close

Enter

Log in using OpenID

28 Haziran 2014 Cumartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Türkmenler’e yardým seferberliði
Ýnsani Deðerlere Hizmet
Platformu, Irak'ta yaþayan
Türkmenler için yardým
seferberliði baþlattý. 24
STK'nýn oluþturduðu Ýnsani
Deðerlere Hizmet
Platformu, toplumun tüm
kesimleri tarafýndan
sahiplenilmeyi bekleyen
yardým kampanyasýný,
'Irak'ta Mezhep
Çatýþmalarýnýn Tarihi Arka
Planý" baþlýklý konferansla
duyurdu. * HABERÝ 4’DE
Türkmenler için
gýyabi cenaze namazý
* HABERÝ 7’DE
Gýyabi cenaze namazýnda Türkmenler için dua edildi.
Ercan Daþdan
istifa etti
28 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ercan Daþdan
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan,
parti üyeliðinden ve Genel Merkez Deleðeliðinden istifa
etti.
* HABERÝ 14’DE
Sungurlu MYO Kampüsü ile ÇMYO ikinci etap temeli atýldý
HAYIRLI OLSUN
Çorum Meslek Yüksek Okulu 2.
etap binasýnýn ve Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu kampüsünün temeli
atýldý. Hafta sonunu temel atma
törenleriyle geçiren Hitit
Üniversitesi, bina çalýþmalarý ile ilgili
önemli adýmlar atmaya devam
ediyor.
* HABERÝ 6’DA
Hitit Üniversitesi
ÇMYO 2. etap
temeli atýldý
Özel Ýdare 015-2019 yýllarý arasýndaki 5 Yýllýk Stratejik Plan hazýrlýklarýna baþlanýldý.
Özel Ýdare 5
yýlý planlýyor
Çorum AssisTT
ile büyüyor
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nce kurumun hizmet alanlarý
kapsamýnda bulunan çalýþmalarýn 2015-2019 yýllarý
arasýndaki 5 Yýllýk Stratejik Plan hazýrlýklarýna baþlanýldý.
Türk Telekom Grup Þirketi ve
çaðrý merkezi sektörünün
liderlerinden AssisTT iþe alým
ataðý baþlattý. 250 yeni müþteri
temsilcisi Çorum çaðrý
merkezinde istihdam edilecek.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 16’DA
Ýþ dünyasýna Teknokent tanýtýmý
Oðlunu görünce ‘Teknokent, üniversite ile
sanayi iþbirliðinin eseri’
çatýdan indi
Çorum'da dini nikahla yaþadýðý
eþini dövdüðü için evden
uzaklaþtýrýlan kamyon þoförü
S.T., 4 katlý bir binanýn çatýsýna
çýktý. Atlayacaðýný söyleyen S.
T., 1,5 saat sonra 8 yaþýndaki
oðlunun gelmesi üzerine
eylemine son verdi.
* HABERÝ 5’DE
Yeðenini yaralayan
dayý teslim oldu
Çorum'da kavga ettiði yeðeni 24
yaþýndaki Ý. Y.'yi av tüfeðiyle
ateþ ederek sað ayaðýndan
yaraladýðý iddia edilen 38
yaþýndaki M.Y. jandarmaya
teslim oldu.
* HABERÝ 5’DE
Ýskilip’te
yýlan paniði
Çorum’un Ýskilip ilçesinde, iki
ayrý noktada görülen yýlan
vatandaþlarý korkuttu.
* HABERÝ 12’DE
Hitit Üniversitesi
tarafýndan düzenlenen
Çorum Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi
(TGB) ‘Teknokent
Bilgilendirme
Toplantýsý’ dün
gerçekleþti. Çorum
Ticaret ve Sanayi
Odasý (TSO) Meclis
Salonu’nda
düzenlenen toplantýda
konuþan Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, teknokentin
üniversite-sanayi
iþbirliðinin eseri
olduðunu kaydetti.
* HABERÝ 10’DA
Mecitözü, Osmancýk ve Kargý’dan 83 çoban eðitime katýldý.
Çobanlara teknik gezi
Çorum’da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve
Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve Ýþ-Kur Ýl
Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen “Sürü
Yönetimi Elemaný Benim” projesine katýlan çobanlara
yönelik gezi düzenlendi.
* HABERÝ 12’DE
TSO’da düzenlenen toplantýda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde inþaasý devam eden Teknokent hakkýnda bilgiler veril-
Halý yýkarken elektrik çarptý Hemþehrimiz Köþk
seçimi için devrede
Çorum’da bir
apartmanýn
giriþinde halý
yýkayan genç,
elektrik kaçaðý
nedeniyle akýma
kapýldý. Yeniyol
Mahallesi
Eskisaray 2.
Sokak numara
17’de dün
yaþanan olayda
Yaþar Eseryaðar
(22) adlý
vatandaþ elektrik
çarpmasý sonucu
aðýr yaralandý.
* HABERÝ 10’DA
Ünlü reklamcý hemþehrimiz Erol
Olçak'ýn yönetimindeki ARTER
Ajans ve ALTUS Organizasyon,
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yine
iþin baþýnda olacak.
* HABERÝ 2’DE
Erol Olçak
Saðlýk raporu fiyatlarýna tepki
Elektrik akýmýna kapýlan genç ambulansla hastaneye kaldýrýldý.
Çorum’da saðlýk raporu almak için hastaneye müracat
eden vatandaþlar, uygulamaya konan yeni fiyat
tarifesine tepki gösterdiler.
* HABERÝ 10’DA
2
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Hemþehrimiz Köþk
seçimi için devrede
Cumhurbaþkanlýðý seçimi için geri sayým sürüyor...
larýnýn seçmen kütüðüne kayýtlý olmadan oy kullanamayaAK Parti'de seferberlik ilan edildi. Adayýný salý günü açýkcaðý vurgulanýrken, "Oy kullanmak için randevu almazsalayacak olan parti, hummalý bir çalýþmayla yeni bir sandýk
nýz, oy verme gün ve saat aralýðýnýz SEÇSÝZ tarafýndan bezaferine daha imza atmayý hedefliyor.
lirlenir" uyarýsý yapýldý. Yurt dýþýnda yaþayan seçmenler
için izlenecek dört yol þöyle:
AK Parti'nin seçim baþarýlarýnda, kullanýlan sloganlar, müzikler ve görsellerin etkisine dikkat çekiliyor. BenSEÇMEN KÜTÜÐÜNE KAYDOLUN: Yurt dýþýnzer bir çalýþma Köþk için de yapýlacak. Ünlü reklamcý hemdaki Türk vatandaþlarýnýn seçimlerde oy kullanabilmeleri
þehrimiz Erol Olçak'ýn yönetimindeki ARTER Ajans ve
için 'Yurtdýþý Seçmen Kütüðü'ne güncel adres bilgisi ile kaALTUS Organizasyon, yine iþin baþýnda olacak
yýtlý bulunmalarý gerekiyor.
Akþam'da yer alan habere göre; AK Parti Köþk için
BÝLGÝLERÝNÝZÝ GÜNCELLEYÝN: Seçmen kaydý
vites yükseltiyor... Salý günü Ankara Ticaret Odasý (ATO)
veya güncelleme için son tarih 2 Temmuz 2014.
Kongre Merkezi'nde yapýlacak organizasyona sadece milRANDEVU ALIN: Yurt dýþýndaki seçmen 21-25
letvekilleri deðil, yetkili kurullar da katýlacak. Böylece
Temmuz 2014 tarihleri arasýnda "www.ysk.gov.tr" internet
hem birlik ve beraberlik mesajý verilecek hem de adayýn
adresinden randevu alabilecek.
Erol Olçak
tam kadro desteðiyle belirlendiði vurgulanacak. Bu kurulHEM GÜMRÜKTE HEM GURBETTE: Vatandaþlar
larla yapýlan tüm istiþarelerde Baþbakan Erdoðan'ýn adý ezici çoðunlukla
31 Temmuz-3 Aðustos arasýnda her ülke için belirlenen günlerde sandýk
öne çýkmýþtý. Adayý, partinin Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mehmet Ali
baþýna gidip oyunu kullanabileceði gibi, gümrüklerde 26 Temmuz-10
Aðustos arasýnda oylarýný atabilecekler.
Þahin açýklayacak. Adayýn açýklanmasýnýn ardýndan tüm teþkilat, sandýk
seferberliðine odaklanacak. Yürütülecek çalýþmalar, ana hatlarýyla þöyle
TÜRKÝYE TURU
sýralanýyor:
Yerel seçim döneminde 60'dan fazla miting yapan Baþbakan Erdoðan, 11 Temmuz'dan itibaren Köþk seçimleri için yine yollara düþecek.
ÝLK MÜJDE HIZLI TREN: Baþbakan Erdoðan, adaylýk açýklamasýnýn ardýndan tarihi bir adým daha atacak. Ankara-Ýstanbul Hýzlý Treni, 5
TEÞKÝLAT ÝFTARDA
Temmuz'da törenle hizmete açýlacak.
Seçim propaganda döneminin, Ramazan ayýna rastlamasý nedeniyVÝZYON BELGESÝ GELÝYOR: AK Parti, bu kez 'Cumhurbaþkan- le, çalýþmalarda bu hassasiyet de gözetilecek. Tüm parti teþkilatý, iftar ve
sahur programlarýna katýlacak. Þatafatlý sofralardan ise uzak durulacak.
lýðý Vizyon Belgesi' yayýnlayacak. Belgede, ilk kez halkýn seçeceði Cumhurbaþkanýnýn, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýný kucaklayacaðý
SANDIK ALARMI
belirtiliyor.
Her sandýkta, müþahitler dahil 9'ar kiþi görevlendiriliyor. Halen,
AVRUPA ÇIKARMASI: Erdoðan'ýn Türklerin yoðun olduðu Hol- sandýklarýn yüzde 83'ünde gerekli çalýþma yapýldý. Görevlilere eðitimler
landa ve Belçika'ya da gitmesi gündemde.
veriliyor.
GURBETÇÝLER ÝÇÝN OY REHBERÝ
Baþbakanlýk, ilk kez Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde bulunduklarý
ülkelerde oy kullanacak gurbetçileri bilgilendirmek için yeni bir çalýþma
baþlattý. Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler Baþkanlýðý (YTB), gurbetçiler için
rehber hazýrlarken, önemli uyarýlarda bulundu. Rehberde, Türk vatandaþ-
YENÝ SLOGAN
AK Parti'nin seçim baþarýlarýnda, kullanýlan sloganlar, müzikler ve
görsellerin etkisine dikkat çekiliyor. Benzer bir çalýþma Köþk için de yapýlacak. Ünlü reklamcý Erol Olçak'ýn yönetimindeki ARTER Ajans ve
ALTUS Organizasyon yine iþin baþýnda olacak.
Çorum'da etkili olan sýcak hava, yaþamý olumsuz etkiledi. Termometre 40 dereceyi gösterdi.
Çorum 40 dereceyi gördü
Çorum'da etkili olan sýcak
hava, yaþamý olumsuz etkiledi.
Sýcaktan bunalanlar aðaç
gölgelerinde serinlemeye
çalýþýrken sýcaklýk gün içinde 40
dereceye kadar çýktý. Çorum'da
yükselen hava sýcaklýklarýndan
bunalanlar camilerdeki
þadýrvanlara, park ve bahçelere,
aðaç gölgelerine akýn etti.
Sýcaktan bunalan güvercinler de
Hürriyet Parký'nýn havuzundaki
suya girerek serinlemeye
çalýþtý.(ÝHA)
Hürriyet Parký'nýn havuzundaki suya girerek serinlemeye çalýþtý.
Tüketici Güven Endeksi %3 azaldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan hesaplanan
Tüketici Güven Endeksi Haziran ayýnda bir önceki aya göre %3 oranýnda azaldý; Mayýs ayýnda 76 olan endeks Haziran ayýnda 73,7 deðerine
düþtü.
Tasarruf etme ihtimali %9,8 azaldý
Gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre %9,8 oranýnda azaldý. Mayýs ayýnda 26,6 olan endeks, Haziran ayýnda 24 deðerine düþtü. Bu azalýþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk
dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldýðýný göstermektedir.
ÝNCÝ RESTAURANT
ÇORUM’UN ÝNCÝSÝ
KURULUÞUMUZUN 6. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA
AÇIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ
RAMAZAN AYI
ÝFTAR PROGRAMI
ÝFTARLIK
Zengin Salata Büfesi
Zengin Zeytinyaðlý Büfesi
Zengin Tatlý Büfesi
Zengin Meyve Büfesi
Günün Çorbasý
Çorum Mantýsý
GRUP YEMEKLERÝNDE
FÝX MENÜ UYGULANIR
Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz,
Kalite ve Güven...
Hergün deðiþken 3 þehit ana
yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav
püre, yemek sonrasý çay ikramý,
tasavvuf müziði eþliðinde her
akþam iftar yemeðine bekliyoruz.
Rezervasyon Tel: 0 530 321 17 19
Çorba
Salata
Mantý
Ana yemek
Pilav
Tatlý
Meyve
Meþrubat
Su
Çay
FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI
25.00 ¨
Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: 0 364 227 05 15 Faks: 226 63 31 www.coruminci.com
Genel
ekonomik
durum beklentisi %3,9
azaldý
Mayýs
a y ý n d a
102,7 olan
genel ekonomik durum beklentisi endeksi
%3,9 oranýnda azalarak, Haziran
ayýnda 98,7
oldu. Bu düþüþ, gelecek
12 aylýk dönemde genel ekonomik durumun daha
iyi olacaðý
yönünde
beklentisi
olan tüketicilerin sayýsýnýn bir önceki aya göre azaldýðýný
göstermektedir.
Baþsavcý’ya veda yemeði
Vali Sabri Baþköy, Çorum Adliyesi’nin düzenlediði veda yemeðine katýldý.
Vali Sabri Baþköy, Çorum Adliyesi’nde görev yaparken 2014 yýlý Adli ve
Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi ile baþka
illere atanan personel
için düzenlenen veda
yemeðine katýldý.
Anitta Otel’de
gerçekleþtirilen veda
yemeðine Vali Sabri
Baþköy ve eþi Fatma
Baþköy, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram
Eray ve eþi, Ýdare
Mahkemesi Baþkaný
Kemaleddin Özdemir ve eþi, Adalet
Komisyonu
ve
1.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýlmaz
Þengül ve eþi, Baro
Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz ve eþi, atamaya tabi personel ile
diðer Adliye personeli ve eþleri katýldý.
Yemekte Vali
Baþköy, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram
Eray’a beraber çalýþtýklarý süre içerisinde
göstermiþ olduðu çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederek plaket verdi. Vali Baþköy
konuþmasýnda,“Öncelikle sizlerle birlikte olduðum
için memnuniyetimi
dile getirmek istiyorum. Tayini çýkan arkadaþlarýmýzý uðurluyoruz.Baþsavcýmýzý
Afyon’a, diðer arkadaþlarý muhtelif þehirlere uðurluyoruz.
Malum Devlet Memurlarý olarak tayine
tabiyiz.Yargý mensuplarý olarak gerek
hâkim, gerek savcý
ve gerekse avukatlar,
hep beraber adalet
mülkün
temelidir
prensibinin tesisinde
hizmet ediyorsunuz.
Buradaki mülk ifadesi devlettir. Devletin
temeli adaletten geçiyor, vicdanlarýn tatmininden geçiyor.
Bu
manada
hâkim, savcý ve
savunmada yer
alan avukat arkadaþlarýmýz ile diðer adli bürolarda
görev yapan arkadaþlarýmýza kadar
herkes kamu vicdanlarýn tatmini
noktasýnda hizmet ediyorsunuz.
Tebdili mekânda
ferahlýk vardýr diye bir söz vardýr.
Zaman
zaman
tebdili mekân etmek, yer deðiþtirmek, yenilenmek,
yeni baþlangýçlar
yapmak, insaný
hem psikolojik
olarak, hem aile
olarak, hem yeni
ortam olarak yeniler.
Bu vesile ile
tayini çýkan arkadaþlara yeni görev
yerlerinde aileleri
ile birlikte saðlýklý, huzurlu, mutlu
ve baþarýlý bir
ömür diliyorum”
dedi.
Haber Merkezi
Vali Baþköy, kýsa bir konuþma yaptý.
Program Anitta Otel’de gerçekleþtirildi.
2014 yýlý Adli ve Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi
ile baþka illere atanan personel veda etti.
Veda yemeðine yargý mensuplarý katýldý.
www.corumhakimiyet.net
ACI KAYBIMIZ
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
3
Çorum'un tanýnmýþ eski esnaflarýndan,
Deðerli büyüðümüz, gülmeyi ve güldürmeyi seven mümtaz insan,
Çok sevdiðimiz Kadir Amcamýz
KADÝR SÝZGEN
'i
kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsünü yaþýyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz.
(Ç.HAK:1896)
YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI AÝLESÝ
4
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 24 STK, Irak Türkmenleri için yardým kampanyasý baþlattý
Türkmen kardeþlerimiz için
yardým seferberliði baþlatýldý
Erol Taþkan
Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Irak'ta yaþayan Türkmenler için yardým seferberliði baþlattý. 24
STK'nýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, toplumun tüm kesimleri tarafýndan sahiplenilmeyi bekleyen yardým
kampanyasýný,
'Irak'ta
Mezhep Çatýþmalarýnýn Tarihi Arka Planý" baþlýklý
konferansla duyurdu.
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen basýn
toplantýsý ve konferansta
platform adýna bir açýklama yapan Platform Sözcüsü Seyfettin Zengin, duyarlý
tüm Çorumlular'ý Irak'ta yaþanan zulümle çevrelenmiþ
Türkmen kardeþlerimize, Ramazan ayý hatýrýna yardým
ve desteðe davet etti.
2 yýldýr sürdürdüðü yardým çalýþmalarý ile mazlumlarýn yanýndaki yerini alan Ýnsani Deðerlere Hizmet
Platformu, Irak'ta yaþanan zulme de sessiz kalmayýp,
büyük bir yardým kampanyasý ile çalýþmalara baþladý.
Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu olarak Suriyeli Müslümanlar için toplanan ve yerine ulaþtýrýlan yardým malzemeleri hakkýnda da bilgi veren Platform
Sözcüsü Seyfettin Zengin, kampanya ve çalýþmalarla
ilgili þu açýklamalarý yaptý, "Ýnsani Deðerlere Hizmet
Platformu olarak 2 yýlý aþkýn süredir nerde ne zulüm
varsa orada mazlumun yanýnda olmayý kendimize þiar
edindik. Halen devam etmekle birlikte dün zulmün adý
Mýsýr'dý, Suriye idi. Bugün ise zulmün adý Irak oldu.
Zalimin adý deðiþti ama mazlum hep Müslümanlar oldu.
Irak'ta baþta soydaþlarýmýz Türkmenler olmak
üzere Iraklý mazlum ve mustazaf kardeþlerimiz bizden
yardým beklemektedir.
Sünni ayaklanmasý gibi gösterilmeye çalýþýlan
Irak olaylarýnda ölen de öldüren de "Allah-u Ekber"
demektedir. Bu durum inanan yürekleri sýzlatmakta,
biz Müslümanlarýn kanýna dokunmaktadýr. Zalimler
þunu bilsinler ki oynanan oyunun farkýndayýz.
Ýçinde bin aydan daha hayýrlý Ramazan ayýna yaklaþtýðýmýz þu günlerde Rabbimiz'e dua ediyoruz, " Ya
Rabbi, Müslümanlara akýl, izan, anlayýþ ve kavrama
kabiliyeti ver. Tarih boyunca mezhep kavgalarýyla imtihan olmuþ bu Ümmet bu imtihaný hep kaybetmiþtir.
Sen bu Ümmeti Irakta yaþadýðý imtihanýnda taassuptan
kurtar. Bizleri Sýrat-ý Müstakim üzere dosdoðru yola
ilet."
Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu olarak daha
önce Suriyeli Müslümanlar için yardým kampanyalarýnda 10 TIR malzeme Kýzýlay ve AFAD eliyle sýnýr içi
ve dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmýþtýr.
Bu yardýmlar:
60 ton civarýnda un,
30 ton kadar makarna, çeþitli kuru gýdalar, hazýr çorba, bebek
mamalarý, temizlik
malzemeleri, 1400
battaniye, giyim eþyalarý vb. malzemelerdir.
Yine ilimizin
imkanlarý çerçevesinde mübarek Ramazan
ayýnýn bereketi ile
Iraklý Müslümanlara
yardým kampanyasýný
baþlatmýþ bulunuyoruz. Þimdi vicdan sahibi herkesin ihtiyacý olanýn yardýmýna koþma, yaralarý
sarma zamaný.
Mazlum Türkmen kardeþlerimizin maddi ve manevi yardýma koþacaðýz.
Çorum AFAD Ýl Müdürü Sayýn Elvan Kaya arkadaþýmýzla yaptýðýmýz deðerlendirmelerde, AFAD Yönetimi ile yapýlan görüþmeler neticesinde oradaki insanlarýn Sahur malzemesine, temizlik ve hijyen malzemesine ihtiyacý olduðunu öðrendik.
Ramazan ayýnda daðýttýðýmýz yardým kolilerinin
bir kýsmýný da bu kardeþlerimize gönderelim. Kolilerin
içerisinde peynir, zeytin, helva, reçel, çocuk mamasý
vb. hazýr yiyecekler ile sabun, kaðýt havlu, çocuk bezi
gibi malzemeler olmalýdýr.
Eski Tekel binasý toplama merkezidir. Ýrtibat kiþileri Çaðrý Eðitim Vakfý'ndan; Seyfettin Zengin: Tel:532
478 17 61 ve Ekader ve Boðaziçi Gýda Bankasý'ndan:
Abdurrahman AKTAÞ-Tel: 535 585 26 88'dir.
Toplanacak yardýmlar en kýsa sürede Kýzýlay ve
AFAD üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacaktýr.
Musul, Kerkük ve Telafer baþta olmak üzere buralarda yaþayan Müslümanlarýn yüreði kan aðlamakta,
maðduriyetleri her geçen gün artýþ göstermektedir.
Müslüman Türkiye, dindaþlarýnýn dramýna, bir dilim ekmeðe hasret çeken muhtaçlýklarýna sessiz kalmayacaktýr. Türkmenlerin çýðlýðýna, sýzýsýna, yardým ve
destek isteyen nidasýna duyarsýzlýk göstermeyecektir.
Mübarek Ramazan ayýnda, milletimizin kardeþlik, dayanýþma, acýlarý ve sorunlarý paylaþma azmiyle
Türkmenleri yalnýz ve çaresiz býrakmayacaðýna yürekten inanýyoruz.
Ramazan'ýn kutlu ve bereketli ikliminde, otellerde, restoranlarda lüks ve gösteriþli iftar programlarý düzenlemek yerine Türkmenlere el uzatýlmasýný. Müslümanlara umut olunmasýný temenni ediyoruz..
Bu kapsamda tüm vicdan sahibi Müslümanlarý
Türkmenlere ve Iraklý tüm Müslümanlara yardýma davet ediyoruz."
Tarancý’dan iade-i ziyaret
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý’na iade-i
ziyarette bulundu.
Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce ve þube müdürlerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Tarancý, Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy ile
görüþerek çiçek hediye etti.
Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyaret sonrasý Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy, Tarancý’ya ziyaretlerinden dolayý
teþekkür ederek, yeni görevinde
baþarýlar diledi.(ÝHA)
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý’na iade-i ziyarette bulundu.
‘Ýlmi tartýþmalar yasaklanýnca
tartýþmalar sokaklara taþýndý’
Erol Taþkan
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Cemil Hakyemez, Irak'taki
mezhep çatýþmalarýnýn tarihi arka
planýný anlattýðý konferansýnda,
"Ýlmi tartýþmalar yasaklanýnca,
tartýþmalar sokaklara taþýndý."
dedi.
Mezhep çatýþmalarýnýn
temelinde siyasi etkinlik
mücadelesinin yattýðýný aktaran
Cemil Hakyemez, Turgut Özal Ýþ
Merkezi'ndeki konferansýnda, bin
yýl önce yaþanan mezhep
tartýþmalarýnýn bugün de devam
ettirildiðini söyledi.
Ýyi mezhep ya da kötü
mezhep olmadýðýný, Ýslam'ýn bir
bütün olduðunu bildiren
Hakyemez, yaþanan çatýþmalarýn
siyasi kabilecilik temeline
dayandýðýný ve bunun da dýþ
güçler eliyle çok güzel dizayn
edildiðini sözlerine ekledi.
Cahillik, baðnazlýk ve
þiddetin bir araya gelmesi
durumunda, çatýþmalarýn da
kaçýnýlmaz hal aldýðýnýn altýný
çizen Cemil Hakyemez,
konferansýnda, Hariciler; Selefiler,
Ashabul Hadis, Ehli Sünnet ve
Þiilik çizgilerinin doðuþu ve
birbirleriyle girdiði mücadele ve
etkileþimlerden örnekler vererek,
bugüne ýþýk tuttu.
Taksici esnafýyla sohbet
Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, taksici esnafýyla bir araya geldi.
Göreve baþladýðý ilk günden itibaren
sürekli halkýn içerisinde olan Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, mesai
saatlerinin dýþýnda akþamlarý elinde telsizi
ile tek baþýna þehir turu yapmaya devam
ediyor.
Gece mesailerinde kimi zaman
vatandaþlarla bir araya gelen Tarancý,
kimi zamanda taksi duraklarýný ziyaret
ediyor. Dün gecede Þehirlerarasý
Otogarý’nda faaliyet gösteren Terminal
taksi duraðýný ziyaret eden Tarancý,
taksicilerle sohbet etti.
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan
önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi
planlanan kod uygulamasý ile ilgili
taksicilere bilgi veren Tarancý, ayrýca
esnaftan gelen talepleri de dinleyerek not
aldýrdý.(ÝHA)
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, taksici esnafýyla bir araya geldi.
‘Ramazan eðlence
aracý deðil’
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Demirer
la üzerine düþen vazifeyi icra mý ettiler, sormak lazým." dedi.
Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Ramazan
ayýnýn bir eðlence aracý olmadýðýný bildirdi.
Oruç ibadetinin bir gösteriþ ve festival aracý haline getirilmemesi gerektiðini dile getiren Diyanet Sen
Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, oruç ibadetinin manevi iklimine zarar verecek etkinlik ve faaliyetlerden
özenle kaçýnýlmasý gerektiðine iþaret etti.
