close

Enter

Log in using OpenID

C2 Soru Kitapçığı

embedDownload
SINAV KURALLARI
1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara
aykırı davranıştabulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yazılacak her
türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 100 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan
çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav
görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayılabilir.
6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.
7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için Görevliye başvurunuz.
8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon
Sınav Tutanağında belirtilecektir.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.
10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi
durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla
yanınızda kalabilir.
BAŞARILAR DİLERİZ
1
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
1. Hz. Muhammed’e(s.a.s) verilen fakat diğer
peygamberlere verilmeyen özellikler hangisidir?
4. Hendek Harbi savaş tekniği olarak savunmaya yönelik bir savaştı. Düşmanın geleceği
tarafa hendek kazmak, bu şekilde tedbir
almak Arap Yarımadası’nda olan bir uygulama değildi. Bir savaş taktiği olarak hendek
kazma teklifini hangi sahabe yapmıştır?
A) Ganimet helal kılındı
B) Şefaat yetkisi verildi
C) Bütün insanlığa gönderildi
A) Sa’d b. Ubade
D) Yeryüzü mescid ve temiz kılındı
B) Selman-ı Farisi
E) Hepsi
C) Abdullah b. Revaha
D) Hz. Ömer
E) Hz. Ebu Bekir
2. Hz Peygamberin öldürülmesi kararının alındığı Mekke şehir meclisinin adı nedir?
5. Hudeybiye antlaşmasından sonra Ashab,
Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Kurbanlarınızı
kesiniz.” emrine uymadı. Bunun üzerine “Ya
A) Darü‘n-Nedve
B) Darü’l-Erkam
Nebiyyallah, dışarıya çık ve kurbanını kes,
kimseye bir şey söyleme, ashabını ayıplama,
Kâ’be’yi ziyaret etmeden dönmek onlara güç
geldi.” diyen, bu şekilde meselenin çözül-
C) Darü’l-Fünun
D) Meclis-i Vükela
mesine vesile olan Hz. Muhammed’in (s.a.s)
hanımlarından hangisiydi?
E) Hılfu‘l-Fudul
A) Safiye
B) Aişe
3. Hz. Muhammed (s.a.s) bir sahabenin teklifini
daha uygun bularak Bedir harbinde ordunun
karargâhını değiştirmiştir. Bu durum, Hz.
Muhammed’in (s.a.s) hangi yanını ön plana
çıkarır?
C) Hatice
D) Zeyneb
E) Ümmü Seleme
A) İstişareye önem verişini
B) Komutanlarına olan güvenini
C) Sahabeye olan merhametini
D) Kendine olan güvenini
E) Yardımsever oluşunu
C2 Kitapçığı
2
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
6.
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
8. I- Ninova şehri halkına peygamber olarak gön
“………… savaşında, çokluğunuzla mağrur
olmuştunuz, fakat bu hiçbir işinize yaramamış,
yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar
gelmiş ve geri dönüp kaçmıştınız..” (Tevbe
Suresi 9. Ayet)
derilmiştir.
II- Kendisine Zu’n-nûn denilmiştir.
III- Balığın karnından kurtulduktan sonra
Ba’l-Bek milletine peygamberlik yapmıştır.
IV- Denize atılmak için kur’a çekilmiş, kur’ayı o
kaybetmiş ve denize atılmıştır.
İlahi vahyin bahsettiği bu savaş hangisidir?
Yukarıdakilerden hangileri Yunus (a.s.) için
doğrudur?
A) Bedir
B) Hudeybiye
A) I - III - IV
C) Huneyn
B) I - II - III
D) Tebük
C) I - II - III - IV
E) Mute
D) I - II - IV
E) Yalnız I
7. “Ticarette esas olan, hile yapmamak, ölçü ve
tartıyı tam tutmak, normal seviyede bir kâra
razı olmaktır. Ancak Şuayp’in (a.s.) kavmi
“Normal kârla zengin olunmaz, kazanca sınır
konmaz” demekteydiler. Hileli ticaret yapmaları, putlara ibadet etmeleri, peygamberlerini
tekzib ve tehditleri onları mahvetti. Zenginlikleri onları korkunç bir gürültü (çığlık) ile helak
olmaktan kurtaramadı.”
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.s) çoğunlukla doğru kabul edilen doğum
tarihidir?
A) Miladi : 20 Nisan 571 -Kameri : Fil yılı
rebiulevvel 12
B) Miladi : 12 Nisan 572- Kameri : Fil yılı
rebiulevvel 20
Şuayp’in (a.s.) helak olan bu halkının ismi
nedir?
C) Miladi : 20 Nisan 573- Kameri : Fil yılı
rebiulahir 12
A) Semud
D) Miladi : 20 Nisan 574- Kameri : Fil yılı
rebiulevvel 12
B) Medyen
C) Lut
E) Miladi : 20 Nisan 570- Kameri : Fil yılı
rebiulahir 12
D) Kıptî
E) Âd
3
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
10. “Mekke’nin fetih hazırlığı esnasında, çoluk çocuğu, malı mülkü Mekke’de bulunan,
bunun için mektup gönderen, mektubu yakalanınca kendisini savunan ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Kendisini yaman savundu.” dediği, boynunu vurmak için Mekke’nin fethine
çıkmadan kısa bir müddet önce Hz. Muhammed’den (s.a.s) izin isteyen Hz. Ömer’e “O
Bedir’de bulunmuştur.” diyerek öldürülmesine
izin vermediği sahabi kimdir?
