close

Enter

Log in using OpenID

(22 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Dr. Timur Harzadýn, Kanal D Ana Haber’e konuþtu
Anne-babalara çocuk haklarý uyarýsý
Psikoterapist
ve Aile
Danýþmaný
hemþehrimiz
Uzm. Dr.
Timur
Harzadýn,
Dünya Çocuk
Haklarý Günü
nedeniyle
Kanal D’ye
röportaj
verdi.
* HABERÝ
11’DE
Dr. Timur Harzadýn, Kanal D Ana Haber’de çocuk haklarýna dikkat çekti.
Deniz Feneri Derneði gönüllüleri, Kýzýlay Giyim Evi’ni ziyaret etti.
Ýyilik için el ele verdiler
* HABERÝ 10’DA
Üç ilçede üç
yeni geliþme
ÇORUM
22 KASIM 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Vali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm
Bakanlýðý ile Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý yetkilileri ve Çorum
Milletvekilleri; TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý ile TBMM’deki
makamlarýnda görüþtü.
* HABERÝ 5’DE
Cari harcamalardan yatýrýmlara 2,8 milyon TL’lik kaynak aktarýldý
Meclis’den yatýrým duyarlýlýðý
Ýl Genel Meclisi, bütçe
görüþmelerinde önemli bir hizmete
imza atarak, cari harcama kalemleri
üzerinde yaptýðý titiz bir çalýþma ile 2
milyon 848 bin 700 TL’lik miktarý
yatýrýma kalemlerine aktardý.
Merkez Ýlçe Baþkan
Adayý Yaþar Anaç
AK Parti'de
kongre
süreci
devam
ederken,
Merkez
Ýlçe
Baþkan
Adayý belli
oldu.
* HABERÝ
4’DE
* HABERÝ 3’DE
Vali Ahmet Kara
Yaþar Anaç
Prenses’i
kaybettik
Çorum'da
hemen
hemen
herkesin
tanýdýðý
Þahander
Býçakçý'yý
nam-ý diðer
Prenses'i
kaybettik.
* HABERÝ
7’DE
AK Partili iki isim, ayný ad ve soyadý taþýyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz sunum yaptý.
Þahander Býçakçý
Sevim Tahtasýz
vefat etti
Heri Bellona
Bayisi
Kamber
Tahtasýz’ýn
annesi,
Mehmet
Tahtasýz’ýn
yengesi
Sevim
Tahtasýz (55)
vefat etti.
* HABERÝ 10’DA
Sevim Tahtasýz
Merkez köylerde
enerji kesintisi
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü,
23-24-25-26-27-28 ve 29 Kasým
tarihlerinde Çorum merkeze
baðlý bazý köylerde enerji
kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
* HABERÝ 3’DE
Tarým arazileri imara
kurban ediliyor
Türkiye'de
son 10 yýlda,
2 milyon 573
bin futbol
sahasýna denk
gelen 27
milyon 825 bin
64 dekar tarým
arazisinin,
imara, inþaata
kurban gittiði
ortaya çýktý.
Ýlginç benzerlik
Mustafa Köse
AK Parti Ýl Baþkaný
Siyasi arena çeþitli söylentilerle
çalkalanýrken Mustafa Köse il
baþkaný oldu.
* HABERÝ 10’DA
Çorum’da
asayiþ olaylarý
* Sokak satýcýlarýna
uyuþturucu operasyonu
***
* Kaçak cep telefonu ele
geçirildi
***
* Akrabasýnýn evinde
yakalandý
* HABERÝ
2’DE
Akademisyenlere özel hizmet
Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürlüðü
(HÝTÝTSEM) tarafýndan Ýngilizce yazýlan tüm makale, teblið ve sunumlarýn Dil
Bilgisi ve Yazým Kurallarýna göre incelemelerinin yapýldýðý Proofreading
faaliyetleri devam ediyor.
* HABERÝ 2’DE
***
* Sungurlu’da operasyon
***
* Dolandýrýldýðýný geç anladý
***
* Tuncay Güney yine
sahnede
***
* HABERLERÝ SAYFA 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
Tarým arazileri imara kurban ediliyor
T
ürkiye'de son 10 yýlda, 2 milyon 573 bin futbol sahasýna denk gelen 27 milyon 825 bin 64 dekar tarým arazisinin, imara, inþaata kurban gittiði ortaya çýktý.
Antalya Ticaret Borsasý (ATB), Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) verilerinden yola çýkarak, Türkiye'nin
2004-2013 yýllarý arasýnda kaybettiði tarým arazisi miktarýný ortaya koyan bir çalýþma yaptý. Bu çalýþmaya göre en çok kayýp yaþayan iller arasýnda Çorum da bulunuyor. Çorum’da kaybedilen tarým arazisi miktarý 600
bin ila 100 dekar arasýnda deðiþiyor.
TÜÝK verilerinden derlenen rakamlara göre Türkiye'de son 10 yýlda toplam 27 milyon 825 bin 64 dekar tarým arazisinin kaybedildiðini belirten ATB Baþkaný Ali Çandýr, "2004 yýlýnda 265.9 milyon dekar olan
tarým arazisi varlýðý, 2013 sonu itibariyle 238.1 milyon
dekara düþmüþ. Aradaki fark 27.8 milyon dekar. Türkiye son 10 yýlda tarým topraklarýnýn yüzde 10.46'sýný
kaybetmiþ durumda" dedi.
Bu rakamlara göre Türkiye'nin yýllýk kaybýnýn 2.7
milyon dekar, günlük kaybýnýn ise 7 bin 623 dekar olduðuna iþaret eden Ali Çandýr, "Bunun anlamý, günlük
705 futbol sahasý kadar tarým topraðýmýz, tarým dýþý faaliyetlere kurban edilmiþ. Yani 10 yýlda 2 milyon 573
bin futbol sahasý büyüklüðünde tarým arazisi yok oldu"
dedi.
EN ÇOK KAYIP KONYA’DA
Araþtýrmada 81 ilden 62'sinde tarým topraklarýnda
azalma yaþandýðý, 19'unda ise artýþ olduðu belirlendi.
62 ilde yaþanan kayýp 29 milyon 555 bin 704 dekarken,
19 ildeki 1 milyon 730 bin 640 dekarlýk artýþ nedeniyle toplamdaki Türkiye toplam kaybý 27.8 milyon dekar
olarak gösterildi. En çok kayýp ise Türkiye'nin tahýl
ambarý olarak nitelendirilen Konya'da gerçekleþti.
Konya, tarým topraklarýnýn yüzde 27.35'ini, yani 7 milyon 161 bin dekarýný kaybetti. Ýkinci sýrada Yozgat yüzde 24.91'ini, yani 1 milyon 991 bin dekarýný kaybetti.
Üçüncü sýrada ise Diyarbakýr yüzde 24.66'sýný, yani 1
milyon 968 bin dekar tarým topraðý yok oldu.
EN ÇOK KAYIP YAÞANAN ÝLLER
Tarým topraklarýný inþaata, imara kurban veren iller sýralamasýnda ilk 10 sýradaki iller Konya, Yozgat ve
Diyarbakýr'ýn ardýndan þöyle:
"Kars yüzde 37.55, 1 milyon 272 bin dekar. Adana yüzde 20.22, 1 milyon 204 bin dekar. Afyonkarahisar yüzde 18.90, 1 milyon 97 bin dekar. Kahramanmaraþ yüzde 18.51, 816 bin dekar. Malatya yüzde 21.30,
772 bin dekar. Edirne yüzde 20.71, 762 dekar. Tekirdað
yüzde 16.93, 654 bin dekar."
Kaybedilen tarým arazisi miktarý 600 bin ila 100
dekar arasýnda deðiþen iller ise Samsun, Mardin, Ankara, Kayseri, Çorum, Kýrþehir, Bursa, Adýyaman, Osmaniye, Kütahya, Erzincan, Kýrklareli, Muþ, Elazýð, Hatay, Gümüþhane, Balýkesir, Antalya, Ordu, Aksaray, Ýzmir, Zonguldak, Sinop, Aydýn, Erzurum, Kocaeli, Bitlis, Kastamonu, Düzce, Muðla, Sakarya, Bilecik, Karabük, Gaziantep, Ýstanbul, Hakkari ve Bolu.
ARTAN ÝLLER
62 ildeki büyük kayba karþýn 19 ilde ise tarým arazisi alaný arttý. Bu illerin baþýnda 264 bin dekarla Van
geliyor. Ýkinci sýrada Isparta tarým arazilerini 243 bin
dekar artýrýrken, sýrayla Þanlýurfa 231 bin, Manisa 183
bin, Ardahan 147 bin, Bayburt 123 bin, Kýrýkkale 108
bin, Eskiþehir 96 bin, Çankýrý 64 bin, Aðrý 52 bin dekar
artýrdý.
NEDEN KAYBEDÝYORUZ?
Ali Çandýr, ATB'nin çalýþmasýna iliþkin tarým topraklarýnýn kaybedilmesi nedenlerini ise þöyle sýraladý:
"Tarým topraklarýnýn insanlarýn þahsi menfaatleri
nedeniyle imara açýlmasý. Plansýz ve çarpýk kentleþme.
Yanlýþ tarým politikalarý ve yasal düzenlemeler. Topraklarýn miras yasasý nedeniyle küçülmesiyle tarýmýn
rantabl olmayýþý ve bu nedenle tarým topraklarýnýn
farklý sektörlere kaymasý. Turizm nedeniyle yapýlan
gereksiz büyüklükteki konaklama alanlarý. Toplum
olarak aþýrý lüks tüketim alýþkanlýðý."
CU
KORUMAK HEPÝMÝZÝN BOYNUNUN BOR'Çorum Hitit Söyleþi Günleri' projesi kapsamýnda 'Þehir Kültür Sohbetleri' gerçekleþtirildi.
Dünyada sorunlarýn temelini gýda ve suya ulaþýmýn oluþturacaðýna dikkat çeken Çandýr, "Tarým topraklarýmýzý korumak hepimizin boynunun borcudur.
Topraklarýmýz olmadan beslenme politikalarýný oluþturamayacaðýmýz gibi, toplumumuzun besin ihtiyacýnýn
karþýlanmasýný da tehlikeye atmýþ oluyoruz. Bu durum
günümüzde kendini sadece fiyatlar düzeyinde belli ediyorken, durumun böyle devam etmesi halinde gelecek
kuþaklarý büyük tehlikeyle baþ baþa býrakmýþ olacaðýz.
Ayrýca tarýmýn stratejik önemi, çevremizde yaþanan
olaylar nedeniyle her geçen gün daha fazla insan tarafýndan görülmekte ve anlaþýlmaktadýr. Günümüzde bazý ülkeler tarým ve gýda ürünlerini cephane olarak görmekte ve hatta kullanmaktadýr. Ýleride açlýk, kýtlýk gibi
terimlerle karþýlaþmak ve kötü durumlara düþmek istemiyorsak þimdiden önlemlerimizi almalýyýz" diye konuþtu.
'Þehir ve Kültür Sohbeti'
M. ALÝ CEYLAN
Ç
orum Valiliði
Kültür ve Turizm
Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenen 'Çorum
Hitit Söyleþi Günleri'
projesi kapsamýnda
'Þehir Kültür
Sohbetleri'
gerçekleþtirildi.
Hasan Paþa
Yazma Eserler
Kütüphanesi'nde
düzenlenen söyleþiye;
Ýstanbul Ýl Kültür ve
Turizm Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Emre
Bilgili konuþmacý
olarak katýldý.
Çorum eski
Milletvekili Adnan
Türkoðlu'nun yaný sýra
Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru,
Çorum'un eðitim,
kültür ve sanat
hayatýna katkýlarý
bulunan çok sayýda
þair, yazar ve eðitimci
katýldý.
Karþýlýklý sohbet
þeklinde
gerçekleþtirilen
söyleþide katýlýmcýlar
kendilerini tanýttýktan
sonra kültür ve kent
üzerine görüþlerini
aktardýlar.
SON KURBAN KONYAALTI'NDA
Türkiye'nin meyve, sebze, zeytin, narenciye, endüstri bitkileri, üzüm, incir gibi katma deðeri yüksek,
kýymetli ve gerçekten ihraç edilen ürünlerinin Marmara, Trakya, Akdeniz, Ege ve bir miktar Güneydoðu'da
yetiþtiðini belirten Antalya Ziraat Mühendisleri Odasý
Baþkaný Vahap Tuncer ise þunlarý söyledi:
"Bunlarýn toplam alaný da Türkiye'deki tarým arazilerinin yüzde 11'i. Türkiye tarýmsal katma deðerinin
yüzde 70'i bu alanlarda yetiþiyor. Ancak bu alanlar çok
ciddi imar, sanayi ve turizm baskýsý altýnda. Türkiye tarýmda geleceðini kurtarmak ve bu anlamda söz sahibi
olmak istiyorsa bu bölgelere yapýlacak sanayi ve enerji yatýrýmlarýný baþka bölgelere kaydýrmak, turizm tesislerini deniz- kum- güneþ ötesinde çeþitlendirerek
baþka alanlara kaydýrmak zorundadýr. Bu bölgelerdeki
nüfusu hýzla artan kentlerde yerleþim alanlarýný birinci
sýnýf tarým arazileri ve meyve bahçeleri üzerinde deðil,
marjinal tarým arazileri üzerinde deðerlendirmelidir.
Bu çerçevede Batý Çevre Yolu'nun açýlmasý Konyaaltý'nda birinci sýnýf 1600 dekar meyve bahçesinin elden
çýkmasýna yol açmýþtýr. Burada yapýlan planlama, komþu mahallelerde de planlama baskýsý ve talebini artýrmýþtýr. Daha plan hayata geçirilmeden Bahtýlý, Çakýrlar,
Doyran ve Karatepe bölgesindeki çiftçilerden de imar
talebi gelmeye baþladý. Halkta yaratýlan 'þehirli olacaðýz, þapkayý atýp kravat takacaðýz' algýsýnýn onlarýn kur-
‘Dünü, Bugünü, Yarýný ile Karadeniz’
H
itit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini
Araþtýrma Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (KARM) ile Osmancýk Ömer
Derindere Meslek Yüksekokulu iþbirliðinde
“Dünü, Bugünü, Yarýný ile Karadeniz” “adlý
etkinlik düzenlenecek.
25 Kasým 2014 Salý günü saat: 14.00’te
baþlayacak olan etkinlik Osmancýk Belediyesi
Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirilecek.
(Haber Merkezi)
itit Üniversitesi
Sürekli Eðitim
H
Uygulama ve Araþtýrma
Merkez Müdürlüðü
(HÝTÝTSEM) tarafýndan
Ýngilizce yazýlan tüm
makale, teblið ve
sunumlarýn Dil Bilgisi ve
Yazým Kurallarýna göre
incelemelerinin yapýldýðý
Proofreading faaliyetleri
devam ediyor.
Yapýlan açýklamaya
göre, Hitit Üniversitesi
akademik personellerinin
uluslararasý yayýn sayýsýný
artýrmaya yönelik olarak
düzenlenen bu faaliyette,
akademik personel
(Ç.HAK:3287)
Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
(Ç.HAK:2502)
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
H
itit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý
bölümünün ‘Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler’
adý altýnda 2014-2015
Eðitim Öðretim yýlý güz
döneminde baþlattýðý etkinliklerin 5.si, kadastro
müdürlüðünden emekli,
þair ve yazar Kazým Alkan’ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.
‘Bir Haritacýnýn
Kaleminden Ufka YürüKazým Alkan
yen Kelimeler’ baþlýklý söyleþi, 26 Kasým 2014 Çarþamba günü saat 14.00’te FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Söyleþide Kazým Alkan’ýn çeþitli görseller eþliðinde hayatý ve eserleri hakkýnda bilgiler verilecek, edebiyata ilgisi ve ilham kaynaklarý üzerinde durulacak. Söyleþinin ikinci bölümünde, Kazým Alkan ile Türk Dili ve Edebiyatý bölümü öðrencileri sanatçýnýn þiir ve hikâyelerinden örnekler okuyacak.(Haber Merkezi)
Söyleþi Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlendi
Akademisyenlere özel hizmet
‘Bir Haritacýnýn
Kaleminden
Ufka Yürüyen
Kelimeler’
“Dünü, Bugünü, Yarýný ile Karadeniz”
“adlý etkinlik düzenlenecek.
Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre
Bilgili konuþmacý olarak katýldý.
tarafýndan yazýlmýþ olan
bilimsel çalýþmalar
HÝTÝTSEM’de tam
zamanlý olarak çalýþan 4
ABD uyruklu öðretim
elemanlarýnca hem ifade
hatalarý hem de Ýngilizce
yazým kurallarý açýsýndan
kontrol ediliyor ve gerekli
düzeltmeleri yapýlýyor.
Uluslararasý yayýn
sayýsýnýn artmasýnýn,
üniversite açýsýndan son
derece önemli olduðunun
bilgisi ile þu ana kadar
onlarca bilimsel çalýþma
proofreading aþamasýndan
geçmiþ ve halen de bu
hususta yoðun talepler
geliyor.
Proofreading
hizmetinden yararlanmak
isteyen akademik personel
HÝTÝTSEM
[email protected]
Eposta adresine
çalýþmalarýný göndermeleri
yeterli oluyor.
HÝTÝTSEM’e ulaþan bu
mailler ilgili ABD uyruklu
öðretim elemanlarýna
gönderilerek süreç
baþlatýlýyor. HÝTÝTSEM,
makale ofisi
(Proofreading) hizmeti için
ücret talep etmiyor.
(Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Cari harcamalardan yatýrýmlara
2,8 milyon TL’lik kaynak aktarýldý
Meclis’ten yatýrým duyarlýlýðý
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi, bütçe
görüþmelerinde önemli
bir hizmete imza atarak,
cari harcama kalemleri
üzerinde yaptýðý titiz bir
çalýþma ile 2 milyon 848
bin 700 TL’lik miktarý
yatýrýma kalemlerine aktardý. Meclisin yatýrýmlara verdiði önemi ortaya
koyan bu çalýþmayla birlikte, 2014 bütçesi son bir
revizyondan geçerek, ya-
týrým hizmetleri artýrýlmýþ
oldu.
Ýl Genel Meclisi ve
Özel Ýdare’nin tasarrufa
yönelik bu adýmý takdir
görürken, Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale
Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz sunum yaptý.
edilen bu konu, komisyon üyelerinin baþarýlý
çalýþmasýyla taçlandýrýldý.
Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, uzun süren ve
titiz bir çalýþmanýn ürünü
olan raporu meclisin bilgisine sundu.
Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya baþta olmak üzere
tüm üyelerin takdirlerini
bildirdiði bütçe aktarmalarý, oy birliði ile kabul
edildi. Halil Ýbrahim Kaya, teþekkür konuþmasýnda, sayýsýz bütçe kaleminin tek tek incelenip, 510 bin liralýk miktarlarýn
dahi gözardý edilmediði
çalýþmayla birlikte, ciddi
bir tasarruf saðlandýðýný
ve Meclis’in vaktinde attýðý adýmla yatýrým kalemlerinin güçlendirildiðini ifade etti.
Ýl Genel Meclisi gündemdeki maddeleri görüþtü.
Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, Meclis’in
hesap veremeyeceði hiç bir þey olmadýðýný söyledi
‘Bu meclis çið et yemedi’
EROL TAÞKAN
S
ungurlu MHP Ýl Genel Meclisi üyesi
Celal Güngör, bütçe
görüþmeleri sýrasýnda
söz alarak, bazý basýn
mensuplarýnýn meclise
yönelik eleþtirilerinden
rahatsýzlýk duyduðunu
belirterek, "Bu meclis
çið et yemedi ve o nedenle de karnýmýz aðrýmýyor. Kimseye veremeyecek bir hesabýmýz
yok." dedi.
Bütçe çalýþmalarýnýn Çorum'a ve Çorumlu'ya hayýrlý olmasý dilekleriyle söze baþlayan
Celal Güngör, bütçenin
hazýrlanmasýnda emeði
geçen herkese teþekkür
etti.
2015 bütçesi 60 milyon 400
bin TL olarak onaylandý
l Genel Meclisi, 2015 bütçeÝbinsini
oyladý. 60 milyon 400
TL olarak belirlenen bütçenin görüþüldüðü mecliste, her
bir kalem tek tek isim okunarak oylandý.
Ýl Genel Meclis baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, 15
maddeden oluþan bütçe kararnamesi, görevliler tarafýndan
maddeler halinde okunduktan
sonra, tüm üyelerin isimleri
okunarak, oylarý soruldu.
Halil Ýbrahim Kaya, 2015
bütçesinin hayýrlý olmasýný dileyerek, emek verenlere teþekkür etti.
Bütçe çalýþmalarýnýn Çorum'a ve Çorumlu'ya hayýrlý olmasý temenni edildi.
Borsa’dan Uður Barlýk’a övgü
Ç
orum Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ
Ticaret Borsasýnýn ilk
baþkaný iþ adamý Uður
Barlýk’ý ziyaret etti.
Ticaret Borsasý
Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Seçgel ve Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin’in
hazýr bulunduðu ziyarette, Baþkan Ali Bektaþ,
Barlýk ile görüþ alýþ veri-
þinde bulunarak, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Ýþadamý Barlýk’ýn
Çorum’da Ticaret Borsasýnýn kurulmasýnda büyük katkýlarýnýn olduðunu belirten Bektaþ, “Sayýn Uður Barlýk, Borsamýzýn ilk baþkaný, ayný
zamanda temellerini atan
kiþidir. Borsamýzýn kuruluþundan bugüne kadar
görev yapan tüm Meclis
ve Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýz yaptýklarý çalýþmalarla Borsamýzýn daha ileriye götürmüþtür.
Biz de devraldýðýmýz bu
hizmet bayraðýný daha
ileri taþýyacaðýz” dedi.
Barlýk’ýn Çorum
ekonomisine yön veren
iþadamlarýndan biri olduðunu vurgulayan Bektaþ,
“Çorum sanayisi son yýllarda büyük bir atýlým ya-
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Ticaret
Borsasýnýn ilk baþkaný iþ adamý Uður Barlýk’ý ziyaret etti.
kalamýþtýr. Bunda iþ
adamlarýmýzýn
büyük
gayreti vardýr. Çorumlu iþ
adamlarýmýz doðup büyüdüðü topraklara olan
borcunu memleketine yatýrým yaparak yerine getirmektedir. Deðerli iþadamýmýz Uður Barlýk da
her alanda olduðu gibi un
sektöründe de büyük yatýrýmlara imza atmýþtýr.
Türkiye ve dünyanýn dört
bir yanýnda anahtar teslimi fabrikalar inþa eden
Uður Grup yatýrýmlarýyla
hem yerli sanayinin geliþmesine katkýda bulunmuþ, hem de bu sektördeki iþadamlarýnýn rekabet
gücünün artmasýnda büyük rol oynamýþtýr. Bu sayede Türkiye un ihracatýnda dünya çapýnda söz
sahibi bir konuma gelmiþtir. Bunda Sayýn Barlýk’ýn katkýlarý da göz ardý edilemez. Artýk Uður
Grup hem ülkemizde
hem de yurtdýþýnda marka haline gelmiþtir.” dedi.
Ýþadamý Uður Barlýk
da, borsa yöneticilerinin
ziyaretlerinden duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Bektaþ ve beraberindekilere teþekkür etti.(ÝHA)
Sungurlu MHP Ýl Genel Meclisi üyesi Celal Güngör, mecliste bir konuþma yaptý.
Merkez köylerde enerji kesintisi
Bahrý Dýker - Tavuk Çiftliði, Gök-Ar Tavukculuk , Halit
Akyol, Erol Baþ Tarýmsal Sulama, Paþa Baðlarý , Halim
Kabasakal tesislerine;
25-26-27.11.2014 tarihlerinde 07:30-16:30 saatleri
arasýnda Çorum ili Acýpýnar Grubu ENH’da bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum merkeze baðlý Öksüzler ve Büklüce Mahallesi, Acýpýnar
köylerine;
26.11.2014 tarihlerinde 07:30-11:00 saatleri arasýnda Çorum ili Erdek Grubu ENH’da bakým onarým iþleri
çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum merkeze baðlý
Akyazý, Dutçakallý ve Aþcaðýz mahallesi, Öksüzler ve
Büklüce Mahallesi, Cerit, Aþaðý Cerit, Erdek, Acýpýnar
köylerine;
26.11.2014 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasýnda Çorum ilinde köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý
yapýlacaðýndan dolayý Çorum Merkeze baðlý Kuruçay
köyüne;
28-29.11.2014 tarihlerinde 07:30-16:30 saatleri
arasýnda Çorum ili Karabayýr Grubu ENH’da bakým
onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum
merkeze baðlý Mecidiyekavak ve Çayseki köylerine
programlý olarak elektrik verilemeyecektir.” denildi.
(Haber Merkezi)
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
(Ç.HAK:3281)
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 23-24-25-26-2728 ve 29 Kasým tarihlerinde Çorum merkeze baðlý
bazý köylerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamada;
“23.11.2014 tarihlerinde 07:30-10:00 saatleri arasýnda
Çorum ili Ferhatlý Grubu ENH’da bakým onarým iþleri
çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum merkeze baðlý
Arpalýk, Dut, Çaltýcak, Hacýbey, Dereköy, Karakeçili,
Kertme Babaoðlu, Bekaroðlu, Bektaþoðlu ve Sedim Çakallý köylerine;
23-24-25.11.2014 tarihlerinde 07:00-16:30 saatleri
arasýnda Çorum ili Bektaþoðlu Grubu ENH’da bakým
onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum
merkeze baðlý Bekaroðlu, Bektaþoðlu ve Sedim Çakallý
köylerine;
24.11.2014 tarihlerinde 12:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Çatak Grubu ENH’da bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum merkeze baðlý Paþaköy, Beydili, Hamamlýçayköy, Türkler,
Ayaz, Çatak, Çukurören ve Ýsmail köyü, Dedeogullarý
Tavukculuk, Bol Kar Tavuk Çiftliði, Seçkýn Tavukculuk,
Ýlyas Alacalý, Yücel Karakas-Tavuk Çiftliði, Çelik Gýda,
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
Merkez Ýlçe Baþkan Adayý Yaþar Anaç
MUSTAFA DEMÝRER
AK
Parti'de kongre süreci devam ederken, Merkez Ýlçe Baþkan
Adayý belli oldu.
AK Parti Genel Merkez
Teþkilat Baþkanlýðý'nda önceki gün boyu süren görüþmelerin ardýndan AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkan Adayý
olarak Av. Yaþar Anaç'ýn ismi üzerinde mutabakat saðlandýðý belirtildi.
Av. Yaþar Anaç
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkan Adaylarýnýn Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Av. Yaþar Anaç olduðunu açýkladý.
Ceylan, kararýn genel merkez tarafýndan kendisine teblið edildiðini bildirdi.
Dodurga’ya hayýrlý olsun
eçtiðimiz günlerde Dodurga
G
ilçe ziyaretinde çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren ve çeþitli
projeleri yerinde inceleyen
Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,
Alpagut Çayý’nýn ýslah edilerek
bað, bahçe ve tarlalarýn taþkýndan
korunacaðýný ve herhangi bir
yangýn durumunda müdahalenin
güç olmasý nedeniyle bir yol
açýlacaðýný söylemiþti.
