close

Enter

Log in using OpenID

C1 Soru Kitapçığı

embedDownload
SINAV KURALLARI
1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara
aykırı davranıştabulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yazılacak her
türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen
cevaplama süresi toplam 100 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika
ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav
görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayılabilir.
6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.
7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için Görevliye başvurunuz.
8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon
Sınav Tutanağında belirtilecektir.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.
10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi
durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla
yanınızda kalabilir.
BAŞARILAR DİLERİZ
1
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
1. “İlahi kitaplardaki hükümler, ancak Allah tara-
fından yürürlükten kaldırılır. Bu da Allah’ın yeni
bir kitap göndermesiyle olur. ……….. gönderilişiyle Tevrat, ………….. gönderilişiyle de İncil
yürürlükten kaldırılmıştır”
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
3. Kardeş ihanetine uğrayan, kuyuya atılan,
Mısır’da kölelik yaşayan, kadın tuzağına
uğrayan, hapis yatan, tüm bunlara güzel
bir sabırla sabreden ve sonuçta zindandan
saraya vezir olarak gelen Yusuf’un (a.s.) en
küçüğünden en büyüğüne kadar her ferde ve
her topluma her yönüyle ışık tutan bu hayat
hikayesi Kur’ân’da nasıl isimlendirilmiştir?
A) Zebur – Kur’an
A) Ahsenü’l-kasas
B) İncil - Zebur
B) Esmaü’l-hüsna
C) İ ncil – Kur’an
C) Hayatü’l-ahsen
D) Z
ebur – Tevrat
D) Kıssatü’l-hayat
E) K
ur’an - Tevrat
E) Esmaü’n-Nebi
2. “İbrahim (a.s.) ….., ……, ….. ilah olamayaca-
ğını akıl yoluyla ispatladı. Kendisinin Allah’ı bir
tanıyan Müslüman olduğunu açıkladı. Milletinin putlarını tanımadı. Onları kınadı.”
4. Kur’an-ı Kerim’de hangi surede Muhammed‘in (s.a.s) peygamberlik öncesinde yetimliğinden bahsedilmektedir?
A) Yasin
Paragraftaki İbrahim’in (a.s.) akıl yoluyla ispat metodunu kullanması bizlere, günümüze
de örneklik teşkil etmektedir. Paragrafta ilah
olamayacağı akıl yoluyla ispatlanan şeyler
nelerdir?
B) Fatiha
C) Duha
D) İhlas
E) İnşirah
A) Vedd, Ba’l ve Yeğus Putları
B) Ateş, su ve hava
C) Y
ıldız, ay ve güneş
D) P
uthane, putlar ve Nemrud
5. Kâ’be yeniden yapıldığında, Haceru’l-Esved
taşının Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından
yerine konulması olayı nasıl adlandırılır?
A) Uzlaşma
E) B
uzağı, bıldırcın ve helva
B) Hakem
C) Yardım
D) Emniyet
E) Birlik
C1 Kitapçığı
2
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
9. Mekke’nin fethinden bir yıl sonra Müslümanlar Mekke‘ye hacca gittiler. Hz. Muhammed
(s.a.s), Hac Emiri olarak kimi görevlendirmiştir?
6. Ahzab suresi 40. Ayette geçen “Hâtemü’n-nebiyyin” ifadesi ne anlama gelmektedir?
A) Peygamberlerin en üstünü
B) Peygamberlerin sonuncusu
A) Hz. Ebu Bekir
C) P
eygamberlerin en zor şartlarda görev yapanı
B) Hz. Ömer
D) P
eygamberlerin en merhametlisi
C) H
z. Osman
E) P
eygamberlerin en güzel ahlaklısı
D) H
z. Ali
E) H
z. Abbas
7. “Gecenin bir kısmında sana mahsus bir nafile
namaz kıl. Belki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır.” (Isra.79)
10. Uhud Harbi’nde taraftarlarıyla birlikte İslam
ordusundan ayrılan münafıkların başı kimdir?
Ayetinde belirtilen övülmüş makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ka’b b. Eşref
A) Makam-ı Hakim
B) Amr b. Huzai
B) Makam-ı Kerim
C) E
bu Süfyan
C) M
akam-ı Azim
D) A
bdullah b. Ubey
D) M
akam-ı Mahmud
E) U
kbe b. Kadim
E) M
akam-ı Mustafa
11. Vahyin bildirmesiyle, korku namazı (bir
grubun bir rekat kılması diğer grubun nöbet
beklemesi, sonra yer değiştirmeleri) ilk kez
hangi seferde uygulanmıştır?
8. Allah’ın, emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için içlerinden birini elçi olarak seçip
göndermesi görevine ne denir?
A) Halifelik
A) Taif
B) Vahy Taşıyıcılığı
B) Huneyn
C) Masumiyet
C) Mute
D) Davet
D) Zâtu’r-Rika
E) R isalet
E) Uhud
3
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
12. Hendek Harbi savaş tekniği olarak savunmaya yönelik bir savaştı. Düşmanın geleceği
tarafa hendek kazmak, bu şekilde tedbir
almak Arap Yarımadası’nda olan bir uygulama değildi. Bir savaş taktiği olarak hendek
kazma teklifini hangi sahabe yapmıştır?
15. Şura suresi 214-216. ayetlerinde Hz.
Muhammed’den(s.a.s) İslam dinini tebliğ
görevinde hangi sırayı takip etmesi
istenmiştir?
