close

Enter

Log in using OpenID

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN

embedDownload
Ýlçelerdeki eksik Branþlara
Uzman Doktorlar atandý
Çorum Gýda, Tarým ve hayvancýlýk Ýl müdürü Erkan Elfaz:
Tarým destek ödemeleri
Temmuzda yapýlacak
Çorum bölge çiftçilerinin hala kendilerine Tarým destek ödemelerinin yapýlmadýðý açýklamalarýna Valilik Basýn Müdürlüðü kanalý
ile Çorum Gýda, Tarým ve hayvancýlýk Ýl müdürü Erkan Elfaz dan
yazýlý açýklama geldi.
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
'Çorum büyük
organizasyonlarýn
yapýldýðý bir þehir oldu'
Zeki Gül
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül '1981 yýlýndan itibaren aralýksýz olarak her yýl düzenlenen Hitit
Fuar ve Festivali'nin bu yýl 34.sünü düzenliyoruz.
Anadolu'nun yükselen deðeri olan Çorum'umuzu kültür,
sanat ve sosyal yönden daha ileri noktalara taþýdýðýna
inandýðýmýz festivalimizin açýlýþ törenine hoþ geldiniz.' dedi. SAYFA 7’DE
Saadet Partisi
Merkez Ýlçe Kongresi
gerçekleþecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Bahadýr Ömer Yücel 57. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüðü kura
çerçevesinde Ýlçelerdeki eksik
branþlara uzman doktorlar
atandý.
Buna göre Ýskilip'e Radyoloji,
Göz ve Kardiyoloji bölümleri-
A
SAYF
9’DA
ne Uzman Doktorlar atanýrken, Sungurlu'ya ise, KBB ve
Ortapedi bölümlerine beklenen atamalar yapýldý.
Eksik branþ atamalarýnda
Saðlýk Bakan yardýmcýsý Agah
Kafkas'ýn etkili olduðu ifade
edildi.
40 KURUÞ
Ankara 2 Numaralý Kültür varlýklarýný Koruma bölge kurulu kararý:
'Belediye Ýnþai ve fiziki
müdaheleyi durdursun'
Milletvekili
Baðcý'dan
atama
müjdesi
Ak Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi, Sosyolog
Dr. Cahit Baðcý, sosyologlarýn kadro sorununu çözüme
ulaþtýrabilme adýna giriþimlerine devam ediyor. Dr. Cahit Baðcý'nýn uzun süredir takip ettiði
sosyologlarýn kadro sorunu çözülerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý 81 ile 250
sosyolog alýmý yaA
SAYF
pýlmasýný kararlaþ- 2’DE
týrdý.
Orhan Sakýnmaz
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan
Sakýnmaz yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda '1969 yýlýnda baþlatýlan Milli Görüþ hareketinin bugün nizami bir düzen olsaydý 22. AYFA
S
olaðan kongresini Milli Nizam Partisi adý al- 4’TE
týnda gerçekleþtiriyor olacaðýný, Türkiye üzerinde gerçekleþen hak ve batýl...
Nadir Yücel Buharevler mahallesinde Çevre yolundan, eski
Mehmetcik lisesine kadar uzanan toplam 9 ada
33 parsel için önemli bir karar çýktý. Kurul imzalarý
içerisinde Çorum Müze müdürü Önder Ýpek yer alýrken, Çorum Belediyesi Temsilcisinin iþtarek etmediði
bilgisine ulaþýldý.
Ankara 2 Numaralý Kültür varlýklarýný Koruma
bölge kurulunun yazýlý kararý þu þekilde oluþtu: " ilgili ada ve parsel üzerinde ihbar neticesi yerinde yapýlan inceleme sonucu tespit edilen Roma ve Geç Roma
dönemi yerleþiminin III. Derece Arkeolojik Sit alaný
olarak tescil edilmesi önerisine iliþkin Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün yazýsý ve Müze müdürlüðünün yazýsý ve uzman raporu okundu. Dosya incelendi.
Yapýlan görüþmeler sonucunda Kurulumuzca yerinde yapýlan incelemelerde; anýlan parsellerde ilgililerince , Müze müdürlüðü denetiminde Jeofizik çalýþmalarýnýn yapýlmasýna ve sonucundan kurulumuza
bilgi verilmesine, alana yönelik hiçbir inþai ve fiziki
müdahalede bulunulmamasýnýn gerektiðinin ilgili belediyesine bildirilmesine karar verildi"
ÇESOB'tan 'sicil kaydý' uyarýsý
34. Hitit Fuar ve Festivalinin
açýlýþ törenine ilgi yoðun oldu
34. Hitit Fuar ve Festivalinin açýlýþ
töreni ve kortej geçiþi dün yapýldý.
Saat Kulesi yanýnda gerçekleþen törene Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan
Vekili Zeki Gül, Ýl Kültür Turizm Müdürü
Ali Özüdoðru, Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Alaca Kaymakamý Ayhan
Yazgan, Belediye Eðitim Kültür
Müdürü Mustafa Ercan, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü SAYFA
E
Haþim Eðer, protokol üyeleri ve 7’D
vatandaþlar katýldý.
Elektrik aksamýndan çýkan
yangýn ucuz atlatýldý
ÇORDEF 5 bin kiþilik piknik düzenleyecek
15 gün
sonra teslim
oldu
Osmancýk ilçesinde
bir gazinonun sahibini
býçaklayan O.D 15 gün
sonra teslim oldu.Baþpýnar Köyü'ndeki gazinoda eðlenen þa- AYFA
S
hýs gazino sahibi 3’TE
Arif C.'yle tartýþmasýnýn ardýndan býçaklamýþtý.
Ýlim Yayma Cemiyeti
arkasýnda Selçuk Sokak
da elektrik aksamýndan çýkan
araba yangý- SAYFA
ný çevrede- 2’DE
kileri vatandaþlarý paniðe soktu.
SAYFA 5’TE
SAYFA
5’TE
'IÞÝD'in Ýslam'la ve insanlýkla hiçbir ilgisi yoktur'
SAYFA 9’DA
TEK
YILDIZ
2
HABER
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
2
Milletvekili Baðcý'dan atama müjdesi
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Sosyolog
Dr. Cahit Baðcý, sosyologlarýn kadro sorununu çözüme ulaþtýrabilme adýna giriþimlerine devamediyor. Dr. Cahit Baðcý'nýn uzun
süredir takip ettiði sosyologlarýn kadro sorunu çözülerek Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý 81 ile 250 sosyolog alýmý yapýlmasýný kararlaþtýrdý. Bu önemli geliþmeyi Tvviterde harita üzerinden paylaþan Baðcý'ya
sosyologlardan tebrik ve teþekkür mesajlarý yaðmaya baþladý.
Baðcý'nýn sosyolog takipçileri "Güzel bir
haber devamý gelir inþallah, bu konuda çok
emeðiniz geçti teþekkürlerimizi sunarýz, teþekkürler bundan sonraki dönemlerde de
desteðinizi bekliyoruz" twitlerini geçtiler.
Tvvitterden yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn sosyolog alýmlarýný 2014/1 atamasý kapsamýnda yapacaðýný ve 81 ile toplam 250 sosyolog alýmý
gerçekleþtireceðini belirterek meslektaþlarýna hayýrlý olsun dileðinde bulunan Baðcý
sosyologlarýn kadro sorunlarýný çözmede
kararlý.
Baðcý'nýn toplumda artan þiddet,okula
uyum,okul-aile ilþkilerinin saðlýklý kurulmasý,çocuklarýn sosyal yönden
geliþmesi ve zararlý alýþkanlýklardan uzak tutulmasý gibi pek çok
alanda çalýþacak "okul sosyolog'u projesi üzerinde de çalýþmalar yaptýðý biliniyor Baðcýnýn
Elektrik aksamýndan çýkan
yangýn ucuz atlatýldý
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
19.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
25. Hafta
Ýðne ile daðý devirmek, kalbden
kibri söküp atmaktan daha kolaydýr.
Ebû Hâþim Sofî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
NE ÝÇÝNDEYÝM ZAMANIN
bu projesinin hayata geçirilmesi halinde ilk
etapta liselerde ve zamanla ortaokullarda
týpký rehberlik ve pskoöojik danýþmanlýk
branþýnda olduðu gibi sosyolog norm kadrosu tahsisi saðlanacak.
Haber Servisi
Süt Üreticileri Birliði'nden
Vali Baþköy'e ziyaret
Ahmet Hamdi
TANPINAR
Ne içindeyim zamanýn,
Ne de büsbütün dýþýnda;
Yekpare, geniþ bir anýn
Parçalanmaz akýþýnda.
Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda Selçuk Sokak da elektrik
aksamýndan çýkan araba yangýný çevredekileri vatandaþlarý
paniðe soktu. Olay yerine itfaiye ekipleri hýzlý bir þekilde
müdahale ederek. LPG'li olan
aracýn patlamasýný ve daha
fazla hasar almasýný önlemiþ
oldu. Bahadýr YÜCEL
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
03:02
05:02
12:48
16:46
20:22
22:12
Bir garip rüya rengiyle
Uyuþmuþ gibi her þekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif deðil.
Baþým sükutu öðüten
Uçsuz bucaksýz deðirmen;
Ýçim muradýna ermiþ
Abasýz, postsuz bir derviþ.
Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Hayati
Selveþ Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Süt Üreticileri
Birliði Baþkaný Hayati Selveþ, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Özer ile eski baþkan
Mehmet Gayretli katýldý.
Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Hayati Selveþ, yeni
yönetim ile ilgili Vali Sabri
Baþköy'e birliðin faliyetleri
hakkýnda bilgiler verdi.
Vali Sabri Baþköy ise ziyaretten de duyduðu mem-
nuniyeti dile getirerek Süt Üreticileri Birliðine
teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Yasin YÜCEL
Kökü bende bir sarmaþýk
Olmuþ dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ýþýk
Ortasýnda yüzmekteyim.
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
USD
EUR
2,144
2,909
STERLiN 3,634
JPY YENi 0,208
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
2,147
2,910
3,635
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Tabip Odasý tebrikleri kabul etti
Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Toç Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, SMMM Odasý
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, , Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, HÜMÖD Yönetim Kurulu
Baþkaný Ahmet Ölçer, HÜMÖD Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Ýþ Adamýmýz Ýbrahim Ethem Demirci
ve Eðitim Bir Sen Üniversite Temsilcisi Mehmet
Erol Çalmaz hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular ve Dr Mustafa Azak'a baþarýlar dilediler.
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak tüm misafirlerine ziyaretlerinden dolayý memnuniyetlerini
ifade ederek teþekkürlerini iletti.
Uður Çýnar
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2813 19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
ELÝF ECZANESÝ
TEL:224 57 42
GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI
ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: 225 03 49
BAHABEY CAD. NO:156/34
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
3
Tabip Odasý'ndan Vali Baþköy'e ziyaret
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Tabip Odasý Olaðan kongresi sonucu baþkan olarak seçilen Azak ve
yönetim kurulu üyeleri de yer aldý.Vali Baþköy Çorum Tabip Odasý Baþkaný
Mustafa Azak tarafýndan bir ziyaret sýrasýnda saðlýkta þiddet konusunun gündeme ge-
tirildiðini, Çorum'da son dönemlerde yaþanan herhangi bir þiddet olayý olmadýðýný,
konuyu hassasiyetle takip ettiklerini söyledi. Vali Sabri Baþköy, Çorum Tabip Odasý'nýn yeni yönetimini tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi.
Yasin Yücel
Festival kokteyl ile start verdi
Bu yýl 34.su düzenlenen Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nin açýlýþ kokteyi müze
bahçesinde yapýldý. Geçtiðimiz önceki akþam yapýlan kokteye Vali Sabri Baþköy eþi
Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki
Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, öðretim görevlileri, festival programýna katýlan halk oyunu ekipleri, bazý daire müdürleri ile çok sayýda davetli katýldý.Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, açýlýþ kokteyin de yaptýðý konuþmada 18-22 Haziran arasýnda hitit festivali kapsamýnda þehrimizde bir çok faaliyet
düzenlenecek. Hitit Fuar Festivali 34 yýllýk tecrübeyle her yýl farklý etkinliklere ev sahipliði yapan þehrimizin tanýtýmý için hakikaten büyük bir fýrsat olduðunu söyledi.
5 gün sürecek olan festivalimiz kapsamýnda kültürel hayatýmýza hareketlilik kazandýracak etkinliklerden gençlerimize yönelik konser ve eðlence programlarýna
sanayi ürünlerimizin sergileneceði tanýtým fuarýndan çocuk ve yetiþkinlere yönelik
tiyatro oyunlarýna kadar geniþ yelpazede bir festival programý hazýrladýklarýný ifade
eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Fuar ve festival günleri boyunca kýymetli Çorumlu hemþerilerimiz için tarih ve doða gezileri, minikler futbol gösterile-
ri, çocuk tiyatrolarý, bir çok sanatsal faaliyetler ve açýk hava sinema gösterisi olacak. Bunlarýn yaný sýra ülkemizin sevilen
sesleri Zara'yý, Murat Göðebakan'ý, Cengiz Özkan'ý, Sinan Özen'i, Yýldýz Tilbe'yi,
Ceza'yý ve gösteri gruplarýný sizlerle buluþturuyoruz. Festival münasebetiyle Çorum'umuza teþrif eden Kosova, Polonya,
Kýrgýzistan, Montenegro, KKTC olmak
üzere Adana, Giresun, Samsun, Zonguldak ve Kayseri'den gelen deðerli misafirlerimize hoþ geldiniz diyorum. Çorum'un
misafirperverliðiyle sizleri selamlýyorum"
dedi.Daha sonra küsüye Vali Sabri Baþköy
çýktý. Baþköy, Çorum halký olarak yabancý
konuklar baþta olmak üzere tüm konuklarý ilimizde aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Vali Sabri Baþköy,
"Festivaller, deðerlerimizin tanýtýlarak
paylaþýlmasý ve toplumlar arasýnda kültür
alýþ veriþleri açýsýndan son derece önemlidir. 34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve
Festivali ilimize önemli katkýlar yapacaktýr. Yabancý konuklarýmýz baþta olmak üzere tüm konuklarýmýzýn Çorum halkýnýn misafirperverliðini fazlasýyla hissedeceksiniz. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Kokteyl, yöresel ikramlar, müzik dinletisi ve havai fiþek gösterisinin ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL
Çorum Belediyesi, On Bir Ayýn Sultaný Ramazan yaklaþýrken, bu aya yönelik
çalýþmalarýna da baþladý.Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, her yýl kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalara baþladýklarýný belirterek hayýrsever vatandaþlarýn iftar çadýrýnda yemek vermek için kendilerine ulaþtýðýný söyledi. Hayýrsever vatandaþlarýn gösterdiði ilgiye teþekkür eden Zeki Gül, çadýrda yemek vermek isteyen hayýrsever vatandaþlarýn 212 19 34 numaralý telefondan Çorum Belediyesi'ni arayarak ilgililerden bilgi alabileceklerini kaydetti.
Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da Belediye tarafýndan kurulan iftar çadýrýnda hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla ihtiyaç sahibi vatandaþlara sýcak yemek
hizmeti vereceklerini dile getiren Baþkan Vekili Zeki Gül, "Çorumlu hayýrsever
hemþehrilerimiz her yýl iftar çadýrýnda yemek vermektedirler. Yemek vermek isteyen hayýrsever vatandaþlarýmýza þimdiden teþekkür ediyorum. Ýftar çadýrýnda
her gün 1.000 kiþi ayný anda iftarýný açabilecek." diye konuþtu.
