close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
Malî Hukuk Dergisi
JOURNAL OF FISCAL LAW
VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR,
ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI,
DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI,
MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU,
AVRUPA BİRLİĞİ
TAX LAW, FISCAL CRIMES AND PENALTIES, COMPANY LAW,
EXCHANGE REGULATIONS, FOREIGN
TRADE AND INCENTIVES, CUSTOM ENFORCEMENTS,
ACCOUNTING, CAPITAL MARKET LAW, THE EUROPEAN UNION
MALÎ GELİŞMELER, MAKALELER, ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI, YARGITAY
KARARLARI, VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI,
TEBLİĞLER, SİRKÜLERLER, GENELGELER,
İÇ GENELGELER, MUKTEZALAR,
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
MALÎ HUKUK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER,
YENİ YAYINLAR
FISCAL DEVELOPMENTS, ARTICLES, THE CONSTITUTIONAL
COURT’ DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS, COURT OF
CASSATION DECISIONS, TAX COURTS’ DECISIONS, COMMUNIQUÉS,
CIRCULARS, CIRCULAR LETTERS, DOMESTIC CIRCULAR LETTERS,
TAX RULINGS, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR
INFORMATION OF FISCAL LAW, NEW PUBLICATIONS
Malî Hukuk Dergisi
Journal of Fiscal Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 10 / Sayı: 110
Volume: 10 / Issue: 110
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher:
Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/
On Behalf of Legal INC. Publisher and Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager
Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Yayın Yönetmeni/Editor
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd.
Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel. 0212 249 40 60
Basıldığı Yer/Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Şubat/February 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Legal Yayıncılık A.Ş.
Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/
This journal is a peer reviewed national law
journal published monthly.
ISSN: 1305-4074
Dergiye yapılan atıflarda “MHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
YAYIN ve DANIŞMA KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Emekli - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Mustafa ALPASLAN – SMMM
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir
Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı
Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Barış BAHÇECİ - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli - Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir
Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir
Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir
Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir
Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Ege GÖKTUNA - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli - Anadolu Üniversitesi İİBF
Mehmet İPEK - Avukat
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Filiz KESKİN - Avukat
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri
Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mehmet KÜÇÜKKAYA – Avukat
Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öznur ONAT - Avukat
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir
Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir
Hüseyin Perviz PUR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF
Dr. Veysi SEVİĞ - Emekli- Marmara Üniversitesi İİBF - İTO Müşaviri
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Metin TAŞ - Gazi Üniversitesi İİBF
Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir
Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi
Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Hatice YURTSEVER - Celal Bayar Üniversitesi SMYO
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 110
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler....................................................................................................................... 1
Anayasa Mahkemesi’nin K. 2013/55 Sayılı Kararıyla
İlgili Değerlendirmeler
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK......................................................................................... 3
Bazı Vergi Sorunlarına Bakış
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM)
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Eda Kaya (Stj. SMMM)................................................................................................ 17
Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma
Yükümlülüğünün Kapsamı
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) ........................... 47
Malî Gelişmeler ........................................................................................................... 61
Danıştay Kararları.................................................................................................... 393
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları.......................................................... 395
Danıştay Daire Kararı ................................................................................................. 405
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 409
Yargıtay Hukuk Daire Kararları ................................................................................. 411
Yargıtay Ceza Daire Kararları .................................................................................... 417
İdari Görüşler ........................................................................................................... 421
Muktezalar (Özelgeler) Listesi ................................................................................... 423
Muktezalar (Özelgeler) ............................................................................................... 425
Resmî Gazete Özetleri .............................................................................................. 433
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 443
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ................................................... 484
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini............................................................ 485
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ..................................................................... 487
LEGALBANK ABONELİK FORMU........................................................................ 488
JOURNAL OF FISCAL LAW
Volume: 10 / Issue: 110
Year: 2014
Articles ........................................................................................................................... 1
Evaluations Regarding the K.2013/55 Numbered Decision of the
