close

Enter

Log in using OpenID

2013 FAALİYET RAPORU

embedDownload
2013 FAALİYET RAPORU
Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır.
Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel
mihver üzerinde akıl ve ilmin
rehberliğini kabul ederlerse,
manevi mirasçılarım olurlar.
“Küçük duraklarda durmayacağız, bulanık sularda balık avlamayacağız.
Derede yüzen takanın kaptanı olacağımıza, okyanusta yüzen bir geminin
tayfası olmaya razı olacağız.”
Saygıdeğer Silivrililer,
Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım,
Silivri’nin yalnızca İstanbul ilçelerinden biri olmadığını, Trakya’nın öncüsü; İstanbul’un en hızlı gelişen
ve büyüyen ilçesi olduğunu biliyoruz. 150.000’i aşan yerleşik nüfusumuz, mevsimsel değişimlere göre
500-600 binlere ulaştığı kentimizde toplamda 860 km2 ‘lik bir alana hizmet ulaştırmaya çalıştık ve bunu
başardık.
Her yıl, bir önceki yıldan daha verimli, daha dinamik ve kalıcı hizmetleri sizlere sunmanın onurunu yaşıyoruz.
Bir yandan gelecek yüzyıllarda yaşayacak nesillerimize miras olarak bırakacağımız meydanlar,Yollar,
öte yandan interaktif teknolojiler üzerine oluşturduğumuz hayatı kolaylaştıran hizmetlerimiz hayata geçirdik.Yurttaşlarımızı yalnız bırakmadık, yarınlara güvenle ulaşacaklarına inandıkları sosyal projelerin hayata
geçirilmesi ile Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşattık.
Yatağa aç giren kalmasın diye Gıda Bankası, İşsiz kalmasın diye Kariyer İstihdam Ofisi, Engellilerimiz
ve yaşlılarımız kaderine terkedilmesin diye, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, kadınlarımız için Mahalle Evleri, Çocuklarımız ve aileleri için Toplum Destek Merkezi, çiftçilerimiz için Tarımsal Araştırma ve
Üretim Merkezini kurduk ve bu hizmetlerin her biri anıtlaştı.
Onlarca yıl sürecek bu projeler, artık Silivri’de sosyal yaşamın geriye döndürülmez hizmetleri oldu.
5 yılda 52 park, 51 sosyal tesis, 432 sokak ve cadde 210.000 m2 Sosyal Yaşam Alanı, 103.500 m2
Sahil Düzenlemesi, yüzlerce sosyal etkinliğe imza attık.
Silivri’mizin 860 km2’lik alanının tamamının ışıl ışıl, pırıl pırıl olması için başlattığımız değişim /dönüşüm
hamlelerimiz devam edecek, Silivri’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, daha da ileriye götürecek projelerimizle,
artık geri döndürülemeyecek bir yola, çağdaşlaşma yoluna gidiyoruz.
Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı
İÇİNDEKİLER
Genel Bilgiler
10 - 33
Amaç ve Hedefler
35 - 46
Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
47 - 69
Diğer Faaliyetler
71 - 159
Kültür Sanat Etkinlikleri
72 - 79
Sosyal Hizmetler
80 - 95
Altyapı ve İmalat Hizmetleri
96 - 104
Park ve Bahçe Çalışmaları
104 - 120
Harita ve Planlama Çalışmaları
121 - 125
İmar Çalışmaları
125 - 140
Bilişim Çalışmaları
141 - 148
Hukuk İşleri Çalışmaları
149 - 150
Zabıta Hizmetleri
151 - 153
Emlak İstimlak Çalışmaları
153 - 156
Kurumsal Kaabiliyet ve Kapasitenin Değerledirilmesi
158 - 159
2013
FAALİYET RAPORU
Genel Bilgiler
I. Bölüm
GENEL BİLGİLER
A - MİSYON ve VİZYON
MİSYONUMUZ
Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Silivri halkının sosyal,
ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile karşılamak.
VİZYONUMUZ
Silivri’nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini en doğru ve akılcı biçimde kullanarak her alanda çağdaş, üretken, yenilikçi bir belediye olmak.
B - GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Belediyelerin görevleri pek çok kanun ve yönetmelikte belirlenmiş olmasına rağmen belediyelerin genel
görev kapsamı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıda gösterilmiştir.
Belediyelerinin Görev ve Yetkileri:
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer
görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
10
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediyeye tanınan muafiyet
MADDE 16. — Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından
muaftır.”
11
C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-TARİHÇE
1.1-İlçenin Tarihi
Antik çağdaki isminin Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, önemli ticaret yollarının üzerinde
bulunması ve doğal bir limana sahip olması sebebiyle her dönemde önemini korumuştur.
Silivri şehri, bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda, Marmara’ya hakim 56m yüksekliğindeki
dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Zamanla etrafı surlarla çevrilen bu tepeye, bugün Fatih Mahallesi denilmektedir. Şehir o dönemde gelişerek surların dışına çıkmış ve yayılmıştır.
Silivri M.Ö. VII. Yüzyılda Yunanlı Komutan Silir tarafından Silivria adıyla kurulmuştur. Sonraki yüzyıllarda gittikçe gelişen kent, zaman içerisinde Makedonyalıların, Romalıların, Arapların ve Bizanslıların egemenliği altına girmiştir. Bu kenti saldırılardan korumak için Bizanslılar Marmara’dan Karadeniz’e uzanan,
bugün pek az yeri ayakta kalan 60km uzunluğunda bir sur inşa etmişlerdir. 1453’te İstanbul’un alınmasından sonra kent Türklerin eline geçmiştir.
Silivri’nin tarihi prehistorik devirlere dek inmesine karşın M.Ö. 750’li yıllarda Yunan şehir devletlerinin kolonileştirme hareketleri sonucu yöreyle ilgili Yunan ve Latin kökenli tarihi kaynaklar tutulmaya başlanmıştır.
Silivri Yunan şehir devletlerinden Dor’lu Megara kenti tarafından kolonize edilmiştir. Kaynaklara göre söz
konusu tarih M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.
Tarihi kaynaklarda yazarların Dor yada İyon kökenli olmalarına göre Selymbria, Selübra ve Salümbria
olarak değişik isimler altında da anılan kent M.Ö.5. yüzyılda Pers egemenliği altına girmiştir. Atinalılar,
Trakya’yı Pers egemenliğinden kurtarmak için Yunan şehir devletlerinin birliği olan Attika-Delos-Deniz
Birliği’ni kurmuşlar ve Selymbria adıyla anılan Silivri’yi kendilerine bağlamışlardır. M.Ö. 408-407 yıllarında
Selymbria, Atina ile birlik sözleşmesi yapıp, para ödeyerek özerklik kazanmıştır.
Kent M.Ö. 403 yılında Spartalı Klearkos’ın idaresi altına girmiştir.M.Ö. 378-377 yılında 2. Attika-Delos
Deniz Birliğini kuran Atinalılar Selymbria’yı kedilerine bağlamışlardır. Ancak birliğin gücünü yitirmesinden
sonra birlikten ayrılan kent Byzantium’un egemenliğini tanımak zorunda kalmıştır. (M.Ö. 357) Makedonya
Kralı II: Filip M.Ö. 341 yılında Trakya’nın büyük bir bölümünü ele geçirirken Selymbria’yı da kısa bir süre
işgal etmiştir. Ancak müttefiklerin yardıma gelmeleri üzerine kent Makedonyalılardan kurtarılmıştır.
M.Ö. 280 yılında Avrupa’nın batı bölgelerinde yaşayan Galatların bir kolu İstanbul Boğazını geçerek
Sakarya ve Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleşmişlerdir. Söz konusu göç sırasında Selymbria’yı yağmalamışlardır.
Büyük Constantinus’un Doğu İmparatorluğunda birliği sağlamasından ve Byzantion’u Konstantinopolis
adını verip başkent yapmasından sonra, Selymbria bir Bizans kenti olarak Türkler tarafından alınıncaya
kadar varlığını sürdürmüştür.
Anastasius, 491 yılında imparator olunca, 512 yılında Silivri’nin 4 km kadar batısındaki Karınca
Burnu’ndan başlayıp, Karadeniz kıyısındaki evcik İskelesi’nde biten yaklaşık 60 km.lik uzun suru yaptırmıştır. Söz konusu sur inşaatının amacı kuzeyden gelebilecek barbar akınlarını imparatorluk başkentine
60 km uzakta kesebilmekti. Ancak acele yapılması sonucu sur kısa sürede koruyucu özelliğini yitirmiştir.
Bizans’ta ipek üretiminin önem kazanmasından sonra, İmparator 1. Justunyanus’un emriyle Silivri ve
yöresine önemli miktarda dut ağacı ekilmiş ve ipekçilik yapılmasına başlanmıştır. Yakın tarihe kadar ipekçilik Silivri ekonomisi için önemini korumuştur. Silivri’de ipekçiliğin yanı sıra şarapçılık ve tarım da oldukça
önemli bir konuma gelmiş ve Silivri zengin bir ticaret merkezi niteliği kazanmış, ürettiği ürünleri ihraç etmiştir.
1082 yılına kadar İstanbul’a yönelik batıdan gelen saldırılara, yol üzerinde olduğu için Silivri de hedef
olmuştur.
Osmanlıların Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Trakya’ya yayılmaya başlamalarından sonra Trakya’da
Anadolu’dan gelen Türk göçleri ve yerleşmeleri başlamıştır. Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmesinden sonra
Silivri yine Bizanslıların elinde kalmış, ancak 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Osmanlıların eline
geçmiştir. Silivri’nin Osmanlılara geçmesi sonucu İstanbul’un fethinden 15 gün sonra Dayı Karca Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı idaresinde Silivri’ye 30-40 hane Türk yerleştirilmiş ve Apokaukos Kilisesi camiye çevrilmiştir.
Bu süreçte Silivri’de Rumlar, Yahudiler, Ermeniler bir arada yaşamaya başlamışlardır. Türkler genellikle
balıkçılık ve deniz nakliyeciliğiyle uğraşmışlar, yoğurtçuluğun gelişimini de sağlamışlardır.
12
I. Balkan Harbi’nde Silivri Bulgarlar tarafından işgal edildi. Bu işgal,9 ay sürüp Temmuz 1913’te sona
erdi. Daha sonraki yıllarda İstiklal Harbi’nde de Silivri bu kez Yunanlıların işgali altına girdi (1920). Yunanlılar 22 Ekim 1922’de çekilerek yerini İtalyanlara bıraktı.
İtalyanlar da, 1 Kasım 1922’de çekilerek Silivri’yi Türklere teslim etti. Bundan sonraki yıllarda mübadele
başladı. İstiklal Harbi’nin bitiminde sulh masasına oturulunca Yunanistan’da kalan Türklerle, Türkiye’de
kalan Rumların gelecekleri bir karar altına alındı. 1924’te mübadele tamamlandı.
Cumhuriyet öncesinde Silivri’de yaşayan Rumlar mübadele sonucu Yunanistan’a, Museviler ise İstanbul
ve İsrail’e göç etmişlerdir.
1.2- Belediyenin Tarihi
Belediyenin Kısa Tarihi
Silivri Belediyesi 1922 yılında kuruldu.
Eşref Efendi (1922-23), İsmail Bingöl (1924-25), Sadık Hastoprak (1925-26), Veli Up (1928), Ahmet
Kemal Silivrili (1929), Yahya Bey (1929-30), Zeki Bey (1931-34), Halit Tuncel (1935-36), Yusuf Çoğal
(1937-1953), İzzet Uluşahin (1953-55), Ali Çıraklı (1956-1960), Cahit Güven (31.07 1960), Hasan Özvarnalı (01.08/17.09.1960), Rafet Şişmanoğlu (1960-61), Burhan Soyaslan(1961-68), Halim Uluşahin (19681973/ 1977-1980), Şaban Demiray (1973-77), Baki Şanlıer (1980-81), Ruhi Esmer (1981), Feyzullah Öcal
(1981-84), Sait Girgin (1984-89), Selami Değirmenci (1989-2004) ve Hüseyin Turan (2004-2009) Silivri
Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Silivri Belediye Başkanlığı görevi, 29 Mart 2009 tarihinden beri
Özcan IŞIKLAR tarafından yürütülmektedir.
Silivri Belediyesi 1980 yılına kadar Ali Çetinkaya Caddesinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada, 19802001 yılları arasında Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan 5 katlı bir binada, 2001-2006 yılları arasında
Cumhuriyet Mahallesi Siyami Köylü caddesindeki binasında hizmet vermiştir. 2006 yılından itibaren de
halen kullanılmakta olunan Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki binada hizmet vermeye devam
etmektedir.
2- FİZİKSEL YAPI
2.1-Hizmet Birimleri
Belediyemiz görev, hizmet ve faaliyetlerini Alibey Mahallesi’ndeki merkez bina ve 13 adet ek hizmet
binası ile yürütmektedir. Bununla birlikte birimlerin faaliyetlerini gerçekleştirdiği 12 ayrı mekan bulunmaktadır.
Tablo 1: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ
SIRA
NO
CİNSİ
SAYISI
1
Belediye hizmet binası
6
2
Belediye ek hizmet binası
7
3
Belediye sosyal tesis binaları
9
4
Kültür merkezi
1
5
Belediye spor tesisleri
2
Kaynak: Emlak İstimlak Müdürlüğü
13
2.2- Hizmet Araçları
Belediyemiz görev, hizmet ve faaliyetlerini 133’si resmi, 44’ü kiralık olmak üzere toplam 177 adet hizmet aracıyla sürdürmektedir. Belediyemizin hizmetlerinde kullandığı araç listesi ve yaş durumu aşağıda
sunulmuştur.
Tablo 2: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ
SIRA
NO
ARACIN
CİNSİ
RESMİ
SAYI
1
Hasta nakil aracı
√
1
2
Minibüs
√
3
3
Binek araç
√
32
4
Özürlü nakil aracı
√
2
5
Otobüs
√
16
6
Kamyon
√
7
İş makinası
8
KİRALIK
√
SAYI
1
TOPLAM
2
3
√
34
66
2
3
19
26
1
27
√
20
5
25
Traktör
√
9
9
9
Vidanjör ve su tankeri
√
6
6
10
Muhtelif araçlar
√
12
12
11
Görevlendirme
√
4
4
12
Motosiklet
√
2
2
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Grafik 1: Araç Yaş Durumu Grafiği
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14
MÜLKİYET DURUMU
√
3- TEŞKİLAT YAPISI
15
4- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
4.1 Teknolojik Alt Yapı
Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini çeşitli bilgi ve teknoloji kaynağından yararlanarak icra etmektedir.
Kullanılan teknolojik kaynakların listesi aşağıdaki gibidir.
Tablo 3: Teknolojik Alt Yapı Tablosu
TEKNOLOJİK ALT YAPI
SIRA
NO
CİNSİ
SIRA
NO
365
18
Projeksiyon Cihazı
CİNSİ
ADET
1
Bilgisayar
2
Yazıcı
95
19
Plotter
3
UPS
16
20
Anfi/Mikser
7/5
4
Switch
57
21
Kompresör
1
5
Server
15
22
Jenarator
6
Firewall
3
23
Kaynak Makinesi
5
7
Modem
16
24
Fotoğraf Makinesi
9
8
Wi-Fi hotspot
2
25
Kamera Kayıt Cihazı
9
9
Tarayıcı
15
26
Point To Point Wi-Fi
8
10
LCD TV
20
27
SIP+VOIP Telefon Santrali
7
11
CRT TV
5
28
IP Phone
9
12
Uydu Alıcısı DVB
25
29
NAS Cihazı
1
13
Klima
190
30
Kiosk
2
14
El Telsizi
60
31
Telefon Sabit
320
15
Güvenlik Kamerası
80
32
Telefon Telsiz
85
16
Faks Makinesi
18
33
Akıllı Telefon
49
17
Fotokopi Makinesi
5
34
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
16
ADET
10
1
10
4.2 Bilişim Alt Yapısı
Belediyemiz ana hizmet binası ile diğer tüm hizmet noktaları ( Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı, Çanta,
Gümüşyaka, Merkez Ek Hizmet Binası, Zabıta Binası, EYKOM, Kültür Merkezi ve Araçlar Amirliği ) arasında kablosuz Point to Point Wireless bağlantı kullanılmaktadır, yalnızca Değirmenköy ve Büyükçavuşlu
mahallelerimizle olan bağlantılarımız G.SHDSL hat üzerinden yapılmaktadır.
Tablo 4: Bilişim Alt Yapı Tablosu
SUNUCU BAZINDA BİLİŞİM ALT YAPI
ADI
GÖREVİ
İŞLETİM SİSTEMİ
SERVICE
PACK
LEVEL
MARKA
MODEL
RAM
(GB)
CPU
CORE
HDD
(MB)
12
2800
12
572036
3
YAŞ
GIS
Netcad+Belnet+Kent
Bilgi Sistemi
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
ProLiant
DL380 G7
ALO Sys
Beyaz Telefonla Vergi
Borcu Sorgulama
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
intel
1
2400
4
715308
3
MS Exchange 2010
MS Exchange
Server 2010 SP1
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
ProLiant
DL380 G4
6
3600
4
280015
6
Blackberry BES
Akıllı telefon yönetim
sunucusu
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
xw6200
4
3000
2
305142
6
Web
ISS 7.5 üzerinde kurum
web sitesi
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
ProLiant
DL380 G4
4
3600
4
279912
6
Smnatec Backup Exec
Veri yedekleme uygulama sunucusu
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
HP
ProLiant
DL580 G4
8
2800
4
3815464
3
Uç Nokta Güvenlik ve
Sistem Yönetimi
MS Windows Server
2008 R2 Enterprise
Service
Pack 1
IBM
eSERVER
x3400
4
2000
4
209587
5
PDKS+App
İhale ve Hukuk otomasyon uygulama sunucusu
MS Windows Server
2003 Enterprise Edi.
Service
Pack 2
İntel
S7501HG0
4
2660
4
165032
7
2011DC
Active Directory
Domain Controller
MS Windows Server
2003 Enterprise Edi.
Service
Pack 2
HP
ProLiant
DL580 G3
6
3000
4
280007
3
File 1
Dosya Paylaşımı
MS Windows Server
2003 Enterprise Edi.
Service
Pack 2
IBM
S7501HG0
4
3000
2
1907725
6
File 2
Dosya Paylaşımı
MS Windows Server
2003 Standart
Service
Pack 2
IBM
xSeries 100
4
3000
2
420023
6
Arşiv
Moreum Digital Arşiv
MS Windows Server
2003 Standart
Service
Pack 2
HP
ProLiant
DL580 G4
6
2600
8
419941
6
Belediye Local App
ISS 7.5+WebApp+Local
Portal
MS Windows Server
2003 Standart
Service
Pack 2
IBM
eServer
x226
3
3060
2
104131
6
Cryptolog
5651 Sayılı yasa LOG lama
ve imzalama uygulaması
MS Windows Server
2003 Standart
Service
Pack 2
HP
eServer
xSeries 235
6
2330
4
169969
5
Database
Beyaz Yerel Yönetimler
Yazılımı
MS Windows Server
2003 Standart
Service
Pack 2
HP
ProLiant
ML370 G5
4
3000
4
280012
6
“System Center 2012
Endpoint Protection”
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
17
Grafik 2: Marka Grafiği
2
HP
IBM
INTEL
4
10
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Grafik 3: İşletim Sistemi Grafiği
1
5
7
MS Win.Ser. 2008 R2 Enterprise
MS Win.Ser. 2003 Enterprise
MS Win.Ser. 2003 Standart
MS Win.Ser. 2008 Enterprise
3
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Grafik 4: CPU Çekirdek Sayısı Grafiği
1
4
1
12 Core
8 Core
4 Core
2 Core
10
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Grafik 5: Yaş Grafiği
1
4
9
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü
18
2 Yaş
4 Yaş
5 Yaş
6 Yaş
2
5 - İNSAN KAYNAKLARI
Silivri Belediyesinde 212 memur, 160’si kadrolu işçi, 22’si mevsimlik işçi ve 5’ı geçici işçi olmak üzere
399 personel görev yapmaktadır. Mevsimlik ve geçici işçiler de dâhil edildiğinde işçiler toplam personelin
%47’sını oluşturmaktadır.
Tablo 5: Personel İstihdam Durumu Tablosu
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
GEÇİCİ
İŞÇİ
MEVSİMLİK
İŞÇİ
TOPLAM
212
160
5
22
399
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemizde norm kadro yönetmeliğine göre memur ve işçi toplamda 464 personel öngörülmüşken
hali hazırda 399 personel görev yapmaktadır. Toplamda norm kadroya göre %14 daha az personel istihdam edilmektedir. Norm kadroda 309 memur kadrosu öngörülmüşken mevcut 212 memur bulunmaktadır.
Norm kadroda öngörülenin % 69’ u kadar memur görev yapmaktadır. Norm kadroda 155 işçi öngörülürken
hali hazırda 160 işçi görev yapmaktadır. Bu ise norm kadroda öngörülenin %3 fazlasıdır. Kısaca özetlemek gerekirse Silivri Belediyesinin norm kadro açısından memur gereksinimi varken işçi fazlası vardır.
Tablo 6: Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi
Mevcut
Norm
Kadro
Mevcut
Durum/Norm
Kadro %
Memur Sayısı
212
309
69%
İşçi Sayısı
160
155
103%
Toplam
372
464
80%
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Memur personeli hizmet sınıflarına göre değerlendirdiğimizde aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere
memur personelin %41’lık bir bölümünü Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, %21’i Teknik Hizmetler Sınıfı, %1’i
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, %2’i Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve %1’ünü de Yardımcı Hizmetleri Sınıfı oluşturmaktadır.
Silivri Belediyesi için öngörülen norm kadro sayısıyla mevcut kadro durumunu değerlendirdiğimizde
bütün sınıflarda eksiklik olmakla birlikte Özellikle Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında
eksiklik olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Mevcut
%
Norm
Kadro
%
Mevcut Durum/
Norm Kadro %
GIH (Genel İdare Hizmetleri)
129
59%
218
41%
41%
THS (Teknik Hizmet Sınıfı)
66
100%
66
100%
21%
AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı)
3
75%
4
1%
1%
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)
8
8%
10
3%
2%
YHS(Yardımcı Hizmetleri Sınıfı)
6
4%
11
4%
1%
212
100%
309
100%
69%
Sınıflar
Toplam
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
19
Personel sayısı 2000 yılında 340 iken, 9 yılda yaklaşık %21 azalarak 2008 yılı sonunda 269’a düşmüş;
ancak 2009 Mahalli İdareler Seçimleriyle birlikte 7 belde belediyesinin de Silivri Belediyesi’ne katılmasıyla
birlikte personel sayısı 545’e ulaşmıştır.
2013 yılında personel sayısı , ihtiyaç fazlası personelin devri ile 399 olmuştur.
Grafik 6: Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Silivri Belediyesi memur personelinin %0,1’i ilkokul, %0,2’si ortaokul, %36.9’u lise, %35,5’i yüksekokul, %.26.3 ise üniversite ve %1’i üniversite üstü eğitim düzeyine sahiptirler. İşçilerin ise %23.1’i ilkokul,
%12.5’i ortaokul, %51.4’ü lise, %5.5’i yüksekokul, %7.5’i üniversite eğitim düzeyindedirler. Eğitim düzeyi
itibariyle memurlar işçilere göre oran olarak daha üst eğitim düzeyine sahiptirler.
Tablo 8: Personelin Eğitim Durumu Dağılımı
Memur
İşçi
Sayı
%
Sayı
%
İlkokul
2
0.1
37
23,1
Ortaokul
5
0,2
20
12,5
Lise
74
36,9
83
51,4
Ön Lisans
70
35,5
8
5,5
Lisans
49
26.3
12
7,5
Yüksek Lisans
12
1
Toplam
212
100
160
100
Okuryazar
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Memur personelin %32.1’i kadın iken, işçi personelin %21.4’ü kadındır. Toplam Personelin %72,9’u
erkek, %27,1’i ise kadındır. Diğer kamu kurumu ve belediyelere göre Silivri Belediyesinde erkek personel
oranının nispeten daha yüksek olduğu söylenebilir.
20
Tablo 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı
Memur
Toplam
İşçi
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Kadın
68
32,1
40
21,4
108
27,1
Erkek
144
67,9
147
78,6
291
72,9
Toplam
212
100
187
100
399
100
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Silivri Belediyesi işçi ve memur personelinin %2,2 18-25 yaş arasında, %33,2’si 26-35 yaş arasında,
%37,1’i 36-45 yaş arasında, %25,1’i 46-55 yaş arasında ve sadece %2,4’ü 56 ve üstü yaş arasındadır.
Silivri Belediyesi personelinin yaş ortalaması 38’dir. Memur personelin yaş ortalaması 39 iken işçi personelin yaş ortalaması 37’dir.
Tablo 9: Yaş Durumuna Göre Personel
Yaş grubu
Toplam
Personel
%
Memur
Sayısı
%
İşçi Sayısı
%
18-25
11
2,2
6
4,7
5
2,6
26-35
121
33,2
72
25,4
49
25,8
36-45
148
37,1
61
37,1
87
46.9
46-55
100
25,1
62
31,6
38
22,7
56 ve üstü
19
2,4
11
1,2
8
2
Toplam
399
100
212
100
187
100
Yaş Ortalaması
38
39
37
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
21
5 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Belediyenin yönetim organlarını Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı oluşturmaktadır.
5.1 Belediye Meclisi
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmiştir.
•
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
•
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
•
Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
•
Borçlanmaya karar vermek.
•
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
•
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
•
Şartlı bağışları kabul etmek.
•
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’ den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
•
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
•
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli
ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
•
Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
•
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
•
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
•
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama
ve benzerlerini kabul etmek.
•
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
•
Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
•
Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
•
Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
•
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
•
İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
22
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
Taylan MEMİŞ
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
taylanmemis@silivri.bel.tr
Cengiz AKSU
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
cengizaksu@silivri.bel.tr
Nazif KONUK
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
nazifkonuk@silivri.bel.tr
Suna GÖÇENGİL
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
sunagocengil@silivri.bel.tr
23
Ahmet YÜCEGÖK
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
ahmetyucegok@silivri.bel.tr
Melih YILDIZ
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
melihyildiz@silivri.bel.tr
Süheyl KIRKICI
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
suheylkirkici@silivri.bel.tr
Elif BİLİCİ
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
elifbilici@silivri.bel.tr
24
Şener YÜKSEL
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
seneryuksel@silivri.bel.tr
Ramazan SAKALLIOĞLU
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
ramazansakallioglu@silivri.bel.tr
Doruk BULUT
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
dorukbulut@silivri.bel.tr
Tülay SİNKİL
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
tulaysinkil@silivri.bel.tr
25
Cafer BİLGİÇ
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
caferbilgic@silivri.bel.tr
Rafet KESKİN
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
rafetkeskin@silivri.bel.tr
Seval FİLDİŞ ÇOLAKOĞLU
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
sevalcolakoglu@silivri.bel.tr
Bora BALCIOĞLU
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
borabalcioglu@silivri.bel.tr
26
Fevzi ARSLAN
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
fevziarslan@silivri.bel.tr
Şenel YILDIRIM
(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
senelyildirim@silivri.bel.tr
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ (ADALET ve KALKINMA PARTİSİ)
Metin KARAKAŞ
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
metinkarakas@silivri.bel.tr
Yalçın YÖNET
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
yalcinyonet@silivri.bel.tr
27
Zeki TÜFEKÇİ
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
zekitufekci@silivri.bel.tr
Saffet SERT
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
saffetsert@silivri.bel.tr
M. İnci AYDAR
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
minciaydar@silivri.bel.tr
Lütfü VARDAR
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
lutfuvardar@silivri.bel.tr
28
Osman UMUÇ
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
osmanumuc@silivri.bel.tr
Sezgin EMİR
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
sezginemir@silivri.bel.tr
Yusuf KÖROĞLU
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
yusufkoroglu@silivri.bel.tr
Metin KAYA
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
metinkaya@silivri.bel.tr
29
Tamer ŞİŞMAN
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
tamersisman@silivri.bel.tr
Tamer AKIN
(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
tamerakin@silivri.bel.tr
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ (BAĞIMSIZ)
Yılmaz KANDEMİR
(BAĞIMSIZ)
yilmazkandemir@silivri.bel.tr
30
5.2 Belediye Encümeni
Belediye başkanı başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.
Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri
•
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
•
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
•
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
•
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
•
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
•
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek.
•
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
•
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
•
Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda,
belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİMİZ
ENCÜMEN BAŞKANI
Özcan IŞIKLAR Belediye Başkanı (ozcanisiklar@silivri.bel.tr)
SEÇİLMİŞ ÜYE
Taylan MEMİŞ Meclis Üyesi (taylanmemis@silivri.bel.tr)
SEÇİLMİŞ ÜYE
Ahmet YÜCEGÖK Meclis Üyesi (ahmetyucegok@silivri.bel.tr)
SEÇİLMİŞ ÜYE
Şenel YILDIRIM Meclis Üyesi (senelyildirim@silivri.bel.tr)
BÜROKRAT ÜYE
Sedat YÜKEN Yazı İşleri Müdürü (sedatyuken@silivri.bel.tr)
BÜROKRAT ÜYE
Emre SARISALTIKOĞLU Mali Hizmetler Müdürü (emresarisaltikoglu@silivri.bel.tr)
BÜROKRAT ÜYE
Berrin PAPİLA Plan ve Proje Müdürü (berrinpapila@silivri.bel.tr)
31
5.3 Belediye Başkanı
Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir.
Belediye Başkanının Belediye Yasası’nda Belirlenen Görev ve Yetkileri
•
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak
ve menfaatlerini korumak.
•
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
•
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek.
•
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
•
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
•
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
•
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
•
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
•
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
•
Belediye personelini atamak.
•
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
•
Şartsız bağışları kabul etmek.
•
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
•
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
•
Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
•
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Özcan IŞIKLAR - Belediye Başkanı (ozcanisiklar@silivri.bel.tr)
1960 yılında Silivri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nden Tarih Araştırmacısı olarak mezun oldu. Özel sektör ve kamuda çeşitli sorumluluklar üstlendi.1979 yılında CHP Gençlik
Kolları Üyeliği ile başlayan siyasi hayatı, SODEP Kurucu Üyeliği, SHP
Kurultay Delegeliği ve İlçe Sekreterliği, 1994-1999 yılları arasında CHP
Belediye Meclis Üyeliği ve 1999- 2004 yıllarında da Silivri Belediye
Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Belediye Başkan Yardımcılığı görevi sırasında Kent Envanteri oluşturarak, Silivri Belediyesi
dâhilindeki tüm işlem ve uygulamaların sanal ortam üzerinden vatandaşlar tarafından takip edilmesini sağladı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yersel bilgi sistemi ile bütün imar planlarını vatandaşların denetimine açtı. Böylece medyada çok tartışılan imar plan tadilatlarının vatandaşlar tarafından internet üzerinden doğrudan denetlenmesini sağladı.
Bu proje, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından ödüllendirildi. Emekliliğinin ardından bilişim alanında
danışmanlık şirketinde yöneticilik yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. Özcan
Işıklar evli ve iki çocuk babasıdır.
32
Belediye Başkan Yardımcıları
Elif BİLİCİ Meclis Üyesi (elifbilici@silivri.bel.tr)
29.08.1977 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümünü kazandı. Mezuniyetinin
ardından YKK Metal ve Plastik Aksesuarları firmasında Dış Ticaret Elemanı, Nokia’nın
aksesuarlarını üreten bir firmada Dış Ticaret Sorumlusu görevlerinde bulundu. 2004
Haziran ayında eğitim sektörüne geçerek özel bir dershanede Halkla İlişkiler Genel
Koordinatörlüğünü başarı ile yürüttü.
Ayhan OTLATICI Bürokrat (ayhanotlatici@silivri.bel.tr)
1967 yılında Çatalca’da doğdu. Üniversite tahsilini tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul İl Özel İdaresinde memuriyet hayatına başlamıştır. 14 yıl boyunca İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, İlk Kademe Belediyeleri ve İl Özel İdaresinde
inceleme-araştırma ve soruşturmacı olarak görev yaptı. İstanbul Valiliği Kontrol Kurulu
Müdürlüğü ve Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Otlatıcı,
Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Silivri Belediye Başkan
Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Zafer ERCAN Bürokrat (zaferercan@silivri.bel.tr)
1960 Silivri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamladı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan
sonra 1986 yılında Silivri Belediyesi’nde göreve başladı. Sırasıyla Su ve Kanal İşleri Mühendisliği, Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan
ERCAN 2009 yılından bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
ERCAN evli ve iki çocuk babasıdır.
Emine TARİN Bürokrat (eminetarin@silivri.bel.tr)
1968 yılında Silivri’de doğdu.1986 yılında Selimpaşa Belediye Başkanlığı’nda memuriyet hayatı başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve
Finansman Bölümü’nü bitirdi. Selimpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdürürken, 2009 seçimlerinin ardından, ilk kademe belediyelerinin kapatılmasıyla Silivri
Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Aralık 2010 tarihinde atandığı
Belediye Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdüren Tarin, evli ve biri erkek diğeri kız
olmak üzere iki çocuk annesidir.
33
2013
FAALİYET RAPORU
Amaç ve Hedefler
II. Bölüm
AMAÇ ve HEDEFLER
A - AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ
Belediyemizin amaç ve hedefleri 2009-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planında hazırlanarak yürürlüğe
girmiştir. Belediyemizin amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 2013 yılı hedefleri aşağıda
belirtilmiştir.
1. Belediyemizin Amaçları
•
Etkin, verimli, şeffaf ve çağdaş bir yönetim modeli oluşturulması
•
Genel evrak işlem sürecinin hızlandırılması
•
Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması
•
Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması
•
Çalışan Memnuniyeti esas alınarak, çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde
verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
•
Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vb. önlemlerle düşürülmesi
•
Kent Bilgi Sistemi ve otomasyon sistemi verilerinden de faydalanarak yoklama ve denetim süreci
etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması
•
Belediyemizin makine-ikmal, ulaşım ihtiyaçlarının en uygun maliyetle, en kaliteli şekilde karşılanması
•
Çalışanlarımıza ve belediye birimlerini ziyaret edenlere, en kaliteli idari hizmetlerin en uygun maliyetlerle sunulması
•
Donanım, sistem, yazılım hizmetlerinin en kaliteli şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısının tamamlanması
•
Satın alma ve taşınır mal takip süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi
•
Belediyemiz hizmet binalarının bakım-onarım ihtiyaçlarının sürekli takip edilmesi
•
Belediye hizmetlerinin tasarrufu esas alarak sürdürülmesi
•
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari
işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin 3. kişilere karşı en iyi şekilde korunması
•
Belediye Emlaklarının envanterinin çıkartılarak etkin bir şekilde kamu hizmetine sunulması
•
Silivri’deki park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale getirilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması
•
Silivri yol ağının uzatılarak, yol ve kaldırımların standartlarının yükseltilmesi
•
Yağmursuyu kanalizasyon sisteminin niteliğinin iyileştirilerek artırılması ve ızgaraların sürekli temiz
ve açık kalmasının sağlanması
•
Alternatif ulaşım olanakları ve ulaşım destek hizmetleri (otopark vb.) geliştirilerek, yayaların rahatlıkla dolaşabileceği bir kent altyapısının sağlanması
•
Yapı ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinin etkin hale getirilmesi ve ilçemizde sağlıklı bir yapı
stoğunun olması
•
İmar planlarının hazırlanarak şehirleşmenin imar planları doğrultusunda olmasının sağlanması
•
İlçenin güncel, halihazır, kadastral vb. harita altyapısının hazırlanarak numarataj işlemlerinin yürütülmesi
•
Kent Bilgi Sistemi çalışmaları sürekli güncellenerek Silivri’deki kentsel gelişmeler sürekli takip edilecektir.
•
Afet Merkezi kurularak ve Acil Durum Eylem Planı / Planları Hazırlanarak deprem, yangın vb. afetlere karşı 24 saat hazır bir sivil savunma yapısının kurulması
•
e-belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımıza en etkin şekilde belediyecilik hizmetlerinin ulaştırılması
•
Bülten, web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza
tanıtılması
•
Belediye hizmetlerine katılımcılık sağlanarak hemşerilik bilincinin artırılması ve vatandaş odaklı bir
yönetim modelinin oluşturulması
•
Yazılı ve görsel basınla etkili bir iletişim sistemi kurularak yerel ve ulusal basında Silivri ve Silivri
Belediyesinin hak ettiği ölçüde tanıtımının sağlanması
36
•
Evlendirme hizmetlerinin bilişim teknolojileri de kullanılarak hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması
•
Ailelere sosyal-psikolojik destek verilerek ailenin güçlendirilmesi ve baskı gören kadın-çocuk vb.
bireylerin korunması
•
Sosyal Belediyeciliğe önem verilerek dezavantajlı gruplara sosyal-ekonomik-psikolojik anlamda
ihtiyaç duydukları hususlarda tam destek verilmesi
•
Sosyal Yardım Hizmetlerinin şeffaf, objektif kriterlere göre ve ihtiyaç sahiplerinin onurunu kırmadan
yapılmasının sağlanması
•
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde destekleyici çalışmalar yapılması
•
Silivri’nin kültürel merkezlerinin artırılması, canlı ve nitelikli kültürel etkinlikler ile nitelikli kültürel
yayınlarla İstanbul’un önemli kültür merkezlerinden biri olmasının sağlanması
•
Silivri’nin tarihi envanterinin çıkartılması, korunması ve halkımızın tarih bilincinin güçlendirilmesi
•
Gençlik ve spor hizmetlerine önem verilerek gençliğin kültürel ve sportif etkinliklere katılımının artırılması
•
Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim teknolojileri ve tarihi değerlerin
korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Fonlarının kullanımının sağlanması
•
Tarım ve hayvancılık alanları korunarak nitelikli tarım ve hayvancılık yapılması için yol gösterici
çalışmalar yapılması ve çiftçilerin sosyal-ekonomik olarak desteklenmesi
•
Sanayi alanlarının belli bölgelerde toplanmasının sağlanması, çevreye dost ve diğer sektörlerle
uyumlu bir sanayi yapısının gelişmesinin desteklenmesi
•
Silivri’nin coğrafi konumunun avantajlarından da yararlanarak, tarım-sanayi-turizm sektörlerinin yapısını da destekleyecek şekilde ticaretin geliştirilmesi
•
Balıkçılığın gelişmesi için barınak vb. tesislerin iyileşmesinin sağlanması ve Silivri’de balıkçılığın bir
marka olmasının sağlanması
•
Turizmin geliştirilmesi ve türünün çeşitlendirilmesi
•
Halk sağlığını tehdit edici olumsuz etkenlerin önlenmesi, halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, genel sağlık kurumlarına bakım-onarım vb. desteklerin verilmesi, dezavantajlı gruplara özel sağlık
hizmetlerinin sunulması
•
İnsan sağlığını korumaya yönelik hayvan sağlığını koruma çalışmalarının yürütülmesi ve hayvan
kaynaklı hastalıkların önlenmesi
•
Temizlik hizmetlerinin etkinleştirilerek 7 gün 24 saat temiz bir Silivri’de yaşanmasının sağlanması
•
Denizin ve sahillerin temiz, düzenli ve her zaman halkımızın kullanımına açık olmasının sağlanması
•
Çevre koruma bilincinin artırılması ve çevre denetimlerinin etkinleştirilmesi
•
İşyeri denetimlerinin etkinleştirilmesi
•
Açık alanda kamu düzenin sağlanması
2. Belediyemizin Hedefleri
2013 yılı sonuna kadar Belediyemizde ISO 9001:2008 KYS Belgeli bir yönetim sistemi
oluşturulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediyemizde 5 adet Kalite Çemberi kurularak Süreç İyileştirme
Çalışması yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar e-imza uygulamasına geçilecektir.
2013 yılı sonuna kadar haftada bir başkan yardımcılarıyla koordinasyon toplantısı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 15 günde bir başkan yardımcılarıyla bağlı olduğu müdürler koordinasyon toplantısı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 4 kez başkan, başkan yardımcıları ve müdürler Yönetimi/Sistemi
Gözden Geçirme Toplantısı Yapacaktır.
2013 yılı sonuna kadar meclis ve encümen kararlarının %60 ının dijital arşive aktarılması
sağlanacaktır.
2013 yılı içerisinde Kent Konseyinin 2 kez, çalışma gruplarının / İhtisas komisyonlarının 4’er
kez toplanmaları sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarının %100’i dijital ortama/arşive aktarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Yıllık İzin Planı yapılarak memur personelin %100’ünün izin haklarını
yılında kullanması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar yıllık izin, mazeret izni, rapor, sağlık hizmetleri düzenlenerek memur
37
başına ortalama yıllık çalışma süresi oranı %85’e çıkarılacaktır.