12. “Tufan başlayınca Nuh (a.s.) gemi dışında
kalmış oğlunu gördü. Baba yüreği ve peygamberlik görevi gereği gemiye binmesi, kâfirlerle
birlikte olmaması için oğlunu çağırdı. Ancak
oğlu “- ….. sığınırım, beni sudan kurtarır”
dedi.”
Allah’tan başka sığınılan her şeyin geçici
olduğunu, kurtulmamızı sağlamadığını anlamamız için güzel bir örnek olan bu kıssadaki, Nuh’un (a.s.) oğlunun Allah’a sığınmak,
peygamber tebliğine uymak yerine sığınmayı tercih ettiği ama helak olmaktan kurtulamadığı şey neydi?
A) Abdullah b. Ubey
B) İbn Verka
C) El –Huzai
A) Ba’l Putu
D) Amr b. Salim
B) Yeğus Putu
E) Hatib b. Belte’a
C) Piramit
D) Mağara
E) Dağ
11. Uhud Harbi’nin en sıkıntılı anında, “Hz. Muhammed öldürüldü” söylentisinin yayıldığı,
Müslümanların maneviyatının bozulduğu bir
sırada, “Muhammed öldüyse Allah bakidir.”
diyerek düşman saflarına saldıran, Müslümanların tekrar toparlanmasına vesile olan,
şehid olduğunda vücudunda tam 80 ok ve
mızrak yarası olan sahabi kimdir?
13. Kur’an-ı Kerim ilk olarak Hz. Muhammed’e
(s.a.s) ne zaman ve nerede vahyolundu?
A) Sevr mağarası- Ramazan ayı Kadir gecesi
A) Hz. Hamza
B) Uhud Dağı - Şaban ayı Beraat Gecesi
B) Abdullah b. Ubey
C) Nur dağı - Şaban ayı Beraat Gecesi
C) Enes b. Nadr
D) Ebu Kubeys Dağı- Ramazan ayı Kadir gecesi
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Hira Mağarası- Ramazan ayı Kadir gecesi
E) Ka’b b. Malik
C2 Kitapçığı
4
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
14. “Kendisine yeni bir kitap ve şeriat verilen pey-
16. “Nice peygamberlerin hanımları bile kendile-
gambere …. , davet etmek üzere gönderilen
peygambere …. denir.”
rine inanmazken, Fir’avn’ın hanımı olduğu halde Hz. Musa Peygamber’e (a.s.) iman etmiştir.
Yakınlarının kötülüklerine uymamış ve göz
yummamış, yakınları zâlim ve kâfir olmasına
rağmen haktan ayrılmayıp, Allah’a yalvarmış
ve bu yüzden Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.) tarafından “kemale ermiş iki kadından
biri” olarak övülmüştür.”
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Nebî - Resûl
B) Nebî - Halife
Zalim, küfr ehli ailelerden bile imanlı kişiler
çıkabileceğini anlamamıza, tebliğde muhatap kitlemizi geniş tutmamızda ufkumuzun
açılmasına vesile olan bu kişi kimdir?
C) Resûl - Halife
D) Halife - Resûl
E) Resûl - Nebî
A) Âsiye
B) Meryem
C) Hatice
15. Hz. Muhammed (s.a.s), Uhud harbinden
sonra Müslümanların zayıf düşmediğini ispat
etmek ve Müslümanların maneviyatını düzeltmek için düşmanı takip etti. Bu takip iki
gün sürdü. Takip süresince iki gün kalınan bu
yer neresidir?
D) Hâcer
E) Sâre
A) Merrau’z-Zehran
17. Ben, dedem (atam) ......... duası; Kardeşim
........... müjdesi; ve .............rüyasıyım.
B) Hamrau’l-Esed
C) Hira Mağarası
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler
gelmelidir?
D) Bedr-i Suğra
E) Zulhuleyfe
A) Adem’in - Musa’nın - Yusuf‘un
B) İsmail‘in - İsa‘nın - Amcamın
C) Adem’in - İsa’nın - Musa’nın
D) İshak‘ın - İsa‘nın -Babamın
E) İbrahim‘in - İsa‘nın - Annemin
5
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
18. Müşrikler kendilerini Allah’ın birliğine çağırmaya başlayıncaya kadar Hz Muhammed’e
(s.a.s) son derece itibar ediyorlardı. Bu itibarlarını simgeleştiren kavram hangisidir?
20. Hz Muhammed (s.a.s) Mekke’deki tebliğinde
gençlerden daha iyi netice almış olmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Yaşlıların ileri görüşlü olmaları
A) El-Kerim
B) El-Hatim
B) Yaşlılar kazandıkları saygınlık ve itibarlarını
kaybetmekten korkmaları
C) El-Muallim
C) Yaşlıların inatçı olmaları
D) El-Mübin
D)Yaşlıların daha çok muhafazakâr ve değişime
kapalı olmaları
E) El-Emin
E) Gençlerin genellikle değişime açık olmaları
21. Mute savaşında üç komutan şehid olduktan
sonra, Halid b. Velid ordu komutanı olunca
ordunun tertibini tam anlamıyla değiştirdi.
Sağdakileri sola, soldakileri sağa; öndekileri
arkaya, arkadakileri öne aldı. Halid b. Velid
bununla neyi amaçlamıştır?
19. “Hz. Peygamberin
“Sen beldelerin Allah katında en sevgilisi olanısın. Çıkarılmamış olsaydım senden çıkmazdım. Senden başka bir yeri yurt tutmaz, yuva
kurmazdım.“
A) Ordunun moralini düzeltmek
dediği belde hangisidir?
