close

Enter

Log in using OpenID

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

embedDownload
PAGDER & ASLAN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGESĠ PROJESĠ
ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ
RAPORU
KIRKLARELĠ ĠLĠ, VĠZE ĠLÇESĠ, DOĞANCA KÖYÜ,
DIġBUDAK MEVKĠĠ
ÇED Raporu
Nihai ÇED Raporu
ppm kirlilik önleme ve yönetimi
dan. müh. inş. taah. san. ve tic. ltd. şti.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 266, Tepe Prime İş Merkezi, B-85, Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 231 41 69 – 230 23 62
Fax: (312) 230 23 69
e-posta : [email protected]
www. ppm.com.tr
ANKARA
MART - 2014
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
Projenin Adı :
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Ġstanbul Ticaret
Sarayı, No:293 Giyimkent 34480 ĠSTANBUL
0 212 438 58 41
0 212 438 15 93
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Proje Bedeli :
9.485.000 TL
Proje Ġçin Seçilen Yerin Açık
Adresi (Ġli, Ġlçesi, Mevkii) :
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak
Mevkii
Projenin Ġçin Seçilen Yerin
Koordinatları, Zone :
Proje alanı koordinatları Bölüm 1. Tablo 1.3.1‟de
verilmektedir.
Proje Sahibinin Adı :
Adresi :
Projenin ÇED Yönetmeliği
Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt
Sektörü)
ÇED Raporu’nu Hazırlayan
KuruluĢun Adı :
ÇED Raporu’nu Hazırlayan
KuruluĢun Adresi, Telefon ve
Faks Numaraları :
ÇED Raporunu Hazırlayan
KuruluĢun Yeterlik Belgesi No’su,
Tarihi:
ÇED Raporu’nun Tarihi
(Gün, Ay,Yıl):
Söz konusu proje, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı
ÇED Yönetmeliği Ek–I listesi 36. Maddesi “Ġhtisas
Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II Listelerinde Yer Alan
Faaliyetler) kapsamında yer almaktadır. Ayrıca,
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği
Ek–I listesi 35. Maddesi “Ġhtisas Organize Sanayi
Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II‟de Yer Alan Projeler)
kapsamında yer almaktadır.
PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh.
ĠnĢ.Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266,
Tepe Prime ĠĢ Merkezi B-85, Çankaya/ ANKARA
Tel No: (312) 231 41 69 - (312) 230 23 62
Faks No: (312) 230 23 69
Belge No: 33
Tarih: 08.07.2013
27 Mart 2014
i
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa
Ġçindekiler
Tabloların Listesi
ġekillerin Listesi
Eklerin Listesi
i
vii
ix
xi
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE AMACI ............................................................................................ 12
1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle ĠliĢkisi ve Mesafeleri, Ekonomik
ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya Ġl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği ...................................................... 12
1.2. Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi .................................................................................................. 17
1.2.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplam Alanı, Kapalı Alanı, Açık Alanı (m2 olarak) . 17
1.2.2. Proje Kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nde Yer Alan Faaliyetlerin Adedi
(imalatçı, tedarikçi ve diğerleri) Faaliyet Konuları, Faaliyet Üniteleri DıĢındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak
Hizmetler (idari ve sosyal binalar, tır parkı, teknik eğitim alanı, show room, fuar alanı vb.) ....................... 17
1.2.3. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammaddeler, Yardımcı Maddeler, Kimyasallar, Boya, Solvent, Yağ
vb. Maddeler Ġle Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler, Fiziksel ve Kimyasal
Özellikleri, Kullanım Miktarları, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Depolama Yöntemi, Depolama
Kapasitesi ve Özellikleri ............................................................................................................................... 17
1.2.4. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses Akım ġemaları, Uyulacak
Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Üretim Sektörleri, Kapasiteleri (Üretim Akım ġemalarının detaylı olarak
hazırlanarak üzerinde üretimde yer alacak tüm girdi ve çıktıların ve kirletici kaynaklarının gösterilmesi
gerekmektedir) .............................................................................................................................................. 25
1.2.5. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nde Yer Alan ve Plastik Üretimi Yapacak ĠĢletmelerin
Kapasiteleri, Her Birinde Üretilecek Ürünler, Özellikleri, Tür ve Miktarları, Ürünlerdeki Kirletici
Parametreleri ve Limit Değerleri, Ne ġekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama
Yöntemi, Nereye, Nasıl ve Ne ġekilde Pazarlanacağı .................................................................................. 40
1.2.6. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların, ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri ............. 42
1.2.7. Proseste Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler ve
Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların
Güçleri........................................................................................................................................................... 43
1.2.8. Hammadde ve Ürünlerin TaĢınmasında Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları,
Araçların Bakım ve Temizliği ....................................................................................................................... 44
1.2.9. Yatırıma BaĢlama Tarihi ..................................................................................................................... 45
1.2.10. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme Süresi ...................................................................................................... 45
1.2.11. Ġstihdam Durumu (ĠnĢaat ve ĠĢletme) ................................................................................................ 45
1.3. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Konumu (proje kapsamında yer alan tüm
faaliyetlerin proje alanı içindeki konumlarının 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve projenin vaziyet planı
üzerinde gösterimi yapılmalı, koordinat bilgileri (saat yönünde sıralı ve coğrafik*) iĢlenmeli, bu üniteler için
belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri verilmelidir) .................... 46
1.4. Proje Ġçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin
SeçiliĢ Nedenlerinin Belirtilmesi (17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Yer
Seçimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler ile Yer Seçimi Konusundaki Kurum GörüĢleri ÇED
Raporunda yer almalıdır.) ................................................................................................................................. 49
1.5. Projeye ĠliĢkin Fayda-Maliyet Analizi ....................................................................................................... 50
1.6. Projeye ĠliĢkin Politik, Yasal ve Ġdari Çerçeve .......................................................................................... 51
1.6.1. Projeye ĠliĢkin Ġzin Prosedürü (ÇED Sürecinden Sonra Alınacak Ġzinler) .......................................... 51
1.6.2. Proje Ġle Ġlgili Olarak Bu AĢamaya Kadar GerçekleĢtirilmiĢ Olan ĠĢ ve ĠĢlemlerin (inĢaat, planlama
aĢaması, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması ........................................................................................................ 52
1.6.3. Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Zamanlama Tablosu ....................................................................... 52
1.6.4. Projeye ĠliĢkin Finans Kaynakları ....................................................................................................... 53
ii
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 2: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU ............................................................................ 54
2.1. Proje Alanı ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan YerleĢim Alanlarının, Sanayi Alanlarının,
Sağlık KuruluĢlarının, UlaĢım Ağının (köprü, yol, demiryolu vb.), Proje Alanının Yakın Çevresinde
Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların, Planlanmakta Olan Projelerin, Tarım Alanları vb.
Alanların Üst Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine ĠĢlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın
Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması ile Projenin Bu Planlar Üzerinde Gösterimi, Proje Alanının Hangi
Kullanımda Olduğunun Belirtilmesi ................................................................................................................. 54
2.2. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Nasıl Belirlendiği, Topoğrafik Harita ve Projenin
Vaziyet Planı Üzerinde Gösterilmesi ................................................................................................................ 59
2.3. Ġmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı (Aslının Aynıdır Onaylı) veya Plan Teklifleri, Alanın
Parsel Büyüklükleri ........................................................................................................................................... 59
2.4. Proje Alanı Mülkiyet Durumu.................................................................................................................... 59
2.5. Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan
Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu, kurum ve kuruluĢlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiĢ alanlar) ......... 60
2.6. UlaĢım ve Karayolu Bilgileri ..................................................................................................................... 60
2.6.1. Proje Yeri ve Ġlgili Tesislerinin Hangi Karayoluna Ne Kadar Uzaklıkta Olduğu ............................... 60
2.6.2. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanına UlaĢım Ġçin Kullanılacak Yollar, Bağlantı Yolu ya da
Mevcut Yolda ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise kim tarafından yapılacağı belirtilmeli) . 61
2.6.3. Tehlikeli Madde Sınıfına Giren Tüm Malzemelerin TaĢınması Esnasında “Tehlikeli Maddelerin
Karayolu Ġle TaĢınması Hakkında Yönetmelik” Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler ............................... 62
BÖLÜM 3: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ ..................... 63
3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje Alanı ve Etki
Alanının Harita Üzerinde Gösterimi ................................................................................................................. 63
3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki hava, su, toprak kirliliği
hakkında bilgi verilmelidir) ............................................................................................................................... 63
3.3. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri ....................................................................................... 64
3.3.1. Bölgesel Jeoloji (çalıĢma alanının iĢaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası eklenmelidir) 64
3.3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji
haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta
bulunulmalıdır).............................................................................................................................................. 69
3.3.3. Proje Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay
tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleĢime uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay
sayfaları ile inceleme alanının içine alan yerleĢime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu
raporlar yok ise Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ekindeki
formatına göre hazırlanacak ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‟nın 19.01.2010 tarih
ve 373 sayılı (2010/1) Genelgesine göre onaylanacak olan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt
raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) .............................................................................. 70
3.4. Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu .......................................................... 70
3.4.1. Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıĢındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya
düĢmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.) .................................................................................. 70
3.4.2. Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları,
etkileri, geçmiĢte ve son dönemde meydana gelen depremlerden kısaca bilgi verilerek Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritasına, diri fay haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.) ....................... 71
3.5. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan
Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri ................................................................................................. 72
3.6. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri, Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan
Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri 1/25.000‟lik Topoğrafik Haritada Gösterimi ........................... 73
3.7. Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava KoĢulları, Bu KoĢulların Yapımı Planlanan
Projeye Etkileri Yönünden Ġrdelenmesi, Rüzgar Gülü ...................................................................................... 74
iii
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.8. Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi ........................................................ 86
3.9. Proje Alanı ve Etki Alanıındaki Flora/Fauna Türleri ve YaĢam Alanları (Arazi çalıĢmalarının vejetasyon
dönemi dikkate alınarak hangi dönemde yapıldığının belirtilmesi ve literatür çalıĢmalarında güncel
kaynakların kullanılması gerekmektedir.) ......................................................................................................... 86
3.9.1. Proje Sahası ve Etki Alanında Flora ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme Sonucu
Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Bitki
Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, IUCN ve
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Tehlike Kategorilerine Göre Değerlendirme Yapılması, literatür
çalıĢmalarında http://turkherb.ibu.edu.tr adresinde bulunan ve güncel olan Türkiye Bitkileri Veri Servisinin
kullanılması gerekmektedir.) ......................................................................................................................... 86
3.9.2. Proje Sahası ve Etki Alanındaki Fauna ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme
Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Fauna
Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemiklik Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, “Koruma
Statüleri‟nin RDB (Kırmızı Listei)/Bern SözleĢmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, 07.06.2012 tarih
ve 28316 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012-2013 Merkez Av Komisyonu
Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir.) ................................................................................... 95
3.10. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar,
Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları,
Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi
Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre
Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme ve Kullanma Su Kaynakları Ġle Ġlgili Koruma Alanları,
Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmıĢ diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanlarına Mesafeleri,
Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların1/25.000 ölçekli Harita Üzerinde Gösterilmesi ................... 109
3.11. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu, Arazi Kullanımın Yürürlükteki
Mevzuatlar Açısından Değerlendirilmesi, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Tarımsal Ürünler, tarım arazilerinin
miktarı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler ..... 116
3.12. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri .................................................................................................. 116
3.12.1. Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluĢturan baĢlıca sektörler, sektör baĢına nüfus
dağılımı) ...................................................................................................................................................... 116
3.12.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artıĢ oranları, diğer bilgiler)
.................................................................................................................................................................... 119
3.12.3. Bölgenin Turizm Potansiyeli ........................................................................................................... 120
3.12.4. Yaratılacak Ġstihdam Ġmkanları ve ĠĢsizlik ...................................................................................... 120
BÖLÜM 4: PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde
yer alan tüm baĢlıklar altındaki çalıĢmalarla Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm
faaliyetlerden kaynaklanacak etkiler kümülatif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda alınacak
önlemler açıklanmalıdır.) ........................................................................................................................... 121
4.1. Arazinin Hazırlanması Ġçin Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda
Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, TaĢ, Kum vb. Maddelerin Nerelere TaĢınacağı, Nasıl
Depolanacağı, Hangi Amaçlar Ġçin Kullanılacakları (Ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet
planına koordinatlı olarak iĢlenmelidir.) ......................................................................................................... 121
4.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği (su
ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından temin edilmek istenmesi halinde gerekli tüm izin
belgeleri ilgili Kurum/KuruluĢlardan alınarak ÇED Raporuna eklenmelidir). Suyun Temin Edileceği
Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faaliyet kapsamında
kullanılacak su miktarları tüm Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm iĢletmeler için saatlik,
günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı hesaplanmalı ve suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağıkullanım miktarı (saatlik, günlük ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo Ģeklinde sunulmalıdır.) ......... 123
4.3. Projenin ĠnĢaatı ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Sıvı Atıklar ............................................................... 126
4.3.1. Sıvı Atıkların Cinsi (her bir iĢletmeden kaynaklanan proses suyu (detaylı), evsel nitelikli sıvı atık,
kimyevi ve petrol atıkları, iĢ makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.)
.................................................................................................................................................................... 126
4.3.2. Sıvı Atıkların Miktarı (Her Atıksu Kaynağı Ġçin Ayrı Ayrı Hesaplanmalıdır) ................................. 127
iv
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.3.3. Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği Ortamlar (fosseptik ve/veya arıtma tesisi
hesaplamaları, planları ve detay çizimleri, vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu konuda alınacak izin
belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksuların nereye deĢarj edileceği veya nerede kullanılacağı
belirtilmelidir) ............................................................................................................................................. 128
4.4. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Katı Atıklar ................................................................ 130
4.4.1. Katı Atıkların Cinsi (her bir iĢletmeden kaynaklanan imalat atıkları, evsel nitelikli katı atıklar, inĢaat
ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar vb. ayrı ayrı belirtilmelidir) ................................................. 130
4.4.2. Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri (Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nde faaliyet gösteren
iĢletmelerden kaynaklanacak atıklar ayrı ayrı irdelenmeli ve sonuçta da kümülatif bir değerlendirme
yapılmalıdır.) ............................................................................................................................................... 132
4.4.3. Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı hakkında bilgi verilerek
vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı atık depolama alanında depolanacağı
planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora
eklenmelidir) ............................................................................................................................................... 134
4.5. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak Önlemler (Hesaplamalarda
inĢaat aĢamasında malzeme taĢınması, boĢaltılması ve depolanması, iĢletme aĢamasındaki faaliyetler
nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle oluĢabilecek tozlanma vb. ile birlikte proje alanının etrafında bulunan
mevcut ve planlanan diğer sanayi alanları da göz önünde bulundurularak hakim rüzgar yönüne göre emisyon
modellemeleri ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmalıdır) ............................................................................ 138
4.6. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Gürültü ve TitreĢimin Değerlendirilmesi (Hesaplamalarda Plastik Ġhtisas
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm faaliyetler değerlendirilmelidir.) ........................................ 156
4.7. Tüm Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler ........................................ 173
4.8. ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Dönemi Sonrasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Yeraltı ve Yüzeysel
Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler ............................................................................ 173
4.9. Projenin Proje Alanı ve Çevresindeki Akarsulara ve Mevsimsel AkıĢ Gösteren Kuru Dere Yataklarına
Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler ...................................................................................................... 174
4.10. TaĢkın Önleme ve Drenajla Ġlgili ĠĢlemler ............................................................................................. 175
4.11. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kimyasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık
Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları ...... 175
4.12. Proje Kapsamında ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı,
Tehlikeli ve Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları Esnasında Olabilecek Etkiler ve
Alınacak Önlemler .......................................................................................................................................... 176
4.13. Üretim Sonucunda Ġstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi Durumunda OluĢan Ürünün Ne
Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf Edileceği........................................................................... 176
4.14. Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler .................................................................... 176
4.14.1. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarındaki Araç Yükünn % ArtıĢ Olarak Hesaplanması (araç cinsi ve araç
sayısı Ģeklinde detaylandırılarak) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin Ġrdelenmesi, Güncel Trafik Hacim
Haritası, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler ................................................................................................ 176
4.14.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında Karayollarına GiriĢ ve ÇıkıĢlarda Alınacak Önlemler ve
Yapılacak ĠĢaretlemeler ............................................................................................................................... 179
4.14.3. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında TaĢımalar Sırasında 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile
Ġlgili Çıkarılan Tüm Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler (malzeme taĢınması
sırasında yollara zarar verilmesi durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır) ................................... 179
4.15. Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri ............................................................................................... 180
4.15.1. Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına KarĢı Alınacak Önlemler ......................................... 180
4.15.2. Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak
Etki Azaltıcı Tedbirler................................................................................................................................. 180
4.16. Proje Kapsamında Proje Sahası Etki Alanındaki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak
Önlemler ......................................................................................................................................................... 180
4.17. Proje Kapsamında Flora, Fauna, Biyolojik ÇeĢitlilik Habitat Kaybı Üzerine Etkiler ve Mevcut Türlerin
v
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Korunması Ġçin Alınacak Önlemler ................................................................................................................ 181
4.18. Projenin, ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Etrafında Bulunan ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer
Yatırımlara ve YerleĢim Yerlerine Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler ............................................... 182
4.19. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ġlan EdilmiĢ Özel Statü Alanlara
Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler ...................................................................................................... 182
4.20. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında
Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler ......................................................................... 182
4.21. Proje Alanına ĠliĢkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt ÇalıĢmaları Doğrultusunda Depreme KarĢı Alınacak
Önlemler ......................................................................................................................................................... 183
4.22. Doğal Afetlerde OluĢabilecek SıvılaĢma Riski Ġçin Alınacak Önlemler ................................................ 183
4.23. ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrasında Doğal ve Kırsal Peyzajda OluĢacak Tahribat ve Ülkemizin de
Taraf Olduğu Avrupa Peyzaj SözleĢmesi‟nin Ġlgili Hükümleri Uyarınca Alınacak Önlemler ....................... 184
4.24. Projeden Kaynaklanacak Ġkincil Etkiler (inĢaat ve iĢletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleĢimlere
olabilecek etkiler, ekonomik değiĢiklikler, göç hareketi) ve Beklenen Sosyo-Ekonomik DeğiĢiklikler......... 184
4.25. Tehlikeli Durumlarda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Uygulanacak Acil
Müdehale Planı ve Bulundurulacak Ekipmanlar (Acil Eylem Planı Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiĢ
kuruluĢlarca hazırlanmalıdır) .......................................................................................................................... 185
4.26. Tesisin ĠnĢaatı, Montajı ve ĠĢletilmesi Sürecinde Tesisle ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenliği Açısından
Alınacak Tedbirler .......................................................................................................................................... 189
4.27. ĠĢletme Sonrası Proje Alanınn Durumu ve Rehabilitasyon Programı .................................................... 190
4.28. Projenin BaĢlangıç, ĠnĢaat ve ĠĢletme Dönemine Ait Ġzleme ve Kontrol Programı ............................... 190
BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI .............................................................................................................. 195
(Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve
Belgeler) ...................................................................................................................................................... 195
5.1. Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüĢlerinin çevresel etki değerlendirmesi
çalıĢmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, .......................................................................... 195
5.2. Halkın projeye iliĢkin endiĢe, görüĢ/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler ................................... 195
5.3. GörüĢlerine baĢvurulan proje ilgili taraflar, görüĢ ve önerileri, konu ile ilgili değerlendirmeler, ............ 195
5.4. GörüĢlerine baĢvurulması öngörülen diğer taraflar, ................................................................................. 195
5.5. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, ....................................................................................... 195
BÖLÜM 6. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN BĠLGĠLERĠN TEKNĠK
OLMAYAN BĠR ÖZETĠ ............................................................................................................................ 196
EKLER
NOTLAR VE KAYNAKLAR
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLAR
vi
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
TABLOLAR LĠSTESĠ
Sayfa
Tablo 1.2.3.1. Plastik ve Kauçuk Hammaddeler .................................................................................................. 18
Tablo 1.2.5.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alması Planlanan Üretim Sektörleri
.............................................................................................................................................................................. 40
Tablo 1.2.6.1. Üretim ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makina ve Ekipmanlar ........................................................ 43
Tablo 1.2.8.1.Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Araçlarda Yüklü ve Yüksüz Olarak Uyulacak Boyutlar ve
Karayolu Yapısına Zarar Vermeden Güvenle Seyredebilecek Ağırlıklar ............................................................. 44
Tablo 1.3.1. Proje Alanı Koordinatları ................................................................................................................. 46
Tablo 1.5.1. Projeye ĠliĢkin Maliyet Analizi ........................................................................................................ 50
Tablo 1.6.3.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟ne Ait Zamanlama Tablosu ....................... 53
Tablo 2.4.1. Proje Alanına Ait Parsellerin Arazi Nitelikleri ................................................................................ 60
Tablo 3.5.1. Yeraltı Su Seviyesi Derinlikleri ....................................................................................................... 72
Tablo 3.7.1. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Basınç Değerleri ........................................................................ 74
Tablo 3.7.2. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sıcaklık Değerleri ...................................................................... 75
Tablo 3.7.3. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu YağıĢ Değerleri ......................................................................... 76
Tablo 3.7.4. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Nem Değerleri ........................................................................... 76
Tablo 3.7.5. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sayılı Günler Değerleri ............................................................. 77
Tablo 3.7.6. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri .......................................... 78
Tablo 3.7.7. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu BuharlaĢma Değerleri ................................................................ 79
Tablo 3.7.8. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık)........... 79
Tablo 3.7.9. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı ...... 80
Tablo 3.7.10. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) ............................. 83
Tablo 3.7.11. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) .................................................... 84
Tablo 3.7.12. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) ................................................. 84
Tablo 3.7.13. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri ........... 85
Tablo 3.9.1.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Elemanları ................................... 92
Tablo 3.9.2.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel ĠkiyaĢamlı Türleri (Amphibia) ........... 102
Tablo 3.9.2.2. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia) ................ 103
Tablo 3.9.2.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel KuĢ Türleri (Aves) ............................. 104
Tablo 3.9.2.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia) . 107
Tablo 3.12.2.1. Nüfus Verileri............................................................................................................................ 120
Tablo 3.12.2.2. Yıllara Göre Kırklareli Ġli‟nin Göç Ġstatistikleri ........................................................................ 120
Tablo 4.2.1. Proje Kapsamında Ġhtiyaç Duyulacak Olan Su Miktarı ve Kullanma Alanları .............................. 125
Tablo 4.3.2. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Plastik ve Kauçuk Ürünleri Üretim Sektörlerine ait DeĢarj
Kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11) ................................................................................................................ 130
Tablo 4.5.1. Arazinin Düzenlenmesi ve ĠnĢaat AĢamasında Meydana Gelecek Toz Emsiyon Değerleri .......... 142
Tablo 4.5.2. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı
(g/m3) ................................................................................................................................................................ 144
Tablo 4.5.3. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat)
............................................................................................................................................................................ 145
Tablo 4.5.4. PM 10 ve Çöken Toz Ġçin SKHKKY EK-2 Tablo 2.2 Emisyonları Ġçin Sınır Değerler ................ 146
Tablo 4.5.5. PM 10 için HKKDY‟de Belirtilen Sınır Değerler (µg/m3)............................................................ 146
Tablo 4.5.6. Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Kaynakları, Yıllık Üretilen Ürün
Miktarları, Kirletici Türleri ve Emisyon Faktörleri ............................................................................................. 147
Tablo 4.5.8. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Ekstruzyon) ................... 148
Tablo 4.5.9. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Otoklav) ........................ 149
Tablo 4.5.10. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Silindir) ....................... 149
Tablo 4.5.12. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Freze) .......................... 150
Tablo 4.5.13. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (KarıĢtırma) .................. 151
Tablo 4.5.14. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Merdane) ..................... 152
Tablo 4.5.15. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Toplam) ....................... 153
Tablo 4.5.16. OSB Kapsamında ĠĢletme AĢamasında Üretimden Kaynaklı OluĢacak Emisyon Miktarları....... 154
Tablo 4.5.17. OSB Alanı Ġçerisinde Her Bir ĠĢletmeden Kaynaklanacak Emisyon Miktarları .......................... 154
Tablo 4.6.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Araç Cinsleri ve Sayıları .......... 156
Tablo 4.6.2. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri . 157
Tablo 4.6.3. Faaliyet AĢamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri .................................. 160
vii
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.6.4. ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ...................................................................... 160
Tablo 4.6.5. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses
Basıncı Düzeyi .................................................................................................................................................... 160
Tablo 4.6.6. Atmosferik YutuĢ Hesabı ............................................................................................................... 162
Tablo 4.6.7. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi
............................................................................................................................................................................ 163
Tablo 4.6.8. Düzeltme Faktörleri ....................................................................................................................... 164
Tablo 4.6.9. DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi .............................................................................................. 165
Tablo 4.6.10. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4
Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi ....................................................................................... 167
Tablo 4.6.11. ĠĢletme AĢamasında Meydana Gelecek Gürültü Kaynakları, Sayıları ve Gürültü Değerleri ....... 168
Tablo 4.6.12. ĠĢletme AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi .............. 168
Tablo 4.6.13. Atmosferik YutuĢ Hesabı ............................................................................................................. 169
Tablo 4.6.14. ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi ................................. 170
Tablo 4.6.15. Düzeltme Faktörleri ..................................................................................................................... 171
Tablo 4.6.16. DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi ............................................................................................ 171
Tablo 4.6.17. ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında
Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi.................................................................................................................. 172
Tablo 4.28.1. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarını Kapsayan Ġzleme Planı .................................................. 191
viii
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġEKĠLLER LĠSTESĠ
Sayfa
ġekil 1.1.1. Sektörel Bazda Plastik Tüketimi ........................................................................................................ 14
ġekil 1.1.2. Yıllara Göre Plastik Sektör Üretimi ................................................................................................... 14
ġekil 1.1.3. Ġller Ġtibarıyla Plastik Mamul Üretimi (1000 Ton) ............................................................................ 15
ġekil 1.1.4. Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon Dolar) ............................................ 15
ġekil 1.1.5. Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġthalatı (1000 Ton) ................................................................. 16
ġekil 1.1.6. Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġhracatı (1000 Ton) ................................................................ 16
ġekil 1.1.7. Toplam ve KiĢi BaĢına Plastik Mamul Tüketimi ............................................................................... 16
ġekil 1.2.4.1. Plunger (Dalma Pistonlu) Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi ........................................................ 27
ġekil 1.2.4.2. Reciprotating (Ġleri-Geri ÇalıĢmalı) Vidalı Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi ............................. 27
ġekil 1.2.4.3. Enjeksiyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ................................................................................... 28
ġekil 1.2.4.4. Ekstrüzyon Yöntemi ve Elde Edilen Bazı Genel Ürünler ............................................................... 28
ġekil 1.2.4.5. Ekstrüzyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ................................................................................... 29
ġekil 1.2.4.6. ġiĢirme Kalıplama Yöntemi ............................................................................................................ 30
ġekil 1.2.4.7. ġiĢirme Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ....................................................................... 30
ġekil 1.2.4.8. Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi .............................................................................................. 31
ġekil 1.2.4.9. Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ........................................ 32
ġekil 1.2.4.10. Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Makinası Temsili Fotoğrafı ............................................... 33
ġekil 1.2.4.11. Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ...................................... 33
ġekil 1.2.4.12. Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi ve Temsili Makinası .................................. 34
ġekil 1.2.4.13. Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ....................................................... 34
ġekil 1.2.4.14. Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi .................................................................... 35
ġekil 1.2.4.15. Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ................................ 35
ġekil 1.2.4.16. Kauçuk Ürün Üretim ĠĢ Akım ġeması (EPA, 1995) ..................................................................... 38
ġekil 2.1.1. Yerbulduru Haritası ........................................................................................................................... 56
ġekil 2.1.2. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-01 ....................................................................................................... 57
ġekil 2.1.3. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-02 ....................................................................................................... 57
ġekil 2.1.4. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-03 ....................................................................................................... 58
ġekil 2.1.5. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-04 ....................................................................................................... 58
ġekil 2.6.1.1. Proje Alanına UlaĢımı Gösterir Uydu Görüntüsü ........................................................................... 61
ġekil 3.3.1.1. Ġnceleme Alanının 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (MTA) ....................................................... 65
ġekil 3.3.1.2. GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesit ( MTA,1998) ............................................................................ 66
ġekil 3.4.2.1. Kırklareli Ġli Deprem Bölgeleri Haritası ......................................................................................... 71
ġekil 3.7.1. Basınç Değerleri Grafiği .................................................................................................................... 74
ġekil 3.7.2. Sıcaklık Değerleri Grafiği .................................................................................................................. 75
ġekil 3.7.3. YağıĢ Değerleri Grafiği ..................................................................................................................... 76
ġekil 3.7.4. Nispi Nem Değerleri Grafiği ............................................................................................................. 77
ġekil 3.7.5. Sayılı Günler Değerleri Grafiği ......................................................................................................... 78
ġekil 3.7.6. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği....................................................................................... 78
ġekil 3.7.7. BuharlaĢma Değerleri Grafiği ............................................................................................................ 79
ġekil 3.7.8. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı ................................................................................ 80
ġekil 3.7.9. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları ................................................................... 81
ġekil 3.7.10. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları .......................................................................... 82
ġekil 3.7.11. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı ................................................................. 83
ġekil 3.7.12. Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği .......................................................................................................... 84
ġekil 3.7.13. Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı ................................................................................................. 85
ġekil 3.7.14. Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği ....................................................... 85
ġekil 3.9.1.2. Proje Alanını Gösterir Vejetasyon Haritası .................................................................................... 88
ġekil 3.9.1.3. Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-01 .............................................................. 89
ġekil 3.9.1.4. Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-02 .............................................................. 89
ġekil 3.10.1. Statülü Alanları Gösterir Harita ..................................................................................................... 109
ġekil 3.10.2. Avlakları Gösterir Harita ............................................................................................................... 110
ġekil 4.3.3.1. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢ Akım ġeması ................................................................. 128
ġekil 4.5.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Tozların Dağılım Grafiği
(g/m3) ................................................................................................................................................................ 145
ġekil 4.5.2. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat)
ix
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
............................................................................................................................................................................ 146
ġekil 4.5.3. Proje Alanına En yakın YerleĢim Yerleri Mesafeleri ve Hakim Rüzgar Yönü ............................... 155
ġekil 4.6.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi .......... 167
ġekil 4.6.2. ĠĢletme AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi .................................................. 172
ġekil 4.14.1.1.1. Bölge Karayolu Haritası .......................................................................................................... 177
ġekil 4.14.1.2.1. Bölge Yol Ağına Ait Veriler .................................................................................................... 177
ġekil 4.14.1.3. 2012 Yılı Ġl Yolları Trafik Hacim Haritası ................................................................................. 178
ġekil 4.26.1. Doğal Afet ve Kaza, Sabotaj ve Benzeri Durumlarda Uygulanacak Müdahale Planı ................... 189
x
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
EKLER LĠSTESĠ
Ek-1 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı
Ek-2 Yer Seçimi Raporu ve Onay Yazısı
Ek-3 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı
Ek-4 Vize Belediye BaĢkanlığı GörüĢ Yazısı ve Vize Belediye Meclis Kararı
Ek-5 Proje Alanına Ait Tapu Senetleri
Ek-6 1/25.000 Ölçekli Etki Alanı Haritası
Ek-7 Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü‟nden Temin Edilen ÇED Ġnceleme ve
Değerlendirme Formu
Ek-8 Aslan (Özel) Organize Sanayi Bölgesi Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı
Jeolojik Etüt Raporu
Ek-9 Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Raporu ve Ekleri
Ek-10 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası
Ek-11 1/50.000 Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita
Ek-12 Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu‟nda Kaydedilen Uzun Yıllara Ait Veriler
Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita
Ek-14 Pagder & Aslan Özel Plastik Ġhtisas OSB YerleĢim Planı
Ek-15 Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve ĠĢletme Birliği‟nden
(KIRK-KAB 1) Alınan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Kabul Yazısı
Ek-16 Tıbbi Atık Bertaraf Yazısı
Ek-17 Diri Fay Haritası
Ek-18 Proje Alanı ve Yakın Çevresini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı
Ek-19 Yol Yapımı Ġçin Alınan Orman Ġzni
Ek-20 433 No‟lu Parselin Kira SözleĢmesi
Ek-21 Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü GörüĢ Yazısı
Ek-22 Orman Kadastro Haritası
Ek-23 Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı
Ek-24 Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı
xi
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE AMACI
1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle
ĠliĢkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya Ġl Ölçeğinde
Önem ve Gerekliliği
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca
Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde 62 hektarlık alanda yer seçimi yapılan Organize Sanayi
Bölgesi‟nin (OSB) Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟ne dönüĢtürülmesi
planlanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi olarak 116 ha alan için yer seçimi talebinde bulunulmuĢ olup,
Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel
Müdürlüğü‟nün 08.01.2001 tarih ve 122-142 sayılı dağıtım yazısı ile Kırklareli Valiliği‟nde
20.02.2001 tarihinde Yer Seçimi Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Yer Seçimi Komisyonu
tarafından yapılan incelemeler sonucunda 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder & Aslan
Organize Sanayi Bölgesi‟ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3 nolu
alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düĢünülmüĢ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha‟lık alan
OSB alanı olarak uygun görülmüĢtür (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu).
OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder
& Aslan Organize Sanayi Bölgesi arasında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır (Bkz. Ek-20). Sonuç
olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıĢ olup, gerekli baĢvuru Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‟ne Pagder & Aslan Organize Sanayi
Bölgesi tarafından yapılacaktır.
ĠĢ bu rapor, 433 numaralı parselin dahil edilmesi sonucu toplamda 66,98 ha alan için
hazırlanmıĢ ve çevresel etkileri değerlendirilmiĢtir.
Söz konusu proje, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Mülga ÇED Yönetmeliği Ek–I
listesi 36. Maddesi “Ġhtisas Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II Listelerinde Yer Alan Faaliyetler)
kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği Ek–I
listesi 35. Maddesi “Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II‟de Yer Alan Projeler)
kapsamında yer almaktadır.
Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı Ģemsiye altında
toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), 300‟ü aĢkın
üyesi ile Türkiye Plastik ve Plastik ĠĢleme Makineleri sektörünün en etkin sivil toplum
örgütlerinden biridir. Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleĢtirilmesi
planlanan proje ile Türkiye‟de ilk Özel Plastik Ġhtisas OSB alanı olacaktır.
Proje alanı, Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü ile DıĢbudak Mevkii‟nde olup,
Vize-ÇavuĢköy yol ayrımına 9 km, Doğanca Köyü‟ne 1,9 km uzaklıktadır. Faaliyet alanını
gösteren 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1‟de verilmiĢtir.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı içerinde plastik ve kauçuk
sektöründe faaliyet gösteren tesisler (plastik mamul üretimi, kauçuk mamul üretimi, özellikli
hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik sektöründe kullanılmak
üzere seri makine üretimi) yer alacaktır.
12
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Organize sanayi bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak,
çarpık sanayileĢme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleĢmeyi yönlendirmek, kaynakları
rasyonel kullanmak, bilgi ve biliĢim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir
plan dâhilinde yerleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiĢ arazi
parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları
ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliĢtirme bölgeleri ile
donatılıp planlı bir Ģekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle
oluĢturulan ve belirli Kanun hükümlerine göre iĢletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak
tanımlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin, kuruluĢ ve iĢleyiĢ sürecinde düzenin
sağlanması ve yasal bir statüye kavuĢturulmaları için 4562 sayılı OSB kanunu, 15.04.2000
tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.







Sanayinin disipline edilmesi,
ġehrin planlı geliĢmesine katkıda bulunulması,
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teĢvik eden sanayicilerin bir arada ve
bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artıĢının
sağlanması,
Sanayinin az geliĢmiĢ bölgelerde yaygınlaĢtırılması,
Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,
MüĢterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması,
OSB‟lerin kuruluĢunda temel hedef olarak belirlenmiĢtir.
Dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam,
kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya çıkması hızla plastik tüketimini artırmıĢtır.
GeçmiĢi ancak 1960‟lara uzanan Türk plastik endüstrisi oldukça gençtir ve en hızlı büyüyen
pazarlardan biri olarak dikkat çekmektedir. 2004 yılında imalat sanayi % 10,4, toplam sanayi
% 9,8 büyürken, plastik sanayi % 12,7 büyüme kaydetmiĢtir.
Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri özellikle yurt içi
tüketimine bağlı olarak çok farklılık gösterirken, teknoloji kullanımındaki artıĢa paralel olarak
ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2011
yılı itibariyle Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000
civarında firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların % 99‟ u KOBĠ düzeyindedir.
Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1.000 firma içine giren büyük firmaların toplam
üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBĠ firmalarının payları artıĢ göstermektedir.
Firmaların % 63‟ü plastik mamul üreticisi olup, bunu % 16 ile makine ve ekipman ve %
12 ile hammadde ve yardımcı madde üreticileri takip etmektedir. Plastik sektöründeki
14.000‟e yakın firmanın % 66‟sı Marmara Bölgesi‟nde faaliyet göstermektedir. Bunu % 14 ile
Ġç Anadolu ve % 10 ile Ege bölgesi takip etmektedir. Plastik sektöründe 2011 yılı itibariyle
186 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcut olup, bu firmaların toplam sermayelerinin
yaklaĢık % 70‟i yabancı sermayedir. Yabancı sermayenin ülke dağılımında % 18,3 ile
Almanya, % 9,7 ile Fransa , % 8,1 ile Hollanda ve % 7,5 ile Ġtalya baĢı çekmektedir.
Türk plastik sektörü 2011 yılında 6,7 milyon ton ve 28 milyar dolarlık üretim değeri ile
ekonomiye 11 milyar dolar katma değer sağlamıĢ ve AB‟de üretim olarak Almanya ve
13
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ġtalya‟dan sonra üçüncü sıraya yerleĢmiĢtir. 2011 itibariyle yaklaĢık 250.000 kiĢilik istihdam
sağlayan plastik sektöründe kiĢi baĢına 70 kg olan plastik tüketimi, dünya ortalamasının iki
katı, geliĢmiĢ batı ülkelerinin ise yarısı ölçüsündedir. Bu durum Türkiyede potansiyel plastik
talebinin çok büyük olduğunu göstermektedir.
Türkiye‟de plastik tüketimini yönlendiren baĢlıca sektörler, dünyada da olduğu gibi
ambalaj ve inĢaat malzemeleri sektörleridir.
Türkiye‟de 2011 yılı itibariyle toplam plastik tüketiminin % 40‟ı ambalaj, % 22‟si
inĢaat, % 10‟u elektrik ve elektronik, % 6‟sı tarım, % 4‟ü tekstil, % 4‟ü otomotiv
sektörlerince gerçekleĢtirilmektedir. Diğer sektörlerin toplam payı % 19 düzeyindedir.
Kaynak: Plastik Sanayicileri Fed. (PLASFED) 2012 Türk Plastik Sektörü 10. Kalkınma Planı Hazırlık Raporu
ġekil 1.1.1. Sektörel Bazda Plastik Tüketimi
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.2. Yıllara Göre Plastik Sektör Üretimi
14
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.3. Ġller Ġtibarıyla Plastik Mamul Üretimi (1000 Ton)
Plastik sektörü, iĢleme kapasitesindeki artıĢa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine
ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine
teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolara çıkmıĢ ve 2012 yılının ilk 6 ayında 397
milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.4. Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon Dolar)
Türkiye‟nin toplam plastik ithalatı içinde plastik mamul ithalatı hem miktar hem de
değer bazında küçük bir yer tutmaktadır. Sektörün dıĢ ticaret açığı da plastik hammaddede
yaĢanılan ithal bağımlılığından kaynaklanmaktadır.
15
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.5. Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġthalatı (1000 Ton)
Türkiye‟nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında
büyük kısmını mamul ihracatı oluĢturmaktadır.
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.6. Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġhracatı (1000 Ton)
Türkiye‟de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kiĢi baĢına plastik mamul tüketimi
2007 yılında 58 kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 kg‟a gerilemiĢtir. 2009 yılından
itibaren kiĢi baĢına plastik mamul tüketimi artmaktadır. Bu düzeydeki kiĢi baĢına tüketim
seviyesi, geliĢmiĢ batı toplumlarının % 60‟I düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum
noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye‟de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin
çok büyük olduğunu göstermektedir.
Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay)
ġekil 1.1.7. Toplam ve KiĢi BaĢına Plastik Mamul Tüketimi
16
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Plastik sektörünün büyüklüğü ve geliĢme ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda
ihtisas organize sanayi bölgesi oluĢturulması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.
1.2. Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi
1.2.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplam Alanı, Kapalı Alanı,
Açık Alanı (m2 olarak)
Proje kapsamında Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde
kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin toplam alanı 669.800
m2 (66,98 ha) olup, 12.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 4 ek fıkra; “Ortak yerlerden
sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeĢil
alanlar bölge büyüklüğünün % 8‟inden az olamaz.” hükmü gereği % 8‟e denk gelen 53.584
m2 (5,3584 ha) alanda zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve
aktif yeĢil alanlar olacaktır.
22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 70, (5) bendi “OSB‟lerde, sanayi
parsellerinde yapılaĢma koĢulları, Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0.55; Emsal: Kat Alanı
Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak
belirlenir.” hükmü gereğince planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi
431.351,20 m2 kapalı alan ve 238.448,80 m2 açık alandan oluĢacaktır.
1.2.2. Proje Kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Yer
Alan Faaliyetlerin Adedi (imalatçı, tedarikçi ve diğerleri) Faaliyet Konuları, Faaliyet
Üniteleri DıĢındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler (idari ve sosyal binalar, tır
parkı, teknik eğitim alanı, show room, fuar alanı vb.)
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 66,98 ha alan üzerinde planlanmıĢtır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde plastik ve plastiğin alt
sektörlerine ait iĢletmelere 5.000 m2, 10.000 m2, 15.000 m2 ve 20.000 m2 büyüklüklerinde
toplam 64 parselin tahsis edilmesi planlanmaktadır. Her bir parselde bir iĢletme yer alacak
olup, toplamda 64 iĢletmenin yanı sıra, tır parkı, arıtma tesisi, idari ve sosyal binalar yer
alacaktır. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Show Room ve Fuar Alanı
planlanmamaktadır. Önerilen Pagder & Aslan Özel Plastik Ġhtisas OSB YerleĢim Planı Ek14‟te verilmiĢtir.
1.2.3. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammaddeler, Yardımcı Maddeler,
Kimyasallar, Boya, Solvent, Yağ vb. Maddeler Ġle Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi
Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kullanım Miktarları,
Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Depolama Yöntemi, Depolama Kapasitesi ve
Özellikleri
Proje kapsamında kurulması planlanan OSB içerisinde plastik mamul üretimi, kauçuk
mamul üretimi, özellikli hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik
sektöründe kullanılmak üzere seri makine üretimi gerçekleĢtiren iĢletmeler yer alacak olup,
17
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
üretilecek ürünlerde benzer hammaddeler ve yardımcı maddeler kullanılacaktır. Söz konusu
proje ile yaklaĢık 300.000 ton/yıl plastik ürün, 200.000 ton/yıl kauçuk ürün üretimi
planlanmaktadır.
Proje kapsamında kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler ve kullanım alanları
Tablo 1.2.3.1‟de verilmiĢtir. Plastik ve kauçuk ürünleri oldukça çeĢitlilik arz etmekle birlikte
kullanılacak hammadde ve yardımcı madde miktarlarıda değiĢkenlik göstermektedir. Bu
nedenle kullanılacak hammadde ve yardımcı miktarları net olarak verilemekle birlikte
toplamda yılda 500.000 ton hammadde ve yardımcı madde kullanılması planlanmaktadır.
Tablo 1.2.3.1. Plastik ve Kauçuk Hammaddeler
PLASTĠK HAMMADDELER
Miktarları (ton/yıl)
Etilen Polimerleri (Ġlk ġekillerde)
Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (Ġlk ġekillerde)
Stiren Polimerleri (Ġlk ġekillerde)
Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (Ġlk ġekilde)
Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (Ġlk ġekillerde)
Akrilik Polimerleri (Ġlk ġekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler , Epoksit-Alkid Reçineler vb. (Ġlk ġekilde)
Poliamidler (Ġlk ġekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (Ġlk ġekilde)
Silikonlar (Ġlk ġekillerde)
Petrol Reçineleri, Kumaron, Ġnden/Kumaron- Ġnden Reçine, Politerpenler
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (Ġlk ġekilde)
Tabii Polimerler, DeğiĢtirilmiĢ Tabii Polimerler, Türevleri (Ġlk ġekilde)
Polimer Esaslı Ġyon DeğiĢtiriciler (Ġlk ġekilde)
500.000
ton/yıl
Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar
YARDIMCI MADDELER
PlastikleĢtiriciler
PekiĢtirici ve Dayanım Artırıcılar
Renklendiriciler
Yağlayıcılar (Lubrikantlar)
Dioktil ftalat, dibutil ftalat, diizooktil
Asbest lifi, cam lifi, seramik lifi ve mika
parçacıkları, Kalsiyum ve baryum karbonatlar,
talk, kaolen, Metal ve grafit tozları
•Beyaz renk için; titan dioksit, baryum sülfat,
çinko oksit,
•GümüĢ rengi için; ince alüminyum tozu,
•Sarı renk için; titan sarısı, krom sarısı,
kadmiyum sarısı,
• Mavi renk için; krom yeĢili,
•Kırmızı renk için; kadmiyum kırmızısı, demir
2 oksit,
• Siyah renk için; karbon siyahı,
•Parıltılı görünüm elde etmek için; mika,
kurĢun karbonat
• Ġç yağlayıcılar; örn. metalik sabunlar,
poliglikoller ve sentetik vakslar vb.
• DıĢ yağlayıcılar; örn. baryum, kalsiyum vb.
18
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Antistatikler
UV Stabilizatörleri
Antioksidantlar
Köpürtücüler
Isı Stabilizatörleri
Yanma Dayanımını Artırıcılar
Gliserin esterler
Aril esterler, tetrametilpiperidin, benzoik asit
esterleri
Fenoller, aromatik aminler ve tuzları, amin,
keton vb.
Pentan, toluen, trikloretilen ve azo
karbonamid vb.
Polivinil klorür (PVC) için; kurĢun stearat,
baryum stearat ya da çinko stearat
Klorlu parafinler, trifenil fosfat
KAUÇUK HAMMADDELER
Prevulkanize EdilmiĢ Tabii Kauçuk Lateksi
Tabii Kauçuk; Füme Yapraklar (RSS)
Teknik Yönden BelirlenmiĢ Tabii Kauçuk (TSNR)
Krep Kauçuk
Tabii Kauçuk; Diğer ġekillerde
Balata, Güta-Perka; Guayül, Çıkıl vb. Tabii Sakızlar
Stiren; Budatien Kauçuktan (SBR) Lateks
KarboksilenmiĢ Stiren; Budatien Kauçuktan (XSBR) Lateks
Sentetik/Suni Kauçuk; Diğer, Lateks ġeklinde
Emilsiyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR)
SBS Termokauçuk Elostomerler (Granül, Parça, Toz Halinde)
Solisyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR)
Solisyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR) (Balya
Halinde) Diğer Hallerde
Diğer ġekillerde (Balya Halinde)
Butadien Kauçuk (BR)
Ġzobüten-Ġzopren (Butil) Kauçuk
Kloropren (Klor Bütadien) Kauçuk (CR) Lateks
Akrilonitrit; Butadien Kauçuk (NBR) Lateks ġeklinde
Ġzopren Kauçuk (IR)
Etilen; Propilen; Konjuge OlmamıĢ Dien Kauçuk (Epdm)
Tabii Ve Sentetik Kauçuk KarıĢımları
Rejenere Kauçuk
Kauçuktan Döküntü ve Kırpıntılar, Artıklar
Kauçuktan Toz ve Granüller
Karbon Karası veya Silika Ġle KarıĢtırılmıĢ Kauçuk
Çözeltiler; Dispersiyonlar Halinde KarıĢtırılmıĢ Kauçuk
KarıĢtırılmıĢ Kauçuktan (Vulkanize EdilmemiĢ) Levha, Tabaka ve ġeritler
Vulkanizasyona Hazır KarıĢımlar Halinde Tabii/Sentetik Kauçuktan Granüller
Vulkanize EdilmemiĢ Kauçuktan Profiller
19
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kullanım Alanlarına Göre Plastikler ve Kauçuklar
Akrilonitril Butadien Stiren (ABS)
• Özelliği: Darbe dayanımı çok yüksek, katı, iĢlenmesi kolay, metal ve tahtaya
alternatif, askeri ve sivil amaçlarla fazla miktarda kullanılan bir plastik türüdür.
• Kullanıldığı Yerler: Televizyon kabini, anahtar kutuları, far, ayna oyuncak, telefon
gövdeleri, çanta ve bavul, askeri amaçlı tüfek dipçikleri ve bina inĢaat malzemesi yapımında
kullanılır.
Akrilik Polimerler (Polimetilmetakrilat)
• Özelliği: Havada aĢınmaya karĢı yüksek dirençli, kolay kolay renk yitirmeyen, ıĢığı
çok iyi ileten, iyi ısı özelliklerine sahip reçinelerdir.
• ÇeĢitleri: Polimetil Metakrilat (PMMA), Akrilik Elyaf, Siyanoakrilatlar, Poliakrilamid
• Kullanıldığı Yerler: Lens, gözlük ve bazı optik cihazlar ile reklam, ıĢıklı pano ve jet
uçaklarında kabin camı olarak kullanılmaktadırlar.
Fluorokarbon Plastikleri
• Özelliği: Kimyasal dirençleri yüksek, elektriksel yalıtkanlıkları ve yüksek sıcaklıklara
dirençleri çok fazla olan plastiklerdir.
• ÇeĢitleri: Politetraflour (PTFE, Teflon), Fluorine Etilen Propilen (FEP), Perfluor
Alkoksi (PFA), Polikloro Trifluor Etilen (PCTFE), Etilen Kloro Trifluor Etilen (ECTFE),
Etilen Tetrafluor Etilen (ETFE),
Poliviniliden Fluorid (PVDF) ve Polivinil Fluorid‟tir. En yaygın kullanılanı Teflondur.
• Kullanıldığı Yerler: Yağsız tava ve ütü altlıklarında, yüksek voltaj ve frekansta çalıĢan
elektrikli alet imalinde kullanılmaktadır.
Furan Plastikleri
• Özelliği: Furan halkasını bulunduran kimyasalların furfural veya furfuril alkol ile
verdiği yoğuĢma sonucu oluĢan asit ve bazlara son derece dayanıklı olan çelik üzerine çok iyi
yapıĢan plastiklerdir.
• Kullanıldığı Yerler: Kimyasal malzeme kaplarının kaplanmasında, cam elyafı ile
karıĢtırılarak yer altındaki su ve gaz borularının yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Poliamid (NYLON, PA)
• Özelliği: Yüksek dayanım, iyi elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip, hafif ve birçok
türleri olan termoplast bir üründür.
20
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
• ÇeĢitleri: Nylonlar içerdiği karbon sayısına göre adlandırılır. Nylon 6, Nylon 6.6,
Nylon 6.10 ve Nylon 8‟dir.
• Kullanıldığı Yerler: DiĢli ve yatak yapımında, elektrik tellerinin yalıtılmasında,
elektrikli battaniyelerde, kumaĢ, elbise, çorap ve örme iĢleri ile darbeye dirençli metal
mobilyaların kaplanmasında, gıda endüstrisinde ve hastane araç ve gereçleri yapımında
kullanılmaktadır.
Poliasetal
• Özelliği: Fiziksel, kimyasal, mekanik ve birçok özelliği itibariyle mükemmel bir
malzemedir. Polioksi metilen de denir. Boyut kararlılığı ve düĢük fiyatı dolayısıyla tercih
edilen bir üründür.
• Kullanıldığı Yerler: Hassas parça yapımında (ölçü aletleri, saat, pompa aksamı, telefon
parçaları, otomobil göstergeleri vb.), kam, diĢli, kalem, anahtar, valf, pencere çerçeveleri ve
plastik çakmak gibi parçaların yapımında kullanılır.
Polibutilen (PB)
• Özelliği: Asitlere, bazlara, çözücülere, parafinik veya naftenik yağlara, deterjanlara ve
çeĢitli kimyasallara dirençli ve mekanik özellikleri yüksek sıcaklıklarda iyi olan bir plastiktir.
• Kullanıldığı Yerler: Film ve boru imalinde, ağır hizmet taĢıma konteynerlerinde,
özellikle sızdırmaz amaçlı filmler için büyük oranda sarf edilmektedir.
Poliesterler
• Özelliği: DüĢük molekül ağırlığına sahip, sert ve ısıya dayanıklı, hava Ģartlarından
etkilenmeyen ve çeĢitli kimyasallara karĢı dayanıklı plastik çeĢitidir.
• ÇeĢitleri: Katı ve sıvı tipte alkid, aromatik; termoset ve termoplast.
• Kullanıldığı Yerler: KurĢun geçirmez yeleklerde, deniz motoru ve tekne gövdelerinde,
kimyasal sıvı ileten borularda, su depolarında ve mobilya yapımında kullanılmaktadır.
Polietilen (PE)
• Özelliği: Etilen polimerizasyonuyla elde edilen tokluğu yüksek, elektriksel yalıtkanlığı
iyi, sürtünme direnci düĢük, asit-baz ve kimyasal maddelere çok dayanıklı bir plastik
çeĢididir.
• ÇeĢitleri: Yoğunluklarına göre alçak, orta ve yüksek olarak çeĢitlendirilirler.
Günümüzde en fazla tüketilen plastik çeĢididir.
• Kullanıldığı Yerler: Kırılmaz tüp ve ĢiĢeler, buzdolabı parçaları, kimyasal madde
taĢıyan tank ve depolarda, bidon, torba ve mutfak eĢyası yapımında kullanılır.
21
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Polifenilen Sülfid (PPS)
• Özelliği: Gerek kimyasal bakımdan, gerekse yüksek sıcaklık ve alev direnci
bakımından çok iyi özelliklere sahip olan kararlı bir plastiktir. Buda imalat sırasında defalarca
kullanılmasını sağlar.
• Kullanıldığı Yerler: Mikrodalga besin fırınları, kimya proses cihazları(vana, pompa,
santrifüj) aĢırı korozif ortamlar için parçalar, kiĢisel eĢyalar yapılmaktadır.
Poliimid (PI)
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Isısal özellikleri yanında mekanik özellikleri de yüksek olan
poliimidler termoplast, termoset, alaĢım ve sıvı halde bulunan pahalı bir plastik grubudur.
• Kullanıldığı Yerler: Uzay-havacılık (jet motoru), otomotiv, askeri (füze kablo
yalıtımı), elektronik (fotokopi, bilgisayar parçası) ve çevre koruma; termal ve elektriksel
yalıtma malzemeleri ve yanmaz kumaĢlarda kullanılır.
Polikarbonat (PC)
• Özelliği: Hava ve ultraviyole ıĢınlarına dayanıklı, aleve dirençli olan iyi bir tokluğa ve
saydamlığa sahip, mekanik ve elektriksel özellikleri yüksek, amorf yapıda bir plastiktir.
• Kullanıldığı Yerler: Sokak ve trafik lamba armatürleri, güneĢ kollektörü camları,
elektronik parçalar, büro ve iĢ makineleri gövdeleri yapımında, su damacanalarında ve gıda
ambalajlarında kullanılır.
Polipropilen (PP)
• Özelliği: Boya tutma yeteneği olan yoğunluğu düĢük, ağaç ve metal gibi malzemeler
yerine kullanılabilen, lif haline de getirilebilen ucuz ve kaliteli bir mühendislik plastiğidir.
• Kullanıldığı Yerler: Akümülatör gövdesinde, beyaz eĢya parçalarında, otomotiv
sektöründe, sağlık hizmetlerinde, kablo, halat, boru, masa, sandalye gibi hacimli eĢya
yapımında ve köpük malzeme yapımında kullanılmaktadır.
Polistiren (PS)
• Özelliği: ĠĢlenebilme kolaylığı ve iyi renklenme yeteneğine sahip, ısı kararlılığı olan
optik özelliği iyi derecede olan elektrik yalıtması çok iyi olan bir polimerdir.
• Kullanıldığı Yerler: Ev eĢyası parçaları, telefon, oto, bilgisayar, elektrik ve elektronik
sanayi için gerekli parçalarla, gıda, tekstil, oyuncak ve çok çeĢitli makine aksamı yapımında
kullanılmaktadır.
Polistiren Plastik Köpük (EPS)
• Özelliği ve Kullanıldığı Yerler: Korozyona uğrama, küflenme, çürüme gibi
istenmeyen özellikleri olmadığından dolayı ambalajlama ve ısı yalıtımında kullanılmaktadır.
22
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Stiren Akrilonitril (SAN)
• Özelliği: Mekanik özellikleri yüksek olan, açık havadan az etkilenen, nebati yağlara,
gıda maddelerine, deterjanlara dayanıklı, berrak ve ucuz bir plastiktir.
• Kullanıldığı Yerler: Kaset kutuları, kırtasiye eĢyası(cetvel, tükenmez kalem), gıda
maddeleri için soğutucu kabinler, ucuz plastik eĢya üretiminde, vantilatör pervanesi ve
otomobil sinyal lambaları yapımında kullanılmaktadır.
Polivinil Klorid (PVC)
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Rijit esnek, opak ve saydam türleri vardır. Fiziksel dayanımı ve
elektriksel yalıtma özelliği iyidir. Üretim kolaylığı vardır. Çevre koĢullarına dirençli ayrıca
ucuz bir plastiktir.
• Kullanıldığı Yerler: Elektrik tellerinin yalıtımında, boru yapımında, su hortumlarında,
yer döĢemeciliğinde, oyuncak, koltuk ve yatak süngeri, gıda ambalajlarında, iplik, pencere
çerçeveleri, kapılar ve büyük çaplı su boruları yapımında kullanılmaktadır.
Sülfon Polimeri (SU)
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Rijit, saydam, sürtünme dayanımı düĢük, yüksek sıcaklığa ve bu
sıcaklıktaki hava ve suyun etkilerine direnç gösteren plastiklerdir. Polieter Sülfon (PESU),
Polisülfon (PSU) ve Poliaril Sülfon (PPSU) olmak üzere 3 çeĢittir.
• Kullanıldığı Yerler: Tıbbi araç ve gereç, gıda üretim donanımı, TV elemanları,
korozyona dayanıklı borular, pompalar, kamera ve saat gövdeleri ile uzay ve havacılık
sanayinde kullanılmaktadırlar.
Epoksi Reçineleri (EP)
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Elektrik, ısı, ve kimyasal dirençleriyle mekanik özellikleri çok
iyidir. Sert, rijit ve kırılgandırlar. Ġyi yapıĢma özelliği vardır. Kalıplama ve dökme reçineleri
olan çeĢitleri vardır.
• Kullanıldığı Yerler: Elektrik parçaları, takım sapları; mermi kovanları ve metal
levhaların kaplanması; katmanlı levha, boru ve parça üretimi; uçak konstrüksiyon
parçalarının, kaynak veya perçin yerine kullanılmasında ve yapıĢtırıcı malzemesi olarak
kullanılmaktadır.
Fenolik Plastikler
• Özelliği: Ucuz, elektriksel özellikleri iyi, termik dirençleri yüksek, aleve dayanıklı, su
ve kimyasal maddelere mukavemetli plastiklerdir. Piyasada Bakalit ve Resinox adları altında
bulunmaktadır.
• Kullanıldığı Yerler: Elektrik kumanda tablolarında, elektrik süpürgesi parçaları,
elektrik-elektronik alanlarında, yapıĢtırıcı olarak metallerde kullanılmaktadır.
