleri
öðütleyen yüce dinimizin
hikmet yüklü
mesajlarýnýn insanýn
hayatýnda karþýlýk
bulmasýdýr. Hicret, Allah
yolunda fedakârlýðýn,
yardýmlaþmanýn
kardeþliðin zirvesidir.
Teblið hicreti
doðurmuþ, hicret ise
tebliði yoðurmuþtur.
Kýsaca hicret
Müslümanlar için bir
milattýr.
Muharrem ayý, ayný
zamanda Hz. Peygamber
(sav)'in torunu Hz.
Hüseyin'in ve çoðu Ehl-i
Beyt mensubu 70'ten
fazla insanýn siyasi
ihtiraslar uðruna
Kerbela'da þehid
edilmesi nedeniyle
Müslümanlarýn ortak
hafýzasýnda büyük bir
acýnýn tarihidir. Bu
bedbaht hadise özellikle
milletimiz baþta olmak
üzere, mezhebi ve
meþrebi ne olursa olsun,
bütün Müslümanlarýn
asýrlardýr dinmeyen ortak
acýsý olmuþtur.
Kerbela'da acýmasýzca
þehit edilen Hz. Hüseyin
ve arkadaþlarýnýn bu
hadisedeki asil duruþlarý
ve haksýzlýklar
karþýsýndaki onurlu
mücadeleleri bütün
müminlerin gönüllerinde
taht kurmuþ, Hz.
Hüseyin ve yakýnlarýna
bu zulmü reva görenler
ise insanlýðýn ortak
vicdanýnda mahkûm
edilmiþtir.
Hicret vesilesi ile
bir daha Kerbalalarýn
yaþanmamasýný Yüce
Allah'tan niyaz ederken,
"Ýbrahimi bir duruþ,
Ýsmaili bir adanýþ,
Hacerce bir yürüyüþ,
Muhammedi bir anlayýþ
ve Hüseyni bir direniþ ile
hedeflerimizin olduðu bu
mukaddes yolda
yürüyeceðimizi bir kez
daha ilan ediyoruz"
Tüm Ýslam
aleminin Hicri yeni yýlýný
kutluyor, hayýrlara vesile
olmasýný niyaz
ediyoruz.” (Haber
Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
‘Bölgesel milliyetçilik yapmadýk’
AK
Parti Çorum Miltýlarý görüyorsunuz ve oraletvekili ve Bölda da eðer deðer yargýlarýge Koordinatörü Murat
ný birlikte vermediðiniz
Yýldýrým, AK Parti olarak
zaman yine huzursuz olurhiçbir zaman bölgesel milsunuz. Bu bizim için çok
liyetçilik yapmadýklarýný
önemlidir. Biz bölgesel
belirterek, “Muþ’ta ne yamilliyetçiliði düþünmedik
pýldýysa Çorum’da da aydüþünmüyoruz. Çorum’da
nýsý yapýldý” dedi.
ne varsa Muþ’ta da o olacak ve olmuþtur da. Etnik
AK Parti Ýl Baþkanlýmilliyetçiliðe de karþýyýz.
ðý tarafýndan düzenleneÇünkü biz etle týrnak gibicek olan Ýl Danýþma Mecyiz, iç içeyiz. Kýz alýp, kýz
lisi Toplantýsý’na katýlmak
vermiþiz. Kürt, Türk, Laz,
üzere Muþ’a gelen ve Muþ
Çerkez, Arap, Alev hep
Belediyesi tarafýndan yabirlikte
olmuþuz. Vataný
pýlan Kent Konseyi Topsavunurken beraber olmulantýsý’na katýlan AK Parti
þuz. Çanakkale’ye gittiðiÇorum Milletvekili Murat
miz zaman koyun koyuna,
Yýldýrým, “Böyle güzel bir
AK Parti Çorum Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Murat Yýldýrým, Muþ’ta partisinin toplantýsýna katýldý.
yan yana yatan þehitleriyerde bulunmak, þehrin
mizi görürüsünüz. Yemesellerini görüþmek ve þehrin tamamýný kent konseyi olarak bir
men’e gittiklerinde hep birlikte ayný türküler söylemiþiz. Anadolu
araya getirmek, þehri ortak yönetmek önemli bir olgudur. Hep arzu
için,
Türkiye
için
söylemiþizdir.
Balkan
Savaþý’nda, 90 Harbi’nde
ettiðimiz yerinde yönetimdir. Bunu oluþturmak ise belediye baþkadaðda eðer donmuþsak hep birlikte donmuþuz. Niye? Deðer yargýnýmýzýn görevidir. Bu birlikteliði oluþturduðu için baþkanýmýza ve
larýmýz ayný olduðu için. Bir millet ve Türkiye olduðumuz için. Öykatký sunanlara teþekkür ederim. Çünkü halka hizmet Hakka hizmet
leyse hepimiz Türkiyeli olmamýz lazým. Bütünüyle hepimiz bir ve
anlayýþýyla biz hizmetlerimizi yapýyoruz. Muþ iline 2004’te gelmiþdiri olmamýz lazým. Bugün Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunlarýn
tim. O günden bugüne çok fark var. Havaalanýndan þehre geldiðimhepsi dýþýmýzda organize edilen oyunlardýr. Gezi olaylarýna baktýðýde etrafýma baktým çift þeritli yollar olsun, üniversitenin kurulmasý
nýzda görürsünüz. Þimdi de durum ayný. Bu dýþ mihraklara karþý hep
olsun, doðalgaz çalýþmasý olsun þehir için çok önemlidir. Ama esas
birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandý.
önemli olan Türkiye’nin birlik, beraberliði ve bütünlüðüdür. Son
gündem olaylarý bizi üzen olaylar. Türkiye’de ve bölgemizde yaþan“BAYRAMI BÝZE ZEHÝR ETTÝLER”
dý. Hâlbuki biz Türkiye’nin geleceðini öyle oluþturmak istedik ki
IÞÝD’in Kobani’ye girmesini protesto edenlerin bayramý zehir
kýrmýzý çizgilerimiz vardý. Bunlardan bölgesel milliyetçilik olmayaettiklerini vurgulayan Yýldýrým, “Bayramý bize zehir ederek 6-7 Eycak, etnik milliyetçilik olmayacak, dinsel milliyetçilik olmayacaktýr.
lül olaylarýný yaþattýlar. Ama Allah’a þükürler olsun ki bu bölgenin
Bölgesel milliyetçilik olmayacak Edirne’de ne olduysa Muþ’ta da o
insaný ve Anadolu insaný hep ayaklandý ve buna ‘hayýr’ dediler. ‘Biz
olacak, Hakkari’de ne oluyorsa Muðla’da da o olacak ve Türkibuna müsaade etmeyiz’ dediler. Evet, 36-37 insanýmýzý birbirine kýrye’nin her tarafý, bölgeleri imarlý bir bölge haline gelecek. Hiç kimdýrdýlar. Kürdü Kürde öldürdüler, Kürdün eþyasýný Kürde yaktýlar.
se kendisini öteki vatandaþ hissetmeyecek. Saðlýkta da eðitimde de
Evlerini, iþyerlerini, okullarýný yaktýrdýlar. Eðitim öðretim olmasýn
kültürde de bu hizmetleri alacak” dedi.
dediler. Bunlar kime hizmet ediyorlar. Niye benim Kürt kardeþim
“BÝN YILDAN BERÝ KARDEÞÇE YAÞIYORUZ”
okul okumasýn, niye cahil kalsýn. Ama Allah’a þükürler olsun burada da baþarýlý olmadýlar, baþaramayacaklar da. Yeter ki birliðimizi,
Türkiye’de bin yýldan beri kardeþçe bir yaþam sürdürüldüðüne
beraberliðimizi ve topraklarýmýzý koruyalým. Buralarý gül bahçesine
dikkat çeken Yýldýrým, “Ýnsanlarýn mutluluðu; irfan çarpý imardýr.
çevirelim. Biz Muþ halkýný seviyoruz. Allah için seviyoruz. Çünkü
Yani birisi eksik olursa öbürü de diðerini götürür. Çarpýyý biliyorsuvatanýný milletini seviyor. Muþ halký da AK Parti’yi seviyor. AK
nuz yüz sayýsýný sýfýrla çarparsak sýfýr yapar. Ama yüz ile yüzü çarParti iktidarý devam ettiði müddetçe Türkiye büyüyecek, Müslüparsanýz binleri yapar. Öyleyse insanlarýn mutluluðu için imarý yapmanlar, mazlum insanlar daha da çok faydalanacaktýr. Suriye’de
mamýz lazým. Ýþte bugün belediyemiz Muþ’a ne yapabilir diye Kent
binlerce insanýmýz, oradakilerin birçoðunun belki de akrabasý veya
Konseyi Toplantýsý’ný gerçekleþtiriyor. Muþ’un imarýný ve huzurlu
komþularýdýr. Onlara biz kapýmýzý açtýk. Kobani olaylarýnda yine
bir kent oluþturmaya çalýþýyor konseyimiz. Bu yetmez, belediye
oradaki insanlara kapýlarý biz açtýk. Çünkü burasý sýnýrdýr. Osmanlý
baþkanýna tavsiyem; irfan konusunda da yapýlmasý gerekenler yapýldöneminde de bizim kardeþliðimiz aynýydý. Bizim bizden baþka
malý. Millî ve manevi deðerlerimizi de vermeliyiz. Eðer insana ahdostumuz yoktur. Müslümanlar birbirine sahip çýkmalýdýr ve çýkmak
laki deðerler vermezseniz, Allah korkusunu vermezseniz ne kadar
zorundalar. Biz bu açýdan bakýyoruz. Allah izniyle bu badireler atýimar yaparsanýz yapýn o millete ve o toplumda mutluluk olmaz.
lacaktýr. Ortadoðu’da huzur ve sükûnet gelecektir” þeklinde konuþÂmâ tersini de yaptýðýnýz da iþte Afganistan da Taliban’ý Suriye’de
tu.(ÝHA)
de IÞÝD’i de görüyorsunuz. Bu IÞÝD terör örgütünün yaptýðý sýkýn-
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya ziyaretler
devam ediyor.
Uslu’ya hýzlý
tren karikatürü
AK
Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'ya ziyaretler devam
ediyor.
Ziyaretlerde Hakimiyet
Leblebi Keyfi Sayfasý Karikatüristi
Erdoðan Oruç'un Milletvekili
Salim Uslu ile hýzlý treni konu olan
karikatürü tablo olarak hediye
edilmesi dikkat çekti.
Öte yandan Ýçiþleri Bakanlýðý
Hukuk Müþavir, Çorum eski Vali
Yardýmcýsý Osman Ebiloðlu,
Ankara Çorumlu Dernekler
Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr,
Çorum SMMO Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, Çorum Hizmet Ýþ
Sendikasý Baþkaný Mustafa
Köroðlu, Sendika Ýl Sekreteri
Adem Yalçýnkaya, Sendika Ýl Mali
Sekreteri Raci Solak, AK Parti
Merkez Ýlçe Üyesi Recep Özkaya,
Ýþadamý Serkan Sabur, Uslu'yu
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
makamýnda ziyaret ederek, hac
ibadetini hayýrladýlar, geçmiþ olsun
dileklerini ilettiler.
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, ziyaretleri
nedeniyle misafirlerine teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
Muradiye Vakfý’ndan davet
Muradiye Mezunlar
Derneði Baþkaný Tuncay
Çelik ve Yönetim Kurulu
Üyeleri; Fatih Yaðlý, Adnan Kahraman, Abdülkadir Tezcan, Abdurrahman
Köseoðlu, Fatih Mehmet
Cansýz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarette
Çelik,
1994 yýlýnda kurulan Muradiye Mezunlarý Derneðinin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, "Muradiye gençliði olarak sahip olduðumuz ilim ve irfan potansiyelini, yakýn
bir geleceðin özlenen
Türkiye'si için sarf etme
gayreti
içerisindeyiz.
10.000 üzerinde üyemiz
bulunmakta ve dernek
olarak üyelerimizin her
sorununda, sýkýntýsýnda,
sevincinde hep yanlarýndayýz. Bu sene derneðimizin 20. Yýlýný kutlayacaðýz. Sizi de bu önemli
günümüzde yanýmýzda
görmek isteriz" dedi.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ise, "Dernek
olarak; yeni mezun olan
üyelerinizi bilgi ve birikimlerinizle yönlendirin,
koruyun, çevrenizden
faydalý bir þekilde yararlandýrýn, yardýmcý olun.
Çizgilerinizi iyi belirle-
Baþkanlar
makamda
Belediye baþkanlarý Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Ý
Muradiye Mezunlar Derneði yönetimi Salim Uslu’yu ziyaret etti.
yin. Türkiye'ye nasýl katký
verebiliriz ona bakýn. Dar
düþünceler günü kurtarýr.
Dar düþüncede olmayýn,
güne deðil geleceðe bakýn. 20. Yýlýnýz þimdiden
skilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü, Uðurludað
Belediye Baþkaný Remzi Torun,
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret ettiler.
Baþkanlar, Uslu'ya "hac
ibadetiniz hayýrlý olsun. Kutsal
topraklarda sol ayaðýnýzda oluþan
enfeksiyon nedeniyle
rahatsýzlýðýnýzý öðrendik. Geçmiþ
olsun. Acil þifalar diliyoruz."
diye konuþtular.
Belediye Baþkanlarý
ziyarette ayrýca ilçelerinde
yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da
bilgi verdiler. (Haber Merkezi)
‘Erken seçim
kesinlikle yok’
Parti Grup
AK
Baþkanvekili
Naci Bostancý,
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Ceylan Baðcý’yý kutladý
AK
Parti il baþkanlarý
toplantýsýna katýlmak
üzere Ankara’da bulunan Ak
Parti Çorum il Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Çorum
milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý’yý ziyaret etti.
Genel Merkez binasýnda
gerçekleþen ziyarette Ceylan,
Baðcý’nýn AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý
görevine getirilmesinden dolayý
tebrik etti.
Milletvekili Baðcý’da
Ceylan’ýn ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
partisinin Yozgat il
teþkilatýnca Bilal
Þahin Kültür
Merkezi'nde
düzenlenen Danýþma
Meclisi Toplantýsý'nda
yaptýðý konuþmada,
erken genel seçimle
ilgili tartýþmalara da
deðindi.
Bostancý "Erken
seçim var mý yok mu
merak edenler var.
Erken seçim yok.
Kesin bir biçimde
erken seçim yok"
dedi. Bostancý, belki
mevsim nedeniyle
ayarlama
yapýlabileceðini ama
erken seçim lafýný hak
edecek bir
düzenlemenin söz
konusu olmadýðýný
Çiftin nikâh þahitliðini; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amir Salim Uslu yaptý.
Naci Bostancý
vurguladý.
Bostancý, "Bunun
için heyecan yapan
birileri var ise AK
Parti bu kadar yýl
erken seçimlere karþý
çýktý þimdi kendi
erken seçim yapýyor
diye hevesle
bekleyenler varsa
hevesleri kýrýlacak
ama erken seçim yok"
ifadelerini kullandý.
Haber7
Uslu nikah þahidi
oldu
Ý
þadamý hemþehrimiz Bekir ve
Dilek Taþkaldýran'ýn oðlu
Hasan Cem Taþkaldýran hayatýný
Nazire ve Talat Özcan'ýn kýzý
Gözde Özcan ile birleþtirdi.
Çiftin nikâh þahitliðini; AK
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amir Salim Uslu,
Bursa Milletvekili Önder Matlý,
AK Parti 22 ve 23.Dönem
Çorum Milletvekili Agah Kafkas
ile Murat Özcan yaptý.
Genç çiftleri kutlayan Salim
Uslu, "ömür boyu saadetler
dilerim. Mutluluðunuz daim
olsun" dedi.Haber Merkezi
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
9
OTOPARK sektörün nabzýný tuttu
Daralan pazara yeni
markalar katýlacak
Ç
orum'un ilk ve tek
otomobil sayfasý olan
OTOPARK tarafýndan
düzenlenen 'Tanýtým Günleri'
sona erdi.
Gazeteniz Hakimiyet'in
ilgiyle takip edilen OTOPARK sayfasý ile otomotiv
sektörünün önde gelen kuruluþlarýnýn iþbirliðinde gerçekleþtirilen 'OTOPARK Tanýtým Günleri'nin yedincisi 14 24 Ekim 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþti.
2 hafta süren etkinlikte,
10 seçkin markanýn 100’ü aþkýn
binek ve ticari araç modeli tanýtýldý.
Çorum’da faaliyet gösteren 8
farklý otomotiv firmasýnýn evsahipliði yaptýðý OTOPARK Tanýtým
Günleri'nde servis hizmetleri hakkýnda da bilgiler verildi.
diðine iþaret edilirken
bu nedenle pazarda geçen yýla göre yüzde 20
oranýnda daralma yaþandýðý açýklandý.