‘Belediyeler ulaþýmý 1 ay ücretsiz yapsýn’
Ramzan ayýnda düzenlenen abartýlý ve ýþýltýlý etkinlikler nedeniyle vatandaþlarýn Teravih namazýný
kýlmak yerine bu tür etkinliklere gitmeyi tercih ettiklerini anýmsatan Yýldýz, insanlarý ibadetten alýkoyacak etkinliklerin Ramazan ayýnýn ruhuna aykýrý olduðunu vurguladý. Iþýltýlý ve pahalý etkinlikler yerine
‘Oruç ibadeti bir eðlence aracý deðildir’
vatandaþlara daha faydalý etkinlikler tasarlamasý gerektiðini ifade eden Yýldýz, tavsiyede bulundu. "RaRamazan ayýna sayýlý günler kala Diyanet-Sen
mazan'da camileri boþaltýp, teravihlerden uzaklaþtýÇorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, özel ve kamu kurumrýp festival alanlarýnýn çekiciliðini, süslü ýþýklarýyla
larýna Oruç ibadetiyle ilgili önemli uyarýlarda bulunalbenili haline getirenlerin ticari fýrsatçýlýðýný kabul
du. Ramazan ayýnýn manevi atmosferine zarar verecek
etmiyoruz. Belediyelerin Ramazan ayý boyunca topetkinliklerden özenle kaçýnýlmasý gerektiðini vurgulalu taþýmalarý ücretsiz bir hale getirmesinin yapýlan
yan Yýldýz, oruç ibadetinin bir eðlence ve festival maletkinliklerden daha anlamlý olacaðýný düþünüyoruz.
zemesi haline dönüþtürülmemesi gerektiðine dikkat
Þarký türkülerle deðil de kültürel çalýþmalar yapýp
Ali Yýldýz
çekti. Ramazan ayýnda verilen bazý iftar davetlerinin
Kur'an ve Din olgusu dahilinde hareket etmelerini,
gösteriþ amaçlý ve israfa kaçan bir görüntü oluþturduyapýlan çalýþmalarýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý-Müfðuna da deðinen Yýldýz, "Ramazan'ý Þerifi statlara, stadyumlara
tülükler kontrolünde gerçekleþmesini, Diyanet'in kimsesizlerin
kimsesi yaklaþýmýný da destek verilmesi gerektiðini söyledi. Rataþýyan, beþ yýldýzlý otel lobilerine konuk edenler, iftar çadýrlarýnmazan ayý; ithal edilmiþ ve bazýlarýnýn ekonomik kazanç kapýsý
da karnýný doyuranlar on bir ay nereden beslendiler, nerede yediolarak gördükleri bir ortaoyunu, bir tiyatro deðildir.''
ler, yýlýn sadece bir ayýnda meydanlarda gövde gösterisi yapmak-
‘Ramazan iyi bir fýrsat’
Mustafa Demirer
Ramazanýn girmesiyle her türlü zararlý
alýþkanlýklarýn baðýmlýlýðýna veda etmenin iyi bir
gerekçe olduðunu belirten Türkiye Yeþilay Derneði
Çorum Þubesi
Baþkaný Attila Alpay,
baþta sigara olmak üzere
alkollü içkilerin ve baþka
kötü alýþkanlýklarýn da
terkedilmesi gerektiðini
belirtti.
Alkolün haram olmasýnýn yanýnda içine alkol katýlan bütün sigara
türlerinin de artýk haramlar sýnýfýna girdiðine
hükmeden Alpay þunlarý
söyledi:
"Eskiden
sigara
mekruhtu. Fakat bugün
her bir pakette bir yemek
kaþýðý alkolü de içimize
çekiyoruz ve yutuyoruz.
Bu itibarla önce tükrük
bezlerimize oradan da
midemize giden alkol
vücudumuza karýþmakta
ve kanýmýza yayýlmaktadýr. Bu konuda fetva vermesi gereken kuruluþlarýn zararlý alýþkanlýklarla
mücadelede bilgilendirici veya caydýrýcý hiç bir
projesi veya planý yoktur. 4207 sayýlý kapalý
yerde sigara içmeme yasasý da her tarafýndan delinmiþ ve tüketimi asla
önleyememiþtir.
Öte
yandan içinde alkol bulunan çeþitli renkli içecekler de bu yýl da Ramazan sofralarýmýzý süsleyecektir.
Þimdi de mübarek
Ramazan ayý girmiþ bulunuyor. TV dizileri ve
popüler kültürün aðýr
baskýsýnýn gerekleri yeri-
ne getirilmekte; devamlý
Hristiyanlar gibi yaþayan
ve nasýl kazandýðý belli
olmayan insanlarýn gayrý
islami yaþantýlarý gençlerimize örnek gösterilmekte; uyuþturucu kullanan bir avuç çalgýcý, þarkýcý, artist, popçu, topçu
ve buna benzerleri tüm
neslimizi peþinden sürüklemektedir.
Bu suretle milletçe
hasta insanlarýn gittikçe
çoðaldýðý, kanser ve kalp
hastalýklarýndan yaþlanmaya fýrsat bulamadýn
erken yaþta vefat eden ve
gençleri devamlý suç iþleyen insanlarýn ülkesi
haline gelmiþ bulunmaktayýz.
Ramazan ayý inancýmýza göre en mübarek
aydýr. Eðer müslüman
isek bu ayda varsa alkol,
sigara vb alýþkanlýklarý-
mýzý derhal terketmeli,
bir daha içmemeye tövbe
etmeli, ruh ve beden saðlýðýmýza yeniden kavuþmalý, dünya ve ahiretimizi yeniden inþa etmeliyiz. Medeniyet ve teknoloji hamleleri ancak ruh
ve beden saðlýðý yerinde
olan gençlerle gerçekleþtirilebilir. Türkiye bir Ýslam ülkesidir. Ýslam ülkesinin fertleri de bir
Müslüman gibi yaþamalýdýrlar. Dede ile nenelerin hafýz veya hacý olmasý kimseye bir ayrýcalýk
ve muafiyet getirmez.
Herkes kendinden sorumludur.
Bu itibarla bütün
tiryakilerimizi ve müptelalarýmýzý mübarek Ramazan ayý hürmetine
varsa kötü alýþkanlýklarýný býrakmaya ve onlara
tövbe etmeye davet edi-
yen 1 çocuk babasý S.T.'yi gören
vatandaþlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polislerle görüþen S. T. eþinin gelmesini
istedi. Ancak eþi. olay yerine gelmedi. S.T.'nin kendisini aþaðýya atma ihtimaline karþý itfaiye ekipleri
hava yastýðý açtý. Yaklaþýk 1,5 saat süren ikna çalýþmalarý sýrasýnda S.T.'nin oðlu olay
yerine getirildi. Oðlunu gören kamyon þöförü gözyaþlarýný tutamayýp aþaðýya indi. S. T.
saðlýk kontrolünden
geçirilmek üzere Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)
Özel Ýdare 015-2019 yýllarý arasýndaki 5 Yýllýk Stratejik Plan hazýrlýklarýna baþlanýldý.
Özel Ýdare 5 yýlý planlýyor
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nce kurumun hizmet
alanlarý kapsamýnda bulunan çalýþmalarýn 20152019 yýllarý arasýndaki 5 Yýllýk Stratejik Plan hazýrlýklarýna baþlanýldý. Konuyla ilgili bir açýklamada bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, bireylerin bile gelecek planlamasý yaptýðý
günümüzde kurumlarýn geleceðini planlamasýnýn
olmazsa olmazlardan olduðunu söyledi ve "Geleceðini planlamayanýn geleceði olmaz."dedi.
Özel Ýdare 5 yýllýk yol haritasýný çiziyor
Aksi bir durumun karanlýklar içerisinde yol
olmak olduðunu ifade eden Genel Sekreter Ömer
Arslan, "Stratejik planlama ile bulunduðumuz yer
ve ulaþmak istediðimiz hedefi belirleyip, bu hedefe nasýl ulaþacaðýmýzýn yol haritasýný çizeceðiz.
Bu süreçte kendi performansýmýzý da ölçeceðiz ve
performansýmýz düþtüðünde gerekli tedbirleri alacaðýz. Bu plan ile 2015-2019 arasýndaki 5 yýllýk
dönemde Ýl Özel Ýdaremizce, özelde ilimiz ve genelde de ülkemizin deðerlerine ilave edilecek katma deðerin ne olacaðýný belirleyeceðiz."diye konuþtu.
Kýrsal kesimden eðitime, saðlýða, güvenliðe,
kültür ve turizme kadar
Attila Alpay
yor; çabalarýmýz neticesi
bize haber göndererek
bunlarý býraktýðýný bildiren kardeþlerimizin de
her iki cihanda aziz olmalarýný diliyor, Türkiye
Yeþilay Derneði olarak
Ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine, milletimize
ve þehrimize hayýr ve
saadetler getirmesini diliyorum.”
Oðlunu görünce Fitre miktarý
çatýdan indi
10 lira
Çorum'da dini nikahla yaþadýðý
eþini dövdüðü için evden uzaklaþtýrýlan kamyon þoförü S.T., 4 katlý bir
binanýn çatýsýna çýktý. Atlayacaðýný
söyleyen S. T., 1,5 saat sonra 8 yaþýndaki oðlunun gelmesi üzerine
eylemine son verdi.
Olay saat 14.30 sýralarýnda
Yavruturna Mahallesi'nde meydana
geldi. Ýddialara göre dini nikahla
yaþadýðý Þ. Ö.'yü 3 gün önce darp
eden 39 yaþýndaki S. T., kadýnýn þikayeti üzerine gözaltýna alýndý. Ardýndan da çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme S.T.'ye tedbir amaçlý olarak
10 gün süreyle genç kadýna yaklaþmama kararý verip serbest býraktý.
Yaþadýðý bu durum nedeniyle
bunalýma girdiði öne sürülen S.T.
bugün inþaat halindeki 4 katlý bir
binanýn çatýsýna çýktý. Çatýda yürü-
Ramazan ayý münasebetiyle Fitre miktarý belli oldu.
Müftülük’ten verilen bilgiye göre, kiþi
baþý fitre miktarý 10 lira olarak belirlendi.
Fitrelerin ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayý
içinde verilmesi gerekiyor. Haber Merkezi
baþlýklar üzerinde çalýþýyoruz."
Çalýþmalar Genel Sekreter Yardýmcýsý Kankurdan'ýn koordinasyonunda
5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 31.
Maddesinde "Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinden itibaren altý ay içinde; kalkýnma plan ve programlarý ile varsa bölge planýna uygun olarak stratejik planýn hazýrlanýp Ýl Genel Meclisi'ne sunulacaðý" hüküm gereðince 17 Haziran 2014 Salý günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde planlama süreci baþlatýldý.
Stratejik plan hazýrlýklarýna yönelik gerçekleþtirilen ilk toplantýnýn açýlýþý Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan yapýldý. Açýlýþ toplantýsýnýn ardýndan baþlatýlan çalýþmalar, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Bülent
Kankurdan'ýn koordinesinde gerçekleþtiriliyor.
2015-2019 yýllarýný kapsayacak Çorum Ýl
Özel Ýdaresi'nin Stratejik Plan çalýþmalarý
26.05.2006 tarih ve 26179 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren "Kamu Ýdarelerinde Stratejik Planlamaya Ýliþkin Usul ve Esaslar
Hakkýndaki Yönetmelik" ile Kalkýnma Bakanlýðý
tarafýndan 28.07.2011 tarih ve 28008 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan "Kamu Ýdarelerince Hazýrlanacak Stratejik Planlara Dair (1 Sýra nolu) Teblið" doðrultusunda stratejik plan hazýrlama kýlavuzunda belirtilen usuller çerçevesinde yürütülüyor.
Genel Sekreter Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi'nin özellikle hizmet alaný olan kýrsal kesimde
kalkýnmanýn saðlanmasýna yönelik önümüzdeki 5
yýlýn planýný yaptýklarýný belirtti ve kurum olarak
kýrsal kesimde kalkýnmayý saðlamanýn yaný sýra
Ýç ve dýþ paydaþlarla hazýrlanýyor
stratejik planda yer verecekleri baþlýklarý þu þekilStratejik plan çalýþmalarýnda Ýl Özel Ýdarede açýkladý:
si'ne doðrudan ve dolaylý olarak etki eden iç ve dýþ
"Bu kapsamda eðitim sistemine yönelik fapaydaþlar yer alýyor. Ýç paydaþlar olan Ýl Özel Ýdaaliyetlerin etkinleþtirilmesi, saðlýk hizmetlerinin
resi Birim Müdürlüklerinin yaný sýra 40 tane kamu
geliþtirilmesi, aile ve sosyal hizmetlere yönelik fakurum ve kuruluþu ile 4 tane sivil toplum kurulualiyetlerin etkinleþtirilmesi, kamu düzeni ve güþu dýþ paydaþlar olarak çalýþmalarý sürdürüyor. 45
venlik hizmetlerine yönelik faaliyetlerin etkinleþkiþilik Stratejik Plan Hazýrlama Grubu ile 21 kiþitirilmesi, kültürümüzün korunmasýna yönelik tulik Stratejik Plan Çalýþma Grubu bulunuyor.
rizm hizmetlerinin geliþtirilmesi, saðlýklý bir nesil
(Haber Merkezi)
için sportif etkinliklere yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi, tarýmsal hizmetlere yönelik faaliyetlerin etkinleþtirilmesi; çevre, orman, topraðýn
korunmasý ve erozyonun önlenmesine
yönelik tedbirlerin
alýnmasý,
doðal
afetlere yönelik tedbirlerin alýnmasý,
kamu hizmetlerinde
kalite ve etkinliðin
artýrýlarak geniþ tabana yayýlmasýnýn
saðlanmasý, kamu
kesiminde insan
kaynaklarýnýn geliþKýrsala yapýlacak yatýrýmlar planlanýyor.
tirilmesine yönelik
Yeðenini
yaralayan dayý
teslim oldu
yanýndaki av tüfeðiyle
yeðenine ateþ ederek sað
ayaðýndan yaraladý.
Yaralý olay yerine gelen
ambulans ile Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.
Þüpheli daha sonra av
tüfeðiyle birlikte olay yerine
gelen jandarmaya teslim
oldu.
Olayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor. (DHA)
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
(Ç.HAK:3185)
Çorum'da kavga ettiði
yeðeni 24 yaþýndaki Ý. Y.'yi
av tüfeðiyle ateþ ederek sað
ayaðýndan yaraladýðý iddia
edilen 38 yaþýndaki M.Y.
jandarmaya teslim oldu.
Olay, bugün Uðurludað
Ýlçesi'ne baðlý Çeltek
Köyü'nde meydana geldi.
Ýddiaya göre Ý.Y. ile dayýsý
M.Y. arasýnda
belirlenemeyen bir nedenle
tartýþma çýktý. M.Y.,
tartýþmanýn uzayýp kavgaya
dönüþmesi üzerine,
5
6
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
MYO’ya ikinci temel
HAYIRLI OLSUN
Erol Taþkan
Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu'nun 2. etap binasýnýn
temel atma töreni gerçekleþtirildi. 40 yýlýk bir geçmiþe sahip olan MYO, birinci ve ikinci etap binalarýnýn tamamlanmasýyla
birlikte, modern görünümü ve iþlevi ile dikkat çekecek.
MYO bahçesinde
düzenlenen temel atma
törenine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit
Baðcý, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül, Hitit Üni-
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun 2. etap binasýnýn temeli törenle atýldý.
‘Ortak akýl ve sinerji
ile hareket edeceðiz’
Vali Sabri Baþköy, ortak akýl
ve sinerji ile hareket ederek, ileriye
bakmak gerektiðini söylediði konuþmasýnda, "Ben deðil biz olacaðýz Küsmeden, darýlmadan ileriye
bakarak çalýþacaðýz." dedi.
Hitit Üniversitesi'nin hakettiði haklý yerine mutlaka ulaþacaðýný
ve üniversiteler arasýndaki baþarýlý
yerini yakalayacaðýný söyleyen Vali Sabri Baþköy, birlik ve beraberlikle yapýlan iþlerin baþarýya ulaþtýðýný ifade etti.
versitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb.
Ahmet Çevik, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Müftü
Mehmet Aþýk ve çok sayýda davetli katýldý.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, AK Parti
Milletvekili Salim Uslu
ve Vali Sabri Baþköy'ün
konuþmalarýnýn ardýndan
yapýlan duadan sonra,
protokol üyeleri tarafýndan hayýrlý olmasý dilekleriyle temel atma butonuna basýldý.
Atýlan temellerin ve yapýlan
binalarýn hayýrlý olmasýný dileyen
Vali Sabri Baþköy, yakýn zamanda
da bu binalarýn açýlýþlarýnýn yapýlarak, üniversitesi camiasýnýn hizmetine sunulacaðýný aktardý.
Sabri Baþköy
‘Takým ruhuyla yeni
baþarýlara imza atýyoruz’
AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu,
MYO temel atma
töreninde yaptýðý
konuþmasýnda, takým
ruhuyla çalýþtýklarýný ve
yeni baþarýlara imza
attýklarýný söyledi.
Seçildikten sonra
sürekli olarak
kendilerine kampüs
sorununun aktarýldýðýný
hatýrlatan Salim Uslu,
"Artýk kampüs sorununu
kimse yöneltmez oldu.
Ýki tane kampüsle bu
sorunu çözüme
kavuþturduk. Bugün
temelini attýðýmýz okul,
40 yýldýr üç ayrý
üniversiteye baðlandý
fakat 40 yýldýr
çözülmeyen ve
görülmek istemeyen
sorunlarla bu güne
gelindi. Son üç yýldýr
inanýlmaz bir hýzla
sorunlar çözülüyor e
önemli geliþmeler
yaþanýyor." dedi.
Salim Uslu
Çorum'a
saðladýklarý hizmetleri
kendilerine haksýzlýk
etmeden büyük bir nida
ile ifade ettiðini bildiren
Salim Uslu, ilçelerin
doðalgaz sorununu
çözdüklerini, polis
okulunu açtýklarýný,
çaðrý merkezini
tamamlayýp, ikinci
kardeþinin de yakýnda
geleceðini söyledi.
Takým ruhuyla
çalýþtýklarýný ve yeni
baþarýlara imza
attýklarýný dile getiren
Uslu, "Yapýlanlarýn
takdiriyle kendimize
olan güvenimiz
artacaktýr." diye konuþtu.
Meslek eðitiminin
Türkiye'nin
þahlanmasýný saðlayacak
önemli adýmlardan bir
tanesi olduðunun altýný
çizen Salim Uslu,
MYO'nun geliþiyor
olmasýndan memnuniyet
duyduðunu ifade ederek,
katkýsý bulunanlara
teþekkür ettiðini söyledi.
‘40 yýllýk ulu çýnar, muazzam
bir komplekse kavuþacak’
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alçekleþtirmektedir. Bu yýl itibariyle yaklaþýk %60'ý Çokan, 40 yýllýk ulu çýnar olarak tarif ettiði Meslek Yüksek
rum ve ilçelerinden olan 3.500'e yakýn öðrencimize, 35
Okulu'nun muazzam bir komplekse kavuþacaðýný söyledi.
ayrý programda, 70'e yakýn öðretim elemanýmýzla eðitim
vermeye devam etmekteyiz. Her geçen gün sadece niceTemel atma töreninde konuþan Rektör Alkan, 40 yýllik olarak deðil nitelik olarak da büyümekte olan Yükdýr MYO'ya çivi çakýlmamasýnýn içini acýtan bir durum
sekokulumuzda öðrenim gören öðrencilerin iþ yaþamýna
olduðunu ifade ederken, sebeplerini sýralamayacaðýný antam donanýmlý hazýrlanmasýný saðlamak ve onlara mescak içinin acýdýðýný söylemeden de geçemeyeceðini dile
leklerinde bilimsel yöntemleri baðýmsýz olarak uygulagetirdi.
ma ve yaratýcý faaliyet gösterme yeteneðini kazandýr7 ay önce temeli atýlan ve iki ay sonra tamamlanacak
mak amacýyla gerek akademisyenlerimiz gerekse idari
olan birinci etap bina ile törenle temeli atýlan ikinci etap
personelimiz tek yürek olarak çalýþmalarýný sürdürmekbinanýn tamamlanmasýyla birlikte, MYO'ya yakýþýr bir
tedir.
kompleksin hayat bulacaðýný anlatan Alkan, "BinalarýmýTürkiye'nin geleceði bir anlamda mesleki eðitime
Prof.
Dr.
Reha
Metin
Alkan
zýn insaný içinden atan, sýkýcý binalar olmayacak. En akýlendekslidir. Her geçen gün ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar
lý ve modern sistemler barýndýran binalarýmýzýn, mimari
ve deðiþen durum karþýsýnda yükseköðretim kurumlarýnýn ve özellikle
tasarým bakýmýndan da iç açýcý, insaný içinde tutan binalar olacak." demeslek yüksekokullarýnýn her anlamda revizyona giderek, kendilerini
di.
yenilemesi zorunlu hale gelmiþtir. Mesleki ve teknik eðitimin son deYeni temeli atýlan binada 3 adet amfi, l adet konferans salonu,
rece büyük bir önem arz ettiði günümüzde Üniversitemiz, Ýlimizin bu
kantin, yemekhane, 28 yatak kapasiteli konukevi ve il sýnav merkezinen eski teknik eðitim kurumunda büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir.
den oluþan sosyal ve kültürel faaliyetlerle sýnav hizmetlerinin yürütüÖzellikle uygulamalý eðitimin büyük önem kazandýðý bugünün dünyaleceði bir mekan olacaðýný ifade eden Alkan, nitelikli ve akýllý binalarsýnda, Meslek Yüksekokulumuza altyapý iyileþtirme ile ilgili çok büla üniversitesi donatacaklarýný anlattý.
yük destekler verilerek, öðrencilerimizin güncel teknoloji ile buluþmaAçýlan bölümlerin % 100 iþ bulma garantisi taþýyan bölümler olsý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Buna ek olarak fiziki mekânlarda da hýzla
duðuna da deðinen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
iyileþtirmeler yapýlmakta olup, Meslek Yüksekokulu kampüsümüzde
Alkan, konuþmasýnda þunlarý ifade etti, "Ülke kalkýnmasýnda ihtiyaç
yaklaþýk 40 yýl aradan sonra ilk kez bina yapýmýna baþlanmýþtýr. Sizduyulan ara kademe eleman yetiþtirmek amacýyla 1976 yýlýnda açýlan
lerle yaklaþýk 7 ay önce temelini attýðýmýz, toplam kapalý alaný 11.265
ve 40 yýla yakýn bir süredir nitelikli iþ gücünün insanlýðýn hizmetine
m2 olan birinci etabýmýzda bugün itibariyle kaba inþaat tamamlanmýþ
sunulmasý noktasýnda eðitim-öðretim faaliyetlerine hýz kesmeden deolup, Ekim ayýnda faaliyete geçmesi planlanmaktadýr. Bugün temelini
vam eden Meslek Yüksekokulumuzun, en son teknoloji ile donatýlaatacaðýmýz ikinci etap binamýz ise toplam 6.415 m2 kapalý alaný olan
cak, çaðdaþ tasarýma sahip yeni binalarýnýn ikinci etabýnýn temel atma
ve içerisinde 3 adet amfi, l adet konferans salonu, kantin, yemekhane,
törenine hoþ geldiniz diyor, hepinizi en içten duygularýmla selamlýyo28 yatak kapasiteli konukevi ve il sýnav merkezinden oluþan sosyal ve
rum.
kültürel faaliyetlerimiz ile sýnav hizmetlerini yürütebileceðimiz bir
mekân haline gelecektir. Özellikle il sýnav merkezi koordinatörlüðüÝlimizin ilk yükseköðretim kurumu olan ve Milli Eðitim Bakannün bu yeni yerleþkede yer almasý büyük önem arz etmektedir. Çünkü
lýðý'nýn o yýllarda kapatýlan tekniker ve yüksek tekniker okullarýnýn
Çorum son dönemde çok ciddi bir sýnav merkezi haline gelmiþ olup,
açýðýný kapatmayý amaçlayarak ve Almanya'daki yüksek teknik okulbaþta ÖSYM sýnavlarý olmak üzere Anadolu Üniversitesi ve Atatürk
larýn ülke sanayisine katkýsýný ülkemizde de oluþturmayý hedefleyerek
Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarý ile daha önce ilimizde
1976 yýlýnda kurduðu Meslek Yüksekokulumuz, ilk olarak teknik biyapýlmayan sýnavlarýn da yapýlmasýyla birlikte bu yýl yaklaþýk 88.000
limler dalýnda Makina Programýyla ve 200 öðrenci ile eðitim-öðretim
adayýn sýnavý baþarýlý bir þekilde yapýlmýþtýr.
faaliyetlerine baþlamýþtýr. Yüksekokulun noksansýz olarak eðitime
Gerek Ýlimiz ve bölgemizin gerekse ülkemizin daha hýzlý büyübaþlayabilmesi ve öðrencilerin geleceðe en iyi þekilde hazýrlanabilmeyüp, geliþmesi ve küresel pazarda rekabet edebilirliðinin artmasý için
si için o dönem çeþitli kurum, kuruluþ ve sendikalar ile halkýn yardýmý
vazgeçilmez bir unsur olan Meslek Yüksekokulumuzda, sahip olduðualýnarak, tüm mahalli imkânlar kullanýlmýþtýr. Derslerin yürütülmesi
muz birikim ve tecrübelerimizi, nitelikli insan yetiþtirme noktasýnda
noktasýnda Ankara baþta olmak üzere diðer büyük illerdeki üniversiteülke hizmetine sunacaðýmýz deðerli öðrencilerimize daha iyi ortamlarlerde görev yapan Çorumlu öðretim elemanlarýndan destekler alýnmýþda aktarabilmek için bugün temelini atacaðýmýz binamýzýn en kýsa sütýr. Öðrencilerin, aldýklarý teorik eðitimi pratik beceriye dönüþtürebilrede baþarýyla tamamlanýp hizmete açýlmasý temennisiyle, ikinci etamelerine imkân saðlamak üzere gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarý için
býn üniversitemize, Ýlimize ve bölgemize hayýrlý, uðurlu olmasýný dilede Endüstri Meslek Lisesi imkânlarýndan yararlanýlmýþtýr. Kýsa süre
rim.
içerisinde Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri oluþturularak, yetiþmiþ
Bu anlamlý günde sizleri aramýzda görmekten büyük bir onur ve
insan gücündeki çeþitliliði saðlamak için yeni programlar açýlmýþtýr.
mutluluk duyduðumu belirtiyor, bizleri yalnýz býrakmayarak, sevinciMeslek Yüksekokulumuz geçmiþte olduðu gibi bugün de sanayimize ortak olduðunuz için þahsým ve üniversitem adýna þükranlarýmý
nin ihtiyacý olan ara kademe teknik elemanlarýn yetiþtirilmesini gersunuyorum."
Hitit Üniversitesi ÇMYO 2. etap temeli atýldý.
Sungurlu MYO
kampüsü temeli atýldý
Hitit
Üniversitesi
Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu
(MYO) Yerleþkesi
için temel atma
töreni düzenlendi.