A) Köleler-zayıflar-fakirler-zenginler
B) Yakın akraba-kabilesi-Arap milleti-tüm insan
lar
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer
C) Ç
ocuklar- yaşlılar- kadınlar-soylular
C) S elman-ı Farisi
D) S a’d b. Ubade
D) T
üm insanlar- Arap milleti- kabilesi - yakın
akraba
E) A
bdullah b. Revaha
E) F
akirler- köleler- Mekke halkı- Arap milleti
13. Müfessirlere göre (İsra 80. Ayet)
16. “Ticarette esas olan, hile yapmamak, ölçü ve
tartıyı tam tutmak, normal seviyede bir kâra
razı olmaktır. Ancak Şuayp’in (a.s.) kavmi
“Normal kârla zengin olunmaz, kazanca sınır
konmaz” demekteydiler. Hileli ticaret yapmaları, putlara ibadet etmeleri, peygamberlerini
tekzib ve tehditleri onları mahvetti. Zenginlikleri onları korkunç bir gürültü (çığlık) ile helak
olmaktan kurtaramadı.”
“Rabbim beni koyacağın yere doğrulukla koy
ve çıkaracağın yerden doğrulukla çıkar. Katından beni destekleyecek bir destek ver.”
Ayetiyle neye izin verilmiştir?
A) Savaşa
B) Barışa
Şuayp’in (a.s.) helak olan bu halkının ismi
nedir?
C) Gizlenmeye
D) İ slâm’ı alenen anlatmaya
A) Âd
E) Hicrete
B) Kıptî
C) Medyen
14. Hz. Muhammed’e(s.a.s) verilen fakat diğer
peygamberlere verilmeyen özellikler hangisidir?
D) Semud
E) Lut
A) Yeryüzü mescid ve temiz kılındı.
B) Bütün insanlığa gönderildi.
C) Ş efaat yetkisi verildi.
D) G
animet helal kılındı.
E) Hepsi
C1 Kitapçığı
4
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
19. Uhud savaşında şehid düşen Şehidü’ş-Şüheda ünvanı kime aittir?
17. “Sedum kavmi inançsız ve ahlaksızdı. Ahlak-
sızlıkları, eşleri olan kadınları bırakıp erkeklere yönelmeleriydi. Temiz kalmayı, iffetli ve
namuslu yaşamayı suç saymaktaydılar. Bu
sapkınlıkları yüzünden üzerlerine taş yağmuru
yağdırılarak helak oldular.”
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Ammar b. Yasir
C) A
bdullah b. Revaha
Günümüzde de basın yayın, medya vb. araçlarla normal bir durummuş, kabullenilmesi
gereken cinsel bir tercihmiş gibi önümüze
sunulan, gençlerimizin özenme yanlışlığına
düşebileceği, Allah’ın ise azgınlık ve edepsizlik olarak nitelendirerek yasakladığı, bu
sapkınlığın adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
D) H
z. Hamza
E) A
bdullah b. Cahş
20. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine’ye ilk
mürşit ve muallim olarak gönderdiği, Uhud
harbinde sancaktarı olan ve bu harpte şehid
olan sahabi kimdir?
A) Livata
B) Zifaf
C) Muta
g
D) Talak
A) Abdullah b. Cübeyr
E) Muhallil
C) S a’d b. Ebi Vakkas
B) Zübeyr b. Avvam
D) H
arice b. Zeyd
E) M
us’ab b. Umeyr
18. “Âd milletinin muhteşem sarayları, oğulla-
rı, malları, davarları vardı. İnsanları boy ve
kuvvetçe üstün yaratılmıştı. Sosyal, siyasi ve
iktisadi üstünlükleri bulunmaktaydı. Tüm bu üstünlükleri onları büyüklenmeye, gurura yöneltmiş, Allah’tan açıkça azap istemişlerdi.”
21. Hudeybiye antlaşmasından sonra Ashab,
Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Kurbanlarınızı
kesiniz.” emrine uymadı. Bunun üzerine “Ya
Nebiyyallah, dışarıya çık ve kurbanını kes,
kimseye bir şey söyleme, ashabını ayıplama,
Kâ’be’yi ziyaret etmeden dönmek onlara güç
geldi.” diyen, bu şekilde meselenin çözül-
Allah’ın kendilerine verdiği üstünlüklere
şükretmek yerine azgınlaşan, peygamberlerine itaat etmeyen Âd kavmi ne ile helak
olmuştu?
mesine vesile olan Hz. Muhammed’in (s.a.s)
hanımlarından hangisiydi?
A) Tufan
A) Ümmü Seleme
B) Yedi yıl süren kıtlık
B) Zeyneb
C) Ş iddetli bir rüzgar
C) Aişe
D) V
olkan patlaması
D) Safiye
E) B
üyük bir deprem
E) Hatice
5
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
22. Hz. Muhammed (s.a.s), Uhud harbinden
sonra Müslümanların zayıf düşmediğini ispat
etmek ve Müslümanların maneviyatını düzeltmek için düşmanı takip etti. Bu takip iki
gün sürdü. Takip süresince iki gün kalınan bu
yer neresidir?
25. Hz. Peygamberin
“Sen beldelerin Allah katında en sevgilisi olanısın. Çıkarılmamış olsaydım senden çıkmazdım. Senden başka bir yeri yurt tutmaz, yuva
kurmazdım.“
A) Zulhuleyfe
dediği belde hangisidir?
B) Bedr-i Suğra
A) Medine
C) Hamrau’l-Esed
B) Taif
D) Merrau’z-Zehran
C) Mekke
E) H
ira Mağarası
D) Yesrib
E) Kuba
23. Hz. Muhammed’e (s.a.s) ilk suikasti tertib
eden Yahudiler kimlerdir?