Uður Çýnar
15 gün sonra
teslim oldu
Osmancýk ilçesinde bir gazinonun sahibini býçaklayan O.D 15 gün sonra teslim oldu.Baþpýnar Köyü'ndeki gazinoda eðlenen þahýs gazino sahibi Arif
C.'yle tartýþmasýnýn ardýndan býçaklamýþtý.Arif C. yapýlan müdahale sonucunda Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesinde tedavisinin ardýndan taburcu oldu.Olayýn ardýndan kayýplara karýþan O.D ilçeye gelerek teslim oldu.Dün adliyeye sevk edilen
O.D mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kubilay Kaan Yücel
Belediye iftar için
hayýrseverlerden yardým
bekliyor
Zeki Gül
TEK
YILDIZ
HABER
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
4
Saadet Partisi Merkez Ýlçe
Kongresi gerçekleþecek
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda '1969 yýlýnda baþlatýlan Milli Görüþ hareketinin bugün nizami bir düzen olsaydý 22. olaðan kongresini Milli
Nizam Partisi adý altýnda gerçekleþtiriyor olacaðýný, Türkiye üzerinde gerçekleþen hak ve batýl mücadelesi sonucu dýþ güçlerin etkisi altýnda kalan bir
takým Ýnsanlarýn yanlýþ taraf tutmasý sonucu Milli
Görüþ'ün, bir çok kere kapatýlan, bölünen partileri
ile mücadelesine devam etmek zorunda kaldýðýný
ifade etti.Sakýnmaz '22 Haziran pazar günü son
partileri Saadet'in 5. Merkez Ýlçe Kongresini Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde saat 11.00'de parti görüþlerine uygun tek liste, tek aday disiplini içinde gerçekleþtireceklerini ifade etti.Sakýnmaz, açýklamasýnda þöyle dedi; "Bu Mücadelemizi özetleyen þu
söz, rahmetli Erbakan hocamýz tarafýndan Refah
Partimiz büyük bir haksýzlýkla kapatýldýðýnda söylendi. 'Atýmýzý alan yolumuzu da almadý ya' göðüslediðimiz büyük acýlarýn, büyük zulümlerin,
büyük sýkýntýlarýn verdiði zarar bizim gözümüzde
sadece bu iki cümleden oluþmakta ve görülmektedir. Erbakan hocamýz sanayici idi, yurt dýþýnda Almanlarýn dünyada ilk motorun yapýldýðý Deuce
Fabrikasý'nda baþmühendisliðe kadar yükselmiþ,
büyük baþarýlar göstermiþ ve ülkesinin kýsa bir sürede bu gücü yakalayabileceðine inanmýþtý. Ülkesine dönmesi ve gümüþ motoru kurmasýyla Milli
Görüþ'ün temelini daha öncede attý.
Pancar motorlarýný yerli olarak üretmiþ, devrim
adý altýnda ilk yerli arabamýzý yapmýþtýr, iþ adamlarýný yabancýlarýn tekelinden kurtarýp TOBB'u aya-
Orhan Sakýnmaz
ða kaldýrmak için çok uðraþlar vermiþtir. Gümüþ
motor fabrikasýnýn önü türlü hilelerle kesilmiþ Erbakan hocamýz TOBB baðýmsýz olmadýkça ülke
kurtulamaz diyerek bu kurum üzerinde çalýþmalar
yapmýþtýr. Bu çalýþmalarla da görülmüþtür ki, yabancýlar o günki siyasileri ve siyasi yapýyý kullanmaktadýr. Asýl sorun ne fabrika kurmakta ne iþadamlarýný organize etmektedir Asýl sorun ana kaynak siyasettedir ve canla baþla hapislerle karþýlaþtýðý mücadelesinde sonuç olarak þu tarihi tespiti
yapmýþtýr. 'Türkiye'de siyaset milli güçlerin eline
geçmedikçe ülkeye bir çivi dahi çakýlamayacaktýr'
Büyük çalýþmalar sonucu bu basit ama þu an bile
kahir ekseriyetimizin anlamadýðý gerçek güneþ gibi açýða çýkmýþtýr. Bu bilgiler ýþýðýnda Saadet Partimiz sýradan bir kongre gerçekleþtirmeyecektir. Bu
ülkenin bayraðýnýn indirildiði, etrafýnýn ve içinin
yabancý üslerle sarýldýðý dýþa baðýmlý partilerin artýk söyleyecek sözlerinin kalmadýðý bir ortamda
Erbakan Hoca'nýn ilk günki heyecaný ile yola devam edildiðini tekrarlayacaktýr . Ýlk yola çýkarken
ne dediysek odur, önce ahlak ve maneviyat dedik,
bugün buna ne kadar ihtiyacýmýzýn olduðu, kadýna
þiddet, çocuða þiddet ve yolsuzluklarda çok net þekilde görülmektedir. Yeni bir dünya dedik.
Dünyadaki kan ve zulüm buna ne kadar ihtiyacýmýz olduðunu göstermektedir. Uydu deðil, lider ülke dedik, bölgemizin kan gölü oluþu bunun
gerçekleþtirilemediðindendir. Faiz deðil, alýn teri
dedik. Bankalarýn topluma verdiði zarar ortadadýr.
Oyun bitmiþ, maskeler düþmüþtür. Haçlýnýn asýl
hedefinin Türkiye olduðu ayan beyan ortaya çýkmýþtýr, bölge ülkelerinde AKP'nin yardýmýyla çýkarýlan savaþlar, kargaþalar artýk ülke sýnýrlarýmýza
dayanmýþtýr. Ýþte böyle bir süreçte halký derleyip
toparlayabilecek birleþtirebilecek ve sorunlarý çözebilecek tek adresin Saadet Partisi olduðunu kongremizle tekrar ilan edeceðiz. Kongremize Genel
Baþkan Yardýmcýmýz Atik Akdað katýlacak, bugün
ki gelinen tehlikeli noktanýn sebeplerini ve çözümlerini tüm kamuoyuna önemle duyuracaklardýr.
Artýk herkes az çok hissetmektedir ki, bu yol çýkmazdýr, acil tedbir alýnmaz ise sonuç bir Irak, bir
Suriye, bir Libya akýbetine gitmektedir. Ülkemizde
kýsa bir süre sonra görülecektir ki, Saadet Partimiz
tek siyasi güç olacaktýr. Bu hem milletimizin tarihi
hem Milli Görüþ'ün tarihi sürecinin kaçýnýlmaz bir
sonucudur" þeklinde sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Mahir ODABAÞI
BÝSÝKLET
KAZALARI (4)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Rektör Alkan'dan Ensar Vakfý'na ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, yýlýn en aktif þubesi olarak seçilen Ensar
Vakfý'na nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.
Türkiye genelinde çok sayýda þubesi bulunan
Ensar Vakfý'nýn þubeleri içerisinde ilimizde faaliyet
gösteren Ensar Vakfý Çorum Þubesinin kýsa bir süre önce En Aktif Þube seçilmesinden duyduðu
memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn toplumun geliþmesinde çok
önemli bir role sahip olduðunu belirterek bu anlamda STK'larý ve STK'lar ile ortak projeler yapmayý çok önemsediklerini belirtti.
Ülkemiz insanýnýn manevî dinamiklerini zenginleþtirerek ilmi, fikri ve ahlaki yönden geliþmesine katkýda bulunmayý amaç edinen Ensar Vakfý gibi köklü bir kuruluþun þubesinin ilimizde aktif bir
þekilde çalýþmalarýný sürdürmesinin büyük bir
önem arz ettiðini ifade eden Rektör Alkan Hitit
Üniversitesinin Ensar Vakfý ile birçok alanda ortak
çalýþmalar yaptýðýný ve bu çalýþmalarýn artarak devam edeceðine olan inancýnýn tam olduðunu ifade
etti.Rektör Alkan Ensar Vakfý'nýn En Aktif Þubesi
seçilmesi nedeni ile Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulunu
tebrik ederek baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Ensar Vakfý olarak her zaman Hitit Üniversitesinin yanýnda olduklarýný ve yapýlan ortak çalýþmalarý çok önemsediklerini ifade eden Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþkýn da insani deðerlere baðlý bir nesil yetiþtirmek amacýyla,
nitelikli akademik çalýþma ve sürekli proje geliþtirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm
sosyal katmanlarýna eðitim, yayýn, organizasyon
faaliyetleri ile hizmet sunma gayretinde olduklarýný ifade ederek Rektör Alkan'a teþekkür etti.
Uður Çýnar
Hüseyin Kaðýt önce
Çalyayla, sonra Saðmaca'da
Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan her yýl geleneksel
olarak düzenlenen Kösedað Keþkek Þenliði'ne katýlacak olan Ankara oyun havalarýnýn
ünlü ismi Hüseyin Kaðýt, þenliðin ardýndan Saðmaca'da sahne alacak. 22 Haziran Pazar günü önce Çalyayla sonra da Saðmaca'da Çorumlu hayranlarýyla buluþacak olan
Hüseyin Kaðýt'ýn unutulmaz bir konsere imza atmasý bekleniyor.
Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, Hüseyin Kaðýt'ýn Çalyayla Þenliði'ne ayrý bir renk katacaðýný belirterek, þenliðe her yýl olduðu gibi bu yýl da oldukça büyük bir katýlým beklediklerini söyledi. Þenlik için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný dile getiren Uzun, þenliðe katkýda bulunan herkese teþekkür
ederek, tüm Çorumlularý Pazar günü Çalyayla'ya beklediklerini sözlerine ekledi.
Bahadýr Yücel
Hüseyin Kaðýt
Necmettin
Uzun
Festivale gelen ekipler
kahvaltýda buluþtu
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 34. Uluslararasý
Hitit Fuar ve Festivali'ne katýlan yerli ve yabancý ekipler
toplu halde kahvaltýda bir araya geldi.
Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþi Halime Gül'ün
katýldýðý kahvaltý Hasan Zahir Et Lokantasý'nda gerçekleþti.
Kahvaltýya katýlan tüm ekiplerle yakýndan ilgilenen Zeki Gül
bir süre misafirlerle sohbet ederek Çorum ve festival
hakkýnda bilgi verdi. Haber Servisi
Okullarýn kapanmaya baþladýðý þu günlerde bisikletler araç sürücülerinin korkulu rüyasý olmaktadýr. Çocuklarýn trafiðin yoðun olduðu caddelerde, sokaklarda cirit atmasý olasý kazalara davetiye çýkarmaktadýr. Bilindiði
üzere 11 yaþ altý çocuklarýn yasal olarak bisiklet kullanmasý yasaktýr. Ama
gelin görün ki, diðer taraftan çocuk bisikletleri satýlmakta ve 7-8 yaþlarýndaki çocuklar iki-üç arkadaþ ayný bisiklete binip Allah'a emanet trafik içerisinde turlamaktadýrlar. Bu duruma aileler ya duyarsýz kalmakta ya da söz geçiremiyoruz deyip bir kenara sýyrýlmaktadýrlar. Maalesef ülkemizde her yýl bisiklet kazalarýndan dolayý 500-600 kiþi hayatýný kaybetmektedir. Bu acý tabloya yasal çerçeve içerisinde YETKÝLÝLERÝN MUTLAKA DUR demesi lazýmdýr. Yoksa bilinçsizlik nedeniyle hayatýnýn baþýnda bisiklet kazasý nedeniyle ölen her çocukta bizlerinde payýna vebal düþecektir. Amerikalýlarý en
çok eþlerin ölümü sarsarken, biz Türkleri evlat acýsý sarsýyor. Bunun travmasýný anne-babalar bir ömür boyu üzerinden atamýyorlar. Allah hiçbir anne babaya evlat acýsý vermesin. Ama unutmayalým ki 'en iyi dua tedbirdir'
Bisikletlerle araçlara çarpýlmamanýn yollarý:
Çarpýþma Tip II - Kapý Sürprizi: Araçlarýn kapýlarý bisiklet sürücüleri için
bir kâbustur. Bazen aniden duran veya park halindeki aracýn içindeki þoför
veya yolcu dikkatsiz bir þekilde kapýyý açýverirse sizde zamanýnda duramazsanýz yani aranýzdaki mesafe güvenli bir þekilde deðilse ona çarparsýnýz. Bu
çarpýþmadan korunmak için, beklenmedik bir þekilde aniden açýlan kapýlara çarpmamak için park etmiþ araçlarla arada yeterince mesafe býrakacak
kadar soldan sürün. Aniden açýlan bir kapýya çarpma olasýlýðý, arkadan gelen ve sizi açýkça görebilecek bir araç tarafýndan çarpýlma olasýlýðýndan fazladýr.
Çarpýþma Tip III - Ölümün Kýrmýzý Iþýðý:
Kýrmýzý ýþýkta duran bir aracýn saðýnda duruyorsunuz, yeþil ýþýk yanýnca
ileri doðru hareketlenirsiniz o anda araç aniden saða dönerse kaza kaçýnýlmazdýr. Bu kaza özellikle büyük araçlarda olursa sonuç muhtemelen ölüm
olur. Bu kazadan kurtulmanýn yolu aracýn saðýnda kör nokta da durmak yerine bekleyen aracýn arkasýnda durulmasý biraz daha güvenlidir. Bu durumda arkadaki araç sizi görecek öndeki aracýnda aniden sað dönmesi halinde
size zararý dokunmayacaktýr.
Çarpýþma Tip IV - Sað Çengel: Bu da tehlikeli bir kaza çeþididir. Solunuzdan geçen araç sizin o kadar hýzlý gittiðinizi düþünmez ve kontrolsüz bir
þekilde birden saða dönerse kaza kaçýnýlmaz olur. Bu tür kazalardan kaçýnmak çoðu zaman zordur. Bu durumda kazalardan korunmanýn yolu bisikleti kaldýrýmlardan sürmeyiniz. Çünkü kavþaðý geçmek istediðinizde araçlar
sizi çoðu zaman fark etmeyecektir. Ayrýca kavþaðý geçeceðiniz zaman çok iyi
kontrol yapmanýz gerekmektedir. Kavþaklara gelindiðinde geniþ görünümlü aynalardan geriyi kontrol etmek daha uygundur. Baþýmýzý çevirip bakarken öndeki tehlikeyi bir an göremeyebiliriz. Diðer taraftan yol araçlarýn rahat geçeceði kadar güvenli ise birazcýk þeridi iþgal ederek bisikleti soldan
sürün. Bu durumda arkadan gelen araçlar sizi daha rahat fark edecektir.
Özellikle gece sürüþlerinde her türlü ýþýklandýrma tedbirlerinin alýnmasý gerekmektedir.
ÖZETÝN ÖZETÝ: 'Yýlda 500 - 600 kiþi bisiklet kazasýnda ölüyor. Çocuklarýmýz caddelerde bisikletle bilinçsizce cirit atmamalýdýr. Yoksa yarýn geç
olabilir.' (Yazara iletiþim: tel:5365681141)
TEBRÝK:
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi ilköðretim matematik öðretmenliði bölümünden mezun olan kýzým Büþra'mý ve tüm arkadaþlarýný
tebrik ediyor, ''sellerin sürüklediði kuzularý, sulara kapýlmýþ insanlar deðil,
selin dýþýnda kalabilmiþ insanlar kurtarabilir '' (Sezai Karakoç) sýrrýnca bu
aziz milletin evlatlarýna idealist birer öðretmen olarak hizmet etmelerini
Rabbimden niyaz ediyorum…
HABER
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
5
Hollandalý gazeteciler Hitit ve
Gastronomi Yoluna gelecek
Hollanda'dan gelen doða tutkunu gazeteciler, Hitit Yürüyüþ Yolu
ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking
yapacaklar.Bir gün de bisiklet parkurlarýnda pedal çevirecek olan gazeteciler bu sayede ülkemizin on sekiz kültür yolu arasýnda yer alan
iki kültür yolumuzun uluslar arasý alanda tanýtýmýna da katký saðlamýþ
olacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü Lahey Kültür ve Tanýtma Müþavirliði, Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm
Müdürlüðü ile Çorum Müzesi'nin organizasyonunda dört günlüðüne
ilimize gelecek Hollandalý gazeteciler, Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda çeþitli etkinlikler gerçekleþtirecekler.6 kiþilik Hollanda ekibinin Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda yapýlacak programlara
ilimizde trekking ve bisiklet sporuyla ilgilenenler ile doða ve kültür
turizmcileri bekleniyor. Programda Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce rehberlik hizmeti sunulacak.
