close

Enter

Log in using OpenID

17 Temmuz 2014 Perşembe - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Polis Amca ile
Anadolu basýnýnýn sorunlarý
Afyonkarahisar’da ele alýndý engelleri aþacaklar
Anadolu basýnýnýn
sorunlarý önceki gün
Afyonkarahisar’da
düzenlenen
toplantýda ele alýndý.
Toplantýya
Karadeniz
Gazeteciler
Federasyonu Genel
Baþkan Yardýmcýsý
ve Çorum
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket
Erzen de katýldý.
* HABERÝ 10’DA
'Polis Amca
ile Engelleri
Aþýyorum'
isimli faaliyet
adý altýnda
dün Çorum
Özel
Gülenyüz
Elele Özel
Eðitim ve
Rehabilitasyon
Merkezi
ziyaret
edildi.
Afyon’da düzenlenen toplantýda yerel gazetelerin problemleri konuþul-
* HABERÝ
2’DE
'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli proje kapsamýnda Çorum Özel Gülenyüz
Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.
Osman Eðri istifa etti
ÇORUM
Hitit Üniversitesi yönetiminden ayrýldý
17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Osman Eðri
Su sýkýntýsý yok
Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor.
Çorum’da içme suyu ihtiyacýnýn
karþýlandýðý barajlarýn doluluk
oranlarýnda ülke genelinde yaþanan
kuraklýk nedeniyle düþüþ meydana
geldi. Ancak Çorum’da þu anda su
sýkýntýsý yok. * HABERÝ 14’DE
Traktör Galericileri esnafý
ile birlikte yapýlan
Traktörcüler Sitesi'ne
galericiler taþýnmaya
baþladý.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Osman Eðri’nin görevinden
istifa ettiði öðrenildi. Edinilen bilgilere
göre, 2005 yýlýndan bu yana Rektör
Yardýmcýlýðý görevini sürdüren
Osman Eðri aldýðý karar üzerine
görevinden ayrýldý. * HABERÝ 11’DE
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret
Tepençelik, Ahlatcý’yý ofisinde ziyaret etti.
TSO Ahlatcý’ya
teþekkür etti
Milli Piyango özelleþtirme
ihalesine katýlan iþadamý Ahmet
Ahlatcý, TSO'dan plaket aldý.
* HABERÝ 5’DE
469 iþyerine
yapým ihalesi
Hitit 19 Yapý Kooperatifi’nin
Ankara Yolu Küçük Sanayi
Sitesi’nde yapacaðý 469
iþyerinin yapýmý ihaleye çýkarýldý.
* HABERÝ 6’DA
Atlas’tan Uslu’ya cevap
CHP Ýl
Baþkaný
Cengiz
Atlas, AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu’nun
“CHP bu
ülkeye çivi
çakmadý” ve
Cengiz Atlas
“39 kez
seçim kaybetti” sözlerini
eleþtirdi.
* HABERÝ 7’DE
Muhsin Yazýcýoðlu'nun
CHP yorumu gündemde
BBP Genel
Baþkaný Mustafa
Destici'nin CHP
ve MHP'nin
cumhurbaþkaný
adayý
Ekmeleddin
Ýhsanoðlu'na
destek
açýklamasý
yapmasý
beklenirken,
partinin
kurucusu ve
Muhsin Yazýcýoðlu
genel baþkaný
merhum Muhsin Yazýcýoðlu’nun CHP
ile ilgili yorumu gündeme geldi.
* HABERÝ 7’DE
Traktörcüler yeni
yerlerine taþýnýyor
Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte
yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý.
* HABERÝ 5’DE
Ýsrail’te tepkiler dinmiyor
Emek ve
Demokrasi
Platformu
PTT
önünde
düzenlediði
eylemde
Filistin ve
Rojava'da
yaþanan
katliamlarla
tepki
gösterdiler.
* HABERÝ
6’DA
PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlara tepki gösterildi.
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çý-
Çýtak’tan hijyen
belgesi uyarýsý
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar
Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, oda
üyelerini hijyen belgesi
konusunda uyardý.
* HABERÝ 9’DA
‘Dilenenler deðil
direnenler kazanacak’
Büro
Emekçileri
Sendikasý
(BES) Çorum
Þubesi, AK
Parti
hükümeti ile
Memur Sen
arasýndan
imzalanan
toplu
sözleþmeye
Ertuðrul Alper
tepkilerini ve
taleplerini dile getirmek amacýyla
basýn açýklamasý yaptý.
* HABERÝ 12’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
Polis Amca ile engelleri aþacaklar
Emre Kut
'Polis Amca ile
Engelleri Aþýyorum'
isimli faaliyet adý altýnda
dün Çorum Özel
Gülenyüz Elele Özel
Eðitim ve Rehabilitasyon
Merkezi ziyaret edildi.
Güvenli Hayat ve
Güvenli Gelecek Ýçin
Çocuk ve Gençler Sosyal
Katýlým ve Destek
Programý 'ÇOGEP'
kapsamýnda
yürütülmekte olan
'Gelecek Çocuklarla
Þekillenecek Projesi
kapsamýnda ayný kültür
içerisinde bulunan
çocuklara, farklý yöresel
özellikleri tanýtarak,
ortak tarih ve yaþama
bilinci oluþturmak,
çocuklarýn tarihi ve
kültürel bilgilerini
arttýrarak geçmiþlerini
tanýmalarý amaçlanýyor.
Proje çerçevesinde
Çorum Özel Gülenyüz
Elele Özel Eðitim ve
Rehabilitasyon
Merkezi'ne yapýlan
ziyarete Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Adem Yüce,
Toplum Destekli Polislik
Þube Müdürü Erkan
Paþaalioðlu, polis
memurlarý, engelli
öðrenci ve velileri katýldý.
Özel Gülenyüz
Elele Özel Eðitim ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürü Ferhat Öztürk'ün
ev sahipliðinde
gerçekleþen ziyarette,
öðrencilere Emniyet
Müdürlüðü amblemi
taþýyan þapka, poliskanka maskotlu
anahtarlýk, boyama
kitabý, boyama kalemleri
ve kitap hediye edildi.
Konuya iliþkin
yapýlan açýklamada,
çocuklara, gençlere ve
ailelerine yönelik Toplum
Destekli Polislik anlayýþý
içerisinde faaliyetler
devam edeceði bildirildi.
Proje kapsamýnda 300
engelli öðrenciye
ulaþýlacak.
'Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum' isimli proje kapsamýnda Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.
ÝHH’ya saldýrýya kýnama
Gülesin Aðbal Demirer
Polisler engelli çocuklarla sohbet ettiler.
Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve
Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý ' sürüyor.
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, vakfa ait
iftar týrýna Artvin'in Hopa ilçesinde yapýlan saldýrýyý kýnadý.
Uluslararasý birçok
kuruluþun üyesi olan
ÝHH'nýn 150 ülkede ve
Türkiye'nin tamamýna
yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný hatýrlatan
Özkabakçý, yapýlan çalýþmalarýn tüm dünyada
takdir edilerek örnek
gösterildiðini ifade etti.
ÝHH'nýn illeri gezerek þehir merkezlerinde
büyük iftar programlarý
organize ettiðini hatýrlatan Özkabakçý, þöyle dedi; "Her yýl olduðu gibi
bu senede Ramazan sof-
Selim Özkabakçý
ralarý kurmak ve binlerce insaný ayný sofrada
buluþturmak için yollara
çýkan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn aþevi ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldiðinde marjinal
sol gruplarýn saldýrýsýna
uðramýþtýr.
Vakfýmýzýn aþevi
Çorum ÝHH’nýn geleneksel hale
getirdiði ümmet iftarlarýnýn 10.’su 20
Temmuz Pazar günü Hürriyet
Meydaný’nda yapýlacak.
Ýftar týrýnda hazýrlanacak olan
iftariyelerin ücretsiz olarak ikram
edileceðini belirten ÝHH Çorum
Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, tüm
Çorum halkýný ümmet iftarýna davet
etti.
Mönünün et kavurma, pilav,
tulumba, ayran, pide ve sudan
oluþtuðunu belirten Özkabakçý,
“Ýftarýmýz ümmet kaynaþmasý
ilkesinden hareket ettiði için maddi
imkâný olan-olmayan bu sofraya
otursun istiyoruz. Misafirlerimiz
sokakta eþi ve çocuklarý ile iftar
yapsýn, sokaðý farkýna varsýn.
Milyonlarca Müslüman kardeþimizin
sokaklarda olduðunu bir kez daha
hatýrlayalým diyoruz.
Ýstiyoruz ki Müslümanlar nasýl
namazda omuz omuza veriyorsa
iftarda da ayný sofrada olsun.
Protokol uygulamasýnýn olmadýðý
iftarýmýzda bir günlüðüne de olsa
insanlar dünyevi rütbelerden, makam
ve mevkiinden sýyrýlsýn ümmetle
birlikte iftar sofrasýna diz kýrsýn.
Ekonomik seviyesi ne olursa olsun
herkesin davetli olduðu iftarýmýz
halka açýk ücretsizdir.” dedi.
STS baþvurularý baþladý
Ziyaret Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce öncülüðünde gerçekleþtirildi.
Proje kapsamýnda 300 engelli öðrenciye ulaþýlacak.
ÝHH ekibimizde görevli
bir arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Kafasýndan yaralanan arkadaþýmýza saðlýk ekipleri tarafýndan
gerekli müdahale yapýlmýþtýr.
Olaya çevik kuvvet
ekipleri müdahale etmiþ
ve kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan havaya 5 el
ateþ edilmiþtir. Bir haber
ajansý bu kiþinin ÝHH
ekibinden olduðunu iddia etmiþ. Ancak daha
sonra ateþ açan kiþinin
ÝHH ekibinden olmadýðý
Kemalpaþa
Beldesi
Cumhuriyet Mahallesi
Muhtarý Hüsnü Yýlmaz
olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Arkadaþlarýmýz
gerginliðin daha fazla
büyümemesi için ilçeyi
terk etmiþ. Çýkan olaylarda aralarýnda polislerin de olduðu altý kiþi yaralanmýþtýr.
Hopa'daki çirkin
saldýrýyý gerçekleþtiren,
gözü dönmüþ ahlaksýzlarýn bir an önce bulunarak gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný ve bir daha böylesine bir çirkinliðin yaþanmamasýný istiyoruz.
Bu vahim olayda
saldýrýya uðrayan ÝHH
ekibindeki kardeþlerimize geçmiþ olsun diyoruz.
Oruçlu vaziyette
bu aðýr organizasyonu
yapmaya çalýþan arkadaþlarýmýza yönelik yapýlan bu çirkin saldýrýyý
da þiddetle kýnýyoruz."
Ümmet bu sofrada buluþacak
Enise Aðbal
Öðrencilere çeþitli hediyeler verildi.
TIR'ý 14'üncü duraðý
olan Artvin'in Hopa ilçesine öðle saatlerinde gelmiþ. Aþevi TIR ekibimiz
iftar organizasyonu için
hazýrlýk yapmaya baþlamýþtýr. Hazýrlýk yaptýðý
sýrada ÖDP ve Halkevleri 'ne mensup olduðu
sanýlan yaklaþýk 50 kiþilik marjinal sol bir grup
týr çevresinde toplanarak, haksýz bir þekilde
ÝHH ekiplerimizden ilçeyi terk etmelerini istemiþlerdir. ÝHH Týr ekibindeki arkadaþlarýmýzýn yapýlan çalýþmanýn
yasal olduðunu söylemelerine raðmen sol örgüt üyeleri taþlarla ve
sopalarla iftar týrýna ve
arkadaþlarýmýza saldýrmýþlardýr.
Saldýrý sýrasýnda
Yurtdýþý yükseköðretim diplomalarý
denkliði için Seviye Tespit Sýnavý (STS)
sonbahar dönemi baþvurularý baþladý.
Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan alýnmýþ ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarýnýn denklik iþlemlerinde uyulacak
usul ve esaslarý belirleyen
"Yurtdýþý Yükseköðretim
Diplomalarý Denklik Yönetmeliði" ile Yükseköðretim Genel Kurulu'nun kararý uyarýnca ÖSYM tarafýndan diþ hekimliði ve týp
doktorluðu alanýnda gerçekleþtirilecek STS 14 Eylül'de yapýlacak. Sýnavlara
baþvurular bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar
gerçekleþtirilecek.
Adaylar, bu sýnavlara
ait kýlavuz ile aday baþvuru
formuna baþvuru tarihleri
içinde
ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzlarda; baþ-
vuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Sýnava baþvuracak adaylarýn ilgili kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(AA)
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Gönül Elçileri Amasya’da
Mustafa Demirer
Amasya’nýn tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi.
Çorum heyetine Vali Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya rehberlik etti.
Halk Eðitim Merkezi sergi salonunda kurslar incelendi.
Yassýçal Çuhasý ile Amasya Ýpek Bez Dokumasý hakkýnda bilgi alýndý.
Amasyalý kadýnlarýn bu sanatlara ilgisi ile ev
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi 'Kadýnlar
Ýçin Mesleki Eðitim Projesi'
kapsamýnda komþu il
Amasya'yý ziyaret ederek
yapýlan çalýþmalarý inceledi.
Ziyarete Fatma Baþköy, Ýl Jandarma Komutaný'nýn eþi Leyla Çelik, vali
yardýmcýsý eþleri ile ilçe
Kaymakam eþleri eþlik ettiler.
Çorum
heyetini
Amasya Halk Eðitim Merkezi önünde Vali Yardýmcýsý
eþi Þenay Kýlýnçkaya ile
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, öðretmen ve kursiyerler karþýladý.
Halk Eðitim Merkezi
sergi salonunda çini, ebru,
tezhip, hat sanatýna ait eserler ile Amasya'ya has Erhani Tekniði ile iþlenen gümüþ
ürünler, makine nakýþlarý,
giyim, ipek halý, tel kýrma,
ahþap boyama, iðne oyasý,
mis meyve sabunlarý, ipek
bez dokuma, çarþaf baðlama, Yassýçal El Dokumasý
ürünleri incelendi. Sergi misafirler tarafýndan hayranlýk
ve takdirle gezildi. Emeði
geçenler tebrik edildi.
Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Alaattin Turna,
Yassýçal Çuhasý ile Amasya
Ýpek Bez Dokumasý hakkýnda þu bilgileri verdi;
Yassýçal
çuhasý:
Amasya yöresine özgü ve
genellikle Yassýçal beldesi
yöresinde dokunduðu için
"Yassýçal çuhasý" olarak bilinen kumaþ dokumacýlýðý,
açýlan el sanatlarý kursu ile
orijinal tezgâhlar oluþturularak aslýna uygun sürdürülüyor. Yassýçal çuhasýnýn
renk, motif ve aslýna uygun
birebir orijinaline bakýlarak
üretilen tezgâh sistemiyle
özünü bozmadan, emek ve
sabýrla üretime devam edilmiþ olup, tezgâhlarýmýz
Yassýçal beldesinden toplanan eski tezgâh parçalarýndan sanayide birebir orijinaline bakýlarak yapýlmýþtýr.
Yöreye özgü motifler 'Mehmet dede', 'Eminem', 'Süleyman', 'tekke peþkuru', 'sinekli' gibi... 'Eminem' örneði annenin kýzýna duyduðu
hasreti, özlemi dile getirerek dokunan motif diye bilinir. Kýrmýzý renk sevgiyi,
sevdayý, sarý renk ayrýlýðý
temsil eder. 'Süleyman' örneði kararlýlýk örneði diye
geçer. Bunu tezgâhýnda dokuyan bir kýzýn annesi ve
babasý baktýðý zaman 'kýzýmýzýn sevdiði var, kararlý,
vazgeçmez' anlamýný görürler. Bu motifler konuþan
motifler. Motiflerimiz, geleneksel ögeler içermesine
raðmen modernize edilerek
perdeler, salon sehpa örnekleri ile kýyafetlere uyarlanýyor. Bu þekilde yaþatmaya
çalýþýyoruz. Bir ürün iki
haftalýk mesainin ardýndan
bitiyor.
Amasya Ýpek Bez Dokuma: Amasya'da ipek bez
dokumacýlýðý, kamçýlý el
tezgâhlarýnda, bez ayaðý örgü þekliyle dokunmaktadýr.
Motiflerimiz, Amasya'ya
özgü olup, günümüze göre
modernize edilmektedir.
Yapýlan dokumalardan, salon takýmlarý, sehpa örtüsü,
masa örtüsü, perdeler ayrýca
giysi tasarýmý da yapýlmaktadýr. Elimizde halen 100
yýl önce Amasya da üretilmiþ ipek ipler mevcuttur.
Gönül Elçileri Ekibi a komþu il Amasya'yý ziyaret ederek yapýlan çalýþmalarý inceledi.
Bunun yanýnda ülkemizin
çeþitli yerlerinden getirttiðimiz ipliklerde elimizde
mevcuttur.
Süslemek ve süslenmek amacý ile yapýlan ve
Geleneksel el sanatlarýmýzýn zarif örnekleri arasýnda
yer alan ipek dokumalarýmýz, geçmiþi çok eskilere
dayanan yöresel ipek dokuma ürünleri ile buluþturularak farklý eserler elde ediliyor. Geleneksel dokuma sanatýnda yýllar boyu ipek tercih edildi. Ýpek bez dokumaya geçilirken Amasya'ya
özgü olan ipek iðne oyasý
motiflerinin ipek dokuma
bezleri üzerine iþlenmesi ile
birlikte ortaya birbirinden
güzel ürünler çýkýyor.
Son yýllarda unutulan
yöresel el dokumacýlýðýna
yeni bir ivme kazandýrýlmasý amacýyla yöremize özgü
olan ipek iðne oyalarý ile
ipek bez dokuma ürünlerinin deðiþik tasarýmlarda bir
arada kullanýlmasýyla birlikte ifade edilirken sürdürülen çalýþmalar sonucunda
Ýpek Ýðne Oyasý ve Ýpek dokumanýn mükemmel uyumu sayesinde elde edilen
ürünlerin kullaným alanlarýnda büyük beðeni topluyor. Makine nakýþý ile sentezlendiðinde güzel iþler ortaya çýkýyor.
Amasya Gümüþ Ýþlemeciliði: Erhani tekniðinin
kendine has özellikleri ile
Amasya Halk Eðitimi Merkezinde iþlenen gümüþler,
serisi olmayan, döküme girmeyen, el iþçiliðinin en özel
ustalýk detaylarýyla hiçbir
makine kullanýlmadan, tamamen sanatçýnýn el emeðiyle yapýlmýþtýr."
Fatma Baþköy, iki
komþu il arasýnda yapýlan
sanat ve el iþi ürünlerin ben-
zer ve ayrýþan yönlerini görmek için Amasya'yý ziyaret
ettiklerini söyledi.
Amasyalý kadýnlarýn
bu sanatlara ilgisi ile ev
ekonomisine katkýlarý hakkýnda olumlu sözler duymaktan memnun olduklarýný belirten Baþköy, Çorum'un güzel Ýlçesi Kargý'da
Kargý Bezini canlandýrmak
ve sürdürülebilir projelerle
desteklemek istediklerini
ifade etti.
Yassýçal çuhasýnýn
dokuma özellikleri ile kullaným alanlarýný karþýlaþtýrma imkâný bulduklarýný
vurgulayan Baþköy, kadýnlarýn mesleki eðitim alýrken
onlarý mesleki kurslarla vasýflý hale getirip istihdam etmek istediklerini, kadýnlarýn hem üretip hem kazanarak ev ve ülke ekonomisine
katkýsýnýn hayatlarýna farkýndalýk katacaðýný dile ge-
tirdi.
Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Alaattin Turna, misafirleri Amasya'da aðýrlamaktan memnun olduklarýný, her zaman, her konuda
iþbirliði ve yardýmlaþmaya
hazýr olduklarýný söyledi.
Halk Eðitim Merkezi
ziyaretinin ardýndan Vali
Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya
rehberliðinde,
Amasya'nýn tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi. Sýrasýyla, Sabuncuoðlu Týp
Tarihi Müzesi, Þehzadeler
Müzesi, tarihi Amasya evleri, (örnek ev Hazeranlar
Konaðý) Kral Kaya Mezarlarý, Beyazýt Camii ve Külliyesi, Panoramik Amasya
Kent Müzesi ve þehir merkezi gezildi. Çok verimli ve
güzel geçen günün sonunda
karþýlýklý davetlerle vedalaþýldý.
TEÞEKKÜR
Hastalýðýmýn tanýsýnda isabetli teþhisi ile vaktinde tedavi
olma imkaný kazandýðým, ayrýca tedavim sýrasýnda
olaðanüstü ilgi ve alakasý ile adeta hayata yeniden
tutunmamýzýn vesilesi olan
Hematolog Dr. Sayýn
Merih
Kýzýl
Çakar
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
'a,
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:1989)
mesleðine ve insana verdiði deðer nedeniyle sonsuz
þükran ve teþekkürlerimi bildiririm.
Fatih Kestek
KSS Halk Bankasý Müdürü
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
‘Osmancýk Kent Konseyi
belediyeden beslenmiyor’
Osmancýk Kent
Konseyi Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ’ýn
açýklamalarýna cevap
verdi. cevap verdi.
Kent Konseyi’nin
belediyeden beslenmeyi
bekleyen bir sivil
toplum örgütü olmadýðý
belirtilen açýklamada, “
þöyle denildi; “belediye
kanunun 76.
maddesinde yerini bulan
ve Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan Kent Konseyi
Yönetmeliði hazýrlanan
sivil toplum kuruluþlarý
ile birlikte toplumun
pek çok kesimini temsil
eden bir yapýdýr.”
denildi. Ayrýca kanunda
belediyenin yapmasý
gerekenler oldukça açýk
ve nettir.
Kent Konseyi, kent
yaþamýnda; kent
vizyonundahemþehrilik
bilincinin geliþtirilmesi,
kentin hak ve
hukukunun korunmasý,
sürdürülebilir kalkýnma,
çevreye duyarlýlýk,
sosyal yardýmlaþma ve
dayanýþma, hesap sorma
ve hesap verme, katýlým
ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata
geçirmeye çalýþýr.
Belediyeler kamu
kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarýnýn,
sendikalarýn, noterlerin
varsa üniversitelerin,
ilgili sivil toplum
örgütlerinin, siyasi
partilerin kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn ve
mahalle muhtarlarýnýn
temsilcileri ile diðer
ilgililerin katýlýmý ile
oluþan kent konseyinin
faaliyetlerinin etkili ve
verimli yürütülmesi
konusunda yardým ve
destek saðlar.
denilmektedir.
Belediye
Baþkanlýðýnýn basýn
açýklamasýnda denildiði
gibi, Kent Konseyi
belediyenin bir parçasý
deðildir ve Kent
Konseyinin amacý þov
yapmak deðildir. Israr
edilen konu mevcut
olan çalýþma ofisinin
kullanýma açýlmasýdýr.
Kent Konseyi
Yürütme Kurulu çözüm
odaklý düþünerek,
Belediye ile gerginliðe
mahal vermeden
mevcut yerimizi
satýlýncaya kadar
kullanalým veya þu anda
kullanýlmayan
Osmancýk Evi veya bize
cezalandýrýrcasýna
sunulan küçük bir büro
yerine çalýþmalarýmýzý
daha rahat
yürütebileceðimiz geniþ
bir yer talebinde
bulunduk. Ancak
olumlu karþýlanmadý.
Bize,
toplantýlarýnýzý belediye
Meclis salonunda yapýn
gibi günü kurtaran bir
öneride bulunuldu. Ýlk
toplantýmýzý yapmak
üzere burada
toplandýðýmýzda mesai
saati dolduðundan
çalýþmalarýmýzý rahat
yürütebileceðimiz bir
ortam söz konusu
deðildi. Meclis
salonunda yapýlacak
toplantýlarýn çalýþan
personel açýsýndan ayrý
bir yük getireceði, Kent
konseyi üyelerinin
deðiþik zamanlarda
toplanma ihtiyacýndan
dolayý sýkýntýlar
oluþturacaðýný Belediye
Baþkanýna anlattýk.
Ayrýca Kent Konseyi
genel sekreterliði için
bize üç kiþilik bir isim
listesi sunulmasý
gerekirken iki ayrý liste
düzenlenerek içinden
birisini seç, gibi bir
seçenek sunularak
belediyenin istediði
kiþiyi seçmeye
zorlanýlmýþtýr. Çalýþma
ortamýnýn
rahatsýzlýðýndan
…..06.2014 tarihinde ilk
toplantýmýzý yapamadan
tekrar toplanmak üzere
daðýldýk. Daha sonraki
toplantýlarýmýzý
Osmancýk Muhtarlar
Derneði ve Ülkü
Ocaklarýnda
gerçekleþtirdik.
Geçmiþ dönemde
Kent Konseyi için
düzenlenen yerin
tarafýmýza teslimi
konusunu ilçe
Kaymakamýmýz Sezgin
Üçüncü’ye anlattýk.
AKP ilçe Baþkaný ile
görüþmemiz oldu.
Kendisi bize mevcut
yerin verilmemesinin
þýk olmadýðýný ve bu
durumun düzeltilmesi
için gerekli görüþmeleri
yapýlacaðýný ifade etti,
hala beklemekteyiz.
Þimdi soruyoruz,
diðer aday seçimi
kazanmýþ olsaydý sonuç
yine böyle mi olurdu?
36 oya karþýlýk 68 oyla
alýnan bir seçimde; Kent
Konseyinin yerinin
verilmemesi, oy veren
68 kiþinin oyunu hiçe
sayma ve saygýsýzlýk
deðil midir?
03.07.2014
tarihinde saat 14.00’de
belediye meclis
salonunda yapýlan
toplantýda yer, evrak ve
mühür konusu meclis
huzurunda tarafýmýzdan
dile getirilmiþ, 15 gün
geçmesine raðmen hala
bir geliþme olmadýðý
ifade edilmiþ. Meclis
salonunda bulunanlar
þahittir ki, size yer
verdik, evraklarýnýzý ve
mührünüzü teslim alýn
denilmemiþtir.