Constitutional Court
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK......................................................................................... 3
A Prospect at Some of the Tax Problems
Dr. Mustafa ALPASLAN (CPA)
Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN
Eda Kaya (Intern CPA)................................................................................................. 17
Scope of the Obligation to have a Ministry Representative
Present at the Board of Directors’ Meetings
Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology
Chief Inspector) ............................................................................................................ 47
Fiscal Developments ................................................................................................... 61
Council of State Decisions ........................................................................................ 393
Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decisions................................ 395
Council of State Chamber Decision............................................................................ 405
Court of Cassation Decisions ................................................................................... 409
Court of Cassation Civil Chambers Decisions............................................................ 411
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions ....................................................... 417
Administrative Opinions .......................................................................................... 421
Tax Rulings List ......................................................................................................... 423
Tax Rulings................................................................................................................. 425
Abstracts of Official Gazette.................................................................................... 433
Important Information............................................................................................. 443
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS..................................... 484
Index of High Courts’ Decisions.............................................................................. 485
Index of Related Law Code Articles........................................................................... 487
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ............. 488
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Anayasa Mahkemesi’nin K. 2013/55 Sayılı Kararıyla İlgili Değerlendirmeler
Evaluations Regarding the K.2013/55 Numbered Decision of the
Constitutional Court
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
* Bazı Vergi Sorunlarına Bakış
A Prospect at Some of the Tax Problems
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM/CPA)
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN
Eda Kaya (Stj. SMMM/Intern CPA)
* Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma
Yükümlülüğünün Kapsamı
Scope of the Obligation to have a Ministry Representative Present at the Board
of Directors’ Meetings
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
H
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN K. 2013/55 SAYILI
KARARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
(EVALUATIONS REGARDING THE K.2013/55 NUMBERED DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT)
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK*
ÖZET
Anayasa’nın 73(4). maddesine göre, “…Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde
kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar
Kuruluna verilebilir.” Bu çerçevede oran konusunda kanunla düzenleme yapılması
zarureti sınırları kanunla belirlenmek suretiyle Bakanlar Kurulu’na verilebilmektedir.
İstisna ve muafiyetler konusunda söz konusu yetkinin Bakanlar Kurulu tarafından
kullanılması, kanunla bu yetki verilse dahi, hukuka aykırı iken bu yetkinin, Bakanlar
Kurulu haricinde başka bir makama ve somut olayda olduğu şekilde belediye
meclislerine verilmesi Anayasa’ya aykırıdır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, resim, harç, Bakanlar Kurulu, yetki, hukuka
aykırılık, anayasaya aykırılık.
ABSTRACT
Under Article 73(4) of the Constitution: “....regarding the provisions of
exemptions, exceptions, and discounts, and ratios, of taxes, photographs, filing fees,
and similar monetary obligations, the power to make changes within the upper, and
lower limits defined by law, may be delegated to the Council of Ministers.” Within this
framework, this power is delegated to the Council of Ministers, under the condition
that the limits of the ratio is regulated by law. For the Council of Ministers to use the
afore mentioned power regarding exceptions, and exemptions, would be against the
law, even if this power is delegated by law. When this is the case, the same power may
not be delegated to another authority-to the town councils, as it was the situation in the
material case at hand. This is against the Constitution.
Keywors: Tax,
unconstitutionality.
levy,
legal
fee,
***
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
cabinet
council,
warrant,
illegality,
4
Anayasa Mahkemesi’nin K. 2013/55 sayılı Kararıyla İlgili Değerlendirmeler
“...
Anayasa Mahkemesi’nin 10.4.2013 karar tarihli E.2012/158, K.2013/55 sayılı
kararı 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. İzmir 1. Vergi
Mahkemesi tarafından itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne götürülen
uyuşmazlıkta, 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 60.
maddesinin Anayasa’nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline
karar verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu madde 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı
“Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” un 20. maddesiyle değiştirilmiş bulunan maddedir.
Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu inceleme sonucunda iptali istenen maddenin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine oyçokluğuyla karar vermiştir.
Değerlendirmeler
1. ‘Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı’nın miktarı 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda yer alan alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla belediye
meclislerince belirlenmektedir.
“...
9. Bu düzenleme kapsamında, 18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 21.10.2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile, ve yine vergi hukuku ilkelerinden çok uzak bir biçimde, 19.5.2013 tarihinden
geçerli olmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe giren harç tutarları aşağıdaki gibidir.
...”
