close

Enter

Log in using OpenID

istanbul büyükşehir belediye meclisi kararı

embedDownload
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Rapor No:
01
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
TARİFE KOMİSYONU
2014/270
KONUNUN ÖZÜ: 2014 yılı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu kira ücreti artışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2014 tarihli birleşiminde
2014/270 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları
Müdürlüğü’nün 10/02/2014 tarih ve 294 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
Müdürlüğümüze bağlı Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin 2014 kira ücreti İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından 50.000.-TL olarak belirlenmiştir. Ancak her yıl yapılan %10'luk kira artışının
yeterli gelmediği düşünülmektedir.
Şehir Tiyatroları Yönetim Kurulu'nun 24.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı toplantısında görüşülmüş olup;
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin 2014 yılı kira ücreti günlük 60.000.-TL olarak belirlenmiştir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin 2014 yılı
kira ücretinin 60.000.-TL olarak karara bağlanması için yazımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 2014
Yılı Tarife tekliflerinde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu kira ücreti Gece tarifesi 60.000 TL,olarak
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hasan ÖZDEMİR
Tarife Komisyon Başkanı
Salih AKVERDİ
Üye
Hürşehit GÜRSOY
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Semra YAŞAR
Başkan Vekili
Özlem TEKE
Raportör
Selim AKGÜN
Üye
Hikmet ÖZ
Üye
KARARA KATILMIYORUM
1
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN
Üye
Fikret KONYA
Üye
KARARA KATILMIYORUM
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-AB VE DIŞ İLİŞKİLER
KOMİSYONU MÜŞTEREKE RAPORU
Rapor No:
02
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/273
KONUNUN ÖZÜ: UCLG Başkanlık Dönemi Hizmet Protokolü Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/273 sayı ile komisyonumuza intikal eden İnsan Hakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Dış İlişkiler
Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 252 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: UCLG-MEWA’dan alınan 17/01/2014 tarihli ve UCLG-MEWA/2014-037 sayılı yazı.
İlgi yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ’ın 17 Kasım 2010
tarihinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı Başkanlığı’na 2010-2013 dönemi
için seçilmesi nedeniyle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
(UCLG-MEWA) ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 03 Ocak 2011 tarihinde, UCLG
Dünya Teşkilatı Başkanlık Dönemi Hizmet Protokolü’nün imzalandığı ve 31 Aralık 2013 tarihinde sona
erdiği bildirilmektedir.
UCLG Dünya Teşkilatı’nın 4 Ekim 2013 tarihinde Fas’ın Başkenti Rabat’ta yapılan dördüncü
Kongresi’nde Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ’ın 2013-2016 dönemi için UCLG Dünya
Teşkilatı Başkanlığı’na tekrar seçilmiş olduğundan bahisle, 2013-2016 dönemi UCLG Dünya Teşkilatı
faaliyetlerinin UCLG Genel Sekreterliği ile yakın iş birliği, koordinasyon içinde yürütülebilmesi ve
sürdürülebilmesi için, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
(UCLG-MEWA) ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında UCLG Dünya Teşkilatı Başkanlık
Hizmet Protokolü’nün yenilenmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde UCLG Dünya Teşkilatı Başkanlık Dönemi Hizmet
Protokolü kapsamında 2010-2013 yıllarında yapılan çalışmaların 2013-2016 yıllarında da sürdürülebilmesi
ve yürütülebilmesi amacıyla gerekli işlemlerin 3 yılı kapsayacak şekilde yinelenmesine imkan tanıyan
protokolün imzalanabilmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 18. maddesi (g) bendi,
5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi (g) bendi ve 74. maddesi gereğince Belediye Başkanımız
Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ’a yetki verilebilmesi için yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesi hususunda
gereğini arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; UCLG Dünya Teşkilatı
Başkanlık Dönemi Hizmet Protokolü (03.01.2011 tarihinde imzalanan) kapsamında, 2010-2013 yıllarında
yapılan çalışmaların, 2013-2016 yıllarında da sürdürülebilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla gerekli
işlemlerin 3 yılı kapsayacak şekilde yinelenmesine imkan tanıyan Ek’teki protokolün imzalanması ve
uygulanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın. Kadir TOPBAŞ’a yetki verilmesi, 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.
Maddesinin (g) bendi ve 74. maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Üye
2
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Ayla Serpil BAĞRIAÇIK
AB ve Dış İlişkiler
Komisyon Başkanı
Yalçın YÖNET
Üye
Salim GÜRSOY
Üye
Tansel KAYA
Başkan Vekili
Necmettin BİRİNCİ
Üye
Yılmaz DARILMAZ
Üye
3
Adem KOÇYİĞİT
Raportör
Birol HACIOĞLU
Üye
Seher SUAYDIN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
MÜŞTEREKE RAPORU
Rapor No:
03
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/259
KONUNUN ÖZÜ: 2014 Yılı Sosyal Konutların Kira Bedellerinin Artışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/259
sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi
Daire Başkanlığı
Mesken
Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 1781 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: 13.01.2014 tarih ve K.T.-14-7 sayılı Kıymet Takdir Komisyonu Karar yazısı ve ek liste.
Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki tasarrufu Mesken Müdürlüğünde bulunan İstanbul İlinin muhtelif
ilçelerindeki sosyal konutların, 2014 yılı dönemine ait kira artış bedelleri ilgi yazıda Kıymet Takdir
Komisyonu tarafından belirlenmiştir.
5939 Sayılı Belediye Kanununun arsa ve konut üretimini düzenleyen 69. Maddesi çerçevesinde hazırlanan
29.09.2005/25951 Resmi Gazete Tarihi/sayılı, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsis,
Kiralanması ve Satışına Dair Çerçeve Yönetmeliğinin 13. Maddesinde; “…Kira artışları mahallin şartlarına
göre belediye meclisince belirlenir” denilmektedir.