B) Düşmana yeni kuvvet geldi izlenimi vermek
A) Yesrib
C) Yorulan sahabeleri geri plana çekmek
B) Mekke
D) Düşmana karşı zafer için zaman kazanmak
C) Kuba
E) Ordunun kaybettiği güvenini yeniden kazandırmak
D) Taif
E) Medine
C2 Kitapçığı
6
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
24. “Hz. İbrahim (a.s.) eşi Hacer ve oğlu İsmail’i
22. Hudeybiye Antlaşması’nın feshedilmesinden
sonra bu antlaşmanın devamını sağlamak
için Mekke’den Medine’ye gelen, bu konuda çaba gösteren, fakat eli boş dönen aynı
zamanda da Hz. Muhammed’in(s.a.s) kayınpederi olan şahıs kimdir?
Filistin’den alıp, Mekke’nin bulunduğu bölgeye getirdi. Onları Kâ’be’nin kurulduğu ve
bugünkü Zemzem’in bulunduğu yerde büyük
bir ağacın yanına bıraktı. Daha sonraları bu
ıssız vadi, buradan çıkan zemzem sayesinde
bir topluluğun gelmesi, buralara yerleşip, evbark edinmesiyle şenlendi. Bu şehre “Mekke”
dendi.”
A) Abdullah b. Umeyr
B) Ebu Süfyan
Mekke bölgesine gelip yerleşerek, şehrin kurulmasına vesile olan, Mekke’nin ilk yerlileri
kimlerdir?
C) Ebu Talib
D) Sa’d b. Ubade
A) Medyanlılar
E) Ka’b b. Malik
B) Curhumîler
C) Beni İsrail Kavmi
23. Putları için 3 yıl müsaade isteyip, namazdan
muaf tutulmak şartıyla Müslüman olacaklarını söyleyen ama şartları tevhide aykırı olduğu için kabul edilmeyen kabile hangisidir?
D) Eykeliler
E) Lihyanîler
A) Nadir
B) Huzaa
C) Kurayza
25. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine’de yaşayan insanlarla imzaladığı Medine Vesikasının en önemli yönü nedir?
D) Sakif
E) Havazin
A) Diğer dinlere hoşgörü bu vesika ile yazıya
geçirilmiştir.
B) Bu vesika ile Müslümanlar arası birlik perçinlenmiştir.
C) İslam Devleti’nin resmen kurulması tescillenmiştir.
D) Bu vesika ile Müslümanlar arasındaki ticari
hayat düzenlenmiştir.
E) Bu vesika savaş şartlarını düzenlemiştir.
7
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
26. Verilenlerden hangisi Medine vesikasında
yer almaz?
28. Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden kısa
bir zaman geçmiş iken, Mekke’den kaçarak
Müslümanlara sığınan ama antlaşma gereği
müşriklere teslim edilen sahabe kimdir?
A) Bir tarafın yaptığı sulhu öbür taraf da kabullenecekti.
A) El Huzai
B) Anlaşmazlıkta hakem Yahudilerden olacaktı.
B) Ebû Cendel
C) Bozgun ve tecavüz önlenecekti.
C) Amir b. Ekva
D) Cinayet işlenmeyecek, diyet yürürlüğe girecekti.
D) Süheyl b. Amr
E) Harpte birbirlerine yardım edeceklerdi.
E) İbn-i Hıraş
29. Uhud Harbi’nde taraftarlarıyla birlikte İslam
ordusundan ayrılan münafıkların başı kimdir?
27. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine’ye ilk
mürşit ve muallim olarak gönderdiği, Uhud
harbinde sancaktarı olan ve bu harpte şehid
olan sahabi kimdir?
A) Ebu Süfyan
B) Abdullah b. Ubey
C) Ukbe b. Kadim
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Harice b. Zeyd
D) Ka’b b. Eşref
C) Mus’ab b. Umeyr
E) Amr b. Huzai
D) Abdullah b. Cübeyr
E) Zübeyr b. Avvam
30. Allah, Âdem’i halifesi olarak yaratmış,
ihsanı ile ona bilgi vermişti. Bu üstünlükler
karşısında meleklerin ve şeytanın tavırlarını,
durumlarını sınayan olay nedir?
A) Büyüklük taslama
B) Kibir
C) İman
D) Secde
E) İtiraz
C2 Kitapçığı
8
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
31. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan
değildir?
34. İlk vahiyden sonra bir müddet vahiy gelmeme haline ne denir?
A) Hz. Hatice
A) Halvet-i vahiy
B) Hz. Ömer
B) Kurbet-i vahiy
C) Zeyd bin Harise
C) Fetret-i vahiy
D) Hz. Ebu Bekir
D) Kesret-i vahiy
E) Hz. Ali
E) Safvet-i vahiy
32. Allah’ın, emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için içlerinden birini elçi olarak seçip
göndermesi görevine ne denir?
35. “Gecenin bir kısmında sana mahsus bir nafile
namaz kıl. Belki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır.” (Isra.79)
A) Masumiyet
Ayetinde belirtilen övülmüş makam aşağıdakilerden hangisidir?
B) Davet
A) Makam-ı Azim
C) Risalet
B) Makam-ı Mahmud
D) Halifelik
C) Makam-ı Mustafa
E) Vahy Taşıyıcılığı
D) Makam-ı Hakim
E) Makam-ı Kerim
33. Kardeş ihanetine uğrayan, kuyuya atılan,
Mısır’da kölelik yaşayan, kadın tuzağına
uğrayan, hapis yatan, tüm bunlara güzel
bir sabırla sabreden ve sonuçta zindandan
saraya vezir olarak gelen Yusuf’un (a.s.) en
küçüğünden en büyüğüne kadar her ferde ve
her topluma her yönüyle ışık tutan bu hayat
hikayesi Kur’ân’da nasıl isimlendirilmiştir?