23
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Amino Reçineleri
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Renksiz ve berrak, ısı dirençleri yüksek, çözücü ve yağlara karĢı
dirençli, sert plastiklerdir. Üre Formaldehit ve Melamin Formaldehit reçineleri bilinen
çeĢitleridir.
• Kullanıldığı Yerler: Kozmetik ambalaj kapları, elektrik malzemelerinde, kaliteli
mutfak malzemelerinde ve tekstil endüstrisinde elyaf pekiĢtirilmesinde, su geçirmezlik ve
yanmazlığı artırıcı eleman olarak kullanılmaktadır.
Poliüretanlar (PUR)
• Özelliği: Poliisosiyanatın polieter ya da poliester reçineleriyle reaksiyonu sonucu sıvı
halde ve köpük halinde oluĢan hidrolize dirençli, ucuz, kolay iĢlenebilir, mekanik dayanımları
yüksek plastiklerdir.
• Kullanıldığı Yerler: Otomobil koltukları, ev kanepe ve koltuklarında, gürültü
söndürücü eleman olarak inĢaatlarda, buzdolabında, çatı yalıtımında ve dekorasyon
malzemelerinde kullanılmaktadır.
Silikon Plastikleri (SI)
• Özelliği: Süt beyazı renginde, su ve yapıĢtırıcı maddeyi kabul etmeyen; her imalata
göre: Sert ve katı olanından yumuĢak ve elastikiyeti olanına kadar çeĢidi olan yağlara karĢı
dayanıklı, asitlere, eriyiklere ve çözücülere dayanıksız plastiklerdir.
• Kullanıldığı Yerler: Yüksek sıcaklığa dayanıklı boya ve mürekkeplerde, uçak
endüstrisinde motor kablolarında, lak yapımında, su geçirmez boyalarda ve bazı yapay organ
yapımında kullanılmaktadır.
Selüloz Plastikleri
• Özelliği ve ÇeĢitleri: Ham selülozun bazı kimyasal iĢlemleriyle elde edilen ürünlerdir.
Hammadde olarak odun ve pamuk kullanılır. Selüloz (Nitrat, Asetat, Triasetat, Aseto Butirat,
Aseto Propiyonat) Etil selüloz ve Selüloz Eterleri çeĢitleridir.
• Kullanıldığı Yerler: Tarak, gözlük çerçeveleri, dürbün, bilardo topu, sigara
endüstrisinde filtre yapımında, grafik sanatlarda; lak ve boya yapımında kullanılmaktadır.
Tabii Kauçuk (RSS-NR)
ÇeĢitli asit, baz, alkol, soğuk ve sıcak suya dirençli olan bu hammadde, yeksek esneklik
ve mekanik özellik gerektiren yerlerde kullanılır. ÇalıĢabileceği sıcaklık değeri ise – 60 C +
90 C derece arasındadır.
Etilen Propilen Kauçuk (EPDM)
DıĢ etkenlere, ozona, tuzlu suya, su buharına, hava koĢullarına, sıcak ve soğuk suya
dayanıklılığı oldukça iyi olan bu hammaddenin çalıĢabileceği sıcaklık değeri ise
24
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
- 45 C + 150 C derece arasındadır.
Silikon Kauçuk (MUQ)
Yırtılmaya karĢı direnci zayıf olan bu malzemenin oksijen ve ozonun etkilerine karĢı
direnci oldukça yüksektir. ÇalıĢabileceği sıcaklık değeri – 60 C + 200 C derece arasında
olurken, aralıklarla + 250 C dereceye kadar dayanabilir.
Neopren Kauçuk (KA)
Atmosfer Ģartlarına, sıvı ve gaz halindeki petrol ürünlerine, ozona, suya ve tuzlu suya
dayanıklı olan bu malzemenin yanması oldukça zor olduğu gibi - 20 C + 120 C derece
sıcaklık arasında çalıĢabilmektedir.
Nitril Kauçuk (NBR)
Mazot, benzin, çeĢitli sanayi ve gres yağlarına karĢı dayanıklı genel amaçlı malzemedir.
Keçe imalatında tercih edilen malzeme çeĢidi Nitril kauçuk malzemesidir. ÇalıĢabileceği
sıcaklık değeri – 40 C + 110 C derece arasında olurken aralıklarla + 120 C dereceye kadar
dayanabilir.
Viton Fluoroelostomer (FKM)
Madeni yağlara, çeĢitli organik solventlere, greslere ve katkı maddeli olanlara, uçak,
motor yağlarına ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir hammaddedir. – 30 C + 250 C derece
arasındaki sıcaklıkta çalıĢabilmektedir.
Üretim çalıĢmalarında kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler yurt içi ve yurt
dıĢı piyasadan karayolu ile temin edilecek olup, kullanım miktarları 64 iĢletmenin yapacağı
üretim çalıĢmalarına göre farklılık gösterecektir. Hammadde ve yardımcı maddelerin
depolanması esnasında tüm güvenlik önlemleri alınacak olup, serin ve kuru, güneĢ ıĢığı
görmeyen kapalı ortamlarda, onaylı ambalajlarda, uygun depo koĢullarında, sadece
görevlilerin girebileceği depo alanlarında depolanacaktır. Proje kapsamında kurulması
planlanan Özel Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde LPG, akaryakıt gibi parlayıcı,
patlayıcı maddeler bulundurulmayacaktır.
1.2.4. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses
Akım ġemaları, Uyulacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Üretim Sektörleri,
Kapasiteleri (Üretim Akım ġemalarının detaylı olarak hazırlanarak üzerinde üretimde
yer alacak tüm girdi ve çıktıların ve kirletici kaynaklarının gösterilmesi gerekmektedir)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında yer alacak 64
iĢletmenin gerçekleĢtireceği üretim çalıĢmalarında kullanılan üretim yöntemleri aĢağıda alt
baĢlıklar halinde verilmiĢtir.
1-Enjeksiyon Yöntemi
2-Ekstrüzyon Yöntemi
-Film Çekme
-Profil Çekme
25
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3-ġiĢirme Kalıplama Yöntemi
4-Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi.
5-Dödürmeli (Rotasyonel)Kalıplama Yöntemi
6-Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi
7-Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi
8-Vulkanizasyon Yöntemi (Kauçuk Ürün Üretimi)
1-Enjeksiyon Yöntemi
Enjeksiyon kalıplama tekniği, termoplastik malzemelerin Ģekillendirilmesinde
kullanılan en önemli prosestir; bazı modifikasyonlarla termoset plastikler de
iĢlenebilmektedir. Plastik malzeme, yüksek basınçla bir kalıp içine enjekte edilir; kalıp, elde
edilmek istenen Ģeklin negatifidir (tersi). Bu yöntemle kalıplanan malzemeler arasında PS,
ABS, naylon, PP ve PVC sayılabilir.
Enjeksiyon kalıplama sistemleri Plunger (dalma pistonlu) tip ve Reciprotating (ileri-geri
çalıĢmalı) vidalı tip olmak üzere genelde 2 çeĢit enjeksiyon kalıplama sistemi uygulanır.
Basit olarak incelendiğinde bir plastik enjeksiyon parçasının imalat süreci Ģu
aĢamalardan oluĢur:
a) Kapama
Bir enjeksiyon makinesi üç ana parçadan oluĢur: kapama ünitesi (mengene), enjeksiyon
ünitesi ve kalıp. Kapama ünitesi, enjeksiyon ve soğutma esnasında kalıbı basınç altında tutan
ünitedir. Daha basit olarak enjeksiyon kalıbının iki tarafını (diĢi ve erkek) birleĢtiren ünitedir.
b) Enjeksiyon
Enjeksiyon aĢaması esnasında, granül halindeki plastik malzeme enjeksiyon ünitesi
üzerindeki hazneye dökülür. Oradan rezistanslı ısıtıcılar ile ısıtılan silindir içine, elektrik
motoru ile kumanda edilen bir vida vasıtası ile alınır. Vida sıkıĢtırma iĢlemi yaparak sıcaklık
ve basınç altında eriyik hale gelen plastik malzemeyi silindirin sonuna kadar ilerletir. Vidanın
önüne kalıbı doldurmak için yeterince malzeme alındığında enjeksiyon iĢlemi baĢlar. ErimiĢ
plastik, makinenin ucundaki bir meme vasıtası ile kalıbın içine gönderilir. Bu iĢlem
esnasındaki basınç ve hız hidrolik motor ile kontrol edilir.
c) Ütüleme
Parçanın istenen ölçülerde olması ve görünümünde çeĢitli hatalar (çöküntü, yamulma,
eğilme, vs.) olmaması için bu iĢlem uygulanır. Bu aĢamada kalıp içine enjekte edilmiĢ olan
plastik eriyiğin, basınç uygulanarak kalıp boĢluğunu iyice doldurması sağlanır. Plastik, kalıp
içinde katı hale gelinceye kadar iĢlem devam eder. Kullanılan hammaddenin özelliğine, parça
ebatlarına ve ağırlığına bağlı olarak iĢlemin süresi değiĢkenlik gösterir.
d) Soğutma
Enjekte edilen eriyik hammaddenin, kalıbın içinde sertleĢmesine neden olur. Kalıp
içinde sertleĢen plastik aksesuar kalıptan çıkarılarak endüstrinin hemen her alanında
26
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
kullanılabilir. Kalıbın soğutulması genellikle kalıp içindeki su kanalları vasıtasıyla yapılır.
e) Kalıp Açma
Kapama ünitesi kalıbın iki tarafı ayrılacak Ģekilde açılır.
f) Çıkarma
Kalıp tipine göre maçalar veya iticiler vasıtası ile bitmiĢ parça kalıptan çıkarılır.
ġekil 1.2.4.1. Plunger (Dalma Pistonlu) Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi
ġekil 1.2.4.2. Reciprotating (Ġleri-Geri ÇalıĢmalı) Vidalı Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi
Enjeksiyon Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.3‟te verilmiĢtir.
27
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 1.2.4.3. Enjeksiyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
2-Ekstrüzyon Yöntemi
Granüler veya toz plastiklerden ĢekillendirilmiĢ nesneler üretilmesi için çok çeĢitli
metotlar geliĢtirilmiĢtir. Termoplastiklerin Ģekillendirmesinde genellikle bir ekstruder
kullanılır; plastik tüpler, borular, çubuklar, levha ve filmler üretilir.
Ekstruder çeĢitli bölümleri olan bir iĢleme makinesidir; madde bir hopperden ısıtılan bir
odacığa beslenir; burada ısınır ve yumuĢar, sonsuz bir vida sistemiyle homojenleĢtirilerek
ekstruder çıkıĢına bağlanmıĢ bir kalıba basılır. Ekstruderde farklı ısı bölgeleri, ısı kontrol
panelleri, filtre veya süzgeç gibi sistemler bulunur. Kalıba basılan ergimiĢ plastik soğuyup
sertleĢtikten sonra kalıp açılır ve malzeme çıkarılır. Kalıplama prosesi sırasında kimyasal
reaksiyon olmaz. Üretilecek nesneye göre değiĢik ve farklı teknolojilerde kalıplar kullanılır.
Ekstruzyon sürekli (kontinü) veya yarı sürekli (semikontinü) yapılabilir. Bazı
malzemelere sıcak çekme (hot drawn) uygulanırken, bazılarına soğuk çekme (cold drawn)
uygulanır. Soğuk çekme, örneğin kuvvetli naylon flamentlerin üretilmesinde çok uygulanan
bir tekniktir. Amorf düzendeki polimerik zincirler, soğuk çekme sonucu kristal bir
düzenlenmeye girerek kuvvetli bir yapı kazanırlar.
ġekil 1.2.4.4. Ekstrüzyon Yöntemi ve Elde Edilen Bazı Genel Ürünler
28
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ekstrüzyon Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.5‟te verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.5. Ekstrüzyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
3-ġiĢirme Kalıplama Yöntemi
ġiĢirme kalıplamayla ortası boĢ plastik malzemeler üretilir. Genellikle, üç tip ĢiĢirme
kalıplama tekniği uygulanır; ekstruzyon, injeksiyon ve gerdirme (stretch).
Ekstruzyon ĢiĢirme kalıplama iĢleminde plastik malzeme ergitilir ve içi boĢ bir tüp
Ģeklinde (parison), soğuk metal kalıp içine basılır ve burada basınçlı hava ile ĢiĢirilerek
kalıbın Ģeklini alması sağlanır. Yeteri kadar soğuduktan sonra kalıp açılır ve ĢekillenmiĢ
malzeme çıkarılır.
Enjeksiyon ĢiĢirme kalıplama prosesi genellikle büyük miktarlardaki malzemelerin (içi
boĢ) üretiminde kullanılır. Polimer bir ekstruder silindirinde ergitilerek sonsuz vida sistemi ile
bir manifolda beslenerek, nozullar yoluyla önceden ısıtılmıĢ bir „ön Ģekillendirme‟ kalıbı içine
enjekte edilir. Ön Ģekillendirmeden çıkan malzemenin baĢlangıç kısmı (örneğin, ĢiĢenin
boynu) ĢekillenmiĢtir, devamı ise daha sonra beden haline dönüĢecek olan ortası boĢ kalın bir
tüptür. Ön ĢekillendirilmiĢ malzeme, göbek (core) çubuğunun dönmesiyle ĢiĢirmeyle
kalıplama kısmına gelir ve burada soğutulmuĢ kalıp içine yerleĢtirilerek basınçla hava
üflenerek malzemenin beden kısmı oluĢturulur. Soğutma süresinin sonunda kalıp açılır,
malzeme göbek çubuğu ile „çıkarma‟ konumuna gelir ve oradan alınır.
Gerdirme ĢiĢirme kalıplama prosesinde, plastik malzeme önce enjeksiyonla
kalıplamayla bir „ön Ģekillendirme‟ iĢleminden geçirilir; bununla, örneğin ĢiĢe üretilmesi
isteniyorsa ĢiĢenin boyun kısmı ile ĢiĢenin bitimindeki ipliksi kısım üretilir. Buradan alınan
malzeme, soğuduktan sonra ekstruzyonla ĢiĢirme kalıplama makinesine konur; ısıtılır, yüksek
basınçlı havayla (metal kalıba) ĢiĢirilir. Proses sırasında malzeme bir „göbek (core)‟
çubuğuyla çekilerek gerdirilir. Bu Ģekilde üretilen ĢiĢeler (PET gibi) özellikle basıncı 60 psi
dolayında olan karbonatlı meĢrubatlar için çok elveriĢlidir.
29
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 1.2.4.6. ġiĢirme Kalıplama Yöntemi
ġiĢirme Kalıplama Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.7‟de verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.7. ġiĢirme Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
4-Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi
Termoplastik levha veya filmlerin Ģekillendirilmesinde uygulanır. Kalıp üzerine
kelepçelerle tutturulan ve yumuĢama noktasına kadar ısıtılan plastik levha ve/veya filme,
vakum yöntemiyle istenilen Ģeklin verilmesi esasına dayanır.
Isıyla yumuĢayan plastik bir levha bir çerçeve içine, ya etrafından sıkılarak bağlanır ya
da yalnızca kalıbın üzerine oturtularak tespit edilir. Levha yumuĢayıncaya kadar fakat
30
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
erimeyecek Ģekilde ısıtılır. YumuĢak plastik levha kalıbın çevresine iyice yapıĢtırılarak
sızdırmazlık sağlanır. Kalıp boĢluğundaki hava emilerek vakum elde edilir. Atmosfer basıncı,
ısıtılmıĢ levhaya bastırarak onun kalıbın Ģeklini almasına sebep olur. Levha soğuyup
sertleĢinceye kadar vakum uygulanır. Biçimlendirilen parçalar kalıptan alınarak düzeltilir.
Isıl Ģekillendirmede plastik levha, ısı ile yumuĢatılmıĢ durumda kalıba sıkıca bağlanır.
Ara boĢluktaki hava emilerek oluĢturulan vakum vasıtası ile, ısıtılmıĢ levha; aĢağıya, kalıbın
üzerine çekilir ve kalıbın Ģeklini alması sağlanır
Isıl Ģekillendirme ile, hemen her tür termoplastikler iĢlenebilir. Ancak,
. Çabuk ısınma ve soğuma sağlayan, özgül ısı değeri düĢük, tercihen amorf plastikler,
. Yüksek ısıl iletkenliği olan köpük malzemeler bu teknik için uygun değildir.
Buna karĢılık,
-Yüksek molekül ağırlıklı (böylece yüksek viskozite değerli olup aĢırı incelme ve
yırtılma yapmayan) polimerlerin bu yöntem için en uygun yöntem olduğu söylenebilir.
ġekil 1.2.4.8. Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi
31
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Vakum (Isıl ġekillendirme)Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.9‟da verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.9. Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
5-Döndürmeli (Rotasyonel) Kalıplama Yöntemi
Rotasyonal kalıplama yüksek sıcaklıklarda ve düĢük basınçlarda yapılan ve genellikle
büyük malzemelerin üretilmesinde kullanılan bir kalıplama yöntemidir. Bu sisteme santrifüj
kalıplama metodu da denmektedir. Döndürmeli kalıplama metodunda toz ve sıvı haldeki
plastik maddeler kullanılır. Ayrıca hem termoplastik hemde termosetler bu yöntemle
kalıplanabilir.
Elde edilen malzemenin temiz olmasında Isıtma ve soğutma süreleri, kalıbın
döndürülme hızı çok önemlidir. Proseste, tartılmıĢ miktarda polimer (genellikle toz halinde)
yatay ve dikey yönlerde yavaĢ yavaĢ dönen ve bu sırada ısıtılan bir kalıba yüklenir; bu eĢ
zamanlı ısıtma ve dönme malzemenin kalıbın her noktasına dağılmasını ve ergimesini sağlar.
Isıtmaya polimerin tamamen ergiyerek kalıp duvarlarına yapıĢmasına kadar devam edilir.
Kalıp içerisindeki parça arzu edilen biçimi aldığında su veya soğutma sıvısı püskürtülerek ya
da basınçlı havayla kalıp soğutulur. Bazen de kalıp yarımları içine açılan soğutma
kanallarından gönderilen sıvı ilede kalıp soğutulabilir. Soğutma iĢlemi tamamlandığında parça
kalıptan elle veya otomatik olarak çıkarılabilir. Bu teknikle çöp sepeti, kova, plastik toplar
gibi çeĢitli malzemeler üretilir.
32
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 1.2.4.10. Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Makinası Temsili Fotoğrafı
Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.11‟de
verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.11. Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
6-Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi
Basit ve ekonomik bir yöntemdir. Basit, küçük ve orta boy parçalar için uygundur.
Kalıbın içine tartılarak konan polimer malzeme kalıbın yukarıya doğru hareketi ile 7-70 MPa
basınçla kapanan kalıp reçinenin eriyip kalıbın Ģekline alması ile (3-20 dk sonunda) ürünü
ortaya çıkaran bir yöntemdir. Termoplastik malzemelerde soğutma, termoset malzemelerde
ise bir süre basınç altında yüksek sıcaklıkta tutma uygulanır. Daha sonra ise çapaklar
temizlenir.
33
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 1.2.4.12. Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi ve Temsili Makinası
Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.13‟te verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.13. Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
7-Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi
Haddelemede ekstrüzyonda devamlı bir çubuk veya kalın ip Ģeklinde çıkan ürünün
haddelerden geçirilerek devamlı (kesiksiz olarak) levha üretilmesi sağlanır. Kâğıt, tekstil ve
metal endüstrisinden esinlenerek polimer sektörüne uyarlanmıĢtır. Kullanılan haddelerin
kalitesi ürünün kalitesine etki eder. Haddelerin içinden sıcak su/buhar veya sıcak yağ
geçirilerek ısıtılır. Haddeler arasındaki mesafe belirli toleranslar içinde olması önemlidir.
34
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 1.2.4.14. Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi
Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine ait iĢ akım Ģeması ġekil
1.2.4.15‟te verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.15. Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması
8-Vulkanizasyon Yöntemi (Kauçuk Ürün Üretimi)
Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. Bu ağacın kendisinden ve özsuyu olan lateksinden elde
edilen maddeler endüstride kullanım sahası bulmuĢtur.Son yıllarda tabii kauçuğun yanı sıra
sentetik kauçuğun da üretilmesi ile pek çok kauçuk türü ortaya çıkmıĢtır. Kauçuğun en önemli
özelliği yüksek bir elastisiteye sahip olması yani yeniden eski haline dönebilen bir
uzayabilirliğinin olmasıdır.
Bir kauçuk ürününün formül reçetesinde kauçuk, kükürt, çinko oksit yağ asidi,
hızlandırıcı, dolgu, yumuĢatıcı ve anti-oksidan vardır.Kauçuktan yapılı ürünlerin baĢlıcaları;
35
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
anti-vibrasyon parçalar, sızdırmazlık elemanları, araba lastikleri, tamponlayıcı malzemeler,
zemin döĢemeleri, ayakkabı tabanı ve çeĢitli oyuncaklardır. Dünyada bu ürünlerden en çok
kullanılanı ve atık olarak geri döneni araba lastikleridir.
Kauçuk, özellikle U.S.A. ve Japonya olmak üzere tüm dünyada pek çok ürün çeĢidinin
üretiminde kullanılan önemli bir hammaddedir. Kauçuk en çok bilinen haliyle sadece araba
lastiği olarak değil, daha pek çok çeĢitli endüstrilerde kullanılmaktadır.Lastik dıĢında
kullanıldığı ürünler hortumlar, kayıĢlar, sızdırmazlık contaları, keçeler, anti-vibrasyon
parçaları (örneğin; titreĢim önleyen takozlar), ayakkabı tabanı ve diğer mekanik
malzemeleridir.
Kauçuk ürün üretim prosesi, üretilecek ürün türüne bağlı olarak değiĢmektedir. Her
ürün için spesifik bir üretim Ģekli olmasına rağmen, proses temeli ortak iĢlemlerden
oluĢmaktadır.Temel iĢlemler aĢağıda verilmiĢtir:







KarıĢtırma
Hamur ön Ģekillendirme
Presleme
Yüzey iĢlem uygulaması
Montaj
Vulkanizasyon (Kauçuğun piĢmesi)
Finisaj
Kauçuk ürün prosesi, kauçuğa polimerler (örneğin; ham ve/veya sentetik kauçuk),
karbon siyahı (kauçuk karıĢımı oluĢturmak için birincil dolgu malzemesi), yağlar ve çeĢitli
kimyasal katkı maddelerinin katılmasıyla baĢlar.Kimyasal katkı maddeleri; proses
yardımcıları, vulkanizasyon ajanları, aktivatörler, hızlandırıcılar, yaĢlanmayı önleyiciler,
dolgular, yumuĢatıcılar ve özel maddelerden oluĢmaktadır.Bu
katkı maddelerinin
fonksiyonlarını kısaca tanımlarsak;
Proses Yardımcıları: KarıĢtırma periyodunda veya proses boyumca kauçuğu modifiye
eder veya preslemede ve operasyonlarında spesifik bir tarz oluĢmasına yardım eder.
Vulkanizasyon Ajanları: Polimer zincirleri arasında çapraz bağlar oluĢturur.
Aktivatörler: Vulkanizasyonun ilerlemesi ile kür süresinin azalmasını, vulkanizasyon
ajanları ile kombinasyonu sağlarlar.
Hızlandırıcılar: Aktivatörler ile kimyasal kompleks oluĢturacak formdadırlar. Böylece
artan vulkanizasyon hızı ve final ürün özellikleri oluĢması ile hızlandırma sisteminden max.
fayda sağlarlar.
YaĢlanma Önleyiciler: Kauçuğun bozulmasına sebep olan etkenler ile reaksiyona
girerek (örneğin; O2, O3, ıĢık, ısı, radyasyon) , kauçuk ürünlerinin bozulmasını yavaĢlatırlar.
Dolgular: Kauçuğun fiziksel özelliklerinin modifiyesini ve güçlenmesini sağlarlar.
Proses özelliklerini açığa çıkartırlar.Kauçuk kalıbı için ihtiyaç duyulan pahalı materyallerin
miktarının azaltılması ile maliyetlerin düĢmesine yardımcı olurlar.
36
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
YumuĢatıcılar: KarıĢıma daha fazla elastisite sağlamayı, ürünü bağlamayı veya kauçuk
hidrokarbonunun bir kısmı ile yer değiĢtirmeyi (fiziksel özellikler yitirilmeksizin) temin
ederler.
Özel Maddeler: Geciktiriciler, renk vericiler, ĢiĢiriciler, koku vericiler vb. kapsar.Özel
maddelerin, spesifik görevleri vardır.Genel olarak, baĢlıca kauçuk bileĢimi içinde duyulmayan
maddelerdir.
Kauçuk karıĢımları, imal edilen ürünün karakteristiklerine göre, farklılık taĢırlar.
Kauçuk karıĢımının (hamurunun) üretimi, bileĢenlerin kombinasyonu için kullanılan Banbury
karıĢtırıcı içinde daha önceden tartılan ve yükleme yapılan bileĢen maddelerin
karıĢtırılmasından oluĢur. Polimerler ve çeĢitli kimyasal maddeler, madde depolama
sisteminden karıĢtırma makinası içine manuel olarak ilave edilirken, karbon siyahı ve yağlar
genelde direkt olarak enjekte edilirler. Makine gövdesi duvarlarında hamurun kesilmesini
sağlayan 2 adet rotor olması, homojen bir kütle yapısında olmasını ve karıĢımını sağlar.
Banburyden çıkan kauçuk hamuru kütlesi, hamur ön Ģekillendirme (tabakalaĢma veya
çeĢitli boyutlarda parçalara bölünme) içine koyulur. Sıcak kauçuk, sonra su bazlı antibağlayıcı
solüsyondan geçirilerek, ortam sıcaklığına soğutulur. YapıĢtırma sonrasında kauçuk tabakaları
oluĢur. Kauçuk tabakaları, soğuk hava veya soğuk su uygulamaları ve kauçuk tabakalarının
düĢük sıcaklıkları içinde direkt olarak uzun konveyör bandı üzerinde yeralır. KarıĢtırma
prosesi, Banburyde karıĢtırma, ön Ģekillendirme, anti-bağlayıcı tabaka oluĢturma ve soğutma
iĢlemlerini kapsar.
Presler, kauçuğu değiĢik Ģekillere veya profillere dönüĢtürürler.Bu da kalıbın direkt ya
da döner oluĢuna göre değiĢir. Presleme iĢleminde, kauçuk ve kauçuk fireleri ısınmıĢtır.
Kauçuğun presten çıkarılmasında fiber veya kumaĢa benzer takviye malzemeler kullanılarak,
sıkıĢtırılan kauçuğun sıyrılması sağlanır. Bazen preslenen kauçuk, tel kablo, polyester ve
diğer maddeler kullanılarak, farklı kauçuk ürünler üretilir.Bazen de metalli parçalar ve kauçuk
aynı anda prese konarak, metalli kauçuk parçaları üretilir (Örneğin; anti-vibrasyon parçaları).
Tüm kauçuk ürünleri, vulkanizasyona girerler. Vulkanizasyon, ısıtılan basınçlı
kalıplarla, sıcak hava ve mikrodalga fırınlarla veya çeĢitli akıĢkanyatak ünitelerinde yapılır.
Vulkanizasyon prosesi süresince kauçuktaki polimer zincirleri, elastik ve termoset kauçuğa
yani nihai ürün formuna, çapraz bağlarla dönüĢür. Kauçuktaki çapraz bağ sayısının artıĢı,
kauçuğun elastikiyet kalitesinin de arttığını ifade eder. Vulkanizasyon sonrasında gelen finisaj
iĢlemi ise, vulkanize olmuĢ kauçuk ürünün temizlenmesini, gereksiz kauçuk parçalarından
arındırılmasını kapsar.
Genel olarak, yukarıda anlatıldığı gibi bir akıĢa sahip olan kauçuk ürün üretim
prosesinin, ürün farklılığına göre değiĢeceğine daha önce değinilmiĢti. Örneğin; tipik bir kayıĢ
tesisinde pres yoktur. Silindirik kauçuk oluĢturan tezgahlar vardır. Bir hortum tesisinde ise,
prese koyulan kauçuk ile kord bezi veya tel kablo ile takviyeli boru üretimi için kullanılır.
Kauçuktan mamül ürünlerin oluĢumunda, karıĢıma pek çok kimyasal madde giriĢi ile,
pek çok atık da ortaya çıkmaktadır.Öncelikle solvent salınımı, kauçuk sanayiinin önemli bir
atığını oluĢturmaktadır. 1993 yılı verilerine göre, kauçuk ve çeĢitli plastik ürünleri
endüstrisinden yaklaĢık 54 milyon ton kirletici salınmıĢ ve bunun 20 milyon tonluk kısmı da
37
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
transfer olmuĢtur. Kirletici salınımının yaklaĢık % 69‟u nokta kaynaklı hava emisyonları, %
30,5‟i kaçak hava emisyonları, % 0,2 suya karıĢan, % 0.3 „ü de araziye çökelendir.
Kauçuk üretim prosesinde açığa çıkan baĢlıca çevresel etkiler, kaçak emisyonlar, katı
atıklar ve tehlikeli atıklardır.
Kauçuk ürün üretim iĢ akım Ģeması ġekil 1.2.4.16‟da verilmiĢtir.
ġekil 1.2.4.16. Kauçuk Ürün Üretim ĠĢ Akım ġeması (EPA, 1995)
38
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Vulkanizasyon
Vulkanizasyon biçim alması ve genis bir sıcaklık aralıgında dayanıklılık göstermesi için
ham kauçugun kükürtle birlestirilmesi islemidir. Araba lastigi ve mekanik materyaller gibi en
yaygın kauçuklar maddeleri vulkanize olmadan kullanılamaz.
