close

Enter

Log in using OpenID

D2 Soru Kitapçığı

embedDownload
SINAV KURALLARI
1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara
aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yapılacak her
türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar dikkate alınmayacaktır.
3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 100 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve
sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan
çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya
çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav
görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılabilir.
6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.
7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için görevliye başvurunuz.
8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon
Sınav Tutanağında belirtilecektir.
9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.
10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi
durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla
yanınızda kalabilir.
BAŞARILAR DİLERİZ
1
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
1. Taif Kuşatması’ndan sonra alınan esirler
arasında “Beni Muhammed’e götürün” diyen
ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) kendisini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, hırkasını
yere serip onu üzerinde oturttuğu ve kendisini, yanında kalması ya da ailesine dönmesi
konusunda serbest bıraktığı bayan kimdir?
3. Evlatlıkla ilgili hangisi söylenemez?
A) İslam’da yetim bir çocuğa koruyucu aile olmak evlatlık hükmünde değildir
B) Konuyla ilgili hükümler gelince evlatlık artık
aileden biri sayılmadı.
A) Halası Ümmü Cemil
C) Câhiliyye döneminde evlatlık evlat gibi kabul
edilirdi. Ölüm ya da boşama sonucunda karısıyla evlenilmezdi.
B) Süt kardeşi Şeyma
D)Evlatlıklar mirastan men edilmemiştir.
C) Teyzesi Ümmü Fadıl
E) Evlatlık edinmek bizzat Peygamberimizin
(s.a.s) öncülüğünde kaldırıldı. Çünkü bazı
değişiklikler itiraz edilemez örnekler ister.
D)Süt annesi Halime-i Sâdiye
E) Dadısı Ümmü Eymen
4. “Benim nikâhımı Rabbim kıydı.” diye iftihar
eden Peygamberimizin (s.a.s) hanımı kimdir?
A) Ümmü Seleme
2. “Bir medeniyet kurmuşlardı. Bu medeniyette
putlara ve yıldızlara tapılmakta, putlar ve yıldızlar ruhların sembolü sayılmaktaydı. Ruhlara
ve meleklere ibadet edilmekte, yıldızlara, aya,
güneşe ve sonunda bunlar namına yapılmış
putlara tapılmaya başlanmaktaydı. Puthaneleri
ve “puthane bakanı” bile bulunmaktaydı.”
B) Zeynep binti Cahş
C) Ümmü Habibe
D)Sevde binti Zem’a
E) Hz. Aişe
Medeni olmanın, medeniyet kurmanın tek
başına bir önemi olmadığını, asıl önemli olanın; hak inanca dayalı bir medeniyet kurmak
olduğunu anlamamızı sağlayan, İbrahim
Peygamber’in kavminin kurduğu medeniyetin ve yukarıda bahsedilen tevhid dışı batıl
inancın adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
5. Hangisi Peygamberimizin (s.a.s) Mekke’yi
fethederken kan dökülmesin diye aldığı tedbirler arasında sayılamaz?
A)Kâ’be’ye girenlerin öldürülmeyeceğinin bildirilmesi
A) Sedum Medeniyeti – Yıldıza Tapıcılık
B) Ebû Süfyan’ın evine sığınanlara da eman
vermesi
B) Sedum Medeniyeti – Putperestlik İnancı
C) Merru’z Zahran’da gece herkese ateş yakmasını emretmesi
C) Bâbil Medeniyeti – İsrailiyyat İnancı
D)Bâbil Medeniyeti – Putperestlik İnancı
D)Düşman saldırsa bile karşılık verilmesini
yasaklaması
E) Bâbil Medeniyeti – Sâbiîlik İnancı
E) Hazırlıklar yapılırken Mekke için hazırlık
yapıldığını Hz. Aişe’den bile gizlemesi
D2 Kitapçığı
2
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
6. İslam’da ilk miras taksimi ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir?
8. Veda hutbesinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından hac günleri, hac ayları ve Mekke ile
mukaddeslikte bir tutulan nedir?
A) Hudeybiye dönüşü, Sa’d b. Muaz’ın kardeşleri
ve çocukları
A) Müslümanların evleri, yurtları ve evlatları
B) Uhud sonrası, Sa’d b. Rebi’nin hanımı, kızları
ve kardeşleri
B) Müslümanların şeref, haysiyet ve onurları
C) Müslümanların malları, mülkleri ve kazanları
C) Uhud sonrası, Ubeyde b. Hâris’in annesi ve
oğulları
D) Müslümanların canları, malları ve namusları
D)Hudeybiye dönüşü, Abdullah b. Huzâfe’nin
babası ve çocukları
E) Müslümanların anneleri, babaları ve çocukları
E) Bedir Sonrası, Sa’d ibn’i Hayseme’nin hanımı
ve oğulları
9. Mute Savaşı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
7. Kuzman ve Usayram isimli şahısları örnek
göstererek dersini anlatan bir tarih öğretmeninin işlediği konu nedir?
A) Mute Savaşı’nda Müslümanların sayısı üç bin
mücahitten oluşmaktadır.
A) Huneyn Savaşı – Sayı çokluğuna aldanmamak
B) Mute Savaşı, Müslümanların kesin zaferi
ile sonuçlanmış, hristiyanlar yüzlerce kayıp
vermiştır.
B) Hendek savaşı - Tedbirli olmanın zarureti
C) Uhud savaşı - İşlerin niyetlere göre değer
kazanması
C) Peygamberimiz (s.a.s) bu savaşta şehit olmaları durumunda birbirlerinin yerine geçmeleri için üç komutan tayin etmiştir.
D)Tebük Seferi – Savaştan geri kalmanın sonuçları
D)Savaşta Peygamberimiz (s.a.s) tarafından
atanan 3 komutan şehit olmuştur.
E) Bedir savaşı - Zafer Allah’tandır (cc.)
E) Mute Savaşı’nın sebebi Müslüman elçinin
Busra emiri Şurahbil tarafından öldürülmesidir.
3
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
10. “Âd milletinin muhteşem sarayları, oğulları,
12. Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşriklerinin Hz Muhammed’e(s.a.v.) karşı çıkmalarındaki mali-iktisadi sebeplerden değildir?
malları, davarları vardı. İnsanları boy ve kuvvetçe üstün yaratılmıştı. Sosyal, siyasi ve iktisadi üstünlükleri bulunmaktaydı. Tüm bu üstünlükleri onları büyüklenmeye, gurura yöneltmiş,
Allah (cc.)’tan açıkça azap istemişlerdi.”
A) Mekke - Medine - Taif’ten oluşan üçgen,
dünyaya yayılacak bir hareket için oldukça
stratejik bir bölge görünümündeydi.
Allah’ın (cc.) kendilerine verdiği üstünlüklere
şükretmek yerine azgınlaşan, peygamberlerine itaat etmeyen Âd kavmi ne ile helak
olmuştur?
B) Mekke bir ticaret merkezi ve Asya - Afrika
- Avrupa ticaret yollarının uğrak yeri idi ve
ticaretten büyük kazançlar elde edilmekteydi.
C) Kâ’be’deki putlar ve putperestlik inancı
Arapları Kâ’be’ye çekmekteydi ve sağladığı
iktisadi canlılık putlara yönelik her hareketi
önlemeye sevk ederdi.
