close

Enter

Log in using OpenID

(24 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Yasak kalktý, STK’lar mutlu
Hemþehrimiz Nesimi
Yetik’in büyük baþarýsý
Uluslararasý Altýn Koza Film
Festivali'nde En Ýyi Film
Ödülü"ne yönetmenliðini
hemþehrimiz Nesimi Yetik'in
yaptýðý "Toz Ruhu" filmi layýk
görüldü.
* HABERÝ 9’DA
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet
Platformu tarafýndan yapýlan basýn
açýklamasýnda, özgürlükler
konusunda yapýlan ve yapýlacak
olan tüm çalýþmalarda hükümete
destek verecekleri belirtildi.
* HABERÝ 7’DE
Özgür Der
teþekkür etti
* HABERÝ 3’DE
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarý açýklama yaptý.
‘Ortadoðu’da kaos
IÞÝD’i doðurdu’
ÇORUM
24 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný
Tahir Eþkil, Orta Doðu’da olup biten
geliþmelere seyirci kalanlarýn IÞÝD’in
doðmasýna neden olduðunu vurguladý.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Tahir Eþkil
* HABERÝ 5’DE
‘Çorum için çalýþacaðýz’
Son yayýnlanan Valiler Kararnamesi
ile Çorum'a atanan Vali Ahmet Kara,
göreve baþlamadan önce AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret etti.
Ýskilip Kaymakamlýðýnýn destekleri ile modern ve
organik çilek üretimine baþlandý.
Çorak topraklar
çilekle hayat buldu
* HABERÝ 7’DE
Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý
Þeyh köyünde üç yýl önce Ýskilip
Kaymakamlýðýnýn destekleri ile
modern ve organik çilek
üretimine baþlandý.
Aslý’dan 19 gündür
haber alýnamýyor
* HABERÝ 4’DE
Çorum'un
Osmancýk
Ýlçesi'nde Aslý
Solakel'den (18),
19 gündür haber
alýnamýyor.
Ailesi kýzlarýnýn
hayatýnda
endiþe ettiðini
belirterek polise
kayýp
baþvurusunda
bulundu.
* HABERÝ 9’DA
Vali Ahmet Kara, göreve baþlamadan önce Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Aslý Solakel
Týra çarpan
sürücü öldü
Kýrýkkale'de
önünde
seyreden
saman yüklü
TIR'a çarpan
ve altýna giren
otomobilin
sürücüsü
Ceyhun
Çimen(24)
öldü.
* HABERÝ
9’DA
Ceyhun Çimen
Ambulansýn önünü kesip
saðlýkçýlarý dövdüler
Çorum'un Kargý ilçesinde 112
Acil Saðlýk ekiplerinin kullandýðý
ambulansýn önünü kesen
þahýslar saðlýk çalýþanlarýný
hastanelik etti. * HABERÝ 8’DE
Çorum’da bir ilk!
Metropol’den ‘Sanal Maðaza’
Metropol Alýþveriþ
Merkezi,
Çorum’da bir ilke
daha imza atarak
‘Sanal Maðaza’
uygulamasýný
hayata geçirdi.
Ýnternet üzerinden
market alýþveriþi
imkaný sunan
sistem, Metropol
Gýda Sanayi ve
Dýþ Ticaret A.Þ.
Genel Müdürü
Celal Gönül
tarafýndan
tanýtýldý.
* HABERÝ 10’DA
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ,
Çorum’da 42 bin adet kurbanlýk hayvan bulunduðunu
42 bin kurbanlýðýmýz var
4 Ekim’de kutlanacak olan
Kurban Bayramý vesilesi ile
ibadet amacýyla kesilecek
kurbanlýklar Çorum pazarlarýnda
görücüye çýktý.
* HABERÝ 6’DA
Metropol Genel Müdürü Celal Gönül, ‘Sanal Maðaza’nýn avantajlarýný anlattý.
Çorum TAÇ’landý
Taç Fabrika
Satýþ
Maðazasý dün
Çorum’da
açýldý.
Ankara Yolu
Bulvarý 4.
kilometre
numara 21’de
gerçekleþen
açýlýþa ilgi
büyüktü.
Hastane inþaatýnda
yaralandý
Çorum’un Kargý ilçesinde
çalýþtýðý hastanenin inþaatýndan
düþen iþçi yaralandý.
* HABERÝ 8’DE
Taç, Çorum'daki ilk maðazasýný Ankara Yolu Bulvarý’nda hizmete sundu.
* HABERÝ
11’DE
Akkaraman Irký Sürü Islah Projesi Koç daðýtým kura çekiliþi
Üreticiler Koç’landý
Akkaraman Irký Sürü Islah
Projesi Koç daðýtým kura çekiliþi
yapýldý.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Gençler matematikte yarýþtýlar
H
itit Üniversitesi II. Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý düzenledi.
Geleceðin teminatý olan gençlere bilimi ve matematiði daha fazla sevdirebilmek amacýyla yürütülen
ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda desteklenen “Gençlerle
Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk” projesinin
bir bölümü olan “II. Liselerarasý Matematik ve Zeka
Oyunlarý Yarýþmasý” Fen-Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleþtirildi.
Matematik Bölümü tarafýndan organize edilen ve
Milli Eðitim Müdürlüðü’nün katkýlarýyla gerçekleþtirilen yarýþmaya merkez ilçelerde yer alan 15 okuldan çok sayýda öðrenci katýlýrken, katýlýmcýlara matematik ve zekâ oyunlarýndan oluþan toplam 8 soru
soruldu.
“Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk” isimli proje 25 Eylül 2014 Perþembe günü
Fen Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenecek olan
konferans ve yarýþmada
dereceye giren öðrencilere
ödüllerinin verilmesinin
ardýndan sona erecek.
Hitit Üniversitesi II. Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý düzenledi.
Haber Merkezi
Üniversiteler AB standartlarýnda denetlenecek
Y
ÖK, üniversitelerin program ve kurum bazýnda yeterliði ve yetkinliðini AB standartlarý çerçevesinde
periyodik olarak takip edecek, kalite deðerlendirmesi
yapacak. YÖK bünyesinde oluþturulan Yeterlilikler, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Komisyonu (YÖKAK)
ile üniversitelerin program ve kurum bazýnda yeterliði
ve yetkinliði Avrupa Birliði standartlarý çerçevesinde
periyodik olarak takip edilecek, akademik kriterlerle incelenerek "kalite" deðerlendirmesi yapýlacak.
YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, AA
muhabirine yaptýðý açýklamada, YÖK'ün yükseköðretimde kalite gibi çok önemli bir iþlevi olduðunu belirterek, AB standartlarý çerçevesinde yükseköðretimdeki
büyümeye paralel bir þekilde ulusal düzeyde YÖK,
MEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu iþbirliðiyle Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) yönetmeliðinin hazýrlandýðýný anlattý.
Yönetmeliðin Bakanlar Kurulu kararýyla önümüzdeki bir iki ay içinde yayýmlanmasýyla, üniversitelerin
bazý yükümlülükler altýna gireceðini belirten Çetinsaya,
yönetmelik gereði yeterlilikler, kalite güvencesi, akreditasyon, denklik ve önceki öðrenmenin tanýnmasý gibi
süreçlerin daha sistematik bir þekilde takip edileceðini
ifade etti. Çetinsaya, bu kapsamda YÖK nezdinde de
idari ve fonksiyonel yapýnýn kurulmasý gerektiðini söyledi.
Kalite sürecinin kurumsallaþmasý adýna bu çalýþmalarý yürütecek bir komisyon oluþturduklarýný aktaran
Çetinsaya, “Yükseköðretimde bir büyüme söz konusu.
Bu sürecinin kaliteyle taçlandýrýlmasý gerekiyor. Bu
kapsamda kalite çerçevesinde yapýlan tüm çalýþmalarý
bir þemsiye altýnda toplamak, bir sistem içerisine oturtmak için YÖKAK'ý kurduk” diye konuþtu. Komisyonun
13 kiþiden oluþacaðýný ve baþkanlýðýný da Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Metin Toprak'ýn yapacaðýný anlatan Çetinsaya, YÖKAK'ýn, TYÇ doðrultusunda, kalite baþlýðý altýnda toplanan bütün konularda
koordinasyonu saðlayacaðýný, yükseköðretimin yeniden
yapýlanma alanýndaki ulusal ve uluslararasý geliþmeleri
izleyeceðini ve uygulamayý yönlendirecek politika tedbirlerini, eylem baþlýklarýný oluþturacaðýný söyledi.
Komisyonun, politika tedbirlerini yükseköðretim
kurumlarýnýn gündemine nasýl dahil edileceði konusunda da çalýþmalar yapacaðýný anlatan Çetinsaya, þunlarý
BAYRAMA
ÖZEL
SÝPARÝÞLERÝNÝZ
ALINIR
BAKLAVALAR
*
*
*
*
HAS BAKLAVA
GÜL BURMA
SIKMA
DÝLBER DUDAÐI
SU BÖREÐÝ
* KIYMALI
* PEYNÝRLÝ
EKMEK ARASI
VE SANDVÝÇ ARASI
(Ç.HAK:2726)
* SUCUK
* KÖFTE
* TAVUK
* SOSÝS
* CÝGER
ALO PAKET : 224 45 97
kaydetti:
"Yani bu komisyonla biz üniversitelerimizi artýk
sadece kuruluþ aþamasýnda deðil süreç içerisinde de kalite deðerlendirmesine tabi tutacaðýz. Üniversitelerimizi
Avrupa Birliði standartlarý çerçevesinde inceleyerek, verilen izinlere uyup uymadýklarý, eðitimleri, yetiþtirdiði
öðrencileri yani tüm süreci ve çýktýsýný da sistematik bir
þekilde, kriterler çerçevesinde denetleyeceðiz. Komisyon hem Bolonya Süreci, hem de mevcut sistem ve
Mesleki Yeterlilikler Kurumu çerçevesinde kalite süreçlerini koordine edecek ve bize anlamlý bir kalite sistemi
önerisi getirecek. Böylece biz de yükseköðretimde nihai
kalite modelini tespite çalýþacaðýz. Gerekli yasal düzenlemeler konusunda önerilerimizi sunacaðýz. Bu kapsamda yükseköðretimde kalite sürecini yürütecek olan Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜDEK) gibi baðýmsýz akreditasyon
kuruluþlarýna lisans verilecek."
YÖKAK Baþkaný Toprak: "Deðerlendirmeden geçenlerin tanýnýrlýðý kolay olacak
YÖKAK Baþkaný Prof.Dr. Toprak ise Türkiye'deki
üniversitelerin eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinin Baþkanlýk tarafýndan 3 komisyonla takip edildiðini ifade
ederek, YÖKAK'ýn üniversiteleri ve diðer yükseköðretim kurumlarýný yeterlilik, kalite güvencesi ve akreditasyon bakýmýndan uluslararasý ölçütler çerçevesinde deðerlendireceðini belirtti.
YÖKAK'ýn, YÖK'ün akademik dünyaya ve eðitim
faaliyetlerine yönelik yetki ve sorumluluklarýný YÖK
adýna takip eden, deðerlendiren, önerilerini Baþkanlýða
raporlayan bir uzmanlar heyeti olarak çalýþacaðýnýn altýný çizen Toprak, ulusal düzeyde, kalite için idari ve
fonksiyonel uygun bir yapýlanmayla, YÖK'ün sorumluluðundaki kalite, yeterlilikler ve akreditasyon konularýnda, YÖK'ün bir aygýtý olarak çalýþacaðýný söyledi.
YÖK'ün, üniversiteler kurulurken ön lisanslamayla eðitim izni verdiðini anýmsatan Toprak, "Üniversitelerin eðitim sürecinde asgari gerekli koþullarýný kaybetmeleri halinde; YÖK'ün, bazý bölüm veya fakültelere
öðrenci alým iznini iptal etme ya da kontenjanlarýný geçici olarak askýya alma gibi yaptýrýmlarý var. Bu kapsamda eðitim sürecinin denetimi için üniversitelerin,
program bazýnda ve kurum bazýnda yeterliði ve yetkinliði yýllýk olarak periyodik takip edilecek" þeklinde konuþtu.
Toprak, YÖKAK'ýn kendi yönetmeliði çerçevesinde geliþtirdiði þablonlardaki kriterlere göre eðitim programlarýnýn eðitimlerini, akademik performanslarýný, ölçme ve deðerlendirme sistemlerini, iç kalite güvence sistemlerini, baþta öðrenci ve öðretim elemanlarý olmak
üzere paydaþlarla iliþkilerini ve paydaþ deðerlendirmelerini eðitim süreçlerine içerilmesi hususlarýnýn deðerlendirileceðini belirtti.
Bu kriterlerin Türkiye'nin de üyesi olduðu Avrupa
Yükseköðretim Alaný'ndaki (AYA) ölçütlerle uyumlu
olacaðýný belirten Toprak, sözlerini þöyle sürdürdü:
"YÖKAK deðerlendirmelerinden baþarýyla geçen
kurum ve programlarýn, diplomalarý hem Türkiye’deki
hem de yurt dýþýndaki üniversitelerde tanýnýrlýðý çok daha kolay olacak. Diplomalarýn tanýnmasý ve denklik iþlemleri çok daha sistematik ve merkezi bir veri tabanýna
dayalý olarak yapýlacak. Asgari ölçütleri saðlayamayan
programlar veya kurumlar YÖK Baþkanlýðýna bildirilecek."
YÖKAK’ýn kurulmasýyla, 2005'te kurulan ancak
bugün faal olmayan YÖDEK'in laðvedileceðini aktaran
Toprak, YÖKAK ile YÖK’ün üniversitelere kalite konusunda daha kurumsal bazda rehberlik ve danýþmanlýk
yapmasý imkaný doðacaðýný sözlerine ekledi. (A.A.)
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Rektör’e veda ziyareti
V
ali Sabri
Baþköy, Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý makamýnda
ziyaret etti. Ziyarette
Genel Sekreter Erdal
Kanýk da hazýr
bulundu.
Üniversitenin
Çorum için çok
önemli olduðunu ve
bu manada ciddi
katkýlarýn yapýldýðýný
belirten Baþköy,
“Hitit
Üniversitesi’nin her
geçen gün daha da
geliþeceðine olan
inancým tamdýr”
dedi.
Ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Rektör Alkan
da, “Sizler gibi güzel
insanlarla çalýþmak
çok keyifliydi,
Üniversitemize ve
Çorum’a büyük
katkýlarýnýz
oldu”diye konuþtu.
Haber Merkezi
Rektör Alkan, Vali Baþköy’e
desteklerinden dolayý teþekkür etti.
MÜSÝAD’tan Baþköy’e ziyaret
M
üstakil
Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD)
yöneticileri son
kararnameyle
Merkez Valisi olan
Sabri Baþköy’e veda
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Rumi
Bekiroðlu, Engin
Býyýkoðlu, Þükrü
Türkoðlu, Lemzi
Çöplü ve Genç
Müsiad Baþkaný
Alper Týðlý hazýr
bulundu.
MÜSÝAD
yöneticileri
Müsiad’ýn Çorum’da
þubeleþmesinde
verdiði destekten
dolayý Baþköy’e
teþekkür etti. Her
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
zaman yatýrýmcý ve
iþadamlarýmýzýn
yanýnda
bulunduðunu
belirten Vali Baþköy,
"Ýþ adamlarý ve
yatýrýmcýlarýmýzýn,
karþýlaþtýklarý
sorunlarýnýn
giderilmesinde,
onlarýn dünya
ticaretini
tanýmasýnda, ulusal
ve uluslararasý
þirketlerle iþ
baðlantýlarýnýn
kurulmasýnda
MÜSÝAD gibi Sivil
Toplum
Kuruluþlarý'nýn
önemli katkýlarý
olmaktadýr. Sizlerin;
yaptýðýnýz yatýrýmlar
ve çalýþmalarla
Çorum’u daha da
ileri düzeye
taþýyacaðýnýza
inanýyor, baþarýlar
diliyorum.” dedi.
Haber Merkezi
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði yöneticileri Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Özgür Der
teþekkür etti
Ö
zgür Der Çorum Þubesi
bettiklerinin, yenildiklerinin
Baþkaný Bülent Gökaltýný kalýnca çiziyor; buna
göz, ortaöðretimde baþörtümukabil inanan, hakký ve
sü yasaðýný kaldýran hüküsabrý tavsiye edenleri muvafmet üyelerine teþekkür etti.
fak kýldýðý için Rabbimize
hamd ediyoruz.
Gökgöz, yaptýðý yazýlý
açýklamada, Bakanlar KuruVe inanýyoruz ki, bu
lu uzun bir zamandýr bekledüzenlemeyle Türkiye sadenen, talep edilen, artýk zaruri
ce, on yýllardýr süregelen ve
hale gelmiþ bulunan adýmý
her dönemde binlerce okulda
attý ve kýz öðrencilerin okulsayýsýz öðrencimizi ve onlalarýna baþörtülü þekilde derýn ailelerini maðdur eden bir
Bülent Gökgöz
vam etmelerini engelleyen
dayatmadan kurtulmuþ olmakyönetmelik maddesini yürürlükten kaldýrla kalmýyor. Ayný zamanda, Ýslami kimliðidý. MEB Yönetmeliðinin deðiþtirilerek bamize düþmanlýk temelinde inþa edilmiþ bir
þörtüsüne tüm okullarda serbestiyet getirilzihniyetin giderek zayýflamakla birlikte çemesini sevinçle karþýlýyor, Baþbakan Ahþitli tarzlarda sürdürmeye çalýþtýðý tasallumet Davutoðlu ve kabinesine teþekkürleritundan azade olma yolunda paha biçilmez
mizi sunuyoruz.
bir adým da atmýþ oluyor.
Baþörtüsü özgürlüðü konusunda neBu vesileyle, baþörtüsü yasaðý adlý
reden nereye gelindiðini asla görmezden
zalimane dayatmanýn tedrici bir biçimde
gelmiyor, bu baðlamda ödenen bedelleri,
de olsa ortadan kalkmasý için gerekli dügösterilen çabalarý, aþýlan engelleri çok dezenlemeleri yapan hükümet yetkililerine
ðerli buluyor ve önemsiyoruz. Ayný þekilde
ve bu süreci ellerindeki imkanlarýyla geliþtüm bu süreçlerde ahlaksýzca, ilkesizce,
tiren tüm katký sahiplerine bir kere daha tevicdansýzca zulüm çarkýný iþletmek üzere
þekkür ediyor ve bilhassa da imanýn bir gesergilenen gayretleri ve gayret sahiplerini
reði olarak hicaba riayet eden ve tesettür
de asla unutmuyoruz. Ama geldiðimiz
bilincine sahip tüm Mümin ve Mümine
noktada, tüm bu statüko güçlerinin kurgukardeþlerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine
ladýklarý yalanlar ve öne çýkarttýklarý tabularla yol açtýklarý zulümlere raðmen kayyer verdi. (Haber Merkezi)
‘Bir yasak daha kalktý’
E
ðitim Bir Sen Çorum Þuli mücadelemizden sonuç albesi Baþkan Yardýmcýsý
dýk. ÝHL ve Ýmam Hatip OrEyüp Çiçek, ortaöðretimde
taokullarý dýþýndaki okullarda
baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlhala geçerli olan "baþý açýk"
masýnda emeði geçenlere teibaresinin kaldýrýlmasý için
þekkür etti.
mücadelemize devam ettik
ve bu talebimizi her platÇiçek, yaptýðý açýklamaformda diri tuttuk. Bakanlar
da sendika olarak yýllardýr öðKurulu sonrasý açýklama yarencilerin ve kamu çalýþanlarýpan Hükümet Sözcüsü ve
nýn yönetmeliklerdeki 'baþý
Eyüp Çiçek
Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
açýk' ibaresi dolayýsýyla yaþaArýnç; 'Milli Eðitim Bakanlýdýklarý maðduriyetlerin sonðýna baðlý okullardaki öðrencilerin kýlýk ve
landýrýlmasý mücadelesinin olumlu sonuç
kýyafetlerine dair yönetmeliðin 4. maddesiverdiðini ifade etti.
nin birinci fýkrasýnýn E bendinde yer alan
Üniversite öðrencilerinin ve kamuda
'baþý açýk' ibaresi ve ayný bendin son cümçalýþan kadýnlarýn antidemokratik yönetlesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr' diyerek bir
melikler dolayýsýyla yaþadýklarý maðduriyasaðýn daha kalktýðýný kamuoyuna duyuryetleri sonlandýrma noktasýnda çeþitli eymuþtur. Eðitim-Bir-Sen Çorum þubesi olalem ve etkinliklerden sonra baþlattýklarý
rak, baþta üyelerimiz ve teþkilatýmýz olmak
imza ve sivil itaatsizlik eylemleri ile topüzere yasaðýn kalkmasýnda emeði bulunan
lumsal talebi gündemde tuttuklarýný belirherkese teþekkür ediyoruz." dedi.
ten Çiçek, "Eðitim-Bir-Sen olarak kamu
(Haber Merkezi)
çalýþanlarý ve üniversite öðrencileri ile ilgi-
Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Ýstanbul Üniversitesi baðýmlýlýk konusunda yeni çalýþmalarý teþvik etmek amacýyla iþbirliðine gitti.
Baðýmlýlýða karþý YeþilayÝstanbul Üniversitesi iþbirliði
Ý
stanbul Üniversitesi bünyesinde kurulacak
olan Yeþilay Baðýmlýlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (UYGAR), öðrencilere baðýmlýlýklar alanýnda fikir ve projelerini araþtýrmageliþtirme imkaný tanýyacak.
Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Ýstanbul
Üniversitesi baðýmlýlýk konusunda yeni çalýþmalarý teþvik etmek amacýyla iþbirliðine gitti.
Merkezin kurulumuyla ilgili ilk adým Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný hemþehrimiz
Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman ve Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet arasýnda imzalanan protokolle atýldý. Yeþilay Genel Merkezi’nde yapýlan imza töreninin ardýndan bir açýklama yapan Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman, baðýmlýlýklar alanýnda Türkiye’de bir ilk olacak
merkezin, bilhassa üniversite öðrencilerinde
farkýndalýk oluþturacaðýný söyledi.
Merkezin, onlara fikir ve projelerini araþtýrma-geliþtirme imkaný tanýyacaðýný belirten
Karaman, þunlarý kaydetti: “Baðýmlýlýklarla
mücadele, özellikle uyuþturucu, bir emniyet,
asayiþ sorunu olarak algýlanýp önleyici tedbirler de buna göre alýnmaktaydý. Küreselleþmenin etkisiyle, dünya ülkelerinin bu alanda yaptýðý araþtýrma ve önleyici çalýþma önerileri sivil toplum kuruluþlarýný harekete geçirmiþtir.
Uyuþturucuyla mücadele akademisyenler, saðlýkçýlar, eðitimciler gibi isimlerle birlikte mücadele edilmesi gereken bir halk saðlýðý sorunudur. Yeþilay olarak çalýþmalarýmýzý
bilimsel ve kanýta dayalý verilere dayanarak
yapmaktayýz. Baðýmlýlýk Uygulama ve Araþtýrma Merkezi de yapacaðýmýz projelerin temelini oluþturacak, bizlere bilimsel veriler
saðlayacaktýr.”
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yunus Söylet ise baðýmlýlýklarla mücadeleye
katký saðlayacak ve öðrencilere yeni bir alanda araþtýrma fýrsatý sunacak UYGAR projesine ev sahipliði yapmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerýn topluma
her alanda katký saðlayan kurumlar olduðunu
hatýrlatan Söylet, “Bizler de ülkenin en köklü
üniversitesi olarak halka dokunmak için sivil
toplum kuruluþlarýyla iþbirliðini son derece
önemsiyoruz.
Yeþilay ile birlikte kuracaðýmýz Baðýmlýlýk Merkezi çerçevesinde hem Yeþilay’ýn mücadelesine destek olmak, katký saðlamak, hem
farkýndalýðý artýrmak hem de deðiþik açýlýmlarla bilhassa gençlerimizi baðýmlýlýklar hakkýnda eðitmeyi amaçlýyoruz. Ek olarak araþtýrmaya muhtaç bir alandýr baðýmlýlýk. Yeþilay
ile birlikte bu araþtýrmaya vesile olmak bizim
için son derece memnuniyet vericidir” diye
konuþtu.
Proje kapsamýnda UYGAR ile baðýmlýlýk çalýþmalarýnda akademik araþtýrma ve uygulama altyapýsýný kurmak için çalýþmalar yapýlacak. Merkezin kuruluþ amacýna uygun
olarak kurslar, meslek içi eðitimler ve sertifika programlarý düzenlenecek. Baðýmlýlýklarla
mücadele bilincini artýrýcý eðitimlerin dijital
yayýncýlýk alanýnda faaliyet göstermesi hedeflenen merkezle ayný zamanda terapi ve tedaviye yönelik hizmet kapasite ve kalitesinin geliþtirilmesi için araþtýrma ve planlama çalýþmalarý yürütülecek. Diðer uygulama ve araþtýrma merkezleri ya da enstitülerle yüksek lisans ve doktora programlarý için iþbirliðine gi-
dilecek.
TBM ÝÇÝN DE ÝÞBÝRLÝÐÝ
Ýki kurum ayrýca Türkiye Baðýmlýlýkla
Mücadele Eðitim Programý (TBM) kapsamýnda da iþbirliðine gitti. Ýstanbul Üniversitesi Yeþilay Baðýmlýlýk Araþtýrma Merkezi tarafýndan
yürütülecek TBM Eðitim Programý, Yeþilay
tarafýndan geliþtirilen ve öncelikli olarak öðrenciler ve ardýndan tüm toplumu hedefliyor.
TBM, Yaþ gruplarýna ve baðýmlýlýk alanlarýna
göre farklýlaþan ve kazaným temelli hazýrlanmýþ 18 modülden oluþuyor. Programla anaokulundan baþlamak üzere toplumun tüm yaþ
gruplarýný hedef kitle olarak kabul edip bu hedef kitledeki tüm bireylere baðýmlýlýklar konusunda eðitimler verilerek, farkýndalýk oluþturuluyor.
TBM, çocuk ve gençlere kazanýmlarý etkinlikler ve interaktif içerikler aracýlýðýyla aktarmayý hedefliyor. Bu amaç doðrultusunda
bir uzaktan eðitim sistemi, bir eðitim platformu kurulmuþ. Bu sayede sistemden çocuk ve
gençlerin istedikleri zaman girerek yaþ gruplarýna uygun interaktif içeriklere ulaþmasý mümkün oluyor.
TBM kapsamýnda bu eðitim platformunda yer alacak interaktif içeriklerin hazýrlanmasý için Ýstanbul Üniversitesi ile bir protokol
imzalandý. Son aþamasýna gelinen çalýþma
sonrasýnda 4 baðýmlýlýk alanýnda alkol, madde, tütün, teknoloji ve saðlýklý yaþam alanýnda,
yaþ gruplarýna göre farklýlaþmýþ 18 modüllük
eðitim programý yer alýyor. Bu içeriklerde farkýndalýk oluþturucu bilgiler, etkinlikler, videolar yer alacak ve sistemde kapsamlý bir ölçme deðerlendirme sistemi kurulacak.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Öteki
4
Duran Durmuþ
Ýskilip Kaymakamlýðýnýn destekleri ile modern ve organik çilek üretimine baþlandý.
Çorak topraklar çilekle hayat buldu
Ç
orum’un Ýskilip ilçesine baðlý Þeyh köyünde üç yýl önce Ýskilip Kaymakamlýðýnýn
destekleri ile modern ve organik çilek üretimine baþlandý.
Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip
olan köyün kaderi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü’nde görevli ziraat mühendisi Köksal Katrancý’nýn köye atanmasý ve tarýmla ilgili
bilgilendirme toplantýlarýnýn ardýndan deðiþti.
Yýllardýr sadece tahýl üretimi yapýlan köyde
alternatif ürün olarak çilek üretimi önerildi. Köyde çilek üretimi yapýlabileceðinin anlaþýlmasý üzerine Ýskilip Kaymakamlýðý’nýn destekleriyle çilek
projesi hayata geçirildi.
2011 yýlýnda hayata geçen proje ile ilk etapta
1 dekarlýk arazide oluþturulan demonstrasyon
bahçesi çilek üretimine baþlandý. Her geçen yýl çilek üretimine gösterilen ilginin artmasýyla 2014
yýlýnda 50 çiftçi çilek üretimine baþlarken, çilek
ekimi yapýlan arazi ise 60 dekara oluþtu. Köy halkýnýn dört elle sarýldýðý çilek üretimi sayesinde
daðlýk bir yapýya sahip olan köyde çorak topraklarda çilekle yeniden hayat buldu.
KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEDÝ
Artan üretim ve gelir getirici özelli ile Þeyh
köyünde tersine göçünde önüne geçildi. Geçmiþ
yýllarda iþ bulmak için Ankara, Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük þehirlere giden köylüler çilek üretimi ile
tekrar köylerine döndü.
Köylerine yeniden dönerek çilek tarlalarýnda
çalýþan köylüler, doðduklarý topraklara karýnlarýný
doyurmanýn mutluluðunu yaþýyor. Önlerine yeni
hedefler koyan köylüler ilk etapta markalaþmak,
daha sonra ise dýþ pazara açýlmanýn planlarýný yapýyor. Markalaþma konusunda ise Ýskilip Kaymakamlýðý köylülere büyük bir destek veriyor.
DI
EN GÜZEL ÇÝLEK YARIÞMASI YAPIL-
Þeyh köyünde bu yýl yapýlan ilk çilek hasadý
nedeniyle en güzel çilek yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy,
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve davetliler katýldý. Bu yýl ilk kez düzenlenen “En Güzel Çilek” yarýþmasýnda köylüler yetiþtirdikleri çilekleri jürinin beðenisine sundu. 15 ayrý üreticinin
yarýþtýðý etkinlik kapsamýnda jüri ilk üç üreticiyi
ürettikleri çileðin kokusu, tadý ve diðer özelliklerini dikkate alarak belirledi. Yarýþma sonunda ilk
üçe giren üreteciler altýn ve çeþitli hediyelerle
ödüllendirildi. Yarýþma sonunda ayrýca birinci
olan çilek yapýlan açýk artýrma ile 200 TL’ye satýldý.
HEDEFÝMÝZ YENÝ BÝR MARKA OLUÞTURMAK
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, hedeflerinin ilçede yeni bir marka oluþturmak olduðunu
söyledi.
Ýskilip ve çilek adýnýn daha sýk bir araya gelmesi ve kullanýlmasýný arzu ettiklerini açýklayan
Kaymakam Gürsoy, “Burada örnek bir çalýþmaya
imza atýldý. Üretim baþladý. Tarýmsal üretimlerde
üretimle her þey bitmiyor. Bunun pazarlama boyutunu düþünmek zorundayýz. Üretimde çalýþan kadýnlarýmýzýn emeðinin boþa gitmemesi için bunun
Üreticiler yarýþmaya ilgi gösterdi.
pazarlama boyutunun düþünülmesi lazým. Her
fýrsatta muhtarýmýz ve üreticilerimize pazarlama aþamasýnda ve girdi maliyetlerinin düþürülmesi noktasýnda kooperatif kurulmasý gerektiðini belirttik. Pazarlama konusunda kaymakamlýk ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü olarak köylülerimize yardýmcý olacaðýmýzýn
sözünü verdik. Bunun ilk
aþamasý kooperatifleþme.
Daha sonra paketleme,
þiþeleme mutlak surette
bir paketleme ünitesi
buraya kurulmalý. Üretim düþünüldüðünde
ciddi bir sýkýntý görünmüyor ama proje tamamlandýðýnda organik
köy boyutuna bu köy buraya geldiðinde tüm
ürünler organik üretildiðinde kooperatif marifetiyle pazarlanmasý, paketlenmesi çok daha önem arz edecek. Bizim bu aþamadan sonra
bu çalýþmaya hýz vermemiz
gerekiyor. Çok güzel sonuçlar alacaðýz. Köylerden kente olan göçün
yavaþ yavaþ geri döndüðünü gördük. Bu
bizim açýmýzdan sevindirici” dedi.
Yeni bir marka
oluþturmayý ümit ettiklerinin altýný çizen
ve üreticilere destek
olma noktasýnda açýk
çek veren Gürsoy, çilek
üretimi destekleri noktasýnda Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðýyla tüm çiftçilere destek olmaya
hazýr olduklarýný sözlerine ekledi.
bunlarý, Roma'yý kimin yaktýðý deðil,
kimin söndürdüðü önemlidir…
Mumyalanan Firavunun cesedini de boþ
verin, onu mumyalayandan bahsedin bana'
dedim...
…….…
Söylediklerim ters etki yapmýþ olacak
ki bayaðý bir duraksadýktan sonra bize
arkalarýný döndüler…
……………
Biraz zaman sonra yan masadan
sesler yine yükselmeye baþladý.
Bu sefer konu IÞÝD tarafýndan serbest
býrakýlan rehinelerdi…
Hatýrlanacaðý üzerine…
Rehinelerin kurtarýlmalarý ile ilgili;
Cumhurbaþkaný Erdoðan "Rehineleri
operasyonla kurtardýk."
Baþbakan Ahmet Davutoðlu "Çalýþma
ve temasla kurtardýk."
AKP Milletvekili Þamil Tayyar'ýn ise
"CIA hamlesi ile kurtarýldý" demiþti…
Bizimkiler de bunlarý konuþuyordu…
Bir türlü anlaþamadýlar IÞÝD'in
rehineleri nasýl serbest býrakýlmýþ olduklarý
konusunda…
Yine bana doðru bakýþlarýný
yönelttiler…
E tabi cevap vermemek olmazdý…
Ben de; "Daha Polat Alemdar
konuþmadý" dedim…
Ortam buz kesti…
………….
Hemen ardýndan sýcak çay istedim
garsondan…
"Çaya su çektik birazdan vereyim"
dedi.
Ben de, "Siz çaya su mu
katýyorsunuz?' dedim…
Bu defada garson küstü…
…………..
KIT KAYNAK VE TOPRAKLARIN ÇALIÞAN ÝNSANLARLA BULUÞMASIYLA BU SONUÇ
ALINDI
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, kýt kaynaklar ve kýt
topraklarýn çalýþan insanlarla buluþmasýyla
bu sonuç ortaya çýktýðýný belirterek, “Bu
konuda köylülerimizin gayreti olmasa
yaptýklarýmýzýn çoðu
havada kalýrdý. Kýt
kaynaklarýn ve kýt
topraklarýn birlikte çalýþan insanlarla buluþmasýyla bu sonuç ortaya
çýktý. Burada ki çalýþma
diðer yerlere de örnek olur.
Buradan gurbete çýkmak isteyen insanlarýn küçücük bahçelerde kendi ihtiyaçlarýný bahçelerden karþýlayýp dýþarýya ihtiyaç görmeden geri geldiðini söylediler. Bu modellerle
birlikte köylerdeki göçlerde durur. Artýk þehirlerde
o parýltýlý yaþam yok. Buradan gidip asgari ücretle
çalýþmaya gerek yok. Burada bir çilek bahçesi bir
evi geçindirir. Bu anlamda destek veren Ýlçe Kaymakamýmýza, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterine teþekkür ediyorum. Bundan sonra her þey daha güzel olacak”
Ýskilip Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Ali Sülük ise, hedeflerinin köyde üretilen tüm
ürünleri organik olarak yetiþtirmek olduðunu belirterek, “Çilek üretimi 2011 yýlýnda demonstrasyon parseli ile kurularak baþlandý. Ýskilip’in muhtelif yerlerinde deneme yapýldý. Bu köyde baþarýlý
olduk. Ürün kalitesinde öne geçti. Þuanda 60 dekar arazide çilek üretimi yapýyoruz. Ýl Özel Ýdaresi ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlü-
Ters vuruþ (!)
Pazar günü bir arkadaþla gödekleme
bir sandalye kapýp Çorum'un göbeðinde
çay ocaðýnýn birinin önüne çöreklendik…
Bilirim, nerede bir kýraathane veya
çay ocaklarýnýn önündeki gölgeye dört beþ
kiþi tünemiþse, mevzu ya futboldur, ya da
siyaset…
Bizim oturduðumuz masanýn hemen
yanýnda oturan grubun konuþtuklarý da
farklý deðildi… Bunlar biraz derine
inmiþti…
Roma'nýn yakýlmasýndan, kimin
yaktýðýndan ve yine mumyalanan firavun
cesedinden falan bahsediyorlardý hararetli
bir þekilde…
(Ýçlerinden birini tanýyordum, beni ve
yanýmdaki arkadaþýmý da bilgilendirmek
amacýyla olaya dâhil etmeye çalýþtý…)
Ben de buna istinaden; "Býrakýn
Ayýp mý ettim acaba?
Not: Yazar Stefan Zweýg'in, 'Hayatýn
Mucizeleri' (Roman) adlý eserini mutlaka
alýp okuyun elinizden
býrakamayacaksýnýz…
Kitapta psikolojik çözümlemelerle
derinleþen hayatlar var…
Savaþ karþýtlarýnýn ve kurbanlarýnýn,
her daim azýnlýkta kalanlarýn, beklenmedik
tutkularýn tutsaðý olanlarýn ve kapana
kýsýlan ruhlarýn öyküleri var…
ðü’nden fide konusunda önemli destek alýyoruz. Kaymakamýmýz da çok büyük destek oldu,
öncü oldu. Organik tarýma gececeðiz. Organik tarýma geçmekle birlikte parselde yetiþtirilen tüm
ürünler organik. Hedefimiz köydeki tüm ürünlerin
organik olmasý. Yeni bir köy model oluþturmayý
planlýyoruz. Türkiye’de çok yaygýn deðil” ifadelerini kullandý.
Köy muhtarý Muhtar Halil Bodur da, 2010 yýlýnda ziraat mühendisi Köksal Katrancý’nýn köye
gelmesiyle deðiþimin baþladýðýný belirterek, “Geleneksel tarým yaparken bize alternatif tarým ürünü olarak çilek önerdi. Bu öneri doðrultusunda çilek bahçeleri oluþturduk. 250 ila 300 bin çilek fidesi diktik. Dönüm baþýna 3-4 ton çilek alýyoruz”
dedi.(ÝHA)
Fazla ilaç içti
Ç
orum ve Alaca’da iki genç intihara
teþebbüs etti.
Karakeçili Mahallesi Lise Sokak’ta
meydana gelen olayda A.G.(19) isimli
genç baþý aðrýdýðý için fazla mikterda ilaç
içti. Rahatsýzlanan genç, hastaneye
kaldýrýldý. Gencin durumu aðýr.
Alaca’da yaþayan E.S.(24) isimli
genç ise fazla sayýda ilaç içerek intihara
teþebbüs etti. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan
genç Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Ortadoðu’da kaos
IÞÝD’i doðurdu’
E
ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný
malýdýr.
Tahir Eþkil, Eðitim-Bir-Sen 29. Baþ2004 yýlýnda kariyer basamaklarýnkanlar Kurulu'nun Antalya'da gerçekleþtida yapýlan yasal düzenleme, hedeflenen
rildiðini, toplantýda Türkiye ve dünyada
sonucu vermemiþtir. Özellikle Anayasa
meydana gelen geliþmeler ile eðitim günMahkemesi'nin verdiði iptal kararýnýn gedeminin görüþüldüðünü belirterek, sonuç
reðinin yapýlmamasý, kariyer basamaklabildirgesi hakkýnda da bilgi verdi. Eþkil,
rý uygulamasýndaki belirsizliði devam etOrta Doðu’da olup biten geliþmelere setirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanlayirci kalanlarýn IÞÝD’in doðmasýna neden
rýn açtýklarý binlerce dava yerel mahkeolduðunu vurguladý.
melerde öðretmenlerin lehine sonuçlanEþkil'in verdiði bilgiye göre Eðitim
mýþ, daha sonra ise Danýþtay kararýyla
Bir Sen Baþkanlar kurulu sonuç bildirgeöðretmenlerin aleyhine olacak þekilde
sinde þu konulara deðinildi:
reddedilmiþtir. On binlerce öðretmen
maðdur durumdadýr. Bu sorun, acilen çöTahir Eþkil
10 Aðustos 2014 tarihinde yapýlan
züme kavuþturulmalýdýr.
cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte dolaylý demokrasiden doðrudan demokrasiye geçilmiþ,
Yeni eðitim sisteminin güçlendirilmesi için ikili
cumhur, iradesini yansýtmýþ ve ülkemizde vesayeti kuöðretim yapan eðitim kurumunun kalmamasý, yeni
rumsallaþtýran, halkýn iradesine ipotek koyan dönem
derslik üretimine aðýrlýk verilmesi, okullara bütçe uybitmiþtir. 'Yeni Türkiye' yeniden büyük Türkiye yolungulamasýna geçilerek okul yönetimlerinin eðitime yöda kararlýlýkla yürümelidir.
nelmelerine fýrsat verilmesi ve yeni öðretmen alýmý
son derece önemlidir. Öðretmen atamasý, ücretli, vekil
Yeni Türkiye ideali doðrultusunda, hükümleri ve
öðretmen uygulamasýna son verecek þekilde yapýlmaruhuyla insaný esas alan, tanýmlama dayatmasý yerine
lýdýr. Bunun yaný sýra, istihdamda güçlük çekilen yöretanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný bir
lerde görev yapan eðitim çalýþanlarýna yönelik teþvikve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý teminat altýna
ler öngörülmelidir.
alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren yeni Anayasa bir an önce yapýlMilli Eðitim Bakanlýðý'nýn, iki yýl önce sendikamalýdýr.
lardan da görüþ alarak ek ders esaslarýnda yapmayý
planladýðý
deðiþiklik hayata geçmemiþ; ek ders esasla4+4+4 eðitim sistemiyle istenen sonuçlarýn elde
rýnda ücret dengesizliðine ve maðduriyete neden olan
edilebilmesi, insanýmýzýn sahip olduðu ahlaki ve tophükümler, uzun bir zaman geçmesine raðmen hâlâ delumsal deðerlerin, müfredatýn yeniden belirlenmesi
ðiþmemiþtir. 2006 yýlýnda köklü bir deðiþikliðe uðranoktasýnda öncelikle göz önüne alýnmasý elzemdir. Sayan ek ders esaslarý, sekiz yýla yakýn bir süredir uygudece temel eðitimde deðil, yükseköðretim de dahil,
lanmakta ve deðiþtiði günden beri bazý adaletsizlikler
eðitim ve öðretimin her kademesinde demokrasilerde
devam etmektedir. Sendika olarak hazýrlayýp bakanlýða
ve çoðulcu bir yapýda olmamasý gereken ve gerçekte
sunduðumuz taslak dikkate alýnmalý, gerekli mevzuat
herhangi bir etki de oluþturmayan ideolojik dayatmaladeðiþiklikleri bir an önce yapýlmalý; öðretmenlerin
rýn sona erdirilmesini amaçlayan çoðulcu düþünmeyi
branþlarýna göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik,
ve farklýlýklara saygýyý, empatiyi hedefleyen bir müfreokul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahý mümdat deðiþikliði zorunludur.
kün olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý çözüme kavuþEðitim-Bir-Sen ve Memur-Sen tarafýndan baþlatýturulmalýdýr. Hâlâ 10 TL'nin altýnda olan ek ders birim
lan 'kamuda kýlýk ve kýyafet özgürlüðü için 10 milyon
ücreti, en az 15 TL'ye çýkarýlmalý, öðretmenlerin gireimza" kampanyasý sonucu toplanan 12 milyon 300 bin
bilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geimza ile ortaya konulan kamuoyu desteðinin yanýnda
çirilerek, ihtiyaçlar doðrultusunda artýrýlmalýdýr.
kararlýlýðý yansýtan "sivil itaatsizlik" eylemi, devlet
Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin
eliyle kadýna uygulanan kýlýk ve kýyafet þiddetinin sobir karþýlýðý varken, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý
na ermesini saðlamýþ, tarihi yasaðý tarihe gömmüþtür.
eðitim kurumlarýnda nöbet görevinin bir karþýlýðýnýn
Kamuda kýlýk-kýyafet dayatmasýnýn sembolü haline
olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. 2012-2013
gelen baþörtüsü konusunun çözümü devlet-millet kayyýlý toplu sözleþme masasýna da taþýdýðýmýz, 'Eðitim
naþmasý için çok önemli bir adým olmuþtur. Ama ayný
kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen
eylem kapsamýnda dile getirdiðimiz çaðdýþý yönetmeyerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan
likteki erkeklere yönelik, baþta kravat takma mecburiher gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir' þeklindeki
yeti olmak üzere, takým elbise, saç, sakal, favori gibi
haklý talebimiz karþýlanmalýdýr.
þekli dayatmalara da bir an önce son verilmelidir. Yönetmelikte söz konusu dayatmalara kaynaklýk eden
‘Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunda çalýþan
ifadeler deðiþtirilinceye kadar, sivil itaatsizlik eylemi4/C'li personel bir an önce kadroya alýnmalýdýr’
ne devam edilecektir.
Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaþanan
Kamu çalýþanlarýna ve üniversite öðrencilerine
sorunlara köklü çözüm getirilmelidir. Okullarýn zaruri
baþörtüsü serbestîsinin getirildiði bir ortamda diðer kýz
harcamalarý için okul aile birlikleri tarafýndan üretilöðrencilere baþörtüsü yasaðýnýn uygulanmasý anlammeye çalýþýlan çözümlerin yetersiz kaldýðý görülmektesýzdýr. Okul ya da ders merkezli deðil, insan merkezli
dir. Merkezi bütçeden, öðrenci baþýna ödenek uygulaözgürlüðe geçilmelidir.
masýna geçilmeli, okullarda tahsildarlýk dönemi artýk
kapanmalýdýr.
Öðretim elemanlarýnýn mali haklarýnda iyileþtirme yapýlmasý talebiyle baþlattýðýmýz çalýþmalar sonraÝnsanlarýn temel tercihlerini sýnýrlayan demokrasýnda yayýnladýðýmýz raporda dikkat çektiðimiz, YÖK
tik eðitim hakkýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalý; inBaþkaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ile birsan iradesine ve tercihine ipotek koyan eðitimdeki
likte hükümetin gündemine getirdiðimiz taleplerimiz
'karma' mecburiyetine son verilmeli, devlet bu konudabir an önce hayata geçirilmeli; profesörün maaþý genel
ki dayatmadan vazgeçmelidir.
müdüre, doçentin maaþý genel müdür yardýmcýsýna,
Kadýnlarýmýz, sendikal örgütlenmede daha çok
yardýmcý doçentin maaþý daire baþkanýna, asistanýn ve
yer almalý ve sorumluluk üstlenmelidir. Bundan sonra
okutmanýn maaþý uzmana, uzman yardýmcýsý maaþýna
sendikal mücadelede kadýnlarýmýzýn illerde ve ilçelergetirilmelidir Bunun olmamasý durumunda, hiç olmazde daha aktif olacaðý bir dönem baþlamalýdýr.
sa (729+729 TL) 100'er puan üniversite ödeneði artýrýlÖzellikle Ortadoðu'da belli emelleri olan
ülkelerin sýk sýk kaos çýkarmak için uðraþtýðý bilinmektedir. Dün, El-Kaide'yi ortaya çýkaranlar;
bugün, IÞÝD denen bir terör örgütünü ihdas ettiler.
Eðitim-Bir-Sen olarak,
kurulduðumuz günden bu
yana terörün ve teröristin
her türlüsüne karþý olduk.
Bir masum insanýn ölümünü insanlýðýn ölümü
olarak gören bir dinin
IÞÝD gibi karanlýk bir terör örgütü ile iliþkilendirilmesi asla kabul edilemez. Sendikal yolculuðumuzda bütün terör yaklaþýmlarýný kýnadýk ve terörün bataklýðýnýn kurutulmasý için de elimizden
geleni yapmaya devam
edeceðiz. Bu baðlamda,
Katil Esed ve terör örgütü
IÞÝD zulmünden kaçarak
ülkemize sýðýnan mültecilere kucak açmak ve
Ensar kardeþliðini sergilemek, insan olmanýn gereðidir. Devletimizin, ülkemize sýðýnan mazlumlara sahip çýkma erdemini
göstermesini takdir ediyor, Eðitim-Bir-Sen olarak, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da
mazlum ve maðdurlara
elimizden gelen yardýmý
esirgemeyeceðimizi deklare ediyoruz.”
ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, ÝHH’nýn geçtiðimiz yýl baþlattýðý
‘Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var’ projesi hakkýnda bilgi verdi.
Ý
HH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý,
ÝHH’nýn geçtiðimiz yýl baþlattýðý ‘Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var’ projesinin bu eðitim döneminde de
Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve
Eðitim-Bir-Sen ortaklýðýnda kaldýðý yerden devam ettiðini söyledi.
Türkiye ve dünyanýn bir baþka ülkesinde annesini, babasýný kaybetmiþ olan çocuklarýn eðitim, saðlýk,
gýda, kýyafet, barýnma gibi temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için baþlatýlan projeye geçtiðimiz yýl ülkemizde yaklaþýk 2 bin 100 okul ve 7 bin sýnýfýn katýldýðýný
hatýrlatan Özkabakçý, böylelikle öðrencilerin Türkiye’den veya dünyanýn bir baþka ülkesinden bir yetim
kardeþ edindiklerini söyledi.
Özkabakçý, projeyle ilgili þunlarý kaydetti:
KAMPANYAYA KATILMAK ÝSTEYEN SINIFLARA BÝRER KOLÝ GÝDECEK
Geçen sene ülkemizde yaklaþýk 2 bin 100 okulumuz ve 7 bin sýnýfýmýz bu kardeþlik köprüsüne, iyilik
köprüsüne katýlmýþ oldular. Türkiye’den veya dünyanýn bir baþka ülkesinden bir yetim kardeþ edindiler. Bu
çalýþmaya sýnýflar gönüllülük esasýyla katýlacaklar.
Hiçbir sýnýf ve okul katýlmaya zorunlu deðil. Kampanyaya göre ister 1 sýnýf, ister 10 sýnýf bir araya gelerek
bir yetim kardeþlerini destekleyebilecekler. Bunun için
kampanyaya katýlmak isteyen sýnýflara birer koli gidecek. Kolinin içerisinde kumbaralar olacak. Bu kumbaralar her ay için doldurularak kardeþlerine göndermek
üzere hesap numaralarýna yatýrýlacak. Çocuklar bu
kampanyayý en az 1 sene yürütecekler. Önümüzdeki
sene bir üst sýnýftan arzu ederlerse devam edebilecekler.
KAMPANYAYLA ÝLGÝLÝ SAAT SINIFLARDA ASILACAK
Kolinin içerisinde Kampanyamýzý gösteren afiþimiz var. Kampanyayla ilgili duvar saatimiz sýnýflarda
asýlacak. Bir iyilik haritamýz var. Çocuklarýmýz sýnýrlarý aþacaklar dünyanýn her tarafýna ulaþmýþ olacaklar.
Yetim kardeþlerinin fotoðrafýnýn, doðum tarihi ve kiþisel bilgilerinin olduðu Yetim Özet Bilgi Formu sýnýf
panolarýna asarak da takip etmiþ olacaklar. Ayný zamanda kampanya Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn uhdesinde bulunan Fatih Projesi içerisinde de örnek proje olarak yer alacak. Bunun için özel bir yazýlým hazýrlanmaktadýr. Ellerinde bulunan tabletlerde kampanyaya
özel yazýlýmý kullanabilecekler. Yetim kardeþlerini bu
programdan takip edebilecek, mektup yazabilecekler.
Bu þekilde paylaþýmlar artacak, tanýþýklýklar kadim
dostluklara dönecek.
PROJE HAKKINDA
Proje savaþ, doðal afet, yoksulluk, hastalýk vb. sebeplerle hem Türkiye’de hem de dünyanýn baþka ülke
ve bölgelerinde babasýný veya anne/babasýný kaybetmiþ olan yetim çocuklarýn günlük ihtiyaçlarýnýn Türkiyeli arkadaþlarý/öðrencilerimiz tarafýndan karþýlanmasýný ve bu yolla dostluk ve kardeþliðin kýtalar arasýndaki yegâne köprü hâline gelmesini hedefliyor.
“Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var” kampanyasýna katýlan sýnýflar bir yetimi desteklemeye karar ver-
(Ç.HAK:2649)
(Ç.HAK:2722)
BÝÝTTTTÝÝ ?
MÝÝ B
NM
ZÝÝN
NZ
EN
BE
B
(Haber Merkezi)
‘Her Sýnýfýn Bir
Yetim Kardeþi Var’
dikten sonra en az bir yýl boyunca (birden fazla yetim
kardeþ edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 90
TL toplayacak. Çocuklar/gençler kardeþlerini ÝHH’nýn
Sponsorluk Destek Sistemi kapsamýnda yetim çalýþmalarýný yürüttüðü ülke ve bölgelerden seçecek. Sponsorluk süreci baþlatýldýktan sonra sýnýflar adýna eþleþtirilen yetimlerin ülkesi, adý, yaþý ve fotoðrafýný içeren
“Yetim Özet Bilgi Formu” posta veya e-posta yoluyla
her sýnýfa ayrý ayrý gönderilecek. (Gönderilen yetim
bilgi formlarý sýnýf panolarýna asýlabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetim kardeþlerini her an hatýrlama imkâný bulabilirler.) Sýnýflar dilerse yetim kardeþlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeþlerinden mektup alabilirler. Böylece Türkiye’den
dünyaya uzanan yetim kardeþliði, mektup arkadaþlýðý
ile de pekiþtirilebilir. Bir yýlýn sonunda dileyen sýnýflar
sponsorluklarýna ayný yetim kardeþleri ile devam edebilirler.
KAMPANYA NASIL YÜRÜYOR?
En az bir yýl boyunca bir ya da birden fazla yetim
kardeþini desteklemeye karar veren sýnýflarýmýz/okullarýmýz sýrasýyla þu iþlemleri takip edecek:
Her sýnýf okul idarecilerinin bilgisi dahilinde öðretmenleriyle birlikte “Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi
Var” kampanyasýna katýlým kararý aldýktan sonra öðretmenleri aracýlýðýyla ÝHH’ya yetim sponsorluðu baþvurusunda bulunur.
Standart baþvuru sürecinde olduðu gibi Yetim
Sponsorluk Formu elden ya da www.yetim.ihh.org.tr
adresi üzerinden doldurulur. Elden doldurulan formlar
0(212) 621 70 51 numaralý faksa ya da Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 PK:34230 Fatih/Ýstanbul adresine posta ile gönderilir. 0(212) 631 21 21 numaralý telefondan ÝHH Yetim Koordinatörlüðü ile irtibata geçilir. Her sýnýf destekleyeceði yetimin ülkesini
ÝHH’nýn Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamýndaki 46 ülke ve bölgeden birini seçerek kendisi tayin
edebilir.