Vulkanize olmamıs kauçuklar genelde güçlü degillerdir, deformasyondan sonra eski
biçimlerini alamazlar ve çok yapıskanlardır. Kısacası vulkanize olmamıs kauçukların kıvamı
sakız gibi olacaktır. Genelde ve en basit sekilde bir ham kauçuk vulkanizasyondan sonra su
değiĢiklikleri gösterir:






Yapıskanlıgın önlenmesi,
Çekme kuvvetinde artma,
Çözücülerde çözünmede azalma,
Sogukta akma ve plastiklikte azalma,
Elastiklik artısı,
Sıcaklık hassasiyetinde azalma,
Vulkanizasyon, kesfedilmeden önce, pek çok ülkede oyun topu, su geçirmez elbise ve
ayakkabı yapımında kauçuk kullanılıyordu. Bu sekilde elde edilen ürünler yazın sıcakta
yumusuyor, kısın kuvvetli sogukta donup sertlesiyordu. Belirli organik çözücülere maruz
kaldıgında ise yapıskan hale gelmekteydi. Bu sebeple kauçuk ürünleri, 300 yılı askın bir
zaman sonra vulkanizasyonun kesfedilmesiyle faydalı bir sekilde kullanılabilir hale gelmiĢtir.
Vulkanizasyon ÇeĢitleri
Vulkanizasyon, kullanılan kimyasal ajanlara yada proseslere göre isimlendirilir.












Kükürt Vulkanizasyonu
Peroksit Vulkanizasyonu
Metal Oksit Vulkanizasyonu
Reçine (Resin) Vulkanizasyonu
Radyasyon Vulkanizasyonu
Otoklavda Vulkanizasyon
Sıcak Hava Vulkanizasyonu
Açık Buhar Vulkanizasyonu
Su Vulkanizasyonu
Mikro Dalga Vulkanizasyonu
Sıcak Hava Tüneli Vulkanizasyonu
Buhar Tüneli Vulkanizasyonu
Kükürt vulkanizasyonu en yaygın vulkanizasyon yöntemidir. Bu bakımdan yukarıdaki
sınıflamayı, kükürtlü ve kükürtsüz vulkanizasyon olarak yapan kaynaklarda vardır.
Vulkanizasyon için kullanılan kükürt, % 99,5 saflıkta olmalı, en fazla % 0,5 kül içermeli,
asidik maddeler içermemeli ve orta irilikte tane büyüklüğüne sahip olmalıdır.
39
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
1.2.5. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Yer Alan ve Plastik Üretimi
Yapacak ĠĢletmelerin Kapasiteleri, Her Birinde Üretilecek Ürünler, Özellikleri, Tür ve
Miktarları, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Ne ġekilde ve Hangi
Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yöntemi, Nereye, Nasıl ve Ne ġekilde
Pazarlanacağı
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3 alandan meydana gelecek olup,
içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait üretim çalıĢmaları gerçekleĢtirecek
iĢletmelere 5.000 m2, 10.000 m2, 15.000 m2 ve 20.000 m2‟lik parseller tahsis edilecek ve
toplamda 64 iĢletmenin üretim çalıĢmalarına bağlı olarak elde edilcek çeĢitli ürünlerin
miktarlarında farklılıklar olacaktır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması planlanan üretim
sektörleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢ olup, 300.000 ton/yıl plastik ürün ve 200.000 ton/yıl
kauçuk ürün olmak üzere toplamda 500.000 ton/yıl ürün üretiminin gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.
Tablo 1.2.5.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alması Planlanan Üretim
Sektörleri
Üretim Sektörleri
Üretim Miktarı
(ton/yıl)
Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dıĢ lastikler için değiĢebilir sırtlar, kolonlar ve
Ģeritlerin imalatı dahil)
Kauçuktan dıĢ lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler,
kamyonlar, hava taĢıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya
alçak basınçlı lastikler dahil)
Lastik tekerleklerinin yeniden iĢlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)
Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, hijyenik
eldivenler vb. dahil)
Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan)
Kauçuktan giyim eĢyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.)
Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı
Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı
Kauçuktan yer döĢemeleri ve paspasların imalatı
Kauçuk kaplanmıĢ, emdirilmiĢ, sıvanmıĢ ve lamine edilmiĢ tekstil kumaĢlarının
imalatı, ana bileĢeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç)
Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için
karakterler, tapalar, lavabo pompaları, ĢiĢeler için tıpa ve halkalar ile sert kauçuktan
diğer çeĢitli eĢyaların imalatı
Kauçuktan konveyör bantları ve taĢıma kayıĢlarının imalatı
Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya Ģerit halinde
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize
kauçuktan teknik iĢlerde kullanılan diğer eĢyalar ile demiryolu, kara yolu taĢıtları ve
diğer araçlar için kalıplanmıĢ parçaların imalatı
Vulkanize edilmiĢ (kükürtle sertleĢtirilmiĢ) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka,
Ģerit, çubuk ve profil halinde)
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı
(suni bağırsaklar dahil)
Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, Ģerit, vb.
ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)
Plastik poĢet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, ĢiĢe,
bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin
imalatı (idrar torbası dahil)
Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı
500.000
40
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Üretim Miktarı
(ton/yıl)
Üretim Sektörleri
Plastikten prefabrik yapıların imalatı
Vinil, linolyum (muĢamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve
tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç)
Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneĢlik, jaluzi, stor, vb. eĢya ile
bunların parçalarının imalatı
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile
benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı
parçaları dahil)
Plastikten/PVC'den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eĢikleri, vb.
imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ plastik inĢaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taĢmermerit imalatı)
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eĢya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova
vb.) ve diğer ev eĢyası imalatı
Plastikten dikiĢsiz giyim eĢyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil)
Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı
Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı
dahil)
Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları,
plastikten taĢıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı
Plastik baĢlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile
lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ıĢıklı tabelaların, vb.nin baĢka yerde
sınıflandırılmamıĢ plastik kısımlarının imalatı
Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak,bigudi, toka, saç firketesi, boncuk,
biblo, heykelcik ve diğer eĢyalar ile mamul haldeki kendinden yapıĢkanlı levha, Ģerit
vb. ürünlerin imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer plastik ürünlerin imalatı
Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar
hariç)
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç),
kursak ve mesaneden mamul eĢyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik,
vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)
Sanayide kullanım amaçlı plastik poĢet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj
malzemelerinin toptan ticareti
Projenin iĢletme aĢamasında yapılan üretim çalıĢmalarında ve özellikle de
vulkanizasyon iĢlemi esnasında gaz emisyonlarının oluĢması söz konusu olup, açığa çıkacak
emisyon değerlerinin 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği‟nin Kontrolü Yönetmeliği” ve 06.06.2008
tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”nde bulunan sınır değerler aĢılmayacak ve bunun
için gerekli olan tüm önlemler alınacaktır.
Plastik ve kauçuk ürünleri sanayii, farklı kullanım alanları olan birçok ürün çeĢidini
kapsadığından, sektörün tamamı tek bir yeni yaklaĢım direktifi ile düzenlenmemektedir.
Aksine, üretilen ürüne göre, farklı yeni yaklaĢım direktiflerine uyum sağlanması
gerekebilmektedir. Bunların bir kısmı, ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için, “uyumlaĢtırılmıĢ
standartlar” veya farklı prosedürler aracılığı ile belirli asgari yükümlülüklerin karĢılanmasını
yeterli sayarken; bir kısmı, “CE iĢareti” kullanımını da zorunlu kılmaktadır. Örneğin; plastik
ve/veya kauçuktan imal edilen oyuncaklar, yapı malzemeleri, kiĢisel korunma ekipmanları ve
kauçuktan üretilen hijyenik ürünleri de kapsayan tıbbi cihazlar “CE iĢareti” gerektiren;
41
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ambalajlar ise “CE iĢareti” gerektirmeyen yeni yaklaĢım direktifleri ile düzenlenmektedir.
2009 yılında yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
organik çözücü kullanan tesislere kapasitelerine göre emisyon izni alma yükümlülüğü
getirmektedir. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonlar için limitler belirleyen ve hava
kalitesi sınır değerleri getiren yönetmelik, bununla birlikte, AB mevzuatına uygun Ģekilde,
uçucu organik bileĢen emisyonları için limit değerler ve emisyon azaltma planı Ģartları
içermemektedir. Özel Plastik Ġhtisas OSB içerisinde kurulacak olan iĢletmelerin tamamı
Çevre Ġzni alacaktır.
Avrupa Birliği‟nde kimyasalların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, izne tâbi
tutulması ve sınırlandırılmasını kapsayan REACH Tüzüğü, kimyasal maddelerden
kaynaklanan riskleri kontrol altına alarak, çevre ve insan sağlığının üst düzeyde korunmasını
hedeflemektedir. Türkiye ise henüz REACH Tüzüğü‟ne uyum sağlayamamıĢtır. Türkiye‟de
piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde
yaratabilecekleri yaratabilecekleri olumsuz etkilerin kontrolü ve gözetimi, 2008 yılında
çıkarılan çeĢitli yönetmelikler ile sağlanmaktadır. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların
ve EĢyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlamalar Hakkında
Yönetmelik; Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Maddeler
ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik bu kapsamda yer almaktadır.
Yılda 1 ton ve üzeri miktarda kimyasal madde üreten ve ithal eden tüm üreticilerin ve
ithalatçıların, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından oluĢturulan Kimyasallar Veri
Bankası‟na bildirim yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yolla bir envanter oluĢturularak,
kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerine karĢı etkin koruma ve
kontrol sağlanmaktadır. Bu nedenle Özel Plastik Ġhtisas OSB içerisinde kurulacak olan
iĢletmelerden yılda 1 ton ve üzeri miktarda kimyasal madde üretecek ve ithal edecek
iĢletmeler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından oluĢturulan Kimyasallar Veri Bankası‟na
bildirim yapacaktır (Kaynak: Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri, Plastik ve
Kauçuk Ürünleri Sanayii, 2012).
Üretim çalıĢmaları sonucu meydana gelen nihai ürün kirletici özellik taĢımamaktadır.
Üretim çalıĢmaları sonucu elde edilen ürünler, OSB içerisindeki iĢletmelerin kendi
bünyelerinde belirlediği depo alanlarında gerekli görülen tedbirler alınarak geçici bir süre
depolandıktan sonra karayolu taĢımacılığı yapan araçlarla yurt içi ve yurt dıĢı pazarına
sevkiyatı gerçekleĢtirilecektir.
1.2.6. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların, ve Aletlerin Miktar
ve Özellikleri
Proje kapsamında Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkiide 66,98
ha‟lık alan üzerinde Pagder&aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde plastik mamul üretimi, kauçuk mamul
üretimi, özellikli hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik
sektöründe kullanılmak üzere seri makine üretimi gerçekleĢtiren iĢletmeler yer alacaktır.
42
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında üretim çalıĢmalarında kullanılacak makina ve ekipmanlar aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢ olup, bu makina ve ekipmanların sayısı OSB içerisinde bulunan
iĢletmelerin üretim çalıĢmalarına bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Tablo 1.2.6.1. Üretim ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makina ve Ekipmanlar
Makina ve Ekipman Listesi
Plastik Enjeksiyon Makinaları
Isı Kontrollü Hidrolik Bant PiĢirme Presleri
Ekstruderler
Ambalaj Makinaları
Ekstruzyon ġiĢirme Makinaları
Hammadde Kurutucuları
Enjeksiyon ġiĢirme Makinaları
Kompresörler
Gerdirme ġiĢirme Makinaları
Konveyörler
Isıl ġekillendirici Makinalar
Plastik Kırma Makinaları
Döndürmeli Kalıplama Makinaları
Hammmadde Yükleyici Makinalar
Sıcak Baskı Makinaları
Soğutucu Makinalar
Kalenderleme Makinaları
Kalıp ġartlandırıcı Makinalar
Perçin Makinaları
Dozajlama Üniteleri
Hidrolik Kauçuk PiĢirme Presleri
Mikserler
PoĢet YapıĢtırma Makinaları
Granül Kesme Makinaları
Hava Kompresörleri
Yıkama Tankları
Hammadde KarıĢtırma Makinaları
Santrifüj Makinaları
Otomatik Isı Kontrollü Hidrolik Presler
Depolama Siloları
Forkliftler
Vakum ve Sprey Tankları
Kesme Makinaları
Boru Çekiciler
Kaynak Makinaları
Boru Sarıcılar
Frezeler
Folyo Kaplama Makinaları
Gravür Makinaları
Boru Paketleme Makinaları
Kauçuk Çapak Temizleme Makinaları
MUF Makinaları (Boru Ġmalatı)
Vulkanizasyon ve Kauçuk Presleri
Kantarlar
Sarma Makinaları
Dilimleme Makinaları
Budinözler
Granül Kırma Makinaları
Transpaletler
Kontinu Vakumlu Levha Ġmalat Hatları
Erozyon Makinaları
Satıh TaĢlama Tezgahları
Gezer Vinçler
Otomatik Sayma ve Dizme Makinaları
Streç Sarma Makinaları
Plastik Profil Makinaları
PVC Toz KarıĢtırıcıları
Shrink Ambalaj Makinaları
Ultrasonik Kaynak Makinaları
Komple Fiber Optik Tüp Ġmalat Hatları
Chiller
Folyo Açma ve Kıvırma Makinaları
Muhtelif Labaratuvar Cihazları
Bilgisayar Kontrollü Komple Kılıf Hatları
Zırhlama Hatları
Ultraviyole Lak Kurutma Cihazları
Kalendar Makinaları
Depolama Tankları
Tutkal Makinaları
Kenar Bantlama Makinaları
Renkli Baskı Makinaları
Dozajlama Makinaları
Havalandırma Sistemleri
Giyotinler
Bardak Ağzı Kıvırma Makinaları
Yük Asansörleri
1.2.7. Proseste Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması Ġçin
Yapılacak ĠĢlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği
Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri
Söz konusu proje kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin, proje alanına en
yakın trafo merkezinden (Lüleburgaz TM) karĢılanması planlanmaktadır. Ayrıca, OSB alanı
içerisine Trafo Merkezi inĢaa edilecektir. Elektrik temini ile ilgili gerekli iĢlemler Trakya
Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü (TREDAġ) ile koordineli olarak gerçekleĢtirilecektir.
43
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
1.2.8. Hammadde ve Ürünlerin TaĢınmasında Kullanılacak Araçların Özellikleri,
Kapasite ve Miktarları, Araçların Bakım ve Temizliği
Proje kapsamında kurulacak olan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde bulunan iĢletmelerde üretilecek ürünler için gerekli hammadde ve yardımcı madde
ihtiyacı kara taĢıtlarıyla sağlanacak olup, üretilecek ürünlerin sevkiyatı da kara taĢıtlarıyla
yapılacaktır. Söz konusu malzemeler özel yük taĢıma ve “K” belgeli araçlarla taĢınacaktır.
Ayrıca tehlikeli nitelikte olan malzemelerin taĢınmasında tehlikeli atık taĢıma lisansı almıĢ
araçlar kullanılacaktır.
18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliği hükümlerine uyulack olup, ilgili yönetmeliğin 128. Maddesi‟ne göre
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve
karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar Tablo 1.2.8.1‟de
verilmiĢtir;
Tablo 1.2.8.1. Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Araçlarda Yüklü ve Yüksüz Olarak Uyulacak Boyutlar
ve Karayolu Yapısına Zarar Vermeden Güvenle Seyredebilecek Ağırlıklar
Azami GeniĢlik
Frigorifik TaĢıtların Yalnız Frigorifik Yapılarında
2,55 metre
2,60 metre
Azami Yükseklik
4,00 metre
Azami Uzunluklar
Otobüs DıĢındaki Motorlu Araçlarda
Römorklarda
Ġki Dingilli Otobüslerde
Ġkiden Çok Dingilli Otobüslerde
Yarı Römorklu Araçlarda
Mafsallı (Körüklü) Otobüslerde
Römorklu Otobüslerde
Römorklu Kamyonlarda
Ġki Römorklu Katarlarda
Azami Ağırlıklar
Dingil ve Dingil Grubu Ağırlıkları
12.00 metre
12.00 metre
13.50 metre
15.00 metre
16.50 metre
18.75 metre
18.75 metre
18.75 metre
22.00 metre
Dingil Ağırlığı En Çok;
- Tahriksiz Tek Dingilde
- Tahrikli Tek Dingilde
Ġki Dingilli Aks Grubu Ağırlığı En Çok;
Motorlu Araçlarda Aks Grubu Ağırlığı;
Dingiller Arası Mesafe 1 m‟den Az Ġse (d < 1 m)
Dingiller Arası Mesafe 1 m Ġle 1.3 m Arası Ġse
(1 m ≤ d < 1.3 m)
Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse
(1.3 m ≤ d < 1.8 m)
Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse
(1.3 m ≤ D < 1.8 m)
(Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği Veya Araçların
Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde Belirtilen ġartlarla)
Römork ve Yarı Römorklarda Aks Grubu Ağırlığı En Çok;
Dingiller Arası Mesafe 1 m‟den Az Ġse (d < 1 m)
Dingiller Arası Mesafe 1 m Ġle 1.3 m Arası Ġse
(1 m ≤ d < 1.3 m)
44
10 ton
11,50 ton
11.50 ton
16 ton
18 ton
19 ton
11 ton
16 ton
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse
(1.3 m ≤ d < 1.8 m)
Dingiller Arası Mesafe 1.8 m veya Daha Büyük Ġse (1.8 m ≤ d)
Üç Dingilli Aks Grubu Ağırlığı En Çok;
Dingiller Arası Mesafe 1.3 m veya Daha Az Ġse
( d ≤ 1.3 m)
Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.4 m Arası Ġse
(1.3 m < d ≤ 1.4 m)
Toplam Ağırlıklar
Ġki Dingilli Motorlu Araçlar ve Römorklarda
Üç Dingilli Motorlu Araçlarda (Tip Onayı Yönetmeliğindeki ġartlarla)
Üç Dingilli Yarı Römorklu Araçlarla Mafsallı Otobüslerde
Dört Dingilli Motorlu Araçlarda
Dört Dingilli Römorklu ve Yarı Römorklu Araçlarda
Dört Dingilli Yarı Römorklu Araçlarda Yarı Römork Dingil Grubu
Ağırlığı 20 Ton Olan Araçlarda
BeĢ veya Daha Çok Dingilli Yarı Römorklu veya Römorklu Katarlarda
Kombine Bir TaĢıma Faaliyeti Olarak 40 Ft. Boyutunda ISO Konteyner
TaĢıyan Ġki veya Üç Dingilli Yarı-Römorka Sahip Üç Dingilli Motorlu
Araçlar
18 ton
20 ton
21 ton
24 ton
18 ton
25 (26*) ton
28 ton
32 ton
36 ton
38 ton
40 ton
44 ton
Ayrıca;
• TaĢıma araçları normal kasalı ve ağ veya branda ile kapatılmıĢ olacaktır.
• Araçlarda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince
yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.
Hammadde ve ürünlerin taĢınması için kullanılacak araçların bakım ve onarım iĢlemleri
(kamyon, kamyonet, forklift vb.) yetkili servislerde yaptırılacak olup; OSB içerisinde
herhangi bir iĢlem yapılmayacaktır.
1.2.9. Yatırıma BaĢlama Tarihi
Bölüm 1.6.3‟te verilen zamanlama tablosunda görüldüğü gibi “ÇED Olumlu Kararı”
alındıktan hemen sonra yatırıma baĢlanacaktır.
1.2.10. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme Süresi
Söz konusu projenin arazi düzenleme ve altyapı inĢaat çalıĢmalarının 2 yılda
tamamlanması planlanmaktadır.
Proje kapsamında teknolojik geliĢmelerin sürekli takip edilerek uygulanacak olması,
sanayi bölgesi olması, istihdam sağlaması ve ülke ekonomisine olumlu katkısı olacağı göz
önüne alındığında 50 yıl olarak belirlnen iĢletme süresinin daha da fazla olması
öngörülmektedir.
1.2.11. Ġstihdam Durumu (ĠnĢaat ve ĠĢletme)
Kurulaması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında
arazi hazırlama ve inĢaat aĢaması ile iĢletme aĢaması olmak üzere iki baĢlık altında istihdam
durumu meydana gelecektir.
45
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟nin arazi hazırlama ve inĢaat
aĢamasında; arazi, alt yapı, üst yapı, peyzaj çalıĢmaları ve Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak 64 iĢletmenin inĢasında yaklaĢık 150 personelin çalıĢması
planlanmaktadır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟nin iĢletme aĢamasında ise; OSB
içerisinde kurulacak 64 iĢletme ve Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟ne ait Ġdari ve
Sosyal Tesisler ile Arıtma Tesisi gibi diğer ünitelerle birlikte toplamda 5.000 personelin
çalıĢması planlanmaktadır.
1.3. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Konumu (proje
kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin proje alanı içindeki konumlarının 1/25.000
ölçekli topoğrafik harita ve projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi yapılmalı,
koordinat bilgileri (saat yönünde sıralı ve coğrafik*) iĢlenmeli, bu üniteler için
belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri
verilmelidir)
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 66,98 ha alan üzerinde planlanmıĢtır. 433
numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte (Bkz. Ek-5 ve Ek-20), OSB alanının bütünlüğü
sağlanmıĢtır (Bkz. Ek-14).
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin toplam alanı 669.800 m2 (66,98 ha)
olup, 12.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 4 ek fıkra; “Ortak yerlerden sayılan zorunlu
idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeĢil alanlar bölge
büyüklüğünün % 8‟inden az olamaz.” hükmü gereği % 8‟e denk gelen 53.584 m2 (5,3584 ha)
alanda zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeĢil
alanlar olacaktır.
22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 70, (5) bendi “OSB‟lerde, sanayi
parsellerinde yapılaĢma koĢulları, Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0.55; Emsal: Kat Alanı
Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak
belirlenir.” hükmü gereğince planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi
431.351,20 m2 kapalı alan ve 238.448,80 m2 açık alandan oluĢacaktır.
ĠnĢa edilecek üretim ünitelerinde binalar tek katlı olup, yükseklik serbest olacaktır.
Tablo 1.3.1. Proje Alanı Koordinatları
NOKTA
ADI
ALAN-1
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
COĞRAFĠK
DATUM: WGS-84
UTM 6 DERECE
DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35
Y (Sağa)
X (Yukarı)
X (Enlem)
Y (Boylam)
552726
552781
552942
553069
4601569
4601538
4601392
4601255
41.56242692
41.56214582
41.56082484
41.55958204
27.63175621
27.63241233
27.63433594
27.63584091
46
ALAN
PAFTA NO
39 Ha
E19-D3
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
NOKTA
ADI
A1-5
A1-6
A1-7
A1-8
A1-9
A1-10
A1-11
A1-12
A1-13
A1-14
A1-15
A1-16
A1-17
A1-18
A1-19
A1-20
A1-21
A1-22
A1-23
A1-24
A1-25
A1-26
A1-27
A1-28
A1-29
A1-30
A1-31
A1-32
A1-33
A1-34
A1-35
A1-36
A1-37
A1-38
A1-39
A1-40
ALAN-2
A2-1
A2-2
A2-3
A2-4
A2-5
A2-6
A2-7
A2-8
A2-9
A2-10
A2-11
COĞRAFĠK
DATUM: WGS-84
UTM 6 DERECE
DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35
Y (Sağa)
553083
553180
553302
553229
553228
553213
553068
552969
552766
552746
552541
552687
552829
552882
552791
552761
552600
552647
552578
552600
552641
552658
552666
552661
552646
552627
552632
552648
552660
552662
552662
552666
552677
552688
552699
552715
X (Yukarı)
4601241
4601144
4601078
4600923
4600900
4600572
4600600
4600648
4600746
4600757
4600864
4600987
4601057
4601155
4601202
4601146
4601226
4601273
4601319
4601325
4601379
4601409
4601435
4601438
4601430
4601429
4601438
4601448
4601464
4601481
4601500
4601513
4601505
4601509
4601525
4601543
X (Enlem)
41.55945507
41.55856746
41.55796686
41.55658109
41.55637211
41.55341735
41.55368156
41.55411847
41.55501701
41.55511405
41.55609065
41.55718766
41.55780716
41.55868724
41.55911900
41.55862076
41.55935187
41.55976564
41.56018847
41.56024154
41.56072574
41.56099329
41.56122432
41.56125292
41.56118244
41.56117962
41.56125580
41.56134761
41.56148837
41.56164449
41.56180880
41.56193237
41.56185237
41.56189418
41.56203599
41.56219208
Y (Boylam)
27.63600677
27.63716599
27.63862084
27.63773204
27.63771752
27.63751263
27.63578057
27.63459843
27.63216723
27.63192473
27.62948318
27.63123925
27.63295021
27.63359328
27.63250701
27.63214241
27.63022029
27.63078568
27.62996110
27.63023301
27.63072861
27.63093344
27.63103111
27.63097157
27.63078771
27.63056292
27.63062683
27.63081401
27.63095396
27.63098893
27.63098993
27.63103213
27.63117173
27.63129681
27.63142622
27.63163057
553437
553499
553569
553748
553887
553893
553900
554012
554083
554156
554156
4600941
4600882
4600795
4600743
4600714
4600711
4600708
4600657
4600660
4600667
4600640
41.55672782
41.55618682
41.55540373
41.55491928
41.55464884
41.55462184
41.55459475
41.55412882
41.55415585
41.55421446
41.55396261
27.64023239
27.64097179
27.64180228
27.64393864
27.64560185
27.64567997
27.64575821
27.64710348
27.64794712
27.64882559
27.64882918
47
ALAN
PAFTA NO
22.60 Ha
E19-D3
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
NOKTA
ADI
COĞRAFĠK
DATUM: WGS-84
UTM 6 DERECE
DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35
Y (Sağa)
X (Yukarı)
A2-12
554157
4600614
A2-13
554156
4600560
A2-14
554307
4600519
A2-15
554364
4600535
A2-16
554373
4600513
A2-17
554374
4600482
A2-18
554279
4600480
A2-19
554080
4600464
A2-20
553852
4600457
A2-21
553835
4600480
A2-22
553830
4600489
A2-23
553818
4600487
A2-24
553790
4600467
A2-25
553775
4600462
A2-26
553617
4600482
A2-27
553371
4600542
A2-28
553379
4600800
ALAN-3
A3-1
554449
4600737
A3-2
554522
4600702
A3-3
554715
4600569
A3-4
554791
4600486
A3-5
554667
4600491
A3-6
554598
4600489
A3-7
554497
4600486
A3-8
554402
4600482
A3-9
554391
4600541
A3-10
554427
4600550
KAZI FAZLASI MALZEME ALANI
K-1
553847
4600481
K-2
553854
4600482
K-3
553903
4600483
K-4
553938
4600488
K-5
553963
4600492
K-6
553990
4600505
K-7
554019
4600525
K-8
554037
4600531
K-9
554043
4600473
K-10
553857
4600467
BĠTKĠSEL TOPRAK DEPO ALANI
B-1
554037
4600531
B-2
554051
4600532
B-3
554067
4600532
B-4
554082
4600536
B-5
554097
4600543
B-6
554099
4600476
B-7
554080
4600474
B-8
554043
4600473
ALAN
PAFTA NO
X (Enlem)
41.55373381
41.55324886
41.55286740
41.55300854
41.55280597
41.55253223
41.55251560
41.55238924
41.55233693
41.55254387
41.55263064
41.55260876
41.55242996
41.55238880
41.55257894
41.55313306
41.55546334
Y (Boylam)
27.64883253
27.64881869
27.65063006
27.65130594
27.65141478
27.65141874
27.65028457
27.64790011
27.64516089
27.64496314
27.64490251
27.64475834
27.64441831
27.64424423
27.64234895
27.63940283
27.63952228
41.55482490
41.55450220
41.55328732
41.55253979
41.55259266
41.55257772
41.55255631
41.55252330
41.55305568
41.55313805
27.65234598
27.65321696
27.65551544
27.65642315
27.65493584
27.65411177
27.65290539
27.65175588
27.65162984
27.65206970
5.38 Ha
E19-D3
41.55255199
41.55256081
41.55256962
41.55261268
41.55264736
41.55276057
41.55293724
41.55299657
41.55247104
41.55242821
27.64510300
27.64519422
27.64578279
27.64620241
27.64649699
27.64682460
27.64717300
27.64739125
27.64745877
27.64522129
0.5 Ha
E19-D3
41.55299657
41.55299866
41.55300412
41.55303594
41.55309545
41.55249144
41.55247925
41.55247104
27.64739125
27.64755653
27.64775207
27.64792705
27.64811239
27.64812338
27.64789437
27.64745877
0.35 Ha
E19-D3
48
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
NOKTA
ADI
COĞRAFĠK
DATUM: WGS-84
UTM 6 DERECE
DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35
Y (Sağa)
ARITMA TESĠSĠ
AT-1
552705
AT-2
552660
AT-3
552559
ġANTĠYE ALANI
S-1
552731
S-2
552765
S-3
552753
S-4
552714
S-5
552721
X (Yukarı)
X (Enlem)
ALAN
PAFTA NO
1 Ha
E19-D3
0.15 Ha
E19-D3
Y (Boylam)
4600989
4600813
4600866
41.55720417 27.63145318
41.55562516 27.63090217
41.55610716 27.62969710
4601554
4601535
4601499
4601522
4601528
41.56229754
41.56212067
41.56179897
41.56200573
41.56206270
27.63181623
27.63222906
27.63207175
27.63161601
27.63169059
Proje alanına ait 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1‟de verilmiĢtir.
1.4. Proje Ġçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin SeçiliĢ Nedenlerinin Belirtilmesi (17.01.2008 tarih ve
26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Kapsamında
Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler ile Yer Seçimi Konusundaki Kurum GörüĢleri ÇED Raporunda
yer almalıdır.)
Proje kapsamında Pagder&Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulması
planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi için Mülga T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü‟nün
08.01.2001 tarih ve 122-142 sayılı dağıtımlı yazısı ile oluĢturulan Yer Seçimi Komisyonu
tarafından yer seçimi raporu hazırlanmıĢ olup, bu rapor Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü‟nün 10.06.2002
tarih ve B.14.0.KSB.0.12.00.02 sayılı yazısı ile 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder &
Aslan Organize Sanayi Bölgesi‟ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3
nolu alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düĢünülmüĢ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha‟lık
alan Kırklareli-Vize Özel OSB yeri olarak uygun bulunmuĢtur (Bkz. Ek-2).
OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder
& Aslan Organize Sanayi Bölgesi arasında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır (Bkz. Ek-20). Sonuç
olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıĢ olup, gerekli baĢvuru Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‟ne Pagder&Aslan Organize Sanayi
Bölgesi tarafından yapılacaktır.
Söz konusu Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin Kırklareli Ġli, Vize
Ġlçesi‟nde kurulmasının baĢlıca nedenleri;
- OSB alanının bir bölümünün 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı‟nda
sanayi alanı olarak görünmesi,
- Alanda ekili-dikili bir Ģeyin bulunmaması,
- Alana ulaĢım probleminin bulunmaması,
- Proje alanının;
 Çorlu Sivil Havalimanı‟na 65 km,
 Ġstanbul Atatürk Havalimanı‟na 140 km,
49
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
-
 Tekirdağ Limanı‟na 82 km,
 Ambarlı Limanı‟na 125 km,
 Alpullu Demiryolu Ġstasyonu‟na 77 km,
 Durak Demiryolu Ġstasyonu‟na 60 km,
 E5 Karayolu‟na 43 km,
 TEM Karayolu‟na 40 km,
 Kapıkule Gümrük Kapısı‟na 140 km mesafede bulunması,
OSB alanının meskün mahallerden yeteri kadar uzaklıkta bulunması,
433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğünün sağlanmıĢ
olması,
Bölgenin Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‟na göre 4. Derece Deprem Bölgesi‟nde yer
alması,
Arazinin eğiminin % 3-5 arasında olması,
Bölgede afet riskinin (heyelan, kaya düĢmesi, çığ vb.) bulunmaması,
OSB alanının doğal ve arkeolojik sit alanı ile sanayi tesisi için yasaklanmıĢ kuĢaklar içinde
olmaması, denize, doğal peyzaja ve turistik çekim alanı içerisinde bulunmaması gibi
nedenlerden dolayı söz konusu alan düĢünülmüĢ olup, baĢka bir alternatif düĢünülmemiĢtir.
1.5. Projeye ĠliĢkin Fayda-Maliyet Analizi
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 66,98 ha alan üzerinde planlanmıĢtır. 433
numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıĢtır. Konuyla ilgili
gerekli baĢvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‟ne
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacaktır.
Projeye ait maliyet analizi aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 1.5.1. Projeye ĠliĢkin Maliyet Analizi
Maliyet Cinsi
Arsa Maliyeti
Etüt Proje Maliyeti
Altyapı Maliyeti
Sosyal Tesis Maliyeti
Atıksu Arıtma Tesisi Maliyeti
Çevre Düzenlemesi
TOPLAM
Maliyet (TL)
5.000
30.000
1.100.000
400.000
1.300.000
150.000
9.485.000
2012 yılının ilk 6 ayında plastik sektöründe 3,67 milyon ton ve yaklaĢık 16 milyar dolar
değerinde plastik mamul üretimi gerçekleĢmiĢ ve bunun miktar bazında % 18, değer bazında
da % 11‟i ihraç edilmiĢtir. Sektör üretim kapasitesindeki hızlı geliĢimle AB ülkeleri içinde
3.ncü sırasını korurken, ikinci sıradaki Ġtalya‟yı zorlamaktadır. Kaynak: PLASFED Türkiye
Plastik Sektörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay), 2012)
Söz konusu proje ile yılda 500.000 ton plastik ve kauçuk mamul üretimi
gerçekleĢtirilecek olup, tahmini olarak 2 milyar dolar değerinde plastik mamül üretiminin
gerçekleĢtirilmesi beklenmektedir.
Projenin hayata geçmesiyle birlikte, plastik sektöründe faaliyet gösteren birbirini
tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teĢvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program
50
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimlilik ve kar artıĢı sağlanacak, sağlıklı, ucuz,
güvenilir bir altyapı, arıtma tesisi ve ortak sosyal tesisler kurularak çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olunacaktır.
Proje ile birlikte Kırklareli Ġli‟nin planlı geliĢmesine katkıda bulunulacak olup, Özel
Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede hareketlilik sağlanacak ve sosyoekonomik yönden olumlu geliĢmeler yaĢanacaktır.
Türkiye‟de ilk Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak bu proje ile hızla
geliĢmekte olan plastik sektörü yeni bir ivme kazanacak ve üretim sonucu elde edilecek nihai
ürünler, yurt içi ve yurt dıĢına pazarlanarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlayacaktır.
1.6. Projeye ĠliĢkin Politik, Yasal ve Ġdari Çerçeve
1.6.1. Projeye ĠliĢkin Ġzin Prosedürü (ÇED Sürecinden Sonra Alınacak Ġzinler)
Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri
Genel Müdürlüğü‟nün 08.01.2001 tarih ve 122-142 sayılı dağıtım yazısı ile Kırklareli
Valiliği‟nde 20.02.2001 tarihinde Yer Seçimi Komisyonu oluĢturulmuĢ ve komisyon
tarafından çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu aĢamadan sonra; 17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı R.G
de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Yer Seçimi Yönetmeliği OSB yerinin kesinleĢmesi
baĢlığı altında;
MADDE 22 – “(1) 20 nci maddede açıklanan Ģekilde hazırlanan yer seçimi komisyon
raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluĢ görüĢleri doğrultusunda
OSB yeri;
a) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının ilgili alt düzenleyici iĢlemleri doğrultusunda
gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,
b) Ġhtisas OSB sözkonusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin
alınmasını,
c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma
yapılacak baĢvuru ile vasıf değiĢikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,
ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması
halinde hazine adına tescilinin yapılmasını müteakip Bakanlık tarafından kesinleĢtirilir.”
denilmektedir.
Buna göre;
a) Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ilgili alt düzenleyici iĢlemleri doğrultusunda
gözlemsel jeolojik etüt raporu hazırlatılıp onaylatılmıĢtır,
b) ÇED süreci sonunda ÇED olumlu belgesi alınacak olup; süreç devam etmektedir.
51
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
c) Arazi mera vasfında olmadığından sanayi alanı olarak belirlendiğinden bu konuda
herhangi bir çalıĢma yapılmayacaktır.
ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler
bulunmadığından bu konuda herhangi bir çalıĢma yapılmayacaktır.
Ayrıca;
d) Bu iĢlemlerin tamamlanmasına müteakip; OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine göre ÇED
sürecinin olumlu sonuçlanmasından sonra Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
sınırları kesinleĢtirilecek ve OSB kuruluĢ protokolü hazırlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına sunulacaktır.
e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca protokolün uygun bulunması sonrasında,
OSB Bakanlık sicil defterine kaydedilerek sicil numarası verilerek müteĢebbis heyet özel
hukuk tüzel kiĢiliğinin kuruluĢ iĢlemleri tamamlanacaktır. MüteĢebbis heyetin
oluĢturulmasıyla birlikte;
f) OSB imar planı taslağı hazırlanıp, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟na sunulup
onaylatılacak,
g) Onaylı projelere göre alt ve üst yapı iĢleri inĢa edilmek üzere ihale edilecektir.
h) Alt ve üst yapıların tamamlanmasının ardından yatırımcılara parsel tahsisleri
yapılarak faaliyete geçmeleri sağlanacaktır.
ı) Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde Çevre Birimi
kurulacaktır.
i) Söz konusu proje kapsamında kurulacak arıtma tesisi için arıtma tesisi proje onayı
alınacaktır. Daha sonra Çevre ve ġehircilik Bakanlığından deĢarj konulu çevre izni
alınacaktır.
1.6.2. Proje Ġle Ġlgili Olarak Bu AĢamaya Kadar GerçekleĢtirilmiĢ Olan ĠĢ ve
ĠĢlemlerin (inĢaat, planlama aĢaması, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulması için ilk olarak yer seçimi
yapılmıĢ ve söz konusu projenin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak
Mevkii'nde kurulması için yer seçimi komisyonu oluĢturulmuĢ ve komisyon üyelerince uygun
bulunması sonrasında ÇED sürecine geçilmiĢtir. Bunun dıĢında söz konusu proje ile ilgili
olarak herhangi bir inĢaat çalıĢması vb. yapılmamıĢtır.
1.6.3. Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Zamanlama Tablosu
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii'nde kurulması planlanan Özel
Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟ne ait zamanlama tablosu Tablo 1.6.3.1‟de
verilmiĢtir.
52
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 1.6.3.1. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟ne Ait Zamanlama Tablosu
SÜREÇ
1.
3 Ay
1.YIL
2.
3.
3 Ay
3 Ay
4.
3 Ay
1.
3 Ay
2.YIL
2.
3.
3 Ay
3 Ay
4.
3 Ay
1.
3 Ay
3.YIL
2.
3.
3 Ay
3 Ay
4.
3 Ay
ÇED
SÜRECĠ
UYGULAMA
PROJELERĠ VE
ONAYI
ĠNġAAT RUHSATI
ALINMASI
ĠNġAAT
SÜRECĠ
ÇEVRE VE PEYZAJ
DÜZENLEMELERĠ
1.6.4. Projeye ĠliĢkin Finans Kaynakları
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 66,98 ha alan üzerinde planlanmıĢtır. 433
numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıĢtır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulması aĢamasında proje için
ihtiyaç olan finansman yatırımcıların kandi öz kaynakları ile karĢılanacak olup, ihtiyaç
duyulması halinde kredi alınacaktır.
53
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 2: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU
2.1. Proje Alanı ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan YerleĢim
Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık KuruluĢlarının, UlaĢım Ağının (köprü, yol,
demiryolu vb.), Proje Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan
Diğer Kullanımların, Planlanmakta Olan Projelerin, Tarım Alanları vb. Alanların Üst
Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine ĠĢlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının
ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması ile Projenin Bu Planlar Üzerinde
Gösterimi, Proje Alanının Hangi Kullanımda Olduğunun Belirtilmesi
“Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi”nin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi,
Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. 66,98 hektarlık
alanda kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kullanılacak arazi
tarla ve arsa niteliğinde olup (Bkz. Bölüm 2.4, Tablo 2.4.1), 433 numaralı parselin kiralanmasıyla
birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıĢtır. (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri ve
Bkz. Ek-20, 433 No‟lu Parselin Kira SözleĢmesi).
Proje alanında 2. ve 3. alanlar arasında bağlantıyı sağlayan 433 no‟lu parsel 2B arazisi olup,
bu alanda herhangi bir yapı veya bina yapılmayacak, yol geçiĢi ile alt yapı geçiĢi için
kullanılacaktır.
3 parçadan oluĢan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile
kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının
batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının
güney sınırında ise Cevizköyü‟ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır
(Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita).
Proje kapsamında alanlar arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla açılacak olan yollar
için orman izni (1.810 m2‟lik orman alan için) alınmıĢ olup, Ek-19‟da verilmiĢtir.
Ek-3‟te verilen 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı‟na göre proje alanı
Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Tarımsal Organize Bölge ve Organize
Sanayi Bölgesi kapsamında bulunmaktadır. Vize Belediye BaĢkanlığı‟nın görüĢ yazısında
(Bkz. Ek-4) proje kapsamında bulunan 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 441, 442,
443 nolu parsellerin sanayi alanı içinde kaldığı, 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin ise sanayi alanı
dıĢında olduğu belirtilmektedir.
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın görüĢ yazısı ekinde verilen 1/5.000 Ölçekli
Kadastral Paftada toplamda 66,98 ha olan proje alanının, 433 numaralı parselin mülkiyetinin
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi‟ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması)
nedeniyle 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düĢünülmüĢ ve 3 nolu alan iptal
edilerek 62 ha‟lık alan OSB alanı olarak uygun görülmüĢtür (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu).
OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder
& Aslan Organize Sanayi Bölgesi arasında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır (Bkz. Ek-20). Sonuç
olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıĢ olup, gerekli baĢvuru Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‟ne Pagder & Aslan Organize Sanayi
Bölgesi tarafından yapılacaktır.
54
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje alanının yakınında sanayi alanları, sağlık kuruluĢları ve planlanmakta olan
projeler bulunmamakta olup, proje alanına ait en yakın köprü yaklaĢık 970 m güneybatıda, en
yakın yol ise 1.850 m kuzeyde bulunan Doğanca-ÇavuĢköy yoludur (Bkz. Ek-18, Proje Alanı
ve Yakın Çevresini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı). Proje alanına en yakın
yerleĢim yerleri ise;
-
Kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne
bağlı yapı/konut,
-
Kuzeydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 5.040 m mesafede bulunan ÇavuĢköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Güneydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 4.425 m mesafede bulunan Topçuköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Batı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.485 m mesafede bulunan Cevizköy Köyü‟ne bağlı
yapı/konuttur.
Proje alanına ait 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1‟de, Yerbulduru Haritası
ise ġekil 2.1.1‟de verilmektedir.
55
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 2.1.1. Yerbulduru Haritası
Proje alanını gösterir fotoğraflar ġekil 2.1.2, ġekil 2.1.3, ġekil 2.1.4 ve ġekil 2.1.5‟te yer
almaktadır.
56
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 2.1.2. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-01
ġekil 2.1.3. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-02
57
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 2.1.4. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-03
ġekil 2.1.5. Proje Alanına Ait Fotoğraflar-04
58
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
2.2. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Nasıl Belirlendiği,
Topoğrafik Harita ve Projenin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterilmesi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) mülkiyeti sınırları içerisinde ayrılacak olan Sağlık
Koruma Bandı mesafesinin ve bu alandan itibaren kurulacak olan tesislerin belirlenmesi
amacıyla, Kırklareli Halk Sağlığı‟na kurum görüĢü sorulmuĢ olup, ilgili kurum tarafından
alınan cevap yazısında,
“1.Bahse konu Pagder Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi alanının en yakın yerleĢim
yeri olan Doğanca Köyü‟ne yaklaĢık olarak 4 km uzaklıkta olduğu, çevresinde baĢka bir
yerleĢim alanının olmadığı,
2.Kuzeyinde Mera vasıflı 165 parsel numaralı arazi ile 154 parsel numaralı orman
alanının olduğu, Güneyinde 2974 parsel numaralı kültür arazisinin bulunduğu, Batısında ise
363 parsel numaralı Mera vasıflı arazi ile 425 ve 426 parsel numaralı 2B arazilerinin
bulunduğu,
3.Yapılması planlanan Pagder Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi‟nden kaynaklanacak
olan atıkların izolasyonu için gerekli tedbirlerin alınması Ģartıyla Sağlık Koruma Bandı
bırakılmasına gerek olmadığı”
Tespit edilmiĢ ve bahse konu arazilerin, Asrey ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
tarafından “Pagder-Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak planlamasının
yapılmasında Kurum mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-21,
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü GörüĢ Yazısı).
2.3. Ġmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı (Aslının Aynıdır Onaylı)
veya Plan Teklifleri, Alanın Parsel Büyüklükleri
Vize Belediye BaĢkanlığı‟nın görüĢ yazısında (Bkz. Ek-4) proje kapsamında bulunan
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 443 nolu parsellerin sanayi alanı içinde
kaldığı, 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin ise sanayi alanı dıĢında olduğu belirtilmektedir.
Söz konusu proje alanı tarla ve arsa niteliğinde olup, 433 numaralı parselin
kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıĢtır. Proje alanına ait Tapu Senetleri
Ek-5‟te, 433 No‟lu Parselin Kira SözleĢmesi ise Ek-20‟de verilmiĢtir.
2.4. Proje Alanı Mülkiyet Durumu
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca
Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde 66,98 hektarlık alanda kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas
Organize Sanayi Bölgesi için kullanılacak arazi tarla ve arsa niteliğinde olup (Bkz. Tablo 2.4.1),
433 numaralı parsel hariç arazinin mülkiyetinin tamamı Asrey ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi‟ne aittir (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri). 433 nolu parsel için ise
parsel sahibi ile Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi arasında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır
(Bkz. Ek-20).
Proje alanında 2. ve 3. alanlar arasında bağlantıyı sağlayan 433 no‟lu parsel 2B arazisi olup,
bu alanda herhangi bir yapı veya bina yapılmayacak, yol geçiĢi ile alt yapı geçiĢi için
59
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
kullanılacaktır.
Tablo 2.4.1. Proje Alanına Ait Parsellerin Arazi Nitelikleri
Parsel No
1
2
3
4
429
430
431
433
434
435
439
440
441
442
443
Arazi Kullanım Durumu
Tarla
Tarla
Tarla
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
2B Arazisi
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
3 parçadan oluĢan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile
kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının
batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının
güney sınırında ise Cevizköyü‟ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır
(Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita).
2.5. Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve
Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu, kurum ve
kuruluĢlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiĢ alanlar)
Proje alanı içerisinde askeri yasak bölgeler ile kamu, kurum ve kuruluĢlarına belirli
amaçlarla tahsis edilmiĢ alanlar bulunmamaktadır. Ancak, proje etki alanı içerisinde hazine ( proje
alanının güney sınırında), mera (proje alanının kuzeybatısında), orman (proje alanının ortasında
yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile proje alanının kuzeyinde yer alan parseller), yer
alanları yer almaktadır.
2.6. UlaĢım ve Karayolu Bilgileri
2.6.1. Proje Yeri ve Ġlgili Tesislerinin Hangi Karayoluna Ne Kadar Uzaklıkta
Olduğu
Söz konusu projenin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde
gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
Proje alanı Alan-1, Alan-2 ve Alan-3 olmak üzere 3 alandan oluĢmakta olup, proje alanı
Vize-ÇavuĢköy yol ayrımına 9 km, Doğanca Köyü‟ne 1,9 km uzaklıktadır.
Proje alanında yerleĢim merkezleri asfalt yollarla il ve ilçe merkezlerine bağlı
bulunmakta olup, ÇavuĢköy Köyü‟nü Doğanca Köyü‟ne bağlayan asfalt yoldan yaklaĢık
2,225 km uzunluğundaki toprak yol ile proje alanına ulaĢım sağlanabilmektedir.
60
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında kullanılacak olan yolların orman alanına denk düĢmesi durumunda,
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince planlanan yolların haritası, plan, proje ve keĢif özetleri
ile Orman Genel Müdürlüğü‟ne talepte bulunulacaktır. Karayolları ile yapılacak olan her türlü
bağlantıda (yol, kavĢak) Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün görüĢü alınacaktır.
ġekil 2.6.1.1. Proje Alanına UlaĢımı Gösterir Uydu Görüntüsü
2.6.2. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanına UlaĢım Ġçin Kullanılacak
Yollar, Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılamayacağı
(yapılacak ise kim tarafından yapılacağı belirtilmeli)
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında proje alanına ulaĢım için mevcut asfalt ve toprak
yollar kullanılacaktır. ĠnĢaat aĢamasında ve iĢletme süresince kullanılacak olan yollara zarar
verilmeyecek olup, zarar verildiği takdirde ilgili idarenin tespit ettiği bedel üzerinden ziyanın
tazmini sağlanacaktır.
3 alandan meydana gelecek Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nde alanlar
arası bağlantıyı sağlamak için yeni yol yapımının gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Alanlar
arası ulaĢımı sağlamak amacıyla yaklaĢık 200 m, 160 m ve 25 m uzunluğunda olmak üzere 3
adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniĢliği 15 m olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/25.000
Ölçekli Genel YerleĢim Planı).
Söz konusu yollar ormanlık alanda yapılacak olup, orman alanları için kamulaĢtırma söz
konusu olmadığından, proje kapsamında bulunan orman alanları için 6831 sayılı Orman
Kanunu‟nun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince gerekli izinler alınacaktır.
61
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
2.6.3. Tehlikeli Madde Sınıfına Giren Tüm Malzemelerin TaĢınması Esnasında
“Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ġle TaĢınması Hakkında Yönetmelik” Kapsamında
Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler
Faaliyet dahilinde proje kapsamında tehlikeli madde sınıfına giren tüm malzemelerin
taĢınması durumunda taĢıma süresince, 31.03.2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik” ile
26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla TaĢınması Hakkındaki Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ve “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınmasına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (ADR)”
hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden
ve çevreye kötü etkisi en az olacak Ģekilde taĢınması söz konusu olacaktır.
Tehlikeli maddelerin taĢıması süresince Madde 8 hükmünde belirtilen aĢağıdaki
hükümlere ve “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınmasına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması
(ADR)” hükümleri esas alınacak ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında
Yönetmelik”in ilgili hükümlerine uyulacaktır.
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik” Madde 8
hükümleri uyarınca,
a) Patlayıcı madde ve sıkıĢtırılmıĢ gaz yüklü taĢıtların, boğaz köprülerinden ve boğaz
tüp geçitlerinden geçiĢlerine ilgili valiliklerce Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün görüĢü
dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde izin verilir.
b) Patlayıcı madde yüklü taĢıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, C5000D ve E
olan tünelleri, sıkıĢtırılmıĢ gaz yüklü taĢıtlar ise tünel sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan
tünelleri kullanamaz. Ancak, alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim,
coğrafik Ģartlar, yol bakım onarımı gibi elveriĢsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin her
iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün
görüĢü dikkate alınarak söz konusu taĢıtların tünel geçiĢine izin verilir.
c) Patlayıcı madde yüklü veya bu yükü boĢaltılmıĢ ancak usulüne uygun Ģekilde
temizlenmemiĢ taĢıtların otoyol veya çevreyolu veya devletyolu veya yetkili merciiler
tarafından belirlenmiĢ güzergahlar dıĢında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin
verilmez. Bu taĢıtların; meskun mahaller içerisindeki boĢaltma noktalarına gitmesine ise trafik
polisi veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir.
ç) Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boĢaltılmıĢ ancak usulüne uygun Ģekilde
temizlenmemiĢ taĢıtların meskun mahallerde yükleme ve boĢaltma süreleri hariç bu
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen park yerleri dıĢındaki alanlara park etmeleri
yasaktır.
62
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 3: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLĠKLERĠ
3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması,
Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi
Proje etki alanı belirlenirken projeden kaynaklanan çevresel etkiler ve sosyo-ekonomik
etkiler bir arada değerlendirilmektedir.
Proje kapsamında faaliyetin gerçekleĢtirileceği Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi‟nin inĢaat ve
iĢletme aĢaması dahil olmak üzere toplamda 5.150 kiĢiye istihdam sağlaması beklenmektedir.
Projenin inĢaat aĢamasında özellikle toz emisyonu ve gürültü etkileri söz konusu olup,
alınacak önlemlerle birlikte meydana gelecek etkilerin daha da azalması öngörülmektedir. Ayrıca
projenin inĢaat aĢamasında oluĢması muhtemel etkiler geçici ve gün içerisinde belirli zaman
aralıklarında etkili olduğundan inĢaat çalıĢmalarının sona ermesiyle birlikte meydana gelebilecek
muhtemel etkiler de sona erecektir. Projenin iĢletme aĢamasında ise, yapılacak olan üretim
çalıĢmalarına bağlı olarak özellikle gaz emisyonları, katı atıklar ve atık sular meydana gelecektir.
Projenin iĢletme aĢamasında ise Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde
kurulacak olan iĢletmelerin üretim çalıĢmaları sonucu elde edilen ürünlerin hem iç pazara hem de
dıĢ pazara sevkiyatı yapılacağı göz önünde bulundurulduğundan projenin ülke ekonomisine de
önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.
Proje kapsamında kurulacak olan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
yakınında herhangi bir yapı/konut bulunmamakla birlikte proje alanının yakın çevresinde
hazine, mera, tarım ve orman arazileri mevcuttur. Proje alanına en yakın yerleĢim yerleri;
-
Kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne
bağlı yapı/konut,
-
Kuzeydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 5.040 m mesafede bulunan ÇavuĢköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Güneydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 4.425 m mesafede bulunan Topçuköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Batı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.485 m mesafede bulunan Cevizköy Köyü‟ne bağlı
yapı/konuttur.
Proje kapsamında Bölüm 4.5 ve Bölüm 4.6‟da yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen etki
mesafesi 750 m olup, hazırlanan Etki Alanı Haritası Ek-6‟da verilmiĢtir.
3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki
alanındaki hava, su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmelidir)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulacağı alan için alt yapı ve üst
yapı sistemleri kurulacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi‟nin yakınında herhangi bir yapı/konut, tesis, iĢletme, OSB alanı v.s. alanlar
bulunmamakla birlikte proje alanının yakın çevresinde hazine, mera, tarım ve orman arazileri
63
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
mevcuttur. Bu nedenle bölgede toprak, su ve hava kirliliği açısından kirlilik oluĢturacak
herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın yerleĢim yerleri;
-
Kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne
bağlı yapı/konut,
-
Kuzeydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 5.040 m mesafede bulunan ÇavuĢköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Güneydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 4.425 m mesafede bulunan Topçuköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Batı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.485 m mesafede bulunan Cevizköy Köyü‟ne bağlı
yapı/konuttur.
3.3. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri
3.3.1. Bölgesel Jeoloji (çalıĢma alanının iĢaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji
haritası eklenmelidir)
Proje alanına iliĢkin; Ağustos 2002 tarihinde “Aslan (Özel) Organize Sanayi Bölgesi
Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu” (Bkz. Ek-8) ve Temmuz 2013
tarihinde Pagder-Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıĢtır.
Bölgesel jeoloji bu raporlardan derlenmiĢtir. Ayrıca, E19-d3 1/25.000 ölçekli topoğrafik
harita altlık olarak kullanılarak 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası oluĢturulmuĢtur (Bkz. Ek10) .
Kırklareli Ġli ve yakın çevresinin jeoloji incelemeleri 1/100.000 (ġekil 3.3.1.1) ölçekli
haritada Çağlayan ve diğ. 1998 tarafından yapılmıĢtır. Söz konusu haritalarda geçen
birimlerin stratigrafisi yaĢlıdan gence doğru ġekil 3.3.1.2‟de verilmiĢtir.
64
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ġnceleme Alanı
ġekil 3.3.1.1. Ġnceleme Alanının 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (MTA)
Stratigrafi
Istranca Masifini oluĢtur, temel ve örtü metamorfitleri, Metamorfik Kayalar; bu
metamorfitlerin içine, Jura-Erken Kretase‟de sokulmuĢ olan magmatik kayaları, Mesozoyik
Magmatitleri ve tüm bu birimleri trangressif aĢma ile örten Üst Kretase - Tersiyer yaĢlı
çökellerin oluĢturduğu kaya birimleri ise, Çökel Kayalar baĢlıkları altında toparlanmıĢtır.
65
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 3.3.1.2. GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesit ( MTA,1998)
66
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Alüvyon (Qa)
ÇalıĢma sahasında vadi taban ve ağızlarında gelimiĢ alüvyonlar, çoğun küçük ve sığ
yüzleklerdir.
En yaygın alüvyon Ġğneada Mert Gölü ve Erikli Gölü havzalarında geliĢmiĢtir. ÇalıĢma
sahasının doğusunda, Karamandere, Karacaköy, Ormanlı ve Terkos Gölü havzaları ile Çatalca
doğusu Büyükçekmece havzası geliĢmiĢ büyük alüvyon alanlardır.
Kırklareli KireçtaĢı (Tek)
Trakya havzası kuzey Ģelf alanında çökelen ve Yıldız Dağlarının güney eteklerinde
yüzeylenen birim, batıda Bulgaristan sınırından, Pınarhisar‟a değin dar Ģeritler Ģeklinde
uzanır. Pınarhisar‟dan doğuya doğru, özellikle Saray-Çatalca arasında yer yer geniĢ alanlar
kaplayan kireçtaĢı, Çatalca-Yalıköy doğrultusunda tekrar dar Ģeritler halinde yüzeyler.
Kırklareli kireçtaĢı Ġslambeyli formasyonunun üzerine çoğu yerde yanal ve düĢey yönde
dereceli geçiĢle oturmaktadır. Kıyıköy (B6) –Akalın- Ġhsaniye (C6) dolayında, alüvyon
yelpazesi ortamında çökelen kuvars kumu ocaklarında net bir Ģekilde görüldüğü gibi
transgresif aĢma ile ve zaman zaman aĢınmalar nedeniyle, yerel uyumsuzlukla gelmektedir.
Transgresyonun Ġslambeyli formasyonunu aĢtığı kesimlerde birimden doğrudan doğruya
Yıldız Dağları metamorfik kayaları üzerine, açısal uyumsuzlukla oturmaktadır.
KireçtaĢları, Trakya havzası kuzey Ģelfinde yer yer açısal yer yer de aĢnımlı uyumsuz
olarak Pınarhisar formasyonu tarafından örtülür. AĢınımlı uyumsuz veya açısal uyumsuz olan
dokanak, havza içine doğru dereceli geçiĢlidir
Birim, beyaz, girmsi beyaz, sarımsı beyaz, krem renkli, bozuĢma rengi, açık gri, gri,
orta-kalın katmanlı, genelde hafif eğimli ya da yatay tabakalı, sert, fosilli ve kavkılı olduğu
kesimleri erime boĢluklu, alt kesimlerinde killi, kumlu ve tekçe mercanlı, bol nümmülit ve
mikro fosilli, yer yer yama resif özelliğindeki resifal kireçtaĢından oluĢur.
Genel özellikleri betimlene birim, çökelme ortamlarının farklı olması nedeniyle çeĢitli
yerlerde farklı özellikler sunar. Bu nedenle, birimi tek bir litoloji olarak tanımlamak güçtür.
Resif karmaĢığı karbonatlarının kapsayan birim için fasiyes ayrımına gidilmemiĢtir.
Haritalama alanında resif ve resif gerisi litolojiler ile resif ilerisi litolojiler Kırklareli kireçtaĢı
olarak ayırtlanmıĢtır. Ġhsaniye formasyonu adı altında tanımlanmıĢ ve ayırtlanmıĢtır.
Pınarhisar Formasyonu (Top)
Pınarhisar formasyonu, kumtaĢı, çakılcıklı kumtaĢu, çakıltaĢı, oolitli kireçtaĢı,
konjeriyalı kireçtaĢı ve killi kireçtaĢı ardalanmasından oluĢmuĢtur.
