close

Enter

Log in using OpenID

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında

embedDownload
T.C.
Resmt Gazete
ıc.unduş Taıthf: (7 TetrlnJevvel J336).7 EIdm J920
,,,.,ı
YllnııIlm •• Ve
/çiıı
• 'I
dıle •••••• ,.
t
o.ı•••••••••••• ,••
••••••••••
21 K.umı 1882
PAZAR
YORVTME VE İDARE BÖLOMt)
.
Sarı:
17l1f5
1Ia,a: U
1_ - ..,,: ıwıa
:u c ••••
MS •• GAP'L'IL
Yönetmelikler
aıs Sa)'lh
V,...
o
o......
UJUfturueu Ahıeld.ı .bi MUnIıÜeII R •••• ' 'n K_mun
n•••• 'YInIıhDeIIk
IBtMNCt pöı.1lIK
amNlllL~
Amaç
"8
Madde
1 -
HIS ııa.yı1ı 'U)'UIturı1cu :Maddelerlıı
ııgııı
bUoBUSIan 4u-ı•..
kafMM" :
Kaıı.uııwı
11• .ınaddeelne gOre çıkarılan bU Yönetnıe11k; Iw1UD kır.paıutUlıd& olup da lmaH. Ubatı,
1brac:1,.hllllA.I, devri, bulundurulmuı. 1nı1Ianı1ma1I, tedarlkl W'ÇteakU eden uyutturucu madde ve mıı.tahzarlıırd8n gerelt '8.NI.\Iz ıçın, SeRPe !l.llkmiln kelSlnle,melline
kadar a&klaıımllJt Qzere Ilmek aıııı.ma.ı. tahlıl tçl:n gllııdmıme.ı, uyılfl:unıcu madd$lll
.pb
ve !mhuı, U)-uftıırucu madde ıırnetJııln hDkmtln k•• lIılepneıslııe kadar saklan_.
tmhada hazır bUilUlacak heyetın kurulutu, Imb&nın Ille teJt1lde yapılacatı
ve t_
Ilm uııulD Ile
ııK.tNCL
VTtJt'IlURUCU
.•..,fa ••
MADlDBl
t","
Madde 2 0LLmL'Gk ve Tekel
MU1'ÜIl'bU1 HtıIkkır.da
BöL'OM'
VJIL H'OS'1'AHZAJtLAR
tııı suç
1lP'ıA.SIN1N
ZAP'l'll
oIıuIlGI':
ZAbıta ne IÖrevıenııı
lfa ~mda
memml&n, Sıı.IIlk ve &OLIYa11!'&I"4ı:m
veya J'llrevlerl geretı
Bakan1ı~
olarak;
m11fettllı ve mMUr-
leri, ıUlkllmet tablplert, -alık -.tı. tablplerl. hudut ve a.bIl1er utilk terkilAlı memıır1an 1. 1II84dede '!!etlıtDen u)'UfturUcu madde ve mu.tahııarlar ne wç e,yaauu ııapta
yet.IdI14Irler.
2'ııtClllG1o düzenleme:
Kad4e lt - .uyutturucu madde ve mUııtatı-.r1ar ile IUÇ "yuı. zaptadUıl1f1nde hır
tuı-k
dl1llenlenlr. Tutcuıaıda bll'llkte bu lIUldde ve efyalar Cıımhur:Iyet S&vcılıgına.
ı.t1tm edılır.
DGrtnU8baO~
dl1zenleDtaı. .tutaıeıtta;
LL) ZAptalıman. uyıIfturUCU madde ve ml1lta.hsarlar lle lIUÇ "yaeının
kimden,
nereden ve ne .urelle mptedum" O14UIU,
b J zaptolllnan madde ve 8fyanın cin., miktar, tUr, ııııar.ka, model. numara gfbl
beD&erlerIDden ayırmaya. yeterlt 'bIlt11nn1telÜEıerl,
cJ Zapt ~lemi sırasında aanııuı veya yüınlarıJım fıuır bııhmup bulımmadıtı.
buır 1Iu1wım\lflarııa sapt illIemine ltirU ed1p et:me4Ik1ert ve varu. IUru. •• hepıeri,
d) Ş&IIltlerle apta 'kablan yetkUilel'!D aor~ 1ıtnı1lk1ert
YuıIır ve aptı. &ı iıı.eel.eme raporu da eklenerek ııamr buhmanıa1;' tara.tıııcllul
Im.ıNur.