Hollandalý Gazetecilerin Çorum Programý ise þu þekilde;
18 Haziran 2014 Çarþamba akþam saatlerinde ilimize gelecek
ekip, Anitta Otel'de konaklayacak. 19 Haziran 2014 Perþembe günü
Hattuþa'ya hareket edilecek. Burada Boðazkale Göleti-Hattuþa Hitit
Yolu Yürüyüþü, Hattuþa Ören Yeri Gezisi, Boðazkale Müze Gezisi,
Yazýlýkaya Ören Yeri Gezisi olacak. 20 Haziran 2014 Cuma günü Ýs-
kilip Yalakyayla mevkiine geçilecek. Yalakyayla Akpýnar arasýndaki Kýzýlýrmak
Havzasý Gastronomi Yolu Parkuru yürünecek. Ardýndan Ýskilip þehir merkezi
gezilecek ve coðrafi iþaret sahibi Ýskilip Dolmasý yenilecek.21 Haziran 2014
Cumartesi günü Çorum Müzesi ziyaret edilecek. Sonrasýnda Mahmudiye köyüne geçilecek. Mahmudiye-Kalehisar-Alacahöyük-Karakaya Bisiklet Parkuru'nda pedal çevrilecek. Alacahöyük Ören Yeri gezilecek. Ekip 22 Haziran
2014 Pazar günü ise ilimizden ayrýlarak Ankara'ya geçecek ve oradan da ülkemizden ayrýlacak.
Haber Servisi
Medyatik Tik izleyenleri
kahkahalara boðdu
Eðitim ve Ýstihdam Projeleri
Derneði'nin düzenlediði 'Medyatik Tik' isimli tiyatro oyunu
Çorumlu tiyatro severlerle buluþtu. Devlet Tiyatro Salonu'nda
geçtiðimiz akþam sahne alan tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boðdu.Ýsa Doðru'nun yazýp yönettiði ve ücretsiz olarak
sahne alan tiyatro oyununa
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, okul
müdürleri, çok sayýda öðretmen
öðrenci ve tiyatro sever katýldý.
Eðitim ve Ýstihdam Projeleri Derneði Baþkaný Ömer
Ceylan, tiyatro severlere teþekkür ederek bundan
sonra bu tür çalýþmalara aðýrlýk vereceklerini söyledi.
Tiyatro oyuncularýnýn performansý profosyonel
oyunculara taþ çýkarttý. Tiyatro oyununda Anýl Sevinç, Ahmet Münir Akgün, Ayça Þahin, Aylin Erdoðan, Ayþenur Canbay, Celal Uðurcan Coþkun, Esra
Konuþuk, Ferhat Senai, Gülbahar Kökmen, Harun
Dikimen, Ýsa Doðru, Ýrem Oncar, Kadir Sert, Levent
Macar, Murat Daðlý, Mustafa Ak, Sefa Nur, Türkan
Duru, Yusuf Gülahmedov ve Zeynep Yýlmaz oyuncu
olarak yer aldý. Haber Servisi
ÇESOB'tan 'sicil kaydý' uyarýsý
Fiþ ve faturalara sicil kaydý numarasý
iþleme zorunluluðu 1 Temmuz'dan itibaren baþlýyor. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, sicil kaydý yaptýrmayan esnaf ve sanatkarlara çaðrýda bulundu. Kýlýç, 5362 Sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 68. Maddesi uyarýnca tüm esnaf ve sanatkarlarýn
yanlarýnda çalýþanlar hariç çalýþmaya baþladýklarý tarihten itibaren iþ akdi baþlangýçlarýný 30 gün içerisinde
baðlý bulunduklarý Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
Sicil Müdürlüðü'ne tescil ettirmeleri ve Sicil Gazetesi'nde ilan ettirmeleri yükümlülüðünde olduklarýný
söyledi. Bu yükümlülüðün yerine getirilmediði takdirde ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluþlara
bildirilerek sicil kaydý yapýlana kadar bu kiþilerin iþ akitlerinin durdurulacaðýný kaydeden Yalçýn Kýlýç, Çorum'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarýn yapýlacak olan
herhangi bir denetimde iþ yeri faaliyetlerinin askýya alýnmamasý için kanuni zorunluluk olan sicil kayýtlarýný biran önce yaptýrmalarý gerektiðini ifade etti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç, sicil kaydý yaptýrmayanlar hakkýnda ilgili kanun gereðince üst kuruluþlarýn vermiþ olduðu talimatlarýn uygulanacaðýný belirtti. Kýlýç, ayrýca
fiþ ve faturalara sicil numarasý yazma zorunluluðunun
1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren baþlayacaðýný hatýrlatarak, 1 Temmuz tarihine kadar tüm esnaf ve sanatkarlarýn fiþ ve faturalarýna sicil numarasýný iþlemeleri gerektiðini sözlerine ekledi. Kubilay Kaan Yücel
ÇORDEF 5 bin kiþilik
piknik düzenleyecek
Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Baþkaný Süleyman Gökçe yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Ýstanbul'da en az 5 bin kiþinin katýlacaðý
en büyük Çorumlular hemþehri pikniðini düzenleyeceklerini belirtti.Çorum Dernekler Federasyonu
Yönetim Kurulu istiþare toplantýsý Yukarý Zeytin
Köyü Eðitim Kültür ve Spor Derneðinde gerçekleþtirildi.ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe, Çorum
derneklerinin bir araya gelmesi ile kurulan federasyonun Çorumlu hemþeriler arasýndaki birliði ve
beraberliði en üst düzeye getirmek için çalýþmalar
yürüttüðünü söyledi.Hemþerilik bilincinin geliþtirilmesi ve Çorum'un tanýtýmý için çeþitli etkinlikler
düzenlediklerini belirten Gökçe; "Federasyon olarak en önemli amacýmýz hemþerilerimiz arasýnda
birlik, beraberliði saðlamak ve yöremizin kalkýnmasýna katký saðlamaktýr. Bu kapsamda Çorum'un tarihini ve kültürünü tanýtmak için etkinlikler düzenliyoruz.
Çorum'un turizme kazandýrýlmasýna, kent vizyonunun
oluþturulmasýna, hemþerilerimizin hak ve hukukunun korunmasýna katký saðlamaya çalýþýyoruz. Ayrýca eðitim faaliyetlerine destek olmaya çalýþýyoruz.
Bu amaçla Ýstanbul'da en az bin hemþerimizin katýlacaðý bir hemþeri pikniði organize
edeceðiz. Bu en büyük hemþeri organizasyonlarýndan birisi olacak" ifadelerini kullandý.Toplantýya ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe'nin
yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Urhan,
Cemil Yaþkabak, Ayhan Kara, Recep Kaya, Osman Kutlu, Mustafa Karabayýr, Ýsa Sözen, federasyona üye derneklerin baþkanlarý, Osmancýk Derneði Baþkaný Serdar Gürsoy ve Ýstanbul
Çorumlular Derneði Baþkan Yardýmcýsý Abdullah Çýtak katýldý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
Ödeme
Kolaylýðý
-Beton Direk
-Panel Çit
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Vali Baþköy'den Vali Can'a
hayýrlý olsun ziyareti
Halil ve Merve
dünya evine girdi
Çorum Valisi Sabri Baþköy, Vali
Cevdet Can'ý Makamýnda ziyaret etti.Geçtiðimiz hafta Tokat'ta göreve
baþlayan Vali Cevdet Can'ý Makamýnda ziyaret eden Çorum Valisi Sabri
Baþköy, ziyaret öncesi Valilik Þeref
Defterini imzaladý.Daha sonra Makama geçen Vali Sabri Baþköy, Vali Cevdet Can'ýn yeni görevinin hayýrlý olmasýný temenni ederek, baþarýlar dile-
di.Vali Cevdet Can ise kendisini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'e gerçekleþen ziyaret nedeniyle duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti.Haber Servisi
Hasan-Sevval Ertürk çiftinin oðlu Halil, Bahri-Serap
Þeker çiftinin kýzý Merve ile dünya evine girdi.
Genç çiftin düðünleri geçtiðimiz pazar akþamý
Gülüm Düðün Salonunda yapýldý. Düðüne genç çiftinin
çok sayýda yakýný katýldý.
Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.Kubilay Kaan Yücel
Öðrencilerden Baþkan
Çatma'ya teþekkür
Ertan Yýldýrým
Letonya yolcusu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Ertan Yýldýrým Letonya'nýn Valmiera
þehrinde 29 Haziran - 5 Temmuz 2014 tarihleri arasýnda düzenlenecek Workshop'a katýlacak. Koordinatörlüðünü Letonyalý eðitimci Daiga Ramata'nýn
yaptýðý "The Methods of Adult Motivation and Lýtaracy Improvement(Yetiþkin Motivasyonu ve Okuryazarlýðý Geliþtirme Metodlarý)" adlý workshop'a Ertan
Yýldýrým'ýn yaný sýra Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden
yaklaþýk yirmi katýlýmcý davet edildi. Yetiþkin okuryazarlýðý ve eðitiminin ele alýnacaðý workshop'ta farklý
ülkelerde uygulanan eðitim-öðretim metodlarý incelenerek bilgi alýþveriþinde bulunulacak. Avrupa Birliði
Projelerinin hedefleri kapsamýnda kültürler arasý iletiþimin de hedeflendiði workshop'ta Çorum da tanýtýlacak. Altý gün sürecek çalýþma, sonuçlarýn bir kitapçýkta toplanmasý ile son bulacak.Haber Servisi
Þampiyon sýnýf
ödüllendirildi
Baþkan Çatma pazar
ve çarþý esnafýný gezdi
Ýskilip Kýz Teknik ve Meslek Lisesi mezunlarýný Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma'yý makamýnda ziyaret ettiler.Bu yýl mezun olan öðrenciler kendilerine mezuniyet törenlerinde kep ve cübbe temin eden Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya
teþekkür ziyaretinde bulunarak çiçek takdim ettiler. Baþkan Recep Çatma ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek imkânlar nispetinde eðitime her zaman
katkýda bulunacaklarýnýn altýný çizdi. Temin edilen kep ve cübbeleri Açýk Lise ve
Kurusaray Ýlköðretim mezunlarý da mezuniyet törenlerinde kullandýlar.
Haber Servisi
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokolle bu yýl ilk kez hayata geçirilen Geleneksel Çocuk Oyunlarý yarýþmasýnda, Mendil kapmaca kategorisinde il birincisi olan Bahçelievler Ýlkokulu 3/B sýnýfý öðrencileri Okul Aile Birliði tarafýndan ödüllendirildi.
Anvatar Otel'de düzenlenen yemek programýna, Bahçelievler Ýlkokulu Müdürü
Adnan Uygur Güngör, 3/B Sýnýf Öðretmeni Satý Gümüþ, Okul Aile Birliði adýna
Hayrettin Özdemir ve çok sayýda öðrenci katýldý.
Bahçelievler Ýlkokulu Müdürü Adnan Uygur Güngör programda yaptýðý konuþmada, öðrencilere göstermiþ olduklarý baþarýdan dolayý teþekkür etti.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma
sebze pazarýný, yoðurt pazarýný ve þehir
esnafýný gezerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Esnafýmýz ile hemþerilerimizin talep
ve temennilerini dinleyen Çatma ihtiyaçlarý yerinde inceleyerek çözüm üretmeye
devam ediyor.Bir program dahilinde tüm
esnafý bizzat ziyaret eden ve Belediye
hizmetlerini denetleyen Ýskilip Belediye
Baþkaný Çatma gerek esnafýn, gerekse Ýskilipli hemþerilerinin her saat kendine
ulaþma imkaný olduðunu belirtti. Baþkan,
esnafa kanalizasyon altyapý çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini, içme suyu
þehir þebekesinin de kýsa sürede tamamlanmasý için gereken giriþimlerde bulunduklarýný, bu çalýþmalardan dolayý yaþanan sýkýntýlardan dolayý halkýmýzýn gösterdiði sabýr ve anlayýþa da teþekkür etti.
Baþkan, altyapý devam ederken üstyapýya
dair projelerin de hazýrlandýðýný beyan
ederek, Ýskilip'e en güzel hizmetleri kazandýrmak kararlýlýðýnda olduklarýný sözlerine ekledi. Çarþý esnafý ve Ýskilip halký
Baþkan Çatma'nýn kendilerini sýk sýk ziyaret etmesinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek gayretli çalýþmalarýnýn
ve baþarýlarýnýn devamýný dilediler.
Kubilay Kaan Yücel
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
7
'Çorum büyük
organizasyonlarýn yapýldýðý
bir þehir oldu'
34. Hitit Fuar ve Festivalinin
açýlýþ törenine ilgi yoðun oldu
34. Hitit Fuar ve Festivaliyaptý. Baþköy "Dünyanýn
nin açýlýþ töreni ve kortej geçibir çok ülkesinden gelen
þi dün yapýldý. Saat Kulesi yahalk oyunlarý ekibi Çorum
nýnda gerçekleþen törene Vali
Belediyesinin ikramýdýr.
Sabri Baþköy, Belediye Baþkan
Sizler oralara gidip parayla
Vekili Zeki Gül, Ýl Kültür Tuizleyeceðiniz bu oyunlarý
rizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl
burada ücretsiz bir þekilde
Emniyet Müdürü Salih Erkan
izliyorsunuz. Bu oyunlar
Tarancý, Alaca Kaymakamý
her yörenin kendi yöreleriAyhan Yazgan, Belediye Eðinin birer yansýmasý kültür
tim Kültür Müdürü Mustafa Vali Sabri Baþköy
paylaþmasýdýr. Ben Çorum
Ercan, Gençlik Hizmetleri ve
halkýna böyle bir organiSpor Ýl Müdürü Haþim Eðer, protokol üyele- zasyon gerçekleþtiren. Çorum Belediyesine
ri ve vatandaþlar katýldý. Meltem & Uður Çý- teþekkür ediyorum" dedi.Ardýndan yerli ve
nar'ýn sunumunu gerçekleþtirdiði tören say- yabancý halk oyunlarý ekipleri gösterilerini
gý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý yaptýlar. Festivale, Türkiye'nin farklý bölgeleokunmasýyla baþladý. Programýn açýlýþ ko- ri ile Kýrgýzistan, Endonezya, Makedonya ve
nuþmasýný Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül Karadað'dan halkoyunlarý ekipleri katýlýyor.
gerçekleþtirdi.
Tören esnaf geçidi ile sona erdi.