Yenilenen modellerin de etkisiyle kýsmi
bir hareketlilik bekleyen sektör temsilcileri,
satýþ rakamlarýnýn yýlýn
son çeyreðinde daha da
artmasýný, özellikle Kasým-Aralýk döneminde
dikkat çeken bir canlýlýk
yaþanmasýný ümit ettiklerini ifade ettiler.
YENÝ MARKALAR
YOLDA
OTOMOTÝV SEKTÖRÜNDE DARALMA
Sektörün içerisinde bulunduðu durum hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan firma yöneticileri, ülke ve dünya
gündemindeki meselelerin ekonomiyi olumsuz etkilediðini kaydettiler.
Özellikle Türkiye’ye komþu ülkelerde yaþanan
savaþ ve kargaþa ortamýndan etkilenen ekonomik sistemde en önemli faturanýn otomotiv sektörüne kesil-
Çorum’un otomotiv sektöründeki yerine de dikkat
çeken yetkililer, “Satýþ ve
servis hizmetleri açýsýndan
Çorum, otomotivde bölge üssü konumunu sürdürüyor” diye konuþtular.
Citroen, Dacia, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Opel,
Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen gibi dünyanýn
önde gelen otomotiv markalarýnýn Çorum’da bayilerinin bulunmasýnýn þehri cazibe merkezi yaptýðýný anlatan sektör temsilcileri, 2015 yýlýnda Skoda’nýn yaný
sýra bazý yelpazeye yeni markalarýn eklenebileceðini
kaydettiler.
Servis hizmetleri alanýnda Amasya, Çankýrý,
Yozgat, Kastamonu, Tokat
ve hatta Sivas gibi illerden
müþteri çeken Çorum otomotiv sektörünün, sigorta
þirketlerinin farklý illere
yönelmesi karþýsýnda prestij gücünü kullanarak yaralarýný sarmaya çalýþtýðý
ifade edildi.
Satýþ ve servis alanýndaki daralmaya raðmen
gelecekten umutlu olduklarýný vurgulayan sektör
temsilcileri, hizmet kalitesi ve müþteri memnuniyetinde yeni baþarýlara imza
atacaklarý inancýný dile getirdiler.
Geçen yýla göre daralma yaþayan sektör yýlýn son çeyreðinde hareketlilik bekliyor.
TEÞEKKÜR
Çorum Hakimiyet Gazetesi Otopark Otomobil Sayfasý tarafýndan düzenlenen
7. OTOPARK TANITIM GÜNLERÝ’ne ev sahipliði yapan;
AHLATCI
EVLÜCE
KARAKAÞLAR
KARATAÞ
MEROTO
SÝMA
ÞAHÝN
ÞAMLIOÐLU
Otomotiv firmalarýna teþekkür ederiz.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Fiat Doblo 1.6 Multijet Dyn2011
Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2010
Fiat Marea 1.6 Exclusive 2004
Fiat Palio 1.6 16V HL
1999
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006
Ford T. Connect K210 S1.8 2013
Ford Focus 1.6 Ti-VCTStyl 2013
Honda Accord 2.0 Executiv 2009
Hyundai i20
2010
Lada Samara 1500
1991
Mazda 626 2.0
1999
Opel Insignia 2.0 CDTIEdit 2011
Opel Vectra 2.0 GLS
1997
Opel Vectra 2.0 CD
1998
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Fluence 1.5 DCI 2012
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Kangoo MultixExp 2011
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Fiyatý (TL)
32 bin
28 bin
16 bin 500
14 bin
23 bin
31 bin
53 bin
59 bin
25 bin
6 bin
19 bin
63 bin
18 bin
18 bin
31 bin
7 bin
12 bin 500
10 bin
16 bin 500
43 bin
15 bin 500
23 bin
34 bin
22 bin
Renault Megane 1.6
2009
Renault Scenic 1.6 RXT 2001
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2010
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Doðan S
1996
Tofaþ Þahin 1.6
1992
Toyota Corolla 1.6 XLÝ
1997
Toyota Corolla 1.6 Terra 2001
Toyota Corolla 1.4 Special 2002
Toyota Corolla 1.6 Comfort 2011
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.6 Comf 2000
Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2011
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Volkswagen Polo 1.2 TDI 2014
28 bin
21 bin
7 bin 500
42 bin
8 bin
7 bin
7 bin 500
16 bin
21 bin
18 bin 500
49 bin
36 bin
23 bin 500
57 bin
36 bin
49 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen
rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
27 EKÝM 2014
CAMÝ VE GENÇLER BULUÞMASINDA BÜY
GENÇLER CAMÝYE
Gençler cami çaðrýsýný
G
ençler,
Müftü
Mehmet
Aþýk'ýn cami buluþmasý ile ilgili
çaðrýsýna kayýtsýz
kalmayýp, camiye
koþtu.
Camide saf tutan
cemaatin içeresindeki gençlerin varlýðý,
cemaat baþta olmak
üzere, þahit olan
herkes tarafýndan
büyük bir memnuniyet ve mutlulukla karþýlanýrken,
türlü tehlikelerle
çevrelenmiþ gençlerimizin camiyi tercih ediþi, gelecek
adýna da büyük
umutlar verdi.
Gençlerin camilere
davetinin hayat bulduðu buluþma,
önümüzdeki haftalarda katýlýmýn
artarak devam edeceðinin müjdesi
olurken, özellikle
anne ve babalar
baþta olmak üzere,
çocuklarýmýzýn ve
gençlerimizin din ve
ahlak üzere yetiþmesi için herkese
düþen görevler bir
kez daha gündeme
taþýndý.
Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin, batýl meþgalelerle zamanýný
çürütüp, zararlý
alýþkanlýk ve
davranýþlarýn
pençesinde yok
oluþunu izleme
gafletine düþmek
yerine, camilere
koþmasýna kapý
açanlarýn çaðrýlarýný
önemsemeliyiz.
EROL TAÞKAN
M
üftü Mehmet Aþýk'ýn Gençlerle Cami Buluþmasý
çaðrýsýnýn ilk buluþmasý, cumartesi sabah
namazýnda Ulu Cami'de büyük bir coþkuyla
gerçekleþtirildi. Camiyi tamamen dolduran cemaatin arasýnda yer alan gençler ve çocuklarýn varlýðý, sabah namazýný
bayram namazý bereketiyle buluþturdu.
Ezanla birlikte Allah için sýcak yataklarýný terk edip,
caminin yolunu tutan gençler, gönüllerindeki iman ateþini,
cemaatle buluþarak dev bir meþaleye dönüþtürdü.
Geleceðimiz olan gençleri yolundan sapýtýp, kimliðini
ve benliðini unutturmak için tuzak kuranlara inat, kurtu
luþun dinde olduðunu bilen gençlik, bu milletin umudu
olduðunu, geleceðini Allah'ýn emri üzere saðlam temellerle
inþa ettiðini bir kez daha gösterdi.
Her cumartesi günü sabah namazýnda yýl boyu devam
edecek olan buluþmalarý bizzat or
Mehmet Aþýk, namazdan sonraki vaazýnda kýsaca caminin,
namazýn ve gençlerin camiye koþuyor olmasýnýn anlamlarý
na kýsaca deðinerek, gençler ve çocuklar baþta olmak üzere
‘Gençlerimizin geleceðine
birlikte sahip çýkacaðýz’
M
üftü Mehmet Aþýk, sabah namazý
sonrasýnda özellikle camide bulunan gençlere ve çocuklara hitaben yaptýðý sohbetinde, namazýn ve caminin önemine dikkat çekti. Cemaatte yer alan
büyüklere seslenen Müftü Aþýk,
"Gençlerimizin geleceðine hep birlikte
sahip çýkacaðýz ve onlarý din ve ahlak
üzerine yetiþen bir nesil olarak hayata
tutunmalarýný saðlayacaðýz." dedi.
Bir toplumun en kýymetli varlýðýnýn
gençler olduðuna dikkat çeken Müftü
Mehmet Aþýk, gençlerin kötü alýþkanlýk-
larýn pençesine düþmekten koruyacak
yegane gücün Ýslam Dini'nde olduðunu,
gençleri Ýslam'la buluþturmanýn yolunun
da camilerden geçtiðini kaydetti.
Kürsüden kýsa bir vaazla düzenlenen
cami buluþmalarýnýn önemine dikkat
çeken Müftü Aþýk, her hafta düzenlenecek olan gençler buluþmasýna, tüm
Çorumlular'ý davet etti.
Ýþitme engelliler için el iþareti ile
çevirinin de yapýldýðý sohbette, gençler
baþta olmak üzere cemaat pür dikkat
anlatýlanlarý dinledi.
Hamit Cami cemaati de
buluþmaya katýldý
amit Camii
H
Ýmam Hatibi
Gazi Hoþ ve
cemaati, sabah
namazýný kýldýktan
sonra, Ulu Cami’ye
gelerek gençler
buluþmasýna ortak
oldu. Müftü Mehmet
Aþýk’ý uygulamadan
dolayý tebrik eden
Hamit Cami
cemaati, Aþýk’la birlikte hatýra fotoðrafý
çekindi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
UÞMASINDA BÜYÜK COÞKU
11
MÝYE AKIN ETTÝ
Çorba bardakta
muhabbet dorukta
N
ençleri yolundan sapýtýp, kimliðini
için tuzak kuranlara inat, kurtulen gençlik, bu milletin umudu
lah'ýn emri üzere saðlam temellerle
a gösterdi.
sabah namazýnda yýl boyu devam
bizzat organize eden Müftü
n sonraki vaazýnda kýsaca caminin,
miye koþuyor olmasýnýn anlamlarýnçler ve çocuklar baþta olmak üzere
tüm cemaati hassasiyetinden dolayý tebrik etti.
Namazýn ardýndan cami bahçesine çýkan cemaat, çorba
sürprizi ile karþýlaþtý. Kazanlar dolusu hazýrlanan çorba,
bardaklarda cemaate ikram edildi.
Seher vaktinin bereketiyle bereketlenen çorba sofrasýnýn
sýcaklýðý, her yudumda gönülleri ýsýttý. Rahmet ve bereket
izinden baþka hiç bir gündemi bulunmayan cami bahçesi,
kardeþliðin, sevginin, saygý ve hürmetin adresi oldu. Ýnsanlarýn yüzündeki tebessüm, gözlerindeki memnuniyet ýþýðý,
tüm yaþananlarýn gönüllere huzur olup aktýðýnýn en açýk
göstergesi oldu.
Çocuklar yine nur saçtý
S
abah namazýna babalarý ile birlikte
gelen çocuklar, adeta camiye nur
saçtý. Günahsýz kalpleri ile melekten
farksýz olan çocuklarýn duasý, cemaatin
duasýna karýþýrken, onlarýn aminleri ile
büyüklerin aminleri elele tutuþup,
amaz çýkýþý
çorba
ikramýyla
karþýlanan cami
cemaati, iki
koldan daðýtýmý
yapýlan çorbalardan aldý.
Çorba
sofrasýndan öte,
muhabbet
sofrasýna
bürünün Ulu
Cami bahçesi,
sabahýn
bereketiyle
bereketlenirken,
Müftü Mehmet
Aþýk, Ulu Camii
Baþ Ýmam Hatibi
Kur'a Hafýz
Mustafa Gökmen
ve müftü yardýmcýlarý da sýraya
girerek ikram
edilen çorbadan
içti.
Yaklaþýk
yarým saate yakýn
devam eden
çorba ikramýnda
birbirleriyle sohbet etme imkaný
bulan cemaat,
uygulamadan
duyduðu memnuniyeti, "Sebep
olanlardan Allah
hem bu dünya da
hem de ahirette
razý olsun"
dualarýyla dile
getirdi.
En küçük bir
kaþ çatmanýn bile
yaþanmadýðý rahmet mekanýnda,
gönüller din
kardeþliðini paylaþýrken, dualar
da bu kardeþliðin
hayatýn tüm alanlarýna yayýlmasý
yönünde dile
geldi.
Damat düðün telaþýna
raðmen camiye geldi
B
oðabaðý Köyü'nde
düðünü olan damat
Mikail Ateþ, Ulu
Cami'de gerçekleþtirilen
Gençler Buluþmasý'na
geldi.
Müftü Mehmet Aþýk'a
düzenlenen buluþma için
teþekkür eden damat Ateþ,
düðün telaþýna raðmen,
çaðrýyý duyup camiye koþtuðunu söyledi.
12 PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Deniz Feneri, ‘Su Hayattýr’ projesini Çorum’da tanýttý
Çorumlular, Afrika’yý
suya kavuþturacak
RECEP MEBET
D
eniz Feneri Derneði’nin baþlattýðý yardým kampanyasýna destek veren Çorumlu hayýrseverler, kara
kýta Afrika’da su kuyularý açtýracak.
Deniz Feneri Derneði tarafýndan düzenlenen ‘Su Hayattýr’ projesi tanýtým toplantýsý önceki gün Çorum’da gerçekleþti.
Ýnci Restoran’da düzenlenen programa Vali Ahmet
Kara’nýn eþi Mesude Kara, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
Deniz Feneri Derneði Ýletiþim Koordinatörü hemþehrimiz Recep Koçak, Ankara Þube Koordinatörü Hamit
Kunt, Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý ve
Deniz Feneri gönüllülerinin de hazýr bulunduðu toplantý
dernek faaliyetlerinin anlatýldýðý slayt gösterisiyle baþladý.
‘SU GÝBÝ AZÝZ OLUN’
Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Deniz
Feneri Derneði Ankara Þube Koordinatörü Hamit Kunt,
yurt içi ve yurt dýþýndaki yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.
“Deniz Feneri, toplumun küllenmiþ yardýmlaþma
duygularýný yeniden canlandýrdý” diyen Hamit Kunt,
“2008 yýlýnda yaþanan karalama süreci, Derneðimizi zayýflatsa da iyilik filizlerinin yeþermesine ve dünyaya yayýlmasýna vesile oldu” dedi.
Ýslâm inancýna göre dünya hayatýnda iyilik çýðýrý
Hamit Kunt
açanlarýn amel defterlerinin ahirette de kapanmayacaðýný
hatýrlatan Kunt, “Çorumlu hayýrseverlerin katkýlarýyla
yüzyýlýn iyilik hareketi Deniz Feneri’ni hak ettiði yere taþýmayý hedefliyoruz” diye konuþtu.
2014 yýlý kurban baðýþlarý ve yardýmlarýn ulaþtýrýldýðý ülkelerden örnekler veren Kunt, Kenya, Gürcistan,
Bangladeþ, Arakan ve Fildiþi’nde gerçekleþtirdikleri insani yardýmlarý anlattý. Kunt, Afrika halký baþta olmak üzere müslümanlarýn tüm dünyada büyük bir mahrumiyet
içinde olduðunu ifade etti.
Suya muhtaç insanlarýn ve yetimlerin yaþadýðý drama da dikkat çeken Kunt, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Mazlum müslümanlarýn kendi içinden çýkmýþ liderlere ihtiyacý var. O nedenle eðitim yardýmlarý çok önemli.
Deniz Feneri Derneði olarak özellikle yetimlere yönelik
okul ve yurtlar yaptýrýyoruz. Sadaka-i cariye niteliðindeki
su kuyularýna da büyük önem veriyoruz. Bu amaçla ‘Su
Hayattýr’ adlý bir proje baþlattýk. Türkiye, hali hazýrdaki
binlerce su kuyusu ile Afrika’ya hayat veriyor.
Deniz Feneri’ne atýlan iftiralar, aslýnda bu milletin
iyilik duygularýna atýlan iftiralardý. Çok þükür hukuki süreçle birlikte gerçekler ortaya çýktý ve Deniz Feneri’nin
nasýl bir operasyona maruz kaldýðý anlaþýldý. Bu süreç boyunca sabýrla tüm geliþmeleri izleyen ve Deniz Feneri’nin
ýþýðýný yansýtan Çorum Gönüllü Kooridinatörümüz Yasemin ve Hayrettin Eyvazlý çifti baþta olmak üzere, gönüllülerimize ve tüm Çorumlu hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”
‘HÝÇBÝR ÝYÝLÝK BOÞA GÝTMEZ’
Recep Koçak
Düzenlenen toplantýya protokol eþleri de büyük ilgi gösterdi.
Dernek yetkilileri, toplantýya katýlan davetlilere yardým projelerini anlattý.
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Afrika’da su kuyusu açtýrma sözü verdi.
Deniz Feneri Derneði, su kuyusu ve yetim projelerine destek bekliyor.