Bu sebeple, 5393 sayılı Kanun ve yukarıda belirtilen ilgili Çerçeve Yönetmeliği uyarınca; iş bu yazımız ile
yazı eki ilgi Mesken Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonunun 2014 Yılı dönemine ait sosyal konutların
kira artış bedellerine ilişkin yazısı ve eklerinin, tasdik edilmesi hususunda karar alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesi hususunu Olur’larınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca incelenmiş olup; İstanbul’un muhtelif
İlçelerindeki Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde yer alan ve tasarrufu Mesken Müdürlüğünde bulunan
Sosyal Konutların, Ek’te liste halinde yer alan 2014 yılı dönemine ait kira artış bedellerinin kabul edilmesi,
5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi ile 29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Belediyelerin Arsa,
Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsis, Kiralanması ve Satışına Dair Çerçeve Yönetmeliğinin 13. Maddesine göre
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Abubekir TAŞYÜREK
Plan Bütçe Komisyon Başkanı
Mehmet Selim BİLMEN
Başkan Vekili
Şahin AVŞAR
Üye
Soner ÖZİMER
Üye
Fatih EREN
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Hasan KUVVET
Raportör
Medet Cüneyt UĞUR
Üye
Ediz ZEYREK
Üye
Nihat ARICAN
Üye
4
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
04
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/278
KONUNUN ÖZÜ: Protokol Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/278 sayı ile komisyonumuza intikal eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve
Müzeler Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 154701 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nın 02.01.201 tarihli ve 84247491-806-01/0015 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ilçelerinde bir
kütüphane açılması talebinde bulunmaktadırlar. Bu amaçla Sultanbeyli ilçesi Hamidiye mahallesi'nde
bulunan 3 katlı Semt Konağının tadilatının yapılarak kütüphane olarak Büyükşehir Belediyesince
işletilmesini talep etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde "Belediye, Belediye
Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli
veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli
kaynak aktarımında bulunabilir."Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27. maddesi 5.
fıkrasına göre "Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve
yatırım yapabilir..."denmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27 ve 18/g
maddeleri uyarınca Sultanbeyli Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen binada
açılacak olan kütüphanenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ve
Sultanbeyli Belediyesince ortaklaşa işletilmesi için hazırlanan protokolün imzalanması ve uygulanması
konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir TOPBAŞ'a yetki verilmesi için yazımızın
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ile Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Arasında hazırlanan ve konusu “ Sultanbeyli Belediyesi Semt
Konağı içerisinde Kütüphane Kurulması olan” ve Ek’te sunulan, “Sultanbeyli Kütüphanesi Ortak Hizmet
Protokolü” nün imzalanması ve uygulanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’a
yetki verilmesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi ve 75. Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Yahya ÇELİK
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Başkanı
Emine SELMA ULUSOY
Başkan Vekili
Abdullah KÜÇÜKOĞLU
Üye
Dilek ALTINKILIÇ
Üye
Gülser ALPASLAN
Üye
Baba Levent GÖKÇE
Üye
5
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Yasin YILDIZ
Raportör
İbrahim BULUT
Üye
Mutlu KOYUNOĞLU
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
05
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/167
KONUNUN ÖZÜ: Otobüs A.Ş. Hatları Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli birleşiminde
2014/167 sayı ile komisyonumuza intikal eden Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’nün 13.01.2014 tarih ve 105 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 3188 sayılı yazısı
b) 07.11.2013 tarih ve 2013/10-14 sayılı UKOME Kararı
İlgi (a) yazıda, İstanbul'da kent içi yolculuk hareketliliği, İETT'ye gelen taleplerin değerlendirilmesi,
hatların etkin ve verimli yapılandırılması ve oluşan yolculuk talebine göre hatlarda çalışan araç sayılarının
(İETT-ÖHO-OTOBÜS AŞ) dengesinin sağlanması için ekte bulunan hatlarda yeni düzenlemeler yapılması
talep edilmektedir.
İlgi (b) UKOME kararı ile muhtelif hat ve araç ihtiyacı belirlenmiştir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, İstanbul bütününde ulaşım ihtiyacının ekli listede yer alan
hat ve sayıda otobüslerle; engelli erişimine uygun Şoförü dahil 15 adetten fazla yolcu kapasiteli otobüs
taşımacılığının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesine göre; ilgi (b) UKOME
kararında daha önce meclis kararı alınmamış hatların 15 yıl süre ve otobüs başına yıllık 1320 TL bedelle
İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ye devri için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; 07.11.2013 tarih ve 2013/10-14
sayılı UKOME Kararı doğrultusunda oluşturulan ve Ek’li listede yer alan hatlarda gerçekleştirilecek olan
Toplu Ulaşım ihtiyacının, Engelli Erişimine uygun, şoförü dahil olacak şekilde ve 15 adetten fazla yolcu
kapasiteli otobüslerle karşılanması işinin ; 15 yıl süreyle ve otobüs başına yıllık 1.320 TL+KDV bedelle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi, 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Süheyl ERBOZ
Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları
Komisyon Başkanı
Sultan HIZIROĞLU
Başkan Vekili
İlyas ÇAKIR
Üye
Temur AKÇİÇEK
Üye
İsmail GÖKMEN
Üye
Ferzan ÖZER
Üye
6
Recep Bahri KAZANKAYA
Raportör
Hüseyin SEZER
Üye
H. Kemal ÇİLOĞLU
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
06
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/267
KONUNUN ÖZÜ: Taksi, Minibüs ve Dolmuş Durakları İşletmeciliği Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/267 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1222 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: (a) İSPARK A.Ş.'nin 11/12/2013 tarih ve 30.10/3438 sayılı yazısı,
(b)Belediye Meclisinin 18/01/2008 tarih ve 301 sayılı Kararı,
(c)Belediye Meclisinin 14/04/2011 tarih ve 804 sayılı Kararı,
(ç) Belediye Meclisinin 16/01/2014 tarih ve 209 sayılı Kararı.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (f) bendinde; "...Büyükşehir ulaşım ana
plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve
koordinasyonu sağlamak; kara. deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek: durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
işleri yürütmek..."; 7.maddesinin (p) bendinde; "...Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve
bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara
ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek..,"; anaarter/araarter ayrımı
yapılmaksızın Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri içerisinde sayılmış olup; aynı Kanunun
9.maddesince; "...Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh
belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin
yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi
tarafından kullanılır..." denilmektedir.
Aynı kanununun 26.maddesinde; "Büyükşehir Belediyesi kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini
işletebilir: ya da bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşların %50' sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile
bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle İşletmesini devredebilir" denilmektedir.