Osmancýk
Belediyesi tarafýndan
bize, yer ve geçmiþ
dosyalar konusunda
teblið ve tebellüð edilen
bir evrak yoktur.
08.07.2014
tarihinde Kent
Konseyine verilen
eþyalar apar topar
boþaltýlmýþ ve belediye
çalýþanlarýnýn
odalarýndaki eþyalarla
deðiþtirilmiþtir.
Belediyemizin sivil
toplum kuruluþlarýyla
çatýþma yerine uzlaþma
ile içinde olmalýdýr. AK
Parti Çorum
Milletvekilimiz Cahit
Baðcý, Kent Konseyine
tebrik telgrafý
gönderirken,
belediyemizin; “önce
Osmancýk, öncü
Osmancýk’ ilkesiyle
hareket eden, hizmetten
baþka gayesi olmayan
Osmancýk Kent
Konseyine sýrtýný
dönmemelidir.
Biz Kent Konseyi
olarak belediyemize her
konuda fikir ve
projelerle destek olmak
istiyoruz. Ýlçemizin
çözüm bekleyen pek
çok sýkýntýsý varken
içinde bulunduðumuz
mübarek Ramazan
ayýnda gerginliðin tarafý
olmak istemiyoruz.
Projelerimizle anýlmak
istiyoruz.” (Osmancýk)
Havalimanlarýnda
yeni dönem baþlýyor
Sivil Havacýlýk
Genel Müdürlüðü
terminal giriþlerindeki xray cihazlarýnýn
kaldýrýlmasý ile ilgili
resmi twitter hesabýndan
açýklama yaptý.
Açýklamada,
havalimanlarý giriþ
kontrol noktalarýnýn (xray'lerin) kaldýrýlmasý
için yapýlan
denetlemelerde, Ankara
Esenboða
Havalimaný'nda son
aþamaya gelindiði
duyuruldu.
9
HAVALÝMANINDA
DA UYGULAMA
BAÞLATILACAK
Uygulama ilk etapta
Ankara Esenboða ve
Ýzmir Adnan Menderes
Havalimaný terminal
giriþindeki güvenlik
noktalarýnýn kaldýrýlmasý
ile baþlatýlmýþtý.
Uygulamanýn herhangi
bir güvenlik sýkýntýsý
oluþturmadýðý yönünde
rapor hazýrlanmasý
halinde ise, 9
havalimanýnda daha
terminal giriþindeki
güvenlik noktalarý
kaldýrýlacak.
Uygulamanýn
baþlatýlacaðý
havalimanýnda bagaj
kontrolüne yönelik üç
boyutlu Patlayýcý Madde
Tespit Sistemi (EDS)
bulunmasý gerekiyor. Bu
yüzden, EDS cihazý
CHP Didim Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnda seçim yapýlacak.
Didim CHP’ye
Çorumlu aday
CHP Didim Ýlçe
Örgütü Kadýn Kollarýnda 26 Temmuz tarihinde yapýlacak olan Olaðanüstü Kadýn Kollarý
seçiminde Leyla Eker
Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý.
Cumhuriyet Halk
Partisi Kadýn Kollarýnda 26 Temmuz 2014 tarihinde yapýlacak olan
Olaðanüstü Kadýn Kollarý seçimi öncesinde
Leyla Eker CHP Didim
Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. CHP Ýlçe Binasýnda adaylýk
açýklamasý yapan Eker,
“1966 da Çorum’da
doðdum. Öðrenimimi
Almanya’da tamamladým. Ev Ekonomisi
mezunuyum. Evliyim 2
çocuðum var. 22 yýldýr
Didim’de yaþýyorum
ve bu süre içinde
CHP’de baþta Gençlik
Kollarý olmak üzere aktif çalýþtým. Halende
Kadýn Kollarýnda çalýþmaktayým.
ADD, ABKM ve
Cem Evi, Didim Derneði, Kybele Kadýn
Dayanýþma ver Yardýmlaþma Derneði gibi
sivil toplum örgütlerinin kurucu ve yönetim
kurulu üyeliðini yaptým. Þu anda da Kybele’de yönetim kurulu
üyeliði yapmaktayým”
sözleri ile kendisini tanýttý.
NEDEN ADAY
OLDUM !?
Çorumlu Leyla Eker (saðda) Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý.
Eker Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna adaylýk sebebini “Yýllarýn
verdiði birikimle CHP
içerisinde ki birleþtirici
ve bütünleyici düþüncenin savunucusuyum.
Ýçinde bulunduðumuz
þu zorlu koþullarda
AKP hükümetinin ülkemiz üzerinde yarattýðý kabusa son verilmesi
gerektiðine inanýyorum. Hepinizin bildiði
gibi bu iktidarý baþýmýza bela eden kadýnlardýr. Bu kadýnlarda kendilerine ihanet edildiðinin farkýnda deðiller.
Eðer bu hükümeti baþýmýza kadýnlar getirdiyse kadýnlarda gönderecektir. Ben bunu sizlerin izniyle görev sayýyorum. Cennet nasýl
kadýnlarýn ayaklarýnýn
altýndaysa, dünyada ellerindedir. Kadýn üretendir yaratandýr” sözleri ile açýkladý.
YAPACAKLARINI SIRALADI
Kadýn Kollarý
Baþkan Adayý Leyla
Eker, kazandýðý takdirde yapacaklarýný þöyle
açýkladý “Siz bana yetki
verirseniz önceliklerim
þunlar olacaktýr; Kadýn
haklarýnýn korunmasý
geliþtirilmesi için mücadele etmek. Parti içi
kadýn eðitimlerinin geliþtirilmesini saðlamak.
Töre cinayetleri, çocuk
gelinler gibi kadýn istismarlarýný önlemeye çalýþmak. Kadýnýn sosyal
kültürel açýdan geliþmelerini saðlamak, Kadýnýn saðlýk ve eðitiminin saðlanmasýný savunmak. Mahalle temsilcilikleri oluþturup ev
toplantýlarýnýn gerçekleþmesini saðlamak.
Atatürk’ün ‘ekonomik
özgürlüðü olmayanýn
siyasal özgürlüðü de
olmaz’ sözünden yola
çýkarak aile bütçelerine
katkýda bulunabilmeleri için iþ sahibi olabilmelerini
saðlamak
amacýyla gerekli giriþimleri kendime görev
ediniyorum. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Özlem Çerçioðlu’nun verdiði sözleri
esas alarak AY-BA projesinin Didim’de de uygulanmasý için arkadaþlarýmla beraber çalýþacaðýmdan kuþkunuz olmasýn. Ayrýca tüm sivil
toplum örgütleriyle gerekli baðlantýlarý kurarak tüm CHPli kadýnlarýn oralarda temsil edilmesine çalýþacaðým. Bu
çalýþmalarý Ýlçe Yönetiminin desteði ve katkýlarýyla saðlamak istiyorum. Ben sizlerin kendi
iradenizle oy kullanacaðýnýza inanýyorum.
Yaþasýn Kadýn Dayanýþmasý ve Mücadelesi”(ÝHA)
Kaçak su ile mücadele
Havalimaný giriþlerindeki x-ray cihazlarýnýn kaldýrýlmasý planlanýyor.
bulunan Ankara
Ailesiyle birlikte
Havalimanlarý
Esenboða ve Ýzmir
Afganistan'a giden Tamer
giriþlerinde bulunan
Adnan Menderes
güvenlik noktalarýnýn
Karayel, "Çaðýmýzda
Havalimaný'nýn ardýndan,
terörist eylemlerin çok
kaldýrýlmasýný doðru
Ýstanbul Atatürk ve
fazla olduðu göz önünde
bulmadýðýný belirten
Sabiha Gökçen, Antalya,
bulundurarak, giriþ
Ýhsan Kurt ise þunlarý
Trabzon, Dalaman,
noktalarýndan itibaren
söyledi:
Bodrum, Gaziantep,
güvenlik tedbirlerinin
"Eðer burada
Erzurum ve Zafer
aynen devam etmesi
güvenlik önlemi olmazsa
Havalimaný'nda da bu
kanaatindeyim. Bu
havalimanýna herhangi
uygulamanýn devreye
uygulamanýn sýkýntý
bir tehlikeli bir þey
gireceði öðrenildi.
oluþturacaðýný
sokabilirsiniz. Bu
düþünüyorum. Ben
güvenlik noktalarýnýn
"BU
Afganistan'a gideceðim
pasaport tarafýnda
UYGULAMA
terör eylemlerinin had
olmasýnýn bir anlamý yok.
SIKINTI
safhada olduðu bir yere
Burada da insan var.
OLUÞTURACAK"
gidiyoruz. Çaðýmýzda
Bomba burada patlasýn
Hayata geçmesi
birçok ülkede bu tür
insanlar ölsün, pasaport
planlanan uygulamayla
sýkýntýlarýn yaþandýðý için
arkasýndaki insanlar
ilgili konuþan Atatürk
giriþten itibaren bu
ölmesin mi? Bana bu
Havalimaný'ndaki
emniyet tedbirlerinin
uygulama mantýksýz
yolculardan bazýlarý, giriþ
alýnmasý gayet yerinde
geliyor. Kalkacaksa
kontrol noktalarýnýn
olduðunu düþünüyorum"
komple kalksýn sadece
kaldýrýlmasý gerektiðini
dedi.
pasaport kontrol
söylerken, bazýlarý da
"KALDIRILACA noktasýndan sonra
kaldýrýlmamasý
güvenlik önlemi
KSA
KOMPLE
gerektiðini belirtti.
olmasýnýn bir anlamý
KALDIRILSIN"
Çorum’un Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, su
kayýp ve kaçaklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Ülke genelinde
yaþanan kuraklýðýn ilçedeki su kaynaklarýný da
olumsuz bir þekilde etkilediðini kaydeden
Baþkan Abdulkadir Þahiner, hem kaynak sularýnýn azalmasý hem de
yeraltý sularýnýn ciddi
manada çekilmesi, içme suyu baþta olmak
üzere ciddi bir su sorununu ortaya çýkardýðýný
söyledi.
Ýlçede su sorunu
yaþanmamasý için çalýþma yaparak yeni kuyular açtýklarýný dile getiren Þahiner, “Ayrýca
yýllardýr hiç el atýlmamýþ mevcut kuyularýmýzý yenileme çalýþmalarýmýz da devam ediyor.
Birçok yerde bahçe sulamasý için kaçak su
kullanýldýðý duyumlarý
alýyoruz. Bu sorunun
üzerine ýsrarla gitmeye
devam edeceðiz. Yeni
ekipler oluþturularak,
Sungurlu Belediyesinden su alan her yer taranacak. Her yer sürekli
olarak kontrol altýnda
tutulacak. Vatandaþlarýmýzýn da hassasiyet
göstermesi gerekiyor.
Kaçak su kullanýmýnýn
belediyemize bildirilmesi lazým. Çünkü bu
sular, kamunun hakkýdýr, kul hakkýdýr.Bunun
hem maddi olarak cezasý aðýr hem de 1 yýldan
3 yýla kadar hapis cezasý var. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda mutlaka
duyarlý ve bilinçli olmasý lazým" dedi.
Arýzadan kaynaklanan kaçaklarýn bulunmasý için de teknik
ekipler tarafýndan çalýþmalarýn yoðun bir þekilde sürdürüldüðünü ifade eden Baþkan Þahiner, içme sularýndaki
kaçak ve kayýplarýn hýzlý bir þekilde tespit edilmesi amacýyla gerekli
teknik teçhizatlar ile taramalar yapýldýðýný ve
tespit edilen su kayýplarýna anýnda müdahale
edilerek arýzalarýn giderildiðini söyledi.
Baþkan Þahiner,
lokal çözümlerin yaný
sýra uzun vadeli kalýcý
çözümler bulmak için
de çalýþmalarýný sürdürdüklerini sözlerine ekledi.(ÝHA)
Abdülkadir Þahiner, su kayýp ve kaçaklarý ile
ilgili açýklamalarda bulundu.
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
TSO Ahlatcý’ya teþekkür etti
"Ulusal bazda yayýn yapan bazý basýn-yayýn kuruluþlarýnýn 'sürpriz talip' diye nitelendirdiði Ahlatcý
Grup, açýk artýrmada mücadelesini son raddeye kadar sürdürmüþtür.
ERG-Ahlatçý Ortak Giriþim Grubu Milli Piyango dahil þans oyunlarýný içeren özelleþtirme ihalesini kazanamasa da, böyle bir giriþime talip olmasý,
ulusal finans çevrelerinin dikkatini Çorum'a çekmeyi baþarmýþtýr. Ýlimizin isminin son yýllarda en fazla
duyulmasýna vesile olan bu giriþimcilik hamlesi, ilimizin sermaye yapýsýnýn ne denli güçlü olduðunu ilgili çevrelere göstermek adýna büyük önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla deðerli Ýþadamýmýz Ahmet Ahlatcý'nýn bu giriþimi, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir.
Milli Piyango ihalesinin ardýndan bankalarýn
genel merkezlerinin, ulusal finans þirketlerinin ve
ulusal iþ camiasýnýn Çorum ilimize bakýþý müspet
anlamda deðiþeceði öngörülmektedir. "
(Haber Merkezi)
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Ahlatcý’yý ofisinde ziyaret etti.
DSÝ’ye yeni bölge müdürü
Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge
Müdürlüðü'ne atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer,
önümüzdeki günlerde Samsun'da göreve
baþlayacak.
Orman ve Su Ýþleri Samsun 11. Bölge
Müdürlüðü görevini yaklaþýk 2,5 yýldýr
sürdüren Emin Karaman'ýn Resmi Gazete'de
yayýnlanan yaz atama kararlarýna göre, Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müþavirliði'ne
atanmasýnýn ardýndan, Orman ve Su Ýþleri
13.Bölge Müdürü iken 11. Bölge Müdürlüðü'ne
atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, önümüzdeki
günlerde Samsun'a gelerek göreve baþlayacak.
Samsun'da ve bölge Ýllerde baþarýlý
çalýþmalara imza atacaklarýný söyleyen Müdür
Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, "Orman ve Su Ýþleri
11. Bölge Müdürlüðümüze Samsun baþta
olmak üzere Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu
illeri baðlý. Bu zamana kadar görev baþýnda
birçok iyi ve güzel çalýþmalara imza attýk. Bu
ve buna benzer çalýþmalarýmýzý önümüzdeki
günlerde Samsun ve çevre Ýllerinde de
Mehmet Sýddýk Kýlýnçer,
önümüzdeki günlerde Samsun'da göreve baþlayacak.
gerçekleþtireceðiz" dedi.
Orman ve Su Ýþleri 13.Bölge
Müdürlüðü'nde Bölge Müdürü olarak
Erzurum’da 2 yýl görev yapan Mehmet Sýddýk
Kýlýnçer, evli ve 2 çocuk babasý.(ÝHA)
Ýdare Mahkemesi’ne
hoþ geldin ziyareti
Emre Kut
Emekliler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve
yönetim kurulu üyeleri kýsa süre
önce yeni görevine baþlayan
Çorum Ýdare Mahkemesi
Baþkaný Volkan Aydýn'a hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Emekliler Derneði Baþkaný
Kýnýklý ziyarette Ýdare
Mahkemesi Baþkaný Volkan
Aydýn'a baþarý dileklerini iletti.
Traktörcüler yeni
yerlerine taþýnýyor
Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý.
Çorum
Belediyesi'nin
öncülüðünde Traktör
Galericileri esnafý ile
birlikte yapýlan
Traktörcüler Sitesi'ne
galericiler taþýnmaya
baþladý.
Belediye Basin
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre, þehir
merkezindeki traktörcü
esnafý Türkiye’nin bazý
illerine örnek olarak
gösterilen Traktörcüler
Sitesi'ndeki
dükkanlarýna ticari
faaliyetlerini
gerçekleþtiriyor. Daha
önce Çorum Belediyesi
Zabýta ekipleri
tarafýndan yapýlan
tebligata uygun olarak
yeni iþyerlerine
taþýnmayan traktörcü
esnafýnýn bir an önce
yeni yerlerine
taþýnmalarý da istendi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan, Belediye
olarak özellikle son beþ
yýlda Çorum esnafýna
yaptýklarý düzenleyici
çalýþmalarla kent
merkezindeki kötü
görüntülerin bir bir
ortadan kaybolduðunu
söyledi. Traktörcü
esnafýnýn tamamýnýn
yeni yerlerine
taþýnmasýyla þehir
merkezindeki traktörcü
esnafýnýn kaldýrým
iþgallerinin de tarih
olduðunu ifade eden
Turhan Candan,
"Çorum Belediyesi
olarak esnafýmýzla
birlikte çok güzel iþler
baþarýyoruz. Öncelikle
taksi duraklarýnýn
yenilenmesi, ticari
Yeni iþyerlerine taþýnmayan traktörcü esnafýnýn
bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi.
Traktörcüler Kerebigazi’de bulunan eski yerlerini boþaltýyor.
minibüslere getirilen
düzenlemeler, oto
galerici esnafýnýn ve
oto pazarýnýn yeni
yerine taþýnmasý gibi
düzenleyici faaliyetlere
traktörcü esnafýnýn da
þehir dýþýnda
kendilerine ait bir
siteye taþýnmasý hem
esnafýmýz hem de
Belediyemiz açýsýndan
sevindirici bir
geliþmedir." dedi.
Çorum
Traktörcüler Sitesi'nin
herkes tarafýndan
Türkiye'ye örnek
gösterildiðini hatýrlatan
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan, "Bu tesis
yaklaþýk 15 Milyon
TL'ye mal olmuþ örnek
bir projedir.
Hemþehrilerimizle
istiþareler yaparak
güzel hizmetler ortaya
çýkarýyoruz.
Esnafýmýzla iþbirliði
içerisinde yaptýðýmýz
bu çalýþmalar güzel
neticeler ortaya
çýkarmaktadýr.
Traktörcü esnafýmýza
yeni yerlerinde hayýrlý,
bereketli kazançlar
diliyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Ýdare Mahkemesi
Baþkaný Volkan Aydýn ise,
ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Emekliler Derneði
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve
yönetim kurulu üyelerine
teþekkür etti.
Emekliler Derneði yönetimi Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'a baþarý dileklerinde bulundu.
(Ç.HAK:1981)
Milli Piyango özelleþtirme ihalesine katýlan iþadamý Ahmet Ahlatcý, TSO'dan plaket aldý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik
dün Ýþ Adamý Ahmet Ahlatçý'yý ofisinde ziyaret ederek, Çorum'a saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür
plaketi verdi.
Ýþadamý Ahmet Ahlatçý da, ihale sürecinde kendi firmasýnýn isminden çok Çorum'un adýný ön plana
çýkartmaya gayret ettiðini söyledi. Ahlatçý, Ticaret
ve Sanayi Odasý'nýn ince bir düþünce ile kendisine
plaket verdiðini belirterek, "Bugüne kadar almýþ olduðum en anlamlý plaket bu oldu" dedi. Ahlatçý, ziyaretlerinden dolayý TSO Yöneticilerine teþekkür etti.
TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorumlu iþadamý
Ahmet Ahlatcý'nýn ERG grup ile birlikte piyango
ihalesine katýlmasýnýn bir anda Türkiye'nin gündemi
olduðu belirtilerek, þu ifadelere yer verildi;
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
Emek ve Demokrasi Platformu tepkili
‘Ortadoðu’yu kan
gölüne çevirdiler’
Erol Taþkan
KESK,
DÝSK
(Emeklisen), EMEPHDP-Yeþiller ve Sol
Gelecek Partisi-ÖDP,
Hacý Bektaþý Veli Vakfý, Kültür Merkezi,
Çaðdaþ Hukukçular
Derneði'nin oluþturduðu Çorum Emek ve
Demokrasi Platformu
PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve
Rojava'da yaþanan katliamlarla tepki gösterdiler.
Platform adýna basýn açýklamasýný SES
Þube Baþkaný Merter
Kocatüfek yaptý.
Ortadoðu'nun bir
kez daha kan gölüne
çevrildiðini, günlerdir
bütün dünyanýn gözleri
önünde Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný belirten Kocatüfek,
yarým yüzyýlý aþkýn bir
süredir Filistin halkýnýn
topraklarýný iþgal eden
Ýsrail'in 'koruyucu hat'
oluþturmak adý altýnda
üç haftadýr devam eden
saldýrýlarýnda çoðu çocuk ve kadýn olmak
üzere yüz yetmiþi aþkýn
Filistinli'nin yaþamýný
yitirdiðini, binden çok
insanýn yaralandýðýný,
yüzlercesinin tutuklandýðýný, Gazze'nin harabeye, günlük yaþamýn
da cehenneme çevrildiðini kaydetti.
Ýsrail'e destek veren uluslararasý güçleri
katliamýn suç ortaklarý
olarak gördüklerini belirten Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Bu insanlýk trajedisi karþýsýnda Ýsrail'e
destek veren uluslararasý güçlerin hala seyirci kalmasý, "kara harekâtý istemiyoruz" diyerek adeta hava harekâtýnýn
devamýný
onaylamalarý katliamýn
suç ortaklarý olduklarýný göstermektedir. Birleþmiþ Milletler katliamlar karþýsýnda suskun kalmakta, katliamcýlara karþý herhangi bir
yaptýrým uygulama cesareti bile göstermemektedir.
Emperyalist güçlerin 2010 sonbaharýnda BOP kapsamýnda
baþlattýklarý "yeni istikrar alanlarý, Arap Baharý" adý altýnda yeniden
sömürgeleþtirme hamleleri, Suriye, Irak ve
en son Filistin'de yeni
bir düzleme girmiþtir.
Bu baðlamda bir taþeron örgüt olarak kullandýklarý
örgütlerden
IÞÝD Irak'taki fiili bölünmüþlüðün daha da
kurumsallaþmasý, de
facto olarak çizilen sýnýrlarýn daha da geniþletilmesi için aktif rol
oynamaktadýr. Son olarak ise Rojava'da iþbirlikçi yerel çetelerin de
yardýmýyla katliamlarýna hýz vermiþtir. Bu
saldýrýlarla eþit, özgür
ve kardeþçe bir geleceði inþa etme çabasýnýn
ürünü Rojava devriminin IÞÝD çeteleri eliyle
boðulmasý hedeflenmektedir.
Ortadoðu'nun her
yanýnda devam eden
çatýþma ve derin çeliþkiler emperyalist politikalardan baðýmsýz deðildir. Ýþgal ve böl-yönet politikalarýyla çatýþma ve çeliþkiler diri tutularak baþta petrol olmak üzere bölgenin
kaynaklarý talan edilmektedir. Son yýllarda
artan þiddet ortamý emperyalistlerin bölgeyi
yeniden dizayn etme ve
bölgenin yýpranan gerici iktidarlarýný ayakta
tutma arayýþlarýnýn sonucu olarak geliþmektedir. Bölge halklarý
birbirlerini boðazlarken emperyalistler bölgedeki güçlerini tahkim etmekte, varlýklarýný kalýcýlaþtýrmaktadýrlar.
Öte yandan baþta
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olmak
üzere, geçmiþte Filistin
halkýnýn mücadelesini
istismar ederek iç politika malzemesi yapanlar 'denge politikasý'
adýna yaþanan katliamý
görmezden gelmekte,
Filistin halký ile ara-
Platform adýna basýn açýklamasýný SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý.
PTT önünde düzenlediði eylemde Filistin ve Rojava'da yaþanan katliamlara tepki gösterildi.
mýzdaki tarihsel ve kültürel baðlarý yok saymaktadýr. AKP iktidarýnýn yaþanan katliam
karþýsýnda Ýsrail'i incitmeyecek 'diplomatik'
açýklamalarla yetinmesi; IÞÝD'in Irak'taki son
saldýrýlarýnýn da etkisiyle Musul ve Kerkük
petrol boru hatlarýndan
Türkiye üzerinden Ýsrail'e satýlan petrollerden
elde edilen ve Halkbankasý'na yatýrýlan dolar akýþýnýn devam etmesi için, Filistin halkýnýn deðil, silah anlaþmalarý yaptýðý, pilotlarýný Türkiye'de eðittiði
Ýsrail'in çýkarlarýna uygun bir dýþ politika izlediðini tüm çýplaklýðý
ile gözler önüne sermektedir. Gezi Direniþinde hayatýný kaybeden gençleri terörist
olarak suçlamaktan geri durmayan, 15 yaþýnda polis terörüne kurban verilen Berkin Elvan'ýn annesini mitinglerinde yuhalatan Baþbakanýn eli kanlý IÞÝD
çetelerini ise "IÞÝD unsurlarý" olarak tanýmlamasý IÞÝD'e verilen
desteði gösteren politikalardan sadece bir tanesidir.
Saldýrýlarýn püskürtülmesi ve barýþ ortamýnýn saðlanmasýnda
baþta Filistin ve Rojava
halklarýyla dayanýþma
olmak üzere bölgenin
demokrasi ve emek
güçlerinin birlikte mücadelesine her zamankinden çok daha fazla
ihtiyaç var.
Ýsrail'in Filistin
halkýna, IÞÝD çetelerinin Rojava halkýna yönelik olarak baþlatmýþ
olduðu saldýrýlarý kýnýyor, lanetliyoruz.
Yýllardýr Ýsrail zulmüne karþý onurlu direniþini sürdüren, yaþadýðý tüm acýlara raðmen
özgür ve baðýmsýz bir
Filistin için direnen Filistinli kardeþlerimizin
ve bir yandan IÞÝD çetelerine karþý kahramanca direnip bir yandan özgür bir yaþamýn
temellerini atmaya çalýþan Rojava halkýnýn
onurlu mücadelesini
selamlýyoruz.
Gazze ve Rojava'da yaþanan katliamlarýn derhal durdurulmasýný ve bölge halklarýnýn barýþ içinde bir
arada yaþamasýný istiyoruz."
Gazze’ye saldýrýlarý kýnadý
Enise Aðbal
kini de giderek arttýrýyor.