Ardýndan Vali Sabri Baþköy bir konuþma
Yasin Yücel
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül
'1981 yýlýndan itibaren aralýksýz olarak
her yýl düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nin bu yýl 34.sünü düzenliyoruz. Anadolu'nun yükselen deðeri olan Çorum'umuzu kültür, sanat ve sosyal yönden daha ileri noktalara taþýdýðýna inandýðýmýz festivalimizin açýlýþ törenine hoþ
geldiniz.' dedi. 34.Uluslararasý Çorum
Hitit Fuar Festivali açýlýþ konuþmasý gerçekleþtiren Baþkan Gül '18 - 22 Haziran
tarihleri arasýnda sizler için dolu dolu
festival programý hazýrladýk. Konserler,
tiyatro oyunlarý, sahne gösterileri, açýk
hava film gösterileri, halk oyunlarý ve daha birçok gösteriyi siz saygýdeðer hemþerilerimizin beðenisine sunuyoruz. Festivalimiz, 34 yýllýk tecrübeyle her yýl farklý etkinliklere ev sahipliði yapan þehrimizin tanýtýmý için hakikaten büyük bir fýrsat' þeklinde ifadeler kullandý.Baþkan
Gül 'Bu festivali planlarken Çorum'un
sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýna
nasýl daha çok katký saðlayabiliriz, þehrimizi nasýl daha çok tanýtabiliriz bilinciyle
planlýyoruz. Çok þükür bu hedefimizi
büyük ölçüde gerçekleþtiriyoruz. Çorum
artýk, büyük organizasyonlarýn yapýldýðý,
sempozyumlarýn, çalýþtaylarýn düzenlendiði kýsaca ülkemizi ilgilendiren konularýn konuþulduðu bir þehir oldu. Bu duruma gelmemizde en büyük katký hiç þüphesiz Çorum Belediyesi'nindir' þeklinde
belirtti.Baþkan Gül 'Çorum; son yýllarda
sahip olduðu kalkýnma dinamiði ile ülkemizin hýzla geliþen, etki alanýný sürekli artýran bir þehir oldu' þeklinde vurgularken 'Bu kalkýnma sadece belli bir
alanda deðil birçok sahada kendini göstermektedir. Þehrimiz, parklarý, caddeleri, sokaklarý, sanayisi, ekonomisi, kültü-
rel birikimine yaptýðý yatýrýmlarla çok büyük bir mesafe kat etmiþ ve Anadolu'muzun önemli bir deðeri haline gelmiþtir' þeklinde kaydetti.Baþkan Gül
'Çorum'un bugün geldiði konum; Türk
insanýnýn önü açýldýðý takdirde neleri baþarabileceðinin kanýtýdýr. Halkýmýz, valiliðimiz, belediyemiz, diðer devlet kurumlarýmýz ve sivil toplum kuruluþlarýmýzla iþbirliði içinde bu geliþimin sürekli
olmasý için üzerimize düþen görevi en iyi
þekilde yerine getirmeye çalýþýyoruz. Biz,
Çorum Belediyesi olarak, Hitit Fuar ve
Festivalinin insanýmýzýn tümünü kuþatacak bir yapýya kavuþmasýný istiyorduk.
Bunu da siz saygýdeðer hemþerilerimizle
birlikte baþardýðýmýzý düþünüyoruz. Çorum'un binlerce yýllýk kültürünü, diðer
þehirlerimize ve baþkaca kültürlere taþýmak istiyoruz. 34. Uluslararasý Hitit Fuar
ve Festivali'nin programýný bu anlayýþ
çerçevesinde oluþturduk' þeklinde konuþtu.Yasin Yücel
Hitit Üniversitesi OKÜP
toplantýsýna katýldý
Çorum Ticaret Borsasý'ndan
Milletvekili Uslu ve Baðcýya ziyaret
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve Yönetiminden Uslu ve Baðcý'ya nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ve Çorum Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek, Borsa'nýn
çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Çorum Ticaret
Borsasý Binasýnýn yapýlacak bir program dahilinde
açmak istediklerini belirten Bektaþ, "Giriþimlerinizle
ilimize kazandýrýlan TOBB tarafýndan yaptýrýlan
Meslek Lisesi önümüzde Eðitim-Öðretim sezonunda öðrencilerimize eðitim vermeye baþlayacak des-
teklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Ayrýca Borsa binamýzýn yol sorununu Çorum Belediyesince çözülmüþtür. Katkýnýza teþekkür ederim " dedi.Uslu ve
Baðcý, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Çorum için el birliði ile çalýþmalarýna devam edeceklerini söylediler. Ziyarette ayrýca; Çorum
Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Ý.Turan Ünlü, Hasan Kýlýçarslan, Yönetim Kurulu
Üyesi Reha Kip, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Erkan
Kanýtemiz, Meclis Üyeleri; Mehmet Seçgel, Mustafa
Abraþ, Satýlmýþ Boya bulundular.
Haber Servisi
Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan 8 üniversite
rektörünün imzaladýðý bir protokol ile oluþturulan
OKÜP (Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu) toplantýsýnýn 6'ncýsý 15-17 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ordu Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Ordu'da
gerçekleþtirildi.
Rektörler ve rektör yardýmcýlarý, öðrenci iþleri daire baþkanlarý ve bilgi iþlem daire baþkanlarý olmak
üzere 3 farklý oturumda yapýlan Grup Toplantýlarý ve
sonrasýnda yapýlan Genel Deðerlendirme Toplantýsý
ile devam eden etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Osman Eðri, Genel Sekreter Yardýmcýsý Süleyman
Akyol, Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mustafa Coþar ve Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak
katýldý.
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Seminer
Salonu'nda, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk
Yarýlgaç'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan etkinlik; Rektörler ve Rektör Yardýmcýlarý, Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýklarý ve Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýklarý arasýndaki grup toplantýlarýna geçilerek gündem maddeleri
çerçevesinde görüþmelerle devam etti.
Rektör ve Rektör Yardýmcýlarýnýn yaptýðý toplantýlarda, iktisadi iþletmeler ve kantinlerin çalýþmalarýnda
hukuki alanda karþýlaþýlan problemler, Öðrenci Ýþleri
Daire Baþkanlýðý ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðýnýn karþýlaþtýðý problemler ile vakýf ve iktisadi iþletmelerin çalýþma sistemlerinde karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda gündem oluþturularak
çözümler üretildi.
Bilgi iþlem Daire Baþkanlýklarýnýn yaptýklarý toplantýlarda;
biliþimde güvenlik politikalarý, NAC çözümleri, Open Source
yazýlýmlar, üretilen yazýlýmlarýn paylaþýlmasý, bilgi iþlem uzman personel ihtiyacý, platform bünyesinde Teknopark çalýþmalarý üzerine görüþmeler yapýldý.
Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýklarýnýn yaptýðý görüþmelerde
ise idari yapýlanmalar, yurtdýþýndan öðrenci alýmý ile ilgili karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri, AKTS uygulamalarý ile
SGK Baþkaný Ýlhan'dan Uslu'ya ziyaret
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný
Yadigar Gökalp Ýlhan Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'da hazýr bulundu.Gökalp ilhan milletvekilleriyle bir
süre görüþ alýþ veriþinde bulunarak
Plan Bütçe Komisyonunda görüþülen
Torba Yasa çalýþmalarý hakkýnda görüþtüler.
Haber Servisi
ilgili yapýlan çalýþmalar, YÖKSÝS çalýþmalarý, Yükseköðretim
Kurumlarýnda önlisans ve lisans düzeyinde programlar arasýnda geçiþ, çif anadal, yandal için kurumlararasý kredi transferi yapýlmasý esaslarýna iliþkin uygulamalar, pedogojik formasyon uygulamalarý, eðitim öðretimle ilgili yükseköðretim
kurulu'nun yayýnladýðý yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasýnda birlikteliðin saðlanmasý ile uygulamada çýkan sorunlar ve çözümleri üzerine bilgi alýþveriþi saðlandý.
Grup Toplantýlarý sonrasýnda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlý Salonu'nda yapýlan Genel Deðerlendirme Toplantýsý ve sonrasýnda yapýlan þehir gezisi ile etkinlik
sona erdi.
Haber Servisi
Tasavvuf Kültür ve Akademik
Araþtýrmalar Derneði kuruldu
Çorum’da kýsa adý TAKAD olan Tasavvuf
Kültür ve Akademik Araþtýrmalar Derneði kuruldu.
Tasavvuf, Kültür ve Akademik alanda faaliyet gösterecek olan TAKAD’ýn kurucu baþkaný
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Muammer Cengil oldu. Cengil,
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Cengil, Çorum’un bir
yandan kadim kültürlere ev sahipliði yaparken diðer yandan
da bölgenin Ýslamlaþmasýndan günümüze kadar
etkilerini devam ettiren zengin tasavvufi yaþantýlarýn gerek fert gerekse toplum hayatýnda derin izler býraktýðýný anlattý.
Cengil, amaçlarýnýn bu kültürel zenginliðin
yapýlacak olan çalýþmalarla günümüz insanýna
ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda köprü görevi görmek olduðunu belirtti.
TAKAD’ýn kurucu yönetim kurulunda þu
isimler yer aldý: Baþkan Doç. Dr. Muammer
Cengil (Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi) Ýbrahim Ethem Demirci (Ýþ Adamý), Ahmet Ölçer
(Eðitimci), Ahmet Küçüktiryaki (Öðretim Elemaný), Ali Ýhsan Kýlýç (Öðretim Elemaný), Fatih
Küçüktiryaki (Mali Müþavir) ve Oðuzhan Kantar (Araþtýrmacý Yazar).
TEK
YILDIZ
YAÞAM
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
Sütanne
Adam evlenir, 10 sene geçer
çocuðu olmaz. Yurtdýþýna göreve
gider. Hanýmýndan gelen mektupta
hamile olduðu yazýlýdýr. Yurda
döndüðünde ise hanýmý doðurmuþtur ama çocuk zencidir.Hanýmýna
sorar:"Haným ne sizin sülâlede ne
de bizim sülâlede zenci deðil,
esmer bile yok; bu iþ nasýl oldu?"
Haným:"Çocuðu doðurduktan
sonra sütüm gelmedi mecburen bir
sütannesi tuttuk, onun sütünü
emdi. Sütanne zenciydi herhalde
bu yüzden böyle oldu" der. Adam
ikna olmuþa benzer ama içinde yine
de ufak bir kuþku vardýr ve "bunu
bilse bilse annem bilir" düþüncesiyle annesine sorar. Anne:"Olmaz
olur mu oðlum, tabii ki olur. Seni
doðurduðumda benim de sütüm
gelmemiþti ve inek sütüyle
beslemiþtim. Bak boynuzlarýn çýkmaya baþlamýþ bile!"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
8
Toplu sünnet törenleri, çocuðun
Beden ve ruh saðlýðýný bozabilir
Okullarýn kapanmasý ile birlikte birçok aileyi
sünnet telaþý sardý. Uzmanlar, çocuklarýn cerrahî
müdahaleyle oluþacak aðrýyý hissetmemeleri ve
psikolojik travma yaþamamalarý için sünnetin,
genel anestezi altýnda yapýlmasýný öneriyor.
Toplu sünnet þölenlerindeki saðlýksýz ortamlar
konusunda da uyarýyor.Ailelerin önemli
kaygýlarýndan biri de çocuklarýn sünnet olmasý.
Tatili fýrsat bilen aileler, bizzat hastaneye baþvurarak ya da belediyelerin toplu sünnet þölenlerinde çocuklarýný sünnet ettirmek istiyor.
Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ersin Çimentepe, sünnet için en ideal yöntemin
genel anestezi uygulanarak yapýlan klasik cerrahi
yöntem olduðunu söylüyor. Prof. Çimentepe,
“Çocuðun aðrýyý hissetmemesi için genel
anesteziyi mutlaka öneriyoruz. Ayrýca çocuktaki
korkuyu yenmek için de anestezinin önemli
olduðunu düþünüyoruz.” diyor. Halk arasýnda
anestezi deyince ‘aðýr narkoz’ þeklinde bir algý
olduðunu söyleyen Çimentepe, sünnet iþleminde
uygulanan anestezinin daha yüzeysel olduðunu
aktarýyor. “Sünnetteki anestezinin uyku ile
uyanýklýk arasýnda bir etkisi var. Burada çocuk
aðrýyý hissetmiyor. Sünnet öncesi ebeveyn
çocuðu iyi bir þekilde motive ederse korkuyu da
bertaraf etmiþ oluyoruz. Anestezide, sedasyon
dediðimiz uyku verici bir ilaçla çocuðun sakinleþtirilmesine yönelik daha hafif bir iþlem uyguluyoruz.” diye konuþuyor.Prof. Çimentepe, bazý
hekimlerin yenidoðan çocuklarýn aðrý ve acý hissetmedikleri gerekçesiyle anestezi uygulanmadan sünnet yapmalarýný ise doðru bulmadýðýný
aktardý. Yenidoðan bebeklere en azýndan lokal
anestezi uygulanmasý gerektiðinin altýný çizen
Çimentepe, “Bebeklerin acýyý hissetmediðine
inanmýyorum. Onu ölçecek dünyada bir
mekanizma yok. Bebek tepki veremediði için
acýyý hissetmediðini düþünüyor eriþkin insanlar.
Ama bilmiyoruz, belki de çok ciddi aðrý duyuyor
ki, bence duyuyordur. Çünkü sinir sistemi
geliþmiþ, öyle tamamen acýyý duymadýðý gibi bir
þey olamaz. Bu nedenle en azýndan lokal
anestezinin yapýlmasýnda fayda var.” ifadelerini
kullanýyor.Üroloji hekimi Doç. Dr. Ömer Faruk
Karataþ ise ehliyet ve deneyimden yoksun kiþilerin uygunsuz koþullarda yaptýðý sünnetlerin pek
çok çocuðun zihninde önemli bir travma oluþturduðunu vurguluyor. Toplu sünnet þölenlerinde
çocuklarýn fiziksel saðlýklarýnýn ve ruhsal durumlarýnýn çoðu zaman göz ardý edildiðini aktaran
Karataþ, bu tür organizasyonlarýn pek çok dezavantajý olduðunu belirtiyor. Karataþ, toplu sünnetlerle ilgili þunlarý söylüyor: “Toplumumuzda
sünnetin týbbi ve cerrahi yönünden çok, geleneksel yanýna daha çok önem veriliyor. Toplu sünnetlerde de saðlýk deðil eðlence ön planda oluyor.”
ÇOCUÐUNUZU SÜNNET
ETTÝRÝRKEN BUNLARA DÝKKAT
Sünnetin yaþý yok. Bizce her yaþta sünnet
yapýlabilir .Sünnet öncesi mümkünse üroloji
hekimi genel muayene yapmalý, kan testi yapýlmalý ve çocuk, anestezi uzmanýna gösterilmeli.
Sünnetin bir mevsimi yok, her mevsimde
yapýlýr. Sünnetin iyileþmesi maksimum bir haftadýr. Yara iyileþtikten sonra çocuk her þeyi yapabilir. Örneðin denize girebilir, rahatlýkla yürüyebilir, diðer sportif faaliyetlere iþtirak edebilir.
3 yaþa kadar olan bebeklerin sünnet olduktan
sonra bez kullanmalarýnda sakýnca yok. Ancak
bez sýk sýk deðiþtirilmeli. Eðer çocuk rahat
etmezse sünnet külodu kullanýlabilir.
Toplu sünnetlerin oluþturduðu kargaþa
ortamýnda hatalý sünnet, enfeksiyon ve diðer
olumsuzluklarýn görülme ihtimali daha fazladýr.
Ayrýca Hepatit B ve Hepatit C bulaþma riski de
yüksektir.Toplu sünnetlerde, çocuðun fiziksel ve
ruhsal durumunun göz ardý edilmesi ileride
çocuðun cinsel hayatýný olumsuz etkileyebilir.
Halk arasýnda peygamber sünneti olarak bilinen ‘hipospadias’ durumunda aileler çocuklarýnýn ameliyat ve sünnetini bir buçuk yaþýndan
önce yaptýrmalýdýr.