Sýnýf içerisinde 90 TL’lik baðýþ toplanýr. (Eðitim
dönemi 8 ay olduðu için bir miktar fazla baðýþ toplamak ve yaz tatili gelmeden miktarý toparlamak uygun
olacaktýr.)
Toplanan baðýþ ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý’nýn
posta çeki hesabýna veya banka hesaplarýna veya vakýf
merkezine gelerek elden “Yetim Sponsorluk Baðýþýdýr” kaydý düþülerek ilgili öðretmen ya da öðrenci adý
ile yatýrýlýr.
Sponsorluk baþlatýldýktan sonra sýnýf ile eþleþtirilen yetimin/yetimlerin ülkesi, adý, yaþý, aile durumu gibi bilgileri ve fotoðrafýný içeren “Yetim Özet Bilgi Formu” baþvuru formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir.
Yetim Özet Bilgi Formu sýnýfýnýza ulaþtýktan sonra yetim bilgilerinize www.ihh.org.tr/yetimlerim üzerinden ulaþabilirsiniz. Sayfaya giriþ yapabilmek için
Yetim Sponsorluk Baþvuru Formu’nu dolduran kiþinin
siteye üye olmasý yeterlidir. (Haber Merkezi)
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
42 bin kurbanlýðýmýz var
4
Ekim’de kutlanacak olan
Kurban Bayramý vesilesi
ile ibadet amacýyla kesilecek
kurbanlýklar Çorum pazarlarýnda görücüye çýktý.
cek kurbanlýklarýn sevklerinin veteriner hekimlerin
kontrolünde yoðun bir þekilde yapýldýðýný belirten Ermiþ, yapýlan nakillerin uygulamaya konan yasal düzenleme ile bu yýl kesinlikle nakillerde hayvan refahý kurallarýna uygun ve hayvan nakli
için dizayn edilmiþ araçlarla
gerçekleþtirildiðini ifade
ederek, hayvanlara acý ve ýstýrap çektirilmesine müsaade
etmediklerini ve bayram süresince bu konuda sýký denetimlerin süreceðini söyledi.
42 BÝN KURBANLIÐIMIZ VAR
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Ýl Hayvan Saðlýðý Þube
Müdürü Erkal Gedikli ile birlikte hayvan pazarýný ziyaret
ederek kurbanlýk alýþveriþi ile
ilgili açýklamalarda bulundu.
Ýl Müdürü Ermiþ, Çorum’un
yüksek kurbanlýk hayvan poGýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ,
DÝÞÝ HAYVAN KEStansiyeline sahip olduðunu
MEME ÇAÐRISI
Çorum’da 42 bin adet kurbanlýk hayvan bulunduðunu belirtti.
belirterek, yapýlan çalýþmalarda 22 bin kurbanlýk büGýda Tarým ve Hayvanyükbaþ hayvanýn ve 20 bin kurbanlýk küçükbaþ hayvanýn mevcut olducýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan kurbanla ilgili gerekli tedbirlerin alýndýðýðunu kaydetti.
ný hatýrlatan Ýl Müdürü Ermiþ, bayram süresince nöbetçi resmi veteriner
hekimlerin görevlendirileceðini vurguladý.
YOÐUNLUK BAYRAM HAFTASINA
Ermiþ, “Kurbanlýklar mutlaka eðitim görmüþ ve yetkilendirilmiþ
Mevcut kurbanlýklardan 10 bin büyükbaþ ve 15 bin küçükbaþ hayehil kiþilere kestirilmeli. Kurban atýklarý uygun malzeme ile toplanarak
vanýn Çorum’da kurbanlýk olarak kesileceðinin ve yaklaþýk 12 bin bübertaraf edilmeli, hasta prulent burun ve gözyaþý akýntýsý olan, derinin
yükbaþ ve 5 bin küçükbaþ hayvanýn da Ankara baþta olmak üzere çeþitçeþitli yerlerinde yara bulunan hayvanlar kesilmemeli. Etler, üst üste yýli þehirlere gönderileceðini, bu çerçevede kurbanlýk sayýsýnýn fazlasýyla
ðýlarak bozulmamasý için etlerin birbirine temasýnýn en aza indirilmesi
Çorum’un ihtiyacýný karþýlayacaðýný ifade eden Ermiþ, “Pazardaki gözve +4 +8 derecede en az 6 saat bekletildikten sonra tüketilmeli. Ekonolemlerimize ve pazar esnafýndan aldýðýmýz bilgiye göre kurbanlýklarýn
mik deðer olan derinin ise kesik yüzeyi mutlaka tuzlanarak görevlilere
pazara inmesine raðmen yoðun alýþveriþ henüz gerçekleþmedi. Yoðunteslim edilmeli. Kesilen hayvanlarýn küpeleri toplanarak Ýl ve Ýlçe Müluðun bayram haftasý olan 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasýnda olacak ve
dürlüklerine teslim edilmeli.” diye konuþtu.
fiyatlar da geçen yýlla ayný seviyede kalacak.” dedi.
Önemli bir konuya da dikkat çeken Ermiþ, hayvancýlýðýmýzýn deSAÐLIK KONTROLLERÝ YAPILIYOR
vamlýlýðý açýsýndan vatandaþlarý damýzlýk deðeri olan diþi hayvan kesiKurbanlýk hayvanlarýn Ýl Müdürlüðü veteriner hekimleri tarafýnminden kaçýnmalarý konusunda uyardý. (Haber Merkezi)
dan 1 aydýr hastalýk taramalarýndan geçirildiklerini, il dýþýna gönderile-
Kurbanlýk hayvan nasýl olmalý?
Akkaraman Irký Sürü Islah Projesi Koç daðýtým kura çekiliþi yapýldý.
Yetiþtiricilere
koç daðýtýldý
A
dý.
kkaraman Irký Sürü Islah Projesi
Koç daðýtým kura çekiliþi yapýl-
Çorum'da uygulamaya konulan
koyun ve keçilerin verimliliðini artýrýlmasý projesi kapsamýnda müracaat
eden üreticiler arasýndan yapýlan kura
töreni ile koç alacak olan 18 asil 18
yedek sürü sahibi belirlendi.
Malatya tarým iþletmelerinden
alýnacak 57 adet Akkaraman ýrký damýzlýk koç için 89 yetiþtirici baþvuruda bulundu. Yapýlan deðerlendirmede
baþvuru þartlarýný taþýmayan 23 yetiþtirici deðerlendirilmeye alýnmadý,
proje þartlarýný taþýyan 66 yetiþtiricinin katýlýmý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda yapýlan kura çekiliþinde projeye katýlmaya hak kazanan 18 yetiþti-
rici yedekleri ile birlikte belirlenmiþ
oldu.
Yaklaþýk 1.400 TL'ye mal olacak olan koçlarýn yüzde 50 bedeli
çiftçi katkýsý ile karþýlanacak ve projeye alýnan sürüler 3 yýl boyunca verilen koçlarý kullanacak ve sürülerinde baþkaca koç kullanamayacaklardýr.
Önümüzdeki günlerde alýnacak
olan koçlar için katýlým bedelini verilen sürede yatýrmayan asil listedeki
yetiþtiriciler yerine sýrasý ile 1. yedekten baþlanmak üzere yetiþtiriciler dahil edilecek.
Yapýlan açýklamada projenin
bundan sonraki her yýl devam edeceði belirtilerek, projeye dahil edilemeyen yetiþtiricilerin gelecek yýllarda
yine açýlacak olan ilanlara baþvurma-
Y
aklaþan Kurban Bayramý nedeniyle açýklama yapan
Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, kurbanlýk hayvan alýmlarý, kesim ve kan akýtma iþlemi, kurban etlerinin muhafazasý konularýnda bilgi verdi.
Kurbanlýk hayvan alýmlarýnda dikkat edilecek hususlarý belirten Akar, “Veteriner Saðlýk Raporu veya hayvan
pasaportu olmayan, küpesiz, çok zayýf olan, gebe olan, yeni doðum yapmýþ olan, yüksek ateþi olan, kýllarý karýþýk ve
mat halde olan, bakýþlarý ve dýþ görünümü canlý olmayan,
salya ve gözde akýntýsý bulunan, pis kokulu ishali olan, öksürük, nefes darlýðý, pis kokulu burun akýntýsý olan, çevreye karþý aþýrý tepkili veya çok duyarsýz olan, yara, þiþlik ve
ödemi olan, cinsiyet organlarý ve memede kötü kokulu
akýntýsý olan hayvanlarýn satýn alýnmamasý gerekmektedir.” dedi.
olarak kontrol altýna alýndýktan sonra, maksimum 30 saniye
içinde boynun her iki yanýndaki atardamar ve toplardamarla birlikte soluk borusu kesilerek kesim iþlemi yapýlmalýdýr.
Kontrol altýna alýnma ile kesim ve kanatma arasýnda geçecek süre önemlidir. Hayvanlarda bu iþlem gecikirse kanatmanýn kalitesi düþer. Ayrýca hayvanýn boðazlanmasý tamamlandýktan sonra arka bacaðýndan tespit edilerek yüksekçe bir yere (Boynun kesilmiþ olan kýsmý yere deðmeyecek þekilde) asýlmasý kanatmanýn yeterli miktarda saðlanmasý açýsýndan oldukça önemlidir.
Bir hayvanýn iç organlarý kanatmadan sonra en geç 30
dakika içinde çýkarýlmasý gereklidir. Ýç organlarýn çýkarýlmasý geciktirilirse iþkembe ve baðýrsak gazlarýnýn kokusu
ete geçebilir ve ayrýca Ýþkembe ve baðýrsakta bulunan mikArif Akar
roplarýn etkisi ile etin ýsýsý yükselebilir ve dolayýsýyla etin
KURBAN KESÝM ÝÞLEMÝ
rengi solar ve sulu bir hal alýr. Bu ise etin dayanma süresini azaltýr. AyHayvaný kesmekteki amacýn hayvanýn vücudundaki kanýn boþaltýlrýca Ýþkembe baðýrsaklarda bulunan mikroplar ete geçerek onun bozulmasý olduðunu belirten Akar, “Çünkü kan; etin çok çabuk bozulmasýna
masýný kolaylaþtýrýr. Mikroorganizmalarýn üremelerini ve toksin salgýlaneden olur. Bu nedenle kesim iþlemi mümkün olduðunca hayvanlar asmalarýný engellemek için kesim, yüzüm ve eti parçalama iþlemlerinin
kýya alýnarak yapýlmalýdýr. Böylece kanýn mümkün olduðunca tamamýserin yerlerde yapýlmasý son derece önemlidir.
na yakýnýnýn akýtýlmasý, kesim ve yüzüm iþleminin daha temiz ve saðÇevre saðlýðý yönünden kesimi takiben ortaya çýkan kan, mide ve
lýklý bir þekilde yapýlmasý saðlanmýþ olacaktýr.” diye konuþtu.
baðýrsak içeriði önemlidir. Bunlarýn geliþi güzel bir þekilde etrafa atýlAkar, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi;
mamasý ve akarsulara dökülmemesi gerekmektedir. Ayrýca bunlarýn ve
HAYVANLARIN KESÝM YERÝNE ALINMALARI VE KESÝ- hastalýk taþýyan diðer iç organlarýn (karaciðer ve akciðer gibi) köpek ve
ME HAZIRLANMALARI
kedilere kesinlikle verilmemesi gerekir. Bütün bunlar usulüne uygun bir
Kesim öncesi kurbanlýk hayvanlarý strese sokacak kötü muameleþekilde imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmelidir.
lerden ve hareketlerden kesinlikle kaçýnmak gerekir. Kesimden önce
KURBAN ETLERÝNÝN MUHAFAZASI
stres faktörlerine maruz kalmýþ, yorgun hayvanlardan elde edilen etler
Kurban etleri, serin bir yerde hava almasý saðlanarak kesim sýcakuzun ömürlü deðildir.
lýðýndan oda ýsýsýna düþmesi beklendikten sonra buzdolabýna kaldýrýlYorgun kesilen hayvanlarýn kanýnýn tamamen akýtýlmasý mümkün
malýdýr.
olmayacak, etler dayanýksýz olacak ve çabuk bozulacaktýr.
Henüz kesim sýcaklýðýnda olan etler hava alamayacak durumda üst
Yorgun kesilen hayvanlarýn etleri normal bir olgunlaþma devresi
üste büyük parçalar halinde konulursa buzdolabý ýsýsý iç kýsýmlarýný sogeçiremezler. Böyle etlerde pH dereceleri yüksek olacak, lezzet kaybýðutmaya yetmez. Hava almayan kýsýmlarýn bozulmasýna sebep olur.
na uðrayacaktýr.
Kurbanlýk etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve parçalarýn büyüklüAyrýca hayvanlarýn kesim yerlerinde bekletilmeleri sýrasýnda inküðüne göre deðiþmekle beraber normal buzdolabý koþullarýnda 2-3 günbasyon süresi kýsa olan hastalýklar(þarbon,yanýkara v.s) saptanarak kedür. Uzun süreli muhafazalarda ise etler derin dondurucuda -18 derecesimleri önlenmiþ olacaktýr.
de muhafaza edilmelidir.
Mezbahaya getirilen hayvanlarýn kýþýn en az 8 saat, yazýn 12 saat
Kesim sonrasý taze ette görülen ilk deðiþim ölüm sertliðidir. Kedinlendirilmeleri gerekir.
simden sonra ortam sýcaklýðýna baðlý olarak 15 dakika içinde baþlar ve
Kesimden önce hayvanlara yem verilmesi de et kalitesini olumsuz
bütün kaslar kasýlarak eklemler bükülmez bir hal alýr. Böyle etler gevyönde etkiler. Bu nedenle kesimden en az 8 saat önce yem verilmemerek deðildir ve piþirildiklerinde lezzet vermezler. Etin bir dizi enzimatik
lidir. Kesimden kýsa süre önce yem verilmiþ hayvanlarda, bakteriler bareaksiyonlar geçirerek sertliðinin çözülmesi ve tüketicinin arzu ettiði
ðýrsaktan kana ve ete geçerler.Ancak su verilmesinde sakýnca yoktur.
gevreklik, aroma ve lezzeti kazanmasý, olgunlaþma olarak ifade edilmektedir ki buda etin bir süre dinlendirilmesi ile saðlanýr.
KESÝM VE KAN AKITMA ÝÞLEMÝ
(Haber Merkezi)
Hayvan strese sokulmadan ve uygun bir yöntemle yatýrýlýp tam
Ýþte Çorum’un hayvan sayýsý
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Mayýs
ayý Hayvansal Üretim Ýstatistiklerini açýkladý.
Çorum'da sýðýr sayýsý 238 558, koyun sayýsý
169 736 ve keçi sayýsý 41
452 olarak belirlendi.
Buna göre, Türkiye'de büyükbaþ hayvan
sayýsý Mayýs ayý sonu itibariyle 14 milyon 899 bin
baþ, toplam küçükbaþ
hayvan sayýsý ise 42 milyon 372 bin baþ oldu. Koyun sayýsý 32 milyon 186
bin baþ, keçi sayýsý da 10
milyon 186 bin baþ olarak
gerçekleþti.
Kümes hayvaný sayýsý 2014'ün Mayýs ayýnda 278 milyon adet oldu
Et tavuðu sayýsý,
2014 Mayýs ayý sonu iti-
bariyle 184 milyon 270
bin olurken, yumurta tavuðu sayýsý 89 milyon
040 bin oldu. Hindi sayýsý
2 milyon 981 bin, ördek
sayýsý 378 bin, kaz sayýsý
da 925 bin olarak gerçekleþti. Ülkemizde büyükbaþ hayvan sayýsý 2014'ün
Mayýs ayýnda 14,9 milyon
baþ oldu.
TÜÝK verilerine göre, Samsun'da sýðýr sayýsý
335 003, koyun sayýsý 179
020 ve keçi sayýsý 22 135,
Tokat'ta sýðýr sayýsý 254
204, koyun sayýsý 253 103
ve keçi sayýsý 59 371,
Çorum'da sýðýr sayýsý 238
558, koyun sayýsý 169 736
ve keçi sayýsý 41 452,
Amasya'da sýðýr sayýsý
183 960, koyun sayýsý 116
275 ve keçi sayýsý 35 243
olarak belirlendi. (Haber
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Mayýs ayý
Hayvansal Üretim Ýstatistiklerini açýkladý.
Kura çekiliþine çok sayýda yetiþtirici katýldý.
Baþkan Gür’den
kurban kesim uyarýlarý
Ç
orum Kasaplar ve
yonlarý gibi yerlerde veCelepler Odasý Baþya belediyelerin kesim
kaný ve ÇESOB Baþkan
yeri gibi altyapý, ekipman
Vekili Recep Gür, Kurgereklilikleri ve hijyen
ban Bayramý öncesi kurþartlarýnýn saðlandýðý orban kesecek Çorumlu
tamlarda yapýlmasý gevatandaþlarý hijyen korektiðini aktaran Oda
nusunda uyardý.
Baþkaný Gür, kasap, marketlerin et reyonlarý veya
Kurban Bayramý
belediyelerin tahsis ettiði
süresince kesim sonunyerler dýþýnda kesim ve et
da elde edilen etlerin
parçalama yapýlmasý duparçalanmasý konusunda
rumunda 5326 Sayýlý Kavatandaþlara uyarýlarda
bahatler Kanunu'nun 32.
bulunan Recep Gür, etRecep Gür
Maddesi'ne
göre yasal iþlerin parçalanmasý, kýyma
lem yapýlacaðýný dile getirdi.
çekilmesi, sucuk kavurma yapýlmasý
gibi hizmetlerin mesleðinde ehil kiþiRecep Gür ayrýca kurbanlýk haylerce yapýlmasý gerektiðine dikkat
vanlara eziyet edilmemesi konusunda
çekti.
kasap ve celepleri uyardý.
Etlerin kasap, marketlerin et re(Haber Merkezi)
Sungurlu’da kurban
kesim yerleri belirlendi
Ç
orum'un Sungurlu ilçesi Kurban Hizmetleri Komisyon
kararýna göre Kurban Bayramý'nda halkýn kurbanlarýný tespit
edilen 3 ayrý yerde kesebileceði
belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Sungurlu'da kurban kesim yerleri Ankara-Samsun Asfaltý Baktat Tesisleri karþýsýnda bulunan Yeni Mezbahane, Hacettepe Mahallesi
Ümit Cami yanýnda bulunan boþ
alan ve Karþýyaka Mahallesi Eski
Hal yanýnda bulunan boþ alan kesim yeri olarak belirlendi.
Kurban Bayramý boyunca
kurbanlýklarýný Sungurlu Belediyesi mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaþlarýn komisyonun belirlediði ücret karþýlýðýnda kesim yaptýrabilecekleri söyle-
Abdulkadir Þahiner
yen Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, halkýn huzurlu bir Bayram geçirmesi için
Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam
edeceðini ifade etti.(ÝHA)
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Hep birlikte Çorum
için çalýþacaðýz’
7
on yayýnlanan
S
Valiler
Kararnamesi ile
Vali Ahmet Kara, göreve baþlamadan önceMilletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum için birlikte çalýþacaklarý mesajýný verdi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, ziyaretten ý duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Çorum'a atanan Vali
Ahmet Kara, göreve
baþlamadan önce AK
Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda
ziyaret etti.
Vali Kara, Çorum
Milletvekili, TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu ve Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü ile uzun süre
sohbet etti.
Çorum Valisi
Ahmet Kara, yaptýðý
açýklamada, "Ýlimize
yapacaðýmýz
hizmetlerde hep
birlikte hareket
edeceðiz. Çorum için
elimizden geleni
yapacaðýz" dedi.
Ziyarette,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü de
Çorum Valisi Ahmet
Kara'ya yeni görevinde
baþarýlar diledi.
Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu ise, ziyaretten ý
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek,
"Medeniyetler Þehri
Çorum ilimizde
Valiliðimiz,
belediyelerimiz, kamu
kurum ve kuruluþlarý,
sivil toplum örgütleri,
devlet-vatandaþ
iþbirliði ile hep
birlikte, ortak akýl,
ortak çaba ve ekip
çalýþmasý ile Çorum'u
daha ileriye
taþýyacaðýz." dedi.
Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarý açýklama yaptý.
‘Özgürlük önündeki
bir engel daha kalktý’
Ç
orum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda, özgürlükler
konusunda yapýlan ve yapýlacak olan tüm çalýþmalarda hükümete destek verecekleri belirtildi.
Hükümetin, temsil ettiði toplumun isteklerine
ve hassasiyetlerine duyarsýz kalmadýðý ve Kur’an
derslerine katýlan öðrencilere tanýnan baþörtüsü takma hakkýnýn tüm öðrencilere tüm zamanlar için tanýnmasýnýn sevindirici olduðu belirtilen açýklamada,
þunlar kaydedildi;
“Türkiye; son yarým yüzyýlda 27 Mayýs 1960
darbesini, 12 Mart 1971 muhtýrasýný, 12 Eylül 1980
ihtilâlini, 28 Þubat 1997 darbesini, 27 Nisan 2007
muhtýrasý ile Ayýþýðý, Sarýkýz, Yakamoz, Eldiven,
Kafes, Balyoz kod adlý darbe giriþimlerini yaþamýþtýr. Bugün, artýk her kesimce iyice bilinmektedir ki,
halkýn özgürlüklerinin önündeki en büyük engel yukarýda söylediðimiz olaylarýn tortusu darbe anayasalarý ve kanunlarýdýr.
28 Þubat darbesi döneminde alýnan kararlar hala düþünce, inanç ve ifade özgürlüklerinin önünde
en büyük engel olarak durmaktadýr. Bundan güç
alan kimi resmî ve gayri resmî kuruluþlar ile kimi
sözde insan haklarý savunuculuðuna soyunan sivil
toplum kuruluþlarý; Ýslami kimlik, kýlýk kýyafet söz
konusu olunca laiklik maskesini takýp "irtica" yaygaralarý ile saldýrýya geçmektedirler. Demokratlýk,
hoþgörü, ötekine saygý gibi övündüðü meziyetlerini
hemen askýya alývermektedirler.
Ýmam-Hatip okullarýnýn katsayý adaletsizliðinin kaldýrýlmasý, kamuda kýlýk kýyafet serbestliði ta-
‘Ahi Evran ruhu
canlý tutulmalý’
(Haber Merkezi)
A
K Parti Çorum Milletvekili
çilmez yapý taþlarýndan olmaya deve TBMM Plan ve Bütçe Kovam edecektir. Asýrlar öncesinden
misyonu Üyesi Cahit Baðcý, 27.
bugüne uzanan, yeni nesillerin yoAhilik Haftasý münasebetiyle yaluna da ýþýk tutacak olan Ahilik geyýmladýðý mesajýnda; “Anadoleneði, 2023 hedeflerine güvenli ve
lu'da temelleri atýlan Ahilik Kültüistikrarlý adýmlarla yürüyen Türkirünün; ekonomik ve ticari faaliye'nin manevi muhafýzý ve saðlam
yetlerin yürütülmesinde iyi ahlak,
yapý taþlarýndan biri olmaya devam
doðruluk, kardeþlik, yardýmseveredecektir.
lik gibi toplumsal deðerleri bir
Ülkemiz geliþmesini ve kalkýnmiras olarak günümüze dek ulaþmasýný esnafýna ve sanatkârýna
tý.” dedi.
borçlu olduðu gibi, Çorum da geliþCahit Baðcý
13. Yüzyýlda Ahi Evran-ý Vemesini ve kalkýnmasýný esnaf ve sali'nin önderliðinde þekillenmiþ
natkârýna borçludur. Çorum esnafýolan Ahilik Kültürünün, 27. Anma Haftasý kutnýn kalkýnýp büyümesi Çorum'un kalkýnmasý
lamalarýnýn ülkemiz, milletimiz ve bilhassa esanlamýna gelir. Bu vesile ile ÇESOB tarafýndan
naflar için hayýrlara vesile olmasýný dileyen
yürütülen Ahi Evran Sanayi Þehri projesinin
Baðcý, mesajýnda þunlarý söyledi;
gerçekleþmesi son derece önem arz etmektedir.
Esnafýmýz ve sanatkârýmýzýn daha rahat çalýþ“Anadolu'da birlik-beraberliðin ve refahýn
ma ortamlarý olacak ve Ahi Evran ruhu canlý
saðlanmasýna, toplumsal düzenin tesis edilmetutularak Çorumlu esnafýmýzýn ve sanatkârýmýsine öncülük eden Ahilik Teþkilatý; Selçuklu ve
zýn küçülmesi ve yok olmasý önlenecek, büyüOsmanlý Devletlerinin sosyal ve ekonomik hamesi saðlanacaktýr. Siyasiler olarak esnaf ve sayatýnda etkili rol oynadýðý gibi, ayný þekilde günatkârlarýmýzýn refahý için yapýlacak her türlü
nümüzde de önemli bir role sahiptir. Esnaflarýprojeyi destekliyoruz. Bu düþünceler eþliðinde,
mýz ve Sanatkârlarýmýz Ahiliðin kurucusu Ahi
27.'sini kutladýðýmýz Ahilik Haftasý dolayýsýyla
Evran Veli'nin ticaret ahlakýna, dayanýþmaya ve
düzenlenen etkinliklerin hayýrlý, uðurlu ve bepaylaþmaya dayanan ilkeleri doðrultusunda
reketli olmasýný diliyor, esnaf ve sanatkârlarýgeçmiþten gelen gelenek ve kültürleriyle toplumýz baþta olmak üzere, tüm hemþerilerimize en
mumuzda, ekonomik ve sosyal hayatýmýzda
kalbi duygularýmla selamlarýmý sunuyorum.”
önemli bir rol üstlenerek, bugün ve yarýn da
(Haber Merkezi)
ekonomik, sosyal ve ticaret hayatýmýzýn vazge-
Sempozyum için
görüþ alýþveriþi
A
hýska Türkleri
Uluslararasý Vatan
Cemiyeti Baþkaný
Cavid Aliyev, Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu’yu makamýnda
ziyaret etti.
Uslu, Merkezi
Moskova’da bulunan
Ahýska Türkleri
Uluslararasý Vatan
Cemiyeti'nin
çalýþmalarý hakkýnda
Baþkan Cavid
Aliyev'den bilgi alarak,
görüþ alýþveriþinde
bulundu.
14-15 Kasým
tarihleri arasýnda
Çorum'da
düzenlenecek
‘Sürgünün 70. Yýlýnda
Ahýska Türkleri’
sempozyumu hakkýnda
bilgiler veren Uslu,
"Hitit Üniversitemiz
tarafýndan
düzenlenecek olan
Sempozyumumuz da
Ahýska Türklerinin
yaþadýklarý sorunlarý
bir kez daha gündeme
gelecek ve çözüm
yollarý konuþulacak.”
dedi.
(Haber Merkezi)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM’UMUZLA
TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ
(Ç.HAK:2705)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
nýnmasý, zorunlu din dersi ve Kur’an-ý Kerim dersleri bu ülkenin %99’unu oluþturan inanan kesimi
memnun etmiþ ve halen var olan bazý yasaklarýn da
kaldýrýlacaðýna olan umutlarý artýrmýþtýr. Þunu unutmamak gerekir ki Allah’ýn emir ve yasaklarý herkes
içindir ve her yer ve durumda geçerlidir.