2013 yılında iki kez çalışanların beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Çalışan Memnuniyet Oranı 2013 yılı sonuna kadar %80’e çıkarılacaktır.
2013 yılında Eğitim İhtiyaç Analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim
saati 3 saate çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanıcılarına yönelik kişibaşına 2 saat eğitim verilecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl tüm personele yönelik 2 adet motivasyon etkinliği (piknik, gezi,
gece vb.) gerçekleştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında
gelme-gitme oranı %90’a çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar memurlarımızın performansı değerlendirilerek %10’una başarılı personel ödülü verilecektir.
2013 yılı sonun kadar gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri bağlamında denk bütçe yapılması
%80 oranında sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranı gelir ve giderde %80’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yıl Silivri’de bulunan işyerlerinin mali anlamda denetim sıklığı
artırılacak ve 2013 yılında %30’u denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik
en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacakların %100’ü
için ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kira gelirlerinin TÜFE oranında artırılması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları %15 oranına
ulaşılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar İlan Reklam Vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları %15 oranında
artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Emlak Vergisi tahakkuk oranları %15 oranında ve tahsilat oranları %30
oranında artırılacaktır.
2013yılı sonuna kadar işgaliye ve ecrimisil gelirleri %18 oranında artırılacaktır.
2013 yılına kadar Kent Bilgi Sistemi verileriyle Otomasyon Sistemi verilerinin entegrasyonu
(Emlak Bilgileri, ÇTV bağlantılı kullanıcı bilgileri bağlamında) sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tüm araçların yakıt kullanım miktarları takip edilerek toplam yakıt tüketiminda %2 tasarruf sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Resmi Kurumlar, Okullar, Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları,
Cenaze vb. durumlarda özel şahısların araç talepleri %100 karşılanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar personel servisi hizmetleri kendi araçlarımızla veya kiralama yöntemiyle verilecektir.
2013 yılı sonuna kadar müdürlüklerin iş makinesi (kamyon, loder vb.) talepleri %100
karşılanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 1 adet iş makinesi alınarak araç parkı yenilenerek güçlendirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Ekonomik Ömrü doldurmuş olan tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %82’ye çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar dâhili temizlik hizmeti takip sistemi oluşturularak memnuniyet oranı
%85’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar bilgisayarların %10’u yenilenecek ve %10’unun da kapasitesi
artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar yazıcıların %2’si yenilenecektir.
2013 Yılı Sonuna kadar donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 3 gün içinde
38
sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar internet erişim hızı %100 artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Bilgi Güvenliği Kalite Belgesi alınacaktır.
2013 yılı sonuna kadar birimlerden gelen yeni program yazılım talepleri 3 ay içinde, programda
revize talepleri 2 hafta içinde karşılanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar satınalma dosya hazırlık süresi 9 güne düşürülecektir.
2013 yılı sonuna kadar Anons Sistemi iyileştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri için takip sistemi kurularak, %5
oranında tüm kalemlerde tasarrufa gidilecektir.
2013 yılı sonuna kadar tüketim malzemesi kullanımında %5 tasarrufa gidilecektir.
2013 yılı sonuna kadar birimlerden / personelden gelen tüm hukuki danışmanlık / hukuki görüş
taleplerine ortalama 12 gün içinde cevap verilecektir.
2013 yılı sonuna kadar belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davaların %100’üne katılım
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Dosya Takip Sistemi kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar en çok dava üreten birimler tespit edilerek bu birimlere bu konuda bilglendirme/eğitim çalışması yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 1 adet Kent Ormanı Kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri’nin uygun bir bölgesinde Hoby Bahçeleri Projesi uygulamaya
geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar doğa-ağaç-yeşil alanlar konusunda tüm okullarda 1’er adet seminer
yapılacak, 1 kez doğa-ağaç-yeşil alan temalı belediye bülteni yayınlanması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar çiçek üreticileriyle işbirliği yapılarak Silivri’nin tüm çiçek ihtiyacı bu çerçevede giderilecektir.
2013 yılı sonuna kadar mesire yerlerinin sayısı 10’a çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar park ve bahçelerimizde bulunan bank, çöp sepeti, aydınlatma direği vb.
%100’ünün bakımı yapılacak ve %4’ü yenilenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl çocuk oyun parklarının %100’ünün bakım ve onarımı yapılacak
ve %4’ü yenilenecektir.
2013 yılı sonuna kadar çocuk oyun parkı sayısı %4 artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar çim, çiçek, bitki ve fidan dikim alanı olarak belirlenen alanların %100’üne
çim, çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar okullarla işbirliği içerisinde HER ÇOCUĞA BİR FİDAN KAMPANYASI
gerçekleştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar ilçemizin yol ağı %6 artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri merkez ve beldelerdeki ana caddelerin %20’sinin yol ve kaldırımları
asfalt veya beton vb. yol kaplaması döşenecektir.
2013 yılı sonuna kadar toprak ve stabilize yol alanının %5’i asfalt veya parkeye dönüştürülecektir.
2013 yılı sonuna kadar toplam yol alanının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tarla yollarının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar resmi kurum ve özel şahıs kazı talepleri takip edilerek açık bırakılan
veya uygunsuz kapatılan kazı işlemleri önlenerek ortalama kazı başına kazı çalışması süresinin
3 günü geçmemesi sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde 2 adet cadde/sokak yayalaştırılarak cazibe merkezi
olması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1000 m bisiklet yolu açılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ilçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminin uzunluğu %2
artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar büyük yağmurlardan sonra oluşan tıkanma, koku, taşma, sel baskını
gibi sıkıntılar giderilecektir.
2013 yılı sonuna kadar tobüs şoför ve muavinlerine ortalama 2’şer saat halkla ilişkiler eğitimi ve
tüm yıl boyunca psikolojik danışma desteği verilecektir.
39
2013 yılı sonuna kadar yeni katılan beldelerdeki imar dosyalarının %75’i Dijital Arşiv Sistemine
aktarılacaktır.
2013 yılı sonun kadar belediyemize yapılan tadilat raporu başvuruları eksiksiz müracaatlarda
14 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları eksiksiz müracaatlarda
15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediyemize yapılan yapı kullanma izin belgesi başvuruları eksiksiz
müracaatlarda 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonun kadar ilçemizdeki asansör envanteri çıkarılarak asansörlerin %100’ünün
denetimi / kontrolü yapılacaktır.
2013 yılı sonun kadar belediyemize yapılan iskele kurma belgesi başvurular 6 gün içinde
sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar inşaatların %90’ında bilgilendirme panosunun olması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kaçak yapılaşmayla ilgili denetim süreci sürdürülecek ve tespit edilen
kaçak yapılaşma çalışmalarının %100’üne yönelik cezai işlem uygulanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 1 cadde veya sokakta cephe düzenleme/rehabilitasyon çalışması
yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar planlı alanların oranı %25’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ilçe merkezinin ve mahallelerin jeolojik- yerleşime uygunluk haritalarının
%26’sının çıkarılması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tüm köylerin jeolojik- yerleşime uygunluk haritalarının %22’sinin
çıkarılması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ilçe merkezinin ve mahallelerin 1/1000’lik planların %25’inin çıkarılması
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar köylerin 1/1000’lik planların %20’sinin çıkarılması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belde planlarının %80’inin sayısallaştırılması ve dijital ortama taşınması
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar halihazır haritaların %20’sinin ülke coğrafi formatına dönüştürülmesi
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar beldelerin mevcut kadastral haritalarının %40’ını sayısal ortama
taşınması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Koruma Amaçlı İmar Planlarının %10’u yenilenecektir.
2013 yılı sonuna kadar ilçemizin tarihi eser envanterinin %100’ü çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ilçemizin restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerden 4 adedi restore
edilecektir.
2013 yılı sonuna kadar ilçenin jeodezik-halihazır haritaların %60’ı tamamlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ilçenin numaratajı yenilenerek %90’ı tamamlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar binaların %50’sine tanıtıcı levha konulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar acil durum eylem planı hazırlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 1 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 1 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) okullar, muhtarlıklar ve diğer stk’lar işbirliğiyle 4 saat eğitim verilecektir.
2013 yılı sonuna kadar sivil savunma, doğal afet vb. için ihtiyaç duyulan 2000 adet sivil savunma malzemesi alınacaktır.
2013 yılı sonuna kadar web sitesini ziyaret edenlerin sayısı %10 artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerini verecek mobil bir aracın hazırlanması sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri Bülteni 4 kez yayımlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar web sitemiz güncelleme oranı %5 artırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar çeşitli konularda 5.000 adet broşür, 1.000 adet bez pankart/vinil afiş, 1
adet tanıtım filmi hazırlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediyeye ait raket panolar ve bilboardlarda yılda 4 kez belediye
40
hizmetlerinin tanıtımı için afiş hazırlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri merkezde ve mahallelerde 4 kez Halk Toplantıları düzenlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar BİMER yoluyla gelen talepler 10 gün içinde %100 oranında
sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar belediyemize Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Tüm Talepler
zamanında cevaplandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Vatandaşın
Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2013 yılı sonuna kadar %12 artırılacaktır.
2013 yılı içerisinde Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetlerle ilgili anket uygulanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar muhtarlarla 4 kez toplantı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yıl tüm mahalleler başkan başkan yardımcıları nezdinde 3’er kez
ziyaret edilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Özel Kalem Müdürlüğü’ne /Başkanlık Makamına gelen tüm telefonlar
kayıt altına alınarak arayan kişilerin %100’üne geri dönüş/bilgilendirme yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilecek ve yönetim ve birimler belediyeyle ilgili çıkan haberler konusunda günlük bilgilendirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar 6 adet belediye hizmetleriyle ilgili basın toplantısı yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar günde en az 1 adet basın bülteni çıkarılacaktır.
2013 yılında Silivri’nin markalaşmasını sağlamak amacıyla her yıl yerel ve ulusal bazda Basın
Ödülleri dağıtılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Evlendirme İşlemleriyle ilgili mernis dosyalarının %20’si dijital ortama /
arşive aktarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yıl belediyemize başvuran tüm ihtiyaç sahibi çiftler toplu nikah
şöleniyle evlendirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Aile Danışma ve Sosyal Yardım Merkezi kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Kadın Sığınma Evi Kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yıl Toplu Sünnet hizmetleri kapsamında başvuran tüm ihtiyaç sahibi
çocukların sünnet edilmesi sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 2 adet Bilgi ve Kültür Evi faaliyete geçirilecektir.
2013 yılı içerisindeYaz Spor Okulları açılacak ve Yaz Spor Okulları memnuniyet oranı %90’a
çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar ,özel ve kamu sektörünün talepleri doğrultusunda, Milli Eğitim, Halk
Eğitim, İSMEK ve diğer STK’larla işbirliği içinde 6 adet branşta meslek edindirme kursu açılacaktır.
2013 yılında Zafer Bayramında ve Cumhuriyet Bayramında Bayramında Zafer Takı Kurulması,
Cumhuriyet Bayramının cumhuriyet yürüyüşü, konseri ve cumhuriyet balosuyla kutlanması
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Emekli Evi Projesi hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar 4109 sayılı asker ailesi kapsamında yardım almak için belediyemize
başvuran vatandaşlarımızın başvurularının %100’ü 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilecektir.
2013 yılında Cumhuriyet Bayramı ve Şeker Bayramı olarak 250 yoksul çocuk 2 kez giydirilecektir.
2013 yılında maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin tümüne eğitim yılı
başında kırtasiye ve giyecek yardımı yapılacaktır.
2013 yılında dershanelerle işbirliği içinde Uzman desteğiyle üniversite tercihi yapılması
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içinde İhtiyaç olan yerlerde
ilköğretim ve lise için okul yerlerinin plana konulması ve yer tahsisi işlemleri yapılacaktır
2013 yılı sonuna kadar her yıl ilçemizde bulunan ihtiyacı olan tüm okullara fiziki ve teknik bakımonarım ve yapım desteği verilecektir.
2013 Yılı sonuna kadar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği çerçevesinde Okuma-yazma
41
bilmeyen yetişkinlere Bilgi ve Kültür Evlerinde talep eden tüm yetişkinler için kurs açılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 4 konferans-seminer yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar STK’ların etkinlik, yer tahsisi vb. talepleri %100 karşılanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yıl 1 adet Silivri ve Silivri Belediyesiyle ilgili kültürel yayın çıkarılacaktır.
2013 yılına kadar 1 adet Sinema Atelyesi Projesi hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Yazı Atelyesi Projesi hayata geçirilecektir.
2013 yılında 4-8 Mart Kadın Şenliği Kadın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
2013 yılında 2 adet Yerel Tarih Araştırması Projesine destek verilecektir.
2013 yılında 2 kez Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için günlük turlar düzenlenecektir
2013 yılı sonuna kadar Sözlü Tarih Projesi hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar 4 mahallede açık satranç oyun alanı oluşturulacaktır.
2013 yılında 1 adet satranç federasyonuyla işbirliği içerisinde Satranç turnuvası düzenlenecektir.
2013 yılında 1 adet Gençlik ve Spor Festivali (Konser, sergi, imza günü, konferans, panel, film
gösterisi, tiyatro oyunları, gençlik yürüyüşü) düzenlenecektir.
2013 yılında 2 kez Doğa Yürüyüşü Etkinliği düzenlenecektir
2013 yılı sonuna kadar 1 konuda (Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri,
bilişim teknolojileri ve tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.
2013 yılında çiftiçilerimizi Organik Tarıma bilgilendirmek ve özendirmek amacıyla 3 adet seminer verilecektir.
2013 yılında Domates festivali düzenlenecektir.
2013 yılı içerisinde Yoğurt Festivali düzenlenecektir
2013 yılı sonuna kadar Yaşam ve Gezinti Alanı Projesi (Silivri yoğurdu, Şarapçılık, Sanatçılar
sokağı, Sahilde balık restoranları, Kafeler, Silivri figürlü hediyelik eşya stantları, Kitapçılardan
oluşan) hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Teknokent Projesi (belediye-üniversite işbirliğiyle yeni istihdam alanları
kazandırmak, teknolojik ARGE faaliyetlerine kaynaklık etmek, sanayinin rekabet gücünü artırarak
kenti ihracat üssü yapmak amacıyla) hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Elimin Emeği – Evimin Pazarı Projesi (Ev hanımlarının ürettiği mamulyarı mamul yiyecek-içecek ve çeşnileri, el emeği göz nuru nakış, örgü işleri vb. ürünlerini pazarlayabilecekleri çağdaş satış merkezleri kurulması) hayata geçirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar Silivri Tarihi Eserler Gezi Haritası çıkarılacak ve her yıl 2 kez tarihçigazeteci ve yazarların katılımıyla günübirlik tarih gezisi düzenlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl sağlık ocaklarının bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm talepler
karşılanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar 4 kez genel halk sağlığı uzmanlarının katılacağı ( genel sağlık, aile
planlaması, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda) seminer ve konferanslar verilecektir.
2013 yılında tüm ilköğretim okullarında ve muhtarlıklarda genel sağlık ve diş sağlığı taraması
gerçekleştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar yakalanarak teslim edilen tüm sokak hayvanları rehabilite (tedavi,
kısırlaştırma, aşılama, kayıt, sahiplendirme) edilecektir.
2013 yılı sonuna kadar AB normlarına uygun bir Hayvan Barınağı /Geçici Hayvan Bakımevi
hayvan barınağı kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kene vb. hayvan kaynaklı insan sağlığını tehdit eden konularda halka
yönelik en az 1 adet seminer düzenlenecek, 1 adet broşür yayınlanacaktır.
2013 yılı içerisinde kurban satış yerleri tespit edilerek belirlenen yerler dışında kurban satışı
%100 engellenecektir.
2013 yılı içerisinde kadar her yıl 5 adet kurban kesim yeri kurulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar gıda üreten ve pazarlayan tüm işletmeler yılda en az bir kez denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl ilçe merkezi ve mahalle merkezlerinde her gün, ikinci konut
42
alanlarında ise hafta da 2 gün düzenli olarak çöpler toplanacaktır
2013 yılı sonuna kadar sitelerde yer altı çöp konteynır sistemine geçiş projesi kapsamında 30
noktada yer altı konteynır sistemine geçiş yapılacaktır.
2013 yılına kadar atık pil toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve atık pil toplama
noktası sayısı 125’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri’deki konut ve işyerlerinin %40 ından ambalaj atıklarının toplanması
sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar cam atık toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak cam atık
toplanan nokta sayısı 80’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her gün 600 cadde ve sokak süpürülecektir.
2013 yılı sonuna kadar (Nisan-Kasım Ayları) ayda bir tüm ana caddeler yıkanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Bayramı, Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi kent
ana caddeleri yıkanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her semt pazarından sonra Semt Pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak bitkisel atık yağ toplanan işletme oranı %75’e çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tüm konteynırlar ve çevreleri ayda 1 kez yıkanacak ve dezenfekte
edilecektir.
2013 yılında çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde STK işbirliğiyle Kıyı Temizliği Şenliği
gerçekleştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az bir kere çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir.
2013 yılı sonuna kadar deniz temizliği için İBB koordinasyonuyla “Atık Toplama Teknesi”
hizmete sokulacaktır.
2013 yılı sonuna kadar kıyı temizliği için 2 adet kum temizleme aracı yenilenecektir.
2013 yılı sonuna kadar ilçemizdeki tüm hafriyat taşıma çalışmaları kontrol altına alınacak ve
bu çalışmları yapanların Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve Taşıma Fişi almaları sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar tehlikeli atık üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az iki kez
denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ilçemizde bulunan lastik satışı ve tamiri yapan işletmeler ile işbirliği yapılarak hurda lastiklerin
tamamının gelişi güzel atılmaması, uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar Silivri’de tüm motor yağı satışı/değişimi yapan işletmelerle işbirliği
yapılarak ilçede üretilen atık motorin yağlarının tümü ilgili yönetmeliğe uygun bir şekilde bertaraf
edilmesi sağlanacaktır.
2013 yılı sonuna kadar hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında tüm kömür satışı yapan
yerler denetlenerek satış izin belgesi olmayan kömür satışları %100 önlencektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl sıhhi işyerlerinin %100’ü iki kez denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar gayrısıhhi işyerlerinin %100’ü yılda bir kez denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar umuma açık işyerlerinin %100’ü yılda üç kez denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar Silivri ilçesinde işletme ruhsatlı işyeri oranı %90’a çıkarılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar her yılın ilk üç ayında 12 gün, yazlık bölgelerde Haziran ayında 4 gün
hafta sonu çalışma ruhsatı denetimi yapılacaktır.
2013 yılı sonuna kadar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğüyle koordineli
çalışma kapsamında kurumlardan gelen taleplerin %100’ü karşılancaktır.
2013 yılı sonuna kadar perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu
kapsamında (fiyat listesi) denetlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl tüm kamu alanları kontrol edilerek kamu alanlarının izinsiz işgal
edilmesi önlenecektir.
2013 yılı sonuna kadar her yıl ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir
şekilde sürdürülecektir.
43
B - TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLERİMİZ
01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nında;
Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda aşağıdaki stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir.
•
•
•
•
•
Rekabet gücünün artırılması,
İstihdamın artırılması,
Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,
Bölgesel gelişmenin sağlanması,
Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılmasıdır.
Ayrıca planda yer alan bu amaçlara yönelik hedeflere ilişkin bazı hususlar aşağıdaki başlıklarda yer
almaktadır.
Makroekonomiyi Güçlendirici Yapısal Reformlar Kapsamında;
5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının etkili bir şekilde elde edilmesi ve verimli kullanılmasını, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi, bütçelerin uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yeniden düzenlendiği,
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi Kapsamında;
Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dışsallıkları da içerecek şekilde belirleneceği,
Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kent içi ulaşım planlaması yapılacağı,
Her kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kent içi ulaşım türlerinde çeşitlilik ve bütünleşme sağlanacağı,
Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Kapsamında;
Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare
birliklerinin kurulmasının destekleneceği,
Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra
tarım ve sanayide kullanılması teşvik edileceği,
Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, değerlendirilecek; yatırım ve
işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama
yöntemi tercih edileceği,
Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri oluşturulacağı,
Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği,
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında;
Teknoloji amaçlı girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düşüncelerin hayata geçirilmesi için risk sermayesi ve benzeri araçlar yaygınlaştırılacağı, bunun yanı sıra, özel sektörün belirlenen öncelikli alanlarda
araştırma enstitüleri ve/veya merkezleri kurması teşvik edileceği,
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyapısının özel
sektör tarafından kullanılması destekleneceği, Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinin altyapıları tamamlanacağı ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirileceği,
Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji transferi
amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütüleceği,
44
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Kapsamında,
Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek,
örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulacağı,
Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, tarım topraklarından, ahlillerle
belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru tarım teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım
planlaması ve yaygın erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımının esas alınacağı,
AB Katılım Öncesi Yardımlardan da yararlanılarak, tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğünün artırılması
yanında, başta üretim teknikleri ve üretim koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyon çabaları, belirlenecek öncelikler çerçevesinde desteklenecek ve tarım-sanayi entegrasyonu özendirileceği,
Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit çalışmalarının yapılarak avcılık
üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması, son dönemde sağlanan destekler ve artan talebe
paralel olarak hızla gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesinin esas alınacağı,
Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacağı,
İstihdamın Artırılması Kapsamında;
İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin
azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacağı, Ekonomik ve sosyal alanda yapılacak düzenlemelerde istihdam boyutunun gözetileceği,
Ulusal İstihdam Stratejisinin oluşturulması çalışmalarında, tarım sektöründeki çözülme ile bu sektörden
gelen işgücünün tarım dışı sektörlere kazandırılması konusuna ağırlık verileceği, İstihdamın artırılmasında
önem taşıyan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı,
Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması Kapsamında;
İşgücü piyasasına ilişkin bilgi sistemleri geliştirilmesi, eğitim ve işgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve istihdamın ve işgücü verimliliğinin artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi
dikkate alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insangücü yetiştirileceği;
İnsangücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hanehalkının eğitim, istihdam ve meslek
durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek ve işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacağı,
Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürüleceği, mesleki eğitimde,
nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verileceği,
İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetleri destekleneceği,
Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi Kapsamında;
İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen açığa çıkacak işgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programları
uygulanarak geliştirilecek ve bu programlara ayrılan kaynaklar artırılacağı,
İş bulma hizmetlerinin daha fazla kişiye sunulması sağlanacak ve bu hizmetlerin kalitesi yükseltileceği,
Aktif işgücü politikaları, başta girişimcilik ve istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile işletmelerde eğitim seminerleri olmak üzere işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları
yoluyla yaygınlaştırılacağı,
Aktif işgücü programları, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda düzenleneceği, İstihdam yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek sağlanacağı,
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamında;
Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirileceği,
45
Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları destekleneceği, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama,
uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin artırılacağı, kaynak kullanımında etkinlik
sağlanacağı,
Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması Kapsamında;
Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış
açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap
verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik
planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirileceği,
Kamu kaynakları performans programlarına uygun olarak tahsis edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirileceği,
e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi Kapsamında;
Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam
sağlanacağı,
Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi Kapsamında;
Kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu altyapı yatırımlarının yapılmasında özel sektör katılımını
artırıcı modeller geliştirileceği.
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele Kapsamında;
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki eğitim imkanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacağı,
Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi Kapsamında,
Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK’ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel
etkinliklere kolay erişimi sağlanacağı,
Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek,
yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak tedbirler alınacağı,
Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamında;
Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara
uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacağı, bu kapsamda hazırlanacak programlar ile çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir
şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacağı,
Personel değerlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel performansını objektif ve saydam içimde
ölçmeyi sağlayacak standartlar, görevlerin özellikleri de dikkate alınarak geliştirileceği ve uygulanacağı,
Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliğinin geliştirileceği,
Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi Kapsamında;
Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
46
2013
FAALİYET RAPORU
Faaliyete İlişkin Bilgi ve
Değerlendirmeler III. Bölüm
FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - MALİ BİLGİLER
1. Mali Uygulama Sonuçları
PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ VE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.1 Bütçe Giderleri
Her türlü kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesini, kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ayrıca mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hayata geçirilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu söz konusu
Kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi de gerekli kılmaktadır.
Söz konusu Kanun kapsamında yetkili organlarca denetim sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
amacıyla mali iş ve işlemlere ait değerler, bütçe öngörüleri ,bütçe uygulama sonuçları , bunlara ilişkin tablo
ve grafiklerle aşağıda sunulmaktadır.
Tablo 1: Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe, Gerçekleşme, Hedef ve Tahminler (TL)
EKONOMİK
BİRİNCİ
DÜZEY
2012
BÜTÇE
2012
GERÇEKLEŞME
Personel
Giderleri
17784600,00
20236100,72
Sos. Güv. Kur.
Dev. Primi
3068400,00
Mal ve Hizmet
Alım Gid.
2013
GERÇEKLEŞME
2014
BÜTÇE
2015
BÜTÇE
2016
BÜTÇE
19068000,00
21.958.088,27
20.578.000,00
21.621.600,00
22.724.300,00
3267435,34
3238000,00
3.429.398,44
3.211.000,00
3.375.000,00
3.549.600,00
41505200,00
45091719,00
50734000,00
59.174.776,24
63.915.000,00
67.129.600,00
70.520.700,00
Faiz
Gideri
1110000,00
3959883,55
2500000,00
3.132.658,95
2.300.000,00
2.415.000,00
2.535.800,00
Cari
Transferleri
3071600,00
3501378,48
3836000,00
1.521.990,80
5.866.000,00
6.160.600,00
6.470.200,00
Sermaye
Giderleri
28975200,00
20576978,22
46869000,00
21.861.663,04
40.591.000,00
42.621.900,00
44.755.300,00
Sermaye
Transferleri
566000,00
535000,00
335000,00
742.334,15
439.000,00
461.100,00
484.300,00
Yedek
Ödenek
5670000,00
0,00
7220000,00
0,00
8.400.000,00
8.820.000,00
9.261.200,00
TOPLAM
101.751.000,00
145.300.000,00
152.604.800,00
160.301.400,00
97.168.495,31
Tablo 2: Açık Fazlanın Finansmanı
2013
BÜTÇE
133.800.000,00
111.820.909,89
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
2012
1.600.000,00
2013
3.550.000,00
2014
3.900.000,00
2015
4.055.600,00
2016
4.194.400,00
2013 Yılı Gider Bütçesi :Personel Giderleri 19.068.000,00 TL; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri 3.238.000,00 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
50.734.000,00 TL; Faiz Giderleri 2.500.000,00 TL; Cari Transferler 3.836.000,00 TL;
Sermaye Giderleri 46.869.000,00 TL; Sermaye Transferleri 335.000,00 TL; ve Yedek
Ödenek 7.220.000,00 TL olmak üzere toplam 133.800.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
48
Aşağıdaki grafikte 2013 yılı bütçesi ve Bütçe gerçekleşmeleri ekonomik 1. düzey bazında karşılaştırılmıştır.
Grafik 9: 2013 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe-Gerçekleşme Grafiği (TL)
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Pirimi
Mal ve Hiz.
Faiz
Gideri
Sermaye
Giderleri
Cari
Transfer.
7.220.000,00
742.334,15
3.350.000,00
21.861.663,04
46.869.000,00
1.521.990,80
3.836.000,00
2013 GERÇEKLEŞME
3.132.658,95
2.500.000,00
59.174.776,24
50.734.000,00
3.429.398,44
3.238.000,00
21.958.088,27
19.068.000,00
2013 BÜTÇE
Sermaye
Transfer.
Yedek
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
2013 yılında bütçe giderlerinde 21.958.088,27 TL Personel Giderlerinden, 3.429.398,44 TL Sosyal
Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinden, 59.174.776,24 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden,
3.132.658,95 TL Faiz Giderlerinden, 1.521.990,80 TL Cari Transferlerden, 21.861.663,04 TL Sermaye
Giderlerinden, 742.334,15 TL Sermaye Transferleri Giderlerinden olmak üzere toplam 111.820.909,89 TL
harcama yapılmıştır.
Grafik 10: 2013 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşme Grafiği
742.334,15
1.521.990,80
3.132.658,95
21.861.663,04
21.958.088,27
3.429.398,44
Personel Giderleri
Sos.Güv.Kur.Dev.Primi
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Faiz Gideri
Cari Transferleri
59.174.776,24
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenek
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
49
Tablo 3: Yıllar itibarıyla fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe, gerçekleşme, hedef ve tahminler
FONKSİYONEL
BİRİNCİ
DÜZEY
2012
BÜTÇE
2012
GERÇEKLEŞME
2013
BÜTÇE
2013
GERÇEKLEŞME
2014
BÜTÇE
2015
BÜTÇE
2016
BÜTÇE
Genel Kamu
Hizm.
30.427.100,00
31.280.968,32
37.245.000,00
32.958.093,13
44.120.000,00
46.341.900,00
48.686.500,00
Kamu Düz. ve
Güvenlik Hizm.
2.921.300,00
3.484.077,98
3.219.000,00
3.921.225,10
4.061.000,00
4.267.500,00
4.486.000,00
Ekonomik İşler
ve Hizm.
3.399.900,00
5.100.627,77
5.092.000,00
5.228.443,62
5.966.000,00
6.268.000,00
6.587.300,00
Çevre Koruma
Hizm.
11.628.000,00
13.321.349,83
15.608.000,00
14.727.142,14
18.663.000,00
19.599.100,00
20.582.900,00
İskan ve Toplum Refahı Hiz.
36.114.100,00
27.487.214,93
57.820.000,00
32.544.136,72
52.579.000,00
55.214.700,00
57.988.200,00
Dinlenme
Kült. Hizm.
16.931.800,00
16.100.746,48
19.320.000,00
21.949.191,03
19.363.000,00
20.337.400,00
21.364.600,00
8.000,00
15.922,27
20.000,00
21.400,00
22.900,00
393.510,00
488.000,00
476.755,88
528.000,00
554.800,00
583.000,00
97.168.495,31
133.800.000,00
111.820.909,89
145.300.000,00
152.604.800,00
160.301.400,00
Eğitim
Hizm.
4.700,00
Sosyal Güv.ve
Sosyal Yrd. Hiz.
324.100,00
101.751.000,00
TOPLAM
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Grafik 11: 2013 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe-Gerçekleşme Grafiği
Genel Kamu Kamu Düzeni Ekonomik
Hiz.
ve Güvenlik İşler ve Hizm.
Hiz.
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
50
Çevre
Koruma
Hizm.
İskan ve
Toplum
Refahı Hiz.
476.755,86
488.000,00
15922,27
8.000,00
21.949.191,03
1.932.000,00
32.544.136,72
2013 GERÇEKLEŞME
57.820.000,00
14.727.142,14
15.608.000,00
5.228.443,62
5.092.000,00
3.921.225,10
3.219.000,00
32.958.093,13
37.245.000,00
2013 BÜTÇE
Dinlenme Eğitim Hizm. Sosyal Güv.ve
Kült. Hizm.
Sosyal
Yardım Hiz.
Tablo 4: 2013 Yılı Bütçesiyle Silivri Belediyesi Müdürlüklerinin Harcama Toplamları Aşağıdaki Tabloda Ayrıntılarıyla Gösterilmiştir.
KURUMSAL
HESAP KODU
MÜDÜRLÜK ADI
GERÇEKLEŞME
(TL)
46342902
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
11.746.587,48
46342905
İNSAN KAYN.MÜDÜRLÜĞÜ
265.799,68
46342910
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.136.167,76
46342913
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.
13.077.642,80
46342920
TEFTİŞ KURULU MÜD.
46342923
STRATEJİ MÜD.
698.778,14
46342924
HUKUK İŞLERİ MÜD.
538.982,50
46342925
SANAT KÜLTÜR FEST.HİZMET.
2.165.751,69
46342927
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.
3.909.863,11
46342930
ÇEVRE KORUMA VE KON.MÜD.
46342931
FEN İŞLERİ MÜD.
46342932
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
46342933
KREŞ
46342934
MALİ HİZMETLER MÜD.
46342935
PARK VE BAHÇELER MÜD.
46342936
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
46342937
RUHSAT VE DENETİM MÜD.
225.111,38
46342938
SOSYAL YARDIM HİZM.
476.755,88
46342939
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46342940
TRAFİK HİZMETLERİ
46342941
VETERİNER HEKİMLİĞİ
46342942
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46342943
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2.946.917,11
46342944
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.
2.108.367,38
TOPLAM
79.162,37
28.417.742,40
4.135.237,13
15.922,27
2.731.925,34
15.873.576,23
1.792.915,56
14.727.142,14
974.307,99
1.093.206,49
683.047,06
111.820.909,89
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2 Bütçe Gelirleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu gelirleri ifadesi için Kanunlara dayanılarak toplanan vergi ,resim,harç,fon kesintisi,pay veya benzeri gelirler,faiz, zam ve ceza gelirleri taşınır ve
taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler,sosyal güvenlik primi
kesintileri,alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder denilmektedir.
Söz konusu Kanun metni ve diğer ilgili yasalar kapsamında elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleşen
gelir değerlerine ilişkin bilgilere, iş ve işlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması
amacıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir.
51
2013 yılı gelir bütçesi 75.409.000,00 TL Vergi Gelirleri, 11.011.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri, 290.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 31.790.000,00 TL Diğer Gelirler ve
18.850.000,00 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 137.350.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Tablo 5: Yıllara Göre Karşılaştırılmalı Gelir Değerleri
GELİR
KALEMLERİ
2012
BÜTÇE
2012
TAAHHUKLARI
Vergi
Gelirleri
54.407.100,00
52.732.960,73
Teşebbüs ve
Mülk. Gel.
8.240.000,00
2013
TAAHHUKLARI
2014
BÜTÇE
2015
BÜTÇE
2016
BÜTÇE
75.409.000,0
50.067.481,67
81.459.000,00
85.532.100,00
89.809.300,00
4.528.378,22
11.011.000,0
3.423.901,09
12.436.000,00
13.057.900,00
13.711.200,00
722.500,00
1.668.454,21
290.000,00
16.818,87
440.000,00
462.000,00
485.600,00
Diğer
Gelirler
26.210.400,00
20.662.849,84
31.790.000,0
23.228.189,08
37.465.000,00
39.338.400,00
41.306.100,00
Sermaye
Gelirleri
13.771.000,00
9.782.790,95
18.850.000,0
14.292.818,10
17.400.000,00
18.270.000,00
19.183.600,00
TOPLAM
103.351.000,00
89.375.433,95
137.350.000,0
149.200.000,00
156.660.400,00
164.495.800,00
Alına Bağ.ve
Yar.ve Öz.Gel.
2013
BÜTÇE
91.029.208,81
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
2013 Yılında 50.067.481,67 TL Vergi Gelirleri, 3.423.901,09 TL Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri, 16.818,87
TL Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirler , 23.228.189,08 TL Diğer Gelirler, 14.292.818,10 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 91.029.208,81 TL tahakkuk etmiştir.
Grafik 12: Bütçe – Tahakkuk Karşılaştırma Grafiği
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülk.Gel.
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
52
Alına Bağ.ve
Yar.veÖz.gel.
Diğer Gelirler
14.292.818,10
18.850.000,00
23.228.189,08
2013 TAHAKKUK
31.790.000,00
16.818,87
290.000,00
3.423.901,09
11.011.000,00
50.067.481,67
75.409.000,00
2013 BÜTÇE
Sermaye Gelirleri
Tablo 6: Belediye Vergi Gelirleri Detayı (TL)
VERGİ GELİRLERİ
75.409.000,00
Bina Vergisi
15.000.000,00
Arsa Vergisi
10.000.000,00
Arazi Vergisi
2.000.000,00
Çevre Temizlik Vergisi
2.000.000,00
Haberleşme Vergisi
Elektrik Tüketim Vergisi
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi
400.000,00
5.000.000,00
500.000,00
1.000,00
İlan ve Reklam Vergisi
3.000.000,00
Bina İnşaat Harcı
5.000.000,00
Hayvan Kesimi Muayene Denetleme Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma İzni Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
2.000,00
5.000.000,00
400.000,00
5.000,00
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı
550.000,00
Tellallık Harcı
500.000,00
Yapı Kullanma İzin Harcı
Diğer Harçlar
Kaldırılan Vergi Atıkları
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Şartname, Basılı Evrak Form Satış Gelirleri
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirler
Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri
1.000.000,00
25.000.000,00
1.000,00
50.000,00
11.011.000,00
300.000,00
10.000,00
100.000,00
1.000,00
500.000,00
Çevre ve Esenlik Hiz. İlişkin Gelirleri
50.000,00
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
100.000,00
Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler
200.000,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
350.000,00
Diğer Hizmet Gelirleri
4.000.000,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
5.000.000,00
Taşınır Kira Gelirleri
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler
300.000,00
100.0000,00
ALINA BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZEL GELİRLER
290.000,00
Hazine Yardımı
200.000,00
53
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
70.000,00
Proje Yardımları
20.000,00
DİĞER GELİRLER
31.790.000,00
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
100.000,00
Kişilerden Alacaklar Faizleri
20.000,00
Mevduat Faizleri
10.000,00
Diğer Faizler
200.000,00
Merkezi İdare Vergi Gelir Alınan Paylar
20.000.000,00
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
50.000,00
Su Tesis Harcamalarına Katılım Payı
50.000,00
Yol Harcamalarına Katılma Payı
2.000.000,00
Diğer Harcamalarına Katılım Payı
50.000,00
Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar
100.000,00
Ortak Altyapı Hiz.İçin Diğer Kurum.Tarafından
10.000,00
Otopark Gelir İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri
100.000,00
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar
250.000,00
Diğer Paylar
100.000,00
Diğer İdari Para Cezaları
3.000.000,00
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı
3.000.000,00
Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
500.000,00
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.Alınacak Tutar
2.000.000,00
Kişilerden Alacaklar
250.000,00
SERMAYE GELİRLERİ
18.850.000,00
Arazi Satışı
2.500.000,00
Arsa Satışı
16.000.000,00
Taşınır Satış Gelirleri
300.000,00
Taşıt Satış Gelirleri
50.000,00
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2012
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
54
111.820.909,89
133.800.000,00
97.227.338,39
101.751.000,00
Grafik 13: 2012-2013 Bütçe Gider Karşılaştırma Grafiği (TL)
BÜTÇE
HARCANAN
2013
Grafik 14: 2012-2013 Bütçe Gelir Karşılaştırma Grafiği (TL)
2012
91.029.208,81
137.350.000,00
TAHAKKUK EDEN
87.683.467,41
103.351.000,00
BÜTÇEYE KONAN
2013
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yukarıdaki tablolara bakıldığında 2012 yılı gider gerçekleşme oranı %95,50 iken, 2013 yılında gider
gerçekleşme oranı % 83,57 olmuştur. Aynı şekilde 2012 yılı gelir kesin hesabı tahakkuklarının bütçeye
oranı % 86,48 iken 2013 yılı gelir tahakkuklarının bütçeye oranı % 66,27 olmuştur.
Grafik 15: 2012-2013 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Karşılaştırma Grafiği (TL)
2013 GERÇEKLEŞME
0
0
742334,15
287165,15
21861663,04
20576978,22
1521990,8
3501378,48
3132658,95
3959883,55
59174776,24
45398396,93
3429398,44
3267435,34
21958088,27
20236100,72
2012 GERÇEKLEŞME
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
55
Grafik 16: 2012-2013 Gider Fonksiyonel 1. Düzeyde Karşılaştırma Grafiği (TL)
Genel Kamu Kamu Düzeni Ekonomik
Hiz.
ve Güvenlik İşler ve
Hiz.
Hizm.
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
56
Çevre
Koruma
Hizm.
İskan ve
Toplum
Refahı Hiz.
Dinlenme Eğitim Hizm.
Kült. Hizm.
476.755,88
393.510,00
15.922,27
21.949.191,03
16.100.746,48
32.544.136,72
2013 GERÇEKLEŞME
27.546.058,01
14.727.142,14
13.321.349,83
5.228.443,62
5.100.627,77
3.921.225,10
3.484.077,98
32.958.093,13
31.280.968,32
2012 GERÇEKLEŞME
Sosyal
Güv.ve
Sosyal
Yardım Hiz.
Hesap
Kodu
Tablo 7: Belediyeye ait Tüketim malzemeleri hesabına ait tablo
Yardımcı
Hesap
Kodu
150
. . .
150
01. . .
Kırtasiye Malzemeleri
150
01.01. .
Yazı Malzemeleri
150
01.02. .