TııtulaD zalitm tki .uretl evrak •. eklair. iBlr .mııtl kapatılaelSk amba1aj& konur.
Sım auretl IP saptı <tUzenleyen glJrevllııtJı baIIı bulUJl~ daırede nklamr.
UyuetlU'llC'\l ınııdde ve ml1lta1ıDrlar
lIe IUIl ..,..1
bomulmayacıdt, 41lA'!Itlrilineyebaaili,r. Ayrıca bu ,.ıcDde
cıelr. IIlkUde baI1ADır ve mumIuıır. Kum 11IerIIıe rtIiIQ1m.Ur
VIIı1Ib • •••
i..... ııoıamıı •••
' •
tı
RMHI! ll182 -
S8ın: lifm
E
e1l'.CNt GAZETE
•
,
sayfa: J8
•
tıamrIaDan koıtam 1IIeı'Jne JIUULın klmliA'lJıi. t.aptedllen .nw!de ve 8I181UD,cini, mYttar
ve Im'\lftunı:ıa evrakwıı n.ulD&ı'uııll tıeurleym ııır etiket ta1tı1ır.
UQC:NOC BOLtl'M
OR.mDK ALlI.'mASI
Orı&.lc ~
rcarv.ı- ~
:
Ka44e • - IU)'QtlıruCU madde ve mllatalıaaı'lar lle -\li: e,yuıııuı evrakla birlikte Cumhuriyet S&vcıııtına tesUm1Ddeıı .aııra örnek &1ınma !şlemi gerektltuıde Cum.
!lunyel saveıııtıııea ~ıl&bUeeeA'l gibi, ön inceıeme raponı ve diler deJilleı1ıı dava açıl.
maııı 1LLInyeterll ~ı11Jm.1 haI1Dde _
ııoruttıırma eıruında
mahkemece de karar
ıı1~
.ımablllr.
"'-LO: ..--
.., •••• dıık.eYlıtı~
:
ıKadc1eG - Hazırlık ltONflurmael veya __ BOnıtttır1Jla aıreemda örnek ıı1uınıaama lcal'&ı' verUm.. llııer1ııe, C\lmhur!yet kvcl8l veya yardııncısı Jle bUnlar tarafıııdaıl
ırerek1i g5r1lldllfll ta.kdirde o yer .:bıta tt9kl1f,tWlaıı kaııu ne Itsili bır ~revl1 ve vara
.ı\CJU Tıp <Kurumu veya pol1l narkotık laboratuvar UmnııN huır bulıındunılu:.
UIfllf'f4I'tWtI mo ••••e4M IJrMlc 01_:
:Me.dde 6 - Uyu,tU1'UCUmaddeden örnek alınmııeı •• ruuıda. auç IlIYa.llDlJ1ımı.
b81aJ. buır bulUllanıar taratındaıı d1lse'Dl_
bır .tutazıa:k1&~lır ve net aj'ır1Jlı tesbıt
edUerek 8. DllIddeye glIre .dUzenleııen tutana.kl& UY'Ulturucu nuı4cle, mllatabrAr ve 8UQ
8IYUı.ıııa kartı1aItınlmaa1 yapılır.
Bu maddeler Iyice karıllırı1dıktan LIOILLLL bu. kantrmııı. altınMn, UI1.1mdeıı,yan.
larmdan ve ortuıııd&n Ilfit mUttarl.rd. ömekler alınır. Bu örneklerin eaaa maddenın
a1tellklerlnl ortaya ko~
,ekllde aIwııuma
dlklqlt edJlIr.
SUç eııYU! eıııaııet dairestıı4e ııa.kIlUI8ClIkolan nıımıme ile laboratuvarıara
g/lılderIlecek numuneler için bu örneklerin;
a) TOIL ve katı halde'klnden dört gramı.
b) Sıvı lıaldeklnln 01\ ınlUlltreai,
eı Fabrika4a yaPılmiı orjıııaı _baIajlard&n
bır adedi
Ayrı ayn Dumııııe olat'Bk alınır ve koli halme getirJl1r.