İlgi (b) sayılı Meclis Kararı ile, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi, UKOME Kararları ve 5393
sayılı Kanun çerçevesinde taksi durak ve park yerlerinin işletilmesinin, 5216 Sayılı kanunun 26, Maddesine
göre 5 yıl süre ile ve elde edilecek gelirin %25'inin Belediyemize ödenmesi koşuluyla Başkanlık Makamınca
belirlenecek Belediye iştirakine verilmesi kararlaştırılmış; ilgi Meclis Kararına istinaden Başkanlık
Makamının 25.02.2010 tarih ve 2636788 sayılı Oluru ile belirlenen "Umuma Açık Taksi Durakları",
"Minibüs Durakları" ve "Taksi Dolmuş Duraklarına ilişkin park yerlerinin işletilmesi 5 yıl süre ile İSPARK
A.Ş.'ye verilmiş olup; ilgi (c) sayılı Meclis Kararı ile %25 olarak belirlenen ciro payı %5'e düşürülmüştür.
İlgi (b) sayılı Meclis Kararının süresi 18/01/2013 tarihi itibariyle sona ermiştir.
İlgi (a) sayılı yazıda; ilgi (c) sayılı Meclis Kararı ile revize edilen ilgi (b) sayılı Meclis Kararı ile
İSPARK A.Ş.'ye verilmiş olan taksi/minibüs/dolmuş durak yeri işletmeciliği süresinin uzatılması talep
edilmektedir.
İlgi (ç) sayılı Meclis Kararının "Komisyon Görüşü" bölümünde; "Teklif komisyonlarımızca
incelenmiş olup; Emlak Müdürlüğü tarafından mülkiyet analizleri yapılarak Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından koordine edilerek, UKOME Kararları ile yürürlüğe giren "Taksi. Taksi Dolmuş ve
Minibüs Taşımacılığı Yönergesinde1* belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulan Taksi Durak ve Park
7
Yerlerini İşletme yetkisinin, 5 yıl süre ile ve brüt gelirden %25+KDV payının ödenmesi şartıyla, İstanbul
Büyükşehir Belediye İştiraki olan İSPARK A.Ş.'ye verilmesi ve işletilmesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu'nun 7. ve 26. Maddeleri uyarınca uygun görülmüştür." denilmektedir.
Bahse konu paragraftaki "Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Taşımacılığı Yönergesinde" ibaresinin,
"Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Taşımacılığı Yönergelerinde" ve "Taksi Durak ve Park Yerlerini İşletme
yetkisinin" ibaresinin, "Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Durak ve Park Yerlerini İşletme yetkisinin"
şeklinde revize edilerek, yeniden Meclis Kararı alınması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini
Olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Meclis Başkanlığının 16.01.2014
tarih ve 209 sayılı kararında yer alan; "Taksi Durak ve Park Yerlerini İşletme yetkisinin" ibaresinin, "Taksi,
Taksi Dolmuş ve Minibüs Durak ve Park Yerlerini İşletme yetkisinin " ibaresi şeklinde Düzeltilmesi, 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 26. Maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Süheyl ERBOZ
Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları
Komisyon Başkanı
İlyas ÇAKIR
Üye
İsmail GÖKMEN
Üye
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Sultan HIZIROĞLU
Başkan Vekili
Temur AKÇİÇEK
Üye
Ferzan ÖZER
Üye
8
Recep Bahri KAZANKAYA
Raportör
Hüseyin SEZER
Üye
H. Kemal ÇİLOĞLU
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-SOSYAL HİZMETLER VE
HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
07
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/253
KONUNUN ÖZÜ: Nokta İstanbul (.istanbul) ve Nokta İst(.ist) Alan Adlan Uzantısı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/253 sayı ile komisyonumuza intikal eden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler
Müdürlüğü’nün 31.01.2014 tarih ve 216 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: 17.02.2012 tarih ve 373 sayılı meclis kararı
Uluslararası düzeyde organize olmuş, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) üst düzey alan ismi sistemi
işlevlerinden sorumlu kuruluş ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) tarafından yeni alan adı
uzantılarının tahsisi için program başlatıldığı belirtilip, "nokta İstanbul(.istanbul)" ve "nokta İst (.ist)" alan
adı uzantıları için Belediyemizin başvuruda bulunması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususları ilgi
meclis kararıyla uygun görülmüştür.
Bu kapsamda Belediyemiz tarafından gerekli başvurular yapılmış ve ICANN tarafından Haziran
2013'de her iki alan adının Initial Evaluation(Ön değerlendirme)'yi geçtiği bildirilmiştir.
ICANN tarafından belirlenen MKK Başvuru Değerlendirme Sorularına istinaden teknik yeterlilik ve
şartlarının, MKK adayı kurumlar tarafından karşılanması istenmekte ve bunun test edileceği belirtilmektedir.
Söz konusu yeterlilik ve şartların karşılanması için gereken teknik altyapının kurulması ve işletilmesinin
maliyetleri çok yüksek olduğundan bu hizmetin uluslararası Merkezi Kayıt Kurumlarından minimum 5 yıl
süreyle temin edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda .istanbul ve .ist yeni alan adı uzantılarının teknik alt
yapı ve operasyonel desteğini sağlayacak kurumun (Merkezi Kayıt Kurumu) ve verilerin güvenli olarak
saklanması işini yapacak kurumun (Data Escrow) belirlenmesi ve bu alan adı uzantılarının denetimini,
yönetimini ve bakımı ile pazarlama ve işletilmesinin 5 yıllık süre ile ihale edilmesi düşünülmektedir.
Yapılacak ihale sonucunda kazanan firma, Belediyemiz adına MKK Başvuru Değerlendirme yeterlilik
ve şartlarım karşılamış olacak, bundan sonraki süreçte alan adlarının satışına ve pazarlanmasına
başlayabilecektir.