26. “Melekler insanın yaratılışına karşı çıktılar. Bu
A) Kaynukaoğulları
B) Kureyzaoğulları
C) Nadiroğulları
D) Amiroğulları
karşı çıkış, insanın kendilerinde olmayan bir
özellikle, halife olarak yaratılacağını anlamış
olmalarından kaynaklanıyordu.”
İnsanın halife olması, hangi imtiyazdan kaynaklanıyordu?
A) Eşyanın ismini biliyor olma imtiyazından
E) Neccaroğulları
B) Topraktan yaratılmış olma imtiyazından
C) İlk insan ve ilk peygamber olma imtiyazından
24. Hicret esnasında Hz. Peygamber evini çevreleyen ve öldürmek için bekleyen müşriklerin
arasından hangi sureden bir ayet okuyarak
onlara görünmeden geçip gitmiştir?
D) Aklı olması imtiyazından
E) A
llah’a ait bir ruh taşıma imtiyazından
A) Bakara
B) Fatiha
C) Yasin
D) Maide
E) Alâk
C1 Kitapçığı
6
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
29. “Ya’kup (a.s.) soyundandır. Geçimini zırh ya-
27. “Bir medeniyet kurmuşlardı. Bu medeniyette
parak sağlamıştır. Mü’min hükümdar Tâlût’un
ordusunda zâlim Câlût’a karşı er olarak savaşarak onu öldürmüştür. Peygamber ve hükümdar olarak tevhid mücadelesi vermiştir.”
putlara ve yıldızlara tapılmakta, putlar ve yıldızlar ruhların sembolü sayılmaktaydı. Ruhlara
ve meleklere ibadet edilmekte, yıldızlara, aya,
güneşe ve sonunda bunlar namına yapılmış
putlara tapılmaya başlanmaktaydı. Puthaneleri
ve “puthane bakanı” bile bulunmaktaydı.”
Yukarıda bahsi geçen peygamber kimdir?
A) Süleyman (a.s.)
Medeni olmanın, medeniyet kurmanın tek
başına bir önemi olmadığını, asıl önemli olanın; hak inanca dayalı bir medeniyet kurmak
olduğunu anlamamızı sağlayan, İbrahim
peygamberin kavminin kurduğu medeniyetin ve yukarıda bahsedilen tevhid dışı batıl
inancının adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
B) Dâvut (a.s.)
C) Ş uayb (a.s.)
D) Y
ahya (a.s.)
E) İ brahim (a.s.)
A) Bâbil Medeniyeti – Sâbiîlik İnancı
B) Bâbil Medeniyeti – İsrailiyyat İnancı
30. “Ey peygamber seni bir şahit, bir müjdeci ve
C) S edum Medeniyeti – Putperestlik İnancı
bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Ahzab.45)
D) S edum Medeniyeti – Yıldıza Tapıcılık
Ayetinde müjde ve uyarı ile kastedilen nelerdir?
E) S edum Medeniyeti – Güneşe Tapıcılık
A) Hayat - Ölüm
B) Cennet - Cehennem
28. “Musa (a.s.) Fir’avn ve adamlarını defalarca
imana çağırmış, karşılığında hep inkar bulmuştu. En kötü ve günahkâr milletler bile önce
uyarılır; uyanmazlar, iman etmezlerse sonra
cezalandırılırdı. Fir’avn ve adamları önce,
Mısır gibi verimli bir toprakta, yıllarca süren
kuraklık ve kıtlık ile uyarıldılar. Ama inançsızlıklarında devam ettiler. Allah’ı inkar ve inançsızlık karşısında Fir’avn milletine inen çeşitli
belalar oldu.”
C) B
arış - Savaş
D) Ç
okluk - Azlık
E) Z
enginlik - Fakirlik
31. Peygamberimiz (s.a.s) aynaya baktıkça “Ya Rabbi, suretimi güzelleştirdiğin
gibi………………..de güzelleştir.” diye dua
ederdi. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?
Hangisi bu belalardan biri değildir?
A) Çekirge
A) Fehmimi
B) Su baskını
B) Siretimi
C) Kurbağalar
C) Kavlimi
D) E
babil kuşları
D) Hıfzımı
E) Kuraklık
E) Niyetimi
7
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
32. Hz Peygamberin en büyük destekçileri Hz
Hatice ve amcası Ebu Talib’in peşi peşine
vefat etmesinden dolayı fevkalade üzüldüğü
bu yıla ne denir?
35. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine’de yaşayan insanlarla imzaladığı Medine Vesikasının en önemli yönü nedir?
A) Amü’l-firak
A) Bu vesika ile Müslümanlar arasındaki ticari
hayat düzenlenmiştir.
B) Amü’l-hüzn
B) Bu vesika savaş şartlarını düzenlemiştir.
C) Amü’l-helak
C) D
iğer dinlere hoşgörü bu vesika ile yazıya
geçirilmiştir.
D) Amü’l-mevt
D) B
u vesika ile Müslümanlar arası birlik perçinlenmiştir.
E) Amü’l-merada
E) İ slam Devleti’nin resmen kurulması tescillenmiştir.
33. Hz Peygamber’in Taif’e tebliğ için gittiğinde
uğradığı saldırıdan sonra sığındığı bahçede
kendisine üzüm ikram eden ve İslam‘ı tasdik
eden kimdir?