Zçtedilen madde yukar:ıda belirtUeıı miktarlarda ayrı aynı l1umune aıma~ )'6.
terH deI11ae bu miktarlar, toz ve katı tıaldekUer içm bır gı:am, sıvı ııaıdekUer ıçın ıı.,
mIlI1ltredlr.
Alıııaıı nwnunelerln polill narkotik laboratuvarı veya AdU Tıp Kurumuna Ya da
he ikisine birlikte gtlnderllmeslne hazırlık tahkikat! a!l'&8lJ1daCunıJıııri)'et ııavelhtmca, .an .oıutturme
.i~
maJı1cemece 'karar verilir.
"1IIfdannG
Qeııei 1i:0fmI1Gfı4""'"
~
amek:
KIMe ll' - Onemu lIyutturuCU ınad4e ka~ıtı
olaylarinda uluelararaaı '1'ILK
lIllıı1eptNl lI)'llJ'1Jl<:am.eqelnln tayin edılmeai 6llIacıyla blllmael &J'8ftırma ve anallae
tabi tutulmak 1lsere, ele l'8Çen betytlz gramdan fazla u~\U'UCU IIladdelerden;
.), Tos ve kab tıalde olaıı1arı:Dd&ıı.<lll graııu,
!» Sıvı balde olaıı1&nDdan y1nnı mllilttresı..
O), ll'6brika4a yapılDlıf olıuılarıııAWı lld orjt.ııa1 ambalAJı
'I'llrUı • .,. i•••••
!OIllmO ••••
:. D
21 ~
1982 -
s.ıı:
1•••
e.
maddede bellI'tilen tekllde aynca a1ıııarak. Jandarma Genel Komutan1ıfu1&
1I8&'h UrkoUk anaı.1%labor&tuvar1annA gönderilmek usere koH ha.1Ilıeget1rllir ve LU1LLan lKCmıutanIı.k«Merkez TaIı:1dkat Bl1roııuııa..tuUm edilir.
Ko14 1fCıtıCıımG M_It:
Ka4d8 8 - Y6netmeıııın II ve T. ımıddelerlııde bellrtUen Iflemler yerine getirll.
dItIDe ve koıUer1ıı kapandıtına dair her koli ~In dört ınuet tutanak d1laenl6nlr.
Lıı.1lora.tuvarla.ragönderUecek koıııer için Cumhuriyet Savcılıtı letem yazl81Yla
tıIrWtte koli kapama tutaııaıımın bırer ıur~tl koıı içersine konur.
ktem yuılanyla koli kapama tutıı.ııaguıın 8II111arıve koliler Jı.uryeye teslim
edılır. Numune posta teletmesiyle gönderlleeeluıe !ettml )'1IZI81 Ile kapama tutıınatımn
ulı postaya verllir.
:tatem yuı!arı Ile koli kapama tutaııatmm iIı&1a:ıauretlerl ve aynca tesUm konunııda dIlzenlenecek tutaNıık Cumhurıyet savcıııımda bulunan evrıı.ka ekleDir.
Labonltvıııırwa
gÖilld67'U8Cek
kolllBi'm k4pa.rıma81 :
Madde 9 - Tahıl! ve arqtırma ıçın gönderilecek llrneltler fiziksel özeııiklerlne
uygun naylon, bez torba, Ne, kavanoz veya madeni kUtu gıbı teml% bır ambalaj Jçme
kıomır.
Nunnme Jıazıgl ambalaj Jçlne konurea kODllU1l
mutlaka lI2lerlııenaylon torba ge.
OJrWr.
Naylon torbalar daha. eonr& katıt, be:ı glbl 'bJr ambalaj lçlııe sa.nJır ve ;dlktesiz
veya içten ınakJna dlkllıU tOl'balarda. yekpare bezlere, sandık vekutulara yerleıtırlllr:
KoIDerin boo kalan yerlerine ıUnger veya 'buruıım.uıık&f:ttvesa1re konularak boo.
luk bırakılın&s.