Böylece yapýlan küçük bir düzenleme ile büyük bir iþ yapýlmýþ ve tüm okullarda baþörtüsü yasaðý olarak bilinen inananlarýn inandýðý gibi yaþama
özgürlüðünün önündeki bir engel daha kalkmýþ oldu.
Okullarda inanan insanlarýn en tabii hakký olan
ibadet görevinin yerine getirebilmelerini saðlamak
için mescit açma zorunluluðu getirilmesi de kamuoyunu ziyadesiyle memnun etmiþtir.
Türk halký Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn
Cumhurbaþkaný ve Sayýn Ahmet Davutoðlu’nun
Baþbakan olmasýndan çok memnun olmuþ ve Yeni
Türkiye’ nin daha özgür, güçlü ve inançlara saygýlý
olacaðýna olan umudu artmýþtýr.
Yeni Türkiye’ nin bizlerin eziyetini çektiði eski Türkiye’ den farklý olacaðýný daha net görmekteyiz. Darbe kalýntýlarýnýn temizlendiði inançlara saygýlý, bu vatanýn asýl sahiplerinin özgürce yaþadýðý bir
Türkiye hayalinin artýk çýk daha yakýn olduðunu görüyoruz.
Bu vesile ile inançlarýn ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldýrýlmasýnda emeði geçen herkese Çorum kamuoyu olarak sonsuz teþekkürlerimizi
sunuyoruz.” (Haber Merkezi)
Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel: 777 09 07 - 777 09 08
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Osmancýk yarýþ
atlarý ile gündemde
Ç
orum Osmancýklý yarýþ atlarý
her gittikleri yerde yapýlan at
yarýþlarýnda kazandýklarý
þampiyonluklar nedeniyle Türkiye
gündemine oturarak at
yarýþçýlarýnýn ilgi odaðý oldu.
Bolu Gerede ve Konya
Tuzlukcu’da yapýlan at yarýþlarýna
yine Osmancýk damgasýný vurdu.
Bolu Gerede’de yapýlan
rahvan at yarýþlarý deste
katagorisinde süleyman ibil adýna
koþan Osmancýk atlý spor klüp
yöneticisi Burak Haykýr’ýn Ades
isimli atý Türkiye’nin þampiyon
atlarý içerisinde 3. lük kupasýný
kazanarak Osmancýk adýný Gerede
sahalarýnda bir kez daha duyurdu.
Konya Tuzlukçu’da yapýlan
Arap ve Ýngiliz koþularýna katýlan
kulüp yöneticisi Ali Arslanýn arap
katagorisinde koþan Eren Hilal
isimli arap atý birinci, Ýngiliz
katagorisinde koþan Red-Sox
isimli atý 2.lik yaparak Osmancýk
adýný bir kez daha Konya
sahalarýnda duyurdu.
Osmancýk Atlý Spor Kulüp
baþkan yardýmcýsý Erol Cebeci
yapmýþ olduðu organize ile
Osmancýk’ta Ata sporuna gönül
veren halkýmýzý ve dernek
üyelerini bir araya toplayarak,
atlarýmýza destek amaçlý
Gerede’ye götürerek yarýþçýmýz
Burak Haykýr’ýn yanýnda bulundu.
Hiçbir maddi manevi
desteklerden çekinmeyen Erol
Cebeci’ ye at sevenler adýna
Osmancýklýlar olarak teþekkür
ediyoruz. Dendi.
Osmancýk Atlý Spor Kulübü
baþkaný Muzaffer Ayna yaptýðý
açýklamada 2014 yýlý yarýþ
sezonunda Osmancýk atlarýnýn
yapmýþ olduðu baþarýlardan
memnun olduðunu ve son
yarýþlarda Ali Arslan ve Burak
Haykýr’ýn kazanmýþ olduðu
yarýþlardan dolayý kendilerini
kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný
temenni ederek yarýþlara katýlan ve
destek amaçlý yarýþlarý izlemeye
giden dernek üyeleri ve Osmancýk
halkýna çok teþekkür ediyorum.”
dedi.(OSMANCIK)
Yoksulluk tüm bölgelerde azaldý
T
Hastane
inþaatýnda
yaralandý
ürkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) ''Gelir ve
Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý''na göre, geçen yýl
Ýstanbul Bölgesi için belirlenen eþdeðer hanehalký
kullanýlabilir medyan gelirin (gelirler küçükten büyüðe
doðru sýralandýðýnda ortaya düþen deðer) yüzde 50'sinin
altýnda yýllýk kazanca sahip kiþi sayýsý 1 milyon 134 bin
olarak gerçekleþti.
Bu kapsamda, Akdeniz, geçen yýl yoksul sayýsýnýn
en fazla gerilediði bölge oldu. Bölgedeki yoksul sayýsý 1
milyon 298 bin'den 1 milyon 73 bin'e düþtü.
BÖLGELERE GÖRE YOKSULLUK
Eþdeðer hanehalký kullanýlabilir medyan gelirin
yüzde 50'si dikkate alýnarak belirlenen yoksulluk
sýnýrýna göre, yoksulluk oraný geçen yýl bir önceki yýla
göre Ýstanbul'da 1 puan düþerek yüzde 8,6'ya, Batý
Ç
orum’un Kargý ilçesinde çalýþtýðý
hastanenin inþaatýndan düþen iþçi
yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, ilçede halen
yapýmý devam eden devlet hastanesi
inþaatýnda çalýþan Baki Dalkan (45), ýsý
yalýtým ve dýþ cephe kaplama çalýþmasý
yaptýðý sýrada dengesini kaybetmesi sonucu
yaklaþýk 2,5 metre yükseklikten yere düþtü.
Arkadaþlarýnýn düþtüðünü gören diðer inþaat
iþçileri saðlýk görevlerine haber verdi.
Ýþçi, olay yerinde ilk müdahalesi
yapýldýktan sonra ambulansla Ahmet Hamdi
Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Polis olayla ilgili soruþturma
baþlattý.(AA)
KPSS
salonlarýnýn
duvarlarý boþ
kalacak
Ambulansýn önünü kesip
saðlýkçýlarý dövdüler
Ç
orum'un Kargý ilçesinde 112 Acil Saðlýk ekiplerinin kullandýðý ambulansýn önünü kesen þahýslar saðlýk çalýþanlarýný hastanelik etti.
Olay ilçeye baðlý Hacýhamza köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Ýddiaya göre ambulans þoförü Vahdet Y. ile saðlýkçý
Fatih S. hasta nakli sonrasý seyir halinde iken Mehmet B. yönetimindeki 23 FV 713 plakalý otomobil bir anda ambulansýn
önünü kesti. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayý ambulans þoförü ve saðlýk çalýþanýný darp eden Mehmet B.
ile ismi henüz öðrenilemeyen diðer þahýs olay yerinden kaçtý.
Vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden darbe alan saðlýkçý ve
ambulans þoförü Kargý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna
alýndý.
Olay yerinde çalýþma baþlatan jandarma ekipleri þahýslarý kaçtýklarý esnada Tosya yolunda yakalayarak gözaltýna aldý.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
Konuya iliþkin açýklama yapan Çorum 112 Ambulans
Servisi Baþhekimi Ýlker Uzeli, ''Saat 18.30 civarlarýnda Kargý
1 nolu ASHÝ ekibimiz, Çorum'a hasta nakli dönüþü sýrasýnda
D-100 karayolunda iken ambulansýmýzýn önü kesilerek, ekip
arkadaþlarýmýz darp edilmiþtir. Bir ATT arkadaþýmýzýn kaþý
açýlmýþ olup þuan için saðlýk durumlarý iyidir. Hem jandarma-
ya þikayette bulunulmuþ olup
hem de Beyaz Kod iþlemlerimiz
baþlatýlmýþtýr. Þikayetimiz üzerine Tosya yakýnlarýnda kaçan
araç durdurulmuþ olup, þahýslar
gözaltýna alýnmýþlardýr.'' dedi.(AA)
Marmara'da 2,4 puan düþerek yüzde 10,6'ya geriledi.
Söz konusu oran Ege'de yüzde 11,6'dan yüzde
11,1'e, Doðu Marmara'da yüzde 10,8'den yüzde 9,1'e,
Batý Anadolu'da yüzde 12,9'dan yüzde 11,1'e, Akdeniz
Bölgesinde yüzde 13,7'den yüzde 11,2'ye, Orta
Anadolu'da yüzde 12,4'den yüzde 10,6'ya, Batý
Karadeniz'de yüzde 12'den yüzde 11,1'e düþtü.
Yoksulluk oraný, Doðu Karadeniz'de 2,1 puan,
Kuzeydoðu Anadolu'da 1,4 puan, OrtaAnadolu'da ve
Güneydoðu Anadolu'da 0,9 puan azaldý.
2006 itibarýyla her yýl düzenli olarak
gerçekleþtirilen "Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý"
ile Avrupa Birliði ülkeleri ile karþýlaþtýrýlabilir gelir
daðýlýmý, gelire göre göreli yoksulluk, yaþam koþullarý
ve sosyal dýþlanma konularýnda veri üretmek üzere,
?konut, ekonomik durum, sosyal dýþlanma,
gayrimenkul sahipliði, eðitim, demografi, saðlýk, iþgücü
ve gelir durumu kategorilerinde bilgi derleniyor.
Türkiye sýnýrlarý içindeki tüm hanehalký fertlerini
kapsayan araþtýrmada, kurumsal nüfus olarak
tanýmlanan ''üniversite yurtlarý, misafirhane, çocuk
yuvasý, yetiþtirme yurdu, huzurevi, özel nitelikli
hastane, hapishane, kýþla ve ordu evlerinde yaþayanlar''
kapsam dýþýnda tutuluyor.
Eþdeðer hanehalký kullanýlabilir geliri ise
hanehalký yýllýk kullanýlabilir gelirinin hanedeki birey
baþýna düþen gelirlere dönüþtürülmesiyle hesaplanýyor.
Hanelerin yetiþkin-çocuk bileþimlerindeki farklýlýklarýn
hesaba katýlmasýyla eþdeðer hanehalký kullanýlabilir
gelirine ulaþýlýyor.(AA)
K
amu Personeli Seçme Sýnavý
(KPSS) ve Yükseköðretime
Geçiþ Sýnavý (YGS) gibi
milyonlarca adayýn girdiði
sýnavlarda, salonlarýn duvarlarý boþ
kalacak. Milli Eðitim Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Yusuf Büyük,
konuyla ilgili olarak 81 il milli
eðitim müdürlüðüne bir yazý
gönderdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme
Merkezi Baþkanlýðý'nýn (ÖSYM)
sýnav hizmetlerinin yerine
getirilmesinin tüm aþamalarýnda,
konuyla ilgili kurum ve
kuruluþlarla iþbirliði yaparak
gerekli güvenlik tedbirlerini
aldýðýna dikkat çeken Müsteþar
Yardýmcýsý Büyük, sýnav yapmaya
uygun yurt genelindeki mekânlarýn
ÖSYM tarafýndan kullanýldýðýný
hatýrlattý.
Büyük, 27-28 Eylül 2014
tarihlerinde yapýlacak KPSS
Ortaöðretim/ Önlisans sýnavý için
de sýnav hizmetlerinin hak ve
adalet ölçülerine göre
sunulmasýnýn her þeyden önce
bütün adaylara fýrsat eþitliði
saðlamaktan geçtiðini bildirdi. Bu
sebeple sýnavlarda, Türkiye
haritasý baþta olmak üzere,
'Cumhuriyet Tarihi Kronolojisi'
gibi bilgi içerikli, adayýn sorularý
cevaplamasýna yardýmcý olabilecek
hiçbir araç gereç sýnav salonlarýnýn
duvarlarda asýlý olmayacak.
Büyük, harita ve poster gibi bu
görsel materyallerin, sýnav gününe
mahsus olmak üzere kaldýrýlmasý
talimatý verdi.(TÜRKÝYE)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
9
Hemþehrimiz Nesimi
Yetik’in büyük baþarýsý
U
luslararasý Altýn Koza Film
Festivali'nde En Ýyi Film
Ödülü"ne yönetmenliðini
hemþehrimiz Nesimi Yetik'in
yaptýðý "Toz Ruhu" filmi layýk
görüldü.
Adana Büyükþehir
Belediyesi'nce bu yýl 21'incisi
düzenlenen Uluslararasý Altýn Koza
Film Festivali kapsamýnda
gerçekleþtirilen Ulusal Uzun
Metraj Film yarýþmasý ödülleri
düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. "En Ýyi Film Ödülü"ne
yönetmenliðini hemþehrimiz
Nesimi Yetik'in yaptýðý "Toz Ruhu"
filmi layýk görüldü.
Çukurova Üniversire Kongre
Merkezi'nde gerçekleþtirilen ve
sunuculuðunu Þebnem Dönmez ile
Mehmet Aslan'ýn yaptýðý ödül
töreni, ünlü sanatçýlarýn kýrmýzý
halýdan geçerek tören alanýna
gelmesiyle baþladý.
Törenin
açýlýþýnda Türk
sinemasýnda
çeþitli filmlerin
soundtrack
dinletisi yapýldý.
Gecede,
"Ulusal Öðrenci
Filmleri
Yarýþmasý" ve
"Akdeniz
Ülkeleri Kýsa
Film
Yarýþmasý"nda
derece alan
filmlere Altýn
Koza heykelciklerinin
verilmesinin ardýndan 14 filmin
yarýþtýðý büyük ödüllerin
daðýtýmýna geçildi.
Törende, "En Ýyi Film
Ödülü"ne yönetmenliðini Nesimi
Yetik'in yaptýðý "Toz Ruhu" filmi
ayný zamanda "En Ýyi Erkek
Oyuncu" ile "En Ýyi Sanat
Yönetmeni" ödüllerini de aldý.
Festivalde "En Ýyi
Yönetmen", "En Ýyi Kadýn
Oyuncu", "En Ýyi Erkek Oyuncu",
"En Ýyi Müzik", "En Ýyi Görüntü
Yönetmeni", "En Ýyi Kurgu
ödüllerini "Deniz Seviyesi" filmi
kazandý.
Ortak akýl toplantýsýna Çorum’dan katýlým
S
dý.
amsun'da kýrsal alanda kadýn çalýþmalarýnýn geliþtirilmesine yönelik bölgesel ortak akýl toplantýsý yapýl-
Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn organize ettiði 'Kýrsal Alanda Kadýn Çalýþmalarýnýn Geliþtirilmesi ve Yaygýnlaþtýrýlmasý Programý' kapsamýnda kýrsal
alanda kadýn çalýþmalarýnýn geliþtirilmesine yönelik böl-
Ortaöðretimde
baþörtüsü
serbest
B
aþbakan Yardýmcýsý Hükûmet Sözüsü Bülent
Arýnç, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn ortaöðretimle
ilgili öðrencilerin kýlýk kýyafetine iliþkin düzenlemelerin yer aldýðý yönetmelikte de deðiþiklik yapýldýðýný bildirdi.
Bu deðiþikliði özellikle bazý kýz öðrencilerin
hasretle beklediðini bildiðini dile getiren Arýnç, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Son Bursa seyahatimde de okullarýnýn açýlýþlarýnda öðrencilerle bir araya geldiðimizde onlar heyecanlý bir þekilde bu müjdeyi bekliyorlardý. Milli
Eðitim Bakanlýðýna baðlý okul ve öðrencilerin kýlýk
ve kýyafetlerine dair yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasý hakkýnda yönetmelik gözden geçirilmiþ ve bu
yönetmeliðin üçüncü, dördüncü maddelerinde bir
deðiþiklik yapýlarak, dördüncü maddesinin birinci
fýkrasýnýn 'e' bendinde yer alan 'baþ açýk ibaresi' ve
ayný bendin son cümlesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yarýn veya bir sonraki gün yayýmlanabilecektir. Bununla ortaöðretim kurumlarýnda baþörtülü olarak
eðitimine devam etmek isteyen kýz öðrenciler için
bir zaruret, 30 Eylül'den sonraki demokratikleþme
paketimizde bazý hususlar yerine getirildiði için bugün böyle bir yönetmelik deðiþikliðin yapýlmasýna
da zaruret görülmüþtür. Öðrencilerimiz, velilerimiz
ve öðretim hayatýmýzýn için hayýrlý olmasýný diliyorum."
Arýnç, Kurban Bayramý ile ilgili alýnan kararlarý da önümüzdeki Bakanlar Kurulu sonrasýnda
açýklayacaðýný söyledi.(TRT Haber)
gesel ortak akýl toplantýsý düzenlendi. Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleþtirilen toplantýya Zonguldak, Sinop, Kastamonu, Bartýn, Karabük,
Çankýrý, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Bayburt, Rize ve Gümüþhane illerinin Tarýmsal Veriler Þube Müdürlerinin yaný sýra Samsun Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir Güven ve Kýrsalda Kadýn
Hizmetleri Çalýþma Grup Sorumlusu Uzm. Nimet Kale-
li katýldý.
Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kýrsalda Kadýn Hizmetleri Çalýþma Grup Sorumlusu Uzm. Nimet
Kaleli, "Bakanlýðýmýz 1998 yýlýndan itibaren kýrsalda
kadýna yönelik çalýþmalarý sürdürmektedir. Samsun'da
bu toplantýnýn dördüncüsünü gerçekleþtiriyoruz. Amacýmýz kýrsal da kadýn çalýþmalarýnýn ekonomiye nasýl kazandýrabileceðimiz, karþýlaþacak sorunlar, sorunlarýn
çözümlerini nelerdir, bunlarý ortaya koyacaðýz. Kýrsalda
kadýn son derece önemli durumdadýr. Tarýmýn yüzde
50'sini kadýnlarýmýz gerçekleþtiriyor. 2013 yýlý verisinde
görebiliriz ki kadýnlarýmýzýn payý kadýnlarýn yüzde 37,
erkeklerin ise yüzde 17'dir. Yani bu veriler kýrsalda kadýnýn yeri ve önemini göstermektedir" dedi.
Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir Güven, "Bugünkü çalýþmalarda ki görüþler farkýndalýk ortaya koyacak. Ýlimizde 2010 yýlýndan itibaren 12
bin kadýnýmýza toplantýlar düzenledik. Samsun ilinde
kadýnlarýn farkýndalýðýyla ilgili de toplantýlar yapýldý. Bu
toplantýlarda ise bin 600 kadýnýmýza ulaþtýk" diye konuþtu.(AA)
Aman grip olmayýn!
A
ni ýsý deðiþiklikleri saðlýðýmýzý tehdit ederken, uzmanlar saðlýklý kalmak için dengeli beslenmeyi altýn
kural olarak gösteriyor.
Ani ýsý deðiþiklikleri halsizlik, baþ aðrýsý ve yorgunluða neden oluyor. Baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýna
yol açan bu sorunlar; grip, soðuk algýnlýðý, bronþit gibi
pek çok hastalýðý da beraberinde getiriyor. Saðlýklý kalmak için ise dengeli ve yeterli beslenmek altýn kural olarak gösteriliyor.
Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt. Þefika Aydýn Selçuk, “Doðru beslenerek gripten korunmanýn yollarý” hakkýnda bilgi verdi.
TAZE SEBZE VE MEYVE
Hem kýþ hem de yaz aylarýnda düzenli bir beslenme
alýþkanlýðýna sahip olmak gerekir. Bunun için; et, süt,
sebze, meyve ve tahýllardan oluþan besin gruplarý dengeli bir biçimde tüketilmelidir. Özellikle taze sebze ve
meyveler, soðuk havalarda da saðlýklý kalmak isteyenler
için ideal besinlerdir. C vitamini vücuttan zararlý maddelerin atýlmasýný saðlar ve savunma sistemini güçlendirir.
Yeþilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ýspanak,
portakal, limon, mandalina, kuþburnu gibi besinler bol
miktarda C vitamini içerir. C vitamini kaybýný önlemek
için salata ve meyve sularý, tüketilmeden hemen önce hazýrlanmalýdýr.
ENFEKSÝYON DÜÞMANI BESÝNLER
Yumurta, süt, balýk, ýspanak, portakal, havuç, yeþilbiber, kayýsý gibi sarý, turuncu ve yeþil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini güçlü bir antioksidandýr. Bu besinlerin belirli ölçülerde tüketilmesi, hastalýklardan korunmada önemli rol oynar.
GÜÇLÜ BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ
E vitaminin en önemli görevi antioksidan özelliðidir. En zengin kaynaklarý; fýndýk, ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar, sývý yaðlar, yeþil yapraklý sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinlerdir. Balýk, balýk yaðý, fýndýk ve
cevizde bulunan omega-3 yað asitleri güçlü bir antioksi-
dandýr ve baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Ayrýca zeytinyaðý, fýndýk yaðý gibi sývý yaðlarda bulunan omega-9 yað asitleri de baðýþýklýk sistemini olumlu etkiler.
MUTLAKA BAL
Bal, enerji veriminin dýþýnda karasal iklime sahip
ve gün içi ýsý farkýnýn fazla olduðu bölgelerde soðuða ve
soðuk algýnlýðýna karþý, aðýz, boðaz ve bronþlardaki rahatsýzlýklarda ve enfeksiyonlarýnda doðal bir ilaç olarak
kullanýlmaktadýr.
Sarýmsaðýn yapýsýnda bol miktarda su, fruktoz içeren karbonhidratlar, kükürt bileþikleri, protein, lif ve serbest amino asitler bulunur. Sarýmsak ayrýca yüksek miktarda saponin, fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da
kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B
kompleks vitaminlerini içerir. Baðýþýklýk sisteminin baskýlanmasýný önleyen sarýmsak, kansere karþý da etkili bir
silahtýr.
SOFRANIZDA MAYDANOZ OLSUN
Maydanoz bir provitamin A (Beta karoten) kaynaðýdýr. Bu özelliði ile görme gücü, kýlcal damar sistemi,
adrenal bezin ve tiroid bezinin fonksiyonlarý üzerinde etkilidir. Yapraklarýnda uçucu yaðlar, flavonoidler, protein,
klorofil ve glikozit; köklerinde ise uçucu yað, þeker, müsilaj ve glikozit vardýr. Yapraklar vitamin ( A,C,K ), demir, potasyum, kükürt, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengindir.
ARA ÖÐÜNLER ÝÇÝN KAYSI
Kayýsý, mineral maddelerden potasyum ve vitaminlerden ß-karoten bakýmýndan çok zengindir. A vitaminin
öncül maddesi olan ß-karoten vücudu ve organlarý saran
epitel doku, göz saðlýðý, kemik, diþ geliþmesi ve endokrin bezlerinin çalýþmasý için gereklidir. Bunlara ek olarak; A vitamini üreme ve büyümede, enfeksiyonlara karþý vücut direncinin artmasýnda önemli rol oynar.
Yönetmenliðini Onur Aydýn'ýn
yaptýðý "Silsile" filmi, "En Ýyi
Yardýmcý Kadýn Oyuncu", "En Ýyi
yardýmcý Erkek Oyuncu" ile "Umut
Veren Erkek Oyuncu"
kategorilerinde ödül kazandý.
ÖDÜLÜ VE FÝLMÝ
ARKADAÞINA ADADI
"En Ýyi Film Ödülünü"
kazanan ve ödülünü Büyükþehir
Belediye Baþkaný Hüsein Sözlü ile
Pütün'ün elinden alan "Toz Ruhu"
filmi yönetmeni Nesimi Yetik de
çok zorlu þartlarda filmi
çektiklerini söyledi. Yetik, ödülü ve
filmi, 25 yaþýnda intihar eden
arkadaþý Selman Karaca'ya
adadýðýný bildirdi.(A Haber)
Týra çarpan
sürücü öldü
K
ýrýkkale'de önünde
seyreden saman
yüklü TIR'a çarpan ve
altýna giren otomobilin
sürücüsü Ceyhun
Çimen(24) öldü.
Kaza, KýrýkkaleSamsun karayolunun
47'nci kilometresinde
meydana geldi. Ankara'dan Çorum
istikametine gitmekte olan Ceyhun
Çimen'in kullandýðý 06 DF 7059 plakalý
otomobil, Halil Ýbrahim Gökhan'ýn
kullandýðý 19 SU 953 plakalý saman yüklü
TIR'a arkadan çarptý. TIR'ýn altýna giren
otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü
Ceyhun Çimen olay yerinde yaþamýný
yitirdi. Kaza ile ilgili soruþturma
baþlatýldý. (DHA)
Aslý’dan 19
gündür haber
alýnamýyor
Ç
orum'un
Osmancýk
Ýlçesi'nde Aslý
Solakel'den(18), 19
gündür haber
alýnamýyor. Ailesi
kýzlarýnýn hayatýnda
endiþe ettiðini
belirterek polise
kayýp baþvurusunda
bulundu.
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
yaþayan Aslý Solakel, 19 gün önce annesi
Nurdane Ertaþ'a "Ben dýþarý çýkýyorum"
diyerek evden ayrýldý. Ancak bir daha geri
dönmedi. Cumhuriyet Üniversitesi
Yýldýzeli Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk
Bölümü'nü kazanan kýzýný 19 gündür
aramadýðý yer kalmadýðýný belirten ev
kadýnýý anne Nurdane Ertaþ, "Polise ve
savcýlýða baþvurdum. Gidebileceði her yeri
aradým. Ancak ne bir iz var ne haber.
Hayatýndan endiþe ediyorum. Hiç daha
önce böyle birþey olmamýþtý. Aramýzda
herhangi bir tartýþma geçmedi. Polis her
yerde arýyor. Biran önce kýzýma kavuþmak
istiyorum" diye konuþtu.(DHA)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
24 EYLÜL 2014
Çorum’da bir ilk!
Metropol’den
‘Sanal Maðaza’
RECEP MEBET
müþterilerine çeþitli sürpriz hediyeler armaðan ettiklerini de ifade etti.
Metropol Alýþveriþ Merkezi, Çorum’da bir ilke
daha imza atarak ‘Sanal Maðaza’ uygulamasýný hayaFikir babalýðýný yaptýðý uygulamanýn daha da
ta geçirdi.
yaygýnlaþmasý açýsýndan bazý çalýþmalar yaptýklarýný
dile getiren Gönül, “Sanal Maðazamýzdan bir ay içinÝnternet üzerinden market alýþveriþi imkaný sunan
de en fazla tutarda alýþveriþ yapan müþterilerimize çesistem, Metropol Gýda Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. Gekiliþle çeþitli hediyeler vermeyi planlýyoruz” diye konel Müdürü Celal Gönül tarafýndan tanýtýldý.
nuþtu.
Metropol Alýþveriþ Merkezi’nin www.metropolMetropol Gýda Genel Müdürü Gönül, markete
gida.com.tr adlý resmi internet sitesi üzerinden eriþilegitme ve otopark arama derdi olmadan alýþveriþ imkabilen Sanal Maðaza uygulamasýnýn avantajlarýndan
ný sunan Sanal Maðaza’yý keþfetmek isteyen herkesi
bahseden Celal Gönül, “20 TL ve üzeri alýþveriþlerde
www.metropolgida.com.tr internet adresine davet etti.
satýn alýnan ürünleri en geç yarým saat içinde müþterilerimizin kapýsýna ulaþtýrýyoruz” dedi.
Konuyla ilgili sorularý da cevaplayan Gönül,
Metropol Alýþveriþ Merkezi’nce hayata geçirilen yeniKredi kartý ile online ya da kapýdan ödeme imkaliklerin
hýz kesmeden devam edeceðini sözlerine eklený sunan Sanal Maðaza uygulamasýnýn özellikle çocuklu ve çalýþan bayanlardan büyük ilgi gördüðünü
anlatan Gönül, ücretsiz
üye olunabilen sistem sayesinde tüm market ihtiyaçlarýný tüketicilerin adresine ulaþtýrdýklarýný kaydetti.