Düzenlenen
törene Çorum Valisi
Sabri Baþköy, AK
Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu, AK Parti
Çorum Milletvekili
Dr. Cahit Baðcý,
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
Ýlçe Kaymakamý
Osman Beyazyýldýz,
Garnizon Komutaný
Jandarma Yüzbaþý
Necip Sirkeci,
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner,
oda baþkanlarý, eski
kaymakamlar,
belediye baþkanlarý,
iþadamlarý ve çok
sayýda davetli
katýldý.
Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý’nýn
okunmasýyla
baþlayan programda
bir konuþma yapan
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
oldukça heyecanlý
olduðunu belirterek,
“Merkezde pek çok
ihtiyacýmýz varken,
ilçelerimize kaynak
ayýrmamýz inanýn
çok kolay olmadý. 3
yýlýmýzý aldý ama
yarýsýný bizim
yapacaðýmýz,
yarýsýný da
iþadamlarýmýzýn
yapacaðý güzel bir
modelle Yüksek
Okulumuzun
temelini atýyoruz”
dedi.
30 bin
metrekarelik bir
alana sahip olan ve
çoðu fakültelerin
bile sahip olmadýðý
bir altyapýya sahip
olan Meslek Yüksek
Okulumuzu
Çorum’a ve
Üniversitemize
kazandýrmanýn
mutluluðunu
yaþýyoruz diyen
Alkan, “Baþlangýçta
2 program ve 60
öðrenciyle baþlayan
Sungurlu Meslek
Yüksek
Okulumuzda þimdi
çok sayýda program,
öðretim üyesi ve
bine yaklaþan
öðrenci bulunuyor”
diye konuþtu.
Temeli atýlan
Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu
Temel atma töreni dualarla gerçekleþtirildi.
Yerleþke 30 bin metrekarelik bir alana sahip.
Temel atmna törenine yoðun katýlým oldu.
yerleþkesinin arsa
tahsisinde emeði
geçen eski Belediye
Baþkaný Selahaddin
Uzunkaya ve eski
Kaymakam Hulusi
Þahin’e ve diðer
emeði geçenlere
teþekkür ederek
sözlerine baþlayan
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu ise, “Þüphesiz
bugün temelini
attýðýmýz Sungurlu
Meslek Yüksek
Okulu yerleþkesinin
önemi çok büyüktür.
Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu 2002
yýlýnda faaliyete
geçti ama þimdi
saðlýklý bir eðitime
kavuþmuþ olacak.
Buraya ödenek
ayrýlmasý konusunda
diðer Milletvekili
arkadaþlarýmýzla
beraber oldukça
mesai sarfettik.
Sungurlu bu
hizmetleri hak
etmektedir.
Ýþadamlarýmýzda
ortadaki bloklarý
yapacaklar, onlara da
teþekkür ediyorum.
Yurt da bize
düþüyor. Kredi
Yurtlar Kurumu da
300 kiþilik yurdu
burada yapacak”
dedi.
Sungurlu
Meslek Yüksek
Okulu yerleþkesinin
Çorum ve Hitit
Üniversitesine
hayýrlý olmasýný
diliyorum diyen
Çorum Valisi Sabri
Baþköy'de, Sungurlu
Meslek Yüksek
Okulu arsa temini
konusunda
gösterilen
dayanýþmanýn saha
gibi, diðer kamu
kuruluþlarýn
binalarýnýn yapýlmasý
gibi diðer iþlerde de
ayný dayanýþmanýn
gösterilmesi
gerektiðini söyledi.
Çorum’da çim
sahasý olmayan
Ortaköy ve Sungurlu
olmak üzere iki
ilçenin bulunduðunu
da hatýrlatan Vali
Baþköy, halbuki
Sungurlu’nun
Çorum’un en büyük
ilçesi olduðunu
söyledi. Baþköy, bu
konudaki eksikliðin,
arsa meselesinin
halledilmesi ve güzel
bir tesisin ilçeye
kazandýrýlmasý
gerektiðini belirtti.
Yapýlan
konuþmalarýn
ardýndan tüm
katýlýmcýlarla birlikte
temel atma törenine
geçildi. Ýlçe Müftüsü
Ýdris Özarslan
tarafýndan okunan
dualar eþliðinde
protokol üyeleri hep
birlikte butona
basýmýyla temsili
temel atma töreni
gerçekleþti.(ÝHA)
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Oyuncaklar Somalý
çocuklarý sevindirdi
Çorum Ülkü Ocaklarý tarafýndan Ulu Camii’de Türkmen
kardeþlerimiz için gýyabi cenaze namazý düzenlendi.
Türkmenler için gýyabi cenaze namazý
Mustafa DemirerEnise Aðbal
Ülkü Ocaklarý
Irak'ta zor þartlar
altýnda ayakta kalma
mücadelesi veren
Türkmen
kardeþlerimiz için
için gýyabi cenaze
namazý kýldý.
Cuma Namazý
sonrasý Ulu
Camii'nde kýlýnan
gýyabi cenaze
namazýna Ülkü
Ocaklarý Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal,
Kamu Sen Þube Baþkaný
Mahmut Alparslan, Ülkü
Ocaklarý eski Baþkaný Mesut
Çelik, MHP Merkez Ýlçe eski
Baþkaný Zeki Aþgýn, bazý sivil
toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Gýyabi cenaze namazý
sonrasý Türkmenler için dua
edildi.
‘ZULME SESSÝZ
KALANLAR IRKCIDIR’
Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal, "Biz deðil,
Müslüman Türk'e yapýlan
zulme sessiz kalanlar ýrkçýdýr."
dedi.
Dün Ulucamii'de
Türkmenler için kýlýnan gýyabi
cenaze namazýnýn ardýndan
yazýlý basýn açýklamasý yapan
Ýmal, bazý ilçelerde gýyabi
cenaze namazý için imam
görevlendirilmediðini iddia
ederek, müftülere çýkýþtý.
Ýmal, açýklamasýnda
þunlarý söyledi; "Sýnýrlarýmýzýn
hemen dibinde soydaþlarýmýza
yapýlan aðýr zulüm ve
katliamlar hepimizin
malumudur ve son olarak
Türkmen Lideri Münir Kafili
þehadete erdi. Bu münasebetle
Gýyabi cenaze namazýnda Türkmenler için dua edildi.
Ülkü Ocaklarý olarak Türkiye
genelinde il ve ilçe ocaklarýmýz
Cuma namazýna müteakip
gýyabi cenaze namazý kýldýk.
Ülkücüler nerede mazlum
varsa yanýnda, nerede bir
zülüm varsa bunun her zaman
karþýsýnda olmuþtur. Bundan
sonra da öyle olacaktýr.
Mazlumun yanýnda olurken de
"Sen Arapsýn, sen 'þu'sun, sen
'bu'sun" dememiþ dil, ýrk vs.
ayrýmý yapmadan haksýzlara
karþý her zaman dik duruþ
sergilemiþtir. Ülkücülerin
dualarýnda Mýsýr'da, Suriye'de
hayatýný kaydedenler de vardýr.
Ve biz bu konulara bu
kadar hassasken kalkýp bize
kafatasý milliyetçileri, ýrkçýlar
diyenlere soruyorum; siz bütün
Müslümanlar'a aðlarken söz
konusu Müslüman Türk olunca
neden susuyorsunuz? Neden
Telafer'deki, Kerkük'teki,
Türkmeneli'ndeki,
Urumçi'deki, Sincan'daki,
Doðu Türkistan'daki
Müslüman Türk'ün feryadýný
duymuyorsunuz? Neden
duymazdan geliyorsunuz? 4
parmakçýlar bugün
parmaklarýnýz neden
Türkmenler için kalkmýyor?
Libya'ya, Afganistan'a, bilmen
nereye askeri müdahale
seçeneklerini kullanan
hükümet neden Türkmenler
için kýlýný kýpýrdatmýyor? Tarih
sizleri kara sayfalarýna not
alacak. Bizler zaten aldýk!
Çorum genelinde de
gýyabi cenaze namazlarý kýldýk.
Ancak baþta Sungurlu olmak
üzere bir kaç ilçemizde
Müftülükler imam
görevlendirmemiþ. Þimdi ben
buradan basýn aracýlýðýyla bu
Müftü beylere soruyorum;
Sizler Türkiye
Cumhuriyeti'nin, Türk
vatandaþlarýnýn mý
müftüsüsünüz, yoksa IÞÝD'in
mi, yoksa bulunduðunuz
ilçelerde müftülük göstermelik
iþiniz olup, aslýnda hükümet
partisinin temsilcileri misiz?
Sungurlu Müftüsü'nü ikaz
ediyorum. Böyle hassas bir
konuda gelip bu namazý
kýldýrman gerekirken,
Müslüman Türk olunca
engelledin. Sen hükümetin
müftüsü deðil, aziz Türk
milletinin müftüsüsün!
Bozkurtlar'ýn nefesi Müslüman
Türk'e kim karþýysa ensesinde
olacak."
(BASIN:10000)
Tüm üyelerimizin ve Çorum
halkýnýn mübarek Ramazan-ý
Þerifini kutlar, tüm Ýslam alemi
için hayýrlara vesile olmasýný
temenni ederiz.
Kahveciler ve Ýnternetciler Odasý
Yönetim Kurulu adýna Baþkan
Çorum Belediye
personeli ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam
Kulübü öðrencileri Soma'da maden faciasýnda
yakýnlarýný kaybeden aileleri ziyaret ederek, taziyede bulundu. Çorum
genelinde Somalý çocuklar için ‘Hitit Güneþi
Somalý Çocuklarýn Üzerine Doðacak’ kampanyasý adý altýnda oyuncak
toplama kampanyasý düzenlendi. Yüksek sayýda
toplanan oyuncaklar ziyaretler ve taziyeler sýrasýnda faciada ölen maden iþçilerinin çocuklarýna hediye edildi.
Çorum Belediyesi
Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi Müdürü Nuran
Hakyemez, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve
Aktif Yaþam Kulübü
Akademik Danýþmaný
Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Kulüp üyesi öðrenciler ve Kadýn Kültür ve
Sanat
Merkezi’nden
temsilcilerin katýldýðý ziyaretlerden önce Soma
Hükümet Konaðý'na gidildi. Buradan yapýlan
bir yönlendirmeyle faciada maðdur olan ailelerin yaþadýðý mahallerden
biri olan TurgutAlp Mahallesi Muhtarý Gülay
Erdal ile ziyaretlere baþlandý. Ailelerin evlerine
teker teker ziyaretlerde
bulunuldu.
Aktif Yaþam Kulübü’nden yapýlan açýklamaya göre, “Facianýn
üzerinden 40 gün geçmesine raðmen Soma'da
halen yas izlerinin olduðu gözlemlendi. Taziyeler gayet sýcak bir ortamda gerçekleþti. Taziyelerde çocuklara çeþitli
oyuncaklar hediye edildi. Hediyeleri büyük bir
sevinçle alan çocuklar
ve ailelerin memnuniyeti görülmeye deðerdi.
Ailelerle geçen sýcak
muhabbetler sýrasýnda
faciada ölen bir maden
Somalý çocuklar için ‘Hitit Güneþi Somalý Çocuklarýn
Üzerine Doðacak’ kampanyasý gerçekleþtirildi.
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri Soma’da acýlý aileleri ziyaret etti.
Ziyaretler sýrasýnda duygusal anlar yaþandý.
iþçisinin eþi þunlarý söyledi: “Bizim için þu an
sizin vereceðiniz mane-
vi destek çok daha
önemli. Biz sadece manevi destek istiyoruz, si-
zin bu þekilde gelip halimizi hatrýmýzý sormanýz
beni gerçekten mutlu et-
7
ti.”
Toplamda Soma'da
facianýn maðdurlarý olan
ailelerin yaþadýðý 2 mahalle 30 hane ziyaret
edilerek çocuklara hediyeleri verildi. Geriye kalan hediyeler ise Soma
Linyit Anadolu Lisesi
kapalý spor salonunda
oluþturulan koordinasyon merkezine teslim
edildi. Facia sonucunda
maðdur olan aileler koordinasyon merkezine
gelen çeþitli yardýmlardan ihtiyacý olanlarý almaktadýr. Ziyaretler ve
taziyeler sonrasýnda Soma Belediyesi ziyaret
edildi. Ziyaret sýrasýnda
Soma Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sabýr
Tuna ile görüþüldü. Sabýr Tuna ile hoþ bir sohbet gerçekleþti. Soma'nýn durumu hakkýnda bilgi veren Sabýr Tuna þunlarý dile getirdi:
"Soma olarak toparlanmaya çalýþýyoruz.Bu facia hepimizi derinden etkiledi. Biz artýk Soma'nýn geleceði hakkýnda endiþeliyiz. Bundan
sonra ne yapabiliriz diye
düþünmekteyiz."
Soma ziyareti genel anlamda buruk geçti.
Ailelerin psikolojisinin
bozuk olduðu ve kendilerini toparlayamadýklarý gözlemlendi. Faciada
hayatýný kaybeden bir
maden iþçisinin annesi,
"40 gün oldu, oðlum
gelmedi. Hala gelecek
diye bekliyorum."
Ziyaretler sýrasýnda
duygusal anlar yaþandý,
gözler doldu, ailelerin
matemli gözlerine bakýldýðýnda aslýnda söylenilecek birþey yoktu, kelimeler boðazlara düðümlendi. Ailelerin yanýndan
iyi dileklerle ayrýlýndý.
Hüzünlü ve yoðun geçen günün sonunda Soma Maden Ýçþileri Þehitliði ziyaret edildi.”
(Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
1
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
RAMAZAN
Ýmsak
03.05
Ýftar
20.24
ethemerkoç@corumhakimiyet. net
'Rabbim! Gönlüme geniþlik ver. Ýþimi
kolaylaþtýr. Dilimden (þu) baðý çöz ki
sözümü anlasýnlar.' (Tâhâ/ 25-28)
Hulefa-i Râþidin 1
H
'Ey Ýnsanlar, sizi ve sizden
öncekileri yaratmýþ olan
Rabbinize kulluk ve
ibadet ediniz ki, gerçek
korunanlardan olasýnýz!'
(Bakara/21)
Ethem ERKOÇ
Dört Halife'nin
Son Günleri
ulefa-i Raþidin kavramý, genel olarak
Hz. Peygamber (sav)den sonraki ilk
dört halife için kullanýla gelmiþtir.
Kavram, iki kelimeden oluþmaktadýr:
Hulefa ve Raþidin.
"Raþidin" kelimesi, "doðru yolda
olan, doðruya ve hakka sýmsýký sarýlan,
kemale ermiþ" anlamýndaki "raþid"
kelimesinin çoðuludur.
Hulefa-i Raþidin tabiri, bizzat
Peygamber Efendimizin bir hadisinde
geçmektedir. Hz. Peygamber (sav), bu
hadisinde ümmetime, Hulefa-i Raþidin'in
sünnetine aynen kendi sünnetine
sarýldýklarý gibi sarýlmalarýný tavsiye ve
vasiyet etmiþtir. Ýrbaz b. Sariye'den
rivayet edildiðine göre Peygamberimiz
namaz kýldýrdýktan sonra kalplerin
ürperdiði, gözlerin yaþardýðý tesirli bir
konuþma yaptý. Konuþmadan sonra bizzat
kalkýp "Ey Allah'ýn Resulü! Sanki bu,
veda eden bir zatýn konuþmasý gibi. Bize
neyi tavsiye ve vasiyet edersiniz" dedi.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
þöyle buyurdu: "Size Allah'tan
korkmanýzý ve baþýnýzdaki idareci Habeþli
bir köle olsa itaat etmenizi tavsiye ve
vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta
kalanlarýnýz bir çok ihtilaf gösterecektir. O
zaman benim sünnetime ve hidayet üzere
olan Raþid halifelerin (Hulefa-i
Raþidin'in) sünnetine sarýlýn. Aman ha bu
esaslara sýký sýkýya iyice yapýþýn. Dinde
aslý olmayan sonradan çýkma iþlerden
sakýnýn. Bu þekilde sonradan ortaya atýlan
her þey bi'attýr. Her bid'ad ise sapýklýktýr.”
Genellikle Ýslam alimleri, hulefa-i
raþidin tabirinden ilk dört halifenin
kastedildiðini kabul etmiþleridir. Bazýlarý
da Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz'e
"Beþinci Raþid Halife" demiþlerdir.
Ancak Hz Peygamber (sav) 'in
"Gerçek anlamada hilafet, otuz yýl
sürecektir. Ondan sonrasý saltana
dönüþecektir." Hadisinden dolayý
Muaviye'nin hilafet dönemini Raþit
Halifeler döneminden tamamen
ayýrmýþlardýr.
Ýlk dört halife ; yüksek ahlaka ve
insani deðerlere sahip ilk
Müslümanlardandý. Cennetle müjdelenen
on kiþidendi. Ayrýca her biri Hz
Peygamber (sav) ile akrabalýk baðý olan
kiþilerdi. Hz Ebu Bekir ile Hz Ömer, onun
kayýnpederiydi. Hz. Ali ile Hz Osman ise
damatlarýydý. Bu akrabalýk baðlarýyla
onlar, Resul-i Ekrem (sav)'i daha
yakýndan tanýma imkaný bulmuþlardý. Bu
Ayet-i Kerime
Baþýmýz gözümüz üstüne
Ý
þaretlerini veriyor önceden. Af ve rahmet
dolu günler, geceler, dakikalar, anlar. Bu
yýl da yine geldi çattý 11 ayýn sultaný.
Baþýmýz gözümüz üstüne. Hoþ geldin ey
nurlu ay. Aylarýn sultaný hoþ geldin.
Kuþatýversin biz günahkârlarý da
rahmet kuþaðý. Sekine yaðdýrsýn üzerimize.
Bütün dünya bir kýyamete gidiyor, belli.
Kim nerede, ne yapýyor hercümerc oldu
herþey. En çok masumlarýn caný yanýyor.
Masumlarýn kaný akýyor bu haksýz,
adaletsiz, vahþi savaþlarda. En çok da
Müslüman kaný akýyor hiçten yere.
Karanlýðý bol günlerdeyiz biliyoruz. Ama
umudumuz var. Umudumuz hâþâ
kendimizden deðil, kâinatý yaratanýn
rahmetinden, merhametinden, affýndan,
baðýþlamasýndan.
Nefsimizdeki, ruhlarýmýzdaki,
Ömer Karaoðlu
bugün Çorum'da
orum Belediyesi bu yýl da Ramazan
Ç
ayýna özel etkinlikler düzenliyor.
Etkinliklerin mekâný ise daha
önceki yýllarda olduðu gibi
Ramazan Sokaðý.
2009 yýlýndan bu yana
kurulan ve bu yýl 6'ýncýsý
gerçekleþtirilecek olan
Ramazan Sokaðý'nýn ilk
konuðu ise, yýllardýr beðeniyle
dinlenen ve sevenleri
tarafýndan ilgiyle takip edilen
Ömer Karaoðlu. Özel sesi ile
dinleyenleri mest eden Ömer Karaoðlu,
Ramazan Sokaðý misafirlerine
iftar sonrasý konser verecek.
Konsere tüm Çorumlular davetli.
Bu arada önemli bir ayrýntý
verelim: Ramazan Sokaðý bu yýl
Atatürk Lisesi bahçesinde(Pir
Baba Çamlýðý karþýsý). Kimse
yanýlýp da daha önceki yýllarda
olduðu gibi Farabi Caddesi'ne
gitmesin.
insanlýðýmýzdaki, dünyamýzdaki kirliliði
ancak bu kutlu ay giderir. Ey Ramazan
onun için can-ý gönülden hoþ geldin. Senin
maneviyatýnla dolsun gönlümüz. Senin hoþ
sedalarýnda çýnlasýn kulaklarýmýz. Dualarla
yýkayalým yeryüzünün kirlerini. Bu
Ramazan, yine bu sayfalarda bir hoþ seda
býrakmak için yine birlikteyiz inþaallah.
Ramazanýnýz kutlu, huzurlu ve oruç
ahlâkýmýz daim olsun efendim.
RAMAZAN
Hatimle teravih
kýlýnacak camiler
B
u yýl Ramazan
ayýnda Kubbeli,
Hýdýrlýk, Ýsahalife,
Azapahmet ve
Garantievler camileri
olmak üzere 5 camide
hatimle teravih namazý
kýlýnacak.
GÜNLÜÐÜ
nedenle Müslümanlar nazarýnda daha çok
itibar kazanmýþlardý.
Dört halifenin göreve
baþlamalarýnda dikkar çeken en önemli
husus, onlarýn mutlaka biat almýþ
olmalarýydý. Böylelikle Müslümanlar,
Halifeyi tanýdýklarýný, kendisine baðlý
kalacaklarýna ve emirlerine uyacaklarýna
dair söz vermiþ oluyorlardý.
Ýlk dört halifeden Hz. Ebu Bekir ile
Hz Ali Medine halkýnýn seçimiyle, Hz
Ömer halef býrakma suretiyle, Hz
Osman'da þura yoluyla hilafete gelmiþtir.
Daha sonra diðer vilayetlerde bulunan
Müslümanlarýn biatý alýnmýþtýr. Hiçbir
halife, ölümünden sonra yerine geçecek
halifeyi belirlerken kendi ailesinden birini
düþünmemiþ, halifeliði saltanata
dönüþtürmemiþtir.
Bu dönemde halifenin görevi;
Müslümanlar ile devletin tebasý olan
gayrimüslimlerin birlikte yaþamasýný
saðlamak hukukunu korumak, Ýslamý
hakim kýlmak ve yaymak, bunun için
gerekirse cihat yapmak, devleti adalet
üzere yönetmekti. Halife, yönetimin yaný
sýra yargý görev ve yetkisine sahipti.
Halifeler, devlet iþlerini yürütürken
Þura meclisi oluþturmaya, önemli
konularý burada tartýþýp karara baðlamaya
özen göstermiþlerdir. Devletin biat ve þura
esaslarý etrafýnda kurumsallaþmasýný
saðlamýþlardýr.
Hilafet görevini üstlenen bu insanlar,
kendilerinde ilahi bir güç olduðu
kanaatine sahip olmamýþlardýr.
Kendilerinin de yanýlabileceklerini
söylemiþlerdir. Hatalarýný gördükleri
zaman kendilerinin uyarýlmalarýný
istemiþlerdir. Hatta bir yanlýþ
yaptýklarýnda insanlardan özür dilemeyi
de bilmiþlerdir. Kendilerini her þeye
yetkili görmemiþler, Kur'an ve Sünnet
ölçülerinin dýþýna çýkmamaya özen
göstermiþlerdir.
Halifenin namazlarda imamlýk
yapmasý, onun önderlik vasfýnýn gereði
idi. Ama bununla cemaat veya devlet
içinde ilahi bir yetkiye sahip oluþunun
iþareti deðildir. Kimsenin günahýný
baðýþlamak veya kimseyi dinden
çýkarmak gibi bir yetkisi dinen mümkün
deðildir. Onun için dört halife devri ve
genel olarak Ýslam idare biçimi, teokrasi
ile taban tabana zýttýr.
Dört halife dönemindeki ilkeler ve
hassasiyetler bellidir. Adaletten ayrýldýðý
zaman her hangi bir kiþi halifeye itiraz
edebilmekte, hatta hesap sorabilmekteydi.
Daha sonraki dönemlerde icraatlarý
ile Ýslam esaslarýna baðlýlýk gösteren ve
takdir gören bazý halifelerde fert olarak
Hulefa-i Raþidin'den sayýlmýþtýr. Elbette
bunlarýn baþýnda zahit ve mütteki bir zat
olan Ömer b. Abdülaziz gelecektir. O,
Emevi devletinde Ýslami bir inkýlap
meydana getirmiþ bir halifedir. Tefsir ve
Hadis ilminin önde gelen þahsiyetlerinden
büyük alim Süfyan es-Sevri, Ömer b.
Abdülaziz'i de Hulefa-i Raþidin'den kabul
etmekte ve þöyle demektedir: "Raþid
halifeler beþ kiþidir: Ebu Bekir, Ömer,
Osman, Ali ve Ömer b. Abdülaziz"
Ömer b. Abdülaziz örneðinden
hareketle kamil bir halifeliðin bazen
olabileceði sonucunu çýkarmak
mümkündür. Raþit halifelerin en belirgin
özellikleri; Müslüman, bilgili, güçlü,
adaletli, ve doðru insanlar olmalarýdýr.
Fasýklýktan, fitneden ve fesattan uzak,
takva ehli olmalarýdýr.
Halife olabilmenin temel þartý biattýr.
Ýster aday gösterilmekle ister doðrudan
seçimle olsun sonunda Müslümanlarýn
biatýný alabilmektir. Halifenin veraset
yoluyla makama oturmasý, Ýslam’a
aykýrýdýr. Ýþte bu nedenle dört halifeden
sonra yönetim biçiminin saltanata
dönüþtüðü konusunda Ýslam alimleri
görüþ birliðindedirler.
(Sürecek)
Bayat güzelleþiyor
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nden teknik bir ekip Bayat’ta inceleme yaptý.
Ýlçeye yeni çocuk oyun alanlarý kazandýrýlacak.
Bayat Belediyesi’nin alt ve üst yapýya yönelik çalýþmalarý devam ediyor.
Bayat Çayý kenarý,
Dere Mahalle Parký,
Yatukçu Mahallesi ve
Tepebayat Mahallesi’ne
yeni yapýlacak parklarýn
peyzaj çalýþmalarý
baþladý.
Bayat
Belediyesi’nin daveti
üzerine ilçeye gelen
Ýstanbul Büyük Þehir
Belediyesi Park Bahçe
ve Yeþil Alanlar Daire
Baþkanlýðý, Avrupa
Yakasý Park ve Bahçeler
Müdürlüðü, Planlama
Þefliðinden Peyzaj
Yüksek Mimari Damla
Ergan, Peyzaj Teknikeri
Eyüp Kocabýyýk ve
Harita Teknikeri Ali
Kýldýr, Bayat Çayý
kenarý, Dere Mahalle
Parký, Yatukçu
Mahallesi ve Tepebayat
Mahallesi’ne yeni
yapýlacak parklarýn
peyzaj projesi çizim
iþlemleri ve yeþil alan
etüdü çalýþmalarýna
baþladýlar.
Belediyenin yoðun
çalýþmalarý ve yer
gösterimleri sonucunda
ilçeye; kültürüne, sosyal
Bahar aylarýnýn
baþlamasýyla birlikte
Bayat Belediye
ekiplerince ilçe
genelinde bahar
temizliðine baþlandý.
Bayat Belediyesi
Yeni Mahalle'nin en
önemli caddelerinden
bir tanesi olan ve kilit
taþý bekleyen Ziya
Gökalp Caddesinde
kilit taþý döþeme
çalýþmalarý devam
ediyor.
Ziya Gökalp
Caddesi’nde
hummalý bir çalýþma
yapan Belediye
ekiplerinin
çalýþmalarýný yerinde
inceleyerek
ekiplerden bilgi alan
Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü, Ziya
Gökalp Caddesi'nde
su ishale hattý kazma
çalýþmalarý sýrasýnda
bozulan yol
Bayat Çayý kenarý, Dere Mahalle Parký, Yatukçu Mahallesi ve Tepebayat Mahallesi’nda peyzaj çalýþmasý baþladý.
yaþama, gelenek ve
göreneklere uygun
modern parklar, yeþil
alanlar, unutulmaya yüz
tutmuþ çocuk
oyunlarýnýn
oynanabileceði çocuk
parklarý kazandýrýlacak.
