close

Enter

Log in using OpenID

B2 Soru Kitapçığı

embedDownload
SINAV KURALLARI
1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara
aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yapılacak her
türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 100 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve
sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan
çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav
görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılabilir.
6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.
7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için görevliye başvurunuz.
8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon
Sınav Tutanağında belirtilecektir.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.
10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi
durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla
yanınızda kalabilir.
BAŞARILAR DİLERİZ
1
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
1. Peygamberimizin (s.a.s) Mekkeli müşriklerle
yaptığı “Hudeybiye Barış Anlaşması”nda Hz.
Ömer’in kabullenmekte zorlandığı madde
aşağıdakilerden hangisidir?
3. İbadete düşkünlüğünden Peygamberimizin (s.a.s) ayaklarının şiştiğini gören Hz.
Ömer’in üzüntülü sorusuna Peygamber
Efendimiz (s.a.s) aşağıdakilerden hangisiyle
cevap vermiştir?
A) Müslümanlar bu sene Medine’ye dönecek
gelecek yıl Mekke’yi ziyaret edecekler.
A) İnsanı en iyi koruyan namazdır.
B) Müslümanlarla Mekkeliler arasında 10 yıl
savaş olmayacak, iki tarafın hiçbiri diğerinin
malına ve canına dokunmayacaktır.
B) Namaz İslam’ın beş şartından biridir.
C) Mekkelilerden (Müslüman olsa dahi) Müslümanlara sığınanlar, Mekkelilere geri verilecektir.
D)Namazı kılan dinini ayakta tutar.
C) Allah’a (cc.) şükreden bir kul olmayayım mı?
E) Namaz dinin direğidir.
D)Müslümanlardan Mekkelilere sığınanlar,
Müslümanlara geri verilmeyecektir.
E) Civardaki kabileler istedikleri tarafla ittifak
yapabileceklerdi. Hiçbir taraf müdahalede
bulunmayacaktı.
4.
2. Teyemmüm ayeti hangi seferde indirilmiş ve
uygulanmaya başlanmıştır?
Hz. İsa, Saff Suresi’nin 6. Ayetinde Hz. Muhammed’in (s.a.s) kendisinden sonra hangi
isimle geleceğini müjdelemiştir?
A) Tebük Seferi
A) Ahmed
B) Mustalik Oğulları Seferi
B)Muhammed
C) Kureyza Oğulları Seferi
C)Mahmud
D)Huneyn Seferi
D)Mücteba
E) Hendek Gazvesi
E)Mustafa
B2 Kitapçığı
2
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
5. Bütün gece su çekerek kazandığı iki ölçek
hurmadan birini Tebük Seferi için orduya
bağışlayan sahâbî kimdir?
8. Muhacirleri barındırıp onlara yardım eden
Medineli Müslümanlara “Ensar” denmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
“Ensar” için söylenemez?
A) Ebû Sinan
A) “Ensar” Hz. Peygamber (s.a.s)’e hizmet etmek
için birbirleriyle yarışırlardı.
B) Ebû Amr
C) Ebu İzze
B) İslam’da birinci dereceyi “Ensar” ikinci dereceyi ise “Muhacirler” kazanmıştır.
D)Ebu Âmir
C) “Ensar”ı sevmek iman alameti olarak kabul
edilir.
E) Ebu Akil
D)“Ensar” Akâ’be Bey’atlarında verdikleri söze
sadık kalmışlardır.
E) “Ensar” gönüllerinde hiçbir zorluk olmadan
Muhacirlere yardım etmiştir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.s) eşlerinden, Ebu
Süfyan’ın kızının ismi nedir?
A)Aişe
B) Zeyneb binti Caşh
9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e
(s.a.s) çocuklarının isminden dolayı verilen
künye isimlerinden biridir?
C)Safiye
D)Ümmü Seleme
E) Ümmü Habibe
A)Hâtemü’n-Nebiyyîn
B)Resulullah
C) İbn-i Abdullah
D)Ebu’l-Kasım
7. İslam Tarihinde Uhud Savaşı’nda Müslümanların karşılaştığı sıkıntıların ana sebebi
olarak hangi olay gösterilir?
E) El-Emin
A) Münafıkların Müslümanları terk etmesi
B) Çok fazla şehit verilmesi
C) Müşriklerin sayıca fazla olmaları
D)Okçuların yerlerinde sebat etmemeleri
E) Müslümanların yanlış yerde mevzilenmesi
3
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
10. Uhud Savaşı’ndaki şehitler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an hakkında yanlış bir düşüncedir?
A) Şehitlerin büyük çoğunluğu Ensar’dandır.
A) Kur’an Müslümanlar için tek yol gösterici
kaynaktır.
B) Şehitlerin 6’sı muhacirlerdendi.
B) Kur’an geçmiş peygamberlerin ve kavimlerin
kıssalarından haber verir.
C) Şehitlerin elbiseleri çıkarılarak defnedilmiştir.
C) Kur’an sözlerin en güzelidir.
D)Şehitlerin birçoğunun organları düşman
tarafından kesilmiştir.
D)Kur’an sadece ahiret hayatından bahseder.
E) Savaş sonunda şehitlerin sayısı 70’i bulmuştur.
E) Kur’an müminler için şifa, rahmet ve hidayettir.
13. Kur’an-ı Kerim’de hangi surede Hz. Muhammed‘in (s.a.s) peygamberlik öncesinde
yetimliğinden bahsedilmektedir?
11. Kur’an’ın indiği ayda Peygamberimizle
(s.a.s) Cebrail (a.s) arasında mukabele şeklinde okunmasına ne ad verilir?