Söz konusu ihale, gelir getiren işler kapsamında olduğundan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla "nokta İstanbul(.istanbul)" ve "nokta İst (.ist)" alan adı uzantıları ile ilgili olarak teknik
altyapının kurulması ve işletilmesi işinin 5 (beş) yıl süreyle ihale edilebilmesi hususunda karar alınmak üzere
yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Dosyası Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Büyükşehir Belediye
Başkanlığımız tarafından
17.02.2012 tarih ve 373 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda, "nokta
İstanbul(.istanbul)" ve "nokta İst (.ist)" alan adı uzantıları için genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) üst
düzey alan ismi sistemi işlevlerinden sorumlu ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu)
kuruluşa başvuruda bulunulmuş ve ön değerlendirilme onayı alınmış olduğundan; Büyükşehir Belediye
Başkanlığının, "nokta İstanbul(.istanbul)" ve "nokta İst (.ist)" alan adı uzantıları ile ilgili olarak teknik
altyapının kurulması ve işletilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5 (beş) yıl süreyle
ihale edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun (a) fıkrası ile 18. Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
9
Vedat KİBAR
Sakine TÜKEK
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler
Başkan Vekili
Komisyon Başkanı
Salih UÇAN
Üye
Hakan ŞİŞİK
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Erdal BİRER
Üye
Cemal GÜVERCİN
Raportör
Mehmet Besim MÜFTÜOĞLU
Üye
Şefik OK
Ahmet KILIÇ
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
10
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
08
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/260
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/260 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1780 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde
sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu itibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen
Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya
kaldırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar
alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisi’ne havalesini Olurlarınıza arz ederim
denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Mülkiyeti Belediye
Başkanlığımıza ait olup muhtelif İlçelerde bulunan ve Ek’li listede ada, pafta, parsel, imar durumları ve hisse
oranları belirtilen taşınmazların, Müdürlüğün Teklif ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (SATIŞ) 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca uygun bulunmuştur
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Arif KÖKLÜ
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Fikret ERDEM
Üye
Yüksel YILDIZ
Üye
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Vekili
Ahmet SADIKOĞLU
Raportör
Adem HANEDAR
Üye
Murat ANTİK
Üye
Hayrullah HASDEMİR
Üye
Hüseyin YILMAZ
Üye
11
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
09
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/265
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Satışı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/265 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1225 sayılı yazısında;
BAŞKANLİK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meelisİ'nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; "Taşınmaz rtıal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla hıtnlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir,
Bu İtibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta. ada. parsel numaraları belirtilen Belediyemiz
mülkiyetindeki taşınmazların satışı, takası, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda
5393 sayılı Belediye Kanurıu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki
dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Mülkiyeti Belediye
Başkanlığımıza ait olup muhtelif İlçelerde bulunan ve Ek’li listede ada, pafta, parsel, imar durumları ve hisse
oranları belirtilen taşınmazların, Müdürlüğün Teklif ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (SATIŞTEDAŞ ADINA 25 YILLIĞINA BEDELLİ TAHSİS) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e)
bendi uyarınca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Arif KÖKLÜ
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Vekili
Fikret ERDEM
Üye
Adem HANEDAR
Üye
Yüksel YILDIZ
Üye
Murat ANTİK
Üye
12
Ahmet SADIKOĞLU
Raportör
Hayrullah HASDEMİR
Üye
Hüseyin YILMAZ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
10
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/266
KONUNUN ÖZÜ: Taşınmazların Alımı Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/266 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1223 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18.
maddesinin (e) bendinde; "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı
ayni hak tesisine karar vermek" yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.
Bu İtibarla; muhtelif ilçelerde bulunan, ekli listede pafta, ada, parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Belediyemizce satın alınması, takası, tahsisi, tahsisin değiştirilmesi veya kaldırılması
hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız
ve eki dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Muhtelif İlçelerde bulunan ve
Ek’li listede ada, pafta, parsel, imar durumları ve hisse oranları belirtilen taşınmazların Müdürlüğün Teklif
ettiği işlem türüne göre değerlendirilmesi (ALIMI), 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e)
bendi uyarınca uygun bulunmuştur
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Arif KÖKLÜ
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Vekili
Fikret ERDEM
Üye
Adem HANEDAR
Üye
Yüksel YILDIZ
Üye
Murat ANTİK
Üye
Ahmet SADIKOĞLU
Raportör
Hayrullah HASDEMİR
Üye
Hüseyin YILMAZ
Üye
13
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
11
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/268
KONUNUN ÖZÜ: Protokol Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/268 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1224 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) İstanbul Defterdarlığına hitaben gönderilen 26.11.2010 tarih ve 3584946 sayılı yazımız.
b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 1125 sayılı Meclis Kararı
c)06.05.2011 tarihli protokol.
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 4' üncü maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünden
trampa suretiyle Hazine adına tescilleri sağlanan Sarıyer, Beyoğlu, Eyüp, Şişli ve Beykoz ilçelerinde bulunan
taşınmazların 4706 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Belediyemiz adına devir işlemleri
konusunda gerekli çalışmaların yapılması ilgi (a) sayılı yazımız ile İstanbul Defterdarlığı'ndan talep edilmiş
ve 4706 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına devir işlemlerinin yapılmasına
ilişkin ilgi (b) sayılı Meclis Kararını müteakip Hazine adına Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında İmzalanan 06.05.2011 tarihli protokol ile taşınmazların
Belediyemiz adına devir ve tescilleri yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından satışına başlanan ilgi (c) protokol ile Belediyemize devir edilen taşınmazların
4706 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine satış işlemleri devam etmektedir. Daha önce satışına başlanan
taşınmazlardan satış süreci devam eden, henüz başvurmamış olan veya taksit ödemelerini aksatan hak
sahipleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, 4706 Sayılı Kanun kapsamında yapılan satışlarda Beykoz
Belediyesi'nin önemli bir bilgi, belge ve tecrübe birikimi mevcut olduğundan ilgi (e) protokolle
Belediyemize devredilmiş taşınmazlardan tapu devri yapılmış olanlar haricindeki satış süreçlerinin Beykoz
Belediyesi tarafından devam ettirilmesinin hizmetin yerindeliği ve kamu yararı yönünden daha uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Bu nedenle; İlgi (c) protokole istinaden İBB'ye devredilen Beykoz İlçesindeki taşınmazların, 4706
sayılı Kanun ve bunun uygulamasına dair Milli Emlak Tebliğleri İle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na
uygun olarak 06.05.2011 tarihli devir protokolünde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde satış işlemlerinin
İBB adına Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendi ile 38. maddesi (g) bendine
istinaden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzalama yetkisini kullanabilmesi İçin ekli Ortak
hizmet/iş birliği Protokolü'nün kabulü hakkında karar verilmek üzere yazımız ve eki dosyanın İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
14
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ile Beykoz Belediye Başkanlığı Arasında hazırlanan ve konusu “ Milli Emlak Daire Başkanlığı
İle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasında İmzalanan, 4706 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik
06.05.2011 tarihli Devir Protokolündeki Satış İşlemlerinin Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi ”
olan ve Ek’te sunulan, “Ortak Hizmet /İşbirliği Protokolü’ nün” imzalanması ve uygulanması için
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’a yetki verilmesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 18. maddesinin (g) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi ve 75.
Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Arif KÖKLÜ
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Fikret ERDEM
Üye
Yüksel YILDIZ
Üye
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Vekili
Adem HANEDAR
Üye
Murat ANTİK
Üye
15
Ahmet SADIKOĞLU
Raportör
Hayrullah HASDEMİR
Üye
Hüseyin YILMAZ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
12
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/269
KONUNUN ÖZÜ: Onay Verilmesi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/269 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 1134 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) İstanbul Otobüs İsletmeleri A.Ş.'nin 30,10.2013 tarih ve 704 sayılı yazısı
b)İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin 03.01.2014 tarih ve 4 sayılı yazısı
c)07.01.2014 tarihli ve 17923-20 sayılı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yazısı
İlgi (a) ve (b) sayılı yazılar ile İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne tahsisli Başakşehir İlçesi 515 ada 3 ve 6 parsel ile Alaşehir İlçesi 6547 ve
6548 sayılı parsellerin mevcutta kurban kesim alam olarak hizmet verdiği belirtilerek söz konusu parsellerin
kurban kesim işi dışında ulaşım hizmetleri adı altında otobüs parklanma alam olarak kullanılmak üzere
İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.' ye tahsisi talep edilmektedir.
İlgi (c) yazı ile Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü kurban kesim işi için Müdürlüklerine tahsisli olan
Başakşehir İlçesi 515 ada 3 ve 6 parsel ile Alaşehir İlçesi 6547 ve 6548 sayılı parsellerin kurban kesim isi
dışında otobüs park alanı olarak kullanılması talebine uygun görüş vermiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.maddesinde "Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen
görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel
sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve
denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat
sahalarım, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe. otopark ve çay bahçelerini İşletebilir; ya da bu
yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %
50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir."
denmektedir.
Bu itibarla Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü'ne kurban kesim işi için tahsisli Başakşehir İlçesi 515 ada 3 ve 6 parsel İle Ataşehir
İlçesi 6547 ve 6548 sayılı parsellerin kurban kesim işi dışında otobüs park alanı olarak kullanılmak üzere
bedeli ve süresi Belediye Meclisince belirlenmek kaydıyla İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. 'ne verilmesi ve
5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi gereği karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini
olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
16
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Büyükşehir Belediyesinin
Mülkiyetinde bulunan ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne Kurban Kesim işi için tahsis edilmiş olan,
Başakşehir İlçesi, 515 ada, 3 ve 6 parsel ile Ataşehir İlçesi, 6547 ve 6548 sayılı parsellerin kurban kesim işi
dışında; Otobüs Park Alanı olarak kullanılabilmesi için yıllık 25.000 TL. +KDV bedel ve 5 yıl süre ile
kullanılması ayrıca Kurban Bayramından 30 gün önce Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne boş olarak
teslim edilmesi şartıyla
Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. ‘ye
verilmesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi gereğince uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
Arif KÖKLÜ
Altyapı, Mesken
ve
Kentsel Yenileme
Komisyon Başkanı
Fikret ERDEM
Üye
Yüksel YILDIZ
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Vekili
Adem HANEDAR
Üye
Ahmet SADIKOĞLU
Raportör
Hayrullah HASDEMİR
Üye
Murat ANTİK
Hüseyin YILMAZ
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
KARARA KATILMIYORUM.
17
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TARIM ORMAN VE KÖY
HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
13
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/274
KONUNUN ÖZÜ: Hafriyat Alanlarının Tahsisi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/274 sayı ile komisyonumuza intikal eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma
Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 838 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu"nun 7 i maddesine göre. hafriyat toprağının ve
inşaat/yıkıntı atıklarının usulüne uygun ve çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesine
ilişkin hizmetlerin Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütüleceği düzenlemesi getirilmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26.Maddesi "Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen
görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel
sekreter ile Belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve
denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat
sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu
yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50 'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %
50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir,"
şeklinde düzenlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri' başlıklı Madde 18 (e) bendinde;
"Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek."
düzenlemesi yer almıştır.
İstanbul İl sınırları içerisinde üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının çevreye zarar
vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılmasına, toplanmasına, geçici biriktirilmesine, taşınmasına, geri
kazanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin hafriyat yönetim hizmetleri, Başkanlığımız
tarafından
Çevre ve Orman Bakanlığının 2008/6 Sayılı Yetki Devri Genelgesi doğrultusunda
yürütülmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve madencilik faaliyetlerinin
sona ermesi neticesinde Orman İdaresine teslim edilen;
-Şile Orman İşletme Müdürlüğü Sahilköy Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde, Şile İlçesi
Sahilköy 234, 235, 237, 265 nolu bölmelerde yer alan 163.051,12 m2 ve 1.358.865,88 m3 lük orman alanı
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 09.01.2014 tarih ve 1 sayılı Olurlarıyla,
-İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde, EyüpArnavutköy İlçeleri İhsaniye-Bolluca Köyleri 112-113 nolu bölmelerde yer alan 3.566,72 m2 lik (altyapı
tesisi) orman alanı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 13.12.2013 tarih ve 17 sayılı Olurlarıyla,
"Orman Kanunu’ nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre Başkanlığımıza kesin izinle tahsisi
yapılmıştır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde;
• Tahsis ile alakalı olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü'ne Başkanlığımızca
ödenen tüm bedellerin, işletmeye başlanmadan önce İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından
Belediyemize ödenmesi,
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek yıllık her türlü tahsis
bedellerinin İSTAÇ A.Ş. tarafından Belediyemize yıllık ödenmesi,
18
• Belediyenizce Orman Genel Müdürlüğü'ne verilen taahhüt senedi içeriğindeki taahhütlerin,
Başkanlığımız Çevre Koruma Müdürlüğü'nün belirleyeceği şartlara ve yasal düzenlemelere uygun
hareket edileceğine dair taahhütün İSTAÇ A.Ş. tarafından belediyemize verilmesi.