Deniz Feneri Derneði
Ýletiþim
Koordinatörü
hemþehrimiz Recep Koçak, mazlum milletlerin
umudu olan Türkiye’nin
dünya çapýnda yardým çalýþmalarýna imza attýðýný
söyledi.
“Uluslararasý yardým
faaliyetleriyle ülkemizin
itibarý yükseliyor” diyen
Recep Koçak, bu sayede
hem kültürel hem de kardeþlik baðlarýnýn güçlendiðini kaydetti.
‘Su Hayattýr’ projesi
tanýtým toplantýsýnda konuþan Koçak, Deniz Feneri
Derneði Çorum gönüllülerinin evsahipliði yaptýðý organizasyonda emeði geçenleri kutladý.
Muharrem Ayý’nýn
baþlangýcý ve Hicri Yýlbaþý
nedeniyle birlik ve beraberliðin önemine deðinen
Koçak, “Eðer biz çalýþmaz
ve mazlumlara yardým eli
uzatmazsak siyonizm ve
misyonerlik teþkilatlarý çalýþmaya devam ediyor” dedi.
Dünyayý yeniden fethetmenin yolunun sivil
toplum kuruluþlarýna sahip
çýkmaktan geçtiðine iþaret
eden Koçak, “Deniz Feneri, 55’ten fazla ülkede Türkiye’yi temsil ediyor. Uluslararasý yardým faaliyetlerimizle ülkemizin itibarýný
artýrýrken
müslümanlar
arasýndaki hem kültürel
hem de kardeþlik baðlarýný
güçlendiriyoruz.” diye konuþtu.
Güçlenen
Türkiye’nin bölgesinde oyun kuran bir ülke haline geldiðini vurgulayan Koçak,
“Dünyanýn dört bir yanýndaki mazlum milletler, ülkemizin selameti için dua
ediyorlar. Bizler de onlarý
unutmuyor ve yardýmlarýnýzý ulaþtýrýyoruz. Hiçbir
iyilik boþa gitmez. Bu toplantýdan nice hayýrlar doðacaðýna inanýyor, yardým
projelerimiz için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz.” dedi.
Bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn su kuyusu ve
yetimlere yönelik baðýþ sözü verdiði toplantý, teþekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Programda Çorum
Belediyesi adýna Baþkan
Külcü’nün eþi Hatice Külcü’ye, Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül’e ve Ýnci Restoran iþletmecisi Mustafa
Özbayram’a þükran belgesi
verildi.
Organizasyona destek verenlere ve Dernek faaliyetlerine katkýda bulunanlara teþekkür belgesi verildi.
C4 Cactus Tanýtým ve Test Sürüþü Etkinliði, Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv’de gerçekleþti.
Citroen’in yeni modeli Þahin Otomotiv’de
C4 Cactus’e
renkli tanýtým
RECEP MEBET
vi görerek, otomobili
dýþarýdan
gelecek
eni Citroen C4
ufak darbelere karþý
Cactus,
Çokoruyor. Airbump'da
rum’da görücüye çýkkullanýlan TPU (tertý.
moplastik polüretan),
C4 Cactus Tanýadlý özel malzeme
tým ve Test Sürüþü Etrenk atmama özelliði
kinliði önceki gün Citde taþýyor. Tüm zorlu
roen yetkili satýcýsý
kullaným testlerinden
Þahin Otomotiv’de
geçen Airbump'lar
gerçekleþti.
özel bir bakýma ihtiEtkinliðe CHP
yaçlarý olmadýðý gibi
Çorum Milletvekili
aracýn bakým ve onaTufan Köse, AK Parti
rým maliyetlerinin de
Ýl Baþkaný Ahmet Sadüþmesine katkýda
mi Ceylan, Çorum Þobulunuyor.
förler ve Nakliyeciler
Kompakt ve haOdasý Baþkaný Tahsin
fif bir platformda üreÞahin, MÜSÝAD Þube
tilen ve yeni nesil
Yeni Citroen C4 Cactus, Çorum’da görücüye çýktý.
Baþkaný Rumi Bekimotorlarýn kullanýlroðlu, bazý daire amirmasýyla C4 Cactus'ün aðýrlýðý C4'e göre 200 kg daha
leri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok saazaltýlmýþ durumda.
yýda davetli katýldý.
1.2 HP'lik VTi 82 motor versiyonu, 100 km'de
Þahin Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Þa4,6 lt benzin tüketim deðerine sahip olurken; emishin Görücü, Genel Müdür Serdar Görücü, Satýþ Müyon deðeri 107 CO2/km olarak gerçekleþiyor. Ayný
dürü Koray Tutkun, Sigorta Müdürü Ýlkay Özçakýr,
motorun e-VTi 82 ( Euro 6 ) versiyonu ise ETG
Servis Sorumlusu Doðan Gür, Servis Danýþmanlarý
isimli otomatikleþtirilmiþ bir þanzýman ve ‘Stop &
Menþure Bektaþ ve Canan Sevinç, Satýþ DanýþmanStart’ sistemi ile birlikte sunuluyor. Bu versiyonun
larý Alparslan Çorumlu, Ayþe Onat ve Mustafa Savaþ
yakýt tüketimi 100 km'de sadece 4,3 litre oluyor.
Gülbahar’ýn da hazýr bulunduðu etkinliðe Citroen
Emisyon deðeri ise 98 CO2/km olarak gerçekleþimüþterileri de büyük ilgi gösterdi.
yor.
Müzik dinletisi ve çeþitli gösterilerin de yer alCitroën C4 Cactus e-HDi 92 modelinde Stop &
dýðý etkinlikte pastayý CHP’li Tufan Köse ve AK
Start sistemine sahip 1.6 dizel motor kullanýyor.
Parti’li Ahmet Sami Ceylan birlikte kesti.
ETG6 otomatikleþtirilmiþ þanzýman ile sunulan moKokteyl ile devam eden programda davetlilere
del 100 km'de 3,5 litre yakýt tüketim deðerine sahip.
yeni C4 Cactus’ü tanýtan Satýþ Müdürü Koray TutC4 Cactus, Live, Feel ve Shine donaným seçeneklekun, “Citroen’in gözde modelleri arasýnda yer alan
riyle piyasaya sunuluyor.
C4’ün Cactus versiyonunu müþterilerimizin beðeniYeni Citroen C4 Cactus’u yakýndan görmek,
sine sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi.
test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi An“Sýra dýþý tasarýmý ve sahip olduðu özelliklerle
kara Yolu 1. kilometrede hizmet veren Þahin Otomodikkatleri üzerinde toplayan C4 Cactus’ün büyük iltiv’e davet ediyoruz.”
gi göreceðine inanýyoruz”
diyen Tutkun, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Her açýdan hýzla deðiþen dünyada otomobil
kullanýcýlarý ve onlarýn
beklentileri de sürekli deðiþim gösteriyor. Ýþte böyle bir dönemde Citroen,
bugünün müþteri beklenti
ve ihtiyaçlarýna en iyi þekilde cevap verebilmek
adýna C4 Cactus'ü üretti.
C4 Cactus rekabetin
en yoðun olduðu C ve B
Þahin Otomotiv, Citroen’in yeni modeli C4 Cactus’ü tanýttý.
Crossover segmentlerinin
tam ortasýnda konumlanan, fonksiyonelliði ve
çekiciliði birleþtiren sýra
dýþý tasarým anlayýþý ile
ayrý bir yerde duruyor.
Araç, akýlda kalan ve kolay fark edilir kendine has
bir tasarýma sahip. Sürüþ
sýrasýnda gözler üzerinizde ve etraftan gelecek sorulara hazýrlýklý olun.
Citroen C4 Cactus,
Türkiye'de benzinli ve dizel olmak üzere iki farklý
motor tipi ile satýlýyor. DiDüzenlenen tanýtým etkinliðine çok sayýda davetli katýldý.
zel model sadece ETG6
otomatikleþtirilmiþ þanzýman ile satýþa sunulurken;
benzinli model ise düz vites ve ETG otomatik þanzýman seçeneðine sahip.
Citroen Cactus'ü çepe çevre kaplayan Airbump, ön-arka tamponlar
ve kapýlarda yer alýyor.
Çikolata rengi, koyu gri,
kum gri, siyah olmak üzere dört farklý renkte sunulan Airbump: Yumuþak
deri ile kaplý olan bu hava
kapsülleri amortisör göre-
Y
Yeni C4 Cactus’ü yakýndan görmek ve test etmek isteyenler Þahin Otomotiv’e davet edildi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:3 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:175
2014
27
EKÝM
Balýk Fýrtýnasý - Balkan Misâký'nýn
kabûlü (1932) - Halep'in ingilizlerce
iþgâli (1918)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.30
05.57
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.31 AKÞAM 16.53
14.23 YATSI
18.13
Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç,
Allahü teâlânýn ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur. Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÞAHÝN ECZANESÝ
EBRU GÜBEN
M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C
- METROPOL YANI
234 73 00
Ortadoðu coðrafyasý parçalanýrken
Âkif ve Ýttihad-ý Ýslâm fikri
u yazý, bundan önceki iki
B
yazýnýn son bölümü. Daha
önce Osmanlý Devleti'nin par-
rindeki bir þiirinde; "Neden
hükûmete Kur'an'la baðlý Arnavud'u/Ayýrdýnýz da harab
çalanma sürecinde, devletin bu
ettiniz bütün yurdu?" diyerek
tehlikeden kurtulmasý için
kavmiyetçi tepkiyle Osmanönerilen iki çare, "Osmanlýcýlýya isyan eden Arnavutlarý
lýk" ve "Türkçülük" üzerinde
þiddetle eleþtirmiþtir. Çünkü
durmuþtum. Ýlkinde parçalano, yukarýda deðindiðim gibi,
maya karþý, Osmanlý hâkimi"Ýslâm birliði" düþüncesini,
yeti içindeki bütün unsurlarýn
tüm Müslümanlarýn tek bir
"Osmanlý milleti" þemsiyesi
millet olduklarýný, bu coðrafaltýnda kalmasý öneriliyordu.
yanýn esas itibariyle tek bir
Ýkincisinde, özellikle Balkan
"vatan" olduðunu savunuyorSavaþý sonrasýnda baþlayan etdu. Nitekim verdiði bir vaaznik milliyetçilik hareketleri,
daki þu satýrlar bu bakýmdan
Türk aydýnlarýnýn bir kýsmýný
önemlidir:
Prof. Dr. Alâattin Karaca
"Türkçülük" düþüncesine gö"Ey cemaat-i Müslimîn
Muðla Sýtký Koçman Ünv.
türmüþtü. Ýkinci Meþrutibilmiþ olunuz ki MüslümanEdebiyat Fakültesi Muðla.
yet'ten sonra, bu daðýlma sürelýkta kavmiyet yoktur. Resulcinde, devletin parçalanmasýi Ekrem sallallahu aleyhi vena karþý önerilen bir baþka çasellem Efendimiz Hazretleri
re de "Ýttihad-ý Ýslâm" fikridir. Bu fikrin önde
'kavmiyet gayreti güdenler bizden deðildir.' bugelen savunucularýndan biri de þüphesiz Ýstiklâl
yurmuþtur. Þayet kiminiz Araplýðýna, kiminiz
Marþý þairimiz Mehmet Âkif Ersoy.
Arnavutluðuna, kiminiz Türklüðüne, kiminiz
Aslýnda bütün bunlar neden gündemimiz- Kürtlüðüne sarýlacak, sizi rabýtalarýn en metini
de, diye sorulabilir. Çünkü Ortadoðu coðrafya- ile birleþtirmiþ olan din kardeþliðini bir tarafa
sýnýn ve Türkiye'nin de son yýllarda gündemini býrakacak iseniz, neûzubillah, hepiniz için husiþgâl eden en önemli sorundur bunlar. Türki- rân-ý mübin muhakkaktýr."
ye'de Anayasa baðlamýnda zaman zaman tartýþBir baþka þiirinde, yine Osmanlýya isyan
maya açýlan "vatandaþlýk" tanýmý, üst kimlik,
eden Arnavutlara hitab ederek;
alt kimlik, yer adlarý, coðrafi bölge adlarý vb.
"Hani, milliyetin Ýslâm idi… Kavmiyet ne!
tartýþmalarý, bu coðrafyanýn kimi bölgelerine
Sarýlýp sýmsýký dursaydýn a milliyetine."
(Irak, Suriye ve Türkiye) bir hastalýk gibi bulaþan "Kürt milliyetçiliði" ve en son olarak da
dizelerinde þiddetle tenkit eder. Ziya GöSuriye ve Irak'ta baþ gösteren, Türkiye'ye de kalp'ýn ileri sürdüðü "Turancý" düþünce de ona
sýçratýlmaya çalýþýlan mezhepsel ve etnik çatýþ- göre, Ýslâm coðrafyasýný, birbirinden ayýrmakmalar… Görülüyor ki, Ayne'l-Arap (Kobani)'ta tan baþka bir þey deðildir. Bu baðlamda;
bu sorun bölgeye de yayýlma istidadý göstere"Cem'iyyete bir fýrka dedik, tefrika çýktý
rek hortlamýþ bulunuyor. Osmanlý Devleti'nin
Sapsaðlam iken milletin erkânýný yýktý.
parçalanma sürecinde karþýlaþtýðý bu tür sorun'Turan ili' nâmýyle bir efsane edindik;
lar, Balkanlarý da içine alarak, yaný baþýmýzda
ve içimizde hâlâ devam ediyor. Ve þurasý bir re'Efsane fakat gâye!' deyip az mý didindik?
alite, Osmanlýcý refleks de, ulusçu refleks de bu
Kaç yurda vedâ etmedik artýk bu uðurda
çözülmeyi ve çatýþmayý engelleyemedi/engelElverdi gidenler, acýyýn eldeki yurda!"
leyemiyor… Daha doðrusu, daha önce "Osdiyerek, "Turan ili" idealini açýkça eleþtirir.
manlý milleti" tanýmlamasýnda olduðu gibi,
Özetle
Âkif, parçalanan devletin, etnik bir tepTürkiye Cumhuriyeti içindeki farklý unsurlarýn
bir kýsmýný da "Türk milleti" tanýmlamasý için- kiyle bir arada tutulamayacaðý düþüncesiydi.
Buna
karþý
önerdiði düþünce, "Ýslâm birliði" idi
de tutmak mümkün görünmüyor. Dahasý, yalnýzca Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde ka- ve bu düþüncesi dinî esaslara baðlýyordu kuþkusuz.
larak, bu soruna yaklaþmak da yetersiz ve doðru deðil. Çünkü bu, bölgesel bir sorun ve iþte
Günümüze gelince… Ortadoðu'da Ostam da bu nedenle soruna bir medeniyet coðraf- manlýcýlýkla hareket etme durumu ortadan
yasý perspektifinden bakmak gerek. Ýþte bu ya- kalktý; çünkü Osmanlý diye bir devlet yok. Ama
zýda, bölgesel bir perspektifle, Osmanlý döne- kuvvetli bir etnik çatýþma, son yýllarda mezhepminde, etnik veya dinsel çatýþmalara karþý aca- sel bir çatýþma da eklenmek istenerek, bölgeba Ýslâmcý refleks nasýldý, parçalanmaya karþý mizde etkisini sürdürüyor. Açýk konuþmak gerekirse, bölgemizde, özellikle Kürt unsuru -tane öneriyordu? Mehmet Âkif baðlamýnda buna bii ki kavmiyetçilik hissi taþýmayanlarý bundan
da kýsaca göz atýp konuyu kapatmak niyetinde- tenzih ederim- etnik saiklerle, kavmiyetçilik
yim.
hissiyle -týpký Arnavutlarýn yaptýðý gibi- MüslüMehmet Âkif, bu konudaki fikirlerini, man kardeþleriyle çatýþma pahasýna Irak'ta, Suözellikle Balkan Savaþý yýllarýnda baþ gösteren riye'de ve Türkiye'de "tefrika"ya sebep oluyor.
etnik çatýþmalarý konu edinen þiirlerinde dile Elbet bu etnik çatýþmanýn arkasýnda bölgeye
getirir. Bu þiirlerin çoðu, Safahat'ýn "Hakk'ýn yönelik çýkarlarý olan birtakým devletlerin rolü
Sesleri" kitabýnda yer alýyor. Ýstiklâl Marþý þa- var. Bu, geçmiþte de böyleydi. Þimdi bu coðrafyada "kavmiyet" hissiyle çatýþanlara -her
irimize göre, artýk Osmanlý içindeki gayr-i kim olursa olsun- Âkif'in dizeleriyle sormak isMüslim unsurlarý, bu çatý ve bir bayrak altýnda terim:
tutmak imkânsýzdý. Bu nedenle, Âkif çare ola"Nedir bu tefrika, yahu! Utanmýyor musurak "Ýslâm yurdu", âlem-i Ýslâm", "diyar-ý nuz?