A) İnşirah
A) Tecvid
B)İhlas
B)Tertil
C)Duha
C) Tilavet
D)Fatiha
D)Kıraat
E)Yasin
E) Arza
B2 Kitapçığı
4
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
14. Hz. Muhammed’in(s.a.s.) annesinin vefatından sonra onu dedesine kim getirmiştir?
16. Hz. Muhammed‘in (s.a.s) yedi çocuğundan
altısının annesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Halime
A) Hz. Hatice
B) Hz. Şeyma
B) Hz. Safiye
C) Ümmü Eymen
C) Hz. Zeynep
D)Hz. Abbas
D)Hz. Aişe
E) Ebu Talip
E) Hz. Ümmü Seleme
15. Hudeybiye Anlaşması gereği o sene Müslümanlar Kâ’be’yi ziyaret edemediler. Peygamberimiz (s.a.s) de ashâbına getirdikleri
kurbanları Hudeybiye’de kesmeleri ve başlarını tıraş etmelerini söyledi. Ancak sahabe,
bu emir karşısında Kâ’be özleminden dolayı
isteksiz davrandı ve emri yerine getirmediler.
Peygamberimiz (s.a.s), sahabenin bu davranışını zevcesine (eşine) anlattı. Eşi de ilk önce
kendisinin kurban kesmesini ve tıraş olmasını
tavsiye etti. Peygamberimizin (s.a.s) bu davranışını gören ashab daha sonra Peygamberimize (s.a.s) bakarak O’nun emrini yerine
getirdiler. Peygamberimize (s.a.s) yukarıda
anlatılan şekilde davranmasını tavsiye eden
zevcesi (eşi) hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
17. Peygamberimizin (s.a.s), Mute Savaşı’nda
gösterdiği üstün komutanlık vasfından dolayı kendisine “Seyfullah” (Allah’ın (cc.) kılıcı)
dediği büyük komutan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halid b. Velid
B) Hz. Ali
C) Cafer b. EbîTalib
D)Abdullah b. Revaha
E) Zeyd b. Hârise
A) Hz. Cüveyriye
B) Hz. Aişe
C) Hz. Zeynep binti Caşh
D)Hz. Ümmü Seleme
E) Hz. Hatice
5
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
20. Peygamberimiz (s.a.s) Hayber fethinde “Ya-
18. Peygamberimiz (s.a.s) Hayber Seferine katılacak Müslümanlar için hangi şartı aramıştır?
rın şu bayrağı öyle bir kişiye vereceğim ki, Allah (cc.) Hayber’in fethini onun eliyle müyesser
kılacak. O kişi, Allah’ı (cc.) ve Resûlünü sever,
Allah (cc.) ve Resûlü de onu sever” dedi. Bu
A) Sefere katılacakların Hudeybiye’ye katılmış
olmaları gerekir.
övgüye nâil olan ve Hayber’in fâtihi olan
sahabe aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
B) Sefere katılacakların Muhacirlerden olması
gerekir.
C) Sefere katılacakların anne ve babalarından
izin almaları gerekir.
A) Halid bin Velid
D)Sefere kadınların değil, erkeklerin katılması
gerekir.
B) Hz. Ali
C) Hz. Osman
E) Sefere katılacakların on sekiz yaşını doldurmuş olmaları gerekir.
D)Hz. Ömer
E) Hz. Ebû Bekir
19. Medine şehir devletinin ilk anayasasında
aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?
A) Medine içinde ve dışında genel güvenlik gerçekleştirilecektir.
21. Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına
hendek kazılması fikrini öne süren Selman-ı
Fârisî için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Dışardan bir saldırı olursa sadece Müslümanlar şehri savunacaklardır.
C) Müslümanlarla Yahudiler müttefiktirler.
D)Cinayet işlenmeyecek, diyet yürürlüğe girecektir.
A) Hz. Ömer devrinde Medâyin’de valilik yapmıştır.
E) Müminler başlı başına bir ümmettir.
B) İran’dan gelmiştir.
C) Hz. Peygamber’in (s.a.s) huzurunda Müslüman olmuştur.
D)Hakk’ı aramak için uzun yolculuklar yapmış sonunda da Medineli bir Yahudiye köle
olmuştur.
E) Aslen Buharalı bir Yahudiydi.
B2 Kitapçığı
6
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
22. Peygamberimiz (s.a.s) islam’ı tebliğ maksadıyla çevre hükümdarlara mektuplar göndermiştir. Gönderdiği mektuplardan birisi
de Rum Kayseri Herakliyus’adır. Aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde bu mektuba ait bir
cümle yanlış olarak ifade edilmiştir?
24. Peygamberimiz (s.a.s) Veda Hutbesinde
faizin her türlüsünü yasak etmiştir. Bu hutbede eskiden kararlaştırılan faiz alacaklarını
da kaldırmıştır. Peygamberimiz (s.a.s) Veda
Hutbesinde ilk kez kimin faiz alacağını kaldırmıştır?
A) Yalnız Allah’a (cc.) tapalım. O’na hiçbir şeyi
ortak koşmayalım; birimiz, diğerini Allah’tan
(cc.) başka tanrı edinmesin.
A) Abdülmuttalip’in oğlu Abbas
B) Hidayete uğrayanlara, doğru yolu tutanlara
selam olsun.
C) Ebu Süfyan
C) Eğer davetimi kabul etmezsen, bütün insanların günahı senin üzerine olsun.
E) Revaha’nın büyük oğlu Abdullah
B) Halid b. Velid
D)Amr b. As
D)Seni Müslüman olmaya davet ediyorum.
E) Müslüman ol ki, selamet bulasın.
25. İfk bir şeyi tersine çevirmek demekti, iftira
etmekti. Tarihte “İfk hâdisesi” olarak bilinen
hadise için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
23. Mekke’yi fetih hazırlığını himayesiz çocuklarını kurtarmak amacıyla, bir kadın vasıtasıyla Mekke’ye haber vermek isteyen Hatîb
b. Belte’a’nın boynunu vurmak isteyen Hz.
Ömer’e Peygamberimiz (s.a.s) neyi gerekçe
göstererek izin vermemiştir?
A) İfk hadisesi Resulullah’ın (s.a.s) yanında Hz.
Ebû Bekir‘in, Safvan’ın ve onların şahsında
bütün Müslümanların namus ve şerefiydi
B) İfk hadisesi Peygamberimizi (s.a.s) çok üzmüştür.
A) Ailesi ve çocuklarına bunu izah edemeyeceklerini
C) İfk hadisesi Mustalik Gazvesi’nin dönüşünde
vuku bulmuştur.