AK Parti Çorum Milletvekili
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,
konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, hafta baþýnda DSÝ
tarafýndan makinalý çalýþmanýn
baþlatýldýðýný belirterek, “Bað,
bahçe ve ekili alanlarýn korunmasýný ve eriþimini kolaylaþtýrmýþ
olacaðýz. Hemþerilerimize hayýrlý
olsun" dedi. (Haber Merkezi)
Cahit Baðcý
Kargý CHP’den TBMM’ye ziyaret
C
etti.
umhuriyet Halk Partisi(CHP) Kargý Ýlçe Teþkilatý
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ni ziyaret
CHP Kargý Ýlçe Baþkaný Hakký Bolpaça, ilçe
yönetim kurulu ve gençlik kollarý üyeleri ile birlikte
TBMM’yi ziyaret etti. Partilileri CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse karþýladý. CHP grup
toplantýsýna katýlan partililer, grup toplantýsýnýn
ardýndan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu’nu
meclisteki makamýnda ziyaret ettiler.Ýlçede
gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda Genel Baþkan
Kýlýçtaroðlu’na bilgi veren parti üyeleri, kýsa süreli
görüþ alýþveriþinde bulundular.
Milletvekili Tufan Köse ile meclisi gezen
CHP'liler daha sonra Anýtkabir’i ziyaret ettiler.(ÝHA)
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kargý Ýlçe Teþkilatý Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ni ziyaret etti.
CHP Kargý Ýlçe Baþkaný Hakký Bolpaça, ilçe yönetim kurulu ve gençlik kollarý üyeleri ile birlikte TBMM’yi ziyaret etti.
Âfet bilinci âfet olmadan lâzým
EMRE KUT
Ç
orum Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'n de
öðrencilere 'Afet Bilinci'
konulu eðitim verildi.
Konferans Salonu'nda dün düzenlenen
seminerde Coðrafya Öðretmeni Nilüfer Ateþ,
olasý âfet esnasýnda ilk
72 saattin çok önemli olduðunu söyledi. Ateþ,
âfetin zarar verme potansiyeli olan bir olgu olduðunu belirterek, "Risk ise
Coðrafya Öðretmeni Nilüfer Ateþ
bir olayýn meydana getirebileceði olumsuz sonuçlarýn tümüdür. Doðal
tehlikeler için temel kural; geçmiþte meydana
gelmiþse, bir gün mutlaka tekrarlayacaktýr. Âfetlerle mücadelede temel
amaç toplumun zarar görebilirlik
seviyesinin
mümkün olduðunca en
az seviyede tutulmasýný
saðlamaktýr. Bu nedenle
bireyden topluma yapýlacak tüm çalýþmalar bu
hedefe yönelik olmalýdýr.
Âfetlerin önlenmesi ve
zararlarýnýn azaltýlmasý
amacýyla bir âfet olayýnýn öncesi, sýrasý ve sonrasýnda yapýlmasý gereken çalýþmalarýn, planlanmasý, yönlendirilmesi, koordine edilmesi,
desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluþlarýyla, kaynaklarýn
bu ortak hedefler doðrultusunda yönetilmesini
gerektiren bir kavramdýr." dedi.
Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'n de seminer düzenlendi.
Ehl-i kitabýn
ahiret durumu
Dünkü yazýmda verdiðim cevap yarým
kalmýþtý:
Ehl-i kitabýn; yani Ýslam’dan önce
kendilerine peygamber ve kitap gönderilmiþ
ama zaman içinde hem kitaplarýnýn aslýný
kýsmen kaybetmiþ hem de vahye dayalý dinlerini
bozmuþ ve deðiþtirmiþ olanlarýn,
Peygamberimiz'in tebliðine muhatap olduktan
sonraki sorumluluklarýný þu maddeler içinde
özetleyebiliriz:
a) Peygamberimiz'in bu hitabýný duyan ehli kitap ona inanmaz, ama onun “Lâ Ýlahe Ýllallah
diyen cennete girer” sözünü kabul eder ve buna
baðlý olarak cennete gireceklerine iman
ederlerse ortada bir çeliþki olur; çünkü
Peygamber'in (s.a.) çaðýrdýðý iman doðru ise
kendisi de hak peygamberdir, kendisi hak
peygamber deðilse çaðýrdýðý tevhîd de baðlayýcý,
kurtarýcý bir iman esasý olmaz. Þu halde
Peygamberimiz'e muhatap olan, onun davetini
sahih olarak duyan ehl-i kitabýn kurtuluþu, onu
peygamber olarak tanýyýp inanmalarýna baðlýdýr.
Gördüðü, bildiði halde Kur’an’ý ve Muhammed
Mustafa’nýn (s.a.) peygamberliðini inkar eden
bir kimse cennete giremez. Son Peygamber'in
rehberliði olmadan ehl-i kitabýn, batýl olan
inançlarýný tashih etmeleri de mümkün deðildir;
tecrübe, olup bitenler, kiliselerin resmi
amentüleri bunu açýkça ortaya koymaktadýr.
b) Peygamberimiz hakkýnda sahih bilgi
edinememiþ ehl-i kitap ve baþkalarý ise tevhîd
kelimesinin ifade ettiði “tek Allah’a inanma”
esasýný “düþünce, inanç ve hayatlarýnda”
gerçekleþtirdikleri zaman cennete girerler.
Ýkinci soru þöyle idi:
Kur’an-ý Kerim’in ehl-i kitapla ilgili
ayetleri bütün olarak göz önüne alýndýðýnda
tarihsellikten bahsedilebilir mi?
Cevap:
Kur’an’ýn ehl-i kitap ile ilgili âyetlerini
ikiye ayýrmak gerekir:
a) Ýnanç ile ilgili âyetler. Bunlarýn tarihsel
olmalarý mümkün ve makul deðildir, imanda
hak her zaman haktýr, batýl ve yanlýþ olan da her
zaman batýldýr, yanlýþtýr.
b) Ehli kitap ile iliþkileri düzenleyen
âyetler. Bunlara da toptan tarihsel denemez.
Savaþ, barýþ, bunlarýn þartlarý gibi konularda
tarihi durum belirleyici olabilir.
Üçüncü soru:
Ehl-i kitapla “amentü”de ittifakýmýz var
demek doðru mudur? Dini açýdan bunun bir
sakýncasý var mýdýr?
Cevap:
“Ehl-i kitapla “amentü”de ittifakýmýz var
demek” doðru deðildir. Âmentüde ittifakýmýz
olsaydý Ýslam onlarý “bizim âmentümüze” davet
etmezdi. Evet ehl-i kitap da "Allah’a,
peygamberlere, kitaplara, meleklere...” iman
ediyor, bu söz de bu maksatla söylenmiþ olabilir
ama onlarýn “Allah, kitaplar, peygamberler,
melekler, ahiret” konularýndaki inançlarý ile
Ýslam inancý arasýnda çok önemli farklar vardýr.
Ehl-i kitab ile ortak inancýmýz (ortak söylem,
ortak kelime ve imanýmýz) “Bir Allah’tan baþka
hiçbir varlýða tapmamak ve birbirimizi Rab
yerine koymamak” olabilirdi; bu da genellikle
olmamýþ ki, Allah Teâlâ Kur’an’da Ehl-ikitabý
bu ortak inanca davet etmektedir (Âl-i Ýmran:
3/64).
Son iki yazýmdaki ifadelerim benim
düþünce, inanç ve yorumlarýmdýr. Kalemimden
çýkmadýðý halde, baþkalarý tarafýndan
konuþmalarýmýn nakline dayanarak bana farklý
inanç ve düþünce yükleyenler iftira ediyorlar ve
onlarý günahlarýyla baþbaþa býrakýyorum.
Ýnsan Haklarý
Kurulu’ndan
66. yýl
toplantýsý
Ç
Öðrencilere 'Afet Bilinci' konulu eðitim verildi.
Borsa’da ürün fiyatlarý
Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,830 ile 0,884 lira arasýnda iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý
(kilogram/TL) þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
Okul Konferans Salonu'nda dün düzenlenen seminerde
Coðrafya Öðretmeni Nilüfer Ateþ konuþtu.
Hayrettin
Karaman
Anadolu kýrmýzý sert
3. grup ekmeklik buðday
Tritikale
EN DÜÞÜK (LÝRA)
0,830
0,727
EN YÜKSEK(LÝRA)
0,884
0,738(AA)
orum Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu, 66. yýlý
kutlanacak olan 10 Aralýk Ýnsan Haklarý
Günü nedeniyle toplandý.
Geçtiðimiz hafta Çarþamba günü
yapýlan toplantýda; baþta Hitit Üniversitesi
olmak üzere Çorum Baro Baþkanlýðý ve Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde,
bugünün anlam ve önemine yaraþýr þekilde
öðrencilerin toplumun bilgilendirilmesi
amacýyla tiyatro, konferans-panel,
sinevizyon gösterisi, afiþ ve pankartlar
hazýrlanmasý, sergi, müzik, kompozisyon vb.
etkinliklerin düzenlenmesine;
Gün nedeniyle cezaevi, nezarethaneler,
hastaneler, huzurevi ve yetiþtirme yurtlarý,
sevgi evleri vb. insan hak ve ihlalleri
olabilecek yerlerin kurul içerisinden Kurul
Baþkanýnýn onayý ile oluþturulacak farklý
ziyaret gruplarý ile program doðrultusunda
ziyaret edilmesine karar verildi.
(Haber Merkezi)
Vali Kara, Ankara
temaslarýný aktardý
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
V
ali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm
içerisinden geçen yaya yolu ve istinat
Bakanlýðý ile Bilim Sanayi ve
duvarý yapýlmasý iþi için 100.000.00 TL
Teknoloji Bakanlýðý yetkilileri ve Çoödenek çýkartýlarak ilimize gönderilrum Milletvekilleri; TBMM Ýdare
miþtir.
Amiri Salim Uslu ve TBMM Plan ve
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik BaBütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý
kanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu denetimleri soile TBMM’deki makamlarýnda görüþnucu, yer altý ocaðýnda bazý eksiklikler
tü.
tespit edilmiþ, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
2 günlük Ankara ziyaretinin arKanunun 25. Maddesi gereði iþ yeri
dýndan Çorum’a dönen Vali Kara, zihakkýnda durdurma kararý verilmiþtir.
yaretlerinde Çorum ile ilgili görüþ alýþBu karara istinaden Çelikler Taah.
veriþinde bulunulduðunu ifade ederek,
Ýnþ ve San. A.Þ tarafýnda iþletilen DoVali Ahmet Kara
belirtilen çalýþmalarla ilgili þu bilgileri
durga Linyit unvanlý iþ yerinde eksikyazýlý olarak açýkladý:
likler giderilene kadar yer altý kömür ocaðýnda iþ
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýmýzca
durdurulmuþtur.
Osmancýk ilçesinde 47 hektarlýk alanda kurulacak
6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun
Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm iþlem25. Madde 6. Fýkrasý gereði, iþveren iþin durdurulleri de tamamlanmýþ olup, Osmancýk Organize Samasý sebebi ile iþsiz kalan çalýþanlara, ücretleri ödenayi Bölgesi için onay verilmiþtir.
mekle veya ücretlerinde bir düþüklük olmamak
Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan ilimiz Ortaüzere meslek veya durumlarýna göre baþka bir iþ
köy Belediyesi içme suyu isale hattý yenileme iþvermekle yükümlüdür.
lemleri için 100.000.00 TL ödenek tahsis edilmiþEksiklikleri tamamlamak üzere ocak güvenlitir. Yine Ortaköy Ýncesu Kanyonu altyapý uygulaði ile ilgili çalýþmalar daimi nezaretçi ve iþ güvenmalarý (WC. Ýçme suyu hattý ve çeþme yapýmý) iþi
liði uzmaný gözetiminde en az sayýda iþçi ile üretim
için 900.000.00 TL; Ortaköy ilçesi Karahacip köyü
yapýlmaksýzýn sürdürülecektir. (Haber Merkezi)
Öðretmenleri kutladý
24
Kasým Öðretmenler Günü
nedeniyle mesaj yayýmlayan
Vali Ahmet Kara, Baþöðretmen
Mustafa Kemal Atatürk baþta
olmak üzere tüm öðretmenleri
kutladý.
Vali Kara mesajýnda;
“Cumhuriyetimizin kurucusu
Baþöðretmen Mustafa Kemal
Atatürk'e Baþöðretmenliðinin tevdi
edildiði 24 Kasým günü,
Öðretmenler Günü olarak
kutlanmakta olup; bugün deðerli
öðretmenlerimizin olduðu kadar
hepimizin önemli günlerinden
birisidir.
Eðitim, geliþmiþ ve
geliþmekte olan ülkelerin üzerinde
büyük bir titizlikle durduklarý en
önemli konudur. Eðitim
sistemlerini iyi oluþturan ve bunu
çaðýn gereklerine göre yenileyen
ülkeler, dünya uluslarý arasýnda
önemli bir yer edinirler. Çünkü
ülkelerin geliþmiþlik ve saygýnlýk
dereceleri, eðitilmiþ insan gücüyle
Ý
çok yakýndan ilgilidir. Kendi
çocuklarýna köklü bir kültür ve
ciddi bir eðitim veren milletler
istikballerini teminat altýna almýþ
demektir. Çocuklarýný ihmal etmiþ
toplumlar da milleti kendi
kaderiyle baþ baþa býrakmýþ sayýlýr.
Büyük Atatürk'ün
"Öðretmenler yeni nesil sizlerin
eseri olacaktýr" sözleriyle
geleceðimizin mimarlarý olarak
gördüðü öðretmenlerimiz, Türkiye
Cumhuriyeti'nin bu günlere
ulaþmasýnda önemli görevler
üstlenmiþlerdir.
Günümüzde baþ döndürücü
bir hýzla gerçekleþmekte olan
teknolojik geliþmeler, eðitimin
önemini bir kat daha artýrmýþtýr.
Çünkü dünyanýn deðiþen þartlarýna
uyum saðlayabilmek ve bu ortamda
güçlü kalabilmek ancak ve ancak
iyi eðitilmiþ ve yetiþmiþ insan
faktörü ile mümkün olabilmektedir.
Bunda öðretmenin görev ve
sorumluluðu herkesten daha
fazladýr.
Bilgi ve teknoloji çaðýný
yaþadýðýmýz bu günlerde,
Türkiye'nin eðitim kadrosuna,
geleceði olan çocuklarýnýn iyi
yetiþmesi, diðer geliþmiþ ülke
gençleriyle rekabet edebilecek
duruma gelmesi için
Öðretmenlerimize çok iþ düþtüðü
inancýndayýz. Kendilerinden her
zaman fedakârlýk beklediðimiz
sevgili öðretmenlerimizin gayretli
çalýþmalarýný takdirle karþýlýyoruz.
Bu duygularla tüm
öðretmenlerimizin, Emekli
Öðretmenlerimizin, 24 Kasým
Öðretmenler gününü kutluyor,
baþta Baþöðretmen Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere görevleri
sýrasýnda þehit olan
öðretmenlerimiz ile vefat eden
öðretmenlerimizi rahmetle anýyor,
eðitim camiamýza sevgi ve
saygýlarýmý sunuyorum.”
(Haber Merkezi)
Müftülük’ten Çukuröz bilgisi
l Müftülüðü’nden
yapýlan açýklamada,
Bayat’ýn Çukuröz
köyünde bilinmeyen
nedenle çýkan yangýnla
ilgili yanlýþ haberler
yapýldýðý iddia edildi.
Yangýnýn, cami
imamýnýn lojmanýndan
çýktýðý yönündeki
haberlerin asýlsýz olduðu
belirtilen açýklamada,
“Ýlimiz Bayat ilçesi
Çukuröz köyünde
14.11.2014 tarihinde
akþam saatlerinde henüz
bilinmeyen sebeplerle
çýkan yangýn sonucu 29
evin tamamen
yanmasýna köyde
bulunan cami imam
hatibinin lojmanýndan
çýktýðý þeklinde bazý
basýn organlarýnda
yanlýþ ve asýlsýz
haberlere yer verildiði
Ýl Müftülüðü’nden yapýlan açýklamada, Bayat’ýn Çukuröz köyünde bilinmeyen nedenle
çýkan yangýnla ilgili yanlýþ haberler yapýldýðý iddia edildi.
görülmüþtür.
Yapýlan
incelemede, köydeki
cami ve lojmanýn
yangýndan zarar
görmediði gibi cami
imam hatibinin
18.03.2014 tarihinde
baþka bir yere naklen
atandýðý, o tarihten beri
köyde imam olmadýðý
anlaþýlmýþtýr.
Kamuoyunun bilgisine
sunulur.” denildi.
(Haber Merkezi)
Çukuröz için camilerde para toplandý
ayat ilçesine baðlý
B
Çukuröz köyünde çýkan
ve 29 evin kullanýlamaz hale
geldiði yangýnda maðdur olan
aileler için müftülükçe baðýþ
kampanyasý düzenlendi.
Çukuröz köyünde geçen
hafta çýkan yangýnda maðdur
olan aileler için Ýl
Müftülüðünce kent
genelindeki tüm camilerde
yardým toplanmasý
kararlaþtýrýldý.
Bu kapsamda Cuma
namazý çýkýþýnda vatandaþlarýn
yardým yapmasý için il
genelindeki camilerde yardým
sandýklarý kuruldu. Kentin en
büyük camisi konumundaki
Ulucami'de de namazlarýný
kýlan vatandaþlar, kurulan
yardým sandýklarýna baðýþ
yaptý.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk,
yaptýðý açýklamada, Çukuröz
köyündeki yangýnda maðdur
olan aileler için il genelindeki
camilerde yardým toplandýðýný
söyledi.
Yangýnla ilgili Valilikçe
bir yardým kampanyasý
baþlatýldýðýný anlatan Aþýk,
"Biz de valiliðimizle
koordineli þekilde yardým
kampanyasý yürütüyoruz.
Cuma namazý çýkýþýnda tüm
camilerimizde yardým
toplandý. Toplanan yardýmlar
Valiliðimizce açýlan yardým
hesabýna aktarýlacak" dedi.
Ýlçe merkezine yaklaþýk
50 kilometre mesafede
bulunan 130 haneli Çukuröz
köyünde 15 Kasým'da çýkan
yangýnda, imam lojmaný ile
köy konaðý dahil 29 ev
kullanýlamaz hale gelmiþti.
(AA)
Yangýn elektrik kontaðýndan çýkmýþ
Bayat'ýn Çukuröz köyünde geçtiðimiz hafta sonu meydana gelen yangýnýn elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin ediliyor.
B
ayat'ýn Çukuröz köyünde geçtiðimiz
hafta sonu meydana gelen yangýnýn elektrik
kontaðýndan çýktýðý tahmin ediliyor.
Çorum
Valiliði
yangýn sonrasý Çukuröz
köyünde yapýlan çalýþmalarla ilgili bugün bir
açýklama yaptý.
Açýklamada, bir
hafta önce saat 21.00 sýralarýnda elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin
edilen yangýnýn bir evin
çatýsýndan
baþlayýp
rüzgârýn da hýzýyla yayýldýðý belirtildi.
Ýhbar üzerine hem
yerel hem de çevre il ve
ilçelerden bölgeye çok
sayýda itfaiye gönderildiði, 120 personelin
söndürme iþlemlerinde
görev yaptýðý hatýrlatýlan açýklamada, ilk tespitlere göre 27 evin tamamen yandýðý, 30 aileden 133 bireyin maðdur olduðu ifade edildi.
Yangýnzede aileler için
yardým
kampanyasý
baþlatýldýðý hatýrlatýlan
açýklamada, þöyle denildi:
'Yangýn ihbarý üzerine ilk olarak Bayat
Belediyesi 3 itfaiye aracý ile müdahaleye baþlamýþtýr. Sonradan Çankýrý, Kastamonu, Amasya,
Ankara, Çorum Ýl Merkezi, Ýskilip, Kargý ve
Osmancýk Ýlçelerinden
gelen toplam 13 itfaiye,
9 arazöz,1 dozer,1 eskavatör,1 kepçe ile yangýn
saat 01.30.'da kontrol
altýna alýnmýþtýr. Ýlçe
Kaymakamlýðý koordinasyonunda yürütülen
çalýþmalar sonucunda
saat 04.00'de söndürülen yangýnda 120 kamu
personeli görev almýþtýr.
Yangýn gecesi çalýþmalarýn saðlýklý yürütülebilmesi için köyümüzdeki tüm çocuklar köyümüz okulunda öðretmenlerimizin gözetimi
altýnda tutulmuþtur. 2
ambulansýn hazýr beklemesine raðmen Allah'tan afette ölen ya da
yaralanan olmamýþtýr.
133
MAÐDUR
KÖYLÜ
Kýzýlay bölgeye çadýr kurdu.
Van’dan gelen konteynerler kuruldu.
Ýl AFAD ekiplerinin ön hasar tespitine
göre 27 konut tamamen
yanmýþ,1 konut ise az
hasar almýþtýr. Toplam
30 aileden 133 birey
maðdur olmuþtur.
Yangýn sabahýndan itibaren 3 gün süreli sýcak yemek daðýtýlmýþtýr. Kýzýlay tarafýndan 30 adet çadýr kurulmuþ, yeteri miktarda
yatak ve battaniye daðýtýlmýþtýr. Ýl AFAD tarafýndan 30 adet konteynýr ev ile yeteri kadar
seyyar duþ ve tuvalet
yerleþtirilmiþtir. Ýlçe
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfýnca
Afetzede
ailelere
1000'er TL. Yardým yapýlmýþtýr.
ÖÐRENCÝLERE
PSÝKOLOJÝK DESTEK
Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünce 25 mað-
dur öðrencinin eðitimi
için gerekli okul kýyafeti, ders kitabý, kýrtasiye
gibi tüm ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce 2 uzman, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce 2 rehber öðretmen psikolojik destek
amacýyla görevlendirilmiþtir. Ayrýca geçici
saðlýk ocaðý kurulmuþtur. Þu anda 1 doktor,2
hemþire ve 1 ambulansla hizmet vermektedir.
YARDIM YAPILABÝLECEK
19.11.2014 tarihi
itibariyle acil ihtiyaçlarýn tamamý karþýlanmýþ
durumdadýr. Nakdi yardýmda bulunmak isteyen vatandaþlarýmýz Valiliðimiz tarafýndan açýlan Ziraat Bankasý Çorum Þubesinde ÝBAN:
IBAN:TR06 0001 0000
7830 9681 6550 04 HE-
SAP NO: 309681655004 ve Bayat Kaymakamlýðý tarafýndan açýlan Ziraat Bankasý Bayat Þubesinde IBAN:
TR28 0001 000 570
703 60774 5001 ve
Halk Bankasý Bayat Þubesinde IBAN: TR82
0001 2001 4210 0016
1000 17 nolu hesaplarýna baðýþta bulunabilirler. Ayni yardýmda bulunmak
isteyenler
05362522516 nolu telefonu arayarak yetkili
Ayhan Þahin’den bilgi
aldýktan sonra yapýlacak yönlendirmeye göre baðýþta bulunabileceklerdir.
Göstermiþ olduklarý olgunluktan dolayý
afetzede vatandaþlarýmýza, özverili çalýþmalarýndan dolayý kamu
personelimize ve yardým sever vatandaþlarýmýza teþekkür ederiz."
(Haber Merkezi)
Atlas’dan Çukuröz’e geçmiþ olsun ziyareti
umhuriyet Halk Partisi
C
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,
Bayat’ýn Çukuröz Köyü’nde
yangýn âfetine maruz kalan
köylüleri ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu.
Ýlçe, belde, köy gezilerini sürdüren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Mecitözü’nü
ziyaretinin ardýndan yangýn
felaketi ile sarsýlan Bayat’ýn
Çukuröz Köyü’ne gitti.
CHP Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Küççük, Ýl Yönetim
Kurulu üyeleri ve ADD Baþkaný Uður Demirer’le Çukuröz Köyü sakinlerini ziyaret
eden Atlas, köy muhtarý ve
yangýnda maðdur olan ailelere geçmiþ olsun dileklerini
iletti. Beraberinde götürdüðü kýyafet, kýrtasiye ve
oyuncaklarý kendi elleriyle
daðýtan Atlas, yangýn sonrasýnda köy yolunda yapýlan
çalýþmaya tepki göstererek
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Bayat’ýn Çukuröz Köyü’nde
yangýn âfetine maruz kalan köylüleri ziyaret etti.
“Köy yollarýnýn ýslahý ve yapýlmasý için illâ bir felaket
mi yaþanmalý? Devletin en
aslý görevi köylerimizde yaþayan yurttaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek
olmalý.” dedi.
“Çukuröz ve Çukuröz
gibi binlerce köyün yol, su,
alt yapý ve diðer sorunlarý
varken 1000 odalý sarayda
oturanlarýn vicdaný nasýl ra-
hat eder” diye soran Atlas,
yangýnýn yol açtýðý yaralarýn
sarýlmasý için ellerinden geleni yapmaya hazýr olduklarýný sözlerine ekledi.(Haber
Merkezi)
6
Eðitim ve Ahlâk Þûrasý’na davet
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
E
ðitim-Bir Sen Genel
Baþkaný Yardýmcýsý
Murat Bilgin, Ýzmir
Memur-Sen Þube
Baþkaný Abdürrahim
Þenocak Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret etti.
Uslu'yu Eðitim-BirSen ve Türkiye Yazarlar
Birliði'nin 21-23 Kasým
2014 tarihlerinde
Ankara'da
düzenleyeceði; EðitimBir-Sen ve Memur-Sen
Kurucu Genel Baþkaný
eðitimci, yazar ve þair
merhum Mehmet Akif
Ýnan anýsýna organize
edilen Eðitim ve Ahlâk
Þûrasý davet eden Bilgin,
"Mehmet Akif Ýnan'ýn
vefatýnýn 14.Yýldönümü
nedeniyle 9-10 Ocak
2015 tarihlerinde
Ankara'da düzenlemeyi
planladýðýmýz
Sempozyumda oturum
baþkaný olarak katýlarak
merhum Genel
Baþkanýmýzýn
sendikacýlýk dönemini
Eðitim-Bir Sen yöneticileri Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
bizlerle paylaþmanýzý
arzu ediyoruz "dedi.
Milletvekili Uslu
ise, "Deðerli hocamýz
M.Akif Ýnan; hepimiz
için bir akýl, ýþýk adamý,
garip bir mümin olarak
yaþamýþ ve bu dünyadan
er kiþi olarak aramýzdan
ayrýlmýþtýr. Bize düþen
görev onun çizgisini
sürdürmek, yol haritasýný
devam ettirmek, ona
yakýþan bir vakarda,
kararlýlýkta, mücadele
çizgimizi devam ettirmek
olmalýdýr. Bende bu
mücadelede üzerime
düþeni mutlaka yapmaya
çalýþacaðým" dedi.
Ziyarette Bilgin,
Eðitim-Bir-Sen yayýný
M.Akif Ýnan'ýn
eserlerinden oluþan bir
kitap serisini Uslu'ya
hediye etti.
(Haber Merkezi)
Uslu’ya sempozyum teþekkürü
D
ünya Ahýska Türkleri Birliði Baþkan
Vekili ve YÖK Denetleme Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Ýlyas Doðan,
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Geçtiðimi hafta
Çorum'da yapýlan ‘Sürgünün 70. Yýlýnda
Ahýska Türkleri Sempozyumu’nun deðerlendirildiði ziyarette
Doðan katkýlarýndan
dolayý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti.
Uslu, "Giriþimlerimizle TRT tarafýndan
çekimleri yapýlan, Asmara- Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel'in "Sal-
kým Söðütlerin Gölgesinde" isimli romanýndan uyarlanan dizi filmin çalýþmalarý bitirildi. Bu film Schindler'in
Listesi kadar prodüksiyonu pahalý ve popüler
bir film olmasa da tarihteki yaþanmýþ dramlarý belgelemek bakýmýndan son derece
önemlidir. Bu nedenle
Asmara - Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel'e,
TRT eski Genel Müdürü Ýbrahim Þahin'e,
TRT Genel Müdürü Þenol Göka'ya ve nezdinde tüm TRT çalýþanlarýna teþekkür ediyorum"
dedi. (Haber Merkezi)
Dünya Ahýska Türkleri Birliði yöneticileri Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Uslu, Fas heyetini aðýrladý
Ç
orum
Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Fas Ulusal
Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný Muhammed Kafi Cherat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ziyarette Uslu, “Fas
istikrarlý, batýya, geliþmeye
açýk, tarýmsal sanayisi, turizm potansiyeli yüksel olan
bir ülke olmasý nedeniyle
önemli bir yere sahiptir. Tarihimizle, geleneklerimizle,
kültürlerimizin bir kýsmý ile
birçok müþtereðimiz var.