Halklarýn Demokratik Partisi (HDP)
Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði ve
Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçük Bayatlý,
tüm uluslararasý siyasi aktörler bu derinleþen
Ýsrail’in Gazze’ye yönelik saldýrýlarýna
krizi önlemek için inisiyatif almalýdýr. Ulustepki göstererek, “Gazze’ye yönelik saldýlararasý Hukuk ve Ýnsan Haklarý ilkelerine
rýlar derhal durdurulmalýdýr.” dedi.
göre, Ýsrail Hükümeti Filistin halkýna karþý
iþlediði suçlardan dolayý hesap vermelidir.
Halklarýn Demokratik Partisi olarak,
Ýsrail’i saldýrýlara son vermeye ve derhal
Diðer yandan sivil halka yönelik katliateþkes ilan etmeye çaðýran Bayatlý, þöyle
amlara karþý gösterilen her tolerans daha fazkonuþtu; “Filistin yerel kaynaklarýna ve
la insan haklarý ihlaline ve saldýrgan hüküBirleþmiþ Milletler’in açýklamalarýna gömetlerin sivillere karþý katliamlara giriþmesire, Gazze’de 35’i çocuk ve 26’sý kadýn olne sebep oluyor. Bu sebeple uluslararasý somak üzere 200’e yakýn kiþi hayatýný kayrumlu kuruluþlar insan haklarý ihlalleri arabetmiþ ve en az 1230 kiþi yaralanmýþtýr. 7
sýnda ayrýmcýlýk yapmaktan vazgeçmeli ve
Ümit Küçük Bayatlý
Temmuz’dan bu yana devam eden Ýsrail
Gazze’de sivillere yönelik saldýrýlarý görhava bombardýmanlarý ve füze saldýrýlarý geniþ çaplý bir
mezden gelmemelidir.
katliama ve derin bir insani krize sebep olmuþtur.
Ýnsanlarýn yaþam hakkýný savunmak ve OrtadoÝsrail’in geliþtirdiði ve bütün hýzýyla süren bu opeðu’da sürdürülebilir bir barýþ için uluslararasý kamuoyurasyonun sadece Filistin topraklarýný deðil, Lübnan ve
nu, Ýsrail devletinin Filistin’de yarattýðý tehlikeli krize ve
Suriye topraklarýný da kapsamasý, bölgesel bir savaþ risgidiþe müdahale etmeye çaðýrýyoruz.”
ATT’lere destek sözü
Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Enise Aðbal
Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve
Teknikerleri (ATT) Derneði Baþkaný Osman
Tök ve üyeler Can Kargýn, Nurhan Ataman
ve Hacý Mehmet Bükme Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Ziyarette Baðcý’ya ATT olarak
karþýlaþtýklarý þiddet, unvan, döner sermaye
sorunlarý ve dernek faaliyetlerinden
bahseden Baþkan Tök, çalýþmalarýnda da
destek istedi.
Konuklarýný TBMM’deki makamýnda
aðýrlayan Baðcý, ATT’lerin karþýlaþtýklarý
sorunlarýn farkýnda olduðunu ve
iyileþtirmelerin yapýlmasý için destek
vereceðini söyledi.
469 iþyerine yapým ihalesi
Erol Taþkan
Hitit 19 Yapý Kooperatifi’nin Ankara
Yolu Küçük Sanayi Sitesi’nde yapacaðý 469
iþyerinin yapýmý ihaleye çýkarýldý.
Kooperatif yönetiminin önceki gün saat
17.00’de Turgut Özal Salonu’nda
düzenlediði ihaleye üç firma teklif verdi.
Ýhalede Alka Ýnþaat 45 bin 900 lira,
Özbek Ýnþaat 49 bin 200 lira, Çakýr Ýnþaat
62 bin lira fiyat sundu. Teklifler
deðerlendirilmeye alýndý.
Giriþimcilik eðitimi verilecek
Enise Aðbal
Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da
gerçekleþtirme imkâný bulamayan vatandaþlar
için Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü (ÝÞKUR) tarafýndan giriþimcilik
eðitimi düzenlenecek.
Katýlýmcýlar eðitim sonucunda, katýlým
belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp
resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten
sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler.
Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine
KOSGEB tarafýndan 30 bin TL’ye kadar hibe
desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin
TL’ye kadar kredi desteði verilebilecek.
KOSGEB tarafýndan destek verilmeyen
sektörler tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor
sektörleri olacak. 11-21 Aðustos tarihlerinde
haftada 5 gün verilecek.
Söz konusu eðitime katýlmak isteyen ve
durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR
Ýl Müdürlüðü’nden alacaklarý baþvuru formunu
doldurarak, 2 Temmuz Çarþamba günü saat
17.00’ye kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü’ne
býrakmalarý ve 20-21 Mayýs tarihlerinde
ÝÞKUR’da yapýlacak mülakatta hazýr
bulunmalarý gerekecek.
Mülakatlar, 5-6 Aðustos tarihlerinde gün
boyunca ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü’nde sürecek.
Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi
tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarýYETSAN verdi.
Ýftarý YETSAN verdi
Yüksel Basar
Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile
Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan
Çadýrý'nda dünki iftarý YETSAN verdi.
Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik
durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir
ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam
zengin bir mönü ikram ediliyor.
Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin
hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik
ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile
oluyor.
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar
açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu
gibi zengin oluyor. Ýftar Çadýrýnda her gün bin
kiþiye iftar veriliyor.
Ýftar programlarýna Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan
Candan ve Ahmet Yabacýoðlu dönüþümlü
olarak katýlýyor.
Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler
seslendiriyor.
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Muhsin Yazýcýoðlu'nun
CHP yorumu gündemde
BBP Genel Baþkaný
Mustafa Destici'nin ebir
basýn toplantýsý düzenleyerek, CHP ve MHP'nin
cumhurbaþkaný adayý
Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek açýklamasý
yapmasý bekleniyor.
BBP'nin bu yönde
bir tercihte bulunacak olmasý parti tabanýnda da
tepkilere yol açtýðý ifade
edilirken, Büyük Birlik
Partisi\'nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun
2007'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde CHP ile ilgili yaptýðý açýklamalarýn görüntüleri sosyal medyada paylaþýlmaya baþlandý.
Görüntülerde
BBP'nin Kurucu ve
Onursal Genel Baþkaný
Muhsin Yazýcýoðlu, CHP
ile niye yan yana olama-
Muhsin Yazýcýoðlu
yacaðýný çok net ifadelerle açýklýyor.
Ýþte Yazýcýoðlu'nun
CHP ile ilgili tarihe kayýt
düþtüðü sözleri:
MUHSÝN YAZICIOÐLU'NUN CHP'YE
BAKIÞI: SEN BELA
MISIN?
Yazýcýoðlu CHP ile
ilgili deðerlendirmesinde, "Ben niye þimdi CHP
ile koalisyon yapacaðým
mý yapmayacaðým mý,
AKP ile yapacaðým mý,
yapmayacaðým mý söyleyeceðim. Ben milletin
müdafaasýný yapacaðým.
Cumhuriyet Halk Partisi
benim inanç ve deðerlerime karþý... Cumhuriyet
Halk Partisi halka inanmýyor. Cumhuriyet Halk
Partisi halkýn iradesine
güvenmiyor. Cumhurbaþkanýný Meclis'e seçtirmem diyor. O zaman
halk seçsin diyorsunuz.
Halka da seçtirmem diyor. Sen bela mýsýn? Ne
istiyorsun o zaman? Benim istediðim olur, benim istemediðim olmaz
diyor? Halbuki ben diyorum ki; Milletin istediði
olur. Milletin istediðinin
yanýnda yer alýrýz biz."
diyor.
Kaynak: Haber7
Atlas’tan Uslu’ya cevap
Enise Aðbal
artarak 1939’da 7.325 km’ye ulaþtý. 1923’te
km 2 24 metre olan demiryolu yoðunluðu
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK
1939’da 51 metre oldu. Demiryollarý ile taþýParti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdanan yük miktarý ise 1929’da 356 milyon/ton
re Amiri Salim Uslu’nun “CHP bu ülkekm’den 1938’de yüzde 340 artýþla 1564 milye çivi çakmadý” ve “39 kez seçim kayyon ton/km’ye yükseldi.
betti” sözlerini eleþtirdi.
1927-1938 yýllarý arasýnda karayollarý
Atlas, “Çorum AKP Milletvekili
arasý uzunluðuda yüzde 42 arttý.
Salim Uslu’nun tarih bilgisinden yoksun
olduðu görülmektedir. CHP, CumhuriyeBankacýlýk
ti kuran, ekonomik kalkýnmayý ve kültü1 mevduattaki payý yüzde 32’den yüzde
rel devrimi yerleþtiren partidir.” dedi.
82’ye yükseldi. 1923-1938 arasýnda mevduAtlas, açýklamasýnýn devamýnda
at miktarý 57 kat, mudi sayýsý 122 kat arttý.
þunlarý kaydetti;
Milli bankalarýn toplam mevduattaki payý
yüzde 32’den yüzde 82’ye yükseldi.
Cengiz Atlas
“Kurtuluþ savaþý bitip cumhuriyet
kurulduðunda ülkenin genel görünümü
1925’te devlet sermayesi ile Sanayi ve
þöyleydi:
Maadin Bankasý kuruldu. Ýþ Bankasý, Sümerbank, Etibank, Halk Bankasý ile 1930’da T.C. Merkez Bankasý
13 milyon nüfus, ilkel bir tarým, sýfýra yakýn sanakuruldu. Ve 1931’de 6127 kilo olan altýn rezervi
yi, madenlerin büyük çoðunluðu, limanlar ve var olan
1938’de 26.190 kiloya ulaþtý.
bütün demir yollarý yabancý þirketlerin yönetiminde, ülkede 153 ortaokul ve lise, sadece bir üniversite var.
Sanayi
Halkýn yüzde 7’si okuryazar. Bu oran kadýnlarda yüzde
Uþak, Turhal, Alpulu ve Eskiþehir’de þeker fabri1 bile deðil. Ekonomik bakýmdan yarý sömürge. Kiþi
kalarý; Nazilli, Bünyan, Ereðli, Bursa ve Kayseri’de
baþýna gelir 4 lira, kiþi baþýna ortalama kamu harcamadokuma fabrikalarý; Ankara’da çimento; Karabük’te
sý 50 kuruþ! Altyapý her alanda yetersiz. Birim hayatý
demirçelik; Gemlik’de suni ipek fabrikalarý ve Paþave düþüncesi yok denecek düzeyde. Anadolu yetersiz
bahçe cam fabrikasý kuruldu.
medreselerin elinde. Her alanda tarikatlar, tekkeler,
Ýlk uçak fabrikasý
dergahlar var. Yasalar, çaðýn gerçeklerinin çok gerisin1926’da Kayseri’de kuruldu.1930’lu yýllarda dünde. Kadýnlarýn ilke olarak toplumsal hayatlarý ve hiçbir
yadaki en iyi avcý uçaðý türünden birisi burada üretilihaklarý yok. Kadýnlarýn da bugün erkekler gibi doktor,
yordu.1937 yýlýnda Ýstanbul?da kurulan diðer uçak fabmühendis, avukat, belediye baþkaný, milletvekili, barikasýnda da yolcu uçaðý üretildi.
kan olabileceklerini hayal etmek bile zor. Ne seçme
haklarý bulunuyor ne de seçilme. Kýsacasý vatandaþ saÖzel sektör tarafýndan üretilen mal deðeri 1927
yýlmýyorlar. Ülke neredeyse bütünüyle pek çok alanda
yýlýnda 15 milyon lira iken 1932 yýlýnda 154 milyon liortaçaðý yaþýyor. Türkiye iþte o günlerden bu günlere
raya çýktý.
geldi. Cumhuriyet te bugünün imkanlarýyla, dahi gerTARIM
çekleþtirilmesi zor bir baþarý ve kahramanlýk öyküsü.
1927 yýlýnda 210.794 olan pulluk sayýsý 1936’da
Milli mücadele ile kazanýlan zafer, Cumhuriyet ile bir410.365’e çýktý. Tarým kredileri de 1923’den 1938’e
likte her alanda olduðu gibi ekonomidede saðlanan bakadar 8 milyon liradan 41 milyon liraya yükseldi. 1930
þarýlarla taþlandýrýldý.
yýlýnda 5.3 milyon ton olan tahýl üretimi 1938 yýlýnda
Cumhuriyetin ilk 15 yýlý
8.4 milyon tona, endüstri bitkileri üretimi de 351 bin
Cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren her alanda
tondan 704 bin tona çýktý.
kalkýnma ve modernleþme baþlamýþ, savaþtan yeni çýk1923 yýlýndan 1938 yýlýna,besin maddelerinin topmýþ, genç nufüsü olmayan bir ülkede dünyada yaþanan
lam ithalat içindeki payý 16.8’den yüzde 2,8’e geriledi.
ekonomik ve siyasi buhranlarýn arasýnda bir ekonomik
Bütçe ve büyüme
mucize yaratýlmýþtýr. Bu mücize ve baþarýlarýn bazýlarý
1924-1938 arasýndaki 11 bütçe denk baðlandý, 3’ü
þöyle:
fazla ve sadece bir tanesi açýk verdi.
Milli Ekonomi
1923-1938 yýllarýnda büyüme ortalamasý yüzde 8
Osmanlý borçlarý devranlýndý ve ödendi.
oldu. Buna karþýn büyüme ortalamasý 1939-1950 yýllarýnda yüzde 1,1950-1990 yýllarýnda yüzde 5, 1990Yabancý sermayenin elindeki stratejik hizmetler
2002 yýllarýnda yüzde 2 ve 2002-2012 yýllarýnda 4,6 olve madenler millileþtirildi.
du.
Yabancýlarýn elinde olan tütün,þeker,alkol ve petTürkiye iþte o günlerden bugünlere geldi. Cumhurol tekeli devlete geçti.
riyet dönemi çaðýn gereklerine uygun yeni insan yetiþDünyada ilk demokratik kalkýnma planý 1931 yýtirmeyi, 1111akla ve bilime öncelik vermeyi, Anadolu
lýnda Türkiye’de uygulamaya konuldu.
aydýnlanmasýný, büyük kalkýnmanýn gerçekleþtirmesini
Etibank, Sümerbank, Denizbank, Emlak Bankasý,
amaçlayan muhteþem devrimler yaptý. Atatürk devrimTürkiye Sanayi ve Kredi Bankasý, PTT, Tapu Kadastro
leri umutsuzluktan yepyeni, güçlü büyük bir Türkiye
Genel Müdürlüðü, DÝEH, AOÇ, THY, Türkiye Þeker
yarattý. Cumhuriyet rejimi bir devlet için kýsa sayýlabiFabrikalarý Genel Müdürlüðü, MTA, TÝGEM gibi millecek süreye belki de beþ-on kuþakta yapýlamayacak iþli ve modern kurumlar oluþturuldu.
leri devrimleri sýðdýrdý. Yukarýda sýraladýðýmýz Kamu
Ýktisadi Devlet Teþekkülleri’nin yok pahasýna özelleþUlaþým
tirme adý altýnda nasýl haraç mezat satýldýðýný kamuoyu
1923’de 3756 Km. olan demiryolu aðý yüzde 100
bilmektedir.”
3 bin engelli memur alýnacak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik'ten atama
bekleyen engelli vatandaþlarý sevindirecek bir açýklama geldi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, engelli vatandaþlarýn atamasýnýn yapýlacaðý kadrolarýn ÖSYM
Baþkanlýðýna gönderildiðini ve 3 bin 138 engelli memur atamasýnýn yapýlacaðýný bildirdi.
Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada, engelli vatandaþlarýn
atamasýnýn yapýlacaðý kadrolarýn Devlet Personel Baþkanlýðýnca ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini belirterek, þunlarý
kaydetti:
"Buna göre, 3 bin 138 engelli memur atamasý yapýlacaktýr. Engelli memur alýmýna iliþkin tercih kýlavuzu, ÖSYM
Baþkanlýðýnca vatandaþlarýmýza duyurulacaktýr. Baþvurular
5-15 Aðustos tarihleri arasýnda ÖSYM Baþkanlýðý internet
sitesi üzerinden gerçekleþtirilecek olup, baþvurularýn tamamlanmasý sonrasýnda 3 bin 138 kadroya atama yapýlacak-
Þehit yakýnlarý
iftarda buluþtu
Ýskilip Kaymakamlýðý þehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenledi.
Mustafa Demirer
Ýskilip
Kaymakamlýðý þehit
aileleri ve gaziler
onuruna iftar
düzenledi.
Þahin Kebap
Salonu'nda verilen
Ýftara Kaymakam
Þuayib Gürsoy,
Garnizon Komutaný
Yarbay Çetin Öçal,
Jandarma Komutaný
Yüzbaþý Bahri Civa,
Cumhuriyet Savcýsý
Ramazan Seyfi,
Emniyet Müdürü
Cihan Ercan, Müftü
Vekili Arif Yüksel ile
19 þehit yakýný ve
gaziler katýldý.
Ýskilip
Kaymakamý Þuayip
Gürsoy, canlarýný ve
kanlarýný ülke için feda
eden þehitlerin
yakýnlarý ile vatan
topraklarý için
yaralanan gazilerin
acýlarýna ortak olmak
adýna bir araya
geldiklerini söyledi.
Vatan için yapýlan
fedakarlýklarýn hiç bir
bedelle
ölçülemeyeceðini
belirten Gürsoy,
"Türkiye büyük bir
devlet. Þehit yakýnlarý
ve gazilerimizin her
türlü talebi karþýlamaya
çalýþýlýyor Onlar için
ciddi hizmetler
verilmeye gayret
ediliyor. Ama biz asla
bunlarý yeterli
görmüyoruz. Sizlerin
acýsýna ortak olmak
için hizmetleri daha da
ileriye götüreceðiz.
Bizleri bir evladýnýz ve
kardeþiniz gibi görün.
Bizler üzerimize düþen
sorumluluðu en güzel
þekilde yerine getirme
gayretindeyiz." dedi.
Ýftar yemeði Þahin Kebap Salonu'nda verildi.
Programa 79 þehit yakýný ve gaziler katýldý.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, iftar sonrasý bir konuþma yaptý.
Üniversite adaylarý
için son gün
ÖSYM, Öðrenci
Seçme ve Yerleþtirme
Sistemi (ÖSYS)
sonuçlarýna göre
adaylarýn üniversite
tercihlerini bildirme
süresi yarýn sona
erecek.
Adaylar, 7
Temmuz'da baþlayan
ÖSYS tercih
iþlemlerini, yarýn saat
23.59'a kadar,
kýlavuzda yer alan
kurallara göre,
ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.t
rinternet adresinden
T.C. kimlik
numaralarý ve
þifrelerini kullanarak
kendileri yapacak.
Baþvuru
merkezlerinden tercih
iþlemi
yapýlmayacak.ÖSYM
'ye posta yoluyla
gönderilen veya
elden verilen tercih
listeleri geçerli
olmayacak. Sadece
elektronik ortamda
yapýlacak tercihler
iþleme alýnacak ve
tercih süresi
uzatýlmayacak.
Adaylar,
ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.t
rinternet adresindeki
açýklamalar
doðrultusunda tercih
iþlemlerini
tamamlayacak. Tercih
iþleminin ekrandaki
uyarýlara göre
sonlandýrýlmasý
gerekiyor.Adaylarýn
tercihlerinin
ÖSYM'ye
ulaþtýðýndan emin
olmalarý için ekranda
"2014-ÖSYS
Tercihleriniz
………..' tarihinde
baþarý ile ÖSYM'ye
bildirilmiþtir"
ifadesini görmeleri
gerekiyor. Adaylar,
tercih iþlemini
tamamladýktan sonra
tercih süresi
içerisinde
https://ais.osym.gov.t
r Ýnternet adresinden
tercih bilgilerini
mutlaka kontrol
etmesi ve yazýcýdan
tercih listesinin bir
dökümünü edinerek
saklamasý gerekiyor.
Adaylar, tercih
bildirim iþlemini
tamamladýktan
sonratercih süresi
içerisinde
https://ais.osym.gov.t
r adresinden
tercihlerinde
deðiþiklik
yapabilecek.(AA)
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
20
RAMAZAN
R amazan
'Rabbimiz! Gelmesinde þüphe edilmeyen
bir günde, insanlarý mutlaka toplayacak
olan sensin. Allah asla sözünden
dönmez.' (Âl-i Ýmrân)
Dört Halife'nin Son Günleri
Evini yaðmaladýklarý sýrada özel
Müsned’deki rivayetine göre Hz.
sandýðýnýda açtýlar. Ýçinde vasiyyeti
Osman, avlunun bir köþesinde
yazýlý bir varak vardý: “Bu, Osman’ýn
yýkanýp kanlý elbisesiyle
son sözleridir. Rahman ve Rahim
defnedilmiþtir. Ancak defin kolay
olan Allah’ýn adýyla. Osman b.
olmamýþtýr. Zira isyancýlar, bir süre
Affan, tek olan Allah’tan baþka ilah
buna da engel olmuþlardýr.
olmadýðýna, Muhammed’in Allah’ýn
Cenaze namazýný Hz. Zübeyr
kulu ve Resulü olduðuna, cennet ve
kýldýrdý. Namazýnda yirmi-yirmi beþ
cehennemin hak olduðuna iman eder.
kiþilik bir cemaat ancak bulanabildi.
Allah, meydana gelmesi kesin olan
Ýsyancýlar, cenazenin müslüman
bir günde bütün kabirde yatanlarý
mezarlýðýna yani Cennetü’l- Bâki’ye
diriltecektir. Allah,
defnedilmesine asla izin
vadinden dönmez,
vermediler. Sonunda
Ethem
ERKOÇ
herkes o vaade kadar
Bâki Kabristanýnýn
ethemerkoç@corumhakimiyet. net
yaþar, ölür ve sonra
bitiþiðindeki
dirilir”
Haþþükevkep denilen
Hainler, bu
metruk yere götürüldü.
belgeden de
Sayýlarý yirmi civarýnda
utanmadýlar.
çok az bir cemaatle
yatsýya yakýn bir vakitte,
Öte yandan
karanlýkta ve gizlice
cinayeti haber alan Hz.
oraya defnedildi.
Ali, kapýsýnda nöbet
Muaviye zamanýnda
tutan kendi oðullarýna,
Bâki Kabristaný
Talha ve Zübeyr’in
geniþletilirken burasý da Cennetü’loðullarýna “Siz yaþarken onun þehit
Bâki’ye katýldý.
düþmesine nasýl fýrsat verdiniz?” diye
Hz. Osman, evinin
kuþatýlmasýnda, hatta daha öncesinde
bir derviþ gibi davrandý. Kan dökmek
istemedi. Kendisi yüzünden kan
dökülmesine yol açabilecek
direniþlere de izin vermedi. Halbuki
o, bir Halife idi. Büyük bir devletin
baþýndaki kiþiydi. Ona verilecek
zarar, devletin yýkýmýna yol
açabilirdi. En azýndan her türlü
tedbiri alýp isyaný bastýrmalý idi.
Ondan sonra da varsa yolsuzluk ve
haksýzlýk, sorumlulardan hesap
sormalýydý. Tarihçiler, Hz. Osman’ý
bu tedbirsizliðinden dolayý hep
eleþtirmiþlerdir.
Halife’nin Defni:
III. Halife Hz. Osman þehit
olmuþtur. Sýra cenazenin techiz ve
tekfininde idi. Normalde Halifeye,
devlet baþkanýna yakýþýr bir cenaze
merasimi olmasý gerekirken
isyancýlar, cenazenin defnine bile izin
vermiyorlardý.
Ahmet b. Hanbel’in
Ýmsak
03.24
Ýftar
20.18
Maziden Renkler
Hz. Osman'ýn
Son Günleri 7
çýkýþmýþtýr. Cinayeti duyan sahabiler
ise “ Ýnna lillahi ve inna ileyhi raciun
“Biz Allah’a aidiz. Yine O’na
döneceðiz” deyip gidiyorlardý.
'Rabbinin sözü
doðrulukça da adaletçe
de tam kemalindedir.
O'nun sözlerini
deðiþtirebilecek yoktur.
O, iþitendir, bilendir.'
(En'âm/115)
III. Halife Hz. Osman, artýk þehit
olmuþtu. Buna göz yumanlar,
mahcup duruma düþmüþlerdi. Þehit
olmasýna sebep olan isyancýlar ise
yeni halife arayýþýna koyuldular. Ama
kime teklif etseler kabul etmiyorlardý.
Ýsyancýlarýn seçtiði halife damgasýný
yemeyi hiç bir kimse göze
alamýyordu.
Medine’de tam bir belirsizlik ve
tam bir kaos hakimdi. Sorunun nasýl
çözüleceðini tahmin etmek imkansýz
hale gelmiþti.
Sadýk eþi Naile Haným, kesilen
parmaklarýný ve Hz. Osman’ýn
üzerinden çýkarýlan kanlý gömleði bir
torbaya koydu. Hz. Peygamber
(sav)’in ashabýndan Numan b.
Beþir’e verdi. Bir mektupla beraber o
torbayý Þam Valisi Muaviye’ye
gönderdi.
Görüldüðü üzere Hz. Osman’ýn
son günleri, fitne kazanýnýn
kaynadýðýný günlerdi. Ýslam tarihinin
akýþýný deðiþtiren toplumsal olaylarýn,
ihtilaflarýn baþgösterdiði karanlýk
günlerdi. Bu günlerde Saadet Asrýna
ilk çengel atýlmýþtý. Fitne ve isyan
ateþi yakýlmýþtý. Görülen o ki bundan
(Sürecek)
Ebemin Ebesi
Kamil Aða:
- Vaay, sen de yengemden ayrý
yat!
var ya derdi ki; "adele aðrýsý, deðiþik
yerlerdeki guluca ýsýrgan otu
bidebirdir", gerçi birez gaþýndýrýr can
yakar ya...
Arasta baþýnda oturanlarýn hepsi
birbirine baktý þaþkýnlýkla. Hamit Usta,
uysal uysal dinlerken öyle birden
önemli bir þey keþfetmiþ gibi fýrladý
ayaða.
Hamit Usta
-Ulan Ali, ben de seni bunlarýn en
ciddisi akýllýsý sanýrdým valla.