A) Volkan patlaması
B) Şiddetli bir rüzgâr
D)Mekke’nin yakın çevresinde kurulan çeşitli
ticaret fuarları vardı.
C) Yedi yıl süren kıtlık
D)Sel
E) Hz.İbrahim’den (a.s.) beri haram aylarda
Mekke şehri canlanır, hareketlenir, bereketlenir ve tüccarlar bol bol kazanç elde ederlerdi.
E)Tufan
11. Allah (c.c.) Kalem suresinde “…onlar sana in-
13. Huneyn Savaşı’ndan Müslümanların çıkarması gereken en önemli ders nedir?
dirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakarak
kendileri ile uyuşmanı isterler. Böyle yaparsan
seni överler.” buyurmuştur.
A)Asla kâfirlerle işbirliği yapmamak
B) Yenilgi olsa bile imandan vazgeçmemek
Mekkeliler Peygamberimizle (s.a.s) hangi
konuda uyuşmak istiyordu?
C) Hz. Peygamberin (s.a.s) emrini mutlaka uygulamak
A) Kabe’deki putların kırılmaması konusunda
D)Sayı çokluğuna güvenip gurura kapılmamak
B) Akrabalarından başkasını uyarmama konusunda
E) Ticarete kanarak cihadı terk etmemek
C) Kendilerini cehennemle korkutmama konusunda
D)İslam’ı yaymaya ara vermesi konusunda
E) Putları kötülemekten vazgeçmesi konusunda
D2 Kitapçığı
4
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
16. Medine Şehir Devleti’nin anayasasında hangi madde yoktur?
14. “Hz. İbrahim (a.s.) eşi Hacer ve oğlu İsmail’i
Filistin’den alıp, Mekke’nin bulunduğu bölgeye getirdi. Onları Kâ’be’nin kurulduğu ve
bugünkü Zemzem’in bulunduğu yerde büyük
bir ağacın yanına bıraktı. Daha sonraları bu
ıssız vadi, buradan çıkan zemzem sayesinde
bir topluluğun gelmesi, buralara yerleşip, evbark edinmesiyle şenlendi. Bu şehre “Mekke”
dendi.”
A) Cinayet işleyenler kısas cezasına çarptırılacaktır.
B) Bozgun ve tecavüz önlenecektir.
C) Medine içinde harp yasaktır.
D)Harpte birbirlerine yardım edeceklerdir.
Mekke bölgesine gelip yerleşerek, şehrin kurulmasına vesile olan, Mekke’nin ilk yerlileri
kimlerdir?
E) Müslümanlarla Yahudiler müttefiktir.
A)Eykeliler
17. Hudeybiye Anlaşması hangi cümlelerle
başlamaktadır?
B) Beni İsrail Kavmi
A) Bismikellahümme. Bu, Allah’ın resulü Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan
anlaşmadır.
C) Huzaa Kabilesi
D)Curhumîler
B) Bismillahirahmanirrahim. Bu, Allah’ın resulü
Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan anlaşmadır.
E)Medyanlılar
C) Bismikellahümme. Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan
anlaşmadır.
D)Bismillah. Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile
Süheyl b. Amr arasında yapılan anlaşmadır.
15. Hayber’de 10.000 kişilik düşman askerinden sadece 93 kişinin öldürülmüş olması göz
önüne alındığında bu durumdan çıkarılacak
en önemli netice nedir?
E) Bismillahirahmanirrahim. Bu, Abdullah oğlu
Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan anlaşmadır.
A) Yahudilerin kalelerde çok iyi bir şekilde kendilerini korumaları
18. Kur’an-ı Kerim’e göre putperestlerin
Ka’be’de yapmış olduğu ibadetler aşağıdakilerden hangisidir?
B) Arapların savaşmaktan anlamaması
C) Önceki asırlarda savaşmanın çok zor olması
D)Savaşın çok kısa bir sürede bitmiş olması
A) Putlara secde ve dua etmek
E) Müslümanların insan canına verdikleri önem
B) Ağıt söylemek ve ağlamak
C) Kurban kesmek ve tavaf yapmak
D)Islık çalmak ve el çırpmak
E) Şiir ve şarkı okumak
5
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
19. Bedir’de esir alınan müşrikler hakkında hangisi söylenemez?
21. Medine’ye hicrette Müslümanlar gizli hicret
ederken açıktan hicret eden sahabe kimdir?
A)Hz.Ali
A) Sadece iki azılı İslam düşmanı Nadr b. Hâris
ve Ukbe b. Ebî Muayt öldürüldü.
B) Zeyd bin Harise
B) 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretenler serbest bırakıldı.
C)Hz.Osman
C) Fidye ödeyenler serbest bırakıldı.
D)Hz.Ömer
D)Allah (cc.) Bedir’de esirlere yapılan muameleyi onayladı.
E)Hz.Ebubekir
E) Esirlere nasıl muamele edileceği istişare ile
belirlendi.
22. Hicret yolculuğunda Peygamberimiz’i (s.a.s)
yakalamak maksadıyla takip eden atlı süvarinin adı nedir?
20. I. Uhud Savaşı’nda vadinin ağzına yerleştiri-
A)Muattip
len ordunun komutanı
B)Utbe
II.Evs Kabilesi’nin câhiliyye devrindeki reislerinden biri
C)Muaz
D)Surekâ
III.Uhud Savaşı’nda meleklerin yıkadığı şehid
E)Amr
Yukarıdaki bilgiler sırasıyla ve doğru olarak
hangi isimlere işaret etmektedir?
A) Abdullah b. Zeyd, Ebû İzze, Huzeyfe
23. Kur’an-ı Kerimde hangi peygamber adına
müstakil bir sure yoktur?
B) Ümmü Umâre, Sa’d b. Ubâde, Hanzale
C) Abdullah b. Huzafe, Ebû Âmir, Hanzale
A)Salih
D)Abdullah b. Avf, Ebû Busayr, Huzeyfe
B)İbrahim
E) Abdullah b. Cubeyr, Ebû Amr, Hanzale
C)Hud
D)Yusuf
E)Nuh
D2 Kitapçığı
6
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
24. Akabe Bey’atlarıyla birlikte gündeme gelen
en önemli husus ne olmuştur?
27. Elçiler
Abdullah b. Huzâfe
Dihye
Hâtib b. Beltea
Şuca’ b. Vehbi
Sâbit b. Amr
Amr b. Ümeyye
A)Ümitsizlik
B)Hicret
C)Barış
D)Birlik
Gittikleri Ülkeler
Mısır
Habeşistan
İran
Bizans
Yemame Hükümdarı
Gassaniler
Yukarıda karışık olarak verilen elçiler ve gittikleri ülkeler ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
E)Savaş
A) Bizans’a Dihye yollanmıştır.
25. Bir kimse veya bir ümmet için ölüm ya da helak anlarında yapılan tövbe kabul edilmez.
Allah-u Teâlâ yalnız bir kavmin ümitsizlik
anında tövbesini kabul etmiştir. “Azabımız
B) Gassâniler’e giden sahabi Sâbit b. Amr’dır
C) Hâtib b. Beltea Mısır’a gönderilmiştir.