Pınarhisar formasyonunun Trakya havzasının kuzey Ģelfinde Kırklareli kireçtaĢı
üzerine, yer yer dar bir Ģerit halinde genelde açılı, yer yer de açısız uyumsuz olarak geldiğini
hemen hemen tüm araĢtırıcılar belirtmiĢlerdir. Buna karĢılık yaĢı ve tavan iliĢkileri üzerine
farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Pınarhisar formasyonu eĢdeğeri birimlerin, havza ortalarına
doğru altındaki Kırklareli kireçtaĢıyla olan dokanağı geçiĢli (Kasar ve Eren 1986) iken,
havzanın kuzey kenarındaki etkin alçalma ve yükselmelere bağlı olarak Kırklareli formasyonu
67
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
havza içindeki eĢdeğeri ve devamı olan Soğucak formasyonu üzerine uyumsuz olarak
çökelmiĢtir. Birim, üzerine gelen Süloğlu formasyonuyla kondordan iliĢki göstermektedir.
Gri, boz renkli, ince-orta tabakalı, bol miktarda yuvarlak kuvars ve kireçtaĢı çakıllı
konlomera; üzerinde beyaz, bej renkli oolitli kireçtaĢı; onun üzerinde çakıllı, orta tabakalı,
gastropod ve lamellibranĢ kavkılı kireçtaĢlarıyla devam eden formasyonun üst kısımlarında
mangan içeren köĢeli çakıltaĢları, manganlı kumtaĢu, oolitik kireçtaĢı ve konjeriyalı kireçtaĢı
yer alır.
Süloğlu Formasyonu (Tos)
KiltaĢı, silttaĢı ardalanmalı , kumtaĢı ve killerden oluĢan kırıntılılar, ilk kez De Boer
(1954) tarafından kullanılan Süloğlu formasyonu, adı altında ayırtlanmıĢ ve haritalanmıĢtır.
Süloğlu formasyonu tipik olarak Süloğlu nahiyesi (B3) su kanalı yarmalarından ve Pınarhisar
(B5) yöresinden gözlenilir (Umut ve diğ. 1983-1984). Formasyonu Trakya havzasının kuzey
kenarından batıdan doğuya; Edirne (B3) Süloğlu, Pınarhisar, Vize, Saray, Sefaalan, Binkılıç
(C6) yörelerinde yüzeyler.
Ġnceleme alanında Ġhsaniye köyü güneyinde Ġhsaniye formasyonu ve Ġnceğiz
güneydoğusunda, Pınarhisar formasyonu üzerinde uyumlu olarak; Muratbey güneydoğusunda
Kırklareli kireçtaĢı ve Kartaltepede yaĢlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Birim,
Kabakça köyü batısında, Bekirli köyü güneyinde Ergene formasyonu; Çatalca
kuzeybatısındaki BeĢkavaklar mevkiinde Trakya formasyonu tarafından uyumsuz olarak
örtülür.
Altta, gri, kirli sarı, açık kahverengi, bej renkli Ģeyl, miltaĢı ardalanması ile üstte sarımsı
gri kumtaĢı, yeĢilimsi gri kiltaĢı ardalanması oluĢur. MiltaĢı ve Ģeyler ince tabakalı, az
karbonatlı seviyeleri balık fosillidir. Altlardaki Ģeyl, miltaĢı, kiltaĢı dalınımı, üstlere doğru
kumtaĢı kiltaĢı ardalanmasına geçer. KumtaĢları yer yer sıkı tutturulmuĢ, ince-orta katmanlı,
orta-kaba taneli, kiltaĢları yeĢil renkli ve masif görünümlüdür.
Trakya Formasyonu (Tnt)
TutturulmamıĢ çakıl ve kaba çakıllı, çakıltaĢı ile kumtaĢı ve kıt kiltaĢından oluĢan
birime Trakya formasyonu adı verilmiĢtir. Hochstetter (1870) geniĢ alanlar kaplayan kum ve
çakıl depolarının Ġstanbul Belgrad ormanlarında 'Trakya katı' olarak adlamıĢtır. Lebküchner
(1974) bu birimi 'Trakya katı' olarak havzanın batısına taĢımıĢtır. Umut ve diğ. (1983) önce
Yarmatepe formasyonunu daha sonra (Umut ve diğ. 1984) Trakya formasyonu olarak
adlamıĢlardır.
Trakya havzasının kuzey kesimlerinde yaygın olarak izlenen birim, Yıldız Dağları
üzerinde yer yer 2-5 m. yer yer de 2-9 m. kalınlıklarda çökelmiĢtir.
Yıldız Dağlarında ÇeĢmeköy Karahamza köyleri arasından; Demirköy batısında;
özellikle Yıldız Dağlarının kuzeydoğusundan Avcılar-Ġğneada yöreleri ve kuzeylerinde
Bahçeköy yöresinde geniĢ, Çamlıköy-Çilingos-Yalıköy arasında, GümüĢpınar dolayında,
Akalın-Ġhsaniye-Kabakça, Kadıköy yöresinde, Ġğneada'nın güneyinde ve Bulanık dere
sırtlarında, Poliçe (Kumluköy)-Kıyıköy-KıĢlacık (C6) arasında küçük sıvanmıĢ, ince yaygın
yüzeylemeleri izlenir.
68
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Trakya formasyonu kendisinden yaĢlı tüm formasyonlar üzerine uyumsuz olarak
gelmektedir.
Trakya formasyonu tip yüzeylemeleri çakıl ocaklarındaki yarmalardır. Ġğneada-Avcılar
yolunda Çakıltepe çakıl ocakları, Beğendi köyü çakıl ocağı, Trakya formasyonunun tipik
mevkiileridir.
Kırmızı, kahve, açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı,
kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamıĢ çakıltaĢındaki taneler çoğunlukla
kuvars, kuvarsit çakıl-kaba çakıllı, nadiren Ģist, gnays, metagranit ve volkanitlerden
oluĢmuĢtur. Tepe ve sırtlarında ince yaygı Ģeklindeki birim, ince kumdan kaba kum ve
çakılcık boyutuna değiĢen tanenin ve çoğun beyaz kuvars kumludur. Taraça Ģeklinde çukur
havzalarda depolanan 8-10 m. kalınlıktaki kesimler ise çakılcık, kaba çakıl boyutundaki
tanelerden oluĢur. Bu depolanmaların tabanında yer yer yeĢilimsi gri renkli bentonitik killer
gözlenilir. Demirköy batısında sırta sıvanmıĢ olarak bulunan çakıllı kumtaĢı, killi sarı renkli,
tabanı kaba çakıllı, iyi tutturulmuĢ, killi ve karbonat çimentoludur.
Trakya formasyonu Bahçeköy-Kastro (Çamlıköy) yolunda sarımsı gri renkli, çapraz
katmanlı çakıl-çakılcıklı, yer yer kil mercekli, yaklaĢık 20 m. kalınlığında bol kuvarslı kum
olarak gözlenir. Birim, Yıldız Dağları metamorfik kayaçlarına yakın kesimlerde kaba taneli
olup metamorfitlerden uzaklaĢıldıkça tane boyunda küçülme görülür.
ÇalıĢma sahasında Kuvaterner yaĢlı çökeller adlandırılmamıĢtır. Kısaca litoloji tanımları
yapılacaktır. Kuvaterner birimlerinde Paleontolojik bir bulgu yoktur. Yalnız stratigrafik
konumlarına göre, olası Pleistosen yaĢlı taraça ve sekiler, traverten, eski alüvyon ise Holosen
yaĢlı kumul, kumsal ve alüvyon birimleri ayırtlanmıĢtır.
3.3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa
1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit
eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır)
Proje alanına iliĢkin; Ağustos 2002 tarihinde “Aslan (Özel) Organize Sanayi Bölgesi
Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu” (Bkz. Ek-8) ve Temmuz 2013
tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıĢtır. Bu çalıĢmalar bünyesinde 1/1.000 Ölçekli Jeoloji
Haritaları hazırlanmıĢ olup, Ek-9‟da verilmiĢtir. Jeolojik haritalama sırasında, doğal yarmalar,
temel kazıları, jeofizik çalıĢmalar ve sondaj verilerinden yararlanılmıĢtır. Bölge inceleme
alanına ait stratigrafik kesit ġekil 3.3.1.2‟de verilmiĢtir. Ayrıca proje alanına ait 1/100.000
Ölçekli Jeoloji Haritası ise Ek-10‟da verilmiĢtir.
Etüt alanı ve yakın civarı Trakya Formasyonuna ait çakıllı kumlu siltli kil birimlerden
oluĢmaktadır.
Ġnceleme alanında yapılan sondaj çalıĢmaları neticesinde Trakya Formasyonuna ait
birimler kahve, açık kahverengimsi sarı renkli çakıllı kumlu siltli kil birimlerden
oluĢmaktadır.
69
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Trakya Formasyonu (Tnt):
Kırmızı, kahve, açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı,
kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamıĢ çakıltaĢındaki taneler çoğunlukla
kuvars, kuvarsit çakıl-kaba çakıllı, nadiren Ģist, gnays, metagranit ve volkanitlerden
oluĢmuĢtur.
3.3.3. Proje Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları
(onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleĢime
uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanının içine alan
yerleĢime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı’nın 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ekindeki
formatına göre hazırlanacak ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
BaĢkanlığı’nın 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı (2010/1) Genelgesine göre onaylanacak olan
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması
gerekmektedir)
Proje alanına iliĢkin; Temmuz 2013 tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait
Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılmıĢ ve onaylatılmıĢtır. Onaylı
rapor ve ekleri Ek-9‟da verilmiĢtir.
3.4. Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu
3.4.1. Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıĢındaki heyelan,
su baskını, çığ, kaya düĢmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.)
Kütle Hareketleri (Şev Duraysızlığı)
Ġnceleme alanında kaya düĢmesi, heyelan ve bunun gibi kütle hareketleri
gözlenmemiĢtir (Bkz. Ek-9).
Su Baskını
ÇalıĢma alanı içinden geçen su baskınına sebep olabilicek debide akar dere
bulunmamaktadır (Bkz. Ek-9).
Diğer Doğal Afet Tehlikeleri (Çökme-Tasman, Karstlaşma, Tsunami, Tıbbi Jeoloji vb.)
ve Mühendislik Problemlerinin Değerlendirilmesi
Ġnceleme alanında oluĢabilecek çökme, tasman, karstlaĢma, tsunami, tıbbı jeoloji ve
benzeri sorunlar beklenmemektedir (Bkz. Ek-9).
Ayrıca, inceleme alanında 7269 sayılı yasa gereği alınmıĢ herhangi bir “ Afete Maruz
Bölge ve Sakıncalı Alanlar” kararı bulunmamaktadır.
70
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.4.2. Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların
faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmiĢte ve son dönemde meydana gelen
depremlerden kısaca bilgi verilerek Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına, diri fay
haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.)
Proje alanına iliĢkin; Temmuz 2013 tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait
Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıĢtır. Bu Rapor
kapsamında proje alanı ve yakın çevresinin “Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi” yapılmıĢ,
inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri,
geçmiĢte ve son dönemde meydana gelen depremler hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Kırklareli çoğunlukla Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‟na göre IV. Derece Deprem
Bölgesi‟nde yer almaktadır.
ġekil 3.4.2.1. Kırklareli Ġli Deprem Bölgeleri Haritası
Kırklareli ve yakın çevresinde, aletsel döneme ait deprem kayıtları incelendiğinde 19002013 yılları arasında gerçekleĢmiĢ büyüklükleri 4‟den fazla (M>4) olan toplam 23 deprem
belirlenmiĢtir.
Proje alanına en yakın fay hattı 90 km güneyde bulunan Saros-Gaziköy Fayı olup, söz
konusu proje için hazırlanan Diri Fay Haritası Ek-17‟de verilmiĢtir.
Proje kapsamında bulunan bütün yapılarda T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Esasları” hükümlerine
uyulacaktır.
71
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.5. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltı Su
Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri
Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
hazırlanması kapsamında çalıĢma alanında açılan jeoteknik kuyularda yeraltı su seviyesini
belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıĢtır. Ġnceleme alanında SK-4, SK-5, SK--6, SK-7, SK-8,
SK-9 ve SK-10 kuyularında yeraltı suyuna rastlanılmıĢtır.
Tablo 3.5.1. Yeraltı Su Seviyesi Derinlikleri
YASS
YASS
Sondaj No
(metre)
(metre)
SK-4
13,00
SK-8
8,00
SK-5
9,00
SK-9
9,50
SK-6
11,00
SK-10
9,00
SK-7
13,00
(Kaynak: PAGDER-ASLAN Özel OSB Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu)
Sondaj No
Proje alanına iliĢkin; Ağustos 2002 tarihinde “Aslan (Özel) Organize Sanayi Bölgesi
Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu” (Bkz. Ek-8) hazırlanmıĢ olup,
bu raporda DSĠ XI. Bölge Müdürlüğü tarafından 2001 yılında Cevizköy sınırları içerinde
açılan su kuyusu logu verilmiĢtir. 224 m derinliğinde açılan su kuyusunda 2.20 m statik
seviye ve 41,70 m dinamik su seviyesinde Qp=4 l/s yeraltı suyu tespit edilmiĢtir. Bu kuyunun
proje alanına uzaklığı yaklaĢık 4 km‟dir.
Proje alanı ve çevresi yeraltısuyu bakımından zengindir. Ancak, önerilen Özel Plastik
Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve çevresi yeraltı suyuna kapalı alandır. Bu nedenle su temini
için yeraltı suyu kullanılması söz konusu değildir.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulan suyun temini için Vize Belediye
BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü ile yazıĢmalar yapılmıĢ olup;
 Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte, projenin
inĢaat aĢamasında kullanılacak suyun belediye tarafından belirlenecek kaynaktan
alınarak inĢaat sahasına nakledilmesi için döĢenecek içmesuyu boru hattı malzemesinin
alımı ve döĢenmesinin faaliyet sahibi tarafından yapılması kaydıyla su ihtiyacının
belediye tarafından karĢılanacağı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-23, Vize Belediye BaĢkanlığı
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı).
 Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte,
ihtiyaç duyulan suyun imkanlar nispetinde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yörede
yeraltı ve/veya yerüstü su kaynaklarından temin edilme imkanı bulunduğu belirtilmiĢtir
(Bkz. Ek-24, Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini
Yazısı).
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulacak suyun temini için söz konusu
kurumlarla koordineli olarak çalıĢılacak ve kurumlar tarafından uygun görülen kaynaklardan
su ihtiyacı karĢılanacaktır.
72
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
Proje alanının yaklaĢık 9 km kuzeybatısında Soğucak Köyü içerisinde Soğucak Kaynak
Suyu bulunmakta olup, söz konusu kaynağa ait fotoğraf ġekil 3.5.1‟de gösterilmiĢtir.
ġekil 3.5.1. Soğucak Köyü Ġçerisinde Bulunan Soğucak Kaynak Suyu
Yüzey Suları
ÇalıĢma alanı içerisinden geçen akıĢ gösteren kuru ve sulu dere bulunmamaktadır.
YağıĢ suları güneye doğru akıĢ halindedir. Söz konusu proje alanı ve yakın çevresini gösteren
1/50.000 Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita Ek-11‟de verilmiĢtir.
3.6. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri, Yüzeysel Su
Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri
1/25.000’lik Topoğrafik Haritada Gösterimi
Proje alanı civarında mevsimsel akıĢlı dereler mevcut olup, bu dereler Ahmetbey
Göleti‟ni beslemektedir. Ahmetbey Göleti, sulama amaçlı bir gölet olup, daha sonradan revize
edilerek içmesuyu temini için de kullanılmaktadır.
Projenin ÇED Raporu çalıĢmaları kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü‟ne format görüĢü
sorulmuĢ olup, DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüĢünde, “proje sahası,
içmesuyu temin amaçlı revize edilen Ahmetbey Göleti‟nin yağıĢ alanı içerisinde, “Uzun
Mesafeli Koruma Alanında” kaldığı, atıksuların deĢarj edilmesi planlandığı dere vasıtasıyla
mevcut Evciler Göleti ve yapılması planlanan Soğucak Regülatörlerinden mevcut Ahmetbey
Göleti‟ne su aktarılacağı, bu nedenle atıksuların arıtıldıktan sonra söz konusu göletin yağıĢ
alanı dıĢına çıkartılması gerektiği” belirtilmiĢtir.
73
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından verilen format görüĢü göz önünde
bulundurularak atıksular arıtıldıktan sonra söz konusu göletin yağıĢ alanı dıĢına çıkartılarak
bertarafı sağlanacaktır (Bkz. Ek-11, 1/50.000 Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir
Harita).
3.7. Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava KoĢulları, Bu
KoĢulların Yapımı Planlanan Projeye Etkileri Yönünden Ġrdelenmesi, Rüzgar Gülü
Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Yıldız Dağları'nın kuzeye bakan
kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kıĢlar ise soğuktur. Bu
kesimde, yaz ve kıĢ mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı azdır. Denizden uzak iç kesimlerde
ise karasal iklim görülmekte olup, yaz ve kıĢ mevsimleri arasında sıcaklık farkı yüksektir. Ġç
kesimler, her mevsim yağıĢ almakla birlikte, yıllık yağıĢ miktarı kıyı kesimlere göre oldukça
azdır. Proje alanını temsil edebilecek ve en yakın meteoroloji istasyonu Lüleburgaz
Meteorolji Ġstasyonudur. Bu nedenle bu istasyona ait iklimsel faktörler veriler kullanılmıĢtır.
Basınç:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama basınç
1010,0 hPa‟dır. Maksimum basınç 1035,7 hPa ve minimum basınç 982,0 hPa olarak
ölçülmüĢtür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre basıncın
aylara göre dağılımı Tablo 3.7.1‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.1. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Basınç Değerleri
Aylara Göre Basınç Değerleri
Basınç
Değerleri
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ortalama
1013,3 1012,4 1010,6 1007,6 1008,1 1006,8 1006 1006,6 1009,7 1012,8 1012,9 1013,1
Basınç (hPa)
Maksimum
1035,7 1033,2 1034,6 1027,4 1027,9 1019,3 1015,9 1018,5 1025,0 1026,9 1029,2 1030,8
Basınç (hPa)
Minimum
982,0
984,5
985,0
988,3
991,4
991,8
993,2
993,3
990,7
995,8
990,4
983,1
Basınç (hPa)
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
1040
1030
1020
1010
Maksimum Basınç (hPa)
1000
Ortalama Basınç (hPa)
990
Minimum Basınç (hPa)
980
970
960
950
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ġekil 3.7.1. Basınç Değerleri Grafiği
74
IX
X
XI
XII
Aylar
Yıllık
1010,0
1035,7
982,0
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Sıcaklık:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama sıcaklık
13,18 °C‟dir. En yüksek sıcaklık 12/08/1994 tarihinde 44,6 °C ve en düĢük sıcaklık
21/02/1985 tarihinde -27,8 °C olarak ölçülmüĢtür.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre sıcaklığın aylara göre
dağılımı Tablo 3.7.2‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.2. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sıcaklık Değerleri
Sıcaklık
Değerleri
Ortalama
Sıcaklık (oC)
Maksimum
Sıcaklık Günü
Maksimum
Sıcaklık (oC)
Maksimum
Sıcaklık Yılı
Minimum
Sıcaklık Günü
Minimum
Sıcaklık (oC)
Minimum
Sıcaklık Yılı
IV
Aylara Göre Sıcaklık Değerleri
V VI VII VIII IX X XI XII
I
II
III
3,5
4,1
7,1 11,8 16,8 21,5 23,6 23,0 19,0 14,0 8,7
10
27
28
11
25
23
12
12
21
2
9
Yıllık
5,0
13,18
2
12
21,2 24,7 26,6 33,8 38,6 40,8 44,4 44,6 38,3 38,2 28,6 23,0
44,60
2003 2004 2005 2005 1994 2000 2000 1994 2000 1991 2004 2004
1994
10
21
6
10
3
3
5
28
26
31
3,8
6,6
6,5
1,6
-5,6 -9,4 -19,4
-27,80
1987 1985 1987 1997 1988 1990 1985 2000 2000 1987 2001 2001
1985
-19,4 -27,8 -14,8 -6,4 -1,3
22
20
21
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
Sıcaklık (°C)
50
40
En Yüksek
Sıcaklık(°C)
30
Ortalama
Sıcaklık(°C)
20
10
0
-10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Aylar
AYLAR
-20
-30
-40
ġekil 3.7.2. Sıcaklık Değerleri Grafiği
YağıĢ:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama toplam yağıĢ
miktarı 570,00 mm‟dir. Maksimum yağıĢ miktarı 98,80 mm‟dir.
75
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre yağıĢın aylara göre
dağılımı Tablo 3.7.3‟te verilmiĢtir.
Tablo 3.7.3. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu YağıĢ Değerleri
YağıĢ Değerleri
I
Toplam YağıĢ
Ortalaması (mm) 58,4
Maksimum
YağıĢ (mm)
58,6
Aylara Göre YağıĢ Değerleri
V
VI
VII VIII IX
II
III
IV
43,6
53,6
45,2
44,1
41,6
31,3
14,2
55,8
61,6
36,1
63,0
78,6
62,8
34,2
X
XI
XII
Yıllık
29,7
58,3
75,0
75,0
570,00
84,6
94,3
59,8
98,8
98,80
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
YağıĢ (mm)
120
100
Toplam Yağış
Ortalaması(mm)
80
60
Maksimum Yağış
(mm)
40
20
0
Aylar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AYLAR
ġekil 3.7.3. YağıĢ Değerleri Grafiği
Ortalama Nispi Nem:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama nispi nem %
69,98‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre nemin aylara göre
dağılımı (%) Tablo 3.7.4‟te verilmiĢtir.
Tablo 3.7.4. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Nem Değerleri
Nem Değerleri
Ortalama Nem
(%)
I
II
III
IV
77,2
73,2
72,6
70,1
Aylara Göre Nispi Nem Değerleri
V
VI
VII VIII IX
X
67,7
63,8
61,9
62,9
65,8
71,1
XI
XII
Yıllık
75,6
77,8
69,98
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
76
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ortalam Nem (%)
90
80
70
60
50
Ortalama Nem (%)
40
30
20
10
0
Aylar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ġekil 3.7.4. Nispi Nem Değerleri Grafiği
Sayılı Günler:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama kar yağıĢlı
günler sayısı 6,8, yıllık ortalama kar örtülü günler sayısı 7,7, yıllık ortalama sisli günler sayısı
32,3, yıllık ortalama dolulu günler sayısı 0,6, yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 48,5, yıllık
ortalama orajlı günler sayısı 29,8‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre kar yağıĢlı, kar
örtülü, sisli, dolulu, kırağılı, toplam orajlı günler sayısı Tablo 3.7.5‟te verilmiĢtir.
Tablo 3.7.5. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sayılı Günler Değerleri
Sayılı Günler
Kar YağıĢlı
Günler Sayısı
Kar Örtülü
Günler Sayısı
Sisli Günler
Sayısı Ortalaması
Dolulu Günler
Sayısı Ortalaması
Kırağılı Günler
Sayısı Ortalaması
Toplam Orajlı
Günler Sayısı
Ortalaması
Aylara Göre Sayılı Günler Sayısı
V
VI
VII VIII IX
X
I
II
III
IV
2,3
2,0
1,0
0,0
2,1
2,4
1,0
5,6
3,1
2,5
1,7
1,3
0,8
0,3
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
11,4
9,3
7,5
2,6
0,2
1,0
1,1
1,8
2,7
4,7
5,5
3,4
0,7
2,0
1,3
2,3
XI
XII
Yıllık
0,3
1,2
6,8
0,2
2,0
7,7
4,1
5,9
5,0
32,3
0,1
0,0
0,0
0,6
1,5
7,0
9,0
48,5
1,8
1,9
1,6
29,8
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
77
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
12
Gün Sayısı
Kar Yağışlı Günler Sayısı
10
Kar Örtülü Günler Sayısı
8
Sisli Günler Sayısı
Ortalaması
Dolulu Günler Sayısı
Ortalaması
Kırağılı Günler Sayısı
Ortalaması
Toplam Orajlı Günler
Sayısı Ortalaması
6
4
2
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AYLAR
ġekil 3.7.5. Sayılı Günler Değerleri Grafiği
Maksimum Kar Kalınlığı:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, maksimum kar kalınlığı 45
cm‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre kar kalınlığı
değerleri Tablo 3.7.6‟da verilmiĢtir.
Tablo 3.7.6. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
Kar Kalınlığı
Değerleri
Maksimum Kar
Kalınlığı (cm)
I
II
III
30
30
34
IV
V
Aylara Göre Kar Kalınlığı
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Yıllık
3
45
45
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
Kar Kalınlığı
50 (cm)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I
II
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
III
IV
V
VI
VII
VIII
ġekil 3.7.6. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği
78
IX
X
XI
XII
Ayla
r
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BuharlaĢma:
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama açık yüzey
buharlaĢma miktarı 1.448,6 mm‟dir. Günlük maksimum açık yüzey buharlaĢması 17,6
mm‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, ortalama ve
maksimum buharlaĢma değerleri Tablo 3.7.7‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.7. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu BuharlaĢma Değerleri
BuharlaĢma
Değerleri
Ortalama Açık
Yüzey BuharlaĢması
(mm)
Maksimum Açık
Yüzey BuharlaĢması
(mm)
I
II
III
IV
Aylara Göre BuharlaĢma Değerleri
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
58,9 174,5 246,2 285,4 273,6 223,3 164,3 22,4
10,5
13,1
16,9
17,2
17,6
13,4 10,0
7,0
Yıllık
1.448,6
17,6
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
BuharlaĢma (mm)
300
250
Ortalama Açık
Yüzey
Buharlaşması
(mm)
200
150
100
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AYLAR
ġekil 3.7.7. BuharlaĢma Değerleri Grafiği
Rüzgar:
Yıllık, Mevsimliki Aylık Rüzgar Yönü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, yönlere göre
rüzgârın esme sayıları toplamı Tablo 3.7.8‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.8. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık)
Yönler
N
I
II
III
IV
V
800
720
528
304
376
Aylar
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
504
568
592
592
640
672
79
704
Yıllık
7000
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
I
II
III
IV
V
Aylar
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
NNE
88
56
64
72
32
136
168
208
160
168
96
128
1376
NE
5008
5520
5408
4424
4656
4408
5736
5416
4472
5168
4824
4968
60008
ENE
152
136
168
136
200
136
208
232
160
96
144
88
1856
E
624
1056
1360
1672
1528
1296
1048
1000
984
768
808
520
12664
ESE
24
72
128
104
168
120
56
112
112
144
40
72
1152
SE
1672
2040
3184
2888
3920
3152
3312
3776
3120
2272
1520
1792
32648
SSE
104
104
120
104
64
64
152
136
64
80
216
192
1400
S
416
264
328
408
336
288
176
120
152
192
352
408
3440
SSW
112
152
120
200
96
144
40
24
72
88
112
224
1384
SW
2016
2360
2584
2896
1632
1440
1080
720
1160
1584
2024
2496
21992
WSW
128
40
136
168
104
64
56
8
96
64
48
56
968
W
464
296
400
480
320
336
496
336
328
232
336
376
4400
WNW
48
72
32
24
null
16
48
8
8
24
8
40
328
NW
2160
1352
1928
1664
1232
1640
1344
1280
1528
1616
1632
1800
19176
NNW
64
40
40
32
16
96
40
32
88
24
32
24
528
Yönler
Yıllık
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
N
100000
NNW
85000
NW
70000
55000
40000
WNW
25000
10000
W
-5000
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
ġekil 3.7.8. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre birinci derecede hakim rüzgar
yönü NE (Kuzeydoğu), ikinci derecede hakim rüzgar yönü SE (Güneydoğu), üçüncü derecede
hakim rüzgar yönü SW (Güneybatı)‟dır.
Tablo 3.7.9. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları
Toplamı
Yönler
N
Ġlkbahar
1208,00
Yaz
1776,00
Sonbahar
1824,00
80
KıĢ
2192,00
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Yönler
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ġlkbahar
168,00
14488,00
504,00
4560,00
400,00
9992,00
288,00
1072,00
416,00
7112,00
408,00
1200,00
56,00
4824,00
88,00
Yaz
512,00
15560,00
576,00
3344,00
288,00
10240,00
352,00
584,00
208,00
3240,00
128,00
1168,00
72,00
4264,00
168,00
KıĢ
272,00
15496,00
376,00
2200,00
168,00
5504,00
400,00
1088,00
488,00
6872,00
224,00
1136,00
160,00
5312,00
128,00
Sonbahar
424,00
14464,00
400,00
2560,00
296,00
6912,00
360,00
696,00
272,00
4768,00
208,00
896,00
40,00
4776,00
144,00
SONBAHAR
KIġ
ĠLKBAHAR
YAZ
ġekil 3.7.9. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları
81
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
ġekil 3.7.10. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları
82
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Yönlere Göre Rüzgar Hızı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, yönlere göre
ortalama rüzgâr hızları Tablo 3.7.10‟da verilmiĢtir.