Ali Aþýk
-Öyle tabii.
Hamit Usta
-Ebemin ebesi diyon ula, 50 bilmem þu
yaþýnla, ebenin ebesini sen nerden biliyon? Salak
mýyým ki sana inanayým. Gel ben senin o popona
Paþa Hamamýnýn gobek daþýnda bi ýsýrgan otu
süreyim de gazel mi atarsýn türkü mü çalarsýn
göreyim, tövbe tövbe! Ben gedip Pepe'nin
fýrýndan aðþamýn ekmani alayým hele. Ebemin
ebesiymiþ…
Kalkýp daðýldýlar….
Rahmet olasýcalar…
Mustafa
ÖZÇATALBAÞ
Manifaturacý;
- Yau þunun yengeyle ne iþi
olur, yaþý varmýþ üç otuza, olsa olsa
ecel yoklamasýndan marazdan eteþ
basar. Vay be, biz de senin yaþýna
gelince böyle olacaðak desene.
- Ulan Gozel Ýsmalin sýrýtýk
Mýstýk, adamý dellendirme, sen
benden aþþaðý mýsýn? Söyle tevellüt
ne?
- 1317…
- Eee. Ben de 16'lýyým, bi yaþý mý baþýma
galhýyon?
Ali Usta alaylý;
- Bi yýl deyip de geçme Hamidim, az mý?
Ben aha bahar baþý daþ gibiydim, þimdi gýraðý
yemiþ tomatiz gibi.
Hamit Usta
- Þaka bir tarafa da gedici miyim neyim þu
sýralar boðurlerim, yanýllým, (sol kalçasýný
göstererek) hele þu hotum yok mu, sýzým sýzým
sýzýlýyo.
Memet Galfa;
- Yahý vursane babam.
Kamil Usta.
- Ballý soðüt yapraðýna yat sen Hamit
Ustam, çeker alýr aðrýlarý, hatta nazar varsa
nazarý. Üç gun de para yavuþaný kaynat iç. Deve
dabaný, at kestanesi de gatarsan damatlýðýna
döndürür tekrar insaný.
Ali Usta birden ciddileþerek;
- Hodur ula cartasýný çýhardýnýz kelamýn. At
kestanesi deve dabaný ne? Yavu eþþek cennetine
göndereceksiniz adamý. Aklýnýza geleni
söylüyorsunuz! Bakma usdam sen bu
muzunnaslara. Sariye Ebemin ebesi Zelha garý
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Çýtak’tan hijyen
belgesi uyarýsý
Çorum Aþçý ve Lopýlan bir belgenin baþka
kantacýlar Odasý Baþkaný
bir kurum tarafýndan tekÝsmet Çýtak, oda üyelerirar verilmesinin doðru
ni hijyen belgesi konuolmayacaðýný ifade eden
sunda uyardý.
Çýtak, "Bu yöntem binlerce esnaf için hem zaÇýtak, yaptýðý açýkman kaybý hem de mali
lamada daha önce saðlýk
külfettir. Yazýktýr günahkarnesi olarak aldýklarý
týr"
ifadelerini kullandý.
belgenin hijyen belgesi
olarak yeniden zorunlu
Verilen belgelerin
hale getirildiðini belirtegeçerliliðini korumasý
rek, buna göre gýda iþiyle
gerektiðini belirten Ýsmet
uðraþan, üreten, alan, saÇýtak, daðýtýlan bu belgetan ve taþýyan her esnafýn
lerde imzasý bulunan yetve çalýþan elemanlarýnýn
kililerden yardým beklehijyen eðitimine katýladiklerini kaydetti. Sadece
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak
rak hijyen belgesi alma
belgenin basým þeklinin
zorunluluðunun olduðunu
deðiþik olduðunu anlatan
kaydetti.
Ýsmet Çýtak, zaten bunlarýn belge olarak verilmesinin de doðru olmadýðýný savundu. "Verilen belgede
Daha önce Esnaf Odalarý Birliði ve odalarý taresim yok ne kadar geçerli olacaðý belli deðil, binrafýndan verilen belgelerin geçerli olacaðýný ifade
lerce çalýþana kimliklerimi sorulacak kontrollerde.
eden Çýtak, "Ama bundan sonra kursa katýlacak
Ben bu belgelerin ehliyet büyüklüðünde cüzdanlarüyelerimiz ve çalýþtýrdýðý personeller için odamýza
da taþýnabilir ve resimli olmasýný ve çalýþanlarýn
bir adet fotoðraf ve kimlik fotokopisi ile müracaat
ceplerinde olmasýný savunuyorum" diyen Çýtak,
etmeleri, form doldurarak ve daha sonra bildirilecek
"Biz oda olarak hem belgesini hem de küçültülmüþ
tarih ve saatte kursa katýlmalarý gerekmektedir. Bu
ehliyet gibi olanýný vereceðiz. Herkes cebinde taþýbelgeye tabi olan tüm odalarla birlikte anlaþtýðýmýz
yacak ve bu uygulama Türkiye'de de ilk olacak. Ýþbir yetki belgeli firma kursu ÇESOB toplantý saloveren bir personeli iþe alýyor, hijyen belgesini de alnunda gerçekleþtirecektir. Belgeyi Halk Eðitim
dý koydu iþ yerine. Eleman 3-5 gün sonra iþe gelmeMerkezi düzenleyecektir ve odamýz tarafýndan sizdi baþka yerde iþe baþladý. Tekrar mý belge alacak bu
lere ulaþtýrýlacaktýr. Yetkili kurumlarca yapýlan dekiþiler. Hizmet sektöründe ne sýklýkta eleman deðiþnetimlerde bu belge olmadan çalýþan elemana 300
tiðini her halde bilmeyen yoktur. Bunun ne kadar
lira, belgesiz eleman çalýþtýran iþ yerinede 1.000 lizor
olacaðýný tabi bu tebliði yayýnlayan hazýrlayan
ra para cezasý uygulanacaktýr. Üyelerimizin cezalý
bürokrat arkadaþlarýmýz bilmez o sadece ayýn soduruma düþmemeleri için belgelerini en kýsa süre
nunda
maaþýný almayý, masa baþýnda yazmayý bilir.
içerisinde almalarýný hem mesaj yoluyla hem de baEsnaf ne yaparsa yapsýn alamadý mý belgeyi yaz essýndan duyurma ihtiyacý duyduk. Buraya kadar yanafa
cezayý.
Bu esnafý yaþatýn ki sizde yaþayasýnýz.
sal sorumluluðumuzu yerine getirmiþ olduk" dedi.
Devlet esnafýný korumalý her gün farklý bir uygulaÇorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsma getirerek esnafýn iþlerini zorlaþtýrmamalýdýr. Zamet Çýtak ayrýca hijyen belgesi konusunda eleþtiriten odamýza kayýtlý lokantacý, pastacý, pideci, köftelerde de bulundu. Hijyen kursu almakla hijyen oluci, tatlýcý, dondurmacý, kafeci, dürümcü ve fast-food
namayacaðýný dile getiren Oda Baþkaný Ýsmet Çýtak,
türü iþyeri çalýþtýran esnaf arkadaþlarýmýzýn birçoðu
"Eski sistem daha iyiydi. Hiç olmasa yýlda bir çalýgünü kurtarmanýn çabasýnda. Birçok esnaf arkadaþþanlar kontrolden geçiriliyordu. Aslýnda yýlda bir
larýmýzda ayný durumdalar. Anayasanýn 173. madkez hizmet sektöründe ve gýda iþiyle uðraþan sektördesi derki 'Devlet esnaf ve sanatkarý koruyucu ve
lerde ve hastanelerde çalýþan personellerde sosyal
kollayýcý tedbirleri alýr.' Böylemi korunacak bu esgüvenceleriyle ücretsiz olarak kontrolden geçirilnaf. Hemen cezai iþlemlerle binlerce belgemi alacamelidir. Hizmet sektörü lokantalarda ve benzeri yerðýz. Gelene gidene yazýktýr, ayýptýr. Esnaf odalarý
lerde çalýþanlara kontrol var ama hastanede saðlýk
birlikleri, federasyonlar ve konfederasyondaki yethizmeti sunan çalýþanlara kontrol yok. Böyle bir þey
kilileri göreve çaðýrýyorum. Esnaf arkadaþlarýma da
olabilir mi" diye konuþtu.
çaðrýda bulunuyorum. Personellerinize alýnan belDaha önce Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakangeler kimin adýna çýktýysa o kiþiden belgenin paralýðý ve TESK tarafýndan yapýlan protokol gereði
sýný almalýsýnýz ki o belge o kiþinin olsun" þeklinde
ÇESOB ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
konuþtu.
aracýlýðýyla sýnava tabi tutularak verilen belgelerin
(Haber Merkezi)
ayný yöntemle ve ayný soru ve cevaplarla sýnav ya-
Konya Ticaret Borsasý tarafýndan ilk elektronik ürün senedi (ELÜS) iþlemi yapýldý.
Borsa’da ilk elektronik senet iþlem gördü
Konya Ticaret Borsasý (KTB) tarafýndan
kurulan BorsaKonya Elektronik Platformu’nda,
ilk elektronik ürün senedi (ELÜS) iþlemi yapýldý.
Kýrýkkale’deki lisanslý depolarda oluþturulan
ürün senetlerine ilk alým emrini Göksel Tarým
Ürünleri yetkilisi Naim Gökbaþ verdi. Dün
itibariyle yapýlan 11 satým emri, 8 alým emri
verilen BorsaKonya Platformu’nun iþlem hacmi
ise 490 ton oldu.
Yapýlan iþlemlerin dünya ticaretine entegre
olmak açýsýndan çok önemli olduðunu belirten
Konya Ticaret Borsasý (KTB) Baþkaný Muhammet
Uður Kaleli, “BorsaKonya Platformu ile Konya,
Mersin, Kýrýkkale, Sivas ve Þanlýurfa, Çorum ve
Bandýrma’da bulunan özel sektöre ait lisanslý
depolarla Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alým
satýmý konusunda anlaþma saðlanarak
BorsaKonya Platformu'nun anlaþma saðladýðý
depo hacmi toplam 403 bin tona ulaþtý. Bu rakam
toplam lisanslý depoculuk iþletmesinin yarýsýndan
fazladýr. Biz bu platformu; üyelerimizi,
tüccarlarýmýzý lisanslý depolarla buluþturarak,
küresel ticaretin birer aktörü haline getirmek için
oluþturduk. Uygulama, tarým sektörü ile finansal
piyasalarýn entegre olmasý açýsýndan da büyük
önem taþýmaktadýr. BorsaKonya Elektronik
Platformu ile birlikte uluslararasý piyasalardan da
ticaret yapma teklifleri gelmeye devam
etmektedir. Bunun geliþerek büyümesi üreticiye,
tüccara, sanayiciye ve devletimizi de olumlu
yansýyacaktýr” dedi. (ÝHA)
Yýldýrým baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen 6. Bölge teþkilat baþkanlarý toplantýsýna toplamda 42 teþkilat baþkaný katýldý.
Yýldýrým teþkilatlara eðitim verdi
Adalet ve
Kalkýnma Partisi
ana kademe,
gençlik ve kadýn
kollarý teþkilat
baþkanlarý genel
merkezde bir
günlük eðitime tabi
tutuldu.
Sabah erken
saatlerde baþlayan
toplantýnýn ardýndan
TBMM'de
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'ýn
katýlýmý ile
gerçekleþtirilen
grup toplantýsýna
katýlan teþkilat
baþkanlarý öðleden
sonra genel
toplantýnýn ardýndan
Teþkilat Baþkan
Yardýmcýlarý ile
bölgesel toplantýlar
gerçekleþtirdiler.
AK Parti
Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý ve
Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým'ýn
baþkanlýðýnda
yapýlan eðitim
çalýþmasýna 6.
Bölge illerinin
teþkilat baþkanlarý
katýldý. Batman,
Bingöl, Bitlis,
Diyarbakýr, Elazýð,
Hakkari, Malatya,
Mardin, Muþ, Siirt,
Þanlýurfa, Þýrnak,
Tunceli ve Van
illerinin ana
kademe, gençlik ve
kadýn kollarý
teþkilat
baþkanlarýnýn
katýldýðý toplantýda
Toplantý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat
Yýldýrým'ýn baþkanlýðýnda yapýldý.
Teþkilat Baþkan Yardýmcýlarý ile bölgesel toplantýlar gerçekleþtirildi.
Baþkan Yardýmcýsý
Murat Yýldýrým, AK
Parti
teþkilatlanmasýna
iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aktardý.
10 Aðustos
Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri ve sonraki
dönemde
gerçekleþtirilecek
olasý kongre
süreçlerine iliþkin
yapýlan çalýþmada
teþkilat baþkanlarý
ayrýntýlý olarak
bilgilendirildi.
Yýldýrým
baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen 6.
Bölge teþkilat
baþkanlarý
toplantýsýna
toplamda 42
teþkilat baþkaný
katýlýrken, Türkiye
genelinden 250
teþkilat baþkaný
Ankara'da Adalet
ve Kalkýnma
Partisi'nin teþkilat
çalýþmalarýna iliþkin
görüþlerini ifade
etme imkaný
buldular.
Ýdare amirleri toplandý
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliði ve
yapýlan yeni düzenlemeler
ile ilgili Meclis Ýdare
Amirleri bir araya gelerek
bilgilendirme, deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. Toplantýya TBMM Ýdare
Amirleri; Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya
Milletvekili Ömer Faruk
Öz, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Aydýn
Milletvekili Ali Uzunýrmak, Ýstanbul Milletvekili
Sýrrý Süreyya Önder,
TBMM Genel Sekreteri
Dr. Ýrfan Neziroðlu, Genel
Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi ile Koruma, Ýþletme Yapým, Bilgi Ýþlem,
Milletvekili Hizmetleri ve
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýlarý
katýldý.
Yeni Halkla Ýliþkiler
binasýnýn hizmet girmesi
ve önümüzde günlerde
hizmete girecek olan personel otoparký ile ilgili konularýn da deðerlendirildiði toplantýda Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar
Çiftçi yapýlan çalýþmalarla
ilgili Ýdare Amirlerini bilgilendirdi.
Meclis Ýdare Amirleri bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yaptýlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliði ve yapýlan yeni düzenlemeler ile ilgili Meclis Ýdare Amirleri bir araya geldi.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
17 TEMMUZ 2014
Anadolu basýnýnýn sorunlarý
Afyonkarahisar’da ele alýndý
Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen toplantýda ele alýndý.
Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði
(AGD)’nin evsahipliðindeki toplantýya Vali Hakan
Yusuf Güner, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul Üyesi
Nuri Kolaylý, BÝK Genel Kurulu Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Arslan ve BÝK Genel Kurul Üyesi Þevket Erzen katýldý.
AGD Sosyal tesislerinde yapýlan toplantýda basýn
ile alakalý kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri,
basýn sektöründe yer alan medya kuruluþlarý temsilcileri, gazete sahipleri ve basýn çalýþanlarý da hazýr bulundu.
Ege Gazeteciler Federasyonu’nun organize ettiði
toplantýda yerel gazetelerin problemleri masaya yatýrýldý.
Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði
Baþkaný ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Abdioðullarý tarafýndan karþýlanan Vali
Hakan Yusuf Güner, toplantýya katýlan basýn mensuplarý ile tanýþtý.
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Mehmet Abdioðullarý toplantý gündemi hakkýnda kýsaca bilgi vererek sözü Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylý’ya býraktý.
KOLAYLI: ‘SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN BU YOLA ÇIKTIK’
Vali Hakan Yusuf Güner’in Bursa’da Vali Yardýmcýlýðý yaptýðý dönemlerden tanýþtýklarýna deðinen
Kolaylý, “Kendisine Afyonkarahisar Valiliði boyunca
baþarýlý çalýþmalar diliyorum” dedi.
“Ege Bölgesi federasyon üyesi cemiyet baþkanlarýný ve gazetecilerinin davetini duyunca bizler de seve
seve geldik” diyen Kolaylý; “Bizim için Ege önemli
bir bölge. Türkiye’nin dört bir yanýnda örgütlendik.
Yedi federasyon, bir de Ankara’da Medya Ýhtisas Gazetecileri’nden oluþan toplam sekiz federasyonla birlikte Konfederasyonumuzu kurduk. 75 cemiyet ve
yaklaþýk 20 bin gazeteci ile birlikte mesleðin sorunlarýnýn çözümü için yola çýktýk. Ýþte bu toplantý yürüdüðümüz yolda önemli bir adým olacak. Bu anlamda Afyonkarahisar’ýn böylesine önemli bir toplantýya ev sahipliði yapmasýndan, doðru ve yerinde kararlar alýnacak olmasýndan memnun olduðumu ifade etmek istiyor, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” diye konuþtu.
GÜNER: ‘ÝNTERAKTÝF BASIN GÜÇ KAZANDI’
Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði’nde düzenlenen toplantýda konuþan Vali Hakan Yusuf Güner, interaktif gazeteciliðin son yýllarda büyük
güç kazandýðýna iþaret etti.
Gazetecilerin sorunlarýnýn ele alýndýðý toplantýda
düþüncelerini dile getiren Güner, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
“Sözlerimin baþýnda sizlerle birlikte olmaktan
son derece kutluluk duyduðumu ifade ediyorum. Hepinizin bildiði gibi Valiler illerde devletin ve hükümetin temsilcisi durumundadýr. Türkiye’yi karýþ karýþ gezerler. Bu anlamda ülkemizin yönetimini yaparken de
basýn emekçisi kardeþlerimizle çok yakýn iþbirliði içerisinde olurlar. Þu ana kadar görev yaptýðýmýz bütün illerde gerçekten bütün basýn mensubu kardeþlerimizin
hangi gruptan olursa olsunlar vatandaþýn sesini, halkýn
sesini, nabzýný bizlerle, kamuyla devletle hep buluþturmaya çalýþtýlar. Bu anlamda bizim için bir arabulucu,
bir köprü görevi üstlendiler.
Günümüzde yazýlý basýnla beraber görsel basýn
çok geliþti. Ayrýca daha sonra interaktif basýn çok güçlü hale geldi. Basýn sektörü müthiþ bir dönüþüm ve deðiþim içerisinde. Ýnsanlarýn her biri adeta bir muhabir
gibi ellerindeki cep telefonlarýyla çekim yapabiliyorlar. Bir takým haberleri muhabir kardeþlerimizle paylaþýyorlar. Basýn mensubu kardeþlerimiz de toplumu daha þeffaf hale getirmek için bunu daha büyük basýn
gruplarýyla paylaþýp Türkiye kamuoyuna taþýyorlar.
Bu anlamda deðerli arkadaþlar sizler ayný zamanda filtre görevi yapan, ayný zamanda bu iþin çilesini çeken,
yerine göre bu iþin cefasýyla yorulan insanlar olarak
tabii ki hal, hareket, tutum, davranýþlarýnýz ve meselelere bakýþ açýnýz son derece önemli. Bir ildeki meselenin, o ildeki görünümüyle ayný meselenin baþka bir ildeki görünümü çok farklý olabilir. Bunun ayrýmýný yapacak olan filtre görevini yapacak olan bu iþin çekimini yapan deðil bu iþi haber haline getirecek olan siz
saygýdeðer kardeþlerimizsiniz. Çünkü buranýn nefesini, havasýný sizler teneffüs ediyorsunuz. Bu anlamda
yapacaðýnýz çalýþmalarýn bizler için de, Valiliðimiz
için de, kamu görevlileri için de son derece önemli olduðunu ifade etmek istiyorum. Burada konuk arkadaþlarýnýzla beraber yapacaðýnýz istiþare ve paylaþýmlarýn
basýn camiasýna katkýlar sunacaðýna inanýyorum.
‘HABERLER BÝZÝM ÝÇÝN PUSULA’
Devleti temsil eden kiþiler olarak her zaman sizlerle çok yakýn iþbirliði, çalýþma ve diyalog içerisinde
olacaðýz. Bu anlamda sizlerin bize sunacaðý bilgiler,
katkýlar, haberler bizler için ayný zamanda da bir pusula görevi görecek. Bu anlamda bundan sonraki dönemde yürüteceðimiz çalýþmalarda sunacaðýnýz katkýlardan ve yürüteceðiniz güzel çalýþmalardan dolayý teþekkür ediyorum. Hepimizin ortak sevdasýný vatandaþýmýzýn, milletimizin, insanýmýzýn birliði, beraberliði
ve kardeþliði felsefesi ve ruhu üzerine kurulmasý gerektiði ve yapacaðýmýz haberlerde yapacaðýmýz çalýþmalarda da tefrikayý deðil birliði, beraberliði ve kucaklaþmayý insanlarý üzmeye ve germeye deðil insanlarý ortak bir paydada ortak bir acýda gerekirse ayný
gözyaþýný dökmeyi ayný ýzdýrabý hissetmeyi hedef alarak olaylara bakmamýzýn çok faydalý olacaðýný sizlerle
Nuri Kolaylý
Mehmet Abdioðullarý
âcizane paylaþmak istiyorum. Bu çerçevede bundan
sonra bizlere yapacaðýnýz
her türlü müracaatlarda ve
diyaloglarda kapýmýzýn
sizlere sonuna kadar açýk
olduðunu belirterek, bu çalýþmanýn da ilimiz açýsýndan son derece önemli bir
olduðunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda deðerli
konuklarýmýzýn bizlerle
yapacaðý paylaþýmlarýn deðerlerinin ilimiz açýsýndan
da ortak tecrübe paylaþýmý
ve iyi uygulama paylaþýmý
þeklinde çok önemli olduðunu ifade ediyorum. Bu
anlamda burada bulunan
kamu görevlilerinin sizlerAfyon’da düzenlenen toplantýda yerel gazetelerin problemleri konuþuldu.
le paylaþacaðý, sunacaðý
bizim bakýþ açýmýzla ile ilgili hususiyetler olursa
bunlarý da arkadaþlarýmýz
not alsýnlar karþýlýklý olarak bizlerle paylaþsýnlar,
bizlerde onlarý kendi içimizde deðerlendirelim ve
sizlere katký sunmaya çalýþalým.”
Konfederasyonun görev ve sorumluluklarý, resmi ilan konusunda yapýlan
deðiþiklikler ve medya
mensuplarýnýn sorunlarýnýn
görüþüldüðü toplantý, hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle
sona erdi.
Ege Gazeteciler Federasyonu’nun organize ettiði toplantýda problemler masaya yatýrýldý.
(Haber Merkezi)
Nefes Derneði’nin iftar yemeði önceki akþam Dalgýçlar Otel’de gerçekleþti.
Nefes Derneði’nden Ramazan geleneði
‘Kardeþliðimize
canlar feda’
Alevi ve Sünniler iftar sofrasýnda buluþtu
Recep Mebet
Çorum Nefes Alevi - Bektaþi Kültür ve Eðitim
Derneði tarafýndan düzenlenen iftar yemeði önceki akþam Dalgýçlar Otel’de gerçekleþti.
‘Kuran’ýn Boyasý Ehl-ibeyt’in Mayasý Birlikten
Dirliðe’ temalý iftar programýna Vali Yardýmcýlarý Zülkarnin Öztürk ve Sait Topoðlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, bazý meslek odasý baþkanlarý ve mahalle muhtarlarý, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý.
ALEVÝ ve SÜNNÝLER
ÝFTAR SOFRASINDA BULUÞTU
‘Kardeþliðimize Canlar Feda’ sloganýyla düzenlenen program, Valide Sultan Camii Ýmam Hatibi Hafýz Numan Acer'in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý.
Sunuculuðunu Ýlhami Saylan’ýn üstlendiði programda lokma duasýný Dede
Arif Demiran, yemek duasýný ise Hafýz Numan Acer
yaptý.
Türk Halk Müziði Sanatçýsý Nazlý Kalender’in
okuduðu deyiþlerle devam
eden programda Gülami
Dede ise ‘Duvaz Ýmam’
okudu.
Programda kürsüye
gelen Nefes Alevi - Bektaþi
Kültür ve Eðitim Derneði
Gülami Dede
Baþkan Vekili Nihat Keser
ile Hitit Üniversitesi Hacý
Bektaþ Veli Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi (HÜHAM) Müdürü Prof. Dr.
Osman Eðri birer konuþma
yaparak birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler.
Nihat Keser
Arif Demiran
Prof. Dr. Osman Eðri
Numan Acer
KESER: ‘GÖZYAÞI
DÖKMEMEK ÝÇÝN BÝRLÝKTE TER DÖKELÝM’
Ýslam ülkelerinde yaþanan insanlýk dramýna
dikkat çekerek konuþmasýna baþlayan Nihat Keser,
Anadolu insanýnýn birlikte
yaþama kültürünün en güzel
örneðini teþkil ettiðini söyledi.
“Ülkemizin birliði ve
bütünlüðü için gözyaþý
dökmemek için gelin birlikte ter dökelim” diyen
Keser, “Kuran’ýn boyasýyla
boyanan, Ehli Beyt’in mayasýyla mayalanan bizler
bir ve beraber olmaya ve
kardeþce yaþamaya her zamankinden daha da kararlýyýz.” dedi.
EÐRÝ: ‘RAMAZAN
EHLÝ BEYT’ÝN AYI’
Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen toplantýda ele alýndý.
kardeþliðinin bozulmamasý, Ýslâm dünyasýnda artýk
kan dökülmemesi için ter dökmeliyiz.” diye konuþtu.
Eðri, düzenlenen program çerçevesinde AlevilikBektaþilik konusunda kaleme aldýðý kitaplarýný da imzaladý.
Alevi ve Sünnileri ayný sofrada buluþturan iftar
programý, yapýlan konuþma ve sunumlarýn ardýndan
sona erdi.
Hz.
Muhammed
(S.A.V.) ve ailesinin hayatýndan kesitler sunan Prof.
Dr. Osman Eðri, “Kuran ve
oruç ayý Ramazan, ayný zamanda Ehli Beyt’in ayýdýr”
dedi.