D)Amr b. Ümeyye Habeşistan’a yollanmıştır.
gelip çattığı zaman iman edip de bu imanı
kendisine fayda vermiş bir kavim bulunsaydı
ya! Ancak …………..milleti müstesna. Bunlar
iman edince kendilerinden dünya hayatından
rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik. Ve
onları daha bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık.” Bu hangi peygamberin kavmidir?
E) Abdullah b. Huzâfe İran’a gitmiştir.
28. Uhud sonrası Münafıkların tutumu hakkında
hangisi doğrudur?
A) Hz. İlyas’ın (a.s.)
B) Hz. Yunus’un (a.s.)
A) Nifakı terk edip samimi Müslüman olmak
C) Hz. Musa’nın (a.s.)
B) Medine’yi terk edip, Mekke’ye göç etmek
D)Hz. Lût’un (a.s.)
C) Yanlışlarından pişmanlık duymakla beraber
batılda direnmek
E) Hz. Yakup’un (a.s.)
D)Medine’de yönetime el koymak
E) İhanetlerini keramet gibi sunmak
26. Hz. İlyas’ın (a.s.) halkı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eyke Halkı
B) Sedum Halkı
C) Kıbtî Halkı
D)Bâbil Halkı
E) Ba’l-Bek Halkı
7
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
29. Hudeybiye Antlaşması’nda ashabın derinden üzüldüğü, Hz. Ömer’in Peygamberimize
(s.a.s) hitaben “Sen Allah’ın (cc.) Resûlü değil
misin?” şeklinde oldukça sert tepki göstermesine sebep olan madde hangisidir?
31. Uhud sonrası düşmanı takipten dönerken
esir alınan Ebû İzze isimli bir kişi, niçin affedilmeyip, öldürüldü?
A) Peygamberi (s.a.s) sürekli takip etmiş, tüm
hareketlerini müşriklere haber vermiş öldürmek için suikast planlanmıştı.
A) Müşriklerden Müslüman olup izinsiz olarak Medine’ye gelenler iade edilecek. Fakat
Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri
verilmeyecek.
B) Bedir esirlerindendi. Müslümanlar aleyhine
propaganda yapmayacağı sözünü vermiş, karşılıksız salıverilmişti. Ancak sözünde durmamıştı.
B) On sene müddetle Müslümanlarla Kureyş
arasında savaş olmayacak, taraflar birbirlerinin memleketlerinde rahatça dolaşabilecekler.
C) Müslümanların gizli sırlarını öğrenmiş, müşriklere haber vermişti. O böyle davranmasa
Müslümanlar bu kadar zorlanmayabilirdi.
C) Sonraki yıl umre esnasında yanlarına alacakları kılıçlarla sadece üç gün içinde bu ziyareti
gerçekleştirecekler.
D)En azılı kâfirlerdendi. Müslümanlara en ağır
şekilde periyodik olarak hakaret etmekteydi.
D)Civardaki kabileler istedikleri tarafla ittifak
yapabilecekler. Hiçbir taraf müdahalede bulunmayacak.
E) Uhud’da tam on Müslümanı şehit etmişti.
Birçok Müslümanın organını param parça etmişti. Müsle yapmak büyük bir savaş suçuydu. Bu davranış karşılıksız kalamazdı.
E) Bu yıl umre yapılmadan geri dönülecek, ancak gelecek yıl umre yapılabilecek.
32. “Bağlılar” anlamına gelen Zatu’r Rika Seferi
kaç gün sürdü ve bu sefere niçin bu isim verildi?
30. Peygamberimiz (s.a.s), Uhud savaşında Ebû
Dücane’ye üzerinde ne yazmakta olan kılıcı
hangi şartla verdi?
A) Tam bir ay - Sefer dönüşü ikişerli gruba ayrılan Müslümanlar birlik ve beraberliği simgelemek için ellerini birbirine bağladıkları için
A) Üzerinde “korkaklıkta âr ve zillet, ileri
atılmakta şeref ve izzet vardır.” yazılı kılıcı
“eğilip bükülünceye kadar düşmana çalmak”
şartıyla
B) Yaklaşık olarak 21 gün - Yol boyunca işaret
olarak belli aralıklarla ağaç ve taşlara bez
bağladıkları için
B) Üzerinde “İzzetin tamamı Allah (cc.), Rasulü
ve müminlere aittir.” yazılı olan kılıcı “müşrikleri tek vuruşta öldürmek” şartıyla
C) 15 gün kadar - Yalınayak yürüdükleri için,
taşlardan ve dikenlerden rahatsız olan ayaklarına bez bağladıkları için
C) Üzerinde “Kelime-i Tevhid” yazmakta olan
kılıcı “en az 20 müşriği öldürmek” şartıyla
D)41 gün - Sefer dönüşü esir alınanları birbirine
bağlayarak getirdikleri için
D)Üzerinde “Kelime-i Şehadet” yazmakta olan
kılıcı “kanının son damlasına kadar müşriklerle çarpışmak” şartıyla
E) 7 gün civarında - Sırtlarında birçok yük taşıdıkları, bu yüklerini iplerle bağladıkları için
E) Üzerinde “Allah (cc.)” yazmakta olan kılıcı
“zafer kazanmak” şartıyla
D2 Kitapçığı
8
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
33. “Melekler insanın yaratılışına karşı çıktılar.
Bu karşı çıkış, insanın kendilerinde olmayan
bir özellikle, halife olarak yaratılacağını
anlamış olmalarından kaynaklanıyordu.”İnsanın halife olması, hangi imtiyazdan
kaynaklanıyordu?
36. Mısır’da beklenen kıtlık yılları gelmişti.
Saray dışında yiyecekler tükendiğinden
saraya yiyecek almaya gelenler artmıştı. Hz.
Yusuf’un (a.s.) kardeşleri de yiyecek almak
için saraya gelmişlerdi. Sarayda vezir olan
Hz. Yusuf’u (a.s.) tanımadılar. O kardeşlerini tanıdı ve kendisini öldürmek için kuyuya
attıklarını hatırladı. Onlara ders vermek için
onlardan ne istedi?
A) İlk insan ve ilk peygamber olma imtiyazından
B) Allah’a (cc.) ait bir ruh taşıma imtiyazından
A) Baba bir kardeşinizi (Bünyamin’i) bana getirin. Eğer onu bana getirmezseniz, benden bir
ölçek bile erzak alamazsınız.
C) Topraktan yaratılmış olma imtiyazından
D)Akıllı olma imtiyazından
B) Baba bir kardeşinizi (Bünyamin’i) ve babanız
Yakup’u bana getirin. Eğer onları getirmezseniz erzak alamazsınız.
E) Eşyanın ismini biliyor olma imtiyazından
C) Kardeşiniz Bünyamin’i bana getirin. Ben ona
güvenerek erzakları teslim edebilirim. Sizler
güvenilir değilsiniz.
34. Allahu Teâlâ dünyada yaşayan âdemoğlunu
şeytana karşı neyle korudu?
D)Babanız Yakup’u bana getirin, o artık burada
kalacak. Eğer getirmezseniz erzak alamazsınız.
A)Peygamberlerle
B) Öğrettiği isimlerle
E) Siz beni kuyuya attığınız için zulmettiniz,
yiyecek almayı hak etmiyorsunuz. Şimdi
mahrum olarak dönün evinize!