Sendikalarýmýzýn iliþkilerini
geliþtiriyor olmasý ülkelerimizin ve halklarýmýzýn geleceði açýsýndan son derece
önemli ve anlamlý. Hak-Ýþ
Konfederasyonu Türkiye'de
sadece nicel olarak deðil ayný zamanda nitelik olarak da
etkin ve saygýn bir yeri vardýr. Slogan sendikacýlýðý
yapmak ya da kendinden
öncekileri taklit etmek yerine, sendikal hareketin hem
kurumsal olarak kapasitesini artýrmak hem sloganlara
aklýný ve vicdanýný esir etmek hem de doðru kavram-
lar kullanmak ve anlamlar
yüklemek konusunda sendikalara örnek olacak ciddi bir
hareket olmuþtur" dedi.
Uslu, “Onlar istemese
de siz onlarý barýþa zorlayýn.
Ancak adaletsiz bir barýþ sizin için bir zillettir” þeklindeki ayeti kerime aslýnda bizim mutlaka iþçi - iþveren,
siyaset, sivil toplum-devlet
iliþkilerinde her alanda barýþý öncelememiz, kurgulamamýz, tarafý olmamýz gerektiði konusunda emredici bir
hüküm veriyor ve tek kriteri
adalettir. Sendikal hareketin
Fas Ulusal Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný Muhammed
Kafi Cherat ve beraberindeki heyet TBMM’yi ziyaret etti.
sloganlar, ideojik aidiyetler
geleneksel tavrý çalýþma yaþamýnýn artan ve çeþitlenen
sorunlarýna yetmiyor. Sorunun parçasý deðil, çözümün
tarafý olmamýz lazým" diye
konuþtu.
Fas Ulusal Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný ve Milletvekili Muhammed Kafi Cherat ise
1967 yýlýnda kurulan Ulusal
Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu hakkýnda bilgiler
vererek, kendilerini kabul
ettiði için Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'ya teþekkür
etti.
Ziyarette; Brahim Zidouh (Tarým Sendikasý Genel Baþkaný), Mohamed
Shairmed (Eðitim Sendikasý
Genel Baþkaný), Mohamed
Laabid (Su, Enerji, Çevre ve
Metal Sendikasý Genel Baþkaný), Lahcen Hansali (Rabat Þube Baþkaný) bulundular.
Uslu, ziyaretin ardýndan Fas heyetine TBMM
Genel Kurul çalýþmalarý
hakkýnda bilgilendirerek,
Meclisi gezdirdi. (Haber
Merkezi)
Uslu, Divan Toplantýsý’na katýldý
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
TBMM Baþkanlýk Divan
Toplantýsýna katýldý.
Toplantýda; Bir önceki
TBMM Baþkanlýk Divaný
toplantýsýnda alýnan karar
gereði Milli Saraylar Genel
Sekreter Yardýmcýlýðý Ýdari
ve Mali Ýþler Baþkanlýðýna
baðlý Ýktisadi Ýþletmeler (kafeteryalar) hakkýnda hazýrlanan rapor divana deðerlendirildi.
TBMM Baþkaný Cemil Çiçek baþkanlýðýnda yapýlan Baþkanlýk Divaný toplantýsýna Meclis Baþkan Vekilleri; Ayþe Nur Bahçekapýlý, Sadýk Yakut, Güldal
Mumcu ile Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Malatya
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz,
Sivas Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Malik
Ejder Özdemir, Aydýn Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Ali Uzunýrmak, di-
van üyesi kâtip üyeler, genel Sekreter Dr. Ýrfan Neziroðlu ile ilgili daire baþkanlarý ve müdürler katýldý.
(Haber Merkezi)
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, TBMM Baþkanlýk Divan Toplantýsýna katýldý.
Hekimlerin genel
sorunlarý Meclis’te
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve beraberindeki Uzm Dr. Mustafa Sungur, Dr. Selçuk Önce, Uzm.
Dr. Osman Karakuþ ve Dr. M. Fatih Fiþenk'ten oluþan heyet, TBMM'de Çorum Milletvekilleri ile görüþtü.
Ç
orum Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve beraberindeki Uzm Dr. Mustafa
Sungur, Dr. Selçuk Önce, Uzm. Dr. Osman
Karakuþ ve Dr. M. Fatih Fiþenk'ten oluþan
heyet, TBMM'de Çorum Milletvekilleri ile
görüþmelerde bulundu.
Yoðun programýna raðmen Tabip Odasý
heyetini makam odasýnda misafir eden Salim Uslu'ya, Odanýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Baþkan Dr.
Mustafa Azak, "Mayýs
ayýnda yaptýðýmýz kongre ile Çorum Tabip
Odasý yeni yönetimini
belirledik. Sizlerin engin bilgi ve tecrübelerinizden yararlanarak,
destek ve görüþlerinizin bize önemli bir yol
göstereceðine inanýyoruz" dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ise,
"Sivil toplum örgütü
olmak önemlidir. Tabipler Odasý olarak
devletten ve siyasetten
baðýmsýz davranýn. Kamuyu denetleyin ama
çözüm üretin. Sorunun
parçasý deðil, çözümün
tarafý olun. Emek nasýl
bilgiye dayalý hale geldi ise sivil toplum örgütleri de öyle olmalý.
Saygýnlýk ve etkinlik
kazanmak üzere donanýmýnýzý, kapasitenizi
artýrmak için iliþkileri
geliþtirerek, iletiþimi
iyi kullanmak gerekir.
Yeni yönetiminiz hayýrlý uðurlu olsun" diye
konuþtu.
Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi de
makam odasýnda ziyaret eden Tabip Odasý
heyeti,
hekimlerin
emeklilik maaþlarýnýn
düþüklüðü, çalýþma
þartlarýnýn aðýrlýðý ile
ilgili birçok sorunu dile
getirdi. Samimi bir havada gerçekleþen ziyarette, Dr. Mustafa
Azak, belirtmiþ olduklarý sorunlarýn Meclis
gündemine getirilmesini beklediklerini, hekimlerin sorunlarýnýn
artýk çözüme kavuþturulmasý
gerektiðini
söyledi. Ailesinde de
doktor bulunduðunu
dile getiren Milletvekili Köse, hekimlerin,
verdikleri emeklerinin
karþýlýðýný yeteri düzeyde alamadýklarýný,
eþdeðer sayýlabilecek
mesleklere
nazaran
þartlarýnýn aðýr olduðunu ifade etti.
Ziyarette, Aile
Hekimlerinin sorunlarýný dile getiren Dr. Selçuk Önce de, son dö-
nemde herhangi bir yasal mevzuat düzenlenmiþ olmamasýna raðmen sabah 8 akþam 8
mesai olacaðý yönünde
televizyonlarda duyurular yapýldýðýný, acil
yükünü azaltmak maksadýyla yapýlmasý planlanan bu uygulamanýn
Aile Hekimliði Uygulamasý'na zarar verebileceðini söyledi. Aile
Hekimliði ile ülkenin
saðlýk göstergelerinde
fevkalade düzelmelerin
meydana geldiðini belirten Dr. Selçuk Önce,
mevcut nöbet uygulamasýnda da gönüllülük
esasýna geçilmesinin
huzursuzluðu bitireceði yönünde görüþlerini
dile getirdi.
Heyet daha sonra
Meclis Genel Kurul
Salonu'nda konuþmasýný yapan Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’yý
Meclis localarýndan
canlý olarak dinledikden sonra, Meclis kulisinde kendisiyle bir görüþme gerçekleþtirdi.
Yeni yönetim seçildikten sonra, Tabip Odasý'ný ziyaret etmiþ olan
Cahit Baðcý'ya iade-i
ziyaret gerçekleþtirdiklerini belirten Dr. Mustafa Azak, hekimlerin
sorunlarýnýn çözüme
kavuþturulmasý ve isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda
desteklerini istedi. Yakýn ilgisinden dolayý
kendilerine teþekkür et-
ti. Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Çorum
Tabip Odasý yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ile
de kuliste görüþme gerçekleþtiren heyet, gündem ile ilgili paylaþýmlarda bulundu ve sorunlarýn çözümünde
yardýmlarýný istedi. Çorum Milletvekili Murat
Yýldýrým destek olmaktan memnun olacaðýný
dile getirip, Çorum'a
geldiðinde Odayý ziyarete geleceðini söyledi.
Ayrýca yeni yönetime
baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Prenses’i kaybettik
GÜLESÝN AÐBAL
DEMÝRER
Ç
orum'da hemen hemen herkesin tanýdýðý
Þahander Býçakçý'yý namý diðer Prenses'i kaybet-
tik.
Üstünde pardösüsü,
eþarbý, elinde bastonu ile
Gazi ve Ýnönü Caddeleri'ni arþýn arþýn gezen, tanýdýðý simalara tatlý sataþ-
malarda bulunan Þahander Býçakçý hayatýný kaybetti. Basýn mensuplarýnýn ve onu tanýyanlarýn
'Prenses' diye takýldýðý
merhumenin cenazesi
dün Cuma namazý sonrasý
Ulucami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
topraða verildi.
Merhumeye
Allah'tan rahmet, yakýnlarý
ve tanýyanlara baþsaðlýðý
dileriz.
Polis uyuþturucu madde, silah ve hap ele geçirdi.
Sokak satýcýlarýna
uyuþturucu operasyonu
Merhumenin cenazesi dün Cuma namazý sonrasý Ulucami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
Kaçak cep telefonu ele geçirildi
Ç
orum’un Kargý Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen
operasyonda, 100 adet
gümrük kaçaðý cep
telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere
göre, bir istihbaratý
deðerlendiren Kargý Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Büro Amirliði
ekipleri, ilçede 2 kiþinin
kaçak cep telefonu satýþý
yaptýðý bilgisine ulaþtý.
Bunun üzerine
þüphelileri takibe alan
polis ekipleri, E.Ç. ve
M.S. adlý þahýslarý bir
lokantada yemek yerken
gözaltýna aldý. Þahýslara
ait otomobilde yapýlan
aramada, poþetlere
sarýlmýþ halde 100 adet
gümrük kaçaðý cep
telefonu ele geçirildi.
Kargý Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü’ndeki
sorgularýnýn ardýndan,
zanlýlar adlý makamlara
sevk edildi.(ÝHA)
H
kesinleþmiþ hapis cezasý
bulunan kiþi, polis
ekipleri tarafýndan
saklandýðý evde
yakalandý.
Alýnan bilgiye göre,
"kasten yaralama,
ruhsatsýz silah
bulundurma ve trafik
güvenliðini tehlikeye
düþürme" suçlarýndan
hakkýnda kesinleþmiþ 2
yýl 2 ay hapis ve 9 bin
500 lira para cezasý
bulunan Soner D. (23)
Asayiþ Þube Müdürlüðü
Ýnfaz Büro Amirliði
ekipleri'nce Üçtutlar
Mahallesi'ndeki bir
akrabasýnýn evinde
yakalandý.
Gözaltýna alýnan
þüpheli, iþlemlerin
ardýndan tutuklandý.(AA)
Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
operasyonda, 100 adet gümrük kaçaðý cep telefonu ele geçirildi.
Akrabasýnýn evinde yakalandý
akkýnda üç ayrý
suçtan 2 yýl 2 ay
Hakkýnda üç ayrý suçtan 2 yýl 2 ay kesinleþmiþ hapis cezasý
bulunan kiþi, polis ekipleri tarafýndan saklandýðý evde yakalandý.
Tuncay Güney yine sahnede
akkýnda yakalama karaH
rý çýkartýlan Ergenekon
davasýnýn kara kutusu Ço-
rumlu Tuncay Güney, konuþtu. Güney, iade edilmeyeceðini savundu.
Ergenekon davasýnýn
kilit ismi Tuncay Güney
hakkýnda yakalama kararý
çýktý. Telefonla ulaþýlan Güney'in bu karara ilk tepkisi,
"Þu anda evimde sabah kahvemi içerek sizin sorularýnýzý cevaplýyorum" demek oldu.
Güney: "Ergenekon
davasýnda kandýrýldýk.Amerika ve AB kandýrdý ancak
Almanya yok. Bize, Türkiye'deki bütün karanlýk yapýlanmalarý
bitireceklerini
söylediler" dedi
PARALEL
MESAJI
YAPI
"Ergenekon davasýnda
kandýrýldýk, günah çýkartmamýz lazým" diyen Güney,
þöyle devam etti: "Amerika
ve AB kandýrdý ancak bu yapýda Almanya yok. Bize,
Türkiye'deki bütün karanlýk
yapýlanmalarý bitireceklerini
söylediler. Türkiye'nin AB
gibi yasalara kavuþacaðýný,
insan haklarýnýn uygulanacaðýný ve ekonomik özgürlüklerin geleceðini vaat ettiler. Ama sözlerini yerine getirmediler. Bütün oligarþik
yapýlarý yok etmediler. Örneðin paralel yapý adý verilen örgütlenme. 17 Aralýk
sürecinde bu yapý Erdoðan'ý
yok etmek için, ABD'nin
emriyle hareket etti. Çünkü
Türkiye ayný Almanya,
Fransa gibi Ýran ambargosunu deldi. ABD, Almanya ve
E
mniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube
Müdürlüðü Çorum'da
uyuþturucu uyuþturucu
madde suçlarý ile mücadele kapsamýnda sokak
satýcýlarýna
yönelik
operasyon yürüttü.
Merkezde altý ayrý
operasyonda; (S.Ö),
(C.Ö.), (T.S.), (S.U.),
(S.A), (Ö.C.), (H.U.),
(S.A.), (M.A), (F.A.),
(A.B.), (R.Ç.), (R.K) ve
(H.G.) isimli þüpheliler
toplam 95,14 gr esrar
maddesi,1.85 gr Sentetik Kannobinoid, 11
adet uyuþturucu içerikli
hap, 28 adet cinsel içerikli hap ve 2 adet ruhsatsýz tabanca ile birlikte yakalandý.
Þüpheliler hakkýnda 'Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti yapmak, Kullanmak için Uyuþturucu
Madde Satýn Almak ve
Uyuþturucu
Madde
Kullanmak,616 SKM'
suçlarýndan soruþturma
yürütülerek
Çorum
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sevk edildi. (R.Ç),
(H.G) ve (Ö.C) isimli
þüpheliler savcýlýk sorgusunun ardýndan sevk
edildiði mahkemece tutuklandý.
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlar Þube Müdürlüðü 6 ayrý eperasyon düzenledi.
GÜMRÜK KAÇAÐI MALZEME
ELE GEÇÝRÝLDÝ
Öte yandan il genelinde Gümrük Kaçaðý malzemelerin kente
giriþinin, sevkiyatýnýn
ve satýþýnýn önüne geçmek, haksýz rekabeti ve
vergi kaybýný önlemek
amacýyla Risk Analizine dayalý olarak yürütülen çalýþmalarda Ço-
Þüphelilerle birlikte silah ele geçirildi.
rum merkez ve Osmancýk'ta KOM Þube Müdürlüðü'nce düzenlenen
iki ayrý operasyonda;
(E.A.),(C.A) ve (H.D)
isimli þüpheliler toplam
19.130 paket gümrük
kaçaðý sigara, 51 adet
kayýt dýþý GSM telefon,485 adet cinsel içerikli gümrük kaçaðý hap
ile birlikte yakalandý.
Þüpheliler hakkýnda "5607 Sayýlý Kanuna
muhalefet" suçundan
soruþturma yürütülerek
Çorum
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý ile Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi.
(Haber Merkezi)
Sungurlu’da operasyon
Ç
orum'un Sungurlu ilçesinde
düzenlenen uyuþturucu
operasyonunda 200 gram esrar,
10 litre ev yapýmý þarap, 1 adet
silah ve bu silaha ait mermiler
ele geçirilirken, olayla ilgili 4
kiþi gözaltýna alýndý.
Edinilen bilgilere göre,
Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne
baðlý polis ekipleri ilçe
merkezinde düzenledikleri bir
operasyonda uyuþturucu madde
sattýklarýný tespit ettikleri 4
kiþiyi yakaladý. Gözaltýna
alýnan þahýslarýn ev ve
iþyerlerinde yapýlan aramalarda
200 gram esrar, 10 litre ev
yapýmý þarap, 1 adet silah ve
silaha ait mermiler ele geçirildi.
Polisteki iþlemlerin
ardýndan adliyeye sevk edilen 4
kiþiden 1'i tutuklanarak
cezaevine gönderildi.(ÝHA)
Ç
Telekom’da çalýþtýðýný
söyleyerek N.K.’den kendisine
yardýmcý olmasýný istedi. Türk
Telekom’da kullanýlmak üzere
bir traktör kiralanacaðýný anlatan
dolandýrýcý, N.K.’nin traktörü
olup olmadýðýný sordu.
Traktörüm var cevabýný alan
dolandýrýcý, N.K.’nin bu fýrsatý
kaçýrmamasý gerektiðini söyledi.
Evrak iþlemleri için N.K’den 4
bin 500 TL alan dolandýrýcý daha
sonra biranda ortadan kayboldu.
Dolandýrýldýðýný anlayan
N.K. Sungurlu Emniyet
Müdürlüðü'ne giderek suç
duyurusunda bulundu. Olayla
ilgili geniþ çaplý soruþturma
yürüten polis ekipleri, civardaki
güvenlik kameralarýný
inceleyerek dolandýrýcýnýn
eþkalini belirledi.(ÝHA)
Dolandýrýldýðýný geç anladý
Çorumlu Tuncay Güney, konuþtu. Güney, iade edilmeyeceðini savundu.
Fransa'ya bir þey yapmadý
ama Erdoðan'ý bitirme kararý
aldý. Bunu da oligarþik yapýsýna yani paralele yaptýrmak
istedi."
Güney, dönemin Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in,
ifadesinin alýnmasý için Kanada’ya baþvurulduðu açýklamasý ve Savcý Zekeriya
Öz'ün gönderdiði 36 soruyla
ilgili, "Bana intikal eden bir
þey olmadý" dedi.
Güney, hakkýnda kýrmýzý bülten kararý çýkartýlabileceði söylendiðinde ise
þöyle konuþtu: "Bakýn ben
Kanada'da ilticacý olarak bulunuyorum. BM’nin iltica
yasasýna tabiyim. Kanada'dan oturma iznimi almýþým. Ayrýca Türkiye ile Kanada arasýnda suçlularýn iadesi anlaþmasý yok. Benim
pasaportum var ve geçenlerde Amerika'daydým. Gez-
dim, dolaþtým. Hayatýmda
hiçbir deðiþiklik yok. Bu yakalama kararý da bana gelmedi ve gelmeyecek de.
Hakkýmda bu kararlarý alanlarýn Kanada'da hangi kanunlarýn uygulandýðýný bilmiyorlar mý!"
BÝR GRAM ÖZLEMEDÝM
"Sayýn Bedrettin Dalan hakkýnda da kýrmýzý bülten çýkarttýklarýný söylediler,
yakalayabildiler mi? Hem o
Avrupa'da iken bunu yapamadýlar. Kanada nere Türkiye nere? Beni burada mý yakalayacaklar. 36 soruyu bana gönderemediler þimdi yakalayabilecekler mi? Kýsaca
bana geçmiþte intikal eden
bir þey olmadý, þimdi de yok
ve gelecekte de olmayacak.
15 yýldýr Kanada'dayým ve
Türkiye'yi bir gram özleme-
dim."
ÝFADE ALMADAN
DAVA AÇILDI
Geçen yýl karara baðlanan Ergenekon davasýyla
ilgili, savcý Mesut Erdinç
Bayhan, Tuncay Güney için
yakalama kararý çýkartýlmasýný talep etmiþti. Sulh Ceza
Hakimliði savcýnýn talebi
kabul ederken, Güney hakkýnda 'Ergenekon üyeliði ve
casusluk' iddiasý yöneltildi.
Güney, 2007’de dönemin özel yetkili savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan baþlatýlan soruþturmanýn ayný zamanda þüphelisiydi. 7 yýl
boyunca resmen ifadesi alýnamadý. Ergenekon sanýklarýnýn avukatlarý, Güney'in
ifadesinin alýnamamasýyla
dosyada mutlak bir eksik olduðunu ve iddianamenin iade edilmesi gerektiðini sa-
orum'un Sungurlu ilçesinde
kendisini kamu personeli
olarak tanýtýp bir vatandaþýn 4
bin 500 TL'sini alarak kayýplara
karýþan þahýs polis tarafýndan her
yerde aranýyor.
Edinilen bilgilere göre,
olay, ilçe merkezinde meydana
geldi. PTT önünde gözüne
kestirdiði N.K’nin yanýna
yaklaþan bir kiþi, Türk
Öðretmeninden þikâyeti oldu
D
odurga'da
öðretmeninden dayak
yediðini iddia eden bir
öðrenci þikâyetçi oldu.
Lise öðrencisi S.Ý.
öðretmeninin defterlerine
not yazmasýný istediðini, bu
sýrada kaleminin ucu
olmadýðý için arkadaþýndan
kalem ucu isterken
öðretmeninin kendisine
yumruk attýðýný ileri sürdü.
Öðrenci S.Ý. kaçmaya
çalýþýrken, bu defa
öðretmeninden tekme
yediði þikâyeti ile davacý
oldu. Öðrenci velisi M.Ý. de
öðretmen hakkýnda
þikâyette bulundu.
(Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
Enerji kaynaklarýmýz
tükeniyor
T
ürkiye'nin 46,3 milyon ton ham petrol, 6,3 milyar metreküp doðalgaz rezervi kaldý.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý verilerine
göre, petrol ve doðalgaz arama faaliyetleri hýz kesmeden sürüyor.
Yýlýn 8 ayýnda, ruhsat sahalarýnda 3 bin 61 kilometresi denizlerde, 262 kilometresi karalarda olmak üzere toplam 3 bin 323 kilometre iki boyutlu
sismik arama, 8 bin 933 kilometrekaresi denizlerde
ve 593 kilometresi karalarda olmak üzere toplam 9
bin 526 kilometrekare üç boyutlu sismik arama çalýþmasý gerçekleþtirildi.
127 KUYU AÇILDI
Aðustos sonu itibarýyla Türkiye'nin 46,3 milyon ton ham petrol, 6,3 milyar metreküp doðalgaz
rezervi kaldý.
19 YILLIK PETROLÜMÜZ KALDI
Yeni keþifler yapýlmadýðý takdirde, bu yýlki
aylýk ortalama üretim seviyeleri ile Türkiye'de 19,3
yýllýk ham petrol rezervi, 12,2 yýllýk doðalgaz rezervi kaldý.
Türkiye, yýlýn 8 ayýnda 1,6 milyon tonluk ham
petrol üretimine karþýlýk, ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla 10,8 milyon ton da ithalat gerçekleþtirdi.
Ham petrol üretimi, ithalatýn yaklaþýk yüzde 13'üne
karþýlýk geldi.
Bu dönemde petrol ve doðalgaz bulmak amacýyla, 65 arama ve tespit kuyusu, 62 üretim kuyusu
olmak üzere toplam 127 kuyu açýldý. Açýlan bu kuyularda 249 bin metraja ulaþýldý.
Ayný dönemde 343 milyon metreküp doðalgaz
üretimine karþýlýk 32 milyar 256 milyon 700 bin
metreküp doðalgaz ithal edildi. Doðalgaz üretimi
ise ithalatýn yaklaþýk yüzde 1'inde kaldý.
Arama faaliyetleri kapsamýnda 1934'ten bu
yana 2 bin 726 arama ve tespit, bin 840 üretim kuyusu olmak üzere toplam 4 bin 566 kuyu açýldý ve
toplam 8 bin 497 kilometre sondaj yapýldý. Açýlan
kuyularýn yüzde 70'i Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 22'si Trakya Bölgesi'nde, yüzde 8'i ise diðer bölgelerde yer alýyor.
Türkiye'de 29 yerli, 17 yabancý olmak üzere
toplam 46 petrol þirketi, 189 arama, 89 iþletme ruhsatýnda ham petrol ve doðalgaz arama faaliyetinde
bulunuyor.(Haber7)
Bu çalýþmalar sonucu 130 ham petrol sahasý, 56 doðalgaz sahasý keþfedildi.
Bu sahalarda halen bin 309 kuyudan
ham petrol, 235 kuyudan ise doðalgaz
üretimi yapýlýyor.
Bedelli askerlikte
sona doðru
1
milyon kiþiyi ilgilendiren bedelli askerlikte
kritik gün 27 Kasým… Genelkurmay'ýn 27
Kasým’daki YAÞ'ta görüþünü açýklayacaðý
iddia edildi.
Yüksek Askeri Þura’nýn (YAÞ) kýþ dönemi
toplantýsý 27 Kasým'da yapýlacak.
Aðustos ayýnda 62'inci Hükümet’i kuran
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ilk kez YAÞ’a
baþkanlýk edecek. Alýnan kararlar da ilk kez
onay için ‘Baþkomutan’ sýfatýyla
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’a
sunulacak.
Toplantýda görüþülmesi beklenen kritik
konulardan birinin de bedelli askerlik konusu
olduðu öðrenildi.
Toplantýda, Türk Silahlý Kuvvetleri’nin
yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý
kapsamýnda personel durumu gözden
geçirilecek. Ýddialara göre ayrýca Genelkurmay
Bu yýlýn 8 aylýk dönemde 1,6
milyon ton ham petrol, 343 milyon
metreküp doðalgaz üretimi yapýldý.
Ortalama günlük ham petrol üretimi
46 bin 536 varil, doðalgaz üretimi ise günlük 1,41 milyon
metreküp olarak gerçekleþti.
Türkiye'de
1934'ten bu yýlýn aðustos ayý sonuna kadar
toplam 144,3 milyon
ton ham petrol ve 13,9
milyar metreküp doðalgaz üretimi yapýldý.
Baþkanlýðý, 1 milyon kiþiyi ilgilendiren bedelli
askerlikle ilgili görüþünü açýklayacak.
Uygulamayla ilgili son kararý ise Baþbakan
Davutoðlu verecek.
SURÝYE VE IRAK'TAKÝ DURUM
Toplantýda ayrýca, Suriye ve Irak’taki
muhtemel süreçlerin deðerlendirilmesi;
‘güvenli bölge’ ve ‘uçuþa yasak bölge’
oluþturulmasý durumunda izlenecek strateji,
eðit-donat çalýþmalarý ve üslerin kullanýmý gibi
konularýn gündeme gelmesi bekleniyor.
PARALEL YAPI’YLA MÜCADELE
Odaklanýlacak konular bir diðeri ise
Paralel Yapý… Milli Güvenlik Kurulu’nda,
derin örgütle yürütülen mücadelenin Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi’ne alýnmasý yönünde
tavsiye kararý çýkmýþtý. Bu kapsamda ‘ihraç’
kararlarýnýn alýnýp alýnmayacaðý YAÞ’ta belli
olacak. (Haber7)
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Haftasý
17-23 Kasým Aðýz ve Diþ Saðlýðý Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Toplumumuzu bilgilendirmek ve farkýndalýk saðlamak amacýyla Ýl Saðlýk
Müdürlüðünce, aðýz, diþ saðlýðý ve bakýmý, dikkat edilmesi gereken konu
ve öneriler hakkýnda bilgilendirme yapýldý: Aðýz ve diþler; konuþmamýzý,
besinleri öðütmemizi saðlar, estetik olarak da görüntümüzü tamamlarlar.