36. Beni Kaynuka Yahudilerinin sürgün edilmesine sebep olan hadiselerin başlangıcı nedir?
A) Zübeyir
B) Selman
A) Cizye vermemeleri
C) Erkan
B) Yahudilerin, Hz. Muhammed’e (s.a.s) suikast
düzenlemeleri
D) Addas
C) K
aynuka çarşısında bir Müslüman kadının
iffetine saldırmaları
E) Yâlil
D) M
ekke Müşrikleriyle işbirliği yapmaları
E) M
üslümanların mallarını çalmaları
34. Hicret sırasında Kur’an-ı Kerim’de
“Kur’an’a uymayı sana farz kılan Allah seni
döneceğin yere döndürecektir.“ (Kasas 85)
37. Uhud harbinde Hz. Muhammed’in (s.a.s) görevlendirdiği okçuların komutanı kimdir?
Ayetiyle Allah Peygamberimize neyi müjdelemiştir?
A) Ebu Dücane
A) Üzülmemesini
B) Adullah b. Mesud
B) Cenneti
C) M
us’ab b. Umeyr
C) M
edine’deki rahatını
D) E
bu Heyseme
D) M
ekke’nin fethini
E) A
bdullah b. Cubeyr
E) M
edine’ye hicreti
C1 Kitapçığı
8
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
38. Mekke döneminde şiddet ve işkenceden
uzaklaşmak için yapılan ilk hicret nereye
olmuştur?
41. I- Ninova şehri halkına peygamber olarak gön
derilmiştir.
II- Kendisine Zu’n-nûn denilmiştir.
III- Balığın karnından kurtulduktan sonra
Ba’l-Bek milletine peygamberlik yapmıştır.
IV- Denize atılmak için kur’a çekilmiş, kur’ayı o
kaybetmiş ve denize atılmıştır.
A) Medine
B) Yemen
C) Taif
D) Mısır
Yukarıdakilerden hangileri Yunus (a.s.) için
doğrudur?
E) Habeşistan
A) Yalnız I
B) I – II - IV
C) I – II - III
39. Hz Peygamberin öldürülmesi kararının alındığı Mekke şehir meclisinin adı nedir?
D) I – III – IV
E) I-II-III-IV
A) Hılfu‘l-Fudul
B) Meclis-i Vükela
C) Darü’l-Erkam
42. “Hz. İbrahim (a.s.) eşi Hacer ve oğlu İsmail’i
D) Darü‘n-Nedve
Filistin’den alıp, Mekke’nin bulunduğu bölgeye getirdi. Onları Kâ’be’nin kurulduğu ve
bugünkü Zemzem’in bulunduğu yerde büyük
bir ağacın yanına bıraktı. Daha sonraları bu
ıssız vadi, buradan çıkan zemzem sayesinde
bir topluluğun gelmesi, buralara yerleşip, evbark edinmesiyle şenlendi. Bu şehre “Mekke”
dendi.”
E) Darü’l-Fünun
40. “Mülk ve saltanatıyla bilinirdi. İnsanlara ve
cinlere hâkimdi. Hayvanların dilini anlamaktaydı. Adaletiyle nam salmıştı. Mescid-i Aksâ’yı yaptırmıştı.”
Yukarıda bahsi geçen peygamber kimdir?
Mekke bölgesine gelip yerleşerek, şehrin kurulmasına vesile olan, Mekke’nin ilk yerlileri
kimlerdir?
A) Süleyman (a.s.)
A) Medyenliler
B) Zülkifl (a.s.)
B) Curhumîler
C) H
ızır (a.s.)
C) B
eni İsrail Kavmi
D) E
lyesa (a.s.)
D) Eykeliler
E) İ smail (a.s.)
E) Lihyanîler
9
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
43. “İbrahim (a.s.) oğlu İsmail’i Allah için kurban
etmek istemiş, İsmail (a.s.) buna itiraz etmemişti. Bu kurban tam gerçekleşecekken, Allah
tarafından büyük bir kurbanlık mükafatı verilerek, İsmail’in (a.s.) canı bağışlanmıştı.”
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
45. Allah, Âdem’i halifesi olarak yaratmış,
ihsanı ile ona bilgi vermişti. Bu üstünlükler
karşısında meleklerin ve şeytanın tavırlarını,
durumlarını sınayan olay nedir?
A) Secde
Bu iki peygamberi bu imtihanda başarılı
kılan ve günümüz insanlarına da rehberlik
edecek olan, asıl vasıflar nedir?
B) İtiraz
A) Vefa, dürüstlük
D) Kibir
B) Azim, kararlılık
E) İman
C) Büyüklük taslama
C) Z
afer, başarı
D) İ nanmak, doğruluk
E) S adakat, teslimiyet
46. Müşrikler kendilerini Allah’ın birliğine çağırmaya başlayıncaya kadar Hz Muhammed’e
(s.a.s) son derece itibar ediyorlardı. Bu itibarlarını simgeleştiren kavram hangisidir?
A) El-Emin
44. “Kendilerine gönderilen peygamberi ya-
B) El-Mübin
lanlamışlar, inanmak için mucize istemişler,
kayadan çıkan dişi bir deve mucizesi gerçekleşmesine rağmen, inatla inanmamışlar ve
kendilerine gönderilen mucize deveyi kesmiş
ayrıca peygamberlerinden azap istemişlerdi.
Azgınlaşan ve azabı hakeden her millet gibi
onlarda hakettikleri azaba kavuşmuşlardı.”
Gönderilen bir çığlık ile helak olan bu kavim
ve onları imana davet eden peygamber hangi şıkta doğru verilmiştir?
C) El-Hatim
D) El-Kerim
E) El-Muallim
47. “Gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında
olmanın dışında inandıktan sonra Allah’ı inkar
eden için Allah katında bir azap vardır.”