Sanal Maðaza’dan
yapýlan satýþlarýn etiket fiyatlarý üzerinden olduðunu
vurgulayan Gönül, müþteriye ek bir külfet getirmeyen sistemin zaman açýsýndan büyük avantaj saðladýðýna iþaret etti.
Uygulamanýn cazip
indirim ve sürpriz hediyeler de içerdiðine deðinen
Gönül, “Müþterimiz herhangi bir nedenle beðenmediði ürünü dilerse iade
Metropol Genel Müdürü Celal Gönül, ‘Sanal Maðaza’nýn avantajlarýný anlattý.
edebiliyor” hatýrlatmasýnda bulundu.
‘METROPOL, SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ’
Ýnternet kullanýmýnýn
yaygýnlaþmasýyla birlikte
sanal alýþveriþe olan ilginin her geçen gün arttýðýna
dikkat çeken Celal Gönül,
Metropol Alýþveriþ Merkezi’nin de ‘Sanal Maðaza’
uygulamasýyla çaðýn gereklerine uygun bir þekilde
kendini yenilediðini ve
beklentilere cevap verdiðini söyledi.
“Ýstanbul gibi þehirlerdeki büyük marketlerin
dahi hala uygulayamadýðý
sistemi Çorum’da baþarýyla hayata geçirdik” diyen
Gönül, sektörün öncüsü olmaya devam ettiklerinin
altýný çizdi.
Sanal Maðaza’dan sigara hariç tüm ihtiyaçlarýn
satýn alýnabilindiðini hatýrlatan Gönül, manav ve kasap ürünlerini dahi sipariþ
sistemine entegre ettiklerini kaydetti.
Kampanya dönemlerinin ‘Sanal Maðaza’da
Metropol þubelerine göre
daha uzun sürdüðü tüyosunu veren Gönül, internet
üzerinden gerçekleþtirdikleri ankete katýlan talihli
Büyükþehirlerde dahi hala uygulanamayan bir sistem Çorum’da hayata geçirildi.
Öz Karadeniz Ekmek Fýrýný, Ýkbal Kent karþýsý Güldanehatun Camii arkasýnda hizmete girdi.
Öz Karadeniz
Ekmek Çorum’da
RECEP MEBET
Selçuk
Gümüþ’ün sahibi
olduðu Öz Karadeniz
Ekmek Fýrýný,
Ulukavak Mahallesi
Çiftlik Çayýrý 5. Sokak
Ýkbal Kent karþýsý
numara 13’te hizmete
girdi.
‘Karadeniz’den
gelen lezzet’
sloganýyla Çorum
halkýnýn hizmetinde
olduklarýný belirten
Selçuk Gümüþ,
meþhur Trabzon
Vakfýkebir ekmeði
baþta olmak üzere
mýsýr ekmeði, tam
buðday ekmeði, kepek
ekmeði ve çavdar
ekmeði gibi lezzetleri
müþterilerinin
beðenisine
sunduklarýný söyledi.
Tava ekmeði,
çiçek ekmek ve
Ramazan Pidesi de
hazýrladýklarýný
anlatan Gümüþ,
“Ekmeklerimizi odun
ateþinde piþiriyoruz”
dedi.
“Un, tuz, su ve
ekþi maya dýþýnda
malzeme
kullanmýyoruz” diyen
Gümüþ, tüm
ekmeklerinin katkýsýz
ve tamamen doðal
olduðunun altýný çizdi.
Bu nedenle satýþa
sunduklarý ekmeklerin
bir hafta boyunca
tazeleðini koruduðunu
vurgulayan Gümüþ,
“Meþhur Karadeniz
ekmeklerimizin tadýna
varmak isteyenlere
Buharaevler, Mimar
Sinan, Bahçelievler
Mahalleleri, Milönü,
Bahabey ve Fatih
Caddeleri’ndeki
bayilerimiz ve
Çevreyolu
Bulvarý’ndaki
þubemizle de hizmet
veriyoruz” diye
konuþtu.
Trabzonlu Selçuk Gümüþ, hakiki Karadeniz ekmeði çeþitlerini Çorum’da üretiyor.
Çorum halkýnýn Karadeniz ekmeklerine ilgisinin her geçen gün arttýðý belirtildi.
Eðitim politikalarýný eleþtirdiler
EMRE KUT
Ýnternet üzerinden satýn alýnan ürünler paketlenerek en geç yarým saat içinde müþterinin adresine ulaþtýrýlýyor.
Aktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif Eðitim-Sen)
üyeleri dün PTT Merkez
Müdürlüðü önünde eylem
yaptý.
2014-2015
Eðitim
Öðretim Yýlý'yla birlikte
hayata geçen bazý uygulamalarý eleþtiren Aktif Eðitim-Sen üyeleri, taþýdýklarý
siyah balonlarý patlatarak
tepkilerini ortaya koydular.
Hükûmetin eðitim politikalarýný eleþtiren Aktif
Eðitim-Sen Þube Baþkaný
Adem Yücel, "Siyasal, senSendika üyeleri, düzenledikleri eylemle tepkilerini dile getirdiler.
dikal kadrolaþmaya, kamu
çalýþanlarýna yönelik fiþle'Eðitim kime emanet', 'Bu iþte bi terslik var', 'Eðimelere, hukuksuz tasfiyelere, iyi planlanmamýþ rotastimi sýfýrladýlar', 'Sistem çöktü', 'Adalet saraylarda kalyona, eðitimcilerin ve okullarýn yokluða mahkum edildý' gibi ifadelerin yer aldýðý dövizler taþýyan sendika
mesine, özlük haklarýndaki adaletsizliklere, angarya
üyeleri, basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz bir þekilnöbet görevine 'hayýr' diyoruz" dedi.
de daðýldýlar.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
11
Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili
alanýndaki lider markasý Taç’ýn Çorum'daki ilk
maðazasý, Ankara Yolu Bulvarý'nda açýldý.
Çorum TAÇ’landý
RECEP MEBET
Taç Fabrika Satýþ Maðazasý dün Çorum’da
açýldý.
Ankara Yolu Bulvarý 4. kilometre numara 21’de
gerçekleþen açýlýþa Zorlu Tekstil Grubu Ýcra Kurulu
Üyesi Fatih Dereköylü, Linens Pazarlama Genel
Müdürü Erkmen Onbulak, maðaza müdürleri ve
çalýþanlarý ile bazý davetliler katýldý.
Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþta
basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Ýletiþim
Uzmaný Oya Canözer, “Türkiye'de ev tekstili
alanýnda lider marka olan Taç, Çorum'daki ilk
maðazasýný hizmete sundu” dedi.
Taç markasýnýn yaný sýra Linens ve Pierre
Cardin markalý ürünlerin de satýþa sunulduðu
maðazanýn ikinci katýnda ise outlet ürünlerinin yer
aldýðýný anlatan Oya Canözer, “Perdeden masa
örtüsüne, banyodan yatak odasýna, bebek
gruplarýndan sofra grubuna ve dekoratif aksesuarlara
kadar zengin bir ürün yelpazesini Çorum halkýnýn
beðenisine sunuyoruz” diye konuþtu.
Açýlýþ nedeniyle Çorum’un çeþitli yerlerinden
ücretsiz servis kaldýrdýklarýný hatýrlatan Canözer,
düzenledikleri kampanyanýn da büyük ilgi
gördüðünü kaydetti.
Kokteylle devam eden açýlýþla ilgili yapýlan
basýn açýklamasýnda ise þu bilgilere yer verildi:
EV TEKSTÝLÝNDE LÝDER MARKA
“Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili
alanýndaki lider markasý Taç’ýn Çorum'daki ilk
maðazasý, Ankara Yolu Bulvarý'nda açýldý.
Çok özel fýrsatlarla kapýlarýný açan Taç Fabrika
Satýþ Maðazasý'nda, perdeden nevresime, yatak
örtüsünden battaniyeye, havludan lisanslý ürünlere
kadar uzanan geniþ bir yelpazedeki ürün çeþitleri
ziyaretçilere sunuldu.
40 yýlý aþkýn deneyimi ile Türkiye'de ev tekstil
sektörünün lider markasý
konumundaki Taç,
Çorum'daki Fabrika Satýþ
Maðazasý'yla, kentte ev
tekstil alýþveriþine yeni bir
soluk getirdi.
AÇILIÞA ÖZEL
FIRSATLAR
Taç Fabrika Satýþ Maðazasý dün Çorum’da açýldý.
Düzenlenen açýlýþa Çorum halký büyük ilgi gösterdi.
Taç, sadece açýlýþ
gününde 11:00-17:00
saatleri arasýnda geçerli
olmak üzere, Joy
Ranforce nevresim
takýmlarýnda çok özel bir
kampanya ile tek ve çift
kiþilik nevresim
takýmlarýnda cazip
indirimler yaptý.
Taç Fabrika Satýþ
Maðazasý ayrýca,
nevresim, yatak örtüsü,
havlu, bornoz gibi farklý
ürün gruplarýnda da
açýlýþa özel çeþitli
fýrsatlarla ziyaretçilerini
karþýladý.
Perdeden nevresime,
yatak örtüsünden,
battaniyeye, havlu,
bornoz ve masa
örtüsünden, lisanslý
ürünlere kadar farklý
kategorilerde özel
tasarýmlara sahip çok
çeþitli ürünlerin, 2 katlý
maðazada 800
metrekarelik bir alanda
satýþa sunulduðu
Maðaza'da, ziyaretçilere
uzman maðaza çalýþanlarý
rehberlik etti.
TAÇ HAKKINDA
Açýlýþ nedeniyle bazý ürünlerde cazip indirimler uygulandý.
Taç, Çorum'daki ilk maðazasýný hizmete sundu.
Taç markasýnýn
temellerini 1970'li
yýllarda atmaya baþlayan
Zorlu Tekstil Grubu, ev
tekstili alanýnda önemli
yeniliklere ve baþarýlara
imza attý. Güçlü tasarým
ekibi ile özgün tasarýmlar
üreten ve moda oluþturan
bir marka konumunda
olan Taç, milyonlarca evi
güzelleþtiriyor. Teknolojik
geliþmeleri de yakýndan
izleyen Zorlu Tekstil
Grubu, Taç markasý ile ev
tekstili modasýnýn rotasýný
belirliyor.
Taç markasý
hakkýnda detaylý bilgi
almak ve zengin ürün
yelpazesini yakýndan
görmek isteyen herkes
Zorluteks Fabrika Satýþ
Maðazasý’na davet
edildi.”
Marketler, bayramlýk þeker ve çikolata ile kolonya çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunuyor.
Tezgâhta
bayram havasý
DENÝZ URAL
Kurban
Bayramý'na sayýlý
günler kala çarþýpazarda baþlayan
bayram hareketliliði
dikkat çekiyor.
Bayram denince
akla ilk gelenler
arasýnda tabi ki
bayram þekeri yer
alýyor. Çorum'daki
alýþveriþ merkezleri
ve marketler,
bayramlýk þeker ve
çikolata ile kolonya
çeþitlerini
müþterilerinin
beðenisine sunuyor.
Marketlerin
tezgâh ve vitrinlerinde
yerini alan bayram
ikramlýklarý hakkýnda
bilgi veren yetkililer,
"Bayram alýþveriþi
için son günlere
kalmayýn" uyarýsýnda
bulunuyor.
Her keseye
uygun bayram þekeri
ve çikolata çeþitlerini
vitrinlerinde
bulunduran marketler,
bonbon þekerleri 9,90
- 12,90 TL, çikolata
çeþitlerini 12,45 - 41
TL, lokum çeþitlerini
6,25 - 14,99 TL,
kolonya ve gülsuyu
çeþitlerini ise 2,25 11 TL arasýnda
deðiþen fiyatlardan
satýþa sunuyor.
Her keseye uygun bayram þekeri ve çikolata çeþitleri satýþa sunuluyor.
Bayram þekerleri, marketlerin tezgâh ve vitrinlerinde yerini aldý.
12 ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
20. ASIRDA ÇORUM
Olaylar ve Ýnsanlar
Ulumezar’daki kabrinin
baþ ucu.
Ölçekoðlu Hasan Aða
K
Merhum Ölçekoðlu
Hasan Aða (vefatý 1940)
ýymetli okurlarým merhum
eþim Güneþ hanýmýn mezarýný ziyaret ederken hemen yakýnýnda bir usta tarafýndan
tamir edilmekte olan mezar dikkatimi çekti. Kimin mezarý? Diye
sorduðumda. "Eski belediye baþkanlarýndanmýþ" cevabýný aldým…
Belediyemi yaptýrýyor? dedim.
"Hayýr sahiplerinden bir haným"
dedi.
Ertesi gün fotoðraf makinamla gittim ve birkaç poz alýnca bunu
bir yazý yapmanýn iyi olacaðý kanaatine vardým. Merhum Noter M.
Ýhsan Sabuncuoðlu'nun "Çorum
Tarihine Ait Derlemelerim" kitabý-
Merhum Hikmet Ölçek
(1924-1957)
Merhum Hasan Ölçek
(1948-1997)
nýn 26. Sayfasýnda Ölçekoðlu Hasan aða þöyle tanýtýlýyordu:
"Belediye baþkanlýðý zamanýnda soyadý kanunu çýkmamýþtý.
Herkes aile lakabýyla anýlýrdý.
Aðalýk ünvaný babasý ve dedesinden kalmadýr. Kendisi sarýksýz dal
fes giyer, efendi tabiatlý, bonkör,
iyilik sever, halim selim, eli yardýma ve kapýsý misafire açýk bir kiþiydi.
Ölçekoðlu Hasan aðanýn Belediye Reisliði zamaný Milli Mücadele'nin baþlangýç günlerine
rastlar. Bu günlerde Yozgat isyaný
ve isyancýlarýn Alaca'yý basmalarý
ve Çorum'a gelme tehlikeleri… diðer yandan umumi asayiþ ve inzibat yokluðu gibi durumlarda vardýr"
Velhasýl vaziyet büyük çapta
vehamet arzetmektedir. Mutasarrýf
Cemal Bardakcý'nýn Çorum'a gelmesiyle daha ciddi atýlýmlar yapýlýr. Çorum Milli Mücadeleye hazýrlanýr. "Cepheye at, silah ve her
nevi teçhizat ve malzeme tedariki
külfetleri hep Belediyenin ve Belediye reisi Ölçekoðlu Hasan
aða'nýn gayretleriyle olur "Merhum Hasan aða (ölçek) sonralarý
"Çorum Halkevi Reisliði'de yapmýþtýr"
Ulumezarda giriþteki üçlü
çeþmenin solundan giden yolun
Daver
KOLAÐASIOÐLU
Eðitimci
çeþmelere 15-20 metre uzaklýkta
sol kenarýnda kabri onarýlmakta
olan Ölçekoðlu Hasan aða'nýn mezar taþýnýn kitabesindeki yazý:
"HACI AHMET OÐLU HASAN
ÖLÇEK - RUHU ÝÇÝN FATÝHA 1940" þaþýrmayýn hepsi bu kadar.
Merak ediyorum acaba daha sonra
vefat eden belediye baþkanlarýmýzýn kabirleride böyle tevazu içinde
yalýn ve sademi. Ýmkan buldukça
araþtýrmaya çalýþacaðým Fotoðraftanda göreceðiniz gibi çok güzel
iþçilik bulunan mezar taþýnýn baþ
tarafý üst bölümünün bir kýsmýnýn
kýrýlmýþ olmasý beni üzdü. Yapanýn
eli kýrýlsýn diyemiyor… O’nu Allah'a havale ediyorum.
Yazýhanesinde tanýma ve konuþma imkaný bulduðum Noter M.
Ýhsan Sabuncuoðlu, Hasan aða'nýn
oðlu Hikmet Ölçek ve torunu Hasan Ölçek ile Tevazu sahibi, iyilik
seven zor günlerin Belediye Baþkaný Ölçekoðlu Hasan Aða'yý rahmetle anýyorum, mekanlarý cennet
olur inþallah.
Mezarý tamir ettiren hanýmada teþekkür ediyorum. Onun gayreti bizlere vefa borcu olurda dualarýmýzý Hasan Aða'ya da göndermeyi Allah nasib eder.
Baþka bir yazýmda buluþmak
ümidiyle, yaklaþmakta olan Kurban Bayramýnýzý kutlar, hepinize
Ulumezar’daki
kabrinin ayak ucu.
Ölçekoðlu Hasan Aða oðlu Hikmet Ölçek ile sünnet olan çocuklarýn arasýnda. 16.06.1935
Halkevi Temsil Kolu ile. (1935)
Ölçekoðlu
Hasan aða
25 bin yeni infaz koruma memuru alýnacak
Adalet Bakaný, 5 yýlda dýþ güvenliðin Bakanlýða
geçeceðini, 25 bin yeni infaz koruma memuru istihdam
edileceðini söyledi.
Adalet Bakaný bekir bozdað, ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenliðinin Adalet Bakanlýðýna devrine
iliþkin yasayla, 5 yýl içinde dýþ güvenliðin kademeli þekilde Bakanlýða geçeceðini belirterek, bu kapsamda 25
bin civarýnda yeni infaz koruma memuru istihdam edileceðini bildirdi.
Bazý hükümlülerle cezaevinde görüþme imkaný
bulduklarýný ve taleplerini dinlediklerini aktaran
Bozdað, "Allah kimseyi cezaevine düþürmesin. Tutuklu
olarak da hükümlü olarak da hiçbir insanýmýzýn cezaevlerine düþmesini arzu etmeyiz" diye konuþtu.
Hükümlü veya tutuklu olsun cezaevindeki
herkesin kendilerine emanet olduðunu ifade eden
Bozdað, þunlarý söyledi:
"Ýþledikleri iddia edilen suçlar her ne olursa olsun,
mahkeme kararlarýndaki hüküm ne olursa olsun, kesinleþse dahi cezaevinde kim varsa, onlar annelerinin,
babalarýnýn, ailelerinin daha da ötesi milletimizin bize
emanetidir. Onlar, birilerinin evladýdýr, kardeþidir, eþidir,
akrabasýdýr mutlaka. Kendi yavrumuzu bir yere emanet
ettiðimizde ona nasýl iyi davranýlmasýný istiyorsak, burada bulunan bütün hükümlü ve tutuklular da ailelerinin,
milletimizin bize emanetidir. Bizim bu emanate layýk
olan þekilde vazifemizi yerine getirmemiz lazým.
Mahkumlar topluma döndüklerinde, buradaki iyi
muameleyi her daim anmalarý lazým. Belki Türkiye'nin
geçmiþinde cezaevlerinde yürek burkan, acýtan hadiseler oldu ama biz Türkiye'nin bundan sonra cezaevlerinde
böylesi hadiseler olmasýna asla izin vermeyiz, göz yummayýz."
Türkiye'de cezaevlerine iliþkin þikayetlerin büyük
ölçüde azaldýðýný da vurgulayan Bozdað, son 12 yýlda
atýlan adýmlarýn bu noktadaki þikayetleri minimize
ettiðini dile getirdi. Bozdað, azalsa da var olan þikayetlerin üzerine kararlýlýkla gittiklerini, gitmeye devam
edeceklerini bildirdi.
Cezaevlerinde çalýþan personelin büyük fedakarlýklarla görev yaptýklarýný belirten Bozdað, onlarýn
sýkýntýlarýný bildiklerini, atýlmasý gereken adýmlarýn bir
kýsmýný yerine getirdiklerini kaydetti.
Ekim'de inþallah yasayý çýkaracaðýz
Ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenliðinin
Jandarmadan Adalet Bakanlýðýna devrini öngören
düzenlemenin Meclis Genel Kurulunda olduðunu anýmsatan Bozdað, "Ekim'de Meclis açýlýnca inþallah yasayý
çýkaracaðýz. Yasanýn çýkmasýndan sonra cezaevlerimizin
tamamýnýn dýþý güvenliði kademeli þekilde Adalet
Bakanlýðýna geçmiþ olacak. Bunun için 5 yýllýk geçiþ
süreci öngörüyoruz" dedi.
Þu anda cezaevlerinde adeta ikili bir yönetim
olduðunu, dýþ güvenlik ve içerinin yönetimiyle ilgili iki
baþlý bir durum yaþandýðýný ifade eden Bozdað,
"Güvenliðin el deðiþtirmesinden sonra, yönetimde de
bir birlik oluþacaktýr. Ýþlerin saðlýklý yürümesi ve sorumlunun tek olmasý son derece önemli. Þimdi infaz koruma memurlarýyla ilgili ayrý, jandarmayla ilgili ayrý usul
var. Ortada olay olduðunda çözümü zorlaþýyor. Onun
için sorumlularý da tekleþtiren hesap soranlarý da tekleþtiren bir adýmý atmýþ olacaðýz. Bu çerçevede yasanýn
yürürlüðe girmesinden sonra 25 bin civarýnda yeni infaz
koruma memurunu istihdam edeceðiz" diye konuþtu.
Bozdað, yeni istihdam edileceklerin dýþ güvenlikte
çalýþacaðýný, belli bir yaþtan sonra içeride görev alacaðýný anlattý.
Yýpranmayý yeniden getiriyoruz
Ýnfaz koruma memuru ve diðer çalýþanlarýn yýpranmalarýyla ilgili sýkýntýlar olduðunu belirten Bozdað, "Bu
sýkýntýlarý çözüyoruz. Yýpranmayý yeniden getiriyoruz.
Özlük haklarýnda süper olmasa da önemli oranda
iyileþtirmeler de yapýyoruz. Yasamýz büyük ihtimalle
Ekim ayýnda yasalaþacaktýr" dedi.
Tutuklu ve hükümlülerin de beklentileri bulunduðunu dile getiren Bozdað, þunlarý kaydetti:
"Tutuklu ve hükümlü insanlarýmýzýn beklentileri
farklý farklý. Cezaevlerinde, askerde olduðu gibi
konuþulan konular var, 'falan kanun çýkacak' þeklinde.
Bu iftar sofrasýnda kimseyi üzmek istemem ama
hükümetimizin gündeminde bir af çalýþmasý yok. Böyle
bir çalýþma da düþünülmüyor. Fakat cezaevlerinde bulunan insanlarýmýzýn þartlarýnýn daha iyileþtirilmesi, belki
infaz sisteminde açýk cezaevine ayrýlma konusunda bir
takým geniþletmeler yapabiliriz. Açýk cezaevine çýkmayla ilgili sýnýrý geniþletebiliriz. Bununla ilgili bir çalýþmamýz var, bittiði zaman onu da Meclis'e sevk edeceðiz.
Ne kadar geniþleyecek, çalýþma bittikten sonra göreceðiz. Fakat Bakanlýk olarak açýk cezaevine ayrýlmadaki alaný biraz daha geniþletmek istiyoruz. Böylelikle
cezasýnýn infazýný kapalýdan ziyade açýkta geçiren
insanýmýzý çoðaltmak istiyoruz."
Bozdað, konuþmasýnýn sonunda hükümlü ve tutuklularýn saðlýk içerisinde cezalarýný tamamlayarak ailelerine kavuþmalarýný diledi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Gençlere milli þuur nasýl verilir?
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:29 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:11 Eylül 1430 Hýzýr:142
2014
24
EYLÜL
Uyvar Kalesi'nin fethi (1663) - Ýctimâ
vakti: 09.14 - Bolvadin'in kurtuluþu
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.54
06.20
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.40 AKÞAM 18.48
16.04 YATSI
20.07
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Zil-hicce
ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra
Türkiye saati ile 02.16’da ilk defa,
Güney Amerika kýtasýnýn doðusundan
itibaren görülmeye baþlayacaktýr.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
NÖBETÇÝ ECZANELER
DOÐA
ÖMÜR
BAHABEY CAD. NO: 101
( YEÞÝL FIRIN YANI )
221 21 01
GAZÝ CAD.58/B VERGÝ
DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK
KARÞISI 212 35 07
Rahmetli Özal döneminde Türkirundan amirine, küçük esnafýndan saye'ye 1985 yýlýnda Japonya'dan '' gençnayicisine devlet destekli, bir program
lere milli þuur nasýl verilir'' hususlarýndâhilinde duruma göre ücretsiz veya
da temas ve incelemeler yapmak için
kar amaçsýz turlar düzenlenerek tarihibir heyet gelir. Ýncelemelerden sonra
mizin yerinde doðru þekilde öðretilmebir Japon uzman anlatýr.'' Biz çocuklasi hepimizin ortak temennisidir. Böyle
rýmýza daha okula baþlamadan önce
bir uygulama gerçekten çok farklýlýklar
þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi
oluþturacaktýr diye düþünüyorum. Zira
hýzlý giden trenlere bindirir bir tur yapben kendi çocuðumu Çanakkale gezisitýrýrýz. Mini mini çocuklar teknolojinin
ne gönderdikten sonra, tarihimize babu baþ döndürücü neticesini görünce
kýþ açýsýnýn çok deðiþtiðine þahit olMahir ODABAÞI
þok olurlar. Bundan sonra ikinci dünya
dum. ''Aþýða Baðdat uzak gelmez'' deMilli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
savaþýnda atom bombasý atýlmýþ olan
miþler ama özellikle öðrencilerimizin,
Hiroþima'ya götürürüz. Burada deðil
gençlerimizin ekseri çoðunluðu ekonohayvan bitki bile yeþermediðini ve hiçbir canlýya mik nedenlerle, bu tür gezileri gerçekleþtiremehayat hakký tanýmayan yerleri gösteririz ve deriz mektedir. Son dönemlerde bu tür gezilerin baki; eðer siz daha çok çalýþýrsanýz, bizi geçer ve kanlýklar ve belediyeler tarafýndan yapýlmasý takbu bindiðiniz trenlerden daha hýzlý giden trenler dire þayandýr. Ama yetersizdir. Ýnþallah sayýlarý
yapabilirsiniz. Çok çalýþarak her alanda güçlü biraz daha çoðalýr. Her yeri güzeldir ama oralar
olursanýz böyle bombalanmýþ þehir gelecekte biraz daha ÖZELDÝR.
görmezsiniz. Dolaysýyla düþmanlarýnýz bile sizi
Çanakkale ve diðer savaþlara ülkemizin her
güçlü görünce sizinle dost olmaya çalýþýrlar. Bu köþesinden katýlým olmuþ, her evden, her köydurumda ikinci bir þok daha yaþarlar ve daha çok den, her ilçeden ve her Ýl'den þehit verilmiþtir.
çalýþmaya gayret gösterirler'' der.