Ýslâm", "dinimizin son yurdu", "Ýslâm'ýn son
Geçen fecâyi'e hâlâ inanmýyor musunuz?"
yurdu" örneklerinde görüldüðü üzere, þiirlerinEvet, bu coðrafyanýn parçalanmasýna karþý
de Ýslâm coðrafyasýný tek "vatan" olarak gören
bir anlayýþa sarýldý, milliyeti de "din" eksenli ta- Âkif'in önerdiði çare de bu idi. Þimdi tüm okurnýmlýyordu. Ona göre Müslümanlarýn hepsi, lara sormak isterim. Ýþte coðrafya, iþte sorunlar,
kavimleri ve dilleri ne olursa olsun tek bir mil- iþte çareler… Ne yapalým? Þunu da sorun!..
letti ve bu millete "Ýslâm milleti" adýný veriyor- Avrupa, ABD ve Rusya, kendi coðrafyasýnda
du. Bu baðlamda, hadis ve âyetlerden örnekler veya bu coðrafyada, hangi ana saikle politika
göstererek, Osmanlýda baþ gösteren "kavmiyet- üretiyor? Kendi kavmini himaye altýna alarak
çilik" hareketlerine þiddetle karþý çýktý. Hatta bu mý, din kardeþlerini himaye altýna alarak mý ya
çerçevede en çok eleþtirdiði unsur da, 1910'lu da ne din ne de kavmiyet beni ilgilendirir diyeyýllarda Osmanlýya karþý isyan eden kendi kav- rek mi?..
mi Arnavut âsilerdi. "Hakk'ýn Sesleri" adlý ese-
Gün Bu Gün…
Ýþte bu gün…
Doðudan,
Batýdan,
Güneyden,
Tefekkür
Kuzeyden…
Dünyamýz
Ýþte " aktý uhuvvet" bu…
Simalarda tebessümler…
Kucaklaþma ve kaynaþmalar…
Hal ve hatýr sormalar…
Býyýklarý yeni terleyen
mert delikanlýlar,
Beli bükülmüþ ihtiyar- Raþit Yücel
lar…
rasityü[email protected]
corumhakimiyet. net
Hanýmlar,
Edep timsali kýzlar…
Teyzeler,
Halalar,
Ve amcalar..
Çocuklar,
Aðabeyler,
Öðretmenler,
Öðrenciler,
Yýllarca görüþülemeyenler…
Ýþte hepsi burada…
El ele,
Kucak kucaða..
Gönül -gönüle…
Fikir- fikire..
Hac ve umre ibadetinde de ayný mana ruh
yaþatýlmalýdýr.
Çok hikmetlerinden biri de budur..
Ýfrat ve tefrit hiçbir zaman tasvip edilmez..
Hatta ifrat tefrite sebep olduðu için daha
muzýrdýr..
Ama irtibatta ve ihlasta öyle deðil..
Bunda ne kadar ifrat edilse yerindedir..
Özellikle bu zamanda ….
Ve bu günde..
Yeryüzünü ve semavatý heyecanlandýran
gündür bu gün..
Bir çok ruhun mesrur olduðu bir gündür
bu gün..
Bu zaman …
(Sürecek)
2.8335
2.8347
2.2379
2.2382
Gram
ALIÞ
88,70
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
METEOROLOJÝ
1- Mecitözü Dan’ýn Köyü’nden gelme Arif ÖZSOY.
2- Buðdüz Köyü’nden gelme Þaziye YAÐLI.
88.73
Yýl:24 Sayý: 7028
27 EKÝM 2014
PAZARTESÝ
KARTAL ECZANESÝ
VEFAT EDENLER
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
KÜBRA KARTAL
HÜRRÝYET CAD. NO : 2 SAAT KULESÝ YANI
505 01 02
13
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
27 EKÝM 2014
Ýskilip’te hibe desteði semineri
T
arým ve Kýrsal Kalkýnma Çorum Koordinatörlüðü’nce
(TKDK) Ýskilip’te bilgilendirme semineri düzenlendi.
Tüm Sanayici ve
Ýþadamlarý
Derneði
(TÜMSÝAD) Çorum
Þubesi’nin organize ettiði seminer Ýskilip Halk
Eðitim
Merkezi’nde
gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn açýþ
konuþmasýný yapan Ýskilip kaymakamý sayýn
Þuayib Gürsoy,
iþ
adamlarý ve bölge halkýna proje ve yatýrým çaðrýsýnda bulunarak Ýskilip’in kazanmasýnýn Çorum ve Türkiye’nin kazancý olduðunu söyledi.
Ýlçenin özellikle yöresel
el sanatlarý alanýnda iþadamlarýndan destek alabileceðini ifade etti.
Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu (TKDK) Ço-
TKDK Ýskilip’te bilgilendirme semineri düzenlendi.
rum Ýl Koordinatörlüðü
uzmanlarý, ipart programý proje çaðrýsý ile alakalý konularda kurumun
süt üretimi, et üretimi,
süt iþleme, et iþleme,
meyve-sebze iþleme, su
ürünleri, týbbý ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi veya iþlenmesi,
arýcýlýk, süs bitkileri, yerel tarým gýda ürünleri-
nin üretilmesi, el sanatlarý, kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðý konularýnda hazýrlanacak projelere destek verileceðini
ifade etti. 13 çaðrý döneminin 10 Kasým 2014
tarihinde baþlayacaðýný
belirten (TKDK) yetkilileri, konferensa katýlan larý bilgilendirdi.
2013 yýlý içerisin-
de 21 milyon TL'yi aþan
bir hibe desteðinin Çorumlu yatýrýmcýyla buluþturulduðuna vurgu
yapan yetkililer, Çorum
TKDK'nýn 42 il içerisinde 6. sýrada yer aldýðýný
dile gteirdiler.
Destek alacak yatýrýmcýlarýn öz semayelerinin olmasý gerektiðini
vurgulayan uzmanlar,
yatýrým için proje hazýrlanmasý çaðrýsýný yinelediler ve her türlü teknik
konuda yatýrýmcýlara
teknik destek vermeye
hazýr ve donanýmlý olduklarýný kaydettiler.
Mesai saatleri içerisinde 223 00 27 numaralý kurum telefonundan
her türlü bilginin alýnabileceðini aktaran uzmanlar, PTT Baþmüdürlük Binasý 3. katýnda bulunan kurum merkezine
bizzat gelerek de her
türlü bilgi ve desteði
alabileceklerini dile getirdiler.
TÜMSÝAD ÇorumÞube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise, kýsa bir tanýtým ve teþekkür konuþmasý yaparak
baþta Kaymakam Þuayib Gürsoy olmak üzere
emeði geçenlere teþekkür etti.Haber Merkezi
Tarýmsal yatýrýma % 50 hibe
T
arýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi,
kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý, yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluþturulmasýna iliþkin bazý yatýrým projelerine yüzde 50 hibe desteði verilecek.
Tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi,
kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý, yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluþturulmasýna iliþkin bazý yatýrýmlara yüzde
50 hibe desteði geldi.
Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn "Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda Tarýma Dayalý Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Hakkýnda Teblið" Resmi Gazete'nin bugünkü
sayýsýnda yayýmladý.
Teblið ile doðal kaynaklar ve çevrenin
korunmasýný dikkate alarak, kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve
tarýma dayalý sanayi entegrasyonunun saðlanmasý için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin
desteklenmesi, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý, yürütülmekte olan kýrsal
kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluþturulmasýna iliþkin usul ve esaslar belirlendi.
Ekonomik yatýrýmlar destekleme programý kapsamýnda, tarýmsal ürünlerin iþlenmesi,
depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni
tesislerin yapýmý, tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik
mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesi, tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve
paketlenmesine yönelik kýsmen yapýlmýþ yatýrýmlarýn tamamlanmasý, alternatif enerji kaynaklarý kullanan yeni seralarýn yapýmý, tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif
enerji kaynaklarýndan jeotermal ve biyogazdan ýsý veya elektrik üreten tesisler ile güneþ
ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapýmý, tarýmsal üretime yönelik modern
sabit yatýrýmlar, hayvansal orjinli gübre iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý hibe desteði kapsamýnda deðerlendirilecek.
Hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 50'sine
hibe desteði verilecek. Diðer yüzde 50'si oranýndaki tutarý baþvuru sahipleri kendi kaynaklarýndan temin etmekle yükümlü kýlýndý.
Ekonomik yatýrým konularýnda hibeye
esas proje gideri þu bedelleri geçemeyecek:
"Bitkisel ürün iþlenmesi, paketlenmesi
ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlardan yaþ
meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama
yatýrýmlarý için 3 milyon lirayý, bunun dýþýnda
kalan yatýrýmlar için 1 milyon lirayý, hayvansal ürün iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlara 3 milyon lirayý, su
ürünleri iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlara 3 milyon lirayý,
hayvansal orjinli gübre iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlara 1
milyon lirayý, alternatif enerji kaynaklarý kullanan yeni seralarýn yapýmýna yönelik yatýrýmlara 1 milyon lirayý, soðuk hava deposu
yapýmýna yönelik yeni yatýrýmlara 1 milyon lirayý, çelik silo yapýmýna yönelik yeni yatýrýmlara milyon lirayý, teblið kapsamýnda bulunan
konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik
yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere; alternatif enerji kaynaklarýndan
jeotermal ve biyogazdan ýsý veya elektrik üreten tesisler ile güneþ ve rüzgar enerjisinden
elektrik üreten tesislerin yapýmýna yönelik yeni yatýrýmlara 1 milyon lirayý, tarýmsal üretime yönelik modern sabit yatýrýmlardan mantar yetiþtiriciliði ve kültür balýkçýlýðýna yönelik sabit yatýrýmlara 1 milyon lirayý büyükbaþ
hayvan yetiþtiriciliðine yönelik sabit yatýrýmlara 1,5 milyon lirayý küçükbaþ ve kanatlý
hayvan yetiþtiriciliðine yönelik sabit yatýrýmlarda 1 milyon lirayý geçemeyecek."
Proje toplam tutarýnýn, belirlenen hibeye
esas proje tutarýný aþmasý durumunda, artan
kýsma ait iþlerin proje sahiplerince ayni katký
olarak finanse edilmesi ve yatýrým süresi içerisinde tamamlanmasý gerekecek.
Bu teblið kapsamýnda tarýmsal ürünlerin
üretimine yönelik bir hibe desteði verilmeyecek.
Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi kapsamýnda, baþka bir yatýrým tesisinde ilk iþlemesi yapýlan mamul ürünün ikincil iþlenmesine ve
paketlenmesine yönelik yatýrým teklifleri hibe
desteði kapsamýnda deðerlendirilmeyecek.
Un ve karma yem konularýnda yeni yatýrým tesisi baþvurularý kabul edilmeyecek.
Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme
ve kapasite artýrýmý dýþýndaki baþvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda sadece yaþ
çay üretiminin yapýldýðý illerdeki baþvurular
kabul edilecek.
Tarýmsal ürünlerin depolanmasýna yönelik yeni tesis baþvurularýnda sadece çelik silo
ve soðuk hava deposu hibe desteði kapsamýnda deðerlendirilecek.
Yatýrýmcýlar bu teblið kapsamýnda ekonomik yatýrým konularýnda sadece bir adet
proje baþvuruda bulunabilecek.
Yeni tesis ve tamamlama yatýrýmlarýna
yönelik baþvurularda yatýrým yerinin baþvuru
sahibi adýna olmasý ya da Hazine, belediye, il
özel idaresi, ticaret odasý, sanayi odasý, ziraat
odasý, ticaret borsasý, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Organize Sanayi Bölgesi, tarýma dayalý
ihtisas Organize Sanayi Bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden baþvuru sahibi adýna bu
tebliðin yayýmý tarihinden itibaren en az 7 yýl
tahsis/irtifak tesis edilmiþ veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odasý, sanayi odasý, ziraat odasý, ticaret borsasý ve Vakýflar Genel Müdürlüðünden bu tebliðin yayýmý tarihinden itibaren en az 7 yýl kiralanmýþ olmasý
gerekiyor. Kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik baþvurularda belirtilen kiralamalar dýþýndaki kiralamalar da kabul edilecek.
-Yatýrýmýn gerektirdiði inþaat alýmlarýna
ve makine alým giderlerine de destek var
Yatýrým uygulamalarýna ait, inþaat iþleri
alým giderlerine, makine, ekipman ve malzeme alým giderlerine de hibe desteði verilecek.
Yatýrýmcýlar tarafýndan, proje kapsamýnda satýn alýnacak ve hibe desteði verilecek
tüm makine, ekipman, malzeme ve inþaat iþleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle
yapýlacak sözleþmeler kapsamýnda saðlanacak.
Ýdari kýsýmlarla ilgili harcamalar, hibeye
esas inþaat giderinin yüzde 20'sini aþamayacak. Çelik silo, sera ve soðuk hava deposu yatýrýmlarý hariç, tüm yatýrýmlarda inþaat gideri
hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 80'inden
fazla olamayacak.
Her türlü borçlanma giderleri, faizler,
baþka bir kaynaktan finanse edilen harcama
ve giderler, kira giderleri, kur farký giderleri,
arazi, arsa ve bina alým bedelleri, bina yakýt,
su, elektrik ve apartman aidat giderleri, ayrý
faturalandýrýlmýþ nakliye, montaj giderleri,
bankacýlýk giderleri, denetim giderleri, KDV
de dahil iade alýnan veya alýnacak vergiler,
ikinci el mal alým giderleri, proje yönetim ve
danýþmanlýk giderleri, makine tamir ve parça
alým giderleri hibe desteði kapsamý dýþýna
alýndý.
Baþvurular bugünden itibaren altmýþ gün
içerisinde elektronik að üzerinden yapýlacak.
Ekonomik yatýrýmlarda proje ön deðerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmýþ
ve üzerinde proje puaný almýþ proje baþvurularý belirlenen "Genel Deðerlendirme Cetveli" kriterlerine göre puanlandýrýlacak
Genel deðerlendirme kriterleri puanlama
amacýyla bölümlere ve alt bölümlere ayrýldý,
her alt bölüme, 1 ve 5 arasýnda bir puan verilecek. Genel deðerlendirme kriterlerinden
toplam 65 ve üzeri puan alan yatýrým baþvurularýnýn deðerlendirilmesine devam edilecek.
Proje baþvurusunda bulunmuþ ve deðerlendirme neticesinde ön deðerlendirme kriterlerinden altmýþ ve üzeri, genel deðerlendirme
kriterlerinden de 65 ve üzeri puan alan baþvurulara ait; ön deðerlendirme puanýnýn yüzde
60'ý ve genel deðerlendirme puanýnýn yüzde
40'ý toplanarak elektronik að üzerinde nihai
puan belirlenecek.
Nihai puaný belirlenen baþvurular, ilin
önceliklerine göre sýralanmýþ sektörel bazdaki
proje konularýna göre gruplandýrýlacak ve her
gruba ait baþvurular nihai puanlarýna göre sýralanarak program teklif listesi hazýrlanacak.
Nihai deðerlendirme merkez proje deðerlendirme komisyonunca yapýlacak.
Kesinleþen deðerlendirme sonuçlarý il
müdürlüklerine yazýlý olarak bildirilecek. Ayrýca hibe desteðine hak kazanan baþvuru sahiplerine ait proje numaralarý www.tarim.gov.tr web sitesinde yayýmlanacak.
-Destek verilen yatýrýmlar illere göre deðiþiyor
Program çerçevesinde Afyonkarahisar,
Aðrý, Amasya, Ankara, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Nevþehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Þanlýurfa,
Uþak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde, yaþ meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatýrýmlarý hariç bitkisel
ürünlerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý, soðuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre iþlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasý, alternatif enerji kullanan yeni
sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularýnda yapýlacak yatýrýmlar için baþvurular
kabul edilecek.
Adana, Adýyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskiþehir,
Gaziantep, Gümüþhane, Hakkari, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kýrklareli, Kýrþehir, Kocaeli,
Muðla, Niðde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdað, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kýrýkkale, Batman, Þýrnak, Bartýn, Iðdýr, Yalova,
Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde
ise bitkisel ürünlerin iþlenmesi, paketlenmesi
ve depolanmasý, hayvansal ürünlerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý, su ürünlerinin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý,
soðuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý, alternatif enerji kullanan yeni sera,
alternatif enerji üretim tesisleri ile tarýmsal
üretime yönelik modern sabit yatýrýmlar için
baþvurular alýnacak.
Yatýrým projelerinin tamamlanma tarihi
1 Aralýk 2015 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatýrýmcýlarýn
talebi ve il müdürlüðünün uygun görmesi halinde kendi kaynaklarý ile 90 günü aþmamak
üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.