Saðlýklý bir yaþam, aðýz ve diþ saðlýðýyla baþlar. Aðýz ve diþ saðlýðý hastalýklarý pek çok hastalýða zemin hazýrlamaktadýr. Bu nedenle yaþamýmýzýn
her döneminde saðlýklý aðýz ve diþlere sahip olmak büyük önem taþýmaktadýr. Aðýz Bakýmý Ýçin Kullanýlan Malzemeler
1. DÝÞ FIRÇASI:
Yaþa göre seçilmeli; 0-12 yaþ, çocuk diþ fýrçasý; 12 yaþýndan sonra
yetiþkin tipi fýrça kullanýlmasý gerekmektedir. Ayrýca fýrça kýllarý kaliteli
olmalý ve genelde “orta sert” diþ fýrçasý seçilmelidir. Elektrikli diþ fýrçalarýnýn hareket sayýsýnýn fazla olmasý nedeniylediþleri daha iyi fýrçaladýðý bilinmektedir. Ancak önemli olan günde 2 defa 2-3 dakika süreyle diþ fýrçalanmasý ve fýrçalanma esnasýnda her bölgeye ulaþýlmalýdýr.
2. DÝÞ MACUNU:
Diþ macunu diþ fýrçasýnýn fýrçalama esnasýndaki mekanik etkisini artýrýr. Zaman zaman diþ macununu deðiþtirmek, devamlý ayný aþýndýrýcý
maddeye maruz kalmayý önleyecektir.Diþ macununun seçiminde diþ hekiminin tavsiyesi de önemlidir. Diþ Hekimlerine göre; “En iyi” ya da “Ýdeal” diþ macunu: Kiþiye göre diþ fýrçalamayý bir zevk haline getiren, tadý
ve kokusu hoþa giden florlu bir diþ macunudur.
3. DÝÞ ÝPLERÝ:
Diþ fýrçasýnýn tam temizleyemediði diþ ara yüzeylerini temizlemekte
kullanýlýr.Haftada en az 2 kere, yatmadan önce diþler fýrçalandýktan sonra
diþ ipi kullanýlmalýdýr.Asla diþ etlerine zarar verilmemelidir. Diþ ipi diþ
arasýna yerleþtirildikten sonra ileri –geri ve aþaðý-yukarý hareketler yaparak diþaralarý temizlenmelidir.
4. AÐIZ GARGARALARI:
Ýçerdikleri maddelere göre aðýzda özelikle fýrçanýn ulaþamadýðý yerlerde mikroorganizmalarýn
aktivasyonunu engeller, aðýzda mevcut bakteri sayýsýný azaltýr ve buna baðlý olarak aðýz kokusunu
ortadan kaldýrýrlar. Ancak unutulmamalýdýr ki; aðzý
çalkalamak, bakteri plaðýný yerinden oynatmaz ve
aðýz gargaralarý diþ fýrçalamanýn ve diþ ipi kullanýmýnýn yerini tutamaz. Sadece yüzeysel bir koruma
ve bakým yöntemidir.
BESLENME VE DÝÞ SAÐLIÐI
Çürüklerin nedenleri nelerdir?
Diþlerimizi nasýl korumalýyýz?
Yýllardýr, yenilen þekerli besinler ile diþ çürükleri arasýnda bir baðlantý olduðu bilinmektedir.Ancak diþ çürüklerinin geliþmesi baþka birçok
faktöre baðlýdýr. Bunlar: günlük bakým,genetik
özelikler, tükürük miktarý ve akýþýdýr.
Bakteriler, aðýzda biriken diþ plaðý içerisinde
bulunur ve bu plak tabakasý temizlenmezse diþ yüzeyine ve diþ eti içerisine yapýþýr. Plak tabakasý
içindeki bakteriler karbonhidratlarý (þeker ve niþaþta)parçalayarak asit oluþturur. Asit aþýndýrýcý bir
madde olduðu diþ minesini aþýndýrarak diþ çürüklerine neden olurlar.
DÝÞ ÇÜRÜÐÜNE KARÞI ÝLK SAVUNMA:
Oluþan plaðý, fýrçalamak ve diþ ipi ile temizlemek Besinin aðýzda
bekleme süresini sýnýrlandýrmak Yemek sonrasý bol su içmek Temizleyici
gýdalar yemektir.
BAZI BESÝNLER DÝÐERLERÝNE GÖRE DAHA MI FAZLA DÝÞ
ÇÜRÜKLERÝNÝ ARTIRIR?
Burada önemli olan; gýdalarýn ne sýklýkla ve ne kadar süre ile diþlere
temas ettiði ve ne çeþit gýdalar yendiðidir. Öðün aralarýnda ne kadar sýk
karbonhidratlý, asitli gýdalar tüketirsek, diþ çürük oluþma sýklýðý o derece
artar.
AÐIZ BAKIMINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER:
Diþleri temizlemek için sert meyveler ýsýrýlarak yenmelidir. ( elma,
armut, havuç gibi) Aþýrý asitli ve þekerli yiyecekler mikroorganizmalarýn
etkisini artýrdýðý için mümkün olduðu kadar kaçýnýlmalýdýr. Eðer yenildiyse sonra hemen diþ fýrçalanmalýdýr. Özelikle kalsiyum bakýmýndan zengin
besinlerin tüketimine önem verilmelidir.
Diþler sert cisimlerle karýþtýrýlmamalýdýr.(iðne, týð vb.) Diþ etini ve
yanaklarý zedeleyecek þekilde sert gýdalardan kaçýnýlmalý, sert kabuklu yiyecekler diþlerle kýrýlmamalýdýr. Çünkü diþ minesini çatlatýr ve böylece
minenin koruyucu etkisi ortadan kalkar.
Diþ hastalýklarý ve diþ saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan erken taný çok
önemlidir. Bu nedenle en az yýlda iki kez diþ hekimine muayene olunmasý gerekmektedir.
DÝÞ ÇÜRÜMELERÝNÝN ÖNLENMESÝNDE:
Çocuk yaþta düzenli þekilde flor uygulanmasý,
Düzenli olarak diþlerin fýrçalanmasý,
Diþ ipi kullanýlmasý,
Aþýrý tatlý ve þekerli yiyeceklerden olabildiðince kaçýnmasý ve yendiðinde mutlaka diþlerin fýrçalanmasý
Düzenli Diþ Hekimi kontrollerine gidilmesi , Koruyucu Temel Uygulamalardýr.
DÝÞLER NASIL FIRÇALANMALIDIR:
Diþ fýrçasý diþ ve diþ eti sýnýrýna yerleþtirilmeli bastýrýlmadan nazik bir
þekilde fýrçalanmalýdýr.
Hareketimiz bilekten yapýlmalý ve diþ üzerindeki yiyecek artýklarý
aðýz boþluðuna atýlacak þekilde süpürme hareketi ile temizlenmelidir.
Hareket üst çenede yukarýdan aþaðýya, alt çenede aþaðýdan yukarýya
yapýlmalýdýr.
Diþ fýrçasý her bölgeye ulaþmalý ve en az 4-5 kere ayný bölgeye temas
ettirilmelidir.
Diþ fýrçalama süresi birkaç saniye deðil en az 2-3 dakika olmalýdýr.
Kesinlikle diþler yatay þekilde ve sert fýrçalanmamalýdýr.
En ideali diþlerin her yemekten sonra günde 3 kez fýrçalanmasýdýr.DÝÞ FIRÇALAMA ÞEKÝLLERÝ Diþler
DÝÞLERÝN GELÝÞÝM BOZUKLUKLARI
Düzensiz diþlerin en önemli nedeni süt diþlerinin zamanýndan önce
çekilmesidir. Bunun.
DÝÞ DÜZENSÝZLÝKLERÝ:
Diþlerin çürümesini kolaylaþtýrýr ve daha erken dönemde diþ çekimine yol açar.
Kötü aðýz kokusuna neden olur.
Aðýzda kapanma ve görünüm bozukluklarýna yol açar.
Alt ve üst çene arasýndaki iliþkinin bozulmasýna neden olur.
Çiðneme güçlüðüne yol açar.
Konuþma bozukluklarýna neden olabilir.
Bu nedenle erken yaþta diþ diziminde bozukluk hissedildiðinde hemen Diþ Hekimine muayene için gidilmelidir.
DÝÞLERDE RENK DEÐÝÞÝMÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ÞUNLARDIR:
Sigara, diþlerde renk deðiþikliði yapar, sigara içenlerin diþleri kahverengimsi bir renk
alýr.
Kaza sonucu canlýlýðýný kaybetmiþ olan
diþler gri renkte görünür.
Çocuklarda hatalý olarak kullanýlan bazý
ilaçlar da diþlerde renk deðiþikliðine neden olabilir.
Hamilelikte ve süt çocukluðu döneminde
kullanýlan antibiyotik vb. bazý ilaçlar diþlerde
kalýcý renk deðiþikliklerine neden olabilir. Bu
nedenle hekim önerisi olmaksýzýn ilaç kullanýlmamalýdýr.AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI GENEL
VÜCUT SAÐLIÐININ GÖSTERGESÝDÝR.
AÐIZ VE DÝÞ BAKIMINA ÇOK DÝKKAT EDELÝM VE GEREKEN ÖNEMÝ GÖSTERELÝM.
6 AYDA BÝR MUTLAKA DÝÞ HEKÝMÝMÝZE GÝDELÝM, KONTROL VE TEDAVÝLERÝMÝZÝ YAPTIRALIM.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
9
Bu tüneller Türkiye’ye yakýþacak
M
evcut tünellerin uzunluðu Ýstanbul ile Edirne
arasýndaki mesafeye eþ. 106 proje daha
bittiðinde uzunluk, Ýstanbul-Çankýrý kadar olacak.
Sert ve zorlu arazilerde hem sürücüleri
rahatlatacak hem de trafik kazalarýný en aza
indirecek tünel projeleri gün sayýyor. Son 12 yýlda
50 kilometreden 200 kilometreye çýkan tünel
uzunluðuna, devam eden 106 projenin
tamamlanmasýyla 266 kilometre daha eklenecek.
Böylece daðlarý delen tünellerin toplam uzunluðu
490 kilometreye ulaþacak. Bu uzunluk ÝstanbulÇankýrý arasý mesafeye denk geliyor.
Kýsa bir süre önce iþ güvenliði tedbirleri
sebebiyle yapýmý durdurulan ve eksikliklerin
giderilmesiyle dün çalýþmalarýn tekrar baþladýðý
Ovit tünelinde mutlu son için yeniden geriye
sayým baþladý. Rize-Erzurum arasý ulaþýma nefes
aldýracak ve 2015'de tamamlanmasý beklenen
proje, Çin'deki 18 km'lik tünelin ardýndan
dünyanýn en uzun ikinci tüneli olacak. Tünelin
yapýlmasýyla yol standartlarý yükseltilerek GAP
kapsamýndaki illerin önce Doðu Karadeniz
Bölgesine oradan da diðer komþu ülkelere yüksek
standartlý bir yol ile baðlanmasý saðlanacak. GAP
ürünlerinin önemli bir bölümünün Karadeniz
limanlarýna çýkarýlarak Rusya, Ukrayna, Kafkaslar
ve Türk Cumhuriyetlerine ulaþtýrýlmasý açýsýndan
tünel, ekonomik olarak da büyük önem taþýyor.
Zorlu coðrafi þartlarý olan bölgelere yapýlan
diðer tünel çalýþmalarý ise son hýz devam ediyor.
Devam eden çalýþmalardan özellikle Kuzey-Güney
baðlantýsýnda yer alan bazý önemli tüneller 2015 ve
2016 yýllarýnda hizmete açýlacak. Bu tünellerin
baþlýcalarý þöyle; Cankurtaran Tüneli (HopaBorçka), Salmankas Tüneli (Trabzon-AraklýBayburt), Erkenek Tüneli (Malatya-Adýyaman),
Karahan Tüneli (Malatya-Darende-Kayseri), Cudi
Tünelleri (Cizre-Þýrnak), Ilgaz Tüneli
(Kastamonu-Çankýrý), Sapça ve Üzülmez (Bolu Zonguldak) tünelleri.
Diðer yandan Ege bölgesinde Ýzmir'i
Manisa'ya daha da yakýnlaþtýracak olan 6.5
kilometre uzunluðundaki Sabuncubeli tüneli geçiþi
de 2016 yýlýnda trafiðe açýlacak. Ýzmir'de Sahil
Yolu ile Yeþildere Caddesi'ni birbirine baðlayarak
baþta Konak Meydaný çevresi olmak üzere þehir
içi trafiði önemli ölçüde rahatlatacak, baðlantý
yollarýyla birlikte 2.5 kilometre uzunluðundaki
Konak Tüneli'nde de sona yaklaþýldý. Konak
Tüneli 2015 yýlý içerisinde bitirilerek hizmete
sunulacak.
PROJELER TAM GAZ
Kop (Erzurum-Bayburt) Tüneli: 1600
metrelik bölümü biten 6500 metre uzunluðundaki
tünel 215 milyon liraya mal olacak. (2017'de
açýlacak)
Erkenek Tüneli: 1816 metrelik tünel, geçiþi
15 dakikadan 3 dakikaya düþecek. (2015'te
açýlacak)
Karahan Tüneli (Malatya-Kayseri): 1600
metrelik tünel Kayseri-Malatya arasýný 18
dakikadan 5 dakikaya düþecek. (2015'te açýlacak)
Salmankaþ Tüneli: Araklý-Daðbaþý-Uðrak
Dýþiþleri’nden
Ýsrail’e
kýnama
Radikal iklim
deðiþikliði kapýda
K
üresel ýsýnma senaryolarýna karþý çözüm arayýþý sürerken eski
NASA çalýþaný John L. Casey'nin
kitabý kafalarý karýþtýrdý.
Casey'nin tezlerine göre önümüzdeki 30 yýl küresel soðuma
yaþanacak Amerikan Havacýlýk
ve Uzay Dairesi'nde (NASA) bir
dönem danýþmanlýk yapan iklim
bilimi uzmaný John L. Casey,
yeni kitabýnda dünyanýn bir radikal iklim deðiþikliðinin eþiðinde olduðunu yazdý.
Casey'nin kitabýnda asýl ilginç olan iddia
birçok uzmanýn düþündüðünün aksine dünyada küresel ýsýnma deðil
soðuma yaþanacaðý.
Casey'e göre önümüzdeki 30 yýl dünyada karakýþlar yaþanacak. Casey, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek
olan "Karakýþ: Güneþ nasýl 30 yýllýk bir soðuk krize neden olur" kitabýnda tezlerini güneþ aktivitelerindeki azalmalara baðlýyor.
Kitapta bu tezi destekleyen uzmanlarýn
görüþlerine de yer veriliyor. Buna göre önümüzdeki dönem "solar minimum" denilen
güneþteki alevlenme ve patlamalarýn azala-
D
ýþiþleri Bakanlýðý, Ýsrail'in yerleþim faaliyetleri
hakkýnda bir açýklama yayýmladý.
Bakanlýk tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada
Ýsrail’in Doðu Kudüs’te yasadýþý konut inþa etme
kararý kýnanarak,
“Ýsrail’in Doðu Kudüs’te yasadýþý iki yerleþim
alanýnda 78 yeni konut inþa etme kararýný þiddetle
kýnýyoruz. Ýsrail'in Türkiye ve dünyanýn tüm uyarý
ve kýnamalarýna raðmen, uluslararasý hukuka aykýrý biçimde attýðý tek taraflý ve kabulü mümkün olmayan bu adýmlar, taraflar arasýnda týrmanmayý artýrmaktan baþka bir amaca hizmet etmemektedir"
ifadeleri kullanýldý.(Ajanslar)
Bu defa
önlem aldý
Ýdris Bal Meclis'teki toplantýsýna da kimse gitmeyince bu kez tedbirli hareket etti.Kütahya
Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, Demokratik
Geliþim Partisi'ni kurup baþýna geçti. Ancak
DGP'nin kurucularýndan Fevzi Bubilik, partide
demokrasi dýþý bir ortam olduðunu kaydederek 12
saat sonra istifa etti. Ancak en büyük darbeyi
TBMM'de yedi.
7 'BÝR'DEN ÝYÝDÝR!
Bal'ýn TBMM'de düzenlediði ilk basýn toplantýsýna kimse gitmedi. Boþ koltuklara konuþan Ýdris
Bal'ýn çok sinirli olduðu gözlendi. Bu kez tedbirli
hareket eden Bal, dün Meclis'te yine basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Ancak boþ koltuklara konuþmamak için parti memurlarýna görev verdi. Söz
konusu partililer, gazetecilerle birlikte toplantý salonuna geçti. Böylece Bal bir kiþi yerine 7 kiþiye bilgi
verdi.(Haber7)
yolunda yer alan 4200 metrelik tünel, kýþýn 5 ay
trafiðe kapanan yolun, yýl boyunca hizmet
vermesini saðlayacak. (2015'te açýlacak)
Ilgaz Tüneli: Sürücülerin korkulu rüyasý olan
Ilgaz Daðý, yapýmý süren 5391 metrelik tünelle 8
dakikada geçilebilecek. (2015'te açýlacak)
Mithatpaþa 2 Tüneli: Zonguldak-Hisarönü
yolunda yer alan 1530 metrelik tünel, seyahat
süresini 30 dakikadan 5 dakikaya indirecek.
(2015'te açýlacak)(TÜRKÝYE)
caðý bir sürece giriliyor. Casey'e göre,
güneþ aktiviteleri azalmaya devam
edecek ve "solar kýþ uykusu" dönemine girilecek.
DEPREMLERÝ TETÝKLEYEBÝLÝR
Güneþin, 30 yýl süreceði tahmin
edilen kýþ uykusunda okyanus ve atmosfer sýcaklýklarýnýn büyük oranda
düþeceði ve bunun da büyük volkanik
patlamalara ve depremlere neden olabileceði belirtiliyor. Kitapta, sýcaklýklarýn düþmesiyle birlikte bitkilerin donmasý sonucu tarýmsal üretimin büyük vurguna uðrayacaðý ve yiyecek gýda için çatýþmalarýn çýkabileceði ifade ediliyor. Casey'e
göre, son aylarýn en büyük çatýþmalarýnýn
yaþandýðý yerlerden biri olan Ukrayna'daki
krizin sebebi de bu ani iklim deðiþikliðine
karþý Rusya'nýn bir önlemi olabilir. Casey'nin tahminlerine göre, Rusya'nýn Ukrayna'daki asýl ilgi odaðý þimdilerde ikiye bölünmüþ olan ülkenin önemli bir buðday kaynaðý olmasý. Bu teoriye göre, Rusya gerçekleþmesi muhtemel olan solar kýþ uykusu süresince gýda ihtiyacýný karþýlayabilmek için
Ukrayna'nýn kaynaklarýný kullanmayý planlýyor.(Haber7)
Türkiye o adresin çýkmasýný istedi
nkara’daki Kara Harp
A
Okulu’nun krokisi Google
Maps’te yayýnlanýnca Türkiye
tarafýndan harekete geçildi.
Google Maps’te bir süredir
Ankara’daki Kara Harp
Okulu’nun adres bilgisi ve
krokisi yer almaya baþladý.
Türkiye’de, Google’ýn
harita çalýþmasýný yapan
Baþarsoft, krokinin “yanlýþ
bilgilerle de olsa” bir kullanýcý
tarafýndan sisteme eklenmesi
üzerine Google’la iletiþime
geçti.
Bu tesisin adresinin yanlýþ
bile olsa sistemden
çýkarýlmasýnýn önemine iþaret
eden yetkililer Google’ýn,
okulun krokisini birkaç güne
kadar sistemden çýkarmasýný
bekliyor.
Baþarsoft kaynaklarý,
kullanýcýlarýn bazen iþletmelerini
sisteme yüklediklerini belirterek,
“Kara Harp Okulu da sisteme
yüklenmiþ. Tabii bundan
Google’ýn ilk anda haberdar
olmasý mümkün deðil. Biz
gerekli uyarýlarý yaptýk. Kara
Harp Okulu adresinin yanlýþ bile
olsa haritada yer almamasý
lazým. Çünkü bu stratejik bir
tesis ve Google Maps’te yer
almasý yasak. Birkaç güne kadar
çýkarýlýr” bilgisini verdi.
Dünyadaki askeri tesislere
haritalarýnda yer vermeyen
Google bu kuralý Türkiye için de
eksiksiz uyguluyor. Daha önce
baþka bir arama motoru, askeri
tesisleri gösterdiði için
Genelkurmay ile mahkemelik
olmuþ, bu nedenle ceza almýþtý.
(Habertürk)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
22 KASIM 2014
Ýlginç benzerlik
Mustafa Köse
AK Parti Ýl Baþkaný
RECEP MEBET
Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse.
Siyasi kulislerde AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ýn ismi milletvekili adayý olarak geçiyor.
2015 Genel Seçimi öncesinde Ýl Baþkanlýðý’na
tekrar aday olmayacaðý tahmin edilen Ahmet Sami
Ceylan’ýn yerine düþünülen isimlerden biri ise Merkez
Mustafa Köse
ÝLGÝNÇ BENZERLÝK
Siyasi arena çeþitli söylentilerle çalkalanýrken
Mustafa Köse il baþkaný oldu bile. Hem de Antalya’da. Evet yanlýþ okumadýnýz. AK Parti Antalya Ýl
Baþkaný Mustafa Köse, Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse ile ayný isim
ve soyismi taþýyor.
2011 yýlýndan beri
Antalya’da Ýl Baþkanlýðý
görevini yürüten Mustafa
Köse, yerel seçimlerdeki
baþarýlý performansý ile
Menderes Türel’in Belediye Baþkanlýðý zaferinde de
büyük pay sahibi olmasýyla dikkat çekiyor.
Çorumlu
Mustafa
Köse ile Antalyalý Mustafa
Köse arasýndaki diðer bir
benzerlik de mevcut siyasi
makamlarýný, eski yöneticilerin milletvekili adayý
olmasý nedeniyle kazanMustafa Köse
mýþ olmalarý.
Sevim Tahtasýz
kalbine yenildi
Heri Bellona Bayisi Kamber
Tahtasýz’ýn annesi, Mehmet Tahtasýz’ýn
yengesi Sevim Tahtasýz (55) vefat etti.
Geçirdiði kalp krizi sonucu
yaþamýný yitiren Sevim Tahtasýz’ýn
cenazesi bugün saat 12.30’da Çorum
Hacý Bektaþ Veli Vakfý’ndan alýnarak
Ulu Mezarlýk’ta topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, merhumeye
Allah’tan rahmet, sevenleri ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. (Haber
Merkezi)
Sevim Tahtasýz
Dizayn Halý’da kampanya
RECEP MEBET
Feyyaz Bayrak, sipariþe göre elektrikli battaniye üretimi de yapýyor.
Dizayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen geleneksel sonbahar kampanyasý baþladý.
‘Yarýsý bizden’ sloganýyla baþlatýlan kampanya yýl sonuna kadar sürecek.
Dizayn Halý
Overlok tarafýndan
düzenlenen geleneksel
sonbahar kampanyasý
baþladý.
Kampanya
hakkýnda bilgi veren
Dizayn Halý yetkilisi
Feyyaz Bayrak, “Halý,
halýfleks, yolluk ve
paspas kenarý overlok
iþlerinde cazip fiyatlar
sunuyoruz” dedi.
‘Yarýsý bizden’
sloganýyla baþlattýklarý
kampanyadan bahseden
Feyyaz Bayrak, kýþ
hazýrlýðý yapan
evhanýmlarýna
kaçýrýlmaz bir fýrsat
sunduklarýný söyledi.
Kampanyanýn 31
Aralýk 2014 tarihine
kadar süreceðini
vurgulayan Bayrak,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Ev, ofis, camii ve
iþyerleri için halý ve
halýfleks çeþitlerinin satýþ
ve döþemesini de
yapýyoruz. Bu çerçevede
ücretsiz ölçü alýmý ve
yerinde overlok hizmeti
veriyoruz.
Her ebatta dýþ kapý,
otomobil, banyo, tuvalet
ve oda giriþlerine özel
paspas imalatý ve satýþý
yapýyoruz. Kaymaz, leke
tutmaz ve çamaþýr
makinesinde yýkanabilir
yolluk çeþitlerimizi de
müþterilemizin
beðenisine sunuyoruz.
Ýstenilen her ebatta
yer döþemesinin yanýnda
sipariþe göre elektrikli
battaniye üretimi de
gerçekleþtiriyoruz. Tek
ve çift kiþilik elektrikli
battaniye çeþitlerinin
yaný sýra bebek ve hasta
battaniyesi de imal
ediyoruz.
Halý ve paspas
çeþitlerimizi yakýndan
görmek ve kampanyamýz
hakkýnda detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Kubbeli Caddesi
Sancaktar Camii civarý
numara 70’deki
iþyerimize bekliyoruz.”
Deniz Feneri Derneði gönüllüleri, Kýzýlay Giyim Evi’ni ziyaret etti.
Deniz Feneri’nden Kýzýlay Giyim Evi’ne ziyaret
Ýyilik için el ele verdiler
RECEP MEBET
Deniz Feneri
Derneði Çorum
gönüllüleri dün Türkiye Kýzýlay Derneði
Çorum Giyim Evi’ni
ziyaret ettiler.
Kýzýlay Giyim
Evi ve Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Fatma Paþaoðlu’nun ev
sahipliðindeki ziyarete
Deniz Feneri Derneði
Gönüllü Koordinatörü
Yasemin Eyvazlý ile
Arife Sevgülü, Hülya
Çýtak ve Seyhan Eren
katýldý.
Ziyarette konuþan
Yasemin Eyvazlý,
Çorum’daki sivil
toplum kuruluþlarýyla
el birliði içinde ihtiyaç
sahiplerine yardým
ulaþtýrmaya devam
edeceklerini söyledi.
Kýzýlay Çorum
Giyim Evi’nin
Türkiye’ye örnek
teþkil ettiðini
vurgulayan Eyvazlý,
“Baþarýlý
çalýþmalarýndan dolayý
Fatma Paþaoðlu ve
ekibini kutluyoruz”
dedi.
Deniz Feneri
Derneði’nin ‘Hayýr
Çarþýsý’ ile Kýzýlay
Giyim Evi’nin benzer
bir hizmet modeline
sahip olduðunu anlatan
Eyvazlý, tecrübe
paylaþýmý ile yardým
faaliyetlerinde yeni bir
çýðýr açmayý arzu
ettiklerini dile getirdi.
“Ayný amaç için
çalýþýyoruz” diyen
Fatma Paþaoðlu ise
nezaket ziyaretinden
dolayý Deniz Feneri
Derneði Çorum
gönüllülerine teþekkür
etti.
Kýzýlay Giyim
Evi’nin çalýþma þekli
ve hizmetlerinden
bahseden Paþaoðlu,
Çorumlu ihtiyaç
sahiplerine yardým eli
uzatan Deniz Feneri
gönüllülerini tebrik
etti.
Çorumlu iyilik melekleri, Kýzýlay Giyim Evi’nde gönüllü olarak çalýþtý.
Kýzýlay Giyim Evi’nin Türkiye’ye örnek olduðu vurgulandý.
Ýþbirliði ile yardým çalýþmalarýnda yeni bir çýðýr açýlmasý hedefleniyor.
Eyvazlý, el birliði içinde ihtiyaç sahiplerine yardým ulaþtýrmaya devam edeceklerini söyledi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
11
Dr. Timur Harzadýn, Kanal D Ana Haber’e konuþtu
Anne-babalara
çocuk haklarý uyarýsý
RECEP MEBET
Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz
Uzm. Dr. Timur Harzadýn, Dünya Çocuk Haklarý
Günü nedeniyle Kanal D’ye röportaj verdi.
