close

Enter

Log in using OpenID

beylikdüzü yakuplu kemal arıkan ortaokulu rehberlik servisi

embedDownload
BEYLİKDÜZÜ
YAKUPLU KEMAL ARIKAN ORTAOKULU
REHBERLİK SERVİSİ
OCAK-ŞUBAT, 2015
Rehberlik Servisi Bülteni
Bu Sayıda

Kaynaştırma Eğitimi
hakkında ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı
(BEP) hazırlama süreci hakkında,
detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.
Genel Açıklamalar
Kaynaştırma Eğitimine İhtiyacı Olan Bireyler
Aşağıda öğretmenlerimizin bilmesi gereken genel açıklamalar 
yer almaktadır.

Kaynaştırma Eğitimi: Eğitsel tanılama sonrası, akranlarıyla eğitim görebilecek düzeyde olduğu belirlenen, özel eğitim

ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanan eğitim yöntemidir.
Tam Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitim gereksinimli öğ- 
rencilerin, akranlarıyla, gerekli derslerden bireyselleştirilmiş
eğitim planı hazırlanarak normal eğitimine devam etmesi şek- 
linde uygulanan eğitim yöntemidir.

Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitim sınıfında eğitimöğretimine devam eden özel eğitim gereksinimli öğrencilerin, 
bazı derslerini normal eğitim gören akranlarıyla birlikte alması
şeklinde uygulanan eğitim yöntemidir.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
Görme Yetersizliği Olan Bireyler
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler
Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler
Otistik Bireyler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı: Özel eğitim ihtiyacı olan
 Üstün/Özel yetenekli Öğrenciler
bireylerin genel özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları
doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve
bireylere verilecek olan destek eğitim hizmetlerini içeren özel
eğitim programıdır.
Öğrenciler, tanılama sürecinden sonra, yukarıda bahsettiğimiz
tanılardan birini aldığı taktirde, bu öğrencilere, BireyselleştirilRAM: Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanır ve eğitim-öğretim hizmetleri,
leri ile özel eğitim gereksinimli öğrencilerin eğitim-öğretiminin
hazırlanan BEP doğrultusunda gerçekleştirilir.
planlanlanmasında işbirliği yapan “Rehberlik ve Araştırma
Merkezi” ni ifade etmektedir.
Tanılama Süreci
Aile isteği ve ya öğretmenlerin ve rehberlik servisinin gözlemleri ile RAM tarafından değerlendirilmesi istenen öğrenciler, gözlemlenerek rehberlik servisi ve öğrencinin sınıf öğretmeni tarafından “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” doldurularak kapalı zarf içinde veliye verilir. Veli RAM’a yönlendirilir. RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucu öğrencide, varsa yetersizlik alanı belirlenerek, okula tanılama sonucu bildirilir. Bir yetersizlik belirlenip tanılandıysa, BEP Geliştirme Birimi oluşturularak, gerekli görülen derslerden BEP hazırlanır ve sınıf içinde öğrenci ile ilgili gerekli tedbirler alınır.
BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI
3.2-Kısa Dönemli Amaçlar (K.D.A): Bireyin performans düzeyi ile uzun dönemli amaçları arasında ölçülebiBEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlen- lir, ara basamaklar olarak tanımlanabilir.
dirilmesi amacıyla bep geliştirme birimi oluşturulur.
K.D.A belirlenerek zorluk sırasına göre sıralandıktan
BEP birimi okul müdürü veya görevlendireceği müdür sonra her birinin gerçekleşme süresi belirlenerek BEP
yardımcısı başkanlığında;
üzerinde belirtilir.
1-BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI

Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen

Rehber öğretmen

Eğitim programı hazırlamakla görevli öğretmen

Öğrencinin sınıf öğretmeni

Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri

Öğrencinin velisi

Öğrenci’den oluşur.
Örneğin; Performans düzeyi birinci ses düzeyi ile oluşturulan basit bir metni okuma yazma olan bir öğrenci için
“öğrenci yıl sonunda basit bir metni okur yazar.”
uzun dönemli amacın kısa dönemli amaçları şu şekilde
sıralanabilir.
BEP Geliştirme Birimi toplantı yaparak öğrenci için hangi
derslerden BEP hazırlanacağına karar verir.
2-ÖĞRENCİNİN EĞİTSEL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
Şekil - 2
Var olan performans düzeyinin belirlenmesinin amacı,
öğrencinin gelişim ve disiplin alanlarında, neleri yapıp
neleri yapamadığının saptanmasıdır. Eğitsel performans 4-BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (B.Ö.P)
düzeyi, değerlendirme ölçekleri verilerine göre yapılmalıdır. Öğrencinin performans değerlendirmesi kaba değer- Öğrencinin ulaşması istenen amaçları kazanması için,
yapılması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade
lendirme formu ile yapılır.
eden planlardır.
Böylece öğrencinin eğitsel performansına uygun, gerçekçi ve ulaşılabilir amaçlar belirlenebilir.
*BÖP’ü kişiye özgü hazırlanmış ders programı olarak da
düşünebiliriz. Sınıf öğretmeni veya branş öğretmeninin
3-UZUN VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN BELİRLEN- hazırlamış oldukları ders planlarında kaynaştırma eğitimiMESİ
ne alınan öğrencilere yönelik amaç, işleniş ve değerlendirme alanlarında yapılan uyarlama ve farklılıkları belirte3.1-Uzun Dönemli Amaçlar (U.D.A): Bir dönem veya rek de BÖP hazırlanmış olur. Ancak öğrencideki ilerlemebir öğretim yılı sonunda öğrencinin var olan eğitsel perfor- leri iyi takip ederek, değerlendirmeden çıkan sonuçları
mans düzeyi, öğrenme hızı ve özellikleri doğrultusunda öğretim planlarına yansıtmak gerekir. Böylece ayrıca
edinebileceği kazanımlardır.
BÖP hazırlamamıza gerek kalmaz. Bunu hazırlamış olduğumuz ders planları içinde tamamlamış oluruz.
Şekil - 1
Uzun dönemli amaçları belirlerken kaba değerlendirme
formunda yapılan değerlendirme sonucu öğrencinin yetersiz olduğu maddeler göz önüne alınmalıdır. Yıl boyunca öğrenciye kazandırılacak uzun dönemli amaçlar 4-5
taneyi geçmemelidir.
BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI
5-UYGUN EĞİTİM ORTAMLARI VE BU ORTAMLARDA 6-UYGUN ÖĞRETİM MATERYALLERİ VE ÖĞRETİM
SUNULACAK DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNİN BE- YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
LİRLENMESİ
BEP hazırlanırken U.D.A ve K.D.A’la birlikte bu amaçlara
5.1-Destek Eğitim Odası: Tam zamanlı kaynaştırma ulaşmada kullanılacak öğretim yöntemleri ve materyalleri
öğrencileri ve özel yetenekli öğrenciler için destek eğitim de belirlenir. Seçilen yöntem ve materyaller amaçlara
odası açılır.
ulaşmada etkili olmalıdır.
Destek eğitim odasında eğitim görecek öğrenciler BEP
Geliştirme Biriminin tavsiyesi üzerine, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde öğrencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
7-BEP’İN İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ
BEP bir dönem ve ya bir eğitim-öğretim yılı için hazırlanabilir. BEP, aylık, üç aylık ve ya yıllık olarak değerlendirilebilir.
Destek eğitim odasında birebir eğitim verilmesi esastır.
Ancak gerekli görüldüğünde aynı seviyedeki öğrencilerle BEP Geliştirme Birimi tarafından gerçekleştirilen “İlk BEP
grup çalışması da yapılabilir. Oluşturulan gruptaki öğrenci Toplantısı” nda ailenin hangi aralıklarla ve hangi yöntemle bilgilendirileceği belirlenir.
sayısının üçü geçmemesi gerekmektedir.
Öğrenciye destek eğitim odasında derslerin verilmesinde BEP değerlendirilmesinde, “BEP Bireysel İzleme Çizelgesi” kullanılır.
şu yöntemler ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir
 Öğrencinin sınıf içinde arkadaşlarıyla yürütemediği
derslerin bazı saatlerinde destek eğitim odasına alınarak ilgili dersi BEP’i doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak bir dersin tamamı destek eğitim odasında
verilmemelidir. İlgili dersi öğrenci, akranlarıyla da alabilmelidir. Örneğin haftada 5 saat Türkçe dersi olan
bir öğrenci 3-4 saatini destek eğitim odasında kalan
saatleri de, sınıfında akranlarıyla alabilmelidir.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilir.