36. Peygamberimiz (s.a.s) aynaya baktıkça “Ya Rabbi, suretimi güzelleştirdiğin
gibi………………..de güzelleştir.” diye dua
ederdi. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?
A) Hayatü’l-ahsen
A) Kavlimi
B) Kıssatü’l-hayat
B) Hıfzımı
C) Esmâü’n-Nebi
C) Niyetimi
D) Ahsenü’l-kasas
D) Fehmimi
E) Esmaü’l-hüsna
E) Siretimi
9
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
37. Hicret esnasında Medine’ye varmadan yolda
yapılan İslam‘ın ilk mescidi nerededir?
A) Taif
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
40. Mekke’nin fethinden bir yıl sonra Müslümanlar Mekke‘ye hacca gittiler. Hz. Muhammed
(s.a.s), Hac Emiri olarak kimi görevlendirmiştir?
B) Zül-huleyfe
A) Hz. Osman
C) Yesrib
B) Hz. Ali
D) Cidde
C) Hz. Abbas
E) Kuba
D) Hz. Ebu Bekir
E) Hz. Ömer
38. Ezanın sözlerini rüyasında öğrenen ve bunu
Hz. Muhammed’e (s.a.s) haber veren sahabe
kimdir?
A) Bilal-i Habeşi
41. Mekke döneminde şiddet ve işkenceden
uzaklaşmak için yapılan ilk hicret nereye
olmuştur?
A) Taif
B) Abdullah b. Mesud
B) Mısır
C) Huzeyfe b. Yeman
C) Habeşistan
D) Abdullah b. Zeyd
D) Medine
E) Mus’ab b. Umeyr
39. Busra emiri Şurahbil, Hz. Muhammed’in
(s.a.s) elçisi Haris b. Umeyr’i şehid etmiştir.
Bu hadise üzerine Hz. Muhammed (s.a.s)’in
yaptığı harp hangisidir?
E) Yemen
42. Beni Kaynuka Yahudilerinin sürgün edilmesine sebep olan hadiselerin başlangıcı nedir?
A) Huneyn
B) Mustalik
A) Kaynuka çarşısında bir Müslüman kadının
iffetine saldırmaları
C) Tebük
B) Mekke Müşrikleriyle işbirliği yapmaları
D) Mute
C) Müslümanların mallarını çalmaları
E) Bedir
D) Cizye vermemeleri
E) Yahudilerin, Hz. Muhammed’e (s.a.s) suikast
düzenlemeleri
C2 Kitapçığı
10
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
43. İfk hadisesi (Hz. Aişe’ye atılan iftira) hangi
sefer esnasında yaşanmıştır?
A) Huneyn
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
46. Hz. Muhammed (s.a.s), Huneyn seferinden
sonra ganimetlerin çoğunu Mekke’nin ileri
gelenleri ile yeni Müslümanlara verdi. Bunun
sebebi nedir?
B) Hamrau’l-Esed
A) Onların kalplerini İslam’a ısındırmak için
C) Hayber’in Fethi
B) Ganimet Müslümanlara haram olduğu için
D) Hendek
C) Mekkeliler Müslüman olma karşılığında ganimet talep ettiği için
E) Mustalik
D) Onların ganimete ihtiyacı olduğu için
E) Müslümanların ganimete ihtiyacı olmadığı
için
44. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın ihlalidir?
A) Yahudilerle işbirliği yapmaları
B) Müşriklerin Huzaalılar’a baskın yapması
47. Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in özelliklerinden değildir?
C) Müşriklerin Müslüman kervanlarını yağmalaması
A) Hayber transit ticaret yolu üzerindedir.
D) Hz. Muhammed’e (s.a.s) suikast girişimi
C) Hayber kaleleri mancınıklarla korunmaktaydı
E) Nadiroğulları kabilesinin cizye vermeyi kabul
etmemeleri
D) Hayber en küçük Yahudi yerleşim birimidir.
B) Hayber halkı cesur ve savaşçı kimselerdir.
E) Hayber halkı zengin ve bilgilidir.
45. Hz. Muhammed (s.a.s) Tebük seferine giderken Medine’de yönetici olarak kimi bırakmıştır?
A) Muhammed b. Mesleme
48. Hz. Muhammed (s.a.s) Hendek Harbi’nde
düşman ve destekçisi Kureyza Yahudiler’inin
arasını açmak için görevlendirdiği sahabe
kimdir?
B) Abdurrahman b. Avf
A) Nuaym b. Mesud
C) Hz. Ebu Bekir
B) Zübeyr b. Avvam
D) Halid b. Velid
C) Cabir b. Abdullah
E) Ebu Dücane
D) Zeyd b. Haris
E) Seleme b.Eslem
11
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
49. Uhud harbinde Hz. Muhammed’in (s.a.s) görevlendirdiği okçuların komutanı kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
52. Mekke nin fethinden sonra Kâ’be’de ilk ezan
hangi vakitte okundu?
A) Mus’ab b. Umeyr
A) İkindi
B) Ebu Heyseme
B) Akşam
C) Abdullah b. Cubeyr
C) Yatsı
D) Ebu Dücane
D) Sabah
E) Adullah b. Mesud
E) Öğle
50. Müfessirlere göre (İsra 80. Ayet)
53. “İbrahim (a.s.) oğlu İsmail’i Allah için kurban
etmek istemiş, İsmail (a.s.) buna itiraz etmemişti. Bu kurban tam gerçekleşecekken, Allah
tarafından büyük bir kurbanlık mükafatı verilerek, İsmail’in (a.s.) canı bağışlanmıştı.”