Örnekler tor'ba veya yekpare bezlere konmu, ise; torba veya 'besin apı Iyice
aıkıl&.rak slclrole en az Ilç defa earılLr (Şekıl 1). SIe!m lk! dUi'Um1esıkıca baf\a.lllr
(.şekil 2,). Batın ilat .kısmında kalan bezln bot&z kısmı ufsık aralıklarla uat lıste gelecek lISkllde katlanır ve beze yapılan dUtumUn bır buçuk santimetre yukarısından ve
d\ltllmUn bulundutu ekili letıkam.etten çıkacak surette ve her katından geçecek ,ekll.
de bls eokulur ve o 1ıaJde 'bırakılıl'. $iclmln dt1lUmllnden sonra erbest ka1&Duçlilon
bIrbirine sılaca b~lanar&k yukan)'a dolJ'u Uç santimetrelik bır örgü meydana getlrlllr ('eldi 3). Slclrnln serbeıt uçlan bez katlannı bozmays.ctl.kıekilde yine Uç defa
aanlır (Şekil tl. ve tılclın Iki dl1ll1mle ıııkıca.batlanır. D\ltUmden saıira serbest k&lan
Ip ug1a.n beze takılı bulunan blz'lıı de1fkJer1Ddenard arda geçlrllır. (Şekil 5). BIZ geri
gekllmek suretıyle iplerln aksi tarafa. yw lSrgllnUnbulundutu tarafa alınması saılanır.
örgü bu ipleriD arasına alıııma.k suretiyle ıkı defa dUtumlenlr (Şelı.l18). Dütünıden
aanra serbest kşlan ıp uçlarlJ1&.kapsül takıJanı:k dıbe lraila.ritilir. Kapıri.\]kırmızı mum.
1&mllhl2rlenlr '(Şekll T),.
Kol! sandık veya kutu lçlne konu1mulılae; aa.nmk veya kutula.nn alt ve ilat ka.
pak1111'lD11l
yan t&b.ta1Arlabirlettitl yerlerde her l1ç tııJıt&.Uzerine gelecek ,ekilde lSzel
olarak a.cılmıl bulunan oyuklara mW1l1.rmumu akltııarv.k mUhilrleıur (Şeldl 8). MIlhUrleıımeden sOllra sandık veya kutu yekpare bir slciDıle alt ve ust kapaklann yan
taııtaJarla blrl8lltlkler:l yerlerde Jmı1ıhkll olarak açılan deJJklerden geçirilerek B1luca
lıaçYarL,ekllde batlaDLl'. IDlllilMlerden soın.nı.bo, kalan ip uç.larına kapeUl takılarak
kapslll dıbe k'ad&ritlllr. ve kırmızı mllhllr mumu akl tılarak rol1hUrlenl1'('Şeklı {i).
Kol!nln llzerlıut, gldecetl yer 8dreS.IUe gönderen Cumllwrlyet Savcılıp ve evrak
numarası mUrekkeple, okıuı8Jtlı bir tekllde yıısılı.r.
&ı.yta: 215
21 Kaıum 1982 - &ırı: 1'r8'J'5
Drtı.ek dlıtUl_
•.
ıne
Madde 10 - UY\lfWrUCUma4de ve m~ıAr,
lDeelenle butllnil UserJ.ıı.deııyaptınıır.
örıı.ek al_ya
nıl1aait de-
DORDOJol1OO BöLt.lX
tJYllJ'ŞTU1\UOU
MADDE
vıı:
NUMUNEL1Ilıı1lN
KUHAF.AZASl
14"1141_ !ferl:
Madde 11 - Uyueturucu madde ve mll.Btalısarlar ııe SUç efYUı, hUırJık tahkıkatı snasında örnek alınACAkaabu Iıletnden aoma. Akal takdirde hemen ııUÇ@9yaııt
eınıınet da.lreıılne teslim edlllı: ve suç eşyası emanet da1rea1nde ınuhııfaza edlHr.