Hz. Hasan’ýn Ramazan Ayý’nda doðduðunu
anlatan Eðri, “Kuran’ýn boyasý, Ehli Beyt’in mayasý
Anadolu’yu öyle bir mayaladý ki birlik ve beraberlik
daim oldu. Müminlerin
Nefes Alevi - Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan iftar programý düzenlendi.
Düzenlenen programda Aleviler ve Sünniler ayný sofrada iftar etti.
Ýftar programýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
11
Osman Eðri istifa etti
Hitit Üniversitesi yönetiminden ayrýldý
Recep Mebet
Arasýndaki Çocuklarýn Örgün ve Yaygýn Din Eðitimi
Ýliþkisi’ baþlýklý tezle yüksek lisansýný tamamladý.
Ayný yýl Gazi Üniversitesi
Çorum Ýlahiyat Fakültesi’nde Din Eðitimi Bilim
Dalý’nda Araþtýrma Görevlisi olarak göreve baþladý.
1999 yýlýnda ‘Liselerde Ýslam Dini’nin Öðretiminde
Tümevarým Yönteminin
Uygulanmasý’ baþlýklý tezle doktorasýný tamamlayarak, ayný fakültede yardýmcý doçent doktor olarak öðretim üyeliðine atandý.
2004 yýlýnda doçent,
2008 yýlýnda profesör oldu.
Osman Eðri kimdir?
2003-2007 yýllarý arasýnda
1967 yýlýnda AnkaGazi Üniversitesi Türk
ra’da doðan Osman Eðri,
Kültürü ve Hacý Bektaþ
Çorum’un Ýskilip ilçesine
Veli Araþtýrma Merkezi
baðlý Ýbik Köyü nüfusuna
kayýtlý. Ankara Merkez
Çorum Þubesi SorumluluÝmam-Hatip Lisesi’nden
ðu görevini yürüten Eðri,
Prof. Dr. Osman Eðri idari görevinden istifa etti.
1985 yýlýnda mezun olan Eð2008 yýlýnda Hitit Üniversiri, 1990 yýlýnda ise Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fatesi bünyesinde açýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve
kültesi’nden mezun oldu.
Uygulama Merkezi Müdürlüðü’ne, 2009 yýlýnda Fel1991-1994 yýllarý arasýnda Ankara Özel Yükseliþ
sefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý’na atandý.
Koleji’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öðret2005 yýlýndan beri Türkiye Diyanet Vakfý’nýn ‘Alevîmenliði yaptý. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Bektâþî Klasikleri’ projesinin koordinatörlüðü ve Hitit
Enstitüsünde 1994 yýlýnda ‘Ýbik Köyü’nde 5-12 Yaþ
Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevlerini yürütüHitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri’nin görevinden
istifa ettiði öðrenildi.
Edinilen bilgilere göre,
2005 yýlýndan bu yana Rektör Yardýmcýlýðý görevini
sürdüren Osman Eðri aldýðý
karar üzerine görevinden
ayrýldý.
Üniversite bünyesindeki Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) Müdürlüðü
görevini de yürüten Prof.
Dr. Eðri, Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyeliði görevine
devam edecek.
Harzadýn, ünlülerin
ruh halini yorumladý
Recep Mebet
Ýç Hastalýklarý Uzmaný ve Psikoterapist
hemþehrimiz Dr. Timur
Harzadýn,
CNN
TÜRK’te yayýnlanan
‘Burada Laf Çok’ programýna konuk oldu.
Geçtiðimiz günlerde ekrana gelen programýn stüdyo konuklarý
arasýnda Ece Vahapoðlu, Zeliha Sunal, Özge
Uzun ve Serap Yaðýz gibi ünlü isimler de yer aldý.
Ekranlarýn en güler
yüzlü habercisi Mesut
Yar’ýn sunduðu program, 10 Haziran 2014
tarihinde canlý olarak
ekrana geldi.
Modern yaþam tarzýnýn insanlar üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Timur Harzadýn, sanat dünyasýndaki
iliþkilerin psikolojik arka planýný anlattý.
Ünlülerin hayatýndaki çalkantýlarýn ruh
dünyasýndaki yansýmalarýna deðinen Harzadýn, insan duygularýnýn
temelinin çocukluk baþta olmak üzere geçmiþ
yaþantýlardan kaynaklandýðýna iþaret etti.
TKÝ, Çelikler’e 18.6
milyon TL ödeyecek
Türkiye Kömür
Ýþletmeleri (TKÝ)
A.Þ.’nin rödovans
sözleþmesi imzaladýðý
9 maden sahasýný
iþleten þirketlerin
maliyet artýþlarýndan
kaynaklanan fiyat
farký devlet tarafýndan
ödenecek.
TKÝ’nin
çýkardýðý maliyet etki
analizi ile Çorum’un
Dodurga ilçesinde de
iþletmesi bulunan
Çelikler A.Þ.’ye iki
ayrý maden sahasý
için yýlda toplam
18,60 milyon TL
ödenmesi planlanýyor.
Milliyet Gazetesi
Ankara muhabiri
Meriç Tafolar’ýn
konuyla ilgili
haberinde þu bilgilere
yer verildi:
Þirketlerin maliyet artýþlarýndan kaynaklanan fiyat farký devlet tarafýndan ödenecek.
MADENLERE
249 MÝLYON LÝRA
ÖDENECEK
Psikoterapist hemþehrimiz Dr. Timur Harzadýn, ünlülerin ruh halini yorumladý.
Harzadýn, Mesut Yar’ýn sunduðu ‘Burada Laf Çok’ programýna konuk oldu.
Üniversitede bölümler
arasý geçiþ kolaylaþtý
Üniversitede bölümler arasý geçiþ kolaylaþtý.
YÖK, bölümler arasý geçiþi kolaylaþtýracak
çalýþmayý tamamladý.
Yerleþtiði bölümlerde mutsuz olan öðrenciler için Yükseköðretim
Kurulu’nun (YÖK) üzerinde çalýþtýðý ve farklý
puan türlerindeki bölümler arasýnda geçiþi kolaylaþtýran çalýþma 20142015 akademik yýlýnda
baþlatýlýyor.
TKÝ’nin çýkardýðý maliyet etki analizine göre Çelikler A.Þ.’ye de ödenme yapýlmasý planlanýyor.
Çalýþmayla TM-1
puan türünde öðrenci
alan iþletme bölümünde
okuyan bir öðrenci, istediði sene inþaat mühendisliðine geçebilecek.
Tek þart, merkezi yerleþtirme puanlarý arasýnda
inþaat mühendisliði için
gereken MF-4 puan türünün olmasý ve bölümün
taban puanýna eþit veya
yüksek puan almýþ olmasý. Yatay geçiþler için bölümlerde yüzde 30 kontenjan ayrýlacak.
(Haber Merkezi)
TBMM’de
görüþülmelerine
baþlanan torba
tasarýya komisyon
aþamasýnda eklenen
bir geçici madde ile
Türkiye Kömür
Ýþletmeleri A.Þ.’nin
rödovans sözleþmesi
imzaladýðý 9 maden
sahasýný iþleten
þirketlerin maliyet
artýþlarýndan
kaynaklanan fiyat
farkýnýn devlet
tarafýndan
ödenmesinin yolu
açýldý.
TKÝ’nin
çýkardýðý maliyet etki
analizi ile 9 firmaya
yýlda 249,19 milyon
TL tutarýnda fiyat
farký ödenecek.
Facianýn
yaþandýðý ocaðýn
baðlý bulunduðu
Soma Kömür
A.Þ.’nin iki ayrý
ocaðýna ise toplam
96,63 milyon TL
ödeneceði hesaplandý.
Soma’da bulunan
Ýmbat Madencilik’e
91,72 milyon TL,
Demir Export’a 18,02
milyon TL ve HidroGen’e 15,84 milyon
Çelikler A.Þ.’nin Dodurga ve Tavþanlý’da iki maden sahasý buluyor.
9 firmaya yýlda 249,19 milyon TL tutarýnda fiyat farký ödenecek.
Madencilik’e 18,3
Çelikler þirketine
TL ödenmesi
milyon TL,
14,53 milyon TL
öngörülen maliyet
Çorum’daki Çelikler
etki analizine göre
ödenmesi
þirketine 4,07 milyon
Tavþanlý’daki iki
öngörülüyor.
TL, Tavþanlý’daki bir
maden sahasý
(Milliyet)
nedeniyle Park
maden sahasý için ise
Karahacipliler’in iftarý bugün
Murat Çetin
Üniversitede bölümler arasý geçiþ kolaylaþtý.
Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen iftar yemeði, bu
akþam Gülüm Düðün Salonu’nda gerçekleþecek.
Programla ilgili açýkla-
ma yapan Dernek Baþkaný
Ýsmail Akdaþ, Çorum’da yaþayan tüm Karahacipliler’i
iftar yemeðine davet etti.
Ramazan Ayý’nýn birlik
ve beraberlik açýsýndan
önemli bir zaman dilimi ol-
duðuna iþaret eden Ýsmail
Akdaþ, Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþlayacak
program hakkýnda detaylý
bilginin Karahacipliler
Derneði’nden alýnabileceðini
sözlerine ekledi.
12 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
17 TEMMUZ 2014
‘Dilenenler deðil
direnenler kazanacak’
Enise Aðbal
maktan geri durmamaktadýr.
Büro Emekçileri Sendikasý (BES)
Bugün büro emekçileri olarak tüm illerÇorum Þubesi, AK Parti hükümeti ile Mede alanlara çýktýk, AKP'nin 12 yýllýk iktidamur Sen arasýndan imzalanan toplu sözrýnda kamuda yarattýðý eþitsizliklere, ayrýmleþmeye tepkilerini ve taleplerini dile gecýlýða, kadrolaþmaya, güvencesizliðe, hak katirmek amacýyla basýn açýklamasý yaptý.
yýplarýna, istihdam belirsizliðine, baský, sürgün ve cezalara bir kez daha hayýr demek için
Dün saat 12.30’da Vergi Dairesi Müalanlardayýz!
dürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda memurlarýn, tarihte ilk defa TemTaleplerimizi bir kez daha ifade ediyomuz maaþýný zamsýz aldýðý da vurgulanaruz:
rak hükümet ve Memur Sen’e tepkiler diKamuda en düþük ücret yoksulluk sýnýle getirildi.
rý rakamý olan 3.772 TL'ye çýkarýlmalýdýr.
Dilenenlerin deðil direnenlerin kazaAçlýk sýnýrý rakamlarý vergiden muaf tunacaðýný vurgulayarak açýklamasýna baþErtuðrul Alper
tulmalý, yoksulluk sýnýrý en düþük vergi dililayan Büro Emekçileri Sendikasý (BES)
minden vergilendirmelidir.
Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, þunlarý söyledi;
2014 yýlý için enflasyon farký verilmeye baþlanýl“Geçtiðimiz yýl 7 Aðustos tarihinde AKP'nin iktidarda
malýdýr.
olduðu 12 yýl boyunca hormonlu bir þekilde büyütülen
Enflasyon hesaplamalarý hükümetten baðýmsýz kuMemur Sen'le AKP arasýnda tarihe bir ibret vesikasý olaruluþlarca
hesaplanmalý sendikalarda bu süreçlerde etkin
rak geçen bir toplusözleþme imzalandý. Bizzat Baþbarol almalýdýr.
kan'ýn talimatý ile bayram öncesi memurlara müjde olarak sunulan toplu sözleþme, tarihimiz açýsýndan ilklerin
Taþeron çalýþma yasaklanmalý, güvencesiz çalýþanyaþandýðý bir süreci de beraberinde getirmiþtir. Ýmzalalar kadroya geçirilmelidir.
nan toplu sözleþme iki yýlý kapsamaktadýr, enflasyon farTorba yasada kamu emekçilerinin hukuki süreçleký ödenmesi mutabakatta yoktur, 2014 yýlý için seyyanen
rini kýsýtlayan maddeler çýkarýlmalýdýr.
123 TL zam yapýldýðýndan ilk defa kamu emekçileri
Ek ödemeler emekliliðe esas aylýklara dâhil edil2014 Temmuz ayýnda zam alamamaktadýr, 2015 yýlýnda
melidir.
verilecek yüzde 3+3 zammýn bu yýlýn enflasyon farkýný
Ücret adaletsizliði giderilerek eþit iþe eþit ücret vebile karþýlamayacaðý ortadadýr. Yine iki yýl için imzalarilmelidir.
nan toplu sözleþmede kamu emekçilerinin maaþ artýþý
dýþýnda hiçbir sorunu ve talebi gündeme bile getirilmeKamu alacaklarý ile ilgili yeniden yapýlandýrmanýn
miþtir. Memur Sen hükümetin teklif ettiði artýþýn daha da
yasallaþmasý durumunda büro iþkolunda yer alýp bu süaltýnda bir artýþa imza atarak sendikal mücadelede kara
reçte ilave iþ yükü oluþacak kurumlarda 3 yýl boyunca 3
bir leke olarak tarihteki yerini almýþtýr.
aylýk dönemlerde bir maaþ ikramiye ödenmelidir.
Oldu bittiye getirilerek imzalan toplu sözleþmeye
666 sayýlý KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin
karþý Konfederasyonumuz KESK öncülüðünde "Ýnsankararlarý uygulanmalý, SGK ve ÝÞKUR emekçilerinin
ca Yaþam Demokratik Türkiye" talebi ile 4 koldan baþikramiyeleri ödenmelidir.
lattýðýmýz Ankara yürüyüþü, Ankara sokaklarýnda emniMobbing uygulamalarýna ve kamuda her türlü ayyet güçlerinin tazyikli su ve gazlý saldýrýsý ile boðulmak
rýmcýlýða son verilmelidir.
istenmiþtir. Her fýrsatta tekli iþ sözleþmesi ve satýþ sözKadrolaþmaya
son verilmeli, görevde yükselme sýleþmesi olarak ifade ettiðimiz toplu sözleþme sürecine
navlarý adil olmalý mülakat uygulamasý kaldýrýlmalýdýr.
karþý 19 Aralýk 2013 tarihinde "Satýþ Sözleþmesini KaSGK'da
yýllýk,
hastalýk,
refakat ve doðum izinlerinbul Etmiyor, Bütçeden Hakkýmýzý Ýstiyoruz" talebi ile
de ek ödemelerde kesinti yapýlmasýna son verilmelidir.
yüz binlerin katýldýðý grevi hayata geçirdik. Devam eden
süreçlerde bordro yakma eylemleri, basýn açýklamalarý
Ýþ ve Meslek danýþmanlarýnýn kadroya geçiþlerinv.b etkinliklerle tepkimizi ve taleplerimizi hep sýcak tutdeki ücret kayýplarýnýn tamamý karþýlanmalý ve tüm
maya çalýþtýk.
ÝMD'lere eþit olarak uygulanmalýdýr.
AKP ve Onun Memur Kollarýnýn Emek Düþmaný
Ýþkolumuzda istihdam açýðý kapatýlmalýdýr.
Politikalarýna Direneceðiz!
Yardýmcý hizmetli ve mübaþir kadrosunda çalýþanTürkiye bu gün bir ilki yaþýyor, evet tarihte ilk delarýn genel idari hizmetler kadrosuna alýnmalýdýr.
fa Temmuz ayýnda kamu emekçilerine zam yok! Kamu
Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soemekçilerine 2014 yýlý için verilen 123 TL seyyanen
ruþturmalara son verilmelidir.
zam yýlýn ilk altý ayýnda enflasyonunun altýnda kalmasýÝl içi ve il dýþý sürgünler geri alýnmalý, açýða alýnan
na raðmen enflasyon farký da yok. Enflasyon hesaplaüye ve yöneticilerimiz bir an önce iþe baþlatýlmalýdýr.
malarýnýn emekçilerin hayatýnýn gerçekleri ile örtüþmeKamu binalarýnýn tamamýnýn deprem etütleri yapýdiði ve vergi adaletsizliðinden kaynaklý gelir kayýplarýlarak, depremde risk içerecek binalar bir an önce boþalmýzý da göz önüne aldýðýmýzda kamu emekçilerinin getýlmalýdýr.
lir kayýplarýnýn görünenden daha çok, daha fazla olduðu
gün gibi ortadadýr.
Engelli personelin çalýþma koþullarýnýn iyileþtirileÝnsanca Yaþam, Güvenceli Ýþ, Güvenli Gelecek Ta- rek, engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý.
lebimizden Vazgeçmeyeceðiz!
AKP’nin baský yasalarýna karþý insanca yaþanabilecek bir ücret ve iþ güvencesi, ülkemizde ve bölgede orGelir düzeyimizin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yer
taya koyduðu savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý barýþ, ayrýmcý,
aldýðý bir süreçte AKP iktidarý tahammül sýnýrlarýmýzý
bölücü, kutuplaþtýrýcý politikalarýna karþý özgürlük, eþitzorlamaya devam etmektedir. Bugün TBMM genel kulik, kardeþlik, kamusal alanýn tasfiyesine karþý herkese
rulunda görüþülen adý torba içeriði zorba olan yasa ile
parasýz, nitelikli, ulaþýlabilir kamu hizmeti taleplerimizülkemiz bir bütün taþeron cumhuriyetine dönüþtürülden geri durmayacaðýz.
mekte, doðanýn talan edilmesinin önü açýlmakta, özelleþtirme uygulamalarýnýn önündeki yargý engelleri ortaÝnsanca yaþam, güvenceli iþ, güvenceli gelecek,
dan kaldýrýlmaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile de
eþit, özgür, demokratik Türkiye için; kamu emekçilerini
Türkiye hýzla tek adam rejimine doðru sürüklenmekteAKP’nin saldýrý yasalarý ve baskýcý tutumuna karþý didir.
renmeye, Memur Sen’den hesap sormaya çaðýrýyoruz.”
Kamu hizmetlerinin hýzla piyasalaþtýðý, sosyal devSaldýrýlara kýnama
letin yerini, hayýrsever devletin aldýðý ve toplumun kuBuradan Filistin ve Rojova’da yaþanan insanlýk
tuplaþtýrýldýðý bir süreçte kamu emekçileri olarak sadaka
dramýný unutmamamýz, unutturmamamýz gerekiyor. Ýsdeðil insanca yaþanabilecek bir ücret ve iþ güvencesi tarail'in Filistin halkýna, IÞÝD çetelerinin Rojava halkýna
lebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
yönelik olarak baþlatmýþ olduðu saldýrýlarý kýnýyor, laSermayeye Kýyak Emekçiye Ýþ Yükü ve Angarya!
Zorba yasa ile özellikle vergi ve SSK primlerine
yönelik çýkartýlacak afla AKP hükümeti sermeye kesimlerine ve yandaþlarýna birçok imtiyaz ve mali menfaat
getirirken, büro iþkolunda birçok kurumumuzu 3 yýl sürecek yoðun bir ilave iþ yükünün altýna sokmaktadýr.
2012 yýlýnda çýkarýlan 666 sayýlý KHK ile ortaya çýkan
gelir kayýplarýmýz ortadadýr. Kayýplarýmýza iliþkin Anayasa Mahkemesi kararlarý dâhil yargý kararlarýný uygulamamakta, direnen siyasi iktidar, iþ yandaþlarýna ve sermaye kesimlerine gelince torba dolusu yasayý çýkart-
LÝSE MEZUNU EÐÝTMENLER DE MESAÝ YAPABÝLECEK
Kararla birlikte artýk lise mezunu eðitmenlerin de sürücü kurslarýnda mesai yapabileceðini belirten Sürücü
Kurslarý Konfederasyonu Baþkaný Dursun Önal, kararýn
ülke genelinde yaklaþýk 6-7 bin sertifikalý lise mezunu direksiyon eðitmenlerini ilgilendirdiðini söyledi.
DÝREKSÝYON EÐÝTMENÝ ÝÇÝN ÞARTLAR
AÇIKLANDI
Milli Eðitim Bakanlýðý, 29 Mayýs 2013’te; özel motorlu taþýt sürücüleri kurslarýnýn iþleyiþiyle ilgili usul ve
esaslarý düzenlemek amacýyla bir yönetmelik çýkardý. Yönetmelikteki sürücü kurslarýnda direksiyon eðitmeni ola-
Çorum'da bir
grup apartman sakini
Ramazan ayýný fýrsat
bilerek iftar
sofrasýnda buluþtu.
Üçdutlar
Mahallesi Ahçýlar
Sokak'ta Komþu
dayanýþmasýnýn bir
örneðini sergileyen
apartman sakinleri
getirdikleri
yemekleri birbiri ile
paylaþtý.
Birlik ve
beraberlik duygularý
içerisinde oruçlarýný
açan apartman
sakinleri iftar
programý sayesinde
ailecek bir araya
gelme fýrsatý buldu.
Apartman
sakinlerinden Yüksel
Bulut, iftar programý
sayesinde apartman
sakinlerinin ailecek
bir araya gelme þansý
bulduðunu söyledi.
Gün içinde iþ
yoðunluðu nedeniyle
birbirlerini görmeyen
komþularýn yan yana
geldiðini ve birbirini
yakýndan tanýma
fýrsatý bulduklarýný
dile getiren Bulut, bu
sayede birlik ve
beraberlik
duygularýnýn
güçlendiðini belirtti.
Üçdutlar Mahallesi Ahçýlar Sokak'ta ikameten eden komþular iftarda buluþtu.
Apartman sakinleri Birlik ve beraberlik duygularý içerisinde oruçlarýný açtýlar.
netliyoruz.
Yýllardýr Ýsrail zulmüne karþý onurlu direniþini sürdüren, yaþadýðý tüm acýlara raðmen özgür ve baðýmsýz
bir Filistin için direnen Filistinli kardeþlerimizin ve bir
yandan IÞÝD çetelerine karþý kahramanca direnip bir
yandan özgür bir yaþamýn temellerini atmaya çalýþan
Rojava halkýnýn onurlu mücadelesini selamlýyoruz.
Gazze ve Rojava'da yaþanan katliamlarýn derhal
durdurulmasýný ve bölge halklarýnýn barýþ içinde bir arada yaþamasýný istiyoruz.”
Lise mezunlarý da direksiyon
eðitimi verebilecek
Llise mezunlarý da direksiyon eðitimi verebilecek
Danýþtay, lise mezunlarýnýn sürücü kurslarýnda direksiyon eðitmeni olarak mesaiye baþlamasýnýn önünü açtý.
Danýþtay, bir yýl süreyle sürücü kurslarýnda çalýþmayan sertifikalý lise mezunlarýnýn direksiyon eðitmeni olarak çalýþmasýný yasaklayan Milli Eðitim Bakanlýðý Özel
Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði’nin geçici birinci maddesinin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi.
Komþuluk kültürüne
sahip çýkýyorlar
Bir grup apartman sakini Ramazan ayýný fýrsat bilerek iftar sofrasýnda buluþtu.
rak çalýþacaklarýn þartlarý þöyle sýralandý;
"Direksiyon eðitimi dersi için; üniversitelerin direksiyon eðitimi ile ilgili alanlarýndan ön lisans veya lisans
mezunu olup öðreticilik yapacaðý sýnýftan sürücü belgesi
sahibi olmak. Yüksekokul mezunu olup öðreticilik yapacaðý sýnýftan en az üç yýllýk sürücü belgesi sahibi olmalarý
koþuluyla Bakanlýk veya Milli Eðitim müdürlüklerince
verilmiþ ‘Direksiyon Eðitimi Öðreticiliði Belgesi’ne sahip
bulunmak (Herhangi bir sýnýftan ‘Direksiyon Eðitimi Öðreticiliði Belgesi’ bulunanlar baþka bir sýnýf sürücü belgesi aldýðýnda bir yýl sonra yeni sertifika grubunda eðitim verebilir."
GEÇÝCÝ MADDE ÝÇÝN DANIÞTAY'A ÝPTAL
BAÞVURUSU
Sürücü Kurslarý Konfederasyonu Baþkaný Dursun
Önal, yönetmeliðin direksiyon eðitmenlerinin þartýný düzenleyen, 'Bu yönetmeliðin yayýmý tarihinden önce, özel
motorlu taþýt sürücüleri kurslarýnda yöneticiler hariç en az
bir yýl eðitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eðitim personelinin özlük haklarý saklýdýr'
þeklindeki yönetmeliðin geçici birinci maddesinin iptali
için Danýþtay’a müracaat etti. Müracaatý deðerlendiren
Danýþtay 8. Dairesi, geçici birinci maddenin yürütmesinin
durdurulmasýna hükmetti.(Haber Merkezi)
Gün içinde iþ yoðunluðu nedeniyle birbirlerini görmeyen komþular yan yana geldi.
Nisan’da iþsizlik düþtü
Nisanda iþszilik yüzde 9, iþsiz sayýsý ise
2 milyon 579 bin kiþi oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu, nisan ayý hanehalký iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna
göre nisanda iþsizlik yüzde 9 olarak gerçekleþirken, tarým dýþý iþsizlik ise yüzde 10,8 oldu.
Ýþsizlik böylece yüzde 9 ile Aðustos
2013'ten bu yanaki en düþük düzeyine gerilemiþ oldu.
KAYIT DIÞININ ORANI NE?
Genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 15,5
oldu. Nisanda iþsiz sayýsý 2.6 milyon olarak
gerçekleþirken, istihdam edilenlerin sayýsý ise
26.2 milyon seviyesinde gerçekleþti. Nisanda
kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný da yüzde 34,8 ol-
du.
MART AYINDA ÝÞSÝZLÝK NASIL
GELMÝÞTÝ?
Mart ayý iþsizlik oraný yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleþerek üç ayýn ardýndan tek haneye gerilemiþti. oldu. Ýþsizlik ocak ayýnda
yüzde 10,3, þubat ayýnda yüzde 10,2 olmuþtu.
VERÝ PÝYASAYI NASIL ETKÝLEDÝ?
Ýþsizlik verisi sonrasý 10 yýllýk gösterge
tahvilin faizi yüzde 8,97'den yüzde 9,02'ye
çýktý. Bankalararasý piyasada ise dolar
2.1195'ten 2.1105'e yükseldi.(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:19 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Temmuz 1430 Hýzýr:72
17
2014
TEMMUZ
Kâfir bile olsa mazlûmun
bedduâsýndan sakýnýnýz!