Yazım,Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeler
150
01.03. .
Kağıt Ürünleri
150
01.04. .
Yazıcı, Faksmile Cihazı ve Fotokopi Mal
150
01.05. .
Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantla
150
01.06. .
Yazı Düzelticiler
150
01.07. .
Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150
01.08. .
Bilişim Malzemeleri
150
02. . .
150
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç
Kalanı
Alacak
Kalanı
10.117.178,25
9.848.207,08
268.971,17
---
507.354,84
384.473,35
122.881,49
---
12.701.41
3.669,56
9.031,85
---
1.760.23
377,04
1.383,19
---
374.029,09
284.571,74
89.457,35
---
2.627,27
2.627,27
---
---
28.118,20
20.940,92
7.177,28
---
1.826,95
535,51
1.291,44
---
80.911,12
69.548,60
11.362,52
---
5.380.57
2.202,71
3.177,86
---
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull.
19.278,35
14.912,85
4.365,50
---
02.01. .
Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
12.742,81
8.377,31
4.365,50
---
150
02.02. .
Servis ve Saklama Kapları
688,53
688,53
---
---
150
02.03. .
Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
456,66
456,66
---
---
150
02.04. .
İçecek Servis Takımları
448,51
448,51
---
---
150
02.05. .
Mutfak Araç ve Gereçleri
4.941,84
4941,84
---
---
150
03. . .
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri
106.008,36
106.008,36
---
---
150
03.01. .
İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
45.333,96
45.333,96
---
---
150
03.03. .
Medikal Malzemeler
60.362,88
60.362,88
---
---
150
03.04. .
Laboratuvar Malzemeleri
311,52
311,52
---
---
150
04. . .
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağla
3.051.047,73
2.976.275,72
74.772,01
---
150
04.01. .
Katı Yakıtlar
7.033,65
7.033,65
---
---
150
04.02. .
Sıvı Yakıtlar
3.011.260,89
2.936.488,88
74.772,01
---
150
04.04. .
Yağlar ve Katkı Yağlar
32.662,92
32.662,92
---
---
150
04.05. .
Kimyevi Maddeler
90,27
90,27
---
---
150
05. . .
Temizleme Ekipmanları
504.312,25
460.089,86
44.222,39
---
150
05.01. .
Temizlik Malzemeleri
45.973,64
26.181,42
19.792,22
---
150
05.02. .
Temizlik Araç ve Gereçleri
409.633,44
396.546,93
13.086,51
---
150
05.03. .
Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları
48.705,17
37.361,51
11.343,66
---
150
06. . .
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemele
332.619,66
332.548,38
71,28
---
150
06.01. .
Giyecekler
164.254,95
164.183,67
71,28
---
150
06.02. .
Mefruşat Ürünleri
167.969,13
167.969,13
---
---
150
06.03. .
Tuhafiye Malzemeleri
395,58
395,58
---
---
150
07. . .
Yiyecekler
145.414,89
144.774,54
640,35
---
150
07.01. .
Bakliyat
4.245,44
4.245,44
---
---
150
07.02. .
Yemeklik Yağlar
11.816,84
11.816,84
---
---
150
07.03. .
Sebze,Meyve,Yemiş ve Çekirdekler
112,20
112,20
---
---
150
07.04. .
Un ve Unlu Gıdalar
32.839,89
32.839,89
---
---
150
07.05. .
Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tat
20.962,36
20.322,01
640,35
---
150
07.06. .
Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
72.705,75
72.705,75
---
---
İlk Madde ve Malzeme Hesabı
57
58
150
07.07. .
Etler ve Et Ürünleri
150
08. . .
150
---
2.732,41
2.732,41
İçecekler
87.551,80
87.551,80
---
08.01. .
Alkolsüz İçecekler
87.551,80
87.551,80
---
150
10. . .
Zirai Maddeler
1.526.400,73
1.526.400,73
---
---
150
10.01. .
Tohum,Fideler,Filizler ve Çiçek Tohumla
579.284,30
579.284,30
---
---
150
10.02. .
Gübre,Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
24.616,39
24.616,39
---
---
150
10.05. .
Çiçekler
922.500,04
922.500,04
---
---
150
11. . .
Yem Grubu
962,88
962,88
---
---
150
11.04. .
Köpek ve Kedi Yemleri
962,88
962,88
---
---
150
12. . .
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
1.107.560,45
1.096.672,06
10.888,39
---
150
12.01. .
Küçük El Aletleri ve Gereçleri
22.807,72
22.626,00
181,72
---
150
12.02. .
Tutturucular
10.313,48
10.313,48
---
---
150
12.03. .
Kaplayıcılar
75.437,56
65.343,98
10.093,58
---
150
12.04. .
Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malze
508.290,63
508.173,81
116,82
---
150
12.05. .
Ağaç Ürünleri
112.185,43
112.147,67
37,76
---
150
12.06. .
Metal Ürünleri
205.677,39
205.218,88
458,51
---
150
12.07. .
Cam Ürünleri
501,50
501,50
---
---
150
12.08. .
Plastik Ürünler
42.905,04
42.905,04
---
---
150
12.09. .
Karayoları ve Trafik Malzemeleri
129.316,20
129.316,20
---
---
150
12.10. .
Kaynak Malzemeleri
125,50
125,50
---
---
150
13. . .
Yedek Parçalar
150.088,45
150.088,45
---
---
150
13.01. .
Makineler ve Aletler Grubu Yedekleri
896,80
896,80
---
---
150
13.04. .
Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
49.968,67
49.968,67
---
---
150
13.05. .
Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
99.222,98
99.222,98
---
---
150
14. . .
27.295,76
16.166,00
11.129,76
---
150
14.01. .
Otomobil Lastikleri
2.959,44
2.029,60
929,84
---
150
14.02. .
Minibüs, Kamyonet Lastikleri
6.447,52
5.800,88
646,64
150
14.03. .
Kamyon, Otobüs Lastikleri
10.100,80
8.335,52
1.765,28
150
14.04. .
Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
7.788,00
---
7.788,00
150
16. . .
Spor Malzemeleri Grubu
21.097,57
21.097,57
---
---
150
16.99. .
Diğer Spor Malzemeleri
21.097,57
21.097,57
---
---
150
17. . .
Basınçlı Ekipmanlar
16.732,11
16.732,11
---
---
150
17.01. .
Pompalar
16.732,11
16.732,11
---
---
150
99. . .
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
2.513.452,42
2.513.452,42
---
---
150
99.01. .
Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
736.150,78
736.150,78
---
---
150
99.02. .
Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
4.259,80
4.259,80
---
---
150
99.03. .
Güvenlik Amaçlı Alınan Taşınırlar
109.084,95
109.084,95
---
---
150
99.04. .
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kull. Madde ve
59.413,13
59.413,13
---
---
150
99.05. .
Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
19.007,87
19.007,87
---
---
150
99.08. .
Halka Açık Alanlarda Kull. Üzere Edinile
1.585.535,89
1.585.535,89
---
---
---
Hesap
Kodu
Tablo 8: Belediyemize ait Makine ve cihazlar hesabına ait tablo
Yardımcı
Hesap
Kodu
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç
Kalanı
Alacak
Kalanı
Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
2.287.346,67
48.510,52
2.238.836,15
---
02. . .
Makineler ve Aletler Grubu
1.785.162,42
46.380,62
1.738.781,80
---
253
02.01. .
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletl
93.289,22
11.891,04
81.398,18
---
253
02.02. .
İnşaat Makineleri ve Aletleri
16.614,14
---
16.614,14
---
253
02.03. .
Atölye Makineleri ve Aletleri
18.546,06
1.513,30
17.032,76
---
253
02.04. .
İş Makineleri ve Aletleri
1.408.670,92
---
1.408.670,92
---
253
02.05. .
Güç Elektroniği ve Basınçlı Maki. ile A
224.043,53
32.976,28
191.067,25
---
253
02.09. .
Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
14.219,00
---
14.219,00
---
253
02.10. .
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Alet
9.779,55
---
9.779,55
---
253
03. . .
Cihazlar ve Aletler
502.184,25
2.129,90
500.054,35
---
253
03.01. .
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve A
24.649,28
---
24.649,28
---
253
03.02. .
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletl
90.795,08
1.598,90
89.196,18
---
253
03.03. .
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
8,26
---
8,26
---
253
03.04. .
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletle
111.309,51
531,00
110.778,51
---
253
03.05. .
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Cihazları ve
59.209,61
---
59.209,61
---
253
03.06. .
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve
29.746,72
---
29.746,72
---
253
03.07. .
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
29.525,79
---
29.525,79
---
253
03.08. .
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
156.940,00
---
156.940,00
---
253
. . .
253
Hesap
Kodu
Tablo 9: Belediyemize ait Taşıtlar hesabına ait tablo
Yardımcı
Hesap
Kodu
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç
Kalanı
Alacak
Kalanı
Taşıtlar Hesabı
3.231.946,27
---
3.231.946,27
---
01. . .
Karayolu Taşıtları
3.231.946,27
---
3.231.946,27
---
254
01.01. .
Otomobiller
887.413,12
---
887.413,12
---
254
01.02. .
Yolcu Taşıma Araçları
728.569,03
---
728.569,03
---
254
01.03. .
Yük Taşıma Araçları
1.218.898,84
---
1.218.898,84
---
254
01.04. .
Arazi Taşıtları
38.790,48
---
38.790,48
---
254
01.05. .
Özel Amaçlı Taşıtlar
264.630,83
---
264.630,83
---
254
01.06. .
Mopet ve Motosikletler
5.256,29
---
5.256,29
---
254
01.07. .
Motorsuz Kara Araçları
88.387,68
---
88.387,68
---
254
. . .
254
59
60
Hesap
Kodu
Tablo 10: Belediyemize ait demirbaşlar hesabına ait tablo
Yardımcı
Hesap
Kodu
255
. . .
255
01. . .
Döşeme ve Mefruşat Grubu
255
01.01. .
Döşeme Demirbaşları
255
01.02. .
Temsil ve Tören Demirbaşları
255
01.03. .
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
255
01.04. .
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demir
255
01.05. .
Hastanede Kullanılan Demirbaş Nit.Taşın
255
02. . .
Büro Makineleri
255
02.01. .
255
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç
Kalanı
Alacak
Kalanı
5.353.964,12
503.505,79
4.850.458,33
---
252.522,28
10.211,24
242.311,04
---
46.396,78
6.077,00
40.319,78
---
180.358,50
4.134,24
176.224,26
---
57,10
---
57,10
---
2.530,45
---
2.530,45
---
23.179,45
---
23.179,45
---
2.220.551,38
95.452,32
2.125.099,06
---
Bilgisayarlar ve Sunucular
729.384,90
77.666,67
651.718,23
---
02.02. .
Bilgisayar ve Çevre Birimleri
282.567,42
4.468,83
278.098,59
---
255
02.03. .
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
231.349,02
---
231.349,02
---
255
02.04. .
Haberleşme Cihazları
301.071,35
12.642,52
288.428,83
---
255
02.05. .
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
433.850,78
574,30
433.276,48
---
255
02.06. .
Aydınlatma Cihazları
540,00
---
540,00
---
255
02.99. .
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
241.787,91
100,00
241.687,91
---
255
03. . .
Mobilyalar
1.765.767,86
123.582,23
1.642.185,63
---
255
03.01. .
Büro Mobilyaları
1.557.186,26
107.317,23
1.449.869,03
---
255
03.02. .
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı
101.622,95
---
101.622,95
---
255
03.03. .
Kafetarya ve Yemekhane Mobilyaları
92.021,00
16.265,00
75.756,00
---
255
03.05. .
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
14.937,65
---
14.937,65
---
255
04. . .
Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları
4.781,04
---
4.781,04
---
255
04.01. .
Yemek Hazırlama Ekipmanları
4.781,04
---
4.781,04
---
255
07. . .
Kütüphane Demirbaşları
18.650,14
---
18.650,14
---
255
07.01. .
Kütüphane Mobilyaları
194,70
---
194,70
---
255
07.02. .
Basılı Yayınlar
17.166,44
---
17.166,44
---
255
07.03. .
Görsel ve İşitsel Kaynaklar
1.289,00
---
1.289,00
---
255
08. . .
Eğitim Demirbaşları
850.539,68
274.260,00
576.279,68
---
255
08.01. .
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
171.880,53
70.600,00
101.280,53
---
255
08.02. .
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
138.263,00
108.940,00
29.323,00
---
255
08.03. .
Derslik Süslemeleri
639,15
---
639,15
---
255
08.04. .
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
539.757,00
94.720,00
445.037,00
---
255
09. . .
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
36.401,82
---
36.401,82
---
255
09.01. .
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
223,02
---
223,02
---
255
09.02. .
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşla
35.400,00
---
35.400,00
---
255
09.03. .
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
778,80
---
778,80
---
255
10. . .
Güvenlik,Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demir
165.611,25
---
165.611,25
---
255
10.01. .
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
1.950,00
---
1.950,00
---
255
10.02. .
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
154.433,45
---
154.433,45
---
255
10.03. .
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araç
9.227,80
---
9.227,80
---
255
11. . .
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
10.698,80
---
10.698,80
---
Demirbaşlar Hesabı
255
11.02. .
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
10.698,80
---
10.698,80
---
255
12. . .
Kullanımda Olan Demirbaş Nit.Değerli Eş
165,20
---
165,20
---
255
12.02. .
Büro Malzemeleri
165,20
---
165,20
---
255
99. . .
Diğer Demirbaşlar
28.274,67
---
28.274,67
---
255
99.01. .
Seyyar Kulube,Kabin,Büfe,Sandık ve Kafe
12.508,00
---
12.508,00
---
255
99.02. .
Seyyar Tanklar ve Tüpler
1.700,00
---
1.700,00
---
255
99.03. .
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
14.066,67
---
14.066,67
---
61
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Emre SARISALTIKOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü
62
B - PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Performans Hedefleri
1. 2013 yılı sonuna kadar her yıl belediyemizde 10 adet Kalite Çemberi kurularak Süreç İyileştirme
Çalışması yapılacaktır.
2. 2013 yılı sonuna kadar e-imza uygulamasına geçilecektir.
3. 2013 yılı sonuna kadar haftada bir başkan yardımcılarıyla koordinasyon toplantısı yapılacaktır.
4. 2013yılı sonuna kadar 15 günde bir başkan yardımcılarıyla bağlı olduğu müdürler koordinasyon
toplantısı yapılacaktır.
5. 2013 yılı sonuna kadar 2 kez başkan, başkan yardımcıları ve müdürler Yönetimi/Sistemi Gözden
6. 2013 yılı sonuna kadar meclis ve encümen kararlarının %80’i dijital arşive aktarılması sağlanacaktır.
7. 2013 yılı sonuna kadar Kent Konseyinin 2 kez, çalışma gruplarının / İhtisas komisyonlarının 4’er
kez toplanmaları sağlanacaktır.
8. 2013 yılı sonuna kadarYıllık İzin Planı yapılarak memur personelin %100’ünün izin haklarını yılında
kullanması sağlanacaktır.
9. 2014 yılı sonuna kadar yıllık izin, mazeret izni, rapor, sağlık hizmetleri düzenlenerek memur başına
ortalama yıllık çalışma süresi oranı %90’a çıkarılacaktır.
10. 2013 yılında iki kez çalışanların beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Çalışan Memnuniyet
Oranı 2013 yılı sonuna kadar %83’e çıkarılacaktır.
11. Her yıl Eğitim İhtiyaç Analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar personel
başına eğitim saati 2,5 saate çıkarılacaktır.
12. 2013 yılı sonuna bilgisayar kullanıcılarına yönelik kişi başına 2 saat eğitim verilecektir.
13. 2013 yılı sonuna kadar tüm personele yönelik 2 adet motivasyon etkinliği (piknik, gezi, gece vb.)
gerçekleştirilecektir.
14. 2014 yılı sonuna kadar mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında gelmegitme oranı %99’a çıkarılacaktır.
15. 2013 yılı sonuna kadar memurlarımızın performansı değerlendirilerek %10’una başarılı personel
ödülü verilecektir.
16. 2013 yılı sonuna kadar 360 derece Performans Ölçüm Sistemi uygulanmaya başlanacaktır.
17. 2013 yılı sonuna kadar gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri bağlamında denk bütçe yapılması
%87 oranında sağlanacaktır.
18. 2013 yılına kadar bütçe gerçekleşme oranı gelir ve giderde %87’ye çıkarılacaktır.
19. 2013 yılı sonuna kadar tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır.
20. 2013 yılı sonuna kadar her yıl Silivri’de bulunan işyerlerinin mali anlamda denetim sıklığı artırılacak
ve 2013 yılı sonuna kadar %85’i denetlenecektir.
21. 2014 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik en
geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.
22. 2013 yılı sonuna kadar her yıl ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacakların %100’ü
için ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır.
23. 2013 yılı sonuna kadar kira gelirlerinin TÜFE oranında artırılması sağlanacaktır.
24. 2013 yılı sonuna kadar (lastik, kaynak vb.) basit hasarları tamir için kademe birimi /tamir atölyesi
kurulacaktır.
25. 2013 yılı sonuna sonuna kadar yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stokunun yıllık ve
periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.
26. 2013 yılı sonuna kadar yakıt depolarıyla ilgili elektronik-bilgisayarlı program-makine alımı yapılacaktır.
27. 2013 yılı sonuna kadar 4 adet hasta nakil aracının talep eden tüm ihtiyaç sahibi Silivrililerin hizmetine sunulması sağlanacaktır.
28. 2013 yılı sonuna kadar her yıl personel servisi hizmetleri kendi araçlarımızla veya kiralama yöntemiyle verilecektir.
29. 2013 yılı sonuna kadar Ekonomik Ömrü doldurmuş olan tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır.
30. 2013 yılı sonuna kadar yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %85’e çıkarılacaktır.
31. 2013 yılı sonuna kadar dâhili temizlik hizmeti takip sistemi oluşturularak memnuniyet oranı %90’a
çıkarılacaktır.
63
32. 2013 yılı sonuna kadar özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.
33. 2013 yılı sonuna kadar bilgisayarların %10’u yenilenecek ve %10’unun da kapasitesi artırılacaktır.
34. 2013 yılı sonuan kadar her yıl yazıcıların %2’si yenilenecektir.
35. 2013 yılı sonuna kadar tüm müdürlüklerde dijital arşiv uygulamasına geçilecektir.
36. 2013 yılı sonuna kadar Beyaz Yerel Yönetimler programının web tabanlı olarak uygulanması sağlanacaktır.
37. 2013 yılı sonuna kadar birimlerden gelen yeni program yazılım talepleri 3 ay içinde, programda
revize talepleri 2 hafta içinde karşılanacaktır.
38. 2013 yılı sonuna kadar Bilgi Güvenliği Kalite Belgesi alınacaktır.
39. Satın alma ve taşınır mal takip süreçleri dijital ortamda yürütülmesi
40. 2013 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binalarımızdaki tüm muslukların sensörlü armatürlerle ve
binalarımızın koridor vb. tüm ortak alanlarındaki lambalar sensörlü aydınlatma lambalarıyla değiştirilerek
elektrik ve su tasarrufu sağlanacaktır.
41. 2013 yılı sonuna kadar tüm belediye hizmet binalarında yangın alarm sistemi kurulacak ve Yangın
Söndürme Cihazları hazırlanan plan doğrultusunda dolum, kontrolleri yapılarak her an hazır tutulacaktır.
42. 2013 yılı sonuna kadar belediye hizmet binalarının klima, kalorifer, asansör vb. donanımlarının
bakım onarım planı yapılarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.
43. 2013 yılı sonuna kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri için takip sistemi kurularak 2013
yılına kadar%5 oranında tüm kalemlerde tasarrufa gidilecektir.
44. 2013 yılı sonuna kadar belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davaların %100’üne katılım sağlanacaktır.
45. 2012 yılı sonuna kadar 1 adet Kent Ormanı Kurulacaktır.
46. 2013 yılı sonuna kadar Doğal Yaşam Parkı Projesi uygulamaya geçirilecektir.
47. 2013 yılı sonuna kadar Silivri’nin uygun bir bölgesinde Hoby Bahçeleri Projesi uygulamaya geçirilecektir.
48. 2013 yılı sonuna kadardoğa-ağaç-yeşil alanlar konusunda tüm okullarda 1’er adet seminer yapılacak, 1 kez doğa-ağaç-yeşil alan temalı belediye bülteni yayınlanması sağlanacaktır.
49. 2013 yılı sonuna kadar belediye bünyesinde mevsimlik çiçek yetiştirmek 1 adet sera kurulacaktır.
50. 2013 yılı sonuna kadar çiçek üreticileriyle işbirliği yapılarak Silivri’nin tüm çiçek ihtiyacı bu çerçevede giderilecektir.
51. 2013 yılı sonuna kadar mesire yerlerinin sayısı 10’a çıkarılacaktır.
52. 2014 yılı sonuna kadar 2 adet temalı park yapılacaktır.
53. 2013 yılı sonuna kadar park ve bahçelerimizde bulunan bank, çöp sepeti, aydınlatma direği vb.
%100’ünün bakımı yapılacak ve %20’si yenilenecektir.
54. 2013 yılı sonuna kadar her yıl çocuk oyun gruplarının %100’ünün bakım ve onarımı yapılacak ve
%20’si yenilenecektir.
55. 2013 yılı sonuna kadar çocuk oyun parkı sayısı %20 artırılacaktır.
56. Her yıl çim, çiçek, bitki ve fidan dikim alanı olarak belirlenen alanların %100’üne çim, çiçek, bitki ve
fidan dikimi yapılacaktır.
57. 2013 yılı sonuna kadar okullarla işbirliği içerisinde HER ÇOCUĞA BİR FİDAN KAMPANYASI gerçekleştirilecektir.
58. 2013 yılı sonuna kadar yol-kaldırım ve yağmursuyu kanalı yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin
%100’ü Kent Bilgi Sistemi ve otomasyon sistemi üzerinden takip edilmeye başlanacaktır.
59. 2013 yılı sonuna kadar Silivri merkez ve beldelerdeki ana caddelerin %100’ünün yol ve kaldırımları
asfalt veya beton vb. yol kaplaması döşenecektir.
60. 2013 yılı sonuna kadar toprak ve stabilize yol alanının %5’i asfalt veya parkeye dönüştürülecektir.
61. 2013 yılı sonuna kadartoplam yol alanının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
62. 2013 yılı sonuna tarla yollarının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
63. 2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde2 adet cadde/sokak yayalaştırılarak cazibe merkezi olması
sağlanacaktır.
64. 2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1.000 m bisiklet yolu açılacaktır.
65. 2013 yılı sonuna kadar ilçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminin uzunluğu %3 artırılacaktır.
66. 2013 yılı sonuna kadar dolma sıklığına göre ızgaralar her yıl ortalama 2 kez temizlenecektir.
67. 2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1 adet katlı otopark yapılacaktır.
68. 2013 yılı sonuna kadar yapı ruhsatı, iskan ruhsatı vb ruhsatlandırma oranı %60’a çıkarılacaktır.
69. 2013 yılı sonuna kadar belediyemize yapılan tadilat raporu başvuruları eksiksiz müracaatlarda 12
gün içinde sonuçlandırılacaktır.
64
70. 2013 yılı sonuna kadar belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları eksiksiz müracaatlarda 10
gün içinde sonuçlandırılacaktır.
71. 2013 yılı sonun kadar belediyemize yapılan yapı kullanma izin belgesi başvuruları eksiksiz müracaatlarda 12 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
72. 2013 yılı sonun kadar belediyemize yapılan iskele kurma belgesi başvuruları 3 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
73. 2013 yılı sonuna kadar inşaatların %100’ünde bilgilendirme panosunun olması sağlanacaktır.
74. 2013 yılı sonuna kadar kaçak yapılaşmayla ilgili denetim süreci sürdürülecek ve tespit edilen kaçak
yapılaşma çalışmalarının %100’üne yönelik cezai işlem uygulanacaktır.
75. 2013 yılı sonuna kadar 2 cadde veya sokakta cephe düzenleme/rehabilitasyon çalışması yapılacaktır.
76. 2013 yılı sonuna kadar tüm köylerin 1/1000’lik planların çıkarılması sağlanacaktır.
77. 2013 yılı sonuna kadar Koruma Amaçlı İmar Planlarının %40’ı yenilenecektir.
78. 2014 yılı sonuna kadar ilçemizin restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerden 5 adedi restore edilecektir.
79. Sivil Savunma Ekiplerine 2013 yılı sonuna kadar 1 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.
80. Sivil Savunma Ekiplerine 2013 yılı sonuna kadar 1 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.
81. Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) okullar, muhtarlıklar ve
diğer STK’lar işbirliğiyle 2013 yılı sonuna kadar 2 saat eğitim verilecektir.
82. 2013 yılı sonuna kadar Silivri Bülteninin 2 ayda bir yayınlanması sağlanacaktır.
83. 2013 yılı sonuna kadar çeşitli konularda 5.000 adet broşür, 1.000 adet bez pankart/vinil afiş, 1 adet
tanıtım filmi hazırlanacaktır.
84. 2013 yılı sonuna kadar belediyeye ait raket panolar ve billboardlarda yılda 4 kez belediye hizmetlerinin tanıtımı için afiş hazırlanacaktır.
85. 2013 yılı sonuna kadar müdürlüklerde 1 müdürlük muhabiri ve bilgi aktarım sorumluluğu sistemi
kurulacaktır.
86. 2013 yılı sonuna kadar Silivri merkezde ve mahallelerde Ayda bir kez Halk Toplantıları düzenlenecektir.
87. 2013 yılı sonuna kadar her yıl BİMER yoluyla gelen talepler 10 gün içinde %100 oranında sonuçlandırılacaktır.
88. 2013 yılı sonuna kadar belediyemize Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Tüm Talepler zamanında cevaplandırılacaktır.
89. Yılda iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Vatandaşın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2013 yılı sonuna kadar %20 artırılacaktır.
90. 2013 yılı sonuna kadar muhtarlarla 4 kez toplantı yapılacaktır.
91. 2013 yılı sonuna kadar her yıl tüm mahalleler başkan ve başkan yardımcıları nezdinde 3’er kez
ziyaret edilecektir.
92. 2013 yılı sonuna kadar her yıl Özel Kalem Müdürlüğü’ne /Başkanlık Makamına gelen tüm telefonlar
kayıt altına alınarak arayan kişilerin %100’üne geri dönüş/bilgilendirme yapılacaktır.
93. 2013yılı sonuna kadar Yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilecek ve yönetim ve birimler
belediyeyle ilgili çıkan haberler konusunda günlük bilgilendirilecektir.
94. 2013 yılı sonuna kadar yılda 6 adet belediye hizmetleriyle ilgili basın toplantısı yapılacaktır.
95. 2013 yılı sonuna kadar her yıl günde en az 1 adet basın bülteni çıkarılacaktır.
96. 2013 yılı sonuna kadar Silivri’nin markalaşmasını sağlamak amacıyla yerel ve ulusal bazda Basın
Ödülleri dağıtılacaktır.
97. 2013 yılı sonuna kadar 1 adet Nikâh Salonu Binası yapılacaktır.
98. 2013 yılı sonuna kadar Evlendirme İşlemleriyle ilgili mernis dosyalarının %100’ü dijital ortama /
arşive aktarılacaktır.
99. 2013 yılına kadar Yaz Spor Okulları açılacak ve Yaz Spor Okulları memnuniyet oranı %90’a çıkarılacaktır.
100.2013 yılı sonuna kadar her yıl Milli Eğitim, Halk Eğitim, İSMEK ve diğer STK’larla işbirliği içinde 6
adet branşta meslek edindirme kursu açılacaktır.
101.2013 yılı sonuna kadar her yıl Zafer Bayramında ve Cumhuriyet Bayramında Zafer Takı Kurulması, Cumhuriyet Bayramının cumhuriyet yürüyüşü, konseri ve cumhuriyet balosuyla kutlanması sağlanacaktır.
102.2012 yılı sonuna kadar Emekli Evi Projesi hayata geçirilecektir.
103.2013 yılı sonuna kadarAmatör spor kulüplerine malzeme desteği verilecektir.
65
104.2013 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Bayramı ve Şeker Bayramı olarak 250 yoksul çocuk yılda 2 kez
giydirilecektir.
105.Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde destekleyici çalışmalar yapılması
106.2013 yılı sonuna kadar maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin tümüne eğitim yılı başında kırtasiye ve giyecek yardımı yapılacaktır.
107.2013 yılı sonuna kadar ilçemizde bulunan ihtiyacı olan tüm okullara fiziki ve teknik bakım-onarım
ve yardım desteği verilecektir.
108.2013 yılı sonuna kadar okul öncesi çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla kültür, spor ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla Çocuk Kulübü kurulacaktır.
109.2013 yılı sonuna kadar 1 adet Kültür Merkezi yapılacaktır.
110.2013 yılı sonuna kadar her yıl 4 konferans-seminer yapılacaktır.
111.2013 yılı sonuna kadar her yıl 1 adet Silivri ve Silivri Belediyesiyle ilgili kültürel yayın çıkarılacaktır.
112.2013 yılı sonuna kadar her yıl 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.
113.2013 yılı sonuna kadar her yıl 4-8 Mart Kadın Şenliği Kadın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
114.2013 yılı sonuna kadar 1 adet Silivri Tarihi belgesel Filmi hazırlanacaktır.
115.2013 yılı sonuna kadar her yıl 2 adet Yerel Tarih Araştırması Projesine destek verilecektir.
116.2013 yılı sonuna kadar yılda 2 kez Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için günlük turlar düzenlenecektir
117.2013 yılı sonuna kadar Sözlü Tarih Projesi hayata geçirilecektir.
118.2013 yılı sonuna kadar 1 adet Dev Satranç Projesi uygulamaya geçirilecektir.
119.2013 yılı sonuna kadar 5 mahallede 1 adet açık satranç oyun alanı oluşturulacaktır.
120.Her yıl 1 adet satranç turnuvası federasyonla işbirliği içerisinde Satranç turnuvası düzenlenecektir.
121.2014 yılına kadar her yıl 1 adet Gençlik ve Spor Festivali (Konser, sergi, imza günü, konferans,
panel, film gösterisi, tiyatro oyunları, gençlik yürüyüşü) düzenlenecektir.
122.2013 yılı sonuna kadar her yıl yılda 2 kez Doğa Yürüyüşü Etkinliği düzenlenecektir
123.2013 yılı sonun kadar1 konuda (Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim
teknolojileri ve tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.
124.2013 yılı sonuna kadar çiftçilerimizi Organik Tarımla ilgili bilgilendirmek ve özendirmek amacıyla 3
adet seminer verilecektir.
125.2013yılı sonuna kadar Domates festivali düzenlenecektir.
126.2013 yılı sonuna kadar yoğurt festivali düzenlenecektir.
127.2013 yılı sonuna kadar Yerel Yatırım Ajansı Projesi (İlçenin kaybolmaya yüz tutan değerlerinin
canlandırılmasının yanında ekonomik değer ve istihdam da yaratacak projelerin desteklenmesi) hayata
geçirilecektir.
128.2013 yılı sonuna kadar Elimin Emeği – Evimin Pazarı Projesi (Ev hanımlarının ürettiği mamul-yarı
mamul yiyecek-içecek ve çeşnileri, el emeği göz nuru nakış, örgü işleri vb. ürünlerini pazarlayabilecekleri
çağdaş satış merkezleri kurulması) hayata geçirilecektir.
129.2013 yılına kadar 1 adet Doğa yürüyüşü, Alternatif Yürüyüş parkurları olan tracking alanı yapılacaktır.
130.2013 yılı sonuna kadar 4 kez genel halk sağlığı uzmanlarının katılacağı ( genel sağlık, aile planlaması, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda) seminer ve konferanslar verilecektir.
131.2013 yılına kadar yakalanarak teslim edilen tüm sokak hayvanları rehabilite (tedavi, kısırlaştırma,
aşılama, kayıt, sahiplendirme) edilecektir.
132.2013 yılı sonuna kadar kene vb. hayvan kaynaklı insan sağlığını tehdit eden konularda halka yönelik en az 1 adet seminer düzenlenecek, 1 adet broşür yayınlanacaktır.
133.2013 yılı sonuna kadar kurban satış yerleri tespit edilerek belirlenen yerler dışında kurban satışı
%100 engellenecektir.
134.2013 yılı sonun kadar her yıl 5 adet kurban kesim yeri kurulacaktır.
135.2013 yılı sonuna kadar gıda üreten ve pazarlayan tüm işletmeler yılda en az bir kez denetlenecektir.
136.2013yılı sonuna kadar ana caddelerde her gün diğer cadde ve sokaklarda haftada 2 gün düzenli
olarak çöpler toplanacaktır. 2013 yılı sonuna kadar her yıl ilçe merkezi ve mahalle merkezlerinde her gün,
ikinci konut alanlarında ise hafta da 2 gün düzenli olarak çöpler toplanacaktır.
137.2013 yılı sonuna kadar sitelerde yer altı çöp konteynır sistemine geçiş projesi kapsamında 25 noktada yer altı konteynır sistemine geçiş yapılacaktır.
138.2013 yılı sonuna kadar atık pil toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve atık pil topla-
66
ma noktası sayısı 200’e çıkarılacaktır.
139.2013 yılı sonuna kadar Silivri’deki tüm konut ve işyerlerinde ambalaj atıklarının toplanması sağlanacaktır.
140.2013 yılı sonuna kadar cam atık toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak cam atık toplanan nokta sayısı 100’e çıkarılacaktır.
141.2013 yılı sonuna kadar her gün belirlenen cadde ve sokak süpürülecektir.
142.2013 yılı sonuna kadar (Nisan-Kasım Ayları) ayda bir tüm ana caddeler yıkanacaktır.
143.2013 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Bayramı, Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi kent ana
caddeleri yıkanacaktır.
144.2013 yılı sonuna kadar her semt pazarından sonra Semt Pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır.
145.2013 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak bitkisel
atık yağ toplanan işletme oranı %100’e çıkarılacaktır.
146.2013 yılı sonuna kadar tüm konteynırlar ve çevreleri ayda 1 kez yıkanacak ve dezenfekte edilecektir.
147.2013 yılı sonuna kadar kıyı temizliği için 2 adet kum temizleme aracı yenilenecektir.
148.2013 yılı sonuna kadar çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde STK işbirliğiyle Kıyı Temizliği Şenliği
gerçekleştirilecektir.
149.2013 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az bir kere çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir.
150.2013 yılı sonuna kadar ilçemizdeki tüm hafriyat taşıma çalışmaları kontrol altına alınacak ve bu
çalışmaları yapanların hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve Taşıma Fişi almaları sağlanacaktır.
151.2013 yılına kadar tehlikeli atık üretme potansiyeli olan tüm işletmeler yılda en az iki kez denetlenecektir.
152.2013 yılı sonuna kadar Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ilçemizde bulunan lastik satışı ve tamiri yapan işletmeler ile işbirliği yapılarak hurda lastiklerin tamamının gelişi
güzel atılmaması, uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.
153.2013 yılı sonuna kadar Silivri’de tüm motor yağı satışı/değişimi yapan işletmelerle işbirliği yapılarak
ilçede üretilen atık motorin yağlarının tümü ilgili yönetmeliğe uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
154.2013 yılı sonun kadar her yıl hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında tüm kömür satışı yapan
yerler denetlenerek satış izin belgesi olmayan kömür satışları %100 önlenecektir.
155.2013 yılı sonuna kadar sıhhi işyerlerinin %100’ü yılda iki kez denetlenecektir.
156.2013 yılı sonuna kadar gayrisıhhi işyerlerinin %100’ü yılda bir kez denetlenecektir.
157.2013 yılı sonuna kadar umuma açık işyerlerinin %100’ü yılda üç kez denetlenecektir.
158.2013 yılı sonuna kadar Silivri ilçesinde işletme ruhsatlı işyeri oranı %100’e çıkarılacaktır.
159.2013 yılı sonuna kadar yılın ilk üç ayında 12 gün, yazlık bölgelerde Haziran ayında 4 gün hafta
sonu çalışma ruhsatı denetimi yapılacaktır.
160.2013 yılına kadar ölçü ve tartı kullanan tüm işyerlerinin %100’ü denetlenecektir.
161.2013 yılı sonuna kadar her yıl perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu
kapsamında (fiyat listesi) denetlenecektir.
162.2013 yılı sonuna kadar tüm kamu alanları kontrol edilerek kamu alanlarının izinsiz işgal edilmesi
önlenecektir.
163.2013 yılı sonuna kadar ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecektir.
2. Performans Sonuçları
Belediyemizin 2013 Yılı Performans Programı’na göre belirlenmiş 163 hedefin 145’i gerçekleşmiş olup,
gerçekleşemeyen 18 adet hedef ise sürecinde devam etmektedir.
3. Gerçekleşmeyen Hedefler
1. 2013 yılı sonuna kadar yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %88’e çıkarılacaktır.
İhaleyi kazanan yemek firması ile görüşülmüş, gerekli uyarılar yapılmış ve 2014 yılında daha iyi
hizmetler sağlanacağı konusunda gerekli önlemler alınmıştır.
67
2. 2013 yılı sonuna kadar dâhili temizlik hizmeti takip sistemi oluşturularak memnuniyet oranı 90’a
çıkarılacaktır.
Belediyemizin hizmet sahasının genişliği ve yeterli miktarda personelimiz bulunmadığından hedefimiz gerçekleştirilmemiştir, 2014 yılında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
3. 2013 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binalarımızdaki tüm muslukların sensörlü armatürlerle ve
binalarımızın koridor vb. tüm ortak alanlarındaki lambalar sensörlü aydınlatma lambalarıyla değiştirilerek
elektrik ve su tasarrufu sağlanacaktır.
Bu hedefle il ilgili fayda analizi çıkarılmış olup, Belediyemizin içinde bulunduğu mali sıkıntılardan
dolayı 2014 yılında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir
4. 2013 yılı sonuna kadar tüm belediye hizmet binalarında yangın alarm sistemi kurulacak ve Yangın
Söndürme Cihazları hazırlanan plan doğrultusunda dolum, kontrolleri yapılarak her an hazır tutulacaktır.
Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde yapılacak hedefin maliyetlerinin tahminimizden
yüksek olduğundan ve Belediyemizin mali sıkıntıları bulunduğundan 2014 yılında hayat geçirilmesi hedeflenmektedir.
5. 2013 yılı sonuna kadar Silivri’nin uygun bir bölgesinde Hoby Bahçeleri Projesi uygulamaya geçirilecektir.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerekli izinler alınamadığı için hedef gerçekleşememiştir.
6. 2013 yılı sonuna kadar mesire yerlerinin sayısı 10’a çıkarılacaktır.
Öncelikler nedeniyle, bütçe ödeneği ayrılamadığından, yatırım programına alınamamıştır.
7. 2013 yılı sonuna kadar 2 adet temalı park yapılacaktır.
Öncelikler nedeniyle, bütçe ödeneği ayrılamadığından, yatırım programına alınamamıştır.
8. 2013 yılı sonuna kadar toprak ve stabilize yol alanının %5’i asfalt veya parkeye dönüştürülecektir.
Yeterli bütçe ödeneği olmaması sebebiyle hedef gerçekleştirilememiştir.
9. 2013 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1 adet katlı otopark yapılacaktır.
İmar planlarına yapılan itiraz sonrası plan ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesi sebebiyle
yeniden planlama süreci bekleniyor.
10. 2013 yılı sonuna kadar köylerin 1/1000’lik planların %50’sinin çıkarılması sağlanacaktır.
Bu hedefle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
11. 2013 yılı sonuna kadar Kadın Sığınma Evi Kurulacaktır.
Bütçe yetersizliğinden 2014 yılına aktarılmıştır.
12. 2013 yılı sonuna kadar 1 adet Kültür Merkezi yapılacaktır
Milli emlak tarafından verilen yer tahsisinin süre uzatımı verilmemesi sebebiyle yer tahsis sürecinin sonlandırılması bekleniyor.
13. 2013 yılı sonuna kadar her yıl 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.
Yeterli ödenek ayrılamadığı için, hedef gerçekleşememiştir.
14. 2012 yılında 2 adet Yerel Tarih Araştırması Projesine destek verilecektir.
Vatandaşlarımızdan bu anlamda talep gelmediği için, hedef gerçekleşememiştir.
15. 2013 yılında 2 kez Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için günlük turlar düzenlenecektir. Tarihi eserlerimizin, bakım , onarım ve yenilenmesi süreci devam ettiği için, hedef gerçekleşememiştir.
16. 2013 yılı sonuna kadar Sözlü Tarih Projesi hayata geçirilecektir. Vatandaşlarımızdan bu anlamda talep gelmediği için, hedef gerçekleşememiştir.