• İşletme süresince her 3 (üç) ayda bir, -Belediye Meclisince de uygun görülmesi halinde- işletmecinin
yeminli mali müşaviri onaylı brüt işletme cirosunun, %15 +KDV tutarının Belediyemize işletme
bedeli olarak ödenmesi,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut sistemi ile uyumlu, geriye dönük 15 günlük kayıt
kapasitesi olan görüntüleme sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması.
• Saha içi yolların ve bağlantı yollarının asfaltlanarak, tozlanmaya ve çamura sebebiyet verilmemesi,
• Belediyemizce uygun görülecek standartlarda araç tekerlek ve damper yıkama üniteleri kurulması ve
araçların saha dışına temiz olarak çıkışlarının sağlanması,
• İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne işlettirilen alanlarda, işletme sırasında oluşabilecek olası
aksaklıkların İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından giderilmesinin/kaldırılmasının taahhüt
edilmesi,
• İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne işlettirilen alanların. Başkanlık Makamı Oluru ile, işletme
faaliyetlerinin tek taraflı olarak fesih edilebilir olması,
• Yapılacak dolgu işlemi sonrasında ağaçlandırmaya ilişkin yükümlülüklerin İSTAÇ A.Ş. Genel
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi,
şartlarıyla. Orman Genel Müdürlüğünce Belediyemize tahsisi yapılan alanların tahsis süresi boyunca
Belediyemiz iştiraki olan İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne işlettirilmesi hususunda; Belediye Kanunu'nun
18.Maddesi (e) bendi uyarınca Belediye Meclisince karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine
havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde Orman
İdaresine teslim edilen, Şile Orman İşletme Müdürlüğü Sahilköy Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde
bulunan Şile İlçesi, Sahilköy, 234, 235, 237, 265 nolu bölmelerde yer alan 163.051,12 m2 ve 1.358.865,88
m3 lük orman alanı ile İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği hudutları
dahilinde bulunan Eyüp-Arnavutköy İlçeleri İhsaniye-Bolluca Köyleri 112-113 nolu bölmelerde yer alan,
3.566,72 m2 lik (altyapı tesisi) orman alanının;
"Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği' ne göre Büyükşehir Belediye
Başkanlığımıza kesin izinle tahsisi yapıldığı anlaşıldığından;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü
Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde bulunan Eyüp-Arnavutköy İlçeleri İhsaniye-Bolluca
Köyleri 112-113 nolu bölmelerde yer alan, 3.566,72 m2 lik (altyapı tesisi) orman alanı hakkında yapılan
teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne İadesi ile Şile Orman İşletme Müdürlüğü Sahilköy
Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde bulunan Şile İlçesi, Sahilköy, 234, 235, 237, 265 nolu bölmelerde
yer alan 163.051,12 m2 ve 1.358.865,88 m3 lük orman alanı hakkında ise;
•Tahsis ile alakalı olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü'ne Büyükşehir
Belediye Başkanlığımızca ödenen tüm bedellerin, işletmeye başlanmadan önce İSTAÇ A.Ş. Genel
Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ödenmesi,
•Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek yıllık her türlü tahsis
bedellerinin İSTAÇ A.Ş. tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yıllık ödenmesi.
•Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca Orman Genel Müdürlüğü'ne verilen taahhüt senedi
içeriğindeki taahhütlerin. Başkanlığımız Çevre Koruma Müdürlüğü'nün belirleyeceği şartlara ve yasal
düzenlemelere uygun hareket edileceğine dair taahhüdün İSTAÇ A.Ş. tarafından Belediye Başkanlığımıza
verilmesi.
•İşletme süresince her 3 (üç) ayda bir olmak üzere, işletmecinin yeminli mali müşaviri onaylı brüt
işletme cirosunun, % 20 +KDV tutarının Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza işletme bedeli olarak
ödenmesi,
•İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut sistemi ile uyumlu olacak şekilde ve geriye dönük 15
günlük kayıt kapasitesi olan görüntüleme sistemlerinin kurulması ve çalışır hale getirilmesi,
•Bölgede bulunan Saha içi ve bağlantı yollarının asfaltlanarak, tozlanmaya ve çamura sebebiyet
vermeyecek şekilde düzenlenmesi,
•Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın uygun gördüğü standartlarda araç tekerlek ve damper yıkama
ünitelerinin kurulması ve araçların saha dışına temiz olarak çıkışlarının sağlanması,
19
•ISTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne işlettirilen alanlarda, işletme sırasında oluşabilecek olası
aksaklıkların İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından giderilmesinin ve ortadan kaldırılmasının taahhüt
edilmesi,
•ISTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne işlettirilen alanların. Başkanlık Makamı Olur'u ile işletme
faaliyetlerinin tek taraflı olarak fesih edilebilir olması,
•Yapılacak dolgu işlemi sonrasında alanların ağaçlandırmaya İlişkin yükümlülüklerin ise İSTAÇ
A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi,
Hususlarını yerine getirmek şartıyla, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce söz konusu alanların
Belediye Başkanlığımıza yapılan tahsis süresi boyunca Belediye Başkanlığımızın iştiraki olan İSTAÇ A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne işlettirilmesi, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün taahhütlerini noter onaylı olacak
şekilde Belediye Başkanlığımıza iletmesi ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gereken bedellerin
ödenmesinin ardından Belediye Başkanlığımız Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından saha teslimlerinin
yapılması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/i, 18. ve 26. Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. ve 38. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Namık ÖZTÜRK
Tarım Orman ve Köy Hizmetleri
Komisyon Başkanı
Muzaffer ERGÜN
Başkan Vekili
Erdinç GEZER
Raportör
Metin KARAKAŞ
Üye
Birzat MERMER
Üye
Bülent TUNA
Üye
Muhittin AKELLER
Üye
Mahmut CAN
Üye
20
Ahmet YÜCEGÖK
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
Rapor No:
14
Tarih:
13.02.2014
HUKUK KOMİSYONU-TARIM ORMAN VE KÖY
HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK
Dosya No:
2014/275
KONUNUN ÖZÜ: Yer Tahsisi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/275 sayı ile komisyonumuza intikal eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma
Müdürlüğü’nün 10.02.2014 tarih ve 839 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
düzenlemeleri gereği: İstanbul İl sınırlarındaki hafriyat toprağı usulüne uygun ve çevre kirliliğini önleyecek
şekilde Belediyemiz yönetiminde ve denetiminde bertaraf edilmektedir.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve madencilik faaliyetleri sona erdiği için Orman
İdaresine teslim edilen İstanbul İli Eyüp İlçesi Ağaçlı Köyü 52-53-54-55 nolu bölmelerde yer alan 65 ha
