close

Enter

Log in using OpenID

1914 Yunanistan Müslümanları

embedDownload
1914 YILI YUNANİSTAN
MÜSLÜMANLARI
BAKİ SARISAKAL
YUN ANİSTAN MÜS LÜMAN LARI
Osmanlı Ajansı, evvelki akşam geç vakit Yunanistan arazi-i cedidesindeki
M üslümanların ahvaline dair Selanik muhabirine gönderilmiş uzun ve mufassal bir mektubu
tebliğ etti. Bu mektubu aşağıda derç ediyoruz:
“ İlk Balkan Muharebesinde Bulgarlar tarafından işgal edilen havalideki M üslümanlar
vatanı terke ve hicrete mecbur olmuşlar idi. Bu günde Yunanistan’a terk edilen arazideki
M üslümanlar hicrete mecbur oluyorlar. M al ve mülkleri müsadere, istirahat ve asayişleri ihlal
edilen köylüler bu ahvale rağmen yurtlarını terk etmemek için sabretmişlerse de mruz
oldukları envai mezalim ve tehdidat karşısında hicrete mecbur oluyorlar. Demirhisar kazası
M üslümanları tamamıyla hicret etmişlerdir.
Demirhisar
Diğer havali ahali-i İslamiyesi dahi hicrete hazırlanmaktadırlar. Şimdiye kadar vuku
bulan müracaatlar, protestolar hiçbir netice vermemiştir. Hükümeti mahalliyenin atalet ve
bataiyatı hırsız çetelerine, askerlere vasıh bir meydanı faaliyet ihzar ediyor. Yeni Sırbistan
ahali-i İslamiyesi’de son zamanlarda bir takım kanunu tedbirlere maruz bulundurulmaktadır.
Selanik’e her gün gerek şimendiferlerle gerek maşiyah birçok muhacir gelmektedir.
Selanik Üst Mahalle
Şubat’ın son haftasında Piriştina, Volçetrin ve mevkii saireden gelen muhacirinin
miktarı yüz binlere baliğ oluyor. Bunlar kendilerinin maruz oldukları hakaret ve sui
muamelatın ahval adiyeden addedildiğini söy lüyorlar.
Selanik’te dahi önemli sayıda adam hiçbir sebep olmaksızın tevkif ediliyor. Buda şehir
ahali-i İslamiyesini dehşete düşürüy or. M akedonya’da takip edilen politika, M üslümanları her
nevi cebir ve tazy ik ile muhacerete icbar maksadıyla matuftur. Hariçten celp edilen Yunan
muhacirlerinin mal ve mülke ve refaha nail olmaları için M üslümanlara karşı bila iltizam
müşkülat ifa ediyor. Bunların hayatı tahammül fersa bir hale getiriliyor.
Bir hafta zarfında sekiz bine yakın biçare Selanik’i terke mecbur olmuştur. Bu
hareketten maksat ise M üslümanları mal ve mülklerini terke mecbur etmek ve bunların yerine
uzak veya yakından celbedilen Yunanlıları kame eylemektir. Selanik hapishaneleri
M üslüman mevkuflarla doludur. Bunlar anlaşmaya ve teminat mütemadiye ye rağmen tahliye
edilmemişlerdir. Bunlar aylardan beri mevkuf bulunuyorlar. Birkaç parası olanlar
serbestîlerini istihsale muvaffak oluyorlar.
Haftada iki defa gelen vapurlar bu muhacirleri alarak Anadolu’nun muhtelif
noktalarına sevk ediyorlar. Hariçten sevk edilen Yunanlı muhacirler Selanik’e gelir gelmez
bu şehirde M üslümanlara ait olan haneleri boş bulunca zapt ve işgalden çekinmiyorlar.
Emlak sahipleri memurlara müracaat edince: “Ne yapalım yunanlıları sokakta
bırakamayız ya! “ cevabını alıyorlar.
Demirhisar, Avrethisar, Serez, Langaza, Karacaabad ahali-i İslamiyesinin büyük bir
çoğunluğu hicret etmişlerdir. Diğerleri de hicrete hazırlanıyorlar. Karacaabad’daki kırk bin
M üslüman kendi selametleri için firardan başka bir çare bulamıyorlar. Kılkış’ta Müslümanlara
karşı sui muamelat ahvali adiye kabilindendir. M ütecavizler M üslümanlara ait emval ve
emlaki gasp etmekle iktifa etmeyerek biçarelerin namuslarına, ailelerine bile tecavüz
ediyorlar. M emurin mahalliye vuku bulan şikayeti nazarı itibara almıyor.
Serez’de harp esnasında tahribattan korunabilmiş İslam mektepleri bugün