C)Meleklerle
D)Verdiği akılla
E)İlhamla
37. Firavun, etrafındaki insanları Hz. Musa’ya
(a.s.) ve Hz. Harun’a (a.s.) karşı kışkırtıyordu. Firavun bu işi yaparken etrafındakilere
hangi sözleri söylemiştir?
35. Veda hutbesinin içeriği hakkında hangisi
yanlıştır?
A) Üstünlüğün takva ile olduğu vurgulanmıştır
A) Sihirbazlıkla sizden daha da zengin olacak.
B) Müslümanların yönetim sistemine dair açıklamalar yer almıştır.
B) Sihirle taraftar toplamak istiyor.
C) Sizi sihirle kendine köle yapmak istiyor.
C) Kadınların Allah’ın (cc.) emaneti olduğu
hatırlatılmıştır.
D) Sihir gösterileri ile hükümdarınız olacak.
D)Kur’ân’a sarılmanın doğru yola vesile olduğu
vurgulanmıştır.
E) Sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor.
E) Faiz ve kan davası gündeme getirilmiştir.
9
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
38. Akabe Körfezi’nden Humus Vadisi’ne kadar
uzanan bölgede yaşayan Medyen Kavmi
ile Kızıldeniz sahilinden Medyen’e ulaşan
bölgedeki Eyke Kavmi’ne peygamber olarak gönderilmişti. Bu iki bölge dağlık ve
ormanlıktı. Halkın inancı putçuluktu. Onlara
göre alışverişte esas; ölçüde tartıda haksızlık, hilekârlık ve soygunculuktu. Bu yüzden
onları Allah’a (cc.) ibadete çağıran ve ahirete
inanmayı anlatan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
40. Hz Peygamber’in (s.a.s) Taif’e tebliğ için
gittiğinde uğradığı saldırıdan sonra sığındığı bahçede kendisine üzüm ikram eden ve
İslam’ı tasdik eden kimdir?
A)Erkan
B)Yasir
C)Selman
D)Addas
E)Zübeyir
A) Hz. Lut (a.s.)
B) Hz. Şuayb (a.s.)
C) Hz. Hud (a.s.)
D)Hz. Musa (a.s)
E) Hz. Salih (a.s.)
41. Mekke dönemi tebliğ mücadelesi belli başlı
üç ana konu üzerinde şiddetli münakaşalarla
geçmiştir. Bunlar hangileridir?
A)Hayat-iman-cihad
B)Küfür-iman-amel
C)Tevhid-risalet-ahiret
39. “Gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında
olmanın dışında inandıktan sonra Allah’ı (cc.)
inkâr eden için Allah (cc.) katında bir azap
D)Tevhid-şirk-iktidar
E)Hidayet-şirk-inkâr
vardır.”
Nahl Suresi 106. Ayeti, işkenceden dolayı
diliyle İslamiyet’i reddeden ama kalbiyle
İslam’a bağlı olan hangi sahabe hakkında
nazil olmuştur?
42. Peygamberimiz (s.a.s) hangi sahabesine
A)Ammar b. Yasir
“Sen benim yanımda Musa yanında Harun
gibisin. Bir farkla ki benden sonra peygamber
yoktur.” buyurmuştur?
B) Süheyb-i Rumi
A) Hz. Osman
C) Habbab b. Eret
B) Halid b. Velid
D) Bilal-i Habeşi
C) Hz. Ömer
E) Ebû Fukeyhe
D)Hz. Ali
E) Hz. Ebu Bekir
D2 Kitapçığı
10
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
43. Mescid-i Dırar’ın Hz. Peygamber’in (s.a.s)
emriyle yıkılmasından çıkarılacak en önemli
sonuç nedir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
45. Aşağıdaki kelimelerden hangisiyle Kur’an-ı
Kerim nitelenmemiştir?
A)Alîm
A) İslam’a karşı kurulan kurum ve kuruluşlarla
mücadele sadece Peygamberimiz (s.a.s) devrine özgüdür.
B)Azîz
C)Hakîm
B) Bir yerde bir mescid varken ikincisi inşa edilmemelidir.
D)Mübarek
E)Mecîd
C) İslam’a karşı komplo merkezi olarak inşa
edilen bina mescid görünümünde de olsa
yıkılmalıdır.
D)Mescidlere giderken kimin yaptırdığına dikkat etmelidir.
E) Müslüman, hüsnü zannını yitirmemelidir.
Mescid gibi hayır işleriyle ilgilenenlere sorgulamaksızın destek olunmalıdır.
46. Peygamberimize (s.a.s) ilk vahiy geldiği
zaman eşi Hz. Hatice “Allah’a (cc.) yemin
ederim ki seni Allah (cc.) hiçbir zaman utandırmaz.” dedi. Hz. Hatice, Peygamberimizi
(s.a.s) Allah’ın (cc.) hiçbir zaman utandırmayacağını hangi sebebe bağlamıştı?
A) Peygamberimizin (s.a.s) “Muhammed-ül
Emin” olarak anılmasına
44. Mûte savaşının tarihi önemi nedir?
A) Öldürülen bir elçinin hesabını sormak için
tarihte yapılan ilk savaştır.
B) Peygamberimizin (s.a.s) geçmişinin temiz
olmasına
B) Müslümanların en çok şehit verdiği savaştır.
C) Peygamberimizin (s.a.s) yetim olarak büyümesine
C) Tarihte ilk kez bir ordu kendisinden 33 kat
büyük bir orduya kafa tutmuştur.
D)Peygamberimizin (s.a.s) iyi bir aileye sahip
olmasına
D)Müslümanların sayı olarak az olmalarına
karşın teçhizat olarak en kuvvetli olduğu
savaştır.
E) Peygamberimizin (s.a.s) soyunun peygamber
soyundan gelmesine
E) Hristiyanlara karşı Müslümanlar tarafından
resmen açılan ilk harptir.
11
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
47. Peygamberimizin (s.a.s) dedesi Abdülmuttalip, Peygamberimizi (s.a.s) Ebu Talip’e teslim
ederken Ebu Talip’in hangi yönüne daha çok
güvenmiştir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
49. Müslümanlarla Kaynuka Oğulları arasındaki
savaş, hangi olay üzerine başladı?
A) Peygamber efendimize (s.a.s) suikast girişiminde bulunmaları
A)Sıhhatine
B) Bir suikast sonucu iki Müslümanı şehit etmeleri
B) Kuvvetliliğine
C) Gençliğine
C) Bedir sonrası, Müslümanları savaşta yenebileceklerini iddia etmeleri
D)Merhametine
D)Casusluk faaliyetinde bulunmaları
E)Güvenilirliğine
E) Müslüman bir kadının örtüsünün açılmasına
sebep olmaları
48. Zindanda rüya gören iki kişi rüyalarını Hz.
Yusuf’un (a.s) tabir etmesini istediler. Birisi
rüyasında şaraplık üzüm sıktığını, diğeri de
başının üzerinde kuşların yediği bir ekmek
taşıdığını gördü. Hz. Yusuf(a.s.) öncelikle
onları bir tek Allah’a (cc.) inanmaya davet
ettikten sonra rüyalarını nasıl tabir etti?
50. Uhud Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müslümanların 1000 kişilik ordusu İslam’a
samimiyetle bağlı Müslümanlardan oluşmaktaydı.
B) Müşriklerin savaş hazırlığı yaptığını Hz. Abbas Medine’ye haber verdi.