orman alanının hafriyat toprağı ile doldurularak rehabilite edilmesi amacı ile Belediyemize tahsisi için
gerekli izinlerin alınması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve madencilik faaliyetleri sona erdiği için Orman İdaresine teslim edilen,
İstanbul İli Eyüp İlçesi Ağaçlı Köyü 52-53-54-55 nolu bölmelerde yer alan toplam 65 hektar orman alanının,
hafriyat toprağı ile doldurularak rehabiliteye hazır hale getirilmesi amacı ile Büyükşehir Belediye
Başkanlığımıza tahsisi için gerekli izinlerin alınması hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Kadir TOPBAŞ’a yetki verilmesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/i ve 18/g maddeleri ile
25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmelik uyarınca uygun görülmüştür
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Namık ÖZTÜRK
Tarım Orman ve Köy Hizmetleri
Komisyon Başkanı
Muzaffer ERGÜN
Başkan Vekili
Erdinç GEZER
Raportör
Metin KARAKAŞ
Üye
Birzat MERMER
Üye
Bülent TUNA
Üye
Muhittin AKELLER
Üye
Mahmut CAN
Üye
21
Ahmet YÜCEGÖK
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TEMEL HAKLAR KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
Rapor No:
15
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/254
KONUNUN ÖZÜ: Sözleşmeli Sanatkar Memurların Vize İşlemleri Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/254 sayı ile komisyonumuza intikal eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan
Kaynakları Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 2087 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
Başkanlığımız Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü ve Kent
Orkestrası Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 12, 13, 15 ve 16 ncı
maddeleri ile 07/05/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Kararnameye ekli "Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların
Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar"ın 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca pozisyonları Maliye
Bakanlığı tarafından yıllık vize edilmek suretiyle çalışan Sözleşmeli (Sanatkar) Memurların istihdamı ile
ilgili birincil mevzuat değişmiş bulunmaktadır.
10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5917 sayılı Bütçe
Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 16 ncı
maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında
değişiklik yapılarak söz konusu fıkra; "Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının
sözleşmeli personel olarak istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri
ve ücretleri için Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında
düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz." şeklinde yeniden
düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 27/01/2014 tarihli ve 13037379-929-6 sayılı teklifine
istinaden ekli listede bulunan sözleşmeli memur pozisyonlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
ek geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişikliği düzenleyen 5917 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesine istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2014 yılı ücret tavanını aşmamak kaydıyla
01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli (sanatkar) personele ödenecek ücret, tip sözleşme
örnekleri ve pozisyonlarının vize edilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın, Belediye Meclisi'ne
havale edilmesini onayınıza arz ederim denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Şehir Tiyatroları Müdürlüğü ile Kent Orkestrası Müdürlüğü bünyesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu Kapsamında Sözleşmeli Memur (Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulatıcısı) pozisyonunda görev yapan
personele (Ek’te yer alan liste kapsamındaki personel) ödenecek 2014 yılı ücretin, tip sözleşme örnekleri ve
pozisyonlarının (Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2014 yılı ücret tavanını aşmamak kaydıyla),
01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vize edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 13. Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Av. Çetin ELEVLİ
Hukuk Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
22
İsrafil KAHRAMAN
Temel Haklar Komisyon Başkanı
Derviş KAHRAMAN
Üye
Naci CANDAŞ
Üye
Mehmet AKDAŞ
Başkan Vekili
Hayriye TURHAN
Üye
Nurettin TAN
Üye
23
Hamdullah ARVAS
Raportör
Yakup ÖZBEK
Üye
Cavit GANİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
KOMİSYON RAPORLARI
HUKUK KOMİSYONU-TEMEL HAKLAR KOMİSYONU
MÜŞTEREK RAPORU
16
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/258
KONUNUN ÖZÜ : Kadro Değişikliği Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/258 sayı ile komisyonumuza intikal eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan
Kaynakları Müdürlüğü’nün 07.02.2014 tarih ve 2161 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı Yasanın Belediyemizdeki uygulama süresi içinde mevcut organizasyonda 22 Şubat 2007
tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlemeler ve değişikler yapılması sonucu,
memur ve işçi personel kadro yapısında değişiklik zorunluluğu doğmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) fıkrası çerçevesinde düzenlenen kadro
teklifimizin görüşülüp karar verilmek üzere, Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim
denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif Komisyonlarımızca İncelenmiş olup; Teklif konusu Ek’li listede
yer alan, III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul edilmesi, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. ve 49. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Av. Abdullah GÜLER
Hukuk Komisyon Başkanı
Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ
Başkan Vekili
Av.Hayriye ŞİRİN ÜNSEL
Üye
Av. İlyas ÇELİK
Üye
Av. Nimet KARABULUT
Üye
Av. Tuncer ÖZYAVUZ
Üye
İsrafil KAHRAMAN
Temel Haklar Komisyon Başkanı
Derviş KAHRAMAN
Üye
Naci CANDAŞ
Üye
Mehmet AKDAŞ
Başkan Vekili
Hayriye TURHAN
Üye
Nurettin TAN
Üye
24
Av. Çetin ELEVLİ
Raportör
Av.Hilmi TÜRKMEN
Üye
Av. A.Ayhan ALGANTÜRK
Üye
Hamdullah ARVAS
Raportör
Yakup ÖZBEK
Üye
Cavit GANİÇ
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HARİTA KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
17
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/186
KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsimlendirmesi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli
birleşiminde 2014/186 sayı ile komisyonumuza intikal İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita
Müdürlüğü’nün 13.01.2014 tarih ve 123 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : Pendik Belediye Başkanlığı'nın 19/12/2013 tarih, 31430 sayılı yazısı ve eki 06/12/2013 tarih ve 201
Karar Nolu Meclis Kararı.