Tablo 3.7.10. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s)
Yönler
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
I
2
3,3
1,6
1,7
1,7
4,2
1,9
3,5
3,2
5,5
3,1
3,3
1,7
1,6
1,7
2,3
II III IV
2,1
2,9
1,8
2,5
2
3,3
1,9
2
2,7
5
2,9
1,4
2,1
2,8
1,8
2,3
1,9
4,3
1,8
3
2,1
2,1
1,6
2
1,9
3,5
2,9
3,8
2,1
2,5
1,9
2,9
1,9
3,2
1,6
1,2
2
1,4
1,5
2,3
1,9
3,7
2,6
3,5
1,8
1,6
1,9
1,7
Aylar
V VI VII VIII IX
2,1
2
1,5
2
1,9
2,1
1,4
3,6
2,3
3,1
2,2
2,2
2
1,5
1,5
1,9
2,2
1,5
1,6
1,7
2
1,4
1,7
2
1,9
2
3,6
1,8
3,2
1,5
1,8
1,9
2
1,5
2,4
1,6
2,4
1,4
2,6
1,7
1,3
1,7
1,6
1,8
2,1
1,8
1,4
1,8
2
1,7
3,3
2,2
1,8
1,5
3,1
2,2
2,9
1,5
2,4
1,6
0,9
1,7
1
2
2,3
1,6
2,6
2
3,2
1,5
2,3
1,8
1,6
1,9
2,4
1,6
5,4
1,7
2,4
X
XI
XII
2,1
2,4
1,6
2,4
2,2
2
1,7
2,4
1,8
2,1
2,3
3,9
2
0,9
1,6
2,7
1,8
2
1,5
1,9
2,1
2,1
1,6
2,4
2,2
2,8
2,4
1,6
2
4,4
1,4
2,8
2,1
3,2
1,8
4,1
2,6
3,3
1,7
2,9
3
5,7
2,4
1,8
1,6
3,8
1,7
3,3
Yıllık
1,97
2,65
1,63
2,39
2,01
2,49
1,59
2,57
2,23
3,26
2,33
2,63
1,84
2,65
1,68
2,18
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
ġekil 3.7.11. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
83
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ortalama Rüzgar Hızı
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama rüzgâr hızı
1,125 m/sn‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, aylara göre ortalama
rüzgâr hızları Tablo 3.7.11‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.11. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s)
Ortalama Rüzgar Hızı
(m_sec)
I
II
III
IV
V
Aylar
VI VII
1,2
1,4
1,4
1,3
1,0
1,0
1,0
VIII
IX
X
XI
XII
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
Yıllık
1,125
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
Ortalama Rüzgar Hızı (m/s)
1,6
1,4
1,2
1
Ortalama Rüzgar
Hızı (m_s)
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Aylar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ġekil 3.7.12. Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği
Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre maksimum rüzgârın yönü S
(Güney), maksimum rüzgârın hızı 25,8 m/s‟dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, aylara göre
maksimum rüzgâr hızları Tablo 3.7.12‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.7.12. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s)
Maksimum
Rüzgar
Hızı
(m_sec)
ve Yönü
I
II
III
IV
V
24,3
NW
24,3
SW
23,9
NE
21,4
NW
19,7
ESE
Aylar
VI
VII
19,9
SSW
20,7
NE
VIII
IX
X
XI
XII
18,2
SSE
17,2
NE
22,8
SW
19,8
SSW
25,8
S
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
84
Yıllık
25,8
S
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Maksimuma Rüzgar Hızı (m/s)
30
25
20
Maksimum Rüzgar
Hızı (m_sec) ve
Yönü
15
10
5
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AYLAR
ġekil 3.7.13. Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı
Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı
günler sayısı 3,20 ve yıllık ortalama kuvvetli rüzgârlı günler sayısı 3,50‟tur.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17631 nolu istasyon verilerine göre, aylık fırtınalı ve
kuvvetli rüzgarlı günler sayılarının ortalamaları Tablo 3.7.13‟te verilmiĢtir.
Tablo 3.7.13. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri
Sayılı Günler
Fırtınalı Günler Sayısı
Ortalaması
Kuvvetli Rüzgârlı Günler
Sayısı Ortalaması
I
II
III
IV
V
Aylar
VI VII VIII IX
0,5
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,6
0,5
0,2
0,2
0,3
Yıllık
X
XI
XII
0,0
0,0 0,4
0,2
0,7
3,20
0,0
0,3
0,2
0,6
3,50
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu (1975-2009)
YağıĢ (mm)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Fırtınalı Günler
Sayısı Ortalaması
Kuvvetli Rüzgarlı
Günler Sayısı
Ortalaması
Aylar
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AYLAR
ġekil 3.7.14. Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği
85
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.8. Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi
Ek-7‟de verilen Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü‟nden temin edilen ÇED Ġnceleme ve
Değerlendirme Formu‟na göre, proje alanı içerisinde orman alanı bulunmamakta olup, etki
alanı içerisinde bulunmaktadır. Projeye en yakın konumda bulunan orman alanları, proje
alanına kuzeyinden sınır olan orman alanı ile proje alanının ortasında yer alan 428 ve 432
numaralı parsellerdir (Bkz. Ek-13, 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir
Harita).
Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü‟nden temin edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme
Formu‟na göre, Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi orman alanı sınırları dıĢında
kaldığı, yapılacak fabrikaların bacalarından çıkacak gazların ormanlar ve ekosistem üzerinde
olumsuz etki yapmayacak Ģekilde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla ormanlar ve
ormancılık çalıĢmaları bakımından sakınca bulunmadığı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-7).
3.9. Proje Alanı ve Etki Alanıındaki Flora/Fauna Türleri ve YaĢam Alanları (Arazi
çalıĢmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde yapıldığının
belirtilmesi ve literatür çalıĢmalarında güncel kaynakların kullanılması gerekmektedir.)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca
Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında proje alanı ve
yakın çevresine ait arazi gözlemleri 2013 Haziran ayı içinde gerçekleĢtirilmiĢ olup, literatür
araĢtırmalarıyla beraber flora ve fauna değerlendirmeleri tablolar halinde sunulmuĢtur.
3.9.1. Proje Sahası ve Etki Alanında Flora ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem,
Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı
Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Bitki Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemizm
Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, IUCN ve Türkiye Bitkileri Kırmızı
Kitabı Tehlike Kategorilerine Göre Değerlendirme Yapılması, literatür çalıĢmalarında
http://turkherb.ibu.edu.tr adresinde bulunan ve güncel olan Türkiye Bitkileri Veri
Servisinin kullanılması gerekmektedir.)
Flora Değerlendirmesi
Türkiye, bugünkü bilgilere göre 12.000 kadar farklı bitki taksonunun yaĢam alanıdır
(Erik ve Tarıkahya, 2004: 148-149). Ülkeyi ılıman kuĢak içerisinde yer alan diğer sahalardan
ayıran en önemli özelliklerden birisi de, bu bitki çeĢitliliğidir. Türkiye‟nin coğrafi
özelliklerinin bitki topluluklarının çeĢitliliğine önemli katkısı ile ortaya çıkan bu özellik,
kuĢkusuz söz konusu alanın üç flora bölgesi içine dâhil olması ile de yakından ilgilidir.
Bilindiği gibi Türkiye‟de Avrupa-Sibirya flora bölgesi, Akdeniz flora bölgesi ve Ġran Turan
flora bölgesi olmak üzere üç flora bölgesi (Bkz. ġekil 3.9.1.1) temsil edilir (Avcı, 1993).
Proje sahası Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri bakımından incelenmiĢ ve alanın EUR.SİB.(EUX). Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi) dahilinde olduğu belirlenmiĢtir.
Avrupa-Sibirya flora bölgesi Öksin ve Hırkaniyen olarak ikiye ayrılır. Karadeniz‟e
yakın olan batıdaki saha Öksin, Ġran‟ın kuzeyi ve TaliĢ dağlarının bulunduğu alan ise
Hırkaniyen olarak isimlendirilir. Birbirinden Kafkas dağları ile ayrılan bu iki saha önemli
benzerlikleri olmakla beraber, bitki topluluklarını oluĢturan bitki türleri açısından belirgin
86
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ģekilde farklıdır.
Avrupa-Sibirya bölgesi, Türkiye‟de Öksin provensi ile temsil edilmektedir. Bu saha
bütün Kuzey Anadolu‟yu içine alarak, Kafkaslardan batı bölümüne kadar uzanır. Öksin
alanda çoğunluğu kıĢın yapraklarını döken, yayvan yapraklı orman formasyonu hâkimdir.
Ancak yükseklerde yayvan yapraklı türlerin içine göknar (Abies türleri), ladin (Picea
orientalis) ve çam (Pinus sylvestris) gibi iğne yapraklı türler de karıĢır.
Buna karĢılık Hırkaniyen ormanlarında porsuk (Taxus baccata) dıĢında diğer
koniferlerin birçoğu ortadan kalkar ve daha çok yayvan yapraklı ağaçların yaygın olduğu
topluluklar egemen duruma geçer. Öksin saha ile Hırkaniyen sahayı ayıran diğer önemli bir
özellik de orman gülleri (Rhododendron sp.)‟dir. Bu sahada bazıları endemik olan birçok
ormangülü türü de yayılıĢ alanı bulunur (Avcı, 2004b).
Öksin vejetasyon sahalarında iklim açısından en belirgin özellik yaz yağıĢı payının
diğer kesimlere nazaran yüksek olmasıdır. Bu nedenle Öksin alanda belirgin bir yaz
kuraklığından söz edilemez. Yıllık yağıĢ çoğu yerde 1000 milimetreyi geçer. Doğu Karadeniz
bölümünü Orta Karadeniz bölümünden ayıran Melet ırmağı ile doğu ve batı olmak üzere ikiye
ayrılan Öksin sahanın doğuda kalan bölümüne, "KolĢik" adı verilmiĢtir. Öksin bitki türlerinin
yoğunluğu ve yıllık yağıĢ miktarlarının doğuya doğru gidildikçe önemli oranda artması bu
ayırımın temel nedeni olarak belirtilmektedir. Doğu ladini (Picea orientalis), relikt bir meĢe
türümüz olan Doğu Karadeniz meĢesi (Quercus pontica), Kafkas ormangülü (Rhododendron
caucasicum), dağgülü (Rhodothamnus sessilifolius), dağelması (Epigaea gaultherioides) ve
Daphne glomerata Öksin alanda ortaya çıkan türlerden bazılarıdır.
Kaynak: [Davis P.H., Harper P.C. and Hege I.C. (eds.), 1971. Plant Life of South-West Asia. The
Botanical Society of Edinburg]
ġekil 3.9.1.1. Türkiye Fitocoğrafik Bölgelerini Gösterir Harita
EUR.-SĠB.(EUX).: Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi); Col.: Öksin alt
bölgesinin KolĢik sektörü
87
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
MED.: Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi); W.A: Batı Anadolu bölgesi; T.:
Toros Bölgesi; A.:Amanos Bölgesi
IR.-TUR.: Irano-Turanien Bölgesi; C.A.: Ġç Anadolu Bölgesi; E.A.: Doğu Anadolu
Bölgesi; Mes: Mezopotamya
X: Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bölgesi
Proje alanını gösterir vejetasyon haritası 3.9.1.2‟de, çalıĢma alanını gösterir fotoğraflar
ise 3.9.1.3 ve 3.9.1.4‟te verilmektedir. 3.9.1.2‟de verilen vejetasyon haritasına göre; projenin
gerçekleĢtirileceği alan Trakya‟nın orman ve step bölgeleridir. Proje alanının hemen
bitiminde bozuk meĢe meĢceresi hakimdir.
ġekil 3.9.1.2. Proje Alanını Gösterir Vejetasyon Haritası
88
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 3.9.1.3. Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-01
ġekil 3.9.1.4. Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-02
Flora envanterini içeren Tablo 3.9.1.1‟de yakın çevrede bulunan/bulunması muhtemel
tür listesi, türün familyası, yaygın olarak kullanılan Türkçe ismi, Türkiye‟deki dağılımları,
endemizm durumu ve RDB (Red Data Book)‟ye göre tehlike sınıfları açıklanmıĢtır.
Yapılan çalıĢmalarda geniĢ literatür kaynaklardan faydalanılmıĢtır. Ayrıca alanın
florasının TÜBĠTAK‟ın Türkiye Bitkileri Veri Tabanı olarak hazırlanan (TUBĠVES)
89
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
içerisinde de taraması yapılmıĢ ve flora tablosu bu verilere göre düzenlenmiĢtir. Familya, cins
ve türler kontrollerde kolaylık sağlaması bakımından alfabetik olarak verilmiĢtir.
Bern SözleĢmesi
Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi olarak
bilinen BERN sözleĢmesi; ilk defa 1979 yılında Bern‟de kabul edilmiĢtir. Türkiye ise bu
sözleĢmeyi 1984 yılında imzalayarak sözleĢmeye taraf olmuĢtur.
Bu sözleĢmenin amacı: Nesli tehlikeye düĢmüĢ ve düĢebilecek türlerin özellikle göçmen
olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaĢam ortamlarının
korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin iĢbirliğini geliĢtirmektir. Buna
göre: her akit taraf EK I “Kesin Koruma Altına Alınan Flora Türleri” listesinde belirtilen
yabani flora türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal
ve idari önlemleri alacaktır. Bu bitkilerin kasıtlı olarak koparılması, toplanması, kesilmesi
veya köklenmesi yasaklanacaktır. Her akit taraf bu türlerin elde bulundurulmasını veya alım
satımını yasaklayacaktır.
Söz konusu proje kapsamında faaliyetlerin gerçekleĢtirileceği alanda Bern SözleĢmesi
ile korunan herhangi bir türe rastlanmamıĢtır.
RDB Kategorileri
EX (EXTĠNCT) = TÜKENMĠġ: Eğer son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir Ģüphe
yoksa bu takson EX kategorisindedir.
EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOĞADA TÜKENMĠġ: Eğer bir takson doğada
kaybolmuĢ ve yalnız kültüre alınmıĢ olarak yaĢamaya devam ediyorsa bu kategoriye konur.
CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRĠTĠK DÜZEYDE TEHLĠKEDE: Önlem
alınmadığı takdirde çok yakın bir gelecekte soyunun tükenme riski yüksek olan taksonlardır.
Yapılan floristik çalıĢmalarda, gelecekte populasyonları zarar görebileceği düĢünülen bitki
taksonları bu kategoriye konur.
EN (ENDANGERED) = TEHLĠKEDE: CR kategorisi kadar olmamakla birlikte, çok
yakın bir gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olan sahip türlerdir.
VU (VULNARABLE) = HASSAS TÜRLER (ZARAR GÖREBĠLĠR) : CR ve EN
gruplarına konmamakla birlikte, doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan
taksonlar bu gruba konur.
LR (LOWER RISK) = AZ TEHDĠT ALTINDA: Üstteki gruplardan herhangi birine
konamayan, onlardan populasyon yoğunluğu daha iyi olan takson bu kategoriye konur.
Gelecekteki durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek üç alt kategorisi vardır.
­ (cd) Concervation Dependent = Koruma Önlemi Gerektiren: Takson beĢ yıl içinde
yukarıdaki kategorilerden birine konulacak ve hem tür hem de habitat açısından özel bir
koruma statüsü gerektirenler.
90
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
­ (nt) Near Threatened = Tehdit Altına Girebilir. Bir evvelki gruba konamayan ancak
VU kategorisine konmaya yakın adaylar.
­ (lc) Least Concern = En Az EndiĢe Verici: Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve
tehdit altında olmayanlar.
DD (DATA DEFICIENT) = VERĠ YETERSĠZ: Bir taksonun dağılım ve bolluğu
hakkındaki bilgi yetersizse takson bu gruba konur.
NE (NOT EVALUETED) = DEĞERLENDĠRĠLEMEYEN: Yukarıdaki herhangi bir
kriter ile değerlendirilemeyen taksonlardır.
91
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 3.9.1.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Elemanları
FAMĠLYA/TÜR ADI
HABĠTAT
TÜRKÇE ADI
AMARYLLĠDACEAE
Aegopodium podagraria L.
Yol Kenarları Veya Tarla Yanı
Keçi Boynuzu
Anthriscus caucalis BIEB.
Kenarlar, Araziler
-
Eryngium campestre L. var. campestre (L.)
HUDSON
Falcaria vulgaris BERNH.
Ferulago confusa VELEN.
Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum
(VELEN.) BRUMMITT
Pastinaca sativa L. subsp. urens (REQ. EX
GODRON) CELAK.
Pastinaca sativa L. subsp. urens (REQ. EX
GODRON) CELAK.
Torilis arvensis (HUDS.) LINK subsp.
arvensis (HUDS.) LINK
Turgenia latifolia (L.) HOFFM.
ASTERACEAE
Achillea crithmifolia WALDST. ET KIT.
Achillea setacea WALDST. ET KIT.
Anthemis arvensis L.
Anthemis cretica L. subsp. pontica (WILLD.)
GRIERSON
Orman Açıklığı, TaĢlı Tepe Yanları,
BozulmuĢ Step, Nadas Tarlalar,
Kumullar
Kayalık Yamaçlar, Otlaklar, Kıyılar,
Nadas Tarlalar
Gölgeli Yerler, Çayırlıklar
Dere Kenarları, Hendekler, Tarla
Kenarlar
Islak Yerler, Özelikle EkilmiĢ
Çimenler Corylus Çalılık
Islak Yerler, Özelikle EkilmiĢ
Çimenler Corylus Çalılık
TÜRKĠYE
DAĞILIMI
ENDEMĠZM
RDB
KAYNAK
KB. Türkiye
KB. Türkiye, G.
Anadolu
-
L
-
L
-
KB. ve B. Türkiye
-
L
Kazayağı
Anadolu
-
L
-
KB. Türkiye
Trakya, K. ve O.
Anadolu
K. Türkiye, Karasal
Anadolu
K. Türkiye, Karasal
Anadolu
-
L
-
L
-
L
-
L
Öğrekotu
Akhavuç
Yamaçlar, Kayalar, Çorak Yerler
-
Türkiye
-
L
Çorak Ve Ekili Yerler
GeniĢ Yapraklı Pıtrak
Türkiye
-
L
Orman, Çalılık, Çayırlık, Tarla
Step, TaĢlık Yamaç, Çayırlık, Nadas
Tarla
Yol Kenarı, Ekili Alan
KireçtaĢı Kayalık Yamaçlar, Volkanik
Yamaçlar
-
Trakya
Türkiye (D. Anadolu da
Nadir)
K. Türkiye, D. Anadolu
K. Türkiye, Karasal
Anadolu
Trakya, DıĢ Anadolu, G.
Anadolu
(Mezopotamya)
Türkiye
KB. Türkiye
KB. Türkiye
Trakya, DıĢ Anadolu, O.
-
L
-
L
-
L, A, G
-
L, G
-
-
-
L, G
L, G
L, G
L
Tarla Köpekpapatyası
Bozkır Papatyası
Carduus acicularis BERTOL.
Kayalık Alan, Otlu Alan, Kenar, Tarla
Kenarı
-
Centaurea depressa BIEB.
Centaurea diffusa LAM.
Centaurea salonitana VIS.
Hypochoeris radicata L.
Tarla, Yol Kenarı
Tepeler, Yol Kenarı, BoĢ Alan, Tarla
Kurak Tepe, Maki, Tarla, Yol Kenarı
Orman, Bataklık Yamaç, Sahil, Otlak,
Peygamber Çiçeği
Domuzotu
92
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
FAMĠLYA/TÜR ADI
HABĠTAT
TÜRKÇE ADI
Yol Kenarı
BORAGĠNACEAE
Myosotis incrassata GUSS.
CAMPANULACEAE
Campanula rapunculus L. var. rapunculus L.
TÜRKĠYE
DAĞILIMI
Anadolu
ENDEMĠZM
RDB
KAYNAK
Kuru Yerler
-
Trakya, DıĢ Anadolu
-
L
Ormanlar, Çalılıklar, Çayırlıklar,
Çorak Yerler
-
Trakya, K., G. ve O.
Anadolu
-
L
Kumlu Bozkır, Nadas Tarlaları,
Hendeklerin Kenarlarının Üzerinde,
Nehirler Ve Göller
Tarla SarmaĢığı
Türkiye
-
L
Çam Ormanı, MeĢe Çalılığı, Maki
Katran Ardıcı
Türkiye
-
L
Ormanlar Veya Diğer Gölge
Kısımlar, Akarsu Kenarları,
Kaynaklar Veya Çukurluklar
-
Trakya, DıĢ Anadolu
-
L
Dağ Dorukları, Tarlalar, Yol
Kenarları
-
KB. Türkiye, B.
Anadolu
-
L
Çalılık, Çayırlık, Tarlalar, Çorak
Yerler
-
Türkiye
-
L
Saçlı MeĢe
B. Türkiye, K., G., O.
ve D. (B.) Anadolu
-
L
-
Trakya, K. ve D.
Anadolu
-
L, A, G
Yılancık
Türkiye
-
L
-
KB. ve B. Türkiye, G.
Anadolu
-
L
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L.
CUPRESSACEAE
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L.
CYPERACEAE
Carex pendula HUDSON
EUPHORBĠACEAE
Euphorbia agraria BIEB.
FABACEAE
Medicago lupulina L.
FAGACEAE
Quercus cerris L. var. cerris L.
Quercus hartwissiana STEVEN
KarıĢık Ve Yaprak Döken
Ormanlarda Diğer Quercus Türleri,
Carpinus, Fagus, Castanae, Pinus
GeniĢ Yaprak Döken (Carpinus,
Fagus, Fraxınus, Quercus, Alnus) Ve
KarıĢık (Pinus, Abies )
LAMİACEAE
Salvia virgata JACQ.
Scutellaria albida L. subsp. albida *L.
Çalı Koruluk, Çayırlar Nadas
Tarlaları, Yol Kenarları
TemizlenmiĢ Fagus, Pinus Sylvestrıs,
Pinus Nigra Ormanları, MeĢe Maki
LĠLĠACEAE
93
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
FAMĠLYA/TÜR ADI
HABĠTAT
TÜRKÇE ADI
Gagea pratensis (PERS.) DUMORT
POACEAE
Agrostis stolonifera L.
Bromus japonicus THUNB. subsp. japonicus
THUNB.
Koruluklar, Çalılıklar
-
TÜRKĠYE
DAĞILIMI
KB. Türkiye
Nemli Çayırlıklar, Sulak Yerler
Ekilen Araziler, Nadas Arazisi,
Çimenli Yamaçlar, Kuru Yamaçlar
Kuru, Açık Çayırlar, Kumlu Yerler,
Aklıntılar, Arsız Bitki, Kaba Bitki
Kayın Ormanı, Yaprak Döken Ve
KarıĢık Ormanlar, MeĢe Çalılığı
Sürünücü Tavus
Çorak Yerler, Yol Kıyıları
-
MeĢe Çalılığı, Kumullar, Nadas
Alanlarında Ve Ekilen Araziler
Farekuyruklu Çim
Populus Ekim Alanı
-
Step, BoĢ Alan
Bromus tectorum L.
Hordelymus europaeus (L.) JESSEN
Phalaris paradoxa L.
Vulpia myuros (L.) C. C. GMELIN
POLYGONACEAE
Polygonum salsugineum BIEB.
RUBĠACEAE
Galium octonarium (KLOKOV) POBED.
SCROPHULARĠACEAE
Misopates orontium (L.) RAFIN.
Scrophularia scopolii [HOPPE EX] PERS.
var. scopolii [HOPPE EX] PERS.
Verbascum blattaria L.
Verbascum bugulifolium LAM.
Verbascum densiflorum BERTOL.
Verbascum macrurum TEN.
Kayalık KireçtaĢı Yamaçlar, Nadas
Tarlaları, Mezarlıklar
Ormanlar, Nemli Kayalık Yamaçlar,
Dere Kenarları, Çalılıklar
Çorak Yerler, Yol Kenarları, Makiler,
Kumullar
Ormanlar, Çalılık Ve Çorak Yerler
Kuru Yamaçlar, Yol Kenarları, Çorak
Yerler
-
94
ENDEMĠZM
RDB
KAYNAK
-
L
Türkiye
-
L, A
-
Türkiye
-
L
-
Türkiye
-
L
-
Trakya, K. Anadolu
-
L
-
L
-
L
Trakya
-
L
-
Trakya
-
L
-
KB. Türkiye, B. ve G.
Anadolu
-
L
-
Türkiye
-
L
-
DıĢ Anadolu
-
L
-
KB. Türkiye
-
L
-
Trakya
-
L, G
-
Trakya
-
L, G
Trakya, B., G. ve GD.
Anadolu
Türkiye (Karasal
Anadolu hariç)
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.9.2. Proje Sahası ve Etki Alanındaki Fauna ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem,
Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı
Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Fauna Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemiklik
Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, “Koruma Statüleri’nin RDB (Kırmızı
Listei)/Bern SözleĢmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, 07.06.2012 tarih ve 28316
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012-2013 Merkez Av Komisyonu
Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir.)
Fauna Değerlendirmesi
Faaliyet alanı ve yakın çevresinin fauna listeleri oluĢturulurken yapılan arazi
gözlemlerinin yanı sıra, bölge halkının görüĢleri de dikkate alınarak ve ayrıca detaylı literatür
çalıĢmalarından edinilen bilgilerle oluĢturulan fauna listeleri sınıflandırılarak tablolar halinde
verilmiĢtir.
Omurgalı faunası temel olarak 4 sınıf altında incelenmiĢtir. Bu sınıflar; ĠkiyaĢamlılar,
Sürüngenler, KuĢlar ve Memeli Hayvanlar Ģeklinde aĢağıdaki tablolarda listelendirilmiĢtir.
Amfibi ve sürüngenler habitat ve topografya göz önünde bulundurularak faydalanılan
literatür kaynaklarının yanı sıra, Ġbrahim Baran‟ın „Türkiye Amfibi ve Sürügenleri‟ adlı
eserinden yararlanılmıĢtır.
Arazide kuĢlar dürbün yardımıyla gözlenmiĢ olup, literatür araĢtırması ağırlıklı
belirlenen ve arazide görülebilen türler kaydedilmiĢtir. Türlerin teĢhisi için; Lars Svensson
and Lars Svensson‟un „Collins Bird Guide‟, “Türkiye‟nin KuĢları” (KĠZĠROĞLU, 1989) ve
Hermann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow‟un „Türkiye ve Avrupa‟nın KuĢları‟ adlı
kitaplarından faydalanılmıĢtır. Faaliyet alanı kuĢ faunası, alanda bulunan ve bulunma ihtimali
olan kuĢ türlerinden oluĢmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan ve
proje alanı çevresinde tanımlanan bazı kuĢ türleri “Red Data Book” kategorilerine göre
sınıflandırılmıĢtır. KuĢlar için kullanılan Red Data Book kategorileri ve bulunma statülerinin
açıklamaları aĢağıdadır.
Kiziroğlu (2008) Tarafından KuĢlar Ġçin Kullanılan Risk Sınıfları:
Türkiye’de kuluçkaya yatan kuşlar; yani “A” kategorisine giren kuş türlerinin (IUCN
ölçütleri de dikkate alınarak) geçen son yirmi yıl içerisinde, yerel ve Türkiye genelindeki
populasyonlarında, önemli miktarda azalmalar görülmüştür. “A Grubu”na giren türler, ya
tam yıllık kuş türü olup yerli ya da yaz göçmeni; yani kuluçkaladıktan sonra Türkiye’yi terk
eden göçmen türlerden oluşur.
A.1.0: ġüpheye yer bırakmayacak Ģekilde yok olan ve artık doğal yaĢamda görülmeyen
türlerdir. IUCN kriterlerine göre EX- soyu tükenen türler bu kategoriye girer.
A.1.1: Doğal populasyonları Ģu anda tükenmiĢ veya en az son onbeĢ-yirmibeĢ yıllık
süreçte doğal yaĢamda artık görülmeyen, ancak volier, kafes ve diğer yapay koĢullarda
yaĢamını sürdüren evcilleĢmiĢ, domestik türlerdir. Bu türlerin doğal yaĢamda tutunma Ģansları
kalmamıĢtır. IUCN kriterlerine göre EW- soyu tükenmiĢ olan bu türler, hayvanat bahçeleri
veya önceki doğal yaĢamlarını andıran koĢullarda, insan desteği ve koruması ile yaĢamlarını
sürdürmektedir.
95
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
A.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıĢtır. Ġzlendikleri bölgelerde 1
birey–10 çift (=1–20 birey) ile temsil edilirler. IUCN kriterlerine göre CR- vahĢi yaĢamda
soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler bu kategoriye girer.
A.2: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde 11–25 çift (22–50 birey) arasında
değiĢir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. IUCN kriterlerine göre EN- vahĢi
yaĢamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer.
A.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak
26–250 çift (52–500 birey) arasında değiĢir. Bunlar da tükenebilecek duyarlıkta olup, vahĢi
yaĢamda soyu tükenme riski yüksek olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre VU- vahĢi yaĢamda
soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer.
A.3.1: Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu
türlerin nüfusu da 251–500 çift (502–1000 birey) arasında değiĢir. Gözlendikleri bölgelerde
eski kayıtlara göre azalma olan türler bu kategoriye girer.
A.4: Bu türlerin IUCN ölçütlerine göre yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz
tükenme tehdidi altına girmemiĢ olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup,
zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri
bölgelerde 501–5000 çift (1002–10.000) arasında değiĢir. IUCN kriterlerine göre NT- Ģu anda
tehlikede olmayan ama yakın gelecekte VU, EN, D veya CR kategorisine girmeye aday olan
türler bu kategoriye girer.
A.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir
durum söz konusu değildir. IUCN kriterlerine göre LC-yaygın, en düĢük derecede tehlike
altında bulunan türler bu kategoriye girer.
A.6: Yeterince araĢtırılmamıĢ ve haklarında sağlıklı veri olmayan türleri içerir. Sadece
rastlantısal olarak bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir değerlendirme
Ģansı Ģu anda yoktur ve araĢtırmaları gerekir. IUCN kriterlerine göre DD- veri yetersiz olan
türler bu kategoriye girer.
A.7: Bu türlerle ilgili Ģu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir. Çünkü, bu
türlerin Türkiye‟de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenli değildir. IUCN kriterlerine
göre NE- kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiĢtir.
“B Grubu”ndaki türler ya kış ziyaretçisi, ya da transit göçerdir. Bu türler de önemli
ölçüde tükenme tehdidi altında bulunmakta olup, aynen “A Grubu”ndaki değerlendirmeye
tabi tutulurlar.
B.1.0: bu statüye giren, daha önce Türkiye‟de kıĢladıklarına özgü kaydı bulunduğu
halde, bugün tükenen türlere verebileceğimiz bir örnek bulunmamaktadır. IUCN kriterlerine
göre EX-soyu tükenen türler bu gruba dahildir.
B.1.1: Bu türler Türkiye‟yi kıĢlak veya geçit bölgesi olarak kullanır; ancak
populasyonları önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Bu gruba giren kuĢların kıĢlak
bölgelerindeki doğal populasyonlarının soyu Ģu anda tükenmiĢ; volier, kafes ve diğer yapay
koĢullarda yaĢamını sürdüren evcilleĢmiĢ, domestik türlerdir. IUCN kriterlerine göre EW96
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
soyu tükenmiĢ olan bu türler, hayvanat bahçeleri veya önceki doğal yaĢamlarını andıran
koĢullarda, insan desteği ve koruması ile yaĢamlarını sürdürmektedir. Ancak bu gruba giren
türler Türkiye‟de saptanmamıĢtır.