Çünkü onun için Allahü
teâlânýn katýnda perde
yoktur. Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.24
05.17
12.53
16.48
20.18
22.01
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
GAZÝ
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
VEFAT EDENLER
1- Ömerbey Köyü' nden, Halil ve Hüseyin OLUKÇU'
nun kardeþi, Umut ve Özlem OLUKÇU' nun babasý;
Münür OLUKÇU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Peygamberimiz
"Ramazanýn baþý rahVeysel Uysal
met, ortasý bereket, so- [email protected] hotmail.com
nu da maðfirettir." Ramazan ayýnýn ortasý
olan bereket günlerinin
sonuna geldik. Bizlere
sunulan sayýsýz rýzýk ve
nimetlerin zekât, fitre
ve sadaka olarak en
fazla paylaþýldýðý, ihtiyaç sahiplerine yardým
elinin uzatýldýðý, sevgi
ve muhabbetin hâkim
olduðu, iftar sofralarýnýn kurularak ikramda bulunulduðu, Rabbimizin rýzasýný kazanabileceðimiz
birçok imkânlarýn sunulduðu, maddi ve manevi doyuma ulaþabileceðimiz, birçok güzelliði bir arada
bulunduran ramazanýn maðfiret günlerine yöneldik.
Diðer aylara göre sevabý daha fazla olduðu
için genelde zekât, yardým, baðýþ, ikram ve bu aya
mahsus olan fitre'nin bu günlerde verildiðinden dolayý, ihtiyaç sahipleri açýsýndan maddi olarak gözle
görülür bir bolluk ve bereket yaþanýr. Bu ayda yapýlan yardým ve ibadetlerin 1'e 700den baþlayan sevaplarla mükâfatlandýrýldýðý için manevi açýdan da
doyuma ulaþýldýðý bir bereket ayýdýr. Peygamberimiz "Ramazan ayýnda rahmet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr" buyurarak bu ayda bol sadaka verip günahlardan baðýþlanma dilememizi istemiþtir.
Ýnsanlýða yol gösterici hayat kýlavuzumuz
olan, ilme, medeniyete, edep, ahlak ve fazilete sevk
eden Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de bu ayda indirilmeye baþlamýþtýr. "Ramazan ayý, insanlara yol
gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn
açýk delilleri olarak Kur'an-ýn indirildiði aydýr. Öyleyse sizden ramazan ayýný idrak edenler onda oruç
tutsun." (Bakara 185) Oruç tutamayacak kadar yaþlý ve hastalara ise tutamadýðý her bir oruç için, sabahlý akþamlý bir fakiri doyurabilecek bir bedeli
ödemeleri öngörülmüþtür.
Ramazana hürmet ve tazim Kur'an-a ve yüce
Rabbimize olan sevgi ve baðlýlýðýmýzýn bir göstergesidir. Bunun alameti ise bu ayý oruçlu olarak geçirerek, orucun gereklerini yerine getirmek suretiyle hayatýmýza yansýtmaktýr. Hayatýmýza yansýmayan ve sözde kalan hiçbir ibadet bir anlam ve mana ifade etmez. Bu da gönlümüzü ilahi vahye açarak, nefsimizi terbiye ve teskiye ederek, ruhumuzu
manevi kirlerden arýndýrmakla olur.
"(Cennetlikler o kimselerdir ki) Tövbe edenler, ibadet edenler, hamt edenler, oruç tutanlar, rükû
edenler, secde edenler, iyiliði emredip kötülükten
men edenler ve Allah'ýn (haram kýldýðý) sýnýrlarýný
koruyanlardýr. O müminleri (cennetle) müjdele."
(Tevbe 112) Dünya ve ahiret hakikatini gösteren,
insaný Yüce Rabbi ile buluþturup güzel bir üslupla
insaný hep kalbinden yakalayarak ayna tutan, peygamberimizin dilinden ramazan ve oruç: "Oruç tutan için iki sevinç vardýr. 1. Orucunu açtýðý zamandaki sevincidir. Diðeri ise Rabbine kavuþtuðu andaki sevincidir." "Oruçlunun aðýz kokusu Allah indinde misk-ü anber kokusundan daha hoþtur." Kutsi hadiste ise "Âdemoðlunun her ameli katlanýr.
Hayýr, ameller en az 10 misliyle yazýlýr, bu 700
misline kadar çýkar. Oruç bu kaideden hariçtir.
Çünkü o sýrf benim içindir, bende onu (dilediðim
gibi) mükâfatlandýracaðým. Kulum benim için þehvetini, yiyeceðini terk etti." (Buhari) Peygamberimiz ramazanda ki ibadetlerin, hayýr ve hasenatlarýn
sevabýnýn müjdesini Allah (c.c) her ramazan bayramýnýn sabahýnda açýklar buyurmuþtur.
Ebu Ümame: "Ey Allah'ýn resulü bana öyle bir
amel emret ki (yaptýðým takdirde) Allah beni
mükâfatlandýrsýn. (Peygamberimiz) Sana orucu
tavsiye ederim. Zira onun bir eþi yoktur." Buyurdu.
Peygamberimiz "Oruç (kötülük ve günahlar arasýnda) bir perdedir. Oruçlu olduðunuzda kötü söz sarf
etmeyin baðýrýp çaðýrmayýn. Birisi kendisine yakýþýksýz bir laf edecek veya kavga edecek olursa ben
oruçluyum desin". "Eðer insanlar ramazan ayýnýn
ne olduðunu layýký ile bilselerdi, senenin tamamý-
nýn ramazan olmasýný
VAHYÝN IÞIÐINDA arzu ederlerdi." (Ýbn
Hüzeyme,3. 190)
Peygamberimiz
"oruç sabrýn yarýsýdýr." (Tirmizi) Orucun diðer bir adý da
sabýrdýr. Sabýr birçok
bela ve musibeti def
etmenin en güzel yolu olduðu gibi güzel
ahlakýnda mihenk taþýdýr. Ramazan ayý
rahmet bereket, maðfiret ve kardeþlik içinde hayýrda yarýþ ayýdýr. Ýslam'ýn ilkelerine gönülden baðlanarak Allah'a kul
resulüne ümmet olma ayýdýr. Bu ay Kur'an-ý Kerimi okuma, anlama ve ilahi mesajlarý idrak ederek
en güzel bir þekilde yaþama ayýdýr.
Ramazan; her mevsim tadý, rengi, kokusu ve
görünümü farklý olan binlerce rýzýk ve nimetlerin
kadrini hatýrlatarak baki lezzetlere nail olmanýn sýrlarýný hatýrlatan bir aydýr. Oruç sadece peygamberimizin ümmetine deðil, önceki ümmetlere de farz
kýlýnmýþ bir ibadettir. "Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi Allah'a karþý gelmekten sakýnasýnýz diye, sayýlý günlerde size de
farz kýlýndý…" (Bakara 183-184)
Bedenlerdeki hastalýklara týbbi müdahalelerle þifa aranýr, kalplerin ve gönüllerin hastalýklarýnýn
þifasý ise ibadetlerdir. Bunlarýn baþýnda da namaz,
oruç gelir. Ramazanýn, senenin bütün gün ve aylarýný dolaþmasý ise Rabbim, mevsimlerde yaþanan
+40 derece veya -40 derecede de senin emrine
amadeyim mesajýný verme fýrsatýdýr. En önemlisi
de ramazanýn senenin bütün günlerini bereketlendirmesidir. Açlýkta insan daha mütevazý, vücut daha zinde ve uyanýktýr. Dua ve ibadetlerden daha çok
haz alýr. Toklukta ise kalp katý olur ve ibadetten lezzet almaz. Uyku, gaflet, taþkýnlýk, gurur, kibir ve
övünme gibi hasletler olur.
Peygamberimiz "Oruç tutunuz ki sýhhat bulasýnýz" (Taberani) Ramazan, müminlere büyük sevaplar ve olgunluk kazandýran ilahi bir aydýr. Oruç
günlerinde yapýlan küfür, dedikodu, gýybet, riya ve
gösteriþ gibi davranýþlar ise orucun sevabýný azaltýr.
Peygamberimiz "Nice oruç tutanlar vardýr ki kendisine orucundan kuru bir açlýktan baþka bir þey kalmaz" (Taberani) Buyurmuþtur. Ahzap sur. 35'de
"Müslüman erkekler ve Müslüman kadýnlar, mümin erkekler ve mümin kadýnlar, taata devam eden
erkekler ve kadýnlar, doðru erkekler ve kadýnlar,
sabreden erkekler ve kadýnlar, mütevazý erkekler ve
kadýnlar, sadaka veren erkekler ve kadýnlar, oruç
tutan erkekler ve kadýnlar, namuslarýný koruyan erkekler ve kadýnlar, Allah'ý çok anan erkekler ve kadýnlar var ya; iþte Allah, bunlar için bir maðfiret ve
büyük bir mükâfat hazýrlamýþtýr." Buyrulur.
Yardým ellerinin uzatýlarak, hayýr dualarýn
alýndýðý, günahlardan arýnarak manevi doyuma ulaþýldýðý günlerdeyiz. Bu ayda, teravih namazlarýmýzý bütün bahanelerimizi bertaraf ederek camilerimizde cemaatle kýlarak, zekât,fitre ve sadakalarýmýzý vererek, iftar sofralarýmýzý israf sofralarý haline getirmeden, Kuraný Kerimi meali ile birlikte
okuyarak hayatýmýza bir disiplin kazandýrabilirsek,
tuttuðumuz oruçlarýmýzýn amacýna ulaþmasý yolunda bir mesafe kat etmiþiz demektir. Mahiyetini tam
idrak edemediðimiz bu mübarek ayýn bizleri kendi
rengi ile boyamasýný dileriz. En çok ihtiyaç duyduðumuz þeyse, peygamberane bir ahlaka ve üslûba
sahip, özü, sözü, fikri ve fiili bir olan, olduðu gibi
gözüküp gözüktüðü gibi olan, hayatýnýn her karesinde Kuran ve Sünneti referans alarak düþünen,
Müslüman'larýn dertleri ile dertlenen insanlara ihtiyacýmýz var.
Bu mübarek ayýn tüm müminlere huzur ve bereket getirmesini, ramazan kandillerinin minarelerden önce yüreklerimizi aydýnlatmasýný diler, hak ve
hayýr yolunda koþan, imkanlarýný hak yolunda kullanan, orucunu amacýna uygun bir þekilde tutan,
hayatýný Ýslam'a, inancýný imana, imanýn gereklerini de bir yaþam tarzýna dönüþtüren tüm Müslüman'lara Selam olsun.
Bereket Ayý
Ramazan
13
Tarih Tekerrür Ederken… 2
Hilafet artýk saltanata dönüþmüþ idi..
Sonraki asýrlarda bu hayat halleri devam etti..
Müceddidler ve mehdiler
hep bu hallerin devamýna þahit ol- Tefekkür
Dünyamýz
dular…
Ýmamý Azam hazretleri bu
hasletinden dolayý zulmen hapishaneyi mesken tutu..
Osmanlý sultanlarýnýn baþýna
gelen hadiseler,
Devletin bekasý için boðdurulan þehzadeler….
Ýslam ordularýnýn muzafferiRaþit Yücel
yetine engel olan vezirler ve ordu
rasityü[email protected]
komutanlarý…
corumhakimiyet. net
Rus ordusu, çarýnýn Þeyh Þamili yýllarca yenemediði zaman ordu kumandanlarýný yanýltarak çeþitli menfaatler ile aldatarak ,Þamilin maðlubiyetine sebep olan hallere Þamil Þöyle cevap vermiþtir:
"Beni çar yýkamadý ama, çara yardýncý olan
ordu kumandanlarým olan çar tabancalarý yýktý" diyecekti..
En son asrýmýza kadar geldi..
Osmanlý devletinin parçalanmasýnda ve daðýlmasýnda ayný hallerin yaþandýðýný okuduk.
Ýngiliz muhibler cemiyetine üye olan Þeyhül
Ýslamlarý ..
Hakký savuna ve onun yoluna baþ koyanlarýn
içinde böyle muvazenesiz þahýþlar da çýktý..
Ýþte Bediüzzaman…
Hayatýnda Dünya zevki nedir bilmeyen bir
hakikat kahramaný…
Baþa gelecek bir takým hadiseler görürcesine
hep ittihat ve tesanüdü tavsiye ettiði halde hep bunun tersini yapanlarý gördük.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
KAYA
KARAKAÞLI
G.BEY MH.CEMÝLBEY
1.SK.3/B-C-D GÖÐÜS
HASTANESÝ KARÞISI
224 08 14
GAZÝ CAD. 81/C ( PÝRÝ
BABA ÇAMLIÐI
KARÞISI) 224 76 91
METEOROLOJÝ
2.8765
2.8770
2.1245
2.1250
Gram
ALIÞ
88,66
SATIÞ
88.71
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6948
17 TEMMUZ 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
17 TEMMUZ 2014
‘Su sýkýntýsý yok, ama
tasarruflu kullanalým’
Çorum’da içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarýn doluluk oranlarýnda ülke genelinde yaþanan kuraklýk
nedeniyle düþüþ meydana geldi.
Sonbaharda mevsim þartlarýnýn farklý seyretmesi, kýþ
ile ilkbahar mevsiminde ise kar ve yeterli yaðmur yaðýþýnýn
olmayýþý içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarda su
rezervlerinin azalmasýna neden oldu.
Ýl genelinde barajlardaki yapýlan incelemede Yeni hayat Barajý’ndaki doluluk oranýnýn yüzde 25, Alaca (Evci)
barajýnda yüzde 40, Çorum Barajý’nda 40, Hatap Barajý’nda 41.5, Obruk Barajý’nda yüzde 84, Koçhisar Barajý’nda ise yüzde 68 seviyelerinde.
Son yýllarýn en büyük kuraklýklarýndan birisinin yaþandýðý kentte bütün ihtimalleri göz önüne alan Çorum Belediyesi, tüm olumsuz senaryolarý masaya yatýrarak kentte
içme suyu sýkýntýsý yaþanmasý için B ve C planlarýný hazýr-
ladý. Yetkililer kuraklýða raðmen bu yýl kentte su sýkýntýsý
yaþanmayacaðýný belirtirken, vatandaþlarý da su kullanýmý
konusunda tasarruflu olmalarý için çaðrýda bulundu.
Su sorunu bulunmamasýna raðmen sularýn israf edilmemesi için çaðrýda bulunan yetkililer, “Vatandaþlarýmýz
sadece su deðil diðer kaynaklarýmýza kaynaklarý mutlaka
dengeli, kontrollü kullanmalý. Gelecek için herkes duyarlý
olmalý. Özellikle barajlarýmýz ve kaynaklarýmýzý iyi kullanmak durumundayýz. Vatandaþlarýmýz, sularýný israf etmesinler. Suyu daha tasarruflu kullanabiliriz. Sürekli akan
musluklarý tamir ettirebiliriz. bulaþýk yýkarken sürekli akan
su yerine bir kabýn içinde bulaþýk yýkayabilir. Hiçbir kaynak sonsuz deðildir. Her þeyin bir sonu vardýr. Her musluktan akacak bir damla suyun bir baraja dönüþeceðini unutmayýp sularý boþa akýtmamalý” ifade ettiler.
Hitit Üniversitesi öðrencileri ortak eðitimi tamamladý.
Ortak eðitimi baþarýyla tamamladýlar
Hitit Üniversitesi öðrencileri ortak eðitimi
tamamladý.
Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði (ÇDSYB) ile imzalanan ortak eðitim
protokolü kapsamýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü’nden 49 öðrenci 2013-2014 akademik yýlý
süresince katýldýklarý eðitim programýnýn sertifikalarýný aldýlar.
2013-2014 akademik yýlý Gýda Mühendis-
Komþu
kavgasý
Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak’ta komþu kavgasý yaþandý.
K.A. ile Þ.S., C.S. ve S.M. arasýnda koþuluk iliþkileri yüzünden tartýþma çýktý. 1’i erkek 3 kiþi K.A.’u dövdü. Kadýn diðerlerinden þikâyetçi oldu.
Haber Merkezi
liði bölüm mezunlarýndan dereceye girenler
ödüllendirildi. ÇDSYB tarafýndan bölüm birincisi Yasemin Aksöz, bölüm ikincisi Kübra Pullu ve bölüm üçüncüsü Burçin Özbent’e hediyeleri ve baþarý plaketleri verildi.
Üniversite-Sanayi iþbirliðinin güzel bir örneði olarak ortak eðitim protokolünün yürütülmesindeki deðerli katkýlarýndan dolayý ÇDSYB
Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek’e teþekkür plaketi takdim edildi. Haber Merkezi
Traktör ikiye ayrýldý,
kamyon bahçeye devrildi
Motosiklet
bisikletle çarpýþtý
Alaca’da meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý.
Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi’nde meydana
gelen kazada A.D. motosikletle giderken, H.A.’ýn kullandýðý elektrikli bisikletle çarpýþtý. Kazada yaralanan
motosiklet sürücüsü Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Haber Merkezi
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
Alaca ilçesinde kamyon ile traktörün çarpýþtýðý kazada 4 kiþi yaralandý.
Kamil Arslan'ýn (44) kullandýðý 66 LH 727
plakalý kamyon, Alaca Çevre Yolu'nun 1. kilometresinde Aykut Altuntaþ (23) yönetimindeki
06 KOA 98 plakalý traktörle çarpýþtý.
Çarpýþmanýn etkisiyle traktör ikiye ayrýlýr-
ken, kamyon ise çevre yolu kenarýndaki bir evin
bahçesine devrildi. Kazada sürücüler ile kamyondaki Ertuðrul (35) ve Doðukan Arslan (15)
yaralandý.
Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine
kaldýrýlan yaralýlar, ilk müdahalenin ardýndan
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine sevk edildi. (AA)
Refüjdeki trafik
lambalarýna çarptý
Çorum'da 47 yaþýndaki Orhan Aykaç'ýn kullandýðý otomobil, orta refüje çýkýp trafik lambasýna
çarptý. Kazada Aykaç ve yanýnda bulunan eþi 45 yaþýndaki Rabia Aykaç yaralanarak hastaneye kaldýrýldý.
Kaza dün Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Orhan Aykaç yönetimindeki 05 DZ 575
plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çýkarak trafik lambasýna çarptý. Kazada sürücüsü Orhan Aykaç ve eþi
Rabia Aykaç otomobilde sýkýþtý. Sýkýþan çift, saðlýk
görevlileri ve trafik polislerinin yardýmýyla otomobilden çýkartýlýp ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. -(DHA)
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþ-
mayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
KATKILARIYLA
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konula-
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin
ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
15
Eleman alýnacak ama bir þartla
Saðlýk Bakanlýðý, tütün ve tütün ürünlerinin tüketimiKLÝNÝK DESTEK PERSONELÝ TABURCU OLAN
nin azaltýlmasý amacýyla yürüttüðü çalýþmalarla personel
HASTAYI ARACINA GÖTÜRECEK
alýmýnda bir ilke imza atýyor.
Klinik destek personeli kýyafetleri saðlýk çalýþanlarý
Bakanlýk, 81 ildeki 88 kamu hastanesine sigara kulebe, hemþire, ATT, saðlýk memurunu çaðrýþtýrmayacak.
lanmayan klinik destek personeli alacak.
Personel, hastaya kullanýlan tüm cihaz ve malzemeler arasýndan
saðlýk çalýþanlarýnýn uygun gördüklerini, temizleyip
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
kullanýma hazýr hale getirecek. Klinikteki iþ ve iþleyiþ esna(TKHK) 81 ildeki hastanelerde görev yapacak ‘Klinik Dessýnda kullanýlan evraklarý ilgili birimlere iletecek. Saðlýk
tek Hizmet Alýmý’ kapsamýnda personel istihdam edecek.
çalýþanlarýnýn talebi doðrultusunda malzeme, cihaz, týbbi
Klinik destek elemanlarý, saðlýk hizmeti sunan yataklý tedasarf, ilaç transferlerini saðlayacak.
vi kurumlarýnda hasta bakýmý hizmetlerinin etkin, verimli
ve zamanýnda sunulmasý amacýyla istihdam edilecek.
Saðlýk çalýþanýnýn uygun gördüðü hastanýn birimler
arasý transferini yapacak. Hasta numunelerini (kan, idrar
Bakanlýk, hastanýn þifa ile taburcu olmasý ve hasta
vb.) laboratuvarlara götürüp, getirilmesi gereken materyal
memnuniyetinin artýrmasý bakýmýndan destek personeli isve malzemeleri getirecek. Hastaya pozisyon vermede saðtihdamýna önem veriyor. Özellikle fiziksel bakýmýný baðýmlýk çalýþanýna yardýmcý olacak. Saðlýk çalýþanýnýn gözetisýz olarak kendi baþýna yerine getiremeyen hastalarýn bakýminde hastanýn kiþisel bakýmýný (tuvalet, banyo, vücut temýnda, belirlenen hedeflere ulaþýlabilmesi klinik destek
mizliði) yapmasýna yardýmcý olacak. Ameliyat sýnasýnda
personeli çalýþtýrýlacak. Ayrýca bu personel kendi baþýna ihsirküler saðlýk çalýþanýna salon dýþýndan malzeme temin
tiyaçlarýný gideremeyen hastalarýný bakýmýnýn yapýldýðý biedecek. Hiçbir þekilde hastaya ve yakýnlarýna bilgi, eðitim
rimlerin yaný sýra gerekli görülen servislerde de görev alave öneri vermeyecek. Kurumun gerekli gördüðü eðitimlere
bilecek.
katýlacak. Görev yaptýðý
Klinik destek personeli
alanda atýklarýn uygun þekilalýmlarýnýn ihaleleri Kamu
de ayrýþtýrýlmasýna yardýmcý
Hastaneleri Birlikleri Genel
olacak. Taburcu olan hastayý
Sekreterlikleri tarafýndan toparacýna götürecek. Vefat
lu alým þeklinde yapýlabileceði
eden hastalarýn hazýrlanmagibi verilecek yetki doðrultusýna yardýmcý olup, morga
sundan saðlýk tesisi ölçeðinde
transferini saðlayacak.
her bir saðlýk tesisince de uyEN FAZLA ALIM
gulanabilecek. Klinik destek
306 ÝLE ÝSTANBUL’A
hizmet alýmý kapsamýnda çalýþtýrýlacak kiþilere öngörüle81 ildeki hastanelerde
cek ücretler hususunda bakangörev yapacak Klinik Deslýk ve TKHK düzenlemeleri
tek Personeli’ne TKHK tadoðrultusunda hareket edilerafýndan þu eðitimler verilecek.
cek: "Saðlýk ve Hastalýk
Kavramlarý, Hasta Odasý ve
Saðlýk Bakanlýðý, istihÖzelliði, Ýletiþim, Genel Hijdam edilecek klinik destek
yen Kurallarý, Hasta Mobilipersonelinin alýmýnda aranan
Saðlýk Bakanlýðý bir ilke imza atýyor.
zasyonu ve Transferi, Hasta
niteliklerde önemli bir düzenOrganizasyonu ve Kliniklelemeye gitti. Bakanlýk, destek
rin
Tanýtýlmasý,
Ölüm,
Hasta
Haklarý
ve Çalýþan Güvenliði,
hizmeti vermek için görev yapacaklarýn tercihen sigara kulHasta Mahremiyeti, Genel Mevzuat Bilgisi."
lanmayan kiþiler arasýndan seçecek. Tercihen lise mezunu
olmasý istenen adaylarýn güler yüzlü ve sabýrlý, pratik, soTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 81 ildeki 88
rumluluk sahibi ve soðukkanlý olmalarý bekleniyor.
genel sekreterliðinde istihdam edilecek 2 bin 300 klinik
destek personeli en fazla alým 306 kiþi ile Ýstanbul’a yapýBakanlýk, alýmý planlanan ‘Klinik Destek Personelacak. Kurum Ankara’da 156, Ýzmir’de 116, Bursa’da 84,
li’nin niteliklerini þu þekilde sýraladý: "Tercihen lise mezuKonya’da 68, Manisa’da 57, Samsun’da 50, Diyarbakýr’da
nu, tercihen sigara kullanmayan, güler yüzlü ve sabýrlý, pra45 ve Antalya’da 44 personel alýmý yapacak.
tik sorumluluk sahibi ve soðukkanlý, temizlik ve hijyen kurallarýna uyan, kiþisel hijyen konusunda bilgili ve titiz, hasKurum en az klinik destek personeli alýmýný ise þu ilta ve yakýnlarýna yönelik davranýþ kurallarýný bilen, hasta
lerde yapacak: "Hakkari 7, Gümüþhane 6, Düzce 6, Çankýhatlarý, mahremiyeti ve hasta güvenliði konusunda bilgiye
rý 6, Bilecik 6, Artvin 6, Iðdýr 5, Yalova 4, Kilis 4, Tunceli
sahip."
3, Ardahan 3, Bayburt 3."(CÝHAN)
7. Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirilecek.
Kýzýlpýnar 7. Fasulye Þenliði 29 Temmuz'da
Çorum'da köy derneklerinin dülerin ikram edileceði þenlikte aðalýk
zenliði büyük þenliklerden biri olan
ve Fasulye yarýþmalarý da düzenleneKýzýlpýnar köyü geleneksel 7. Karagöl
cek.
Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci güBazý iþadamlarý ve firmalarýn
nü gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný
sponsorluðunu üstlendiði þenliðin haAbbas Uyar, tüm Çorumlularý þenliklezýrlýklarýna baþladýklarýný kaydeden
rine davet etti.
Kýzýl Pýnar Köyü Dernek Baþkaný
Mayýs ayýnda baþlayan ve RamaAbbas Uyar, etkinliklerine tüm vazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte sona
tandaþlarý davet itti. Bu yýl 7. Düzeneren köy þenlikleri yeniden baþlýyor.
leyecekleri Karagöl Fasulye þenlikleÝlk þenlik ise bu yýl 7. gerçekleþtirilerine katýlacak olan misafirlerin rahat
cek olan Kýlýzpýnar köyü 7. Karagöl
bir ortamda eðlenmeleri için büyük
Fasulye Þenlikleri.