Çalýþmalarla ilgili
bilgi veren Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, “Bayatýmýzý
güzelleþtirmek için
çalýþmalarýmýz devam
edecek. Vaat ettiðimiz
projelerimizi
gerçekleþtirmeye devam
edeceðiz. Ýlçemiz
Mart, Nisan ve Mayýs
aylarý itibariyle
çalýþmalarýný sürdüren
ekipler, ilçede bulunan
aðaçlarýn budama,
bakým ve sulama iþleri
tamamladý. Ýlçenin
çeþitli mahallelerinde
kýþ þartlarýnda bozulan
yollardaki kilitli parke
taþ tamiri, mezarlýk
düzenleme, park bakým
ve onarým çalýþmalarý
devam ettirildi.
Haziran ayý
baþlangýcý ile ilçe
parklarýndaki aðaç
budama, çevre
temizliði, atýk su
hatlarýnýn düzenlenmesi
ve mezarlýk düzenleme
çalýþmalarý devam
ediyor. Ayrýca geçici
kabulü yapýlan yeni su
þebekesinin resmi
kurumlara su abone
baðlantý çalýþmalarý da
sürüyor. Kayabaþý
Mahallesi, Dere
Mahalle, Yeni Mahalle
ve Yatukçu Mahallesi
mezarlýklarýnýn ot
biçme, aðaç budama,
çalý temizliði, tel örgü
tamiri, kapý ve direk
boyama çalýþmalarý
tamamlandý. Tepebayat
Mahallesi
Mezarlýðý’nýn
düzenleme
çalýþmalarýna baþlandý.
þehirleþecek. Bunun için
her yerde o þehre ait
geleneksel deðerlerin
korunmasý, yaþatýlmasý
ve geliþtirilmesi için
özel çaba harcanacaktýr.
Ýlçemizde bulunan eser
ve mekânlarýn
restorasyonu ve
iþaretlenmesi yapýlarak,
bugünkü ve gelecekteki
nesillere tanýtýlmasý
saðlanacaktýr. Bayat için
iyi, hayýrlý, güzel olaný,
doðru bildiklerimizi
icraatlarýmýzla yapmaya
devam edeceðiz. Büyük
medeniyet yolunda
insan, demokrasi, þehir
vizyonumuzu
güçlendirerek medeniyet
tasavvurumuzun
þehirlerimize ve hayata
yansýmasýný
saðlayacaðýz.” diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)
Tepebayat Mezarlýðý
yeniden düzenleniyor
Ziya Gökalp’te kilitli
parke çalýþmasý
Ziya Gökalp
Caddesi'nde 12 metre
geniþliðinde 100
metre uzunluðunda
yaðmur suyu
oluklarý, bordür ve
parke taþý döþeme
çalýþmasýna baþlandý.
Çalýþmanýn
Belediye’ye
maliyetinin 12 bin
TL olduðu belirtildi.
9
‘2023 için kollarý
sývadýk’
Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü,
“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý,
insanlara en fazla
hizmet edendir" düsturu
ile hizmet etmek için
devraldýðýmýz Bayat
Belediyesi’ni ve
Bayatýmýzý en kýsa
zamanda hak ettiði
noktaya çýkarmak
öncelikli hedefimizdir.
Bu doðrultuda Belediye
Bayat Belediye ekiplerince ilçe genelinde bahar temizliðine baþlandý.
olarak bugünün deðil
2023 yýlýnýn ilçesini
kurmak için kollarý
sývadýk. Ýnþallah
halkýmýzdan aldýðýmýz
destekle bunu
gerçekleþtireceðiz.
Ýlçede alt üst yapý
çalýþmalarý aralýksýz
olarak devam ediyor.
Yaþanabilir modern ve
kalkýnmýþ bir Bayat için
tüm imkanlarýmýzý
seferber ederek
çalýþýyoruz ve
çalýþmayada devam
edeceðiz. Bu çalýþmalar
sýrasýnda sabýr gösteren
hemþerilerime ve
çalýþmalarý
gerçekleþtiren teþekkür
ederim.” dedi.
(Haber Merkezi)
Sýcaklýk 4-6 derece düþecek
Bayat Ziya Gökalp Caddesinde kilit taþý döþeme çalýþmalarý devam ediyor.
Çalýþmanýn Belediye’ye maliyetinin 12 bin TL olduðu belirtildi.
sonucunda toz ve
duman içinde gerek
esnafýn gerekse
binalarda oturan
vatandaþlarýn büyük
sýkýntý yaþadýklarýnýn
farkýnda olduklarýný
belirterek, yeni su
isale hattý kazma
çalýþmalarýnýn bitimi
itibariyle belirlenen
plan ve program
çerçevesinde
öncelikli hizmetler
arasýna aldýklarýný
söyledi.
Ziya Gökalp
Caddesi'ndeki
çalýþmalarýn hummalý
bir þekilde devam
ettiðini belirten
Baþkan Ünlü,
çalýþmalarýn plan ve
program dahilinde
biteceðini de
sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar,
“Ramazan ayýnýn baþlamasý ile birlikte Samsun
ve Sinop’ta 4-6 derece civarýnda düþmesi, diðer
yerlerde ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam
etmesi bekleniyor” dedi.
Bölge’nin Kuzey
Afrika üzerinden gelen sýcak hava dalgasýnýn etkisi
altýnda olduðunu söyleyen
Meteoroloji 10. Bölge
Müdürü Murat Asar, vatandaþlarý uyardý. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü bölge tahmin verilerini açýklayan Murat Asar,
“Bölge Tahmin ve Uyarý
Merkezimiz tarafýndan yapýlan kuvvetli sýcak hava
dalgasý uyarýsýnda da belirtildiði gibi bölgemizde
sýcaklýklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bugün saat
14.00’te ölçülen en yüksek sýcaklýlar Samsun
36.1, Ordu 28.1, Sinop
32.0, Çorum 31.7, Kastamonu 30.2, Amasya 34.8
ve Tokat 30.6 derecedir.
Bölgemizin iç kesimlerin-
de (Çorum, Kastamonu ve
Amasya) yarýn beklenen
hafif saðanak ve gök gürültülü saðanak geçiþlerinin; Cumartesi günü ise
bölgemizin genelinde (Ordu hariç) görüldükten sonra, bölgemizi terk etmesi
beklenmektedir. Bölge genelinde yüksek seyreden
sýcaklýklarýn, Ramazan
ayýnýn baþlamasý ile birlikte Samsun ve Sinop’ta 4 6 derece civarýnda düþmesi, diðer yerlerde ise mevsim normallerinin 4 - 8 derece üzerinde seyretmeye
devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarlarýn; genellikle
kuzey yönlerden hafif, yer
yer orta kuvvette esmesi
bekleniyor. Kuvvetli sýcak
hava dalgasýnýn, özellikle
oruç ayý olmasý nedeniyle
oluþturabileceði olumsuzluklara karþý en baþta yaþlýlar, çocuklar ile astým ve
kalp rahatsýzlýklarý olanlar
olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn tedbirli olmalarý, özellikle 12.00 16.00 saatleri arasýnda zorunlu olmadýkça dýþarý
çýkmamalarý tavsiye edilmektedir” diye konuþtu.
Hava sýcaklýðýnýn bölgede 4-6 derece arasýnda düþmesi bekleniyor.
Bölge’nin Kuzey Afrika üzerinden gelen sýcak
hava dalgasýnýn etkisi altýnda kalacað ýbelirtiliyor.
10 CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýþ dünyasýna Teknokent tanýtýmý
‘Teknokent, üniversite ile
sanayi iþbirliðinin eseri’
Recep Mebet
Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Çorum Teknoloji Geliþtirme
Bölgesi (TGB) ‘Teknokent Bilgilendirme Toplantýsý’ dün gerçekleþti.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis
Salonu’nda düzenlenen
toplantýya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu
üyeleri, bazý akademisyenler ile Çorumlu sanayici ve iþadamlarý
katýldý.
TGB Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý toplantýda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde inþaasý devam eden Teknokent hakkýnda bilgiler verildi.
Teknokentlerin üniversitelerde oluþan bilgi birikiminin hayata
geçirilmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Ýrfan Kurtbaþ, “Sermayenin üretime dönüþmesi, sinerji oluþturulmasý ve ülke
ekonomisine katký saðlanmasý bakýmýndan da teknokentler mühim
bir vazifeyi yerine getiriyor” dedi.
KOBÝ’lerin ayakta kalmasýnýn yolunun teknolojik üretim ve
geliþime baðlý olduðuna iþaret eden Doç. Dr. Kurtbaþ, bilgi ve sanayi toplumuna dönüþümün ülke politikasý olmasý gerektiðini ifade
etti.
Bilginin paraya, kaynaklarýn teknolojiye dönüþmesi bakýmýndan da
teknokentlerin önemli bir
yer teþkil ettiðini dile getiren Kurtbaþ, açýklamasýnda þu bilgileri verdi:
“Neden Teknokent?
diye sorduðumuzda þu
baþlýklar akla gelir. Bilginin paraya dönüþümü, ArGe faaliyetlerini özel sektörle birlikte yapmak,
Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ devletin saðladýðý parasal
avantajlar (döner sermaye
ve vergi muafiyetleri) ile teknoloji üretmek.
Yasa ile üniversite-sanayi iþbirliðini etkin ve sürekli kýlarak
ileri teknoloji kullanan, üreten veya üretme potansiyeli olan þirketlerin oluþumunu ve büyümesini desteklemek amaçlanýyor. Teknokentler; bilgi, sermaye ve iþgücü ortaklýðýný saðlýyorlar. Bölgede faaliyet gösterecek giriþimcilerin, üniversitenin her türlü akademik
imkanlarýndan yararlanarak yeni ürün, yazýlým ve teknoloji üretebilme ya da mevcut ürün, yazýlým ve teknolojileri geliþtirebilme imkaný bularak akademik bilginin ticarileþmesine olanak saðlamak da
hedefler arasýnda.”
Yapýlan sunumlarýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, teknokentin üniversite-sanayi iþbirliðinin eseri olduðunu kaydetti.
Toplantý, fuaye salonunda verilen kokteyl ile sona erdi.
TSO’da düzenlenen toplantýda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde inþaasý devam eden Teknokent hakkýnda bilgiler verildi.
Halý yýkarken elektrik çarptý
Recep Mebet
Çorum’da bir apartmanýn giriþinde halý yýkayan
genç, elektrik kaçaðý nedeniyle akýma kapýldý.
Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak numara
17’de dün yaþanan olayda Yaþar Eseryaðar (22) adlý
vatandaþ elektrik çarpmasý sonucu aðýr yaralandý.
Kalbi duran gence ilk müdahaleyi, olay yerine
çaðrýlan 112 Acil Yardým ekibi yaptý. Uzun süre kalp
masajý yapýlan genç, daha sonra ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýldý.
Polis konuyla ilgili soruþturma baþlatýrken olay
yerinde inceleme yapýldý. Esnaf ve çevre sakinleri
ise endiþeli bakýþlarla yaþanan geliþmeleri izledi.
Haberimiz yayýna hazýrlandýðý sýrada, yoðun
bakýmda tedavisi süren gencin saðlýk durumunun
ciddiyetini koruduðu öðrenildi.
Elektrik akýmýna kapýlan genç ambulansla hastaneye kaldýrýldý.
Hýdýrlýk Camii yanýnda gerçekleþen uðurlama
programýna Þirket Müdürü Ýsmail Karal, firma
yetkililerinden Ali Karal, bazý din görevlileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
2014 yýlý Ramazan Ayý kafilesi geçtiðimiz Salý akþamý kutsal topraklara uðurlandý.
Çorum Hac Umre’den
Ramazan Ayý kafilesi
Recep Mebet
Çorum Hac
Umre Organizasyon
ve Seyahat Acentesi,
2014 yýlý Ramazan
Ayý kafilesi
geçtiðimiz Salý
akþamý kutsal topraklara uðurlandý.
Hýdýrlýk Camii
yanýnda gerçekleþen
uðurlama programýna
Þirket Müdürü Ýsmail
Karal, firma
yetkililerinden Ali
Karal, bazý din
görevlileri ile çok
sayýda vatandaþ
katýldý.
Çorumlu
umrecilerin yola
çýktýðý programda
duygusal anlar
yaþandý. Heyecanlý
olduklarý gözlenen
umreciler, kendilerini
uðurlamak üzere
gelen yakýnlarý ile tek
tek vedalaþtýlar.
Uðurlamaya
gelen yakýnlarý ile
helalleþen umreciler,
kutsal yolculuða
attýklarý ilk adýmýn
sevincini aileleri ve
akrabalarý ile
paylaþtýlar.
Tasavvuf
topluluðunun
söylediði ilahiler ve
okunan dualarla
Çorumlu umreciler dualarla yola çýktý.
Kafilede yer alan umreciler kutsal topraklara uðurlandý.
uðurlanan umreciler,
araçlarla havaalanýna
hareket ettiler.
Emekli Din
Görevlisi Celal
Önder’in
rehberliðindeki
Çorumlu umrecilerin
30 Temmuz 2014
tarihinden itibaren
yurda döneceðini
kaydettiler.
Ýpekyolu Çayevi’nden
Ramazan’a özel tadlar
Recep Mebet
Eskisaray 2. Sokak’taki bir apartman giriþinde yaþanan olay mahalleliyi üzdü.
Balkanlýoðlu’nun
programý bugün
Murat Çetin
Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz
Abdulmetin Balkanlýoðlu’nun konuþmacý
olarak katýlacaðý ‘Ramazan Ayý Sevinci’ konulu
vaaz programý bugün gerçekleþecek.
Abdibey Camii’nde gerçekleþecek olan
vaaz programý iftar vaktinin ardýndan
düzenlenecek.
Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý
Ramazan Ayý özel programýna tüm Çorum
halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar
için de yer ayrýldýðý bildirildi.
Yaþanan hadiseye þahit olanlar þok geçirdi.
Saðlýk raporu
fiyatlarýna tepki
Recep Mebet
Çorum’da saðlýk raporu almak
için hastaneye müracat eden
vatandaþlar, uygulamaya konan yeni
fiyat tarifesine tepki gösterdiler.
Haber Merkezimizi arayarak
konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren
vatandaþlar, “Daha önce 96 TL’ye
aldýðýmýz saðlýk raporu için bugün
yaklaþýk 200 TL ödemek zorunda
býrakýlýyoruz” diye sitem ettiler.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
belirlenen yeni fiyat tarifesini
eleþtiren vatandaþlar, yetkililere
seslenerek yüzde 100’ü bulan artýþtan
dolayý yaþadýklarý maðduriyeti dile
getirdiler.
Saðlýk hususunda verilen
hizmetlerde böyle bir artýþa
gidilmesinin yanlýþ olduðu görüþünü
savunan vatandaþlar, yetkililelere
seslenerek çözüm istediler.
Rafet
Soyocak’ýn sahibi
olduðu Ýpekyolu
Çayevi, Ramazan
Ayý’na yeniliklerle
girdi.
Ramazan
Ayý’nda iftar sonrasý
hizmet vereceklerini
belirten Rafet
Soyocak, Osmanlý
Þerbeti, Þehzade
Þerbeti ve Gül
Þurubu gibi
geleneksel
içeceklerin yaný sýra
yayýk ayraný ve nefis
çaylarýný
müþterilerinin
beðenisine
sunacaklarýný söyledi.
Doðal
malzemelerden
hazýrlanan içeceklerle
Ramazan Ayý’na
farklý bir tad katmayý
amaçladýklarýný
belirten Soyocak,
“Tüm Çorum halkýný
Emniyet Müdürlüðü
arkasý Çakýr Camii
yanýnda hizmet veren
Ýpekyolu Çayevi’ne
bekliyoruz” diye
konuþtu.
Rafet Soyocak’ýn sahibi olduðu Ýpekyolu Çayevi, Ramazan’a yeniliklerle girdi.
Çakýr Camii yanýnda hizmet veren Ýpekyolu Çayevi, Ramazan’da iftardan sonra açýk.
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Aybike’nin Ramazan umrecileri uðurlandý
11
Ramazan Ayý’ný kutsal
topraklarda geçirecekler
Recep Mebet
Uðurlama programýna Çorum’un tanýnmýþ simalarý da katýldý.
Ramazan Ayý’ný kutsal topraklarda geçirecek
olan Aybike Turizm Umre Kafilesi dualarla uðurlandý.
100 kiþilik kafile için geçtiðimiz Çarþamba
akþamý Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nde uðurlama programý düzenlendi.
Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý
uðurlama programýna bazý daire müdürleri ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, din görevlileri, kafile
baþkaný ve þirket yöneticileri ile umrecilerin
yakýnlarý katýldý.
35 gün sürecek olan umre programý hakkýnda
bilgi veren Aybike Turizm Seyahat Acentesi sahibi
Selahattin Küçük, Ramazan umrecilerinin 29
Temmuz’dan itibaren yurda döneceklerini söyledi.
Çorumlu umrecilerin Ankara Esenboða
Havalimaný’ndan uçakla Cidde’ye gittiðini belirten
Selahattin Küçük, kafileye din görevlilerinin de
eþlik ettiðini kaydetti. Küçük, þöyle konuþtu:
“Ramazan umremize katýlan umrecilerimiz 25
gün Mekke’de kalacaklar. Bu süre boyunca
umrecilerimiz sýrasýyla Arafat, Mina, Müzdelife,
Nur Daðý, Sevr Maðarasý, Cennet-ül Mualla, Cin
Mescidi, Peygamber Efendimiz’in doðduðu ev ve
Kabe-i Muazzama’yý ziyaret edecekler.
Umrecilerimiz için ayrýca Hudeybiye ve Cirane
umresi de düzenleyeceðiz.
Mekke’nin ardýndan Medine’ye hareket edecek
olan umrecilerimiz Uhud Þehitliði, Kuba Mescidi,
Yedi Mescitler, Kýbleteyn Mescidi, Cennet-ül Baki
Kabristanlýðý, Medine Ýslam Tarihi Müzesi ve
Osmanlý Tren Ýstasyonu’nu ziyaret edecekler.
Umrecilerimizin saðlýk sýhhat içerisinde
ibadetlerini yerine getirmelerini Cenab-ý Hakk’tan
niyaz ediyor, hayýrlý yolculuklar diliyoruz.”
Umreciler, aileleri tarafýndan kutsal topraklara uðurlandý.
Ramazan Ayý’ný kutsal topraklarda geçirecek olan Aybike Turizm Umre Kafilesi dualarla uðurlandý.
Sevinç ve hüzün bir arada
Çorumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý.
Umre kafilesi için düzenlenen uðurlama
programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu.
Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nde düzenlenen
uðurlama program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý.
Programa katýlan mevlithanlar ve ilahi ekibi,
birbirinden güzel ilahi ve kasideler seslendirdi.
Kafileye rehberlik edecek olan Aybike Turizm
sahibi Selahattin Küçük umrecilere programla ilgili
açýklamalarda bulundu.
Umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarýn da
yapýldýðý uðurlamada duayý Zakir Kümbül yaptý.
Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler,
umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve
yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar.
Çorumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan
Ankara’ya doðru yola çýktýlar.
Bizim Toptan’da
Ramazan bereketi
Recep Mebet
Bizim Toptan
Satýþ Maðazalarý
Ramazan Ayý’na
hazýr.
Ramazan Ayý
nedeniyle
hazýrladýklarý
kolilerden bahseden
Bizim Toptan Çorum
Maðazasý Müdürü
Yusuf Sarýyerli,
“Ýkram sizden,
kolaylýk Bizim’den”
dedi.
Hýzlý tüketim
ürünlerini tek çatý
altýnda, en uygun
fiyat ve ödeme
koþullarýyla
müþterilerine
sunduklarýný
hatýrlatan Yusuf
Sarýyerli, Ramazan’a
özel gýda kolilerinin
satýþýna
baþladýklarýný
açýkladý.
‘Ekonomik’,
‘Süper’ ve ‘Mega’
adlý standart
kolilerin dýþýnda
içeriði sipariþe göre
belirlenen koliler de
hazýrladýklarýný dile
getiren Sarýyerli,
“Ýsteyen
müþterilerimize
Ramazan Ayý’na
özel alýþveriþ çekleri
de sunuyoruz” diye
konuþtu.
Tüm ürün
çeþitlerini vade
farksýz taksit imkaný
ile satýþa
sunduklarýný
vurgulayan Sarýyerli,
Ramazan Ayý’na
özel ürün ve
hizmetleriyle ilgili
þu bilgileri verdi:
Maðaza Müdürü Yusuf Sarýyerli, “Ýkram sizden, kolaylýk Bizim’den” dedi.
Bizim Toptan Satýþ Maðazalarý Ramazan Ayý’na hazýr.
BÝZÝM
TOPTAN’DA
RAMAZAN
BEREKETÝ
Selahattin Küçük, umre programý hakkýnda bilgiler verdi.
Çorumlu umreciler, otobüslerle Ankara’ya hareket etti.
Umrecilerin uðrulanmasý sýrasýnda duygusal anlar yaþandý.
Ýlkadým Basýmevi sahibi Kadir Sol da yeðeni Özgür Sol ve ailesiyle umreye gitti.
Düzenlenen programa katýlan umreciler, sevinç ve hüznü bir arada yaþadý.
“Ramazan,
kardeþliðimizi ve
dostluðumuzu
çoðaltan, bizleri hep
beraber ayný
‘Ekonomik’, ‘Süper’ ve ‘Mega’ adlý standart kolilerin yanýnda isteðe göre koli de hazýrlanýyor.
sofranýn baþýnda bir
araya getiren bir
müjdeyi ve
mutluluðu
paylaþmaktýr.
Biz de bunun
için çalýþanlarýnýza
hediye
edebileceðiniz,
paylaþmanýn
mutluluðunu
yaþayacaðýnýz çok
özel Ramazan
kolileri hazýrladýk.
Bakliyattan
makarnaya, sývý
yaðdan çaya, tatlýdan
çorbaya kadar her
ihtiyacýnýzý gideren
ve bilinen
markalarla
Bizim Toptan, Ankara Yolu 1. kilometre Sima Otomotiv karþýsýnda hizmet veriyor.
hazýrlanmýþ 3 farklý
koliyi Bizim Toptan
Ramazan ayýný
ALIÞVERÝÞ
markalardan oluþan 7
kalitesiyle sunuyoruz.
þimdiden tebrik
bini aþkýn ürün çeþidi
Ürün
ediyor,
ile hizmet veriyoruz.
‘Ekonomik’,
portföyümüzde
hizmetlerimiz
‘Süper’ ve ‘Mega’ adlý
içecek, þarküteri,
Bizim
hakkýnda detaylý bilgi
kolilerimizin dýþýnda
atýþtýrmalýk, temizlik,
Profesyonel Kart’la
almak isteyen herkesi
dilerseniz koli
kaðýt ürünleri,
gýda ve gýda dýþý tüm
Ankara Yolu 1.
içeriðini tamamen
bakliyat, donuk
alýþveriþlerde sýfýr
kilometre Sima
kendiniz de
ürünler, sývý yaðlar, un
faizle taksitli alýþveriþ
Otomotiv karþýsýndaki
belirleyebilirsiniz.
ve unlu mamuller,
imkaný sunuyoruz.
maðazamýza
margarinler, makarna
YÜKSEK
Çorum halkýnýn
bekliyoruz.”
ve çay alanýnda seçkin
KALÝTE, HESAPLI
12 CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çobanlara teknik gezi
Çorum’da Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüðü ve
Damýzlýk Koyun Keçi
Yetiþtiricileri Birliði
ve Ýþ-Kur Ýl
Müdürlüðü tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen
“Sürü Yönetimi
Elemaný Benim”
projesine katýlan
çobanlara yönelik
gezi düzenlendi.
Gezi kapsamýnda
Alaca, Mecitözü,
Osmancýk ve Kargý
ilçelerinde eðitime
katýlan 83 çoban
Damýzlýk Koyun ve
Keçi Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný
Þevket Avcý
baþkanlýðýnda
Kýrþehir’in Boztepe
ilçesinde bulunan
TÝGEM Malya
Ýþletmelerini ziyaret
ederek yerinde
incelemelerde
bulundu.
Damýzlýk Koyun
Keçi Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný
Þevket Avcý, ülke
genelinde olduðu gibi
Çorum’un ardýndan
ilçelerde de sürü
yönetim elamaný
kursu açýldýðýný
hatýrlatarak, kurslara
yoðun bir ilgi
gösterildiðini söyledi.
Kursun
amacýnýn çobanlarý
eðitmek ve
bilinçlendirmek
olduðunu ifade eden
Avcý, kurslara katýlan
çobanlara iþletmelerin
gezdirilerek, yerinde
eðitim verildiðini
belirtti.
“Sürü Yönetimi Elemaný Benim” projesine katýlan çobanlara yönelik gezi düzenlendi.
Kursun amacýnýn çobanlarý eðitmek ve bilinçlendirmek olduðu belirtildi.
Mecitözü, Osmancýk ve Kargý’dan 83 çoban eðitime katýldý.
Çobanlýk
mesleðinin
peygamber mesleði
olduðunu dile getiren
Avcý, bu mesleði icra
edenlere hizmet
etmekten memnun
olduðunu dile getirdi.
Koyun ve Keçi
Yetiþtiricileri Birliði
olarak üyeler ve sürü
yöneticilerine yönelik
çeþitli projelerinin
olduðunu dile getiren
Avcý, bu konuda
yetkililerden ve
siyasilerden destek
beklediklerini dile
getirdi. Avcý,
Avcý, gezinin ve
kursun
düzenlenmesine
destek veren Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüðü ve ÝþKur Ýl Müdürlüðü’ne
teþekkür etti.
Geziye Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ de
katýldý. Ermiþ, bu tür
teknik gezilerin
hayvancýlýðýn
geliþmesine katkýda
bulunacaðýný belirtti.
Geziye katýlan
çobanlarda, kursun
bilinçli hayvan
yetiþtiriciliði
bakýmýndan çok
büyük katkýlarýnýn
olduðunu belirterek,
kursun
düzenlenmesine katký
veren birlik baþkaný
Þevket Avcý ve diðer
yetkililere teþekkür
ettiler. (ÝHA)
Baþsavcý alkýþlarla uðurlandý
Ödemiþ ilçesinde yaklaþýk 3
yýldan beri görev yapan ve tayini
Çorum iline ‘Baþsavcý’ olarak çýkan
Ömer Faruk Yurdagül, adliye personeli
ile vedalaþtýktan sonra, yaklaþýk 3 yýl
görev yaptýðý adliye önünde alkýþlarla
uðurlandý.