17. 2013 yılında çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde STK işbirliğiyle Kıyı Temizliği Şenliği gerçek-
68
leştirilecektir.
Yoğun yaz programı nedeniyle her hangi bir çalışma yapılamamıştır.
18. 2013 yılı sonuna kadar her yıl sıhhi işyerlerinin %100’ü iki kez denetlenecektir.
Sıhhi işyerleri denetimleri %97 oranında gerçekleşmiş olup, %3 oranındaki gerçekleştirilemeyen
hedef, denetim yapılan günlerde işyerlerinin bir kısmının kapalı olmalarından kaynaklanmıştır.
4. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyemizde Performans değerlendirmeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Stratejik Plan birimince yapılmaktadır. 2013 yılında yapılan proje, faaliyet ve hedeflerin değerlendirmeleri Stratejik Plan Birimince
yapılmış, yapılan çalışmalar ve müdürlüklerin faaliyetleriyle ilgili istatistiki veriler toplanmış ve harcama
birimlerine göre ayrı ayrı raporlanmıştır. Yapılan inceleme sonucu Belediyemiz hedeflerinin %89 unu gerçekleştirmiş, %11’lik kalan kısmı ise 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmek üzere devam etmektedir.
%89
%11
69
70
2013
FAALİYET RAPORU
Diğer Faaliyetler
IV. Bölüm
71
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
1 - Kültür Merkezi Çalışmaları
•
9 Ocak 2013 tarihinde; Beylikdüzü mevkiinde bulunan özel bir toplantı salonunda Türkiye Roman
Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kutlama gecesine Silivri Belediyesi Kültür Merkezi, Halk Oyunları ekibiyle, eğitmenleri ve yöneticileriyle tam kadro olarak katıldı. Silivri Belediye Başkanı Sayın Özcan
Işıklar’ın gecenin yapımına verdiği destek kutlama boyunca federasyon başkanı tarafından vurgulandı.
Halk oyunlarımızın sergilediği gösteri katılan Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Dernek Başkanlarından
tam not aldı.
•
15 Ocak 2013 gecesi Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonun da merkezimizin bünyesinde
olan Türk Sanat Müziği Korosu “Fasl-ı Muhabbet”adı altında, yaklaşık 250 seyirciye konser verdi.
•
29 Ocak 2013 tarihinde,Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Yücel Erdem Tiyatro Salonu’nda tiyatro
ekibimiz tarafından “Ev Ev Değil Tımarhane” isimli oyun sergilendi.
•
8 Şubat 2013;Ev ev değil tımarhane isimli oyunumuz salonumuzda sergilendi.
•
14 Şubat 2013 tarihin de; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonun da uzman psikologlar
eşliğin de “Kadına Şiddet Semineri” verildi. Seminere çoğunluğu polis memurlarından ve kadınlardan oluşan yoğun bir topluluk katıldı.
•
17 Şubat 2013; Saadet Partisi’nin semineri Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşti.
•
21 Şubat 2013; Ev ev değil tımarhane oyunumuz bir kez daha seyirciyle buluştu.
•
Şubat ayının ikinci haftasın da Silivri Değirmenköy de bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’nda Silivri
Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Konsere öğretmenler ve halk büyük ilgi
gösterdi.
•
25 Şubat tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu, Değirmenköy Mahallesi
Atatürk İlköğretim Okulunda Ev Ev Değil Tımarhane isimli oyununu sergiledi.
•
27 Şubat 2013;Yeşilay seminerine ev sahipliği yapıldı.
•
7 Mart 2013 tarihinde;Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerlerinin el yapımı ürünleri, ”hayal ve
gerçek” adı altında, New Center Sanat Galerimizde sergilendi. Resim, deri, takı ürünleri hafta boyunca
halka açık kaldı.
•
10 Mart 2013 tarihinde Silivri Mega Saray Düğün Salonu’nda Silivri CHP Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu “Kadınlar Günü Etkinliği”ne Kültür Merkezi olarak sunum ve organizasyon desteği verildi.
•
12 Mart 2013 tarihinde;Silivri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin “Kadın” konulu paneline
Kültür Merkezi olarak ev sahipliği yapıldı ve sunum desteği verildi.
•
12 Mart 2013 tarihinde belediyemize ait New Center sergi salonunda Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerlerinin yıl içinde yaptıkları eserler sergilendi. Sergi “kadın emekçiler” tarafından desteklendi ve
iki hafta boyunca açık kaldı.
•
12 Mart 2013 tarihinde;Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Selimpaşa’da
konser verdi.
•
14 Mart 2013 tarihin de; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro oyuncuları tarafından Selimpaşa’da
“Ev ev değil tımarhane” isimli oyun sahnelendi.
72
•
14 Mart 2013 tarihinde; Silivri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi ortak çalışması Volkan
Yaran Konseri “ Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi” ne Kültür Merkezi olarak ev sahipliği yapıldı ve sunum desteği
verildi.
•
19 Mart 2013 tarihinde;TRT Stüdyolarında halen yayınlanmakta olan ,sanatçı Muazzez Ersoy’un
müzik programına ,Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kursiyerlerinin
ulaşımı ve katılımı sağlandı.
•
21 Mart 2013 tarihinde; Silivri Değirmenköy de bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’nda Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Konsere öğretmenler ve halk büyük ilgi gösterdi.
•
25 Mart 2013 tarihinde;Silivri Belediyesi ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü
“okullar hayat buluyor” projesine Kültür Merkezine bağlı Modern Dans ekibi, danslarıyla destek verdi.
•
Mart 2013 tarihleri içerisinde Silivri Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Kadına Şiddet Paneline Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Uzman psikologların sunumuyla ilçede yaşayan
kadınlar bilgilendirildi.
•
2 Nisan 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro salonunda kendi bünyesindeki Türk
Sanat Müziği Korosu tarafından halka açık konser verildi.
•
5 Nisan 2013 tarihinde;Silivri Belediyesi Sergi ve Fuaye Salonu’nun açılışına klasik açılış müziği
desteği,müzik eğitmenlerimiz tarafından verildi.
•
22 Nisan 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Halk Oyunları Ekibi, Çatalca Erguvan
Şenlikleri’ne katıldı.
•
22 Nisan 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Ahşap Gravür ve Resim branşı kursiyerlerinin hazırlamış olduğu karma sergi, Nikâh ve Toplantı Salonu’nda açıldı.
•
2 Mayıs2013 tarihinde, Silivri Belediyesi, Silivri Endüstri Meslek Lisesi’nin etkinliğine ev sahipliği
yaptı.
•
5 Mayıs 2013 tarihinde; beşincisi gerçekleşen Silivri Belediyesi Hıdırellez Şenlikleri’ne Kültür Merkezi olarak “Roman Dans Ekibimizle destek verdik.
•
15 Mayıs 2013;Doğa grubunun semineri Tiyatro salonumuzda gerçekleşti.
•
16 Mayıs 2013;Kültür Merkezi Fasıl Ekibi açık cezaevinde konser verdi.
•
21 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Nikâh ve Sergi Salonu’nda Kültür Merkezi olarak resim,
takı ve deri alanında sergi açtık. Sergi on gün boyunca açık kaldı.
•
21 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediye Tiyatrosu olarak merkez binamızın salonunda “Venedik
Taciri” isimli oyunumuz sahnelendi.
•
22 Mayıs 2013 tarihinde; Atatürk Meydanın da Kültür Merkezi Modern Dans Topluluğu gösterisi
yapıldı.
•
22 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi bağlama kursiyerleri yıl sonu gösterisi
sundu
•
22 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk Meydanında halk konseri verdi.
•
23 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri piyano, keman ve ud resitalini
Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirdi.
•
23 Mayıs 2013 tarihinde; Kültür Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Meydanı’nda konser
verdi.
•
24 Mayıs 2013 tarihinde; Silivri Belediye Tiyatrosu Atatürk Meydanı’nda “Ev ev değil tımarhane”
73
oyununu sahneledi.
•
24 Mayıs 2013 tarihinde; Kültür Merkezi gitar kursiyerleri Atatürk meydanında gösterilerini halka
sundu.
•
25 Mayıs 2013 tarihinde; Kültür Merkezi Halk oyunları Ekibi yıl sonu etkinliklerinde Atatürk Meydanın da gösteri yaptı.
•
25 Mayıs 2013;tarihinde; klarnet kursiyerlerimiz Atatürk Meydanı’nda yılsonu etkinliği gösterisi yaptı.
•
25 Mayıs 2013 tarihinde; minik bale kursiyerlerimiz Atatürk Meydanı’nda yılsonu gösterilerini sundu.
•
26 Mayıs 2013 tarihinde; İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğrencileri, Kültür Merkezimizin verdiği destekle “Vişne Bahçesi” oyunlarını Atatürk Meydanı’nda sahnelediler.
•
27 Mayıs 2013;Avni Çoğal İlköğretim Okulu’nun okuma bayramına tiyatro salonumuzla ev sahipliği
yaptık.
•
4 Haziran 2013 tarihinde; Belediyemizin bünyesinde gerçekleşen Nazım Hikmeti Anma Gecesi’ne
şiir sunum desteği verdik.
•
16 Haziran 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi “Ortaköy Börek Festivali” ne halk oyunları ve müzik
guruplarımızla destek verildi.
•
19 Haziran 2013 tarihinde belediyenin düzenlemiş olduğu Edirne Gezisine kursiyerlerimizi götürdük.
•
24 Haziran 2013;Güli Anaokulu yıl sonu sergisine ev sahipliği yaptık. Sergi 3 gün sürdü.
•
26 Haziran 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi Kültür Merkezi deri tasarım eğitmenleri öğrencileriyle
öğretmenevinde yılsonu kahvaltısında buluştu.
•
1 Temmuz2013 tarihinde; Silivri Belediyesi’nin düzenlediği “Yoğurt Bayramı” na kortej desteği verildi.
•
2 Temmuz 2013 tarihinde; Silivri Belediyesi’nin ve Kültür Merkezinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında sesine güvenen gençler için düzenlediği ses yarışmasının organizasyonu yapıldı.
•
3 Temmuz 2013 tarihinde; Kültür Merkezinin resim sergisi fuaye salonunda sergilendi.
•
5 Temmuz2013 tarihinde; Yoğurt festivalin de kültür merkezi halk oyunları ekibi dev kadrosuyla
sahne aldı.
•
20 Temmuz 2013 tarihinde; Kültür Merkezi Fasıl Grubu Ramazan Etkinliği olarak Silivri Gece Pazarının merkezinde konser verdi.
74
•
3 Temmuz 2013 tarihinde, Silivri Belediyesi 52. Yoğurt Festivali’nin 2. gününde sunuculuğunu kültür merkezi etkinlikler sorumlusu üstlendi
•
29 Ağustos 2013 tarihinde; Kültür Merkezi minik resim kursiyerleri açık havada ders yaptılar. Silivri
Belediye Başkanı Özcan Işıklar minikleri yalnız bırakmadı.
•
Eylül 2013 sonunda hafta boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün “ETME” isimli oyunu tiyatro salonumuzda günde iki seans sahnelendi. Öğrencilerin okullardan
merkezimize olan ulaşımları belediyemizce sağlandı.
•
Ekim 2013 sonunda Cezaevi konserleri devam etti.
•
22 Kasım 2013; Rotary Derneğine halk oyunları desteği sunuldu.
•
24 Kasım 2013; Belediyenin düzenlediği Öğretmenler günü yemeğine fasıl ekibi desteği sağlandı.
•
Kasım 2013; Engelliler Haftası nedeniyle özel rehabilitasyon merkezine salon desteği verildi.
•
Aralık 2013; Silivri Cezaevin de içeriği diğerlerinden büyük olan fasıl ve koro ekibi desteği sağlandı.
•
Aralık 2013; Ressam Emine Toprak’ın İstanbul Beyoğlu’nda açmış olduğu sergiye ulaşım ve koro
desteği sağlandı.
•
3Aralık 2013; Yaşlılar Günü nedeniyle Gökhan Kurtulmuş Huzur evinde yaşlılara fasıl ekibi konser
verdi.
•
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro eğitmenleri tarafından yetiştirilen öğrencilerin büyük bir
bölümü istedikleri üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşmiş bulunmaktadır. Bir bölümü de halen
izlenme oranı yüksek dizilerde oyuncu olarak görev almaktadır.
•
Kurum ve kuruluşların kültür, sanat, halkı bilinçlendirme alanında kullanılmak üzere yer talepleri
%100 karşılandı.
2013 YILI EĞİTİM ALAN KURSİYER SAYISI
EĞİTİM ALANLARI
KURSİYER SAYISI
BAĞLAMA
331
UD
37
KEMAN
104
GİTAR
226
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU
62
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU
84
ÇOCUK RESİM
234
YETİŞKİN RESİM
120
EBRU
36
PİYANO
154
ÇOCUK TİYATRO
98
YETİŞKİN TİYATRO
46
DERİ İŞLEME
29
AHŞAP BOYAMA
33
AHŞAP GRAVÜR
25
TAKI TASARIM
78
ARJANTİN TANGO
83
BALE
194
HALK OYUNLARI YETİŞKİN
95
SALSA,ÇAÇA
106
PLATES, STEP, AEROBİK
314
KLARNET
23
KANUN
5
HALK OYUNLARI ÇOCUK
58
KEÇE İŞLEME
33
75
2 - Özel Gün ve Haftalar
•
10 Ocak 2013 Perşembe Günü “Çalışan Gazeteciler Gününde” Gazeteciler bürolarında ziyaret
edilerek hediye dağıtımı yapıldı ve akşam yemeği düzenlendi.
•
23 Ocak 2013 Çarşamba Günü “Mevlid Kandili” nedeniyle belediye personelimize 800 adet kandil
simidi dağıtımı ile kutlama görsel ve basın ilanı çalışmaları yapıldı.
•
14 Şubat 2013 Perşembe “Sevgililer Günü” kutlama mesajı ve görsel tasarım çalışmaları hazırlandı. 56.475 adet mesaj gönderimi ve basın ilanı çalışmaları yapıldı. Belediye personelimize çiçek dağıtımı
gerçekleştirildi.
•
04 Mart 2013 Pazartesi Günü “Muhasebeciler Günü” için kutlama mesajı gönderildi, İSMMM ziyaret programı gerçekleştirildi. İlçe genelindeki muhasebecilerin katılımı ile akşam yemeği organize edildi.
•
01-07 Mart 2013 tarihleri arasında “Deprem Haftası” kapsamında hazırlanan billboardlar ile kamusal mesaj verildi.
•
08 Mart 2013 Cuma Günü “Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen program
alanları ziyaret edildi ve çiçek ve fular dağıtımı gerçekleştirildi.
•
14 Mart 2013 Perşembe Günü “Tıp Bayramı” kapsamında kutlama mesajı gönderildi. İlçemizdeki
sağlık kuruluşlarına çiçek gönderimi yapıldı ve Silivri Devlet Hastanesi ziyaret edildi. İlçemizde hizmet veren sağlık personeline akşam yemeği düzenlendi.
•
18 Mart 2013 Pazartesi Günü “Çanakkale Zaferi Yıldönümü” nedeniyle gazi ve şehit ailelerine ye-
mek programı ardından Şehitlik ziyareti Belediyemiz Kaymakamlık ve Garnizon Komutanlığı ortaklığında
organize edildi. Düzenlenen Çanakkale kültür gezilerimizden 3500 vatandaşımız ücretsiz faydalanmıştır.
•
02 Nisan 2013 Salı Günü “Dünya Otizm Haftası” dolayısı ile farkındalık yaratacak görsel çalışmalar
yapıldı.
•
05 Nisan 2013 Cuma Günü “Avukatlar Günü” dolayısıyla Silivri Adliyesi Barosuna ziyaret programı
organize edilmiştir. İlçe genelinde hizmet veren avukatlarımıza kahvaltı programı düzenlenmiştir.
•
10 Nisan 2013 Çarşamba Günü “Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü” sebebiyle ziyaret programı
ve hediye dağıtımı organize edildi.
•
15-20 Nisan 2013 Tarihleri arasında “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri kapsamında Nikah ve Sergi
Salonumuzda İlçe Müftülüğümüz ile ortaklaşa program gerçekleştirildi. Aynı etkinlik kapsamında Saraybosna dan gelen Fatih Sultan Mehmet Korosu Konseri gerçekleştirildi.
•
23 Nisan 2013 “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları görsel çalışmalar yapıldı. kutlama mesajı gönderildi ve basında yayınlandı. Belediye bandosu konser verdi.
•
05 Mayıs 2013 Pazar günü Silivri Sahilinde, “Asker Uğurlama Töreni ve Hıdırellez Şenliği” gerçekleştirilmiştir. Etkinliğimizde “Bursalı Gülçin” konseri yer almıştır.
•
12 Mayıs 2013 Pazar Günü “Anneler Günü” görsel çalışmalar, kutlama mesajı ve sahil ve kutlama
programı alanları ziyaret edilerek hediye olarak ilçe genelinde 5000 adet mutfak havlusu dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
•
14 Mayıs 2013 Salı Günü “Eczacılar Günü” için kutlama mesajı gönderildi ve ziyaretler gerçekleşti.
•
16 Mayıs 2013 Perşembe günü “Regaip Kandili” dolayısıyla personele ve Basın İlan Kurumuna
kutlama mesajı atılmıştır.
•
19 Mayıs 2013 Pazar Günü “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla ilçe milli eğitim
müdürlüğümüzün okul gösterilerine her türlü lojistik ve teknik destek verilmiş, Ata’yı anma yürüyüşü ve
havai fişek gösterisi organize edilmiştir.
76
•
03 Haziran 2013 Nazım Hikmet’i Anma Töreni ilçemiz Eğitim-Sen temsilciliği ile ortaklaşa halkımızın yoğun katılımı ile organize edilmiştir. 15 Ocak 2013 Salı Günü “Nazım Hikmet RAN Heykel Açılışı”
gerçekleştirildi.
•
05 Haziran 2013 Çarşamba Günü “Miraç Kandili” dolayısıyla belediye personelimize kandil simidi
dağıtımı organize edilmiştir. Kurum adına basına kutlama ilanları hazırlanmıştır.
•
23 Haziran 2013 Pazar Günü “Berat Kandili” dolayısıyla personele kandil simidi dağıtımı organize
edilmiştir. Kurum adına basına kutlama ilanları hazırlanmıştır.
•
01 Temmuz 2013 Pazartesi Günü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” İlçemizdeki Balıkçılık sektörünü
temsilen hazırlatılan balıkçı heykeli açılış töreni gerçekleştirildi.
•
09 Temmuz-07 Ağustos 2013 Tarihleri arasında “Ramazan Ayı” boyunca her akşam ilçemiz genelinde kurduğumuz 40.750 vatandaşımız sofralarımızda bir araya gelmiştir. her gün Eyüp “Sultan, Hırka-i
Şerif ve Sultanahmet Camilerine” 2500 vatandaşımız ile ziyaret gerçekleştirilmiştir.
•
13 Temmuz 2013 Cumartesi Günü “Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali” Sanatçı Selami
Şahin’in katılımı ile Ramazan Ayı Konseri gerçekleştirildi.
•
20 Temmuz 2013 Cumartesi Günü sanatçı Murat Dalkılıç’ın katılımı ile “Gümüşyaka Ramazan Ayı
Konseri” gerçekleştirildi.
•
27 Temmuz 2013 Cumartesi Günü sanatçı Nadide Sultan’ın katılımı ile “Çanta Ramazan Ayı Konseri” gerçekleştirildi.
•
03 Ağustos 2013 Cumartesi Günü “Kadir Gecesi” dolayısıyla personele kandil simidi dağıtımı organize edilmiştir.
•
08-10 Ağustos 2013 Tarihleri arasında “Ramazan Bayramı” mesajı atılmıştır. Personel bayramlaşma ve mahalle ziyaretleri organize edilmiştir.
•
30 Ağustos 2013 Cuma Günü “Zafer Bayramı Kutlamaları” kapsamında kutlama mesajı atılmıştır.
Kutlama programları kapsamında ilçemiz festival alanında sanatçı Resul Dindar ve Yüksek Sadakat Konserleri düzenlenmiştir.
•
03 Eylül 2013 Salı Günü “Zabıta Teşkilatının Kuruluşu Yıldönümü” kutlanmıştır. Kutlama programı
kapsamında Zabıta Müdürlüğümüz personeli ve ailelerine akşam yemeği organize edilmiştir. Organizasyona, geçmiş yıllarda belediyemize hizmet vermiş olan ve günümüzde vefat etmiş olan zabıta personellerimizin aileleri de davet edilmiştir.
•
19 Eylül 2013 Perşembe Günü “Gaziler Günü” dolayısıyla çelenk sunumu ve kutlama mesajı atılmış olup, Şehit ve Gazi ailelerimize yemek ve ziyaret programı organize edilmiştir.
•
15-18 Ekim 2013 Tarihleri arasında “Kurban Bayramı” mesajı atılmıştır. Personel bayramlaşma ve
mahalle ziyaretleri organize edilmiştir.
•
29 Ekim 2013 Salı Günü “Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve
kutlama mesajı atılmış olup, kortej yürüyüşü, sanatçı Kıraç Konseri ve havai fişek gösterileri gerçekleştirilmiştir.
•
10 Kasım 2013 Pazar Günü “Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla toplu mesaj sistemimizden anma
mesajı gönderilmiştir. Ayrıca ilçe genelinde Anma Mesajı içeren afiş ve billboard çalışmaları yapılmıştır.
•
24 Kasım 2013 Pazar Günü “Öğretmenler Günü” dolayısıyla ilçemizde bulunan Öğretmenlerimize
1800 adet evrak çantası dağıtımı organize edilmiştir.
•
03 Aralık 2013 Salı Günü “Dünya Özürlüler Günü” dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi ( EYKOM’da ) sandalye dağıtımı organize edilmiştir.
•
31 Aralık 2013 Salı Günü Silivri sahilinde katılan vatandaşlarımıza sunulan ikramlar, Dj performansı ve havai fişek gösterileri ile yeni yıl kutlama programı organize edilmiştir.
77
3 - Sosyal Etkinlikler
•
22 Ocak 2013 Salı Günü Esnaf odası ile birlikte Bayan Kuaförleri esnaflarımızın sorunlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.
•
Ocak ayı içinde Yeni İmar Planları ile ilgili olarak Mimarlar ve Mühendisler, Semizkumlar Mahallesi
sakinleri, Parkköy Saraçoğlu Sitesi sakinleri, Erseven Sitesi sakinleri Altınorak Sitesi sakinleri ile planlanan
program dahilinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
•
26 Ocak 2013 Cumartesi Günü Belediyemiz Birim Müdür ve Sorumluları ile belediyemiz hizmet
alanlarında “Belediye Projeleri Tanıtım Gezisi” gerçekleştirildi.
•
03 Şubat 2013 Pazar Günü Esnaf odası ile birlikte Erkek Berberleri esnaflarımızın sorunlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.
•
06 Şubat 2013 Çarşamba Günü “SİAD üyeleri ile Cargill Yasası” hakkında bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.
•
05 Mart 2013 Salı Günü “Balıkçılar Kooperatifine Tahsis Edilen Buzhane Teslim Töreni” gerçekleştirildi.
•
25 Mart 2013 Pazartesi Günü “Okullar Hayat Buluyor” Projesi kapsamında yenilenen Silivri Lisesi
Bahçesinde açılış töreni düzenlendi.
•
05 Nisan 2013 Cuma Günü “Sergi ve Nikah Salonu Açılış” programı gerçekleştirildi.
•
04 Haziran 2013 Salı Günü “Mimarsinan Mahallesi Çok Amaçlı Salon Temel Atma Töreni” gerçekleştirildi.
•
15 Haziran 2013 Cumartesi Günü “Ortaköy Mahallesi Çok Amaçlı Salon Temel Atma Töreni ve
Ortaköy Börek Festivali’’ organize edildi.
•
17 Haziran-06 Temmuz 2013 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemiz ilköğretim okullarında başarı değerlendirmelerine göre seçilen öğrencilerin katıldığı 3 haftalık “İngilizce Yaz
Okulu Projesi” gerçekleştirildi.
•
22 Eylül 2013 Pazar Günü “Cem Evi” temel atma töreni gerçekleştirildi.
•
27 Eylül 2013 Cuma Günü Şair “Ahmet Erhan Parkı” açılış töreni gerçekleştirildi.
•
08 Aralık 2013 Pazar Günü “TEMA Vakfı” ile kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir.
•
07-14-21-28 Aralık 2013 Tarihleri arasında Cumartesi Günleri Sergi ve Fuaye Salonunda Yaşam
Koçu Cenk Sabuncuoğlu’nun “Kişisel Gelişim Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir.
•
2013 yılı içinde 1043 yeni doğan bebeğimize “HOŞGELDİN BEBEK’’ sosyal projesi dahilinde kurum adına hediye paketi sunulmuştur.
•
2013 yılı içinde 1867 yeni evlenen çiftlerimize hediye edilen “Bornoz Seti’’ sosyal projesi dahilinde
kurum adına hediye paketi sunulmuştur.
•
Gerçekleştirilen tüm etkinliklerin “Kayıt Montaj ve Arşivleme” çalışmaları gerçekleştirildi.
•
Müdürlüğümüzce 2013 yılı kapsamında 54.700 adet davetiye ve 9.899.997 adet Sms duyurusu
yapılmıştır.
•
Müdürlüğümüzce 2013 yılı kapsamında vefat eden 409 vatandaşımızın “Cenaze Anonsu” Belediye
Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Meclis Üyelerimize bilgilendirme e-maili atılmıştır.
•
Müdürlüğümüzce 203.417 adet “Dijital Fotoğraf” çekimi gerçekleştirildi.
78
4 - Festivaller
*15 Haziran 2013 Cumartesi Günü sanatçı Suzan Kardeş Konseri ile Ortaköy Börek Festivali gerçekleştirildi.
*-22 Haziran 2013 Cumartesi Günü Kavaklı “Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri” gerçekleştirildi.
* 24 Ağustos 2013 Cumartesi Günü “Kadıköy Karpuz Festivali” kapsamında en iyi karpuz üreticileri
ödüllendirilerek teşvik edilmiş, karpuz yeme yarışması ve Ali Rıza Altınkeser ve Sinan Özen konser programları ile renkli bir festival yaşanmıştır
5. RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
*09 Temmuz-07 Ağustos 2013 Tarihleri arasında “Ramazan Ayı” boyunca her akşam ilçemiz genelinde
kurduğumuz 40.750 vatandaşımız sofralarımızda bir araya gelmiştir.
*Her gün Eyüp “Sultan, Hırka-i Şerif ve Sultanahmet Camilerine” 2500 vatandaşımız ile ziyaret gerçekleştirilmiştir.
* 13 Temmuz 2013 Cumartesi Günü “Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali” Sanatçı Selami
Şahin’in katılımı ile Ramazan Ayı Konseri gerçekleştirildi.
* 20 Temmuz 2013 Cumartesi Günü sanatçı Murat Dalkılıç’ın katılımı ile “Gümüşyaka Ramazan Ayı
Konseri” gerçekleştirildi.
* 27 Temmuz 2013 Cumartesi Günü sanatçı Nadide Sultan’ın katılımı ile “Çanta Ramazan Ayı Konseri”
gerçekleştirildi.
* 03 Ağustos 2013 Cumartesi Günü “Kadir Gecesi” dolayısıyla personele kandil simidi dağıtımı organize
edilmiştir.
* 08-10 Ağustos 2013 Tarihleri arasında “Ramazan Bayramı” mesajı atılmıştır. Personel bayramlaşma
ve mahalle ziyaretleri organize edilmiştir.
79
SOSYAL HİZMETLER
1 - Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi engelli vatandaşlar ile 65 yaş üzerinde bulunan yardıma muhtaç
yaşlılarımıza hizmet vermektedir.
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nin birinci önceliği, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kamusal hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır.
Bu amaca uygun olarak sosyal haklarından ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
için gereken koordinasyon, danışmanlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri EYKOM tarafından verilmektedir.
Merkezimizde zihinsel engelli bireyler için özel eğitim ve atölye çalışmaları, sosyal etkinlikler, özellikle
inme ve spastik felç gibi uzun süreli fizyoterapi ihtiyacı olan engellilere yönelik fizik tedavi hizmeti, yaşlı
ve yatalak vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık takibi, ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti, engelli, yaşlı
ve talep eden hastalara yönelik hasta nakil hizmetleri, her türlü sosyal hizmet yönlendirme hizmetleri verilmektedir.
SİLİVRİ BELEDİYESİ ENGELLİ VE YAŞLI KOORDİNASYON MERKEZİ
2013 YILI HİZMET LİSTESİ
HİZMET ALAN KAYITLI ENGELLİ SAYISI
1838
HİZMET ALAN KAYITLI YAŞLI SAYISI
591
Fizik tedavi hizmeti verilen engelli ve yaşlı sayısı
664
Fizik tedavide düzenlenen seans sayısı
1056
Evde sağlık takibi yapılan kişi sayısı
46
Kurumda sağlık takibi yapılan kişi sayısı
90
Hastanede refakat edilen yaşlı sayısı
60
Eğitim alan öğrenci sayısı
61
Özel eğitimde düzenlenen seans sayısı
Temizlik yapılan hane sayısı
63
Hasta nakil ambulansı ile nakli yapılan kişi sayısı
1658
Tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanan kişi sayısı
92
Akülü araç ihtiyacı karşılanan kişi sayısı
12
Engelli Raporuna yönlendirilen kişi sayısı
101
Evde ihtiyaç tespiti yapılan kişi sayısı
48
Evde bakım maaşı çıkarılan kişi sayısı
658
Beyaz Kart çıkarılan kişi sayısı
77
Skolyoz taraması yapılan kişi sayısı
Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde bakılan kişi sayısı
80
2175
1662
22
Eykom Faaliyetler ve Sosyal Etkinlinler
•
15.01.2013 Tarihinde Nazım Hikmet Ran Heykeli Açılış Törenine Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk
Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
23.01.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kandil için mevlit okutulmuştur.
•
08.03.2013 Tarihinde Kadınlar Günü dolayısıyla Mostarpark’ta yapılan etkinliğe Gökhan Kurtulmuş
Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır
•
14.03.2013 Tarihinde Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinde 35 kişinin katılımıyla toplu Doğum
Günü Partisi düzenlenmiştir.
•
14.03.2013 Tarihinde 22 çocuğun katılımıyla fotoğraf çekimi etkinliği düzenlenmiştir.
•
18.03.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde vefat eden bir yaşlımız için 35 kişinin
katılımıyla mevlit okutulmuştur.
•
21.03.2013 Tarihinde 27 kişinin katılımıyla EYKOM Ormanına ağaç dikim etkinliği düzenlenmiştir.
•
22.03.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde vefat eden bir yaşlımız için 35 kişinin
katılımıyla mevlit okutulmuştur.
•
02.04.2013 Tarihinde Silivri Belediyesi Kültür Merkezinde Türk Sanat Müziği Konserine Gökhan
Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
05.04.2013 Tarihinde Silivri Belediyesi Fuaye ve Sergi Salonu açılış etkinlikleri ve konserine Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
09.04.2013 Tarihinde 45 kişinin katılımıyla Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.
•
13.04.2013 Tarihinde 45 kişinin katılımıyla Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.
•
17.04.2013 Tarihinde Fatih Sultan Mehmet Grubu İlahi Konserine Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk
Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
29.04.2013 Tarihinde Temsili Askerler için 60 kişinin katılımıyla uğurlama eğlencesi düzenlenmiştir.
•
10.05.2013 Tarihinde 6 engelli çocuk Temsili Askerlik Törenine götürülmüştür.
•
11.05.2013 Tarihinde Anneler Günü dolayısıyla Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımız boğaz turuna götürülmüş, Eyüp Sultan Camii ziyaret edilmiştir.
•
14.05.2013 Tarihinde 15 engelli kız çocuğu için ücretsiz kuaför hizmeti verilmiştir.
•
15.05.2013 Tarihinde 4 engelli çocuk ile beraber protokol ziyaretleri yapılmıştır.
•
17.05.2013 Tarihinde Engelliler Haftası kapsamında sahilde stant açılarak engelli çocuklarımızın
katılımıyla yaptıkları faaliyetler sergilenmiştir.
•
18.05.2013 Tarihinde 25 engelli çocuk aileleriyle beraber Ajda Pekkan konserine götürülmüştür.
•
21.05.2013 Tarihinde 15 engelli çocuğun katılımıyla Turkuazoo’ya gezi düzenlenmiştir.
•
29.05.2013-02.06.2013 Tarihleri arasında EXPO Fuarında stant kurularak engelli çocuklarımızın
faaliyetleri sergilenmiş ve ziyaretçilere skolyoz ölçümü yapılmıştır.
•
05.06.2013 Tarihinde Danamandıra’da piknik organize edilmiş Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk
Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
14.06.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımıza 50 kişinin katılımıyla toplu doğum günü partisi düzenlenmiştir.
•
16.06.2013 Tarihinde Babalar Günü dolayısıyla Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde eğlence
düzenlenmiştir.
81
•
20.06.2013 Tarihinde eğitim alan engelli çocuklar için 134 kişinin katılımıyla yılsonu etkinlikleri düzenlenmiştir.
•
01-06.07.2013 Tarihleri arasında Yoğurt Festivali kapsamında, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon
Merkezimizi olarak stant kurularak engelli çocuklarımızın yıl içinde yaptığı faaliyetler sergilenmiş, 100 kişiye sağlık hizmeti verilmiş ve ambulans hazır olarak bulundurulmuştur.
•
05.07.2013 Tarihinde Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen Edip Akbayram Konserine Gökhan
Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
18.07.2013 Tarihinde 40 engelli çocuğumuzun katılımı ile İstanbul Camilerine gezi düzenlenmiştir.
•
25.07.2013 Tarihinde 40 yaşlının katılımıyla İstanbul Camilerine gezi düzenlenmiştir.
•
25.07.2013 Tarihinde Abelia’da verilen iftara Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
26.07.2013 Tarihinde Kınalıtepe Sahil Sitesi’nde verilen iftara Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk
Evi’nde kalan yaşlılarımızın katılımı sağlanmıştır.
•
30.07.2013 Tarihinde CHP Komisyon üyelerinden Cemile Hanım ve Ayhan Bey tarafından Gökhan
Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan yaşlılarımıza iftar yemeği düzenlenmiştir.
•
23.08.2013 Tarihinde Villa Kent çay bahçesinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde kalan
yaşlılarımız için çay partisi düzenlenmiştir.
•
13.09.2013 Tarihinde 30 kişinin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir.
•
04.10.2013 Tarihinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında 9 engelli çocuğun katılımıyla Silivri
Belediyesine ait Küçük Hayvan Barınağına ziyaret düzenlenmiştir.
•
10.10.2013 Tarihinde Çanta Mahallesinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evinde konukevini sıkça ziyaret eden ve hayrı bulunan Şule Hanımın babası için 30 kişinin katılımıyla mevlit okutulmuştur.
•
25.10-28.10.2013 Tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla 66 aileye kurban eti ulaştırılmıştır.
•
08.11.2013 Tarihinde 9 engelli çocuğun katılımıyla Cumhuriyet Parkına gezi düzenlenmiştir.
•
13.11.2013 Tarihinde İBB Eğitim yardımını almaları için 250 kişinin İstanbul Edirnekapı’ya ulaşımı
sağlanmıştır.
•
15.11.2013 Tarihinde Çıraklık ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk
Evi’nde kalan yaşlılarımıza ücretsiz kuaför hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
82
•
20.11.2013 Tarihinde Psikolog İrem Keskin tarafından 15 kişinin katılımıyla Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
•
27.11.2013 Tarihinde Psikolog İrem Keskin tarafından 9 kişinin katılımıyla Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
•
04.12.2013 Tarihinde Psikolog İrem Keskin tarafından 13 kişinin katılımıyla Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
•
06.12.2013 Tarihinde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 31 kişinin katılımıyla Dolmabahçe Sarayına gezi düzenlenmiştir.
•
10.12.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde vefat eden bir yaşlımız için 35 kişinin
katılımıyla mevlit okutulmuştur.
•
18.12.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde vefat eden bir yaşlımız için 35 kişinin
katılımıyla mevlit okutulmuştur.
•
25.12.2013 Tarihinde Psikolog İrem Keskin tarafından 8 kişinin katılımıyla Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
•
25.12.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde Yılbaşı partisi düzenlenmiş, kutlamaya 50 kişi katılmıştır.
•
27.12.2013 Tarihinde Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinde 150 kişinin katılımıyla Yeni Yıl
kutlaması gerçekleştirilmiştir.
•
31.12.2013 Tarihinde Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nde Yılbaşı için eğlence düzenlenmiştir.
•
Yıl boyunca 30 engelli çocuk evlerinde özel eğitimcilerimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
2 - Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi
Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi;
başvuru yapan sosyal veya ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan, öz bakımını yapabilen 65 yaş üzeri
vatandaşların, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için ihtiyaçlarını gidermek üzere açık kapı sistemi
ile faaliyet göstermektedir.
Yaşlı Konukevi’nde yaşlıların 3 öğün yemeklerinin verilmesi, sürekli sıcak su bulunan her odadaki banyo
ile hijyenlerinin sağlanması, hemşire gözetiminde sağlık takiplerinin yapılması; gerekli durumlarda hastaneye ulaşımlarının sağlanması ve refakat edilmesi, psikolojik destek, fizik tedavi gereken yaşlılara fizyoterapi programı uygulanması, atölye çalışmaları ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi gibi hizmetleri sunmaktadır.
2013 yılında çalışan kadrosu güçlendirilerek Hobi eğitmeni ve yardımcı yönetici görevlendirilmiştir. Haftanın 3 günü hobi dersleri ile el ürünleri üretilerek yaşlıların boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri
sağlanmıştır.
3 - Silivri Belediyesi Mahalle Evleri
Mahalle evleri yerinde hizmet ilkesi ile planlanmış, öncelikle kadınlara yönelik hizmet veren sosyal
projedir. Düzenlenen elişi atölye çalışmaları ve eğitim seminerleri ile kadınların günlük yaşamını renklendirmek, sosyalleşmeleri için ortam oluşturmak, üretkenliklerini desteklemek hedeflenmektedir. Etkinlik ve
eğitim planları oluşturulurken mahallelerde kadınların talep ve ihtiyaçları göz önüne alınmaktadır.
Mahalle Evleri; mahalle halkıyla birlikte öncelikle kadınların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak,
kentin olanaklarından yararlanmaları ve belediye ile iletişimlerini güçlendirmek amacıyla hafta içi her gün
hizmet vermektedir.
83
SİLİVRİ BELEDİYESİ MAHALLE EVLERİ 2013 YILI HİZMET LİSTESİ
El Sanatları Mahalle Evleri Kursiyer Sayısı
233
Kurdele Nakışı Kursiyer Sayısı
240
Mis Sabun Kursu Kursiyer Sayısı
75
Takı Kursu Kursiyer Sayısı
46
Yetinkin Resim Kursu Kursiyer Sayısı
20
Boyama Atölyesi Kursiyer Sayısı
20
Gitar (Çocuk Grubu)
59
Psikolog tarafından verilen grup terapisi hizmeti
40
EYKOM Hemşireleri tarafından Sağlık Taraması( Şeker, Tansiyon, Kolesterol)
Kadınların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik içeriği belirlenen “Sağlık Sohbetleri”
Eğitim programları
“Kardeş kıskançlığı”
“Medyanın yararları ve düzgün kullanma”
“Çocuk zekâsı ve Yeteneği ne yönde”
“Ergenlik yaşı ve Ergeni anlama”
“ Çocuk Gelişimi ve Çocukla İletişim”
“ Aile İçi İletişim”
“ Obezite, Tuz, Şeker kullanımı”
“Organ bağışının önemi”
Mahalle Evleri Faaliyet ve Sosyal Etkinlikler
•
13.01.2013: Yeni Mahalle Mahalle Evi’mizde 3 engelli ailesi ve 12 kursiyer ile toplantı yapıldı.
•
15.01.2013: Mahalle Evi kadınları “Nazım Hikmet RAN” heykel açılışına katıldılar.
•
29.01.2013: Ameliyat olan Yenimahalle Mahalle Evi Kursiyerimiz Filiz ERYILMAZ’ın evine ziyaretine gidildi.
•
EYKOM için nikah şekerlerinde kullanılan bebek ve yıldız magnetler Mahalle Evi kursiyerlerimiz
tarafından gönüllü olarak boyandılar.
•
18.01.2013: Gümüşyaka Mahalle Evi’mizde Psikolog Yunus VURAN ve İrem KESKİN 19 kursiyer
ile tanıştı ve grup terapisi uyguladı.
•
TALEP: Spor yapmak için yer isteği talebinde bulunan Yenimahalle Mahalle Evi kursiyerleri her
hafta Salı ve Perşembe günleri plates dersi için taşımalı sistemle Kültür Merkezine götürüldü.