(A.A.)
Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ömer Akaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný
Op. Dr. Mehmet Duyar Tabip Odasý’ný ziyaret etti.
Elitpark’tan Tabip
Odasý’na övgü
E
litpark Hastanesi Baþhekimi Op.
Dr. Ömer Akaþ ile Yönetim
Kurulu Baþkaný Op. Dr. Mehmet
Duyar Tabip Odasý’ný ziyaret etti.
Elitpark yöneticilerini Oda
BaþkanýDr. Mustafa Azak, Yönetim
Kurulu Üyeleri Uzm. Dr. Mustafa
Sungur ve Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla,
delege Uzm. Dr. Osman Karakuþ
karþýladý.
Tabip Odasý’nýn kurulmasýnda
büyük emekleri olan ve ilk
baþkanlýðýný yapan Op. Dr. Ömer
Akkaþ, ortak paydalarýnýn hekimlik
olduðunu vurguladý. Hekimlerin çatý
kuruluþunun Tabip Odalarý olduðunu
belirten Akkaþ, bu nedenle oda
bünyesinde birleþilmesi gerektiðini
söyledi. Hekimlerin çalýþma
þartlarýnýn zor, emekli maaþlarýnýn ise
çok düþük olduðunu anlatan Akkaþ,
Tabip Odalarýnýn güçlü olmasýný ve
haklar konusunda çaba göstermesini
istedi. Çorum Tabip Odasý yeni
yönetiminin hekimler için yürüttüðü
faaliyetlerini takip ettiðini de belirten
Akkaþ, yönetim kuruluna baþarýlar
diledi.
Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
“Ömer Akkaþ hocamýz, odamýzýn
kurucusu olmasý ve de yaptýðý
çalýþmalardan dolayý hekimlerimiz ve
bizler için bir duayen, bir üstad.
Bizim için deðeri büyük.” dedi.
Haber Merkezi
ANTEKDER Ýl Temsilciliði Tabip Odasý’na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Tabip Odasý’na nezaket ziyareti
A
nestezi Teknisyenleri ve
Teknikerleri Derneði
(ANTEKDER) Ýl Temsilciliði Tabip
Odasý’na hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
ANTEKDER Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Uykun, Bölge
Temsilcisi Þuayip Soytürk, Ýl
Temsilcileri Rýza Yýlmaz ve Yasin
Burak Özdemir, Dernek Üyeleri
Rüþtü Alakus, Þahin Þentürk’ün
katýldýðý ziyarette, Oda Baþkaný Dr.
Mustafa Azak, Yönetim Kurulu
Üyeleri Dr. Mustafa Sungur, Dr. Ece
Yazla, delege Dr. Osman Karakuþ
hazýr bulundu.
Ziyarette, ANTEKDER’in
faaliyetleri hakkýnda bilgi veren
dernek yönetimi, kamu ve özelde
çalýþan tüm meslektaþlarýný dernek
bünyesinde birleþtirip mesleklerinin
geleceði , çalýþma þartlarýnýn
düzenlenmesi ve mesleki isteklerin
yerine getirilmesi için ortak hareket
etmeyi amaçladýklarýný belirtti.
ANTEKDER Yönetim kurulu
üyesi Mehmet Uykun, derneðin 2012
yýlýnda kurulduktan sonra tüm
Türkiye’de il temsilcilikleri bazýnda
faaliyet göstermeye baþladýðýný ve
2013’den beri de Çorum’da kurulan
temsilcilikle beraber temsilci
sayýlarýnýn 60’a ulaþtýðýný belirtti.
Dr. Mustafa Azak ise, ziyarete
gelen ANTEKDER yönetimine
teþekkür ederek,“Saðlýk hizmetlerinin
yürütülmesinde hocalarýmýzýn bize
öðrettiði en önemli þeylerden birisi,
saðlýk hizmeti sunumunun bir ekip iþi
olduðu gerçeðidir.Saðlýk hizmetinde
her hangi bir safhada oluþabilecek bir
hata, hastanýn saðlýðýný riske sokar.
Bu sebeple yardýmcý saðlýk
personelleri olan anestezi teknisyeni
ve teknikerleri, ebe, hemþire, saðlýk
memuru ve ATT’lerin hepsinin bizim
için deðeri büyük.” dedi.
Haber Merkezi
Av. Hikmet Keleþ, beraberinde MHP eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, Av. A. Sami
Odabaþ ve Av. Turan Kalýpçý ile Alaca Engelliler Derneði’ni ziyaret etti.
Engelliler Derneði’ne ziyaret
Ç
orum Barosu Baþkan Adayý
Av. Hikmet Keleþ,
beraberinde MHP eski Ýl
Baþkaný Av. Ercan Daþdan, Av.
A. Sami Odabaþ ve Av. Turan
Kalýpçý ile Alaca Engelliler
Derneði’ni ziyaret etti.
Dernek lokalini ve tamir
atelyesini ziyaret eden avukatlar,
dernek üyeleriyel de tanýþýp
sohbet ettiler. Derneðin faaliyet
ve çalýþmalarýný oldukça
beðendiklerini ifade eden Baro
Baþkan Adayý Av. Hikmet
Keleþ, her türlü yardýma hazýr
olduklarýný da belirtti.
Dernek yönetimi, nazik
ziyaretleri için avukatlara
teþekkür etti. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
15
‘Uyuþturucu Ýle Mücadele
Platformu’ kuruldu
ENÝSE AÐBAL
Ç
orum’da uyuþturucuya karþý
mücadeleye baþlayan 6 öðretmen
sendikasý, 3 oda ve 1 dernek bir araya
gelerek ‘Çorum Uyuþturucu Ýle Mücadele
Platformu’nu kurdu.
Çorum Barosu , Çorum Tabip Odasý,
Çorum Eczacýlar Odasý, Çorum Çaðdaþ
Avukatlar Derneði, Eðitim Sen, Türk
Eðitim Sen, Eðitim Bir Sen, Eðitim Iþ, Aktif
Eðitim Sen ve Özgür Eðitim Sen’in bir
araya gelmesiyle oluþturulan platform,
geçtiðimiz Cuma akþamý bir basýn
açýklamasý düzenledi.
Eðitim Sen Þube binasýnda yapýlan
basýn açýklamasýna Eðitim Sen adýna Nuray
Ertaþ ve Evrim Gülez, Eðitim Bir Sen adýna
Yusuf Bulanýk, Eðitim-Ýþ adýna Selim
Bozkurt, Özgür Eðitim Sen adýna Oðuz
Ayan ve Aktif Eðitim Sen adýna Suat Kepçe
katýldý.
Platform adýna basýn açýklamasý yapan
Eðitim Sen Temsilcisi Nuray Ertaþ, tüm
Çorumlular’ý yapacaklarý çalýþmalarda
destek vermeye çaðýrdý.
Gençlerin her geçen gün artan oranda
baþta uyuþturucu ve internet olmak üzere
çeþitli baðýmlýlýklarýn pençesine düþtüðünü
belirterek konuþmasýna baþlayan Ertaþ, “Bu
maddeler gençlerimizin duygularýný,
benliðini, geleceðini ve artýk artan oranda
da canýný almaktadýr. Gün geçmiyor ki
medyada uyuþturucudan ölüm haberleri
duymayalým. Gün geçmiyor ki baðýmlýlarýn
çözümsüzlük feryadý, ailelerin çaresizliði,
periþanlýðý yüreklerimizi burkmasýn.
Ýnternette uyuþturucu haberlerini
týkladýðýmýzda Türkiye'nin çeþitli yerlerinde
gerçekleþen operasyonlarla ilgili her gün en
az yirmi tane haber karþýmýza çýkmakta ama
satýcý sayýsý da, tüm bu operasyonlara
raðmen katlanarak artmaktadýr.” dedi.
11-12 yaþlarýnda uyuþturucu
ölümlerinin sýradan bir olay gibi üçüncü
sayfa haberlerinde yer aldýðýna vurgu yapan
Ertaþ, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Ceza
yasalarýmýzda henüz uyuþturucu
kullanýmýnýn yaptýrýmý olmadýðý gibi
satýcýlar da sembolik cezalarla
yargýlanmakta; çoðu satýcý cezasýný
denetimli serbestlik kapsamýnda
çekmektedir.
Ýlimizde de arkadaþ arasýnda çok fazla
uyuþturucu kullanýmý olduðu hatta
uyuþturucuya baðlý ölümler olduðu
söylentileri olduðu halde bildiðimiz
kadarýyla bu konuda açýlmýþ dava yoktur.
Yani Emniyet’in de Yargý’nýn da uyuþturucu
baðýmlýlarýna yönelik mücadelesi caydýrýcý
olmaktan henüz çok uzaktýr.
Tüm bu gerçekleri bir araya
getirdiðimiz zaman uyuþturucu ve diðer
baðýmlýlýklarla mücadele temel sorumluluk
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Bu anlayýþtan yola çýkarak 6 öðretmen
sendikasý, 3 oda ve 1 dernek bir araya
gelerek "Çorum Uyuþturucu Ýle Mücadele
Platformu"nu oluþturduk. Arzumuz baþta
basýn olmak üzere Çorum'daki tüm resmi ve
gayri resmi kurumlarýn ve kiþilerin bizim
çalýþmalarýmýza destek vermesidir.”
Eðitim Sen Galatasaray Meydaný'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne destek amacýyla
Eðitim Sen önce protesto
etti, sonra destek verdi
PTT önünde basýn açýklamasý ve oturma eylemi yaptý.
EMRE KUT
E
ðitim Sen Çorum Þubesi,
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
rotasyon uygulamasýný önceki
gün protesto etti. Protestonun
ardýndan Eðitim Sen üyeleri,
kayýp yakýnlarýnýn akýbetini
sormak ve yargýlanmasý için
Galatasaray Meydaný'nda bir
araya gelen Cumartesi
Anneleri'ne destek amacýyla PTT
önünde basýn açýklamasý ve
oturma eylemi yaptý.
Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Öztürk, okul
müdürlerine uygulanan
rotasyonun öðretmenlere de
uygulanacaðýný iddia etti. Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn eðitimdeki
sorunlarý çözmek yerine
öðretmenleri hedef alan adýmlar
attýðýný ifade eden yapan Öztürk,
"Milli Eðitim Bakanlýðý, sadece
öðretmenlerin deðil, tüm
eðitimcilerin çalýþma ve yaþam
koþullarýný zorlaþtýran adýmlar
atmaktadýr. Böylesi bir
dayatmanýn adý dünyanýn her
yerinde sürgündür ve kabul
edilmesi mümkün deðildir." dedi.
Torba Yasa'nýn ardýndan
öðretmenlere uygulanacak
rotasyonun netleþmeye
baþladýðýný dile getiren Öztürk,
okullarda yeni bir kitlesel tasfiye
için düðmeye basýldýðýný ileri
sürdü. Öztürk, öðretmenlerin
istekleri dýþýnda rotasyona
zorlanmasýnýn açýkça sürgün
anlamýna geldiðini vurgulayarak,
"MEB rotasyon uygulamasýnýn
ekonomik, sosyal, psikolojik,
insani boyutlarý hesap edilmiþ
midir? MEB bugüne kadar her
konuda olduðu gibi bu konuda da
üzerinde yeterince çalýþmadan
yandaþ sendika dýþýndaki sendika
görüþlerini sorma zahmetine
girmeden hareket etmiþtir.
MEB'in zorlamasýyla on binlerce
eðitimcinin rotasyona tabi
tutulmak istenmesi her konuda
olduðu gibi bu konuda da siyasal
referanslarýn, yandaþ sendikanýn
isteklerinin belirleyici olmasýný
gündeme getirecektir. Eðitimde
hiçbir gerekçe eðitimcilerin
okuttuðu öðrencisinden, oturduðu
mahallesinden kopararak zorla
baþka yere gönderilmesini haklý
çýkarmaz. Bu uygulama sürgün
anlamýna gelecek, daha çok
maðduriyetler yaþanmasýna sebep
olacaktýr. Böylesi bir dayatmanýn
adý dünyanýn her yerinde
sürgündür ve kabul edilmesi
mümkün deðildir." diye konuþtu.
Açýklamanýn ardýndan
Eðitim Sen Eðitim Sekreteri
Sevgi Türkoðlu Ýstanbul'da
500'üncü kez bir araya gelen
Cumartesi Anneleri'ne destek
amaçlý bir konuþma yaptý. Eðitim
Sen üyeleri konuþmayý takiben
2015 YILI 136 KALEM DÝÞ SARF MALZEME ALIMI
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
2015 YILI 136 KALEM DÝÞ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/134334
l-Ýdarenin
a)Adresi
: Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 3642020666-3642020671
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 2015 YILI 136 Kalem DÝÞ SARF MALZEME
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir
b) Teslim yeri
1-Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Ambarý/Eczanesi 2-Suýýgurlu
Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi 3-Osmancýk Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi 4-Ýskilip Atýf Hoca
Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi 5-Bayat Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi 6-Mecitözü Devlet Hastanesi
Ambarý/Eczanesi 7-Kargý Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi 8-Alaca Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi
c) Teslim tarihi
: 1-Sözleþmeýýin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve
31.12.2015 tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr.
Ýþin süresi 365 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015; isi bitirme tarihi 31.12.2015 tir. Mücbir veya
sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare
tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Saðlýk Tesislerimizin yazýlý isteðine göre (60
günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda) verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün
içinde teslim edilecektir. Saðlýk Tesislerinizin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan
daha fazla veya daha eksik alýnabilir.3- Mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda, her bir kurum
Ambarýna/Eczanesine (1 Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezî Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 2-Sungurlu Devlet
Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 3-Osmancýk Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 4- Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 5-Bayat Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 6-Mecitözii Devlet Hastanesi
Ambarý/Eczanesi, 7-Kargý Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 8-Alaca Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi)
ayrý ayrý teslim edilecek ve her kuruma ayrý fatura kesilecektir. Her Saðlýk Tesisi muayene kabul iþlemlerini
kendi bünyesinde oluþturacaðý muayene kabul komisyonunca yapacaktýr. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan
malzemeler Firmaya haber verildiðinde malzeme ne kadar kalýrsa kalsýn 15 gün içerisinde yenisi ile deðiþtirilecektir. 5- Týbbi malzemeler orijinal ambalajlarýnda olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden
eksik ve bozuk çýkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafýndan tamamlanacaktýr.6-Týbbi
malzemelerin kesin kabulü yapýldýktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanýlamaz olduðu tespit edildiðinde
yüklenici firma kendisine haber veriliþinden itibaren en geç 15 gün içerisinde malzemeyi deðiþtirecektir.7Kurumlarýn Ambarýna/Eczanesine kadar olan nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir.
3- Ýhalenin
a)Yapýlacaðý yer
: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah.
Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM)
b)Tarihi ve saati
: 20.11.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Týcaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ''k ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde. Türkiye Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a)Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest
bölge faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul
edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
a (-Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b)-Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli
adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c)-Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç)-Ýstcklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ
ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d)-Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili
mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu
gösteren belgeler.Ýsteklinin imalatçý olduðunu göstermesi için bu belgelerden birini sunmasý yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
a)-Ýstekliler. teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý
olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif
Cetvelinde veya ekli listede belirteceklerdir. b)-Teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)Aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda,
ürünün tedarikçi fit masunu bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri
ile birlikte sunacaklardýr. d)TITUBB kayýr zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu
gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. e)-Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAI ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (JK'ÝK uzantýlý \MI dosyasý ý tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr. e)-Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
l-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak
þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr.
Bu cevaplar................................Marka teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý altýnda teklif
veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye
Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen
(adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir.Tckllik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en
az l'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra
numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune
açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek
için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu
þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 3-Istekliler
tarafýnda numuneler ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði
Satýnalnýa Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný
numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 4- a)-Muayene
komisyonu gerek malzemelerin kabulünde, gerekse malzemelerin kullanýmý sýrasýnda, belirli aralýklarla her
sariden numune alýp Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðýna analiz için gönderebilecek, analiz
ücreti ile gönderilecek numune kadar malzeme firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Rapor sonucu bozuk olan
malzemeler firma tarafýndan deðiþtirilecektir. b)-Ý retim hatasý bulunan ürünler firma tarafýndan deðiþtirilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Sarf Malzeme, Diþ Sarf Malzemesi, Týbbi Cihaz ve Týbbi
Alet alýmlarýndan herhangi biri benzer is olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Man. Millet 1. Sok. No:37
ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali
Hizmetler Birimi (Gülabibey Malý. Millet No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný
adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ilýale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(Basýn:1070) www.bik.gov.tr
16 PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ö
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas’ýn yeðeni Çaðlar Atlas, Nursay Aygün ile hayatýný birleþtirdi.