Nahl suresi 106. ayeti, işkenceden dolayı
diliyle İslamiyet‘i reddeden ama kalbiyle
İslam‘a bağlı olan hangi sahabi için nazil
olmuştur?
A) Semud Kavmi ve İbrahim (a.s.)
B) Âd Kavmi ve Lut (a.s.)
C) S edum Kavmi ve İsmail (a.s.)
A) Bilal-i Habeşi
D) S emud Kavmi ve Sâlih (a.s.)
B) Habbab b. Eret
E) Â
d Kavmi ve İsmail (a.s.)
C) S üheyb-i Rumi
D) H
alid b. Velid
E) A
mmar b. Yasir
C1 Kitapçığı
10
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
48. Aşağıdakilerden hangisi dokunulmazlık bölgesini, korunmuş yasak bölgeyi ifade eder?
A) Fedail
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
51. Mekke dönemi tebliğ mücadelesi belli başlı
üç ana konu üzerinde şiddetli münakaşalarla
geçmiştir. Bunlar hangileridir?
A) Hidayet - Şirk - İnkar
B) Harem
B) Tevhid - Risalet - Ahiret
C) Medain
C) K
üfür - İman - Amel
D) Meşahir
D) H
ayat - İman - Cihad
E) Mahmi
49. İslam’ı öğrenmek için gelenlerin ve kimsesiz
olanların barındığı mescidin bölümüne ne
denir?
E) K
üfür - Risalet - İnkar
52. Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelen vahiy ilk olarak nasıl başlamıştır?
A) Nedve
A) Cebrail (a.s) ile
B) Daru’-l Hikmet
B) Perde arkasından
C) Daru’l-İrfan
C) R
ü‘ya-yı sâdıka
D) H
ücre-i Saadet
D) İlham
E) Suffe
E) S es ile
50. Peygamberimiz’in ifadesiyle “O’n-
dan bir ayet olsun içinde bulunmayan
sine,……………………gibiydi.” Yukarıdaki
53. Kur’an-ı Kerim ilk olarak Hz. Muhammed’e
(s.a.s) ne zaman ve nerede vahyolundu?
Hadis-i Şerif deki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Hira mağarası- Ramazan ayı Kadir gecesi
B) Sevr mağarası- Ramazan ayı Kadir gecesi
A) Boş kâğıt
C) U
hud dağı- Şaban ayı Beraat Gecesi
B) Harabe ev
D) E
bu Kubeys dağı- Ramazan ayı Kadir gecesi
C) Ölmüş deve
E) N
ur dağı- Şaban ayı Beraat Gecesi
D) Kurumuş dere
E) Kuru ağaç
11
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
54. İlk gelen vahiyde hangi ayetler nazil
olmuştur ve konusu nedir?
A) Alak suresi 1-5 oku emri
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
57. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.s) çoğunlukla doğru kabul edilen doğum
tarihidir?
B) Fatiha suresi 1-7 doğru yola ilet emri
A) Miladi : 20 Nisan 571 -Kameri : Fil yılı rebiulevvel 12
C) İ hlas suresi 1-3 tevhit konusu
B) Miladi : 12 Nisan 572- Kameri : Fil yılı rebiulevvel 20
D) K
evser suresi 1-3 kurban emri
E) N
âs suresi 1-6 vesvese konusu
C) M
iladi : 20 Nisan 573- Kameri : Fil yılı rebiulahir 12
D) M
iladi : 20 Nisan 574- Kameri : Fil yılı rebiulevvel 12
55. İlk vahiyden sonra bir müddet vahiy gelmeme haline ne denir?
E) M
iladi : 20 Nisan 570- Kameri : Fil yılı rebiulahir 12
A) Kesret-i vahiy
B) Safvet-i vahiy
C) H
alvet-i vahiy
58. “Hz. İbrahim peygamber halkını tevhide ça-
ğırdı, yılmadı uğraştı. Mancınıkla ateşe atıldı.
Allah’ın emriyle yakmayan ateşten kurtulup
milletini sapıklıkları ve küfürleriyle baş başa
bırakıp terk ederken, yanında O’na inanan
tek bir kişi vardı. Sonra ülkeler gezdi, dolaştı.
Ulaştığı beldede inananları çoğaldı ve inananları “İbrahim Milleti” adını aldı”
D) K
urbet-i vahiy
E) F
etret-i vahiy
56. Ben, dedem (atam) ......... duası; Kardeşim
Allah’ın hak peygamberi olduğu halde,
kavminden ayrılırken sadece tek bir inananı
olmasının kendisini ümitsizliğe düşürmeyip,
tebliğ için ülkeler gezmesiyle örnek aldığımız İbrahim peygamberin yanındaki bu tek
kişinin ve inananlarının çoğaldığı beldenin
ismi nedir?
........... müjdesi; ve .............rüyasıyım.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler
gelmelidir?
A) İbrahim‘in- İsa‘nın- Annemin
B) İshak‘ın -İsa‘nın -Babamın
C) İ smail‘in -İsa‘nın -Amcamın
A) Yâkup - Filistin
D) A
dem’in-Musa’nın- Yusuf‘un
B) Lût - Filistin
E) Adem’in-İsa’nın-Musa’nın
C) Ş uayp - Medyen
D) L
ût – Şam
E) Y
usuf - Mısır
C1 Kitapçığı
12
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
59. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan
değildir?
A) Hz. Ebu Bekir
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
62. Ezanın sözlerini rüyasında öğrenen ve bunu
Hz. Muhammed’e (s.a.v) haber veren sahabe
kimdir?