Cüneyt Özdemir ile Kanal D Ana Haber’de
ekrana gelen röportajda anne-babalara seslenen Dr.
Timur Harzadýn, çocuk haklarýna aykýrý bazý
davranýþlarý anlattý.
Kanal D Muhabiri Özay Erad’ýn sorularýný
cevaplayan Harzadýn, zorla yemek yedirme ve
uykunun çocuklarda travmatik sorunlara neden
olduðunu vurguladý.
Anne-babalarýn çocuklarý bir eþya gibi
gördüðüne iþaret eden Harzadýn, bu durumun çocuk
haklarýna aykýrý bir bakýþ açýsý teþkil ettiðini kaydetti.
Çocuk haklarýnýn öncelikle ailede baþlamasý
gerektiðine dikkat çeken
Harzadýn, çocuðun
gerektiðinde anne babaya
hayýr diyebilmesi
gerektiðini söyledi.
Harzadýn, “Bunu
baþarabilen çocuk hayata
atýldýðýnda diðer insanlara
daha kolay hayýr
diyebilmektedir” diye
konuþtu.
Önceki akþam
yayýnlanan haber
bülteninde, çocuk
haklarýyla ilgili olarak
ebeveynler ve öðrencilerle
yapýlan sokak
röportajlarýna da yer
verildi.
Dr. Timur Harzadýn, Kanal D Ana Haber’de çocuk haklarýna dikkat çekti.
Esnaf þurasý yapýlacak
Esnafýn can verecek
þura baþlýyor.
Esnaf ve Sanatkarlar
Þurasý'nda sektörün týkanan
kýlcal damarlarýný açacak
öneriler gündeme gelecek.
Gümrük ve Ticaret
Bakaný Nurettin Canikli,
gelecek hafta düzenlenecek
Esnaf ve Sanatkarlar
Þurasý'nda esnafýn rekabet
gücünü artýracak ve
güçlenmelerini saðlayacak
konularýn ele alýnacaðýný
bildirerek, "Þura'da, sektörün
sorunlarýnýn moleküllerine
kadar inebilen, týkanan kýlcal
damarlarý açabilen öneriler
gündeme gelecek" dedi.
Canikli, yaptýðý
Esnaf ve Sanatkarlar Þurasý 26-27 Kasým'da düzenlenecek.
açýklamada, 26-27 Kasým'da
etti:
düzenlenecek 4. Esnaf ve Sanatkarlar Þurasý'na iliþkin
deðerlendirmelerde bulundu.
"Esnafýmýzýn ayakta kalýp, faaliyetlerini
sürdürebilmesi için finansmana ihtiyacý var. Biz en
Þura'da 1,5 milyon esnaf ve sanatkara iliþkin
baþta esnaf ve sanatkara ucuz ve kolay finansman
birçok önemli konunun ele alýnacaðýný belirten Canikli,
desteði saðladýk. Esnafýn 2002'de kullandýðý finansman
þunlarý kaydetti:
çok pahalýydý. Þu anda çok daha düþük faiz oranlarýyla
"Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da katýlacaðý Þura'da
finansman saðlayabiliyor. Esnaf bugün zincir
esnaf ve sanatkarlarýmýzý ilgilendiren tüm konular,
maðazalarýnýn yok edici gücü karþýsýnda ayakta
detaylarýyla görüþülecek. Esnafýmýzýn ticari hayatta
durabiliyorsa, bunun altýnda yatan en önemli
karþýlaþtýðý sorunlar, rekabet güçlerinin artýrýlmasý gibi
faktörlerden birisi finansman desteðidir."
konular karþýlýklý müzakere ortamý içinde masaya
AVM DÖNÜÞÜMÜNDE FARKLILIK
yatýrýlacak ve çözüm yollarý aranacak. Þura'da, sektörün
sorunlarýnýn moleküllerine kadar inebilen, týkanan
Avrupa'da hýzlý ve radikal bir "AVM dönüþümü"
kýlcal damarlarý açabilen öneriler gündeme gelecek."
yaþandýðýný belirten Canikli, "Hükümetlerimizin aldýðý
akýlcý tedbirlerle Türkiye'de bu dönüþüm biraz farklý
Þura'da vergilere iliþkin konularýn da ele
geliþti. Uyguladýðýmýz politikalarla esnaf ve sanatkarýn
alýnacaðýný ifade eden Canikli, "Esnafýmýza daha az,
yok olmasýný önledik" deðerlendirmesinde bulundu.
daha düþük maliyetle bir vergilendirme mekanizmasý
rejimi alternatif olarak ikame edilebilir mi, bunlar da
Türkiye'deki esnaf tanýmýnýn, Avrupa'dakinden
tartýþýlacak. Vergisel konularýn yaný sýra mesleki eðitim,
farklý olduðunu dile getiren Canikli, "Esnafýmýz,
mevzuat ve yenilikçilik konularý da masaya yatýrýlacak"
ekonominin bel kemiði olmasýnýn yanýnda, ayný
diye konuþtu.
zamanda bizim için sosyal bir boyut taþýyor.
Tüketicinin dostu olmasýnýn yaný sýra ayrý bir önemi
Esnaf ve sanatkarlara yönelik ucuz finansman
vardýr. Bulunduklarý yerde güvenilir kiþilerdir" diye
imkaný saðladýklarýný vurgulayan Canikli, þöyle devam
konuþtu.(AA)
Yolcu uçaklarýna kolaylýk
Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakanlýðý ve
Milli Savunma Bakanlýðý
tarafýndan imzalanan asker
ve sivil ayrýmý gözetilmeden
Türk Hava Sahasý’nýn esnek
kullanýmýna imkan tanýyan
yönetmelik yürürlüðe girdi.
Buna göre artýk yolcu
uçaklarý Türkiye genelinde
serbestçe gidebilecek.
Böylece askeri alanlarýn
çevresine göre çizilen uçuþ
rotalarý kýsalacak ve yeni
rotalar ''kuþ uçuþu''
belirlenecek.
BÝLET FÝYATLARI
UCUZLAYACAK
Böylece uçaklar daha
kýsa mesafeden uçacaðý için
Türk Hava Sahasý’nýn esnek kullanýmýna imkan tanýyan yönetmelik yürürlüðe girdi.
hem yýllýk 500 milyon dolar
kar saðlanacak hem de
Böylece uçaklarýn yollarý kýsalacak, ilave uçuþ yollarý
biletlerde indirim yolu açýlacak. Anlaþmadan önce
anlýk belirlenebilecek, önemli oranda yakýt ve zaman
yolcu uçaklarýnýn uçuþ güzergahý üzerindeki askeri
tasarrufu saðlanacak, uçaklarýn bakým maliyetleri
alanlarýn üstünden uçmasý yasaktý.
azalacak, çevre kirliliði ile birlikte küresel ýsýnma etkisi
azalacak ve uçaklarýn toplam aktif kullanma süresinin
Yapýlan anlaþmayla birlikte yolcu uçaklarý
artýþý gibi doðrudan veya dolaylý tasarruflar ile birlikte
ihtiyaçlarýna göre doðrudan rota belirleyebilecek.
Furkan Sürücü Kursu, Vergi Dairesi karþýsýndaki kendi yerinde hizmet vermeye baþladý.
Furkan Sürücü Kursu
yeni yerinde hizmette
RECEP MEBET
Gökhan
Baykara’nýn
kurucusu olduðu
Özel Furkan Sürücü
Kursu, Gazi Caddesi
Albayrak 6. Sokak
Ünaldý Apartmaný
numara 1/3’e taþýndý.
Daha önce
Karakeçili Mahallesi
Azapahmet Sokak
numara 37’de faaliyet
gösteren Furkan
Sürücü Kursu, Vergi
Dairesi karþýsýndaki
kendi yerinde hizmet
vermeye baþladý.
Yeni hizmet
binalarý ve
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren Kurs
Müdürü Selma
Apaydýn, “Yaklaþýk
bir aydýr yeni
yerimizde sürücü
adaylarýnýn
hizmetindeyiz” dedi.
Kursiyerler için
tüm ayrýntýlarý
düþündüklerini
belirten Selma
Apaydýn, yeni
yerlerinde trafik,
motor ve ilkyardým
dersliklerinin yaný
sýra simülatör
bölümü, sosyal ve
idari mekanlarýn da
yer aldýðýný kaydetti.
Alanýnda uzman
bir eðitim kadrosuyla
hizmet verdiklerinin
altýný çizen Apaydýn,
“Sürücü eðitimi
konusunda
kursiyerlerimize en
iyi hizmeti sunma
amacýyla faaliyet
gösteriyoruz. O
nedenle ehliyet almak
isteyenlere hem
teorik hem de pratik
anlamda gerekli
desteði saðlýyoruz.
Bu doðrultuda sürüþ
eðitimi için son
model araçlardan
oluþan filomuz ve
tecrübeli kadromuzla
sürücü adaylarýnýn
yanýndayýz” diye
konuþtu.
Apaydýn, ehliyet
almayý düþünen ve
kurs eðitimi hakkýnda
detaylý bilgi almak
isteyen herkesi
Furkan Sürücü
Kursu’na davet etti.
Kurs Müdürü Selma Apaydýn, yeni yerlerini tanýtarak bilgiler verdi.
Furkan Sürücü Kursu, eðitim kadrosu ve araç filosuyla da iddialý.
Özel dersliklerin yaný sýra sürüþ simülatörü de kurs binasýnda yer alýyor.
Kursta teorik eðitimin yaný sýra pratik eðitime de büyük önem verildiði belirtildi.
Yunus Market Buhara
þubesinin açýlýþý bugün
MURAT ÇETÝN
Yunus Market Buharaevler Þubesi bugün saat
11.00’de düzenlenecek törenle açýlacak.
Yunus Marketler Zinciri’nin Türkiye çapýndaki
71. þubesi olan ‘Çorum-6’ adlý maðaza Buhara 5.
Cadde numara 16/B’de hizmete girecek.
Açýlýþ hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirten
Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, “Bugün
saat 11.00’de gerçekleþecek açýlýþýmýza tüm Çorum
halkýný davet ediyoruz” dedi.
12 CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Hayvanlara eziyet
eden hapse girecek
O
rman ve Su Ýþleri Bakaný
Veysel Eroðlu, "Hayvanlara
eziyet edenlere sadece para cezasý
deðil, gerekirse hapis cezasýný da
getiren bir kanun genel kurulda
bekliyor" dedi.
Eroðlu, Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan Kandýra'da
yaptýrýlan Sokak Hayvanlarý Bakým
ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
incelemelerde bulunarak,
yetkililerden bilgi aldý.
PÝÞMANÝYE ADLI
KÖPEÐÝ SAHÝPLENDÝ
Mikroçip takýlan bir köpekte
tespit uygulamasý yapan Eroðlu,
"piþmaniye" adlý köpeði sahiplendi.
Eroðlu, gazetecilere yaptýðý
açýklamada, Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan yaptýrýlan 5 yýldýzlý
hayvan bakým evi yapýldýðýný
belirterek, merkezde bütün modern
cihazlarýn bulunduðunu
söyledi.(Haber7)
Bank Asya 80
þubesini kapattý
B
ank Asya finansal
büyüklüklerinde meydana
gelen deðiþim doðrultusunda 80
þubesini diðer þubelerle
birleþtirerek kapattýðýný duyurdu.
Bankadan önceki akþam
KAP'a yapýlan açýklamada,
personel sayýsýnýn da 2013 sonuna
göre 1,708 kiþi azaldýðý belirtilerek;
söz konusu deðiþimin bankanýn
faaliyet giderlerini azaltarak 2015
kârlýlýðýna katký saðlayacaðý ifade
edildi.
ÝÞTE BANK ASYA’DAN
YAPILAN AÇIKLAMA
Bankamýz finansal
büyüklerinde meydana gelen
deðiþim doðrultusunda,
Bankamýzýn 80 adet þubesi diðer
þubelerimiz ile birleþtirilerek
kapatýlýrken, personel sayýmýz 2013
yýlý sonuna göre 1.708 kiþi
azalmýþtýr. Bankamýz ölçeðinde
meydana gelen söz konusu deðiþim
faaliyet giderlerimizi azaltarak
2015 yýlý karlýlýðýmýza katký
saðlayacaktýr.
ZARAR YAZDI
Geçen yýl üçüncü çeyrekte
60.6 milyon net kâr elde eden Bank
Asya, bu yýl üçüncü çeyrekte,
krediler ve mevduattaki düþüþ ile
gelirlerdeki azalmanýn etkisiyle 301
milyon lira zarar açýklarken; bu
yýlýn ilk dokuz ayýnda da 249.6
milyon lira zarar yazmýþtý.(Haber7)
‘Amacýmýz gülümseyen Türkiye’
C
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Umut
Gönüllüleri Eðitim Programý’nda
konuþtu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "“Tek
amacýmýz var, gülümseyen Türkiye" dedi.
"ZOR OLDUÐUNU
BÝLÝYORUM"
Tuncay Özkan ve arkadaþlarýnýn daha
önce baþlattýklarý bir çalýþmayý þimdi
yeniden hayata geçirmek istediklerini
kaydeden Kýlýçdaroðlu, “Tek amacýmýz var,
gülümseyen Türkiye. Bunu yapmak
istiyoruz. Karamsar olmak deðil, hepimiz
gülmeliyiz. Hayata gülerek bakmalýyýz.
Ýþçimiz öyle olmalý, köylü, sanayici öyle
olmalý. Eðer biz herkesin gülümsediði bir
Türkiye inþa edebilirsek çocuklarýmýza
güzel bir miras býrakmýþ olacaðýz. Bunun
zor olduðunu biliyorum, önümüzde ciddi
engeller olduðunu da biliyorum. Ama
önemli olan zaten zoru baþarmaktýr. Bize
düþen görev zoru baþarmaktýr ve bunu
baþaracaðýz, kararlýyýz” þeklinde
konuþtu.(Haber7)
Zamanýnda tedavi þart
D
epresyonun en sýk rastlanan psikolojik sorunlardan biri olduðuna
uzmanlar dikkat çekti,
Depresyonun Türkiye’de de önüne geçilmesi zor bir hastalýk olduunu kaydeden Doktor Bekir Tasalý, " Günlük yaþamý olumsuz etkileyen ve tedavi edilmediðinde çok daha ciddi ve kronik psikolojik
hastalýklara neden olabilen depresyon, duygularýný daha yoðun yaþayan toplumlarda daha sýk görülüyor. Bunun en önemli nedeni, duygusal iniþ çýkýþlarýn psikolojik tutarlýlýðý bozmasý ve mutlu anlarýn yanýnda mutsuz anlarýn da abartýlý yaþanmasý.
Akdeniz ikliminin etkisinde olan ülkelerde yaþayan insanlar daha heyecanlý bir karaktere sahip olabiliyor. Bu heyecan hali de tüm
duygularýn olmasý gerektiðinden daha yoðun ve yüksek yaþanmasýna
neden oluyor. Depresyonun önüne geçebilmek için duygularý orantýlý
yaþamak önemli” diye konuþtu.
2015’te yeni vergi yok
M
aliye Bakaný Mehmet Þimþek,
2015 yýlýnda yeni vergiler
getirmeyi düþünmediklerini söyledi.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek,
"Önümüzdeki seneye iliþkin maktu
vergiler var, enflasyon kadar artýrýlmazsa
gelirlerimizin düþeceði alanlar var. Onun
dýþýnda vergi oranlarýnda artýþ
görmüyoruz. Yeni bir vergi getirmeyi
öngörmüyoruz" dedi.
Göreve geldiði günden bu yana
ülkede birçok zorluklarýn yaþandýðýný
hatýrlatan Þimþek, genel seçimlerden
sonra çalkantýlarýn sýnýrlý olacaðý bir 4 yýl
olduðunu ve bu süreçte çok kapsamlý
reform programýnýn güçlü þekilde
uygulanacaðýný ifade etti.
Bakan Þimþek, "yeni yýlda zam
olacak mý?" sorusunu da "Önümüzdeki
seneye iliþkin maktu vergiler var,
enflasyon kadar artýrýlmazsa
gelirlerimizin düþeceði alanlar var. Onun
dýþýnda vergi oranlarýnda artýþ
görmüyoruz. Yeni bir vergi getirmeyi
öngörmüyoruz" yanýtýný verdi.(AA)
BÝLÝNÇSÝZ ANTÝDEPRESAN KULLANIMI SORUNLARI ARTTIRIYOR
nusu olabilir" þeklinde konuþtu.
DEPRESYON TEDAVÝ EDÝLEBÝLÝYOR
Depresyon hastalarýnýn yüzde 70-80 rahatlýkla tedavi edilebildiðine dikkat çeken Dr. Tasalý, “Bilim dünyasýndaki hýzlý geliþmeler
ilaçlar içinde geçerli. Depresyon hastalarý; bilinçli ilaç tedavisi, uygun
meþguliyet tedavileri ve yeterli psikoterapötik yöntemlerle tedavi olabiliyor. Tedavide kullanýlan birçok ilaç, kiþinin yaþ, kilo gibi özelliklerine göre yaþam konforunu etkilemeyecek þekilde düzenlenebiliyor.
Depresyon önemli ölçüde tedavi edilebilir bir ruhsal hastalýk olmasýna raðmen yalnýzca ülkemizde deðil bütün dünyada hastalarda
yeterli tedavi arama eðiliminin olmayýþý birçok insanýn hayatýný mutsuz duygu ve düþüncelerle geçirmesine
yol açýyor” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
"Depresyon; her huzursuz, sýkýntýlý ve mutsuz an için kullanýlmaya baþlayan ‘moda’ bir taným haline gelmeye baþlasa da, gerçekten varlýðý söz konusu olduðunda ciddi bir hastalýk" diyen Doktor Bekir Tasalý, sözlerini þöyle sürdürdü: "Depresyon belirtilerinden þüphelenen bireylerin, kendi kendilerine taný koymadan önce mutlaka bir
psikiyatri uzmanýna görünmesi ve gerekirse tedavi yöntemlerinin belirlenmesi gerekiyor. Doðru tedavi ile kýsa sürede üstesinden gelinebilecek bir depresyon vakasý, yanlýþ taný ve tedavi uygulamalarý yüzünden daha büyük psikolojik hastalýklarýna dönüþebiliyor ve çözümü zorlaþýyor. Bu gibi sorunlarla karþýlaþmamak için, alanýnda uzman bir doktor gözetiminde olmadan bilinçsizce antidepresan kullanmamak gerekiyor."
DIÞ FAKTÖRLER TEK BAÞINA DEPRESYON NEDENÝ DEÐÝL
Depresyon nedenlerinin iç kaynaklý olabildiði gibi bir olay
sonucunda tepkisel de olabileceðini vurgulayan Doktor Bekir Tasalý, "Bu tepkilerin en bilinenleri arasýnda; ölüm, boþanma, romantik hayal kýrýklýðý, maddi yýkýmlar, alýþýlan bir çevreden ayrýlma, önemli bir ayrýlýk ve sevgi duyulan her türlü kayýplar
sayýlabiliyor. Yaþanan bu olaylar tek baþýna depresyona neden olmayabilir. Depresyonun görülebilmesi için, yaþanan
olaylarla birlikte bireyin depresyona yatkýnlýðý da söz ko-
Batum itiraz etti
C
HP’de kesin ihraç istemiyle
Disiplin Kurulu’na sevk edilen
Milletvekili Süheyl Batum, ihraç
talebine itiraz etti.
CHP Eskiþehir Milletvekili
Süheyl Batum, ihraç istemiyle Yüksek
Disiplin Kurulu’na sevk edilmiþti.
Edinilen bilgiye göre; Süheyl
Batum'a tebligat hafta içinde ulaþtý.
Batum 'un dün ihraç talebine itiraz
ettiði öðrenildi.
Yüksek
Disiplin
Kurulu,
Batum'un itirazýnýn kendilerine ulaþmasýnýn ardýndan, Çarþamba günü
toplanarak Batum'un ihracýyla ilgili
son kararý verecek.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu döneminde ilk kez bir
milletvekili kesin ihraç talebiyle yük-
sek Disiplin Kurulu'na
ilmiþti.(Haber7)
gönder-
‘MÝT’e gerek
yok, CHP
zaten karýþýk’
HP Ýzmir Milletvekili Rýza Türmen,
C
MÝT'in CHP'yi karýþtýracaðý sorusunu
yanýtladý.
CHP Ýzmir Milletvekili Rýza Türmen,
Meclis'te basýn mensuplarýnýn sorularýný
yanýtladý.
Türmen, MÝT’in CHP’yi karýþtýrmak
istediði iddialarý ile ilgili soruya, “Biz zaten
yeteri kadar karýþýðýz. MÝT’e ihtiyaç var mý
bilmiyorum. Demek ki MÝT yapýyormuþ”
cevabýný verdi.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:29 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:9 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:15
2014
22
KASIM
Türk Diþ Hekimleri Günü - Güneþ, Yay
(Kavs) Burcu'nda - I. Ahmet Hânýn
vefâtý - Ýctimâ vakti: 14.32
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.27
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.33 AKÞAM 16.27
14.03 YATSI
17.50
Ýslâm dîni, insanlarýn dünyada da,
âhýrette de rahat ve huzûr içinde
yaþamasýný istiyor. Ýmâm-ý Rabbânî
"Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
NÖBETÇÝ ECZANELER
Ý
13
‘Çalýþtayý öðrendim’
nsanýn çalýþma ile iliþkisi kafamda günlerdir.
Çalýþma hayatý ve uygarlýk konusu..Çalýþma
ve zihniyet. Çalýþarak ilerleme.. Konunun ne
çok boyutu varmýþ. Þehrin sokaklarýna çýkýyorum bunlar aklýmdayken. Çalýþan insanlarý görüyorum. Hepsini kutlamak istiyorum. Çalýþmayý o kadar önemsiyorum çünkü.
Güneþli bir kasým günü. Düþünerek dolaþmaya çýktým. Parkta oturma niyetindeyim.
Sonbahar solgunluðuna karþýn hala güzelliðini koruyan parka yaklaþýnca, sekiz, dokuz
yýl öncesine ait bir hatýra canlanýyor gözümde.
Arkadaþlarla çay içip konuþmuþtuk. Konumuz
çalýþma meselesinde odaklanmýþtý sanýrým.
Evet, bir gencin çalýþmayý öðrenmesinden bahsetmiþti babasý. Þu, ilk masada oturmuþtuk
dostlarla. Yine o masaya oturuyorum. Dört arkadaþla çay içerek konuþuyorduk þurdan burdan. Konumuz sýnýrsýzdý.
Vaktimiz o kadar mý boldu? Bilemiyorum.
Oturduðumuz yer rahattý. Güzel bir güz
havasý vardý, çimenler hala yemyeþildi. Ayný
hava tekrarlanýyor gibi. Demek ki, o sohbet ortamýný çok önemsemiþim. Dün gibi hafýzamda.
Belki, masa da ayný, sandalyeler de ayný.
Belli bir konumuz yoktu. Söz açýlmýþtý
adet olduðu üzere, oradan devam etmiþtik sohbete. Herkes düþüncelerini, duygularýný belirtmiþti.
Bir arkadaþ daha katýlmýþtý aramýza. Oturup, derin bir nefes alarak ferahlamýþtý. Elindeki çanta kitap doluydu. Aðýrdý besbelli. Takýlmýþtýk ona. "Okuma kampanyasýna mý katýldýn?" Gülüþmüþtük. "Benim çocuk okuyor, yani ortanca oðlum." deyip eklemiþti: " Fakültenin ikinci sýnýfýndan beri daha fazla çalýþýyor.
Her þeyini planlayarak hareket ediyor. Baþarýsý
da kat kat arttý. Ona bakýnca gençlik yýllarýmý
iyi kullanamadýðýmý düþünmeden edemiyorum.
Zamanýmý kullanamamýþým. O yýllarda bir çalýþma düzeni tutturamadýðýma yanýyorum hala."
Suskunluk hakim
DEÐÝNMELER
olmuþtu ortama. Sanki, herkes ayný þeyin
muhasebesini yapýyordu.
"Bir çalýþma düzeni tutturamamak!"
Saðýmda oturan arkadaþ sormuþtu:
"Nasýl çalýþýyor
ki, seni bu derece etkiÞahin ERTÜRK
ledi oðlun?"
Merakýmýzý gidermesini beklemiþtik.Çantayý açýp kitaplara
göz gezdirmiþti.
"Planý var çalýþmaya dair ve onu ödünsüz
uyguluyor. Zihni öðrenmeye aç bence. Bana
benzememiþ. Geziyor, eðleniyor, dinleniyor
ama çalýþmasýný aksatmadan. Çok sistemli bir
okumasý var. Derslerini, konularýn temel mantýðýný kavrayarak çalýþýyor. Araþtýrýyor, soruyor,
not tutuyor. Geleceðe umutla bakýyor. Ýyimserliði onu enerjik yapýyor. Yýlgýnlýk, bezginlik,
yorgunluk yok oðlumda. Ýstanbul'u deðerlendirmesi benden farklý mesela. Kalabalýðýný dert
etmiyor. Ýstanbul'da okuyor. Ýstanbul'u bir medeniyet þehri olarak, bir dünya þehri olarak, insanlýðýn gidiþatýný yansýtan bir ayna olarak izah
ediyor. Ben onun yaþýndayken; arabesk þarkýlarýn, filmlerin etkisinden kurtulamýyordum.
Havalý, süslü bir söz duyunca, her þeyi o sözle
açýklamaya uðraþýrdým. Sloganlarý ezberlemekmiþ meðer iþim gücüm. Dünyayý takip ediyor,
her þeyden haberi var, bilgisi de var. Yorulmuyor benim çocuk. Çalýþmanýn insaný böyle diri
tutacaðýný söyleseler inanmazdým."
Arkadaþ önüne gelen çayýn þekerini karýþtýrýrken soluklanmýþtý.
Karþýmdaki arkadaþ almýþtý sözü :"Çalýþmanýn insaný diri tutmasý." Bu ifadeyi tekrarlamýþtý anlamlý anlamlý, hafýzasýna yazar gibi.
Söz hala ondaydý: "Önemli bir bakýþ açýsý.
Mesela sporcunun çalýþmasý kendini diri tutar.
Ben altmýþ yaþýma gelmek üzereyim, bunlarý
yeni yeni düþünebiliyorum. Bir de moral. Moral deðerler insana ayrý bir güç verir. Evet, geliþigüzeldi bizim çalýþmamýz. Sofrada ne bulursak yerdik. Çalýþmamýz da buna benzerdi;
aklýmýza geldikçe, çalýþma mecburiyeti oluþtukça, bir azda anne-baba zoruyla, gözümüz
korktukça, bazen de utanma belasýna. Bir çalýþma düzeni kuramadýk mizacýmýza, koþullarýmýza uygun, bu bir gerçek, dediðin doðru. Belki de öðrenemediðim en hayati konulardan biri budur. Yoksa, sabýrlýydým, zekam da iyiydi,
iradeliydim, iþte kendini kontrol edememe hali, yolunu yöntemini bulup, bir kararda duramama.. Buna benzer þeyler.. Daðýnýktý hep dikkatim.
Bak baþýmý aðrýttým canýmý sýkacak þeyleri
düþünerek.
Kalkalým mý arkadaþlar? Bu günün dersini
aldým kendi payýma. Bundan fazlasýný taþýyamaz bu kafa, bu yürek. Arkadaþ, oðluna selamlarýmý söyle. Baþarýlar dilediðimi de belirt."
Birkaç adým attýktan sonra dönüp eklemiþti:
"Þunu, yirmi sene evvel anlatsan olmaz
mýydý be kardeþim!"
Kalkmýþtýk hepimiz. Çevremizde, çimenlerde dolaþan güvercinler de kanat çýrparak
kalkmýþtý. Aðaçlardan beþer, onar sararmýþ yaprak düþmüþtü onlarýn rüzgarýyla. Uçup gitmiþlerdi tatlý bir esinti gibi aðaçlarýn arasýndan.