Makalenin devamına, dergimizin Şubat 2014 tarihli
110. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 110 / Yıl: 2014
H
BAZI VERGİ SORUNLARINA BAKIŞ
(A PROSPECT AT SOME OF THE TAX PROBLEMS)
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM/CPA)
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN
Eda Kaya (Stj. SMMM/Intern CPA)
ÖZET
Bu çalışmada: asıl amme borçlusu nezdinde amme alacağı kesinleştirilmeden
ikincil amme borçlularının banka hesaplarına e-haciz uygulanması, vergi hukuku
uygulamasında ihbarname prensibi, vergi uygulamasında tebligat işlemlerinde ve
ortaya çıkan bazı sorunlar ve vergide yürütmenin durdurulması kararları ve etkileri
(özel esaslardan genel esaslara geçiş) konularında mevcut düzenlemeler ve uygulamada
karşılaşılan sorunlar ortaya konularak yargı kararları kapsamında çözüm önerileri
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Amme borçlusu, amme alacağı, ihbarname prensibi, vergi
uygulaması, tebligat işlemleri, yürütmenin durdurulması, özel esaslar, genel esaslar.
ABSTRACT
In this study we look at the existing regulations on the following subjects:
application of e-attachment on bank accounts of the secondary public borrowers,
before the public debt is solidified by the main public borrower; principle of notice in
the implementation of tax law; some emerging problems regarding the application of
tax, notice procedures; and decisions of stay of execution regarding tax, and their
implications (transition from special matters, to general matters). We also examine the
problems, which we encounter in practice, and suggest possible solutions within the
scope of the judicial decisions.
Keywords: Public debtor, public receivables, notice principles, tax practice,
notice procedures, supersedeas, proper principles, common principles
***
“...
Mükelleflerin haciz bildirisini tebliğ alan bankaya herhangi bir borcu olmadığı
halde sadece kullanılabilir kredi limitlerine e-haciz uygulanması da bu uygulamanın
aksayan yönlerinden biridir. Örneğin, bir mükellef, çocuğunu özel bir eğitim kurumuna
ya da vakıf üniversitesine kaydettirdiğinde, öğrenim ücretini taksitle ödemeyi tercih
ederse eğitim kurumlarının anlaşma yaptıkları banka, mükellefe öğrenim ücreti tutarı
kadar kredi açmaktadır. Amacı mükellefin çocuğunun öğrenimini finanse etmek olan
bu krediye de blokaj konulabilmekte mükellefler zor durumda kalmaktadır. Bu
uygulama özellikle çocukların temel haklarından bir olan eğitim hakkını zedelemektedir.
Ülkeler, kamusal hizmetlerin sunumu ve finansmanında daha etkin ve daha hızlı
sonuçlar almak için teknolojik gelişmelerden faydalanmaktadır. Kamu hizmetlerinin
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bazı Vergi Sorunlarına Bakış
6
finansmanında vergi gelirlerinin payı oldukça büyüktür. Vergisini zamanında
ödemeyen mükellefleri tespit edip, kamu alacağını tahsil etmek devletin görevlerinden
biridir. E-devlet olma yolunda önemli adımlar atan ülkemizde, vergi idaresi de ciddi
çalışmalar yürütmektedir. E- haciz uygulaması oldukça yeni bir uygulamadır ve pek
çok vergi mükellefi bu uygulamadan habersizdir. Her yeni uygulamada olabileceği gibi
e-haciz uygulamalarında da sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların önemli bir kısmı
bankaların hatalı uygulamalarından kaynaklanmıştır. Bu konuda Gelir İdaresi
Başkanlığı’na yapılan başvurular üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Bankalar
Birliği’ne bir özelge göndererek bankaların dikkat etmesi gereken konulara açıklık
getirmiştir.
....