A) Abdullah b. Zeyd
B) Hz. Ali
B) Mus’ab b. Umeyr
C) H
z. Hatice
C) B
ilal-i Habeşi
D) H
z. Ömer
D) A
bdullah b. Mesud
E) Z
eyd bin Harise
E) H
uzeyfe b. Yeman
60. Meleklerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A) Nurdan yaratılmışlardır.
B) Günahsızdırlar.
C) Kanatları vardır.
D) Dişi varlıklardır.
63. Kıblenin değiştirilmesini emreden ayet, Hz.
Muhammed (s.a.v) nerede iken nazil olmuştur?
A) Kâ’be’de
E) Allah’a hep itaatlidirler
B) Beni Seleme yurdunda
61. “Nice peygamberlerin hanımları bile kendi-
lerine inanmazken, Fir’avn’ın hanımı olduğu
halde Hz. Musa Peygamber’e (a.s.) iman
etmiştir. Yakınlarının kötülüklerine uymamış
ve göz yummamış, yakınları zâlim ve kâfir
olmasına rağmen haktan ayrılmayıp, Allah’a
yalvarmış ve bu yüzden Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v.) tarafından “kemale ermiş iki kadından biri” olarak övülmüştür.”
Zalim, küfr ehli ailelerden bile imanlı
kişiler çıkabileceğini anlamamıza, tebliğde muhatap kitlemizi geniş tutmamızda
ufkumuzun açılmasına vesile olan bu kişi
kimdir?
C) R
anuna Vadisi’nde
D) K
uba Mescidi’nde
E) Medine’de
64. Hz. Muhammed (s.a.s) bir sahabenin teklifini
daha uygun bularak Bedir harbinde ordunun
karargâhını değiştirmiştir. Bu durum, Hz.
Muhammed’in (s.a.s) hangi yanını ön plana
çıkarır?
A) Yardımsever oluşunu
A) Sâre
B) Kendine olan güvenini
B) Hâcer
C) K
omutanlarına olan güvenini
C) Meryem
D) İ stişareye önem verişini
D) Âsiye
E) S ahabeye olan merhametini
E) Hatice
13
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
65. Hz. Peygamberin ilk üç yıl boyunca yaptığı
gizli davete uyan yakın akrabası kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
68. “Tufan başlayınca Nuh (a.s.) gemi dışında
kalmış oğlunu gördü. Baba yüreği ve peygamberlik görevi gereği gemiye binmesi, kâfirlerle
birlikte olmaması için oğlunu çağırdı. Ancak
oğlu “- ….. sığınırım, beni sudan kurtarır”
dedi.”
A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) H
z. Ömer
D) H
z. Hamza
Allah’tan başka sığınılan her şeyin geçici
olduğunu, kurtulmamızı sağlamadığını anlamamız için güzel bir örnek olan bu kıssadaki, Nuh’un (a.s.) oğlunun Allah’a sığınmak,
peygamber tebliğine uymak yerine sığınmayı tercih ettiği ama helak olmaktan kurtulamadığı şey neydi?
E) H
z. Ebu Bekir
66. Maide suresi 67. Ayette emredilen açık davetin ilk merhalesi olan sadece dil ile tebliğ, davet ; ne zamana kadar böyle devam
etmiştir ?
A) Dağ
B) Mağara
A) Hudeybiye antlaşmasına kadar
C) Y
eğus Putu
B) Mekke’nin fethine kadar
D) B
a’l Putu
C) M
edine’ye hicrete kadar
E) Piramit
D) B
edir savaşına kadar
E) K
ur’an tamamlanıncaya kadar
69. “Allah Nuh Peygamberle dalga geçenleri,
emirlerine inanmayanları tufanla helak etmiş,
inanmayanların yerine, tufandan kurtulanlar
soyundan olan, Ahkaf (İrem) yurdunda yeni
bir millet ortaya çıkarmıştı.”
67. Peygamber olduğu halde evlat acısı ve evlat
ihanetiyle imtihan edilen, evlat hasretiyle
gözlerine ak inen ama bir an bile ümidini
kesmemesiyle bizlere örnek olan ve sonunda
evladına kavuşan peygamber kimdir?
İnanmayanların yerine ortaya çıkarılan bu
yeni millet hangisidir?
A) Nuh Kavmi
A) İsmail (a.s.)
B) Semud Kavmi
B) İshak (a.s.)
C) S edum Milleti
C) Y
a’kup (a.s.)
D) L
ût kavmi
D) Y
ahya (a.s.)
E) Â
d Milleti
E) Y
usuf (a.s.)
C1 Kitapçığı
14
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
70. Mekke nin fethinden sonra Kâ’be’de ilk ezan
hangi vakitte okundu?
73. İfk hadisesi (Hz. Aişe’ye atılan iftira) hangi
sefer esnasında yaşanmıştır?
A) Sabah
A) Hendek
B) Öğle
B) Mustalik
C) İkindi
C) Huneyn
D) Akşam
D) Hamrau’l-Esed
E) Yatsı
E) H
ayber’in Fethi
71. Verilenlerden hangisi Medine vesikasında
yer almaz?
74. Teyemmüm ayeti hangi seferde indirilmiş ve
uygulanmaya başlanmıştır?
A) Cinayet işlenmeyecek, diyet yürürlüğe girecekti.
A) Hendek Gazvesi
B) Harpte birbirlerine yardım edeceklerdi.
B) Huneyn Seferi
C) B
ir tarafın yaptığı sulhu öbür taraf da kabullenecekti.
C) K
ureyza Oğulları Seferi
D) M
ustalik Oğulları Seferi
D) A
nlaşmazlıkta hakem Yahudilerden olacaktı.