Bizler, þanlý tarihimizden gelen örf ve adetle,
Yetkililerin; ''Peki Türkiye için bir tespitiniz alýþkanlýkla EZANI - BAYRAÐI -TOPRAÐI var mý? '' sorusuna þöyle cevap verir. Elbette var. VATANI canýmýzdan aziz sayarýz. Bu uðurda can
Bizimkinden de önemli. Bir tanesi Çanakkale sa- vermeyi en kutsal görev kabul ederiz. Anadovaþýnýn geçtiði bölge, iðneden ipliðe çocuklara lu'nun birçok bölgesinde çocuklarýmýzý asker
gezdirilir ve anlatýlýrsa þok olmalarýna yeterde ve ocaðýna kýna yakarak ve kutlamalarla göndeririz
artar bile. Bir metre kareye altý bin merminin ki, vatana kurban olsun diye. Hani büyüklerimiz
düþtüðü savaþta en son teknolojiye ve donanma- hep anlatýr, birçok savaþlarda düþman askerleri
ya karþý inancýn, vatan sevgisinin nasýl galip gel- kaçmamasý için, tanklara zincirlerle baðlanýrken,
diðinin ispatý yapýlýr ve denir ki; eðer sizler çalýþ- KAHRAMAN MEHMETÇÝK 'þehit olursam
mazsanýz düþmanlar geçmiþte Çanakkale'ye gel- nurlanýr, gazi olursam onurlanýrým' aþkýyla gözüdiði gibi, gelecekte de baþka yerlere gelir ve size nü kýrpmadan ateþin içerisine girebilmiþtir. Hayaþam hakký tanýmazlar. Ama çok çalýþýrsanýz lende girmeye devam etmektedir. Bundan hiç
memleketinizi müreffeh hale sokarsýnýz.''
kimsenin endiþesi olmasýn ki, gelecekte de ayný
Dünyada birçok ülke tarihi olmadýðý için, þekilde devam edecektir. Böyle bir vatan aþký
çocuklarýna tarih bilgisi yerine efsane anlatmak dünya da her millete nasip olmaz. Çünkü bu cenzorunda kalýr ve çocuklarýný öyle yetiþtirmeye net vatanýn 'doðusu - batýsý bizim, temeli saðlam
çalýþýrlar. Ama bizler çok þanslýyýz ve bunun kad- çatýsý bizim, insaný bütün hepsi bizim!'
''Geçmiþi iyi okumayan milletler geleceði
ri kýymetini bilmek zorundayýz. Çünkü þanlý þerefli bir milletiz. Topraklarýmýzýn her parçasý ta- inþa ederken hata edebilirler'' sözünden hareketrih kokar. HANGÝ MÝLLETÝN SINIRLARININ le, tüm ülke olarak dünden ders alalým, bugünü
DIÞINDA 42 ÞEHÝR VE ÜLKEDE ÞEHÝTLÝÐÝ yaþayalým ve yarýný da en güzel þekilde hazýrlaVAR. Elbette sadece Türk milletinin.' 'Milletlerin yalým ki; herkesin yüzünde tebessüm, ailesinde
geleceði, tarihlerinde gizlidir'' sözünden hareket- huzur, cebinde para ve hayatýnda mutluluk olsun!
le, sadece bakan deðil, gören gözlerimiz olmalý. '' Ne dersiniz efendim? ( tel: 536 568 11 41)
Bunun için; öðrencisinden öðretmenine, memu-
Serdengeçti… 4
Babasý her akþam çilingir sofrasýnda alem yapýyordu.
Kýz kardeþi Ayþe ise aðabeyi- Tefekkür
nin telkinlerine kulak vermiþ, o da Dünyamýz
öðrenci derslerine baþlamýþtý..
Ailede kale içten içe feth
ediliyordu..
Daha sonra anne de Ahmed’in kitaplarýný gizliden gizliye
okumaða baþladý.
Bir gün Ahmed'e:
"Oðlum bana namaz ile ilgili
Raþit Yücel
bir kitap alýrmýsým?"
rasityü[email protected]
Ahmet hemen annesinin corumhakimiyet. net
boynuna sarýldý,
"Ne demek anne hemen"
Hayriye haným hem aksatmadan namazlarýný
kýlýyor,hem de kazaya kalanlarý elinden geldiði kadar kýlmaða çalýþýyordu.
Bu arada Ahmet üniversiteyi kazandý.
Bu müjdeyi önce annesine vermek istiyordu.
"Anneciðim müjde"
"Hayýrdýr oðlum"
"Hukuk fakültesini kazandým anne"
"Afferim benim oðluma!"
"Peki ne yapacaksýn bana ?"
"Aþk olsun Ahmet, þimdiye kadar sen ne istedide ben yapmadým?"
"Fakat anneciðim bu yazýn okuma proðramýna
gidip risaleleri hatmedeceðim, okul yýllarýmda belki fazla fýrsat bulamam."
"Olur oðlum, ama biraz dinlen kendini çok
yoruyorsun."
"Yorulacaðýz anneciðim, burasý Dünya, ücret
ve mükafat ve dinlenme yeri deðil"
Okuma programýndan sonra fakülteye kaydýný
yaptýrdý.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
''Sosyal medya üzerinden ilaç almayýn''
S
osyal medya, internet, benzinlik ve marketten ilaç almayýn uyarýsýnda bulunuldu
Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel
Baþkaný Nurten Saydan, ''Vatandaþlarýmýz sosyal medya
üzerinden, internetten, benzinlikten, marketten ilaç almasýnlar. Ýlaçlar sadece eczanelerden alýnýr, çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz'' uyarýsýnda bulundu.
Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, son günlerde
basýnda, kanser hastalarýnýn tedavisinden arta kalan ilaçlarýn baðýþ adý altýnda toplanarak, dolandýrýcýlar tarafýndan sosyal medyada kanser hastalarýna ulaþtýrýldýðý haberlerinin yer aldýðýný kaydetti.
Bu þekilde vatandaþýn saðlýðýyla
oynandýðýný ifade eden Saydan, Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) verilerinde internetten satýlan ilaçlarýn yüzde 50'sinin sahte olduðu ve bu yüzden her yýl 1 milyondan fazla insanýn
hayatýný kaybettiðinin yer aldýðý bilgisini paylaþtý.
Kaçak yollarla temin edilen
ilaçlarýn sahte ya da gerçek olduðunun anlaþýlamadýðýný belirten Saydan, þunlarý kaydetti:
lar olarak bunun sýkýntýsýný yaþýyoruz. Bu unutuluyor.
Eczanelerde ilaçlarýný bulamayan hastalarýn bir kýsmý
kendilerine bir ilaç yazýldýðý zaman o ilacý bulamayýnca
ve süreç geçtikçe hemen ilaçlarýný alýp tedaviye baþlamak istiyorlar.''
Vatandaþlarýn ilaca bir kurum aracýlýðýyla ya da
gayri resmi yollarla deðil, eczaneden ulaþmasý gerektiðini vurgulayan Saydan, ''Vatandaþlarýmýz sosyal medya
üzerinden, internetten, benzinlikten, marketten ilaç almasýnlar. Ýlaçlar sadece eczanelerden alýnýr, çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz'' deðerlendirmesin-
2.8790
2.8795
2.2335
2.2342
Gram
1-Büget Köyü' nden gelme, Merhum Halil GEDÝK' in eþi, Muharrem, Erol ve Erdal GEDÝK' in annesi; Emine GEDÝK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
87,89
SATIÞ
87.94
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7003
24 EYLÜL 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
DÖVÝZÝN YÜKSELÝÞÝ KANSER ÝLAÇLARINI ETKÝLÝYOR
''Kanser ilaçlarýnýn bulunamamasýnýn sebebi, Türkiye Ýlaç ve Týbbi
Cihaz Kurumu'nun döviz kurunu
yükseltmemesinden kaynaklanýyor.
Ýlaç ucuz olacak ama en önemlisi ilaç
bulunabilir olacak. Maalesef eczacý-
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
VEFAT EDENLER
13
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
T
www.corumhakimiyet.net
‘Saðlýkta þiddete
çözüm bulunamadý’
24 EYLÜL 2014
ürk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih Gök, þiddete karnedeniyle, þiddet artarak devam etmektedir. Buradan bir
þý ihmalkâr davranýlmamasý, önlem alýnmasý gerektiðikez daha yetkililerin dikkatini çekmek istiyor ve saðlýk çani bildirdi.
lýþanlara þiddete karþý önlem alýn, çalýþanlar rahat ve huzurlu bir þekilde hizmet üretsinler diyoruz.
Saðlýkta yaþanan þiddet olaylarýnýn artýk tahammül sýnýrýný aþtýðýný belirten Gök, iki yýl önce Gaziantep'te bir
Ayrýca yalnýzca ilimizde deðil tüm Türkiye'de saðlýkhasta yakýný tarafýndan katledilen Ersin Arslan'ýn ölümünün
ta þiddetin en aza indirilmesi için yapýlmasý gerekenler
ardýndan saðlýkta þiddetin, vahim tablonun ne yazýk ki artavardýr. Saðlýk çalýþanýna þiddet, kamu görevlisine darp olarak devam ettiðini üzüntü ile gördüklerini ifade etti.
rak algýlanýyor ve cezai yaptýrýmý az. Cezalarýn caydýrýcý
Gök, yaptýðý açýklamada Saðlýk Bakanlýðý verilerine
olmasý için TCK'da bir düzenleme yapýlmalýdýr. Saðlýkta
göre saðlýkta þiddetin önlenemediðinin anlaþýldýðýný belirteþiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu
rek, þöyle dedi; "Türk Saðlýk-Sen olarak Saðlýk Bakanlýðý
hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmaBeyaz Kod verilerine dayanarak yaptýðýmýz araþtýrmaya göyý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske
re göre 1 Ocak-1 Eylül 2013 tarihlerini kapsayan 8 aylýk süatýlmasý gibi suçlarýnýn da cezasý olmalýdýr.
rede saðlýkta 7 bin 287 þiddet olayý yaþandýðýnýn ortaya çýkM. Fatih Gök
Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan unsurlar hamasý da þiddeti önlenemeyiþinin açýk bir göstergesidir. Saðyata geçirilmelidir. Bu konuda da artýk sabrýmýz kalmamýþtýr. Bir an önlýk alanýnda resmi verilere göre her ay yaklaþýk bin þiddet vakasý görüldüðü düþünülürse doktorumuzun katledildiði günden bugüne yaklaþýk
ce saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri ça24 Bin þiddet vakasý yaþanmýþtýr ki bu korkunç bir rakamdýr.
lýþmalar hayata geçmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr.
Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr.
Son olarak dün Saat 18:30 civarlarýnda Kargý 1 Nolu ASHÝ ekibimiz, Çorum'a hasta nakli dönüþü sýrasýnda D-100 Karayolunda iken
Saðlýkta þiddeti önleme adýna en önemli çalýþmayý TBMM gerçekAmbulansýmýzýn önü kesilerek, ekip arkadaþlarýmýz darp edilmiþtir. Bir
leþtirmiþ, TBMM Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddeti Araþtýrma KoATT arkadaþýmýzýn kaþý açýlmýþ olup þuan için saðlýk durumlarý iyidir.
misyonu tüm taraflarý dinleyerek 66 öneriyi içeren çok önemli ve kapKendilerine geçmiþ olsun diyoruz. Þifa bekleyen insanlara yardým eden
samlý bir rapor hazýrlamýþtý. Fakat iþ uygulamaya gelince ne yazýk ki geçalýþanlara þiddet uygulayanlar her þeyden önce tüm milletin saðlýðýnýn
rekli adýmlar bir türlü atýlmadý. Saðlýkta þiddete karþý saðlýk sektörünü
da bir numaralý düþmanlarýdýr.
oluþturan tüm paydaþlar, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet karþýsýnda,
Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, milletin saðlýk hakkýný engelleyen ve
söz ve eylem birliði içinde olmasý için Bakanlýk bir çalýþma yapmadý.
bir saðlýk çalýþanýný darp etme gibi çirkin bir davranýþta bulunanlarý kýTürk Saðlýk-Sen olarak Darplý saldýrýya ve sözlü hakarete uðrayan
nýyoruz. Bu þiddet olayý ne yazýk ki ilimizde yaþanan ilk olay da deðildir.
112 çalýþaný arkadaþýmýza bir kez daha geçmiþ olsun diyor, halkýmýza
saðlýk hizmeti sunmaya çalýþan saðlýk çalýþanlarýna karþý yapýlan bu þidDaha öncede þiddet olaylarý meydana gelmiþtir. Fakat yaþanan bu
deti kýnýyor, saldýrýlarýn sona ermesini diliyoruz. Saldýrganýn da biran
olaylara karþý yöneticilerin önlem almamasý, çalýþanlarýn can güvenliði
için yeteri kadar tedbirli davranýlmamasý bu konunun ihmal edilmesi
önce adalete hesap vermesini temenni ediyoruz." (Haber Merkezi)
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Çorum Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn’ý ziyaret etti.
Külcü’den hayýrlý
olsun ziyareti
B
elediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Çorum Bölge Ýdare
Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Baþkan Külcü, geçtiðimiz yýl
Çorum Ýdare Mahkemesi Üyeliðine,
‘MEB’de yönetici býrakmadýlar’
T
ürk Eðitim-Sen Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Kemal Duman,
Türk Eðitim-Sen'in yönetici kýyýmý ile ilgili mücadelesinin aylardýr sürdüðünü belirterek, sözde paralel yapýyý tasfiye etmek için okul
müdürlerinden, müdür yardýmcýlarýna ve müdür baþyardýmcýlarýna, il
milli eðitim müdürleinden ilçe milli eðitim müdürlerine, il milli eðitim müdür yardýmcýlarýndan MEB'de üst düzey yöneticilere kadar
MEB'de neredeyse yönetici býrakýlmadýðýný savundu.
Çalýþkan, baþarýlý, ödüllü, okulunu zirveye taþýyan okul müdürlerine sözde deðerlendirmelerde düþük puanlar verilerek, görevlerinden
alýp küstürdüklerini belirten Duman, bu kýyým furyasýndan süreç içerisinde toplamda 76 bin yöneticinin doðrudan etkileneceðini kaydetti.
Duman, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Bu kýyým,
okullarda 4 yýlýný dolduran müdürlerle baþladý, müdürlerin kendi ekiplerini oluþturmasý ile devam ediyor ve ilk defa ve yeniden müdür görevlendirmeleriyle son bulacak. Görev süresi uzatýlacak müdürler belirlenirken, okul müdürlerine kendilerini hiç tanýmayan görevinde
vekâleten bulunan ilçe milli eðitim müdürleri ve sadece 2-3 aydýr görevlerinde olan þube müdürleri tarafýndan düþük puanlar verildi. Mesai arkadaþlarý tarafýndan tam puan alan müdürlere, MEB yetkilileri
tarafýndan düþük puanlar verilerek, onlarýn görev süreleri uzatýlmadý.
MEB yetkilileri bu puanlarý sipariþ listeler aracýlýðýyla verdi. Kýsacasý
AKP ilçe teþkilatlarý ile el ele veren malum sendika; torpili, adam kayýrmayý layýkýyla yerine getirdi. Üstelik puanlamalarda öyle trajikomik olaylar da yaþandý ki; ölen insanlara 100 puan verdiler, belediye
baþkan yardýmcýsýna, kurum deðiþtirenlere, emekli olanlara 75 ve üzerinde puan verdiler, hatta geçici ilçe müdürleri bile kendilerine 100
tam puan verdi.
Okullardaki son durum ne? Bazýlarý hariç okullarda müdürler hala göreve baþlamadý. Okullarda bir baþýboþluk, düzensizlik, ne yapýlacaðýný bilememe durumu söz konusu. Müdürlerin kendi ekiplerini
oluþturacaðý da düþünüldüðünde, müdür baþyardýmcýlarý ve müdür
yardýmcýlarý diken üstünde. Çoðu müdür kendi istediði kiþiyle çalýþacak ve müdür yardýmcýlýðý ve müdür baþyardýmcýlýðý kadrolarýnda da
kayýrmalar yaþanacak. Ýlk kez göreve atanacak müdürler ile ilgili de
süreç baþlýyor. Burada sözlü sýnav belirleyici olacak. Yani yine adam
kayýrma, siyaset-sendika iliþkileri, kiþiye özel muameleler ön planda
olacak.
Bilindiði gibi konu Anayasa Mahkemesi'ndedir. Anayasa Mahkemesi'nin bu talan, bu torpil, bu yandaþlýða bir an önce son verecek
bir karar vermesi gereklidir. Þayet Anayasa Mahkemesi iptal etmezse,
konuyu AÝHM'ye kadar taþýyacaðýz.
Öte yandan eðitimin sorunu sadece kadrolaþma deðildir. Eðitim
çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarý týrpanlanmaktadýr. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik büyümektedir. Bu yýl ilk kez malum sendikanýn masada pazarlýk yapmamasý nedeniyle çalýþanlar enflasyon farký
alamamýþtýr, memurlarýn aile ve çocuk yardýmlarý, ek ödemeleri artýrýlmamýþtýr. 2014 ve 2015 yýllarý çalýþanlar için kaybedilmiþ yýllar olarak tarihe geçecektir. Eþit iþe eþit ücret uygulamasýnda maðdur edilen,
ücretlerine hiçbir þekilde zam yapýlmayan akademisyenlerin maðduriyetleri sürmektedir. Bu ülkede kalkýnmanýn itici gücü olan akademisyenlerimiz aylardýr zam sözünün yerine getirilmesini beklemektedir.
HSYK seçimleri öncesinde hâkim ve savcýlara 1155 TL zam yapýlacaðý bildirilmektedir. Öðretmenleri, eðitim çalýþanlarýný, akademisyenleri, üniversite çalýþanlarýný, diðer memurlarý, asgari ücretlileri,
emeklileri görmeyenlerin, oy devþirmek uðruna hâkim ve savcýlarý
görmesi nasýl bir adalettir?
Öðretmenler ve eðitim çalýþanlarýnýn sosyal statüsü ve itibari giderek azalmaktadýr.
Özelleþtirme maðduru 23 bin 4/C'li hala iþ güvencesinden, özlük
haklardan yoksun, düþük ücretlerle çalýþtýrýlmaktadýr. 4/C'liler hala
kadro beklemektedir.
Angarya bir iþ olan nöbet uygulamasýnda 6 saat ek ders talebimize kulak týkanmýþtýr.
Üniversitelerde anti-demokratik uygulamalar üniversite çalýþanlarýný ve akademisyenleri bezdirmiþtir. Üniversiteler katýlýmcýlýktan
uzak bir þekilde yönetilmektedir.
Taþeronlaþma öylesine artmýþtýr ki, iktidar, adeta devlet memurluðu kavramýný kaldýrmaya ant içmiþ bir görüntü içindedir.
Ýþte tüm bu nedenlerden dolayý Türk Eðitim-Sen olarak tüm illerimizde 24 Eylül tarihinde bir günlük iþ býrakma eylemi yapacaðýz. 24
Eylül'de ziller çalmayacak, okullar boþalacaktýr. Sendikacýlýðýn asgari
standartlarýna sahip bütün sendikalarýn destek vereceði bu eyleme tüm
eðitim çalýþanlarý sahip çýkacaktýr.
Tarih birlikteliðinde anlaþan 24 Eylül günü iþ býrakacak olan sendikalar, farklý saatlerde eylem yapacaktýr. Bu kapsamda Türk EðitimSen Çorum Þubesi olarak saat 10.00 da Atatürk Anýtý'nda toplanarak
saat kulesine kadar yürünülecektir. PTT önünde basýn açýklamasý yapýlacaktýr.
Bilinmelidir ki; iþ býrakma eylemi sendikal faaliyetler kapsamýnda demokratik bir haktýr. Dolayýsýyla ulusal ve uluslararasý düzenlemeler, yargý kararlarý doðrultusunda; sendikanýn aldýðý karar uyarýnca
iþ býrakma eylemine katýlan sendika üyesi çalýþanlara ceza verilemez.
Dolayýsýyla meslektaþlarýmýz korkmadan, çekinmeden, tehditlere boyun eðmeden bu eyleme katýlmalýdýr.
Öte yandan velilerimize de þu çaðrýyý yapmak istiyoruz: Sadece
eðitim çalýþanlarýnýn deðil, çocuklarýmýzýn da geleceði tehdit altýndadýr. TEOG yerleþtirmelerinde yapýlan hatalar, öðretmen ve derslik açýðý, ücretli öðretmenlerin derslere girmesi, birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý, okullarda ikili eðitim yapýlmasý, eðitimin niteliðinin, kalitesinin
azalmasý, kendi yaðýyla kavrulan devlet okullarýna ödenek ayrýlmamasýna raðmen özel okullara teþvik verilmesi; okullarýn liyakatten, bilgiden, tecrübeden yoksun insanlara teslim edilmesi Türk milli eðitimi
için en tehlikeli hususlardýr. Þundan emin olunmalýdýr ki, biz daha iyi
bir eðitim hizmeti verebilmek için sesimizi yükseltiyoruz. Bu nedenle
24 Eylül tarihinde çocuklarýnýzý okula göndermeyerek, bu eylemimize siz de destek verin. 24 Eylül'de öðretmenlerimizin, okul yöneticilerinin, eðitim çalýþanlarýnýn hak arama mücadelesine katkýda bulunun.
Eyleme herkesin destek vermesini istiyoruz. Bu noktada eðitim
çalýþanlarýnýn birlikteliði çok önemlidir. Unutulmamalýdýr ki; eðer bir
ve beraber olursak, sesimizi yüksek perdeden duyurursak, kenetlenirsek, saðlam bir irade ortaya koyarsak, o zaman yanlýþlýklara, haksýzlýklara, adaletsizliklere dur demek mümkün olabilecektir." (Haber
Merkezi)
150 öðrencinin forma sevinci
B
ahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe'nin giriþimleri sonucunda mahallede
bulunan ihtiyaç sahibi 150 öðrenciye okul formasý
daðýtýldý.
Ýþadamlarý ve durumu iyi olan esnafýn
katkýlarýyla temin edilen okul formalarý öðrencilere
ulaþtýrýlýrken, mahallede 40 öðrencinin daha okul
formasý beklediði ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe,
okullarýn açýlmasýyla birlikte Bahçelievler
Mahallesinde bulunan ilköðretim okulunda okuyan
150 yoksul aile çocuklarýna iþadamlarý, durumu iyi
olan esnaflar ile hayýrsever vatandaþlarýn destek ve
katkýlarýyla okul formasý alýnarak daðýtýldýðýný
açýkladý.
Hasan Kýzýltepe
Þu anda 30-40 dolayýnda öðrencinin daha okul
formasý için kendilerine müracaat ettiðini ifade
eden Hasan Kýzýltepe, gelecek yardýmlara göre bu
öðrencileri de sevindirmek istediklerini bildirdi.
Eðitim gibi son derece önemli bir konuda
duyarlýlýk göstererek, yardýmlarýný esirgemeyen
iþadamlarý baþta olmak üzere esnafa de duyarlý
vatandaþlara teþekkür eden Hasan Kýzýltepe, "ayrýca
göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý Papatya Giyim
ve Çeþmeli Giyim'e özellikle teþekkür ediyorum.
Bu yýl yapýlan yardýmlarýn önümüzdeki yýllarda
artarak devam edeceðine eminim. Þu anda okul
formasý bekleyen 40 öðrencimizin de sevindirilmesi
konusunda tüm iþadamlarý, esnaf ve hayýrsever
vatandaþlarýmýzdan destek ve katký bekliyoruz"
dedi. (Haber Merkezi)
Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu'nun 11 Haziran 2014 Yaz
Kararnamesi ile de Çorum Ýdare
Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan
Volkan Aydýn'ý ziyaret etti. Ziyarette
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr
bulundu. (Haber Merkezi)
Sevgi Evleri öðrencileri Çorum Belediyesi Engelli
Eðitim Merkezi'nde kurs gören öðrencileri ziyaret etti.
Engellilere özel konser
S
evgi Evleri öðrencileri Çorum
Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezi'nde kurs gören öðrencileri
ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüðü'ne baðlý Sevgi Evleri'nde
kalan gençler Çorum Belediyesi'nin
sosyal belediyecilik alanýnda örnek
projeleri arasýnda yer alan Engelli
Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek,
engelli kursiyerlerle birlikte hoþça
vakit geçirdiler.
Engelli Eðitim Merkezi'ni
ziyarete El Sanatlarý Öðreticisi Betül
Durmuþ ve Müzik Öðreticisi Nihat
Ýnanç eþlik ederken, bir de mini
konser düzenlendi. Müzik eþliðinde
doyasýya eðlenen gençler, kaynaþma
konseri adýný verdikleri müzik
ziyafetinden memnun kaldýlar.
(Haber Merkezi)
THY, 30 Eylül'e kadar "online" iç hat bileti alacak yolcularýna,
6 Ocak-30 Nisan 2015 arasýnda 55 liraya seyahat imkaný sundu.
THY’den 55 TL’ye bilet
T
HY, 30 Eylül'e
kadar "online" iç
hat bileti alacak
yolcularýna, 6 Ocak-30
Nisan 2015 arasýnda
55 liraya seyahat
imkaný sundu.
THY Basýn
Müþavirliði'nden
yapýlan açýklamaya
göre, havayolu þirketi
yeni bir kampanyayý
daha hayata geçirdi.
THY, kýþ dönemi
seyahatlerinde
biletlerini erken satýn
alan yolcularýna tüm
yurt içi seyahatlerinde
55 liraya (internet
üzerinden her þey dahil
tek yön satýþ ücreti)
uçuþ imkaný saðladý.
Sýnýrlý sayýda
koltuk için geçerli
indirimden
yararlanmak
isteyenler, 30 Eylül'e
kadar satýn alacaklarý
bilet ile uçuþlarýný 6
Ocak 2015 -30 Nisan
2015 arasýnda gerçekleþtirebilecek.
THY'nin yalnýzca
iç hat direkt
uçuþlarýnda geçerli
kampanyaya, Ercan,
Hopa hatlarý ile
Anadolu Jet ya da
ortak uçuþ anlaþmasý
bulunan diðer
havayolu þirketlerinin
uçuþlarý dahil
olmayacak.(AA)
THY 55 TL’ye hesaplý uçuþ fýrsatý sunuyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
15
KARM üyeleri Osmancýk’ta
K
aradeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (KARM) yönetim kurulu üyeleri Osmancýk'a gererek bir takým ziyarette bulundu.
Hitit Üniversitesi
Rektörlüðüne baðlý olarak kurulan ve kýsa adý
KARM olan Karadeniz
Arkeolojisini Araþtýrma,
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi'nin yönetim
kurulu üyeleri Osmancýk'a geldi. . KARM
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Esra Keskin, yönetim
kurulu üyeleri Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Bakan ve
Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir
Gavaz ilk olarak Hitit
Üniversitesi Osmancýk
Ömer Derindere Meslek
Yüksekokulu Müdürlüðü görevine atanan Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Tolga
Çýrak'ý okulda ziyaret etti.
KARM üyeleri, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi iken Osmancýk
Ömer Derindere Meslek
Yüksekokulu Müdürlüðü görevine atanan Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Tolga
Çýrak'ýn yeni görev yerinin hayýrlý olmasýný dileyerek atamasýný tebrik
etti.
KARM Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, OMYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Tolga Çýrak'ýn ayný zamandan Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma,
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olduðunu da belirterek gelecekte merkezin, Osmancýk Yüksekokulu ile birlikte Kara-
deniz Arkeolojinin araþtýrýlmasýna yönelik aktif
çalýþmalar yapýlmasý yönünde görüþ birliðine
varýldýðýný söyledi.
OSMANCIK HABER’E ZÝYARET
Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (KARM) yönetim kurulu üyeleri Osmancýk Haber Gazetesi’ni ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü’ne baðlý olarak kurulan ve kýsa adý
KARM olan Karadeniz
Arkeolojisini Araþtýrma,
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi'nin yönetim
kurulu üyeleri Osmancýk Haber’i de ziyaret
etti. KARM Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, yönetim kurulu
üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi yöneticileri Orhan Güçlü’yü ziyaret etti.
Arkeologlar Osmancýk7ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Mustafa Bakan ve Yrd.
Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz gazetenin Genel Yayýn Yönetmeni Orhan
Güçlü ile bir süre görüþerek merkez hakkýnda
bilgi verdiler.