Pýhtýlaþma bozukluðu olan çocuklarýn sünnet
olup olmayacaðý aileler üroloji ve hematoloji
hekimleri ile beraber karar vermelidir.(CÝHAN)
23:00
Van... Haziran 1914... Aralýk 1914’de Sarýkamýþ
Harbinin baþlamasý ile birlikte çatýþmalar yoðunlaþýr
ve bir gün Jandarma Tümeni’nin de cephanesi
tükenir. Van’da az da olsa cephane vardýr, sýnýrdaki
askerlere gönderilmek istenir fakat elde doðru dürüst
kaðný bile kalmadýðý gibi, eli tüfek tutan hemen
hemen herkes cephelerdedir. Hiçbir çare bulunamaz
ve yaþlarý 12 ile 17 arasýnda deðiþen çocuklar bu
göreve gönüllü olurlar. Hemen hazýrlýklara giriþilir,
120 çocuk 1915 Ocak ayýnýn donduran ayazlarýnda
cephaneyi sýrtlanýr, karlý daðlara doðru yürümeye
20:00
Eðlence
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
madan önce mutlaka aðaca týrmanmasýný
saðlayýn, birlikte balýk tutun, rüzgârda ve yaðmurda yürüyün, kamp yapýn, bir kuþu elle
besleyin, uçurtma uçurun, böcekleri inceleyin,
çamurda oynayýn, ip atlayýn.” ifadeleri yer
alýyor. Ýnternet kullanýmý için çocuklarýn imzalamasý gereken sözleþmede þu ifadeler yer
alýyor: “Beni rahatsýz eden herhangi bir bilgi
ile karþýlaþýrsam hemen aileme ya da güvenilir
bir yetiþkine anlatacaðým. Ýnternet konusunda
haklara sahip olmak için hareketlerimde de
sorumluluk sahibi olmam gerektiðini anlýyorum. Ýnternet kullandýðým zaman herhangi bir
acý ya da rahatsýzlýk hissedersem aileme anlatacaðým. Kötü ve beni rahatsýz eden mesajlarý
cevaplamayacaðým. Böyle bir mesaj almak
benim hatam deðil. Eðer böyle bir durum
olursa uygun gruplarla iletiþime geçebilsinler
diye aileme ya da güvenilir bir yetiþkine anlatacaðým. Ýnternette yayýnlanan her bilginin
doðru olmadýðýný anlayacaðým. Ýnternet kullanýmýmla ilgili olarak aileme düzenli bilgiler
vereceðim.”(CÝHAN)
BEZELYELÝ
ETLÝ BÖREK
Zara
Aslen Adýyamanlýdýr. Çocukluk yýllarýnda "Neþecik" adý ile sekiz albüm
çýkarmýþtýr.[2] 1991 yýlýnda Milliyet
gazetesinin açmýþ olduðu Liselerarasý
Müzik ve Halk Oyunlarý yarýþmasýnda
“Türk Halk Müziði Bayan Solist” dalýnda Türkiye birincisi oldu. Ayný yarýþmaya 1993 yýlýnda katýlarak tekrar birincilik kazandý.Yüksek eðitimini Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuarý Þan Eðitimi
Bölümü'nde tamamladý.1996 yýlýnda
TRT’nin açmýþ olduðu “Yetiþmiþ Ses
Sanatçýsý” sýnavýný kazanarak “TRT
Türk Halk Müziði Akitli Ses Sanatçýsý”
unvanýyla göreve baþladý. 1997 yýlýnda
Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen
“Yunus Emre Müzikali” nde Amber
rolüyle oyuncu ve solist olarak görev
aldý. 1998 yýlýnda 15 aylýk çalýþmanýn
ürünü olarak, Zara adý ile ilk albümü
olan Avuntu piyasaya sürüldü. Ayný yýl
Atýf Yýlmaz’ýn yönetmenliðinde “Eylül
Fýrtýnasý” isimli ilk uzun metraj filminde
Tarýk Akan ile baþrolü paylaþtý.Ýlk
albümünün yankýlarý sürerken 2000
yýlýnda Boyut adlý ikinci albümünü
çýkardý. Albümünde icra ettiði tüm
türkülere klip çekerek VCD ortamýnda
daðýtýldý. 2001 yýlýnda Osman Sýnav’ýn
yönettiði Deli Yürek: Bumerang
Cehennemi sinema filminde oyunculuk
performansýyla dikkat çekti. 2002’de
üçüncü albümü Misafir'i; 2003 yýlýnda
ise 27 eserden oluþan 2 disklik Özlenenler albümünü piyasaya sürdü. Özlenenler’in birinci albümünde Zara,
müzik severlere ilk kez Türk Sanat
Müziði okuyarak sürpriz yaptý. Ýkinci
diskte ise eski Türk filmlerinin
þarkýlarýný seslendirerek tanýdýk melodileri sandýktan çýkardý.2003 yýlýndaki bir
diðer sürprizi ise, sanatçýnýn ilk kez
Kanal D kanalýnda 28 bölümden oluþan
Gelin isimli televizyon dizisinde baþrol
oynayarak halkla buluþmuþ olmasýdýr.
2004 yýlýnda, 1992’de çekilen ancak
deprem felaketlerinden sonra yayýný
bekletilen, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile
ortak çalýþmasý Aðýt (Sele gitti) klibi
“Doðal Afetlere Bilinçli Toplum” projesi kapsamýnda yayýna girdi.
Malzemeler
1 Paket Milföy Hamuru
(10 luk pakette)
250 gr Kuzu Eti
2 Adet Orta Boy Soðan
2 Adet Orta Boy Domates
1 Su Bardaðý
Haþlanmýþ Bezelye
1 Yumurtanýn Sarýsý
1 Demet Maydanoz
1 Çorba Kaþýðý Margarin
1/2 Çay Bardaðý Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Tencereye margarini ve sývý
yaðý alarak, kýzdýralým. Fýndýk
iriliðinde doðranmýþ kuzu
etlerini ilave edelim.
Býraktýklarý suyu çekene dek
kavuralým.Soðanlarý ilave edip
pembeleþtirelim. Kabuklarý
soyulmuþ ve küp þeklinde
doðranmýþ domatesleri de
ilave ederek 5 dakika daha
piþirelim.Tuz, karabiber ve
ince ince doðranmýþ maydanozu ekleyerek ateþten
alalým.Milföy hamurlarýnýn
ortasýna etli harçtan bir miktar
koyalým. Zarf þeklinde kapatarak ters çevirelim. Üzerine
milföy hamurundan kestiðimiz
þeritlerle süsler yapalým.
Hafifçe yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ
220 dereceli fýrýnda börekleri 5
dakika piþirelim. Isýyý 170
dereceye indirerek üzerleri
kýzarana dek piþirelim.
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez.
(Montaigne)
Güldür Güldür
Sürprizlerle dolu Güldür Güldür Show’a bu hafta
Hakan Peker, Oktay Derelioðlu ve Kahtalý Mýçe konuk
oluyor. Hakan Peker, emeklilik skecinde sahneye
çýkýyor. Peker, sahnede sevilen þarkýlarý “Köylü güzeli”
ve “Mütemadiyen”i söylüyor. Eski milli futbolcu ve
spor yorumcusu Oktay Derelioðlu, takýmýn efsane
forvetini canlandýrýyor. Sosyal medyada da fenomen
olan “Eto’o bitmiþ” cümlesi ile tüm salonu gülme
krizine sokuyor. Ünlü Türkücü Kahtalý Mýçe, oyunculara delikanlýlýðý öðretmek için sahneye geliyor.
Yönetmen : Meltem Bozoflu
Ýnterneti çocuklarýnýzdan iyi bilin
Ýnternet, günümüzde ailelerin bir ferdi gibi
oldu. Ancak internetin yararlarý kadar zararlarýnýn da olduðu bilinen bir gerçek.
Ailelerin internet konusunda almasý
gereken birçok önlem bulunuyor. Aile ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý,
internet
konusunda aileleri uyarmak için “Aile ve
Ýnternet” rehberi hazýrladý. Rehberde ailelere
önemli tavsiyeler bulunuyor. ‘Çocuðun
Facebook, Twitter adresi varsa ebeveynlerin
de bu hesaplarý açmasý, çocuða rehberlik edecek þekilde internetin öðrenilmesi ile çocuk ve
gencin internet kullanýmýný aileden fazla
bilmemesi’ verilen tavsiyelerin baþýnda yer
alýyor. Rehberde, ailelerin dikkat etmesi
gereken bir konu olarak da ‘çocuðun kullandýðý kelimelere’ dikkat çekiliyor. Çocuðun
Ýngilizce küfürler etmeye baþlamasý, farklý
kelimeler kullanmasýnýn, oynadýðý oyunlardan
kaynaklanabileceðine iþaret ediliyor. Ýnterneti
artýk küçük yaþlarda öðrenen çocuklar için de
önlem alýnmasý gerektiðine iþaret edilen
rehberde, “Çocuðunuzu teknolojiyle tanýþtýr-
120
Sinema
21:55
Dizi
Medusa Darbesi
Umulmadýk bir zamanda ve þaibeli bir þekilde Çin’in
Baþbakan yardýmcýsý, birçok soru iþaretini ardýnda
býrakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan
gerçekleþtirilen araþtýrmalar neticesinde birincil zanlý
olarak meþhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir.
Ancak aslýnda böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb
adýndaki bir suikastçýnýn takma adýdýr. Bir süre sonra
kendi adýný kullanarak cinayetler iþleyen birinin
olduðunu anlayan Webb, bu iþin orta yerinde bulur
kendisini... Bir de üstüne sevdiði kadýn kaçýrýlýr. Þimdi
casuslar arasý, aksiyon dolu bir savaþ baþlamýþtýr.
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Despero
21:55 Medusa Darbesi
23:45 Dosta Doðru
07:30 Pepee
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:45 Pis Yedili
Yerli Dizi
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
18:00 Ana Haber
18:30 Hava Durumu
18:50 Avustralya-Hollanda
21:05 Joker
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:45 Ana Haber
18:45 Zehir
19:40 Çakýrlý Milyoner
21:30 Haber Saati
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
22:00 Arkadaþým Hoþgeldin
01:30 Tv Filmi
03:30 Beþinci Boyut
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
20:00 Þefkat Tepe
23:00 120
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
9
Çorum Gýda, Tarým ve hayvancýlýk Ýl müdürü Erkan Elfaz:
Tarým destek ödemeleri
Temmuzda yapýlacak
Erkan Elfaz
Çorum bölge çiftçilerinin hala kendilerine Tarým
destek ödemelerinin yapýlmadýðý açýklamalarýna Valilik Basýn Müdürlüðü kanalý ile Çorum Gýda, Tarým
ve hayvancýlýk Ýl müdürü Erkan Elfaz dan yazýlý açýklama geldi. Kalan ödemelerin yasal yazýþma ve çerçeve içerisinde ödemelerin önümüzdeki Temmuz
ayýnda tamamlanacaðýný ifade eden Erkan Elfaz,"
Türkiye Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme
Modeline göre 2013 yýlý ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil fark ödemesi desteðine iliþkin Bakanlar Kurulu kararý uygulama Tebliði (Teblið No :2013/15) 21 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanmýþtýr. Fark ödemesi desteðinden yararlanmak isteyen üreticilerin baþvuru baþlangýç tarihi 01/10/2013,
son baþvuru tarihi ise kütlü pamuk,
yaðlý ayçiçeði, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 01/04/2014'tür. Dane mýsýr, buðday, arpa, çavdar, triticale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için fatura baþlangýç tarihi 01/05/2013, son baþvuru
tarihi 30.04.2014' dür. Çorum Ýl
Müdürlüðü olarak fark ödemeleri
hububat desteði kapsamýnda ilk
ödemede toplamda 13304 iþletmeye
11.547.935,45 TL 27.01.2014 tarihinde Bakanlýða gönderilmiþ olup
çiftçilerin banka hesaplarýna 26 Þubat 2013 tarihinde ödemeler yapýl-
mýþtýr. Ödemeler Bakanlýðýmýz tarafýndan
yapýlmakta olup; çiftçilerin T.C kimlik numaralarýna Bakanlýk tarafýndan yapýlmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz evrak iþlemlerinin ve
sistem kayýtlarýnýn tutulmasýnda görevli
olup, ödemeler Ziraat Bankasýnda bulunan
çiftçilerin hesaplarýna doðrudan bakanlýkça
yatýrýlýr. Giriþleri yapýlan ödeme dosyalarýnýn Ýcmallerini alarak Bakanlýða gönderilir;
Bakanlýðýmýz ödeme takvimine göre ödemeleri yapmaktadýr.
Ýkinci ödemeler için yapýlan çalýþmalarda
ise ; 2013 Fark ödemeleri Hububat desteði
ve 2013 Prim Uygulamalarý desteði ödemesi 06.06.2014 Bakanlýðýmýza gönderilmiþtir. Destekleme ödemeleri Bakanlýðýmýz tarafýndan ödeme takvimine göre önümðzdeki Temmuz ayý içerisinde yapýlacaktýr. Bu dönem ödeme kapsamýnda fark ödemeleri Desteðinde toplamda 8913 iþletmeye
5.678.395,19 TL, ayrýca 2013 Prim uygulamalarý ödemesi olarak toplamda 6895 iþletmeye 12.085.803,77
TL ödeme yapýlacaktýr." Þeklinde yer aldý.
34. Hitit Fuar Ve Festivali kapsamýnda TSO fuar açýlýþ
töreni gerçekleþti.TSO Fuar Kompleksi'ndeki fuar açýlýþýna
Vali Sabri Baþköy,Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþta sahne
alan Polonya ekipleri fuara renk katarken, davetliler yabancý
ekiplerin gösterilerini ilgiyle izledi.Ardýndan fuar açýlýþýný
gerçekleþtiren protokol üyeleri stantlarý gezerek incelemelerde bulundular.
D&K Organizasyon öncülüðünde gerçekleþen fuarda
toplamda 76 stant yer alýrken 5 gün boyunca saat 16:00'dan
00:00 kadar açýk olacaðý belirtildi.
Bahadýr Yücel
'IÞÝD'in Ýslam'la ve insanlýkla
hiçbir ilgisi yoktur'
Ýskilip Ýþ Adamlarý
Derneði'nden bölge gezisi
Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði ,Ýçiþleri Bakanlýðý
Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduðu "Ýlim Ýçin
Rehber Yetiþtiriyoruz" adlý proje devam ediyor.9 ay
olarak planlanan projemiz; Çorum Halk Eðitim
Merkezi, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði iþbirliði ile ilimiz de yaþayan en az lise
mezunu (15 kýz +15 erkek) gençten oluþan bir katýlýmcý grubuyla yürütülmektedir. Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ''Projemiz TR83 bölgesinde (Amasya ,Çorum,Tokat,Samsun) yeni iþ fikirlerine ve iþ alanlarýna ihtiyaç duymasý,bu bölgenin 7 bin yýllýk tarihi ve kültürel mirasa sahip ve turizm alanýnda yeni tanýnýyor
olmasý, kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý , bölgemizde turizm farkýndalýðýnýn
artmasý turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacak olmasý göz önünde bulundurularak yazýlmýþ
ve uygulamasý devam etmektedir.
Turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim
gösteren TR 83 bölgesinde bulunan illerde turizm
sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek
üzere ,iþsiz gençlerin meslek
ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý,bölge tanýtýmýnýn en üst
seviyede yapýlmasý ve bölge
ekonomisine katký saðlanmasý,amacýna hizmet etmektedir.Bu amaca ulaþmak için,
Çorum Halk Eðitim Merkezi
tarafýndan gençlere Konakla-
TSO fuar kompleksi açýldý
ma ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri
kursu düzenlendi.Bu kurs sonunda katýlýmcý gençlerimize sertifika verilmiþtir.Halen Hitit Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneðinde katýlýmcý gençlerin yabancý
dil eðitimi devam etmektedir.''dedi.Proje faaliyetleri kapsamýnda Katýlýmcý gençlerin TR 83 bölgesinde
bulunan illerin tarihi ve turistlik alanlarýna tanýmalarý amacýyla 15 gün süren yoðun bir gezi programý
düzenlenmiþtir.
Sözlerine devam eden Aktaþ'' Proje sonucunda
30 gencin , eðitilmesiyle istihdamlarýna destek
olunmasý, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da
istihdamlarýna katký saðlanmasý, iþsizlik oranýnýn
düþmesine katký saðlanmasý, TR 83 bölgesinin turizmi hakkýnda farkýndalýk ve marka oluþturulmasý ,
bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunulmasý, Çorum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinirliðinin artýrýlmasý, Gençleri bölgenin
turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirilmesi, hedeflerine ulaþýlmasý beklenmekte olduðunu'' söyledi.Haber Servisi
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal 'Ýrak'ýn kuzeyi olarak tanýmlanan coðrafya, 10. Yüzyýldan itibaren
Türklerin hâkim ve meskûn olduðu bir
muhittir. Bugün burada 2 milyon civarýnda soydaþýmýz yaþamaktadýr. Bölge,
her ne kadar birçoðu yýkýlsa da Türklerin imzasýný taþýyan eserlerle doludur.