Duygusal anlarýn yaþandýðý
vedalaþma törenine Ödemiþ Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Hakim Selim Var,
adliyede görev yapan hakim ve
savcýlar ile tüm Ödemiþ adliye
personeli katýldýlar.
Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömer Faruk Yurdagül ilçe de son
yaptýðý veda konuþmasýnda
"Arkadaþlar burada sizlerle birlikte iyi
bir çalýþma dönemi geçirdiðime
inanýyorum. Önemli olan ise böyle
gönül rahatlýðý ile ayrýlmaktýr. Sizlerle
3 yýl içinde, karþýlýklý iyi niyet, saygý
ve sevgi içersinde bu dönemi
geçirdim. Ama Ödemiþ ilçesini de
gerçekten çok sevdim. Bu duygu ve
düþüncelerle hepiniz hakkýnýzý helal
edin." dedi.
KPSS giriþ
belgeleri
internette
KPSS giriþ belgeleri eriþime
açýldý
Kamu Personel Seçme Sýnavý
(KPSS) giriþ belgeleri eriþime açýldý.
Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin
"https://ais.osym.gov.tr" adresinden
TC kimlik numaralarý ve þifreleriyle
görebilecek.
Adaylara, sýnava giriþ belgesi
gönderilmeyecek.(AA)
Denizbank Genel Merkezi adýna bankanýn Çorum Þube Müdürü Ebru Gül
Çömüz ve Ticari Bankacýlýk Yönetmeni Gamze Öztürk,Recep Çatma’yý makamýnda ziyaret etti.
Baþkan Çatma’ya tebrik ziyareti
Denizbank Genel Merkezi adýna bankanýn
Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz ve Ticari
Bankacýlýk Yönetmeni Gamze Öztürk, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma’yý makamýnda ziyaret
etti.
Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma ile Belediye
tarafýndan yürütülen çalýþmalar hakkýnda sohbet
eden banka yetkilileri, Baþkan Çatma'ya yeni görevinde de baþarýlarýnýn devamýný dileyerek plaket
verdiler.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan beraberinde Emniyet görevlileri
Recep Çatma'ya teþekkür ziyaretinde bulundu.
Ýskilip Emniyeti’nden teþekkür
Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan
beraberinde Emniyet görevlileri ile birlikte Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür ziyaretinde bulundu.
Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan ve beraberindekiler Ýskilip'e hizmet ederken ihtiyaç
duyduklarýnda her türlü katkýyý saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya baþarýlarýnýn de-
vamýný dileyerek plaket verdiler.
Baþkan Çatma Ýskilip'in huzur ve güveni
için gece gündüz fedakârca çalýþan emniyet
mensuplarýnýn ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da Belediye olarak üzerlerine
düþen katkýyý saðlayacaklarýný söyledi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip’te yýlan paniði
Çorum’a atanan Ömer Faruk Yurdagül, 3 yýl görev
yaptýðý adliye önünde alkýþlarla uðurlandý.
Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, bir veda konuþmasý yaptý.
Veda programýna Adliye’de görev yapan hakim ve savcýlar
ile tüm Ödemiþ adliye personeli katýldýlar.
Çorum’un
Ýskilip
ilçesinde, iki
ayrý noktada
görülen yýlan
vatandaþlarý
korkuttu.
Mutaflar
Mahallesi
Oduncu
Sokak’ta bir
evin kapýsýnýn
önünde yýlan
gören
vatandaþlar
panik yaþadý.
Mahalle
sakinleri
tarafýndan
yakalanarak
çuvala konulan,
yaklaþýk 2
metre
uzunluðundaki
yýlan
vatandaþlar
tarafýndan þehir
merkezinden
uzak bir alanda
doðaya salýndý.
Öte
yandan, akþam
saatlerinde ilçe
merkezinde
bulunan bir
dükkanda yine
yýlan paniði
yaþandý.
Vatandaþlar ve
iþ yeri sahibi,
dükkana giren
yýlaný çýkarmak
için yoðun çaba
sarf etti. (ÝHA)
Ýki ayrý noktada görülen yýlan vatandaþlarý korkuttu.
Yýlanlar mahalle sakinleri tarafýndan yakalanarak çuvala konuldu.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:15 Haziran 1430 Hýzýr:54
28
Ýlimizde
namaz
vakitleri
2014
HAZÝRAN
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
Ýlim öðrenmek, bütün nâfile
ibâdetlerden daha sevaptýr.
Çünkü, kendine de, öðreteceði
kimselere de faydasý vardýr
Hadîs-i þerîf
03.05
05.05
12.50
16.47
20.24
22.13
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
Ýlahi emirlerin en yoðun bir
þekilde yaþanýp, birlik ve beraberVeysel Uysal
liðin saðlandýðý, fakirlerin, [email protected] hotmail.com
sullarýn halinden daha iyi anlayabileceðimiz bir iklime bizi çaðýran
ilahi ikramýn saðanak halinde
yaðdýðý, Rabbimizin rahmetinin zirveye çýktýðý rahmet ayýna girdik.
Yüce Rabbimiz bu ayý hakkýyla
idrak edip onun rahmet ve feyzinden yararlanmamýzý nasip etsin.
Her zaman yapýlan dua ve
ibadetler makbul olmakla birlikte,
mübarek gün ve gecelerde, ramazan
ayýnda yapýlan dua ve ibadetler ise
daha faziletli ve sevabý daha fazla
olduðu bilinmektedir. Peygamberimiz ramazanýn müminler için
"Rahmet, bereket, maðfiret ayý" olduðunu bildirirken, diðer bir hadiste
ise "Kim kötü söz ve davranýþlarý býrakmazsa, onun yemesini içmesini
terk etmesine Allah'ýn ihtiyacý yoktur. Oruç bir kalkandýr. Sizden biriniz
oruçlu olduðu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri
sataþýr veya kötü söz söylerse 'Ben oruçluyum' desin" buyurur.
Kur'an-ý Kerim'de ise "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip
geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý. Umulur ki
(oruç sayesinde kötülüklerden ve günahlardan) korunursunuz" (Bakara
183) "Ramazan ayý, insanlara yol gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri olarak Kur'an-ýn indirildiði aydýr öyle ise
sizden ramazan ayýný idrak edenler onda oruç tutsun" (Bakara 185)
Orucun dini, ahlaki, ruhi, ferdi, toplumsal yönden ve saðlýk açýsýndan birçok yararý olduðu bilinmektedir. Oruç tutan kimse sýkýntýlara
göðüs germeyi, açlýða susuzluða dayanmayý, nefsine ve iradesine hâkim
olmayý öðrenir. Oruç tutan kimseler açlýðýn ve susuzluðun ne demek
olduðunu bilir, yoksullarýn durumunu nefsinde yaþadýðý için onlara karþý
yaklaþýmý deðiþir. Kalpler ve gönüller oruç sayesinde daha merhametli
bir hale geldiði için yoksullarýn yaþadýklarý güçlüklerin farkýna varýr ve
oruç tutan insanlar baþkalarýna yardým etme alýþkanlýðý kazanýrlar.
Bununla birlikte ramazan ayýnda kurulan iftar ve sahur sofralarý, kýlýnan
teravih namazlarý ve mukabele gibi güzel dini uygulamalarýmýz toplumdaki bireyleri bir birlerine yaklaþtýrýr ve kaynaþtýrýr, bu sayede birlik ve
beraberlilik ruhunun geliþmesine katkýda bulunur.
fitre, sadaka, kefaret, ödünç verme
vb. gibi. Emevi halifesi Ömer Bin
Abdülaziz zamanýnda Þam valisi halifeye þöyle bir mektup yazýyor
"Zekât fonunda epeyce bir para birikti, verecek fakirde bulamýyorum ne
yapayým? Herkesin çalýþmanýn
ibadet sevabý olduðu bilinciyle
hareket ettiði ve zekâtýný düzenli bir
þekilde verdiðinden dolayý fakir
kalmamýþ. Halife: "Öyle ise maddi
imkâný
bulunmayan
gençleri
evlendir. Çeyizlerini al, düðün giderlerini karþýla, oradan artaný da zengin
olduðu halde borçlu olanlar varsa
onlara ödünç ver" der.
Ramazan ayý; maddi ve manevi birçok güzellikleri içinde
barýndýran, kýlýnan namazlarýn, tutulan oruçlarýn verilen zekât, fitre ve
sadakalarýn bir e 700den baþlayan sevaplarla manevi doyuma ulaþýldýðý,
günahlarýn affedildiði, yoksullarýn maddi olarak sýkýntýlarýný giderdiði,
birlik ve beraberlik ruhunun zirveye ulaþtýðý bir aydýr.
Bizler bu güzellikleri yaþarken Suriye,Irak,Arakan,
Myanmar,Doðu Türkistan ve daha dünyanýn birçok yerinde açlýk çeken
can ðüvenligi olmayan mazlum insanlar bizlerden yardým bekliyor.
Ramazan etkinliklerinin ve imkânlarýnýn bir kýsmýnýn bu bölgelere
gönderilmesinin bir ihtiyaç olduðunu düþünüyorum. Ýftar sofralarýmýzý
zengin sofralarýna dönüþtürmek yerine imkânlarýmýzýn bir kýsmýný
onlara ulaþtýrmak belki bizleri de sorumluluktan kurtarýr. Binlerce aç
olan insanlarýn yaþadýðý bir dünyada lüks otel ve lokantalarda, yoksullarýn olmadýðý iftar programlarý, israf ve gösteriþten öte acaba orucun
amacýn ne kadar uygun?
Geçmiþte kýtlýk yýllarýný yaþayan büyüklerimiz hep "Allah kimseyi
açlýkla terbiye etmesin" derlerdi. O kýtlýk yýllarýný geçmiþte atalarýmýzda
yaþamýþ, bugün Suriye v.b ülkelerde yarýn kimlerin baþýna gelir bilemeyiz. Hiçbir konuda garantimiz yok. Yüce Rabbimiz "Ant olsun ki sizi
biraz korku ve açlýk, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme
(fakirlik) ile deneriz. Sabredenleri müjdele" (Bakara 155) buyuruyor.
Mal, mülk, saðlýk her þey bir emanettir, fakirin hakký olan zekâtý vermemek ise kiþinin kendisine yaptýðý en büyük ihanettir. Týka basa
karnýný doyurup, yan gelip yatarak Allah'ým verdiðin nimetlere þükürler
olsun demek þükür deðildir. Malýn þükrü; zekât, fitre, sadaka olarak vermekle, vücudun ve saðlýðýn þükrü ise ibadetlerle ve salih amellerle olur.
Yüce Rabbimizin birilerini yoklukla imtihan ederken bizleri de varlýkla
ve bollukla imtihan ettiðini unutmamak gerekir.
Bu gün sadece Türkiye'de ki ekmek israfý Açlýk çeken Afrika'da
ki birkaç ülkenin ihtiyaçlarýný fazlasýyla karþýlar. Dünya ülkeleri
silahlanmaya ayýrdýðý paralarýn %1'ini yoksul ülkelere gönderse açlýk
diye bir problem kalmaz. Müslüman'ým diyen insanlar zekâtlarýný
düzenli bir þekilde hakkýyla verseler yine açlýk ve yoksulluk diye bir þey
kalmaz. Sorun insanlarýn ihtiyacýndan fazla hoyratça ve gereksiz yere
israfta bulunmalarý, nimeti saygýsýzca ve þükürsüz bir þekilde israf
etmeleridir.
Ýyilik ve güzelliklerin yaaygýnlaþmasý, kötülüklerin önlenmesi ve
insanlarýn ihtiyaç ve sýkýntýlarýnýn giderilmesi için, herkes üzerine
düþeni yaparsa, inþallah hem sorumluluktan kurtulur hem de birçok
þeyin yoluna girdiðini görür, Rabbimizin rýzasýný kazanýr, hem de 1'e
700 den baþlayan sevaplarla ramazanýn rahmetinden yararlanmýþ oluruz. Ramazanýnýz mübarek, ibadetleriniz makbul amelleriniz kabul
olsun.
VAHYÝN IÞIÐINDA
Rahmet Ayý
Ramazan
Dinimiz birlik ve beraberlik dinidir. Saðlýklý bir fert toplum iliþkisinin kurulabilmesi için her türlü tedbiri almýþtýr. Kur'an-ýn deyimi ile
"Müminler ancak kardeþtirler." (Hucurat 10) "Ýnsanlar için ortaya
çýkarýlan doðruluðu buyuran, fenalýktan alý koyan, Allah'a inanan hayýrlý bir topluluktur" (Âl-i Ýmran 110) yine Kur'an-ýn deyimi ile aþýrýlýklardan arýnmýþ baþka topluluklara örnek olma özelliðine sahip orta yolda,
iyilikte yarýþan ve birbirlerinin yardýmcýlarý olan, zenginlik kaynaklarýnýn belli ellerde birikerek sosyal adalet dengesinin bozulmasýna
müsaade etmeyen bir toplumdur.
Dinimize göre çalýþmak ibadetten sayýlmýþtýr. Alýn teri ve emek
övülmüþtür. Tembelliðe ve miskinliðe kesinlikle yer verilmemiþtir.
Peygamberimizin tembel tembel oturan bir kiþiye selam vermediði
rivayet edilir. Yine Peygamberimiz "Kiþinin kendi el emeði ile
kazandýðýndan daha hayýrlý bir lokma yoktur" Buyurmuþtur. Ýhtiyaç
sahibi olan çalýþma gücü veya imkaný bulunmayan, özürlü olan veya
doðal bir afetle karþý karþýya kalan ve çaresiz olan insanlarýn
ihtiyaçlarýný gidermek içinde, dinimiz bir çok tedbir öngörmüþ; zekat,
Geçmiþe mektup 2
Ayný binada oturan insanlar biribirileri ile
hiç tanýþmadan ve selam vermeden hayat geçiriyorlar.
Tefekkür
Artýk öyle mahalle bahçe- Dünyamýz
sinden su çekmek gibi zahmetler yok.
Çeþmeler evlere geldi nine.
Mutfakta, tuvalette, banyoda devamlý çeþmeler var.
Gece artýk yatsýdan sonra
vurup kafayý yatmak yok.
Elektrik var elektrik.
Raþit Yücel
Her taraf ýþýl ýþýl.
rasityü[email protected]
Öyle odun ve tezek kullan- corumhakimiyet. net
malar bitti.
Borular ile ocaklara gaz geliyor gaz.
Ne tandýr nede ateþ ocaklarý…
Artýk evler de ekmek ve çörek yapma devri kapandý.
Ekmekleri fýrýnlardan ve marketlerden alýyoruz.
Eskiden hani sizler bað ve bahçelerde çalýþýp,gelirken çýlý çýrpý getirirdiniz.
Þimdi her þey büyük marketlerden alýnýyor.
Bakkal
Ahmet aða ,bakkal hüseyin efendiler tarihe
karýþmak üzere.
Haa unutuyordum;
Evlerde dam ve samanlýklar falan yok.
Ýnekler ve koyunlar sadece köylerde kaldý.
Yaðýmýzý da sütümüzü de ,yoðurdumuzu
da para ile alýr olduk.
Sakýn heyecanlanma.
Zaman deðiþti asýr baþkalaþtý.
Artýk yeni gelinler gelinlik falan yapmýyor.
Kaynanalýk tarihe karýþtý.ne eski gelinler
var,
Nede eski kaynanalar.
Boþanmalar gittikçe artýyor.
Resmi ve özel yerlerde artýk bayanlarda çalýþýyor.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
Gezmek, yeni yeni mekânlar
görmek Avrupalýlardan daha çok
biz Türklerin hayalidir. Ankara'daMilli Eðitim Müdürlüðü
ki Nesrin hanýmlar, Mehmet beyler
Sivil Savunma Uzmaný
kadar, köydeki Hatice teyzeler, Ahmet dayýlar da gezmeyi ister. Lakin
gel gör ki, 'Gönlümüz hoþ ve cömert / lakin bütçemiz baþýmýza
dert' misali gönülleri isterken kaderleri güler. Çünkü ekonomik sebepler buna engeldir. Diðer taraftan belki de dünya da bizler kadar;
bebeleri (çocuklarý) geç, bebelerin
BEBELERÝNÝ (torunlarý) düþünen
ve onun için koþuþturan, amirse,
memursa maaþým düþecek diye
emekliliði 65 yaþýna kadar düþünemeyen ikinci bir millet yoktur. Bazen de ebenin dedenin diþinden týrnaðýndan artýrarak kýrk yýlda biriktirdiðini hayýrsýz torunlar kýrk günde bitiriverir. Bazen de daha acýklýsý bu zamana kadar verdiðiniz
emekler isabete bile geçmez. Düðünlerde-bayramlarda bile aranýp sorulmazlar. Eskilerin tabiriyle siz bir bað verirsiniz ama bir salkým
üzüm ikramýný layýk göremezler. Çevrenize baktýðýnýzda bunun örneklerini görebilirsiniz.
Rivayettir ki Avrupalýlar '11 ay eþ… gibi çalýþýp 1 ayda sýnýrsýz
yerler, içerler, gezerler' Liseyi bitiren bir delikanlý sýrtýna çantasýný alýp
dünya turuna çýkar. Anne- babanýn gözü arkasýnda kalmaz. Bizler liseyi bitiren çocuðumuzu þuradan Ýstanbul'a göndermeye korkuyoruz.
Tabi bunun çeþitli sebepleri var. Bu baðlamda dünya turuna çýkan
Hollandalý bir Turist bir ay sonra Çorum'a gelir. Dünya turuna çýkmayý göze alan insan herhalde sýradan deðildir. Biraz akýllýdýr, planlý
programlýdýr. Arabasýnýn 60 bin km'lik bakýmýný yaptýrmak için Skoda Octavia servisi olan þehirleri tercih eder. Gezi çerçevesinde karavanayý Ortaköy'de býrakýr ve Çorum Skoda Octavia servisine gelir.
(Gerisini servis sahibi komþum Fatih Kantar abimizin 2011'de anlattýðýný kendinden dinleyelim.) Önce dil problemi yaþanýr. Çözüm için
Fatih Bey, Almanya'da çalýþmýþ birini bulur. Hollandalý Turist arabasýnýn 60 bin km'lik bakýmýný yaptýrmak istediðini söyleyince, bu arabanýn bakýmýnýn Avrupa'da 30 bin km'de bir olduðunu ve dolaysýyla
daha 15 bin km kaldýðýný söyleyince, Hollandalý turist 'bulunduðum
ülke þartlarýna uymam gerekir. Sizin yollar tozlu, bozuk. Seyahate çýkmadan Hollanda da ki servise sordum, 'Türkiye þartlarýnda 15 bin km
de yaptýr' dediler. Dolaysýyla kendim ve trafikteki diðer sürücülerin
Mahir ODABAÞI
güvenliði için yaptýrmam gerekir.'
Der. Araba bakýma alýnýr ve yapýlacaklarýn listesi eline verilir. Hollandalý Turist fabrikanýn önerdiði parçanýn aynýsý mý diye yapýlanlarý tek
tek usanmadan kontrol eder. En son
yað deðiþimine sýra gelir. Fabrikanýn
önerdiði yaðdan farklý olunca 'BU
YAÐ OLMAZ, KABUL EDEMEM
'der. Ýstediði yaðýn 4 lt sinin 300 TL
olduðu, dolaysýyla Çorum'da kullanýlmadýðý ancak özel talep halinde
getirttirildiði ve bunun içinde beklemesi gerektiði söylenir. Olsun der,
'fabrika onu önerdiyse pahalý da olsa aynýsýný kullanmam gerekir' deyince, genel merkez aranýr ve istediði marka yað getirttirilir. Biz ne deriz, 'sen bilirsin bir an önce iþimiz
görülsün…'
Bu arada turiste çay, pasta, börek ikram edilir. Yemek teklif edilir. Bu durum çok hoþuna gider. Bunu 'Türkiye - Çorum Skoda Octavia servisine gittim. Çay, pasta börek, yemek ikram edildi. Ýlgi gösterildi' diye Skoda'nýn Çek Cumhuriyetindeki fabrikasýna mesaj olarak
atar. Orasý Türkiye de ki genel merkezini arar. Genel merkezde Çorum
Skoda Octavia servisini arayarak TEÞEKKÜR eder.
Diðer taraftan sohbet uzar. Hollandalý turist Çorum müzesini sorar. Bizimkiler tarif etmeye kalkýnca 'yerini sormuyorum, novigasyon
o iþi sizden iyi yapýyor. Ben size müzenin içinde hangi eserler var?'
onu soruyorum deyince, Fatih abimiz Anadolu tabiriyle kem- küm
eder, her gün önünden geçtiðim halde gitmedim diyemez ve yanýndaki Almancýyý gösterir ama maalesef oda gitmemiþtir…
Sonuç mu? Ne olur ne olmaz bakarsýn; 'bir Molla Kasým gelip
hesaba çeker' misali ikinci gün ilk iþ olarak ÇORUM MÜZESÝNÝ ZÝYARETE giderler. Sahi unutmadan sorayým, elin adamý ta Hollanda'dan, Almanya'dan gelip Ortaköy'ü - Boðazkale'yi - Çorum müzesini geziyor. Burnumuzun dibinde olan buralarý ve tarih kokan diðer Ýskilip, Osmancýk gibi ilçelerimizi aile boyu bir defa gezebildik mi?
(yazara eleþtiri - öneri: 536 568 11 41)
Çorum’da
Hollandalý Turist
ve Müze
*
BÝR SORU- bir cevap: Rotasyonlara en çok kim sevinir? 'RELÝCEYÝLKAN'
2.8932
2.8937
2.1243
2.1250
Gram
ALIÞ
89,82
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
ÖZÇETÝN
GARANTÝEV.13.SK. OPET
BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA
ARKASI-BUHARA
SAÐ.OCAÐIYANI 227 35 52
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
KULE
ESER
Enise AÐBAL
Düzeltmen
EÐÝTÝM
VEFAT EDENLER
1- Çalyayla Köyü' nden gelme, Arap, Hüseyin, Hasan ve Vedat
KATIKÇI ile Nilüfer SOLMAZ' ýn annesi; Þerife KATIKÇI
2-Hayat Ambalaj çalýþaný Selim SÝZGEN ve Seçil ÝME' nin
babasý, Muhittin ÝME' nin kayýnpederi; Kadir SÝZGEN.
3-Alaca, Dereyazýcý Köyü' nden gelme, Halil YILDIRIM' ýn gelini,
Hüseyin YILDIRIM' ýn eþi; Satý YILDIRIM.
4-Zafer BAYKARA ve Selma ÇÖMÜZ' ün babasý, Gazi ÇÖMÜZ'
ün kayýnpederi, Þoför Esnafýndan; Metin BAYKARA.
5-Ýsmail, Yaþar ve Abdullah GENÇOÐLU ile Sanayi Esnafýndan
Fazlý ÝLCÝ' nin annesi; Asiye GENÇOÐLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
PAZAR
FATÝH CAD. NO:48/A ( 23
NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI ) 226 79 64
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Foto Muhabirleri
OSMANCIK CAD.
NO:44/C (ULU CAMÝ YAZI ÇARÞISI ARASINDA) 212 28 57
SÖNMEZ
89.87
Yýl:24 Sayý: 6933
28 HAZÝRAN 2014
CUMARTESÝ
ÞAHÝN
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 95 92
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI
234 73 00
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 223 13 08
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
Ercan Daþdan
da istifa etti
Enise Aðbal
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, parti üyeliðinden ve Genel Merkez
Deleðeliðinden istifa etti.
2007 yýlýnda il yönetim kurulu üyeliði,
2009 yýlýnda Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, 2009 yýlýnda Genel Merkez Üst
Kurul Delegeliði, 2010
yýlýnda Yönetici Eðitim
Programý, 2010 yýlýnda
Siyaset ve Liderlik Okulu 3. Dönem Eðitim
Programý, 2011 yýlýnda
Ýl Baþkanlýðý, 2012 yýlýnda Gönül Elçileri Eði-
tim Programý, 2012 yýlýnda Genel Merkez Üst
Kurul Delegeliði ve
2014 yýlýnda Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý
faaliyetlerinde bulunan
ve görev alan Ercan
Daþdan, Milliyetçi Hareket Partisi Üyeliðinden ve Genel Merkez
Deleðeliðinden istifa etti.
Daþdan, istifasýna
iliþkin dilekçesini noter
kanalý ile Genel Merkeze, Ýl Baþkanlýðýna ve
Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna gönderdi.
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, partisinden istifa etti.
(Haber Merkezi)
Boðacýk köyü sedirlerle güzelleþti
Enise Aðbal
Çorum merkez ve
ilçelerine baðlý köylerde
okul, cami, park ve
mezarlýk gibi ortak
kullaným alanlarýnda
aðaçlandýrma ve çevre
düzenlemeleri ile
tanýnan Çorum Anadolu
Köyleri Derneði
(ANAKÖYDER) þimdi
de köy muhtarlýklarý ile
iþbirliði halinde köylerin
ortak kullaným
alanlarýnda
aðaçlandýrma,
mezarlýklarda planlama,
çevre düzenlemesi ve ot
temizliði çalýþmalarý
yürütüyor.
Çevre
etkinliklerine aðýrlýk
verilen Haziran ayý
içinde merkeze baðlý
Boðacýk köyünde
yapýlan çevre
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren
ANAKÖYDER Baþkaný
Avni Eker, “2008 yýlý
Nisan ayýnda köy yolu
kenarlarýna dernek
üyelerimiz ve köy halký
ile birlikte dikilen sedir
aðaçlarýmýzýn muhtarlýk
ve derneðimiz
tarafýndan her türlü
bakým ve sulamasý
yapýlarak saðlýklý bir
þekilde büyümesi
saðlanmýþtýr. 6 yýl önce
diktiðimizde 60 cm
boyunda olan
aðaçlarýmýz þu anda 3 m
kadar olmuþtur. Bu
aðaçlarýmýz Boðacýk
köyünün görünümünü
deðiþtirmiþ olup aðaç ve
çevre konusunda birçok
kiþinin bilinçlenmesine
vesile olmuþtur. Her gün
yüzlerce kiþi bu
aðaçlarýn arasýndan
huzur içinde geçiyor.
Dernek ve muhtarlýk
iþbirliði ile aðaçlarýmýz
yabani otlardan
temizlenerek yangýn
tehlikesine karþý
korunmuþtur.” dedi.
otlardan girilmiyor.
Mezarlýklarýmýz terk
edilmiþ ve kendi haline
býrakýlmýþ ören yerleri
deðildir, oralarda
sevdiðimiz
büyüklerimiz
yatmaktadýr ve her
zaman temiz olmalýdýr.
Rahmetli büyüklerimize
verdiðimiz deðeri bu
þekilde göstermeliyiz.