KARM Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin amacýnýn, Karadeniz Bölgesinde yerleþmiþ medeniyetlerin zengin arkeolojik, sanatsal,
tarihsel, etnografik ve
kültürel deðerlerini araþtýrmak, incelemek, belgelemek, korunmasý ve
onarýlmasýna yönelik çalýþmalara ve bölgeyi tanýtýcý etkinliklere destek
vermek olduðunu ifade
etti.
Bölgenin zengin
arkeolojik, sanatsal, tarihi, etnografik ve kültürel
deðerlerini ulusal ve
uluslararasý çevrede bilinmesini ve tanýnmasýný
saðlayarak bu konuda
toplumsal bilincin oluþmasýný saðlamayý hedefledikleri belirten Keskin, önümüzdeki günlerde Osmancýk MYO’da
bir konferans vermeyi
planladýklarýný belirtti.
Yapýlan ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Güçlü, Osmancýk’ýn tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinden bahsederek
ilgililerin ve yetkililerin
ilçedeki zenginliklerin
farkýnda olmadýðýný söyledi.
Arkeologlarýn mutlaka Osmancýk'a gelip
bazý bölgelerde araþtýrma yapmasý gerektiðini
kaydeden
Güçlü,
KARM yönetim kurulu
üyelerine yaptýklarýný ziyaretten dolayý teþekkür
ederek çalýþmalarýndan
baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
Yeni Mecitözü Kaymakamý’na Derik’te veda yemeði
S
on Kaymakamlar Kararnamesi ile Çorum'un Mecitözü Kaymakamlýðý'na atanan Derik
Ýlçe Kaymakamý Ahmet
Demirci için veda yemeði
verildi.
Çorum'un Mecitözü
Kaymakamlýðý'na atanan
Ahmet Demirci, Derik'e
veda etti. Derik Aydýn
Ayaydýn
Öðretmenevi'nde düzenlenen veda
yemeðine Kaymakamlýk
Yazý Ýþleri Müdürü Tahsin Erdaþ, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý (SYDV) Müdürü
M. Can Zurba eski Özel
Ýdare Müdürü Sedat Gücüm ile çok sayýda davetli katýldý.
Burada
konuþan
Kaymakam Ahmet Demirci, 2 yýldýr görev yaptýðý ilçeden ayrýlmanýn
hüznü içinde olduðunu
söyledi. Kaymakam Demirci, "Derik'e geldiðimden ve bugün ayrýlacaðým
son güne kadar hakikatten zor ve meþakatli iþlerle uðraþtýk. Ama bu zor
ve meþakatli iþlerle uðraþýrken benim yönetim tarzýmý herkes bilir. Katýlýmcý bir yönetimle problemleri aþmaya çalýþtýk. Bazen týkandýk ama týkandýðýmýz noktalarda bazen
kurum çalýþanlarýmýzla
bazen kanaat önderlerimizle ve bazen de muhtarlarýmýzla fikir alýþveriþlerde bulunarak bütün
sorunlarý aþtýk. Genelde
çok zor bir problemimiz
olmadý. Herkes Derik'i
zor bilir ama bu iki yýllýk
çalýþmamda herhangi bir
zorlukla karþýlaþmadým.
Ýnsanlar bize her daim
Çorum'un Mecitözü Kaymakamlýðý'na atanan Derik
Ýlçe Kaymakamý Ahmet Demirci için veda yemeði verildi.
Ýskilip Ziraat Odasý yönetimi, hemþehrimiz AK Parti Grup Baþkanvekili Amasya Milletvekili Naci Bostancý
ve Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Namýk Bostancý’ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Hemþehrilerimize
hayýrlý olsun ziyareti
Ý
skilip Ziraat Odasý yönetimi, hemþehrimiz AK
Parti Grup Baþkanvekili Amasya Milletvekili Naci Bostancý ve Tarým Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Namýk Bostancý’ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan
ve Oda Meclis Baþkaný Selim Ýstanbulluoðlu'nun
hazýr olduðu ziyarette Ýskilipli çiftçilerin sorunlarý
da dile getirildi.
Oda Baþkaný Akdoðan, AK Parti Grup Baþkanvekilliðine yeni seçilen hemþehrimiz Amasya Milletvekili Naci Bostancý'ya ve Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Namýk Bostancý'ya yeni
görevlerinde baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)
Ýskilip’te kutsal yolculuk
H
ac ibadeti için
Ýskilip'ten yola
çýkan hacý adaylarý
dualarla kutsal topraklara uðurlandý.
Ýskilip
Ulucami
önünde hacý adaylarýnýn uðurlama törenine Belediye Baþkaný Recep Çatma
da katýldý.
Hacý adaylarý
vedalaþan Baþkan
Çatma, "Hac farizasýný yerine getirmek
üzere kutsal topraklara uðurladýðýmýz
hemþehrilerimize
hayýrlý yolculuklar
diler, ibadet ve dualarýnýn kabulünü
Cenabý Allah'tan niyaz ederim." dedi.
(Haber Merkezi)
Hac ibadeti için Ýskilip'ten yola çýkan hacý adaylarý dualarla kutsal topraklara uðurlandý.
Ahilik Haftasý mesajý
Ý
skilip Bakkallar ve
Tuhafiyeciler Odasý
Baþkaný Osman Top
Ahilik haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Baþkan Osman
Top, yayýnladýðý mesajýnda þu ifadelere yer
verdi. 'Anadolu'nun
Türk yurdu olmasýnda
büyük emeði geçen Ahi
Evran tarafýndan 13.
Yüzyýlda kurulan Ahilik teþkilatý, toplumun
sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatýnýn düzenlenmesinde önemli
rol oynamaktadýr. Ahilik 13. Yüzyýldan 19.
Yüzyýla kadar Anadolu'da, Balkanlar'da ve
Türkistan'da yaþamýþ
olan Türklerin sanatsal
Osman Top
ve mesleki alanda yetiþmelerini ve ahlaki
yönden geliþmelerini
saðlayan, iyi ahlak,
doðruluk, kardeþlik ve
yardýmseverlik gibi
toplumsal
deðerleri
esas alan bir teþkilattýr.
Milletimizin köklü geleneklerinden olan
Ahilik kültürünün tanýtýlmasý, yaþatýlmasý ve
gelecek kuþaklara aktarýlmasý amacýyla; görevimiz bu kültürü yaþatmak ve toplumla paylaþmak olduðu gibi, temennimiz ise toplumun
temel yapý taþý olan esnaf ve sanatkârlarýmýzýn daha iyi þartlarda
çalýþmalarýný sürdürmeleridir.
Baþta Ýskilip ve
esnaflarýmýz
olmak
üzere "esnaf bayramýmýzýn' tüm ülkemize
hayýrlara vesile olmasýný dilerim.
(Haber Merkezi)
Çatma torun sevinci yaþadý
Ý
Kaymakam Ahmet Demirci, Derik'e veda etti.
sevgi gösterdiler, kapýlarýný ve gönüllerini açýk
tuttular. Derik'in sokaklarýný çok rahat gezerek her
kesimin selamýný ve duasýný aldým. Bu beni çok
bahtiyar etti. Derik hakikatten Mardin'in önemli
bir ilçesi, o bakýmdan
kaymakamlýk, yöneticilik
ve tecrübe anlamýnda benim için büyük bir kazaným oldu. Derik bizim
gönlümüzde iyi bir yer
teþkil ediyor. Derik'ten
ayrýlýyoruz ama gönlümüz her zaman burada
olacak. Buraya gelip bizi
onurlandýran herkese teþekkürlerimi sunarken,
eðer hakkým varsa helal
ediyorum. Sizin de hakkýnýz varsa sizlerden de
helallik istiyorum" dedi.
Yemeðin ardýndan
Kaymakam Ahmet De-
mirci'ye, Derik Adliyesi
adýna Cumhuriyet Savcýsý Þahin Þimþek, Derik ilçesi adýna Kanaat Önderi
Hasip Necimoðlu, avukatlar adýna Mardin Barosu Derik temsilcisi
Avukat M.Veysi Tacar,
þehit ve gazi aileleri adýna
Derik Þehit ve Gaziler
Derneði Baþkaný Tayyip
Eken plaket verdi.(ÝHA)
skilip Belediye
Baþkaný Recep
Çatma'nýn
torunu oldu.
Baþkan
Recep Çatma'nýn
iki yýl önce
evlenen kýzý
Ebru ile eþi Fatih
Dinder'in
çocuklarý Kutay,
özel bir
hastanede
dünyaya geldi.
Baþkan
Çatma, ilk kez
torun sahibi
olmanýn
sevincini
ailesiyle birlikte
yaþadý.
(Haber
Merkezi)
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn torunu oldu.
16 ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Alaca Devlet Hastanesi’nde
dijital röntgen dönemi
A
Hastane Yöneticisi Baþhekim Dr. Metin Karan, yeni cihazla ilgili bilgi verdi.
Alaca Devlet Hastanesi'nde dijital röntgen sistemi kuruldu.
laca Devlet
Hastanesi'nde dijital
röntgen sistemi kuruldu.
Konuyla ilgili
açýklama yapan Hastane
Yöneticisi Baþhekim Dr.
Metin Karan,
"polikliniklerimizden
hekimler tarafýndan
online olarak istem
yapýlan röntgen filmleri,
hastaya çekim
yapýldýktan çok kýsa bir
süre sonra hekimlerin
bilgisayarlarýna
iletilmektedir. Aile
hekimlerine de
hastalarýnýn röntgen
görüntülerini web sitemiz
aracýlýðýyla vereceðiz"
dedi.
Ayrýca tüm tetkik ve
tahliller online bilgisayar
sistemi ile istenip yine
online sistemden sonuçlar
alýnabildiðini aktaran Dr.
Metin Karan, sistemin
yapýlacak tüm iþlemleri
daha da hýzlandýracaðýný
belirtti.
Dr. Metin Karan,
artan uzman hekim ve
teknolojik yeniliklerle her
geçen gün hasta
sayýlarýnýn artmakta
olduðunu, ülke
kaynaklarýný en tasarruflu
þekilde kullanarak,
modern yönetim anlayýþý,
kaliteli saðlýk hizmeti
sunumu ile hastalarýmýza
daha fazla zaman
ayýrabildiklerini kaydetti.
(Haber Merkezi)
Ebiloðlu’na veda programý
Ý
çiþleri Bakanlýðý'nýn
vali yardýmcýlarý ve
kaymakamlar
kararnamesi ile
Bakanlýk kadrosuna
atanan Vali Yardýmcýsý
Hacý Osman
Ebiloðlu'na Çorum
Merkez Köylere
Hizmet Götürme
Birliði Encümeni
tarafýndan veda yemeði
verildi.
Yemeðe Birlik
Encümenleri Nurettin
Karaca, Mustafa
Alagöz, Hacý Koca,
Gürbüz Yasakcý, Birlik
Müdürü Nuri Eser ve
birlik çalýþanlarý
katýldý.
Yemekte Birlik
Müdürü Nuri Eser
tarafýndan Vali
Yardýmcýsý Hacý
Osman Ebiloðlu'na
Çorum'un tarihi
mekânlarýnýn
bulunduðu kabartmalý
tablo hediye edildi.
(Haber Merkezi)
Hacý Osman Ebiloðlu'na Çorum Merkez Köylere Hizmet
Götürme Birliði Encümeni tarafýndan veda yemeði verildi.
ehit Öðretmen Fatih
Tekin Mesleki
Eðitim Merkezi
Müdürü Doðan Uyar,
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB)
yarýn kutlanacak
B
u yýl 27.'si düzenlenecek olan Ahilik Haftasý yarýn Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanacak.
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) ile
Çorum Ticaret Ýl Müdürlüðü'nün organizasyonunda gerçekleþtirilecek kutlama
programý hakkýnda
bilgi veren ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
Atatürk Anýtý'na çelenk
sunulmasýyla
baþlayacak olan kutlamalarýn çeþitli etkinlik
ve ziyaretlerle devam
edeceðini kaydetti.
Yarýn (25 Eylül
Perþembe)
saat
10.00'da Atatürk Aný-
Yalçýn Kýlýç
tý'na çelenk sunulmasýyla baþlayacak olan
etkinlikler,
saat
10.30'da Valilik ziyareti, saat 11.00'de Be-
lediye Baþkanlýðý ziyareti ile devam edecek. Ziyaretlerin ardýndan saat 11.30'da
Hürriyet Meydaný'nda
Mehteran gösterisi,
açýlýþ konuþmalarý, yýlýn ahisine plaket verilmesi, þiir ve kompozisyon dallarýnda
dereceye giren öðrencilerin ödüllendirilmesi, esnaf sergisi ve
ahilik pilavý ikramý ile
sürecek olan etkinlikler saat 15.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans
Salonu'nda "Dünden
Bugüne Sosyo-Kültürel Yönleri ile Ahilik"
konulu sempozyum
ile sona erecek.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Ahilik
Haftasý kutlamalarýna
Çorum halký baþta olmak üzere tüm esnaf
ve sanatkarlarý davet
etti. (Haber Merkezi)
CHP baþörtüsü
serbestliðine karþý
C
HP Grup Baþkanvekili Engin Altay, ortaöðretimdeki
baþörtüsü serbestliðini
tepki göstererek, “Hükümetin bu konuya
yaklaþýmý tamamen
ideolojik bir yaklaþýmdýr ve bunu biz kabul edemeyiz" dedi.
BAÞÖRTÜSÜ
ÖZGÜRLÜÐÜNE
TEPKÝ
Yemekte Birlik Müdürü Nuri Eser Ebiloðlu'na Çorum'un
tarihi mekânlarýnýn bulunduðu kabartmalý tablo
Doðan Uyar EML’ye atandý
Þ
27. Ahilik Haftasý
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a
veda ziyaretinde
bulundu.
Uzun yýllardýr
Þehit Öðretmen Fatih
Tekin Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürlüðü
görevini baþarýyla
sürdüren Doðan Uyar,
Endüstri Meslek
Lisesi'ne öðretmen
olarak atandý.
Çýraklýk Eðitim
Merkezi ile ÇESOB
Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürü Doðan Uyar,ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý ziyaret etti.
arasýnda uyumlu
çalýþmalar yapan Doðan
Uyar, bu uyumun
saðlanmasýnda ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn
emeðinin büyük
olduðunu ifade ederek,
kendisine teþekkür etti.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Birlik
Baþkaný Yalçýn Kýlýç
ise, Doðan Uyar'ýn
gerek kiþilik yönünden
olsun gerekse
eðitimcilik yönünden
olsun çok baþarýlý bir
insan olduðunu ifade
ederek, Uyar'a bundan
sonraki meslek
hayatýnda baþarýlar
diledi.
(Haber Merkezi)
Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç’ýn açýkladýðý kýlýk-kýyafet
yönetmeliðindeki deðiþiklikle ilgili ise Altay,” Bu yönetmelik
deðiþikliði ile kaldýrýlan ‘baþý açýk’ ifadesi,
Bülent Arýnç’ýn ifade
ettiði yönetmelik kapsamýnda bir deðiþiklik
ise, okul öncesini de
kapsar, ilkokulu da
kapsar, ortaokulu da
kapsar, liseyi de kapsar. Yapýlan deðiþikliðin Milli Eðitim
Okullarý’na baðlý öðrencilerin Kýlýk-kýyafet Yönetmeliði ile ilgili olduðunu öngörüyoruz” diye konuþtu.
Altay
þunlarý
kaydetti:
“Siz kýzlarýn baþýný örteceðinize, yüzünüzü örtün, utanýn.
Demokrasi baþörtüsünden ibarettir. Kýzlar baþörtüsü takabiliyorsa, demokrasi vardýr. Gösteri hakkýný
CHP Grup Baþkanvekili Engin Altay, ortaöðretimdeki
baþörtüsü serbestliðini tepki gösterdi.
kullanmayan, herhangi bir silahý dahi olmayan taraftar grubu darbeye teþebbüsle suçlandýðý ülkemizde ileri demokrasi dedikleri
sadece ve sadece baþ
örtüsünden ibarettir.
Hükümetin bu hamlesi Suruç’tan görünen
IÞÝD bayraðýný örtmeye yetmeyecektir. Hükümetin bu adýmý yolsuzluklarý ve yoksulluðu örtmeye yetmeyecektir. Bu örtü Soma’daki
kazalarý,
asansör kazalarýný,
Bakanlarýn saatlerini,
para kutularýný, para
sayma makinelerini
örtmez. Sýnýra dikilen
IÞÝD bayraðýný ortadan kaldýrmaz.”
‘ÖZGÜRLÜK
OLARAK BAKILAMAZ’
Altay, konunun
sadece özgürlükler
açýsýndan bakýlamayacaðýný iddia ederek
þunlarý
kaydetti:
“Cumhuriyet Halk
Partisi 18 yaþýný doldurmuþ herkesin, her
alanda, istediði gibi
giyinmesine, kuþanmasýna, istediði örtüyü kullanmasýna hiçbir itirazýmýz olmadý.
Bu konuya çocuðun
üstün yararý bakýmýndan bakýyoruz. 18 yaþýn altýndaki bir çocuk, ‘matematik dersi
görmek istemiyorum’
derse hükümet þunu
diyebilecek mi; ‘evet,
bu çocuk matematik
dersi görmesin.’ Böyle bir þey olabilir mi?
Hükümetin bu konuya
yaklaþýmý tamamen
ideolojik bir yaklaþýmdýr ve bunu biz kabul edemeyiz. Eðitim
açýsýndan, genç kuþaklarýn geleceði açý-
sýndan Türkiye’deki
okullarýn
olumlu,
ýlýmlý iklimini muhafazasý açýsýndan doðru
bulmuyoruz. Türban,
hükümetin har baþýnýn
aðrýdýðýnda alabileceði bir aspirin deðildir.”
Yönetmelik iptaliyle ilgili olarak, konunun tartýþýlacaðýný
ifade eden Altay velilerin konuyla ilgili
olarak itiraz edebileceðini
kaydederek
“Bunu pedagojik görmüyoruz, çocuðun
kendi karar vereceði
konu olarak görmüyoruz. Ailelerin, ailelerin
yatkýn çevrelerinin,
ailelerin siyasi çevreleri ile siyasallaþacaðýný düþünüyoruz”
þeklinde konuþtu
.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Enerji kesintisi yapýlacak
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü,
26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde
Çorum merkez ilçeye baðlý bazý
bölgelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný
bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, 26 Eylül Cuma günü
08.00-16.00 saatleri arasýnda Alaca
ilçesinde Alaca-Ankara Karayolu
çalýþmasý nedeni ile Kýcýlý ENH yatýrým
iþleri kapsamýnda ilave þebeke
çalýþmalarý yapýlacaðýndan Külah,
Kýcýlý, Çelebibað, Tahirabat, Ýmat,
Alacahöyük, Karamahmut, Kalýnkaya,
Mahmudiye Köyleri, Hasan Satýlmýþ
Tarýmsal Sulama tesislerine;
27 Eylül Cumartesi günü 08.3018.00 saatleri arasýnda Çorum ili
Merkez ilçesinde Çorum TM çýkan
Uðurludað ENH'da Altýnbaþ TR-1
bölgesinde yatýrým iþleri kapsamýnda
ilave þebeke çalýþmalarý yapýlacaðýndan
Çanakçý, Çukurören, Ýsmail Köyleri ve
Çanakçý baðlarý tamamý, Aydýn Petrol
Ýskilip Yolu, Çorum Belediyesi Ýçme
Suyu Tesisi, Özuslu Tavukçuluk
Ticaret, R.Murat Temiz Tarýmsal
Sulama tesislerine;
28 Eylül Pazar günü ise 08.3018.00 saatleri arasýnda Çorum ili
Merkez ilçesinde Çorum TM çýkan
Uðurludað ENH'da Altýnbaþ TR-1
bölgesinde yatýrým iþleri kapsamýnda
ilave þebeke çalýþmalarý yapýlacaðýndan
Kip Tavukçuluk ve Þimþekler
Tavukçuluk tesislerine programlý
olarak elektrik verilemeyecek.
(Haber Merkezi)
HDP de destek verdi
H
alklarýn Demokratik Partisi Ýl Eþbaþkaný
Abdulkadir Yýldýz, eðitim ve bilim emekçilerinin grevini desteklediklerini söyledi.
Bugün yapýlacak eyleme katýlacaklarýný
belirten Yýldýz, “Yeni bir eðitim-öðretim yýlý
daha giderek aðýrlaþan sorun ve çeliþkilerle
baþladý. 4+4+4 eðitim sisteminin yarattýðý karmaþa ve yol açtýðý olumsuz sonuçlar yetmezmiþ gibi AKP hükümeti ve Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan gündeme getirilen
yeni uygulamalarýn sorunlarý arttýracaðý ve daha da içinden çýkýlmaz bir hal almasýna yol
açacaðý ortadadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
sadece son birkaç ay içinde gündeme getirdiði konular, yapýlan yasa ve yönetmelik deðiþiklikleri ve özellikle eðitim yöneticileri ile ilgili olarak hayata geçirilen siyasal kadrolaþma
uygulamalarý, 2014-2015 eðitim öðretimyýlýnýn tam anlamýyla karmaþa içerisinde geçeceðini göstermektedir.
Geçtiðimiz günlerde TBMM'de kabul
edilen torba yasa ile öðretmenlere zorunlu rotasyon yapýlýrken ve aday öðretmenlerasli
kadrolara geçirilirken sözlü sýnav uygulamasýnýn önü açýlmýþtýr. Öðretmenlere zorunlu rotasyon uygulamasý halinde eðitim sisteminin
yeni bir kaos ile karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmazdýr.
Erken emeklilik, yeni personel almama,
taþeronlaþtýrma, geçici-süreli sözleþmeli personel çalýþtýrma, ücretli öðretmenlik, 4-b, 4-c,
50-d, sözleþmeli çalýþma vb gibi uygulamalarla kamu istihdamýnda büyük bir alt üst oluþ
yaþanmýþ, güvencesiz istihdamda bir patlama
yaþanmýþtýr.Eðitimde 4+4+4 dayatmasýnýn
üzerinden henüz iki yýl geçmesine raðmen,
okul dönüþümleri sonucunda ortaya çýkan
norm fazlasý sorunu hala çözülememiþtir. Öðretmen atamalarýnda, özür grubu tayinlerinde,
il içi ve il dýþý tayinlerde de ciddi maðduriyetler yaþanmakta, üniversitelerde eðitim emekçilerine yönelik baskýlar, mobbing uygulamalarý, soruþturmalar ve görevden almalar sürmektedir.
7 bin okul müdürünün büyük bölümü siyasi gerekçelerle resmen tasfiye edilmiþtir. MEB; okul müdürlerin
deðerlendirilmesi ve belirlenmesi sürecinde çok sayýda okulda "adrese teslim" görevlendirmeler yaparak, bir
kez daha siyasi iktidarýn en stratejik
kurumu olduðunu göstermiþtir.Türkiye'nin pek çok ilinde AKP'nin il ve ilçe baþkanlýklarýndan gelen listeler
okul müdürlerinin belirlenmesinde
belirleyici olmuþtur. Tüm bu uygulaapýmý tamamlanan Alpagut Köyü Camii ve Kur’an malar;hukuktan, adaletten ve objektifKursu açýlýþý yapýlacak. Açýlýþ, 26 Eylül Cuma
likten yoksundur.
günü saat 11.00’de yapýlacak.
Eðitimde zorunlu rotasyon asla
Alpagut Köyü Camii Yaptýrma ve Yaþatma
olmamalý, aday öðretmenlere sözlü sýDerneði Baþkaný Emrullah Toz, tüm hemþehrilerini
nav uygulanmamalýdýr. Öðretmenler
açýlýþa davet etti. (Haber Merkezi)
açýsýndan açýkça "sürgün" anlamýna
gelen ve pek çok yönden istismar edilebilecek "zorunlu rotasyon" uygula-
Alpagut Köyü
Camii
açýlacak
Y
masýna derhal son verilmeli, yaþanan maðduriyetler derhal giderilmelidir.
Halklarýn Demokratik Partisi olarak, bizler, eðitim ve bilim emekçilerinin haklý taleplerini destekliyoruz. Eðitim ve bilim emekçilerinin taleplerini kendi taleplerimiz olarak
görüyor ve 24 Eylül’de bütün halkýmýzý greve
destek vermeye, öðrenci velilerini ve öðrencileri okullarý boykot etmeye çaðýrýyoruz.
Halklarýn Demokratik Partisi;
Siyasi kadrolaþma, zorunlu rotasyon ve
sürgünlere son verilmesi için,
Performans uygulamasýna, esnek, kuralsýz ve angarya çalýþma uygulamalarýnýn durdurulmasý için,
Öðrencilerin özel okullara, imam hatiplere ve meslek liselerine mahkûm edilmemesi
için,
Kamu kaynaklarýnýn özel okullara destek
için deðil, devlet okullarýna aktarýlmasý için,
Eðitimde ve yükseköðretimde yaþanan
sorunlarýn kalýcý olarak çözülmesi için,
Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve
anadilinde eðitim hakkýna sahip çýktýðýmýzý ve
anadile kilit vurulamayacaðýný göstermek için,
Zorunlu din dersi uygulamasýna son verilmesi için,
Erkek-egemen, homofobik, cinsiyetçi,
militarist okullarý deðiþtirmek için,
Halklarýn Demokratik Okullarý için 24
Eylül’de alanlarda olacak ve Çorum'da Özdoðanlar Kavþaðýnda Saat 10.00' da
baþlayacak yürüyüþe kitlesel bir
þekilde katýlacakatih Sultan Mehmet Ýltýr.” dedi.
kokulu, Ýlköðretim
Haftasý nedeniyle kutlama
(Haber
programý düzenledi.
Merkezi)
Baþöðretmen Atatürk, ebediyete intikal etmiþ tüm þehitlerimiz ve
geçtiðimiz aylarda yakalandýðý amansýz hastalýða
yenik düþerek yaþamýný
yitiren Mustafa Kaya öðretmen için saygý duruþu
2. kat Ýhale Salonu
ve Ýstiklal Marþý’nýn
Saat: 10.00
okunmasý ile baþlayan
***
programýn açýþ konuþma27 EKÝM
sýný Okul Müdürü Haydar
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Deveci yaptý. Deveci’nin
ilköðretimin deðerini an19 TD 212 plakalý, 2012
latan konuþmasýnýn ardýnmodel Volkswagen marka
dan þiirle okuyan öðrenciJetta 1.2 TSÝ 105PS
ler de programa renk katCMFRT MAN tipli, beyaz
týlar.
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Okulun en deneyimli
öðretmeni Muharrem
Yer: Çorum Adliyesi
Eskin’in de ‘Eðitim, ekMüzayede Salonu
mek ve sudan sonra halSaat: 15.00-15.10
kýn en büyük gereksinimi***
dir’ baþlýklý bir konuþma31 EKÝM
sýnýn ardýndan okula yeni
baþlayan öðrenciler, 4. sýT.C. Çorum 2. (Sulh
nýf öðrencileri tarafýndan
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
çiçeklerle karþýlandýlar.
(Haber Merkezi)
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Kurslar Yunus Emre Ýþ Merkezi’nde yapýlacak.
Zeka Oyunlarý Eðitmenliði
sertifika kursu baþlýyor
S
üleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma
Merkezi Onaylý Zeka ve Akýl Oyunlarý
Eðitmen Yetiþtirme Sertifikasý Kursu,
Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü
iþbirliði ile 27-28 Eylül tarihleri arasýnda Yunus Emre Ýþ Merkezi’nde yapýlacak.