Atlas ve Aygün Aileleri’nin mutlu günü
Çaðlar ile Nursay evlendi
C
HP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas’ýn
yeðeni Çaðlar
Atlas, Nursay
Aygün ile hayatýný
birleþtirdi.
Satý-Cenan
Atlas çiftinin oðlu
Çaðlar, ÇiçekHaydar Aygün
çiftinin kýzý Nursay
ile dünyaevine
girdi.
Önceki gün
Vadi Düðün
Salonu’nda
düzenlenen düðün
törenine CHP Ýl
Baþkaný Cengiz
Atlas, bazý siyasi
parti ve sivil toplum
kuruluþu
temsilcileri, Atlas
ve Aygün Aileleri
ile çok sayýda
davetli katýldý.
Yemek
ikramýyla baþlayan
düðün töreni,
müzikli eðlencelerle
devam etti.
HAKÝMÝYET,
Nursay-Çaðlar Atlas
çiftini kutlar ömür
boyu mutluluklar
diler.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arazi ve arsa düzenlemesi
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
7 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve Ýç
Su Ekosistemleri Biyolojik
Çeþitlilik Envanter ve
Ýzleme iþi hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99
m2, arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli (20
kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi Mahalle/Mevkii,
14 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
Özgürlükçü eðitim
modeli talebi
zgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe,
Eðitim sistemimizin hedefi "dindar
ilkokullarda branþ öðretmenlerinin hâlâ
nesiller" yetiþtirmek olarak ortaya konulbulunmadýðýný söyledi.
muþtu. Ýyi ama bu ülkede kaliteli sporcular
ve sanatçýlar yetiþtirebilmek için olmazsa
Yaþanan aksaklýklarýn, yanlýþlarýn heolmaz olan yeteneðin erken tespitini ve
men düzeltilmesini umut ettiklerini, ama
yönlendirmesini nasýl yapacaðýz? Bu "dinmaalesef umutlarýnýn boþa çýkmasýndan
dar" nesilde sporcu ve sanatçýya yer yok
üzüntü duyduklarýný belirten Efe, yaptýðý
mu? Torna tezgâhýndan çýkmýþ gibi tek tip
açýklamada þöyle dedi; "MEB Ýlköðretim
insan yetiþtirmeye daha ne kadar devam
Kurumlarý Yönetmeliði 64. maddesinde;
edeceðiz? Olimpiyatlarda ve uluslar arasý
'Dersler ilkokullarda sýnýf, ortaokul ve
spor müsabakalarýnda sürekli hüsran yaimam-hatip ortaokulunda alan öðretmenleri
þarken, resim ve müzik alanýnda da durutarafýndan okutulur. Ayný maddenin 4. pamumuz ortada iken bu iþin üzerine kafa
ragrafýnda ise 'Ýlkokullarda Yabancý Dil deryorulmamasý son derece düþündürücüdür.
si ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin
Serdal Efe
alan öðretmenlerince okutulmasý esastýr.' deAtýlmasý gereken ilk adým spor, müzik
niliyor. Yani bir baþka deyiþle ilkokulda müzik, görsel
ve resim alanýnda küçük yetenekleri keþfedecek branþ
sanatlar, beden eðitimi gibi yetenek gerektiren branþ
öðretmenlerinin ilkokullara atanmalarý; bu derslerin hafdersleri sýnýf öðretmeni tarafýndan okutulurken; sadece
talýk programdaki yoðunluðunun da mümkün olduðunÝngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine
ca arttýrýlmasýdýr. Bu durum hem çocuklarýmýza avantaj
branþ öðretmenleri girmektedir. Baþýndan itibaren yanlýþ
saðlayacak hem de bu branþlarda atama bekleyen öðretolan bu durum hatýrlatmamýzýn üzerinden bir yýl geçmemenlere iþ imkaný olacaktýr. Din Kültürü Öðretmenlerisine raðmen düzeltilmemiþ, kamuoyu da yavaþ yavaþ bu
ne tanýnan imkanlar bu branþlardan esirgenmemelidir.
durumu kanýksamaya baþlamýþtýr.
Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine karYetenek derslerine sýnýf öðretmenini yeterli gören
þý olan ve devletin din eðitiminden elini çekmesini isteMEB ayný öðretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi deryen Özgür Eðitim-Sen; hangi ideolojide olursa olsun
sini okutamayacak kadar yetersiz görmektedir. Yani batoplum mühendisliðine karþý duruþunu sürdürmekte, özkanlýða göre; sýnýf öðretmenlerinin hepsi "sanatçý ruhlu
gürlükçü bir eðitim modelinin hayata geçirilmesi için
sporculardan" oluþmaktadýr.
mücadele etmektedir." (Haber Merkezi)
Jandarma’nýn Ýçiþleri Bakanlýðý’na
baðlanmasýna destek
‘Jandarma bakanlýða baðlanmalý’
Polis teþkilatý orantý ve ölçü açýsýndan da çok kuvvetlenmiþ olarak halkýn
Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý
içinden gelen bizim insanlarýmýz, yani
eski Baþkaný emekli polis memuru Bilal
amcamýz, dayýmýz, kýzýmýz, oðlumuz, yeÇetin, jandarma ve sahil güvenlik persoðenimiz, çocuklarýmýzdýr.
nelinin atama ve sicillerinin yapýlmasý
yetkisinin Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlanUyum saðlayan, cumhura daha yakýn
masýný geç alýnmýþ bir karar olarak görolan, hukukun üstünlüðüne saygý duyan,
düðünü bildirdi.
itimada layýk, halkýn güvenini kazanmýþ
bir teþkilata son derece güvenmek hepimiÇetin, bu konuda Ýçiþleri Bakaný Efzin ortak duygusudur.
kan Ala'ya açýk destek verdiðini kaydederek, emniyet teþkilatýnda 25 yýl görev
Son yýllarda, toplumsal olaylarda,
yapmýþ bir emniyet mensubu olarak, janpolisimizin itidal ve sað duyumlu yakladarmanýn yapýsýnýn deðiþtirilmesi ile ilþýmlarý tüm kamuoyu tarafýndan gözetlenBilal Çetin
gili yasa konusunda hiç bir endiþe duymiþ olup, bu sayede daha vahim durumlamadýðýný ifade etti.
rýnda ortadan kalkmasý bizleri memnun
etmiþtir.
Bilal Çetin, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Elbette ki jandarma teþkilatý da
Bilhassa 35 yýldýr terörle anarþiyle bir þekilde
mücadele eden emniyet güçlerine güvenmek, jandarmilletine, devletine önemli hizmetler yapmýþ bir kuma teþkilatýyla daha da güç kazanacaðý bilinen bir
ruluþtur. Bundan asla þüphem yoktur.
gerçektir.
1845 tarihinde kurulan, sayýlarý bugün itibariyle
Doðu illerimizde yaþanan olaylarý, yazýlý ve göryüzbinleri geçmiþ, teknik, teçhizat, lojistik, ulaþým,
sel basýndan takip eden birisi olarak hükümetin almýþ
bilim, eðitim ve dünyadaki 200 ülkenin polis teþkilaolduðu kararlarýn her zaman yanýndayým.
tý içerisinde yerini almýþ bir kurumun, jandarmayý da
Bu hususta görüþlerini açýkça beyan eden bakabaðrýna barýndýracak güce sahip olduðunu düþünüyonýmýz Efkan Ala Bey'e alacaklarý her kararýn millet ve
rum.
devlet yararýna olacaðýndan hiç kuþkum yoktur.
Zaten emniyet ve jandarma teþkilatlarýnýn da
Jandarmanýn ve sahil güvenlik personelinin atayaptýklarý görevler, birbirlerine çok yakýndý. Bunlarýn
masý, sicili ve üniformasý da emniyet teþkilatý kanumutlaka birleþtirilmesi gerekiyordu.
nuna tabi olmasýndan son derece fayda görüyorum.”
Alacahöyük’e fidan diktiler
Haber Merkezi
H
itit Üniversitesi Genç
Tema Kulübü öðrencileri, Arkeoloji Kulübü ile
ortak etkinlik yaptý. Arkeooloji Bölümü öðrencileri
Alacahöyük’te fidan dikti.
Genç Tema Kulübü Baþkaný Aynur Baþurgan, “Arkeoloji bölümümüz bu sene
ilk mezunlarýný verecek.
Arkadaþlarýmýzýn ilk mezun olmalarý sebebiyle fidan dikim etkinliðinde bulunmak istediklerini söylediler. Biz de Arkeoloji Kulübü ile ortaklaþa hazýrladýðýmýz fidan dikim etkinliðimizi gerçekleþtirdik"
dedi. Haber Merkezi
Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü öðrencileri, Arkeoloji Kulübü ile ortak etkinlik yaptý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
U 14’ler Sebat’a ilk puanýný verdi: 1-1
U 15’ler Sebat önünde
galibiyete 3-0’la ulaþtý
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Burak Þahinkara, Yunus Dursun, Ta-
rýk Bozkurt.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 : Berk, Y. Emir-
han (Metehan), Deniz (Yunus), Hüsnü, Niyazi, Fatih,
Alican, Elvan, Eren, Cemalettin (Aþkýn), Batuhan (Abdullah).
SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT U 15 :
Emre (M. Can), Koray, Gaffar, Serkan, Kuran Çelik, Tahir (Servet), Abdullah, Kaan (Murat), Celil, Deniz,
Mustafa.
GOLLER: 24. dak. Eren, 34. ve 68. dakikalarda Can
(Çorum Belediyespor).
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor
cumartesi günü Mimar
Sinan sahasýnda oynadýðý
ikinci maçta Sebat Proje
takýmýný 3-0 yenerek haf-
tayý üç puanla kapattý.
Mimar Sinan sahasýndaki maçýn ilk dakikalarýndan itibaren rakip kalede etkili olan Çorum
Belediyespor bu baskýsý
SAHA: 2 Nolu Sen-
tetik.
HAKEMLER: Fatih
Derviþoðlu, Barýþ Karakuþ, Onur Alagöz.
:
HE KÜLTÜRSPOR
Rahman, Mikail, Ahmet, Melih, Ýskender,
Burak, Batuhan, Mesut,
Eray, Ö. Faruk, Yunus
Emre, Tahsin, Ömer,
Anýl, Metin, Osman,
Mert, Mehmet.
1907 GENÇLÝKSPOR : C. Doðukan, Nu-
rettin, E. Fatih, Sefa,
Gürkan, Berk, Asrýn, T.
Mert, Mesut, Emirhan,
Abdullah, Yasin, Ferdi,
Emrah, Ahmet, Samet,
Fuat, Emre.
GOLLER: 4. ve 68.
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Yalçýn Kara, Mehmet Tuðluk, Müjde
Arça
ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, M. Elvan, M. Emin,
Mehmet, Enes, Mahmut, Arda, Mertcan, Berkay, Batuhan; R. Berk.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Batuhan, Yusuf, Doðukan,
Serdal, Yunus Emre, Tuðrul, Kerep, Hüseyin, Yavus, H,
Hüseyin, Koray, Emre, Melih Taha, Tunahan, Avni,
Oðuzhan.
GOLLER:32. ve 36. dakikalarda Mehmet (Çimentospor).
SAHA: Mimar Sinan
HAKEMLER: Furkan
Alagöz, Onur Alagöz, Berkant Arman.
24. dakikada Eren ile sonuç buldu ve kýrmýzý siyahlý takým 1-0 öne geçti.
Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda baskýyý artýran Belediyespor Can ile farký
ikiye çýkartarak soyunma
odasýna 2-0 önde girdi.
Ýkinci yarýda da oyunun
kontrolünü
tamamen
elinde bulunduran Çorum
Belediyespor U 15 takýmý
girdiði net pozisyonlardan sonuç alamadý. Maçýn 68.dakikasýnda Can
kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü atarak
maçýn skorunu belirledi:
3-0 Bu galibiyetle Çorum
Belediyespor U 15 takýmý
üç puanýn sahibi oldu.
HE Kültürspor: 5 - 1907 Gençlik: 3
dakikalarda Mesut, 13.
ve 70. dakikalarda Burak, 14. dak. Yunus Emre (HE Kültürspor), 31.
ve 32. dakikalarda Asrýn,
54. dak. Abdullah (1907
Gençlikspor).
SAHA: 2 Nolu SenteHAKEMLER:
Serkan Sarkandý, M Zeki Sevim, Vuslat Ay.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Huzey-
Furkan Alagöz.
Coþkun,
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :
Anýl, Gökhan, Doðan, Alp, Emrehan, Taha. Berk, Ataberk Kortak, Ayberk, Oytun, Sami, Ýsmail, Ataberk Orbay
BELEDÝ-
SEBAT
TRABZON
ABATSPOR:
PROJE
AKÇA-
Burak, Metehan, Doðukan, Furkan,
Muratcan, Akyüz Göktuð,
Mert Miraç, Y. Emre, Recep, Hüseyin Fevzi, Barýþ,
Taha, Furkan Gedikli, M.
Doðukan, Birkan, Elvan.
GOLLER: 28. dak. Doðukan (Çorum Belediyespor), 55. dak. Mert Miraç
(Sebat Proje).
U
15 liginde þampiyonluk mücadelesi kýzýþýyor.
Ligin beþinci hafta maçlarýnda þampiyonluk
adaylarýndan Alaca Belediyespor, Ýl Özel Ýdarespor ve Mimar Sinan yollarýný kayýpsýz devam
ederken Osmancýkgücüspor ikinci maðlubiyetini
aldý. Ligde Kültüspor ve Çimentospor ise haftayý
üçer puanla kapattýlar.
Mimar Sinan: 4 - Osmancýkspor: 0
Mehmet, Berat, Berkay,
Seyit, Serkan, Ýbrahim,
Alihan, Bekir, Mücahit,
Onur Melih, Serkan, M.
Fatih, Bayram.
GOLLER:14. 25. 46.
ve 60. dakikalarda Burak,
25. dak. Ýbrahim, 34. dak.
Oðuzhan, 55. dak. Semih, 78. dak. Fazlý (Ýl
Özel Ýdarespor), 65. dak.
Berat (Sungurluspor).
fe, Nafican, Furkan Can,
Oðuzhan, A. Enes, Alperen, A. Can, Burak, Semih, Ýbrahim, Abdurrahim, Ö. Satýlmýþ, Nurican, Emre, Gaffar, Tarýkcan, Yusuf.
G
eliþim Ligi U 14 kategorisinde Çorum
Belediyespor grubun puansýz takýmý Sebat karþýsýnda ilk yarýsýný 1-0 önde tamamladýðý maçýn ikinci yerasýnda kaleci hatasýndan
yediði golle sahadan 1-1 berabere ayrýldý. Bir
çok net pozisyondan yararlanamayan Belediyespor haftayý bir puanla kapatýrken rakibinede sezonun ilk puanýný verdi.
Özel Ýdarespor, Kültür’ü
Tunahan’la devirdi: 3-0
tik.
SAHA: 1 Nolu SenteHAKEMLER:
Mehmet Ali Cýrýl, Mehmet
Tuðluk, Abdullah Akkoyun.
Enes), Burak (Bilgehan),
Fahri, Ýbrahim Enes (Yusuf).
GOLLER: 38. 61. ve
62. dakikalarda Tunahan
(Ýl Özel Ýdarespor).
HE KÜLTÜRSPOR:
Eren, Mustafa Topdaþ,
Mustafa Öz, Numan, Samet Yalçýndað, Ensar, Samet
Akbaþ,
Bilal
(Eren)(Ö. Faruk), Yasin,
Esat (Onur Salman), Emre (Onur Kýlýç).
ÝL ÖZEL ÝDARES-
POR: Onur, Furkan Can,
Nafican, A. Kürþat,
Oðuzhan, Ogün (Ýsa), Tunahan (Mert), A. Can (A.
SUNGURLUSPOR :
Mert Günhan, Burak, H.
Gençlerbirliði, Ýskilipgücü maçýnda
beþ gol üç kýrmýzý kart çýktý : 3-2
Atatürk Anadolu: 73-M. Akaydýn Anadolu: 40
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Ýbrahim
ÇORUM
YESPOR U 14: Caner, Batuhan, Haþim Berkay,
Memduh, Eren, Murat, Doðukan, Mertcan, M. Emin,
Eray, Bedirhan, Alihan,
Anýlcan, Onat, Serkan.
Ýl Özel Ýdare:8- Sungurluspor: 1
tik.
17
ÖÐRETMEN
MUKADDER
AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Ham-
tik.
SAHA: 1 Nolu Sente-
HAKEMLER:
Mahmut Selçok, Baran Avcý,
za, Anýl, Yiðit, Utku, Oðuzcan, Elvan,
Oðuzhan, Metehan, Mustafa, Batuhan.