Nwm._
<JlıMsktlMl aonnı g4pılacGk ~Zem :
:Madde 12 - Numune .a,Jmdıktan lIDnra geri kal~ uyU,turucu JJlllJ1deve ml1B'
~Iar
Ile dlker suç e,yaluı ve emıı;net dalresinde aaklannıası gereken örni!:k. bu
YlSnetmeU'ln 9 uncu maddesıııde belirtilen lIekilde blrli!kte 'llmbalaj1anır.
ZAptolunan egya. defterine u)TUllturocumadde, dlter suç eoyaları lle örnek. alt
alta. ve ıı.ynı sıra nıımara.sı lle 'kaydedll1r. zaptolunan eııya defteri lle hazırlık veya
_
tefteriDJn 81l"B. numaraları y_ıı etiket talalır ve CuıııbllJ'iyet BAVcıhtı_ mübf1rleıılr.
Eınaııet makbuzu tuslın edlldtkten B01L1'LL
emanet memuruıı& imza kal"llı!ıfı
teıııım edIllr.
Teslim alman auç e,yası emanet datreslDm uygun.bir y6riDe ve ınl1ıllklbıse
çeUk dolap içerisine ironu1ur. Eliyanın boZUlJM.ıDUııçın gereken tedbtrler aluur.
Zaptolunan emanet evYll8ma mahsus makbuz be, nUalıa olarak taııLZ\Dıedilir,
ıkı ntııaıa.aı 801'Ulfturm:aevrakına batlamr, iki nU.IJIaSıegra ne btrlUrte emanet memurlUAıınAverilir ve diA'er nl1Bha Cumhuriyet saveılıjtmda LISeIkartoııuı1a k.mıur.
lMadde lS - Mahkemeler, aoruıturma
ve kovugtunna sıraaında uyuvturucu
madde ve ınl1Btabearların mflnderesine 11IlIklnolarak verdPtl.ert kaııı.nn iki örne~1
dOSyadald em~et lI1lIik'bulııu
lle blrııkte heıneıı Cwnl1ur:lyet 'savcıbjllna tevdl ederler.
Bu okara.r Uzerine ıCuınhuriyet lIltvcı1ı«uıea keyfiyet zaptolıman ~ya detteriJle
kaydedilir. Karar örn&g1 uyuşturucu maM& ve ınilsta:lı%uııı ImhaSIDI teıııı.n için ema.
net mmnur:lu,tu_ gll1ıderlllr. 'Şu kadar kl eeua ıııfltln kalanıı ke8lıı18l1ll1e81De
kada.P
amııaıaj ivJ,ııdekl 6me1t emauet dalreslDde muhafuıı. edllir.
LLLLIUııı.et
ıneımı:ru bu Jtararın tarih ve nuıııarası Ile özetini emanet _
riıı.de1ıJ.UglU rituna "ler ve bu kaııı.l'lan özel kartoJlla.nncbLııaklar.
derte-
'Uyuvturucu madde ve ınl1Btahuı'lar ile IUI}ewuınm mUsade1'e8lne. llIIasa tlltkın h11kUmleblrUkte hraı: vel"llm!l _. karar timetl hWmı1ln kesinletmesinden Itibaren en PO bır ba.fta. tçtııde bu madde ve ömet\Jl ta8flyeeIDJ teınln m'l'knd'yla dosyadakt emanet ınakbuzu lle birlikte Cıımhurtyet savcılıtma verJlJJ'.
SOn1lIturma. ve kOVUlıturmasıruında ınll8ade~e
karar ver:lleıı u)'1lllturucu
madde 'Ve ınoatııJızarlar ha.kkınd& ıIIODL'Id8n
verilen esasa. I.I/fkln kararın ikesiıı18l1meIIDImlltealdp Wömtıtl ayıu sUre Içinde nummıeoııinImhallı lçlD Cumhurlyet SavcılJ#ma
tevdt edUir, karara eına.ııet makbuzu da eklenir.
YIIrOlme
••.
I..