B) Ailesinin müşriklerin elinde olabileceğini
D)İfk hadisesini ilk başlatan münafıkların reisi
Abdullah b. Ubey b. Selûl’dür.
C) Bu durumun dedikoduya sebep olabileceğini
D)Asıl amacının casusluk olmadığını
E) İfk hadisesi, Peygamberimizin (s.a.s) kızı Hz.
Fâtıma’ya atılan zina iftirasıdır.
E) Bedir’de bulunmasını
7
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
26. Hayber’den dönerken Peygamberimize
(s.a.s) Yahudiler tarafından, suikast için
zehirli koyun eti ikram edildi. Tertiplenen
suikast girişimi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
28. Bu savaşta Peygamberimiz (s.a.s), Medine’de Hz. Ali’yi yerine bıraktı. Medine’de
kalıp savaşa katılmamak Hz. Ali’ye çok ağır
gelmişti. Münafıkların nifakları da bu ağırlığı
artırıyordu. Hz. Ali, Medine’yi terk ederek,
savaşa çıkan Peygamberimizin (s.a.s) peşinden yetişti. Peygamberimiz (s.a.s), Hz.
Ali’ye Medine’ye dönmesini emretti. Kendisine şunları söyledi: “Ey Ali! Benim yanımda
A) Bişr b. Bera, Hz. Peygamber’in (s.a.s) ikazından önce lokmasını çiğneyip yuttuğu için
kurtarılamadı.
B) Peygamberimizin (s.a.s) ikazından önce bu
zehirli etten yiyenlere Peygamberimizin
(s.a.s) duası sayesinde hiçbir şey olmadı.
sen, Musa yanında Harun gibi olmak istemez
misin? Bir farkla ki, benden sonra peygamber
yoktur.” Hz. Ali’nin Medine’de kalarak, katıl-
C) Peygamberimiz (s.a.s) bu olaydan sonra hacamat oldu.
madığı savaş hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
D)Bu zehirli eti hazırlayan Zeynep binti Hâris
idi.
A) Hayber Savaşı
B) Taif Savaşı
E) Peygamberimiz (s.a.s) bu etten bir lokma aldı
ve sonra Meleğin bu etin zehirli olduğunu
bildirmesiyle lokmayı ağzından çıkarıp attı.
C) Mustalik Savaşı
D)Mute Savaşı
E) Tebük Savaşı
27. “Benden önce her peygamber, yalnız-
ca kendi kavmine gönderilmişken ben,
……………………… Peygamber olarak
gönderildim.”
29. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Kur’an-ı Kerim’de
geçen diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Peygamberimizin (s.a.s) yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A)Ahmed
B)Mücteba
A) Bütün müminlere
C)Mustafa
B) Bütün insan ve meleklere
D)Ebu’l Kasım
C) Bütün insanlara ve cinlere
E) İbn-i Abdullah
D)Bütün insanlara
E) Bütün Müslümanlara
B2 Kitapçığı
8
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
30. Aşağıdakilerden hangisi şirkin çeşitlerinden
değildir?
33. Peygamberimiz (s.a.s) iki Müslüman’ın diyetini almak için yurtlarına gittiğinde, Peygamberimizin (s.a.s) üstüne kaya yuvarlayarak
suikast girişiminde bulunan Yahudi kabilesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Makam ve mevkii için putlara kurban kesmek
B) Peygamberlerden şefaat beklemek
C) Putları Allah’a (cc.) yaklaştırıcı kabul etmek
A) Hayber Yahudileri
D)İzzet ve şeref sahibi olmak için putlara tapmak
B) Medine Yahudileri
C) Kureyza Yahudileri
E) Putları Allah (cc.) katında şefaatçi kabul etmek
D)Nadir Yahudileri
E) Kaynuka Yahudileri
31. Mute harbinde üst üste şehid olan üç komutandan sonra Müslümanlar kendilerine kimi
komutan seçmişlerdir?
34. “İki kıbleli peygamber“ anlamındaki kavram hangisidir?
A) Zübeyr b. Avvam
A)Nebiyyül-kıbleteyn
B) Hz. Ömer
B)Resulu’s-sekaleyn
C) Halid b. Velid
C)Nebüyyül-muhterem
D)Ebu Dücane
D)Nebiyyül-harameyn
E) Hz. Ali
E) Hatemü’n Nebiyyin
35. Kur’an-ı Kerim ilk olarak Hz. Muhammed’e
(s.a.s) nerede ve ne zaman vahyolunmuştur?
32. Savaşmadan, meşakkat çekmeden düşmandan ele geçirilen mallara ne denir?
A)Mevkuf
A) Arafat Dağı - Ramazan ayı Kadir gecesi
B)Diyet
B) Ebu Kubeys Dağı - Ramazan ayı Kadir gecesi
C)Lukata
C) Uhud Dağı - Ramazan ayı Kadir gecesi
D)Fey
D)Sevr Mağarası - Ramazan ayı Kadir gecesi
E)Ganimet
E) Hira Mağarası - Ramazan ayı Kadir gecesi
9
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
36. Hz. Muhammed’e (s.a.s) ilk gelen vahiyde
hangi ayetler nazil olmuştur ve konusu
nedir?
A) Nas Suresi 1-6 vesvese konusu
B) Kevser Suresi 1-3 kurban emri
C) İhlas Suresi 1-3 tevhit konusu
D)Fatiha Suresi 1-7 doğru yola ilet emri
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
39. Mekke’de kaldı, Medine’ye hicret etmedi.
Mekke’nin fethine kadar Müslüman olduğunu hep gizledi. Müşriklerin faaliyetlerini,
savaş hazırlıklarını Peygamberimize ulaştırdı. Uhud Savaşı öncesinde de müşriklerin
savaş hazırlığı içinde olduklarını haber verdi.
Yukarı da bahsedilen bu sahabenin ismi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Halid b. Velid
E) Alak Suresi 1-5 oku emri
B) Mikdad b. Esved
C) Hz. Zeyd
D)Hz. Ümmü Mektum
37. Savaşta hücum ederken tekbir getirmek hangi savaştan yadigârdır?
E) Hz. Abbas
A) Mute
B)Huneyn
C)Uhud
D) Hendek
E)Bedir
38. Muhacir, hicret edendi. Bir başka deyişle
muhacir, her şeyini Allah (cc.) yolunda sarf
etmek üzere kendini terk etmiş kişiydi. Buna
göre Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından
buyurulan ve hicret şerefini kazandığı duyurulan son muhacir aşağıdakilerden
hangisidir?