Türkmeneli olarak ifade ettiðimiz bu
coðrafya, hâkimiyetimizden çýktýðý günden bugüne acýlarla yoðrulmaktadýr'
þeklinde ifadeler kullandý.Son zamanlarda IÞÝD örgütünün gerçekleþtirdiði
eylemler neticesinde protesto gerçekleþtiren Ülkü Ocaklarý dün PTT önünde
basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.Konuyla
ilgili konuþan Ülkü Ocaklarý Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal 'IÞÝD terör örgütünün Musul ve Telafer'i iþgal etmesi olmuþtur.Sözde Ýslam adýna cihat (!) ettiðini söyleyen bu örgütün; ne Ýslam'la ne
de insanlýkla hiçbir ilgisinin bulunmadýðý ortadadýr þeklinde altýný çizdi.Ýmal
'nternette yayýnlanan görüntüler bu terör örgütünün nasýl acýmasýz bir yapýya
sahip olduðu hakkýnda fikir vermeye
yetecek netliktedir.Bölgeden alýnan
bilgilere göre; halkýn bir kýsmý göç etmiþ, diðer bir kýsmý ise endiþeyle beklemeye devam etmektedir. IÞÝD adlý
terör örgütünün soydaþlarýmýza yönelik bir katliama giriþebileceði ihtimal
dahilindedir' þeklinde belirtirken konuyla ilgili þu þekilde konuþtu:'Ülkemizin sýnýrlarýna çok yakýn bir mesafede bulunan Telafer'in iþgaline sessiz
kalmak; yarýn ülkemiz içerisine yönelecek hadiselere cevaz vermek anlamýný
taþýr.
Türkiye Cumhuriyeti hem rehin alýnan vatandaþlarýný teslime zorlamak;
hem de soydaþlarýmýzý güvence altýna
almak adýna askeri seçenekleri gözden
geçirmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin gücünü test etmeye çalýþan gafiller, bunun cevabýnýn en sert þekilde almalýdýr. Ülkemizin ve milletimizin
menfaatlerine zarar verecek her giriþimin, muhataplarýna aðýr bir bedel olarak geri döneceði ayan beyan gösterilmelidir. Aksi takdirde ülkemiz, eline silah alan herkesin korkutup, sindirebile-
Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Ahmet
Hattab Ýmal
ceði aciz b.r ülke olarak anýlmaya baþlayacaktýr. Siyasi "Büyük Devlet", "Dünya Devleti" vurgulan eðer gerçekse derhal ortaya koyulmalý; deðilse söz sahiplen istifa ederek onurlarýna bulaþan bu
lekeyi temizlemelidir. Ülkü Ocaklarý
Eðitim ve Kültür Vakfý, her þartta ve her
platformda Türkmeneli'nin sesi olmaya
devam edecektir. Buradan herkese hatýrlatmak isteriz ki, Ülkücü hareketin yiðit neferleri, gerekirse soydaþlarýyla birlikte omuz omuza mücadele etmeye
hazýr bulunmaktadýr' þeklinde sözlerini
tamamladý.
Bahadýr Yücel
AK Parti ve CHP'den karar yorumu
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, "12 Eylül darbesinin failleri Evren ve Þahinkaya'ya verilen ceza,
kesinleþmemiþ olmakla birlikte, bu haliyle bile adaletin tecellisidir"
derken, CHP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz ise "Cezalandýrmalar lütuf deðil gereklilik. Ama 12 Eylül kurumlarýný ortadan kaldýrmadan anlamsýz" dedi. Çelik, 12 Eylül Davasý'nda Kenan Evren
ve Tahsin Þahinkaya'nýn müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasýný
Twitter hesabýndan deðerlendirdi. Çelik, þunlarý kaydetti:
"12 Eylül darbesinin failleri Evren ve Þahinkaya'ya verilen ceza,
kesinleþmemiþ olmakla birlikte, bu haliyle bile adaletin tecellisidir.
12 Eylül 2010 Referandumu öncesi, CHP ve MHP 12 Eylülcülerin
yargýlanamayacaðýný ve AK Parti'nin halký kandýrdýðýný iddia etmiþti. Kimin halký kandýrdýðý ortaya net bir þekilde çýkmýþtýr. Redçi ortaklar CHP ve MHP'nin bu durumda, halktan özür dilemesi
gerekmez mi?
-"ERDAL EREN ÝLE GEZÝ ÞEHÝTLERÝ
AYNI DEÐÝL MÝ?"Karara iliþkin bir deðerlendirme de CHP'den geldi. Ýstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz ise þöyle devam etti:
"12 Eylül darbesinin yaþayan 2 mimarý yargýlandý. Müebbet aldý.
Sözde darbe cezalandýrýldý. Ya darbe yasalarý? Darbenin mekanizmalarý? 12 Eylül milyonlarca insanýn hayatýný çaldý. Yasalarý hala çalmaya devam ediyor. Deðiþtirmek istedikçe önümüze hep set çekiliyor. Fiþlemeler, baskýlar, ötekileþtirme, yok sayma 12 Eylül'den daha
mý az? Daha mý az hayat çalýyor? Erdal Eren ile gezi þehitleri ayný
deðil mi? 12 Eylül'ün yargýlanmasý özel deðil doðal durum. Cezalandýrmalar lütuf deðil gereklilik. Ama 12 Eylül kurumlarýný ortadan
kaldýrmadan anlamsýz.
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
10
"Ýlkeler üzerinden hareket edilsin"
‘Hem Müslümaným diyor, hem de haram
rantlarla efsanevî servetler edinmiþ'
Milli Gazete yazarý Mehmet Þevket Eygi
‘Âhirete Kuru Kuruya Ýnanmak’ baþlýklý
yazýsýnda, çýkan rüþvet iddialarýnda ismi geçen
kiþilere göndermede bulunarak, "Hem âhirete,
hesaba, kitaba, Cennete ve Cehenneme iman
etmiþ, hem de haram rantlarla efsanevî
servetler edinmiþ… Bu iki þey bir arada olur
mu?" diye soruyor.
Ýþte Mehmet Þevket Eygi'nin Milli
gazetedeki o yazýsý:
"Âhirete Kuru Kuruya Ýnanmak"
Allahü Teâlâ Kur’an’da bildirmiþ, Resulü
Muhbir-i Sâdýk Muhammed Mustafa (Salat ve
selam olsun ona) haber vermiþ, on dört asýrdýr
gelip geçen âlimler, sâlihler, bilgeler uyarmýþ;
bu dünya hayatýndan sonra âhiret denilen bir
âlem vardýr. Ölümle varlýk bitmez, ölen kiþi bir
âlemden ötekine geçer. Berzah âleminde
saadet veya azap vardýr. Kýyamet koptuktan
sonra insanlar tekrar diriltilecektir. Ulu ve âdil
bir Mahkeme-i Kübra’da hesap vereceklerdir.
Cennet ve Cehennem vardýr. Mü’minler için
ebedî mutluluk ve müþrikler kâfirler için ebedî
azap vardýr.
Her Müslümanda âhiret, hesap kitap,
Cennet Cehennem, azab saadet inancý,
kavramý bulunmalýdýr.
Müslüman bu inancý bir an bile hatýrýndan
çýkartmamalýdýr.
Dünyada sapýklýklardýn, kötülüklerin,
zulümlerin azalmasý için âhiret inancýnýn canlý
olmasý gerekir.
Âhirete kuru kuruya inandým diyor ama
Ýslam’ýn, Kur’an’ýn, Þeriatýn yasakladýðý her
kötülüðü yapýyor, her haltý yiyor. Onun âhiret
inancý kalpte deðil, laftadýr. Yürekten inansaydý bu kadar kötülük yapamaz, isyan edemezdi.
Âhirete inanan ve iyi din eðitimi görmüþ
bir Müslüman burnunu sildiði kaðýt mendili
yola atmaz.
Doyduktan sonra yemeye devam etmez.
Baþkasýnýn karýsýna, kýzýna, eþine þehvetle
bakmaz.
Zina etmez… Riba yemez… Haram gelir
elde etmez…
Gurura, kibre kapýlmaz; benliðinin esiri
olmaz, yularýný þeytanýn eline vermez.
Âhirete inanan kimse insanlarýn kurdu
olmaz, meleði olur.
Þu rüþvet alan sözde Müslümanlara
bakýnýz, onlar âhirete yürekten inansalardý hiç
rüþvet alýrlar mýydý?
Hem âhirete, hesaba kitaba, Cennete ve
Cehenneme iman etmiþ, hem de haram rantlarla efsanevî servetler edinmiþ… Bu iki þey bir
arada olur mu?
Akýllý birine þöyle bir teklif yapsalar:
On adet külçe altýn var, her biri onar kilodan yekûnu yüz kilo.
Bunlarý sana vereceðiz ama bir kusurlarý
var. Hepsinde aðýr ve çok tehlikeli miktarda
radyasyon bulunuyor…
Akýllý adam hiç bunlarý alýr mý? Radyasyon
lafýný duyar duymaz kaçar oradan.
Ýþte haram gelirler, haram servetler
böyledir.Riba kazançlarý böyledir.
Rüþvetle oluþan zenginlikler böyledir.
Zulüm ve sömürü ile elde edilen kazançlar
hep böyledir.
Âhirete iman eden Müslüman bunlara yaklaþmaz, bunlardan kaçar.
Ýslam’da kul hakký kavramý, konusu vardýr.
Kul hakký çok aðýr bir yüktür ve âhirete iman
eden Müslüman bu haklarýn altýnda kalmamak için çok dikkat eder.
Ýslam’da kesin helaller ve kesin haramlar
vardýr. Bir de þüpheliler vardýr. Mü’min bu
þüphelilerden uzak durur.
Dinimiz bize “Helalin hesabý, haramýn
azabý vardýr” diyor.
Mahkeme-i Kübrada, boynuzsuz koyunun
hakký, boynuzlu koyundan alýnacaktýr.
Soma maden faciasýnda 300 küsur madenci
vatandaþýmýzý ihmal yüzünden kaybettik.
Gerekli güvenlik tedbirleri alýnsaydý, kanun ve
nizamlara uyulsaydý, teftiþler doðru dürüst
yapýlsaydý, 300 deðil, beþ kiþi ölecekti. Ýþte bu
ihmaller yarýn âhirette Mahkeme-i Kübrada
sorulacaktýr.
Gözleri haram para ve kazanç hýrsýyla dönmüþ kuduz rantçýlarý dünya adaleti cezalandýrýyor mu? Onlarý engelliyor mu?...
Yarýn Ulu Mahkemede hepsi muhakeme
edilip cezalandýrýlacaktýr.
Ýslam bize haber veriyor: Allahü Teala dilerse kendi hukukunu afveder ama kul hakkýný
afvetmez, üzerinde kul hakký olanlarýn gidip
helallik almasý gerekir…
Birinin senin üzerinde hakký kalmýþ, o
ölmüþ, varislerini de bilmiyorsun, ne yapacaksýn? Kaç lira ise âdilâne hesaplayýp o zat
adýna, hakkeden gerçek fakirlere yardým edeceksin.
Arabaný park ederken yandaki otomobile
çarptýn, ne yapacaksýn?.. Hemen onun camýna
kartýný koyacak, özür dilerim bir hata yaptým,
görüþelim, zararýnýzý ödeyeyim, beni afvediniz
diye yazacaksýn.
Hakikî mü’min hüsn-i hâtime korkusuyla
tirtir titreyen kimsedir.
Nice mü’min var ki, hayatý boyunca bir
kere bile hüsn-i hâtime korkusuyla huzursuz
olmuyor.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, camilere
kadýnlarla doldurmak gibi aykýrý faaliyetleri,
bid’atleri býrakýp on milyonlarca halka Ehl-i
Sünnet ve Cemaat ilmihalini, bu arada âhiret
inancýnýn teferruatýný, yüreklerde devamlý
kalacak þekilde öðretmesi gerekir. Âhirete olan
inancýný diri tutmaz; Mahkeme-i Kübra, hesap
kitap, Cennet Cehennem, saadet ve azab, kul
hakký, haram helal kavramlarýnýn þuuruna
sahip olmazsak, ne ferden, ne de Müslüman
halk olarak ýslah olabiliriz.
Bendeniz bir Müslümaným. Seher vaktinde
ezan okunmaya baþladý. Allaha itaatkâr isem,
O’ndan korkuyorsam, Peygamberin sadýk ve
vefalý bir baðlýsý isem, iyi bir Müslüman olmak
istiyorsam ne yapacaðým, kalkýp abdest alýp
namaz kýlacaðým. Hem, öyle evde münferiden
deðil. Þeriatýn listesini verdiði yirmi küsur
geçerli mazeretim yoksa camiye gideceðim ve
cemaate katýlacaðým… Her imamýn ardýnda
namaz kýlýnmazmýþ… Eyvallah, ardýnda
namaz kýlýnabilecek salih ve düzgün bir imam
bulacaðým, onun camiine gideceðim.
Çünkü mü’min bir kimseden âhirette sorulacak ilk hesap namaz hesabýdýr. Kýldýn mý?
Doðru dürüst kýldýn mý?.. Hür ve mukim bir
erkeksen, farzlarý cemaatle kýldýn mý?
Þaþýyorum, Ýslamcýlar bu gibi konular
üzerinde niçin durmuyor?
IÞÝD Baðdadý alacak mý?.. Herkes bunu
konuþuyor. Peki âhirette hesabý sorulacak
önemli ve hayatî konularý niçin dile getirmi
yoruz?
TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu, cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk
oyu ile seçileceðinden
dolayý farklý bir önemi
olduðunu belirterek, iþ
dünyasý olarak cumhurbaþkanlýðý seçim
sürecinin itidalli bir þekilde tamamlanacaðýna
inandýklarýný söyledi.
Hisarcýklýoðlu, "Huzur
bulalým ki iþ dünyasý
olarak iþimize odaklanalým. Daha fazla üretim daha fazla yatýrým ve
daha fazla ihracat
yapalým." dedi.Ýlkeler
üzerinde hareket
edilmesinin uygun olacaðýný düþündüklerini
belirten Hisarcýklýoðlu,
"Seçim sonucunda
ülkemizde huzurun saðlanmasýný arzu ediyoruz. Huzur
bulalým ki iþ dünyasý olarak iþimize odaklanalým. Daha
fazla üretim, daha fazla yatýrým ve daha fazla ihracat
yapalým. Zaten bizim görevimiz de tüccar ve sanayicilerimizin ortak çalýþma ortamlarýný iyileþtirmek, rekabet
güçlerini artýrmak üzere çalýþmak ve çözümler üretmektir." diye konuþtu.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, iþ dünyasý örgütleri ile TOBB Ýkiz Kuleler'de istiþare toplantýsý düzenledi. Ýstiþare toplantýsýna; Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB, Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
(TÜSÝAD), Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), Müstakil
Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD), Anadolu
Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði'nin (ASKON) aralarýnda
bulunduðu iþ dünyasý örgütleri temsilcileri katýldý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a, istiþare toplantýsýna
geliþinde AK Parti Genel Baþkan Danýþmaný Binali
Yýldýrým ve AK Parti Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Süleyman Soylu eþlik etti.
Ýstiþare toplantýsýna TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu, TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi,
TÜSÝAD Baþkaný Haluk Dinçer, MÜSÝAD Baþkaný Nail
Olpak, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði
(TÜMSÝAD) Baþkaný Hasan Sert, Türkiye Müteahhitler
Birliði (TMB) Baþkaný Mithat Yenigün, Türkiye Seyahat
Acentalarý Birliði (TÜRSAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy,
Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Baþkaný Süleyman Onatça, ASKON
Baþkaný Mustafa Koca, Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Baþkaný Osman Ayýk katýldý.