Barýþ Karakuþ.
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Veli (Oðuzhan),
Fatih, Erdem, Özcan, Sa-
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 22-7. 2 Periyot: 14-13.
3. Periyot: 23-6, 4. Periyot:14-14
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Erkan Akyol,
Abdulselam Koçak .
ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat, Okancan, Tahir,
Cemal, Mikail, Gökhan Cingiz, Mustafa Kýlýç, Gözhan
Özdemir, Eren, Mehmet, Mustafa Can, Cenker, Yusuf,
Kadir, Ahmet, Yunus Emre, M. Ýbrahim, Enes.
OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Berat, Necati,
Tunahan, Oðuzhan, Alperen, Yaþar, Halil, Muratcan,
Recep, Arda, Görkem, Tuncay, Melih Ali Mert .
GOLLER: 44. ve 48. dakikalarda Mustafa Kýlýç
(Alaca
Belediyespor),
52.
dak.
Tunahan
(Osmancýkgücüspor).
lih, Onur, Mustafa Ayan
(Okan), Mücahit, Sezai,
Uður, Mustafa Baykal.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ
: Muzaffer, Mücahit, Furkan, Mehmet, Enes, Yavuz (Önder), Zeki, Tuðrul
(Süleyman),
Hamza,
Oðuzhan, Alperen.
KIRMIZI KART: 80.
dak. Oðuzhan (Gençlerbirliði), Mustafa Baykal,
Okan (Ýskilipgücüspor).
GOLLER: 8. ve 79.
dakikalarda Hamza, 60.
dak. Mehmet (Gençlerbirliði), 10. dak. Sezai ,
80+3. dak. Salih (Ýskilipgücüspor).
Cumhuriyet Kupasý Genç Kýzlar Basketbol Turnuvasý baþladý
Ýnönü Anadolu: 37 - Spor Lisesi: 54
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Seyfettin Aksoy.
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Dilara, Elifsu, Naz-
Atatürk Anadolu M. Akaydan önünde de farklý galip gelerek iddiasýný ortaya koydu
Cumhuriyet Anadolu:38-Baþöðretmen Anadolu:83
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Hakan Kaya, Ömer
Ali Yýldýz.
CUMHURÝYET
ANADOLU
LÝSESÝ : Kutay, Fikret, Fýrat, Burak,
Eflak, Muhammet, Mustafa, Burak,
Görkem, Alptuð, Yusuf, Hamit, Kemal.
lý, Þule, Ezgi, Ayþe, Rabia, Feruze, Buse, Selin, Elif.
SPOR LÝSESÝ : Fatmanur, Tuðçe, Sevgi, Ezgi,
Ýrem, Eda, Beyzanur, Sinem, Gizem.
BAÞÖÐRETMEN ANADOLU
LÝSESÝ : Volkan, Kürþat, Orhan, Arif,
PERÝYOTLAR :
Yaðýz, Kerem, Yakup, Taha, Efe, Berkay,
Þahin, Burak.
1. Periyot: 9-13. 2 Periyot: 8-14.
3. Periyot: 10-15, 4. Periyot:10-12
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 6-31. 2 Periyot: 17-13
3. Periyot: 9-25, 4. Periyot: 6-14
Atatürk Anadolu kýz takýmý ilk maçýnda Mehmetcik karþýsýnda ikinci periyotta gitti
Atatürk Anadolu: 45- Mehmetcik Lisesi: 27
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Hakan
Kaya,
MEHMETCÝK
LÝSESÝ : Zeynep,
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :
PERÝYOTLAR :
Dursun Uðral.
Cumhuriyet Anadolu, Baþöðretmen karþýsýnda farklý maðlubiyetten kurtulamadý
Edanur, Ayça, Büþra, Zeynep, Göksu,
Beyza, Yeþim, Ýrem, Þeyma, Ece, Ýdil,
Ferdanes.
ANADOLU
Hilal, Fatma,
Damlanur, Nurseli, Buse, Büþra, Ýrem.
1. Periyot: 8-7. 2 Periyot: 16-6
3. Periyot: 12-10, 4. Periyot: 9-4
Spor Lisesi ilk maçýnda galip gelerek iddialý baþladý
18 PAZARTESÝ 30 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavak’tan ilaç gibi galibiyet
BAL temsilcimiz Ulukavakspor ligin altýncý hafta maçýnda grubun þampiyonluk
adaylarýndan Ladik Belediyespor’u Emre ve Oðuzhan’ýn attýðý gollerle 2-1
yenerek bu sezon ilk üç puan sevincini yaþadý. Ulukavakspor güçlü rakibi önüne
transferin son gününde takýma katýlan isimlerin verdiiði katký ve mücadelesi ile
ligin sonraki haftalarý için umut verdi.
U
lukavakspor ligin altýncý hafta maçýnda
sahasýnda Ladik Belediyespor’u 2-1 yenerek ilk
galibiyetini aldý ve büyük
moral buldu. Ýlk beþ haftada iki galibiyet üç maðlubiyet alan Ulukavakspor dün grupta þampiyonluk mücadelesi veren
takýmlardan Ladik Belediyespor ile 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþtý.
Karþýlaþmayý 150 kadar
Ladik Belediyespor taraftarý ile birlikte 500 kadar Çorumlu futbol sever
izledi.
Maçýn ilk dakikalarýnda konuk Ladik Belediyespor çok etkili oldu.
Ýlk dört dakika içinde iki
net pozisyon bulan konuk takým bu fýrsatlardan
yararlanamayýnca temsilcimiz
Ulukavakspor
maçta dengeyi kurmayý
baþardý.
Ulukavakspor’da transferin son gününde kadroya katýlan
kaleci Akýn ile savunmada Serdar ilk onbirde maça baþladýlar. Ýkinci haftadan buyana sakatlýðý
nedeniyle forma giyemeyen Sefa’da bu maçta takýmýndaki yerini aldý.
Ýlk dakikalardaki
baskýyý atlatan Çorum
Belediyespor daha sonraki bölümde orta sahata
etkili olmaya baþladý.
2-1
Özellikle Emre ve Arif
Demir’in paslarý ile etkili
olan Ulukavakspor savunmada da Serdar’ýn etkili oyunu Sedat Serhat’ýn tecrübesi ile oyunu
dinlendirme katkýsý ile ilk
yarýnýn son dakikalarýnda
bulduðu golle 1-0 öne
geçti.
Ýkinci yarýda konuk
takýmýn fizik üstünlüðünü kullanarak þiþirme
toplarla etkili olmasa çabasý karþýsýnda ilk dakikalarda yine bocalayan
Ulukavakspor orta sahada bu bölümde topu tutmakta zorlandý. Bu baský
sonucunda Ladik Belediyespor savunmadan ileri
çýkan Yasin’in golüyle
beraberliði bulan konuk
takým galibiyet için
umutlandý.
Rakibin ileri çýktýðý
bu anlarda Ulukavakspor
ilk gole benzer bir pozisyonda bu kez oyuna girdikten az sonra Oðuzhan’ýn attýðý golle yeniden üstünlüðü yakaladý.
Ulukavakspor’da bu dakikada oyuna giren yine
transferin son gününde
takýma katýlan Bülent rakibin þiþirme toplarýnda
savunmada üstün bir
oyun çýkartarak tüm kafa
toplarýna vurdu ve Ladik
Belediyespor’a beraberlik þansý vermedi.
Son dakikalarý oldukça gerilimli geçen
maçtan Ulukavakspor 21 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve bunun
sevincini taraftarlarýyla
birlikte yaþadý. Maç sonunda Ladik Belediyes-
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Onur Kemal Saðlam, Mustafa
Kurnaz, Mehmet Karagöz (Bilecik).
ULUKAVAKSPOR : Akýn Öðüt 5, Recep 6, Serdar
6 (70. dak. Bülent5), Arif Anýl 6, Yusuf 6, Fatih 6, Sedat
Serhat 6, Emre 7, M. Ali 6, A. Sefa 6 (78. dak. Tuncay),
Ahmet 4 (65. dak. Oðuzhan 4).
LADÝK BELEDÝYESPOR : Ömer 5, Dorukhan 3
(33. dak. Rýdvan), Murat 4, Hakan 4, Yasin 5 (70. dak.
Uður 2), Erol 4, Nurettin 3 (46. dak. Loiç Khraoubi 3),
Emircan 4, Osman 4, Hasan Vehbi 5, Can 5..
GOLLER: 42. dak. Emre, 74. dak. Oðuzhan
por kenar yönetimi ve
futbolcularý maçýn hakemine büyük tepki gösterdiler.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
2. dakikada savunmadan atýlan uzun topu
Osman kafayla indirdi
Hasan Vehbi çaprazdan
kaleci Akýn ile karþý karþýya kaldýðý anda yerden
sert vurdu Akýn topu son
anda tokatladý ve gole
izin vermedi.
4. dakikada sol ka-
nattan Hasan Vehbi topla
hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topla Osman
Gýdýk penaltý noktasý
üzerinde buluþtu yerden
vuruþunda
kaleci
Akýn'dan döndü ve konuk takým ilk dört dakika
içinde iki net pozisyondan yararlanamadý.
40. dakikada savunmadan atýlan uzun topla
Sefa hareketlendi sað
çaprazdan ceza sahasýna
girdiði anda kaleci Ömer
ile karþý karþýya pozisyonda yerden sert vurdu
top direðin dibinden az
farkla auta gitti.
42. dakikada Ulukavakspor öne geçti. Sol
kanattan kullanýlan korner atýþýnda ceza sahasýna
yapýlan ortada savunmanýn uzaklaþtýrdýðý top ceza sahasý sað köþesinde
Emre'nin önünde kaldý
bu futbolcunun düzgün
ve sert vuruþunda top
tüm savunmanýn arasýndan geçerek uzak kale direðinin dibinden Ladik
Belediyespor aðlarýna gidince siyah beyazlý takým
maçta 1-0 üstünlüðü yakaladý.
Ýlk yarýyý bu golle
Ulukavakspor 1-0 önde
tamamladý.
56. dakikada orta
alandan aldýðý topu Osman Gýdýk soldan ileri çýkan Can'ýn önüne býraktý
bu futbolcu çapraz pozisyonda sert vurdu top direðin dibinden az farkla
auta gitti.
68. dakikada konuk
Ladik Belediyespor beraberlik golünü buldu. Sol
kanattan kullanýlan korner atýþýnda konuk takýmýn savunmadaki tecrübeli ve fizikli ismi Yasin
ileri çýktý ve altý pasta boþ
durumda kafayý vurdu topu aðlara göndererek
skoru 1-1 yaptý. Gol sevinci sýrasýnda ise adalesinden
sakatlanarak
oyundan çýktý.
74. dakikada Ulukavakspor maçta yeniden
öne geçti. Bu dakikada
sol kanattan Sefa'nýn ortaladýðý top savunmanýn
kafasýndan sekti ceza yayý üzerinde çaprazda topu önünde bulan Oðuzhan yerden sert ve uzak
köþeye gönderdiði top
Ladik Belediyespor aðlarýna gitti ve temsilcimiz
2-1 öne geçti.
Maçýn kalan bölümünde Ladik Belediyespor'un beraberlik baskýsý
sonuç vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrýlan
Ulukavakspor ilk üç puan sevincini yaþadý.
Hem örnek hem anlamlý destek
Ulukavakspor’un 74. dakikada Oðuzhan’ýn golü sonrasýnda sevincini böyle coþku içinde kutladý
Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Osmancýk ÝBD Badminton takýmýnýn bu hafta sonunda yapýlacak
olan 15 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý masraflarý için nakdi yardýmda bulundu. Kulüp Baþkaný Ýsmail
Burak Derindere’nin katkýlarýyla uluslararasý baþarýlara imza atan sporculara gereken ilgi ve destek
verilmezken Jandarma Komutanlýðý’nýn bu desteði örnek olacak nitelikte.
Ulukavakspor savunmasý rakibinin bir ataðýný önleme çabasýnda
Geliþim Ligi’nde U 16 ve U 17
dün Sebat’ta mücadele etti
Bir sevindik bir üzüldük
Ç
orum Belediyespor U 16 takýmý dün
Söðütlü Shasýna oynadýðý maçta Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmýný 2-1
yenerek üç puanýn sahibi oldu.
Maça Elvan, Mücahit, Dursun,
Umut Serkan (Kürþat), Berkay, Oðuzhan
(Onur), Zafer (Özgür), Barýþ, Fatih, Muhammet, Fuat Furkan (Mert)’li kadrosuyla mücadele etti.
Rakibi önünde maça etkili baþlayan
Çorum Belediyespor U 16 takýmý rakibi
önünde 12. dakikada kazandýðý penaltý
atýþýný Serkan ile deðerlendiremeyince
maçta öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý.
Penaltý kaçýrmanýn verdiði moral
bozukluðu ile ev sahibi Sebat 15. dakikada Kemal’ýn attýðý golle maçta 1-0 üstünlüðü yakaladý. Golden sonra toparlanan
Çorum Belediyespor 25. dakikada Muhammmet’in attýðý golle maçta 1-1 beraberliði yakaladý ve ilk yarý bu skorla tamamlandý.
Ýkinci yarýda maça aðýrlýðýný koyan
Belediyespor 60. dakikada Barýþ Özbey’in attýðý golle 2-1 üstünlüðü yakaladý ve kalan bölümde rakibi önünde oyunun kontrolünü kaptýrmadý ve sahadan 21 galip ayrýlarak haftayý üç puanla kapattý.
U 17’ler kendi kendini vurdu
Bu maçýn ardýndan Sebat ile Çorum
Belediyespor U 17 takýmlarý karþýlaþtýlar.
Maçta rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan kýrmýzý siyahlý takým gol yollarýnda baþarýlý olamadýlar. Maçýn 20. dakikasýnda ev sahibi takýmýn korner atýþýnda savunma ve kaleci anlaþmazlýðýndan birbirlerine çarptýlar ve top Belediyespor aðlarýna gidince 1-0 öne geçen
Sebat oldu.
Bu golden sonra rakip kalede net 78 pozisyon bulan Belediyespor U 17 takýmý futbol olarak iyi görüntü versede
gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca sahadan 1-0 maðlup ayrýlarakhaftayý puansýz
kapattý.
O
smancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý’ndan ilçenin baþarýlý
Badmintoncularýna en
anlamlý desteði verdiler.
Kulüp Baþkaný Ýsmail
Burak
Derindere’nin
katkýlarýyla Uluslararasý
baþarýlara imza atan Osmancýk ÝBD Badminton
takýmýna baþka hiç bir
kurum destek vermezken Ýlçe Jandarma Komutandýðý bu hafta sonunda yapýlacak olan
Türkiye þampiyonasýnýn
giderleri için nakdi destek verdi.
Çorum’un ve Osmancýk’ýn tanýtýmýnýn
yanýnda artýk ülkemiz tanýtýmýna Uluslararasý
müsbakalarda kazandýklarý baþarýlarla katkýda
bulunan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton takýmý ismini kulübe veren Baþkan Ýsmail Burak Derindere’nin þahsi çabalarý
ile bu noktalara geldi.
Yýllardýr ilçe spor
salonunda parke zemin
üzerinde çalýþmalarýný
sürdüren ve Badminton
kortu ihtiyacýný dillendiren Badmintoncular malesef bu çaðrýlarýna cevap alamýyorlar. Buna
raðmen çalýþmalarýný yýlmadan usanmadan sürdürerek baþarýlarýna her
gün yeni birisini ekliyorlar.
Genç baþkanýn destekleri ile faaliyetlerini
sürdüren
Osmancýk
ÝBD’nin bu baþarýlarýna
bir çok isim kiþi ve kurum kayýsýz kalsada Osmancýk Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý kayýtsýz
kalmadý ve hem örnek
olacak hemde çok anlamlý bir destekte bulundu. Komutanlýk 30 Ekim
ile 2 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak olan 15
Yaþ Altý Türkiye Badminton þampiyonasýnýn
giderlerini karþýlamak
için nakdi destekte bulundu.
Osmancýk Ýlce Jandarma Komutaný Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, ilçedeki sportif faaliyetleri-
de yakýndan takip ettiklerini Badminton branþýnda kazanýlan baþarýlarla gurur duyduklarýný
söyledi. Sportif faaliyetlerin kazanýlan baþarýlar
kadar ilçe gençliðine büyük katkýlar saðladýðýný
belirten Kýymaz, büyük
baþarýlara imza atan badmintoncu antrenör ve
sporcularýný hem bu baþarýlarýndan dolayý hemde ilçenin tanýtýmýna verdikleri katkýdan dolayý
tebrik etti.