Gökyüzündeki maviliðe dikkatimizi çekercesine.
Ayný manzaranýn içindeyim; ancak yakýnýmda o zamanki güvercinler deðil, sýðýrcýklar
var bu kez.
Kalkýyorum. Hatýranýn etkisiyle olmalý,
yarým kalan bir çalýþmamý tamamlama kararýný
uygulamak için bilgisayarýmýn baþýna gidiyorum. Bu kadar güneþlenme yeter güz gevþekliðinden sýyrýlmak için.
Bu anýmsamalar hikaye havasýnda bir yaþantý sanki, heyecan verici tarafýyla.
Peki, ben öðrenebildim mi çalýþmayý? Zor
CUMARTESÝ
ERAY
ECZANESÝ
AYLA KÜÇÜKER
ÝNÖNÜ CAD. 26/E EMNÝYET SARAYI YANI
213 72 74
PINAR ECZANESÝ
PINAR ÖZRÜZGAR
BAHÇELÝEVLER
MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D
- MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI
221 22 12
KUBATLAR
ECZANESÝ
ÖZDEN ÖZKUBAT
BAHABEY CAD. 8/E - KIZ
MESLEK LÝSESÝ KARÞISI
224 79 08
BÝLGÝN ECZANESÝ
MUSTAFA BÝLGÝN
BUHARAEVLER MAH.
DR.SADIK AHMET CAD.
ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI
YANI
777 05 81
2.7611
2.7620
2.2223
2.2233
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Gram
KARTAL ECZANESÝ
KÜBRA KARTAL
HÜRRÝYET CAD. NO : 2 SAAT KULESÝ YANI
505 01 02
Bir Demet Çiçek…2
1-Salur Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi çalýþaný Halis, Yaþar ve Mustafa KIZIL' ýn babasý, Çimento
Fabrikasý' ndan emekli Ali ILDIRAR' ýn kayýnpederi, Sanayi Esnafýndan Ahmet ILDIRAR' ýn dedesi; Dursun KIZIL.
2-Çimento Fabrikasý' ndan emekli Merhum Hamza
ÖZGEDAY' ýn kýzý, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Müdürü Muharrem OLUKÇU' nun baldýzý, Þeker Fabrikasý çalýþaný Tülay OLUKÇU' nun ablasý, Emekli Öðretmen
Abidin ÖZGEDAY' ýn kýz kardeþi; Fatma ÖZGEDAY,
3-Karadona Köyü' nden gelme, Arap ve Sultan ERÇEL' in oðlu, Þoför Esnafýndan Ali ERÇEL' in yeðeni,
Ethem ERÇEL' in kayýnbiladeri; Atilla ERÇEL.
4-Oðuzlar Ýlçesi' nden gelme, Fýrýncý Esnafýndan
Merhum Osman KURTCU' nun eþi, Elvan ve Ayfer
KURTCU' nun annesi; Fatma KURTCU .
5-Emekli Belediyesi Zabýta Komseri Ýsmet BIÇAKÇI' nýn kýzkardeþi; Þahinder BIÇAKÇI.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
SATIÞ
86.04
Yýl:24 Sayý: 7051
22 KASIM 2014
CUMARTESÝ
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
85,97
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
PAZAR
AKSOY ECZANESÝ
SENEM DEVECÝ AKSOY
G.BEY MAH. CEMÝLBEY
CD. NO : 18/A - YENÝ
GÖÐÜS HASTANESÝ - ESKÝ
SSK HASTANESÝ KARÞISI
212 32 00
ALIÞ
Isparta’nýn kahramanlarý..
Tefekkür den toplayýp kendisine takdim edelim"dedi.
Sav,
Bu görüþü arkadaþlarý kabul ettiler..
Dünyamýz
Barla,
Hep beraber kýrlara giderek en güzel çiçek
ve
gülerden topladýlar…
Ýslamköy, Atabey,
Hatta gül çiçeklerinin dikenlerini de
Bedre ve nice köy ve sakinleri bir üniayýkladýlar..
versitenin þubeleri gibi olmuþtu..
Herkesin topladýklarý çiçek ve gülleri bir
Nur iskele memurlarý…
top haline getrdiler..
Sahipler,
Sevinç içinde mahallelerinin yolunu tutVarisler ve haslar,
Raþit Yücel tular..
Haslarýn haslarý..
Nihayet üstadýn evinin önüne geldiler…
rasityü[email protected]
Isparta gül gülistana dönmüþtü..
Hepsinin kalpleri pýr pýr atmaya baþladý..
Ýþte bu haller devam ederken küçük kýz corumhakimiyet. net
Saliha kapýyý yavaþça çalmaya baþladý..
salihanýn babasý da Ahmet efendi, üstadýn taÝçeriden bir nur talebesi kapýyý açtý..
lebelerindendi..
"Buyurun
çocuklar!"
Ahmet hocanýn evine de nurun sevgi ve muhabbeti sirayet etmiþti..
Saliha söze baþladý:
"Bizler üstadýmýzý ziyaret edip bu topladýðýmýz
Nurlar okunuyor,
güller ve çiçekleri kendisine takdim etmek istiyoruz."
Nurlar dinleniyor,
Bu hallerini mütebessim bir sima ile karþýlayan
Nurlar yazýlýyor,
Zübeyir:
Üstadýn gidiþ ve geliþleri Ahmet efendinin evin"Peki siz biraz bekleyin ben üstadýmýza haber
den görülüyordu..
vereyim "dedi.
Saliha yerinde duramýyor ,üstada sevgi minnetÝçeri giden Zübeyir:
tarlýklarýný göstermenin telaþý içinde idi..
"Üstadým mahallenin kýz çocuklarý sizi ziyaret
Sonra bir vesilesini bulmuþtu..
edip, kýrlardan topladýklarý gül ve çiçekleri takdim etMahalle arkadaþlarýný topladý ve :
mek istiyorlar."
Arkadaþlar üstadýmýza en güzel çiçek ve güller(Sürecek)
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
Çukuröz için
kampanya baþlattý
C
22 KASIM 2014
eritler Halý, Bayat
ilçesine baðlý Çukuröz köyündeki yangýnzedeler için yardým
kampanyasý baþlattý.
Geçtiðimiz hafta
sonu Çukuröz köyünde
çýkan yangýn sonucu
29 ailenin maðdur ol-
masýndan dolayý vicdanen rahatsýz olduklarýný
ve yardým kampanyasý
baþlattýklarýný ifade
eden Ceritler Halý yetkilisi Emre Cerit, vatandaþlarýn eski halý ve
eþyalarýný kendilerine
getirmelerini ve getiri-
len eþyalarý bizzat kendisinin Çukuröz köyüne giderek teslim edeceðini söyledi.
Yardým kampanyasý kapsamýnda maðazalarýnda bulunan tüm
ürünlerde yüzde 20
oranýnda indirim yap-
Ceritler Halý, Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyündeki
yangýnzedeler için yardým kampanyasý baþlattý.
Ceritler Halý, yardým kampanyasýna desteðin çok olmasý durumunda Valilik ve
Belediye'den de destek isteyeceklerini bildirdi.
týklarýný dile getiren
Cerit, "Ýsteyen vatandaþlar eski halýlarýný
getirip yüzde 20'ye yeni halý alabilir veya isterlerse sadece eski eþyalarýný býrakabilirler.
Yüzde 20 oranýnda
yaptýðýmýz indirimle
deðiþtirilen halýlarý da
Çukuröz köyüne götüreceðiz" dedi.
Yardým kampanyasýna desteðin çok olmasý durumunda Valilik ve Belediye'den de
destek isteyeceklerini
belirten Cerit, yardým
kampanyasýnda kendilerine para getirilmemesini, para yardýmý
yapacak kiþilerin Valilik tarafýndan verilen
hesap numarasýna yapýlmasýný vurguladý.
Cerit, "Çukuröz
köyünde çýkan yangýnda aileler evsiz kaldý.
Kýþ aylarýndayýz ve havalar soðuk, yaðmur
var. Bizim tek amacýmýz oradaki insanlara
yardým etmek. Bu kapsamda da yardým kampanyasý baþlattýk" diye
konuþarak, yardýmda
bulunmak isteyen vatandaþlar, Ulukavak
Mahallesi Çiftlik Caddesi numara 38'de
(Çiftlik Mezarlýðý altý)
hizmet veren Ceritler
Halý Maðazasý'na býrakabileceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
‘Þiddete, savaþa karþý isyandayýz’
H
alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Kadýn Meclisi, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve Dayanýþma Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Kadýna yönelik her türlü þiddete karþý savaþýlacaðý
ve kadýnýn her alanda aktif olmaya devam edeceði belirtilen açýklamada, “Bir kez daha erkek þiddetiyle çevrelenen yaþamlarýmýzý deðiþtirme, þiddete ve savaþla harmanlanan erkek egemenliðine karþý direniþi yükseltme iradesini deklare etmekteyiz. Özellikle Kobane’ye karþý geliþen savaþla beraber, zaten var olan erkek þiddeti, gerek
Ortadoðu gerekse de Türkiye’de militarizmden de beslenerek katmerlenmiþ durumda. Yaþamýn her alanýnda kadýnlara karþý adý konulmamýþ bir savaþ var; sadece Türkiye’de 2014 yýlýnýn ilk 10 ayýnda en az 207 kadýn erkekler tarafýndan öldürüldü.
30 yýldýr devlet tarafýndan devam ettirilen savaþýn
ivmelendirdiði ve hýzlýca toplumsallaþtýrdýðý erkek þiddeti, son dönemde IÞÝD cinsiyetçiliðiyle bezenmiþ durumda. Ortadoðu’da kadýnlar IÞÝD tarafýndan cinsel þiddet
baþta olmak üzere þiddetin her türlü biçimine maruz kalýp, satýlýp, kimi yerlerde sünnet edilirken, Türkiye’de de
durum bu vahþetten farklý sürdürülmemekte. Bizler kadýnlar olarak, her zaman AKP’nin neo-liberal ve mezhepçi politikalarda olduðu gibi cinsiyetçi politikalarda da
IÞÝD’den farklý olmadýðýný deklare ettik. Bu 13 yýllýk iktidarýnda uygulamýþ olageldiði gibi cinsiyetçi politikalarýna hýz kesmeden devam ederken, erkekler, sistemden aldýklarý güçle de artýk aymazca “öldürme hakkýný” kullandýklarýndan bahsetmektedirler. Bu durumun yaný sýra,
son dönemde IÞÝD saldýrýlarý, polise çýkartýlan özel yetkiler, týrmandýrýlan savaþ koþullarýyla daha da tehditkâr hale gelen militarizm ve milliyetçilik de erkek-devlet þiddetini týrmandýrmaktadýr. IÞÝD’in uygulamýþ olduðu þiddet
biçimleri hýzlýca yaygýnlaþmakta, örneðin, “Kafa kesme”
hýzlýca kadýn cinayetlerinde, bir erkek þiddet yöntemi haline gelmiþ bulunmaktadýr. Bütün bunlarýn yaný sýra, 25
Kasým'a günler kala genç bir kadýn arkadaþýmýz, Kader
Ortakaya Kobanê sýnýrýnda devletin barýþ nöbetine açtýðý
ateþ sonucunda, hukuksal olarak ‘Türkiye’ sýnýrlarýný geçmiþ olduðu halde, bir uzman çavuþ tarafýndan hedef alýnarak katledilmiþtir. Çünkü Kader, Kobanê'deki mücadelenin bir neferi olmak için yola çýkan 44 kiþilik ekibin
içindeki tek kadýndý. Türkiye ve Rojava'da yükselen direniþin kadýnlarýn örgütlü gücünden beslendiðini iyi bilen
egemenler bu hukuksuz saldýrýlarýyla dünyanýn pek çok
noktasýnda olduðu gibi kadýnlarýn direniþini kýrmayý hedefledi. Ayný zamanda, bu Türkiye tarafýndan gerçekleþtirilen bu kadýn katliamý, AKP’nin IÞÝD’in destekçisi, aralarýndaki göbek baðýný göstermesi bakýmýndan da oldukça önemli bir yerde durmaktadýr.
Artan katliam oranlarýnýn yaný sýra, uygulanan beden politikalarýnýn bir yansýmasý olarak Türkiye’de kadýn
üzerindeki cinsel þiddet artmýþ durumda. Devlet tarafýndan yýllarca gerek Kürdistan’da gerekse de devrimci kadýnlar üzerinde sistematik bir iþkence yöntemi olarak kullanýlan cinsel þiddet, AKP döneminde de kolluk güçleri
eliyle kullanýlmaya devam edilmiþtir. Erkek devlet tarafýndan kullanýlan cinsel þiddetin yaný-sýra, taciz ve tecavüz, uygulanmaya çalýþýlan beden politikalarý ile gittikçe
daha meþru görünür hale gelmiþtir. Tecavüz davalarýnda
kadýnlarýn “teþhirci” olmalarý bahane edilerek, “haksýz
tahrik” indiriminden yararlanmayan erkek yokken, “teþhirci” olmanýn sýnýrý gittikçe daralmaktadýr. Artýk, kýrmýzý pantolon giymek, pembe telefon kullanmak, oje sürmek, mini etek giyinmek, kahkaha atmak rahatlýkla tecavüz sebebi sayýlabilmektedir.
Ayný zamanda kapitalizmden beslenen ve onu besleyen patriarkal sistem, kadýnýn gerek ev, gerekse de piyasadaki emeðini deðersizleþtirerek, sömürüsünü daha katmerlendirmektedir. Bütün bakým emeði; ev iþleri toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle kadýna yüklenirken, ayný zamanda bir “iþ” ya da “iþçilik” biçimi görülmemesi sebebiyle de görünmez bir emek biçimi haline getirilmekte.
Kadýnýn piyasadaki emeði de, ev üzerinden tariflenerek
erkeðin yedeði ve ikincisi olarak kodlanýyor. Bizden niteliksiz, ucuz iþgücü olarak çalýþtýrýlmayý kabullenmemiz
isteniyor. Son olarak Yalvaç’ta, gördüðümüz üzere, yük
taþýma aracýnda “mal gibi” taþýnan kadýn iþçileri, sermayenin kâr hýrsý tarafýndan boðulmasýný kader diye yorumlamamýz bekleniyor. Bizden iþyerinde patronun evde kocanýn tacizine sesiz kalmamýz bekleniyor. Kapitalist patriyarkanýn sürdürücüsü olan AKP iktidarý eliyle çýkartýlan
torba yasalarla, tersten teþviklerle, kadýnlar daha da fazla
eve- “anneliðe” mahkûm edilirken, piyasada esnek, güvencesiz ve sömürünün yoðun olduðu alanlara itiliyorlar.
Kendini heteroseksüel erkeðin iktidarý üzerinden var
eden bu sistem, LGBTÝ’ler üzerinde de þiddetini her geçen gün arttýrýyor. Erkekler tarafýndan, her gün en az üç
kadýn katledilirken, her gün en az bir trans kadýn da erkekler tarafýndan katlediliyor. Lezbiyen, trans ya da biseksüel kadýnlar yakýnlarýnýn ya da toplumun/sistemin
eliyle intihara sürüklenerek, katlediliyorlar. Bir trans kadýný katleden erkeklerin elleri, “kadýn sandým” ya da “bana iliþki teklif etti” diye kurulan ezberlenmiþ sözlerle erkek yargýsý tarafýndan, “haksýz tahrik indirim”leriyle temizleniyor.
Bir kez daha HDK Kadýn Meclisi olarak, deklare
ediyoruz, ses veriyoruz! Yaþamýn her alanýnda biz de varýz, kadýnlar da vardýr! Evde, okulda, iþte, plazada, þantiyede, tarlada, cephede, her yerde!
Bu sebeple bizler HDK Kadýn Meclisi olarak, Türkiye ve Kürdistan’da 22-23 Kasým kadýn etkinlikleri ve
25 Kasým Geleneksel Feminist Gece Yürüyüþü’nü güçlendirmenin yaný sýra, savaþa karþý hep beraber durmak
ve barýþ, özgürlük, eþitlik ve demokrasi talebimizi daha
güçlü bir þekilde kadýn dayanýþmasý yoluyla kurmak için
bütün kadýnlarý “Kadýnlar IÞÝD’e geçit vermeyecek” þiarýyla 25 Kasým’da Suruç’a davet etmekteyiz. Katliamcý,
tecavüzcü, kadýn düþmaný IÞÝD çeteleri ve iþbirlikçilerine
karþý direnen kadýnlarýn yanýnda olduðumuzu ve kadýn
dayanýþmasýnýn ‘sýnýr’ tanýmadýðýný bir kez daha tüm
dünyaya göstermek için bizler, “ Kadýn Dayanýþmasý Sýnýrlarý Aþýyor!” þiarýyla 25 Kasým sabahý Suruç’ta olacaðýz, direniþi büyüteceðiz!
Ayný zamanda bununla beraber, 25 Kasým haftasýnda her yýl sadece kadýnlarla birlikte gerçekleþtirilen HDP
Grup Toplantýsýna da katýlým göstereceðiz. HDP Eþ Genel Baþkanýmýz Figen Yüksekdað ile birlikte mecliste
farklý kesimlerden kadýnlarýn katýlýmýyla “erkek þiddeti”
gündemli bir kadýn grup toplantýsý alarak, sesimizi belki
de bizi en çok duymayan yer olan meclisin kalbinden duyuracaðýz.
HDK Kadýn Meclisleri olarak, bu süreçte bulunduðumuz her alanda kadýnlarý erkek þiddetine karþý birlikte
ses çýkarmaya çaðýyor ve bugüne kadar erkek þiddetin direnen ve maruz kalan bütün kadýnlarý Arin Mirkan ve Kader Ortakaya þahsýnda saygýyla anýyoruz” denildi.
(Haber Merkezi)
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði yöneticileri Çukuröz köyünü ziyaret etti.
MÜSÝAD’dan geçmiþ olsun ziyareti
M
üstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý
Derneði’nin
(MÜSÝAD) Çorum
Þube Yönetim
Kurulu, çýkan yangýn
sonucu 27 evin kül
olduðu Bayat
ilçesine baðlý
Çukuröz köyünü
ziyaret etti.
Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem
Ünlü’nün de eþlik
ettiði ziyarette
MÜSÝAD Çorum
Þube Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ve
yönetim kurulu
üyeleri, yangýnda
evlerini kaybeden
ailelere geçmiþ olsun
dileklerinde bulundu.
MÜSÝAD
heyetiyle birlikte
yangýn bölgesinde
incelemeler yapan
Bekiroðlu, “Çukuröz
köyünde büyük bir
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, devletin Çukuröz köyü halkýnýn yanýnda olduðunu
belirterek, maðdur ailelerin ihtiyaçlarýnýn en kýsa sürede karþýlanacaðýný belirtti.
afet yaþanmýþtýr. Bu
acý olayýn ardýndan
devletimiz ve millet
seferber olmuþ,
buradaki
insanlarýmýzýn
yaralarýný sarmak
için en harekete
geçmiþtir.
Köylülerimiz asla
maðdur
olmayacaktýr. Bizde
MÜSÝAD olarak
üzerimize düþen
görevi yerine
getireceðiz. Yaþanan
olay üzüntü verici
olsa da herhangi can
kaybýnýn
yaþanmamasý
sevindirici. Allah bir
daha böyle felaketler
yaþatmasýn” dedi.
Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü
de, devletin Çukuröz
köyü halkýnýn
yanýnda olduðunu
belirterek, maðdur
ailelerin
ihtiyaçlarýnýn en kýsa
sürede
karþýlanacaðýný
belirtti.(ÝHA)
Baþkan Ünlü’ye ziyaret
M
üstakil
Sanayici ve
Ýþadamlarý
Derneði’nin
(MÜSÝAD) Çorum
Þube Yönetim
Kurulu Baþkaný
Rumi Bekiroðlu ve
yönetim kurulu
üyeleri Belediye
Baþkaný Ekrem
Ünlü’yü ziyaret etti.
MÜSÝAD
heyeti, ziyarette yerel
seçimlerde yeniden
Belediye Baþkaný
seçilen Ekrem
Ünlü’yü kutlayarak
çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Ziyaretin ardýndan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Çorum Þube Yönetim Kurulu
Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri Çukuröz köyünü ziyaret etti.
MÜSÝAD
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi. Bayat
Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü de
ilçenin sorunlarý ve
çalýþmalar hakkýnda
bilgilendirme yaptý.
Ziyaretin
ardýndan Belediye
Baþkaný Ekrem
Ünlü, Çorum Þube
Yönetim Kurulu
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ve
yönetim kurulu
üyeleri Çukuröz
köyünü ziyaret etti.
Kargý’ya hibe itfaiye aracý
A
nkara Büyükþehir
Belediyesi
tarafýndan Çorum’un
Kargý Belediyesi’ne,
itfaiye aracý hibe edildi.
Kargý Belediye
Baþkaný Zeki Þen,
yaptýðý açýklama da
Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel
Sekreteri Doç. Dr.
Asým Balcý’nýn
giriþimleri ile
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek
tarafýndan ilçenin
ihtiyacý olan itfaiye
aracýnýn belediyeye
hibe edildiðini söyledi.
Hediye edilen
itfaiye aracýnýn 1993
model olduðunu
belirten baþkan Þen,
“Aracýmýzýn 6 ton su
ve 1 ton köpük
kapasitesine sahip.
Köpük tanký sayesinde
benzin ve yanýcý
madde yangýnlarýna
daha kolay müdahale
edebileceðiz. 20 çift
yanmaz itfaiyeci
yeleði, kaský,
yanmayan ve çivi
batmayan çizmeler ve
en önemlisi büyük
ihtiyacýmýz olan,
sýkýþmalý trafik
kazalarýnda
kullanýlmak üzere
kesici ve ayýrýcý makas
da itfaiye aracýyla
birlikte belediyemize
verilmiþtir” dedi.
Kargý’nýn 58
köyü bulunduðunu
belirten baþkan Þen,
“Ýlçemizin 58 köyü var,
ayrýca büyük bir
kýsmýný orman
oluþturuyor. Özellikle
yaz aylarýnda dað
köylerine normal
itfaiye araçlarýyla
ulaþmak büyük sýkýntý
oluyordu. Bu nedenle,
Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel
Sekreterimiz sayýn
Doç.Dr.Asým Balcý
beyle görüþerek
talebimizi ilettik.
Kendisi talebimizle
ilgilenerek Ankara
Büyükþehir Belediye
Baþkanýmýz sayýn
Melih Gökçek beyinde
olurlarýyla itfaiye
aracýný belediyemize
hediye ettiler. Kargý
Belediye’sinin her
zaman yanýnda
olduðunu belirttiler. Bu
nedenle genel
sekreterimiz Doç. Dr.
Asým Balcý’ya ve
Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný sayýn
Melih Gökçek’e
belediyemiz ve
halkýmýz adýna
teþekkür ediyorum”
diye konuþtu..
Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Çorum’un
Kargý Belediyesi’ne, itfaiye aracý hibe edildi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
15
ÝSVEA’dan 24. maðaza
G
eçtiðimiz yýl
Türkiye pazarýna
giriþ yapan Ýtalyan
markasý ISVEA, yeni
satýþ noktalarý ile hýzlý
büyümesine devam
ediyor. Ödüllü
tasarýmlarýyla dikkat
çeken ISVEA, 24.
maðazasýný Ýstanbul’da
açtý.
52 yýllýk geçmiþi
ile vitrifiye seramik ve
banyo ürünlerinin lider
markalarýndan biri olan
ISVEA, ödüllü
tasarýmlarýný yeni satýþ
noktalarý ile banyolara
taþýyor.
Türkiye'de 24,
Ýstanbul'da 6. maðaza
Ýstanbul'daki
altýncý satýþ noktasý ile
tüketicilerle buluþan
ISVEA, SRN Yapý
Malzemeleri'ne ait
2.400 m2’lik geniþ
alanda sergilenen
ödüllü tasarýmlarý ile
banyolara þýklýk ve
fonksiyonellik katýyor.
‘Sektörün en
önemli üç
oyuncusundan biri
olacaðýz’
Ýtalyan markasý ISVEA, yeni satýþ noktalarý ile hýzlý büyümesine devam ediyor.
ISVEA 24. maðazasýný açtý.
Hýzlý maðazalaþma
stratejisi ile Ýtalyan
tasarým anlayýþýný
tüketicilerle
buluþturmaya devam
edeceklerini belirten
ISVEA Genel Müdür
Yardýmcýsý Yakup Fýrat,
"ISVEA olarak
Türkiye’deki kýsa
vadedeki hedefimiz
marka bilinirliðimizi
artýrmak, müþterilerin
alýþ veriþ tercihlerinde
yer bulmak, ürüne
dokunmalarýný
saðlamak. Uzun vadede
ise hedefimiz, sektörün
en önemli 3
oyuncusundan biri
olmak" dedi. (Haber
Merkezi)
‘2015 bütçesi sefalete
sürükleyecek’
E
ðitim-Ýþ Çorum Þubesi Mali Sekreteri Özler Arýn,
“Emekçilerin, eðitimden saðlýða, ulaþýmdan haberleþmeye kadar birçok alanda yaþamýný doðrudan
etkileyecek olan AKP iktidarýnýn 2015 bütçesi, geçmiþ yýllardaki bütçeler gibi yeni zam ve vergilerden
oluþarak emekçi ve yoksul halk kesimlerini daha da
sefalete sürükleyecektir.” dedi.
2015 bütçesine eleþtirilerde bulunan Arýn, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; “Bütçeler sadece
gelirler ve giderlerden oluþan bir bilanço deðildir,
bütçeler siyasal iktidarýn halka, emekçilere bakýþýný
da yansýtmaktadýr. Bu haliyle TBMM'de görüþülmekte olan 2015 bütçesi, yüzünü egemenlere sýrtýný
halka ve emekçilere dönmüþ tam anlamýyla bir yoksulluk bütçesidir. Bu bütçe halkýn bütçesi deðildir.
Yer altý ve yerüstü kaynaklarýmýzý küresel sermayeye
peþkeþ çeken, ülke ekonomisini sýcak parayla ayakta
tutan, üretimi deðil tüketimi esas alan politikalar izleyen AKP hükümeti, neoliberal devlet anlayýþý ile eðitim, saðlýk, barýnma ve çalýþma hayatýna yönelik kamu hizmetlerini özelleþtirerek gelir daðýlýmýndaki
uçurumu daha da derinleþtirmektedir.
Yýllardýr eðitime en çok
pay ayýrdýðýný iddia eden AKP
Hükümeti, bu yýl da sadece zorunlu harcamalarý karþýlayan
bir bütçe hazýrlayarak eðitim
harcamalarýnýn yükünü yine velilerin ve hayýrsever vatandaþlarýn sýrtýna yüklemiþtir.
2014 yýlýnda 55 milyar
704 milyon 817 bin 610 TL
olan MEB bütçesi, artan okul,
derslik, öðretmen ihtiyacý ve
altyapý sorunlarýna raðmen
2015 yýlý için 62 milyar TL olarak öngörülmüþtür.
Bütçeden eðitime ayrýlan pay artýrýlmýþ gibi görünse de MEB bütçesinin büyük bölümü personel giderlerine (yüzde 78) ayrýlmýþtýr. Bütçeden, yatýrýmlara ayrýlan pay sürekli düþmüþ, 1997-1998 eðitim öðretim yýlýnda MEB bütçesinden yatýrýmlara yüzde 30,
2002'de yatýrýmlara yüzde 17 pay ayrýlýrken 2015'te
bu oran yüzde 8,86'lara gerilemiþtir.