1I01Gıniı 1f&YIıı:
:ıs
_4 ~
8ayf&: 28
B_d
.~
GAZıırtE
lll'Kuım lit2 - Sen: ırM'I5
ka,.armdaR
ifler:
ıa. madde ger~nııe yapılJm IIleml~
_r& uyUjturucu madde
ve mUııt.hnrl&r emanet ınemurlutunca. gereti yapılmak Usere mahalli ınUUC1llJIlirlittne teııUm edilir ve lill'ın eJD&Del•• yuı esas detterlı:ıtn ııcıli bölılınıme ya:ı:ılıl'.Kılıki
amir\ltbl alıDdı yuıamın g1Iıı ve _yı.u, e_t
••
denerlne lp.rel edilir.
1lCaynı.a:kaml11&
teIllm edUen. kOIUerimha Için vilayet makamma gönderilir.
U)'UItul'UCUma4de ve mıı.tlJızar1ar dlflllda. kalıp mOsadereslne karar verilen
mg etyuı da merciine teslim edildikten ııoara emanet eI084defteri kaydı kapılbbp alındı
belgeleri ka.Ttoılunda .aklaaıır.
VlIMe
1. -
mıŞtNOt Böt.OK
UYUŞTURUOU
MAıDOE, .MOST.AHZA-RLAR. VE iDİQIlR. SlUÇ
.ııışr ALARJNIN
GONDERİLMESt
~
ScJ~
_luiup:
ııiıı.dde 10 - Uyu.lurueu JIWIde, mu.tııJwı.r ve dlter suç eşyalanıım. k.ılI'yeveya
poata \fleıme.ı Jle göııder.l1:Dı.e81ne
ııaaırhk ta:hkUta.tlaırlıSıııda Cuınhur1yet 5a.vcılı,tın.ca,
JIOJL tabkikat
.ırıuıında. maiı:kemeee karar verilir ve bu Işlemler, Cumhurıyet 8&vcuu
veya yardımcıaının nezaretiDde yapılır.
Kur1Ie tle ~
;
Madde 18 - önemlt U)'Ufturueu madde kaçakçı1ıgı oia.yla.nnda.ele geçen betyüz
ıraındım fa:ı:la uyuoturueu madde ve mtlııtaihzarlardıın aiınan örnekler, bunla,rm ta.ına.mı ve aoruılurma ve kOVUlturına nedeniyle Jııuıırlaımzı salı' kolUer, Ilgili mercIIere
kurye ıı.raeıhtıyla gönderilir.
Kolllerln kuryeye teslimi üzeriDe tutarıılk tanztm edilir. Tutanatın bir aureti
koUyl teaıım eJana veı1Ur, dJ.L'erLde doByaaında muhafaza edlıır.
KolilerlD gönderilmesi aırMmda kuryenln 'korunın&8l için gere.k11önlemler Cumbmyet S8.vcıııtınuı istemi Uzerine mahalli zabıta te,kIlAtınca. aa4tlanır.
PoBtG «tlemı.eaiSlle gOO4eT1iıe :
Kadde 1"t ,posta •••etmeslyle göndwmelerde 'bu Y/lnetmelik ile poeta kolileri rehberlnln Ugi11hUk1lmlen Uygula.nll',
nmA.
HJIliitli1:NıN
ALT1NCI BÔLOiM:
KURULUŞ, OORıllv VE çAUllŞMA USıu.ı.LlllR'1
Jm1wı ~,:
Madde 18 --- İmha heyeti, vaUııin .örevleDdireee'l yet.kllJnUı'başkanlıgında:
a). tl Jandanııa Alay Komut&nlıtı Ue Emniyet [email protected]
ıerı. birer yetkili,
bl n Sathk MUdI1r1bıtlngö1'evlen.dlreeetl bir tabip,
o) Va.nıa Toprak Mahııullerı Of1ırlnlıı.görevlendireeeti bır yetkiliden olUtur.