Bizler dernek
tüzüðümüzde olmasý
nedeniyle köylerimize
yönelik bu
faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Köyde yapýlan
çevre çalýþmalarýna
dernek üyeleri, muhtar
Sadýk Yumurtacý ve
köylüler katýldýlar. Biz
ANAKÖYDER olarak
köy mezarlýklarý ve
ortak kullaným
alanlarýmýzýn medeni
ölçüler içinde temiz ve
Çorum Anadolu Köyleri Derneði çevre çalýþmalarýna devam ediyor.
ANAKÖYDER’e
teþekkür
30 Mart 2014 tarihi
itibariyle bu göreve 3.
kez seçilen köyün
tecrübeli ve çalýþkan
muhtarý Sadýk
Yumurtacý ise, “Köy
yolumuzun
aðaçlandýrma ve yýllýk
temizlik çalýþmasýný
ANAKÖYDER’in
desteðiyle yapýyoruz.
Köyümüz sedir çamlarý
ile tanýþtý. Ayný zamanda
bu sene mezarlýðýmýz
yabani otlardan
temizlendi ve ilaçlandý.
Bize destek olan
ANAKÖYDER üyeleri
ve köy sakinlerine
teþekkür ediyorum,
köyümüzün geliþmesi
adýna her türlü
çalýþmaya devam
edeceðiz. Ortak
kullaným alanlarýmýzýn
çok temiz ve düzenli
olmasýna öncelik
vereceðiz.” diye
konuþtu.
Eskice’de örnek
çalýþma
Boðacýkköyünde sedir fidaný dikildi.
Mezarlýk otlardan
temizlendi
Boðacýk köyü
mezarlýðýnda da yabani
otlarýn temizlenmesi
çalýþmasý yapýlarak rahat
bir þekilde ziyaret
imkâný saðlandýðýný
belirten Eker, þöyle
konuþtu; “Maalesef köy
mezarlýklarýmýz
planlama ve temizlik
açýsýndan iyi bir tablo
sunmuyor. Mezarlarýn
yerleþim düzeni çok
düzensiz, mezarlýkta
kendiliðinden yetiþen
çalý türü bitki ve yabani
otlar buralarda rahat
dolaþmamýzý engelliyor.
Mezarýmýzýn baþýnda
rahat bir þekilde dua
okuyabilmek için
etrafýnýn açýk ve gayet
temiz olmasý gerekir.
Ama bir çok köy
mezarlýðýna yabani
rahat gezilebilir yerler
olmasý için
çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz.”
Köy mezarlýðý otlardan temizlendi.
Eskice köyünde örnek bir çalýþma yapýldý.
Merkez Eskice
Köyü Muhtarý Ünal
Bozok'un talebi üzerine
köy mezarlýðýnda ot, çalý
temizliði ile budama
çalýþmalarýnýn da
yapýldýðýný kaydeden
Eker, imece usulü
çalýþmaya köy muhtarý
Ünal Bozok, muhtar
üyeleri, köy bekçileri ve
köy halký ile
ANAKÖYDER görevli
eleman ve üyelerinin
katýldýðýný ve mezarlýðýn
tertemiz olduðunu
söyledi.
30 Mart 2014 tarihi
itibariyle bu göreve
seçilen köyün genç
muhtarý Ünal Bozok da,
“Mezarlýðýmýzý çalý ve
yabani otlar istila
etmiþti.
ANAKÖYDER’in
görevli iþçi ve köy
sakinlerimizin
çalýþmalarý ile
mezarlýðýmýz
temizlendi. Bize destek
olan ANAKÖYDER
üyeleri ve köy
sakinlerine teþekkür
ediyorum. Köyümüzün
geliþmesi adýna her türlü
çalýþmaya hazýrým.
Ortak kullaným
alanlarýmýzýn çok temiz
ve düzenli olmasýna
öncelik vereceðiz. Üye
arkadaþlarým ve köy
sakinlerimizin de
desteði ile köyümüz için
5 yýl boyunca en iyisini
yapmayý hedefliyoruz.
Ýnþallah benzer
çalýþmalarýn diðer
köylerde de yapýlmasýna
vesile oluruz.” dedi.
www.corumhakimiyet.net
Körpýnar’a hayýrlý
olsun ziyareti
Ziraat Odasý yönetimi TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar’ý kutladý.
Enise Aðbal
Çorum Ziraat
Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan,
TOÇBÝR-SEN Ýl
Baþkaný Yusuf
Þahinbaþ ve sendika
yöneticileri Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu
(TKDK) Ýl
Koordinatörlüðü’ne
atanan Hakan
Körpýnar’ý
makamýnda ziyaret
etti.
Kendisine
baþarý dileklerinde
bulunan Sayan ve
Þahinbaþ’a
ziyaretleri için
teþekkür eden
Körpýnar, TKDK’nýn
çalýþmalarý hakkýnda
Ziyarette kurumlar arasý iþbirliðinin önemine deðinildi.
hakkýnda bilgi verdi.
Çorum için
TKDK'nýn yapmýþ
olduðu özverili
çalýþmalardan söz
eden Çorum Ziraat
Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan,
çalýþmalar için
teþekkür etti.
TOÇBÝR-SEN
Ýl Baþkaný Yusuf
Þahinbaþ ve sendika
temsilcileri, sendikal
anlamda her zaman
TKDK'nýn yanýnda
olduklarýný ifade
ettiler.
TÜMEP 2. dönemi baþlýyor
Hurþit Bozkurt
Basýn Yayýn ve Enformasyon
Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan, öncelikli olarak
Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoðu,
Orta Asya ve Afrika ülkelerinden
olmak üzere yabancý genç medya mensuplarýnýn
mesleki bilgi ve deneyimlerini arttýrmayý, Türkiye'nin tanýtýmýna katký saðlamayý, katýlýmcýlarýn
geldikleri ülkeler ile ülkemiz arasýnda iletiþim kanallarý oluþturmayý hedefleyen, farklý coðrafyalarýn
farklý ihtiyaçlarýna hitap edebilecek bir eðitim ve tanýtým programý olarak tasarlanmýþ olan, ilki 2 Aralýk 2013 ile 13 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda 7 farklý Balkan ülkesinden 16 genç medya mensubunun
katýlýmý ile gerçekleþtirilen Türkiye Medya Eðitimi
Programýnýn (TÜMEP) ikinci dönemi 30 Haziran
2014 ile 19 Temmuz 2014 tarihleri arasýnda 4 farklý Orta Asya ülkesinden (Moðolistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan, Tacikistan) 16 genç medya mensubunun katýlýmý ile gerçekleþecek.
Teorik ve uygulamalý eðitimlerin yaný sýra, tamamlayýcý sosyal
faaliyetleri (ziyaret, gezi, resepsiyon vb.) de içerecek þekilde tasarlanan TÜMEP üç hafta sürecek.
Ýlk hafta eðitim programý
Anadolu Ajansý (AA) ile iþbirliði çerçevesinde ortak hazýrlanan eðitim programý doðrultusunda Anadolu Ajansý tarafýndan gerçekleþtirilecek. Ýkinci
hafta programý, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ortak hazýrlanan eðitim programý
doðrultusunda TRT tarafýndan uygulanacak.
Üçüncü hafta programý, Ankara’da bazý kurumsal ziyaretler ve temaslar gerçekleþtirilmesini
müteakip Ýstanbul'da devam edecek. Katýlýmcýlar,
Ýstanbul'da bir yandan önde gelen medya kuruluþlarýndan bazýlarýný ziyaret ederek Türk medyasý hakkýnda bilgi edinme fýrsatý bulacaklar diðer yandan
da tamamlayýcý nitelikteki sosyal faaliyetler kapsamýnda Ýstanbul'u tanýtýcý nitelikte programlara katýlacaklar.
Bayan kuaförler denetlendi
Yüksel Basar
Osmancýk Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan ilçedeki bayan kuaförleri denetlenerek eksikleri bildirildi.
Denetlemelerle ilgili
açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, “Hemþerilerimizin saðlýðý bizim
için her þeyden önemlidir.
Temiz ve saðlýklý ortamlarda alýþveriþ yapmalarýný isteriz. Bu nedenle bayan personelimiz ve Zabýta Müdürlüðüne baðlý
ekiplerimiz baþlarýnda Zabýta Müdürümüz ile birlikte ilçemizde bulunan
14 bayan kuaförünü denetlediler.” dedi.
Hijyen ve insan saðlýðý açýsýndan eksikleri
bulunan 10 kuaföre eksiklerini gidermeleri için 1
hafta süre verilirken, eksiksiz ve herþeyi kriterlere
uyan 4 kuaför esnafýna da
teþekkür edildi.
Denetlemelerin ilerdeki dönemlerde de devam edeceðini belirten
Baþkan Karataþ, “Halk
saðlýðýný doðrudan ilgilendiren bu tür iþyerlerinin denetiminde ihmâl ya
da tavizi asla kabul etmeyeceðimizin bilinmesini
isteriz." dedi.
Osmancýk Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri ilçedeki bayan kuaförleri denetledi.
Hijyen ve insan saðlýðý açýsýndan eksikler belirlendi.
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýlçe müftüleri
Ortaköy’de toplandý
15
Enise Aðbal
Toplantý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda yapýldý.
Ortaköy Ýlçe Müftülüðü’nün ev sahipliði
yaptýðý Ýlçe Müftüleri Toplantýsý, Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk ve Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç
ile Ahmet Süzen’in de katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Toplantýda, Camiler ve Din Görevlileri
Haftasý’nda yapýlacak Kur'an-ý Kerim’i Güzel
Okuma Yarýþmasý ile Ramazan ayýnda yapýlacak
yaz Kur'an kuýrslarý çalýþmalarýn yanýnda aile,
irþat ve rehberlik çalýþmalarý hakkýnda fikir
alýþveriþi yapýldý.
Toplantý sonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk
ile diðer ilçelerden gelen müftülere Ortaköy'ün
tarihi ve turistik yerler gezdirildi.
Ortaköy Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü sergisi dün yapýlan törenle açýldý.
Ortaköy HEM’de sergi açýlýþý
Enise Aðbal
Ortaköy Ýlçe Müftülüðü’nün ev sahipliði yaptýðý Ýlçe Müftüleri Toplantýsý Ortaköy’de yapýldý.
Ortaköy’de yýl sonu toplantýsý
Enise Aðbal
Ortaköy'de bulunan ilkokul, ortaokul ve Çok
Programlý Lisesi öðretmenleri yýl sonu toplantýsýnda
bir araya geldi. Kaymakam Ýrfan Toplantý
Salonu’nda yapýlan yýl sonu toplantýsýna tüm
öðretmenler katýldý.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý sene sonu
toplantýsýnda, bütün yýlýn deðerlendirilmesi ile
birlikte TEOG sýnavý, LYS-LGS deðerlendirmesi
yapýlarak, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliði, il
içi ve il dýþý isteðe baðlý yer deðiþtirmeler, okul ve
kurumlarýn ihtiyaçlarý konularý görüþüldü.
Toplantýda konuþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Necmettin Güneþ, bu eðitim öðretim yýlýnda
huzurlu, sevgi ve saygýya dayalý oldukça baþarýlý bir
yýl geçirildiðini ifade ederek, “Bu öðretim yýlýndaki
çalýþmalarýnýzdan dolayý hepinize teþekkür ediyor
baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.” dedi.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý sene sonu toplantýsý düzenlendi.
Ortaköy'de bulunan ilkokul, ortaokul ve Çok Programlý Lisesi öðretmenleri yýl sonu toplantýsýnda buluþtu.
KPSS baþvurularý 8 Temmuz’da
Ortaöðretim ve ön lisans düzeyinde
yapýlacak KPSS için baþvurular 8-24
Temmuz'da yapýlacak. Sýnav, 27-28
Eylül'de gerçekleþtirilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer
verilen duyuruya göre, 2014 KPSS'nin ön
lisans düzeyinde 27 Eylül'de, ortaöðretim
düzeyinde 28 Eylül'de, 2014-KPSS
ortaöðretim/ön lisans kapsamýnda
uygulanacak din hizmetleri alan bilgisi testi
(DHBT) ise 18 Ekim'de yapýlacak.
Sýnava baþvurma iþlemleri, DHBT'ye
ortaöðretim veya ön lisans düzeyinde
katýlacaklar dahil, 8-24 Temmuz'da olacak.
Baþvurular, baþvuru merkezlerince
yürütülecek. Söz konusu merkezler
ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinde yayýmlanacak, baþvuru süresi
uzatýlmayacak.
Sýnava, ortaöðretim ve ön lisans
mezunlarý ile mezun olabilecek durumda
olan adaylar girecek.
Adaylarýn baþvurudan önce sýnav
ücretini yatýrmýþ olmalarý gerekiyor. Sýnav
ücretini yatýrmak baþvuru için yeterli
olmayacak. Sýnav ücretini yatýrmýþ olduðu
halde baþvurusunu kýlavuzda/duyuruda
belirtildiði þekilde tamamlamayan
adaylarýn, baþvurularýný süresi içinde
tamamlamalarý gerekiyor. Baþvuru iþlemini
belirtildiði þekilde tamamlamayanlar sýnava
katýlamayacak.
Ýnternetten bireysel baþvuru yapacak
adaylarýn baþvurularýnýn tamamlanabilmesi
için onay kodunu sisteme girmeleri,
baþvuru ekranýnda "Baþvuru iþlemi
baþarýyla tamamlandý" açýklamasýný
mutlaka görmeleri ve aday baþvuru kayýt
bilgilerinin bir dökümünü yazýcýdan
edinmeleri uyarýsýnda bulunulan duyuruda,
þunlar kaydedildi:
"Baþvuru Merkezi aracýlýðý ile baþvuru
yapan adaylar, aday baþvuru kayýt
bilgilerinde yer alan baþvuru bilgilerinin
doðruluðunu kontrol etmek amacý ile
görevli tarafýndan kendilerine verilen
çýktýyý kontrol ettikten sonra çýktý üzerinde
yer alan onay kodunu görevliye
bildirecekler ve görevli onay kodunu
sisteme girdikten sonra baþvuru
tamamlanacaktýr. Onay kodu girilmeyen
baþvurular tamamlanmayacaðý için
geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Baþvuru merkezleri, resmi iþ gününde
ve resmi iþ saatlerinde baþvuru alacaklardýr.
Ýnternetten bireysel baþvurular 24 Temmuz
saat 23.59’da sona erecektir.
Baþvurusunu tamamlayan tüm
adaylar, baþvuru süresi içinde ÖSYM’nin
internet sayfasýnda bulunan aday iþlemleri
sisteminden (ais.osym.gov.tr) baþvuru
bilgilerini mutlaka kontrol etmeli,
baþvurusunun tamamlandýðýný teyit ederek
sýnavýn diðer aþamalarýnda
gerekebileceðinden aday baþvuru kayýt
bilgilerinin yazýcýdan bir dökümünü
edinmelidir."
Sýnava katýlmak isteyenler kýlavuz ile
aday baþvuru formuna, baþvurma süresi
içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz
daðýtýmý ve satýþý ise yapýlamayacak.
Duyuruda, sýnava baþvuracak
adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri
gerektiði, baþvurularýný tamamladýktan
sonra baþvuru süresi içinde
http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
baþvuru bilgilerini kontrol etmeleri
uyarýsýnda bulunuldu.
Ortaköy Halk
Eðitimi Merkezi
Müdürlüðü sergisi
dün yapýlan törenle
açýldý. Açýlýþa Ýlçe
Garnizon Komutaný
Jandarma Astsubay
Baþçavuþ Erdoðan
Yüksel, Ortaköy
Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir, Ortaköy
Emniyet Amiri
Komiser
Muhammed Ýnan,
Kaymakamlýk Yazý
Ýþleri Müdürü Salih
Eraslan, daire
müdürleri ve
vatandaþlar katýldý.
Serginin açýþ
konuþmasýný
kursiyerlerden
Rukiye Boyacý
yaptý. Boyacý
konuþmasýnda,
“Kendimizin
yaþama þeklini daha
düzenli hale
getirmek için bu
kurslara katýldýk.
Boþ zamanlarýmýzý
deðerlendirerek aile
bütçemize katký
saðlamayý öðrendik.
Bilgi ve
becerilerimizi
artýrdýk. Bizlere bu
imkânlarý
saðlayanlara
teþekkür
ediyoruz."dedi.
Ortaköy HEM
Müdürü Naci
Bayraktar da
serginin hayýrlý ve
uðurlu olmasýný
dileyerek, bazý
sorunlardan
bahsetti. Bayraktar,
“Ýlçemizin
nüfusunun az
olmasýna raðmen
1365 kursiyere
eðitim verdik.
Bunlardan 957
kursiyere belge
verdik . Aþure günü
ve Çanakkale
Þehitler Günü’nü
andýk. Kadrolu
öðretmen
ihtiyacýmýz var.
Öðreticilerimizi
geçici görevli
öðreticilerle
karþýlýyoruz.
Sergimizin hayýrlý
ve uðurlu olmasýný
diliyorum" diye
konuþtu.
Açýlýþýný
Garnizon Komutaný
Jandarma Astsubay
çavuþ Erdoðan
Yücel Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir
ile Emniyet Amiri
Muhammed Ýnan’ýn
yaptýðý sergi
Sergi açýlýþýnda günün önemiini belirten konuþmalar yapýldý.
Açýlýþý ilçe yetkilileri yaptý.
Sergi sonunda katýlanlara çeþitli ikramlar yapýldý.
Sergide yer alan ürünler incelendi.
sonunda Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir,
“Ortaköy’de
yapýlmýþ bu güzel
eserlerden mutluluk
duyuyorum. Yapýlan
el iþi, göz nuru
dökerek hazýrlamýþ
olduðunuz iþlere
hayran oldum.
Ýlçemizin
unutulmaya yüz
tutmuþ iþlerin
gelecek nesillere
aktarýlmasýnda
önemli bir yere
sahipsiniz. Sizleri
ve emeði geçenleri
kutluyorum.
Serginiz hayýrlý ve
uðurlu olsun.” dedi.
Sergi sonunda
katýlanlara çeþitli
ikramlar yapýldý.
16 CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum AssisTT
ile büyüyor
Türk Telekom Grup Þirketi ve çaðrý
merkezi sektörünün liderlerinden AssisTT iþe
alým ataðý baþlattý. 250 yeni müþteri
temsilcisi Çorum çaðrý merkezinde istihdam
edilecek.
Türkiye genelinde 16 ilde 18 çaðrý merkezine sahip contact
center þirketi AssisTT, TTNET müþterilerine hizmet verdiði Çorum
çaðrý merkezi ekibini geniþletiyor. 250 yeni müþteri temsilcisi için
adaylar baþvurularýný sürdürüyor.
AssisTT Çorum çaðrý merkezinde çalýþmak isteyen adaylar
baþvurularýný AssisTT kariyer portalý olan www.assisttkariyerim.com
adresinden yapabiliyor. Kullanýcýlar bu siteden diðer illerdeki açýk
pozisyonlarý da görebiliyor. Adaylarýn 18-35 yaþ aralýðýnda, lise
mezunu olmalarý ve MS Office programlarýný kullanabilmeleri
gerekiyor.
Konu ile ilgili görüþlerini paylaþan AssisTT Ýþe Alým Müdürü
Gökhan Günay, "Çorum TTNET
operasyonumuz için adaylarýmýzýn baþvurusu
sürüyor. www.assisttkariyerim.com kariyer
portalýmýz baþvurular için adaylarýmýza rehber
iþlevi görüyor" dedi.
AssisTT Hakkýnda
AssisTT, Kasým 2007'de yüzde 100 Türk Telekom iþtiraki
olarak kuruldu. Geleneksel çaðrý merkezi iþlevlerinin ötesine geçen
assisTT, satýþ-pazarlama, sosyal medya yönetimi ve mailing gibi
birçok alanda müþterilerine çözüm sunan bir contact center þirketidir.
Türkiye genelinde 16 il ve 18 ayrý lokasyonda yaklaþýk 10 bin
çalýþanýyla hizmet veren assisTT, bir müþteri irtibat noktasýdýr. Türk
Telekom grubuna ek olarak birçok kamu kurumu ve özel þirketlere
stratejik yol arkadaþý olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin en
büyük ikinci çaðrý merkezi assisTT, kýsa zamanda alanýnda
standartlarý belirleyen þirket olmayý hedeflemektedir.
Sungurlu Ramazan’a hazýr
Çorum’un
Sungurlu ilçesi Müftüsü
Ýdris Özarslan, Ramazan
ayý dolayýsýyla müftülük
olarak hazýrlýklarýný
tamamladýklarýný
söyledi.
Bu yýl Ramazanýn
temasý ‘Hiç kimse
kimsesiz kalmasýn’
diyen Ýlçe Müftüsü Ýdris
Özarslan, “Bütün
camilerimizin
temizlikleri yapýldý ve
Ramazan'a hazýr hale
getirildi. Bu sene
hatimle teravih namazý
Hilmi Efendi Camisinde
kýlýnacak. Her öðleyin
ve teravihlerden önce
Ramazan'a özel vaaz
Sungurlu Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan
programlarýmýz olacak.
Tüm camilerimizde
Motosiklet
kazasý
Osmancýk’ta meydana gelen kazada
bir kiþi yaralandý.
Motosiklet sürücüsü M.B.
motosikletiyle Ömer Derindere
Bulvarý’nda seyrederken, M.V.’nun
kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada
yaralanan motosiklet sürücüsü diðer
sürücüden davacý oldu. Haber Merkezi
mukabele okunacak.
Kardeþ aile projemiz ile
zengin bir aile ile yoksul
bir aileyi buluþturacaðýz.
Köylerimizde vaaz
programlarýmýz olacak.
Radyo ve gazeteler
aracýlýðý ile
insanlarýmýzý Ramazan
konusunda
bilinçlendireceðiz. Þehit
ailelerine, emekli
görevlilerimize iftar
programlarýmýz olacak”
dedi.
Özarslan,
“Ramazan ayýnýn
Sungurluda dolu dolu
yaþanmasý için
Müftülük olarak görevli
arkadaþlarýmýzla tüm
imkanlarýmýzý
kullanacaðýz” diye
konuþtu.(ÝHA)
Sungurlu’da
pide 1 lira
Türkiye’nin birçok yerinde pide fiyatlarýna zam yapýlmazken, Çorum’un
Sungurlu ilçesinde de herhangi bir deðiþiklik yapýlmadý. Geçtiðimiz yýl olduðu
gibi bu sene de Ramazan pidesi 1
TL’den satýlacak. Ancak pidenin gramajý düþürüldü. Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmezi, 300’den 250 grama çekildi.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Alaittin Akel,
bu yýl ramazan pidesi satýþ fiyatýnýn 1
TL olduðunu söyledi. Akel yaptýðý açýklamada, "Ortak talepler doðrultusunda
alýnan karara göre, 250 gram Ramazan
Pidesinin 1 TL’den satýlmasýna karar
verildiði kabul edilmiþtir" dedi.(ÝHA)
Öðretmenlere yaz tatili müjdesi
MEB, öðretmenlere sürpriz yaparak yaz tatilini 4 güne öne aldý.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðretmenler için 1 Temmuz'da baþlamasý öngörülen yaz
tatilini dört gün öne çekti. Öðretmenler için yarýn baþlayacak yaz tatili, 1 Eylül'de sona erecek.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn oluruyla
30 Haziran'da öðretmenlerin izinli sayýlmalarýna
iliþkin illere yazý gönderildi. Yazýda, MEB'e
baðlý eðitim öðretim kurumlarýnda görev yapan
öðretmenlerin, Bakan Avcý'nýn onayý doðrultusunda 30 Haziran Pazartesi günü izinli sayýldýklarý bildirildi. Buna göre, öðretmenlerin yaz tatili yarýn baþlayacak; 1 Eylül Pazartesi günü sona
erecek.(AA)
Çorum’un Sungurlu Belediyesi temizlik ekibi, Ramazan
ayý öncesinde tüm camilerinin temizliðini
tamamladý.
Sungurlu Belediyesi temizlik iþleri
ekipleri tarafýndan her
Ramazan ayý öncesinde yapýlan temizlik bu
yýlda yapýldý. Belediye
ekipleri Sungurlu merkezde yer alan camilerde çalýþmalarý bitirirken, camiler Ramazan’a hazýrlandý.
Cami görevlileri
yapýlan bu hizmetten
dolayý belediye ekiplerine teþekkür ederken,
belediye ekipleri ise
tüm camilerin temizliðinin tamamlandýðýný
belirttiler.(ÝHA)
Camiler Ramazan’a hazýr hale geldi.
620 kiþilik iftar çadýrý
Çorum’un
Sungurlu Belediyesi tarafýndan iftar çadýrý
kuruldu. Atatürk
Meydanýnda kurulan iftar çadýrýnda ramazan
ayý boyunca 620
kiþiye iftar yemeði verilecek.
Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, yaptýðý
açýklamada, Ramazan ayý için
gerekli tüm hazýrlýklarýmýzý
yaptýklarýný belirterek,
“Bu
mübarek ayýn
Sungurlu halký
baþta
olmak
üzere coðrafyamýza ve tüm Ýslam alemine hayýrlý olmasýný temenni ediyorum'' dedi.(ÝHA)
Sungurlu Atatürk Meydanýnda Ramazan çadýrý kuruldu.
620 kiþi ayný anda iftar açabilecek.
MEB, öðretmenlere sürpriz yaparak yaz tatilini 4 güne öne aldý.
Þirketler için son günler
Anonim ve limited
þirketlerin sözleþmelerini
Türk Ticaret Kanunu'na
uyumlu hale getirmeleri
için tanýnan süre 30 Haziran'da sona erecek.
Gümrük ve Ticaret
Bakaný Hayati Yazýcý, anonim ve limited þirketlerin
sözleþmelerini, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK)
uyumlu hale getirmeleri
için öngörülen sürenin 30
Haziran'da sona ereceðini
bildirdi.
Yazýcý, yazýlý açýklamasýnda, yeni Türk Ticaret
Kanunu ile þirketlere yönelik reel hayata uygun
birçok yeni düzenleme getirildiðini ve þirketlerin bu
düzenlemelere adapte ola-
Camiler Ramazan’a hazýr
Sungurlu Belediyesi temizlik ekibi camileri temizledi.
Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirmeleri
için tanýnan süre 30 Haziran'da sona erecek.
bilmesi için birtakým geçiþ
süreleri öngörüldüðünü
ifade etti.
Bu kapsamda, anonim þirketlerin esas sözleþmelerini ve limited þirketlerin þirket sözleþmelerini
TTK'ya uyumlu hale getirmeleri için kanunda 1 yýllýk süre tanýndýðýný anýmsatan Yazýcý, þunlarý kaydetti:
"Þirketlerimiz için
tanýnan bu süre 30 Haziran
2014'te doluyor. Þirketlerimizin gerekli deðiþiklikleri yapmamasý durumunda,
sözleþmelerdeki düzenlemeler yerine anýlan tarihten sonra kanundaki ilgili
hükümler uygulanmaya
baþlayacak."(AA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
Birkaç hafta
Þahin ERTÜRK
önce Çorum'da,
Saat Kulesi'nin
yanýnda kitap fuarý açýlmýþtý. Ýkindi sonuydu, kitap
fuarýný gezmeye
gittim. Kýsa sürede gezer, sonra
baþka iþlerime bakarým diye düþünmüþtüm. Öyle olmadý. Yeni, güzel
ve etkileyici kitaplar vardý tezgahlarda. Onlarý görünce, diðer
iþlerimi erteleyip kitaplarý dikkatle incelemeye
baþladým.