A) Biriniz nimet bulacak, diğeriniz nimetlerden
mahrum olacaksınız.
C) Müşrik ordusu 3000 kişilikti.
D)Münafıkların da savaşa katılmaları için bazı
mücahidler evini ve malını korumaları gerektiğini bildirerek çağrıda bulundu.
B) Biriniz efendinize şarap sunacak, diğeriniz
asılacak ve kuşlar başının etinden yiyecek.
C) Biriniz haram olan şarabı yaptığınız için
sıkıntı çekecek, diğeriniz hayvanlara ekmek
verdiğiniz için rahatlığa ereceksiniz.
E) Peygamberimiz (s.a.s) ne yapacağına istişare
sonucu karar verdi.
D)Biriniz ölecek ve cennet şaraplarına erecek,
biriniz sıkıntı içinde yaşayacak.
E) Biriniz zindandan çıkıp şarap yapacak, diğeriniz zindanda kalacaksınız.
D2 Kitapçığı
12
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
51. Medine Şehir Devleti’nin anayasasında hangi madde yoktur?
A) Müslümanlarla Yahudiler müttefiktir.
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
54. Tebük seferine mazeretleri olmadığı halde
katılmayıp, sonunda doğruyu söyleyip affedilen üç kişi kimdir?
B) Medine içinde harp yasaktır.
A) Mikdad b. Esved, Sâbit b. Amr, Süveyb b.
Sâmit
C) Bozgun ve tecavüz önlenecektir.
B) Abdullah b. Huzafe, Habbab b. Münzir, Haris b. Abdillah
D) Cinayet işleyenler kısas cezasına
çarptırılacaktır
C) Bişr b. Süfyan, Numeyle b. Abdillah el Leysi,
Nuaym el Eşcaî
E) Harpte birbirlerine yardım edeceklerdir.
D)Ka’b b. Mâlik, Süveyb b. Sâmit, Haris b. Abdillah
E) Ka’b b. Mâlik, Mürare b. Rabiu’l Amri, Hilal
b. Ümeyyetü’l Vâkıfî
52. Allah’a (cc.) inananlar, Nuh (a.s) ile birlikte
gemiye binerek tufandan kurtulduğunda
gemi hangi dağa ne zaman oturmuştur?
A) Nemrut Dağı’na Ramazan’ın 27’si
B) Cudi Dağı’na Muharrem’in 10’u
C) Ağrı Dağı’na Muharrem’in 10’u
55. Uhud savaşında yedi kâfiri öldüren Hz. Hamza, Habeş’li bir köle olan Vahşi tarafından
şehid edildi. ……………………şehit eden müşrik onu Peygamberimize (s.a.s) benzetmişti.
“Peygamber öldüyse Allah (cc.) bâkidir.”
diyen …………………, şehit olduğunda vücudunda tam ………. ok ve mızrak yarası vardı.
D)Nemrut Dağı’na Şaban’ın 15’i
E) Cudi Dağı’na Şaban’ın 15’i
Boş yerler hangi kelimelerle doldurulmalıdır?
53. Aşağıdaki peygamberler ve kavimlerinin
helak ediliş yollarından hangisi yanlıştır?
A) Harice b. Zeyd’i, Hubeyb b. Yezid, 90
A) Hz. Salih (a.s) – Deprem
B) Abdullah b. Cahş’ı, Abbas b. Ubade, 80
B) Hz. Nuh (a.s) – Tufan
C) Mus’ab b. Umeyr’i, Enes b. Nadr, 80
C) Hz. Hud (a.s) – Rüzgâr
D)Abbas b. Ubade’yi, Mus’ab b. Umeyr, 90
D)Hz. Lût (a.s) – Taş Yağmuru
E) Es’ad b. Zürare’yi, Mus’ab b. Umeyr, 75
E) Hz Şuayb (a.s) – Sel
13
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
56. İnzar (uyarma), ikna ve öğüt verme şeklindeki tebliğ Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından
daha çok hangi dönemde uygulanmıştır?
A) Medine döneminde
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
59. Maide Suresi 67. Ayet’te emredilen açık
davetin ilk merhalesi olan sadece dil ile tebliğ, davet; ne zamana kadar böyle devam
etmiştir?
A) Bedir Savaşı’na kadar
B) Hicretten Hudeybiye Antlaşması’na kadar
B) Medine’ye hicrete kadar
C) Hicretten Bedir Savaşı’na kadar
C) Mekke’nin fethine kadar
D)Mekke’nin fethinden sonra
D)Müslümanların sayısı 1000’e ulaşana kadar
E) Mekke döneminde
E) Hudeybiye Antlaşması’na kadar
57. Mekkeli müşrikler bir hayâsızlık yaptıkları
zaman kimi suçlayarak ve iftira atarak kendilerini suçsuz görürlerdi?
60. Hendek kazımı esnasında üç vuruşta bir
kayayı parçalayan Peygamberimiz (s.a.s),
nerelerin fethini müjdelemiştir?
A) Allah’ı (cc.) ve Peygamberi (s.a.s)
A) Bağdat, Mısır, Bizans
B) Annelerini ve babalarını
B) Şam, İran, Yemen
C) Putlarını ve atalarını
C) İstanbul, Kafkasya, Ortadoğu
D)Putlarını ve Allah’ı (cc.)
D)Hayber, Mekke, Irak
E) Babalarını ve Allah’ı (cc.)
E) Rum Diyarı, Afrika, Roma
58. Allah (cc.) “Onlara okunan kitabı sana indir-
miş olmamız onlara yetmiyor mu?” (Ankebut,
29/50-51) buyurmaktadır. Bu ayetteki
Allah’ın (cc.) “yetmiyor mu” diye sorusuna
sebep olan müşriklerin istekleri neydi?
61. Hendek Savaşı esnasında bulundukları hisara hücum eden bir Yahudiyi öldürüp, kesik
başını hisardan dışarı fırlatan kahraman
kadın kimdir?
A) Müşriklerin ölümden kurtulma isteği
A)Lubeyne
B) Müşriklerin maddi menfaat isteği
B) Zeynep binti Abdullah
C) Müşriklerin gaybı bilme isteği
C) Esma binti Umeys
D)Müşriklerin hükümranlık isteği
D)Safiyye binti Abdülmuttalib
E) Müşriklerin mucize istemesi
E) Afra Hatun
D2 Kitapçığı
14
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
62. I. Kaynuka Oğulları
II. Kureyza Oğulları
III. Hayber
IV. Nadîr Oğulları
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
64. Şirk günahını öldürmek ve silmek için İslam
dini hangi uygulamayı en etkin yöntem olarak görmekteydi?
A) Şirk günahına çağıran yayınları engellemeyi
Yahudi toplulukların, Müslümanlar tarafından etkisiz hale getirilmeleri dikkate alınırsa
kronolojik olarak hangi sıralama doğrudur?
B) Müşrik ve münafıkları öldürmeyi
C) Tevhidin hayatın her alanında yaşanmasını
D)Şirke bulaşan kimselerin kınanması
A) II, I, III, IV
E) Müşriklere sürekli olarak tebliğ yapılmasını
B) IV, I ,II, III
C) I, IV, II, III
D)IV, II, III, I
E) I, II, III, IV
65. Aşağıdaki sahabilerden hangisi Medine’li ilk
Müslüman olanlardan biri değildir?