27-28 Eylül 2014 Tarihlerinde sýnav görevleri nedeniyle kursa katýlmaktan vazgeçen öðretmenlerin, sýnav görevleri sýrasýnda alamadýklarý dersleri
ayný gün veya ertesi gün tekrarý yapýlarak ders konularý tamamlanacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý Tamil ve
Terbiye Kurulunca kabul edilen 163 sayýlý karar ve 13.09.2012 tarihli müfredat
gereði verilecek eðitimlerde, eðitmenlere sudoku ve türevleri, apartmanlar, abc
baðlama, abc kadar kolay, amiral battý,
domino yerleþtirme, tik tak, toe, üçgen
baðlama, nim ve çeþitleri, tangram, tetromino, pentomino oyunlarýnýn yaný sýra mantýk yürütme/problem çözme
oyunlarý 1. kakuzu - çoklu sudoku, 2.
chocolate fix, 3. Hoppers, 4. Titanic 5.
Tipover 6. rush hour 7. Antivirüs 8. Tilt
(görsel / uzamsal becerileri geliþtiren
oyunlar) 9. katamino - winomino, 10.
equilibro & architecto, 11.road block,
12. Camuflage, 13. hide & seek (prince
dragon, cat mouse, magic forest), 14.
Bricks (sözel ifade becerilerini ve hýzlý
kara verebilmelerini geliþtiren oyunlar)
15. rory'nin hikaye küpleri, 23. Zingo
24 tik tak bom (strateji geliþtirme oyunlarý) 25. quoridor & quoridorkid 26.
Gyges 27. batik - batik kid 28. Abalone
29. Mangala 30. hedef 4 31. staked up
32. rubiks race 33. petteia 34. reversý
35. dokuz taþ 36. surakarta 37. fanorona
38. Alquerque 39. Hexxagon 40. Throne 41. five path 42. chase 43. victorio
44. Jenga 45. Kapla gibi oyunlar öðretilecek.
Eðitimin içeriðinde ise geleneksel
akýl oyunlarý (birçoðunun þampiyonalarý da düzenlenmektedir), mantýk yürütme/ problem çözme oyunlarý, görsel /
uzamsal becerileri geliþtiren oyunlar,
sözel ifade becerilerini ve hýzlý karar verebilmelerini geliþtiren oyunlar, strateji
geliþtirme oyunlarý, gruplarýndan katýlýmcýlarýn hitap ettiði öðrenci özelliklerine uygun olarak seçilen 40’a yakýn
oyunun tanýtýmý yapýlacak. Zeka oyunlarýnýn kazanýmlarýyla ilgili teorik bilgiler verilecek. Uygulama esnasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar öðretilecek.
Açýlacak olan Zeka Oyunlarý Eðitmenliði kursunun MEB’ in açtýðý zeka
oyunlarý seçmeli dersini okutan öðretmenlere rehber olacaðý gibi, özel kurum
öðretmenleri için de zeka oyunlarý içeriðini zenginleþtiren önemli bir çalýþma
olacaðý kaydedildi.
Zeka ve Akýl Oyunlarý Öðretmen
Yetiþtirme Sertifika Kursu’na katýlmak
isteyenlerin www.altinhamlesporkulubu.com adresinden ayrýntýlý bilgiye ulaþabilecekleri belirtildi.
(Haber Merkezi)
Yeni yýla kutlayarak girdiler
F
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi Baþkanlýðý
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma
Genel Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Merkez Þehit
JÜçvþ Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný bakým
ve onarým inþaatý yapým
iþi.
Yer: Çorum Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Komisyon Baþkanlýðý
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer
yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam
Bakým Rehabilitasyon ve
Aile Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683
ada no, 5 parsel, 19 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No: 120
Çorum
Saat: 10.00
***
24 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük Binasý
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99
m2, arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
17
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Ýlköðretim Haftasý nedeniyle
kutlama programý düzenledi.
öðrenciler, 4. sýnýf öðrencileri tarafýndan çiçeklerle karþýlandýlar.
18 ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorumspor eski yöneticilerinden
Belediyespor’a destek yemeði
Çorumspor’da en uzun dönem baþkanlýk
yapan Enver Þen amaçlarýnýn Çorum’da
sportif anlamdaki birlikteliði saðlamak
olduðunu belirterek Belediyespor’a yeni
sezonda baþarýlar diledi.
Yakutistan kafilesinde Çorum aðýrlýðý
Y
akutistan’da yapýlacak ikili kamp ve turnuvada mücadele edecek milli takým kafilesinde Çorum aðýrlýðý. Bugün baþlayacak ve 3 Ekim’de sona erecek ikili
kamp ve ardýndan 4-5 Ekim’de yapýlacak Uluslararasý
turnuvada mücadele edecek milli takým dün öðlen saatlerinde Yakutistan’a uçtu.
14 kiþinin bulunduðu kafilede on tane Çorumlu
Ç
orumspor’da görev yapmýþ bazý eski yöneticiler Çorum Belediyespor’a destek yemeði verecek. Çorumspor tarihinde en uzun süre baþkanlýk yapmýþ isim
olan Enve Þen, Çorum’un tek profesyonel takýmý olan
Çorum Belediyespor’a yeni sezonda baþarýlar diledi.
Þen, geçmiþte birlikte görev yaptýklarý bazý yönetici arkadaþlarýyla Çorum Belediyespor’a desteklerini belirtmek ve Çorum adýna birlik beraberliðin saðlanmasýna katkýda bulunmak amacýyla kýrmýzý siyahlý takýma
bir yemek vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Eski yöneticiler olarak atacaklarý bu adýmla Çorum’da sportif
alandaki birlik ve beraberliðin saðlanmasýný dileyen
Baþkan Þen, yemeðe Vali Sabri Baþköy ve Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü’nün programlarýnýn yetiþmesi
halinde katýlacaklarýný bildirdi.
Çorumspor eski yöneticileri tarafýndan verilecek
yemek yarýn akþam saat 19.00’da Vadi Restaurant’ta.
yer aldý. Federasyon tarafýndan gönderilen kafilede Hüseyin Teke ile antrenörler Fevzi Çakmar ve Ruþen Çetin
ile Çorum Belediyespor’dan güreþçiler Selim Kozan,
Yalçýn Sözen ve Fatih Erdin, Sungurlu’dan ise Yasin Yasa, Halil Fevzioðlu ve Abdulsamet Çalýþkan milli takýmda mücadele edecekler, Öte yandan Uluslararasý hakem
Ýsmail Eker’de bu müsabakalarda görev yapacak.
Minik milli takýmýna
sadece üç Çorumlu
Yedi kulüp PFDK’ya sevk edildi
M
inikler milli takým kamplarýna Çorum’dan sadece
üç sporcu çaðrýldý. Geçtiðimiz yýllarda 8-10 minik
güreþçinin davet edildiiði minikler milli takým hazýrlýk
kampýna Çorum’dan bu yýl sadece üç sporcunun çaðrýlmasý alt yapýnýn gelecek yýllar adýna sýkýntýlý bir durum
olarak belirtiliyor.
10-19 Ekim tarihleri arasýnda Ankara Elmadað
Kamp Eðitim Merkezinde yapýlacak olan 11-13 Yaþ ve
14-15 Yaþ Minik erkekler grekoromen milli takým hazýrlýk kampýna Sungurlu Tevfik Odabaþýspor’dan Mert Ýlbars ile Çorum Gençlikspor’dan M. Tayyip Küçük davet edildi. Bu iki sporcu bu yaþ kategorilerinde kürsüye
çýkmayý baþaran iki Çorumlu güreþçi olmuþtu.
Ayný tarihlerde ayný merkezde yapýlacak olan Serbest Güreþ milli takýmýna ise Çorum Gençlikspor’dan
M. Tayyip Küçük ile 35 Kg’da Uður Doðan davet edildi. Ýki stilde de kampa çaðrýlan M. Tayyip Küçük’ün
hangi takýma katýlacaðýný hocalarý karar verecek.
Ç
orum Belediyespor’un grubunda mücadele eden yedi kulüp geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda
çýkan olaylar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre en aðýr
ceza Tuzlaspor’a gelecek gibi görüyor. Adliyespor maçýnda üç futbolcusu kýrmýzý kart iki futbolcu ise sarý kart
gören Tuzlaspor’dan Yakup Alkan hakareti nedehiyle
ceza kuruluna sevk edildi. Pazar günü Çorum Belediyespor ile karþýlaþaak Tirespor kulübüde Gaziosmanpa-
Ýki futbolcu
ceza kurulunda
Geçtiðimiz yýl minikler kategorisinde kürsüye çýkan iki
Çorumlu güreþçi Mert Ýlbars ve M. Tayyip Küçük milli
takým hazýrlýk kampýna çaðrýldýlar
Ç
orum Amatör futbolunda sezonun ilk disiplin kurulu sevkleri HE
Kültürspor’dan geldi. Pazar günü oynanan HE
Kültürspor ile Sungurluspor takýmlarý arasýnda
oynanan U 15 maçta rakip takým yöneticisine
yumruk attýklarý gerekçesiyle HE Kültürspor’dan
Furkan Kiriþ ve Batuhan
Akyýldýz hakem ve saha
komseri raporlarýna dayanarak tedbirli olarak
ceza kuruluna sevk edildiler.
Aynýca müsabaka
bitiminden sonra Sungurluspor yöneticisi Þevket
Çaylak kendisine saldýran ve yumruk atan HE
Kültürspor sporcularýna
yumruk attýðý hakem ve
saha komseri raporlarýndan anlaþýldýðý için tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edildi.
Of-Roadçular yine
Elitpark’a emanet
P
azar günü yapýlacak Hitok Odo Drag yarýþmalarýnda
saðlýk sponsoru yine Elitpark Hastanesi oldu.
HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, 28 Eylül pazar
günü düzenleyecekleri Oto Drag yarýþmalarýnda Özel
Elitpark Hastanesi’nin tecrübeli kadrosuyla tam kadro
görev alacaklarýný söyledi.
Motor sporlarýnda gerekli tüm önlemlerin alýndýðýný ancan doðasý gereði istenmeyen kazalarýn olmasý halinde saðlýk önleminin þart olduðunu belirten Mehmet
þa maçýnda beþ futbolcu sarý bir futbolcusu kýrmýzý kart
gördüðü için ceza kuruluna sevk edildi,
Sebat Proje Akçaabat takýmýda Bursa Nilüferspor
maçýnda beþ sarý birde kýrmýzý kart gördüðü için takým
halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Batman Petrolspor kulübüde ayný þekilde beþ sarý bir kýrmýzý kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edildi. Kýzýlcabölükspoor’dan Çaðlayan Ýrece
kural dýþý hareketi nedeniyle tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Niðde Belediyespor’da ise kaleci antrenörü Yunus Çal sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle
ceza kuruluna sek vdeldi. Çatalcaspor futbolcumu Muhammet Yýlmaz da maçýn hakemire yaptýðý hakaret nedeniyle terbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen isim oldu.
Özenç, ‘Bu güvenlik önlemi içerisinde bizim için en
önemlisi yarýþmacý ve seyirci güvenliði ile saðlýðýdýr.
Organizasyon içerisinde olabilecek bir saðlýk sorunu
karþýsýnda sporcularýmýzýnda izleyicilerimizide bu yýl da
Özel Elit Park Hastanesi’ne emanet ediyoruz.
Bu desteklerinden dolayý Özel Elitpark Hastanesi
Baþhekimi Opr. Dr. Ömer Akkaþ’a ve tüm Elit Park
Hastanesi görevlilerine desteklerinden dolayý teþekkkür
ediyoruz’ dedi.
Osmancýkgücü’nü
yemekle ödüllendirdi
Geliþim U 19’da güçler denk
G
eliþim Ligleri U 19
kategorisinde Çorum Belediyespor ilk
deplasmandan puansýz
dönerken grupta güç
dengelerinin birbirine
yakýn olduðu gözleniyor.
Sezonun ilk maçýnda sahasýnda Sebot Proje takýmýný tek golle 1-0
yenerek üç puanla lige
baþlayan Çorum Beledi-
yespor ilk deplasman
maçýnda ise Erzurum B.
Þehir Belediyespor deplasmanýnda ilk yarýda
girdiði dört net pozisyondan yararlanamadý.
Ýkinci yarýda ise yediði
tek golle maçý 1-0 kaybeden Belediyespor haftayý puansýz kapattý.
Grubun diðer maçýnda ise Tokatspor ilk
haftanýn lideri Pazarspor
önünde aldýðý 5-2’lik
galibiyetle ilk maçýndan
sonda liderliðe yükseldi.
Ligde üçüncü hafta
maçlarý 28 Eylül pazar
günü oynanacak. Çorum
Belediyespor ilk maçýný
farklý kazanarak liderliðe yükselen Tokatspor
ile Nazmi Avluca sahasýnda karþýlaþacak. Grubun diðer maçýnda ise
Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmý sahasýnda
Erzurum Büyük Þehir
Belediyespor’u konuk
U 19 Geliþim Ligi
Haftanýn Sonuçlarý:
Erzurum B. Þehir - Çorum Belediyespor
Tokatspor - Pazarspor
: 1-0
: 5-2
TAKIMLAR
1. Tokatspor
2. B. Þ. Erzurum
3. Çorum Belediye
4. Pazarspor
Y
2
2
1
6
PUAN DURUMU
O
1
2
2
2
G
1
1
1
1
B
0
0
0
0
M
0
1
1
1
A
5
2
1
4
O
smancýkgücü sezonun ilk galibiyetini Atahan Park’ta yediði
yemekle kutladý. U 15 kategorisinde sezonun ilk maçýnda ilçe derbisinde Osmancýkspor ile karþýlaþan
Osmancýkgücü maçý 5-1 kazanarak
sezona galibiyetle baþladý.
Maçý 5-1 kazanan Osmancýkgücüspor takýmýný Atahan Park
Otel sahibi Muharrem Atagün tesislerinde aðýrladý. Osmancýkgücüspor’u aldýðý galibiyetten dolayý kutlayan Atagün bu galibiyetlerin de-
P
3
3
3
3
28 Eylül Pazar :
Çorum Belediyespor - Tokatspor
Sebat Proje - B. Þehir Erzurumspor.
Çorum Belediyespor U 19 takýmý Erzurum’da oynadýðý maçtan önce toplu halde
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
vam etmesini ve sezon sonunda da
þampiyonluðu kazanmalarý dileðinde bulundu.
Atagün, ortaya konulan futbol
ve galibiyetten dolayý tüm takýmý
ve antrenörü kutlarken antrenör Fuat Bozdemir’de kendilerine müsabakalarda yalnýz býrakmayan ayrýca
yemek ikramýnda bulunan Muharrem Atagün’e teþekkür etti. Yemek
törenine Osmancýkgücüspor yöneticileri ile futbolcular katýldýlar.
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARIYOR
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2721)
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
(Ç.HAK:2634)
TARLA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
tercihen bilgisayar kullanabilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Anadolu Apart
Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
SATILIK
KURBANLIKLAR
Ücretsiz kesim-parçalama
Kasiyer
En az lise mezunu Bayan
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
KÝRALIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
Adres: Yazýçarþý mevkii
Çorum Sürücü Kursu -Anatolia
Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ.
WATERLÝFE : LÝBELLE
Ýrtibat Tel: 0364 213 77 25 0364 225 62 00
ULUÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
Merkezimizde çalýþtýrýlmak üzere; Zihinsel
Engelliler ve Ýþitme Engelliler Öðretmeni
aramaktayýz. (Öðretmenler Sertifikalý veya
Alan Mezunu olabilir)
Tel: 0364 234 73 38
(Ç.HAK:2607)
ELEMAN ARANIYOR
Kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere 4 yýllýk
üniversite mezunu BAY veya BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý
rica olunur.
GAZÝ SÜRÜCÜ KURSU
Adres: Gazi Cad. No: 7 Kat: 2 (Belediye
Hizmet Binasý Karþýsý)
Tel: 224 51 41
Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu
düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna
uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur..
Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý
Karakuþ Leblebi üstü kat 2
Ankara Yolu Yaydiðin Köyü
sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm
tarla sahibinden satýlýktýr.
Parsel: 86/111
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
ELEMANLAR
ARANIYOR
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
(Ç.HAK:2663)
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
ÖÐRETMEN
ARANMAKTADIR
(Ç.HAK:2708)
(Ç.HAK:1589)
(Ç.HAK:2709)
Daðýtým Personeli
Aranýyor
(Ç.HAK:2707)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Mücaatlarýn þahsen ve cv ile
yapýlmasý rica olunur.
0 542 513 36 10
0 541 426 64 58
Mür. Tel: 201 00 98
0 543 211 98 61
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda
Gündoðdu Sürücü Kursu’nun çýkmýþ
olduðu daireler iþyerine kiralýktýr.
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
BAY ve BAYAN EKÝP
ARKADAÞLARI ARIYORUZ
MODA GELÝNLÝK EVÝ
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
SATILIK TARLA
PARKOMAT GÖREVLÝSÝ
BAY-BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ÇÝÐDEM
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 506 34 66
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
(Ç.HAK:2696)
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
TARLA
(Ç.HAK:2715)
(Ç.HAK:2700)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu anayol cephesi bulunan
2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
(Ç.HAK:2675)
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
(Ç.HAK:2625)
(Ç.HAK:2642)
0 532 418 02 00
(Ç.HAK:2690)
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:2664)
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
(Ç.HAK:2655)
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
(Ç.HAK:2723)
Gerekli þartlar;
(Ç.HAK:1740)
Özençler Otogazda çalýþtýrýlmak üzere oto
elektrik ustasý, benzinli motor ustasý,
yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 8
Tel: 213 51 73
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:2374)
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
(Ç.HAK:2683)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
(Ç.HAK:2711)
Savaþ Oto Cam
Tel: 0 541 879 91 19
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:2725)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay
eleman alýnacaktýr. (Bilgisayar
kullanmasýný bilen tercihimizdir)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
(Ç.HAK:2589)
(Ç.HAK:2712)
ELEMAN ARANIYOR
19
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2645)
KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
(Ç.HAK:2643)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
Turu ikram
Normal süresi ve uzatmalarý 2-2 biten maçta
Çorum Belediyespor penaltý atýþlarý sonunda
Manisaspor’a 6-5 yenilerek elendi,
ettik
5-6
Çorum Belediyespor iki kez maðlup duruma düþtüðü Manisaspor
karþýsýnda ilk yarýyý 2-2 berabere tamamladý. Ýkinci yarýnýn özellikle ilk
15 dakikalýk bölümünde rakip kalede dört tane pozisyondan
yararlanamayan Belediyespor uzatma devresinde de son vuruþlarda
inanýlmaz beceriksizlikler gösterince penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý
atýþlarýnda Belediyespor’dan Turgay, Çaðlar ve Nedim vuruþlarýný gole
çevirirken Furkan topu kaleciye Ender ise dýþarý attý. Manisaspor’da ise
Subasiç’in vuruþunu kaleci Utku çýkartýrken Milijas, Dimitrov, Anýl ve
Gökhan vuruþlarýný gole çevirince Belediyespor maçý 6-5 kaybederek
kupaya veda etti.
Ç
orum Belediyespor
Türkiye Kupasý 2.
tur maçýnda Manisaspor
önünde kelimenin tam
anlamýyla turu rakibine
ikram etti ve normal süresi ile uzatmalarý 2-2
berabere biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-5 yenilerek kupaya veda etti.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanan
maçýn ilk yarýsý karþýlýklý
gollerle geçti. Belediyespor iki goldede inanýlmaz savunma hatalarý
sonucunda
kalesinde
gördüðü iki gole iki güzel golle cevap verdi. Ýlk
yarýsý 2-2 biten maçýn
ikinci yarýsýnýn ilk on dakikalýk bölümünde Belediyespor rakip kalede
mutlak üç tane pozisyondan yararlanamadý. Bencillik ve becereksizlik
sonucunda kaçan bu gollerden sonra Belediyespor savunmasý rakibine
fazla pozisyon vermedi.
Uzatma dakikalarýnda konuk takýmýn
oyundan düþtüðü bölümlerde kontrataklarla rakip
kalede etkili olan Çorum
Belediyespor yine son
vuruþlarda baþarýlý olamadý. Ali, Ender, Çaðlar,
Turgay ve Murathan ile
mutlak pozisyonlardan
yararlanamayan Belediyespor’un iki topu direkten döndü. Verdiði mücadele karþýlýðýnda turu
hak eden takým görünümündeki Belediyespor
kaçýrdýðý bu gollerin ardýndan penaltýlarda da
yapýlan tercih hatalarý
sonucunda rakibine 6-5
yenilerek tura veda etti.
Karþýlaþmanýn son
bölümleri büyük bir mücadeleye sahne olurken
nefesler tutuldu. Penaltýlar sonucunda kupaya
veda eden Çorum Belediyespor’lu futbolcular
taraftarlarýn ve protokolün alkýþlarýyla soyunma
odasýna gönderildi. Maçý
Baþkan Zeki Gül ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan ile
birlikte yaklaþýk 500 kadar taraftar izledi.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
6. dakikada sol kanattan korner atþý kullanan Çorum Belediyespor’da Turgay ortaladý
kalecinin yumrukladýðý
topu Furkan yeniden sol
kanatta Turgay’ýn önüne
býraktý. Tecrübeli futbolcu tekrar orta yapmak
yerine rakip ceza sahasý
köþesinden dönerek geri
pasý yapmak yanlýþýna
düþünce oraya giren
Gökhan tüm yarý sahayý
topla geçti kaleci Utku
ile karþý karþýla kaldýðý
anda yerden düzgün bir
vuruþla topu köþeden aðlara göndererek takýmýný
1-0 öne geçirdi.
10. dakikada Çorum Belediyespor yaklaþýk 30 metreden faul atýþý kazandý. Çalýþýlmýþ bir
pozisyonda Turgay ileri
doðru vurdu Furkan durdurdu Turgay 25 metreden sert vurdu kaleci
Murat son anda köþeden
topu tokatladý. Dönen topu iyi takip eden Çaðlar
kafa vuruþu ile skoru 1-1
yapan golü attý.
18. dakikada saðdan Turgay ortaladý arka
direkte Çaðlar hareketlendi geç kalýnca bom
boþ pozisyonda topa dokunamayýnca kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir
golden oldu.
26. dakikada konuk
takým yeniden öne geçti.
Bu dakikada sol kanattan
kazanýlan faul atýþýnda
ceza sahasýna yapýlan ortada Sefa’nýn kafasýndan
seken top Oðuzhan’ýn
önünde kaldý bu futbolcuda yerden bir vuruþla
topu Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 12 yaptý.
29. dakikada savunmadan topla çýkan Nedim rakip yarý alana geçti sol tarafýnda bulunan
Çaðlar’a çýkardý tecrübeli futbolcu rakibinden
kurtuldu ve yaklaþýk 25
metreden sert vurdu top
doksan denilen köþeye
çarparak auta gitti,
45+1. dak. Belediyespor beraberlik golünü
buldu. Bu dakikada savunmadan topla çýkan
Nedim soldan hareketlenen Ender’in önüne mükemmel bir pas çýkardý
bu futbolcuda yan çizgiden ceza sahasýna girdi
rakibinden kurtuldu ve
penaltý noktasý üzerindeki Turgay’a çýkardý tecrübeli futbolcu yerden
vuruþunda savunmada
iki oyuncu topa dokunamayýnca aðlara giden
topla Belediyespor soyunma odasýna 2-2’lik
beraberlikle girdi.
51. dakikada sol kanattan kazanýlan faul atýþýnda Turgay arka direðe
ortaladý tüm Manisaspor
savunmasý seyretti Ýmam
bom boþ durumda vücuduyla dokunsa gol olacak top yandan auta gitti.
57. dakikada kaçýýrmasý atmaktan zor bir
pozisyonda Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý. Sað
kanattan Turgay savunmanýn arkasýna sarktý
yan çizgiden ceza sahasýna girdi ve penaltý noktasý üzerinde bomboþ durumda Ali Kireþ’e çýkardý bu futbolcu bom boþ
kaleye vurmak yerine topa ýska geçince kýrmýzý
siyahlý takým mutlak bir
golden oldu.
59. dakikada orta
alanda savunmanýn hatasýnda baský ile topa alan
Çaðlar üçe iki pozisyonda rakip ceza sahasýna
girdi sol çaprazdan yerden sert vurdu kalecinin
ayaklarýndan seken top
sað kanatta Turgay’ýn
önünde kaldý bu futbolcu
boþ kaleye göndermek
yerine topu yandan auta
atýrak takýmýný bir kez
daha öne geçirme fýrsatýndan yararlanamadý.
Maçýn normal süresi sonuç vermeyince 22’lik beraberlikle uzatma
devrelerine geçildi.
95. dakikada sol kanattan Murathan topla
hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topa Çaðlar
geliþine sert vurdu top
yandan az farklý auta gitti.
98. dakikada ceza
yayý üzerinde kazanýlan
faul atýþýnda Turgay do-
kundu Çaðlar sert
vurdu top doksandan
geri geldi savunma
tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
105. dakikada
sað kanattan Turgay
topla hareketlendi
yerden altý pasta Ender’e çýkardý bu futbolcuda kolay olaný
deðil zor olaný yaptý
ve topa çok kötü vurunda kýrmýzý siyahlý
takým yine mutlak bir
golden oldu.
111. dakikada sað
kanattan Ender topla ceza sahasýna girdi yayýn
üzerindeki Çaðlar’a çýkardý bu futbolcu uzak
köþeye plaseledi kaleci
Murat son anda köþeden
ÇORUM BELEDÝYE
Utku..............................5
Eray ..............................5
Çaðlar...........................6
Turgay ..........................7
Ali.................................3
(61. dk. Murathan.......3)
Ýmam ............................5
Nedim...........................6
Furkan ..........................5
Ender ............................4
Murathan......................6
Mehmet Akif................5
(88. dak. Okan ..............)
Sefa Akýn......................6
ÇARÞAMBA 24 EYLÜL 2014
topu kornere tokatladý.
Bu dakikada sakatlanan Süleyman oyundan çýktý ve kalan dokuz
dakikalýk bölümü konuk
takým on kiþi oynadý.
MANÝSASPOR
Murat............................4
Nýkola Mikiç................3
(46. dak Dimitrov .......5)
Mustafa ........................6
Hakan ...........................3
(46. dak. Milijas..........7)
Oðuzhan Kayar............4
(77. dak. Subasic ........3)
Ali Fýrat........................6
Süleyman .....................5
Anýl...............................5
Gökhan.........................5
Kaan .............................6
Oðuzhan Palaz .............5
STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu.
SARI KART: Eray, Çaðlar, Furkan (Çorum
Belediyespor), Mustafa, Hakan, Ali Fýrat, Anýl, Kaan
(Manisaspor)..
GOLLER : 6. dak. Gökhan, 26. dak. Oðuzhan
(Manisaspor), 10. dak. Çaðlar, 45+1. dak. Turgay
(Çorum Belediyespor).
HAKEMLER : Adem Elgörmüþ, Felat Keleþ,
Muharrem Güzel.
HEM DE EYLÜL’E ÖZEL FIRSATLARLA!
36.900’den baþlayan fiyatlarla
¨
Peugeot 301, þimdi, Eylül ayýna özel fýrsatlar ve ¨ 36.900’den baþlayan fiyatýyla yetkili satýcýmýzda. Kaçýrmayýn, son gün 30 Eylül.
30.09.2014
(0364) 333 10 50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
13 459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content