E) T
ebük Seferi
E) B
ozgun ve tecavüz önlenecekti.
72. Hz Muhammed (sas) Mekke’deki tebliğinde
gençlerden daha iyi netice almış olmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
75. “………… savaşında, çokluğunuzla mağrur
olmuştunuz, fakat bu hiçbir işinize yaramamış,
yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar
gelmiş ve geri dönüp kaçmıştınız..” (Tevbe
Suresi 9. Ayet)
A) Gençlerin genellikle değişime açık olmaları
İlahi vahyin bahsettiği bu savaş hangisidir?
B) Yaşlıların daha çok muhafazakâr ve değişime
kapalı olmaları
A) Mute
C) Y
aşlılar kazandıkları saygınlık ve itibarlarını
kaybetmekten korkmaları
B) Tebük
D) Y
aşlıların ileri görüşlü olmaları
C) Hudeybiye
E) Y
aşlıların inatçı olmaları
D) Bedir
E) Huneyn
15
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
76. Putları için 3 yıl müsaade isteyip, namazdan
muaf tutulmak şartıyla Müslüman olacaklarını söyleyen ama şartları tevhide aykırı olduğu için kabul edilmeyen kabile hangisidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
79. “Kendisinin en belirgin ünvanı “Halilullah”dı.
Babası Âzer ise put yapar, put satar, putlara
tapar ve puthanede bakanlık yapardı. Oğlunun tebliği karşısında O’nu taşlamakla tehdit
etmiş ve yanından ebediyyen uzaklaşıp gitmesini istemişti. ”
A) Havazin
B) Sakif
Babasının (ailesinin) bulunduğu duruma ve
milletinin baskısına rağmen, davasından
dönmeyen, tevhid mücadelesi yolunda bizlere örnek olan, yukarıdaki paragrafta bahsedilen peygamber kimdir?
C) Huzaa
D) Nadir
E) Kurayza
A) İsmail (a.s.)
B) Nuh (a.s.)
77. Hz. Muhammed (s.a.s) Tebük seferine giderken Medine’de yönetici olarak kimi bırakmıştır?
C) İ brahim (a.s.)
D) Z
ülkifl (a.s.)
A) Halid b. Velid
E) Y
usuf (a.s.)
B) Ebu Dücane
C) M
uhammed b. Mesleme
D) A
bdurrahman b. Avf
E) H
z. Ebu Bekir
80. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın ihlalidir?
A) Hz. Muhammed’e (s.a.s) suikast girişimi
B) Nadiroğulları kabilesinin cizye vermeyi kabul
etmemeleri
78. Mekke’nin fethi ne zaman gerçekleştirildi?
C) Y
ahudilerle işbirliği yapmaları
A) Hicri 7. yıl 20 Recep
D) M
üşriklerin Huzaalılar’a baskın yapması
B) Hicri 8. yıl 10 Ramazan
E) M
üşriklerin Müslüman kervanlarını
yağmalaması
C) H
icri 8. yıl 20 Ramazan
D) H
icri 9. yıl 20 Şevval
E) H
icri 9. yıl 20 Şaban
C1 Kitapçığı
16
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
81. Hudeybiye’de bir ağacın altında Müslümanların her türlü durumda Hz. Muhammed’e
(s.a.s) bağlılıklarını bildirmelerine İslam
tarihinde ne denir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
84. Hicret esnasında Medine’ye varmadan yolda
yapılan İslam‘ın ilk mescidi nerededir?
A) Cidde
A) 1. Akabe Beyatı
B) Kuba
B) Beya’t-ı Rıdvan
C) Taif
C) Muahede
D) Zül-huleyfe
D) Müşareket
E) Yesrib
E) Mübadele
82. Hudeybiye antlaşmasının maddeleri birçok Müslümana ağır gelmesine rağmen Hz.
Muhammed (s.a.s) ashabıyla istişare etmeden kabul etti. Hz. Muhammed’in (s.a.s) bu
davranışının sebebi nedir?
85. Hayber’in fethinden sonra Hz. Muhammed
(s.a.s) Hayber ürünlerinin taksimi ile ilgili
olarak kimi görevlendirdi?
A) Ebu Dücane
B) Zübeyr b. Avvam
C) A
bdullah b. Revaha
A) Savaşmama isteği
D) H
z. Ömer
B) Müşrikleri memnun etmek isteği
E) H
z. Ebû Bekir
C) O
rdusuna güvenememesi
D) İ lahi emre uyması
E) M
ekkelilerin çok güçlü oluşu
83. Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden kısa
bir zaman geçmiş iken, Mekke’den kaçarak
Müslümanlara sığınan ama antlaşma gereği
müşriklere teslim edilen sahabe kimdir?
86. Busra emiri Şurahbil, Hz. Muhammed’in
(s.a.s) elçisi Haris b. Umeyr’i şehid etmiştir.
Bu hadise üzerine Hz. Muhammed (s.a.s)’in
yaptığı harp hangisidir?
A) Mute
B) Bedir
A) Süheyl b. Amr
C) Huneyn
B) İbn-i Hıraş
D) Mustalik
C) E
l Huzai
E) Tebük
D) E
bû Cendel
E) A
mir b. Ekva
17
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
87. Hz. Muhammed, Huneyn seferinden sonra
ganimetlerin çoğunu Mekke’nin ileri gelenleri ile yeni Müslümanlara verdi. Bunun sebebi
nedir?