40. Peygamberimiz (s.a.s) Hendek Savaşı’ndan
sonra gördüğü rüya üzerine Müslümanlarla
beraber umre yapmak için Mekke’ye yöneldi. Umre yapmak maksadıyla yapılan bu
Mekke seferi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Müslümanlar Medine’nin mikat yeri olan
“Zü’l-huleyfe”de ihrama girdiler.
B) Hz. Peygamber (s.a.s) henüz Müslüman olmamış komşu kabilelere kendileriyle birlikte
Kâbe’yi ziyaret etmeleri için haber gönderdi.
C) Hz. Peygamber (s.a.s) ve Müslümanlar savaş
çıkar diye yanlarına ağır silahlarını da aldılar.
A) Hz. Abbas
B) Budeyl b. Verkâ
D)Hz. Peygamber (s.a.s) yanında Ümmü Seleme
validemizi de götürmüştür.
C) Hatîb b. Belte’a
E) Hz. Peygamber (s.a.s), Medine’de Abdullah
ibn Ümmü Mektum ile Numeyle b. Abdillah
el-Leysi’yi yerine vekil olarak bırakmıştır.
D)Zübeyr b. Mikdad
E) Muaz b. Cebel
B2 Kitapçığı
10
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
41. 1. Lebbeyke, lâ şerike leke lebbeyk
2. Allahümme Lebbeyk
3. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. lâ
şerike lek
4. Lebbeyk
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
43. A’raf Suresi 157. Ayetinde geçen “Ümmi
nebi” kavramı ne anlama gelmektedir?
A) Yetim peygamber
B) Başkalarından öğrenen
Peygamberimiz umre için niyet etti, ihrama
girdi. İki rekât namaz kıldı. Namazdan sonra
yüksek sesle “telbiye” getirdi. Yukarıda
karışık sıralama olarak verilen bu telbiye
duası, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru sıralanmıştır?
A) 1-4-3-2
B)4-2-1-3
C) İlahi dinleri bilmeyen
D)Müşriklerin arasından çıkmış peygamber
E) Okuması-yazması olmayan
44. Peygamberimiz (s.a.s) hangi eşinin odasında
ruhunu teslim etmiştir?
C)2-1-3-4
A) Hz. Hafsa
D)4-2-3-1
B) Hz. Ümmü Seleme
E)2-3-4-1
C) Hz. Aişe
D)Hz. Safiye
E) Hz. Meymune
42. Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimiz
(s.a.s) müşriklere nasıl muamele etmiştir?
A) Devlet görevlerinden uzak tutmuştur.
B)Köleleştirmiştir.
45. Gazvetü’l usre (Zorluklar seferi) diye bilinen
sefer aşağıdakilerden hangisidir?
C) Özür beyan etmelerini istemiştir.
A)Taif
D)Tecrite zorlamıştır
B)Tebük
E) Affetmiş ve müsamaha göstermiştir
C)Mute
D)Huneyn
E)Bedir
11
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
46. Münafıklar, Medine yakınında bir mescid
inşa ettiler. Bu mescidde Peygamberimizin
(s.a.s) de namaz kılmasını istediler. Ancak bu
mescidi inşa edenlerin maksadı, Müslümanlar arasına nifak sokmak ve onlara zarar
vermekti. Ayette, Peygamberimizin (s.a.s) o
mescidde asla namaz kılmaması, takva üzerine inşa edilen mescidler de namaz kılması
emredilmiştir. Müminlere zarar vermek için
yapılan bu mescidin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
48. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından ilk kez mürşid ve muallim olarak Medine’ye gönderilen Mus’ab b. Umeyr hangi
savaşta şehit düşmüştür?
A)Huneyn
B)Bedir
C)Hendek
D)Uhud
E)Bedir
A)Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Tenin
C) Mescid-i Zülhuleyfe
D)Mescid-i Dırar
49. Ebû Lübâbe ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Ebû Lübâbe’nin ihanetinin belki en başta
gelen sebebi, evlad u iyal kaygı ve muhabbetiydi.
E) Mescid-i Kıbleteyn
B) Peygamberimiz (s.a.s), hıyanet sonrası Ebû
Lübâbe’nin yaptığı davranışı onayladı. Aksi
takdirde direkt kendisine gelmesi halinde
hıyanet suçunu işleyen birisini asla affetmeyeceğini bildirdi.
47. Kendisi ihtiyaç içinde kıvransa bile, mümin
kardeşini nefsine tercih etme anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
C) Peygamberimiz (s.a.s) tarafından çözüldüğü takdirde tüm malını vakfedeceği sözünü
verdi ancak üçte birini vakfetmesi Peygamberimiz (s.a.s) tarafından yeterli görüldü.
A)İsar
B)Cömertlik
D)Hıyanet etmesi sonucu kendisini Mescidi
Nebi’de bir direğe bağlayan Ebû Lübâbe’yi,
tevbesinin kabul edildiğine dair ayet gelince
bizzat Peygamberimiz (s.a.s) çözdü.
C)Nefsaniyet
D)Empati
E) Ebû Lübâbe kendisine yetki verilmediği halde
“eliyle boğazına işaret ederek” Kureyzalıların
öldürüleceğini ima ederek Müslümanlara
hıyanette bulunmuştur.
E)Bencillik
B2 Kitapçığı
12
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
50. Kureyş müşriklerinin toplanıp önemli kararlar aldıkları yerin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dâru’n- Nedve
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
52. Peygamberimiz (s.a.s) Mekke’den Medine’ye hicret edince Ensar ile Muhacirleri bir
birine kardeş ilan etti. Bu kardeşlik antlaşması için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
B)Taif
A) Bu kardeşlik antlaşması Mekke’nin fethine
kadar devam edecektir.
C)Akabe
B) Muhacirler ve Ensar gelirlerini paylaşacaklardır.