12 yýllýk iktidarý döneminde kamu hizmetlerinde, özellikle eðitim alanýnda piyasa merkezli bir "iþletmecilik" anlayýþý yerleþtirilmeye çalýþan AKP hükümeti, kamusal eðitim alanýný daha da daraltýrken,
özel öðretimin doðrudan desteklenmesi doðrultusunda ciddi adýmlar atmaktadýr. Kamusal eðitime ayrýlmasý gereken kaynaklar, dershanelerin dönüþümü bahanesiyle özel öðretime aktarýlmýþ, özel okullarýn
eðitim içindeki payýnýn arttýrýlmasý için sayýsýz teþvik
ve destek getirilmiþtir. Ýktidarýn eðitim politikasýnýn
merkezinde halk deðil, piyasa güçleri bulunmaktadýr.
Görünen o ki eðitimi devletin sýrtýnda bir yük olarak
gören AKP hükümeti, eðitim kurumlarýný birer 'ticarethaneye', okul müdürlerini 'tüccara', öðrenci velilerini ise 'müþteri' durumuna düþürmektedir.
Öngörülen milli eðitim bütçesi ile okul öncesi,
ilköðretim, ortaöðretim ve yüksek öðretimde okullaþma oranýný yukarý çekmek olanaksýzdýr. Okul yetersizliði ve derslik açýðýnýn yanýnda, acil çözüm bekleyen en önemli sorunun, öðretmen açýklarýdýr. Ancak
MEB, öðretmen açýðýný mevsimlik iþçi istihdamýna
benzer bir anlayýþ üzerinden kadrosuz öðretmenlerle
kapatma yoluna giderek, kalýcý çözümlerin uzaðýnda
kalmakta, eðitimde ve eðitim kadrolarýndaki sürekliliði sekteye uðratmaktadýr.
Üniversite öðrencilerinden, öðrenim kredisi geri
ödemesini, henüz mezun olmadan talep eden, ödeyemeyen öðrencileri haciz kýskacýna alan siyasi iktidarýn Aksaray için devletin kasasýndan 1 milyar 370
milyon TL harcamasý, halkýn ihtiyaçlarýnýn nasýl göz
ardý edildiðinin de çarpýcý kanýtýdýr.
Öte yandan okullarýmýzda yeterince memur ve
yardýmcý personel bulunmamaktadýr. Bu alandaki
pek çok eksiklik de yine okul-aile birlikleri yoluyla
velilerin sýrtýna yüklenerek karþýlanmaya çalýþýlacaktýr. Ortaöðretimde pansiyon, yükseköðretimde de
yurt sorununun bu bütçeyle karþýlanmasý olanaksýzdýr.
Bu haliyle Türkiye, 2015 yýlýnda da milli eðitime ayýrdýðý bütçe açýsýndan OECD ülkelerinin gerisinde kalmýþ, eðitime en az pay ayýran ülkeler arasýnda yer almaktan kendini kurtaramamýþtýr.
MEB Bütçeleri ve Milli
Gelire Oraný
AKP iktidarý eðitime ayýrdýðý bütçeyi çok fazla arttýrdýðýný söylese de gerçek bir artýþ yapýlmamýþtýr. Eðitimin bütçeden
aldýðý pay artmamýþtýr.
Gecekondu yapar gibi her
ile her gün bir üniversite açan
AKP iktidarý üniversitelere de
genel bütçeden yeterli payý ayýrmamýþtýr. Yükseköðretim kurumlarý bütçesinin yüzde 63`ü
personel harcamalarýna yüzde
14'ü mal ve hizmet alýmý giderlerine ayrýlmýþtýr.
2002 yýlýnda 76 üniversite için ulusal gelirin
yüzde 0.89'u ayrýlýrken, 2015 yýlýnda ise 175 üniversiteye karþýlýk milli gelirin sadece yüzde 0.95'i ayrýlmýþtýr. Gerekli altyapý ve akademik kadrolar oluþturulmadan kurulan üniversiteler, bilim üreten kurumlar olmaktan çýkarak, neredeyse ticari mantýða hizmet eder hale getirilmekte ve bilimsel eðitim adeta
metalaþtýrýlmaktadýr. Üniversitelere yeterli kadro ayrýlmamakta, var olan kadrolar ise politik ortamýn
ürettiði anlayýþ nedeniyle özgürlük alanýný yavaþ yavaþ yitirmektedir. Ayný zamanda 2015 yýlý yükseköðretim bütçesi taslaðýna göre üniversiteler kendi baþlarýnýn çaresine bakacaklar, kaynaklarýný kendileri yaratacaklardýr. Bu anlayýþla, özerk demokratik üniversite anlayýþýndan bahsedilemez.
Kýsacasý, MEB bütçe rakamlarý siyasal iktidarýn
eðitime bakýþýný göstermektedir. Bu bakýþ, eðitimi
özelleþtirme, eðitimin yükünü yoksul halkýn sýrtýna
yükleme bakýþýdýr. Öngörülen milli eðitim bütçesiyle
parasýz, nitelikli ve herkese eðitim anlayýþýnýn yaþama geçirilmesi mümkün deðildir. Eðitim-Ýþ olarak;
hükümeti, sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye çaðýrýyoruz. Talebimiz genel bütçeden eðitime ayrýlan payýn yüzde 20'lere, GSMH'dan da daha fazla
pay aktarýlarak yüzde 6'lara çýkarýlmasý, okul, derslik
ve öðretmen açýklarýnýn kapatýlmasýdýr.” (Haber Merkezi)
Çorumgaz’dan
örnek kampanya
Çorumgaz ve Kýzýlay Çorum Þubesi iþbirliðinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi.
orumgaz ve
Ç
Kýzýlay Çorum
Þubesi iþbirliðinde
kan baðýþý
kampanyasý
düzenlendi.
Katýlýmýn
yoðun olduðu kan
baðýþý
kampanyasýnda 60
ünite kan ve kök
hücre baðýþý yapýldý.
Kampanyaya
Çorumgaz personeli
ile birlikte bazý
Kampanyaya Çorumgaz personeli ile birlikte bazý firmalarýn çalýþanlarý da destek oldu.
firmalarýn
Yeþim Yýlmaz;
ettiklerini, verilen 1
organizasyon için
çalýþanlarý da destek
kampanyaya destek
ünite kanýn 3 kiþiye
Çorumgaz yönetici
oldu.
olanlarýn topluma
can olduðunu ifade
ve personellerine
Kan merkezi
örnek teþkil
ederek,
teþekkür etti.(ÝHA)
doktorlarýndan
SES'ten gözaltýlara tepki
HURÞÝT
BOZKURT
S
aðlýk ve Sosyal
Hizmet Emekçileri
Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, Saðlýk
Bakanlýðý'nýn 2015
bütçe görüþmeleri sürerken TBMM önünde eylem yapan saðlýk
emekçilerine yönelik
polis müdahalesini ve
gözaltýlarýný protesto
etti.
Sendika binasýnda dün düzenlenen
basýn toplantýsýna Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum
Þubesi Baþkaný Nurettin Aksoy, KESK'e
baðlý sendika baþkanlarý ve üyeleri katýldý.
SES Çorum Þube
Baþkaný Merter Kocatüfek, toplantýda yaptýðý açýklamada, saðlýk
ve sosyal hizmet
emekçileri sendikasý
olarak hem saðlýk
emekçilerini hem de
tüm halkýn saðlýk hakkýný ilgilendiren bütçe
görüþmelerinde taraf
olduklarýný her zaman
ifade ettiklerini söyledi.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 2015 bütçe görüþmelere baþlamadan
önce tüm þubelerinde
yaptýklarý çalýþmalarý
ve açýklamalarý bütçe
ile ilgili taleplerini
açýkladýklarýný belirten Kocatüfek, özetle
þunlarý söyledi: "Taleplerimizi içeren imzalar topladýk ve binlerce saðlýk emekçisinden topladýðýmýz
imzalarý komisyona
ulaþtýrdýk. Saðlýk bütçesinin görüþüleceði
dün, hem bütçe ile ilgili taleplerimizi bir
kez daha iletmek, hem
de komisyon görüþmelerine katýlma talebimizin cevabýný beklemek üzere meclis
önünde idik. Sabah
saatlerinde
meclis
önünde basýn açýklamamamýzý gerçekleþtirdik. Komisyon üyeleri, görüþmeler baþlamadan önce yanýmýza
geleceklerini bildirmiþlerdi. Hem ertele-
nen komisyon görüþmesinin baþlamasýný
ayný zamanda hem de
komisyon üyelerinin
aramýza katýlmasýný,
diðer yandan temsilcilerimizin komisyona
girmesi talebimize verilecek yanýtý beklemek üzere meclis
önünde, açýklamamýzý
yaptýðýmýz yerde oturma eylemi gerçekleþtirmek istedik. Tam da
bu esnada henüz oturmaya
baþlamýþken
AKP iktidarý, emekçilerin en temel taleplerini dile getirmesine
tahammülü olmadýðýný emniyet güçleri aracýlýðýyla bir kez daha
göstermiþtir. Ankara
emniyet güçleri oturmamýzdan beþ dakika
sonra sendikamýza,
üyelerimize ve açýklamamýza destek olmak
için gelenlere saldýrmýþtýr."
Kocatüfek, bu
muamelenin AK Par-
ti'nin taleplerin ifade
edilmesine dahi tahammül göstermediðini ispatladýðýný ileri
sürerek, "Bilinmelidir
ki bu yöntemler yeni
deðildir. Ancak mücadele edenleri de hiçbir
zaman engelleyememiþtir. Bizler, dün olduðu gibi bundan sonra da tüm emekçilerle
birlikte haklarýmýz
için mücadele etmeye
devam edeceðiz." diye
konuþtu.
Basýn açýklamasýný SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý.
Toplantýya Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý yöneticileri katýldý.
Toplantý sendika binasýnda dün düzenlendi.
16 CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýskilip’te Kent Arþivi kuruldu
Ý
skilip Belediyesi'nde
Kent Arþivi kuruldu.
Kent hafýzasýný
korumak, gelecek
kuþaklara aktarmak, tez
hazýrlayanlara,
araþtýrmacý ve yazarlara
yardýmcý olmak amacýyla
belediye bünyesinde kent
arþivi birimi kuruldu. Bu
konuda baþlangýç olarak
mevcut kitap, belge, bilgi
ve fotoðraflar Kent
Arþivi'nde kayýt altýna
alýnýyor. Ýçinde Ýskilip
geçen her türlü yayýnýn
muhafazasý burada
yapýlýyor.
Konu hakkýnda
açýklama yapan Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
kentlerin bellekleri
olduðunu ve kent
belleklerinin yerel
yönetimler eliyle
muhafaza edilebileceðini
belirterek, þöyle dedi;
"Bu konuda
hemþerilerimizin
desteðini bekliyoruz.
Kent arþivine teslim
edilen belge, bilgi,
doküman, kitap, fotoðraf
ve harita gibi geçmiþten
günümüze atalarýmýz
vasýtasýyla ulaþtýrýlmýþ
materyalleri getirerek
teslim etmelerini
bekliyoruz. Buradaki
görevliler getirilen
belgenin kime ait
olduðunu, kim tarafýndan
getirildiðini kayýt altýna
almak suretiyle
kaybolmasýna engel
olacaklardýr. Geç
kalýnmýþ bir projeyi
hayata geçiriyoruz.
Kurulum aþamasýnda
hemþerilerimizden
aldýðýmýz destek önemli
ve özeldir. Kent arþivinin
olmamasý bilgi ve
belgelerin yok olmasýna
neden olur ve yozlaþma
baþlar. Burada resmi ve
özel bilgi, evrak, belge,
doküman, gazete, kitap,
fotoðraf gibi eserler ciddi
bir kayýt sistemi ile
gelecek kuþaklara
aktarýlacaktýr. Yönetim
deðiþikliklerinde
Ýskilip Belediyesi'nde Kent Arþivi kuruldu.
belgelerin kaybolmasýný
önlemek için tüm
tedbirler alýnmaktadýr. Bu
çalýþmalara ek olarak
Ýskilip'in renkli
kiþiliklerinin ve
araþtýrmacý, yazar, þair,
sanatçý, politikacýlarýn,
devlet adamlarýmýzýn
biyografileri de
oluþturulmaya
baþlamýþtýr. Kent
arþivimiz ayný zamanda
araþtýrma merkezi olarak
çalýþacaktýr. Kent Arþivi
sadece Belediyenin deðil
tüm Ýskilipli'nindir."
Ýskilip
Belediyesi'nden yapýlan
açýklamada ise, "Kültür,
ancak kendini taþýyan
insanlarla yaþamaya
deðer mantýðý ile kurulan
Kent Arþivine
hemþerilerimizden de
destek bekleniyor. Elinde
atýl veya kullanýlýr
durumda olan bilgi,
belge, fotoðraf ve
kitaplar Kent Arþivine
orijinal olarak teslim
edilmek istenmezse
fotokopileri alýnarak
veya taranarak kayýt
altýna alýnýp tekrar
sahibine teslim ediliyor."
ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
Cuma çýkýþý esnafla sohbet
Ý
skilip Belediye
Baþkaný Recep
Çatma, bu haftaki
Cuma namazýný
Sanayi Camii’nde
kýldý. Cami çýkýþý
sanayi esnafý ile
bir araya gelen
Baþkan Çatma,
burada bir süre
vatandaþlarla
sohbet etti.
Daha sonra
alt yapý
çalýþmalarý
kapsamýnda,
sanayi içerisinde
devam eden ve
yapýmý
tamamlanan
çalýþma
alanlarýnda gezi
ve incelemelerde
bulunan Baþkan
Çatma, esnaflarýn
da istek ve
taleplerini dinledi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu haftaki
Cuma namazýný Sanayi Camii’nde kýldý.
Çorum’un Alaca ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara
Büyükelçiliði tarafýndan ‘Güney Kore Günü’ etkinliði düzenlendi.
Alaca’da Güney
Kore rüzgarý
Ç
orum’un
Alaca
ilçesinde,
Güney Kore
Cumhuriyeti'nin
Ankara
Büyükelçiliði
tarafýndan ‘Güney
Kore Günü’
etkinliði
düzenlendi.
Kore Fans
üyelerinin de
desteklediði
etkinlikte Güney
Koreli müzisyenler,
geleneksel
enstrümanlarýyla
ülkelerine ait
eserler çaldýlar.
Etkinlikte
ayrýca, tasarýmcý
Esma - Zekiye
Yýkýlmaz ve Fatma
Ülker tarafýndan
hazýrlanan Kore’nin
geleneksel Hambok
defilesi de yapýldý.
Programa;
Güney Kore
Cumhuriyeti
Ankara
Büyükelçiliði
Müþteþarý Dong
Woo Cho, GOA
Turizm firmasý
yetkilisi, Kültür
Turizm Ýl Müdürü
Ali Özüdoðru,
Alaca Kaymakamý
Ramazan
Kurtyemez, Alaca
Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz
katýldý. (Haber
Merkezi)
Etkinlikte Kore Fans üyeleri destek verdi.
Programa çok sayýda davetli.
Baþkan Çatma Cuma çýkýþý esnafla buluþtu.
Çöp ev boþaltýldý
skilip, Çavuþ
ÝYanýklar
Mahallesi,
Sokakta
Ýskilip’te çöp ev Belediye Zabýta ekipleri tarafýndan boþaltýldý.
Mahallelerde çöp ev tespit ve boþaltma uygulamalarý devam ediyor.
mahalle
sakinlerinin
resmi makamlara
þikâyeti üzerine
tespit edilen çöp
ev Belediye
Zabýta ekipleri
tarafýndan
boþaltýldý.
Geçtiðimiz
yýllarda da birkaç
defa boþaltýlan
ayný þahsa ait
evden çok sayýda
çevre saðlýðýna
olumsuz etki
býrakacak
malzeme
temizlendi.
Ýskilip Belediyesi
Zabýta
ekiplerinin tüm
mahallelerde çöp
ev tespit ve
boþaltma
uygulamalarý
devam ediyor.
(Haber Merkezi)
Etkinlikte ayrýca, tasarýmcý Esma - Zekiye Yýkýlmaz ve Fatma Ülker
tarafýndan hazýrlanan Kore’nin geleneksel Hambok defilesi yapýldý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
17
Hane halký en çok
gýda harcamasý yapmýþ
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) 2013 yýlý
bölgesel olarak Hanehalký
Tüketim Harcamasý
istatistiklerini açýkladý.
Türkiye'de, hanehalký
tüketim harcamalarýnýn
%23,5'i Ýstanbul'da
gerçekleþirken, Samsun,
Tokat, Çorum ve Amasya'yý
kapsayan bölgede hane
halký tüketim
harcamalarýnda en yüksek
payý %25,2 ile gýda ve
alkolsüz içecekler
harcamalarý aldý.
TÜK'ten yapýlan
açýklamada þu bilgilere yer
verildi;
Hanehalký tüketim
harcamalarýnýn %23,5'i
Ýstanbul'da gerçekleþti
Hanehalký Bütçe
Araþtýrmasý'nýn 2011-20122013 yýllarýna ait verilerinin
birleþtirilmiþ sonuçlarýna
göre; toplam tüketim
harcamasýnýn %23,5'i
Ýstanbul'da oturan
hanehalklarý tarafýndan
yapýlýrken, Ege Bölgesi
%15'lik oranla ikinci sýrada
yer aldý, bunu %11,9 oraný
ile Akdeniz Bölgesi izledi.
Harcamalarýn sadece %1,8'i
Kuzeydoðu Anadolu
Bölgesi'ndeki hanehalklarý
tarafýndan gerçekleþtirildi.
Gýda ve alkolsüz
içeceklere en fazla payý
Güneydoðu Anadolu
Bölgesi ayýrdý
Harcama gruplarýnýn
bölge içindeki daðýlýmýna
bakýldýðýnda;
hanehalklarýnýn tüketim
amaçlý yaptýðý harcamalar
içinde gýda ve alkolsüz
içecekler harcamasý payýnýn
en yüksek olduðu bölge
%27 ile Güneydoðu
Anadolu Bölgesi iken, en
düþük olan bölge %16,3
oranýyla Ýstanbul oldu.
Konut ve kira
harcamalarýna en yüksek
payý ayýran bölge, %29,3
oranýyla Ýstanbul olurken
Kuzeydoðu Anadolu ve
Ortadoðu Anadolu
Bölgelerinde bu pay %22,6
olarak gerçekleþti.
Ulaþtýrma
harcamalarýna %19,6
oranýyla en yüksek payý
ayýran bölge Akdeniz
Bölgesi iken, en düþük payý
ayýran bölge %13,2 ile
Güneydoðu Anadolu
Bölgesi oldu.
Eðitim harcamalarýna
en yüksek payý ayýran bölge
%3 oranýyla Ýstanbul iken,
en düþük payý ayýran bölge
ise %1,3 ile Batý Marmara
Bölgesi oldu.
AÇIKLAMALAR
Hanehalký Bütçe
Araþtýrmasý verilerinden
bölge bazýnda tahmin
üretmek üzere 2011, 2012
ve 2013 yýlý Hanehalký
Bütçe Araþtýrmalarýnýn
uygulandýðý örnek hanelerin
tamamý birleþtirilerek 20112012-2013 yýllarýna ait
hanehalký harcamalarý elde
edilmiþ; 2011 ve 2012
yýllarýndaki harcama
deðerleri 2013 yýlýnýn ilgili
ayýndaki fiyatlarýna
çekilmiþtir." (Haber
Merkezi)
PROJE HÝZMETÝ ALINACAKTIR
DEVLET SU ÝÞLERÝ
5. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler
aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/153175
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söðütözü
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
: 3122197700 - 3122197800
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
: Su getirme- içme suyu temin projesi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum ili Osmancýk Ýlçesi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 275(ikiyüzyetmiþbeþ) gündür
a) Yapýlacaðý yer
: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No:24 06520
Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 25.12.2014 - 15:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin
% 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Bu ihalede içmesuyu isale hattý, içmesuyu þebeke, borulu sulama projesi, atýksu þebeke ve kollektör hattý,
kat'i veya uygulama projeleri yapmýþ olmak benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. (Ankara) Bölge
Müdürlüðü - Ýçmesuyu ve Atýksu Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü - Ýçmesuyu ve Atýksu Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1205) www.bik.gov.tr
Mecitözü Dede Korkut Anaokulu velilerine yönelik 'Okul Öncesi
Dönemde Dil Ve Konuþma Bozukluklarý' konulu seminer düzenlendi.
Çocuklarda konuþma
bozukluðu semineri
M
ecitözü Dede
Korkut Anaokulu
velilerine yönelik 'Okul
Öncesi Dönemde Dil Ve
Konuþma Bozukluklarý'
konulu seminer
düzenlendi. Seminere
konuþmacý olarak
Çorum Rehberlik
Araþtýrma Merkezi
uzmanlarýndan Ýbrahim
Eren katýldý. Okul
Müdiresi Derya Çýnar'ýn
giriþimleri ile organize
edilen seminerde,
çocuklarda dil ve
konuþma problemleri
belirtileri, nedenleri ve
dil konuþma
bozukluklarýnýn
saðaltýmýnda ailelerin
yapabilecekleri
örneklerle anlatýldý.
Özel Eðitim
Uzmaný Ýbrahim Eren
konuþmasýnda, þöyle
dedi; "Bireyin konuþma
özürlü olarak kabul
edilmesi için, aþaðýdaki
durumlardan birinde ya
da birkaçýnda sorun
yaþamasý gerekir.
Bunlar: Konuþmanýn
anlaþýlýr þekilde
olmamasý, konuþmanýn
duyulmasýnda
yetersizlik olmasý, sesin
bozuk ve týrmalayýcý
olmasý, sesin
çýkarýlmasýnýn, ritminin
ve vurgularýnýn bozuk
olmasý, dil yönünden
kelime daðarcýðý ve
gramer yetersizliklerinin
olmasý, konuþmanýn
bireyin yaþýna ve fiziksel
yapýsýna uygunsuzluðu
gibi özellikleri
sayabiliriz.
'Hangi durumlarda
endiþe duyabiliriz'
1 yaþýnda halen
ismine bakmýyorsa,
'hayýr' sözcüðünü
anlamýyorsa, 14-16 aylar
arasýnda halen hiç
kelimesi yoksa, 3
yaþýndan itibaren 'ne,
nerede, kim' gibi basit
sorularý
yanýtlayamýyorsa, 3
yaþýndan itibaren aile
dýþýndan birileri onun
konuþmasýný anlamakta
güçlük çekiyorsa,
Konuþmaya eþlik eden
Semineri Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi uzmanlarýndan Ýbrahim Eren verdi.
nefes, ses veya yüze dair
alýþýlmadýk davranýþlar
varsa, 5 yaþýndan
itibaren konuþmada
belirgin tekrar ya da
duraklamalarý varsa,
Seste soðuk algýnlýðýna
baðlý olmayan kronik
boðukluk ya da kýsýklýk
varsa, 5 yaþýndan
itibaren basit bir öyküyü
olay sýrasýna göre
anlatamýyorsa, 7
yaþýndan itibaren daha
karýþýk bir öyküyü
anlatamýyorsa,Sözcük
geliþimi sýnýrlýysa, Okul
performansý kötüyse,
sözel ve sözel olmayan
beceriler arasýnda
belirgin bir fark varsa
çocukta herhangi bir dil
ya da konuþma
bozukluðu olduðundan
þüphe edebiliriz.
Konuþma ve dil
bozukluklarýnýn
nedenlerini ise þu
þekilde sýralayabiliriz;
geliþimsel dil
bozukluklarý, iþitme
kaybý, mental
retardasyon, otizm veya
yaygýn geliþimsel
bozukluk (pdd),
öðrenme bozukluðu,
disleksi, uygun modelin
olmayýþý, prematüriteye
baðlý geliþimsel
gecikme, nörolojik
yetersizlikler, yapýsal
anomaliler, konuþmanýn
çözümlenmesiyle ilgili
bozukluklarý sayabiliriz.
Ayrýca yaþanýlan
travmatik veya duygusal
çatýþma durumlarýnýn da
özellikle çocuklarda
konuþma problemlerine
yol açabilir.
Konuþma
bozukluðu yaþanmasý
durumunda ailelere
düþen görevler ise
Çocuktaki bozukluk
türünün doðru tespit
edilmesi ve bozuk olan
seslerin belirlenmesi
gerekir. Organikbiyolojik nedenlere baðlý
konuþma
bozukluklarýnda, çocuk
gerekli týbbi
müdahaleler için saðlýk
kuruluþlarýna
yönlendirilmelidir.
Çocuk ile birebir
konuþup bozuk olan
seslerin ona fark
ettirilmesi ve yapýlacak
çalýþmalardan haberdar
edip, çalýþma programýný
beraber hazýrlamak
bozukluðun giderilmesi
için yararlýdýr.
Bozukluðu
giderilmesinde; dil,
dudak, çene, yanak
kaslarýný geliþtirme ve
nefes egzersizleri
uygulanabilir. Çocuðun
konuþmasý ile asla alay
etmeyin; bu durum
çocuðun sosyal olarak
içe kapanmasýna ve
diðer öðrencilerin alay
etme davranýþý
sergilemesine neden
olur. Sabýrlý olun;
konuþma
bozukluklarýnýn
saðaltýmý çoðunlukla
uzun zaman alýr.
Öðrencinin yanlýþ
söylediði kelimelerin
doðrusunu söyleyin ve
çocuðun tekrarlamasýný
isteyin.(bu süreci
sevecenlikle yapmak
önemlidir). Öðrenci bir
iki seferde doðru
telaffuzu yapamazsa
ýsrarcý olmayýn. Okuma
parçalarý okutulabilir
veya anne baba kendisi
okuyarak, çocuðun
bozukluk gösterdiði sesi
bilerek çocuk gibi okur
ve öðrenciden hatalý
okumalarý bulmasýný
isteyebilir.
Okul öncesi
dönemde görülebilecek
olan konuþma
bozukluklarýnýn birçok
nedeni olabilir.
Bunlardan bazýlarý
zamanla ortadan kalkýp
düzelebilecekken
bazýlarýnda ise daha
önemli problemlerin ve
rahatsýzlýklarýn habercisi
olabilir. Bu nedenle
tereddüt yaþanýlan
durumlarda mutlaka bir
çocuk psikiyatristine ve
baðlý bulunduðun ildeki
Rehberlik Araþtýrma
Merkezi Özel Eðitim
Hizmetleri Bölümüne
baþvurmanýz doðru
olacaktýr."
Seminer, ailelerin
bireysel olarak tereddüt
ettikleri durumlar ile
ilgili sorularýný ileterek
rehberlik hizmeti
almalarýnýn ardýndan
sona erdi. (Haber
Merkezi)
‘Puan için sonuna kadar mücadele edeceðiz’
18 CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Kastamonuspor ile yarýn deplasmanda zorlu maça çýkacak
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, rakibin
gücünü iyi bildiklerini zor bir maç olacaðýný ancak en büyük
özellikleri olan mücadeleyi bu maçtada sonuna kadar
yaparak sahada kulüblerini ve Çorum’u en güzel þekilde
temsil edeceklerini söyledi.
U
Osmancýk’da zorlu maç
Çimentospor yarýn Osmancýkspor ile deplasmanda zorlu bir maça çýkacak
1.
Amatör Küme dördüncü haftasýnýn zorlu maçý Osmancýk ilçe sahasýnda. Grup lideri Osmancýkspor ile bir maç
eksiði ile dördüncü sýrada
yer alan Çimentospor yarýn saat 13.00’de Osmancýk ilçe sahasýnda karþýlaþacaklar.
Üçüncü hafta maçý
sonunda 7 puanla lider
durumda bulunan Osmancýkspor geçen hafta
Hitit Gençlikspor deplasmanýndan 1-1’lik beraberlikle dönerek iki puan
kaybý ile haftayý kapatmýþtý. Kýrmýzý beyazlýlar
yarýn sahalarýnda oynayacaklarý Çimentospor maçýný kazanarak liderliðini
devam ettirmek ve rakibi
önünde avantaj yakalamak istiyor.