Edebiyatla, tarihle, felsefeyle, ilahiyatla,
iktisatla, sosyolojiyle, psikolojiyle ilgili yüzlerce kitap vardý ilgi alanýma giren. Ki, bunlarýn
pek çoðu benim bu güne deðin görmediðim
eserlerdi. Yeni yazarlar, yeni þairler, yeni araþtýrmacýlar, yeni çevirmenler eserleriyle karþýmdaydý. Görebildiðim kadarýyla, bu durum düþünce, kültür ve sanat hayatýmýzýn canlýlýðýna
iþaret olarak kabul edilebilir.
Eserlerin bazýlarýný ayak üstü incelemeye
çalýþtým. Konularýný, onlarý iþleyiþ biçimlerini,
üsluplarýný tazelik içerisinde gördüm. Yeni
araþtýrma ve incelemeler neticesinde farklý yorumlama cabalarýnýn varlýðýný sezdim. Bu da
beni sevindirdi. Hayatýmýzýn duygu ve düþünce tarafýný oluþturan hemen her konu kitaplarýn
konularý arasýndaki yerin almýþtý. Ýyi ki, bu çalýþmalar yapýlýyor diye düþündüm. Üniversitemizin açýlýþýyla birlikte Çorum'daki kitap potansiyelinin çeþitlenerek artýðýný biliyordum
ama bu denli arttýðýný fark etmemiþtim.
Ülkemizin fikri gündemi canlý ve zengin.
Dünyaya açýk bir fikri hayatýmýz var. Ele alýnan
konular yerelden evrensel olana doðru açýlýþ
gösteriyor. Bu da okur yazarýmýzýn güzel bir
özelliði. Farklý medeniyetlerin, farklý kültürlerin , deðiþik coðrafyalarýn fikri yaþamlarýyla,
sanat ve kültürleriyle yakýndan ilgilendiklerini
anlýyoruz kitap dünyamýzýn.
Kitaplarý incelerken, bilhassa 21. yüzyýldan itibaren Avrupa Birliði ile ilgili kitaplarýn
fazlalýðý dikkatimi çekti. Bunun yaný sýra þehirleþme, insan haklarý, demokratikleþme, dinin insan ve toplum hayatýndaki yeri, ekono-
Kitaplar ve
konular
mik sistemler,
dünyadaki siyasi
geliþmeler, modernleþme sorunlarý, insan ve
göç iliþkisi, eðitim, insanýn kendini geliþtirmesi
gibi modern dönemin evrensel
konularýný neredeyse hepsini
içeren kitaplar
Hürriyet Parký'nýn yaný baþýndaki tezgahlardaydý. Bu noktada þunu belirtmeden geçmemeliyim: Ýnsan
haklarý bir çok kitabýn neredeyse ortak konusuydu. Eserlerde insan haklarý olabildiðince
geniþ açýlardan ele alýnýp iþlenmiþti. Edebiyat
alanýnda fazlasýyla iþlenmeyen insan haklarýnýn
düþünce zemininde bu denli yoðun iþleniyor
olmasý demokrasi kültürümüzün fikri tarafýnýn
zenginleþmesi bakýmýndan yerinde bir çalýþmadýr. Çünkü, modern uygarlýklarýn ve demokratik hayatýn temel deðerleri insan haklarý noktasýnda odaklanýyor.
Diðer dikkat çeken bir nokta da dengeli
beslenme-spor ve saðlýk baðlamýndaki konularýn iþlendiði eserlerin fazlalýðýydý. Dumansýz
Hava Sahasý adlý kampanya ile kapalý alanlarda sigara kullanýmýnýn yasaklanmasýnda güzel
bir baþarý kazandý milletimiz. Gündemde yer
edinen bu konu izleðinde, artýk bir çok yazarýmýz, beslenme, spor ve saðlýklý yaþam konusunda halkýmýzýn bilgilendirilmesi çerçevesinde eserler yazmaya baþladý giderek artan düzeyde.
Bir ara çevreme baktýðýmda, kitaplarla ilgilenenlerin çokluðunu gördüm. Her yaþtaki
kitapseverlerle ayný havayý teneffüs etmek ne
güzel! Kitaplar, kasetler, dergiler .. Açýkçasý
özlemiþ olduðumu hatýrladým böylesi ortamlarý. Binlerce eseri alýp özel kütüphaneme yerleþtirme isteðini duyumsadým birden bire. Bu özel
kütüphane meselesi eski bir hayalimdir. Öyle
bir kütüphaneye sahip olmak, doyasýya okumak,sonra yazmak. Hayalle gerçeðin farklýlaþtýðý,kesiþtiði alandýr ya yaþam bir manada.
Neyse.. Fuardan istediðim kitaplarýn hepsini
alamadýysam da bir kaçýný satýn aldým. Onlarý
okudukça, sevincim tazeleniyor.
DEÐÝNMELER
Bizleri yoktan var
eden,varlýðýndan haberdar
Tahir KILIÇ
eden,bizlere türlü türlü niÝl Müftü Yardýmcýsý
metler verip bizleri besleyip
büyüten Yüce Allah'a sonsuz
þükürler olsun ki;ferdi hayatta dindarlýðýn, sosyal hayatta
huzur, dayanýþma ve kaynaþmanýn yoðun olarak yaþandýðý af, maðrifet ve bereket
mevsimi olan Ramazan ayýna ulaþmýþ bulunuyoruz.
Yýl içerisinde gönüllerin
yumuþadýðý, rahmet kapýlarýnýn açýldýðý geceler, günler ve
aylar vardýr. Ýþte bunlardan biri de Peygamberimiz (s a
v)'in "Evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtuluþtur" diye haber verdiði Ramazan ayýdýr.
Bu ayda cennet kapýlarý ardýna kadar açýlýr. Cehennem kapýlarý sýmsýký kapatýlýr. Baþýmýzýn belasý þeytanlar
da zincirlenir. Yani hiç kimse Ramazan Ayý'nda günah iþleyipte,beni þeytan kandýrdý,diyemeyecek. Neden?Çünkü
bu ayda þeytanlarýn baðlanmýþ, zincirlenmiþ olduðu Hadis-i Þerif'le beyan olunmuþtur.
Bundan baþka bir düþmanýmýz daha var ki, o da nefistir. Nefsin de hakkýndan gelen oruçtur, açlýktýr. Oruç
tutulduðunda nefis açlýkla baðlanmýþ olacak. Böylece
bizleri günaha sürükleyen, ibadet etmemize mani olan ve
ebedi mutluluðumuza kasdedip ahiretimizi cehenneme
çevirmeye çalýþan iki düþman; þeytan ve nefisten bu mubarek ayda bir nebze kurtulmuþ sayýlýrýz.
Elhamdülillah, Ramazan-ý Þerif'in hürmetine, þeytandan kurtarmamýzýn sebebiyle camiler dopdolu. Teravihler,hatimler,oruçlar. . . Ne olurdu tüm senemiz Ramazan
ayý gibi olsa. Camiler cemeatle dolsa. Kur'an'lar okunsa,
hatimler, vaazlar, haramdan sakýnmalar. . . Ne güzel, ne
hoþ.
Ramazan ayýnýn geldiðine sizlerin ne kadar sevinç
duyduðunuza hüsnü zanným var. Bu ayýn geldiðine sevinenlere bakýn ne müjde var. Rasulullah (s. a. v) buyuruyor ki:"Kim Ramazan ayýnýn geldiðine sevinirse Cennet
o'na vacip olur".
Bu ay; öðrenmek, anlamak ve gereklerini yerine getirmek üzere okuyan herkesin zihninde ve kalbinde farklý, kalýcý ve derin izler býrakan yeryüzünde en çok okunan
Kur'an-ý Kerim'in indirildiði bir aydýr. Ayrýca nimetlerin
kadrinin bilinmesine vesile olan, insanda þükran hisleri
17
uyandýrarak yoksullarýn çaresizlerin halinden anlama þuuru veren ve bizleri sabýr denilen en yüksek ahlaki bir meziyete eriþtiren oruç ibadetinin farz kýlýndýðý bir aydýr
Ramazan ayýnýn ve oruç
ibadetinin önemi Kur'an-ý Kerimde þöyle ifade edilmektedir: "Ramazan ayý öðle bir aydýr ki onda Kur'an indirilmiþtir Kur'an ise insanlara yol
göstericidir Doðruyu eðriden,
hakký batýldan ayýran delillerin kaynaðýdýr Kim o aya kavuþursa onu oruçla geçirsin " Bir baþka Ayet-i Kerime de
ise Cenab-ý Allah þöyle buyurmaktadýr:"Ey iman edenler!
Oruç sizden önceki ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de
farz kýlýndý Umulur ki bu sayede (kötülüklerden) korursunuz. "
Maddi ve manevi sayýsýz güzelliklerin yaþandýðý ve
mükafatlarýnýn sýnýrsýz olarak verildiði onbir ayýn sultaný
Ramazan Ayý'ný çok iyi deðerlendirmeliyiz Özümüze dönerek gaflet ve cehalette geçen günlerimizi sorgulamalý,
hata ve günahlardan temizlenme isteðimizi artýrarak kendimizle hesaplaþmalýyýz Ýyi ve güzel davranýþlarý artýrarak, geçici ve kötü þeyleri de terk ederek onbir ayýn geride býraktýðý manevi kirleri temizlemeye çalýþmalýyýz
Ramazan ayý oruç ayýdýr, Kur'an ayýdýr. Kýyamete kadar insanlýða ýþýk tutacak Kur'an-ý Kerim bu ayda indirilmeye baþlanmýþtýr Bin aydan daha hayýrlý Kadir gecesini
içinde barýndýrmaktadýr Sevgili Peygamberimiz (s a v)
inanarak ve hikmetinin þuuruna vararak bu ayýn gündüzlerini oruç tutarak gecelerini namaz kýlarak geçiren kiþinin geçmiþ günahlarýnýn affedileceðini müjdeliyor
Bu ayýn feyiz ve bereketinden azami derecede istifade etmeye çalýþalým Akrabalarla olan iliþkilerimizi artýralým Ýhtiyaç sahiplerini görüp gözeterek dertlerine daha
fazla yardýmcý olmaya çalýþalým Fert ve toplum olarak
huzura, sevgiye ve saygýya, yardýmlaþmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacýmýz vardýr Günlük hayatýmýzda kiþisel zaaflardan dolayý ortaya çýkan bir takým eksiklikleri ve
hatalarý Ramazan ayýný fýrsat bilerek giderelim Hiç kimse
kimsesiz kalmasýn bu Ramazan ve her zaman.
Bu vesile ile Ramazan Ayýnýn bütün Ýslam alemine,
aziz milletimize ve tüm insanlýk alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederim.
Selam ve dua ile…
Ramazan ayýna
girerken
Aþýrý sýcaklarda alýnmasý gereken önlemler
Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nün, Ramazan ayýnýn
ilk haftasýnda sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde
seyredeceði yönündeki uyarýsýyla birlikte, güneþin zararlý
etkileri ve aþýrý sýcaklardan korunmak için alýnmasý
gereken önlemleri hatýrlatmakta yarar var. Yazýn sýcak
günlerinde, sýcaklarýn çeþitli saðlýk problemlerini de
beraberinde getirebileceðini unutmayalým.
Sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak, vücut ýsýsý artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum saðlamaya
çalýþmaktadýr. Normalde terleme ile vücut ýsýsý dengede
tutulmaya çalýþýlýr. Ancak aþýrý sýcaklarda sadece terleyerek vücut ýsýsý dengede tutulamaz.
Ramazan boyunca hem yeterli sývý almaya hem de
dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Uzun açlýk
sonucu kan þekerinin düþmesi baþka rahatsýzlýklarý
beraberinde getirir. Yüksek ýsý ve nem vücuttan terleme ile
sývý-elektrolit kaybýný artýrýr. Aþýrý sývý ve elektrolit kaybýna baðlý olarak bayýlma hissi, baþ dönmesi, bulantý, dikkat
daðýnýklýðý gibi saðlýk problemleri oluþabilir. Özellikle tuz
ve su dengesi Ramazan'da daha da önem kazanýr.
düzenleyen terleme mekanizmasýnýn bozulmasýna baðlý
olarak, vücut sýcaklýðýnýn düþürülememesidir. Vücut sýcaklýðý 10-15 dakika içinde 40-41 °C veya üstüne çýkabilir.
Acil olarak tedavi edilmez ise kalýcý hasara veya ölüme
neden olabilir.
Belirtileri:
Deri kuru, kýrmýzý ve sýcaktýr, terleme yoktur.
Bulantý kusma baþ aðrýsý, baþ dönmesi, göz
çukurlarýnýn belirginleþmesi, görme netliðinin bozulmasý,
þuur bulanýklýðý veya kaybýdýr.
Ýlk yardýmda kiþi hemen serin bir yere alýnmalý, sýký
giysileri gevþetilmeli, soðuk su veya soðutucularla soðutulmaya çalýþýlmalý, kesinlikle sývý içmesi için zorlanmamalý, en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmeli.
Sýcak Bitkinliði
Uzun süre aþýrý sýcaða maruz kalýnmasý ve yeteri miktarda sývý alýnmamasýna baðlý, su ve mineral kaybý sonucu
meydana gelir. Daha sýklýkla yaþlýlarda, yüksek tansiyonu
olanlarda ve güneþ altýnda çalýþanlarda görülür. Aþýrý terleme, yorgunluk, halsizlik, bayýlma hissi, nabýz hýzlanmasý, ateþ yükselmesi belirtileri ile kendini gösterir. Güneþ
çarpmasýndan daha hafif olup hayati tehlikesi yoktur.
Ýlk yardým olarak, hasta serin bir yere alýnýr, giysileri
gevþetilir, sýrt üstü yatýrýlarak bacaklarý yükseltilir, ýslak
havlu ile serinletilir. Yeterli miktarda sývý verilir. Bir saat
içinde kendine gelmez ise mutlaka saðlýk kuruluþuna yönlendirilir.
SU VE TUZ DENGESÝ ÇOK ÖNEMLÝ
Hava sýcaklýðý nedeniyle kaybolan su ve mineral kaybýný yerine koyabilmek amacýyla iftardan itibaren sahur
sonuna kadar bol su ve sývý (ayran, taze sýkýlmýþ meyve
sularý, sebze sularý vb.) alýmýna özen gösterilmelidir.
Gün boyunca kaybedilen su ve tuzun geri kazanýmýnda iftarýn önemi büyüktür. Eriþkin bir insanýn günlük tuz
ihtiyacý 6-8 gram arasýndadýr. Hava sýcaklýðý nedeniyle
kaybolan su ve mineral kaybýný yerine koyabilmek
amacýyla iftardan itibaren sahur sonuna kadar bol su ve
sývý (ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý, sebze sularý vb.)
alýmýna özen gösterilmelidir.
Tuz eksikliði tansiyon düþüklüðüne neden olur, halsizlik ve baþ dönmesi oluþur. Tuz fazla alýndýðýnda ise hem
vücut su tutar hem de damar kasýlmasý nedeniyle tansiyon
yükselir. Bu nedenle Ramazan'da dengeli tuz tüketimine
dikkat etmemiz gereklidir.
AÞIRI SICAKLARDAN EN
ÇOK ETKÝLENEN GRUPLAR
4 yaþýndan küçük çocuklar,
Yalnýz yaþayan 65 yaþ ve üzerindeki yaþlýlar,
Bakýma ihtiyacý olanlar (Özürlüler, yalnýz yaþayanlar
ve yaþlýlar),
Hamileler,
Aþýrý kilolular,
Açýk alanda çalýþanlar,
Kronik hastalýðý olanlar (þeker hastalýðý, kalp damar
hastalýklarý, beyin damar hastalýklarý, psikiyatrik hastalýklar, kronik solunum sistemi hastalýklarý, karaciðer hastalýklarý, böbrek hastalýklarý),
Sürekli ilaç kullanan kiþiler (özellikle tansiyon
düþürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarý),
Sokak çocuklarý ve evsizler,
Özellikle kronik hastalýðý bulunan ve yalnýz yaþayan
yaþlýlar, en çok risk taþýyan gruptur.
AÞIRI SICAKLARDAN
KORUNMA TEDBÝRLERÝ
Sýcak Kramplarý
* Günün en sýcak saatlerinde (10.00 - 16.00) mecbur
kalýnmadýkça dýþarý çýkýlmamalýdýr.
* Dýþarýda iken hafif ve bol giysiler tercih edilmelidir.
* Dýþarýda çalýþmasý gerekenler, güneþ altýnda
korunmasýz kalmamaya, aþýrý hareketlerden kaçýnmaya,
sýk sýk sulu gýdalar almaya dikkat etmelidir.
* Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði saatlerde (10.00 16.00) havuz, göl, denize girilmemeli; güneþlenilmemelidir.
* Yoðun fizik aktivite gerektiren sporlar için sabah
ve akþam saatleri tercih edilmelidir. Aðýr fizik aktivitelerden kaçýnýlmalýdýr.
* Risk altýndaki yetiþkinler, yaþlýlar, bebekler güneþ
veya sýcak çarpmasý yönünden dikkatle izlenmelidir.
* Bebekler, çocuklar, engelliler ve hayvanlar kapalý
ve park etmiþ araçlarda kesinlikle býrakýlmamalýdýr.
* Araçlarýn iç ýsýlarý, klima olsa dahi park edildikten
çok kýsa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken
herkesin dýþarý çýktýðýndan emin olunmalýdýr.
* Güneþ gören pencereler güneþlikler ile gölgelendirilmelidir.
* Vücut ýsýsýnýn yükselmemesi için sýk sýk duþ
almalý, bu mümkün olmadýðýnda ayaklar, eller yüz ve ense
soðuk suyla ýslatýlmalý veya silinmelidir.
* Susuzluk hissi olmasa bile, her gün en az 2-2,5
litre (10-15 su bardaðý) sývý tüketilmelidir.
* Taze sebze ve meyveler tüketilmeli kafein içeren
içecekler yerine süt, meyve suyu ve bitki çayý tercih
edilmelidir.
* Yaðlý besinler ve kýzartmalardan kaçýnýlmalý,
yemeklerde bitkisel sývý yað tercih edilmelidir.
* Vücut direncini artýrmak vitamin ve mineral dengesini saðlamak için yeterli miktarda sebze ve meyve
tüketilmelidir.
* Terleme ile artan sývý ve mineral kaybýný önlemek
için yeterli miktarda sývý alýnmalýdýr.
* Sývý alýmýnda su içmek esas olmalýdýr.
* Eðer doktor tarafýndan sývý alýmý kýsýtlanmýþsa,
idrar söktürücü ilaç kullanýlýyorsa konuyla ilgili doktora
baþvurmak gerekir.
* Kafein, alkol ve fazla miktarda þeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sývý kaybýna yol açtýðý için
tüketilmemelidir.
* Gýda temizliðine dikkat edilmeli, çabuk bozulma
riski olan besinler (et, yumurta, süt ve balýk) açýkta bekletilmemelidir.
* Gözün zarar görme riskini azaltmak için, UV
koruyucu güneþ gözlüðü kullanýlmalýdýr.
GÜNEÞÝN VE AÞIRI SICAKLARIN
SAÐLIK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
Güneþ veya Sýcak Çarpmasý
Aþýrý sýcaða maruz kalma sonucu, vücut sýcaklýðýný
Aþýrý aktivite sonucunda terlemeye baðlý olarak,
vücutta hýzlý bir þekilde su ve tuz kaybý meydana gelir.
Düþük tuz seviyeleri, kaslarda sýcak kramplarýna neden
olabilir. Genellikle karýn, bacak ve kol kaslarýnýn fiziksel
aktivite sýrasýnda aðrýlý spazmlarý ile meydana gelir. Týbbi
tedaviye gerek yoktur. Kiþinin yaptýðý aktivite durdurularak serin bir yerde oturtulur. Meyve suyu veya mineralli
içecek verilir. Kramp meydana geldikten sonra en az
birkaç saat fiziksel aktivitede bulunmamalý, geçmez ise en
yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr.
Güneþ Yanýklarý
Deriye hasar vereceði için güneþ yanýklarýndan
kaçýnýlmalýdýr. Deri kýzarýk, aðrýlý ve aþýrý derecede sýcaktýr. Eðer kiþide ateþ, bül (su toplanmasý) ve þiddetli aðrý
varsa veya bir yaþýndan küçük ise, en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. Güneþ yanýðý olan yerler soðuk su
ile silinmeli, etkilenmiþ bölgelere nemlendirici týbbi losyon sürülmelidir. Yað, salça diþ macunu, yoðurt vb. maddeler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatýlmamalýdýr.
Sýcak Döküntüsü (Ýsilik)
Sýcak ve nemli havalarda aþýrý terlemeye baðlý olarak
derinin tahriþidir. Her yaþta olmakla beraber sýklýkla
bebeklerde görülür. Kýzarýk bölgeler kuru tutulmalý, daha
serin ve az nemli ortam saðlanmalýdýr.
Güneþin Geç Dönem Etkileri
Güneþ ýþýnlarýnýn saðlýk üzerine oldukça önemli
olumlu etkileri mevcuttur. Ancak uzun süre maruz
kalýndýðýnda olumsuz etkiler de ortaya çýkmaktadýr. Ciltte
erken yaþlanma, gözde katarakt geliþimi, deri kanseri ve
güneþ lekelerinin ortaya çýkmasý bu olumsuz etkilerdendir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
18 CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
Ýl Spor Merkezi açýlýþý yarýn
www.corumhakimiyet.net
Ýl Spor Merkezlerinin resmi açýlýþ
töreni yarýn saat 10.00’da Atatürk Spor
Salonu’nda yapýlacak. Törende faaliyet
gösterilecek branþlarýn bazýlarý gösteri
yapacaklar.
2014 Yýlý Ýl Spor
Merkezlerinin resmi
açýlýþ töreni yarýn saat
10.00’da Atatürk Spor
Salonu’nda yapýlacak.
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü’nün kuruluþ
yýl dönümü olan 29
Haziran’da resmi
açýlýþlarý yapýlan Ýl Spor
Merkezlerinin Atatürk
Spor Salonu’nda
yapýlacak açýlýþ töreni
saygý duruþu ve istiklal
marþý ile baþlayacak.
Törende daha sonra
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer bir konuþma
yapacak.
Konuþmanýn
ardýndan sporcu
gruplarýnýn geçiþ töreni
Ýl Spor Merkezlerine Kayýtlý
sporcu sayýsý 8388’e ulaþtý!..
Ýl Spor Merkezlerinde Çorum’da açýlan 30 branþta toplam 8388 sporcu kayýt yaptýrdý. Çocuklarýn en
fazla ilgisi ise basketbol branþýna oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nden
yapýlan açýklamaya göre 27 Haziran tarihi itibariyle
otuz braþta toplam 123 antrenör gözetiminde yapýlacak
çalýþmalara toplam 8388 sporcu kayýt yaptýrdý. Kayýt
yaptýrýlan en fazla branþ olarak Basketbol öne çýktý. 12
antrenörün görev yapacaðý basketbol branþýnda toplam
1068 sporcu kayýt yaptýr.
Ýkinci en çok kayýt yaptýrýlan branþ ise 928 sporcu
ile voleybol oldu. Bu branþta görev yapacak antrenör
sayýsý ise yedi olarak açýklandý. 19 antrenörün görev
yapacaðý futbol branþýnda kayýt yaptýran sporcu sayýsý
ise 709 oldu. Üç antrenörün görev yapacaðý Jimnastik
branþýnda ise 608 sporcu kayýt yaptýrdý. 19 antrenörün
görev yapacaðý yüzme branþýnda kayýt yaptýran sporcu
sayýsý ise 565. Sadece üç antrenörün görev yapacaðý
Tenis branþýnda kayýt yaptýran sporcu sayýsý 554 sporcu
oldu. Masa Tenisi branþýnda ise 5 antrenör gözetiminde
toplam 453 sporcu çalýþmalara katýlacak.Hentbol branþýnda yedi antrenör gözetiminde 476 sporcu çalýþmalara katýlacak.
Dört antrenörün görev yapacaðý Badminton branþýnda kayýt yaptýran sporcu sayýsý 391 kiþi oldu. Sadece
bir antrenörün görev yapacaðý satranç branþýnda kayýt
yaptýran sporcu sayýsý 370 kiþi. Tekvando branþýnda ise
altý antrenör gözetiminde 351 sporcu çalýþmalara katýlacak. Atletizm branþýnda üç antrenör gözetiminde 324
sporcu çalýþmalara katýlýrken Okçuluk branþýnda ise iki
antrenör gözetiminde 249 sporcu çalýþma yapacak.
Judo branþýnda beþ antrenör gözetiminde toplam
185 sporcu kayýt yaptýrdý. Wushu branþýnda bir antrenör
görev yapacak ve toplam 169 sporcu mücadele edecek.
Karate branþýnda bir antrenör 155 sporcu çalýþýrken, iki
antrenörün görev yapacaðý Boks branþýnda ise 152
sporcu kayýt yaptýrdý. Güreþ branþýnda dokuz antrenör
görev yapacak 123 sporcu çalýþmalara katýlacak. Ýki
antrenörün çalýþtýrma yapacaðý Oryantiring branþýnda
ise 116 sporcu kayýt yaptýrdý. 102 sporcunun kayýt yaptýrdýðý Muay Thai branþýnda dört antrenör görev yaparken, 96 sporcunun kayýt yaptýrdýðý Bocce branþýnda bir
antrenör görev yapacak. Bilardo branþýnda 95 sporcu
iki antrenör gözetiminde çalýþacak. Kick Boks branþýnda iki antrenör gözetiminde 82 sporcu çalýþacak. Halter
branþýnda iki antrenör 47 sporcu çalýþtýracak. Özel
yapýlacak daha sonra ise
sýrasýyla basketbol,
voleybol, futbol,
hentbol, badminton,
masa tenisi, tenis ve judo
çalýþma grubunun
gösterileri yapýlacak.
Ýl Spor
Merkezlerine kayýt
yaptýrmak isteyenler
kayýt formu, TC Kimlik
numarasý beyaný, saðlýk
beyaný ve veli izmi
belgesi istiyor. Kayýtta
yüzme branþý için 50 TL
diðer branþlar ise
ücretsiz olarak yapýlýyor.