!mtıa lfIemlDde aynca., ba4kan ta.rafıııd&ıı.cÖrevlendlrUeeek yeteri \tıı.dar memur
bulundurulur.
lm1wı Mı/Iiıflıllıı glireuleri:
Xadde ıe - tmJıa heyetinin 1ÖJ'8V1eriflJDlardır :
a) Ollnderlleıı uyu.ıtunıeu madde ve mtıataJızar1arm Imhallına kadar nıuhtaBUL için gerekli lInIemler l1e lm1ıa yeriDde gUverıJ.lktedbirlerini almak,
bl İlJJ!ııı.yıblııııat get'Ç8k1et~rece1t peraclllelm ııatııtı açıaında.n ve çevre ııaA'htı yöJı.llnden gereklı önlemlerı almak,
cL lN91 sayılı Toprak Xalı.ıJullerl Ofla1 Kanununun M. maddeıinin (f) fı.krulD&cöre Toprak .Maıı8ullerl ıoıı..ın. gGnderilmeıılgereken uyultıırucıı rııaddelmleıı olup,
saYfa: 27
KoUnitı CıgtJına8I w fLILk :
Madde 22 - Heyet Jıuzunmda koli 6A.llIır.Uyu,t\1ı'UCIl madde ve mlbıtallArın
miktarı ve nitelikleri tMbit edildikten 8CJILnL. lttdıa.1tlemi yapılır ve durum bir tutııııakla
tesbıt edilir. Tuta.ııajm bir ıı.~
dOllyasm&.kmıtn.Ut Ozere maııauı eullitıurlyet Savcılıtma gönderilir.
lm1ı.a ifiem- _tıC :
LM~ 23 - bba
ilıemı Cumhuriyet
Sa.vem veya 3~nncısınm
nezaretlnde
yapılır.
bill
Savcı1ı/l'1Jınaaret
yapılacagı gOn Ve
••
gllrevlDı yerlJıe getirebilmeiri Igln kollnm açııaeotı
at valilllıce bIId1rfllr.
YJIlI)tNc!
ve bJıha-
BOLUiM
ÇBiIJl'l'Lt HOKOML1ILL\
Mkı-curc 6rfte1c:
Madde 24 ~ Laboratuvvlara
mIlGıcıne ıçın yollaıwı numunelerden laboratuvarıann yetkili 'blrimlerlm\e sarfedllen nılirtardlm arta kalan örnekler, 'bu yerlerde çelık
dOlap veya k8B81aMa ııakJ.ıuıır.
Arta ka.laıı iSnıeklerlıı ııak1anma sürelerı ve ımıuı..ma iilfldn huswııu, labors.tuvann baktı bUlun4utu kurulut taratıftdan çıkanlacak y&ıerge Ile tesbıt ecftilr.
1Aboıontıwal'lcu'cb
L4bonat ••~
tHn"fl6cele 'I'fIPOI'''' Gl_lIIIG larWtltk :
Madde 25 - Laboratuvarlarca
dUZenlenen raporlar arasında farklılık bulundutu takdirde .Jandanna Genel komutanıııtma batlı narkotik aııBlI&laboratuvarımn konuya LHŞ1dn 'görüııll a1mır.
2659 say)!ı Adlı orıp Kurumu 'KanununUD 23 UnCll maddesi h11krnOsakJıdu'.
s:&llClZ:$J.\lCt BOUOM
GEçıcı
VE SOH HUtro.MLmR
G1!lÇtOt XA!DlDE - Bu nnetmeliJID
yayımı tarııııne kadar Sathk ve SosyBl
Yardım Bakanııtına
gönderilen uyuJturııcu nıadde ve mllııtahzarlu, maballlne Iade
e4llmeyerek Satlık ve Sosyal Yardlm &kanlıpea
1mha edilir.
l"fH,.ıGk
:
Kadde 26 -
IBU Y&uıtme1lk yayımı taı1h\Dde yUı11rıtıte girer.
l"~riUtnB:
'Madde 27 - Bu Yönetmelik hUkllmleriDl. A.dalet, Içilleri, ıSatblt ve Sosyal Yardım. Bskanhkları yUrI1U1r.
'/LIrGIme ••
ı_ 11L1_
&ayfa . 11
8 -:/~~S
!./
--
c: - /f>lpr'"
J
.
.•...
7 - 1!J{.~..,
./'
J
-
i' i .::>
,..-1'1,.~r,...
~
Lo"
f'
'
.....••
-
\
},
r\
.
"-c::-.,. ~.J
$
\~
8
ç)
~/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
318 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content