A) Zübeyr b. Avvâm
B) Kutbe b. Âmir
C) Rafi’b. Mâlik
63. I. Ezanın sözlerini rüyasında öğrenen,
D)Ukbe b. Âmir
II.Peygamberimizin (s.a.s) müezzinlerinden biri
E) Es’ad b. Zürare
III.Peygamberimizin (s.a.s) Mekke valisi
Yukarıdaki özellikler, sırasıyla hangi sahabileri işaret etmektedir?
A) Abdullah b. Zeyd, Ebû Mahzûre, Attab b.
Esîd
B) Bilali Habeşi, Abdullah b. Zeyd, Sa’d b. Evbî
Vakkas
66. Şam ile Hicaz arasında bulunan bölgede
yaşamış, Kur’an’da “Ashabu’l-Hicr” olarak
da adlandırılan, kayaları oyarak tepelere
saraylar yapan kavimdi. Kendi soyundan
olmayanlara hor bakarlardı. Yol kesip soygunculuk yapan, putlara tapan bu kavim
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Abdullah b. Mes’ud, Abdullah İbn Ebi Mektûm, Halid b. Velid
A) Semud Kavmi
B) Âd Kavmi
D)Abdullah b. Amr, Enes b. Nadr, Muaz b. Cebel
C) Eyke Kavmi
E) Abdullah b. Nuaym, Bilali Habeşi, Ebu Süfyan
D)Lût Kavmi
E) Sedum Kavmi
15
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
67. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in(s.a.s.) bir hadis-i şerifinde: “İki kadın
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
69. Hendek savaşının çıkış sebebi nedir?
ve onların iki oğlan çocukları vardı. Bunlar
yolda giderken, kurt gelerek birisinin çocuğunu kapıvermişti. Bunun üzerine çocuğunu
kurt kapan kadın, ötekinin çocuğunu alarak;
“Kurt senin çocuğunu kaptı.” diyor. O da itiraz
ediyordu.” Bu iki kadın meselenin çözümü
A) Başlarında Huyey b. Ahtâb’ın bulunduğu Medine’den sürülmüş bazı Yahudilerin Mekkeli
müşrikleri tahriki
için hangi peygamberin hükmüne müracaat
ediyorlar?
C) Uhud’da öldürülen müşriklerin yakınlarının
Müslümanlardan intikam almak istemeleri
A) Hz. İbrahim (a.s.)
D)Mekkelilerin Müslümanlara kaptırdıkları
ganimetleri geri almak istemeleri
B) Mekke civarındaki kabilelerin Medineye ani
bir hücum yaparak Müslümanları yok edecekleri konusunda Mekkelileri ikna etmesi
B) Hz. İsa (a.s.)
E) Münafıkların reisi Abdullah b. Übey b.
Selûl’ün müşriklerle işbirliği yapması
C) Hz. Hârûn (a.s.)
D)Hz. Süleyman (a.s.)
E) Hz. Şuayb(a.s.)
70. Peygamberimize (s.a.s) sûikast yapmayı
tasarlayan Yahudi kabilesi ile, dama çıkıp,
taş yuvarlayarak bu suikastı gerçekleştirmek
isteyen kişinin ismi nedir?
A) Hayber – Âmir b. Amr b. Ümeyye
B) Neccar oğulları – Abdullah b. Ubey
68. Hayber’in fethi sırasında Peygamberimizi
(s.a.s) çok sevindiren fetih dışındaki diğer
olay nedir?
C) Kureyza oğulları – Âmir b. Ümeyye
D)Nadîr oğulları – Amr b. Cahhaş
A) Şam ticaret yolunun Müslümanlara geçmesi
ile ekonomik ferahlığın sağlanması
E) Kaynuka oğulları- Amr b. Übey
B) Habeşistan muhacirlerinin Cafer b. Ebî Talib
başkanlığında dönüşü
C) Hayber’de bu yılki hasatın normal yıllardan
10 kat daha fazla olması
D)Zeynep b. Hâris adında bir yahudi kadın
tarafından pişirilen etin zehirli olduğunun
kendisine bildirilmesi üzerine Müslümanların ölümden kurtulması
E) Bu zafer üzerine beş büyük kabilenin İslam’a
girmeleri
D2 Kitapçığı
16
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
71. Fey ne demektir? Nadîr Oğulları’ndan elde
edilen fey kimlere dağıtıldı?
A) Düşmandan alınan tazminat – Sadece savaşa
katılan mücahitlere
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
73. İbrahim (a.s.) ilahi huzura baş koyup, rabbinden çocuk isteğiyle dua ederken kullandığı, çocuk isteyen günümüz insanlarına da
örnek olacak, Saffat Suresi 37. Ayet’te geçen
dua cümlesi hangisidir?
B) Savaş sonucu elde edilen mal – Tüm Medine
halkına
A) “Rabbim! Sen dileklerimi kabul buyur, bir kız
çocuğu ihsan eyle!”
C) Düşmanla yapılan anlaşma sonucu alınan
vergi – Sadece muhacirlere
B) “Rabbim! Bana iyilerden olacak bir çocuk
ver!”
D)Diyetin diğer adı – Beşte biri devlete gerisi
şehit ailelerine
C) “Rabbim! Bana göz nuru olacak çocuklar
ihsan eyle!”
E) Harb etmeksizin, meşakkat çekmeksizin elde
edilen şey – Muhacirlere ve ensardan iki yoksula
D)“Rabbim! Bana hayırlı kız ve erkek evlatlar
ihsan eyle!”
E) “Rabbim! Bana soyumu devam ettirecek bir
erkek çocuk ver!”
72. Risalet(Peygamberlik) kavramının en doğru
tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberlik, Allah’ın (cc.) seçtiği bir kuluna
kitap göndermesidir.
74. Mekkeli müşrikler, iman eden kişileri kendi
yollarına çekebilmek için müminlere karşı
hangi davranışları sergilemişlerdir?
A) Onların korunmalarını üstlendiler.
B) Peygamberlik insanlarla Allah (cc.) arasında
iletişim görevidir.
B) Onları başka şehre naklettiler.
C) Peygamberlik Allah’ın (cc.) meleklerden ve
insanlardan seçtiklerine verilen göreve verilen addır.
C) Günahlarını yüklenmeyi kabullendiler.
D)Peygamberlik Allah’ın (cc.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için içlerinden birini
seçmesidir.
E) Onlara rüşvet verdiler.
D)Onlara makam teklif ettiler
E) Peygamberlik Allah (cc.) vergisidir, çalışmakla elde edilmez. Peygamberlerin dili insanların dilidir.
17
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
75. I. Bir Sahabe tarafından öldürülen ilk müşrik
II.İlk defa bir müşriği öldüren sahabe
III.Bu olayın zamanı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
77. Medine’de muhtemel baskınlara karşı Peygamberimizi (s.a.s) korumak için ilk defa
gece nöbeti tutan sahâbî kimdir?
A) Ali b. Ebî Tâlib
Yukarıdaki özellikler hangi isimlere sırasıyla
işaret etmektedir?
B) Zübeyr b. Avvam
A) Cubeyr b. Mut’im, Sa’d b. Ubade, Hicri 8. Ay,
Şaban
C) Sa’d b. Ebî Vakkas
D) Ka’b b. Mâlik
B) Amr b. Hadramî, Abdullah b. Cahş, Hicrî 7.