“Rabbim beni koyacağın yere doğrulukla koy
ve çıkaracağın yerden doğrulukla çıkar. Katından beni destekleyecek bir destek ver.”
Ayetiyle neye izin verilmiştir?
Bu iki peygamberi bu imtihanda başarılı
kılan ve günümüz insanlarına da rehberlik
edecek olan, asıl vasıflar nedir?
A) Gizlenmeye
B) İslâm’ı alenen anlatmaya
A) Zafer, başarı
C) Hicrete
B) İnanmak, doğruluk
D) Savaşa
C) Sadakat, teslimiyet
E) Barışa
D) Vefa, dürüstlük
E) Azim, kararlılık
51. Peygamberimiz’in ifadesiyle
“O’ndan bir ayet olsun içinde bulunmayan
sine,……………………gibiydi.”
Yukarıdaki Hadis-i Şerif deki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ölmüş deve
B) Kurumuş dere
C) Kuru ağaç
D) Boş kâğıt
E) Harabe ev
C2 Kitapçığı
12
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
54. “İbrahim (a.s.) ….., ……, ….. ilah olamayaca-
ğını akıl yoluyla ispatladı. Kendisinin Allah’ı bir
tanıyan Müslüman olduğunu açıkladı. Milletinin putlarını tanımadı. Onları kınadı.”
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
56. “Kendilerine gönderilen peygamberi ya-
lanlamışlar, inanmak için mucize istemişler,
kayadan çıkan dişi bir deve mucizesi gerçekleşmesine rağmen, inatla inanmamışlar ve
kendilerine gönderilen mucize deveyi kesmiş
ayrıca peygamberlerinden azap istemişlerdi.
Azgınlaşan ve azabı hakeden her millet gibi
onlarda hakettikleri azaba kavuşmuşlardı.”
Paragraftaki İbrahim’in (a.s.) akıl yoluyla ispat metodunu kullanması bizlere, günümüze
de örneklik teşkil etmektedir. Paragrafta ilah
olamayacağı akıl yoluyla ispatlanan şeyler
nelerdir?
Gönderilen bir çığlık ile helak olan bu kavim
ve onları imana davet eden peygamber hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Yıldız, ay ve güneş
A) Sedum Kavmi ve İsmail (a.s.)
B) Puthane, putlar ve Nemrud
B) Semud Kavmi ve Sâlih (a.s.)
C) Buzağı, bıldırcın ve helva
C) Âd Kavmi ve İsmail (a.s.)
D) Vedd, Ba’l ve Yeğus Putları
D) Semud Kavmi ve İbrahim (a.s.)
E) Ateş, su ve hava
55. Meleklerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A) Kanatları vardır
B) Dişi varlıklardır
E) Âd Kavmi ve Lut (a.s.)
57. Peygamber olduğu halde evlat acısı ve evlat
ihanetiyle imtihan edilen, evlat hasretiyle
gözlerine ak inen ama bir an bile ümidini
kesmemesiyle bizlere örnek olan ve sonunda
evladına kavuşan peygamber kimdir?
C) Allah’a hep itaatlidirler
A) Ya’kup (a.s.)
D) Nurdan yaratılmışlardır
B) Yahya (a.s.)
E) Günahsızdırlar
C) Yusuf (a.s.)
D) İsmail (a.s.)
E) İshak (a.s.)
13
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
58. “Mülk ve saltanatıyla bilinirdi. İnsanlara ve
cinlere hâkimdi. Hayvanların dilini anlamaktaydı. Adaletiyle nam salmıştı. Mescid-i Aksâ’yı yaptırmıştı.”
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
61. Kıblenin değiştirilmesini emreden ayet, Hz.
Muhammed (s.a.s) nerede iken nazil olmuştur?
A) Ranuna Vadisi’nde
Yukarıda bahsi geçen peygamber kimdir?
B) Kuba Mescidi’nde
A) Hızır (a.s.)
C) Medine’de
B) Elyesa (a.s.)
D) Kâ’be’de
C) İsmail (a.s.)
E) Beni Seleme yurdunda
D) Süleyman (a.s.)
E) Zülkifl (a.s.)
59. Maide suresi 67. Ayette emredilen açık davetin ilk merhalesi olan sadece dil ile tebliğ, davet; ne zamana kadar böyle devam
etmiştir ?
62. Vahyin bildirmesiyle, korku namazı (bir
grubun bir rekat kılması diğer grubun nöbet
beklemesi, sonra yer değiştirmeleri) ilk kez
hangi seferde uygulanmıştır?
A) Mute
B) Zâtu’r-Rika
A) Medine’ye hicrete kadar
C) Uhud
B) Bedir savaşına kadar
D) Taif
C) Kur’an tamamlanıncaya kadar
E) Huneyn
D) Hudeybiye antlaşmasına kadar
E) Mekke’nin fethine kadar
60. Hz Peygamberin en büyük destekçileri Hz
Hatice ve amcası Ebu Talib’in peşi peşine
vefat etmesinden dolayı fevkalade üzüldüğü
bu yıla ne denir?
63. Hayber’in fethinden sonra Hz. Muhammed
(s.a.s) Hayber ürünlerinin taksimi ile ilgili
olarak kimi görevlendirdi?