Uygulamada çoğu zaman tebliğle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin
şirket temsilcisinin ikamet ettiği apartmanın kapıcısına yapılan tebligat usule uygun
görülmemektedir.21 Keza mükellefin yıllar önce boşandığı, ayrı yaşayan eşine tebligat
yapılamayacaktır. Tebligatın usule uygun şekilde yapılması zorunludur. Tebligat
usulsüz yapılsa bile, ilgilinin bilgisine girmesi durumunda o tarih itibariyle geçerli
kabul edilir.3 İlanen tebligatın usulüne
uygun yapılmaması halinde, vergi alacağı
kesinleşip, ödenecek aşamaya gelemez.4 Defter ve belgelerin vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara ibraz edilmemesi resen takdir nedenidir. Ancak, yazının mükellefe
hukuki ve ticari yönden bağı olmayan kişiye tebliği durumunda resen takdir koşulları
gerçeklememiş
sayılır. Mükellef istemedikçe vergi dairesi içerisinde mükellefe tebligat
yapılamaz.5 Vergi dairesinde mükellefe tebligat yapılabilmesi için mutlak surette ilgilinin
rıza göstermesi zorunludur. Aksi halde mükellefin iş yerinde veya ikametgahında tebligat
yapılacaktır. Diğer yandan, mükellefin muhasebecisine doğrudan tebligat yapılamaz.
Çünkü, muhasebeci mükellefin personeli veya müstahdemi değildir. Mükellefin
muhasebecisinin tebliğ evrakını teslim alabilmesi için mutlak surette özel vekaleti olmalıdır.
Aksi halde, muhasebeciye yapılan tebligat geçersizdir....”
Makalenin devamına, dergimizin Şubat 2014 tarihli
110. sayısından ulaşabilirsiniz
1
Dnş. 11. D. nin 6/11/1996 tarih ve E:1995/3886-K:1996/3902 sayılı kararı.
Dnş. 4. D. nin, 2/10/1996 tarih ve E:1996/3200-K:1996/3462 sayılı kararı.
3
Dnş. 4. D. nin 8/10/1996 tarih ve E:1995/4981-K:1996/3474 sayılı kararı.
4
Dnş. 4. D. nin 12/5/1999 tarih ve E:1998/1650-K:1999/1967 sayılı kararı.
5
Aynı görüş için bkz. ÜREL Gürol, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye
ve Hukuk Yayınları, Ankara, Mart 2007, s.188-200.
2
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 110 / Yıl: 2014
H
GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI∗
(SCOPE OF THE OBLIGATION TO HAVE A MINISTRY REPRESENTATIVE
PRESENT AT THE BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
ÖZET
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu, herhangi bir ayrıma gitmeksizin, anonim ile
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin tümünün ve ortak sayısı yirmiden fazla
olan limited şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin bulunmasını şart
koşmakta, bu şarta uyulmadan alınan genel kurul kararlarını geçersiz saymakta idi. 6102
sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısında da herhangi bir ayrım yapılmaksızın bütün
anonim şirketlerin genel kurullarında Bakanlık Temsilcisi’nin bulunması öngörülmüştü.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda verilen önergelerle TTK Tasarısının
Bakanlık Temsilcisi bulundurma yükümlülüğüne ilişkin düzenlemesi kapsamı daraltılarak
yasalaştı ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bakanlık Temsilcisi bulundurulacak
genel kurul toplantıları ise ağırlıklı olarak ikincil düzenlemeler ile açıklığa kavuşturuldu.
İşte bu çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu’na ve ikincil düzenlemelere göre Bakanlık
temsilcisi bulundurulması zorunlu olan ve olmayan genel kurul toplantıları ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket, Bakanlık temsilcisi, genel kurul.
ABSTRACT
Under the Act No. 6762, the Previous Turkish Code of Commerce, without any
distinctions, all of the corporations; the limited liability companies; and the limited
partnerships with more than twenty partners, were required to have a ministry inspector
present at the their board of directors’ meetings; and any decision of the Board of
Directors’ taken in the absence of this ministry inspector, would be be null, and void.
Under the proposed draft of the Act No. 6102, the New Turkish Code of Commerce,
the same requirement was provided for in the Board of Directors of all the corporations,
without any distinctions. However, the bills proposed by the Turkish Grand National
Assembly’s plenary committee, narrowed the scope of this requirement; and the bill, which
was voted into law in this way went into effect on the 1st of July, 2012. The Board of
Directors’ meetings, when the Ministry Representative must be present, were mainly
clarified by regulations.
In this study, we examine the Board of Directors’ meetings when the Ministry
Representative must, or must not be present under the Turkish Code of Commerce, and its
regulations.