D)Dâru’l-Erkam
E) Hayber Kalesi
C) Ölüm halinde Muhacirlerle Ensar birbirlerine
mirasçı olacaklardır.
D)Muhacirler ve Ensar geçimlerini birlikte sağlayacaktır.
E) Muhacirler, kendilerini kardeş edinen Ensar’ın evinde kalacaklardır.
51. Tebük Seferi dönüşünde Peygamberimizin
(s.a.s) oğlu İbrahim vefat etmişti. İbrahim’in
vefatıyla ilgili olaylar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Peygamberimiz (s.a.s) güneş tutulmasının
İbrahim’in ölümüyle ilgili olmadığını beyan
etmiştir.
B) Hz. Peygamber (s.a.s) bu olayda üzüntülü
anında bile Tevhidin gölgelenmesini önlemişti.
C) İbrahim’in öldüğü gün güneş tutulması gerçekleşmiştir.
53. “Müslümanlara zarar vermeyi zevk bilirlerdi.
Müslümanların sıkıntıya düşmesini dilerlerdi.
Allah’ın (cc.) birliği inancına sahip olmalarına
rağmen, Müslümanlara en şiddetli düşmanlığı
onlar ederler.”
D)Üzüntüsünü sesli ağlayarak göstermiştir.
E) Hz. Peygamber (s.a.s), İbrahim’in doğumunda ne kadar sevinmişse, vefatında da o kadar
üzülmüştü.
Yukarıda ifade edilen din mensupları, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
ifade edilmiştir?
A) Mecusiler
B)Müşrikler
C)Münafıklar
D)Hristiyanlar
E)Yahudiler
13
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
54. Tebük Seferi dönüşü, münafıklar, sefere katılmayışlarını, yalan yere özür beyan ederek
ifade ettiler. Müslümanlardan sefere katılmayan Kab b. Malik, Mürare b. Rabiu’l-Amri,
Hilal b. Ümeyyetü’l-Vâkıfî de mazeretleri
olmadıkları halde sefere katılmadıklarını
doğru sözlü olarak beyan ettiler. Sefere katılmadıkları halde yalan yere mazeret uydurmayan bu üç sahabi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
56. Aşağıdakilerden hangisi şirkin çeşitlerinden
değildir?
A) Makam ve mevkii için putlara kurban kesmek
B) Peygamberlerden şefaat beklemek
C) Putları Allah’a (cc.) yaklaştırıcı kabul etmek
D)İzzet ve şeref sahibi olmak için putlara tapmak
E) Putları Allah (cc.) katında şefaatçi kabul etmek
A) Bu üç sahabenin tövbesini vahiy gelmedenPeygamberimiz (s.a.s) kabul etti.
B) Bu üç sahabenin çilesi elli gün sürdü.
C) Yalnızlık ve pişmanlık bu üç sahabenin canlarına tak etmişti.
D)Bu üç sahabe bağışlanıncaya kadar yemeyi
içmeyi terk ederek çile hayatına başladılar.
57. Hz. Muhammed’e (s.a.s) verilen, diğer peygamberlere verilmeyen beş özellik arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ölüleri diriltmesi
E) Müslümanlar bu üç sahabeden selamı
sabahı kestiler.
B) Bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmesi
C) Şefaat yetkisi verilmesi
D)Ganimetin helal kılınması
E) Yeryüzünün mescid kılınması
55. İslamiyet’i kabul ettikten sonra dinden dönenlere ne denir?
A) Münafık
B)Fasık
C)Kafir
D)Müşrik
58. Hudeybiye dönüşü Allah (cc.) tarafından
Peygamberimize (s.a.s) vaat edilen yakın
fetih ve bol ganimetler ile kast edilen nerenin
fethidir?
A)Huneyn
E)Mürted
B)Taif
C)Hayber
D)Mute
E)Mekke
B2 Kitapçığı
14
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
59. “Hz. Muhammed’in (s.a.s) davetine cevap
vermeyerek ona karşı gelenler, ondan putlara
tapmasını istediler. Buna karşılık Hz. Muhammed’e (s.a.s) kendisine gelen vahiy ile onlara
şu şekilde cevap vermesi emredildi: …….…”
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
61. Hendek Savaşı’nda hendek kazılan bir yerde bir kaya parçası kırılamamıştır. Peygamberimiz (s.a.s) o kayayı üç vuruşta kırmış ve
her vuruşta bir yerin Müslümanlarca fethedileceğini müjdelemiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Peygamberimizin (s.a.s)
fethini müjdelediği yerler doğru olarak
verilmiştir?
A) Ben ancak Allah’a (cc.) kulluk etmekle ve
O’na asla ortak koşmamakla emrolundum.
A)Semerkand-İstanbul-Filistin
B) Müslümanların ilki olmakla emrolundum.
B)İran-Mısır-İstanbul
C) Anlaşma yolunu tutmakla emrolundum.
C)Şam-İran-Yemen
D)Dini Allah’a (cc.) halis kılarak O’na kulluk
etmekle emrolundum.
D)İran-Habeşistan-İstanbul
E)İstanbul-Yemen-Arabistan
E) Ben yalnız her şeyin sahibi olan ve bu kutlu
kılınmış şehrin Rabb’ine kulluk etmekle emrolundum.
60. Uhud Savaşı sonrası müşrikler takip edilirken, Müslüman ordusunun konakladığı ve
500 yerde birden ateş yakılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
62. Mekkeli Müşriklerle yapılan Hudeybiye Anlaşması için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anlaşmada şahit imzaları da vardır.
B) Hudeybiye anlaşması Kureyş’le yapılan ilk
resmi anlaşmadır.
A)Hamraulesed
B) Beni Sad Yurdu
C) Bu anlaşmanın maddeleri Müslümanlara ağır
gelmiştir.
C) Uhud Tepesi
D)Peygamberimiz (s.a.s) bu anlaşmaya Abdullah oğlu Muhammed olarak imza atmıştır.
D)Ayneyn Tepesi
E) Bedir Kuyuları
E) Mekkeliler adına bu anlaşmayı Ebû Süfyan
imzalamıştır.
15
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
63. Arap adetlerine göre harpleri teke tek (karşılıklı birer kişi) savaşarak başlatmaya ne
denir?
65. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde
değinilen konular arasında yer almaz?
A) Müslüman Müslümanın kardeşidir, böylece
bütün Müslümanlar kardeştir.
A)Mübareze
B)Münazara
B) Kadın ve erkeklerin birbirleri üzerinde hakları vardır.
C)Müteala
C) Günde beş vakit namaz kılmak ve Ramazan
ayında oruç tutmak farzdır.
D)Mükaleme
E)Münasara
D)Kan davası gütmek yasaktır.
E) İnsanların canları, malları ve namusları mukaddestir.
64. Hz. Peygamber (s.a.s) 400 kişilik bir kuvvetle
Sa’lebe oğulları yurduna yöneldi. İki günlük
yürüyüşten sonra düşmanla yüz yüze geldi.
Burada korku namazı kıldırdı. Korku namazı
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
66. Medine’de ortaya çıkan münafık kavramı ne
anlama gelmektedir?
A) Cimrilik yapanlar
A) Korunma tedbirlerini de silahları gibi yanlarına alırlar.
B) Mekkeli tüccarlar
B) Namazda olmayanlar silahlarını yanlarına
alırlar, namazda olanlar ise silahlarını yanlarına almazlar.
C) Yahudi tüccarlar
C) Korku namazı cemaatle kılınır.
E) Puta tapanlar
D)Özü sözüne uymayanlar
D)Korku namazı kılacak olan askerler iki bölüğe
ayrılırlar.
E) Düşman tehlikesi olduğu zaman eda edilir.
67. Hz. Muhammed’in (s.a.s) tebliğine en çok
karşı çıkan ve aynı zamanda amcası olan
Ebu Leheb ve hanımı hakkında azap göreceklerini bildiren sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kureyş
B)Nasr
C)Hümeze
D)Tebbet
E)Kafirun
B2 Kitapçığı
16
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
68. Hendek Savaşı’ndan sonra Hz. Peygamber (s.a.s) evine dönmüş, zırhını çıkarmıştı. Ancak Cebrail, Hz. Peygamber’e (s.a.s)
gelerek kendisinin silahını bırakmadığını,
henüz savaşın bitmediğini ifade etmiştir. Hz.
Peygamber (s.a.s) “Öyleyse sefer var demektir, nereye?” diye sormuş, Cebrail ise “İşte
oraya!” diye işarette bulunmuştur. Cebrail’in
işaret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
70. Tevhid kavramının zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Küfür
B)Şirk
C)Nifak
D)İnkâr
E) Tekfir
A) Şam diyarı
B) Mekke’nin kuzeyindeki Taif şehri
C) Hayber kalesi
D)Kureyza oğulları yurdu
E) Mekke şehri
71. Peygamberimiz ilk kez o savaşta savaşın şiddetinden dolayı namazlarını vaktinde kılamamıştır. Akşam olduğunda Müslümanlarla
beraber kılamadığı namazları kaza etmiştir.
Namazlarını vaktinde kılamadığı savaş hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
69. Bedir Savaşı’nda harp stratejisi açısından
Müslümanların bulunduğu yeri uygun görmeyen ve Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelip
A) Huneyn Savaşı
B) Tebük Savaşı
“Ya Resûlallah burayı seçişiniz vahiy gereği
mi yoksa harp taktiği olarak kendi görüşünüz
neticesi midir?” diye soran sahâbî aşağıdaki
C) Hendek Savaşı
D)Uhud Savaşı
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) Bedir Savaşı
A) Hubab b. Münzir
B) Ebu Uzeyr b. Uzeyr
C) Mikdad b. Esved
D) Abdullah b. Cahş
E) Sa’d b. Muaz
17
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
72. İçki hiçbir te’vile imkân kalmayacak şekilde
yasaklanınca sahabenin tavrı ne olmuştur?
A) İçki içmeyip içki satmaya devam ettiler.
B) İçki konusunda farkındalık oluşturmak için
içki içenleri sarhoşluk derecelerine göre para,
hapis veya sürgün cezasıyla cezalandırdılar.
C) İçkideki illetin sarhoş edicilik vasfı olması
dolayısıyla sarhoş olmayacak şekilde içki
içilmesini içki yasağı kapsamında değerlendirmediler.
D)Şarap içmeyi bıraktılar ama içki yasağının
birayı kapsamadığını düşünerek bira içmeye
devam ettiler.
E) Derhal içki kaplarını döktüler. Medine sokaklarında seller gibi içki aktı.
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
74. Medine’de Müslümanlar, namazlarını Kudüs’e doğru yönelerek kılıyorlardı. Yahudiler
de “Hem bize karşılar, hem de bizim kıblemize
doğru namaz kılıyorlar.” diye Müslümanları
eleştiriyorlardı. Peygamberimizin (s.a.s) kıblenin değişimi hususunda bir beklentisi vardı.
Bu beklenti doğrultusunda kıblenin değişmesini emreden ilk ayet Benî Seleme yurdunda Hz. Peygamber (s.a.s) namazda iken
gelmiştir. Peygamberimiz derhal Kâ’be’ye
yönelmiş, cemaat da ona uyarak Kâ’be’ye
dönmüştür. Daha sonra bu mescide “iki kıbleli
mescid” anlamına gelen isim verilmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu isim
doğru olarak verilmiştir?
A) Mescid-i Kıbel
B) Mescid-i Akabe
C) Mescid-i Kıblât
D)Mescid-i Kıbleteyn
73. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.s) çoğunlukla doğru kabul edilen doğum
tarihidir?
A) Miladi: 20 Nisan 571 - Kameri: Fil yılı
Rebiulevvel 12
B) Miladi: 20 Nisan 572 - Kameri: Fil yılı
Rebiulevvel 10
C) Miladi: 20 Nisan 573 - Kameri: Fil yılı
Rebiulevvel 12
E) Mescid-i Kıble
75. Müslümanların Müşriklerle ilk savaşı olan
Bedir Savaşı’nda Müslümanlara Allah (cc.)
tarafından bazı lütuf ve ihsanlar bahşedilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu
ihsanlardan birisi değildir?
A) Müşrikler ise Müslümanlara az gösterilmiştir.