yekdiğerlerine müteakip Yunan Mektepleri veyahut hastaneleri haline getirilmişlerdir. Yunan
asker ve aileleri emlak evkafı hiçbir şeyi tediye etmeksizin zapt ve işgal eyliyorlar.
Yunan asker ve jandarmaları M üslüman emlak sahiplerini hanelerinden tard ederek
kendileri yerleşiyorlar. Camilere, medreselere, kabristanlara, mehaza M üslümanları tahkir için
beygir veya hayvanat saire konuluyor. M utasarrıfın bu ahvali men için hiçbir yapmak
istemediğini söy lemek zaid olur. M utasarrıf, vali-i umumiden talep ettiği talimatın henüz
gelmediğini beyan ile iktifa ediyorlar.
Serez Rum Hastanesi
Bazı defada memurin askeriyeye müracaatlarını tavsiye ediyor. Bu memurin ise vuku
bulan şikayetlere aldırmıyor. M emurin mülkiyenin gayretkeşliği, mugayir kanun ve ve
insaniyet olan bu ahvali teşvikten başka bir işe yaramıyor.
Selanik’te bir M üslüman ailesine avdet etmekte iken yolda Yunanlılar tarafından
kendisine saldırılmış ve epeyce dövüldükten sonra soy ulmuştur. Bir jandarma ve sivil
tarafından tenha bir sokağa götürülerek merhametsizcesine dövüldükten sonra kesesi ve saati
aşırılmıştır.
Yanya’nın sükutu münasebetiyle icra edilen merasimde İslam anasırı aleyhine
nümayişler icra edilmiştir. Bir takım Selanik sokaklarını dolaşarak Donanma, Epir Harbi,
Yunan İskânı M uhacirini menfaatine iane toplayarak mukabilin de haçlar tevzii etmişlerdir.
Haçları göğüslerine takmaktan imtina eden M üslümanlar sui muamele ve hakarete
maruz kalıyorlar idi. Zağolyo köyünde Duyunu Umumiye memurlarından biri darp edilmiştir.
Drama’da tütünün beher kıyyesine donanma menfaatine bir kuruş rüsum vazedilmiştir. Vuku
bulan tazy ikat ve tehdidat, tacirler ile müstahsillerden ekserisini buna itaate mecbur etmiştir.
M üslümanların elinden mal ve mülklerini almakla servet edinen Yunanlıların tabi şikayete
hakları yoktur. Fakat her türlü tecavüzat ve taarruzata maruz kalan M üslümanlar bundan son
derece müteessir ve mağdurdurlar.
Serez’de dahi aynı hal caridir. Burada dahi tütünün beher okkasına bir kuruş rüsum
vazedileceği zannolunuyor. İttihat Vapuru hadisesi memurin mahalliyenin ne derece mazur
bir gayretkeşlik gösterdiklerini ispat ediyor. Sefine Selanik Limanına lenderengez olduğu
sırada süvarisi Yunanistan’dan genle muhacirlerden birkaç M ecidiye fazla aldığı bahanesiyle
tevkif edilmiştir. M umaileyh birkaç saat sonra cebindeki tabancasını ve zabitler tarafından
istenilen paraları verdikten sonra tahliye edilmiştir. Bu gibi ahvalden müteessir olan İslam ve
M usevi tüccarı ticarethanelerini Türkiye’ye nakil etmeye hazırlanıyorlar.
Serez Cemaati islamiyesi, kendi
teşkil ve şahşiyet maneviyesini tasdik
eden anlaşma ahkâmına istinaden
şikayetini uzun bir muhtıra ile
M utasarrıfa bildirmişlerdir.
Ne o kafa, ne de eşhası
hususiyeye ait emval ve emlak iade
edilmemiştir.
Tecavüzler
devam
etmektedir.
Cemaati İslamiye, kendilerinin
tabi bulundukları ahval ve şerait
hasebiyle
muhacerete
mecbur
olacaklarını mutasarrıfa bildirmişlerdir.
M utasarrıf bundan üzüntü duyduğunu
fakat hariçten celp edilen iki yüz bin
Yunanlının, M üslüman
anasırının
muhaceretinden mütevellit boşluğu
imlaya kâfi geleceğini beyan etmiştir.
M akedonya’da,
Yunan
anasırının gayrı ahaliye karşı reva
görülen mezalim, Osmanlı Hükümeti
dahilinde efkarı umumiyeyi azap ve
1
elim surette müteessir etmektedir.
Selanik Mevlevihanesi
1
Peyam 2 Nisan 1914
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content