•
01.02.2013: Birinci dönemi tamamlayan ve 19 kişiden oluşan Mis Sabun Kursu kursiyerleri ile
Gümüşyaka Mahalle Evi’nde kutlama çayı içildi.
84
•
14.02.2013: Silivri Belediyesi Kültür Merkezinde Düzenlenen Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN’ın
sunumuyla gerçekleşen “Kadına Şiddete Karşı Dans Et” etkinliğine 71 kursiyer ve Mahalle Evleri personelleri katıldı.
•
22.02.2013: Gümüşyaka Mahalle Evimizde Mis Sabun Kursu 2. Dönem ders başlangıcı 17 kursiyerimiz ile başladı.
•
27.02.2013: Gümüşyaka Mahahalle Evi’mizde yeni grup Kurdele Nakışı ile ders başlangıcı yaptı.
•
08.03.2013:Çanta Mostar Park da gerçekleşen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlamasına
Mahalle Evleri’nde kayıtlı 210 kursiyerimiz ile çevre Mahallelerden de kadınların katıldığı kutlama Başkanımız Özcan IŞIKLAR katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti.
•
06.03.2013: Yenimahalle Mahalle Evi kursiyerlerine, Psikolog İrem KESKİN tarafından 8 Haftalık
“Ebeveyn Okulu” “Aile İçi İletişim” konulu eğitime başlanıldı.
•
21.03.2013: Tarihinde Kiptaş 2 Konutlarından gelen 17 kadın ile Yenimahalle Mahalle Evi’nde
toplantı yapıldı. Her hafta Perşembe günü taşımalı sistemle saat 09.30 ile 12.30 arası El Sanatları ve Takı
Kursu dönüşümlü yapılmasına karar verildi ve derslere başlanıldı.
•
26.03.2013: Değirmenköy’de bulunan Silivri Belediyesi ek hizmet binasında Değirmenköy’de oturan 14 kadın ile Mahalle Evleri hakkında toplantı yapıldı.
•
28.03.2013: Yeni Mahalle Mahalle Evi kursiyerlerinden 15 kişi Takı kursuna başladı
•
29.03.2013: Yenimahalle Mahalle Evi’nde Cumhuriyet Mahallesinde oturan 15 kadınla çay içildi,
Mahalle evleri ve kursları hakkında bilgi verildi.
•
02.04.2013:Değirmenköy Mahalle Evi’nde Her Salı günü Mis Sabun kursu dersi yapılmaya başlandı.
•
02.04.2013-05.04.2013: Tarihleri arasında Atölye çalışması 15 kursiyer ile “Yoğurtçu Heykeli” ile
“Silivri Hatırası Magnet” boyaması yapıldı.
•
16.04.2013: Mimarsinan Mahalle Evi’ne CHP Kadın kolları ziyarete geldi.
•
19.04.2013:Mimarsinan Mahalle Evi Kursiyeri Nurcan KANDEMİR’in evine 16 kursiyerimizle birlikte kahvaltıya gidildi.
•
29.04.2013: Gümüşyaka Mahalle Evi kursiyeri Sevgi GÜLÜCÜ’nün evine 14 kursiyerle birlikte ziyarete gidildi.
•
30.04.2013: Gümüşyaka Mahalle Evi’nde kayıtlı 70 kursiyerimizle Kalepark’ ta kahvaltı yapıldı.
Kahvaltı sonrasında; Sahil, EYKOM, Mahalle evleri ve Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi gezisi yapıldı.
85
•
02.05.2013: DANAMANDIRA köyünden 60 kadının katılımı ile Kale Park’ta düzenlenen kahvaltı
sonrası Silivri Belediyesi sosyal projeler gezisi yapıldı (EYKOM , GIDA BANKASI, KARİYER İSTİHDAM
,GÖKHAN KURTULMUŞ YAŞLI KONUK EVİ)
•
07.05.2013: Mimar Sinan Mahalle Evi kursiyerimiz Aygül ÇELİK’e 25 kursiyerimiz ile birlikte çeyiz
görme ziyaretinde bulunuldu.
•
09.05.2013 Selimpaşa Family Otelde gerçekleşen Mahalle Evleri Geleneksel Yemeği ve Anneler
Günü Yemeği’ne Mimar Sinan Mahalle Evi’nde kayıtlı 120, Değirmenköy’den 12, Büyükçavuşlu Köyü’nden
20, Yenimahalle Mahalle Evi’nden 51, Gümüşyaka Mahalle Evi’nden 98 kadın katıldı. Çok eğlendiklerini
ve değişik güzel bir gece geçirdiklerini dile getiren kadınlarımız Belediye Başkanımıza kadına verdiği değerden ve mahallelere yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundular.
•
09.05.2013:Yenimahalle Mahalle Evi’nde Dr. Şebnem BOZÇALI “Çocuklarda Sağlıklı Büyüme ve
Gelişme” konulu eğitimi verdi. Eğitime 16 kadın katıldı.
•
20.05.2013: Kalepark Sosyal Tesislerinde ki kahvaltı programına Yenimahalle Mahalle Evi’nden ve
Kiptaş 2 den 56 kadın katılımı sağlandı. Kahvaltı sonrası Silivri Belediyesi Sosyal Projeler Gezisi yapıldı
(EYKOM, GIDA BANKASI, KARİYER İSTİHDAM, GÖKHAN KURTULMUŞ YAŞLI KONUK EVİ)
•
29 Mayıs 02 Haziran 2013 : CNR EXPO Fuar Merkezinde gerçekleşen Sosyal Demokrat partilerin
Kentine Güvenen Kentler Buluşması fuarında Mahalle Evleri’nde boyanan Yoğurtçu Heykeli ve Silivri
Hatırası Magnetleri tanıtıldı. Büyük ilgi gören Yoğurtçu Heykeli ve Silivri Hatırası Magnetlerinin bayanların
yapmış olduğu çalışma ve el boyaması olduğundan dolayı Silivri’de bir ilk diyerek CHP Genel Başkanı
Kemal KILIÇDAROĞLU Başkanımız Özcan IŞIKLARI ve Mahalle Evleri kursiyerlerimizi tebrik etti.
•
04.06.2013: Mimarsinan Mahallesi’nden 70 kadının katılımı ile Silivri Belediyesi Kalepark Sosyal
Tesislerinde düzenlenen kahvaltı sonrası Silivri Belediyesi’nin Sosyal Projeleri ziyaret edildi. (EYKOM,
GIDA BANKASI, KARİYER İSTİHDAM, GÖKHAN KURTULMUŞ YAŞLI KONUK EVİ)
•
04.06.2013: Ameliyat olan Mimar Sinan Mahalle evi kursiyeri Zeynep ÖZTÜRK’e 18 kursiyerimiz
ile birlikte geçmiş olsun ziyaretine gidildi.
•
01-06 TEMMUZ 2013: Geleneksel 52. Yoğurt Festivali döneminde Mahalle Evleri’mizde kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği çalışmalar. Ahşap Boyama, Seramik Boyama, Kurdela Nakışı, Takı, Mis
Sabun ve Atölye çalışması Silivri Hatırası Magnetleri halkın beğenisine ve satışa sunuldu.
•
25.09.2013:Mimar Sinan Mahalle Evi’nde kayıtlı olan yeni ve eski kursiyerlerimizle birlikte yeni
dönem dersleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 40 kadın katıldı.
•
01.10.2013: Salı yeni dönem Kurdele Nakış’ı ile derslerimiz başladı.
•
09.10.2013: Selimpaşa Mahalle Evi kursiyerlerle tanışma toplantısı düzenlendi.
•
22.10.2013: Selimpaşa Mahalle Evi’mizde Mis Sabun kursu ile derslerimiz başladı.
•
31.10.2013: Mimarsinan Mahalle Evi’mizde Takı kursuna başlandı.
•
08.11.2013:Silivri Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Aygün TAMER ve
eğitim hemşiresi Esin GÖZOĞLU tarafından Selimpaşa Mahalle Evi’nde “Organ Bağışının Önemi” konulu
eğitim verildi. Eğitime 21 kişi katıldı
•
12.11.2013: Başkanımızın eşi Esma Işıklar ve Mahalle Evleri Sorumlumuz Semanur Hanım Doğum yapan Mimarsinan Mahalle Evi kursiyerlerimiz Sibel SARIBUĞA, Zülali AKSU, Güldane GARİP ve
Semra ÖZTÜRK’e hayırlı olsun ziyaretine gittiler.
•
11.12.2013: Selimpaşa Mahalle Evi’mizde Obezite, Tuz Şeker kullanımı ile ilgili Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Hemşiresi Zübeyde ÖZTÜRK tarafından eğitim verildi. Eğitim seminerine 26 kişi katıldı.
•
12.12.2013: Gümüşyaka Mahalle Evi’mizde “Obezite, Tuz, Şeker” kullanımı ve zararları ile ilgili
Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Hemşiresi Zübeyde ÖZTÜRK tarafından eğitim verildi. Eğitim Seminerine 33 kişi katıldı.
86
4 - Kariyer ve İstihdam Ofisi
Ofisimiz 2013 yılı içerisinde 2.534 kişi yeni işsiz kaydı alınmıştır.
BAŞVURULARIN ÖĞRENIM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
İlköğretim
8372
Lise
4171
Üniversite
3155
Engelli
264
YILLARA GÖRE İSTIHDAM SAYISI
2009 Yılı
900
2010 Yılı
1.852
2011 Yılı
1.989
2012 Yılı
2.048
2013 Yılı
1.336
Toplam İstihdam Sayısı
6.789
İSTIHDAMIN ÖĞRENIME GÖRE DAĞILIMI
İlköğretim
4.834
Lise
2.181
Üniversite
1009
Engelli
101
İşkur Hizmet Noktası Faaliyetleri : 22 Mart 2010 itibari ile ofisimize verilmiş İşkur Hizmet Noktası Yetkisi ile,
BAŞVURULARIN ÖĞRENIM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
2010
1.100
2011
2.116
2012
2.087
2013
1.564
2013 Yılı içinde 4 branşta 7 kurs açılarak 149 kişi sertifikalandırılmıştır.
2013 Yılında Açılan Kurslar
1 - Gazaltı Kaynakçılığı : 18 Kişi
2 - Pastacılık
: 41 Kişi
3 - Türk Mutfağı Yemekleri: 30 Kişi
4 - Girişimcilik
: 60 Kişi
87
Kariyer Günleri: 07 – 08 Haziran 2013 tarihinde Bölgemizde bulunan 70 firmanın katılımı ve Nasuh
MAHRUKİ Kendi Everest’inize Tırmanın Kişisel Gelişim Semineriyle 2. Kariyer Günleri düzenlenmiş olup
vatandaşlarımızı firma yetkilileri ile bir araya getirerek iş imkanını sağlanmıştır.
Buluş Günleri: 16-17 Haziran 2012 tarihinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ev sahipliği yapmış olduğumuz Buluş Günlerinde Sanayici, iş adamları,vatandaşları ve Türkiye genelinde 80’e yakın buluşçuyu
bir araya getirilmiştir.
Seminerler :
1 - 28 Ocak 2013 Bölgemizde bulunan firmalara 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun 17.
Maddesi Gereği firmalarda çalışanların Mesleki Eğitim Alma Zorunluluğunun anlatıldığı seminer düzenlenmiştir.
2 - 29 Ocak 2013 İşkur Büyükçekmece Hizmet Merkezi ile ortaklaşa Silivri 7 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 150 Tutuklu ve Mahkuma ‘ İş Bulma Becerileri Hakkında’ Seminer verilmiştir.
3 - 21 Şubat 2013 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullardaki 101 Öğretmene ‘İş Yaşamında Moral
ve Motivasyon’ semineri verilmiştir.
4 - 26 Nisan 2013 İşkur İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu (İSTİF) İstihdam Fuarına Silivri Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi son sınıflardan 100 öğrenci ve 6 öğretmen götürülerek fuarda bulunan firmalarla
tanışmaları sağlanmıştır.
5 - 23 Mayıs 2013 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullardaki 123 Öğretmene ‘Etik Eğitimi’ semineri
verilmiştir.
Silivri Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi olarak bu güne kadar 22 Branşta 94 Kurs açmış 1625 kişi
sertifikalandırılmıştır.
KURSLAR
1. Tornacılık
12. Makine Montaj Elemanı
2. Gazaltı Kaynakçılığı
13. Metal Mamuller Montaj İşçisi
3. Frezecilik
14. Pres Tezgah Operatörü
4. Hasta ve Yaşlı Bakıcısı
15. Giyotin Makas Elemanı
5. Zihinsel Engelli ve Yaşlı Bakıcısı
16. Alüminyum Doğramacı
6. Servis Elemanı (Garson)
17. Ofset Baskı Operatörü
7. Girişimcilik
18. Flekso Baskı Operatörü
8. Pastacılık
19. Endüstriyel Dokumacı
9. Türk Mutfağı Yemekleri
20. Tekstil Dikiş Operatörü
10. Plastik Enjeksiyon Operatörü
21. Tekstil Ütücü
11. Mekanik Bakım Onarımcı
22. Tekstil Kalite Kontrolcü
22 Mart 2010 tarihinde Çalışma Bakanlığı ile imzalanan protokol ile ofisimize İŞKUR Hizmet Noktası
yetkisi verilmiştir.
Ofisimiz işverenin ihtiyaç duyduğu bilgiyi edinebilmesi için, iş gelişimine katkıda bulunmak amacıyla,
16 Haziran 2010 tarihinde İnovasyonda rekabet semineri ve 14 Ağustos 2010 tarihinde KOSGEB Destek
Programlarının Tanıtılması seineri düzenlenmiştir.
Kariyer ve İstihdam Ofisi, üniversite sınavına hazırlanan ve kariyer hedefi olan öğrencilere sınavla ilgili
mücadelelerinde yol gösterici olmak üzere 16 Haziran 2010 tarihinde eğitim uzmanı Cihat ŞENER’le buluşturulmuş ve öğrencilere destek olunmuştur.
2010 yılı 1 Ekimden başlamak üzere 31 Aralık tarihine kadar 3 aylık bir süreçte İşkur imkanlarıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (T.Y.Ç.P.) kapsamında 50 vatandaşımızın istihdamı sağlanmış ve bu
ekiple 3 ay boyunca park, bahçe ve çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları yapılarak bölgemize
katkı sağlanmıştır.
2011 yılında 2 aşamada 206 vatandaşımız Toplum Yararına Çalışma Programı (T.Y.Ç.P.) kapsamında
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalıştırılmıştır. T.Y.Ç.P. programında çoğunluğu iş bulma zorluğu çeken
roman vatandaşlarımızın istihdamı sağlanmıştır.
2011 yılı içerisinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimlerine yardımcı olmak iş gücü piyasasına
88
destek vermek amacıyla,
•
Islah Edilmiş Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Semineri
•
İşkur Teşvikleri
•
Yaratıcı Akıl Teknikleri ve İnovasyon Semineri düzenlenmiştir.
Ofisimiz 2011 yılında Belediyemiz Park Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışmakta olan işçilerimize İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konusunda eğitim verdirilip sertikalandırılmalarına
destek olunmuştur.
Bölgemizde bulunan lise son sınıf öğrencilerine İşkur ile ortaklaşa İş Arama Becerileri Semineri verilmiştir.
2012 Şubat ayında başlatılan T.Y.Ç.P. kapsamında 5 ay süreyle 50 vatandaşımız Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmıştır. Bu program daha çok iş bulma zorluğu çeken
roman vatandaşlarımızın toplumsal kazanımı sağlanırken bölgemize çevresel katkıda sağlanmıştır.
11-12-13 Mayıs 2012 tarihinde İlçemizde ilk kez yapılan 1. Kariyer Günlerinde Aydın Üniversitesi, Kadir
Has Üniversitesi, İŞKUR, KOSGEB, SGK ve bölgemizde bulunan 50 firmanın stant açtığı ve konferanslar
verilerek iş arayanlarla işverenleri bir araya gelmesi sağlanmıştır.
16-17 Haziran 2012 tarihinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Buluş Günleri Düzenlemiş Sanayici, iş
adamları, vatandaşları ve Türkiye genelinde 80’e yakın buluşçuyu bir araya getirmiştir.
13 Mart 2012 tarihinde bölgemizde bulunan firmalar ile engelli vatandaşlarımız bir araya getirilerek engelli vatandaşlarımızın istihdamını sağlamış bulunmaktadır.
27 Nisan 2012 tarihinde ilçemizde bulunan okul müdürleri ve müdür yardımcılarına Eğitimde İnovasyon
ve Başarı konulu Seminer verilmiştir.
21 Aralık 2012 tarihinde tüm işyerlerini ve esnafları ilgilendiren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işletmelere getirdiği yükümlülük hakkında bilgilendirme semineri yapılmıştır.
Silivri Belediyesi Toplum Destek Merkezi
Stratejik hedeflerimizden Aile Danışma Merkezi hedefini karşılayan Toplum Destek Merkezi Mayıs 2012
tarihinde hizmete başlamıştır.
İlçemizde yeterince karşılanmayan ya da ulaşılamayan danışmanlık hizmetlerine yönelik psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmetleri veren merkez olarak planlanmıştır. Psikolojik danışmanlık ve aile
içi iletişim sorunlarına yönelik destek ve danışmanlık merkezi olarak çalışmaya başlayan Toplum Destek
Merkezi 3 psikolog, 1 hukuk danışmanı, 1 sekreter ve 1 yardımcı eleman ile hizmet vermektedir.
Merkezin amacı hayatı zorlaştıran, aile yaşamını etkileyen konu başlıkları başta olmak üzere daha iyi
ve daha mutlu hissetmek, stresle ve sorunlarla baş edebilmek için destekleyici çalışmalar yapmak ve psikolojik danışmanlık vermektir.
Hizmetler randevu sistemi ile ve tamamen ücretsiz olarak verilmektedir. Konunun hassasiyeti dikkate
alınarak mahremiyete gereken özen gösterilmektedir.
Psikolojik Danışmanlık Alanları:
Aile içi iletişim sorunları
Çocukluk çağı sorunları
Ergenlik çağı sorunları
Stres bozuklukları
İletişim sorunları
Öfke kontrolü
Okul uyum sorunları
Hukuki ve Sosyal Danışmanlık:
89
Sosyal hak ve hukuki süreçler
Tüketici hakları
Medeni hukuk (boşanma, mal paylaşımı, miras v.b.)
İş hukuku (sigortasız çalışma, ücret alacakları, iş kazaları ve meslek hastalıkları v.b.) Eğitim Hizmetleri:
Hedef grup eğitimleri
Seminer programları
Eğitici materyal hazırlanması
Atölye çalışmaları
TOPLUM DESTEK MERKEZİ 2013 YILI HİZMET LİSTESİ
Psikolojik Danışmanlık Hizmet Sayısı
2497
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı
975
Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı
155
Seminer ve Eğitimler
43
Seminerlere Katılan Kişi Sayısı
592
Hukuki Danışmanlık Hizmet Sayısı
230
Kişi başı psikolojik danışmanlık ortalama
2,5
SİLİVRİ BELEDİYESİ TOPLUM DESTEK MERKEZİ 2013 YILI FAALİYETLER
•
25.01.2013 Tarihinde, Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 9 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
29.01.2013 Tarihinde CHP İlçe Başkanlığı binasında, CHP Kadın Kolları Üyelerinden oluşan 32 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Kadına Şiddet ve Stresle Baş Etme
Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
01.02.2013 Tarihinde, Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 9 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
08.02.2013 Tarihinde, Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 9 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
14.02.2013 Tarihinde, Kültür Merkezi binasında Silivri Halkından oluşan 75 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Kadına Şiddete Karşı Dans Et !” konulu seminer düzenlendi.
•
15.02.2013 Tarihinde, Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 9 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
06.03.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 15 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması ”konulu seminer düzenlendi.
•
08.03.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
90
oluşan 18 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
13.03.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 6 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
15.03.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 19 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
20.03.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 13 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
22.03.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında Park Bahçeler Müdürlüğü Personelinden
oluşan 8 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
27.03.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 10 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
03.04.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 14 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
10.04.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 13 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
17.04.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 16 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
24.04.2013 Tarihinde Yeni Mahalle Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 10 kişinin katılımıyla
Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ebeveyn Okulu Grup Çalışması “konulu seminer düzenlendi.
•
24.04.2013 Tarihinde Gümüşyaka Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 18 kişinin
katılımıyla Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “İletişim ”konulu seminer düzenlendi.
•
10.05.2013 Tarihinde Gümüşyaka Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 13 kişinin
katılımıyla Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “İletişim “konulu seminer düzenlendi.
•
17.05.2013 Tarihinde Gümüşyaka Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 9 kişinin
Katılımıyla Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “İletişim “konulu seminer düzenlendi.
•
24.05.2013 Tarihinde Gümüşyaka Mahalle Evi’nde Kursiyerlerden oluşan 11 kişinin
katılımıyla Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “İletişim “konulu seminer düzenlendi.
•
24.05.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 16 genç eğitimciye Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “Madde Bağımlılığı” konulu seminer düzenlendi.
•
07.06.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında Silivri Ortaköy Spor Kulübü sporcula-
91
rından oluşan 8 kişinin katılımıyla Psikolog ve Aile Terapisti Yunus VURAN tarafından sunulan “Madde
Bağımlılığı” konulu seminer düzenlendi.
•
03.09.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 7 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra
ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
06.09.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 8 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra
ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
13.09.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 15 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
17.09.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi 12 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
24.09.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 10 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
01.10.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 10 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
08.10.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 10 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
25.10.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 11 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
01.11.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 8 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra
ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
08.11.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 6 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra
ERDOĞAN tarafından sunulan “İletişim Grup Çalışması” konulu seminer düzenlendi.
•
20.11.2013 Tarihinde Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi binasında Engelli ailelerden oluşan
15 kişinin katılımıyla Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Engelli Aileleri Bilgilendirme ”konulu seminer düzenlendi.
•
27.11.2013 Tarihinde Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi binasında Engelli ailelerden oluşan 9
kişinin katılımıyla Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri ”konulu
seminer düzenlendi.
•
29.11.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında danışanlardan oluşan 15 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer
düzenlendi.
•
04.12.2013 Tarihinde Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi binasında Engelli ailelerden oluşan
12 kişinin katılımıyla Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Ergenlik Sorunları ”konulu seminer
düzenlendi.
•
06.12.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında 23 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog
Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
13.12.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında danışanlardan 16 kişinin katılımıyla Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
18.12.2013 Tarihinde LİONS binasında Engelli ailelerden oluşan 15 kişinin katılımıyla Psikolog
İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Engelli Çocukların Cinsel Gelişimi ”konulu seminer düzenlendi.
•
20.12.2013 Tarihinde Toplum Destek Merkezi binasında danışanlardan oluşan 6 kişinin katılımıyla
Uzman Psikolog Esra ERDOĞAN tarafından sunulan “Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
•
25.12.2013 Tarihinde Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi binasında Engelli ailelerden oluşan
8 kişinin katılımıyla Psikolog İrem KESKİNÇELİK tarafından sunulan “Kişisel Farkındalık ”konulu seminer
düzenlendi.
92
7 - Asker Ailesi Yardımları
İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç Asker Ailelerinin başvuruları alınıp, yapılan araştırmalar sonucunda
Belediye Encümen Kararıyla 282 aileye maaş bağlanmıştır.
8 - Veteriner Hizmetleri
1 - Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri
Hayvan yakalama ekiplerimiz 2013 yılı içerisinde 757 adet sokak hayvanını yakalamış, bunlardan 546
âdetini kısırlaştırmış, 546 âdetini aşılamış, 28 âdetini sahiplendirmiş, 620 âdetini alındığı ortama bırakmış
ve 546 âdetini ise işaretlemiştir. Bu verilerin 2013 yılı içerisinde aylık dağılımı aşağıdaki tablodadır.
İletişim masasından sahipsiz hayvanlarla ilgili gelen başvuruların da gereği yapılmıştır.
2013 yılında da 2 adet hayvan yakalama ekibimiz hayvan resimleri ile giydirilmiş araçlarımız ile haftalık
icapçı nöbet sistemi sayesinde Veteriner Hekim kontrolünde mesai saatleri sonrası da acil durumlar için
müdahale edilerek hizmet standartlarımız üst seviyede tutulmuştur.
Ayrıca hâlihazırda hizmete devam eden geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon
Merkezimizin fiziki yapısı AB normları kapsamında hayvanların açık alana çıkabileceği şekilde dizayn edilerek yenilenmiş ve çevre düzenlenmesi de tamamlandığı zaman modern görünüme kavuşturulacaktır.
Özellikle ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde sokak hayvanları ile ilgili ilçemizde yemleme çalışmaları yapılmaktadır. Vatandaşlarımız ve diğer kurumlardan bağışlanan kuru mamalar ve ekiplerimizin
yemek fabrikaları ile diğer fabrikalardan topladıkları yemek artıklarını sokak hayvanların bu zor iklim şartlarında yemek ihtiyaçlarını karşılamak için insanların ikamet yerlerinden uzakta belirledikleri su ve beslenme
noktalarına bırakılmaktadır. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı kendi bölgelerinde göstererek bu gibi
noktalar oluşturarak sokak hayvanlarının bir nebze olsun aç kalmamaları sağlanmış olacaktır.
Logolu Kulak Küpeleri projesi ile Silivri Belediyesi logolu ve Silivri Belediyesi Veteriner Hekimliği yazılı
kare şekilli kulak küpeleri sayesinde sokak hayvanlarını işaretlenmesi sağlanmaktadır. Bu kulak küpelerinin her yıl farklı renk uygulanması ile takılması gerçekleştirilmektedir. Hâlbuki daha önce gerekli işlemleri
görmüş ve sahiplenilmediği için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği
yerine bırakılan sokak hayvanlarının yıllık kuduz aşı takibi için sokak hayvanın yakalanması, mikroçipin
okunması ve yazılı evraklardan ne zaman aşı yapıldığını kontrolü için Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi gerekmekte idi. Her yıl farklı renkte kulak küpesi uygulanması ile görsel olarak yakalama ekiplerimiz o yıl işaretlenmiş renkte olanları yakalamayarak; iş gücü kaybı, yakıt kaybı ve hayvanın
her seferinde yakalanmasında girdiği stres engellenmekte bu sayede ekonomik ve sağlık sal pozitiflik
oluşturulmaktadır.
Yuvamı Arıyorum projesi ile kısırlaştırma operasyonu yapılmış, paraziter mücadelesi ve aşıları olmuş,
mikroçiplendirilmiş (Elektronik Kimliklendirme) ve Silivri Belediyesi Veteriner Hekimliği yazılı ve logolu kare
şekilli küpeler takılarak sağlıklı hale gelmiş olan can dostlarımızın www.silivri.bel.tr adresinde bulunan sayfamızda görsel durumlarının da görüleceği ve sahiplenilmezse 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği alındığı ortama bırakılacağı tarihinin yazdığı bir projedir.
Bu proje ile daha çok hayvanımızın sahiplenilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle hayvanlarımızın sahiplendirilerek sokaklardan daha iyi bir ortama kavuşması amaçlanmaktadır.
Mahallelerimizin daimi su alabileceğimiz uygun olan noktalarına görsel tabelalarla desteklenen otomatik suluk takılması ile (hayvanlar su içtikçe kendiliğinden dolan) bu alanların sokak hayvanları tarafın-
93
dan aynı zamanda beslenme noktası olması sağlanarak ihtiyaçlarının Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sonrasında da karşılanması sağlanmıştır. Aynı zamanda hemşerilerimizde hayvan sevgisi ve onlarla
beraber yaşama ruhu aşılanmıştır.
Diğer taraftan özelikle trafik kazası sonucu oluşan kırık olguları gibi uzmanlık gerektiren durumlarda
İstanbul’ da ilk defa Silivri Belediyesinin öncülük ettiği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile aramızda
protokol imzalayarak profesyonel hizmet almanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede uzmanlık gereken işler
ile de K.H.R.M. getirilen bu vakalar Veteriner Hekimimizin uygun görmesi halinde sevk kağıdı ve üst yazı
ile protokol çerçevesinde İ.Ü. Veteriner Fakültesine kendi araçlarımız ile götürülüp operasyon sonrası
post operatif bakımları yapılarak sağlıklı hale getirilen hayvanlarımız yasa gereği sahiplendirilmeyenler
alındığı yere bırakılarak hizmet standartlarımızı üst seviyede tutmuş oluyoruz.
SAHİPSİZ HAYVAN İZLEME TABLOSU
Sıra
No
Ocak
Beledi- Bakım Barınakta Bırakılan Hayvan
yeler
evi
Sayısı
SİLİVRİ Hayvan
KapaToplam
sitesi Mevcut Bir ay içinde Sahiphayvan bakımevine lendirilen Hayvan
gelen hayhayvan
Sayısı
Sayısı
van sayısı
sayısı
80
80
55
3
2
Şubat
80
34
68
Mart
80
60
71
Nisan
80
45
48
1
Kısırlaştırılan Hayvan
s.
Aşılanan
Hayvan
Sayısı
Dişi
Erkek
Kuduz
15
12
27
Karma
İşaretlenen
Hayvan
Sayısı
Alındığı
ortama
bırakılan
hayvan
s.
27
35
39
25
64
64
67
24
18
42
42
55
37
16
53
53
79
Mayıs
80
79
55
2
28
17
45
45
23
Haziran
80
50
50
5
23
14
37
37
39
Temmuz
80
71
71
43
22
65
65
45
Ağustos
80
73
44
3
20
16
36
36
41
Eylül
80
80
83
3
25
16
41
41
72
Ekim
80
72
39
2
4
11
15
15
30
Kasım
80
53
94
1
55
28
83
83
94
Aralık
80
40
79
6
23
15
38
38
40
TOPLAM
80
737
757
28
336
210
546
546
620
2 - Sahipli Hayvan Kontrol Denetim ve Kayıt Tescil Hizmetleri:
Sahipli Hayvanlarla ile ilgili iletişim masasından ve kolluk güçleri tarafından gelen ihbarlar değerlendirilerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında gerekli ikaz ve cezai işlemler
uygulanmıştır.
Sahipli hayvanlardan köpek ırkları federasyonuna kayıtlı olanların ırk özellikleri ile ilgili ilçemizde
Kaymakamlıktan izinli düzenledikleri yarışmada yarışmanın düzenleneceği yerin oluşturulması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ayrıca Veteriner Hekimliği yönünden acil durumlarda tıbbı müdahaleler için hazır
bulunulmasında görev aldık.
Sahipli hayvanların kontrolsüz çoğalması ve sokaklara terk edilmesinin engellenmesi açısından Veteriner Hekimliği tarafından Silivri Belediye Meclisine sunulan sahipli ev ve süs hayvanların mikroçip ile
kimlikle dirilmesinin zorunlu hale getirilmesi Silivri Belediyesi Meclisinin 06.04.2012 tarih ve 38 nolu kararı
ile kabul edilmiş ve bu karar üzerinden gerekli çalışmalar titizlikle devam etmektedir.
Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri:
Zoonoz hastalıkları ile mücadele kapsamında sahipsiz hayvanlarla ilgili geçici bakımevinde iç ve dış
paraziter mücadele ve kuduz aşılaması ile önemli zoonoz hastalıkların oluşması koruyucu hekimlik kapsamında engellenmiştir. Sahipli hayvanlarda sağlık karnesi kontrolü ve kayıt tescil işlemleri yapılması,
Kurban Bayramında canlı hayvan ve et muayenesi yapılmasının yanı sıra KKKA zoonoz hastalığına karşı
kurbanlık hayvanlar ilaçlanmış ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf ve akabinde kurban kesim
alanlarının dezenfeksiyonu ve ayrıca Vektör mücadelesinin yapılması hizmeti İ.B.B.B. ile koordinasyon
içinde yürütülerek zoonoz hastalıkların çevre ve halk sağlığı açısından önlenmesi sağlanmıştır.
94
Kurban Hizmetleri:
İl ve ilçe Kurban Komisyon kararları doğrultusunda ve İ.B.B.B. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği kriterler kapsamında Belediyemizin sorumluluğunda 2 adet kurban satış yeri ve 20 adet kurban
kesim yerinde gerekli kontroller yapılmıştır. Özellikle satış yerlerinde hayvanların sağlık kontrolleri ve kayıtları muntazaman tutularak diğer resmi kurumlarla bu işlemler paylaşılmıştır. Kurban kesen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kestikleri hayvanlardan sağlık yönünden şüphelendiklerinden tarafımıza
ulaşarak et muayenesi yapılmış ve imhası gerekenler tutanakla imha edilmiştir. Kurban satış ve kesim
yerlerinin listesi aşağıdaki tabloda bulunmakta olup bu yerlerin uygun kriterlerde hazırlanması Veteriner
Hekimliğimizin koordinatörlüğünde diğer müdürlükler ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Özelikle bu sene
kurban satış yerlerimizin girişlerine açıklamalı krokiler ,mobil tuvalet ve banyolar ,karantina çadırları ,sosyal alan çadırları ,girişlere dezenfeksiyon çukurları ,yem depo yerleri ,rampalar ,gübre depolama alanları
,kesim esnasında hayvanların kesilirken birbirini görmeyeceği ve üstü kapalı dizayn edilmiş demontable
büyükbaş ve küçükbaş kesim alanları ,bu sene ek olarak Silivri Belediyesine ait kurban kesim yerlerinde
çıkan sıvı atıklarımızı kesim yerlerimizde toprağa gömülü sızdırmaz tanklarda toplayarak hizmet alımı ile
kurban bayramında vidanjörlerle çekimi yapılarak daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün resmi yazı
ile talepte bulunduğu ve İskinin izin verdiği arıtma tesislerine dökümlerinin yapılması sağlanmış , vatandaşlarımızın kilo ile kurbanlık hayvan alırken hayvanını tartması için canlı hayvan baskülü alınarak tartım
işlemi ücretsiz sağlanmış ve en önemlisi kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin ,sakatatlarının ,derilerinin
ve atıklarının ayrı ayrı konulabileceği gıda maddesinde temas etmesinde sakınca olmayan kendinden
büzgülü poşetlerden oluşan küçükbaş kurban hizmetleri kesim seti ve Büyükbaş kurban kesim hizmetleri
seti yine vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılarak hijyenik bir şekilde kurbanlarını evlerine götürmeleri sağlanarak ; kurban bayramında Belediyemizin Hizmet standarttı artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet
verilmeye çalışılmıştır.
Gıda İşyerlerinde Ruhsat ve Hijyen Denetimi Hizmetleri:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden gelen; ruhsat almış hayvansal gıda ile ilgili sıhhi iş yerlerinin ruhsat aldıkları kriterleri devam ettirdikleri dair denetimler ile yeni ruhsat alacak hayvansal gıda ile ilgili sıhhi iş
yerlerinin de denetimi açısından Veteriner Hekimliğimiz görev alarak bu hizmeti yerine getirerek denetim
sonuçlarını Ruhsat Denetim Müdürlüğüne iletmiştir. Bu denetimler Zabıta Müdürlüğümüz ile beraber ifa
edilmiş olup ayrıca yetki devri ile verilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
kapsamında da gerekli denetimler yapılmıştır. Bu bağlamda Veteriner Hekimliği Birimi Veteriner Hekimliği
ile ilgili denetlenen 96 adet iş yerlerinden 12 tanesi idari ceza verilmesi için gerekli yazışmaları yapmıştır.
Vektör Mücadele Hizmetleri:
İ.B.B. Başkanlığı tarafından yürütülen bu hizmette ortaklaşa koordineli çalışılarak yeni üreme alanlarının
tespiti ve vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin bildirilmesi ile bu hizmetin ifası sağlanmıştır
Mesleki Eğitim Hizmetleri:
04 Ekim 2013 tarihinde Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Yücel Erdem Tiyatro Salonunda Stratejik Hedefimizde yazan kene vb. hayvan kaynaklı insan sağlığını tehdit eden konular olan zoonoz hastalıklar ve
bunlardan korunma yolları ile Hayvan Sevgisi konusunun da vurgulandığı katılımcıların Silivri İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile yazışma yaparak dört okuldan toplam 200 öğrenci davet edildiği seminer gerçekleştirilmiş olup bu konularda halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
Aynı gün olan 04 Ekim 2013 tarihinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında Veteriner Hekimliğimiz
tarafından Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Özel Çilli Anaokulundan 70 Öğrenci ve onlardan
sorumlu 12 Öğretmen, Engelli Yaşlı Koordinasyon Merkezinden 20 Öğrenci ve onlardan sorumlu 10 Öğretmen, Fatih Okulundan 35 Öğrenci ve onlardan sorumlu 5 Öğretmen, Turgut Reis İlköğretim Okulundan
50 Öğrenci ve onlardan sorumlu 2 Öğretmen, Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulundan 50 Öğrenci ve onlardan sorumlu 2 Öğretmen, Nurullah Bal döktü İlköğretim Okulundan 50 Öğrenci ve onlardan sorumlu 2
Öğretmen, Hasan Öz Varnalı İlköğretim Okulundan 50 Öğrenci ve onlardan sorumlu 2 Öğretmen ve Sivil
Toplum Kuruluşları ile Hay tap Silivri Temsilciliğinden yaklaşık 40 kişinin katıldığı bugün de Hayvan Sevgisinin ön plana çıkarıldığı ve ayrıca Veteriner Hekimliğimizin yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir faaliyet
gerçekleştirdik. Bu etkinliğimize katılan minikler hayvanlarla geçirdikleri sevgi dolu zamanlar ve küçük hediyelerimiz ile (400 adet meyve suyu ve kek de dağıtımı yapılmıştır.) mutlu bir şekilde Hayvanları Koruma
Gününü kutladık.
95
ALTYAPI VE İMALAT HİZMETLERİ
1 - Yol İşleri:
a - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 8.841 mt. 8*15*50 eskitilmiş gri granit pahlı bordür,
10*25*50 gri granit pahlı yağmur oluğu ve 15*25*50 cm granit pahlı bordür imalatı yapılmıştır.
b - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 11.761 m2 4*40*40 eskitilmiş gri granit plak kaplama
ve 4*40*40 patinatolu yeşil diyabaz plak kaplama plak döşemesi imalatı yapılmıştır.
c - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 590 m2 8*10*10 granit küptaş, 8*10*10 siyah bazalt
küptaş ve 8*8*8 beyaz mermer küptaş imalatı yapılmıştır.
d - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 144 adet Sfero döküm sınır elemanı montajı yapılmıştır.
e - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 65.679 mt. 75*30*15 ebatlarında beton yol bordürü,
50*20*10 ebatlarında beton arka bordür, 50*20*12 ebatlarında mineral yüzeyli beton bordür ve refüj bordürü imalatı ile 14.639 mt. İdare malı taşlar ile beton bordür döşenmesi imalatı olmak üzere toplam 80.318
mt beton bordür imalatı gerçekleşmiştir.
f - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 168.839 m2 idare malı taşlarla beton parke taşı döşenmesi imalatı kapsamında bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.
g - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 9.506 mt. 30*10*sb ve 40*10*sb beton yağmur oluğu
ile 8.652 mt. idare malı 20*40*10 beton yağmur oluğu olmak üzere toplam 18.158 mt. Yağmur oluğu imalat
gerçekleştirilmiştir.
h - Silivri genelinde 1133,49 m2 Görme özürlü hissedilebilir yüzey işaretleri ile ilgili uygulama yapılmıştır.
i - Silivri genelinde toplam 265 Ad. Çift konsollu, çelik konik gövdeli, sıcak galvaniz daldırma, elektro
statik toz boyalı h:8mt dekoratif aydınlatma direği uygulaması yapıldı.
j - İlçemiz hudutları dahilindeki sokak ve cadde üzerindeki asfalt yol tamir ve bakım işlerinde kullanılmak
üzere 15 ton soğuk asfalt alınmıştır.
k - Silivri genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 60.279 ton. asfalt yol imalatı gerçekleştirilmiştir.
96
l - Silivri genelinde 146.548 m² yeni yol açıldı.
m - Silivri genelinde yol tamirlerinde kullanılmak üzere 850 m³ asfalt kırığı satın alınmıştır.
n - Silivri genelinde granit plak kaldırım ve granit küptaş tamiratlarında kullanılmak üzere granit plak,
küptaş ve granit bordür alınmıştır.
o - Pirimehmetpaşa Mah. Hacıpervane Cad. tretuvar üzeri 99 m² kesilmiş kayrak taşı uygulaması yapılmıştır.
p - P.M.Paşa Mah. Başkomutan Cad. üzerinde bulunan PTT binası yıkılarak Sergi ve fuaye salonu
girişine 140 mt. kandıra taşı bordür ve 320 m² kandıra taşı kaplama imalatı gerçekleştirilerek meydan düzenlemesi yapılmıştır.
r - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı üzeri orta refüjde ve muhtelif alt geçitlerde kullanılmak üzere 600 ad.