A) Abdullah b. Revaha
B) Hz. Ömer
A) Amü’l-helak
C) Hz. Ebû Bekir
B) Amü’l-mevt
D) Ebu Dücane
C) Amü’l-merada
E) Zübeyr b. Avvam
D) Amü’l-firak
E) Amü’l-hüzn
C2 Kitapçığı
14
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
64. Münafıklar tarafından Kuba Mescidi’ne karşı
yaptırılan fakat Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından yıktırılan mescidin adı nedir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
67. İslam’ı öğrenmek için gelenlerin ve kimsesiz
olanların barındığı mescidin bölümüne ne
denir?
A) Hayber Mescidi
A) Daru’l-İrfan
B) Mescid-i Kıbleteyn
B) Hücre-i Saadet
C) Dırar Mescidi
C) Suffe
D) Tebük Mescidi
D) Nedve
E) Fedek Mescidi
E) Daru’-l Hikmet
65. Mekke’nin fethi ne zaman gerçekleştirildi?
A) Hicri 8. yıl 20 Ramazan
B) Hicri 9. yıl 20 Şevval
68. Hz. Peygamber’in Taif’e tebliğ için gittiğinde
uğradığı saldırıdan sonra sığındığı bahçede
kendisine üzüm ikram eden ve İslam‘ı tasdik
eden kimdir?
A) Erkan
C) Hicri 9. yıl 20 Şaban
B) Addas
D) Hicri 7. yıl 20 Recep
C) Yâlil
E) Hicri 8. yıl 10 Ramazan
D) Zübeyir
E) Selman
66. Kendisi ihtiyaç içinde kıvransa bile mümin
kardeşini kendi nefsine tercih etme, önce onu
düşünme davranışına ne denir?
A) Sehavet
69. Hz. Peygamberin ilk üç yıl boyunca yaptığı
gizli davete uyan yakın akrabası kimdir?
B) Şecaat
A) Hz. Ömer
C) İnfak
B) Hz. Hamza
D) İsar
C) Hz. Ebu Bekir
E) Muhacir
D) Hz. Ali
E) Hz. Osman
15
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
70. Kur’an-ı Kerim’de hangi surede Hz. Muhammed‘in (s.a.s) peygamberlik öncesinde
yetimliğinden bahsedilmektedir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
72. “Âd milletinin muhteşem sarayları, oğulla-
rı, malları, davarları vardı. İnsanları boy ve
kuvvetçe üstün yaratılmıştı. Sosyal, siyasi ve
iktisadi üstünlükleri bulunmaktaydı. Tüm bu üstünlükleri onları büyüklenmeye, gurura yöneltmiş, Allah’tan açıkça azap istemişlerdi.”
A) Duha
B) İhlas
C) İnşirah
D) Yasin
E) Fatiha
Allah’ın kendilerine verdiği üstünlüklere
şükretmek yerine azgınlaşan, peygamberlerine itaat etmeyen Âd kavmi ne ile helak
olmuştu?
A) Şiddetli bir rüzgar
B) Volkan patlaması
C) Büyük bir deprem
71. “Ya’kup (a.s.) soyundandır. Geçimini zırh ya-
parak sağlamıştır. Mü’min hükümdar Tâlût’un
ordusunda zâlim Câlût’a karşı er olarak savaşarak onu öldürmüştür. Peygamber ve hükümdar olarak tevhid mücadelesi vermiştir.”
D) Tufan
E) Yedi yıl süren kıtlık
Yukarıda bahsi geçen peygamber kimdir?
A) Şuayb (a.s.)
73. “İlahi kitaplardaki hükümler, ancak Allah tara-
fından yürürlükten kaldırılır. Bu da Allah’ın yeni
bir kitap göndermesiyle olur. ……….. gönderilişiyle Tevrat, ………….. gönderilişiyle de İncil
yürürlükten kaldırılmıştır”
B) Yahya (a.s.)
C) İbrahim (a.s.)
D) Süleyman (a.s.)
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
E) Dâvut (a.s.)
A) İncil - Kur’an
B) Zebur - Tevrat
C) Kur’an - Tevrat
D) Zebur - Kur’an
E) İncil - Zebur
C2 Kitapçığı
16
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
74. “Hz. İbrahim peygamber halkını tevhide ça-
ğırdı, yılmadı uğraştı. Mancınıkla ateşe atıldı.
Allah’ın emriyle yakmayan ateşten kurtulup
milletini sapıklıkları ve küfürleriyle baş başa
bırakıp terk ederken, yanında O’na inanan
tek bir kişi vardı. Sonra ülkeler gezdi, dolaştı.
Ulaştığı beldede inananları çoğaldı ve inananları “İbrahim Milleti” adını aldı”
Allah’ın hak peygamberi olduğu halde,
kavminden ayrılırken sadece tek bir inananı
olmasının kendisini ümitsizliğe düşürmeyip,
tebliğ için ülkeler gezmesiyle örnek aldığımız İbrahim peygamberin yanındaki bu tek
kişinin ve inananlarının çoğaldığı beldenin
ismi nedir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
76. Kâ’be yeniden yapıldığında, Haceru’l-Esved
taşının Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından
yerine konulması olayı nasıl adlandırılır?
A) Yardım
B) Emniyet
C) Birlik
D) Uzlaşma
E) Hakem
77. “Ey peygamber seni bir şahit, bir müjdeci ve
bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Ahzab.45)
A) Şuayp - Medyen
B) Lût – Şam
Ayetinde müjde ve uyarı ile kastedilen nelerdir?