Toplantýnýn ardýndan, iþ örgütleri adýna Rifat
Hisarcýklýoðlu açýklamalarda bulundu. Baþbakan
Erdoðan'ýn, cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili fikirlerini
iþ dünyasý ile paylaþmak amacýyla kendileriyle bir araya
geldiðini belirten Hisarcýklýoðlu, "Bu kapsamda TOBB,
TÝM, TÜSÝAD, MÜSÝAD, TÜMSÝAD, TMB, TÜRSAB,
TÜRKONFED, ASKON ve TÜROFED olarak
Baþbakanýmýzý aðýrlama þansýný yakaladýk. Bu istiþare
ziyareti gerçekleþtirdikleri için iþ dünyasý adýna
teþekkür ediyoruz." dedi. Baþbakan Erdoðan'a görüþlerini ilettiklerini anlatan Hisarcýklýoðlu, "Ýlkeler
üzerinde hareket edilmesinin uygun olacaðýný
düþünüyoruz. Seçimler milli iradenin tezahür ettiði
demokrasinin en önemli mekanizmalarýndan biridir.
Bu seçim cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk oyu ile
seçilecek olmasýndan dolayý farklý bir önemde. Ýþ
dünyasý olarak cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinin itidalli bir þekilde tamamlanacaðýna inanýyoruz. Böylece
seçim sonucunda ülkemizde huzurun saðlanmasýný
arzu ediyoruz. Huzur bulalým ki iþ dünyasý olarak
iþimize odaklanalým. Daha fazla üretim daha fazla
yatýrým ve daha fazla ihracat yapalým. Zaten bizim
görevimizde tüccar ve sanayicilerimizin ortak çalýþma
ortamlarýný iyileþtirmek rekabet güçlerini arttýrmak
üzere çalýþmak ve çözümler üretmektir. Ýstiþare ziyaretleri için Baþbakanýmýza iþ dünyamýz adýna teþekkür
ediyoruz." þeklinde konuþtu.
Hisarcýklýoðlu, açýklamanýn, toplantýya katýlan 10 iþ
dünyasý örgütü adýna yapýldýðýný belirterek, soru
almayacaklarýný söyledi.
Gül: Bölgeye büyük bir
dikkatle yaklaþmak gerekiyor
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Irak ve Suriye'deki
geliþmelerin herkesi çok üzdüðünü vurgulayarak, "Orada
olup bitenlere baktýðýmýzda bizde tabi ki çok üzülüyoruz.
Böyle bir durumun ortaya çýkmamasý için Türkiye olarak
çok ikazlarda bulunduk ama maalesef bugün büyük bir
kargaþa var. Birbiriyle çarpýþan gruplar var. O açýdan büyük
bir dikkatle yaklaþmak gerekiyor bölgeye" dedi.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, karayoluyla saat
11.06'da Kýrklareli'ne geldi. Gül'ü Kýrklareli Valiliði önünde
Vali Mustafa Yaman, AK Parti Kýrklareli Milletvekili Þenol
Gürþan, Belediye Baþkaný Mehmet Siyam Kesimoðlu, 55.
Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Sinan Yayla,
Kýrklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve
diðer yetkililer karþýladý.
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Mustafa Ýsen, Saðlýk
Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ve Yükseköðretim Kurulu
(YÖK) Baþkaný Gökhan Çetinsaya da Cumhurbaþkaný Gül
ile Kýrklareli'ne geldi.
Gül, Kýrklareli'ne gelirken, Tekirdað'ýn Muratlý ilçesinde
aracýndan inerek vatandaþlarý selamladý.
Cumhurbaþkaný Gül, Kýrklareli Valiliði ziyaretinde
gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
-"RADÝKAL ÖRGÜTLER BÖLGEDE
MAALESEF YERÝNÝ ALMIÞ VAZÝYETTE"Türkiye'nin El Nusra'yý terör listesinden çýkarmasýnýn
sorulmasý üzerine, Irak ve Suriye'deki geliþmelerin herkesi
çok üzdüðünü ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, "Orada çok
büyük acýlar çok büyük yýkýmlar söz konusu. Çok büyük
boþluklar oluþturuldukça da tabi ki radikal örgütler, terör
örgütüne kadar uzanan boylarýyla bölgede maalesef yerini
almýþ vaziyette. Giderek bu mezhep, iç kavga, iç savaþ þekline
de dönüþmeye baþlamakta. Üzücü þeyler. Hele hele bir
komþumuz olan bir ülkede nüfusu Müslüman olan bir ülkede
bazý açýdan akrabalarýmýz olan topluluklar Türkmenler,
Kürtler baþta olmak üzere hepsi bizim bir akrabamýzdýr.
Orada olup bitenlere baktýðýmýzda bizde tabi ki çok üzülüyoruz. Böyle bir durumun ortaya çýkmamasý için Türkiye
olarak çok ikazlarda bulunduk. Ama maalesef bugün büyük
bir kargaþa var. Birbiriyle çarpýþan gruplar var. O açýdan
büyük bir dikkatle yaklaþmak gerekiyor bölgeye" þeklinde
konuþtu.
Tüm önceliklerinin Türkiye'nin güvenliðini saðlamak
olduðunun altýný çizen Gül, "Türkiye'yi bütün bu sýcak
geliþmelerden korumak bizim görevimizdir. Bununla ilgili
herkes yoðun bir çalýþma içerisinde. Zaman zaman terör
öðütleri, radikal örgütler ortaya çýkýyor. Tüm bunlarla uðraþmak ve bunlarýn yayýlmasýný önlemek sadece bizim deðil,
tüm uluslararasý camianýn görevidir" dedi.
-"HATIRLARSANIZ 30 YIL ÖNCE BÝZÝM
MEMLEKETÝMÝZDE DE BÖYLE ÞEYLER OLDU"Gül konuþmasýnda, Mýsýr ve Türkiye'nin tarih boyunca
birbirinin hep dostu olan ülkeler konumunda olduðuna da
dikkat çekerek þöyle devam etti:
"Akdeniz'in iki kýyýsýndayýz biz. Bir elmanýn iki yarýsý
gibiyiz. Mýsýr'da da olup bitenler çok üzücüdür. Çok sayýda
insanýn þuanda hapishanelerde olmasý orada seçilmiþ
hükümetlerin maalesef bir darbeyle görevlerinin sona ermesi, tüm bunlar Mýsýr gibi dost bir ülkede yaþandý ama þüphesiz ki bunlarýn böyle devam etmemesi gerekir. Hatýrlarsanýz
30 yýl önce bizim memleketimizde de böyle þeyler oldu. Kýsa
süre içerisinde Türkiye olarak biz demokrasiye geçmeyi
baþardýk. Biz kardeþ Mýsýr'ýn da gerçek anlamda bir
demokrasiye geçmesini arzu ederiz. Bu çerçeve içinde
Mýsýr'da þuanda siyasi tutuklularýn bir an önce bu hallerinin
sona ermesini ve bir an önce onlarýn hayata katýlmasýný isteriz. Mýsýr halkýyla Türk halk daima kardeþtir. Bu kardeþliði de
güçlü bir þekilde devam edecektir."
TEK
YILDIZ
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
SPOR
11
Kurtaran
Baþkanlar Kurulu
toplantýsýna
katýlacak
Ulukavakspor, baþkanýný tebrik etti ve kulüp yönetimini devretme kararý aldý
Ulukavakspor Olaðanüstü
Genel Kurul kararý aldý
Fatih Özcan
Ulukavakspor Kulübü yaptýðý yazýlý
açýklama ile Çorum Belediyespor Yönetim
Kuruluna giren Fatih Özcan'ý tebrik ederek baþarýlar dilediler. Açýklamada baþkan
Özcan'ýn baþkanlýk görevini býrakmasý nedeniyle Ulukavakspor Yönetim Kurulu
olarak Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýndýðý açýklandý. Yapýlan açýklamada en ilginç
detay ise kulübün mevcut yönetiminin yeni oluþum bir yönetime devretme kararý ve
yönetime talip çýkýlmamasý halinde kulübün fesh edileceði duyuruldu.
Yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi. "2013-2014 sezonunda yaþamýþ oldu-
ðumuz amatör lig þampiyonluðunda ve
baraj maçýný kazanarak bölgesel amatör lige takýmýmýzýn yükselmesinde maddi ve
manevi hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadan
baþarýyla baþkanlýk görevini yürüten,
16/06/2014 tarihinde yapýlan Çorum Belediye Spor Olaðanüstü Genel kurulunda
yönetim kuruluna seçilen Baþkanýmýz Fatih Özcan'ý tebrik eder yeni görevinde kendisine baþarýlar dileriz. Bilindiði üzere
2014-2015 sezonunda bölgesel amatör ligde ilimizi kulübümüz temsil edecektir.
Baþkanýmýz Fatih Özcan'ýn Çorum Belediye Spor yönetim kuruluna seçilmesiyle
2014-2015 sezonunda kulübümüzün baþkanlýk görevini yürütemeyecek olmasý nedeniyle Yönetim Kurulumuz Olaðanüstü
Genel Kurul kararý almýþtýr. Kulübümüzü
böyle büyük bir çaba ve gayretle baþarýlara
taþýyan Baþkanýmýz Sayýn Fatih Özcan'ýn,
kulübümüzden ayrýlmasýndan dolayý
üzüntümüzün büyük olduðunu ve Çorum
Belediye Spor gibi büyük bir köklü kulüp
de görmekten dolayý da gururlandýðýmýzý
yönetim olarak herkesle paylaþmak isteriz.
Ulukavakspor' u gelecek yýllarda futbol
müsabakalarýnda faaliyetini devam ettirmesi için yeni yönetime ihtiyaç duyulduðundan kulübümüzü þuanki var olan yö-
Hasan Eker
ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran Baþkanlar Kurulu toplantýsýna katýlacak. 20-22 Haziran tarihleri arasýnda Nevþehir Avanos'ta yapýlacak olan
netimden devralýp olaðanüstü genel kurulda görev almak isteyenlerin baþkan yardýmcýmýz Hasan Eker ile irtibata geçerek
olaðanüstü genel kurulda devir teslim yapýlabilecektir.
Sonuç olarak köklü bir takým olan Ulukavakspor'a talip olmak isteyen herkese
yönetim kurulu olarak duyururuz. Nitekim
her hangi bir yönetim talip olmaz ise gelecek yýlda futbol takýmýmýzý liglerden çekip
her hangi bir faaliyette bulunmayacaðýmýzý
ve kulübü fesh edeceðimizi bildiririz. Kulüp iletiþimi:
Hasan Eker 0 532 592 25 84"
Fenerbahçeli Basketçiler
Koç Holding'in konuðu oldu
Ýstanbul'da düzendan Koç Holding tarihçesi
lenen Fenerbahçe Bashakkýnda bilgiler verildi.
ketbol Okullarý arasý
Koç Holding Ýnsan
All Star maçlarýna katýlan
kaynaklarý koordinatörü
Çorum Fenerbahçe BasDamla Tamakan
ketbol Okulu sporcularý
kariyer belirlemede
programlarýnýn son günü
baþarýlý olmanýn yöntemKoç Holding'e konuk olleri hakkýnda hazýrladýkdu.
larý slayt gösterisini sunaKoç Holding'e yapýlan
rak sporcularla bir süre
ziyarette insan kaynaklarý
sohbet etti ve sorularýný
Damla Tamakan
koordinatörü Damla Tacevapladý.
makan, insan kaynaklarý yönetim geliþtirTamakan, baþarýya giden yolun okuyame yöneticisi Pakize Özkay tarafýndan rak çok çalýþmaktan geçtiðinin altýný çizdi.
karþýlanan sporculara Koç Holding insan
Fenerbehçe Basketbol Okulu sporcular
kaynaklarý görevlisi Merve Ateþli tarafýn- ziyarette Koç Holding yönetim kurulu üye-
si Ali Koç'a sunulmak üzere hazýrlanmýþ
Çorum Hitit Medeniyeti motifleri bulunan
Bakýr Tabloyu ve Çorum leblebisini Sayýn
Ali Koç adýna asistaný Filiz Öðüt'e verdiler.
Sporcular ayrýca kendilerine yakýn ilgi gösteren Koç Holding insan kaynaklarý yetkililerine Çorum leblebisi ikram ederek teþekkür ettiler.
Organizasyonu deðerlendiren antrenör
Yaþar Yýlmaz hem sportif hemde kültürel
ve sosyal açýdan çok verimli geçen organizasyonun sporcularýn her alanda hedeflerini belirlemede önemli bir yer teþkil edecek
olan bu etkinliðe katký saðlayan Fenerbahçe spor kulübü ve Koç holding yetkililerine
teþekkür etti. ADNAN YALÇIN
TÝRE 1922 BOÞ DURMUYOR
Bal ligi 8. Grup'tan lider olarak çýkan ve Play-Off'larda Ýzmirspor'u penaltý atýþlarý ile eleyen Tire 1922 3.lige çýkmanýn sevincini
yaþarken, transferde de boþ durmuyor. Tire 1922'de Transfer dönemine hýzlý girdi.10 Haziran'da transfer döneminin baþlamasý ile, hiç
zaman kaybetmeden geleceðin kadrosunu kurmaya baþladý. 3.Lige
çýkmasýnda büyük katký saðlayan Teknik Adam Ýskender Eroðlu'nu
býrakmayan ve 14 futbolcuya imza attýran Tire 1922'de hedef 2.lige
çýkmak olduðu belirtildi.Tire Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tire Belediye Baþkaný Tayfur Çiçek, ve mevcut yöneticiler ka-
týldý.Dýþ transferler: Manisa spor'dan Bahadýr Duran, Gümüþordu'dan Serhat Maden, Bucaspor'dan Milli futbolcu Hasan Karakaþ,Balýkesir Belediye'den Feyyaz Yaþar, Balçoca Belediyespor'dan
Ozan Arif Önal,Karþýyaka'dan Malik Tahirler ve Tekirdaðspor'dan
Rýdvan Gürler oldu. Ayrýca Teknik Adam Ýskender Eroðlu "Temmuz'un 5 ve 6'sýnda Tire 1922
seçmeleri olacaðýný ve Tüm
Gençlerimiz seçmelere bekliyoruz" dedi. SPOR SERVÝSÝ
Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda yeni sezon öncesi durum deðerlendirmesi sorunlar ve çözüm
yollarý konularýnda toplantýlar yapýlacak. Toplantýda ayrýca Nevþehir'de devam eden UEFA
Regions Cup turnuvasýna katýlacak Bölge karmalarý organizasyonunu izleyecek Federasyon
Baþkanlarý bu turnuvanýn final törenine katýlacaklar. ADNAN YALÇIN
Miniklerde play off'a
kalan takýmlar belli oldu
Çorum Belediyesi ve ASKF tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen Mahallelerarasý Minikler Futbol Turnuvasý'nda grup maçlarýnýn ardýndan play-off oynayacak takýmlar belli
oldu.
14 Mahalle arasýnda iki grupta tek devreli lig
ve puan usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda gruplarýnda ilk dört sýrayý alan takýmlar
belli oldu. Play Off maçlarý tek maç üzerinden
eleme usulüne göre oynanacak olup müsabakalarýn berabere bitmesi üzerine uzatmaya gidilmeyip seri penaltý atýþlarý sonunda müsabakanýn
galibi belirlenecek.
A Grubunda Mimar Sinan Mahallesi 18 pu-
anla grup lideri olurken, ikinciliði Gülabibey
mahallesi 15 puanla aldý. Grupta üçüncü sýrada
12 puanla Ulukavak Mahallesi, dördüncü sýrada
ise 9 puanlý Akkent Mahallesi yer aldý.
B Grubunda ise Kale Mahallesi 18 puanla birinci, Çepni Mahallesi 15 puanla ikinci, Bahçelievler Mahallesi 12 puanla üçüncü, Karakeçili
Mahallesi ise 9 puanla dördüncü sýrayý paylaþarak play off'a yükselen takýmlar oldular.