çaba gösterdiklerini kaydeden Uyar,
Abbas Uyar
"Doðayla baþ baþa gün boyu eðlenGazeteci Servet Seyfettin Memek isteyen tüm Çorumlularý þenliðite'nin sunacaðý þenlikte okuduðu türkümize davet ediyorum. Bayramýn 2. günü olan 29
lerle kendine özgü bir hayran kitlesi oluþturan GüTemmuz Salý günü 7. gerçekleþtireceðimiz þenliðe
lenaz ve yerel sanatçýlar Özdemir Öztürk, Gözde
katký sunan tüm dostlarýmýzý da teþekkür ediyoÖzsoy ile Filiz sahne alacak. Tüm katýlýmcýlara
rum" dedi.
bölgenin meþhur fasulyelerinden yapýlan yemek-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
KATKILARIYLA
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
ÖYP baþvurularý
21 Temmuz'da baþlayacak
Öðretim Üyesi Yetiþtirme Programý (ÖYP) araþtýrma görevlisi baþvurularý
21 Temmuz'da baþlayacak.
YÖK'ten yapýlan duyuruya göre, ÖYP baþvurularý 21 Temmuz - 1 Aðustos
tarihleri arasýnda Baþkanlýðýn web sitesinden yapýlacak.
ÖYP'ye, devlet memurluðu þartlarýný taþýyan,
35 yaþýný doldurmamýþ,
araþtýrma görevlisi olarak
çalýþmasýna engel olacak
herhangi bir saðlýk problemi
bulunmayan, atama yapýlacak programýn lisans eðitimine hangi alanda öðrenci
alýnýyorsa o alanda Akademik Personel ve Lisansüstü
Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan
(ALES) en az 70 puan alanlar baþvuru yapabilecek.
Ancak, özel yetenek
sýnavý ve yabancý dil puaný
ile öðrenci alýnan alanlara
baþvurularda herhangi bir
puan türünden en az 70, eðitim bilimleri bölümüne
(Rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk anabilim dalý hariç) yapýlan baþvurularda,
adaylarýn lisans öðreniminde mezun olduklarý alandan
en az 70, alan türü deðiþen
programlardan mezun olanlarýn, lisans eðitimine baþladýklarý puan türünden en az
70 puan almalarý gerekiyor.
Baþvuruda 2011 güz
ve sonrasýnda alýnan ALES
sonuçlarýndan biri kullanýlabilinecek. Adaylar, baþvurularýný ÜDS/KPDS/YDS ve-
7. Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirilecek.
ya eþdeðerliliði ÖSYMtarafýndan belirlenen bir yabancý
dil sýnav sonucuyla yapabilecek.
Adaylarýn mezun olduklarý üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük
veya 5'lik ise mezuniyet notunun
hesaplanmasýnda,
Yükseköðretim Kurulu kararýyla belirlenen 4'lük ve
5'lik not sisteminin 100'lük
not sistemine eþdeðerliliði
tablosunu esas almalarý gerekiyor.
ÖYP
kapsamýnda,
araþtýrma görevlisi kadrolarýna baþvuran adaylarýn, yerleþtirme iþlemleri lisans genel not ortalamalarýnýn yüzde 25'i ile ALES'te ilgili
alanda alýnan puanlarýnýn
yüzde 60'ý ve varsa yabancý
dil puanlarýnýn yüzde 15'i
dikkate alýnarak YÖK tarafýndan merkezi sistemle gerçekleþtirilecek.
ÖYP araþtýrma görevlisi kadro ilanlarýnda belirtilen yüksek lisansa yönelik
þartlarda, adaylarýn tezli
yüksek lisans yapýyor veya
yapmýþ olmasý gerekecek.
Tezsiz yüksek lisans yapmakta olan adaylarýn, yerleþseler bile atamalarý yapýlmayacak.(AA)
Arkadaþlýk genlerde baþlýyor
ABD'de insan genomu üzerinebilimsel araþtýrma yapýldý.
ABD'de insan genomu üzerine yapýlan bilimsel araþtýrma, biyolojik baðý olmayan arkadaþlarýn
genetik açýdan birbirlerine benzediðini gösterdi
Framingham Heart Study adlý bilimsel çalýþmaya ait veri bankasýnda bulunan yaklaþýk 1,5 milyon genetik varyasyon iþaretleyicisine dayalý yapýlan araþtýrma, kiþilerin akraba olmadýklarý arkadaþlarýyla diðerlerine oranla daha fazla ortak DNA'ya
sahip olduðunu ortaya çýkardý.
California Üniversitesinden Prof. Dr. James
Fowler ve Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas
Christakis baþkanlýðýnda yapýlan araþtýrma, Proceedings of the National Academy of Sciences adlý bilimsel dergide yayýmlandý.
Framingham araþtýrmasýnýn, genetik ayrýntý
düzeyi ve kimin kiminle arkadaþ olduðuna iliþkin
kendilerinin bildiði en büyük veri kümesini oluþturduðuna iþaret eden araþtýrmacýlar, çalýþmalarý sýrasýnda veri bankasýnda yer alan 1932 belirgin þahsiyete odaklandýklarýný belirtti.
Araþtýrmacýlar, genetik kýyaslamayý, veri tabanýndaki kiþileri "akraba olmayan arkadaþ çiftler" ve
"akraba olmayan ve birbirini tanýmayan çiftler" olarak iki gruba ayýrarak yaptý. Sosyal iliþki düzeylerine göre yapýlan bu sýnýflandýrmada yer alanlar arasýnda uzak akrabalýk bulunup bulunmadýðý ise mevcut soy aðaçlarý mümkün olan en tutucu teknikler
yardýmýyla denetlenerek saptandý.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
18 TEMMUZ
Çorum Özel Ýdaresi Plan,
Proje, Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum ilk ve orta okullar
için çam odunu alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mahallesi Ýnönü Caddesi
No: 167 Çorum Merkez
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI tipli,
siyah renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no, 3873
sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Baþkanlýðý
Akkent Mahallesi park
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 10.30
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland
marka mavi renkli
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
23 TEMMUZ
Çorum Özel Ýdaresi Su ve
Kanal Hizmetleri
Müdürlüðü
Bayat ilçesinde 2 köye
içme suyu tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah.
Ýnönü Cad. No: 167
Çorum
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
Mülkiyeti Belediyeye ait
Bahçelievler Mahallesi,
Yunus Emre Parký, Nikah
Salonu içerisinde bulunan
kullaným alaný 397,00 m2
yüzölçümlü kafeterya,
içinde bulunan bina ve
demirbaþlarla birlikte; çay
bahçesi, hýzlý yemek,
büfe, kafeterya ile birlikte
3 yýl müddetle kiraya
verilmesi iþi.
Muhammen bedel: 20.000
Yer: Çorum Belediyesi
Himet Binasý 5. kat
Meclis Salonu
Saat: 14.00
***
Ulukavak ve Buharaevler
Mahallesi park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Mülkiyeti Belediyeye ait
Bahçelievler Mahallesi,
Bahabey Caddesi
üzerinde bulunan Hünkar
Hacý Bektaþ-ý Veli Parký
içerisindeki Kadýn Kültür
Merkezi’nde 175,00 m2
yüzölçümlü
gayrimenkulun, bina ve
demirbaþlarýyla birlikte;
çay bahçesi, hýzlý yemek,
kafeterya ve büfe ile
birlikte 3 yýl müddetle
21 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
22 TEMMUZ
Çorum Belediye
24 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
kiraya verilmesi iþi.
Muhammen bedel: 1
yýllýk 15.000
Yer: Çorum Belediyesi
Himet Binasý 5. kat
Meclis Salonu
Saat: 14.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka Transit
330S tek kabin 125 tipli
açýk kasa kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
5 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü
Çorum Merkez Eþref
Ertekin Halk Kütüphanesi
deprem güçlendirme
yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum ilköðretim okullarý
ithal kaloriferlik ve
sobalýk kömür alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Arkadaþlar genetik açýdan kuzenler kadar
yakýn
Bilimsel çalýþmanýn arkadaþlar arasýndaki genetik benzerliklerin, dördüncü göbekten kuzenlerde
veya üçüncü kuþaktan ayný büyükanne ve büyükbabayý paylaþan kiþilerdeki kadar yakýn olduðunu or-
T.C.
ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ
2013/340 TLMT.
taya koyduðuna iþaret eden araþtýrmacýlar, bunun arkadaþlar arasýndaki genlerin yaklaþýk yüzde birinin
benzerlik gösterdiði anlamýna geldiðini kaydetti.
Konunun uzmaný olmayan kiþiler için çok küçükmüþ gibi görünen bu oranýn, genetik bilimciler açýsýndan çok belirgin genetik benzerliðe iþaret ettiðini
vurgulayan baþ araþtýrmacý Christakis, "Ýnsanlarýn
çoðu dördüncü göbekten kuzenlerini tanýmaz. Ancak sayýsýz olasýlýklar arasýndan, akrabalarýmýza en
çok benzeyen kiþileri arkadaþ olarak seçiyor olmamýz ne kadar dikkat çekici" dedi.
Genlere iliþkin elde ettikleri verilerden yola çýkan araþtýrmacýlar ayrýca kiþilerin ileride birbirlerine
eþit derecede güvenen arkadaþlar olup olmayacaðýný
tahmin etmede kullanýlabilecek bir genetik "arkadaþlýk puanlama" sistemi geliþtirdiklerini belirtti.
Araþtýrmacýlar, bilim adamlarýnýn daha önce de
kiþilerin ileride obezite sorunuyla karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný tahmin etmek amacýyla benzer bir
genetik puanlama sisteminden yararlandýklarýný ifade etti.
Özellikle koku alma duyusunu denetleyen
genler benzer
Arkadaþlar arasýndaki genetik benzerliklerin,
hangi gen kümeleri üzerinde yoðunlaþtýðýný da ortaya çýkaran araþtýrmacýlar, bu benzerliklerin özellikle
koku alma duyusuyla baðlantýlý genlerde olduðunu
tespit etti.
Araþtýrmalar, buna karþýlýk baðýþýklýk sistemini
denetleyen genlerin arkadaþlar arasýnda çok farklý
olduðunu belirlediklerini kaydetti. Uzmanlara göre,
bu bulgular, karý kocalar arasýnda baðýþýklýk sistemine iliþkin son zamanlarda yapýlan bir bilimsel çalýþmanýn sonuçlarýný destekler nitelikte bulunuyor.(AA)
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün,
saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen
gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn
ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan
on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait
olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir
örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/07/2014
l.Ýhale Tarihi
: 21/08/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý.
2.Ýhale Tarihi
: 05/09/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý.
Ýhale Yeri
: ÝSKÝLÝP BELEDÝYE OTOPARKI (BAHABEY MH. TAHIL PAZARI SK. N:23)
No
Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Deðeri TL.
1
26.000,00
1
%1
19 TA239 Plakalý , 2006 Model , Marka , MC CORMICK
Marka, C 85 4-MAX CAB. Tipli , LMFCY30181 Þasi Nolu,
Yakýt Tipi Dizel , Motor Hacmi 4400 cm3, Arka hidrolik ve
çeki demiri bulunmayan, kabin kapýsý, arka camý ve ön kaporta
aksamý olmayan, arka tekerlekleri %85 ön tekerlekleri %70
oranýnda yýpranmýþ, anahtarý olmadýðýndan hali hazýrda çalýþma
imkaný olmayan TRAKTÖR
(ÝÝKm.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 750) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
SAYILARLA ÇORUM (3)
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan
2014 yýlý Haziran ayý istatistiklerine göre Çorum’un ülke ve bölge illeri arasýndaki yerini ortaya koyan istatistikler þöyle:
Ramazan denilince akla ilk
gelen elbette oruçtur.
Bilindiði gibi Yüce Dinimizin gereklerini yerine getirmenin
insanýn ruh ve beden saðlýðýna
birçok faydalarý bulunmaktadýr.
Oruç da ibadetler içinde insan bedenine olumlu etkileri ile ilk sýralarda yer almaktadýr. Bireysel
faydalarýnýn yanýnda toplumsal
olarak da orucun faydalarý sayýsýzdýr.
Peki orucun faydalarý nedir?
Dr.Mehmet
Fatih FÝÞENK
Çorum Tabip Odasý Delegesi
Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM
e-mail: [email protected]
nin oluþmasýnýn sebebi budur.
Oruçlu iken sindirim sistemi daha
az çalýþtýðýndan kanýn büyük kýsmý
sinir sistemine yani beyne iletilir.
10 ay yoðun bir mesai ile geçmiþ
olan sindirim sistemini dinlenmeye alýr.
5) Oruç kalp damar sisteminin dostudur. Kalbi ve damarlarý
dinlendirir. Vücuttaki fazla suyun
atýlarak ödemin azalmasýna tansiyonun düþmesini saðlayarak damar duvarlarýndaki basýncýn azalmasýna yardýmcý olur. (Kronik hastalýklarý olmayan düzenli ilaç kullanmasý gerekmeyen insanlarda)
6) Oruç bir takým kötü alýþkanlýklardan kurtulmak için çok
büyük bir fýrsattýr. Günümüzde toplumun en büyük sorunlarýndan
birisi de madde baðýmlýlýðýdýr. Özellikle uzun yaz günlerinde tutulan oruçlarla yaklaþýk 17 saat sigarayý býrakmayý baþarabilen bir tiryaki rahatlýkla sigarayý býrakabileceðini kendi iradesine ispatlamýþ
olur.
7) Oruç kiþinin psikolojisini de çok olumlu olarak etkilemektedir. Oruç tutan bir insan sahip olduðu nimetlerin farkýna varýr.
Hep daha fazlasýný isteyen nefsine tam anlamý ile bir mesaj göndererek elindekilere þükretmesi gerektiðini adeta haykýrýr. Açlýk susuzluk yokluk nedir iliklerinde hisseder. Yeri geldiðinde 1 saat açlýða dayanamayan iradesinin aslýnda ne kadar güçlü olduðunun farkýna varýr.
8) Toplumsal boyutu ile de oruç çok önemlidir . Ramazan aylarý ve mubarek günler olarak kabul edilen günlerde suç oranlarý
düþmekte, büyük þehirlerde taþýt trafiði bile azalmaktadýr.Bununla
beraber ''tok açýn halinden anlamaz'' sözü ile dile getirilen sosyal sýnýf ayrýmcýlýðý oruç ile ortadan kaldýrýlmaktadýr.Oruç kiþinin empati yeteneðini geliþtiren bir unsurdur
Faydalarý saymakla bitmeyen oruçlarýn tutulduðu mubarek
Ramazan Ayýnýzý ve þimdiden Ramazan Bayramýnýzý kutlarým.
Baþta Filistin Gazze, Suriye ve Doðu Türkistan'da akan Müslüman
kanlarýnýn dinmesini Yüce Allah'tan dilerim.
Bir Nefes Sihhat
Oruç tut sýhhat bul 2
Orucun faydalarýna geçmeden önce þunu belirtmek isterim
ki özellikle uzun ve sýcak yaz günlerine denk gelen oruç farzýný yerine getirecek olanlarýn ciddi bir saðlýk problemi olmamasý gerekmektedir. Zira kolaylýklar dini olan Ýslamiyet'te de oruç tutacak kiþilerde aranan ilk þart saðlýðýn elveriþli olmasýdýr. Detaylý bilgi için
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn fetvalarýna bakýlabilir. (www.diyanet.gov.tr)
Saðlýk yönünden bir problemi olmayanlara Orucun sayýsýz
faydalarý vardýr.
Ýþte bunlardan bazýlarý..
1) Az yemek insanýn ömrünü uzatýr. Bilindiði gibi günümüzün en büyük saðlýk problemlerinden birisi dengesiz beslenmeye
baðlý olan en az kanser kadar tehlikeli (obezite gibi) hastalýklardýr.
Baþlý baþýna hastalýk olan bu rahatsýzlýklar bir çok hastalýðýn da öncüsüdür. (Obeziteye baðlý geliþen Þeker Hastalýðý Yüksek Tansiyon
Hastalýðý Kalp Yetmezliði Cinsel Güç kaybý vb.)
2) Oruç en güzel detoks (zehirden arýnma) yöntemidir, vücudu toksinlerden (zehirli maddelerden) arýndýrýr.
3) Oruç vücudun yað yakýmýný hýzlandýrýr ilaçlarla düþürülen
kolesterol deðerini normal sýnýrlara düþürür. Fazla kiloya yol açan
depo halindeki yaðlarýn yakýlmasýný saðlar.
4) Yemek yediðimizde vücut kanýn büyük bir kýsmýný sindirim sistemine gönderir. Yemek yedikten 25-30 dk sonra uyku hali-
Köyün imamý rahmetli Ahmet
Hoca her sene ramazan öncesi rutin
olarak okuduðu hutbesine ''Recep,
Milli Eðitim Müdürlüðü
þaban derken geldi ramazan' diye
Sivil Savunma Uzmaný
baþlayýp akabinde bu manevi ayýn
nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda
tavsiyeler sýralardý. Müslüman
toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle
ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý
nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Lisani haliyle; 'Sen bir günlük açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan,
ölmemek için ot yiyen, fare yemek
için fetva isteyen insanlar var. Sakýn
ola onlarý unutma, yardým elini uzat.
Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir
fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma
kapasitesine göre tesir eder.
Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile
tanýþtý. Dolayýsýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin
doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir
koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde
aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu.
Mahir ODABAÞI
Köylerde eski
Ramazanlar
Hatýrladýðým kadarýyla 35- 40 sene önceki ramazanlar yine böyle yaz
aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk
gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren
alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu
arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca
bir nebze rahatlýk geldi.
Köylerde ramazan denilince öncelikle Kuran okumasýný bilenlerin
camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer
almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan
gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti
vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi
çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli
tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur
hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi.
Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz
çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam
olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla… Sonra gece
sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn
altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin.
Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi.
Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin daha doðrusu dedikodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý
çörek yedi onun övünmesi yapýlýrdý.
Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni
(Sürecek)
17
bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi.
Tabi çocuklar da babalarýnýn gelmesini
dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn
kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda
þimdiki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa
giyer çýkarýrdý…
Bayrama birkaç gün kala evlerin
duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði
yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes
mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna
Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan
namazýn ardýndan cami önünde toplu
bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya
direk evine gider veya küs olduðu
kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn
ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda
yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu
arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý.
Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin
gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý…
Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý
makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor…
Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor…
Salatayý robot hallediyor… Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte
buzdolabýnda saklý geçen haftadan… Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý
mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným… Anladýk, hey þey hazýr. O
halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur için de sabýr lazým… Sabýr için de
geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým… Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden eccük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek
lazým… Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným….
Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her
þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin
sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn
sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz… Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa
ederken hata edebilirler…' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam
edelim mi, ne dersiniz?
(yazarýn yazýlarýný eleþtirmek serbest: 536 568 1141)
*
ÝFTARA DAVET
Yine bir iftar vakti,
Sizin evde hareket,
Bizim evde sükûnet
Kara kedim de olmazsa,
Kiminle edeceðim sohbet
Mübarek gün ne olacak sanki,
Çorbaya bir tas su ilave et
Beni de sofrana davet et
Sahura kadar kalacak deðilim ya,
Teravihe kadar ederiz biraz sohbet
Ne dersin he…
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
18 PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
Yeni logo resmileþti
www.corumhakimiyet.net
Çorum Belediyespor ile çalýþmalarýn dün sabahki bölümüne katýlan gençler bir arada
Gençler Ýncedal’ýn gözüne
girmeye çalýþacak
Çorum Belediyespor’un dün baþlayan ye-
ni sezon hazýrlýklarýnýn
ilk etabýna Teknik Di-
GOP Enver
Þen’e teslim
Çorum
Belediyespor’un
grubunda mücadele
edecek olan
Gaziosmanpaþaspor,
Teknik Direktör
Sorununu geçtiðimiz
sezon baþýnda
Tepecikspor’da görev
yapan ve beþinci hafta
takýmdan ayrýlan Teknik
Direktör Enver Þen ile
çözdü.
Kulüp Baþkaný
Seyit Ateþ ile bir araya
gelen Enver Þen,
kendisini 1 Yýllýðýna
imzayý atarak resmen
göreve baþlamýþ oldu.
Teknik Direktör Enver
Þen, Kaleci
Antrenörlüðüne ise uzun
yýllar Tepecikspor’da
görev yapan Ýhsan Þen
ve yardýmcýsý Alper
Hocayý alarak ekibini
oluþturmuþ oldu.
Gaziosmanpaþaspor’a
futbolculuk ve
Antrenörlük deneyimi
olan genç çalýþtýrýcý, eski
kulübünde baþarýlý olup
takýmý yeniden 2. Lige
çýkarmak için
çalýþmalarýna baþladý.
rektör Yavuz Ýncedal’ýn
görmesi için genç isimlerde dahil edildi.
Genel Kaptan Hamit Iþýk, Çorum’da yapacaklarý ilk etap çalýþmalarýna kendi alt yapýlarýndan Murat Çaðlar,
Berat Çember ve Yunus
Emre Engin ile Ulukavakspor’dan Resul Batuhan Yýldýrým ve Sefa
Fýndýk, Samsun Telekomspor takýmýndan
Emrah Þen ile Ankaragücü A2 takýmýndan
Özgür Kayabaþý’nýn katýlacaðýný söyledi.
Iþýk, bu futbolularla ilgili çalýþmalar sonunda Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal’ýn vereceðii ve yeterli görülenlerin Nevþehir kampý
kadrosuna dahil edileceðini söyledi. Dün sabahki çalýþmaya memleketinden gelmeyen Resul
Batahun Yýldýrým katýlmadý.
Harun AKKAYA
‘Sorumluluðumuzun
farkýndayýz’
Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan, Isparta-Davraz kampýnda yaptýðý deðerlendirmede; “Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Tatil bile yapmadýk. Kentin bizden beklentilerinin farkýndayýz”
dedi.
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, Isparta-Davraz
kampý öncesi Çaðdaþ’a konuþtu. Transfer döneminde
dikkatli olduklarýný belirten
Kýrmýzý-Beyazlý
ekibin
Teknik Direktörü Þahan:
“Ligin bitimiyle yönetimle
anlaþtýðýmýz gibi transfer
çalýþmalarýna erken baþladýk. Ýyi futbolcularý bünyemize katmak
için tatil bile yapmadýk. Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Biz inandýðýmýz futbolcularla yola çýkacaðýz. Alternatif futbolcularý da Batmanlý futbolculardan
oluþturmak için gerekeni yapýyoruz. Batmanlý futbolcu da bu takýmda oynamalý.
Bunun için kampa davet ettiðimiz genç
futbolcular var” dedi.
Takýmda kaleci, sað kanat ve bir
stopere ihtiyaç duyduklarýný
da ifade Kýrmýzý-Beyazlý
ekibin teknik patronu Þahan, þöyle devam etti:
“Transfer yaparken ince
eleyip sýk dokuyoruz. Gerek kulübün bütçesi gerekse
de takýmýn ahengine uyacak
futbolcularý transfer ediyoruz. Transferde dengeye de
dikkat ediyoruz. Genç, koþan ve mücadele eden futbolcularla lige iyi baþlamak
için iki ayrý kamp programýmýz var. Ýlk
kampýmýzda 1-2 hazýrlýk maçý yapýp takýmýmýzýn durumunu da gözden geçireceðiz. Bazý futbolcularla görüþmelerimiz
devam ediyor. Transfer yaparken zorlanýyoruz. Çünkü seçici olan biziz’ dedi.
Hurþit BOZKURT
Çorum Belediyespor’un amblemi ve renkleri resmen deðiþti. Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, bir aylýk bir çalýþma ve görüþme sonunda
kulübün logosunun Federasyon yönetiminin onayýndan
çýkarak resmileþtiðini söyledi.
Özbayram, geçen sezon Federasyon’dan özel izin
alarak kullandýklarý kýrmýzý siyah rengi son olarak yaýpýlan Genel Kurul’da tüzük deðiþikliði yapýlarak resmen
deðiþtirdiklerini belirterek ‘ Çorum ve Futbol kelimeleri bir araya gelince hiç kuþkusuz Çorum ile özdeþleþmiþ
olan Kýrmýzý-Siyah renkler ilk olarak akla gelir. Bu nedenle ilimizin tek profesyonel takýmýna sahip bir kulüp
olarak ilimizi profesyonel liglerde temsil ederken ilimizle özdeþleþen renk ve sembollerinde yaþatýlmasý gerektiði bunun bir sorumluluk olduðu düþüncesiyle 20132014 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonundan (T.F.F.) alýnan özel izinlerle formalarýmýzda kýrmýzý-siyah renkleri kullandýk.
Ancak, artýk kýrmýzýsiyah renklerin resmileþmesi ve bu renklere uygun
logonun yapýlmasý gerekiyordu. Genel Kurulumuzda deðiþen ve Ýl Dernekler
Müdürlüðünce onaylanan
tüzüðümüzde yer alan renklerimize uygun yeni logo tasarýmýmýz yapýlarak onaylanmak üzere
Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilmiþtir. Baþvurudan hemen sonra TFF Hukuk Kurulunca yapýlan incelemede yeni logomuzda bazý deðiþiklikler yapýlmasý istenmiþ, TFF Hukuk Kurulu talepleri doðrultusunda yeni logomuz tadil edilerek yeniden TFF' na gönderilmiþtir. Ýkinci kez gönderilen yeni logomuz TFF Hukuk Kurulunca kabul edilerek TFF Yönetim Kurulunun onayýna sunulmuþtur. 15.07.2014 Pazartesi günü toplanan
TFF Yönetim Kurulu yeni renk ve logomuzu onaylamýþ
ve 16.07.2014 tarihi itibariyle resmileþtirmiþtir.
Bu baðlamda, yaklaþýk 1 aydýr federasyon nezdinde sürdürülen giriþimler sonucunda resmi olarak onaylanan yeni renklerimiz ile logomuzun ilimize ve takýmýmýza, hayýrlý olmasýný ve uður getirmesini dileriz’ dedi.