Keywords: Corporation; limited company; limited liability company; Ministry
Representative; Board of Directors
***
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
8
Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma
Yükümlülüğünün Kapsamı
“...Bilindiği üzere, sermaye şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarının
yoğunlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1(TTK) 2’na
göre, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde olağan genel
kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması zorunludur
(TTK, m.409/f.1, m.565/f.2, m.617/f.1). Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan
sermaye şirketlerinde (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerde) 2013 yılına (hesap dönemine) ait olağan genel kurul toplantılarının 2014 yılının
ilk üç ayı içinde (Ocak, Şubat ve Mart aylarında), özel hesap dönemi olan şirketlerde ise
hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde –örneğin; hesap dönemi 1 Haziran-31
Mayıs olan şirketlerde Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde- yapılması gerekiyor.
...
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu, herhangi bir ayrıma gitmeksizin, anonim ile
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin tümünün ve ortak sayısı yirmiden fazla
olan limited şirketlerin olağan/olağandışı genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin
bulunmasını şart koşmakta, bu şarta uyulmadan alınan genel kurul kararlarını geçersiz
saymakta idi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise Bakanlık Komiseri yerine “Bakanlık Temsilcisi” yasal tabir olarak kullanılmış
ve uygulama alanı ETK’ya kıyasla biraz daraltılmış; Bakanlık Temsilcisinin
bulundurulması zorunlu olan haller de ikincil düzenlemeler ile açıklığa kavuşturulmuştur.
Bu düzenlemelere göre; TTK’nın 333üncü maddesi uyarınca kuruluş ve esas sözleşme
değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan şirketlerin bütün
genel kurul toplantılarında, bunların dışında kalan anonim şirketler ile TTK’nın 565inci
maddesinin ikinci fıkrasındaki yollama gereği sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine
geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması
veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme,
bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında; genel kurula
elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında; yurt
dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında ve yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay
sahipleri özel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur...
Makalenin devamına, dergimizin Şubat 2014 tarihli
110. sayısından ulaşabilirsiniz
1
2
14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çalışmamızda 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için Eski Ticaret Kanunu
manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de mer’i Türk
Ticaret Kanunu manasında TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 110 / Yıl: 2014
MALÎ GELİŞMELER
FISCAL DEVELOPMENTS
* Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(s. 63)
* Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) (s. 75)
* Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) (s. 89)
* Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) (s. 94)
* Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) (s. 109)
* Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (s. 120)
* Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) (s. 129)
* Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet
Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (s. 147)
* Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360) (s. 148)
* Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (s. 150)
* 2004 York Anvers Kuralları (s. 150)
* 2014 Yılı Yatırım Programı (s. 158)
* Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılması ile Bazı Bakanlar
Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (s. 160)
* 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) (s. 161)
* 2/1/2014 Tarihli ve 2014/5799 Sayılı Kararnamenin Eki (s. 162)
* 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı (s. 163)
* 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararları Yayınlandı (s. 203)
* Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) (s. 211)
* Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1) (s. 228)
* Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğ (V-102.1) (s. 236)
* Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) (s. 239)
* 2/1/2014 Tarihli ve 2014/5765 Sayılı Kararnamenin Eki Karar (s. 243)
* T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve
İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (s. 246)
* Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) (s. 250)
* 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz
Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (s. 267)
* Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme
ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/1) (s. 268)
* 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçiler Hakkında Karar (s. 268)
* Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği (s. 269)
* Bağımsız Denetimde Örnekleme (Bds 530) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21 (s. 303
* Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Bds 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24
(s. 304)
* Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) (s. 305)
* Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2) (s. 317)
* Kâr Payı Tebliği (II-19.1) (s. 321)
* Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) (s. 326)
* Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III48.1a) (s. 337)
* Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:24) Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III.48.4) (s. 361)
* İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25 (s. 361)
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434) (s. 362)
* Gelır Vergısı Genel Teblıgı Taslagı (Seri No: 286) (s. 366)
* 6456 Sayılı Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı (s. 369)
* Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız
Denetimi (Bds 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22 (s. 391)
Malî Gelişmeler ayrıntılı bir şekilde dergimizde yer
a l m a k t a d ı r v e 3 3 2 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARLARI
PLENARY SESSION OF THE ADMINISTRATIVE LAW CHAMBER DECISIONS
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ
KURULU
Esas No.