İlgi yazı ile; Pendik İlçesi sınırları dahilinde muhtelif mahallelerde bulunan 4 adet yeni açılan yolun
isimlendirilmesi talep edilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi,"... meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad
ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" görevini Büyükşehir
Belediyesi'ne vermiştir.
İlgi yazı ile Pendik İlçesi Şeyhli Mahallesi'nde "Altay Sokağı", Dumlupınar Mahallesi'nde "Göknar
Sokağı", Orta Mahallesi'nde "Çamlıpınar Sokağı", Güzelyalı Mahallesi'nde "Oğuzlar Sokağı" isimlerinin
verilmesi Pendik Belediye Başkanlığınca uygun görülmüştür.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli liste ve haritalarda işaretlenerek gösterilen; Pendik İlçesi
sınırları dahilinde muhtelif mahallelerde yeni açılan 4 adet yolun isimlendirilmesi talebinin 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisi'ne havalesi hususu onayınıza arz olunur denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi'nde "Altay Sokağı", Dumlupınar
Mahallesi'nde "Göknar Sokağı", Orta Mahallesi'nde "Çamlıpınar Sokağı", Güzelyalı Mahallesi'nde "Oğuzlar
Sokağı" isimlerinin verilmesi teklifi incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Yusuf Ziya HIZIR
Harita Komisyon Başkanı
Ayfer ZEYLAN
Üye
M.Ercihan EKŞİ
Üye
Gülver ERDEM
Başkan Vekili
Tevfik HELVACI
Üye
İlhan KÖSEOĞLU
Üye
25
Engin Tayyar ERÇAĞ
Raportör
Hatice SIRAÇ
Üye
Coşkun TANIŞ
Üye
Yahya ÇELİK
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Başkanı
Emine SELMA ULUSOY
Başkan Vekili
Abdullah KÜÇÜKOĞLU
Üye
Dilek ALTINKILIÇ
Üye
Gülser ALPASLAN
Üye
Baba Levent GÖKÇE
Üye
26
Yasin YILDIZ
Raportör
İbrahim BULUT
Üye
Mutlu KOYUNOĞLU
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HARİTA KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
18
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/251
KONUNUN ÖZÜ: Yol Türü Değişikliği Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/251 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nün
15.01.2014 tarih ve 147 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 25/12/2013 tarih, 11271 sayılı yazısı.
İlgi yazı ve eki ile Beykoz İlçesi, Baklacı Mahallesi "Penguen Caddesinin yol statüsünün çıkmaz
olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi, "... meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak
ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" görevini
Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştir.
İlgi yazı ve eki ile Beykoz İlçesi, Baklacı Mahallesi "Penguen Caddesi"nin yol statüsünün çıkmaz
olarak değiştirilmesi Beykoz Belediye Başkanlığı'nca uygun görülmüştür.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen; Beykoz İlçesi,
Baklacı Mahallesi "Penguen Caddesi"nin yol statüsünün değiştirilerek "Penguen Çıkmazı Sokağı" olmasına
ilişkin talebin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu onayınıza arz olunur denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Baklacı Mahallesinde bulunan "Penguen Caddesi" cadde
vasfında olmadığı ve çıkmaz sokak olduğundan yol türünün değiştirilerek "Penguen Çıkmazı " olarak
isimlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Yusuf Ziya HIZIR
Gülver ERDEM
Engin Tayyar ERÇAĞ
Harita Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Ayfer ZEYLAN
Üye
Tevfik HELVACI
Üye
M.Ercihan EKŞİ
Üye
İlhan KÖSEOĞLU
Üye
Yahya ÇELİK
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Başkanı
Abdullah KÜÇÜKOĞLU
Üye
Gülser ALPASLAN
Üye
Emine SELMA ULUSOY
Başkan Vekili
Dilek ALTINKILIÇ
Üye
Baba Levent GÖKÇE
Üye
27
Hatice SIRAÇ
Üye
Coşkun TANIŞ
Üye
Yasin YILDIZ
Raportör
İbrahim BULUT
Üye
Mutlu KOYUNOĞLU
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
HARİTA KOMİSYONU-EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
19
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/252
KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsimlendirmesi Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarihli birleşiminde
2014/252 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü’nün
15.01.2014 tarih ve 148 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın 25/12/2013 tarih, 885670 sayılı yazısı ve dilekçe.
İlgi yazı ve eki dilekçe ile; Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2866 ada, 2, 3, 17 parseller
ile 2866 ada 14, 9 parseller arasında kalan imar yolunun isimlendirilmesi talep edilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi, "... meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak
ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek" görevini
Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştir.
İlgi yazı ile Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2866 ada, 2, 3, 17 parseller ile 2866 ada 14,
9 parseller arasında kalan, fiiliyatta bir kısmının kullanıma açık olduğu diğer kalan kısmının ise imalat
çalışmasının devam ettiği Ataşehir Belediyesi tarafından tarafımıza bildirilmiş olup bahse konu yola "Defne
Sokağı" ismi verilmesi Ataşehir Belediye'since uygun görülmüştür.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli liste ve haritada işaretlenerek gösterilen; Ataşehir
İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yeni açılan yolun "Defne Sokağı" olarak isimlendirilmesi talebinin
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu onayınıza arz olunur denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yeni açılan yolun "Defne
Sokağı" olarak isimlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Yusuf Ziya HIZIR
Gülver ERDEM
Engin Tayyar ERÇAĞ
Harita Komisyon Başkanı
Başkan Vekili
Raportör
Ayfer ZEYLAN
Üye
Tevfik HELVACI
Üye
M.Ercihan EKŞİ
Üye
İlhan KÖSEOĞLU
Üye
Yahya ÇELİK
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Başkanı
Abdullah KÜÇÜKOĞLU
Üye
Gülser ALPASLAN
Üye
Emine SELMA ULUSOY
Başkan Vekili
Dilek ALTINKILIÇ
Üye
Baba Levent GÖKÇE
Üye
28
Hatice SIRAÇ
Üye
Coşkun TANIŞ
Üye
Yasin YILDIZ
Raportör
İbrahim BULUT
Üye
Mutlu KOYUNOĞLU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
731 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content