Bu yýl çalýþma
açýlacak olan branþlar,
Atletizm, Badminton,
Basketbol, Bilardo,
Bisiklet, Boks, Bocce,
Güreþ, Cimnastik,
Eskrim, Futbol, Judo,
Tenis, Halk Oyunu,
Halter, Hentbol, Ýzcilik,
Ýþitmle Engelliler,
Görme Engelliler,
Bedensel Engelliler,
Kick Boks, Korfbol,
Masa Tenisi, Wushu,
Muay Thai, Okçuluk,
Oryantiring, Satranç,
Tekvando, Yüzme,
Karete, Özel Sporcular;
Voleybol ve Su altý
Sporlarý.
Yüzme branþýnda
aylýk 50 TL kayýt ücreti
alýnýrken branþlarda
kayýtlar 5-18 arasýnda
yüzmede ise 6-18
arasýnda olacak. Yüzme
branþýna kayýtlar dün
itibariyle dolduðu için
Temmuz ayý için
dolduðundan kayýt
yapýlmýyor.
Çalýþmalar 1
Temmuz’da baþlayacak.
Yüzme branþýnda
haftada iki gün birer saat
diðer branþlarda ise
haftada dört gün ve iki
saat olarak yapýlacak.
Baki Aygün mutlu dönüyor
Final maçý sonunda Baki Aygün ile Federasyon yetkilileri kazanýlan þampiyonluk sevinciyle görülüyor
Liseler Dünya Hentbol Þampiyonasý’nda
Federasyon tarafýndan görevli olarak
Trabzon’a giden Okul Sporlarý Ýl
Temsilcisi Baki Aygün mutlu dönüyor.
Þampiyonada bayanlarda Ýstanbul Doða
Koleji final maçýnda Sýrbistan’ý 22-20
yenerek þampiyon oldu.
Trabzon’da dün sona eren Liseler Dünya
Hentbol Þampiyonasý’nda Ýstanbul Doða Koleji kýz takýmý Dünya Þampiyonu oldu.
Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu tarafýnndan Dünya Hentbol Þampiyonasý’nda görevlendirilen Çorum Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün’ün bir haftadýr görev yaptýðý
Dünya Hentbol Þampiyonasý dün oynanan final
maçý ile sona erdi.
Bayanlarda ülkemizi temsil eden Ýstanbul
Doða Koleji takýmý final maçýnda Slovenya’yý
22-20 yenerek Dünya Þampiyonluðunu kazandý. Final maçý sonrasýnda organizede görev yapan Baki Aygün ve diðer yetkililerin sevinci görülmeye deðerdi.
SAHA: 1 Nolu
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Emre Alagöz, Meh-
ANKARASPOR : Onur, Ekrem, Kubilay, Berkay,
Batuhan, Hasan, Berk Yiðit, Rýfatcan, Emirhan, Okan,
Doðukan, Yasin, Ramazan, Kenan, Gökay, Ege, Cankat, Mithatcan
ANKARA YENÝ MAHALLESPOR : Berat, Y.
Emre, Mücahit, Salih, Ulaþ, Halil, Murat, Eren Tümok,
Ahmet, Halis, Mehmet, Mahmut, Burak, Arda, Serdar,
Eren Tufan, Efe
GOL: 41. dak. Berk Yiðit (Ankaraspor)
Amasya Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Öner Nergiz,
Ramazan ayýnýn sýcak yaz günlerine denk gelmesinden dolayý iftarda peynir, zeytin, domates, salatalýk,
çorba ve benzeri hafif gýdalarýn tercih edilmesini tavsiye etti.
Ramazan sebebiyle beslenme deðiþikliklerine
baðlý sorunlar oluþabileceðinden yeterli ve dengeli
beslenmeye dikkat edilmesini öneren Dr. Öner Nergiz, yemeklerin yavaþ yavaþ ve iyice çiðnenerek yenilmemesine deðindi.
Oruç tutarken ikiye inen öðün sayýsýnýn sahuru
atlayarak bire indirilmesinin açlýk süresini uzatacaðýna dikkat çeken Nergiz, “Yaz aylarýnda ihtiyaç artmasý sebebiyle oruç tutarken vücudumuzun su ihtiyacýna
dikkat ederek günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli,
sahur iftar arasýnda ayran, taze sýkýlmýþ meyve suyu,
soda gibi içecekleri tüketmeye özen gösterilmelidir.
Ýftarda peynir, zeytin, domates, salatalýk, çorba
ve benzeri hafif gýdalar tercih edilmelidir. Pirinç pilavý yerine bulgur, beyaz ekmek yerine kepekli ekmek
tercih edilmelidir. Hamurlu, bol yaðlý ve þerbetli tatlýlar yerine sütlü tatlýlar tüketilmelidir” diye konuþtu.
Batman
Petrolspor’un transfer komitesi,
geçen yýl takýmý sýrtlayan
Hasan Ahmet Sarý’yý yeniden renklerine baðlamak
için Trabzonspor yöneticileriyle görüþmelerini sürdürüyor. Trabzon 1461’e
gönderilmesi gündemde
olan Hasan’ýn kiralýk bedelinin hafta sonuna kadar
açýklanacaðý öðrenildi.
Petrolsporlu yöneticiler:
“Hasan Ahmet Sarý, takýmda kalmasýný istediðimiz bir oyunca. Takýma
katkýsý ortada. Kendisini
yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz.
Bu konuda giriþimlerimiz
sürüyor” dediler.
Çorum’da Ankara
derbisi Ankaraspor’un
met Tuðluk
Ýftarda peynir, zeytin,
domates tüketin
Batman, Sarý’yý
býrakmak istemiyor
Çorum’da
yapýlan U 13 grup
birinciliðinde
Ankaraspor final
maçýnda Ankara
Yeni Mahallespor’u
1-0 yenerek yarý
final grubuna
yükselmeyi baþardý.
Üç gündür
devam eden ve beþ
takýmýn mücadele
ettiði U 13 grup
birinciliðinde iki
grupta birinci olan
Ankaraspor ve
Ankara Yeni
Mahallespor
takýmlarý finale
yükselmeye hak
kazanmýþtý.
Maçýn
genelinde rakibi
önünde üstün bir
futbol ortaya koyan
Ankaraspor
karþýlaþmanýn ilk
yarýsýnda kazandýðý
penaltý atýþýndan
yararlanamadý.
Devre golsüz
beraberlikle sona
erdi.
Hasan Ahmet Sarý
Çorum’da yapýlan U 13 grup birinciliði final maçýnda
Ankaraspor ile Ankara Yeni Mahallespor takýmlarý
arasýndaki maçtan ikinci yarýda bulduðu golle 1-0 galip
ayrýlan Ankaraspor takýmý yarý final grubuna yükselmeyi
baþardý.
Ýkinci yarýnýn
ilk bölümünde
kontrataklarla rakip
kalede girdiði net
pozisyonlardan
yararlanamayan
Ankara Yeni
Mahallespor, 41.
dakikada Berk
Yiðit’in attýðý gole
engel olamayýnca
Ankaraspor takýmý
rakibi önünde 1-0
üstünlüðü yakaladý.
Karþýlaþmanýn
kalan bölümünde
Yeni
Mahallespor’un
beraberlik çabasý
sonuç vermeyince
sahadan tek golle
galip ayrýlan
Ankaraspor takýmý
grup birincisi olarak
yarý final grubuna
yükselmeyi baþardý.
Oldukça sýcak
bir havada oynanan
maçýn ardýndan iki
takým oyuncularý
birbirlerini
cenktilmence
kutlarken
Ankaraspor takýmý
yarý final grubuna
yükselme sevincini
yaþadý.
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
ELEMANLAR ARANIYOR
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM
DEPARTMANLARINDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
- Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve
Elektrik Kaynaðý yapabilen),
- Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks,
Autocad, Mastercam programlarýný
kullanabilen)
- Vasýfsýz Üretim Elemanlarý,
Alýnacaktýr.
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
ADRES : Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
YÝTÝK
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý sürücü
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ýsmail BÝLAN
Nazmi oðlu 1965
Çorum Tatar Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:1990)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet BÝÇER
Ali oðlu 1/1/1992
Çorum Çeþmeören
Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:1990)
(Ç.HAK:1893)
ELEMAN ARANIYOR
Bayisi olduðumuz BANVÝT firmasýnýn
ürünlerinin pazarlamasý için tercihen lise
mezunu ehliyeti olan plasiyer eleman
alýnacaktýr.
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:1880)
(Ç.HAK:1903)
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Aksoylar Gýda San. Ltd. Þti.
Gýda Top. Sitesi 29. Sok. No:38
Tel 212 29 26 Fax: 224 68 00
ELEMANLAR ARANIYOR
(Ç.HAK:1890)
Burak GÜNGÖR
Osman oðlu 29.11.1989
Hatay Dörtyol
Doðumlu
Gönül Toptan Gýda pazarlama bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Diksiyonu düzgün
* Askerliðini yapmýþ
* 25-30 yaþ arasý
* Deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr.
Tel: 225 02 82
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No:18-20
ÇORUM
NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ýnönü Caddesi 85/A
Grandpark Otel karþýsý
0 542 840 66 83
ELEMAN ARANIYOR
Plastik hurda iþinde
çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gaz
altý kaynakçýlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:1867)
Elemanlar Aranýyor
Tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Bay ve
Bayan Garson, Aþcý ve Aþcý Yardýmcýlarý
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
0 532 604 74 75
KÝRALIK DEPO
Ankara Yolu 13. Km’de
* 450 m2 kapalý depo KÝRALIKTIR
* 2 adet 20 tonluk yem silosu
SATILIKTIR.
* 60 tonluk kantar SATILIKTIR.
Ýrtibat Tel: 0 543 519 69 34
ELEMANLAR ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
alýnacaktýr.
Servisimiz mevcut olup, yatýlýda
kalýnabilir.
Efsane Mola Dinlenme Tesisleri
0 358 513 21 83
0 507 500 21 83
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Ömsan Treyler
K.S.Sitesi 17. Cad. No: 17 ÇORUM
Tel: 234 84 22
BAYAN
ELEMAN
ALINACAKTIR
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Elemanlar Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
(Ç.HAK:1583)
(Ç.HAK:1902)
(Ç.HAK:1594)
BERBER KALFASI
ALINACAKTIR
BERBER TUNCAY
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
SATILIK KASAP
Faal durumda, hazýr müþteri
potansiyeline sahip, güvenlik kamerasý,
klima, alarm sistemi, sigortasý, deposu
mevcut acil ihtiyaçtan satýlýktýr.
Fiyat: 18.000 TL
Yiðit Et ve Tavuk Ürünleri
Çepni Mah. Kubbeli 2. Sk. No: 4
0 544 925 03 03
(Ç.HAK:1819)
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Bölümünden
almýþ olduðum öðrenci
kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Kuzuluk Kaplýcalarýnda 25 Temmuz8 Aðustos tarihleri arasýnda
15 günlük devremülk satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
Eleman Alýnacaktýr
Strafor fabrikasýnda çalýþacak eleman
alýnacaktýr. Meslek lisesi elektrik ve makine
bölümü mezunu tercih edilecektir.
(Ç.HAK:1868)
Çorum ili, Ýskilip
ilçesi, Hacýpiri
Mahallesi Boþcakavak
mevkii, 175 ada, 392
parsel, 4 nolu baðýmsýz
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan
3 ayrý taþýnmazýn
muhtelif fiyatlarla
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Tel 0 533 599 37 51
Pakpiyer Makine Ýnþaat San. Tic. Ltd. Þti.
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No: 15
ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1813)
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra
Dairesi
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
SATILIK
DEVREMÜLK
(Ç.HAK:1898)
19 DA 550 plakalý,
2011 model
Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI
tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de
kayýtlý tarla
niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
BAYAN GECE MÜDÝRESÝ
aranmaktadýr.
Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
BAÞVURU ÝÇÝN
Gazi Cad. Vergi Dairesi Yaný No:56
ÇORUM
NOT: Telefonla yapýlan baþvurular
deðerlendirilmeyecektir.
(Ç.HAK:1895)
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
KIZ YURTLARI VE APARTLARI
Diksiyonu düzgün
Ýnsan iliþkileri kuvvetli
30-40 yaþ arasý
Bilgisayar kullanabilen
Ýletiþim yeteneðine sahip
Ýþini titizlikle ve ciddiyetle yapabilen
(Ç.HAK:1589)
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan
2 ayrý taþýnmazýn
muhtelif fiyatlarla
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
(Ç.HAK:1877)
14 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
il, merkez ilçe, 218 ada
no, 34 parsel no,
Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada
no, 349 parsel no,
Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:1892)
Sosyal tesis yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum
*
*
*
*
*
*
(Ç.HAK:1905)
3 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
(Ç.HAK:1845)
Çorum Dodurga ilçesi
Tutuþ-Akkaya Grup
yolu
(3,00x3,00x36,00) ve
Çiftlik yolu
(3,00x9,00x5,00) kutu
menfez
yapým iþi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mah. Ýnönü Cad. No:
167 Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah.,
Ahçýlar Mevkii, 143
ada no, 18 parsel no,
40 cilt no, 3873 sayfa
no, 13 nolu baðýmsýz
bölümde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:1858)
30 HAZÝRAN
Çorum Özel Ýdaresi
Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:1866)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:1264)
Müracaat: 0 533 424 57 71
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ.
(Ç.HAK:1879)
(Ç.HAK:1602)
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
19
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize
ikili iliþkilerde baþarýlý, deneyimi olan
maðaza sorumlusu bay bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
(tercihen imam hatip mezunu)
Müracaat Cennet Bahçesi
Tel 213 39 08 - 0 536 459 65 00
(Cennet Bahçesi 2. Þubesi Ulu Camii
karþýsýna açýlacaktýr.)
Bandýrma’dan Koçak
ve Ergün gündemde
Çorum Belediyespor dýþ transferde
Bandýrmaspor’dan eski Çorumspor’lu
genç futbolcu Ali Koçak ve ayný takýmdan
kaleci Emirhan Ergün için görüþmeler
yapýyor. Kulüpleri ile sözleþmeleri devam
eden iki futbolcunun transferinde en
önemli sonunun bonservisleri olduðu bu
sorunun aþýlmasý içinde çalýþmalarýn
sürdüðü öðrenildi.
CUMARTESÝ 28 HAZÝRAN 2014
Özel Ýdare penaltýlarda kaybetti
Ýl Özel Ýdarespor Giresun’da dün oynadýðý Pazarspor maçýnýn serenomisinde görülüyor
Giresun’da yapýlan U 13 grup birinciliði final maçýnda Pazarspor ile karþýlaþan Ýl Özel Ýdarespor
rakibi önünde ikinci yarýda iki kez öne geçmesine raðmen maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrýldý.
Penaltý atýþlarýnda rakibine 5-4 maçtandan 8-7 maðlup ayrýlan Ýl Özel Ýdarespor yarý final grubuna
yükselme þansýndan yararlanamadý.
Sefa Öztürk de Milli
Takým Kampý’nda
Avrupa Yýldýzlar
Serbest Güreþ Þampiyonasýna hazýrlýk kampýna çaðrýlan Sefa Öz-
Sefa Öztürk
türk’ün de Çorum Belediyespor güreþçisi
olduðu açýklandý.
Federasyon sitesinde Sefa Öztürk
Kahramanmaraþ
TOHM olarak açýklanmasýna karþýn bu güreþçinin Çorum Belediyespor güreþçisi olduðu belirtildi.
Sefa Öztürk’ün
de katýlýmý ile yýldýzlar
serbest güreþ milli takýmýna çaðrýlan Çorumlu güreþçi zayýsý
dört oldu. Yýldýz milli
takým yarýn Elmadað’da kampa girecek
ve 17 Temmuz’a kadar
kampý sürdürecek.
SAHA: 75. Yýl
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Ali
Ýmran, Ahmet Zekeriya, Nafican, Nuri Can, Ömer Satýlmýþ, Tuðrul, Emre, Gaffar Okan, Semih, Fazlýcan, Emre, Bilge Kaan, Hüseyin Can, Onur Rüþtü, Engincan,
murat Sefa. Abdurrahim.
RÝZE PAZARSPOR : Eren Aykut. Mehmet, Hüseyin, Muhammet Ensar, Muhammet Salih, Alper, Yusuf
Semih, Ýbrahim, Utku, Samet, Ali, Hakan, Ulaþ Umut,
Berkay, Elsever, Muhammet Özyanýk, Ýbrahim, Ömer.
Giresun’da yapýlan
U 13 grup birinciliðinde
Çorum þampiyonu Ýl
Özel Ýdarespor final maçýnda Rize Pazarspor’a
penaltý atýþlarý sonunda
8-7 yenilerek elendi.
Grubunda Orduspor ile 2-2 berabere kalan ikinci maçýnda 1461
Trabzon’u 1-0 yenerek
finali yükselen Ýl Özel
Ýdarespor dün diðer grup
birincisi Rize Pazaspor
ile yarý final grubuna
yükselmek için karþý kar-
þýya geldi.
Rakibi önünde ilk
dakikalarda yediði golle
1-0 maðlup duruma düþen Ýl Özel Ýdarespor ilk
yarýnýn sonlarýnda Gaffar’ýn attýðý golle devreyi
1-1 berabere kapattý.
Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan temsilcimiz Gaffar’ýn golüyle öne geçti
ancak bu üstünlüðünü
fazla sürdüremedi ve Pazarspor maçta yeniden
eþitliði saðladý.
Son dakikalarda
Nuri ile rakibi önünde 32 üstünlüðü yakalayan Ýl
Özel Ýdarespor savunmasý yine bu galibiyeti koruyamadý ve son dakikalarda yediði golle maçta
normal süre 3-3 berabere
sonuçlandý.
Penaltý atýþlarýnda
Pazarspor tüm vuruþlarýný gole çevirirken Ýl Özel
Ýdarespor’da
Emre,
Ömer ve Nafican vuruþlarýný gole çevirirken Nuri penaltýyý atamayýnca
maçtan 8-7 galip ayrýlan
Pazarspor takýmý yarý final grubuna yükselen ta-
Ordu’da yapýlan Budakaido Türkiye Þampiyonasý’nda Çorumlu sporcular 16 madalya
kazandý. Þampiyonada genç bayanlar 45 Kg’da altýn madalya kazanan Fatmanur Bekmezci
Japonya’da yapýlacak Dünya Þampiyonasýna gitme hakký kazandý.
45 Kg’da birinci olan Fatmanur Bekmezci Dünya
Þampiyonasýna milli formayý giymeye hak kazandý
600 civarýnda sporcunun mücadele ettiði
Türkiye Þampiyonasýnda
Çorum 26 bayan ve 11
erkek olmak üzere toplam 37 sporcu mücadele
etti. Ýç Anadolu Gençlik
ve Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesindeki
kulüplerde spor yapan
sporcularýn
katýldýðý
þampiyonada Yýldýz Kýz-
lar 30 Kg’da Büþra Taþbaþ sýkletinde birinci olarak milli formayý giymeye hak kazandý. Genç
kýzlar 45 Kg’da Fatmanur Bekmezci altýn madalya kazanarak milli
formayý giymeye hak kazandý.
Þampiyonada Çorum’dan minik kýzlar 25
Kg’da Hilal Zahide Yeter, 30 Kg’da Elif Fitnat
Aydoðmuþ, 40 Kg’da
Emine lale Danacý, Yýldýz kýzlar 30 Kg’da Buse
Arslan, 35 Kg’da Nisa
Nur Özden ve yýldýz erkekler +60 Kg’da Yusuf
Can Demir , ümit erkekler 65 Kg’da Ömer Faruk
sözleþmeleri devam eden
iki futbolcunun
bonservislerini
alabilmek için
görüþmelerin sürdüðü bu
sorunun aþýlmasý halinde
iki futbolcununda
transferlerinin netlik
kazanacaðý belirtildi.
Sefa’da sorun bonservis
Kaleci Emirhan Ergün
Ali Koçak
Çorum Belediyespor dýþ transferde
kadrosuna katmak istediði Sefa Akýn Baþýbüyük’te tek sonun bu futbolcunun bonservis bedeli.
Çorumspor’da genç yaþtaki performansý ile milli takýma yükselen ardýndan
Trabzonspor’a transfer olan Sefa Akýn Baþýbüyük bu hýzlý çýkýþýn ardýndan geçirdiði sakatlýk ve olumsuzluklar nedeniyle daha sonra sýrasýyla 1461 Trabzon’a ve daha sonrada
Giresunspor’a transfer olan Sefa Akýn Baþýbüyük geçtiðimiz sezonda takýmýnda fazla
forma þansý bulamadý.
Yeni bir baþlangýç yapmak ve memleketinin takýmýnda forma giymek isteyen Sefa Akýn Baþýbüyük’ün transferine Çorum
Belediyespor Teknik Heyeti ve yönetimi
onay verdi. Genç futbolcunun transferinin
önündeki tek engel bonservisi görünüyor.
Giresunspor ile sezon sonuna kadar sözleþmesi bulunan Sefa Akýn Baþýbüyük’ün bu
sorunu çözmesi halinde Çorum Belediyespor’a imza atacaðý öðrenildi.
Ulukavakspor kurtuldu...
Fatmanur Pekmezci Dünya
Þampiyonasý’na gidecek
Ordu’da yapýlan
minikler, yýldýzlar, gençler, ümitler ve büyükler
bay bayan Budakaido
Türkiye
Þampiyonasý’nda Çorumlu sporcular on altý madalya kazandýlar.
Çorum
Belediyespor dýþ
transferde
Bandýrmaspor’dan iki
futbolcu ile temasta.
Eski Çorumspor’lu
futbolculardan Ali
Koçak ve ayný takýmda
forma giyen kaleci
Emirhan Ergün için
kulüpleri ile
görüþmelerin sürdüðü
öðrenildi.
Ýki sezon önce
Çorumspor’dan
Bandýrmaspor’a transfer
olan ve ve iki sezondur
bu takýmýn formasýný
giyen Ali Koçak, Çorum
Belediyespor’a gelmek
isteðini açýkladý. Bunun
üzerine harekete geçen
Belediyespor yönetimi
ayný takýmda forma
giyen kaleci Emirhan
Ergün içinde devreye
girdi.
Galatasaray alt
yapýsýnda forma giyen
ve ilk imzayý sarý
kýrmýzýlý takýmda atan
Emirhan Ergün iki
sezondur Bandýrmaspor
takýmýnda forma giyer.
Ergün geçen sezon
takýmýnýn toplam 16
maçýnda forma giydi. Ali
Koçak da geçen sezon
20 maçta Bandýrmaspor
formasýný giydi.
Bandýrmaspor ile
Dugan, ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar.
Alt Minik kýzlarda
25 Kg’da Gülcan Özcenik, minik kýzlar 30
Kg’da Nisa Nur Eker,
yýldýz kýzlar 45 Kg’da
Yasemin Danacý, ümit erkeklerde 35 Kg’da Çaðatay Osmancan Sarý, Genç
Kýzlar +60 Kg’da Sitrenur Dugan, Genç erkekler 55 Kg’da Abdulbaki
Kaplan, büyük kýzlar
+65 Kg’da Merve Dilekçi ise üçüncü olarak
bronz madalya kazanan
sporcular oldular.
Genç ve büyükler
kategorilerinde sýkletlerinde birinci olan sporcular Japonya’da yapýlacak
olan Dünya Þampiyonasý’nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar.
Wusu Ýl Temsilcisi Bekir
Bolat, müsabakalara katýlmalarýnda kendilerine
maddi ve manevi destek
veren Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu sporcu velilerini ve müsabakalar süresince kendilerini yalnýz
býrakmayan Ordu Valisi
Hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu7na teþekkür etti.
Bekir Bolat Genç
bayanlar 45 Kg’da birinci olan Fatmanur Bekmezci’nin Japonya’da
milli forma giyecek olmasýndan dolayý son derece mutlu olduklarýný
söyledi.
Sefa Akýn Baþýbüyük
Ulukavakspor’un bugün yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurulu’nda Mustafa Kaya
baþkanlýðýnda bir yönetimin göreve talip olduðu ve bugün kulübü devralacaðý
açýklandý. Baþkan Yardýmcýsý Hasan Eker, bugün yapýlacak olan genel kurulda
baþka talipli çýkmamasý halinde tek liste ile seçime gidilerek kulübün Mustafa
Kaya’ya teslim edeceðini söyledi.
Ulukavakspor’da kabus sona erdi. Siyah beyazlý
kulübün bugün yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurulu öncesinde yönetime talip çýktý ve kulüp kapanmaktan kurtuldu. Geçtiðimiz sezon baþýnda mevcut yönetimin fesh
kararý almasýnýn ardýndan Fatih Özcan baþkanlýðýnda
bir yönetime göreve talip olmuþ ve kulübü devralmýþtý.
Biten sezonda Çorum amatör küme þampiyonluðunu kazanan ardýndan BAL baraj maçýnda Ýskilip Belediyespor’u yenerek Çorum’u temsil etmeye hak kazanan Ulukavakspor’da Baþkan Fatih Özcan’ýn Çorum
Belediyespor Yönetimine girmesi üzerine kulüp baþkanlýðýný býkaracaðýný açýklamasý üzerine siyah beyazlý
kulüp yeniden kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþtý.
Baþkan Yardýmcýsý Hasan Eker hafta baþýnda yaptýðý açýklamada bugün yapýlacak olan Genel Kurul’da
kulübe sahip çýkan olmamasý halinde fesh kararý alacaklarýný bildirmiþti. Eker, dün akþam saatlerinde yaptýðý açýklama ile Ulukavakspor camiasýrý rahatlatan haberi verdi.
Eker, BY Kaya Giyim Sahibi Mustafa Kaya’nýn
baþkanlýðýnda oluþan bir yönetim kurulunun kulübe talip olduðunu belirterek bugün yapýlacak olan genel kurulda baþka talipli çýkmamasý halinde kulübü Mustafa
Kaya baþkanlýðýndaki yönetime devredeceklerini söy-
Ulukavakspor’u
bugünki Genel
Kurul’da almasý
beklenen
Mustafa Kaya
Sabah Ertem, akþam Özgün
Ordu’da yapýlan Türkiye Budakaido Þampiyonasý’nda madalya kazanan Çorumlu sporcular toplu halde görülüyor
Ahmet Erdem
Tokatspor’da dün ilginç geliþmeler yaþandý. Mor beyazlý kulüpte yeni sezon için Teknik Direktör arayýþlarýnda sabah saatlerinde bir dönem Çorumspor’da da
görev yapan ve geçen sezonun
ikinci yarýsýnda Manavgat Evrensekispor’u çalýþtýran Ahmet Ertem’le anlaþma saðlandý.
Ertem ile anlaþmanýn açýklanmasýnýn ardýndan Tokatspor kamuoyundan gelen büyük tepkiler
üzerine Tokatspor Yönetimi geri
adým attý ve Ahmet Ertem ile prensip anlaþmasýný fesh ettiðini açýkladý. Bu açýklamadan kýsa süre
sonra ise Teknik Direktör Ferruh
Özgün ile anlaþma yapýldýðý kamuoyunu duyruldu.
Ferruh Özgün
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
18 552 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content