15*25*30 bordür arası ışıklı taş, 10 ad 25*15 led ışıklı tavan aydınlatma lambası ile 4 adet trafo alınmıştır.
s - Silivri genelinde 71.989 m² asfalt kırığı, 866.651 m² tuvenan , 185.515 m² stabilize, 61.908 m² balast
malzemesi ve 2.066.763 m² greyderle (iş makinaları ile) malzemesiz reglaj imalatları olmak üzere toplam
3.252.828 m² yol zemin iyileştirmesi yapıldı.
t - Silivri genelinde yapılan çalışmalarda 130.375 ton kalker esalı granüler temel malzemesi, 30.007 ton
Bazalt esaslı granüler temel malzemesi, 4.642 m3 Bazalt esaslı granüler temel malzemesi, 16.182 ton
Kalker esaslı balast malzemesi ve 21.494 m³ stabilize malzeme kullanılmıştır.
Müdürlüğümüz bünyesinde yol bakım ve onarımlarında kullanılan asfalt kesme makinası ve kompaktörün komple bakım ve onarımlarının yaptırılması ve 1 adet 1550,1 adet 2050 kg vuruş gücünde olmak üzere
2 adet kompaktör alınmıştır
2 - Yağmur Suyu İşleri
1 - Belediyemizce yürütülen çalışmalarda çeşitli boru çaplarında toplam 8.514 mt yağmur suyu
imalatı gerçekleştirilmiştir.
2 - Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında 34.413 kg. sfero döküm ızgara montajı yapılmıştır.
97
3 - Yağmur suyu hatlarında 250 adet Sfero döküm baca kapağı montajı yapılmıştır. Silivri genelinde 12.233 adet yağmursuyu ızgara temizliği, 8.331 mt. yağmur suyu kanalı temizliği ile yağmur
suyu baca tamiratları, yağmursuyu açık kanal tamirleri, yağmursuyu hattı tamirleri, yağmursuyu
ızgara tamirleri yapılmıştır.
4 - Belediyemiz ekiplerince yapılan yeni imalat ve bakım onarım ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda yağmur suyu ızgarası ,baca kapağı, hızlı donan çimento, C-20,
C-25,C-30 hazır beton, çeşitli ebatlarda boru malzemesi vs. satın alınmıştır.
5 - P.M.Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi ile Boğluca dere bağlantısını sağlayacak
80,75 m2 betonarme yağmur suyu bacası yapılmıştır.
6 - Gümüşyaka Mahallesi Papatya Mevkii Hudut Sokak üzerinde 64 m² betonarme yağmur
suyu bacası ile yağmur suyu imalatı yapılarak köprülü kavşak üzerinde biriken yağmur sularının
denize ulaşması sağlanmıştır.
7 - Değirmenköy Fevzipaşa Mah. Namık Kemal Cad. üzerinde kesiti yetersiz mevcut menfez
yanına yol geçişi için çift sıra olacak şekilde Q1400 mm betonarme boru döşenmesi, stabilize
dolgu yapılması, üzerine tek sıra çelik hasır döşenmesi,20 cm kalınlığında C-20 beton dökülmesi
işlemleri yapılmıştır. Danamandıra köyünde meydana gelen sel olayı sonrası olumsuzlukların
giderilmesi sağlanarak gerekli olan betonarme yağmursuyu menfez yapımı, yağmur suyu yol geçişleri ile kanal temizlikleri yapıldı.
8 - Bölge genelinde halk çeşmelerinin tamir ve bakım ile hatların yenilenmesi, yapılan çalışmalar sonra oluşan olumsuzluk ve eksiklikler ile ilgili tamir ve bakımlara ait tesisat işleri yapılmıştır.
9 - Ortaköy halk çeşmesinin 680 mt ik kısmının 63 lük 10 atü temiz su borusu imalatı yapıldı.
3 - Okul İşleri
a - Hasan Özvarnalı İ.Ö. Okulu bahçe içerisinde tehlikeli bir şekilde bulunan mevcut yağmur
suyu ızgaralarının 50 mt boyunda demir yağmur suyu ızgara imalat ve montajı yeniden yapılmış98
tır.
11 - Hasan Özvarnalı İ.Ö. Okulu ve Çağrıbey İ.Ö. Okulunu ayırmak için 30 mt boyunda betonarme temel üzerine 1.60 mt yüksekliğinde çelik profiller kullanılarak bölme işlemi gerçekleştirilmiştir.
12 - Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesine 2 adet Basket potasının duvara montajının, 1 adet
3.5*6.00 m ebatlarında demir panonun duvara montajının, 1 adet 9 m boyunda demir kapının ray
tamiri yapılmıştır.
13 - Mimarsinan İ.Ö.Okulu giriş güvenlik binası 25 m² çatının sökülmesi, kiremit altı örtü serilmesi, kırık kiremitlerin değiştirilmesi, 25 m yağmur oluk ve 12 m inişleri ile 3000 m² bahçe duvarının çift cephe boyası yapılmıştır.
14 - Toki Anadolu Lisesi ana giriş kapısı 7 m uzunluğunda 1.70 m yüksekliğinde tuğla duvar ile
kapatılması, sıvasının yapılması, 2 kolonun 2 m yükseltilmesi, yeni kapı yerinin açılması kapının
altına 2 plk hasır çelik kullanılarak 60 cm yüksekliğinde 14 m uzunluğunda beton atılması, kapı
girişine 20 cm yüksekliğinde 4 plk hasır çelik kullanılarak 5m*3m ebatlarında beton atılması, kapının sağ ve sol tarafına 0.20*0.40 m ebatlarında 3 m yüksekliğinde c-30 hazır betondan kolon
yapılması, güvenlik kulübesi altına 2.5 m*2.5 m ebatlarında 2 plk hasır çelik kullanılarak beton
atılması işi ile 300 m² bahçe duvarının dış cephe plastik boyasının yapılması yapılmıştır.
15 - Silivri Lisesi bahçesi Atatürk büstü etrafı traverten yer döşemesi, basamak ve büst etrafının
kaplaması yapılmıştır.
16 - K.Kılıçlı Mah.İ.Ö.Okulu önündeki Atatürk heykeli zemin ve orta kaide granit kaplama imalatı
ile Okulun 200 m² çatı tadilatı yapılmıştır.
17 - P.M.Paşa İlk Öğretim Okulu bahçesi A blok ile ana sınıfı arasında kalan bölüme beton
zemin (2.75m*4.50m ebatlarında), traverten mermer merdiven ve üzerine 10 m aliminyum duvara
montajlı küpeşte yapılmıştır.
18 - Okullarımızın elektrik ve tesisat bakım ve onarımları ile bahçe içerisinde bulunan spor alanlarının çizim ve bakım onarımları yapılmıştır.
4.Trafik İşaretleme ve Yönlendirme İşleri
a - Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının sağlıklı ve
güven içerisinde yürütülmesi için gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri ile iş güvenliğini sağlamak,
araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla trafik uyarı ve yön levhası satın alınmıştır. (emniyet
şeridi, refüj başı levhası, kauçuk hız kesici, delinatör, kenar dikmesi, 50 lik, 75 lik ve 90 lık trafik
konisi, uyarı levhalı şerit ayırıcı, uyarı levhası bayraklı, plastik aparat levha, katlanır uyarı bariyeri,
60 lık ve 80 lik güvenlik aynası, alan perdesi, çeşitli ebatlarda saç levha, vinil germe tabela, ayaklı
çift yönlü saç tabela, Reflektör, demir sınır elemanı, galvaniz araç parkı sınır elemanı vs.)
b - İlçemiz Yeni Mah. Genaral Ali İhsan Türkkan Cad.ile Alibey Mah.Terminal Cad.arasındaki
yaya üst geçidin deforme olan 82 m² malzeme+ işçilik , 75 m² işçilik Ankara andezit taşı zemin
kaplama tamiratı yapılmıştır.
99
c - Yeni Mah.General Ali İhsan Türkkan Cad. üzerinde bulunan 2 adet üst geçidin tahrip olan
3.20 m boyunda 30 cm genişliğinde betonarme 144 adet merdivene ahşap ve demir kalıp çakılarak 5 cm şap atılmıştır.
d - Silivri genelinde 37 adet durağın tamir ve bakım işleri yapılmıştır.
e - Silivri genelinde 1 adet 1.40*5.45*2.60 m ebatlarında, 3.00*1.40*2.60 m ebatlarında 27 adet
olmak üzere toplam 28 adet yeni durak montajı yapılmıştır.
f - İlçemiz Mimarsinan Mah. ile Alipaşa Mah. kesişiminde yapılan kavşak düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere 6 adet 300 mm power ledli güneş enerjili flaşör satın alınarak montajı
yapılmıştır.
g - Silivri Atatürk Cad.ve Uğur Mumcu Meydanı araç otoparkları vs. 50 adet 2 m. boyunda galvaniz sınır elemanı imalatı ve montajı yapılmıştır.
h - Silivri geneli cadde ve sokaklarda orta refüj, kenar ve yol bordürü boyanması işinde kullanılmak üzere 200 tnk beyaz soğuk yol çizgi boyası, 200 tnk sarı yol çizgi boyası, 120 tnk yol çizgi
boya tineri alınmıştır.
i - İlçemiz genelinde yol çizgi ve engelli park yerlerinin boyama işleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır. İlgili işler için boya malzemesi satın alınmıştır.
j - Silivri genelinde ihtiyaç duyulan yol güzergahlarına hız kesici setler yapılarak yol çizgi boyası
ile uyarı-ikaz boyaları yapılmıştır.
k - Turgut Özal Bulvarı orta refüje 270 metre rekleftif bant, Değirmen durağı iniş merdivenlerine
100 metre kaydırmaz bant, Atatürk Meydanı ve New Center mağazası giriş ve çıkışı engelli rampalarına, Hızır Hılkın köprüsüne 200 metre kaydırmaz bant imalat ve montajı yapılmıştır.
l - Turgut Özal Bulvarı Orta refüj bariyerleri üzerine 1.000 mt 2 cm lik reflektif şerit ve Silivri geneli engelli rampalarına 300 mt 5 cm lik kaydırmaz bant montajı yapılmıştır.
5 - İnşaat ve Bakım İşleri
a - Mimarsinan Mah. 220 ada 4 parselde bulunan terkli alana ruhsat ve eklerine uygun olarak
3.80*5.30 m h:3.54 m ebatlarında Deprem İzleme İstasyonu ve 102 mt sismik sondaj yapılması
ile sismik hareketleri izlemek üzere 18’’ monitör , 12 volt Akü, 360 watt şarj redresörü, 3 bileşen,
1 Hz sismik sensör, Sismik recorder, Gps, yazılım, statik alan probu, Statik alan indikatörü ve
yazılım client 411 alınması işi gerçekleştirilmiştir.
b - İlçemiz hudutları içerisinde bulunan belediyemiz mülkiyetine ait yapıların bakım onarımları
ile ilave işlerinin yapılması, parke taş, yol ve tabela tamirlerinde ve bordür yapımları ile boya ve
badana işlerinde kullanılmak üzere inşaat ve boya malzemesi alınmıştır.
c - P.M.Paşa Mahallesi, Piri Paşa sokakta bulunan Piri Mehmet Paşa Camiinin geçici cami yerine 14 m uzunluğunda 14 m genişliğinde 12 cm yüksekliğinde C-25 hazır beton atılmış ve üzerine
12 cm makinalı şap atılmıştır.
d - Gazitepe Muhtarlık giriş merdivenlerine 90 cm yüksekliğinde 13 mt. boyunda küpeşte yapılmıştır. Gazitepe Mahalle muhtarlık binasının dış cephesinin 40 m² sıva tamiri ve 8 m yağmur
oluğu tamiri yapılmıştır.
100
e - B.Çavuşlu merkez cami avlusuna 2.50m *1.50 m ebatlarında ilave soğuk hava deposu imalatı yapılmıştır.
f - Selimpaşa Mahallesi Kadir Has Caddesinin devamındaki 9411 sayılı parselin güneyinde,
Mutlu Sokağın devamındaki 5798,5797,5759 ve 9069 sayılı parsellerin güneyindeki perde betonlar ile plaj alanı giriş kısmında bulunan yapının 900 m² sıvalarının ve 965 m² tek kat plastik boya
ile çevre düzenleme işleri yapılmıştır.
g - Gümüşyaka Mahallesinde bulunan alt geçitlerin 2581.58 m² silikon esaslı çift kat plastik
boya imalatı yapılmıştır.
h - B.Çavuşlu İstanbul Cad. ve B.Çavuşlu caddeleri üzerindeki 79 mt. köprü korkulukları yağlı
boyası yapılmıştır.
i - P.M.paşa Mah. Köprübaşı hamam sauna yan yol köprüsü ve ipek tül önü yan yol köprüsü,
Hızır Hılkın Köprüsü 895 mt demir korkuluklar yağlı boya tamir ve tadilatı yapılmıştır.
j - Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Belediye Hizmet binası etrafındaki 616.45
mt demir korkulukların tahrip olan, paslanan ve tehlike arz eden kısımlarının tamirleri ile boya
işleri yapılmıştır.
k - Silivri Alipaşa Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve Gümüşyaka mahallelerinde bulunan Kurban kesim yerlerinin bakım onarım ve ilave gereken düzenlemeler yapılmıştır.
l - Yolçatı Mah. Merkez camiine 1 adet musalla taşı yapılmıştır.
m - Pirimehmetpaşa Camii Lojmanına 375 m² dış cephe mantolama ve boya,125 m² boya ve 50
mt yağmursuyu inişleri yapılmıştır.
n - Pirimehmetpaşa Camiine 1.85 m boyunda 1 m yüksekliğinde 2 adet musalla taşı yapılmıştır.
o - Selimpaşa Mah.Merkez Camiine Musalla taşı mermer tamirleri yapılmıştır.
p - Alipaşa Mahallesinde bulunan Yol bakım şantiyesine 18 adet çelik sundurma ayaklarına
50*50 cm ebatlarında 1.10 m derinliğinde betonarme temel üzerine Değirmenköy Pazar yerinden
idare malı 35m*15m ebatlarında demir kolon makas ve üst saçların sökülerek malzeme deposu
yapılarak, malzeme deposuna ait sundurmanın kuzey ve batı kısımlarının 13,5 tuğla duvar örülmesi ve çift taraflı sıva imalatı işlemleri yapılmıştır.
q - Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi Üzerinde bulunan Düğün Salonu arka duvarı 30m boyunda 3 m yüksekliğinde plastik boya ile boyanması, 4.50 m uzunluğunda 2.50 m genişliğinde 5 adet
betonarme merdiven tamiri, 1.80*1.20 ebatlarında betonarme basamak imalatları yapılmıştır.
r - Değirmenköy Mah. Festival alanının etrafına 155 mt Tel Çit, 2 adet 3 m tel kapı, 1 adet 2 mt
tel kapı yapılmıştır. Değirmenköy festival alanı 26 m² tuğla duvar örülmesi ve sıvasının yapılması,
30 m² tavana alçı sıva ve boyasının yapılması, 1.60 mt su kontrplağından platform yapılması, 2
adet 0.90*2.10 demir kapı yapılması, 1 adet 1.20*1.10 saç kapak, 1 adet 0.50*0.60 m saç kapak
yapılmıştır.
s - Kavaklı Mah. Kavaklı cad. Dere ve Terzi sokaklarda bulunan park alanındaki mevcut açık
pergolenin etrafına 30 m boyunda 75 cm yüksekliğinde dekoratif biriket örülmesi, 68 m² katlanır
sistem, 2 adet kapı ve doğrama, 8 adet 500*1500 doğrama kullanılarak yaz-kış halkın kullanımına
hazır hale getirebilmek için kapatılmıştır.
t - Gümüşyaka Mah. 9875 parsel üzerinde bulunan WC lerin havalandırma işlemleri için 60 m²
101
galvaniz havalandırma kanalı 1 adet havalandırma motoru alınmış olup montajı yapılmıştır.
u - B.Sinekli köyüne Pazar yeri ihtiyacını karşılamak üzere 14*27 mt ebatlarında kapalı Pazar
yeri yapılması.
v - Danamandıra Köyü mevcut asfalt zemin üzerine 14*30 mt ebatlarında kapalı Pazar yeri düğün ve toplantı yeri yapılması.
w - Sayalar Köyünde 14*27 mt ebatlarında kapalı Pazar yeri düğün ve toplantı yeri yapılması.
x - Değirmenköy Mah. İdare malı 34 mt boyunda 3.80 mt genişliğinde demir profil, trapez saç ve
demir borular sökülerek nakliyesi yapılmış ve Kadıköy Pazar yerine montajı yapılmıştır.
y - Büyükkılıçlı köyü Muhtarlık binasının 100 m² çatısı onarılmıştır.
z - Fenerköy Sinekli yolu arasında bulunan köy çeşmesi betonarme yalaklarının 17.50*5 m
ebatlarında betonarme temel ve 17.50*0.40 m yüksekliğinde üst yalak imalatı yapılmıştır.
aa - Selimpaşa Mah. Atatürk Cad. Kadir Has Üniversitesi güneyinde yürüyüş yolu üzerinde
bulunan köprünün tehlike arz eden 74 mt demir korkuluklarının yeni imalatı ve yerine montajı
yapılmıştır.
bb - Selimpaşa Mahallesi Bahçeli Okul Sokak üzerine 6,4*1,8 mt. Ebatlarında sahanlık ile 4
adet 2*1 mt ebatlarında, 20 adet 2* 0,60 mt ebatlarında yaya merdiveni ve merdivene 12 m uzunluğunda demir korkuluk yapılmıştır.
cc - Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan beton köşk trafo binası etrafına güvenlik
amaçlı korkuluk demir ferforje yapılmıştır.
dd - Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarından Akgün Silivrili Cad.ne iniş merdivenleri üzerine
15 m paslanmaz oval küpeşte imalat ve montajı yapılmıştır.
ee - Alibey Mah. Karamustafa Caddesi tarihi çeşme önüne 4 m*0.95 cm demir ferforje korkuluk
imalat ve montajı yapılmıştır.
ff - Alibey Mahallesi Değirmen durağı ile Karamustafa Caddesi arasına yapılan mermer basamaklar üzerine 41 metre tül paslanmaz küpeşte imalatı yapılmıştır.
gg - P.M.Paşa Mahallesi Eski Sanayi Sitesi Mevkiine Boğluca Deresi üzerinden geçişi sağlayan
tarihi kısa köprü yanına yoldan bağımsız olarak güvenlik amacıyla yaya geçidi yapılmıştır.
hh - P.M.Paşa Mah.Atatürk caddesinde bulunan Vakkas Köprüsünün yaya geçidi kısmına güvenlik amaçlı demir korkuluklarının yenilenmesi yapılmıştır.
ii - Gümüşyaka Mah. Papazlı çiftliği yağmursuyu geçişi üzerine 50*10 lama demirden 19 mt
boyunda demir korkuluk yapılmıştır.
jj - Fatih Mah. 154 ada 9 ve 146 ada 13 sayılı parsellerdeki tarihi yapılara güvenlik amaçlı çelik
profillerden kafes korkuluk yapılmıştır.
kk - Cumhuriyet Mahallesi Şevval Sokak altındaki park alanında tehlike arz eden 11.50m*3.5 m
ebatlarında Betonarme perde duvar yıkılarak yeniden yapılmıştır.
ll - Yeni Mahalle 873 ada 5 parselde tehlike arz eden tretuvar çökmesini engellemek amacıyla
20 m uzunluğunda 2 m yüksekliğinde betonarme perde duvar yapılmıştır.
mm - Mimarsinan Mahallesi Çaldıran Sok. No:3 te bulunan ve tehlike arz eden tretuvar üzeri
tuğla duvar yıkılarak 8 m boyunda 40 cm genişliğinde 40 cm yüksekliğinde betonarme temel üzerine 1 mt yüksekliğinde tuğla duvar imalatı yapılmıştır.
nn - Alibey Mah. Kuyuçıkmazı sokak üzerinde bulunan ve tehlike arz eden duvarın yıkılarak 17
mt. Uzunluğunda, 30 cm genişliğinde, 15 cm yüksekliğinde beton temel üzerine 17 m uzunluğunda 1.5 m yüksekliğinde briket tuğla duvar örülmesi işi yapılmıştır.
oo - Alibey Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare Binası önündeki beton
basamaklara traverten basamak, granit döşeme, süpürgelik ve sıvı izolasyon işleri yapılmıştır.
pp - Alibey Mahallesi, Aliçetinkaya Caddesi üzerindeki Zabıta Binası etrafına tretuvar üzeri kayrak kaplama andezit döşeme ve oluk taşı tamirleri yapılmıştır.
qq - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı belediye hizmet binası arka tarafı giriş merdivenleri 8.5 mt
andezit basamak tamiratları yapılmıştır.
rr - P.M.Paşa Mah. İnönü Cad. Sahil yürüyüş yoluna yapılan Nazım Hikmet heykelinin hafriyatının alınarak betonarme temel ve üst granit kaplama işleri yapılmıştır.
ss - Alibey Mahallesi, Başkomutan caddesinde bulunan Değirmen Durağından Kara Mustafa
102
caddesine iniş merdivenlerine granit malzemeden 129 mt. granit basamak, 4.8 m² granit tek kat
döşeme imalatı yapılmıştır.
tt - Gümüşyaka Mah. Merkez Cami Şadırvanına 160 m² Marmara Mermer yer döşemesi, 185
m² duvar kaplaması, 35 adet kaplan postu çeşme aynası, 6 mt granit lavabo tezgahı, 35 metre
Marmara mermer su oluğu, 35 adet 20*20*45 ebatlarında mermer oturak, 70 mt 3*10 silmeli mermer korniş işleri yapılmıştır.
uu - İlçemiz genelinde elektrik arızalarında kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.
vv - Selimpaşa Mah. Atatürk Cad. üzerinde bulunan bedesten çarşı ve çay bahçelerine 1 adet
14 m projektör direği, 4 adet 400 w metal halide projektör ile aydınlatma işleri yapılmıştır.
ww - Alibey Mah. Vehbi Duru sokakta idare malı elektrik kablosu döşenmesi,
xx - Pirimehmetpaşa Mah. Yemeniciler ve Mumhane sokaklarda aydınlatma direği dikilmesi,
yy - Değirmenköy festival alanına aydınlatma direği dikilmesi
zz - Yeni mah. Müjdat Gürsu Caddesinde beton direk demontajı yapılarak idare malı kablo
döşenmesi.
aaa - P.M.Paşa Mah. Başkomutan Cad. üzerinde bulunan fuaye salonu çevre aydınlatılmasında kullanılmak üzere 6 adet 2 armatürlü dekoratif aydınlatma direği, 2 adet 3 armatürlü aydınlatma direği, 5 adet 4 armatürlü aydınlatma direği alınmış ve montajı yapılmıştır.
bbb - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı ile Karamustafa Caddesi kesişiminde bulunan 25192
no’lu beton köşk trafo merkezinin montaj ve işçiliği yapılmıştır.
ccc - Selimpaşa Mah. Atatürk Cad. üzerinde bulunan Kadir Has Üniversitesi ön tarafından
yapılacak yol düzenleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3*25+16 mm ² 600 m NYFGBY kablo
çekilmiştir.
ddd - Danamandıra ve Sayalar Pazar yerlerine, Turgut Özal Bulvarı Orta refüje, Mumhane Sok
sokak aydınlatmalarının tamiri için elektrik malzemesi alınmıştır. (90 mt 4*10 Nyfgby Kablo, 1
ad.yer altı kofra, 2 mt 25*25 kablo kanalı,2 mt 40*40 kablo kanalı, 14 adet sensörlü armatür, 30
adet 25 watt ampül, 200 mt 2*2.5 ttr kablo, 1 adet metal 400 w ampul, 500 mt 2*6 nyy kablo, 600
mt 26 lık boru 300 m 4*2.5 nyy kablo)
eee - Müdürlüğümüz bünyesinde yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan süpürge aracına 24 adet HMT 1000-1600 tarak fırça, 2 adet 50 lik yan çelik fırça alınmıştır
6 - Karla Mücadele
İlçemiz genelinde 439.490 m²’lik yol güzergahının tuzlaması gerçekleştirilmiştir.
7 - Spor Sahaları
a - Büyükkılıçlı Mah. Futbol sahası etrafına 451 mt. beton direk galvaniz tel çit, 1 adet 1.50
m*4.00 m ebatlarında panel kapı yapılmıştır.
b - Ortaköy Mah. Şehir Stadyumu ek hizmet binasının tamir ve tadilat işlemleri yapılmıştır.
c - Silivri şehir stadyumu güney cephesine 81 mt boyunda, 60 cm yüksekliğinde, 30 cm genişliğinde betonarme perde duvar yapılması.
d - İlçemiz Selimpaşa Mah. Mehmet Karasu Spor tesisleri tribün kısmına 40 m dekoratif panel
çit ve jiletli tel, 2 adet panel kapı yapılarak güvenlik koridoru oluşturulmuştur.
8 - Balıkçı Barınakları
a - Balık satış ünitelerinde atık su terfi merkezinde kullanılmakta olan arızalı mevcut dalgıç tip
pompanın bakım ve onarımı yapılmıştır.
b - Balıkçı barınakları ağ depoları Elektrik panosundaki gerilim düşüklüğü nedeniyle 280 mt.
3*75*35 mm kablo kanalı kazılması ve kablo çekilmesi işlemi yapılmıştır.
c - Balık satış ve pişirme yerleri soğuk hava deposuna giden kablo kanalının üzerine 85 m lik
103
açıkta kalan kısmına 30 cm genişliğinde 30 cm yüksekliğinde beton atılmıştır.
d - Balık satış ve pişirme yerleri önü tahrip olan 50 m yağmur suyu hazır kanalı montajı yapılmıştır.
e - Balıkçı barınakları ağ depolarının bulunduğu mevcut buzhane üzerine buz makinası konulması için profil dikme, köşebent ve galvaniz saç kullanılarak makine dairesi imalatı ve deniz
besleme hattı motor kabini yapılmıştır.
f - Balıkçı barınakları ağ depolarının yanına konulan balıkçıların buz ihtiyacının karşılanması
için buz makinasını çalıştırmak amacıyla 1 ad. perpo 50 NA 200 KW,2900d/dk yeni dalgıç tip
pompa ve 4 kw lık elektrik panosu montajı yapılmıştır.
9 - Hizmet İşleri
a - Fen işleri müdürlüğünün hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek personeli ve 1 adet 4x4
pikap çalıştırılması hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.
b - 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan
işlerin risk analizi ve acil durum planların yapılması, çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını iş
sağlığı ve güvenliği ilgili hüküm ve maddeleri uyarınca emniyetli bir şekilde yerine getirebilmeleri
için iş sağlığı güvenliği kanun ve ilgili yönetmeliklerine istinaden gerekli tüm çalışmaların yapılması, eğitimlerin verilmesi ve risk analizlerimizin çıkarılması ile ilgili hizmet alımı alınmıştır.
c - Çeltik köyü 2007/3 ruhsat no’lu stabilize ocağının teknik nezaretçi görevlendirilmesi hizmet
alımı yapılmıştır.
d - Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerde kullanılmak üzere 8 adet el telsizi
alınmıştır.
e - Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan personele İş güvenliği Kanun ve yönetmeliklerine uygun ve sendika ile yapılan sözleşme gereği kışlık mont, iş güvenliği ayakkabısı ve iş
güvenliği eldiveni, iş pantolonu, kazak çizme, iş tulumu, iş ceketi vs. giyim malzemesi alınmıştır.
10 - Sivil Savunma Çalışmaları
a - Olası bir afet anında kullanılmak üzere Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu projesi kapsamında
Belediyemize teslim edilen AFİS Konteynırların bakım ve onarımları yapılmıştır.
b - Selimpaşa Güzelkent Sitesi’nde bulunan belediyeye ait afet konteynırı, tatbikat çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Selimpaşa gönüllülerine tahsis
edildi.
c - Silivri Endüstri Meslek Lisesi’nde afet tatbikatı yapılarak, acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.
11 - Harita Çalışmaları
a - Total Station genel bakım ve Kalibrasyonu ile Nivo ların genel bakımları yaptırılmıştır.
b - Silivri genelinde 366 ayrı noktada aplikasyon, zemin alımı ve kot ölçümü yapılmıştır.
PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI
1 - Silivri Belediyesi sınırları içerisinde çalışma programı ve vatandaşlar tarafından gelen
şikâyetler doğrultusunda budama, ağaç kesimi talepleri yapıldı.
2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan çocuk parkları, yeşil alan, refuj ve orta refüjlerdeki ağaçların
afit ilaçlamaları, parklardaki sert zeminlerin ot ilaçlamaları, yapılmaktadır.
104
3 - Refüj, orta refüj, yeşil alan, park bakım ve yenilemelerinde 1. Bölgede 981 adet yapraklı,
881 adet ibreli, 1769 adet çalı grubu kullanıldı. 2.Bölge ve merkez de 238 adet yapraklı, 787 adet
ibreli ağaç, 969 adet çalı grubu, kullanıldı. 1.bölge, 2.bölge ve toplamda 49.808 adet mevsimlik
çiçek, dikimi yapılmıştır.
4 - Tüm yeşil alan düzenleme, yeşillendirme çalışmaları için toplam 1. Bölge, 2.bölge ve merkezde 1234 m2 rulo Çim 300 kg. çim tohumu, 84 m3 kapak toprağı kullanıldı.
5 - ilçemiz sınırları dahilinde, 396.098,65 m2 alan üzerinde bulunan; park, yeşil alan, refüj,
çocuk parkları çim ve ot biçimleri, her ay 3 kez çim biçimi, 1 kez ot biçimi olarak yapılmaktadır.
6 - İlçemiz sınırları içinde bulunan 156 adet çocuk parkının bakımı ve onarımları yapılmaktadır.
7 - İlçemizde bulunan 156 adet çocuk parkında bulunan çocuk oyun gruplarının tamirleri ve
boyaları yapıldı.
8 - İlçemizde bulunan 156 adet çocuk parkında bulunan fıtnıs alanlarının ve kent mobilyalarının
bakımı ve tamirleri yapıldı.
9 - Refüj, orta refüjler, yeşil alanlar, parklar ve kaldırımlarda bulunan ağaçların ve yeşil alanların
bakımları yapıldı.
10 - ilçemiz sınırları dahilinde, 396.098,65 m2 alan üzerinde bulunan; park, yeşil alan, refüj,
çocuk parklarının düzenli olarak sulamaları yapıldı.
11 - İlçemiz dâhilinde bulunan Adliye Binası Bahçesi, Kaymakamlık Binası Bahçesi, Milli Eğitim
Müdürlüğü Bahçesi, Cezaevi Müdürlüğü bahçesi ve lojmanları, ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan cami bahçeleri ile 62 adet orta ve lise eğitimi verilen okul bahçelerinin sert zemin tamiratları,
çim ve ot biçimi, sulama, bitki bakım, ve kuru bitki değişimi, mevsimlik dikim işleri yapılmaktadır.
12 - İlçemiz sınırlarında bulunan park, yeşil alan, çocuk oyun bahçesi ve refujlarda bulunan
aydınlatma ve tesisat tamirleri yapıldı.
1 - Etüt Proje Birimi Çalışmalar
Projelendirme Çalışmaları
Silivri Genelinde Park ve Rekreasyon Alanı Düzenlemesi İşi ihale dosyası hazırlandı.(Yapısal
Peyzaj Uygulama Sert Zemin, Elektrik Tesisat, Sulama Tesisat Projesi çizimi, Teknik Şartname
,Keşif, Metraj ve Maliyet dosyalarının hazırlığı)
1 - Silivri Dr. Sadık Ahmet caddesi Eren Yıldırım sokak (Eski Arıtma Alanı) park Projesi
105
2 - Yeni Mahalle Sait Girgin caddesi Cumhuriyet Parkı Projesi
3 - Yeni Mahalle Müjdat Gürsu caddesi-Dr. Sadık Ahmet caddesi Eren Yıldırım sokak (Konutlar
Çay Bahçeleri) Projesi
4 - Yeni Mahalle Müjdat Gürsu caddesi-Dere sokak (Eski Millet Hastanesi Arkası)Park Projesi
106
5 - Mimarsinan Mahallesi Sahil caddesi-Kumluk Sahil ve Çay Bahçeleri Projesi
6 - Değirmenköy Gazipaşa (Atatürk) caddesi Orta Refüj Projesi
107
7 - Değirmenköy Namık Kemal caddesi Orta Refüj Projesi
8 - Gümüşyaka Çamlık Piknik Alanı Projesi
108
Silivri Genelinde Çocuk Parkı ve Spor Alanı Düzenlemesi İşi ihale dosyası hazırlandı.
(Yapısal Peyzaj Uygulama Sert Zemin Projesi çizimi, Teknik Şartname ,Keşif, Metraj ve Maliyet
dosyalarının hazırlığı)
1 - Çanta Balaban mahallesi Kübra sokak çocuk parkı projesi
2 - Çanta Balaban mahallesi Kandil(Zakkum) sokak çocuk parkı projesi
109
3 - Çanta Sancaktepe mahallesi Dergah sokak (Abdullah Akbulut caddesi) çocuk parkı projesi
4 - Değirmenköy Turgut Reis caddesi çocuk parkı projesi
110
5 - Gümüşyaka Konuralp (34.cadde)caddesi çocuk parkı projesi
6 - Gazitepe Gümüşler sokak spor alanı projesi
111
7 - Ortaköy Kahraman sokak spor alanı projesi
8 - Selimpaşa 3004 sokak çocuk parkı projesi
112
9 - Selimpaşa 3027 sokak spor alanı projesi
10 - Selimpaşa 200 cadde (Eski Jandarma yeri)park projesi
113
11 - Selimpaşa 2144 sokak çocuk parkı projesi
12 - Selimpaşa 2100 sokak çocuk parkı ve Alibey mah.Ali Kalfa-Duygu sokak (Piri Paşa Korusu) çocuk parkı projesi çizildi.
114
Büyükçavuşlu Kocaçayır Piknik Alanı beton piknik masası projesi
Hobby Bahçesi yapısal peyzaj uygulama projesi çizildi.
3 - Uygulama Çalışmaları
1 - Yeni Mahalle Sait Girgin caddesi Cumhuriyet Parkı Peyzaj Düzenlemesi
2 - Yeni Mahalle Müjdat Gürsu caddesi-Dr. Sadık Ahmet caddesi Eren Yıldırım sokak (Konutlar
Çay Bahçeleri) Peyzaj Düzenlemesi
115
3 - Yeni Mahalle Müjdat Gürsu caddesi-Dere sokak Ahmet Erhan Parkı Peyzaj Düzenlemesi
4 - Mimarsinan Mahallesi Sahil caddesi-Kumluk Sahil ve Çay Bahçeleri Peyzaj Düzenlemesi
5 -Değirmenköy Gazipaşa (Atatürk) caddesi Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi
6 - Değirmenköy Namık Kemal caddesi Orta Refüj Peyzaj Düzenlemesi
7 - Gümüşyaka Çamlık Piknik Alanı Peyzaj Düzenlemesi
8 - Çanta Balaban mahallesi Kübra sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
9 - Çanta Balaban mahallesi Kandil(Zakkum) sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
10 - Çanta Sancaktepe mahallesi Dergah sokak (Abdullah Akbulut caddesi) çocuk parkı Peyzaj
Düzenlemesi
116
11 - Değirmenköy Turgut Reis caddesi çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
12 - Değirmenköy Elmalı(inci)sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
13 - Gümüşyaka Konuralp (34.cadde)caddesi çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
14 - Gazitepe Gümüşler sokak spor alanı Peyzaj Düzenlemesi
15 - Ortaköy Kahraman sokak spor alanı Peyzaj Düzenlemesi
16 - Selimpaşa 3004 sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
17 - Selimpaşa 3027 sokak spor alanı Peyzaj Düzenlemesi
18 - Selimpaşa 200 cadde (Eski Jandarma yeri)park Peyzaj Düzenlemesi
117
19 - Selimpaşa 2144 sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
20 - Selimpaşa 2100 sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
21 - Alibey mah.Ali Kalfa-Duygu sokak (Piri Paşa Korusu) çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
22 - Yeni mah. Özkan sokak çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
23 - Kadıköy Bağlar cad. çocuk parkı Peyzaj Düzenlemesi
24 - Büyükçavuşlu Kocaçayır Piknik Alanı beton piknik masası Peyzaj Düzenlemesi
25 - Mimarsinan İlköğretim Okulu bahçesi Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında peyzaj
düzenlemesi yapıldı.
26 - Silivri Lisesi bahçesi Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında peyzaj düzenlemesi yapıldı.
118
27 - Piri Mehmet Paşa Cami bahçesinde sert zemin düzenlemesi yapıldı.
28 - Turgut Özal Bulvarı orta refüj peyzaj düzenlemesi yapıldı.
29 - Gümüşyaka Gazanfer Pala parkı peyzaj düzenlemesi yapıldı.
30 - Başkomutan Caddesi Nikah ve Sergi Salonu önü(Eski Ptt yeri) peyzaj düzenlemesi yapıldı.
31 - Kumluk mevkii ağaçlandırma çalışması ve çay bahçeleri peyzaj düzenleme çalışması
yapıldı.
32 - Trablusgarp caddesi Posta sokağı Silivri Belediyesi- CİPDER ağaçlandırma çalışması
yapıldı.
33 - Büyüksinekli izci okulu bahçesi sert zemin düzenleme çalışması yapıldı.
34 - Gazitepe kanatar yolu Çocuk parkı peyzaj düzenlemesi yapıldı.
119
35 - 75. yıl İlköğretim Okulu bahçesi ağaç dikimi yapıldı.
36 - Belediye Konutları Birlik Sitesi A Blok ağaç dikimi yapıldı.
37 - Konutlar bölgesi Dere kenarı ağaçlandırma çalışması yapıldı.
38 - Değirmenköy meydan kahvelerin önü sert zemin düzenlemesi yapıldı.
39 - Kavalkı İlkbahar-Gülbahçe sokak (Futbol Sahası Karşısı)üzerinde bulunan park içindeki
çeşme kaldırılarak sert zemin düzenlemesi yapıldı.
40 - Turgut Özal Bulvarı Akgün Silivrili caddesi yeşil alan peyzaj düzenlemesi yapıldı.
41 - Hasanözvarnalı okulu giriş kapsı yapıldı.
120
HARİTA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
1 - Planlama Çalışmaları
a - E-5 Tem Bağlantı Yolu Doğusu Ve Batısı İle Yakın Çevresini İçeren 1/1000 Ölçekli U.i.p.
Planlama Alanı: 760 Hektar dır. Planlama Nüfusu: 90974 kişidir.
Bölgenin 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planına
göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmış, Silivri Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarihli
meclisinde kabul edilmiştir. Onay için İBB gönderilmiş 02.07.2012 tarihinde 1/1000 ölçekli U.İ.P.
İBB tarafından onaylanmıştır. Onaylı 1/1000 ölçekli U.i.P. göre 18.madde çalışması yapılmış ve
Silivri Belediye Encümeni tarafından uygun bulunmuş bir ay askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinden
sonra, 18.madde uygulaması, İBB ye onay için gönderilmiştir. Tem Otoyolu Batısında 18. Madde
çalışması tamamlanmış olup tapular parsel sahiplerine verilmiştir. Tem Otoyolu Batısında ve 18.
Madde çalışması dışında kalan kısmında imar durumu ve ruhsat verilmektedir. Bölgenin ve Tem
Otoyolu doğusunda 18.madde çalışması devam etmektedir.
b - Nekropol Alanı Ve Fatih Mah. K.a.i.p. Çalışmaları
Silivri Kentsel Sit ve Nekropol Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı İBB tarafından 16.04.2012 tarihinde onaylanmış. 1/1000 ölçekli imar planı 11.01.2013 tarihli Silivri Belediye
Meclisinde kabul edilmiş olup onay için İBB ye gönderilmiştir. Onay süreci devam etmektedir.
121
c - Çeltik Köyü 1/1000 Ölçekli U.i.p.
Planlama Alanı: 92 Hektar dır. Planlama Nüfusu: 3120 kişidir.
Bölgenin 04.05.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı göre 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı hazırlanmış Silivri Belediye Meclisinin 11.05.2012 tarihli meclisinde kabul edilmiştir. Onay
için İBB ye gönderilmiş 14.03.2013 tarihinde 1/1000 ölçekli U.İ.P. İBB tarafından onaylanmıştır.
Bölgenin 18. Madde çalışması dışında kalan kısmında imar durumu ve ruhsat verilmektedir
122
d - Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli U.i.p.