C) Yusuf - Mısır
A) Barış - Savaş
D) Yâkup - Filistin
B) Çokluk - Azlık
E) Lût - Filistin
C) Zenginlik - Fakirlik
D) Hayat - Ölüm
75. “Musa (a.s.) Fir’avn ve adamlarını defalarca
imana çağırmış, karşılığında hep inkar bulmuştu. En kötü ve günahkâr milletler bile önce
uyarılır, uyanmazlar, iman etmezlerse sonra
cezalandırılırdı. Fir’avn ve adamları önce,
Mısır gibi verimli bir toprakta, yıllarca süren
kuraklık ve kıtlık ile uyarıldılar. Ama inançsızlıklarında devam ettiler. Allah’ı inkar ve inançsızlık karşısında Fir’avn milletine inen çeşitli
belalar oldu.”
E) Cennet - Cehennem
78. Hicret esnasında Hz. Peygamber evini çevreleyen ve öldürmek için bekleyen müşriklerin
arasından hangi sureden bir ayet okuyarak
onlara görünmeden geçip gitmiştir?
Hangisi bu belalardan biri değildir?
A) Yasin
A) Kurbağalar
B) Maide
B) Ebabil kuşları
C) Alâk
C) Kuraklık
D) Bakara
E) Fatiha
D) Çekirge
E) Su baskını
17
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
79. Bedir harbinde şehid düşen ilk sahabi kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
82. Uhud savaşında şehid düşen Şehidü’ş-Şüheda ünvanı kime aittir?
A) Ammar b. Yasir
A) Abdullah b. Revaha
B) Haris b. Sureka
B) Hz. Hamza
C) Ubeyde
C) Abdullah b. Cahş
D) Afra oğlu Avf
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Abdullah b. Revaha
E) Ammar b. Yasir
80. Hudeybiye’de bir ağacın altında Müslümanların her türlü durumda Hz. Muhammed’e
(s.a.s) bağlılıklarını bildirmelerine İslam
tarihinde ne denir?
83. Hicret sırasında Kur’an-ı Kerim’de
“Kur’an’a uymayı sana farz kılan Allah seni
döneceğin yere döndürecektir.“ (Kasas 85)
A) Müşareket
B) Muahede
Ayetiyle Allah Peygamberimize (s.a.s) neyi
müjdelemiştir?
C) Mübadele
A) Medine’deki rahatını
D) Beya’t-ı Rıdvan
B) Mekke’nin fethini
E) 1. Akabe Beyatı
C) Medine’ye hicreti
D) Üzülmemesini
E) Cenneti
81. Hudeybiye antlaşmasının en önemli yanı
nedir?
A) Müslümanlara ticaret kolaylaştı.
B) Mekkelilerle iyi ilişkiler kuruldu.
C) On yıl harp yapılmayacaktı.
84. Ahzab suresi 40. Ayette geçen
“Hâtemü’n-nebiyyin” ifadesi ne anlama gelmektedir?
D) Müslümanlar Kâ’be’yi ziyaret edebildi.
A) Peygamberlerin en zor şartlarda görev yapanı
E) Kureyş, İslam Devleti’ni tanımış oldu.
B) Peygamberlerin en merhametlisi
C) Peygamberlerin en güzel ahlaklısı
D) Peygamberlerin en üstünü
E) Peygamberlerin sonuncusu
C2 Kitapçığı
18
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
85. Mekke dönemi tebliğ mücadelesi belli başlı
üç ana konu üzerinde şiddetli münakaşalarla
geçmiştir. Bunlar hangileridir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
88. İlk gelen vahiyde hangi ayetler nazil
olmuştur ve konusu nedir?
A) İhlas suresi 1-3 tevhit konusu
A) Küfür - İman - Amel
B) Kevser suresi 1-3 kurban emri
B) Hayat - İman - Cihad
C) Nâs suresi 1-6 vesvese konusu
C) Küfür - Risalet - İnkar
D) Alak suresi 1-5 oku emri
D) Hidayet - Şirk - İnkar
E) Fatiha suresi 1-7 doğru yola ilet emri
E) Tevhid - Risalet - Ahiret
86. Aşağıdakilerden hangisi dokunulmazlık bölgesini, korunmuş yasak bölgeyi ifade eder?
89. “Kendisinin en belirgin ünvanı “Halilullah”dı.
Babası Âzer ise put yapar, put satar, putlara
tapar ve puthanede bakanlık yapardı. Oğlunun tebliği karşısında O’nu taşlamakla tehdit
etmiş ve yanından ebediyyen uzaklaşıp gitmesini istemişti. ”
A) Medain
B) Meşahir
Babasının (ailesinin) bulunduğu duruma ve
milletinin baskısına rağmen, davasından
dönmeyen, tevhid mücadelesi yolunda bizlere örnek olan, yukarıdaki paragrafta bahsedilen peygamber kimdir?
C) Mahmi
D) Fedail
E) Harem
A) İbrahim (a.s.)
B) Zülkifl (a.s.)
87. Hz. Muhammed’e (s.a.s) ilk suikasti tertib
eden Yahudiler kimlerdir?
C) Yusuf (a.s.)
A) Nadiroğulları
D) İsmail (a.s.)
B) Amiroğulları
E) Nuh (a.s.)
C) Neccaroğulları
D) Kaynukaoğulları
E) Kureyzaoğulları
19
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
90. I- Sıdk (doğruluk)
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
92. “Gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında
olmanın dışında inandıktan sonra Allah’ı inkar
eden için Allah katında bir azap vardır.”