Çimentospor ise ligde ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk yolunda iddiasýný
ortaya koydu. Geçen hafta Eti Lisesi karþýsýnda tek
golle üç puaný alarak ayrýlan Çimentospor Osmancýk’dan puan veya puanlarla dönerek avantajýný
sürdürmek amacýnda.
Grubun diðer maçýnda üçüncü sýradaki Hitit Gençlikspor, Ýskilipspor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Merkezde
oynanacak maçlarda ise
alt sýralardan uzaklaþmak
isteyen HE Kültürspor ve
Ýl Özel Ýdarespor takýmla-
rý geçen haftaki çýkýþlarýný
sürdürmek amacýndalar.
Eti Lisesi Gençlikspor ise
ilk hafta kazandýktan sonra son iki maçta kaybettiði puanlarý Çorumspor
önünde alacaðý üç puanla
telafi etmek ve yeniden
çýkýþa geçmek amacýnda.
lukavaspor Teknik
Direktörü Yusuf Aydemir, zor bir maça çýkacaklarýný rakibin moralli ve formda olduðunu
ancak hiç bir maça teslimiyetçi çýkmadýklarýný
bu maçada çýkmayacaklarýný belirterek kulübümüzü ve Çorum’u en iyi
þekilde temsil edeceklerini söyledi.
Kastamonuspor’un
sezona iddialý baþladýðýný ve geçen hafta Amasyaspor deplasmanýndan
üç puanla dönerek liderliðe yükseldiðini belirten Aydemir ‘Bu galibiyet sonrasý rakibimiz
moral motivasyon olarak çok iyi durumda.
Kendi saha ve seyircisi
önünde oynayacaðý maçý kazanarak liderliðini
devam ettirmek istiyor.
Y
arýn sahasýnda temsilcimiz Ulukavakspor’la karþýlaþacak olan Kastamonuspor 1966 moralli. Kýrmýzý
Siyahlý takým geçen hafta Amasya deplasmanýnda aldýðý galibiyetle zirveye oturmanýn verdiði moralle Ulukavakspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý.
Ulukavak maçýnýn provasýný Gazi Stadý’nda yapan
Kastamonuspor’da sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Öte yandan Amasyaspor maçý sonrasýnda yapýlan
açýklamalara sert tepki gösteren Kastamonuspor 1966
Kulübü Baþkaný Mahir Altýkulaç, “Geçtiðimiz pazar
günü Yeni Amasyaspor ile oynanan maçtan sonra belirli ölçüde gerginlik yaþansa da bu konuda sað duyulu
davranan Yeni Amasyaspor yöneticilerine ve Amasya
Emniyet Teþkilatýna teþekkür ediyorum. Maç içerisinde
yaþanan gerginliklerin sahada kalacaðýna sporun dostluk kardeþlik felsefesi içinde yapýlmasý gerektiðine inanýyorum. Maçtan sonra Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü ve yönetimin yaptýðý açýklamalarý da asla tasvip
etmiyorum.
Kargýgücüspor Yönetimi Belediye Baþkaný Zeki Þen’e forma hediye ettiler
Kargýgücüspor’dan
Baþkan Þen’e ziyaret
argýgücüspor Yönetimi Belediye Baþkaný Zeki Þen’i ziyaret etti.
Kargý’da gençliðinde futbol oynayan ve son seçimde Belediye Baþkaný
olan Zeki Þen’i ziyaret
eden Kargýgücüspor Yönetimi çalýþmalarý hak-
kýnda bilgiler verdiler.
Baþkaný Þen de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi sportif alandaki çalýþmalara
her zaman destek vereceklerini belirterek Kargýgücüspor’a yeni sezon-
Ç
görev.
Merkez
Hakem
Kurulundan
yapýlan
açýklamaya göre BAL 2.
grupta yarýn Karaderespor ile Ardeþespor takýmlarý arasýnda Araklý
ilçe sahasýnda oynanacak maçý Diyarbakýr’dan Fatih Baþural
yönetecek. Yardýmcýlarý
ise yine Diyarbakýr’dan
Mehmet Yaðmur ve Ali
Yakut yapacak. Maçýn
dördüncü hakemi ise
Rýdvan Kaþým. Maçýn
gözlemcisi ise Mustafa
Býçakcý.
Býçakcý Karadere’de
orum Bölgesel Gözlemcileri Mustafa
Býçakcý’ya Karadere’de
Mustafa Býçakcý
geçirdik. Cezalý futbolcumuz yok ufak tefek
sakatlýklarý olan arkadaþlar var ancak forma
giyebilecek durumdalar’
dedi.
Emrah Okan Ýstanbul’a gitti
Ç
Kastamonu hazýr
Emrah Okan Ýstanbul hakemi oldu
da baþarýlar diledi.
Ziyaret sonunda Belediye Baþkaný Zeki
Þen’e ismi yazýlý forma
hediye edildi.
Ç
Gençler Judo Ýl
birinciliði bugün
iseli Gençler Judý Ýl
birinciliði bugün yapýlacak. Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Judo
Salonu’nda yapýlacak il
birinciliðinde müsabakalar saat 11.00’de baþlayacak.
Ýl birinciliðinde mücadele edecek sporculardan merkezden katýlacaklarýn tartýsý dün akþam yapýldý. Ýlçelerden
gelecek sporcularýn tartýsý ise bu sabah yapýlacak.
Gençler kategorisinde 1999-2000 arasý
doðumlu öðrenciler mücadele edecekler. Ýl birinciliðinde kýzlar 44-4852-57-63-70-78 ve +78
Kg’larda erkekler ise 4055-60-66-73-81-990 ve
+90 Kg’larda müsabakalar yapýlacak.
Bugün yapýlacak
Serhat Sarkandý OrduSamsun U 21 maçýnda
Ç
Serhat Sarkandý
orum Bölgesel Yardýmcý hakemlerinden Emrah Okan Ýstanbul’a
gitti. Uzun yýllardýr Çorum’da hakemlik yapan Emrah Okan iþ deðiþikliði nedeniyle Ýstanbul’a yerleþti
ve hakemliðinide bundan sonra Ýstanbul bölgesi adýna yürütecek.
Çorum Ýl Hakem Kurulu ve Faal Futbol Hakemleri Derneði Yönetimleri Emrah Okan’a Çorum hakemliðine verdiði katkýlardan dolayý
teþekkür etti ve Ýstanbul’da sürdüreceði iþ ve hakemlik hayatýnda baþarýlar diledi.
Ýstanbul’da göreve baþlayan
Emrah Okan ise ayrýlýrken yaptýðý
açýklamada Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Recai Kuzey ve üyelere, Dernek
Baþkaný Mustafa Alagöz ve yönetim
kurulu üyelerine tüm il hakem ve
gözlemcilerine teþekkür etti ve herkese baþarýlar dilerken Ýstanbul’a gelecek tüm hakemlere kapýsýnýn açýk
olduðunu söyledi.
Osmancýk-Çimentospor
maçý Mehmet Ali Cýrýl’ýn
L
K
Biz kesinlikle hiç
bir maça teslimiyetçi
çýkmadýk. Çýkacaðýz bugüne kadar yaptýðýmýz
gibi mücadelemizi sonuna kadar vereceðiz.
Genç ve dinamik bir
kadromuz var ve mücadelemizle bu sezon hedefe ulaþmak istiyoruz.
Saha ve seyirci avantajý
tabiki rakibin yanýnda.
Bizde kulübümüzü ve
Çorum’u en iyi þekilde
temsil etmek istiyoruz.
Zor maçta hata
yapmadýðýmýz ve mücadelemizi en üst seviyeye
çýkardýðýmýz takdirde istediðimiz puan veya puanlarý alarak Çorum’a
döneceðimize inanýyorum. Hafta boyunca çok
iyi bir hazýrlýk dönemi
orum Bölgesel hakemlerinden Serhat
Sarkandý yarýn U 21 liginde Orduspor ile
Samsunspor arasýndaki
maçý yönetecek.
Merkez Hakem
Kurulundan yapýlan
açýklamaya göre yarýn
saat 13.30’da Orduspor
Tesisleri 1 nolu sahada
oynanacak maçta Sarkandý’nýn yardýmcýlýklarýný Tokat’tan Hasan
Eraslan ve Yunus Teryaki yapacak. Maçýn
dördüncü hakemi ise
Ordu’dan Sinan Akdeniz. Maçýn gözlemcisi
ise Mahmut Koca.
müsabakalar sonunda
sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalya
takým sýralamasýnda ilk
dört sýrayý alan okullara
ise kupalarý verilecek.
Sýkletlerinde birinci olan
sporcular Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi tem-
orum 1. Amatör Kümesinde yarýn þampiyonluk mücadelesi veren
iki takým Osmancýkspor
ile Çimentospor arasýndaki maçý Bölgesel Hakemlerimizden Mehmet Ali
Cýrýl yönetecek.
Ýl Hakem Komitesi
amatör kümede bugün
oynanacak U 19 ve yarýn
oynanacak U 14 ve 1.
Amatör Küme maçlarýný
yönetecek
hakemleri
açýkladý. Buna göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý
yönetecek hakemler þöyle:
U 19 LÝGÝ: Çorumspor - Osmancýkspor: Yunus Dursun, Furkan Alagöz, Onur Alagöz. Ulukavakspor - Ýskilipgücüspor: Mehmet Tuðluk, Er-
can Davarcýoðlu, Tarýk
Bozkurt. Alaca Belediyespor - Çimentospor:
Ömür Soytemiz, Barýþ
Karakuþ, Baran Avcý. Ýskilipspor- Ýl Özel Ýdarespor: Emre Alagöz, Mehmet Zeki Sevim, Berkant
Arman.
U 14 LÝGÝ: Gençlerbirliði - Mimar Sinan
Gençlik: Furkan Alagöz,
Soner Derviþoðlu, Hacire
Aykut. 1907 Gençlikspor
- Osmancýkspor: Fatih
Derviþoðlu, Ýbrahim Çaðýl, Müjde Arça. Alaca
Belediyespor - Sungurluspor: Abdullah Akkoyun, Onur Alagöz, Vuslat
Ay.
1. AMATÖR KÜME: HE Kültürspor - Ýl
Özel Ýdarespor: Burak
Ç
dýmcý hakemi Mahmut
Selçok ise 10. grupta oynanacak Eskiþehir Saðlýkspor ile Beyköy Belediyespor arasýndaki maçta görev yapacak. Maçýn
hakemi Samsun’dan Murat Göze. Yardýmcýlarý ise
Mahmut Selçok ile Samsun’dan Bekir Yücel.
Dördüncü hakemde Samsun’dan Egemen Artun.
Þahinkara, Hakan Kaya,
Yunus Dursun. Eti Lisesi
Gençlikspor- Çorumspor:
Özkan Kaya, Emre Alagöz, Ömür Soytemiz. Osmancýkspor- Çimentospor: Mehmet Ali Cýrýl,
Mehmet Tuðluk, Barýþ
Karakuþ. Ýskilipspor - Hitit Gençlikspor: Özcan
Genel, Sefa Kandemirli,
Erdoðan Yandým.
Basar, Ecevit ve Selçok’a görev
Yüksel Basar
orum Bölgesel Yardýmcý hakemlerine
görev var. BAL 3. grupta
yarýn Kahramanmaraþ
Pazarcýk ilçesinde Pazarcýk Belediyesi Celal Tekþen Stadyumunda Pazarcýspor ile Suruç Gençlikspor takýmlarý arasýndaki maçý Amasya bölgesinden Adem Karakaya
yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleri ise ilimizden Yüksel Basar ve
Ahmet Ecevit yapacak.
Maçýn dördüncü hakemide Amasya’dan Fatih
Karslýoðlu.
Diðer Bölgesel Yar-
Yüksel Basar
Ahmet Ecevit
Mehmet Ali Cýrýl
Kuzey ErzurumBayburt maçýnda
Ç
orum Ulusal Gözlemcisi Recai Kuzey’e 3. Lig 3. grupta görev. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre pazar günü saat 13.00’de Kazým Karabekir Stadý’nda Büyükþehir Belediye Erzurumspor ile Bayburt Grup
Özel Ýdarespo takýmlarý
arasýndaki maçý Mersin
bölgesi hakemlerinden
Hüdaverdi Savcý yönetecek. Yardýmcýlarý ise
Adana’dan Mustafa Akkuþ ve Hatay’dan Ýrfan
Genç, Dördüncü hakem
Hatay’dan Sefa Duran,
Maçýn gözlemcisi Recai
Kuzey temsilci ise Ethem
Ersan.
Recai Kuzey
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
YÝTÝK
Çorum ili 72553
ruhsat nolu II A Grubu
Taþ ocaðý teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Kandilkaya Kireç Mad.
San. Tic. A.Þ.
(Ç.HAK:3293)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Hasan TARHAN
Nuri oðlu 1957 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:3292)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 12124031846 nolu
vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko
200 TR 20702201 seri ve
sicil nolu ödeme kaydedici yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.
3 adet sürücülü araç kiralamasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3294)
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü 2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi (6 araçþoförlü-yakýtsýz-12 ay süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik
abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci,
Azdýrmacý Ustalarý ve bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 199 parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
KÝRALIK ÝÞYERÝ
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
YÝTÝK
(Ç.HAK:3279)
Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum
SRC 1-2-3-4 belgemi ve
E sýnýfý uluslararasý dijital ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
(Ç.HAK:2702)
Muhasebe bürosunda
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli Bay muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
Mür. Tel: 213 18 81
0 533 771 08 18
Satýlýk ELEMAN ARANIYOR
ÖZBEK TELEFON
Halk
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Otobüsü
0 533 516 24 93
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
(Ç.HAK:3291)
(Ç.HAK:3290)
Sigorta Hastanesi civarýnda halen faal
durumda bulunan iþyeri devren
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 530 405 20 30
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü
Ýhsan AYGÜN
Rahim oðlu 12/06/1971
Ankara Altýndað
Doðumlu
Ýbrahim AKÇAY
Hakký oðlu 02.10.1962
Merzifon Esentepe
Köyü Doðumlu
Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
Kasap Dükkan
DAÝRELER
Mür. Tel:
(Ç.HAK:3253)
2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü
araç kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 09.30
***
Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk
tesisleri için hizmet aracý ve
hasta taþýma araçlarý kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3100)
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SAHÝBÝNDEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
SATILIK
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
0-544-327 22 55
Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere
22-29 yaþ arasý Dönerci, Kebapcý,
(Ç.HAK:3245)
28 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
9 ARALIK
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
0 533 736 87 87
Kasap Kalfasý aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk
Kýymetli Mülk
Kapý mobilya imalatýnda çalýþtýrýlmak
üzere vasýflý-vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
ELEMAN ARANIYOR
Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý vasýflý-vasýfsýz
bay elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3
Tel: 213 23 44-224 04 91
(Ç.HAK:3288)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No:
5 Çorum)
Saat: 10.00
***
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve
servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Grafiker aranýyor.
Mür. Tel: 0 542 387 28 98
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
Çorum Palet Orman Ürünleri Ýnþ.
Nak. San. Tic. A.Þ.
OSB 6. Cad. No: 12
Tel: 254 96 31
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
Grafiker SATILIK ARAÇLAR
Aranýyor
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk Devren Satýlýk
Lüx Daire Halý Yýkama
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
(Ç.HAK:3250)
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
2015-2016-2017 Mali Yýllarý 36
aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada
no, 870 parsel no, Yavruturna
Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt
no 74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
(Ç.HAK:3104)
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3257)
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü malzemeli temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahallesi’nde 6
baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no,
Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3240)
27 KASIM
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
19 AN 872 plakalý, 1997 model
Mercedes marka, mavi, mor, lila
renkli açýk kasa kamyonun satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3252)
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut ve
sosyal donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama projeleri
hazýrlanmasý 4, paket
danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada
no, 27 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:3172)
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Elektronik Güvenlik Sistemleri
parça dahil bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl.
1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel: 160.000
Yer: Kaynar Yediemin Deposu /
Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
(Ç.HAK:3285)
2015-2016-2017 Mali Yýllarý
Ziyaretçi Danýþma YönlendirmeTeknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No,
Suyolu Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No,
Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:3276)
Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali
Yýlý 12 aylýk þoförlü araç
kiralama (yakýt hariç) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3280)
Tomografi cihazýna uygun kesit
baþýna X ýþýn tüpü kullanýmý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 11.00
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
(Ç.HAK:3284)
Kamu Hastane Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 369 parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma elveriþli
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
(Ç.HAK:3296)
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý Kat 5
Saat: 11.00
***
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
(Ç.HAK:3249)
24 KASIM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
19
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Belediyespor aðýrlýk çalýþtý
Hafta sonunu oynamadan üç puanla geçirecek olan Çorum Belediyespor dün sabah Hayat Clup
merkezinde aðýrlýk çalýþtý. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Turgay dýþýnda tüm
futbolcular katýldýlar. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün çalýþacak yarýný dinlenerek geçirecek.
Ç
orum Belediyespor hafta sonunu oynamadan
kazanacaðý üç puanla geçirecek olmasý nedeniyle Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
dün futbolculara salonda
aðýrlýk çalýþtýrdý. Üç günlük
iznin ardýndan perþembe günü yaptýðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdüren Belediyes-
por dün sabah saat 08.30’da
Hayat Clup’ta çalýþtý.
Salona geçmeden önce Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý’nda toplu olarak ýsýnma koþusu ve hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra Hayat Clup merkezine geçerek burada bulunan
aletlerde hareketler yaptý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tüm futbolcularý ikili
gruplar halinde eþleþtirdikten sonra vücut yapýlarýna
göre hazýrlanan programlarý
ayrý ayrý kaðýtlara yazarak
kendilerine vermiþ.
Futbolcular verilen bu
program doðrultusunda verilen hareketleri yaptýlar. Ýki
Belediyespor’un oynamadan kazanacaðý haftada
Mücadele devam
Ç
orum Belediyespor’un oynamadan
üç puan alacaðý haftada
grupta birbirinden zorlu
maçlar oynanacak.
Lider Zonguldak
Kömürspor geçtiðimiz
hafta sonu deplasmanda
Sebatspor’u farklý yenerek büyük moral
bulan Niðde Belediyespor deplasmanýnda
puan mücadelesi verecek. Zonguldak Kömürspor alacaðý galibiyetle liderliðini sürdürmek amacýnda.
Ligde ikinci sýrada bulunan Darýca
Gençlerbirliði
son
haftalarda büyük düþüþ içindeki Manavgatspor’u sahasýnda
konuk edecek. Ev sahibi takým bu maçý kazanýp yeniden liderliðe
yükselmek amacýnda.
Üçüncü sýrada yer
alan Tuzlaspor ise grubun istikrarsýz takýmlarýndan Kýzýlcabölükspor ile sahasýnda oyna-
seri olarak yapýlan çalýþma
sýrasýnda dönüþümlü olarak
tüm futbolcular hareketleri
ikiþer kez yaptýlar. Antrenman sýrasýnda Teknik Heyet
futbolculardan devamlý tempoyu yükseltmelerini istedi.
Çorum Belediyespor
bugün yapacaðý çalýþma ile
gelecek hafta sonu Batman
Petrolspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Kýrmýzý Siyahlý takým
pazar gününü dinlenerek geçirecek ve pazartesi gününden itibaren çalýþmalarýný
sürdürecek,
CUMARTESÝ 22 KASIM 2014
yacaðý maçý kazanýp
geçen haftaki kaybý telafi etmek amacýnda. Ýstanbulspor sahasýnda
Kýrýkhanspor önünde
zirveye yaklaþmak için
kazanmak zorunda. Tirespor ise Adliyespor
deplasmanýnda üç puan
mücadelesi verecek.
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün:
Çatalca - Sebat Proje: Melih Gündoðdu (Ýzmir)
Yarýn:
Batman -Gaziosmanpaþa: Cihat Çelikdað (Erzurum)
Tutap Þeker-Bursa Nilüfer: Mehmet Karanlýk (Hatay)
Niðde Belediye -Zonguldak: Salih Salar (Ankara)
Darýca Gençler-Manavgat: Niyazi Ýzgören (Þanlý Urfa)
Ýstanbulspor-Kýrýkhan: Emrah Yýlmaz (Balýkesir)
Adliyespor-Tire 1922: M. Gökhan Düz (Kayseri).
Tuzlaspor-Kýzýlcabölük; Oktay Taþ (Eskiþehir).
‘Bu ihanet etmektir’
Turgay’ýn devre arasýnda ayrýlacaðýný söyleyen kimse kulübe ihanet ettiðini belirten Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, Turgay’ýn bu takýmýn bir parçasý olduðunu ve öyle bir düþüncesi olmadýðýný
belirterek ‘Bunu söyleyen kimse istifa etsin kulübe daha fazla zarar vermesin’ dedi.
Ç
Ulukavak lider önünde
Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Ulukavakspor yarýn saat 13.30’da Gazi Stadý’nda grup lideri
Kastamonuspor ile karþýlaþacak. Grupta geçen hafta liderliðe yükselen Kastamonuspor sahasýnda
kazanarak koltuðu korumak amacýnda. Ulukavakspor güçlü rakibi önünde alacaðý puan veya puanlarla
grupta çýkýþýný devam ettirmek isteyecek.
Murat KARASU
B
ölgesel
Amatör
Lig’de temsilcimiz
Ulukavakspor 10. hafta
maçýnda yarýn grup lideri
Kastamonuspor deplasmanýnda puan mücadelesi
verecek.
Sezona kötü ve sýkýntýlý bir baþlangýç yapan
Ulukavakspor daha sonra
yapýlan yönetim deðiþikli-
ði ve takviyelerle yakaladýðý çýkýþla ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Geçen hafta
Turhalspor deplasmanýndan bir puanla dönen Ulukavakspor yarýn Kastamonu Gazi Stadý’nda grupta
lider durumda bulunan
Kastamonuspor deplasmanýnda puan mücadelesi
verecek.
Kastamonu-Ulukavak
hakemi Eskiþehir’den
Yüksel BASAR
B
Sercan Murat Gündüzler
ölgesel Amatör
Lig 5. grupta yarýn grup lideri Kastamonuspor ile temsilcimiz Ulukavakspor
arasýndaki maçý Eskiþehir bölgesi hakemlerinden Sercan Murat Gündüzler yönetecek.
Maçta yardýmcý
hakemler ise ayný ilden Aykut Çalýþkan
ve Onur Özak. Maçýn
dördüncü hakemi ise
Yunus Doðan.
Geçen hafta grup lideri Yeni Amasyaspor
deplasmanýndan üç puanla
dönerek büyük moral bulan Kastamonuspor yarýn
sahasýnda
oynayacaðý
Ulukavakspor maçýný kazanarak liderliðini devam
ettirmek amacýnda. Kýrmýzý Siyahlý takým sahasýndaki maçta saha ve seyinci avantajýný kullanarak üç puan almak amacýnda.
Ulukavakspor ise
Turhalspor deplasmanýnda aldýðý bir puanýn verdiði moralle hafta boyunca
Kastamonuspor maçýnýn
hazýrlýklarýný tamamladý.
Siyah beyazlý takýmda sakat ve cezalý futbolcu bulunmayan
Ulukavakspor’da tüm hesaplar puan
üzerine yapýlýyor.
Yarýn saat 13.30’da
Gazi Stadý’nda oynanacak
Kastamonuspor - Ulukavakspor maçýnda ev sahibi
takým taraftarlarýnýn yoðun ilgi göstermesi bekleniyor. Maçta Ulukavakspor’a destek vermek için
taraftarlarda Kastamonu’ya gidecekler.
orum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül
Turgay’ýn devre arasýnda
takýmdan ayrýlmak istediðini söyleyen yöneticiyse
istifa etsin, hoca ise görevini býraksýn gitsin bu yapýlan takýma ihanetten
baþka bir þey deðildir,
Turgay bizim güvendiðimiz futbolculardandýr ona
güvenimiz tamdýr’ dedi.
Baþkan Gül, dün yerel basýnda çýkan ‘Turgay
devre arasýnda ayrýlmak
istiyor’ haberine özelliklede bunun bir yönetici
tarafýndan söylendiðini
büyük tepki gösterdi.
Turgay’ýn bu sezonki hedeflerine
ulaþmakta
önemli bir yere sahip olduðunu ve kesinlikle kadrolarýnda tutacaklarýný
isim olduðunu belirten
Baþkan Gül ‘Turgay hýrslý bir futbolcu ve oynamak isteðinden dolayý bir
hata yapmýþtýr. Yaptýðý bu
hata sonucunda da gereken cezayý almýþtýr.
Bu hareket bir futbolcu için çok önemli.
Oynamak isteyen faydalý
olmak isteyen Turgay bu
isteði nedeniyle yanlýþ
yapmýþ. Her insan hata
yapabilir. Turgay bizim
futbolcumuzdur ve sezon
sonunda hedefe onunda
olduðu kadro ile ulaþaca-
ðýz. Kesinlikle býrakmak
gibi bir düþüncemiz yok
ve gidemezde.
Benim için asýl
önemli olan bunu duyuran isim. Eðer yönetici
söylemiþse bu kulübe ihanettir ve yapmasý gereken
hemen istifa etmektir.
Bunu söyleyen kiþiyi bul-
duðum zaman gereðini
yapacaðýmdan kimsenin
þüphesin olmasýn. Bu takýmda benden habersiz
kimse gidemez ve gelemez. Biz ikinci yarýda
kadromuzu güçlendirmek
planlarý yaparken yapýlan
bu söylemler kulübe en
büyük zararý vermektedir
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül geçtiðimiz ay içinde
bir antrenman sýrasýnda ikili görüþme yaptýðý Turgay ile
Gençlikspor Masa Tenisi 1. lig yolunda
Gençlikspor bayan masa tenisi takýmý Yalova’da dün baþlayan ikinci etap müsabakalarýnda mücadele ediyor.
Marmaris’te yapýlan ilk etap maçlarýný namaðlup kapatan Gençlikspor masa tenisi takýmý antrenörü Mesut Kuþgöz
hedeflerinin ikinci etabýda kayýpsýz geçerek 1. lig hedefine bir adým daha yaklaþmak olduðunu söyledi.
Halil ÖZTÜRK
G
Gençlikspor Masa Tenisi bayan takýmý Yalova’da ikinci etapta mücadele edecek
ençlikspor Bayan Masa Tenisi takýmý 2. ligde ikinci etap maçlarýnda Yalova’da mücadele ediyor. Marmaris’de yapýlan ilk etap maçlarýndaki tüm maçlarýný kazanarak zirvede bitiren
Gençlikspor ikinci etap maçlarýndan da kayýpsýz
ayrýlarak 1. yolunda avantaj yakalamak amacýnda.
Antrenör Mesut Kuþgöz yönetiminde sporcular Öykü Eryücel, Aylin Öztürk, Zeynep Aðaçlýyol ve Müge Sayar Kýzýl’dan oluþan kadrosuya
Yalova’da dün baþlayan ikinci etapta Adana,
Amasya, Trabzon, Ankara, Kütahya, Kýrklareli
ve Mardin temsilcileri ile karþýlaþacaklar.
Mesut Kuþgöz Marmaris’te yapýlan ilk etap
müsabakalarýnda gösterdikleri performansla 1.
lig yolunda avantaj yakaladýklarýný amaçlarýnýn
ikinci etaptada ilk sýralarda yer alarak avantajlarýný devam ettirmek olduðunu söyledi. Gençlikspor Baþkaný Ýbrahim Baþbölük’ün destekleriyle
oluþturduklarý bu kadro ile 1. lige yükselmeyi
amaçladýklarýný belirterek destek verenlere teþekkür etti,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
13 650 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content