2013/9504
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/6238
2577 s. İYUK/10
21.10.2013
Tarihi:
ÖZETİ: Bölge İdare Mahkemesi'nce, davacının atandığı yerde göreve
başladığı 16.7.2010 tarihinin, kendisine yolluk ödenmediğini
öğrendiği son tarih olarak kabulünün gerekmekte olduğu
belirtilerek ve yapılan hesaplama sonucu, dava süre aşımı
yönünden reddedilmiş ise de, dava konusu olayda başvuru
öncesinde davacıya tebliğ edilmek suretiyle kendisine yolluk
verilmeyeceğine ilişkin bir işlemin mevcut olmaması karşısında; yolluk ödenmesi talebiyle sonradan yapılan başvuru,
2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılmış bir
başvuru niteliğini taşıdığından, bu konuda çıkan uyuşmazlıkta
atandığı yerde göreve başlama tarihinin dava açma süresi için
başlangıç olarak alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.
Kaldı ki, uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin
yasal dayanaklarını oluşturan ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde
yer alan; "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında
harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe
giren Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin
11. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli
görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin Danıştay İkinci
Dairesi'nin 28.2.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla
yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu
alabilmek için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açıktır.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ
KURULU
The Council of State’ Decisions
13
KURULU
Esas No.
Karar No.
2013/4215
İlgili Kanun/Madde
2013/4759
2577 s. İYUK/51
Tarihi:
17.09.2013
ÖZETİ: Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce, 6.12.2010 günlü onayla
atanan davacının atandığı yerde göreve başladığı tarihin, kendisine yolluk ödenmediğini öğrendiği son tarih olarak kabulünün gerekmekte olduğu belirtilerek ve yapılan hesaplama sonucu, dava süre aşımı yönünden reddedilmiş ise de, dava konusu olayda başvuru öncesinde davacıya tebliğ edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyeceğine ilişkin bir işlemin mevcut olmaması karşısında; yolluk ödenmesi talebiyle sonradan
yapılan başvuru, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılmış bir başvuru niteliğini taşıdığından, bu konuda
çıkan uyuşmazlıkta atandığı yerde göreve başlama tarihinin
dava açma süresi için başlangıç olarak alınmasına hukuken
olanak bulunmamaktadır.
Kaldı ki, uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin
yasal dayanaklarını oluşturan ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde
yer alan; "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında
harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe
sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli
görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin Danıştay İkinci
Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla
yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu
alabilmek için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açıktır.
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
7. DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2010/10241
2013/3258
11.06.2013
İlgili Kanun/Madde
4458 s. Gümrük/241
ÖZETİ: Davacı ile satıcı firma arasında yapılan ithalatçı sözleşmesinde yer alan hükümlerin değerlendirilmesinden, ceza kesilebilmesi için yasada aranan koşulların gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, satıcı ile olan ilişkinin beyan
edilmediğinden bahisle kesilen usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Danıştay kararları ayrıntılı bir şekilde, dergimizin
Şubat 2014 tarihli 110. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/17105
Karar No. 2013/25179
Tarihi:
04.07.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/366
1086 s. HUMK/428
ÖZETİ: Of Belediye Başkanlığı'nca konan haciz, idari işlem niteliğindedir. Bu haciz işlemine ilişkin başvurunun incelenmesi Vergi
Mahkemelerince yapılır ve bu mahkemelerce karara bağlanır.
O halde, mahkemece, başvurunun incelenmesi idari yargıya
ait olduğundan, yargı yolu nedeniyle şikayet dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19630
Karar No. 2013/31668
Tarihi:
18.12.2013
İlgili Kanun/Madde
2918 s. KTK/20
ÖZETİ: Taraflar arasındaki sözleşme şekil eksikliği nedeniyle geçersiz
olduğuna göre, taraflar sadece aldıklarını iade ile yükümlü
olup, geçersiz sözleşme taraflara başka hak vermez. Bu durumda, davacı ancak aracın kendisine iadesini talep edebilir.
Ayrıca söz konusu aracın trafikte halen davacı adına kayıtlı
olduğu gözetildiğinde bu araca tahakkuk edecek vergilerden
kayıt maliki olarak davacı sorumludur.