Planlama Alanı: 775.8 Hektar dır. Planlama Nüfusu: 125390 kişidir.
Bölgenin 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı göre 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı hazırlanmış Silivri Belediye Meclisinin 10.08.2012 tarihli meclisinde kabul edilmiştir.
14.03.2013 tarihinde 1/1000 ölçekli U.İ.P. İBB tarafından onaylanmıştır
e - Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 Ölçekli U.i.p.
Planlama Alanı: 718.6 Hektar dır. Planlama Nüfusu: 23462 kişidir.
Bölgenin 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı göre 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı hazırlanmış, İBB ye onay için gönderilmiş, 17.04.2013 tarihinde 1/1000 ölçekli U.İ.P. İBB
tarafından onaylanmıştır. Bölgenin tamamında imar durumu ve ruhsat verilmektedir.
123
İmar Durumu
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında 879 adet imar durumu verilmiştir. İmar durumu
verilmesi aşamasında parselin teknik elemanlarımızca bizzat arazide kontrolü fotoğraflanması
ve gerektiğinde lazer metre total station ve arazi aletleri ile ölçümü gerçekleştirilmektedir. Arşiv
dosyaları ve civar parsellerin oluşumları incelenerek gerek görüldüğü durumlarda Kadastro
Mühendisliğinden ve Tapu Müdürlüğünden gerekli araştırmalar yapılmaktadır.
Zemin Etüt Raporu Kontrolü
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında 274 adet zemin etüd kontrolü yapılmıştır. Silivri
ilçesi ve yakın çevresinde meydana gelebilecek deprem sırasında oluşabilecek can ve mal
kaybını en aza indirmek amacıyla Belediyemiz bünyesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı
yapımı öncesinde jeolojik yerleşime uygunluk harita ve raporları hazırlatılmakta, bu harita ve
raporlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerine onaylatılmaktadır. Onaylatılan jeolojik
yerleşime uygunluk harita ve raporları doğrultusunda Silivri ilçesi sınırları içindeki, yerleşime
uygun alanlar, önlem alınarak yerleşime açılacak alanlar ve yerleşime uygun olmayan alanlar
belirlenerek yerleşime uygunluk harita ve raporlarına göre imar planları hazırlanmaktadır. Yerleşime uygun olmayan alanlara inşaat izni verilmemekte olup, önlem alınarak yerleşime açılacak
bölgelerde gerekli zemin iyileştirmeleri (forekazık ve jet-grout çalışmaları) yapılmaktadır. Her
türlü inşaat öncesi, parsel bazında zemin etüd raporları hazırlatılmaktadır. Yapı ruhsatına esas
hazırlanan Zemin etüd raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan yerleşime uygunluk raporlarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.08.2008
tarih 10337 sayılı genelgesi doğrultusunda incelenerek; oturma, kayma ve sıvılaşma durumları
Belediyemiz tarafından kontrol edilmektedir.
Harita Birimi
1 - Kot Kesit Belgesinin Verilmesi
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında 314 adet kot kesit verilmiştir. Kot kesit verilmesi
aşamasında parselin teknik elemanlarımızca bizzat arazide total station, nivo ve GPS elektronik
ölçüm aletleri ile kontrolü ve fotoğraflanması sağlanmaktadır.
2 - Yola Terk İfraz Ve Tevhid İşlemleri
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında 251 adet yola terk tevhid ve ifraz kontrol edilerek belediye encümenine sevk edilmiş, teknik elemanlarımızca bilgisayar ortamında yapılan kontroller
sonucunda, gereklilik halinde dosya ile ilgili diğer müdürlüklerle yazışma yapılarak kaçak inşaat
yapılaşma durumu kıymet takdiri, ipotek kaldırılması ve konulması, yolların yapılıp yapılmadığının bizzat yerinde tetkik edilmesi ve gerekli bilgi ve belgenin tamamlanmasından sonra dosya
encümene sevk edilerek, encümen onayından sonra tescile esas olmak üzere Kadastro Mühendisliğine gönderilmektedir
3 - Vaziyet Planı
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında 310 adet Vaziyet Planı kontrolü yapılmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüzden talep edilen Cins Değişikliğine esas Vaziyet Planı kontrolü teknik elemanlarımızca binaya yerinde gidilerek elektronik aletlerle kontrolünün yapılarak
vaziyet planı onayı gerçekleştirilmektedir
4 - Parsel Güncelleme İşlemleri
Belediyemiz bünyesinde kullanılan ve sayısal veri tabanına esas olmak üzere ifrazı, tevhidi ve
yola terki yapılan parsellerin değişiklikleri bilgisayar ortamında güncellenerek sisteme atılmaktadır.
124
Emlak İstimlak Birimi
1 - Kamulaştırma
Silivri bütününde, kadastral yola cephesi bulunmayan parsellerin kadastral yol bağlantısının
sağlanması amacıyla, yeşil alan kamulaştırılması gibi kamu yararı taşıyan kamulaştırma işlemlerinde folye hazırlanması aşamasında, tapu kaydının alınması, Silivri kadastro Mühendisliğinde
gerekli teknik çalışmaların yapılarak verilerin alınmasından sonra, parsele imar durumu verilmesi, kıymet takdir komisyonuna sevk edilmesi, dosyanın Belediye encümenine sunulması ve
kamulaştırma bedeli ödenen parsellerin kamulaştırma folyelerinin Belediye Encümenine onaylatılarak dosyanın Kadastro Müh. sevk edilmesi işlemleri yapılmaktadır.
2 - Numarataj Çalışmaları
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında adres ve numarataj ile ilgili 9671 adet dilekçeye
cevap verilmiştir. Müdürlüğümüz ile İmar Müdürlüğü yapı ruhsatına esas olmak üzere TUİK ile
verilerin eşleştirilerek dış kapı numarası ve iç kapı numarası verilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Eksik cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ve numarataj güncellenmesi ile ilgili olarak İ.B.B Harita Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir.
GENEL TABLO
1
İMAR DURUMU
2
PLAN TADİLATLARI
1
3
İMAR PLANI
2
4
VAZİYET PLANI KONTROLÜ
310
5
YOLA TERK ve İFRAZ-TEVHİD
251
6
KOT KESİT
314
7
ZEMİN ETÜD KONTROLÜ
274
8
NUMARATAJ
9
ŞİFAHİ İMAR DURUMU
10252
10
DİLEKÇE VE GELEN EVRAK TOPLAMI
21196
11
GELEN TOPLAM EVRAK SAYISI
12
RESMİ EVRAK TOPLAMI
13
KESİLEN HARÇ
879
9671
4357
25553
4068004.40 TL
İMAR ÇALIŞMALARI
1 - Yapı Ruhsat Birimi
2013 yılı içerisinde Yapı ruhsat Biriminin faaliyetlerine ilişkin raporlar tablo’da gösterilmiştir.
YAPILAN İŞLEMLER
TOPLAM
1
VERİLEN YENİ YAPI RUHSAT SAYISI
416
2
VERİLEN TADİLAT RUHSATI SAYISI
94
3
İSKANA ESAS VERİLEN YENİDEN RUHSAT SAYISI
39
4
VERİLEN YENİLEME RUHSATI SAYISI
52
125
5
VERİLEN İLAVE KAT- İLAVE YAPI RUHSATI
9
6
TOPLAM YAPI RUHSAT SAYISI
610
7
AVAN PROJE
140
8
ASANSÖR RUHSATI
113
9
KURULAN KAT İRTİFAKI SAYISI
191
10
RESMİ KURUMLARA VERİLEN CEVAP YAZILARI ( MAHKEME, SSK, İBB)
11
TAHAKKUK ETTİRİLEN HARÇ MİKTARI
2038
19.863.439,10
2013 yılı içerisinde Yapı ruhsat Biriminin faaliyetlerine ilişkin aylık raporlara göre dağılımı
Tablo 10 ve 11’de gösterilmiştir.
Tablo : 10
YENİ YAPI
365
TADİLAT RUHSATI
65
YENİDEN RUHSAT
108
YENİLEME RUHSATI
8
İLAVE YAPI RUHSATI
18
Tablo : 11
126
OCAK
105
ŞUBAT
49
MART
38
NİSAN
74
MAYIS
57
HAZİRAN
34
TEMMUZ
34
AĞUSTOS
41
EYLÜL
52
EKİM
21
KASIM
56
ARALIK
49
3194 Sayılı İmar Kanununun 26.Maddesi Gereği Onaylanan Proje Ve Ruhsatlar
Yapı Ruhsat Birimi tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesine istinaden Avan proje
ile onaylanan ve ruhsat ve Yapı kullanma İzin Belgesi verilen Belediyemize ait parsellerin listesi
aşağıda gösterilmiştir.
1- Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1740 ada, 1 parsel üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 26.maddesi gereği, Kapalı Spor Salonu yapımı için 03.05.2013 tarih ve 2013/145 sayı ile
Yapı Ruhsatı düzenlenmiş olup, Müteahhit değişikliğinden dolayı 24.07.2013 tarih ve 2013/226
sayılı Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
2- Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 220 ada da park alanı üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 26.maddesi gereği, deprem izleme evi için 30.05.2013 tarih ve 2013/172 sayılı Tadilat
Ruhsatı düzenlenmiştir.
3- Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa mahallesi,1546 ada, 2 parsel üzerine, 3194 Sayılı İmar Kanunun 26.maddesi gereği, Postane binası yapımı için 19.07.2013 tarih ve 2013/215 sayılı Yeni
Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
4-Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, Halaskargazi Caddesi Kadis Has Üniversitesinin güneyinde
Marmara denizi tarafından parka alanı üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunun 26.Maddesi gereği, 4
nolu büfe için 02.08.2013 tarih ve 2013/232 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 5 nolu büfe için 02.08.2013
tarih ve 2013/233 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 1 nolu büfe için 15.11.2013 tarih ve 2013/322 sayılı
Yeni Yapı Ruhsatı, 3 nolu büfe için 15.11.2013 tarih ve 2013/321 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı
düzenlenmiştir.
5- Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 21 pafta, 1055 parsel üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunun
26.maddesi gereği, Restaurant, Mini Basketbol Sahası, Mini Futbol Sahası,Wc soyunma odası ve
127
34 adet dükkan için 02.09.2013 tarih ve 2013/258 sayılı Yeni yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
6-Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, Çelebi Sokak, 873 ada, 5 parsel üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunun 26.maddesi gereği, Sağlık Ocağı yapımı için 13.09.2013 tarih ve 2013/273 sayılı Yeni Yapı
Ruhsatı düzenlenmiştir.
7- Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 44 ada,9 parsel üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunun 26.maddesi gereği,Belediye Hizmet Binası yapımı için 29.11.2013 tarih ve 2013/344 sayılı Yeni Yapı
Ruhsatı düzenlenmiştir.
8- Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 171 ada, 111 parselin güneyinde imar planlarında park
alanı olarak planlanan alan üzerine; 3194 Sayılı İmar Kanunun 26.maddesi gereği, Muhtarlık
Binası yapımı için 30.12.2013 tarih ve 2013/385 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
9- Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Cahit Arif caddesi üzerinde Gazanfer Pala parkı içerisine
3194 Sayılı İmar Kanunun 26.maddesi gereği, büfe yeri yapımı için 30.12.2013 tarih ve 2013/386
sayılı yeni yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
2 - Asansör Kontrolleri̇ne Ai̇t Çalişmalar
2013 yılı içerisinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile imzalanan protokol
gereği belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda bulunan asansörlerin yıllık muayene ve kontrolleri başlanılmış olup, 718 adet asansörün muayenesi gerçekleştirilmiştir.
3 - Yapı Kontrol Birimi
Yapı Kontrol Biriminin 2013 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerin aylara göre dağılımı Tablo-12’de gösterilmiştir.
Yapı Kontrol Biriminin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Yapı kullanma izin belgelerinin aylara
göre dağılımı Tablo-13’de gösterilmiştir.
128
SIRA NO
İŞLEM TÜRÜ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Tablo : 12
1
Yapı Yıkma Belgesi (Yanan ve Yıkılan Formu)
1
1
6
0
5
4
2
3
2
1
1
4
32
2
Hafriyat İzin Belgesi
12
0
18
33
24
17
18
14
12
9
14
17
188
3
Temel Üstü
16
14
7
16
10
28
17
12
23
12
38
12
205
4
İş Bitirme / İş Deneyim
2
2
1
1
4
3
6
1
0
1
2
5
28
5
Yapı Kullanma İzin Belgesi
49
15
27
79
25
22
24
21
41
30
96
37
466
6
Vatandaş Şikayeti
36
38
50
40
46
55
56
40
39
32
46
51
529
7
Yapı İskele belgesi
2
1
2
2
1
5
3
1
1
4
1
2
25
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Yapı Kullanma İzin Belgesi
49
15
27
79
25
22
24
21
41
30
96
37
SIRA NO
İŞLEM TÜRÜ
OCAK
Tablo : 13
1
Yapı Kontrol Biriminin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Temel üstü vizesi aylara göre dağılımı
Tablo-14’de gösterilmiştir.
Yapı Kontrol Biriminin 2013 yılı içerisinde Vatandaş şikâyetlerinin aylara göre dağılımı Tablo15’de gösterilmiştir.
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
16
14
7
16
10
28
17
12
23
12
38
12
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Temel Üstü Vizesi
OCAK
1
İŞLEM TÜRÜ
OCAK
SIRA NO
Tablo : 14
27
50
36
44
60
38
47
49
44
35
36
26
SIRA NO
Tablo : 15
1
İŞLEM TÜRÜ
Temel Üstü Vizesi
İlçemiz Sınırları içerisindeki tüm inşaatlar (Su basman, Taşıyıcı Sistem, Isı Yalıtım , İş Bitirme
ve Yapı Kullanma İzin Belgesi aşamasında) periyodik olarak denetlenmektedir.
4 - Tarihi Yapılar Birimi
1 - Silivri P.M.P.Mahallesi 37 ada 29 parselin Restorasyon uygulamasının yapımına yönelik il özel idaresi Müdürlüğünden ödenek alınmış ve restorasyon uygulaması 2013 yılı içinde
tamamlanmış olup, hâlihazırda yapı sergi salonu ve nikah salonu olarak kullanıma açılmıştır.
sponsor yardımıyla KUDEB denetiminde Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
129
2 - Selimpaşa mahallesi 55 pafta 5811 parseldeki tescilli yapının restorasyon uygulamasına
yönelik il özel idaresi müdürlüğünden katkı payı alınmış ve restorasyon uygulaması tamamlanmış
olup, yapı Türk Hava Kurumu Üniversitesine tahsis edilmiştir. 5 - Tarihi mekânlara ait yönlendirme
tabelaları çalışmaları tamamlandı
3 - İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.12.2011 tarih 53 sayılı
kararı ile tescil edilen ve Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde kazı çalışmaları yapılan
Alipaşa Mahallesi 5036 parsel ile ilgili İl Özel İdare Müdürlüğünden projelerin yapımına dair
ödenek alınmış ve ihalesi yapılmıştır.
4 - Istanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.1995 tarih
3747 sayılı kararıyla tescili yapılan Değirmenköy Kilisesi için İl Özel İdare Müdürlüğünden projelerin yapımına dair ödenek alınmış ve ihalesi yapılmıştır.
130
5 - Tarihi mekanların bulunduğu alanlarda düzenlenecek turlar için tarihi mekanların tarihçesi
ve resimlerinin yer aldığı broşür hazırlıkları tamamlanmıştır.getirildi Her bir Panoramik Sahne
5 - İdari İşler Birimi
Müdürlüğümüzün 2012 yılı çalışmalarının toplamı aşağıda belirtilmiştir.
Di̇lekçe Müraacatı
:7341
Gelen Resmi̇ Evrak
:4288
Gi̇den Evra
:6844
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili 2013 yılı içerisinde yapılan gelen evrakların birimlere göre
dağılımı Tablo-21’de çıkarılmıştır.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EVRAK BİLGİLERİ
YAPI
RUHSATI
YAPI
KONTROL
TARİHİ
YAPILAR
KAÇAK
YAPILAR
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
BİRİMİ
TOPLAM
KAYMAKAMLIK
62
215
19
111
8
415
İ.B.B.
226
157
3
21
-
407
SGK MÜD.
254
14
5
0
-
273
MAHKEME
54
313
0
252
-
619
ŞİKAYET DİLEKÇELERİ
16
162
14
77
1
270
TOPLAM
612
861
41
461
9
1984
SIRA NO
2013 yılı içerisinde gelen evrak sayısının Birimlere dağılımı tablo’da gösterilmiştir.
YAPI RUHSAT BİRİMİ
275
YAPI KONTROL BİRİMİ
435
TARİHİ YAPILAR BİRİMİ
23
KAÇAK YAPILAR BİRİMİ
269
İmar Arşivi bölümünde 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler Tablo-24’de yapılmıştır.
2012
YILI
2013
YILI
TOPLAM
İmar arşivindeki Ruhsatlı Dosya Sayısı
209
260
22495
İmar arşivindeki İmar Durumu Dosya Sayısı
1291
1200
13669
İmar arşivinde Taranan Dosya Sayısı
209
-
18033
İmar arşivinde Taranan Proje Sayılı
1558
-
3790
İmar arşivinde Ayrıştırmaya Bekleyen Dosya
338
-
338
Dosya taraması yapılmadan önce İş Başlangıcı yapılmış dosya sayısı
612
-
612
2004 yılı içinde Köy tespit çalışmaları sonucunda oluşturulan
Tespit Dosya Sayısı
400
-
400
-
-
36434
DOSYALAR
İmar Arşivinde bulunan Toplam Dosya Sayısı
Sistem EBYS uyum aşamasında olup, tarama işlemi yapılamamıştır.
Eksperler tarafından incelenen dosya sayısı : 2790 adettir.
4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler (22/D Tablosu) Tablo-25’de gösterilmiştir.
131
SIRA NO
1
2
3
4
İŞİN ADI
Ozalit Çekilmesi
Kırtasiye Alımı
Yapı Ruhsat Belgelerine esas, inşaat mahallinde kullanılmak üzere İnşaat Ruhsat Tabelası yaptırılması
3194 Sayılı İmar kanunu ve yönetmelikleri ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
vb. kanunlar hakkında eğitim hizmeti alınması
6 - Kentsel dönüşüm Birimi:
5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununun 7.e maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
73.ncü maddesi, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4 ve ek -7 maddeleri, 5162 Sayılı Kanun,
775 Sayılı Gece Kondu Kanunu, 5366 Sayılı Kanunun 3.maddesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete
ile yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği gereği, Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 87
sayılı kararı ile Müdürlüğümeze bağlı olarak Kentsel dönüşüm birimi kurulmuştur.
6306 Sayıluı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tespiti
yapılan binaların listesi aşağıda tabloda gösterilmiştir.
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİNALAR
MAHALLE
ADA
PARSEL
DURUM
1119
1
01.07.2013 yıkım tutanağı ile yılmıştır.
8
89
09.12.2013- 2013/25 sayı ile Yapı Yıkım Bel.düzenlenmiştir.
Alibey Mah.
122
17
13.12.2013 -2013/26 sayı ile Yapı Yıkım Bel. Düzenlenmiştir.
Piri Mehmet Paşa Mah.
42
13
10.01.2014-2014/2 sayı ile Yapı Yıkım Bel.düzenlenmiştir.
Selimpaşa Mah.
Mimar Sinan Mah.
Riskli yapı tespitleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazıları doğrultusunda ve 6306 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.
7 - Kaçak Yapı Birimi
a-3194 sayılı İmar Kanunun 42. ve 32. maddesine göre yapılan işlemler
YAPILAN İŞLER
TOPLAM
32. MADDEYE İSTİNADEN MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI
102
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKIM KARARI ALINAN İNŞAAT SAYISI
67
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
35
42. MADDE GEREĞİNCE PARA CEZASI TOPLAMI
85
42. MADDE GEREĞİNCE PARA CEZASI TUTARI
612.840,50 TL
TAHSİL EDİLEN PARA CEZASI
174.132,32 TL.
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
3
YAPI SAHİBİ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
32
31. MADDE GEREĞİ ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANDIRILMAMASI
65
TCK 184. MADDE GEREĞİ SUÇ DUYURUSU
59
Belediyemiz ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 39. Maddesi gereği yapılan
yıkım işlemlerinin örnek resimleri aşağıda sunulmuştur.
1 - Akören Köyü, 2511 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapı 15.02.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
2 - Selimpaşa Mahallesi, 2540 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapı 19.03.2013 tarihinde
Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
132
3 - Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 69 parsel üzerindeki konteynırın yıkım işlemi 20.03.2013
tarihinde belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
4 - Alibey Mahallesi, 122 ada, 7 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapının yıkım işlemi
22.03.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
5 - Yeni Mahalle, 499 ada, 17 parsel üzerindeki yapı tüm yasal işlemleri tamamlandıktan sonra
yıkım programı dâhilinde 05.04.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
6 - Ortaköy Mahallesi, 2914 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapı 09.04.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
7 - Alibey Mahallesi, 139 ada, 3 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapı 10.04.2013 tarihinde
Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
8 - Selimpaşa Mahallesi, 1119 ada, 1 parseller üzerindeki yapı Kentsel Dönüşüm Yasası
133
kapsamında Belediyemiz tarafından tüm işlemleri tamamlanarak 28/06/2013 tarihinde mal sahipleri tarafından kaldırılması sağlandı.
9 - Çanta Sancaktepe Mahallesi, 3078 parsel üzerindeki kaçak konteynırın tüm yasal işlemleri
tamamlandıktan sonra yıkım programı dâhilinde 27.06.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından
kaldırılmıştır.
10 - Cumhuriyet Mahallesi, 315 ada, 94 parsel üzerindeki tehlike arz eden duvar 01.08.2013
tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
11 - Kurfallı Köyü, 1974 parsel üzerindeki tehlike arz eden yapının yıkım işlemi 07.09.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.
12 - Fener Köyü, 358 parsel üzerindeki iki adet kaçak konteynırın tüm yasal işlemleri
tamamlandıktan sonra yıkım programı dâhilinde 09.09.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından
kaldırılmıştır.
134
13 - Yeni Mahalle, 1577 ada, 1 parsel üzerindeki tehlike arz eden Vakıf Camii, Silivri
Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün yazısına istinaden 06.11.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından
yıkılması sağlanmıştır.
14 - Semizkumlar Mahallesi, 2740 parsel üzerindeki Yıkım işleminin yapılması belediyemiz
tarafından planlanmış olup 12/09/2013 tarihinde mal sahibi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
15 - Cumhuriyet Mahallesi, 75 ada 27 parsel üzerindeki projesine aykırı yapılan çatının yıkım
işlemi 30/12/2013 tarihine planlanmış, 30/12/2013 tarihte mal sahibi tarafından kaldırıldığı tespit
edilmiştir.
16 - Yolçatı köyü 615 parsel üzerindeki kaçak yapı Yıkım işleminin yapılması belediyemiz
tarafından planlanmış olup 13/09/2013 tarihinde mal sahibi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
17 - Yeni Mahalle, 873 ada 1 parsel üzerinde projeye aykırı yapı Yıkım işleminin yapılması
belediyemiz tarafından planlanmış olup 08/04/2013 tarihinde mal sahibi tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
18 - Balaban Mahallesi, 410 ada, 17 parsel üzerindeki kaçak yapı Yıkım işleminin yapılması
belediyemiz tarafından planlanmış olup 02/04/2013 tarihinde mal sahibi tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
135
19 - Gümüşyaka Mahallesi, 8581 parsel üzerindeki projeye aykırı yapı Yıkım işleminin yapılması
belediyemiz tarafından planlanmış olup 04/04/2013 tarihinde mal sahibi tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
YAPILAN İŞLER
TOPLAM
32. MADDEYE İSTİNADEN MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI
102
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKIM KARARI ALINAN İNŞAAT SAYISI
67
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
35
42. MADDE GEREĞİNCE PARA CEZASI TOPLAMI
85
42. MADDE GEREĞİNCE PARA CEZASI TUTARI
612.840,50 TL
TAHSİL EDİLEN PARA CEZASI
174.132,32 TL.
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
3
YAPI SAHİBİ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI
32
31. MADDE GEREĞİ ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANDIRILMAMASI
65
TCK 184. MADDE GEREĞİ SUÇ DUYURUSU
59
Belediyemiz ekiplerince 775 sayılı Gece Kondu Kanununun 18. Maddesi gereği yapılan
yıkım işlemlerinin örnek resimleri aşağıda sunulmuştur.
1) Danamandıra Köyü, Cumhuriyet Caddesi, Okul sokakta Danamandıra ilk/ortaokuluna ait
müştemilat ‘‘Okullar Hayat Osun’’ projesi kapsamında Belediye Ekiplerince 04/01/2013 tarihinde
yıkımı sağlanmıştır.
2) Balaban Mahallesi, Bilge sokakta bulunan Park alanı üzerindeki konteynır işgali Belediye
Ekiplerince yapılan kontrolde 15/01/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
3) Selimpaşa Mahallesi, 6 ada,1 parsel ile 164 ada 1 parsel arasında kalan Park alanı üzerindeki ahşap büfe işgali Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 31/01/2013 tarihinde ilgilisi tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
4) Selimpaşa Mahallesi, 200. Cadde de bulunan eski Jandarma Karakol binası Belediye Ekiplerince 07/02/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
5) Ortaköy Mahallesi, Çiğdem (Niğbolu yeni adı) sokak 326 ada,1,2,3 ve 4 nolu parselleri çevreleyen tel-çitlerin kamu alanına olan işgalleri Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde
19/02/2013 tarihinde ilgilisi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
6) Gümüşyaka Mahallesi, 1. Cadde 1021 sokak üzerindeki bulunan işgal Belediye Ekiplerince
21/02/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
7) Gümüşyaka Mahallesi, Hürriyet Caddesi 1048 parsel üzerindeki yapının bahçe duvarlarının
kamu yoluna olan işgali Belediye Ekiplerince 25/02/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
8) Büyüksinekli Köyü, 924 Parsel üzerindeki eski-metruk hale gelen Köy Konağı Belediye Ekiplerince 06/03/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
136
9) Mimarsinan Mahallesi, Kumluk mevkii, 301 ada, 38 parsel üzerindeki işyerine ait tente (Pergola) Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 06/03/2013 tarihinde ilgilisi tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
10) Mimarsinan Mahallesi, Altınorak Bölgesi 1316 ada 1 parsel üzerindeki park alanındaki telçit işgali ve 191 adaya ulaşımı sağlayan kamu yolu üzerindeki Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 06/03/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
11) Seymen köyü, Gazi yiğit caddesi, İlköğretim okulu yanındaki trafoya bitişik işgal Belediye
Ekiplerince yapılan kontrolde 08/03/2013 tarihinde ilgilisi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
12) Yeni Mahalle, Dr. Sadık Ahmet caddesi ile Erkin Balaban caddesi kesişimi Fener deresi
yanındaki kamu alanı üzerindeki işgal Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 19/03/2013 tarihinde ilgilisi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
13) Ortaköy Mahallesi, Damlıca caddesi, 583 ada ile 584 ada arasında kalan kamu yolu üzerindeki işgal Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 04/04/2013 tarihinde ilgilisi tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
14) Balaban Mahallesi, 528 ada 1 parsel üzerindeki kaçak ve ruhsatsız yapılar Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 08/04/2013 tarihinde ilgilisi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
15) Selimpaşa Mahalle, Eski Silivri caddesi 164 ada 1 parsel önünde kamu ait alan üzerinde bulunan tek katlı prefabrik teşhir amaçlı işgalli yapı Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde
15/04/2013 tarihide ilgilisi tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
16) Semizkumlar Mahallesi, Uyumkent sitesi batı kapı tarafında bulunan kamu alanına girişi
engelleyen demir kapı, Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 25/04/2013 tarihide ilgilisi tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
17) Yenimahalle, Müjdat Gürsu caddesi, eski Millet hastanesi yanı kamu alanı üzerinde bulunan pastane ve cafe amaçlı yapı Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 26/04/2013 tarihide ilgilisi
tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
18) Mimarsinan Mahallesi, Kumluk mevkii, 301 ada, 38 parsel üzerindeki işyerine ait tente
137
parke taşları ve pergolaya ait demir boru, İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararına istinaden Belediye Ekiplerince 30/04/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
19) Yeni Mahallesi, Gün sokak üzerindeki işgaller Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde
22/05/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
20) Cumhuriyet Mahallesi, Manolya caddesi, 1314 ada 2 parsel bitişiğinde bulunan Park alanı
üzerindeki ahşap yapı ve konteynır işgali Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 28/05/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
21) Mimarsinan Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy caddesi, 53 ada 336 parsel bitişiğinde bulunan Kamu alanı üzerindeki işgaller Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 05/06/2013 tarihinde
ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
22) Gümüşyaka Mahallesi, 561 ada 1 parsel üzerindeki işgaller Belediye Ekiplerince yapılan
kontrolde 06/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
23) Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada 6 parselde bulunan kamu yoluna tecavüzlü eski depo amaçlı
yapı Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 07/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
24) Cumhuriyet Mahallesi, 98 ada 579 parsele tecavüzlü bahçe duvarları Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 18/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından yıkılarak parsel plana uygun hale
getirildiği tespit edilmiştir.
25) Selimpaşa Mahallesi, 9489 parsele tecavüzlü bahçe duvarları Belediye Ekiplerince yapılan
kontrolde 21/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından yıkılarak parsel plana uygun hale getirildiği
tespit edilmiştir.
26) Gümüşyaka Mahallesi, 8556 parsel yanında park alanı üzerindeki işgal Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 25/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
27) Alibey Mahallesi, 141 ada, 48 parsel üzerindeki depo amaçlı yapı Belediye Ekiplerince
yapılan kontrolde 25/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
28) Balaban Mahallesi, Kınalıtepe mevkii Kıyı sokakta bulunan kamu alanı üzerindeki işgaller
138
Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 25/06/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit
edilmiştir.
29) Balaban Mahallesi, Kınalı tepe mevki sahil kesiminde bulunan kınalı tepe, AK-AN sitesi
Beyaz Evler Güzelleştirme Derneği sitesi ile diğer site içlerinden geçen kamu yolları üzerindeki
işgaller Belediye Ekiplerince 11/07/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
30) Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi, 1032 ada 2 parselde bulunan hastane otopark alanına yapılan büfe Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 19/07/2013 tarihinde
ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
31) Cumhuriyet Mahallesi, Ateş sokak Park alanı üzerindeki işgalli büfe Belediye Ekiplerince
25/07/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
32) Sancaktepe Mahallesi, 171 ada 112 parsel yanında bulun Park alanına yapılanı üzerindeki
eski işçi barınakları ve depoları Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 31/07/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
33) Gümüşyaka Mahallesi, İlhami sokak, 1765 parseli çevreleyen bir kısım tel-çitin kamu yoluna
işgalleri Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 31/07/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı
tespit edilmiştir.
34) Cumhuriyet Mahallesi, Çetin Emeç caddesi, 523 ada 1 parsel yanı kamu yol boşluğunda
bulunan eski ağıl amaçlı yapı Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 01/08/2013 tarihinde ilgilileri
tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
35) Cumhuriyet Mahallesi, Dostlar sokakta bulunan park alanı üzerindeki işgaller kaldırarak
Belediye Ekiplerince park düzenlenmesinin yapıldığı 05/08/2013 tarihinde tespit edilmiştir.
36) Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu caddesi üzerinde bulunan bariyer işgalleri Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 06/08/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
37) Yeni Mahalle, Müjdat Gürsü caddesi üzerinde bulunan park alanı üzerindeki büfe işgali
Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 13/08/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit
edilmiştir.
139
38) Yeni Mahalle, Müjdat Gürsü caddesi üzerinde bulunan park alanı üzerindeki büfe işgali
Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 13/08/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit
edilmiştir.
38) Yeni Mahalle, Müjdat Gürsü caddesi üzerinde bulunan park alanı üzerindeki büfe işgali
Belediye Ekiplerince 14/08/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
40) Yenimahalle, 1 Kasım caddesi 1574 ada 1 parsel üzerindeki yapıların kamu yoluna tecavüzlü olan kısımları Belediye Ekiplerince 11/09/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
41) Gümüşyaka Mahallesi, Sahil yolu caddesi 1055 önü kıyı alanı üzerinde bulunan işgaller
Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 12/09/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit
edilmiştir.
42) Balaban Mahallesi, 4102 parsele işgalli ahır-ağıl amaçlı yapılar Belediye Ekiplerince yapılan
kontrolde 19/09/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
43) Semizkumlar Mahallesi, Karaoğlan ve Temel Erdoğan sokaklar üzerindeki işgaller Belediye
Ekiplerince 25/09/2013 tarihinde yıkımı (işgalden arındırılması) sağlanmıştır.
44) Gümüşyaka Mahallesi, Şenkaya sokak kamu alınanındaki işgal Belediye Ekiplerince yapılan
kontrolde 26/09/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
45) Kavaklı Mahallesi, Celil sokak kamu alınanındaki işgal Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 28/10/2013 tarihinde ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
46) Gümüşyaka Mahallesi, Kutlukhan sokak üzerinde bulunan park alanı girişi engelleyen
demir kapı işgalleri Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 30/10/2013 tarihinde ilgilileri tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
47) Seymen Köyü, Sema sokakta kamu yoluna işgalli ve 1601 parsele tecavüzlü olan yapı Belediye Ekiplerince 30/10/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
48) Ortaköy Mahallesi, Göktuğ sokak 568 ada 6 parsel önünde kamuya terkli park alanını
tel örgü işgalleri Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 06/11/2013 tarihinde ilgilileri tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
49) Semizkumlar Mahallesi, 272 ada 3 parsel ile 240 ada 1 parsel arasındaki kamu alanı üzerindeki işgaller Belediye Ekiplerince yapılan kontrolde 18/11/2013 tarihinde ilgilileri tarafından
kaldırıldığı tespit edilmiştir.
50) Cumhuriyet Mahallesi, Akide sokak ile 939 ada 5 parsel arasındaki kamu alanının Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi yapıldığı 12/12/2013 tarihinde
ilgilileri tarafından kaldırıldığı tespit edilmiştir.
51) Selimpaşa Mahallesi, Liman yanında tescil harici dolgu alanında kalan tek katlı kaçak
yapılar Belediye Ekiplerince 06/12/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
52) Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Kazım Koyuncu yolu no: 8 adresinde bulunan Poseidon Midnight ünvanlı yapı Belediye Ekiplerince 26/12/2013 tarihinde yıkımı sağlanmıştır.
140
BİLİŞİM ÇALIŞMALARI
1 - Yazılım Çalışmaları
1 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Çalışmaları(EBYS)
2013 Eylül ayından itibaren Eski Evrak programı iptal edilerek EBYS Kullanıma başlanmıştır.
Mevcut yönetim bilgi sisteminde belge yönetim sistemi ve yazılımların web tabanlı hale getirilmesi, iş süreçleri bazlı elektronik belge, dijital arşiv ve içerik yönetim sistemi kurulması amacı
doğrultusunda;
a - İşin gerektirdiği yazılım ve bilgisayar programları (CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi, Oracle Database Enterprise Edition Veri Tabanı, Oracle BI Standart Edition İş Zekâsı Yazılımı,
Oracle Webcenter Content İçerik Yönetim Yazılımı) sunucu bilgisayarlar üzerine yüklenmiş, veri
alt yapıları temin edilerek, birbirleriyle entegrasyonları sağlanmıştır.
b - Kurum Hizmet Envanteri çıkarılarak, hizmet konularının analizi ve yeni yazılıma aktarılma
işlemleri tamamlanmıştır. Eski sistemimizde 461 adet olan başvuru konusu elenerek 231 ana
konu belirlenmiştir. Böylece başvuru hakkındaki konuya daha az hata payı ile ulaşılarak, daha
kısa sürede çözüme ulaşılması sağlanmıştır.
c - Hizmet konularına ait ana iş akışları ve alt konuları çıkarılmış, konularla eşleştirilmesi ve
birim dosya yapılarıyla entegre edilmesi sağlanmıştır. 231 ana konuya ait 584 akış adımı ve 653
alt konu belirlenmiştir.
d - Kurumda uygulanacak Standart Dosya Planı çıkarılmış, konularla eşleştirilmesi ve birim
dosya yapılarıyla entegre edilmesi sağlanmıştır.
e - Birimlerinin dosya yapısı, SDP, seri ve dosya bilgileri yazılıma girilerek, dijital arşiv dosya
üst veri standardı oluşturulmuştur. 156 adet seriye bağlı olmak üzere 34518 adet dosya sisteme
işlenmiş ve kullanıma açılmıştır.
f - Hizmet konularına ait süre çalışmaları yapılmış, mümkün olan en kısa süreler belirlenerek
mevzuata göre daha kısa sürelerde işlemlerin bitirilmesi hedeflenmiştir.
g - Kurumunuzda kullanılan belge tipleri belirlenmiş, numaralandırılmış, isimlendirilmiş ve
yazılıma aktarılmıştır. Birimlerde kullanılan 603 adet form ve 874 adet alt form ismi sisteme
işlenmiştir.
h - Tüm iş akışlarında kullanılan doküman, belge, ek ve yazışmaların örnekleri birimlerden
toplanmış, sayısallaştırılması ve elektronik şablon form olarak bilgi belge ve arşiv sisteminde
kullanılmak üzere yazılıma entegre edilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Hali hazırda 603 adet form
ve 874 adet alt form şablonu elektronik form olarak hazırlanmış ve kullanılmaktadır.
i - Kurum genelinde 241 kullanıcıya yetki ve sorumlulukları dâhilinde, kendi birimlerinde yapabilecekleri işlerle ilgili kullanıcı yetkileri belirlenmiş ve kullanıcı profilleri oluşturulmuştur. Tüm
kullanıcıların bilgisayarlarına sistemin çalışması için gerekli olan programlar kurulmuş, gerekli
güncellemeleri yapılmıştır.
j - 234 bilgisayar kullanıcısına toplam 26,5 saat ön eğitim verilmiştir. Ayrıca kullanıcılara yapacak oldukları işlemler ile alakalı halen yerinde ve uzaktan destek verilmektedir.
k - Şef, Müdür Vekilleri, Müdürler, Başkan yardımcıları ve Başkan için 55 adet E-İmza ve 4 adet
mobil imza başvurusu yapılmış gerekli sistem kurulumları yapılarak kullanılır hale getirilmiştir.
l - Ülke genelinde KEP (kayıtlı elektronik posta) hizmeti vermeye yetkili iki hesap sağlayıcıdan
da (TNB ve PTT) KEP hesapları alınarak e-tebligat yapılabilecek altyapı hazır hale getirilmiştir.
m - 170000 ‘in üzerinde eski imar arşiv dosyası sisteme aktarılmış ve arşive EBYS üzerinden
erişim sağlanmıştır. 2013 sonu itibariyle 272493 adet arşiv dosyasına sistem üzerinden kolaylıkla
ulaşılabilmektedir.
n - Vatandaşlarımızın her konuda başvurusunu internet üzerinden yapabilmekte ve başvuru
sonuçlarını takip edebilmektedir. Eylül ayından itibaren 1343 adet başvuru web üzerinden
alınmıştır.
o - İmar işleri ile ilgili firmalara belediye meclis salonunda web den başvuru tanıtımı yapılmış ve
141
gerekli eğitim verilmiştir. İmar işlerine ait tüm başvurular sadece internet sitemiz ( www.silivri.bel.
tr ) üzerinden alınmaya başlanmıştır. 2013 Kasım ayından yılsonuna kadar web üzerinden 969
adet imar başvurusu alınmış, İletişim Merkezinin iş yoğunluğu azaltılmıştır.
p - Sistemimizde telefon numarası ve ya E-Posta adresi bulunan vatandaşlarımızın, başvuru
alındığı anda ve tamamlandığında SMS ya da e-posta ile bilgilendirmeleri sağlanmıştır.
q - Sistemde bulunan raporlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve yeni raporların eklenmesi sağlanmıştır.
r - EBYS Kullanım oranları ve Performansı
PERFORMANS YÜZDELERİ
Zabıta Müdürlüğü
%98,08
Bilgi İşlem Müdürlüğü
%95,59
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
%94,96
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
%94,11
Özel Kalem Müdürlüğü
%93,54
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
%89,08
Mali Hizmetler Müdürlüğü
%88,86
Hukuk İşleri Müdürlüğü
%88,62
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
%87,31
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
%86,77
Yazı İşleri Müdürlüğü
%86,62
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
%84,52
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
%83,02
Fen İşleri Müdürlüğü
%78,97
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
%78,64
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
%75,98
Temizlik İşleri Müdürlüğü
%74,79
Plan ve Proje Müdürlüğü
%71,69
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
%71,27
2 - Kurumumuzda GIS çözümü olan Netcad uygulamasının yeni versiyonu alınmış, BelNet
güncellemeleri yapılmıştır. HTML5 olarak hazırlanan yeni harita sayesinde kent rehberi ve belnet
gibi uygulamalara mobil cihazlardan erişimi sağlanmıştır. Ayrıca ilçemiz geneli tüm kent merkezlerinin 360 derece ölçülebilir görüntülemesi tamamlanmış kurum içi ve kurum dışı kullanıma
sunulmuştur.