Çeyrek final karþýlaþmalarýnda tur atlayan takýmlar 20 Haziran Cuma günü yarý finalde karþýlaþacaklar. Final Müsabakasý ise 22 Haziran
2014 Pazar günü oynanacak turnuva kupa töreni ile sona erecek.ADNAN YALÇIN
BAL LÝGÝNDEN HABERLER…
Orhan Gazi
K e l c e Ye n i
Amasyaspor'da
Yeni Amasyaspor takýmý yapýlan kongreden
sonra iç transferi tamamlayýp rotasýný dýþ transfere çevirdi ve bu doðrultuda ilk transferini gerçekleþtirerek 27 yaþýndaki eski oyuncusu Orhan
Gazi Kelce ile anlaþmaya vardý. Baþarýlý oyuncu
sað açýk ve forvet mevkilerinde forma giyerken
sað kanatta hýzý ve çalýmlarýyla dikkat çekiyor.
Orhan bu sezon takýmýyla toplamda 28 maçta
1286 dakika görev yaparak 1 gol kaydetti.
SORGUN BELEDÝYESPOR'DA ÜZEN AYRILIK
Sorgun Belediyespor taraftarýnýn çok sevdiði
isim Teknik Direktör Feridun Dündar Bartýnspor'la anlaþmaya vardý. 1970 Yozgat doðumlu
tecrübeli çalýþtýrýcý daha önce Bugsaþspor,Sincan
Belediyespor, Yimpaþ Yozgatspor, Van Büyükþehir Bld Spor, Bandýrmaspor son 2 sezonda
Sorgun Belediyespor'da görev yapmýþtý.
SPOR SERVÝSÝ
Zonguldak Cenk Sarýtaþ'ýn peþinde
Zonguldak Kömürspor, Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyesporlu Cenk
Sarýtaþ'ýn peþinde. Geçtiðimiz sezonun devre arasýnda takýma transferinin
gerçekleþtirilmesi istenilen fakat Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyerspor'un
yolunu tutan 25 yaþýndaki forvet Cenk, kýrmýzý-lacivertli takýmýn tekrar gündemine girdi. 3. Ligin yeni takýmý Zonguldak Kömürspor'da gündem transfer.
Kýrmýzý-lacivertli takým bu kapsamda transfer etmek istediði oyuncularla temaslarýný sürdürüyor. Teknik Direktör Cahit Terzi'nin yürüttüðü çalýþmalar
doðrultusunda Zonguldak Kömürspor, forvet bölgesi için giriþimlere hýz verdi.
Zonguldak Kömürspor, Bölgesel Amatör Ligin devre arasýnda transfer etmek
istediði ancak, yaþanan geliþmeler nedeniyle kadroya katamadýðý forvet Cenk
Sarýtaþ için tekrar devreye girdi. O dönem Bölgesel Amatör Lig'de Çiðili Belediyespor formasý giyen ve 14 maçta 7 gol atarak dikkat çeken oyuncu için birçok profesyonel takýma da devre girmiþti. Kýrmýzý-lacivertlilerin ýsrarla istediði 25 yaþýndaki forvet, devre arasýnda kendine en cazip teklifi kabul ederek 3.
Lig takýmý Kahramanmaraþ Belediyespor'un yolunu tutmuþtu.
CENK ÝLE TEMASA GEÇÝLDÝ
Yeni takýmýnda fazla forma þansý bulamayan genç oyuncu için Zonguldak
Kömürspor'un tekrar nabýz yokladýðý öðrenildi. Zonguldak Kömürspor'un
oyuncu ile temasa geçtiði ve olumlu yanýt alýnmasý halinde Kahramanmaraþ
kulübünün kapýsýn çalýnacaðý gelen bilgiler arasýnda.
Transferde yoðun mesai
19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, kontenjan sorununa dikkat çekti
Ýncedal: Ýskeleti
korumamýz lazým
Geçtiðimiz günlerde Çorum Belediyespor'un 2 yýllýk
anlaþma saðladýðý yeni teknik
direktörü Yavuz Ýncedal gelecek sezon öncesi takým kadrosu kurulmasý
çalýþmasýnda önceliklerinin takým iskeletinin korunmasý olduðunu dile
getirdi. Ýç transfere kesinlikle karýþmayacaðýný imza töreninde dile getirdiðini belirten tecrübeli teknik
adam "Kontenjan isimlerin stoperde, santraforda, orta sahada forvet
arkasýnda kullanmak istiyoruz. Kenarlarda kontenjan ve takýmda 4
kontenjan dýþýnda ismin kalmasýný
düþünmüyoruz. Bu noktada takýmda
kalmak istemeyen kontenjan futbolcularýmýzda olabilir." ifadelerini kulYavuz Ýncedal
landý.
Kenar bölgelerde kontenjan
isimleri kullanmak istemediklerinin altýný çizen Ýncedal,
þuanda takýmda 9 ismin kontenjan olmasýnýn sorun olduðunun altýný çizerek " Ýç transferde özellikle kontenjan
sorunun halledilmesi gerek ardýndan dýþ transferde acele
etmeden beklemeyi tercih ediyoruz. Þuanda futbolcu fiyatlarý inanýlmaz yüksek seviyelerde Tuzlaspor, Batman Petrolspor ve Erzurumspor transferde fiyatlarý 150
bin liraya çekti. Biz kendi bütçemizi zorlamadan mali disipline uyarak transferlerimizi yapacaðýz. Bu
noktada þimdilik beklemeyi tercih
edeceðiz" dedi.
MEHMET AKÝF TATLI'YI
ERZURUM ÝSTEDÝÐÝNÝ
BÝLMÝYORUM
Çorum Belediyesporlu Mehmet Akif Tatlý'nýn, BB Erzurumspor ile isminin anýldýðýný duymadýðýný belirten Ýncedal "Akif ile Eskiþehirspor'da birlikte çalýþtým.
Kaliteli bir futbolcu, takýmda kalmasýný isterim. Ancak Erzurum'a
transferi konusunda ise oranýn mevsimsel þartlarýna ayak
uydurmasý zor diye düþünmüyorum. Ancak bu bilgiden
henüz haberim yok. Ýç transferi dediðim gibi yönetim çözecek" dedi. ADNAN YALÇIN
Çorum Belediyesporlu Mehmet Akif Tatlý'da Taþkýn Güngör'ün listesinde yer alýyor
Erzurum Taþkýn
Güngör'e imzayý attýrdý
Taþkýn Güngör
Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Çorum Belediyesporla anlaþan eski teknik direktörü Yavuz Ýncedal ile yollarý ayýrmasýnýn ardýndan önceki gün
eski teknik adamlarýndan Taþkýn Güngöre'e bir yýlý opsiyonlu olmak üzere iki yýllýk imza attýrdý. Ýmza töreni sýrasýnda konuþan Teknik Direktör Taþkýn Güngör, "Þampiyon olacaðýz. Bunun için yeniden Erzurum'dayýz" dedi.
Büyükþehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Taþkýn
Güngör dönemi resmen baþladý. Tecrübeli teknik adam
Kulüp Baþkaný Saim Özakalýn ile yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu törende bir yýlý opsiyonlu olmak
üzere iki yýllýk sözleþmeye imza attý. Güngör'ün alacaðý
transfer ücreti hakkýnda açýklama yapýlmazken, tecrübeli
teknik adam þampiyonluk yaþamak için Erzurum'a geldiðini, þehir taraftar bütünleþmesi ile bunu baþaracaklarýný
söyledi.
ÝKÝNCÝ KEZ ERZURUM'DA
Mavi-beyazlýlara iki yýllýðýna imza atan Teknik Direktör Taþkýn Güngör, ikinci kez Erzurum'da görev yapacaðý için mutlu olduðunu söyledi. B.B Erzurumspor'un çiçeði burnunda teknik patronu Taþkýn Güngör, "Ýkinci kez
Erzurum'dayým. Ýki sezon önce þampiyonluðu kaçýrmýþ-
Fatih
Erdin
þaþýrttý!
týk, bu kez öyle olmayacak.
Þehir, taraftar, yönetici, futbolcu kenetlenmesi sonucunda bu iþi baþarýp, þampiyon olacaðýz. Bir yandan
þampiyonluðu kovalarken,
diðer yandan da alt yapýnýn
güçlenmesi ve yönetimin yapacaðý kurumsal çalýþmalara
destek vereceðiz" dedi.
TRANSFER LÝSTESÝ
CEBÝNDE
BB Erzurumspor'un yeni
M.Akif
teknik direktör Taþkýn Güngör'ün transfer listesinin bir hayli kabarýk olduðu öðrenilirken, Çorum Belediyesporlu Mehmet Akif Tatlý'nýn ismide Güngör'ün listesinde yer alýyor. Mevcut kadroda
takýmda kalmasýný istediði futbolcularýn yaný sýra, sözleþmesi biten oyunculardan da takýmda tutulmasýný þart
koþtuðu isimleri yönetime bildirecek olan Güngör'ün dýþ
transferde de alýnmasýný arzu ettiði futbolcularýn isimlerini yönetime ve transfer komitesine aktardý.
Tecrübeli teknik adamýn, cebindeki listede Çorum Belediyespor'da geçen sezon baþarýlý bir sezon geçiren ve
Erzurumlu olan Mehmet Akif Tatlý'nýn da adý geçiyor. Bu
transferde tek engelin ise Erzurum ekibini,n eski teknik
direktörü olduðu ifade edilirken, Çorum Belediyespor takýmýnýn yeni teknik direktörü Yavuz Ýncedal'ýn geçen sezonki kadronun muhafaza edilmesi için yönetime rapor
sunduðu ve bu nedenle de Çorumlu yöneticilerin, 25 forma numaralý futbolcuyu satmaya sýcak bakmadýklarý öðrenildi. Öte yandan Güngör'ün listesinde geçen sezon
çalýþtýrdýðý Nazilli Belediyespor'dan Tufan'ýn isminin yaný sýra, Pazarspor, Düzyurtspor ve Körfez Futbol kulübünden oyuncularýn bulunduðu iddia edildi.
ADNAN YALÇIN
Altýn madalya beklenen Çorumlu milli güreþçimiz Fatih Erdin Gençler Avrupa
Þampiyonasýnda herkesi þaþýrttý. Polonya'nýn Katowiçe kentinde Hala Spodek Spor
Salonu'nda serbest stil 84 kiloda mindere çýkan Fatih Erdin ilk maçýnda Macar,
Gyurist Gergely karþýsýnda 10-0 teknik üstünlükle kazanarak 2. Tura çýktý. Bu turda Gürcü Giorgi Chkhartishvili ile karþýlaþan Erdin, ilk devreyi 2-0 önde kapattý.
Maçýn son saniyelerinde Giorgi, 3-2 öne geçti. Fatih rakibini çýrparak 4-3 öne geçti. Son 7 saniyeye girildiðinde Gürcü sporcu yaptýðý oyunla iki puan alarak karþýlaþmayý 5-4 kazandý. Gürcü rakibinin finale çýkmasýyla repesaj hakký kazanan Fatih
Erdin, Rus Aslan Bibulatov'u 7-3 yenerek ikinci repesaj maçýna çýkma hakký elde
etti. Erdin, 3.'lik 5.'lik maçýna çýkabilmek için Ýtalyan Raffi William ile karþýlaþtý. Bu
maçý 10-0 teknik üstünlükle kazanan milli güreþçimiz, akþam seansýnda bronz madalya için mindere çýkma hakký elde etti. ADNAN YALÇIN
Batman Petrolspor transfer komitesi, günde 13 saat süren
transfer görüþmeleriyle bazý futbolcularla anlaþma saðladý.
Geçen sezon Karþýyakaspor'dan kiraladýklarý Tugay ve Cihan'ý yeni sezonda da kadrolarýna katmak için Ýzmir'e gideceðini belirten Genel Kaptan Erken: "Hocamýz Mehmet Þahin ile
birlikte sabah 09.00 akþam 22.00'ye kadar çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.
Yarýn Ýzmir'de Karþýyakaspor yöneticileriyle bir araya gelip Tugay, Cihan ve bazý futbolcularý yeni sezonda kadromuza katmak
için görüþmelerde bulunacaðýz" dedi.
Ýç transfer
görüþmeleri
sürüyor
Çorum Belediyespor'da Olaðanüstü Genel
Kurul ardýndan görev daðýlýmý yapýlýrken þimdi
gözler iç ve dýþ transfere çevrildi.
Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, dün
yaptýklarý toplantýnýn ardýndan dün bazý futbolcularý çaðýrarak iç transfer görüþmelerini sürdürdüklerini belirterek iç transferi görüþmelerin ardýndan takýmda kalacak isimleri netleþtireceklerini söyledi. Iþýk, iç transferde
tamamlanmasýyla dýþ transferde teknik direktör Yavuz
Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda görüþmelere baþlaya-
caklarýný söyledi.
Ýç transferde henüz Nedim Köseoðlu, Buðra Erdoðan ve Ýmam Almas ile anlaþan yönetimin iç transferde
kontenjan futbolcularýnýn durumu çözülmesi zor bir sorun olarak önünde duruyor. Kadroda 9 kontenjan futbolcusu bulunan kýrmýzý siyahlý yönetimin kontenjan
futbolcu sayýsýný düþürme çalýþmasýnda bulunacaðý bu
nedenle iç transferin zorlu görüþmelere gebe olduðu
öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
Özdilli, alt yapý
hocalarýný açýkladý
Çorum Belediyespor'un çiçeði burnunda Alt Yapý Sorumlusu Sinan
Özdilli alt yapýda takýmýn baþýna getirilecek antrenörler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Özdilli, gelecek sezonda Akademi Liglerine katýlacaklarýný tekrarlayarak alt yapýda çalýþacaklarý antrenörlerin isimlerini açýkladý. Alt yapý koordinatörlüðüne Cemalettin Hoþgör'ün getirildiðini belirten
Özdilli, U19 takýmýnýn baþýnda ise Selim Sümer'in olacaðýný kaydetti. Alt
kategorilerde de Alpay Ardýk, Hüseyin Eðer, Mustafa Doðan ve kaleci antrenörü olarak Zafer Kýroðlu ile çalýþacaklarýný söyledi. Özdilli, alt kategorilerde hangi antrenörün hangi takýmý çalýþtýracaðýna yapýlacak toplantýda
karar verecekleri ve önümüzdeki günlerde de bu konuda açýklama yapacaklarýný ifade etti. ADNAN YALÇIN
Namýk, Bilal için yardým
kampanyasý baþlattý
Çorumspor'un efsana futbolcularýndan Namýk Koyuncu, Bilal Gökmen adýna ikinci organizeyi ekonomik
katký saðlamak için yapýyor. Eski futbolcularý bir araya
getirerek geçtiðimiz günlerde Çorum'da Bilal Gökmen
anýsýna bir maç organizesi yapan Namýk Koyuncu bu
kezde maddi destek saðlamak için bir çalýþma yaptý.
Sosyal Paylaþým sitesinden konuyu Çorumspor'da
forma giymiþ tüm futbolculara duyuran Namýk Koyun-
cu banka hesap numarasýný bildirdi, Çorum Ýþ Bankasý
5150 þube kodu 1614298 hesap nosu ile Selahattin Karaca adýna açýlan hesaba açýklama bölümünü ismini
yazdýrarak gönlünden kopa miktarý yatýrmalarýný istedi.
Namýk Koyuncu bu duyurusuna Çorumspor'un tarihinin en baþarýlý sezonunu yaþatan kadronun fotoðrafý
ile paylaþtý.
SPOR SERVÝSÝ
Ceyhun tekrar Keçiörengücü'nde
Çorumspor'un eski futbolcularýndan Ceyhun Yelkenci tekrar Keçiörengücü'ne döndü. Çorumspor'un 2. Lig'deki son sezonunda kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu kýrmýzý siyahlýlarýn 3. Lig'e düþmesiyle yollarýný ayýrarak Baþkent ekibi
Keçiörengücü takýmýna imza atmýþtý. Geçtiðimiz sezonu Ofspor formasý altýnda geçiren Ceyhun bir yýl ayrýlýktan sonra geçtiðimiz sezon 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen eski takýmýna geri
döndü. ADNAN YALÇIN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
4 879 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content