Kýymaz, bu baþarýlarýn devam etmesini diledi ve ellerinden geldiðince destek vermeye
devam edeceklerini belirterek Osmancýklýlarýnda bu baþarýya kayýtsýz
kalmamasýný istedi. Osnmancýk ÝBD ve milli takým Badminton antrenörü Barýþ Boyar da Ýlçe
Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz ve personeline bu anlamlý katkýsýndan dolayý teþekkür etti.
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
19
Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ;
* Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli
* Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen
* Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün
* Ýletiþimi kuvvetli
* Müþteri memnuniyeti odaklý
* Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
* 30 yaþýný geçmemiþ
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için)
Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr.
HAZNEDAR SOFRASI
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz.
Bayan Eleman
Aranýyor
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:3073)
Aybüke Terzi Giyim Tadilat evinde
çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sok. No: 6/F
(Belediye arkasý) ÇORUM
KÝRALIK
DÜKKAN
(Ç.HAK:1740)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Eleman Aranýyor
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3062)
(Ç.HAK:3077)
(Ç.HAK:3065)
Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM
GSM: 0 543 457 2707
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
SATILIK DÜKKAN Satýlýk Kýymetli
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3012)
(Ç.HAK:3022)
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
Dükkan
(Ç.HAK:3069)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ve ARSA
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
Velipaþa Haný karþýsýnda
33 m2 dükkan sahibinden
satýlýktýr.
0 545 894 28 53
ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Yurtben Yem fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
LKS programý bilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres Büro: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30
ÇORUM
Tel: 0 364 213 11 70
(Ç.HAK:2702)
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
(Ç.HAK:3058)
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:3080)
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
YÝTÝK
Ankara Alð Tuðra Psikoteknik Kurumundan almýþ
olduðum Psikoteknik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
(Ç.HAK:3085)
YÝTÝK
(Ç.HAK:3084)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet MAMA
Hüseyin oðlu 1985 Çorum Doðumlu
Kiralýk
S Plaka
Sahibinden öðrenci paketli Transit 16+1
Jumbo tek teker minibüs 2011 model
Mür. Tel: 0 535 653 64 64
Galeri Mýstýk üzerinde
2 adet kiralýk büro.
0 542 513 36 10-0 541 426 64 58
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Bay-Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
(Ç.HAK:3083)
(Ç.HAK:2989)
(Ç.HAK:3045)
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
SATILIK DAÝRE
Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol
arkasý) doðu-güney-batý
cephe 4+1 satýlýk daire.
0 532 484 33 50
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere bay-bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak
No: 4/3
Tel: 225 11 20
0 543 520 07 09
0 535 694 70 92
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:3068)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Eleman Aranýyor
Sefa Melik KÜÇÜK
Zafer oðlu 14/1/1989 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3090)
SATILIK ÝÞYERÝ
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
(Ç.HAK:3016)
Daðýtým Personeli Aranýyor
0 546 906 41 04-212 09 95
SATILIK VÝLLA
Bahabey Caddesinde Pafta: 19.L.I.D,
Ada: 2030, Parsel: 7, m2 1285,14, 4 kata
ruhsatlý arsa kat karþýlýðý verilecektir.
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde
parkomat görevlisi olarak çalýþacak
bay-bayan personeller alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3075)
Çepni Mah. Akþemsettin Cad.
No: 50’de bulunan 500 m2 (Yurtben
karþýsýnda) dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 858 12 64
(Ç.HAK:3088)
Satýlýk
Dükkan
(Ç.HAK:3024)
Boyraz Group
OSB 11. Cad. No: 27 ÇORUM
Mür. Tel: 444 23 19
Fast Food
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
(Ç.HAK:3034)
(Ç.HAK:3057)
(Ç.HAK:3089)
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan aþçý
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3082)
AÞÇI ARANIYOR Devren Satýlýk
Dükkaný
Çevre Yolu üzerinde sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 553 394 42 80
(Ç.HAK:3019)
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
(Ç.HAK:3086)
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:3079)
Kaya Oto Yaðlama
Yýkamada çalýþtýrýlmak
üzere vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Tel: 0 535 651 97 09
(Ç.HAK:3056)
(Ç.HAK:3081)
ELEMAN ARANIYOR Eleman Aranýyor Devren Satýlýk Kat Karþýlýðý
Kuruyemiþ Kýymetli Arsa
Mür. Tel: 225 57 65
0 530 273 78 33
Nedim’e 19 dikiþ
Ulukavakspor’dan ilaç
gibi üç puan: 2-1
Maçýn 10. dakikasýnda rakibiyle çarpýþan ve oyundan çýkan Nedim
hastaneye kaldýrýldý ve kaþýnýn üzerindeki açýlmaya 19 dikiþ atýldý.
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor altýncý hafta maçýnda sahasýnda
þampiyonluk adaylarýndan Ladik Belediyespor’u 2-1 yenerek sezonun
ilk üç puan sevincini taraftarý önünde yaþadý.
Ç
orum Belediyespor’da kaptan Nedim’i allah korudu.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Niðde Belediyespor
deplasmanýnda maçýn 10. dakikasýnda rakibi ile çýktýðý
bir hava topu müdahelesinde aldýðý darbe sonucunda yerde kaldý.
Kaþýnýn üzerinde açýlma meydana gelen Nedim’e
ilk müdahele saha içinde yapýldý ve hemen ambulansla
hastaneye kaldýrýldý. Burada yapýlan kontrolde rakibin
diþinin darbesiyle gerek dýþarda gerekse iç zýrda yýrtýk
tesbit edildi.
Hastanede ufak çaplý bir operasyon geçiren Nedim’in kaþýnýn içine ve dýþ derisine toplam 19 tane dikiþ
atýldý. Hastanede yapýlan müdahelenin ardýndan maça
dönen Nedim karþýlaþmayý tribünden izledi. Nedim’in
yapýlan operasyonun ardýndan ciddi bir sorunu kalmadýðý ve hafta sonu oynanacak maçta forma giyebileceði öðrenildi,
Maçýn haber ve fotolarý 18. sayfamýzda
Osmancýk ÝBD’ye Jandarma’dan
ve foto
anlamlý ve örnek destek Haber
18. sayfada
Akýn cezalý
Ç
orum Belediyespor’da dün oynanan Niðde
Belediyespor maçýnda sarý kart gören Akýn cezalý duruma düþtü.
PAZARTESÝ 27 EKÝM 2014
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ligin dokuzuncu haftasýnda oynanan Niðde Belediyespor maçýnda bu
sezonki dördüncü sarý kartýný gören Akýn cezalý duruma düþtü. Akýn bu hafta sonu oynanacak Çatalcaspor maçýnda takýmýndaki yerini alamayacak.
Dünki maçta Nedim’in da kaþýnýn açýlmasý
sonucunda sakatlanmasý nedeniyle Akýn’ýn cezalý
duuruma düþmesi hafta sonu oynanacak Çatalcaspor maçý öncesinde moralleri bozdu. Savunmanýn
göbeðinde forma giyen bu futbolculardan Nedim’in hafta sonuna kadar iyileþerek forma giyebilecek olmasý moralleri düzeltti,
1-1 nereye kadar
Belediyespor ligde üst üste dördüncü dokuzuncu haftada ise altýncý beraberliði Niðde
Belediyespor deplasmanýnda 1-1’lik skorla aldý. Baþtan sona kadar üstün oynadýðý maçta
15. dakikada yediði golle maðlup duruma düþen Belediyespor gol yollarýnda yine baþarýlý
olamadý. Maçýn 77. dakikasýnda Çaðlar’ýn kafa golüyle beraberliði saðlayan
Belediyespor bu haftayýda bir puanla kapattý.
Ç
Çaðlar’ýn kafa vuruþundan bulduðu golle sahadan 1-1 berabere ayrýldý.
Niðde 5 Þubat
Stad’ýn da oynanan maçý
30 civarýnda Çorum Belediyespor taraftarý ile
birlikte ev sahibi Niðdespor’un iki bin taraftarý izledi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sezon baþýndan buyana oynattýðý 4-42 diziliþinden bu maçta
orum Belediyespor
ligin dokuzuncu haftasýnda altýncý beraberliði
Niðde Belediyespor deplasmanýnda 1-1’lik beraberlikle aldý. Kýrmýzý Siyahlý takým doksan dakika üstün bir futbol oynadýðý ve rakibe pozisyon
vermediði karþýlaþmada
15. dakikada sahada on
kiþi oynarken yediði golle maðlup duruma düþtü.
Maçýn 77. dakikasýnda
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Niðde Belediye - Çorum Belediye
Tuzlaspor - Batman Petrolspor
Adliyespor - Bursa Nilüferspor
Ýstanbulspor - Kýzýlcabölükspor
Kýrýkhanspor - Zonguldak Kömürspor
Çatalcaspor - Gaziosmanpaþa
Darýca Gençlerbirliði- Tire 1922
Manavgatspor - Sebat Proje Trabzon: 0-1
: 1-1
: 1-1
: 0-0
: 0-0
: 1-1
: 2-1
: 1-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Zonguldakspor
2 Tuzlaspor
3 Manavgatspor
4 Darýca Gençler
5 Ýstanbulspor
6 Adliyespor
7 Tire 1922
8 Niðde Belediye
9 Bursa Nilüfer
10 Kýrýkhanspor
11 Çorum Belediye
12 Çatalcaspor
13 Kýzýlcabölük
14 Akçaabat FK
15 Batman Petrol
16 Tutap Þekerspor
17 Gaziosmanpaþa
18
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
5
5
5
4
4
4
4
4
2
3
2
3
3
2
2
2
0
0
4
3
2
5
3
2
2
2
7
4
6
2
2
3
2
1
2
0
0
1
2
0
2
2
3
3
0
2
1
4
4
4
4
6
7
9
13
16
16
7
11
15
15
13
10
12
9
10
8
7
9
9
4
0
5
8
6
2
4
10
10
10
5
8
8
11
10
12
14
20
14
27
Gelecek hafta maç programý:
2 Kasým Pazar :
Çorum Belediyespor- Çatalcaspor.
Seba Proje Akçaabat- Ýstanbulspor.
Batman Petrolspor- Tutap Þekerspor.
Tire 1922 - Kýrýkhanspor.
Zonguldak Kömür- Manavgatspor.
Kýzýlcabölükspor- Adliyespor.
Bursa Nilüfer - Niðde Belediyespor.
Gaziosmanpaþa- Tuzlaspor.
19
18
17
17
15
14
14
14
13
13
12
11
11
9
8
7
2
0
vazgeçti ve 4-3-3 sistemiyle oynadý. Geçen haftaki maçtan farklý olarak
orta sahada Furkan’ýn yerine Okan’ý sað kanatta
ise Buðra’nýn yerine
Oðuzhan’ý alarak baþlayan Ýncedal forvette ise
Turgay, Çaðlar ve Murathan’a forma verdi.
Son haftalarda büyük bir düþüþ gösteren
Turgay maçýn ilk yarýsýnýn sonunda oyundan
alýndý ve yerine Buðra
NÝÐDE BELEDÝYE
Cihan ............................5
Murat............................4
Erdi...............................5
(51. dak. Reha.............3)
Sercan...........................5
Oðuzkan .......................5
(86. dak. Görkem..........)
Doðukan.......................4
Eren ..............................5
Abdulkadir ...................4
Haþim ...........................4
Hakan ...........................4
A. Kaplan .....................4
(60. dak. Mahmut .......3)
girdi. Ýlk yarýda Nedim’in
de sakatlanarak oyundan
çýkmasý sonucunda kýrmýzý siyahlý takým iki
oyuncu deðiþikliðini kullandý. Maçýn ilk dakikasýndan itibaren oyunda
kontrolü eline alan ve golü düþenen Belediyespor
11. dakikada Nedim’in
sakatlanarak hastaneye
kaldýrýlmasýnýn ardýndan
yerine oyuncu alamadan
kazanýlan frikik atýþýnda
kalesinde golü gördü.
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Eray ..............................6
Osman ..........................6
(73. dak. Kývanç .........2)
Akýn..............................6
Ýmam ............................5
Nedim...........................2
(16. dak. Furkan .........4)
Okan.............................7
Oðuzhan .......................7
Murathan......................6
Turgay ..........................2
(46.. dak. Buðra ..........4)
Çaðlar...........................6
STAT : Niðde 5 Þubat.
SARI KART: Ýmam, Akýn (Çorum Belediyespor),
Ev sahibi takýmýn
ilk ataðýnda golü bulduðu
maçta Çorum Belediyespor ikinci yarýda üstün
futbolunu sürdürdü ve
girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Çaðlar’ýn kafasýndan bulduðu
beraberlik golünden sonrada galibiyeti arayan Belediyespor final paslarýnda baþarýlý olamayýnca
üst üste dördüncü bu sezonki altýncý beraberliði
alarak bu haftayý da bir
puanla kapattý.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
9 dakikada hava topunda kendi sahasýnda 18
üzerinde rakip takýmda
Erdi ile çýktýðý kafa mücadelesinde kaþý açýlan
kaptan Nedim hastaneye
kaldýrýldý.
15 dakikada sahada
10 kiþiyken rakip Niðdespor 18'in sol tarafýndan
kazandýðý frikikle güzel
bir organize ile frikiði
kullanan Oðuz Kaan topu
penaltý noktasýndaki Ser-
Sercan, Mahmut Reha (Niðde Belediyespor).
GOLLER : 15. dak. Erdi (Niðde Belediyespor), 77.
dak. Çaðlar (Çorum Belediyespor).
Erkan Özdamar, Mehmet Sinan
Akgül, Resul Özdemir.
HAKEMLER :
Harun AKKAYA / NÝÐDE
Çaðlar’ýn
kafa golü
Çorum Belediyespor 77. dakikada Çaðlar’ýn bu kafa vuruþundan attýðý golle Niðde Belediyespor deplasmanýndan bir puanla döndü
can'a attý. Sercan ise boþ
pozisyonda olan Erdi ile
buluþturdu. Erdi kaleci
Fatih’in solundan filelere
gönderdi ve takýmýný 1-0
öne geçirdi.
18 dakikada sað kanattan Belediyespor ataðýnda Osman'ýn ortasýnda
penaltý üzerinde Çaðlar’ýn kafa vuruþunda kaleci Cihan topu köyeden
tokatladý ve gole izin vermedi..
36. dakikada sað tarafdan geliþen Belediyespor rakip defansýn arkasýna Oðuzhan güzel bir pas
çýkartý. Osman topla çizgide buluþtu. Ön direðe
hareketlenen Çaðlar'ý buluþturmak istedi savunma
araya girerek tehlikeyi
önledi.
41. dakikada Oðuzhan cezasahasý içinde düþürülmesiyle kazanýlan
faul atýþýným Çaðlar kullandý. Top barajda takýlý
kaldý. Defans topu uzaklaþtýrdý.
Maçta ilk yarýda gol
olmayýnca ilk yarý Niðdespor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile kapandý.
56. dakikada orta sahadan altýðý topla hareketlenen Furkan ceza yayý üzerinden sert vurdu
kaleci Cihan iki hamlede
sahip oldu.
57. dakikada sol kanattan Murathan’la geliþen Belediyespor ataðýnda arka direkte Oðuzhan
topu önünde buldu sert
vuruþunda top üstten az
farkla auta gitti.
66. dakikada yine
sol kanattan Murathan
topla hareketlendi orta-
sýnda arka direkte bu kez
Buðra boþ durumda ayak
içi ile kaleye gönderdiði
top üstten az farkla auta
gitti.
67. dakikada Murathan’ýn sol kanattan geliþtirdiði atakta ceza sahasý
sað çaprazýnda Oðuzhan’ý topla buluþturdu bu
futbolcunun uzak direðe
plase düþüncesi baþarýlý
olmadý kaleci Cihan topa
kolay sahip oldu.
68. dakikada Niðde
Belediyespor ikinci gole
çok yaklaþtý. Sol kanattan
Reha savunma oyuncularýný çalýmlarla geçti penaltý noktasý üzerinde
bom boþ durumdaki
Oðuzkan’a çýkardý bu futbolcu kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý anda
köþeye göndermek istediði top direðin dibinden az
farkla auta gitti.
77. dakikada Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada
sað kanattan Buðra’nýn
geliþtirdiði atakta yapýlan
faul atýþýnda Oðuzhan’ýn
kullandýðý faul atýþýnda
penaltý noktasý üzerinde
iyi yükselen Çaðlar kafa
vuruþuyla topu kalecinin
uzanamayacaðý köþeden
Niðde aðlarýna göndererek skoru 1-1 yapan golü
attý.
Maçýn son bölümünde de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Belediyespor final
paslarýnda baþarýla olamayýnca karþýlaþma 1-1
beraberlik sona erdi ve
Belediyespor beraberlik
serisine Niðde deplasmanýnda da devam dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
14 440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content