Ay, Recep
E) Ömer b. Hattab
C) Mâlik b. Avf, Abdullah b. Mes’ud, Hicrî 6. Ay,
Cemâziye’l Âhir
D)Nuaym el-Eşcaî, Ebû Ubeyde b. Cerrah, 9. Ay,
Ramazan
E) Utbe b. Rebia, Hz. Hamza, Hicrî 5. Ay, Cemâziye’l Evvel
78. Peygamberimiz (s.a.s), Hendek Savaşı sonrası umreye niçin henüz Müslüman olmayan
kabileleri davet etti? Onlar bu daveti niçin
reddetti?
A) Çok yakında genişleyeceğini bildiği İslam
Devleti’ne müttefik bulma gayreti – Müslümanların kalıcı başarı sağlamaları hususundaki tereddütleri
B) Medine’de arkada kalanlara bu kabilelerce
saldırı ihtimalini azaltma çabası – Mevsimin
çok sıcak olması sebebiyle uzun yolculuğa
çıkmak istememeleri
76. Bedir Savaşı öncesi Peygamberimizin (s.a.s)
sahabeyle istişaresinde Muhâcirler ve Ensâr
adına hangi sahabîler söz aldı?
C) Seyahat esnasında onlara anlatarak ve örnek
olarak Müslüman olmalarını sağlama düşüncesi – Müslümanlarla aynı tarafta olmayı
doğru bulmamaları
A) Muhâcirler adına Mikdad b. Esved, Ensâr
adına Sa’d b. Muâz
B) Muhâcirler adına Hz. Hamza, Ensâr adına
Ebû Dücâne
D)Umre yapma esnasında onlara da Allah(cc.)
tarafından hidayet verileceği düşüncesi –
Müslüman olmak istememeleri
C) Muhâcirler adına Hz. Ömer, Ensâr adına
Useyd b. Hudayr
E) Umreye mani olunmamasını temin etmek,
mani olunursa da bu haksızlığı onların da
görmesini sağlamak – Müslümanların müşriklerce yok edileceği kanaati
D)Muhâcirler adına Hz. Ali, Ensâr adına Ubâde
b. Sâmit
E) Muhâcirler adına Hz. Ebû Bekir, Ensâr adına
Sa’d b. Ubâde
D2 Kitapçığı
18
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
79. Bey’atu’r Rıdvan’da “Rasulullah’ın gönlünde
ne muradı varsa onun üzerine bey’at ediyorum” diyerek ilk bey’at eden kişi ile bey’at
etmeyen tek kişi hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
82. Peygamberimiz (s.a.s), Kelime-i Tevhid’i söylediği halde savaşta bir kişiyi öldüren Usame
b. Zeyd’e nasıl bir ceza verdi? Bu cezanın
gerekçesi neydi?
A) İçtihat hatası olması sebebiyle diyet
A) Hiraş b. el-Huzaî - Hamza b. Amr
B) Örnek teşkil etmemesi için 100 değnek
B) Hz. Osman - Dahhâk b. Halife
C) Kan davasını engellemek için sürgün
C) Suheyb-i Rûmî - Ma’bed el- Huzaî
D)Ebû Sinan - Ced b. Kays
D)Yaptığı hatanın vahametini anlaması için
toplumdan tecrid
E) Hz. Ebû Bekir - Abdullah b. Übey
E) Müslüman’ı kasten öldürdüğü için kısas
83. “Allah (cc.) Nuh Peygamberle dalga geçenleri,
emirlerine inanmayanları tufanla helak etmiş,
inanmayanların yerine, tufandan kurtulanlar
soyundan olan, Ahkaf (İrem) yurdunda yeni
bir millet ortaya çıkarmıştı.”
80. Medineli müşrik sosyetesinin çocuklarını
Yahudi terbiyesiyle büyütmeleri ve onlara
Yahudi isimleri vermelerinin sebebi nedir?
A) Bâtıl inançları
Yukarıda bahsi geçen bu yeni millet aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yahudilerin zenginliği
C) Yahudilerin saygınlığı
A) Sedum Milleti
D)Yahudilerin baskısı
B) Âd Kavmi
E) Aşağılık duygusu
C) Semud Kavmi
D)Bâbil Kavmi
E) Nuh Kavmi
81. Muhacir-Ensar kardeşlik antlaşması hangi
konularda olmuştur?
A) Miras, vefa, birlikte çalışma
B) Sadakat, yardımlaşma, iş hayatı
C) Barınma, evlilik, gelirleri paylaşma
D)Birlikte savaşma, geçimleri sağlama, karşılıklı
alışveriş
E) Barınma, geçimlerini sağlama, miras
19
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
84. Doğmadan doğumu melekler tarafından babasına “çok bilgin bir oğul” olarak müjdelenen, isminin anlamı “sevinçle güldüren” olan
peygamber kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
86. Anlaşma yapmak üzere Hudeybiye’ye
Kureyş diplomatı Süheyl b. Amr’ın geldiğini
gören Peygamberimiz (s.a.s) ne buyurdu?
A) “Süheyl çok zekidir, dikkatli olmamız lazım.”
A) Hz. İsmail (a.s)
B) “Kureyş içinde ondan daha aklı başında biri
yoktur.”
B) Hz. İsa (a.s)
C) “Süheyl çok anlayışlı biridir, sorun çıkarmayacaktır.”
C) Hz. Yahya (a.s)
D)Hz. Musa (a.s)
D)“Kureyş, sulh yapmak istediği zaman bu adamı yollar.”
E) Hz. İshak (a.s)
E) “Süheyl ismi kolaydan gelir, işimiz kolay olacak.”
85. Peygamberimiz (s.a.s), münafıkların elebaşı
Abdullah b. Übeyye b. Selûl’ü öldürmek isteyen Hz. Ömer’e niçin izin vermemiştir?
A) Münafıklarla iyi ilişkileri devam ettirmek
önemliydi. Halen güçlü olan münafıklara
karşı takiyye yapılmalıydı.
B) Dinimizde hangi suçu işlerse işlesin hiçbir
gerekçe ile adam öldürülmeyeceği inancı
87. Hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın tarihi
sonuçlarından biri değildir?
A) Kureyş, İslam’ın bir din olarak varlığını kabul
etmiştir.
C) İşin iç yüzünü bilmeyenlerin bu olay üzerinden Peygamberimiz (s.a.s) aleyhine propaganda yapmaları endişesi
B) Kabilelerin bloklaşmasının önüne geçilmiştir.
C) Kureyş İslamiyet’in emniyet içinde yayılmasına göz yummuştur.
D)Münafık olup olmadığına dair daha kesin
kanıtların araştırılması isteği
D)Kureyş Arap Kabileleri üzerindeki nüfuzunu
kaybetmiştir.
E) Her ne kadar münafık olsa da özünde iyi
biriydi. Her an Müslüman olabilirdi.
D2 Kitapçığı
E) Bu antlaşma ile Kureyş Hz. Peygamberin
(s.a.s) kendisine denkliğini ve İslam Devleti’ni
tanımıştır.
20
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
88. Hayber’e giderken okuduğu şiirle develerin
ahenkli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, Peygamberimizin (s.a.s) kendisine
rahmet dilediği, Hayber savaşında şehit olması üzerine de “Onun gibisi pek zor yetişir.”
buyurduğu sahabi kimdir?