Yargıtay Kararları
16
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/7473
Karar No. 2013/7487
Tarihi:
28.06.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/44, 337
ÖZETİ: Somut olayda Afyonkarahisar/Kocatepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün 18.09.2009 tarih ve 14682 sayılı yazısıyla borçlu
şirketin 16.09.2006 tarihi itibarı ile re'sen terk ettirildiğinin
bildirilmesi, 06.02.2006 tarihinde borçlu şirketin kayıtlı adresinde yapılan haciz işlemi esnasında adresin yaklaşık 2 ay
kadar önce boşaltıldığının tespit edilmesi, sanığa ait 15.02.2012
havale tarihli dilekçede borçlu şirketin ticareti terk ettiğinin
bildirilmiş olmasıyla birlikte Afyonkarahisar Ticaret Sicil
Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 913 sayılı yazısıyla anılan
şirketin sicil kaydının açık olduğunun belirtilmiş olmasına
göre suçun oluştuğunun kabulünün gerekmesi nedeniyle,
yetkilisi sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi
hatalıdır.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
2013/17177
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/16251
25.11.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
1086 s. HUMK/428
ÖZETİ: Davacı vekili davacının oda üyelik kaydının silinmesini ve
aidat borcu olmadığının tespitini 09.07.2010 tarihinde mahkemeden istemiş, mahkemece davacının 507 sayılı Yasa döneminde odaya üyelik kaydının silinmesi hususunda bir başvurusunun bulunmadığı, 507 sayılı Yasa uyarınca üyeliğinin
devam ettiği, dolayısıyla aidat borcundan sorumlu olduğu
gerekçesiyle talep reddedilmişse de, 507 sayılı Yasa 21.06.2005
tarihinde 5362 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığından,
yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında
olaya 5362 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması ve delillerin
bu çerçevede değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken
yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi
doğru görülmemiştir.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 110 / Yıl: 2014
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
2012/10162
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
1412 s. CMUK/321
Karar No. 2013/9307
25.09.2013
5237 s. TCK/43
Tarihi:
Sanık
hakkında
düzenlenen
05.06.2008 günlü Vergi Tekniği
ÖZETİ:
Raporunda sanığın bir kısım şahıslara kazanç elde etmek
amacıyla borç para verdiğinin tespit edilmesi karşısında, raporda ismi geçen şahısların tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulup, sanıktan ivaz karşılığı borç para alıp almadıkları, almışlar ise hangi tarihlerde aldıkları, sanıkla aralarında yakın
akrabalık veya ticari münasebet bulunup bulunmadığı hususlarında açık ve net beyanları tespit edilmeden, maddede yazılı
tipik hareketin bir kez işlenmesiyle oluşan sırf hareket suçu
niteliğindeki tefecilik suçunun ne şekilde 01.06.2005 tarihinden sonra işlendiği açıklanmadan, tanıkların sanıktan ivaz
karşılığı aldıklarını iddia ettikleri borç para tarihleri gerekirse
beyanlarına yeniden başvurulmak suretiyle kesin ve net olarak
tespit edilmeden, buna göre dava zamanaşımı süresinin dolup
dolmadığı da tartışılmadan eksik araştırma ve yetersiz gerekçe
ile yazılı şekilde karar verilmesi ve ayrıca temel hapis cezası
herhangi bir gerekçe gösterilmeden takdiren denilmek suretiyle alt sınırdan tayin edildiği halde, hapis cezası yanında
tayin edilen adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının
da gerekçesiz olarak ve takdiren denilerek alt sınırın üstünde
belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/25085
Karar No. 2013/719
Tarihi:
16.01.2013
İlgili Kanun/Madde
213 s. VUK/359
647 s. MülgaCİK/4
5271 s. CMK/309
5352 s. AdliSicilK/Gç2
5684 s. SigortacılıkK/3
ÖZETİ: Hükümlünün adli sicil kaydına konu vergi kaçakçılığı (defter
ve belgeleri ibraz etmemek) suçunun 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu’nun 3. maddesinde sayılan suçlardan olup karar
tarihinde yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
uyarınca arşiv kaydından silinmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilmeden talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne
karar verilmesi yasaya aykırıdır.