Yazılı ve sözlü sınavlar da dahil tüm ölçme ve değerlendirme aşamalarında öğrencinin gelişimsel özellikleri göz önüne alınarak süre, ortam, cihaz ve materyallerde gerekli tedbirler alınır.
 İkili eğitim yapan okullarda velinin de onayını alarak, 
sabahçı öğrencilere öğleden sonra, öğlenci öğrencilere de sabah, destek eğitim odasında ders verilebilir.
İşitme yetersizliği ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği
olan öğrenciler, her tür ve kademede velisinin yazılı
talebi doğrultusunda, yabancı dil programlarındaki
bazı bilgi ve becerilerin veya dersin tamamında muaf
tutulabilirler.
 Tüm gün eğitim yapan okullarda okul çıkışında etüt,
egzersiz çalışmaları vs. yapıldığından, okuldan sonra
velinin de onayı alınarak öğrenciye destek eğitim 
odasında ders verilebilir.
Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretme- 
nine, dolduramadığı saat kadar destek eğitim odasında
ders verilir. Maaş karşılığı verilen destek eğitim odası
görevinde ek ders ücreti %25 artırımlı olarak ödenmez.
Ayrıca branş öğretmenlerine 15 saat maaş karşılığı olan
ders yükünün üzerine 6 saat zorunlu ek ders kapsamında destek eğitim odasında görev verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda 15 saat maaş karşılığı ve 6 
saat zorunlu ek dersin üzerine 9 saat daha destek eğitim
odasında ek ders görevi verilebilir. Öğretmenin maaş
karşılığı girdiği derslerin dışındaki destek eğitim odasında

girdiği her bir saat ek dersin ücreti %25 artırımlı ödenir.
Görme yetersizliği olan öğrenciler şekilli ve çizimli
sorulardan muaf tutulurlar.
Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarından eğitimlerine
devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı
sınıf tekrarı yaptırılmaz ancak velinin yazılı talebi ve
BEP Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda kaynaştırma öğrencileri, ilkokulda 1 defaya mahsus sınıf
tekrarı yapabilirler.
Motor becerilerinde yetersizliği olan öğrenciler, motor
beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden
muaf tutulurlar.
Sürekli devamsız olan kaynaştırma öğrencileri sınıf
tekrarı yaparlar.
Özetle BEP Hazırlama Süreci….
1)Okul Müdürü veya Görevlendireceği bir müdür yardımcı tarafından BEP Geliştirme Birimi oluşturulur. İlk bep
toplantısında hangi derslerden BEP oluşturulması gerektiğine karar verilir. Toplantıya öğrencinin branş öğretmenleri de görüş belirtmek için katılır.
2)Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir. Eğitsel performans belirlenirken kaba değerlendirme formu kullanılır. Öğrencinin performansı eğitsel performans formuna
işlenir.
3)Kaba değerlendirme formu yardımıyla Uzun Dönemli
ve Kısa Dönemli amaçlar belirlenir.
4)Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (B.Ö.P) hazırlanır.
“Kemal Arıkan Ortaokulu Rehberlik
Servisi” isimli facebook sayfamızı
beğenerek çalışmalarımıza ait bilgi ve
fotoğraflara ulaşabilirsiniz..
E-mail adresimiz:
[email protected]
Okul web adresi:
kemalkemalarikanortaokulu.meb.k12.tr
5)Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda verilecek
destek eğitim çalışmaları belirlenir.
6)Uygun öğretim yöntemleri ve öğretim materyalleri belirlenir. Sınavları BEP’e göre hazırlanır.
Doküman ve Form Temini Hakkında…
Hazırladığımız bu bültenle birlikte BEP hazırlarken öğretmenlerimizin doldurması gereken Eğitsel Performans formu, BEP formu, BÖP
Formu, BEP Bireysel İzleme Çizelgesi’nin birer örneği de öğretmenlerimize verilecektir.
Öğretmenlerimizin eğitsel performans ile uzun ve kısa dönemli
amaçları belirlerken kullanacağı kaba değerlendirme formları ve
bültenimizle birlikte birer örneği verilen diğer formları, okulumuzun
internet sitesinde, rehberlik servisi bölümünde, öğretmenlerimiz için
rehberlik dosyaları bölümünden temin edilebilecektir.
DEVAM EDECEK...
7)BEP Bireysel İzleme Çizelgesine öğrencinin gelişimi işlenir ve aile belirlenen bilgilendirme yöntemi ile belirlenen aralıklarla bilgilendirilir.
YAKUPLU KEMAL ARIKAN ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
463 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content