Özgür ARZOÐLU
11’de oynayacak ve takýmýmýza güç
katacak futbolculardýr. Darýca
Gençlerbirliði taraftarlarýna keyif
verecek bir takým izlettirmeyi hedefliyoruz ‘’ dedi. Teknik ekiple yeniden yola devam kararý almalarý
hakkýnda açýklamalarda bulunan
Recep Yýlmaz, Teknik Direktörümüz Özgür Vurur ve Sportif Direktörümüz Ýlter Kasap kendilerini kanýtlamýþ ve gittikleri her kulüpte
þampiyonluk baþarýsýný göstermiþ
Çorum Belediyespor’un dün sabah
Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý sezonun
ilk antrenmanýna yöneticiler büyük ilgi
gösterdiler. Antrenmaný Baþkan Zeki
Gül, Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü
Mustafa Özbayram, Finansal ve Ýdari Ýþler As Baþkaný Fatih Özcan ve Genel
Kaptan Hamit Iþýk ile Çorum Belediyesi
Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý’da izledi.
Çalýþmanýn son bölümünde Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal, Baþkan ve yöneticilerin bulunduðu bölüme gelerek onlanra kýsa bir görüþme yaptý.
Çorum Belediyespor’dan kontenjan nedeniyle ayrýlan kaleci Çaðrýcan
Tanrýbilir Gölcükspor ile resmi sözleþmeyi imzaladý.
Yeni sezon kontenjaný kalede kullanmak istemeyen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn isteði doðrultusunda kýrmýzý siyahlý takýmla yollarýný ayýran Çaðrýcan Tanrýbilir daha önce prensip anlaþ-
masýna vardýðý Gölcükspor ile Belediyespor’un istediði bonservis ücretini
ödedikten sonra resmi imzayý attý. Ýmza
töreninde konuþan Çaðrý Can Tanrýbilir,“Gölcükspor benim baþarýlý bulduðum bir kulüp. Bu güzide kulübe layýk
olmak için çok çalýþacaðým.Oyuncu arkadaþlarýmla lige konsantre olarak þampiyon olmak istiyoruz.Gölcükspor taraftarýný mahçup etmeyeceðim.”dedi.
Çaðrýcan Gölcük’le imzaladý
Sebatspor çalýþýyor
Sebat, yeni sezon hazýrlýklarýný kendi tesislerinde
teknik patron Ayhan Alemdaroðlu nezaretinde aralýksýz
bir þekilde sürdürüyor. 28 kiþilik sporcu kadrosu ile yeni sezona hazýrlanan Bordo-Beyazlýlar’da çalýþmalar
büyük neþe içinde geçiyor. Baþkan Zeki Öztürk, iyi bir
kadro oluþturduklarýna inandýðýný söyledi.
Öztürk, “Ýyi bir kadro oluþturduðumuzu düþünüyoruz. Yine teknik heyetin bize verdiði rapor doðrultusunda eksiklik görülen mevkilere oyuncu arayýþlarýmýz sürüyor. Takýmýmýz iyi bir uyum için de çalýþmalarýný sürdürüyor.
TFF’den seyircisiz
oynamaya yeni
ceza sistemi
Türk futbolunda büyük bir devrim niteliðinde olan yeni ceza yönetmeliði dün TFF’nin resmi
sitesinde yayýnlanarak
yürürlüðe girdi.
Artýk küfür edildiði
zaman sadece küfüre katýlan tribün kapatýlacak.
Böylece sadece bir grubun yaptýðý hata nedeniyle tüm taraftarlarýn ve o
kulübün ceza almasýnýn
önüne geçilmiþ olacak.
Küfürlü tezahürata
katýlan her tribün kapatýlacak. 2 tribün küfüre katýlýrsa o 2 tribün 4 tribün
birden katýlýrsa tüm stat
kapatýlacak. Yani bu cezada tek bir tribün kapatma deðil, küfüre katýlan
Darýca transferi bitirdi
Transfer sezonunda tam 10
futbolcuyu renklerine baðlayan Darýca Gençlerbirliði, önceki gün Karabükspor’dan Ceyhun Yazar’ý kadrosuna katarak transferi noktaladý.
Yeni sezona þampiyonluk parolasýyla çýkan ve transferlerini de buna
göre yapan Darýca Gençlerbirliði
yönetimi, gelecek sezondan umutlu. Darýca Gençlerbirliði Futbol Þube Sorumlusu Recep Yýlmaz, baþarýyý yakalayabilmek için yönetim
olarak ellerinden geleni yaptýklarýný
belirterek camiaya umut dolu mesajlar gönderdi.
Geçen sezon teknik kadroda
ýsrarcý olmalarýnýn hata olduðunu
kabul edece Recep Yýlmaz, bu yýl
ince eleyip sýk dokuyacaklarýnýn
mesajýný verdi. Geçmiþi konuþmanýn bir anlamý olmadýðýný dile getiren Yýlmaz, ‘’Baþarýya odaklý bir takým kurmaya çalýþýyoruz. Transferlerimizin hepsi direkt olarak ilk
Ýlk antrenmana yönetici ilgisi
kiþilerdir.
Darýca Gençlerbirliði yönetimi olarak, teknik ekibimize güvenimiz tamdýr ‘’ diyerek teknik ekibi
olan desteðini dile getirdi.
Transferler hakkýnda konuþan
Yýlmaz, teknik ekibin yönetim kuruluna vermiþ olduðu rapor doðrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek yönetim ve teknik ekip arasýnda baþarýlý iletiþim süreci yaþandýðýný söyledi. Yýlmaz: ‘’Teknik ekibimizin bize önermiþ olduðu futbolcularý masaya yatýrýp araþtýrdýk. Kulübümüze katký saðlayacaðýný düþündüðümüz tüm futbolcularý kadromuza kattýk ‘’ dedi. Karabükspor’dan transfer dilen Ceyhun Yazar’la ilgili konuþan Yýlmaz, ‘’Ceyhun gerçekten çok yetenekli ve baþarýlý bir futbolcu. Göstereceði performansla takýmýmýza önemli bir
katký saðlayacaðýna inanýyorum ‘’
dedi.
Tribün kapatýlacak
her tribünün kapatýlmasý
gündeme gelecek.
En büyük sorunlardan biri de ev sahibi takýmlar ile birlikte misafir
takým taraftarlarýnýn da
cezalandýrýlmasýydý. Yeni
yönetmeliðe göre misafir
takým taraftarý ev sahibinin tüm tribünleri kapatýlmýþ olsa bile kendilerine
ayrýlan yüzde 5’lik tribü-
Çaðrýcan Tanrýbilir Gölcükspor ile iki yýllýk resmi sözleþmeyi imzalarken
ne gelip takýmlarýný destekleyebilecekler.
Hayýr…Deplasmanda edilen küfür ayrý iç sahada edilen küfür ayrý deðerlendirilecek. Yani iç
sahada edilen küfürde ilk
üç uygulamada para cezasý verilirken 4. Uygulamada tribün kapama cezasý haline gelecek. Deplasmanda edilen küfürler
de ayrý deðerlendirilecek.
Deplasmanda edilen 4.
Küfür sonunda o takýmýn
bir deplasman maçýna taraftar götürmesi yasaklanacak.
TFF yeni bir uygulama getirdi. Bir tribünün
yüzde 10’u 1 saniye bile
küfür etse o tribün kapanacak. Ancak yeni uygulama ile eðer o tribündeki
diðer taraftarlar küfürün
sona ermesi için mücadele edip o küfürleri ýslýklýyorlarsa ya da tepki gösteriyorsa o grubun kötü
niyetli olduðuna hükmedilip o takýma ceza verilmeyecek. Bu da o tribündeki iyi niyetli taraftarlarýn maðduriyetinin önüne
geçilmesi anlamýna gelecek.
Zonguldak’ta ‘PARA’ krizi
6 yýl aradan sonra 3. Lig'de mücadele etmeye hazýrlanan Zonguldak Kömürspor'da ekonomik kriz patlak
verdi. Kulübün hiçbir yerden gelirinin olmamasý yönetimin elini kolunu baðlýyor.
Baþkan Süleyman Caner, kulübe acil kaynak girdisi saðlamak için alternatif çözüm arayýþýnda... Destek
konusunda þehrin duyarsýz kalmasý Baþkan'a hayal kýrýklýðý yaþatýyor.
Süleyman Caner: “Bu takým þehrin takýmý. Biz 7
yýldýr ne için uðraþýyorduk. Profesyonel lige çýkmak için
çaba vermiyor muyduk? Ee, profesyonel lige çýktýk, bu
sefer herkes kenara çekildi. Böyle mi olacaktý?” sözleriyle transfer döneminde kendilerini yalnýz býrakanlara
sitem etti.
3. Lig'in yeni takýmý Zonguldak Kömürspor, ekonomik kriz nedeniyle transferde yavaþ ilerliyor. Kulübün sabit gelirinin olmamasý, krizin en büyük faktörü.
Baþkan Süleyman Caner, krizi çözmek için sürekli arayýþ içinde. Telefonunu bir an olsun elinden düþürmeyen
Baþkan, ekonomik destek
konusunda yeni alternatifler üretmenin peþinde.
Baþkan, en çok da
þehrin duyarsýzlýðýndan rahatsýz. Esnaf, iþadamlarý,
sivil toplum örgütleri ve siyasetçilerin kulübe yeteri
kadar destek olmadýðýndan
dert yanan Baþkan, þehre 7
yýl aradan sonra profesyonel ligi getirmelerine raðmen bekledikleri desteði
þuana kadar görememek-
ten þikayetçi.x
7 Eylül’de baþlayacak 3. Lig'de üst sýralara oynayacak takým kurmak isteyen fakat þuana kadar iç transferde 9, dýþ transferde 4 olmak üzere 13 futbolcuyla anlaþma saðlayan Zonguldak Kömürspor yönetimi, ekonomik krizi çözüme kavuþturur kavuþturmaz gündemindeki futbolcularý bir bir þehre çaðýracak. Fakat kulüp kasasýna nakit para girdisinin olmamasý yönetimin bu konuda þimdilik adým atmasýný engelliyor.
Baþkan, ekonomik sýkýntýyý aþmak için destek arayýþlarýný hýzlandýrdý. Elinden telefonunu bir an olsun düþürmeyen Caner, yoðun telefon trafiðiyle ekonomik
kaynak üretmeye çalýþýyor
Baþkan Caner, 7 yýl aradan sonra þehre profesyonel ligi armaðan etmelerine raðmen bekledikleri desteði
göremediklerini belirterek, "Bu takýmý profesyonel lige
çýkarmak için 7 yýlda onca para, onca emek harcandý.
Yeri geldi gözümüze uyku girmedi. Gecemiz gündüz,
gündüzümüz gece oldu. Hepsi ne içindi, Zonguldak'a
profesyonel ligi getirmek
içindi. Bu süreçte yanýmýzda olanlarýn çoðu profesyonel lige çýkýnca bir kenara çekildi. Ne yani 3. Lig'e
çýkýnca iþ bitti mi? Asýl iþimiz þimdi baþlýyor. Bu takýmý ligde tutmak, üst sýralara oynatmak zorundayýz.
Bu takým benim deðil, þehrin takýmý. O halde þehir de
esnafýyla, iþadamýyla, sivil
toplum örgütleriyle, siyasetçisiyle takýmýna sahip
çýkmalý." dedi.
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:1983)
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
* Elektrik Teknisyenleri,
* CNC Operatörleri,
* Meydancýlar.
BAYAN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Ofis-Büro ve asistanlýk hizmetleri için
görevlendirilmek üzere en az lise mezunu
bayan elemanlar alýnacaktýr.
ve
Daðýtým Personeli
Aranýyor
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
(Ç.HAK:1602)
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
Müracaat: 0 533 424 57 71
YÝTÝK
Ýlker KILIÇ
Saadettin oðlu 1996
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:1986)
(Ç.HAK:1945)
(Ç.HAK:1973)
Ilýca’da Bað
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
0 364 254 92 55
0 507 578 16 26
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Organize’de yeni açýlacak olan tesisimizde
çalýþtýrýlmak üzere,
* Yönetici Asistaný (Sekreter), * Muhasebe elemaný,
* Satýnalma Uzmaný, * CNC Operatörü, * Kaynakcý,
* Taþlamacý elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Çorum 75. Yýl
Cumhuriyet Anadolu
Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:1955)
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Ücret dolgundur.
0 532 265 30 26
DEVREN SATILIK
LOKANTA
Sanayi’de il deðiþikliði nedeniyle
DEVREN SATILIK LOKANTA.
Mür. Tel: 0 543 747 44 51
Adres: Küçük Sanayi Cad. No: 1/6
(Total Benzinlik Ýçi)
Çorum Teknik Çelik Döküm
Adres: Yeniyol Mah. 14. Gazi Sok. 7/A ÇORUM
GSM: 0 532 773 25 83
Elemanlar Aranýyor
Yeni açýlacak olan JFC Store Erkek Giyim
Maðazamýza çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1967)
(Ç.HAK:1982)
YÝTÝK
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Arkadaþlarý
Motor Elektrik Usta ve Çalýþma
Arýyoruz
Kalfalarý alýnacaktýr
Küçük Sanayi Sitesindeki atölyemizde
çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli deneyimli
KAYNAKCI-TORNACI elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1990)
(Ç.HAK:1988)
Ahçýlarda Hz. Ali Cami’nin
karþýsýnda 1650 m2 içerisinde
suyu, elektriði, keliði olan bakýmlý
bað sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 553 591 60 42
ELEMANLAR ARANIYOR Satýlýk Orta
KAYNAKCI TORNACI
ELEMANLAR
ARANIYOR
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Emine Hatun BOZKUÞ
Metin kýzý 1995 Çorum
Doðumlu
Melikgazi mevkii Bahçelievler
Mah. 2+1 85 m2 sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 541 234 44 97
Sahibinden Satýlýk
Bakýmlý Bað
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz
iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:1918)
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
ACÝL SATILIK
DAÝRE
(Ç.HAK:1936)
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
STS
baþvurularý
Yurt dýþý yükseköðretim diplomalarý denkliði için
Seviye Tespit Sýnavý (STS)
sonbahar dönemi baþvurularý
baþladý.
Yurt dýþýndaki yükseköðretim
kurumlarýndan
alýnmýþ ön lisans, lisans ve
yüksek lisans diplomalarýnýn
denklik iþlemlerinde uyulacak usul ve esaslarý belirleyen "Yurtdýþý Yükseköðretim
Diplomalarý Denklik Yönetmeliði" ile Yükseköðretim
Genel Kurulu'nun kararý uyarýnca ÖSYM tarafýndan dis
hekimliði ve týp doktorluðu
alanýnda gerçekleþtirilecek
STS 14 Eylül'de yapýlacak.
Sýnavlara baþvurular bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar gerçekleþtirilecek.
Adaylar, bu sýnavlara
ait kýlavuz ile aday baþvuru
formuna baþvuru tarihleri
içinde
ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun daðýtýmý yapýlmayacak.
Kýlavuzlarda; baþvuru, sýnav,
deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Sýnava
baþvuracak adaylarýn ilgili
kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(AA)
0 532 777 56 75
Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda
ana yola cepheli dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 545 555 00 55
(Ç.HAK:1971)
Mür. Tel:
Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi’nde
Tel: 0 535 490 81 65
Satýlýk
Dükkan
Maðaza Müdürü (Bay)
Konusunda tecrübeli
Kasiyer (Bay)
Satýþ Elemaný (Bay)
Mür. Tel: 0 532 662 26 08
ELEMAN ARANIYOR
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 ÞUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:1943)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
DEVREN SATILIK
CÝROSU YÜKSEK
ÝNTERNET KAFE
(Ç.HAK:1976)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
1- 3862 ada, 4 parsel, 2200 m2
2- 3862 ada, 5 parsel, 2500 m2
3- 3868 adanýn 1’den 18’e kadar olan parselleri
4- 3872 adanýn 1-2-3-16-17-18 parselleri
5- 3878 adanýn 1-2-3 parselleri
6- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 29 parsel 1450 m2 bað
7- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 31 parsel 1000 m2 bað
(Ç.HAK:1866)
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
(Ç.HAK:1972)
(Ç.HAK:1992)
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:1583)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
[email protected]
Müracaatlarýn Karakeçili Mah.
Azap Ahmet Sok. No:23 ÇORUM
adresimize yapýlmasý rica olunur.
* Çýraklar alýnacaktýr.
SATILIK
DEÐERLÝ
ARSALAR
ÇÝÐDEM
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
K.S.S. SANAYÝ CAD. NO:106 MERKEZ
ÇORUM/TÜRKÝYE
TEL : +90 0.364 234 91 22
FAKS: +90 0.364 234 91 24
(Ç.HAK:1966)
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
* Deneyimli Muhasebe elemaný,
* Ziraat Mühendisi,
* Bilgi iþlem elemaný alýnacaktýr.
KAYNAKÇI USTALARI ve TORNA
USTASI ALINACAKTIR.
(Ç.HAK:1984)
(Ç.HAK:1991)
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere;
FÝRMAMIZDA;
* ÝÞÝNE ÖNEM VEREN ÖZEN GÖSTEREN,
* EKÝP ÇALIÞMASINA UYUMLU,
* MESLEÐÝNDE DENEYÝMLÝ,
* ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN,
Gerekli þartlar;
Adres:Yazýçarþý mevkii Özel Çorum Sürücü
Kursu
Tel:0 364 226 73 93-226 66 76
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
ELEMANLAR
ARANIYOR
(Ç.HAK:1980)
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
19
‘Ýyi olmak için iyi çalýþmak gerek’
Kadrolarýnýn iyi
olduðunu bunun
içine 2-3 tane daha
kaliteli isim
kattýklarý anda
grupta üst sýralara
oynayan bir takým
olacaklarýný
belirten Çorum
Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal,
camiadan
isteklerinin ve
sabýr ve destek
olduðunu söyledi.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, iyi takým olmak
için iyi çalýþmak zorunda olduklarýný
belirterek, sezon baþý çalýþmalarýnýn
çok önemli olduðunu ve bu dönemi en
güzel þekilde geçirmek amacýnda olduklarýný söyledi.
Dün sabah saatlerinde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan sezonun ilk antrenmaný öncesinde ilk deðerlendirmesini yapan Ýncedal, iyi bir takým olduklarýný ve iyi iþler yapmak zorunda olduklarýný bildiklerini bunun içinde çok
çalýþmalarý gerektiðini söyledi.
Çorum’da baþarýlý olmak için yeterli potansiyelin olduðunu gördüðünü
hedeflerinin bu potansiyeli en üstlere
çýkarmak olduðunu belirten Ýncedal,
‘Futbol bir takým oyunu ve iyi bir takým olmadýðýmýz sürece baþarýlý olmamýz mümkün deðil. Kadromuza 2-3
takviye daha yaparak lig kadromuzu
þekillendireceðiz. Bu takviyelerle birlikte ligde üst sýralarý zorlayan bir takým olacaðýmýza inanýyorum,
Þampiyona bayraðý Hitit’de
2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý Bayraðý Çorum’da Macaristan’ýn Pecs þehrinde gerçekleþtirilen Üniversitelerarasý
Dünya Güreþ Þampiyonasý (WUC - 2014) sonrasýnda Üniversitemiz
heyeti þampiyona bayraðýný teslim aldý.
Her iki yýlda bir organize edilen ve FISU’nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan bir organizasyon olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn 11.’si Macaristan’da 50’nin
üzerinde üniversiteden 500’e yakýn sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþ olup, 2016 yýlýnda Üniversitemizde düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn bayraðý, Macaristan’da sona
eren þampiyona sonrasýnda düzenlenen törenle Üniversitemiz heyetine
teslim edildi.
2014 Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda incelemelerde bulunmak
üzere Macaristan’a giden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreter Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan,
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Gümüþdað, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kartal,
Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker, Öðr. Gör. Aydoðan Soygüden ve Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker’den oluþan Üniversitemiz heyeti, Macaristan’da düzenlenen þampiyonada sonrasýnda bayraðýný teslim aldýlar.
PERÞEMBE 17 TEMMUZ 2014
Bizim bu noktada iki isteðimiz
var birisi sabýr diðeri destek. Futbol takýmlarý geniþ bir ailedir. Bu ailede yönetim, teknik heyet, futbolcular, basýn
ve tabiki olmazsa olmaz olan taraftarlarýmýz. Baþarmak için en önemli olan
bu ögelerin bir aile gibi hareket etmesi
ve birlikte olmasý. Takým ne kadar destek görürse baþarý o kadar artacaktýr’
Belediyespor ilk çalýþmayý yaptý
Çorum Belediyespor sezon hazýrlýklarýna dün sabah ve akþam yaptýðý iki çalýþma ile start verdi. Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde sabah saat 09.45’e
Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana mevcut
kadrodaki tüm futbolcularla birlikte üçü Belediyespor
alt yapýsýndan biriside Ulukavakspor’dan dört genç katýldý.
Daha sonra antrenörler gözetiminde ýsýnma hareketleri yapan Çorum Belediyespor sezonun ilk çalýþmasýný gruplar ve tek olarak yapýlan koþularla tamamladý.
Kýrmýzý Siyahlýlar bu çalýþmanýn ardýndan lojman-
Masör Ali Akýnalp alt
yapýda görev yapacak
Çorum Belediyespor Masörü Alý
Akýnalp Alt yapýda görev yapacak. Ayný
zamanda Gençlikspor’un ve milli takým
Badminton antrenörü olan Alý Akýnalp’ýn bu görevi sýrasýnda geçtiðimiz
sezon yaþanan bazý sýkýntýlar nedeniyle
Teknik Heyetin bir tercih yapmasýný istediði Ali Akýnalp, Badminton antrenörlüðünü tercih etti.
Genel Kaptan Hamit Iþýk, Ali Akýnalp’ýn tercihini Badminton antrenörlü-
ðünden yana kullandýðýný buna saygý
gösterdiklerini belirtti. Iþýk, bu yýl Akademi Liginde mücadele edecek alt yapýda Ali’nin görev yapacaðýný böylece
kendilerinden ayrýlmayacðý belirtti. Iþýk,
yeni bir masör içinde arayýþlarýnýn sürdüðünü belirtti.
Masör olarak öne çýkan isim ise
uzun yýllar Çorumspor’da baþarýyla görev yapmýþ isim Ali Köseer. Yeni masörle bugün anlaþma saðlanmasý halinde
göreve çýkmasý bekleniyor.
‘Sorunlarý kendi içimizde çözelim’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, futbolcula sorunlarýný kendi içlerinde
çözmeleri gerektiðini aksi takdirde takým olamayacaklarýný belirterek uyardý. Ýncedal, takýmda
birinci patronun Kulüp Baþkaný sahanýn patronunda kendisi olduðunu belirterek, futbolcularýn
formayý almak için mücadele etmesi gerektiðini bilmelerini istedi.
Ali Akýnalp
Erol ve Kadir rakip oluyor
Erol Topaloðlu
Kadir Teril
Çorum Belediyespor’dan ayrýlan genç
isimlerden Erol Topaloðlu Ankara Þekerspor ile
anlaþtý Kadir’in ise görüþmeleri devam ediyor.
Yeni sezon yapýlanmasýnda düþünülmeyen
isimlerden Erol Topaloðlu dün yapýlan görüþmeler sonucunda Ankara Þekerspor ile kesin anlaþtý
ve akþam saatlerinde imzayý attý.
Geçen sezon baþýnda Çimentospor’dan alýnan ancak forma verilmeyen isimlerden Kadir Teril ise Þekerspor ile gö-
da dinlendiler. Saat 17.30’da tekrar Nazmi Avluca sahasýna çýkan Çorum Belediyespor Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde aero dinamik bir çalýþma programý
yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik Direktör Ýncedal,
Çorum’da yapacaklarý çalýþmalarda fiziksel olarak istedikleri düzeye gelmeyi amaçladýklarýný belirterek futbolculardan antrenmanda performanslarýný zorlamalarýný istedi.
Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünda sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Halil ÖZTÜRK
rüþmelerini sürdürüyor.
Ýki futbolcuda anlaþmalarý halinde yeni sezonda
eski takýmlarýna karþý forma giyecekler.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal, sezonun
ilk çalýþmasý öncesinde
futbolcularla saha ortasýnda yaklaþýk 10 dakika
süren bir toplantý yaptý.
Ýncedal’ýn konuþmasýnda futbolculardan istekleri, beklentileri ve yapmalarý gerekerlen korusunda uyarýlarda bulunduðu gözlendi.
Ýncedal, futbolcularda öncelikli olarak insanlýk
potansiyeline
baktýðýný daha sonra saha performansýnýn etkili
olduðunu söylerken, takým olmak için her þeyin açýk olmasý gerektiði futbolculardan yaþanýlan sýkýntýlarý baþka
yerlerde deðil takým
içinde konuþarak çözüme kavuþturulmasý ge-
rektiði konusunda uyarýlarda bulundu.
Ýncedal, takýmda
birinci patronun kulüp
baþkaný ve yönetimin
olduðunu sahanýn teknik
patronunun ise kendisinin olduðunu belirterek,
‘Ben sahaya en iyi onbir
ve on sekizi çýkarmak
için çalýþacaðým. Bunlar
benim kararým olacak
ve bunlarýn sorgulanmasýna izin vermem. Sizler
çok çalýþacaksýnýz bizlerde hakedene formayý
vereceðiz. Bu iþi baþarmak için bu çok önemli’
dedi.
Fikstür çekimi 21 Temmuz’da
Futbol Federasyonu 2. ve 3. lig fikstür çekimi 21
Temmuz pazartesi günü çekileceðini açýkladý.
Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre 21 Temmuz pazartesi günü Ankara Marriot Otel’de yapýlacak
olan TFF Olaðan Mali Genel Kurulu’nun ardýndan baþlayacak kura çekiminde 2. ve 3. lig gruplarýnýn fikstürü
belirlenecek.
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ün pazartesi günü yapýlacak Mali Genel Kurul’a katýlacaðý ardýndan da fikstür çekiminde hazýr bulunacaðý öðrenildi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ilk antrenman öncesinde futbolcula yaptýðý toplantýda
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
13 228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content