II- Fetânet (zeki ve akıllı olmak)
III- İsmet (günahlardan korunmuş olmak)
IV- Mucize (insanları aciz bırakma)
Nahl suresi 106. ayeti, işkenceden dolayı
diliyle İslamiyet‘i reddeden ama kalbiyle
İslam‘a bağlı olan hangi sahabi için nazil
olmuştur?
Peygamberler yukarıdaki sıfatlardan hangilerinde ortaktırlar?
A) Bilal-i Habeşi
A) I – II - III
B) Habbab b. Eret
B) I – II – III – IV
C) Süheyb-i Rumi
C) I – II - IV
D) Halid b. Velid
D) Yalnızca I
E) Ammar b. Yasir
E) I - II
91. “Sedum kavmi inançsız ve ahlaksızdı. Ahlak-
sızlıkları, eşleri olan kadınları bırakıp erkeklere yönelmeleriydi. Temiz kalmayı, iffetli ve
namuslu yaşamayı suç saymaktaydılar. Bu
sapkınlıkları yüzünden üzerlerine taş yağmuru
yağdırılarak helak oldular.”
93. Teyemmüm ayeti hangi seferde indirilmiş ve
uygulanmaya başlanmıştır?
A) Kureyza Oğulları Seferi
B) Mustalik Oğulları Seferi
C) Tebük Seferi
D) Hendek Gazvesi
Günümüzde de basın yayın, medya vb. araçlarla normal bir durummuş, kabullenilmesi
gereken cinsel bir tercihmiş gibi önümüze
sunulan, gençlerimizin özenme yanlışlığına
düşebileceği, Allah’ın ise azgınlık ve edepsizlik olarak nitelendirerek yasakladığı, bu
sapkınlığın adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
E) Huneyn Seferi
A) Muta
B) Talak
C) Muhallil
D) Livata
E) Zifaf
C2 Kitapçığı
20
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
94. “Melekler insanın yaratılışına karşı çıktılar. Bu
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
96. “Allah Nuh Peygamberle dalga geçenleri,
emirlerine inanmayanları tufanla helak etmiş,
inanmayanların yerine, tufandan kurtulanlar
soyundan olan, Ahkaf (İrem) yurdunda yeni
bir millet ortaya çıkarmıştı.”
karşı çıkış, insanın kendilerinde olmayan bir
özellikle, halife olarak yaratılacağını anlamış
olmalarından kaynaklanıyordu.”
İnsanın halife olması, hangi imtiyazdan kaynaklanıyordu?
İnanmayanların yerine ortaya çıkarılan bu
yeni millet hangisidir?
A) İlk insan ve ilk peygamber olma imtiyazından
A) Sedum Milleti
B) Aklı olması imtiyazından
B) Lût kavmi
C) Allah’a ait bir ruh taşıma imtiyazından
C) Âd Milleti
D) Eşyanın ismini biliyor olma imtiyazından
D) Nuh Kavmi
E) Topraktan yaratılmış olma imtiyazından
95. “Bir medeniyet kurmuşlardı. Bu medeniyette
putlara ve yıldızlara tapılmakta, putlar ve yıldızlar ruhların sembolü sayılmaktaydı. Ruhlara
ve meleklere ibadet edilmekte, yıldızlara, aya,
güneşe ve sonunda bunlar namına yapılmış
putlara tapılmaya başlanmaktaydı. Puthaneleri
ve “puthane bakanı” bile bulunmaktaydı.”
E) Semud Kavmi
97. Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelen vahiy ilk olarak nasıl başlamıştır?
A) Rü‘yayı sadıka
B) İlham
C) Ses ile
D) Cebrail (a.s) ile
Medeni olmanın, medeniyet kurmanın tek
başına bir önemi olmadığını, asıl önemli olanın; hak inanca dayalı bir medeniyet kurmak
olduğunu anlamamızı sağlayan, İbrahim
peygamberin kavminin kurduğu medeniyetin ve yukarıda bahsedilen tevhid dışı batıl
inancının adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
E) Perde arkasından
A) Sedum Medeniyeti – Putperestlik İnancı
B) Sedum Medeniyeti – Yıldıza Tapıcılık
C) Sedum Medeniyeti – Güneşe Tapıcılık
D) Bâbil Medeniyeti – Sâbiîlik İnancı
E) Bâbil Medeniyeti – İsrailiyyat İnancı
21
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
98. Şura suresi 214-216. ayetlerinde Hz.
Muhammed’den(s.a.s) İslam dinini tebliğ
görevinde hangi sırayı takip etmesi
istenmiştir?
A) Çocuklar - yaşlılar - kadınlar - soylular
B) Tüm insanlar - Arap milleti - kabilesi - yakın
akraba
C) Fakirler - köleler - Mekke halkı - Arap milleti
D) Köleler - zayıflar - fakirler - zenginler
E) Yakın akraba - kabilesi - Arap milleti - tüm
insanlar
99. Müslümanlar tarafından kuşatılan Kureyza Yahudileri, görüşmek için Hz. Muhammed’den (s.a.s) kimi istediler?
A) Seleme b. Eşlem
B) Sa’d b. Muaz
C) Zeyd b. Harise
D) Ebu Lübabe
E) Sa’d b. Ubade
100. Hudeybiye antlaşmasının maddeleri birçok
Müslümana ağır gelmesine rağmen Hz.
Muhammed (s.a.s) ashabıyla istişare etmeden kabul etti. Hz. Muhammed’in (s.a.s) bu
davranışının sebebi nedir?
A) Ordusuna güvenememesi
B) İlahi emre uyması
C) Mekkelilerin çok güçlü oluşu
D) Savaşmama isteği
E) Müşrikleri memnun etmek isteği
C2 Kitapçığı
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content