D)Miladi: 20 Nisan 571 - Kameri: Fil yılı
Rebiulevvel 10
B) Yağmur ile Bedir’de iklim değişti.
E) Miladi: 20 Nisan 574 - Kameri: Fil yılı
Rebiulevvel 12
C) Müslümanlar, müşriklerle karşılaştığında
onlara az gösterilmiştir, harp sırasında ise
müşriklere çok gösterilmiştir.
D)Allah (cc.) tarafından verilen uyku; yorgunluk ve korkularını gidermiştir.
E) Melekler, müşrikler arasına tefrika sokmuştur.
B2 Kitapçığı
18
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
76. Savaş hazırlıklarına başlandı. “Ceyşu’l-Üsre”
(Zorluk ordusu) olarak ifade edilen ordunun
teçhizi için Hz. Ebû Bekir mal varlığının tümünü getirdi. Hz. Ömer, malının yarısını getirdi.
Hz. Osman 300 deveyi ordunun ihtiyacında
kullanmak için hibe etti. Yukarıda ifade edilen hazırlıklar hangi savaş için yapılmıştır?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
78. Hicret yolculuğunda Sevr Mağarası’nın ağzına kadar gelen müşriklerden endişelenen
Hz. Ebû Bekir’e Peygamberimiz (s.a.s) ne
buyurmuştur?
A) Sessizce bekleyip yanından ayrılmamasını
B) Tasalanmamasını, çünkü Allah’ın (cc.) onlara
beraber olduğunu
A) Taif Savaşı
C) Zırhını ve silahını hazırlayarak beklemesini
B) Huneyn Savaşı
D)Uyumasını ve sessiz olmasını
C) Hayber Savaşı
E) Dua ederek saklanmasını
D)Mute Savaşı
E) Tebük Savaşı
79. Ulu’l-azm, Resulüs-sakaleyn ve Hatemun-nebiyyün sıfatları aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılmıştır?
A) Hz. Yusuf
B) Hz. İbrahim
77. Şehitlik mertebesine ulaşmak için mümin
olup ve maksadın Allah’ın (cc.) rızası olması
gerekir. Peygamberimiz (s.a.s), kendi ordusunda müşriklerle çarpışan ancak bu vasıfları taşımayan bir kimseye “cehennemlik “
olduğunu haber verdi. Bu şahsın ismi hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Ebu İzze
B) Ebu Cehil
C) Ubey b. Selül
C)Hz. Musa
D)Hz. Muhammed (s.a.s)
E) Hz. İsa
80. Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Muhammedü’l-emin” vasfını pekiştiren olaylardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
D)Kuzman
A) Hudeybiye anlaşması
E) Ebu Amr
B) Hacerül Esved olayı
C) Habeşistan’a hicret
D)Miraç hadisesi
E) Medinelileri barıştırması
19
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
81. Ben, dedem (atam) ......... duası; kardeşim
........... müjdesi; ve ............. rüyasıyım.
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
84. Mute Savaşı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler
gelmelidir?
A) Mute Savaşı’nın maksadı, işlenen bir cinayetin yıkıcı etkilerini Müslümanlardan silmek
düşmana da hak ettiği dersi vermekti.
A) İsa’nın (a.s) – Yusuf’un (a.s) - annemin
B) Mute Savaşı’nda Müslümanları sayısı üç bin
mücahitten ibaretti.
B) Adem’in (a.s) - Musa’nın (a.s) - Yusuf‘un (a.s)
C) Mute Savaşı, Hayber Savaşı’ndan sonra Hristiyanlara açılan ikinci savaştı.
C) İsmail’in (a.s) - İsa’nın (a.s) - amcamın
D) İshak’ın (a.s) - İsa’nın (a.s) - babamın
D)Peygamberimiz (s.a.s) bu savaşta şehit olmaları durumunda birbirlerinin yerine geçmeleri için üç komutan tayin etmiştir.
E) İbrahim’in (a.s) - İsa’nın (a.s) - annemin
E) Mute Savaşı’nın sebebi; Müslümanların elçisi
olan Haris b. Umeyr’in, Busra emiri Şurahbil
tarafından öldürülmesidir.
82. Hz. Muhammed’in (s.a.s) üye olduğu haksızlıklarla mücadele eden topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daru’l - İman
B) Hilfu’l- Fudul
85. Peygamberimizin (s.a.s) mührü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
C) Dâru’n - Nedve
A) Dört halife döneminde mühür değiştirilmiş
ve şuan Topkapı Sarayı’ndadır.
D) Ashab-ı Kehf
B) Hz. Osman zamanında bir kuyuya düşmüş ve
kaybolmuştur.
E) Arzu’l - Hicre
C) Peygamberimizin (s.a.s) isteği üzerine Veysel
Karani’ye teslim edilmiştir.
83. Kâ’be’nin yeniden yapıldığında, Haceru’l-Esved taşının Hz. Muhammed (s.a.s)
tarafından yerine konulması olayı nasıl
adlandırılır?
D)Peygamberimizin (s.a.s) elbisesi içinde mübarek kabirlerine gömülmüştür.
E) Şu anda Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler
bölümündedir.
A) Hakem
B)Emniyet
C)Yardım
D)Şeref
E)Uzlaşma
B2 Kitapçığı
20
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
86. Peygamberimiz (s.a.s), süt kardeşi Şeyma ile
ne zaman ve nerede karşılaşmıştır?
A) Medine’ye dönüşte – Şeyma’nın evinde
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
88. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, Peygamberimiz’in (s.a.s) etrafındaki müminleri
uzaklaştırmak için yaptıkları arasında yer
almaz?