Yargıtay kararları ayrıntılı bir şekilde, dergimizin
Şubat 2014 tarihli 110. sayısından ulaşabilirsiniz
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
MUKTEZALAR (ÖZELGELER) LİSTESİ
TAX RULINGS LIST
NO
KONU
11395140-105[Mük 2572012/VUK-1-...]-2048
47423198-KURUM-201202-22
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş hk.
84098128-120.07.02[822013-1]-703
Maden kaynağının işletimi ile ilgili olarak yatırılan teminat
tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate
alınıp alınmayacağı hk.
KOSGEB destekli bir eğitim projesi kapsamında emekli öğretim
üyesinin bir defaya mahsus vereceği eğitim nedeniyle elde
edeceğini gelirin arızi kazanç olarak vergilendirilip
vergilendirilemeyeceği hk.
Uygulamaya İlişkin Bilgiler dergimizde ayrıntılı bir şekilde
y e r a l m a k t a d ı r v e 8 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
RESMÎ GAZETE
ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE
01.01.2014 - 20.01.2014 Tarihleri Arası
Between 01.01.2014 and 20.01.2014
* KANUNLAR
* MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR
* BAKANLAR KURULU KARARLARI
* YÖNETMELİKLER
* TEBLİĞLER
Aylık resmi gazete özetleri dergimizde yer almaktadır ve 8
s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT INFORMATION
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (2002’DEN İTİBAREN)
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ
ORANLARI
SİGORTA PRİMİNE TÂBİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK
VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (AYLIK) (1.10.2008’den itibaren tüm
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için)
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’TEN İTİBAREN)
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI(01.09.2013’den itibaren)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI(01.09.2013’den itibaren)
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI(01.09.2013’den
itibaren)
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE
TAVAN ÜCRET TUTARLARI
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK
BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN YENİDEN DEĞERLEME
ORANLARI
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA
OLMAYANLAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI (%)
KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM
(Enflasyondan Arındırma) ORANLARI
26.07.2001’DEN İTİBAREN İHRAÇ EDİLEN HAZİNE BONOSUVE DEVLET
TAHVİLİ GELİRLERİ İÇİNİSTİSNA TUTARLARI
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANLARI 2014
(I) SAYILI TARİFE
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARLARI
ARIZÎ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARLARI
AMORTİSMAN SINIRI
FATURA DÜZENLEME SINIRI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçinZorunlu İstihdam Oranları
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLECEK ASGARİ SABİT
YATIRIM TUTARLARIYATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
HAKKINDA KARAR’A GÖRE(2012/3305 SAYILI BKK ILE 19.06.2012
TARİHİNDEN İTİBAREN)
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
VERGİ KODLARI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI (TL)
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNİ
INDEX OF HIGH COURTS’
DECISIONS
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Adli Sicil Kanunu
(5352)
Sayfa
Madde
Gç2 .............................................. 419
İdari Yargılama Usulü Kanunu
(2577)
Madde
Sayfa
10 ................................................. 395
51 ................................................. 400
Ceza Muhakemeleri Kanunu
(5271)
Madde
Sayfa
309............................................... 419
Karayolları Trafik Kanunu
(2918)
Madde
Sayfa
20 ................................................. 412
Gümrük Kanunu
(4458)
Mülga Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu (1412)
Sayfa
Madde
321 ............................................... 417
Madde
Sayfa
241............................................... 405
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
(6100)
Madde
Sayfa
Gç3 .............................................. 414
Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu (Mülga)
(1086)
Madde
Sayfa
428.......................................411, 414
İcra ve İflas Kanunu (2004)
Sayfa
Madde
337............................................... 413
366............................................... 411
44................................................. 413
Mülga Cezaların İnfazı
Hakkında Kanun (647)
Madde
Sayfa
4 ................................................... 419
Sigortacılık Kanunu
(5684)
Madde
Sayfa
3 ................................................... 419
Türk Ceza Kanunu
(5237)
Madde
Sayfa
43 ................................................. 417
Vergi Usul Kanunu
(213)
Madde
Sayfa
359 ............................................... 419
Bütün kararların bu şekilde kanun maddelerine göre arama
dizini dergimizde yer almaktadır ve 2 sayfa devam etmektedir
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
340 ¨
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
2 265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content