3 - Kurumumuzda kullanılan tüm Microsoft ve AutoCAD ürünleri lisanslı hale getirilmiştir.
4 - Belediyemiz web sitesi yenilenmiş (www.silivri.bel.tr) ayrıca mobil cihazlara uyumlu mobil
web sitesi (http://m.silivri.bel.tr) yayına başlamıştır.
5 - Belediyemizin Facebook – Twitter – instagram – Youtube – Vine gibi sosyal ağlardaki hesapları
aktifleştirilmiş kurumun her platformda temsili sağlanmış ve kuruma ulaşılabilecek başvuru
kanallarının sayısı artırılmıştır. Sosyal medya ve EBYS entegrasyon çalışmaları kapsamında ilk
etapta Facebook dan otomatik başvuru, talep, şikayet ve vergi tahsilatı gibi işlemler yapılmaya
başlanmıştır.
6 - Meclis toplantılarını internet üzerinden canlı yayınlanması projesi kendi öz kaynaklarımızla
yapılmaya başlandığı gibi mobil cihazlardan da izlenmesine olanak sağlayan streaming sunucu
kurulmuştur.
7 - Microsoft Lync server 2013 ile her yerde ortak mesajlaşma altyapısı ile iletişim maliyetlerinden, zamandan, mekândan ve telefon altyapısı kurma maliyetlerinden tasarruf sağlamak adına,
142
personeline kurumun tahsis ettiği bilgisayardan ya da mobil cihazdan veya kendi cihazları üzerine konumlandırabildiği Lync app ile her yerden kurum kaynaklarına erişebilme, dahili telefondan
ücretsiz sesli ve video görüşme yapabilme, tüm kurum personeli ile anlık mesajlaşabilme imkanı
sağlamıştır, bu yöntem ile sabit ve mobil telefon maliyetlerini aşağı çekerek tasarruf sağladığı gibi
iş akışlarının ve bilgi paylaşımının süresini oldukça kısaltmıştır. Ayıca kurum santral hizmetinin
bilgi işlem müdürlüğüne aktarımı sağlanmış. Kurumda kullanılan Alcatel marka santrale 30 Bloklu PRI hat tahsisi yapılmış ve kuruma geliş yönünde aramaların aksamaması ve ulaşamama
şikâyetlerinin önüne geçilmiştir.
8 - Kurum santrali 30 aramayı geliş yönünde ve 30 kullanıcıyı gidiş yönünde aynı anda hatta
tutabilir ve konuşturabilir bir yapıya kavuşmuştur.
9 - Kurumumuzda talep, şikayet, başvuru, öneri, istek, anket ve benzeri uygulamalarda
kullanılmak üzere iki yönlü interaktif bir kısa sms numarası (2044) tanımlaması yapılmış ve Beyaz
ile entegrasyonu sağlanmıştır örneğin «BORC SICIL NO» yazıp 2044 e SMS attığınızda kuruma
olan borcunuz SMS mükellefe geri dönmektedir.
10 - Kurumuzda verilen hizmetlerden 8 adedi E-DEVLET kapısı üzerinden verilmeye başlanmıştır.
2.B.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
1. 2013 Ocak ayında iç denetimler gerçekleştirilmiş, yapılan denetimler sonucunda 36 süreçte
59 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili gerekli faaliyetler başlatılmış
ve tüm uygunsuzluklar giderilmiştir.
2. 2013 Nisan ayında Türk Loydu firması tarafından belgelendirme denetimine girilmiş ve
denetim başarı ile gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayı itibari ile Yönetim sistemimizin ISO 9001:2008
standardının isteklerini karşıladığı onaylanmış ve belge almaya hak kazanılmıştır.
3. 2013 yılı içerisinde tüm süreçler izlenmiş, iş süreçlerinde iyileştirmeler yapılmış, tespit edilen
uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarlanmamasına yönelik düzeltici faaliyetler başlatılmıştır.
Sistem izlenmekte, süreçler ölçülmekte ve sürekli iyileştirmelerle belediye hizmetlerinin daha iyi
olmasına çalışılmaktadır.
4. 2013 yılı içerisinde;
Süreç Haritalarında 34 Revizyon yapılmış 2 adet yeni süreç eklenmiştir.
Görev Tanımlarında 59 Revizyon yapılmış, 19 Yeni Görev Tanımı eklenmiş ve 3 Görev Tanımı
iptal edilmiştir.
Prosedürlerin 2 tanesinde revizyon yapılmıştır.
Talimatlarda 6 revizyon yapılmış, 1 Talimat iptal edilmiştir.
Formlarda 47 adet revizyon yapılmış, 11 yeni form eklenmiş ve 15 form iptal edilmiştir.
Öneri sistemimize toplam 52 öneri gelmiş ve 12 tanesi uygun bulunup hayata geçirilmiş ya da
geçirilmek üzere çalışma planlarına alınmıştır.
Sistemin ve hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında karşılaşılan uygunsuzluklara yönelik 19 Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatılmış ve etkin olarak uygulanarak tespit edilen uygunsuzluklar
giderilmiştir.
Ebys çalışmalarına katkı sunulmuş yönetim sistemi ve Ebys’nin uyumlu olması konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.
2.C.İLETİŞİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI
İletişim Merkezi ile 2013 yılı içerisinde, Ebys’den önce 63.552 adet, ebys’den sonra 14.467
adet olmak üzere toplam 78.019 adet başvuru talep ve şikayet alınmıştır. Bunlar ilgili birimlere
gönderilerek takip işlemleri yapılmıştır.
EBYS’den önce alınan Başvuru Talep ve Şikayetlerin Dağılımları :
143
Alınan Başvuru Talep Şikayet Dağılımları
Başvuru
Talep
Şikayet
Sosyal Hizmetler
32.145
6.665
3.290
21.452
51%
10%
5%
34%
Başvuru Talep ve Şikayetlerin Geliş Şekli
Başvuru Şekli
144
Başvuru Sayısı
Oran (%)
Web
22.340
35%
Şahsen
33.269
52%
Telefon
3.151
5%
Diğer
4.792
8%
TOPLAM
63.552
100%
EBYS’den sonra alınan Başvuru Talep ve Şikayetlerin Dağılımları :
Alınan Başvuru Talep Şikayet Dağılımları
Başvuru
Talep
Şikayet
11.916
2.122
637
81%
14%
4%
Başvuru Talep ve Şikayetlerin Geliş Şekli
Başvuru Şekli
Başvuru Sayısı
Oran (%)
Web
2.037
14%
Şahsen
8.615
60%
Telefon
849
6%
Diğer
2.966
21%
TOPLAM
14.467
100%
145
2 - TEKNİK SERVİS ÇALIŞMALARI
a - EBYS Birimi çalışma ofisi altyapı çalışmaları ve PC kurulumu yapılmıştır.
b - Belediye toplantı odası kurulumu yapılmış, projeksiyon ve perde altyapısı hazırlanmıştır.
c - Kavaklı ve Yeni Mahallelerde Bilgi Evleri Kurulumu yapılmıştır.
d - Yüksek yatırım ve işletme maliyeti olan Disaster Recovery (Felaket Kurtarma İstasyonu)
Projesinden vazgeçilerek, Bulut Bilişim uygulaması olan hosted yedekleme yapılmaya başlanılmış
ISO27001 bilgi güvenliği garantisi veren TURKCELL-SUPERONLİNE data center larına uzaktan
yedekleme yapılmıştır.
e - Belediyemiz telsiz alt yapısı bilinen analog telsiz sisteminden, yeni nesil ve daha güvenli
olan Dijital sisteme geçirilmiş ve tüm Silivri mücavir alanını kapsar hale getirilmiştir.
f - Yeni nikâh ve sergi salonuna profesyonel ses sistemi kurulumu yapılmış ve olağan etkinliklerde dışarıdan hizmet alımı ihtiyacının önüne geçilmiştir.
g - Kurum içinde kalite çalışmaları doğrultusunda, Bilgisayar Kullanım Talimatı ve Kullanım
Taahhütnamesi yayımlanarak tüm kullanıcıların, TC. Kimlik numaraları ile bilgisayar oturumları
açmaları sağlanmıştır
h - Kurum internet bağlantı aracı olarak kullanılan Firewall, DDOS Saldırılarına, SPAM maillere
karşı dayanabilecek ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sorgulaması yapabilen
yeni nesil firewall ile değiştirilmiştir.
i - Belediyemizin yeni açılan ve yerleri değiştirilen tüm birimlerinin kurulum ve alt yapı çalışmaları
yapılmış hizmet verir hale getirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamın 4500 metre den fazla CAT6 data
kablosu ve 2000 metreye yakın telefon kablosu çekilmiştir.
j - Birimimize gelen taleplerin %75 i lokal portal aracılığı ile alınmakta ve aşağıdaki tabloya göre
çözümlenmektedir.
Başvuru Sayısı
Başvuru Başına
Ortalama Çözüm
Süresi (gün)
634
1,51
1493
0,9
KULLANICI KAY.
216
0,32
YENİ TALEP
504
1,57
2847
1,15
Sorun Kaynağı
DONANIM
YAZILIM
TOPLAM
k) Belediyemizde görev alan tüm personelin istihdam şekline bakılmaksızın Personel Kartı
Yenilenmiş ve kartlarını taşıyabilmeleri için kartlık zincir temin edilmiştir.
l) İlçemizdeki tüm kamu kurumlarının ve STK ların ayrım gözetmeksizin her türlü teknik
ihtiyacı karşılanmış ve destek talepleri yerine getirilmiştir.
m) Diğer hizmet noktaları ile aramızda bağlantımızı sağlan işletme ve bakım maliyetleri yüksek, G.SHDS ve P2P wireless sistemi de monte edilerek yerine IPSEC ADSL VPN bağlantısı
yapılmıştır, bu operasyon hem hizmet kalitesini arttırmış hem de maliyet avantajı sağlanmıştır.
Temizlik işleri ve diğer birimlerin olduğu ek hizmet binamıza 30 Mbps hızında fiber bağlantı
sağlanarak ana bina arasında bağlantı sorunu çözülmüş ve hizmet kalitesi artırılmıştır.
n) Müdürlüğümüz, belediyemizin tüm birimlerinin toplantı ve seminer organizasyonlarına
projeksiyon ve görüntü sistemi kimi zamanda ses alt yapısı kurulumu ve desteği vermiş
organizasyonların sorunsuz tamamlanmasını sağlamıştır.
o) 2012 Yılında olduğu gibi 2013 yılında da CeBIT bilişim fuarına katılım sağlanarak bilişim
teknolojilerinin kamu hizmetlerinde kullanılmasına yönelik örnek uygulamaların tanıtımı yapılmıştır.
p) Vatandaşlarımızın adres değişikliklerini nüfus müdürlüğü binasının içinden yapabilmeleri adına, Kaymakamlık binası içinde Adres/Numarataj birimi kurularak, adres değişiklikleri için
vatandaşlarımızın ulaşım problemi ve karmaşa yaşamasının önüne geçilmiştir ayrıca 2. bilgisayar
146
ve personel aktarımı yapılmıştır.
q) Kullanılmakta olan mevcut yazıcılar hizmetten çekilerek yerine dakikada 36 kopya renkli
çıktı verebilen ve her kullanıcının personel kartı ile çıktı almasını sağlayan, FAX-Fotokopi-Renkli
Printer özelliği olan A3 ve A4 baskı verebilen MFP ler konumlandırılmıştır.
r) Kurumuzun sistem sunucu altyapısı değiştirilmiş, eski sunucular ve teknoloji devreden
çıkartılarak yeni nesil sunucular temin edilmiş tüm sistem sanal sunucular üzerine taşınmıştır.
Bu kapsamda
i. 3 adet Fail-over Cluster Hyper-V v3 hizmet noktası
ii. 3 Adet HP DL580 G7 serisi sunucu
iii. 2 Adet HP DL380p Gen8 Serisi Beyaz Oracle DB sunucusu
iv. 1 Adet EMC VNX5300 Storage
v. 1 Adet HP Backbone omurga switch
vi. 1 Adet HP D2000 D2D Yedekleme sunucusu
vii. 1 Adet HP 48u Kabinet
viii. 2 Adet SAN Switch
ix. Temin edilmiş mevcutta kullanılan tüm sunucular sanal sisteme taşınarak sürekli yedekliliği
sağlanmıştır.
Ayrıca 2 adet 20KVA gücünde Aktif-Aktif çalışan UPS, sistem odasına ilave edilmiştir.
s) Belediye Başkanımız Özcan IŞIKLAR’ın vizyon projelerinden biri olan Silivri Belediyesi
Saha Ekibi projesi kapsamında, uygulama geliştirme süreci tamamlanmış, saha ekibine harita
olarak da kullanabileceği, sahada veri girişi ve sorgulama yapabileceği kimlik ve hane verilerine
ulaşabileceği istenirse anket yapabileceği bir uygulama ve tablet cihazları temin edilmiş ve proje
hayata geçirilmiştir. Proje Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü birlikteliği ile
takip edilmektedir.
t) İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara belirli bir bakım takvimi kapsamında sürekli destek
sağlanış ve vatandaşın hizmetinde kesiklik yaşanmaması sağlanmıştır.
u) Kurum genelinde kullanılan tüm PC lerin işletim sistemlerinin Windows 7 ve üzeri sürümlere yükseltilmesi sağlanmıştır.
v) İlçe genelindeki çeşitli kamu kurumlarına; Prof. Dr. Necmi AYANOĞLU Devlet Hastanesine 3 adet server 1 adet kabinet ve 2 adet switch verilmiş ve kurulumu gerçekleştirilmiştir.
w) İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan 6 adet bilgisayar temin edilmiştir.
x) İlçe Jandarma Komutanlığının kamera güvenlik sistemi bakımları yapılmıştır.
147
y) Kuruma yeni temin edilen 100 Adet bilgisayarın işletim sistemi kurulumu yapıldı, belediye
içinde kullanılmak üzere gerekli programları kuruldu, değişimi yapılacak olan eski bilgisayarlardan
yedek ve belgelerin aktarımları yapıldı, kullanılmak üzere personele devir işlemi gerçekleştirildi.
z) 40 Adet LCD monitör alımı yapılarak, ihtiyaç duyulan birimlerdeki eski monitörler ile değişimi
gerçekleştirildi.
aa) 6 Aylık Periyodik olarak Bilgisayarların donanım, yazılım bakımları ve temizlik işlemleri
yapıldı.
bb) Her ayın 1nci haftası Pazartesi ve Cuma günleri (Meclis Tatili hariç) Meclis Salonu hazırlığı
(projeksiyon, ışıklar, ses sistemi, bilgisayar sistemlerinin kontrolü) yapılıp Meclis toplantısının sorunsuz olarak tamamlanması sağlandı.
cc) Cisco Access point cihazlarının kurulumu yapılarak belediye içerisinde Local ve Misafir için
Wireless ağı oluşturuldu.
dd) Sistem Odasını yenilendi. Yerden 60cm yukarı kaldırıldı. Yanmaz boya ile boyandı.Fm200
yangın sitemi kuruldu. Kliması iklimlendirme sitemi le değiştirildi
3 - İDARİ İŞLER
2013 yılı içinde Belediye anons cihazından;
Belediye- 98, Cenaze- 412, Kamu Kurum ve Dernekler-80, Spor Kulüpleri-45, Kan-28, Kayıp-5
olmak üzere Toplam: 668 anons yapılmıştır.
Yeni göreve başlayan personele Bilgisayar Kullanım Taahhütnamesi düzenlenerek imza altına
alınmıştır.
Belediyemiz ortak yazıcı makinelerine ve birimlere kağıt toner temini Birimimiz faaliyetlerine
dâhil edilmiş olup temini sağlanmaktadır.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Müdürlüğümüz Yıllık Bakım Formuna göre Bakım tarihleri
teknik personele bildirilmiş olup, formlar ve sicil kartları işlenmiştir.
Belediyemizde çalışan personele ve staj yapan stajyerlere Personel Kartı temini sağlanmış
olup imza karşılığında kartlar verilmiş ve staj bittiğinde imza karşılığında kartlar geri alınmıştır.
Müdürlüğümüz Bilgi İşlem İşleri ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yazışmalar yapılmıştır.
Birimimiz personel ve stajyer maaş puantaj cetvelleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
4 - BİLGİ VE İNTERNET EVLERİ
İlçe genelinde Büyükçavuşlu, Kadıköy, Kavaklı, Yeni Mahalle, Mimarsinan Mahallesi, New Center daki bilgi evlerinde toplam 55 Bilgisayar ile 3000 e yakın üye öğrenciye hizmet sunulmaktadır.
Günlük ortalama 350 öğrenciye hizmet verilmekte ödev çalışmaları ve araştırma eğitimleri verilmektedir.
148
HUKUK İŞLERİ ÇALIŞMALARI
2013 YILI FAALİYET BAZINDA İŞ VE İŞLEMLER DÖKÜMÜ
1. İdare ve Vergi Mahkemeleri
Tarafımızca yeni 3 yeni dava açılmış, geçmiş yıllarda açılan 4 davanın devriyle toplam 7 dava
mevcuttur.
1 dava derdest olup yargılama devam etmektedir.
3 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 1 dava kesinleşmiş, tarafımızca iki dava temyiz edilmiştir.
3 dava lehimize sonuçlanmış olup; 1 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 1 dava 1 dava temyiz edilmiş ve 1 dava tashihi karar yapılmıştır.
Tarafımıza 88 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 402 davanın devriyle toplam
490 dava mevcuttur.
107 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
152 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 41 dava karar aşamasında, 22 dava kesinleşmiş, tarafımızca 62 dava temyiz edilmiş ve 27 dava tashihi karar yapılmıştır.
231 dava lehimize sonuçlanmış olup; 73 dava karar aşamasında, 45 dava kesinleşmiş, karşı
tarafça 103 dava temyiz edilmiş ve 10 dava tashihi karar yapılmıştır.
2.Hukuk Mahkemeleri
Tarafımızca 16 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 26 davanın devriyle 42 dava
mevcuttur.
18 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
7 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 1 dava karar aşamasında, 1 dava kesinleşmiş, tarafımızca 3 dava temyiz edilmiş ve 2 dava tashihi karar yapılmıştır.
17 dava lehimize sonuçlanmış olup; 9 dava karar aşamasında, 2 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 4 dava temyiz edilmiş ve 2 dava tashihi karar yapılmıştır.
1 tespit davası açılmış olup, yıl içerisinde sonuçlanmıştır.
Tarafımıza 52 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 182 davanın devriyle toplam 234
dava mevcuttur.
102 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
72 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 7 dava karar aşamasında, 7 dava kesinleşmiş, tarafımızca 51 dava temyiz edilmiş ve 7 dava tashihi karar yapılmıştır.
60 dava lehimize sonuçlanmış olup; 17 dava karar aşamasında, 4 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 34 dava temyiz edilmiş ve 5 dava tashihi karar yapılmıştır.
21 tespit davası açılmış olup, yıl içerisinde sonuçlanmıştır.
3.Ceza Mahkemeleri
Tarafımızca 123 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 187 davanın devriyle toplam 310
dava mevcuttur.
88 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
105 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 13 dava karar aşamasında, 20 dava kesinleşmiş, tarafımızca 72 dava temyiz edilmiştir.
117 dava lehimize sonuçlanmış olup; 17 dava karar aşamasında, 29 dava kesinleşmiş, karşı
tarafça 71 dava temyiz edilmiştir.
Tarafımıza 17 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 46 davanın devriyle toplam 63
dava mevcuttur.
3 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
41 dava lehimize sonuçlanmış olup, 18 dava karar aşamasında, 23 dava kesinleşmiştir.
19 dava aleyhimize sonuçlanmış olup, 5 dava karar aşamasında, tarafımızca 14 dava temyiz
edilmiştir.
81 suç duyurumuz hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma devam etmektedir.
4.İcra Daireleri
149
Tarafımıza 159 yeni icra takibi açılmıştır.
51 icra takibine itiraz edilmiştir.
20 icra takibine mal beyanında bulunulmuştur.
23 icra takibine ödeme taahhüdünde bulunulmuştur.
23 icra takibine haciz bildiriminde bulunulmuştur.
42 icra takibi ödenmiştir.
Tarafımızca 11 yeni icra takibi yapılmış, bu dönem zarfında para tahsili gerçekleştirilememiştir.
5.Takip Edilen Dosya Durumu
847 dava geçmiş yıllardan devir etmiştir
402 dava bu yıl içinde açılmıştır
Toplam 1249 dava dosyası dönem içinde işlem görmüştür.
401 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
201 dava karar aşamasındadır.
417 dava temyiz aşamasındadır.
54 dava tashihi karar aşamasındadır.
Toplam 1073 dava halen takip edilmektedir.
51 dava aleyhimize
104 dava lehimize
Toplam 155 dava dönem içinde kesinleşmiştir.
6 - 2013 yılında 852 duruşmaya girilmiş ve 61 keşfe gidilmiştir.
7 - Belediyemiz bünyesinde veya kurum dışında Müdürlüğümüzün katılması gereken tüm toplantılara katılınmış ve üç hukuki seminere, altı hizmet içi eğitime, kalite yönetimi ve EBYS kullanımı ile ilgili altı çalıştaya iştirak edilmiş, bir kurumiçi eğitim verilmiştir.
8 - Diğer Müdürlüklere talep ettikleri konularda sözlü mütalaa verilmiştir.
9 - Müdürlüğümüze toplam 2891 evrak havale edilmiş ve işlem görmüştür.
10 - Müdürlüğümüzce toplam 1520 evrak üretilmiş ve sevk edilmiştir.
Üretilen Giden Evrak Dökümü
a. 10 adet Merkezi İdare yazışması yapılmıştır.
b. 193 vatandaş yazışması yapılmıştır.
c. 237 adet kurum içi yazışma yapılmıştır.
d. 38 adet hukuki görüş verilmiştir.
e. 1 adet konu Meclise havale edilmiş ve karar alınmıştır.
f. 32 adet icra yazışması yapılmıştır.
g. 51 adet icra takibine itiraz edilmiştir.
h. 20 adet icra takibine mal beyanında bulunulmuştur.
i. 17 adet dava dilekçesi yazılmıştır.
j. 9 adet Cumhuriyet Savcılığı yazışması yapılmıştır.
k. 147 adet Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
l. 156 adet Mahkeme yazışması yapılmıştır.
m. 113 adet Bilirkişi Raporuna itiraz edilmiştir.
n. 139 adet dosyaya cevap verilmiştir.
o. 34 adet dosyaya cevaba cevap verilmiştir.
p. 210 adet dosya temyiz edilmiştir.
q. 72 adet Üst Mahkeme, Savcılık, YD. itirazı yapılmıştır.
r. 32 adet dosya için tashihi karar istenmiştir.
s. 9 adet özel kurum yazışması yapılmıştır.
150
ZABITA HİZMETLERİ
Tablo 1 : Faaliyet Bilgileri
2013 FAALİYET BİLGİLERİ
EVRAKLAR
ADET
Gelen evrak sayısı
2047
Giden evrak sayısı
1813
SİBİM üzerinden gelen talep ve şikayetler
1164
Tahkikatı yapılan asker aile yardımı sayısı
303
Tablo 2 : Sınır Elemanları Eksik ve Zararlarına Ait Mail ile Yapılan Bildirimler
TESPİT EDİLEN SINIR ELEMANLARI EKSİK VE ZARARLARI
DENETİM
ADET
Fen İşleri Müdürlüğü
84
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4
Tablo 3 : Denetim Bilgileri
2013 DENETİM BİLGİLERİ
DENETİM
ADET
Sıhhi İşyeri Denetim Sayısı
3969
Gayri Sıhhi İşyeri Denetim Sayısı
970
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Denetim Sayısı
882
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği
4041
4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
4546
(Etiket ve Tarife Kontrolü – Denetim ve Kontrol Takip Çizelgesi sonuçları)
(Tütün Ür. Zararlarının Önlenmesi ve Kontr. gereği uygulanan denetim sayısı)
Toplam
14408
Tablo 4 : Tanzim Edilen Tutanak Bilgileri
TANZİM EDİLEN TUTANAKLAR
Tanzim edilen açık tutanak sayısı
382
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun gereği uygulanan tutanak sayısı
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan tutanak sayısı
1
123
Toplam
506
Tablo 5 : Tanzim Edilen Açık Tutanak Bilgileri
TANZİM EDİLEN AÇIK TUTANAKLAR
Konusu
Adet
Gereği İçin
Gönderildiği Birim
Açıkta Su Depolama
1
Belediye Encümeni
İşyeri Faaliyet konusu dışında faaliyet gösterilmesi
4
Belediye Encümeni
Yasak olmasına rağmen meskun mahalde hayvan beslenilmesi
2
Belediye Encümeni
Çevre Kirliliği
6
Belediye Encümeni
Mal İndirme-Bindirme Saatine Uyulmaması (Büyük Marketler)
6
Belediye Encümeni
İşgal (Kaldırım-Yol-Yeşil Alan Vb.)
11
Belediye Encümeni
151
Semt Pazarlarındaki Yolların İşgal Edilmesi
54
Belediye Encümeni
Semt Pazarlarında Tezgah Atıklarının Dağınık Olarak Bırakılması
23
Belediye Encümeni
Semt Pazarında Faaliyet Konusu Dışında Satış Yapılması
1
Belediye Encümeni
Semt Pazarı Yıllık Tahsis Ücretinin Ödenmemesi
19
Belediye Encümeni
Semt Pazarlarında Tahsisli Yerlerin Kiraya Verilmesi
8
Belediye Encümeni
Semt Pazarlarında 3 hafta arka arkaya tezgah açılmaması (22 esnafa)
66
Belediye Encümeni
Yasak Olmasına Rağmen Umumi Çeşmede Araç Yıkanması
2
Belediye Encümeni
Toplam
Ruhsatsız İşyerleri
203
152
Faaliyet Konusu Dışında Faaliyet Gösterilmesi
5
Ruhsat ve Denetim
Canlı Müzik İzin Belgesi Olmadan Canlı Müzik Yapılması
1
Müdürlüğü
İşyerinin izinsiz olarak barınma ve ikamet amaçlı kullanılması
1
Toplam
159
12
Sınır Elemanlarına Zarar Verilmesi
Park ve Bahçeler
3
İşyeri Faaliyet Durumu tespiti
1
İnşaat Çalışma Saatlerine Uyulmaması
4
Fen İşleri Müd.
Müdürlüğü
Mali Hiz Müd.
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Toplam
20
Genel Toplam
382
Tablo 6 : 5326 Sayılı Kanuna Göre Tanzim Edilen İdari Yaptırım Karar Tutanak Bilgileri
Tanzim Edilen İdari Yaptırım Karar Tutanakları
Dilencilik
33/1
8
712,00 TL
Gürültü
36/1
12
1.068,00 TL
Rahatsız Etme
37/1
6
534,00 TL
İşgal
38/1
76
6.764,00 TL
Çevreyi Kirletme
41/4
21
33.706,00 TL
Toplam
123
42.784,00TL
Tablo 7 : Encümene Sevk Edilen Tutanaklara İlişkin Bilgiler
Encümene Sevk Edilen Tutanaklara Verilen Kararlar
Uyarı sayısı
35
Para cezası sayısı
93
Pazar tezgahının 1 hafta kapatılması
3
Pazar tezgahının 3 hafta kapatılması
2
Pazar tezgah iptali (Semt Pazarlarında 3 hafta arka arkaya tezgah açmayan 22 esnafa)
66
Faaliyet Konusu Dışında Dondurma Satışı Yapılması
3
Encümen Kararı İle Dondurma Satışına İzin Verilmesi
1
Toplam
152
203
Tablo 8 : Mühürlenen İş Yerleri
Mühürlenen İş Yerleri
Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği
54
Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan
4
Mühür Fekki
15
Tablo 9 : Gelirlere İlişkin Bilgiler
Mühürlenen İş Yerleri
Encümence Uygulanan Para Cezaları
7.988,00 TL
5326 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Para Cezaları
42.784,00 TL
Pazar yerleri Tahsis Ücretleri
248.831,08 TL
Genel Toplam
299.603,08 TL
EMLAK İSTİMLAK ÇALIŞMALARI
İhale İş Ve İşlemleri:
a. Müdürlüğümüz 2013 yılında ihale yoluyla herhangi bir hizmet alımı yapmamıştır.
b. Diğer Çalışmalar:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılan
iş ve işlemler;
YAPILAN İŞLEMLER
YAPILAN İŞLEMİN ADI
ADET
51/g Maddesine Göre Yapılan Kiralama İşlemi Sayısı
---
51/a Maddesine Göre Yapılan Kiralama İşlemi Sayısı
21
45 Maddeye Göre Yapılan Kiralama İşlemi Sayısı
---
Kamulaştırma İşlemi Sayısı
3
Tahsisi Yapılan Taşınmaz Sayısı
9
Devir İşlemi Yapılan Taşınmaz Sayısı
4
Hisseli Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı
3
Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı
16
Bağış Yoluyla Edinilen Taşınmaz Sayısı
12
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 YILI KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA NO
MAHALLE
1
ADA
PARSEL
ALAN (M2)
KİRA BEDELİ
SÜRE
BAŞ. TARİHİ
BİT. TARİHİ
---
6725
24,44
520,00
3 Yıl
01.08.2013
31.07.2016
2
Gümüşyaka
---
1194
30,00
205,00
3 Yıl
10.01.2013
09.01.2016
3
Yolçatı
---
769
25,00
155,00
3 Yıl
13.02.2013
12.02.2016
4
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
5
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
6
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
7
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
153
8
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
9
Alipaşa
337
3
730,00
210,00
3 Yıl
12.02.2013
11.02.2016
10
Selimpaşa
---
6719
450,00
550,00
3 Yıl
18.02.2013
17.02.2016
11
Fevzipaşa
131
5
20,00
185,00
3 Yıl
24.06.2013
23.06.2016
12
Küçük Kılıçlı
---
547
20,00
105,00
3 Yıl
09.04.2013
08.04.2016
13
Selimpaşa
---
6725
24,44
530,00
3 Yıl
14.05.2013
13.05.2016
14
Alibey
873
4
215,90
500,00
3 Yıl
22.04.2013
19.04.2016
15
Gümüşyaka
---
9273
8,96
7000,00
3 Yıl
15.05.2013
14.05.2013
16
Küçük Kılıçlı
---
547
30,00
80,00
1 Yıl
15.07.2013
14.07.2014
17
Alibey
413
28
9,00
550,00
3 Yıl
15.08.2013
14.08.2016
18
Selimpaşa
---
6725
24,44
520,00
3 Yıl
07.10.2013
06.10.2016
19
Selimpaşa
---
6725
24,44
520,00
3 Yıl
20.11.2013
19.11.2016
20
Alibey
873
5
384,50
250,00
3 Yıl
21.10.2013
20.10.2016
21
Alibey
262
69
6,00
10000,00
3 Yıl
01.12.2013
31.11.2016
2013 YILI KAMULAŞTIRMA YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA
NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
CİNSİ
ALAN
BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
İMAR
DURUMU
KAMULAŞTIRMA
BEDELİ (TL)
1
Piri Mehmet
Paşa
7
61
Arsa
152,89
---
Yol ve Yeşil Alan
183.468,00 TL
2
Ortaköy
--
2496
Arsa
Konut Alanı
558.000,00 TL
--620,00
3
Ortaköy
--
3042
Arsa
Zemin Kat
1 Nolu Bağ.
Bölüm
(36/118)
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 YILI TAHSİS YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA
NO
1
MAHALLE
Piri Mehmet
Paşa
ADA
PARSEL
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO
CİNSİ
ALAN
m2
TAHSİS
SÜRESİ
MECLİS KARAR
NO
ve KARAR TARİHİ
TAHSİS İŞLEMİ
YAPILAN
1077
5
51
Dükkan
50,20
1 Yıl
68 - 07.06.2013
SGK
2
Selimpaşa
---
5811
---
Bina
226,00
25 Yıl
70 - 07.06.2013
3
Selimpaşa
---
5818
---
Bina
271,00
25 Yıl
70 - 07.06.2013
Türk Hava
4
Selimpaşa
---
5879
---
Bina
182,00
25 Yıl
70 - 07.06.2013
5
Selimpaşa
---
6286
---
Bina
699,00
25 Yıl
70 - 07.06.2013
6
Selimpaşa
---
6287
---
Bina
887,00
25 Yıl
70 - 07.06.2013
Kurumu
Üniversitesi
154
7
Piri Mehmet
1742
Paşa
Hacı Bektaş Veli
1
---
Arsa
2542,15
25 Yıl
29 - 08.03.2013
Anadolu Kültür
Vakfı Silivri Şb.
Türk Alman
Eğitim ve
8
Gümüşyaka
857
1
---
Bina
6423,04
23 Yıl
44 - 04.04.2013
Bilimsel
Araştırmalar
Vakfı
Sağlık Bakanlığı
9
Ortaköy
405
4
---
Arsa
3097,70
25
98 - 06.09.2013
(İl Sağlık Müdürlüğü)
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 YILI BAĞIŞ YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA
NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
ALAN
m2
BAĞIŞ YAPILAN
HİSSE
CİNSİ
BAĞIŞ YAPAN
1
Selimpaşa
82
5
32,93
32,93
Arsa
Süleyman ATASOY
2
Alibey
1741
1
0,49
0,49
Arsa
Osman YAPICIOĞLU
3
Alibey
1567
2
4987,06
214,40
Arsa
Bayram TAHİROĞLU
4
Alibey
1564
2
3605,09
317,12
Arsa
Kemal ŞAHİN
5
Alipaşa
451
1
3504,00
1539,59
Arsa
Mustafa CAN
6
Alipaşa
427
1
78425,30
1831,66
Arsa
Mustafa CAN
7
Alipaşa
450
1
9131,30
859,86
Arsa
Mustafa CAN
8
Alibey
1564
2
3605,09
197,57
Arsa
Muharrem BALCI
9
Alibey
1564
2
3605,09
197,57
Arsa
Baran CELAYİR
10
Alibey
1564
2
3605,09
611,21
Arsa
Huzur Konut Yapı Koop.
11
Alibey
123
46 - 20
0,49
0,49
Arsa
Şerife YÜKSEL ve Hiss.
12
Alibey
117
32
199,00
2,62
Arsa
Gökhan TEK
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 YILI SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA
NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
CİNSİ
SATIŞ BEDELİ
1
Selimpaşa
935
7
Arsa
2
Selimpaşa
939
5
3
Selimpaşa
952
4
Selimpaşa
5
ALAN
İHALE TARİHİ
ALICI
231.000,00 TL
1607,10
17.01.2013
İkrami SEVEN
Arsa
265.000,00 TL
1864,45
17.01.2013
Zeki KAVUK
4
Arsa
255.200,00 TL
1797,66
17.01.2013
Ali BEYAZ
952
5
Arsa
247.000,00 TL
1551,60
17.01.2013
Ali BEYAZ
Selimpaşa
934
4
Arsa
143.000,00 TL
906,00
17.01.2013
Emine ÖZBEN
6
Selimpaşa
995
2
Arsa
365.000,00 TL
2802,29
17.01.2013
Cengiz AY
7
Selimpaşa
595
10
Arsa
178.000,00 TL
1613,68
17.01.2013
Ahmet SEVİLMİŞ
8
Sancaktepe
126
3
Arsa
165.000,00 TL
4822,85
17.01.2013
Merkez İnşaat San. Ve
Tic. Ltd Şti.
9
Ortaköy
332
2
Arsa
2.010.000,00 TL
4370,16
17.01.2013
Zare CEMCEM
10
Selimpaşa
595
8
Arsa
173.000,00 TL
1612,00
14.03.2013
Cengiz AY
11
Selimpaşa
595
9
Arsa
173.000,00 TL
1612,00
14.03.2013
Cengiz AY
155
KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A - ÜSTÜNLÜKLER
1.1 Güçlü Yönler
•
İnsan odaklı projelerin hayata geçip, başarıyla sürdürülüyor olması.
•
Belediyenin karar vermedeki önceliği
•
Başkan’ın ve Yönetim’in projelerinin Silivri’nin ihtiyaçlarını karşılayan çağ standartlarında olması
•
Meclis grubunun güçlü olması
•
Plansız / çarpık yapılaşmanın İstanbul’un diğer ilçelerine nazaran oldukça az olması
•
Plansız yapılaşmanın Türkiye ortalamasının altında olması
•
Araç gereç ve donanımın yeterli olması
•
Belediye-STK arasındaki uyumlu ilişki
•
Bilişim Altyapısının Yeterli Olması
•
Teknik imkanların yeterli olması
•
Belediyenin halktan güçlü bir destek alması
•
Kent bilgi sistemi çalışmalarına başlanmış olması
1.2 Fırsatlar
•
1/100000’lik Metropolitan planlarda, İstanbul’un en önemli fonksiyonlarına sahip olması
•
İlçenin doğa ve sahil turizmine uygun potansiyelinin olması
•
İlçenin İstanbul gibi bir metropolün hemen yakınında olması
•
İlçede artan ölçüde gelişen sanayinin olması
•
İlçede tarım sektörünün İstanbul’a olan yakınlığı sebebiyle avantajlı olması
•
İlçede çok küçük ölçüde yapılaşma olması ve bununla birlikte plansız gelişmenin olmamış olması
•
Türkiye’nin nadir sit alanlarına ve sulak alanlarına (Selimpaşa Arkeolojik Sit Alanı, Danamandıra
Kokmuş Göller Doğal Sit Alanı) sahip olması
•
İlçenin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan D100 karayolu ve TEM Otoyolunun üzerinde bulunma-
•
İlçenin çevresel etkiler bakımından etkilenmeyecek kadar uzakta, imkanlarından yararlanabilecek
sı
kadar yakınında (Yeşilköy ve Çorlu) havaalanı bulunması
•
İstanbul’un merkez ilçelerinde yeşil alan sıkıntısı yaşanırken ilçenin yaklaşık 1/3’nün orman alanı olması
158
•
Coğrafi konumu
•
Halkın eğitim seviyesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olması
•
İlçe nüfusunun %69’unun genç nüfus olması
•
Deniz-orman ve tarım alanlarının bir arada bulunuyor olması
•
Planlanabilecek alanların geniş olması (plan ve uygulamanın paralel gitmesi)
•
Aynı anda hem turizm-tarım-sanayinin bir arada yaşatılabilir olması
•
Tarihi alanlarının-dokusunun varlığının turizmin gelişmesine destek verecek olması
•
Zengin bir tarihi kültüre sahip olması
•
Yüzölçümü olarak İstanbul’un en büyük ilçelerinden olması
B - ZAYIFLIKLAR
2.1 Zayıf Yönler
•
E-belediyecilik konusunda deneyim ve bilgi eksikliği
•
Personel eğitiminin yetersiz olması
•
Kültür ve sanat tesisler bakımından yetersiz olmamız
•
Mali imkanların zayıf olması
•
Göç alan bir yer olması
2.2 Tehditler
•
Hızla artan dış göçle birlikte gelen yoğun nüfus artışının sosyal-ekonomik-kültürel kırılganlığı
artırması
•
İlçenin deprem kuşağında yer alması ve ilçedeki bina stokunun büyük ölçüde depreme dayanıklı
olmaması
•
Yatırım Giderlerinin bütçeye oranının gittikçe azalırken cari giderlerin bütçeye oranı gittikçe artması
•
Kırsal nüfus ve göçle gelen nüfusla birlikte artan işsizlik
•
İlçenin birbirinden oldukça uzak yerleşim merkezlerinden oluşması sebebiyle bütünleşmenin olma-
ması
•
Şehir merkezindeki otopark sıkıntısı ve trafik yoğunluğu
•
İlçenin tamamının imar planının olmamış olması
•
Sahil şeridindeki kalitesiz yapı stoğu
•
Diğer merkezi kurumların asli görevlerini yapmamaları ve kendi işlerini belediyeye yaptırmaya
çalışması
•
Kenti bölen E-5 karayolunun ekonomik ve sosyal açıdan halka zarar vermesi
•
İlçenin yüzölçümünün büyüklüğü sebebiyle etkin hizmet götürememe riski
•
Yaz ve kış nüfusu arasındaki dengesizlik/uçurum
•
Silivri’de atık su arıtma tesisinin olmaması
•
Görev alanının (yerleşim) yaygın ve dağınık olması
159
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
9 469 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content