A) Onların ganimete ihtiyacı olduğu için
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
90. Hudeybiye Antlaşması’nın feshedilmesinden
sonra bu antlaşmanın devamını sağlamak
için Mekke’den Medine’ye gelen, bu konuda çaba gösteren, fakat eli boş dönen aynı
zamanda da Hz. Muhammed’in(s.a.v) kayınpederi olan şahıs kimdir?
B) Müslümanların ganimete ihtiyacı olmadığı
için
A) Ka’b b. Malik
B) Sa’d b. Ubade
C) O
nların kalplerini İslam’a ısındırmak için
C) E
bu Süfyan
D) G
animet Müslümanlara haram olduğu için
D) A
bdullah b. Umeyr
E) M
ekkeliler Müslüman olma karşılığında ganimet talep ettiği için
88. Bedir harbinde şehid düşen ilk sahabi kimdir?
A) Afra oğlu Avf
B) Abdullah b. Revaha
C) A
mmar b. Yasir
D) H
aris b. Sureka
E) Ubeyde
E) E
bu Talib
91. Mekke’nin fetih hazırlığı esnasında, çoluk
çocuğu, malı mülkü Mekke’de bulunan,
bunun için mektup gönderen, mektubu yakalanınca kendisini savunan ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Kendisini yaman savundu.” dediği, boynunu vurmak için Mekke’nin fethine
çıkmadan kısa bir müddet önce Hz. Muhammed (s.a.s) hem izin isteyen Hz. Ömer’e “O
Bedir’de bulunmuştur.” diyerek öldürülmesine
izin vermediği sahabi kimdir?
A) Hatib b. Belte’a
89. I- Sıdk (doğruluk)
B) Amr b. Salim
II- Fetânet (zeki ve akıllı olmak)
III- İsmet (günahlardan korunmuş olmak)
IV- Mucize (insanları aciz bırakma)
C) İ bn Verka
D) E
l –Huzai
Peygamberler yukarıdaki sıfatlardan hangilerinde ortaktırlar?
E) A
bdullah b. Ubey
A)Yalnızca I
B) I - II
C) I – II - III
D) I – II – III – IV
E) I – II - IV
C1 Kitapçığı
18
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
92. Hz. Muhammed (s.a.s) Hendek Harbi’nde
düşman ve destekçisi Kureyza Yahudiler’inin
arasını açmak için görevlendirdiği sahabe
kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
95. “Kendisine yeni bir kitap ve şeriat verilen pey-
gambere …. , davet etmek üzere gönderilen
peygambere …. denir.”
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Zeyd b. Haris
B) Seleme b.Eslem
A) Resûl - Nebî
C) N
uaym b. Mesud
B) Halife - Resûl
D) Z
übeyr b. Avvam
C) Nebî - Halife
E) C
abir b. Abdullah
D) Nebî – Resûl
E) Resûl - Halife
93. Müslümanlar tarafından kuşatılan Kureyza Yahudileri, görüşmek için Hz. Muhammed’den (s.a.s) kimi istediler?
A) Ebu Lübabe
B) Sa’d b. Ubade
96. Münafıklar tarafından Kuba Mescidi’ne karşı
yaptırılan fakat Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından yıktırılan mescidin adı nedir?
C) S eleme b. Eşlem
A) Tebük Mescidi
D) S a’d b. Muaz
B) Fedek Mescidi
E) Z
eyd b. Harise
C) H
ayber Mescidi
D) M
escid-i Kıbleteyn
E) D
ırar Mescidi
94. Uhud Harbi’nin en sıkıntılı anında, “Hz. Muhammed öldürüldü” söylentisinin yayıldığı,
Müslümanların maneviyatının bozulduğu bir
sırada, “Muhammed öldüyse Allah bakidir.”
diyerek düşman saflarına saldıran, Müslümanların tekrar toparlanmasına vesile olan,
şehid olduğunda vücudunda tam 80 ok ve
mızrak yarası olan sahabi kimdir?
97. Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in özelliklerinden değildir?
A) Hayber en küçük Yahudi yerleşim birimidir.
B) Hayber halkı zengin ve bilgilidir.
A) Ka’b b. Malik
C) H
ayber transit ticaret yolu üzerindedir.
B) Mus’ab b. Umeyr
D) H
ayber halkı cesur ve savaşçı kimselerdir.
C) A
bdullah b. Ubey
E) H
ayber kaleleri mancınıklarla korunmaktaydı
D) H
z. Hamza
E) E
nes b. Nadr
19
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
98. Kendisi ihtiyaç içinde kıvransa bile mümin
kardeşini kendi nefsine tercih etme, önce onu
düşünme davranışına ne denir?
A) İsar
B) Muhacir
C) Sehavet
D) Şecaat
E) İnfak
99. Hudeybiye antlaşmasının en önemli yanı
nedir?
A) Müslümanlar Kâ’be’yi ziyaret edebildi.
B) Kureyş, İslam Devleti’ni tanımış oldu.
C) M
üslümanlara ticaret kolaylaştı.
D) M
ekkelilerle iyi ilişkiler kuruldu.
E) O
n yıl harp yapılmayacaktı.
100.Mute savaşında üç komutan şehid olduktan
sonra, Halid b. Velid ordu komutanı olunca
ordunun tertibini tam anlamıyla değiştirdi.
Sağdakileri sola, soldakileri sağa; öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Halid b.
Velid bununla neyi amaçlamıştır?
A) Düşmana karşı zafer için zaman kazanmak
B) Ordunun kaybettiği güvenini yeniden kazandırmak
C) D
üşmana yeni kuvvet geldi izlenimi vermek
D) O
rdunun moralini düzeltmek
E) Y
orulan sahabeleri geri plana çekmek
C1 Kitapçığı
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content