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
91. “Onlar zekât vermezler. Ahireti inkâr edenler de yalnız onlardır.“ Fussilet Suresi 7.
Ayet’te mali bir ibadet olan zekâttan çekinmenin temelinde ne gösterilmektedir?
A) Fakirlik korkusundan kurtulamama
A) Ka’b b. Züheyr
B) Hesaba çekilmeye inanmama
B) Amir b. Ekva
C) Cimrilik duygusuna sahip olma
C) Abdullah b. Revaha
D)Fakirleri Allah’ın (cc.) doyurması gerektiğine
inanma
D)Sakaf b. Amr
E) Aşırı gururlu olma
E) Hassan b. Sâbit
92. I.Yesrib
II. Kubbetü’l İslam
III. Dâru’l iman
IV. Arzu’l Hicre
V. Medine
89. Tevbe Suresi 122. Ayeti’ne göre taarruzî savaştan geri durmanın meşrû sebebi nedir?
A) İnsan sevgisi
C) Merhamet duygusu
Peygamberimizin (s.a.s) hicret ettiği yerin
isimlerinden hangileri Kur’an’da zikredilmektedir?
D) Savaşın verdiği zarar
A) III, V
E) İlim tahsili
B) I, IV, V
B) Düşmanın gücü
C) I, V
D)III, IV
90. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Peygamberimize (s.a.s) yaptıkları ithamlardan
biri değildir?
E) I, II
A)Büyülenmiş
B)Kahin
C)Şair
D)Yalancı
E)Sihirbaz
21
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
93. Mustalik Oğulları baskınından hemen sonra
nazil olan ayetler hangi konularla ilgilidir?
A) Kardeşlik, münafıklık, Hz. Aişe’nin beratı,
kazf haddi, yemin, yemin keffâreti, teyemmüm, fâsıkın haberini araştırmak
B) Abdest, namaz, şirk, içki içmek, komşuluk
hakları, oruç ile ilgili ayetler, nafile ibadetler
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
95. Hendeği ilk geçen ………..............,
……………….. tarafından öldürüldü. Kendisinden dua talep edilen Peygamberimiz (s.a.s) …………………………………...
şeklinde dua edince, düşman tarafında
………………………….başladı.
Boş yerleri doldurunuz.
C) Kardeşlik, örtünmek, içki içmek, yemin,
yemin keffâreti, abdest, kısas, had cezaları,
cihada topyekün katılım
A) Amr b. Hişam, Hz. Ömer, “Bizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin kıl”,
görülmemiş bir kum fırtınası
D)Münafıklık, faizin haram kılınması, boşanma, cepheden izinsiz ayrılmamak, yemin
keffâreti, teyemmüm, korku namazı
B) Amr b. Abd, Hz. Ali, “Allah’ım (cc.) ayıplarımızı ört, Bizi korkularımızdan kurtar”,
şiddetli bir fırtına
E) Münafıklık, Hz. Ebu Bekir’in yeminini terk
etmesi, yemin keffâreti, gusül, evlere izinsiz
girmemek
C) Amr b. Hişam, Hz. Ali, “Allah’ım (cc.) bizi
yok etme, düşmanlarımızın eline düşürme
bizi” müthiş bir yağmur
D)Amr b. Hişam, Berâ b. Azib, “Allah (cc.)’ım
bu cihadda bizi muzaffer kıl, düşmanlarımız
karşısında zelil eyleme”, yoğun bir dolu yağışı
E) Amr b. Abd, Hz. Ömer, “Allah’ım (cc.) düşmanı helak et, hepsini kahru perişan eyle”,
korkunç bir deprem
94. Kur’an-ı Kerim’de kendisinden iki ayetle
bahsedilen peygamber kimdir?
A) Hz. Elyesa (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.)
C) Hz. İsa (a.s.)
D)Hz. Yusuf (a.s.)
E) Hz. Muhammed (a.s.)
96. Ensârın muhacirlere karşı gösterdiği ‘kendisi
ihtiyaç içinde kıvransa bile mü’min kardeşini
nefsine tercih etmek’ anlamını taşıyan ahlakî
davranışa ne denir?
A)Î’tâ
B)Hasene
C)Îsar
D)İnfak
E)İhsan
D2 Kitapçığı
22
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
99. Hendek savaşının diğer adı …………… Müşriklerin savaş kararı aldığını öğrenen Müslümanların istihbaratçısı …..……… bir mesafeyi ….…….aldı. Uhud tecrübesi ve Selman-ı
Fârisî’nin teklifi üzerine Medine’nin çevresine hendek kazılacaktı. Düşmanın sayısı 10
000’in üzerindeydi.
97. Bedir savaşında ordunun yerini harp stratejisi açısından doğru bulmayan Hubab b. Münzir’in yer teklifinin Peygamberimiz (s.a.s)
tarafından kabul edilmiş olması hakkında ne
söylenebilir?
A) Sahâbe Peygamberimizin (s.a.s) yaptıklarını
hep sorgulamış, mantıklı olmasını beklemiştir.
Boş yerlere hangi kelimeler gelmelidir?
B) Ordu üzerinde çok etkili olan Hubab b. Münzir’in görüşü kabul edilmediği takdirde, bazı
kişileri yanına alarak orduyu daha da güçsüzleştireceğinden endişe edilmiştir.
A) Ahbâr’dır – 18 günlük – 6 günde
B) Arasat’tır – 16 günlük – 5 günde
C) Sahâbenin reyinin kabul edildiği durumlar
savaş gibi olağanüstü durumlara özgüdür.
Rasulullah hayattayken sahâbe ictihad edemez.
C) Ahkâf’tır – 15 günlük –5 günde
D)A’raf’tır – 21 günlük – 7 günde
E) Ahzâb’dır – 12 günlük- 4 günde
D)Peygamberimize (s.a.s) vahiy gereği konularda itaat gerekli olduğu halde, kendi reyi
neticesinde verdiği hükümlerde sahâbe kendi
düşüncesini teklif edebilir.
E) Peygamberimize (s.a.s) itaat zorunlu olmayıp
sahâbe sadece O’na saygısından itaat etmişlerdir.
100. Kureyza oğulları ile görüşmeye giden
Ebû Lübâbe’nin hıyanette bulunmasının en
önemli sebebi nedir?
A) Kureyza Oğulları’na karşı kin gütmekte olması
98. Mekke fethedilince Peygamberimiz (s.a.s)
aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
B) Yaptığı yanlışın hıyanet anlamına gelmediğini zannetmesi
A) Fetih gerçekleştiği için 1000 deve kurban
etme
C) Kendisine Kureyza Oğulları tarafından 1000
dönüm hurma bahçesi verilmesi
B) Kâbe’yi putlardan temizleme
D)Kureyza Oğulları arasında can ciğer dostlarının bulunması
C) Fetih suresini okur şekilde Kâbe’ye girme
E) Çoluk çocuğunun Kureyza Oğulları’nın elinde olması
D)Deve üzerinde Kâ’be’yi yedi kez tavaf etme
E) Gusül abdesti alıp nafile namaz kılma
23
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
D2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
24
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.v)
25
www.ufkayolculuk.com
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 3
D2 Kitapçığı
Son Peygamber’in Hayatı (s.a.s)
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content