B) Evtas kuşatmasına giderken – Taif’te
A) Müslümanların evlerine işaret koymaları
C) Mekke’nin fethinde – Kabe’de
D)Huneyn sonrası – Ci’rane’de
B) Fakir Müslümanlara makam ve mevki vermeleri
E) Mekke’nin fethinde – Hudeybiye’de
C) Müslümanlara ambargo uygulamaları ve
işkence yapmaları
D)Şu fakirleri kovarsan seninle konuşuruz demeleri
87. Peygamberimiz (s.a.s), Hudeybiye’de bir
ağacın altında ashâbını topladı. Her bir sahabe Resûlullah’ın gönlünde ne muradı varsa onun üzerine bey’at verdi. İslam tarihinde
bu bey’ata “Bey’atü’r-Rıdvan” denilmektedir. Bu bey’at Mekkelilerle barış görüşmesi
yapan Müslümanın öldüğü haberi üzerine
gerçekleşmiştir. Mekkelilerle barış görüşmesi
yapan bu Müslümanın ismi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ali
E) Müslümanlarla alay etmeleri
89. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e itaat ve saygı
ifade etmez?
B) Hz. Mus’ab b. Umeyr
A) O’nun uzak durduğu şeylerden uzak durmak
C) Hz. Osman
B) O’nun sünnetine tabi olmak
D)Hz. Ömer
C) O’nun adı anıldığında salat ve selam getirmek
E) Hz. Ebû Bekir
D)O’nun ve ashabının, daha iyi anlanması için
yüksek sesle konuşmak
E) O’nun verdiği bir hüküm üzerine başka bir
hüküm aramamak
21
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
90. Peygamberimiz (s.a.s) hayatta iken, birisinin
O’nun önüne geçerek cemaate namaz kıldırması söz konusu olmamıştır. Ancak hastalığından dolayı mescide gelemediğinde,
Peygamberimiz (s.a.s), Müslümanlara imam
olması için aşağıdaki sahabilerden hangisini
görevlendirmiştir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
93. Uhud Savaşı’nda Habeşli bir köle olan Vahşi
tarafından şehit edilip ciğeri çıkarılıp Hind’e
ulaştırılan ve “Şehîdü’ş-Şüheda” (şehitlerin
şehidi) unvanını alan sahabi kimdir?
A) Hz. Hamza
B) Hz. Ali
A) Hz. Ali
C) Abdullah b. Zeyd
B) Hz. Osman
D)Hz. Abdullah b. Cubeyr
C) Musab b. Umeyr
E) Hz. Mus’ab b. Umeyr
D)Hz. Ömer
E) Hz. Ebû Bekir
91. Peygamberimizin (s.a.s) Müslümanlarla ahitleşmesine bey’at (söz vermek) denir. Peygamberimiz (s.a.s) erkeklerden bey’at aldığı
gibi kadınlardan da bey’at almıştır. Aşağıdakilerden hangisi kadınların bey’atı arasında
yer almaz?
94. Mekke için kullanılan “Ümmül Kura” ifadesi
ne anlama gelmektedir?
A) Şehirlerin verimlisi
B) Şehirlerin anası
C) Şehirlerin zengini
A) Savaşlara katılmak
D)Şehirlerin güzeli
B) Hırsızlık yapmamak
E) Şehirlerin eskisi
C) Çocukları öldürmemek
D)Zina etmemek
E) Allah’a (cc.) hiçbir şeyi ortak koşmamak
92. Hz Muhammed’in (s.a.s) ahlaki niteliklerinden “tatlı ve ikna edici oluşu” anlamına
gelen özelliğine ne ad verilir?
95. Peygamberimiz (s.a.s), yüzüğünü bir mühür
olarak kullanmış, resmi evrakları bu yüzükle
mühürlemiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu yüzükte yazılı olan kelimeler doğru
olarak verilmiştir?
A) Muhammedün Habîbullah
A) Kavl-i mücerret
B) Muhammedün Abdullah
B) Kavl-i kerim
C) Muhammedün Mustafa
C) Kavl-i hakim
D)Muhammedün Nebiyyullah
D)Kavl-i mübin
E) Muhammedün Resûlullah
E) Kavl-i leyyin
B2 Kitapçığı
22
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
96. - Abdullah b. Revaha
- Cafer b. EbîTalib
- Zeyd b. Hârise
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
98. Bedir Savaşı’nda Müslümanların ve Müşriklerin sayıları hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) Müslümanlar 375, Müşrikler 1150
Peygamberimiz (s.a.s) Mute Savaşı’nda şehit
olmaları durumunda birbirlerinin yerine
geçmeleri ve ordunun başsız kalmaması
için yukarıda ismi geçen üç komutanı tayin
etmiştir. Yukarıda öncelik sırasına dikkat
edilmeden verilen bu üç komutanın, ordunun
başına geçme sıraları hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) Zeyd b. Hârise - Abdullah b. RevahaCafer b. Ebî Talib
B) Cafer b. Ebî Talib - Abdullah b. Revaha Zeyd b. Hârise
B) Müslümanlar 1000, Müşrikler 3000
C) Müslümanlar 350, Müşrikler 1050
D)Müslümanlar 300, Müşrikler 1000
E) Müslümanlar 250, Müşrikler 700
99. “İbrahim’in (a.s) dini olan hak din ……..”
cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A)Hanifliktir.
C) Abdullah b. Revaha - Zeyd b. Hârise Cafer b. Ebî Talib
B)Yahudiliktir
D)Cafer b. Ebî Talib - Zeyd b. Hârise Abdullah b. Revaha
C)Hristiyanlıktır.
D)Mecusiliktir.
E) Zeyd b. Hârise - Cafer b. Ebî Talib Abdullah b. Revaha
97. Hz. Peygamberin (s.a.s) ilk üç yıl boyunca
yaptığı gizli davete uyan yakın akrabası
aşağıdakilerden hangisidir?
E)Sabiiliktir.
100.Ka’be’de müşriklerin önünde Kur’an okuyan, onlardan dayak yiyen ve Müslümanların “nasıl böyle yaptın korkmadın mı?”
demeleri üzerine “isterseniz şimdi yine gider
okurum; onların bugünkü kadar bana hafif
(zavallı) geldiklerini hiç fark etmemiştim.”
A) Hz. Ebubekir
ifadesini kullanan sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Hz. Hamza
C) Hz. Ömer
A) Abdullah b. Zeyd
D)Hz. Osman
B) Abdullah b. Mes’ud
E) Hz. Ali
C) Abdullah b. Ömer
D)Abdullah b. Abbas
E) Abdullah b. Zübeyr
23
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
B2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
24
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
25
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
B2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
26
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
27
www.ufkayolculuk.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
662 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content