B.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıĢ olup, izlendikleri bölgelerde
1 birey–10 çift (=1–20 birey) ile temsil edilirler. IUCN kriterlerine göre CR- vahĢi yaĢamda
soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler bu kategoriye girer.
B.2: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde 11–25 çift (22–50 birey) arasında
değiĢir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Tükenme baskısı günümüzdeki gibi
sürerse, mutlak tükenmeyle karĢı karĢıya kalacak olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre ENvahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer.
B.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak
26–250 çift (52–500 birey) arasında değiĢir. VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi büyük
olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre VU- vahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük
olan türler bu kategoriye girer.
B.3.1: Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu
türlerin nüfusu da 251–500 çift (502–1000 birey) arasında değiĢir. Gözlendikleri bölgelerde
eski kayıtlara göre azalma olan türler bu kategoriye girer.
B.4: Bu türlerin populasyon yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme
tehdidi altına girmemiĢ olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup, zamanla
tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri
bölgelerde 501–5000 çift (1002–10.000) arasında değiĢir. IUCN kriterlerine göre NT- Ģu anda
tehlikede olmayan ama yakın gelecekte VU, EN, D veya CR kategorisine girmeye aday olan
türler bu kategoriye girer.
B.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir
durum söz konusu değildir. IUCN kriterlerine göre LC-yaygın, en düĢük derecede tehlike
altında bulunan türler bu kategoriye girer.
B.6: Az araĢtırılmıĢ ve yeterince kaydı olmayan türleri içerir. Sadece rastlantısal olarak
bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir değerlendirme Ģansı Ģu anda
yoktur ve araĢtırmaları gerekir. IUCN kriterlerine göre DD- veri yetersiz olan türler bu
kategoriye girer.
B.7: Bu türlerle ilgili Ģu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir. Çünkü, bu
türlerin Türkiye‟de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenli değildir. IUCN kriterlerine
göre NE- kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiĢtir.
Mevsimsel ve Kuluçkalama Statüleri:
Y: Yıllık KuĢ (Yerli Türler)
Bu gruba giren bazı türlerin kuluçkaya yatan ve kıĢlayan populasyonları farklı olabilir.
Yani bir bölgede yerli olanlar baĢka bölgelerde sadece kıĢlamaktadır. Yerli türlerde, her
zaman kuluçkaya yatılan bölgede, kıĢın bulunmayabilirler.
97
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
G/KG: Göçmen Türler
Göçmen türler (yaz göçmeni) kıĢın türkiye‟yi terk ederek sıcak bölgelere göçerler.
Bunlara ek olarak bir de kısmi göçerler (KG), vardır; bu türlerin önemli bir bölümü
Türkiye‟nin kuzy doğu, doğu ve güney doğu bölgelerinde kuluçkaya yattıktan sonra, bazıları
kıĢı Türkiye‟nin sıcak ve ılıman güney bölgelerinde geçirmek üzere kısmi (KG) göçmen
olarak, kuluçkaya yattıkları bölgeleri terk eder.
K: KıĢ Ziyaretçileri
Bu türler, daha çok kuzey ve batı kökenli olup, kıĢı sıcak olan türkiye‟nin, baĢta göller
bölgesi ve daha güneydeki sulak alanlar olmak üzere, sıcak bölgelerinde geçirmek üzere gelen
türlerdir.
T: Transit Göçerler
Bu türler ilkbahar ve sonbahar göçlerinde, göç yolu üzerindeki Anadolu‟yu kullanır.
R: Rastlantısal Türler
Bunlara özgü düzensiz kayıtlar olup, birey sayıları oldukça düĢüktür. 1970 yılından bu
yana en fazla, yılın ilk yarısında gözlenmiĢ, daha sonra da kaybolmuĢlardır. Yani bu türlere
özgü kayıt sayısı sadece en fazla ikiyi bulmaktadır. Bu türlerin kuluçka statüleri ile ilgili kesin
bir yargıya varmak Ģu anda mümkün değildir.
NT: Nadir Türler
Yukarıdaki statülere girmeyen, hakkında emin, yeterli ve sağlıklı veri olmayan türlerdir.
Türkiye’deki KuĢ Türlerinin Gözlemlendiği Coğrafi Bölgeler:
Coğrafi bölgelere dair kullanılan kısaltmalar, Türkiye‟nin yedi coğrafik bölgesi dikkate
alınarak verilmiĢtir. Ancak bir türe özgü tüm coğrafik bölgelerde gözlem kaydı varsa, tüm
bölgeleri (Bütün Bölgeleri) ifade etmek üzere “BB” harfi kullanılmıĢtır. Bunun dıĢında; “A”
Akdeniz; “M” Marmara; “K” Karadeniz; “I” Ġç Anadolu; “D” Doğu Anadolu; “E” Ege; “G”
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ni simgelemektedir.
Bern SözleĢmesi
Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi olarak
bilinen BERN sözleĢmesi; ilk defa 1979 yılında Bern‟de kabul edilmiĢtir. Türkiye ise bu
sözleĢmeyi 1984 yılında imzalayarak sözleĢmeye taraf olmuĢtur.
Bu sözleĢmenin amacı: Nesli tehlikeye düĢmüĢ ve düĢebilecek türlerin özellikle göçmen
olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaĢam ortamlarının
korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin iĢbirliğini geliĢtirmektir.
Buna göre akit taraflar, Ek II “Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” ve Ek III
“Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” listelerinde belirtilen göçmen türler için önem
98
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
taĢıyan ve kıĢlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değiĢtirme yönünden göç yollarına
uygun iliĢki konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler.
Söz konusu projenin iĢletme aĢamasında Bern SözleĢmesi Madde 6 ve Madde 7‟de
açıklanan türlerin korunması ile ilgili hükümlere uyulacaktır. Bern SözleĢmesi‟nde Madde 6
ve Madde 7‟de belirtilen hükümler aĢağıda açıklanmaktadır.
Madde 6
Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak
korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu
türler için özellikle aĢağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
a)Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri;
b)Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip
etmek;
c)Yabani faunayı, bu SözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde, özellikle üreme,
geliĢtirme ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;
d)Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak;
e)Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiĢ
hayvanlar ve hayvandan elde edilmiĢ kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun
kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç
ticareti.
Madde 7
1-Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence
altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
2-III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü iĢletme Ģekli, 2. maddenin
Ģartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düĢürmeyecek Ģekilde
düzenlenmiĢ olacaktır.
3-Alınacak önlemler;
a)Kapalı av mevsimlerini ve/veya iĢletmeyi düzenleyen diğer esasları,
b)Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaĢtırmak amacıyla, uygun
durumlarda, iĢletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
c)Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satıĢının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satıĢa çıkarılmasının uygun Ģekilde düzenlenmesi
hususlarını kapsayacaktır.
99
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
IUCN Kategorileri
IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri, küresel tükenme riskleri yüksek olan türleri
sınıflandırmak için kolayca anlaĢılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıĢtır. Bu sistemin
amacı, farklı türleri tükenme risklerine göre sınıflandırmak için açık ve nesnel bir yöntem
oluĢturmaktır.
EX (EXTĠNCT) = TÜKENMĠġ: Eğer son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir Ģüphe
yoksa bu takson EX kategorisindedir.
EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOĞADA TÜKENMĠġ: Eğer bir takson doğada
kaybolmuĢ ve yalnız kültüre alınmıĢ olarak yaĢamaya devam ediyorsa bu kategoriye konur.
CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRĠTĠK DÜZEYDE TEHLĠKEDE: Önlem
alınmadığı takdirde çok yakın bir gelecekte soyunun tükenme riski yüksek olan taksonlardır.
A, B, C, D ve E olmak üzere 5 alt kategoride ele alınmaktadır.
EN (ENDANGERED) = TEHLĠKEDE: CR kategorisi kadar olmamakla birlikte, çok
yakın bir gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olan sahip türlerdir. A, B, C, D ve
E olmak üzere 5 alt kategoride ele alınmaktadır.
VU (VULNARABLE) = HASSAS TÜRLER (ZARAR GÖREBĠLĠR) : Orta vadeli bir
gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olan türlerdir. A, B, C, D ve E olmak üzere
5 alt kategoride ele alınmaktadır.
NT (NEAR THREATENED) = YAKIN ZAMANDA TEHLĠKE SINIRINA
GĠREBĠLĠR: Üstteki tehlike kategorilerine girmeyen ancak sayılarının azalma eğiliminde
olmasından dolayı yakın zamanda tehlike kategorilerine girmesi beklenen taksonlar için
kullanılan kategoridir.
LC (LEAST CONCERN) = EN AZ ENDĠġE VERĠCĠ: Herhangi bir koruma
gerektirmeyen ve tehdit altında olamayanlar.
DD (DATA DEFICIENT) = VERĠ YETERSĠZ: Bir taksonun dağılım ve bolluğu
hakkındaki bilgi yetersizse takson bu gruba konur.
NE (NOT EVALUATED) = DEĞERLENDĠRĠLMEMĠġ: Henüz yukarıdaki ölçütlere
göre değerlendirilmemiĢ bir takson bu gruba girer.
Merkez Av Komisyonu Kararları (2012–2013 Av Dönemi)
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez
Av Komisyonu‟nun 2012–2013 Av Dönemi kararına göre aĢağıda gösterilen kategoriler
sınıflandırılmıĢtır.
Ek1. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek2. Merkez Av Komisyonu‟nca koruma altına alınan av hayvanları
Ek3. Merkez Av Komisyonu‟nca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları
100
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
gereğince; EK LĠSTE-I‟deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları
olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LĠSTE-II’deki kuĢlar ve memeliler Merkez Av
Komisyonunca koruma altına alınmıĢtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması,
ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.
Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına Ġzin Verilen Av Hayvanları
MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince
Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, 2012-2013 av döneminde avlanmanın serbest
olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK
LĠSTE-III’ te gösterilmiĢtir.
Proje alanı 2012–2013 Av Dönemi, Merkez Av Komisyonu Kararları, Madde 8‟de (EK
LİSTE-IV) ve Madde 9‟da (Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar) belirtilen
alanlar kapsamında incelenmiĢ olup, sahanın bu alanlar dâhilinde bulunmadığı belirlenmiĢtir
(Bkz. Bölüm 3.10, ġekil 3.10.2).
Söz konusu projenin iĢletme aĢamasında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve
yönetmeliklerine uyulacaktır.
Proje alanında yapılan çalıĢmalarda alanda bulunan ve bulunması muhtemel olan
omurgalı hayvan türlerinden, ikiyaĢamlı türleri Tablo 3.9.2.1‟de, sürüngen türleri Tablo
3.9.2.2‟de, kuĢ türleri Tablo 3.9.2.3‟te ve memeli hayvan türleri Tablo 3.9.2.4‟te verilmiĢ
olup, ilgili tablolarda her tür için; „IUCN‟ Kategorisi, „2012–2013 Av Dönemi MAK
Kararları‟, türlerin Bern SözleĢmesi ek listelerine göre değerlendirilmesi yapılmıĢtır.
101
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
 ĠKĠYAġAMLILAR (AMPHIBIA)
Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel ikiyaĢamlı türleri irdelenmiĢ ve bu canlılar alanda üç türle temsil edilmiĢtir. ÇalıĢma
alanında tespit edilen ikiyaĢamlıların tümü IUCN‟e göre LC Yaygın-En Az EndiĢe Verici olarak belirlenmiĢtir.
Proje alanında endemik ikiyaĢamlı türüne rastlanmamıĢtır.
Tablo 3.9.2.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel ĠkiyaĢamlı Türleri (Amphibia)
FAMĠLYA / TÜR
TÜRKÇE ADI
ENDEMĠZM
Bufo viridis
Gece Kurbağası
-
Bufo bufo
Siğilli Kurbağa
-
Ova Kurbağası
-
-
BERN
IUCN
MAK
2012–2013
KAYNAK
EK II
LC
-
L, A
EK III
LC
-
L
Bol bitkili havuz, göl ve ağır akan
sularda daha çok alçak ovalardaki
sularda (2500 m‟ye kadar) yaĢarlar.
EK III
LC
-
L
Göl ve havuzcuklardan uzak
olmayan ovalık gevĢek ve yumuĢak
topraklı alanlarda (1500 m‟ye
kadar) yaĢarlar.
EK II
LC
-
L, A
HABĠTAT
BUFONIDAE
Bahçelerde, açık taĢlık alanlarda, su
yakınlarında yaĢarlar.
Az bitkili veya ormanlık kısımlarda
nemli taĢlık bölgelerde yaĢarlar.
RANIDAE
Rana ridibunda
PELOBATIDAE
Pelobates fuscus
Trakya Toprak
Kurbağası
Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A)
102
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
 SÜRÜNGENLER (REPTILIA)
Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel sürüngen türlerinin çoğunluğu LC Yaygın-En Az EndiĢe Verici kategorisinde olup,
Türkiye‟de hâkim ve yaygın olan türlerdir. VU Zarar Görebilir kategorisinde olan Testudo graeca (Yaygın Tosbağa) türünün Türkiye‟deki
populasyon durumu oldukça fazladır. Bern SözleĢmesi‟ne göre de sınıflandırması yapılan ve Ek II‟de yer aldığı belirlenen türün nesli tehlike
altında bulunmayıp, proje alanı yakın çevresinde alternatif habitatları mevcuttur. Ayrıca 2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu
Kararı‟na göre de incelemesi yapılan türlerin tamamı, Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereğince, Orman ve Su
ĠĢleri Bakanlığı‟nca koruma altına alınmıĢtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi
yasaktır.
Proje alanında endemik sürüngen türlerine rastlanmamıĢtır.
Tablo 3.9.2.2. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia)
FAMĠLYA / TÜR
TÜRKÇE ADI
HABĠTAT
ENDEMĠZM
BERN
IUCN
MAK
2012–2013
KAYNAK
Yaygın Tosbağa
Kuru, taĢlı ve kumlu arazilerde, bağ- bahçe arasında
bulunurlar.
-
EK II
VU
EK I
L,A
-
EK II
LC
EK I
L
-
EK II
LC
EK I
L
-
Ek II
-
EK I
L
-
EK II
LC
EK I
L
-
Ek II
LC
EK I
L
EK II
LC
EK I
L
TESTUDINIDAE
Testudo graeca
LACERTIDAE
Lacerta viridis
Ablepharus kitaibellii
YeĢil Kertenkele
Ġnce Kertenkele
Ophisops elegans
Tarla kertenkelesi
Lacerta trilineata
Ġri
YeĢilkertenkele
Ormanlık yerlerde veya açlık arazilerde çalılık ve
ağaçlık bölgelerde suya yakın yerlerde yaĢarlar.
Kısa bitkili açık yerlerde, maki seyrek ağaçlı
kısımlarda yaĢarlar.
Az bitkili açık alanlarda, taĢlı ve topraklı zeminde
yaĢarlar.
Orman içinde sık bitkili taĢlık ve dere kenarları ile
tarla ve bahçeler arasında yaĢarlar.
COLUBRIDAE
Natrix natrix
Coluber najadum
Yarı Sucul Yılan
Ġnce Yılan
Suya yakın taĢlık çalılık kısımlarla ve durgun
akarsularda yaĢarlar.
Genellikle taĢlık ve çalılık kuru ortamlarda yaĢarlar.
Kaynak: Literatür(L), Gözlem (G), Anket (A)
103
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
 KUġLAR (AVES)
Alandaki kuĢ faunası belirlenirken; Prof. Dr. Nuri YĠĞĠT ve arkadaĢlarınca hazırlanan „Ornitoloji‟ KuĢ Bilimi Kitabı, Murat YARAR,
Gernant MAGNIN‟in „Türkiye‟nin Önemli KuĢ Alanları Kitabı‟ ve Lars Svensson and Lars Svensson‟un „Collins Bird Guide‟ kitaplarından da
faydalanılmıĢ olup, Merkez Av Komisyonu‟nun 2012–2013 Av Dönemi kararına göre değerlendirilmiĢ ve Tablo 3.9.2.3‟te belirtilmiĢtir.
Tespit edilen kuĢ türlerinin hemen hemen tamamı Türkiye‟nin taraf olduğu Bern SözleĢmesi kapsamında yer almaktadır. Corvus frugilegus
(Ekin Kargası), Pica pica (Saksağan), Corvus monedula (Küçük Karga), Sturnus vulgaris (Sığırcık) ve Passer domesticus (Serçe) türleri ise Bern
SözleĢmesi ek listelerinde yer almayan kuĢ türleridir.
2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı‟na göre de incelemesi yapılan türlerden Streptopelia decaocto, Columba oenas,
Oenanthe lugens, Oenanthe leucopyga Sturnus vulgaris, Emberiza hortulana, Galerida cristata ve Alauda arvensis türleri Madde 5 gereği
Merkez Av Komisyonu‟nca koruma altına alınmıĢtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve
nakledilmesi yasaktır. Columba livia, Corvus frugilegus, Corvus monedula ve Passer domesticus türleri ise Madde 6 (4915 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca belirlenen av hayvanlarından, 2012-2013 av döneminde avlanmanın
serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonu‟nca izin verilen av hayvanları kategorisine dahildir.
Söz konusu kuĢ türlerinin dıĢında Tablo 3.9.2.3‟te yer alan türlerin tamamı Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrası) gereğince Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca koruma altına alınmıĢtır.
Tablo 3.9.2.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel KuĢ Türleri (Aves)
FAMĠLYA / TÜR ADI
CĠCONIIFORMES
CICONIIDAE
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
ACCIPITRIFORMES
ACCIPITRIDAE
Milvus migrans
Buteo buteo
TÜRKÇE ADI
BERN
IUCN
KIRMIZI
LĠSTE
MEVSĠMSEL VE
KULUÇKALAMA
STATÜLERĠ
COĞRAFĠ
BÖLGELER
MAK
2012-2013
KAYNAK
Kara Leylek
Leylek
EK II
EK II
LC
LC
A.3
A.3.1
G, Y
G, Y
BB
BB
EK I
EK I
L
L
Kara Çaylak
ġahin
EK II
EK II
LC
LC
A.3
A.3
Y
Y
BB
BB
EK I
EK I
L
L, A
104
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
FAMĠLYA / TÜR ADI
Buteo rufinus
Circaetus gallicus
Elanus caeruleus
FALCONIFORMES
FALCONĠDAE
Falco tinnunculus
Falco columbarius
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
Columba livia
Columba oenas
Streptopelia decaocto
STRIGIFORMES
STRIGIDAE
Bubo bubo
APODIFORMES
APODIDAE
Apus apus
PASSERIFORMES
HIRUNDINIDAE
Riparia riparia
Hirundo rustica
MOTACILLIDAE
Anthus campestris
TURDĠDAE
Oenanthe isabellina
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oenanthe lugens
Oenanthe leucopyga
CORVIDAE
Corvus frugilegus
TÜRKÇE ADI
BERN
IUCN
KIRMIZI
LĠSTE
Kızıl ġahin
Yılan Kartalı
Ak Çaylak
EK II
EK II
EK II
LC
LC
LC
A.3
A.4
A.1.2
MEVSĠMSEL VE
KULUÇKALAMA
STATÜLERĠ
Y
Y
Y
Kerkenez
Boz Doğan
EK II
EK II
LC
LC
A.2
B.1.2
Kaya Güvercini
Gökçe Güvercin
Kumru
EK III
EK III
EK III
LC
LC
LC
Puhu
EK II
Ebabil (Sağan)
COĞRAFĠ
BÖLGELER
MAK
2012-2013
KAYNAK
BB
BB
G, M, A
EK I
EK I
EK I
L
L
L, A
Y
K
BB
BB
EK I
EK I
L
L, A
A.5
A.3.1
A.5
Y
Y
Y
BB
BB
BB
EK III
EK II
EK II
L,A,G
L
L,A,G
LC
A.1.2
Y
BB
EK I
L
EK III
LC
A.3.1
G
BB
EK I
L
Kum Kırlangıcı
Kır Kırlangıcı
EK II
EK II
LC
LC
A.5
A.5
G
G
BB
BB
EK I
EK I
L
L
Kır ĠncirkuĢu
EK II
LC
A.2
G
BB
EK I
L
Boz Kuyrukkakan
Kara Kulaklı
Kuyrukkakan
Kuyrukkakan
Kara Sırtlı Kuyrukkakan
Ak Tepeli Kuyrukkakan
EK II
LC
A.3
Y
BB
EK I
L
EK II
LC
A.2
G
BB
EK I
L
Ek II
Ek III
Ek III
LC
LC
LC
A.3
A.1.2
A.1.2
G
G
G
BB
E
I
EK I
EK II
EK II
L
L
L
Ekin Kargası
-
LC
A.5
Y
BB
EK III
L
105
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
FAMĠLYA / TÜR ADI
Pica pica
Corvus monedula
STURNIDAE
Sturnus vulgaris
PASSERIDAE
Passer domesticus
EMBERIZIDAE
Emberiza hortulana
ALAUDIDAE
Galerida cristata
Alauda arvensis
FRINGILLIDAE
Carduelis carduelis
TÜRKÇE ADI
BERN
IUCN
KIRMIZI
LĠSTE
Saksağan
Küçük Karga
-
LC
LC
A.5
A.5
MEVSĠMSEL VE
KULUÇKALAMA
STATÜLERĠ
Y
Y
Sığırcık
-
LC
A.5
Serçe
-
LC
KirazkuĢu
EK III
Tepeli Toygar
TarlakuĢu
Saka
COĞRAFĠ
BÖLGELER
MAK
2012-2013
KAYNAK
BB
BB
EK III
EK III
L, G, A
L, A
Y
BB
EK II
L, A
A.5
Y
BB
EK III
L, G, A
LC
A.3
G
BB
EK II
L
EK III
EK III
LC
LC
A.3
A.4
Y
Y
BB
BB
EK II
EK II
L
L, A
EK II
LC
A.3.1
Y
BB
EK I
L
Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A).
 MEMELĠLER (MAMMALIA)
Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel memeli hayvanlar irdelenmiĢ ve bu canlıların neredeyse tümü IUCN‟e göre LC
Yaygın-En Az EndiĢe Verici olarak belirlenmiĢtir.
2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı‟na göre de incelemesi yapılan türlerden Erinaceus concolor, Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis blythii, Eptesicus serotinus ve Spermophilus citellus
türleri Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca koruma altına alınmıĢtır.
Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Lepus europaeus ve Vulpes vulpes
türleri Madde 6 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca belirlenen av hayvanlarından,
2012-2013 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonu‟nca izin verilen av hayvanları kategorisine
dahildir.
Proje alanında endemik memeli hayvan türüne rastlanmamıĢtır.
106
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 3.9.2.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia)
FAMĠLYA / TÜR
ERĠNACEĠDAE
Erinaceus concolor
SORICIDAE
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
TÜRKÇE ADI
ENDEMĠZM
HABĠTAT
BERN
IUCN
MAK
2012–2013
KAYNAK
Kirpi
-
Bağ, bahçe, kültür arazisi ve orman
-
LC
EK I
L, A
EK III
LC
-
EK II
LC
-
-
LC
-
EK II
LC
EK I
EK II
LC
EK I
EK II
LC
EK I
EK II
LC
EK I
Sivriburunlu
Cücefare
Sivriburunlu
Bahçefaresi
-
Her türlü habitat, nemli ve sık bitki
ortamında yaĢarlar.
Nemli ormanlar, çalılık ve çayırlık
alanlarda yaĢarlar.
TALPĠDAE
Avrupa
Köstebeği
-
Rhinolophus hipposideros
Nalburunlu
Küçük Yarasa
-
Rhinolophus ferrumequinum
Nalburunlu
Büyük Yarasa
-
Talpa europaea
Karadeniz kıyıları hariç, kumlu
humuslu her türlü habitatta yaĢarlar.
RHĠNOLOPHĠDAE
Mağara, in, yarık, boĢ binalar, ahır vs.
alanlarda yaĢarlar.
Her türlü habitata yakın mağara, in,
yarık, boĢ bina, ahır vs. alanlarda
yaĢarlar.
L
VESPERTĠLĠONĠDAE
Myotis myotis
Myotis emarginatus
Myotis blythii
Farekulaklı
Büyük Yarasa
Kirpikli
Yarasa
Farekulaklı
Küçükyarasa
-
Mağaralar, eski bina duvar ve tavan
çatlak ve oyuklarında yaĢarlar.
Mağara, maden ocağı, mahzen, kaya
ve ağaç yarıklarında yaĢarlar.
-
Mağaralar ve eski binalarda yaĢarlar.
EK II
LC
EK I
Pipistrellus pipistrellus
Cüce Yarasa
-
Bina çatıları ve duvar çatlaklarında
yaĢarlar.
EK III
LC
-
Eptesicus serotinus
GeniĢkanatlı
Yarasa
-
Bina yarıkları ve çatılarda yaĢarlar.
EK II
LC
EK I
Yabani
TavĢan
-
Her türlü habitatta yaĢarlar.
EK III
LC
EK III
Antropojen step, çayır ve meralarda
yaĢarlar.
EK II
VU
EK I
L
LEPORĠDAE
Lepus europaeus
SCĠURĠDAE
Spermophilus citellus
Avrupa
Yer Sincabı
107
L, A
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
TÜRKÇE ADI
ENDEMĠZM
HABĠTAT
BERN
IUCN
MAK
2012–2013
KAYNAK
Tarla
Sarı Ev Faresi
-
Açık arazide yaĢarlar
-
LC
-
L
Mus domesticus
Siyah Ev Faresi
-
-
-
-
Cricetulus migratorius
Cüce Avurtlak
-
-
LC
-
Kızıl Tilki
-
EK III
LC
EK III
FAMĠLYA / TÜR
MURIDAE
Mus macedonicus
CANIDAE
Vulpes vulpes
Meskûn yer ve çevresi, açık arazide
yaĢarlar.
Yaylalar, orman içi çayırlar ve kültür
arazisinde yaĢarlar.
Her türlü habitatta yaĢarlar.
L
Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A)
Faaliyet süresince yapılacak olan çalıĢmalar açık alanda gerçekleĢtirileceği için sahada bulunan canlı gruplarının faaliyetlerden etkilenmesi
muhtemeldir. Bu aĢamada yapılacak olan çalıĢmalar nedeniyle, fauna elemanlarının habitatlarını değiĢtirmesi söz konusu olacaktır. Alanda
bulunan türlerin ülke genelinde geniĢ yayılıĢa sahip fauna elemanlarından olması ve yakın çevrede alternatif habitat alanlarının bulunması
nedeniyle, bu canlıların yaĢama ve üreme alanlarında geniĢ çapta bir daralma olmayacağı öngörülmektedir.
108
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
3.10. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları,
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre
Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme ve Kullanma Su Kaynakları Ġle
Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmıĢ diğer
alanlar), Bunların Faaliyet Alanlarına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu
Alanların1/25.000 ölçekli Harita Üzerinde Gösterilmesi
Hassasiyet Derecesi
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED
Yönetmeliği, Ek-V‟te yer alan duyarlı yöreler listesi uyarınca;
1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar
a) 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‟nun 2‟nci maddesinde
tanımlanan ve bu Kanunun 3‟üncü maddesi uyarınca belirlenen "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz.
ġekil 3.10.1 Statülü Alanları Gösterir Harita).
Kaynak: http://mak.ormansu.gov.tr/ Yaban Hayatı Veri Tabanı-2013.
ġekil 3.10.1. Statülü Alanları Gösterir Harita
b) 01/07/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı‟nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme
Alanları"; proje alanı içerisinde “Ava Yasak Alan, Devlet Avlağı, Yaban Hayvanı YerleĢtirme
Sahası” proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz. ġekil 3.10.2 Avlakları Gösterir
Harita).
109
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kaynak: http://mak.ormansu.gov.tr/ -Yaban Hayatı Veri Tabanı-2013.
ġekil 3.10.2. Avlakları Gösterir Harita
c) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" baĢlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak
tanımlanan ve aynı kanun ile 17.06.1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili
yapılan alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz. Ek-3, 1/25.000 Ölçekli
Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı).
Hafriyat çalıĢmaları esnasında, proje alanında 2863 sayılı yasa uyarınca herhangi bir
tarihi eser veya kültür varlığına rastlanılması durumunda Müze Müdürlüğü ile irtibata
geçilecektir.
ç) 22/03/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
Ġstihsal ve Üreme Sahaları proje etki alanında bulunmaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği‟nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan içme ve kullanma suyu mutlak
koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı ve uzun mesafeli
koruma alanlarından içmesuyu temini amaçlı revize edilen Ahmetbey Göleti‟nin yağıĢ alanı
içerisinde ve uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır.
e) 02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
06.07.2008 tarih ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Madde 16 kapsamında yürürlükten kaldırılmıĢ ve 06.07.2008 tarih ve 26898 sayılı Hava
Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği değerlendirmeye alınmıĢtır. Hava
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde 49‟da verilen tanımlar Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 7 kapsamında değerlendirilmekte olup proje
110
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
kapsamında söz konusu yönetmelikte değerlendirilen “Bölge ve Alt Bölgeler” yer
almamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar proje
alanı ve etki alanında bulunmamaktadır.
g) 18.11.1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‟na göre koruma altına alınan
alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır.
ğ) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler
proje alanı içerisinde bulunmamakta olup (Bkz. Ek-7, Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü‟nden
Temin Edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu), etki alanı içerisinde bulunmaktadır
(Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita).
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında bulunan 3 alan arası
bağlantıyı sağlamak için yeni yol yapılması halinde, açılacak olan ulaĢım yollarının ormanlık
alan içerisinden geçmesi söz konusu olabileceğinden, proje kapsamında bulunan orman
alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu‟nun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince gerekli izinler
alınacaktır.
h) 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar
proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır.
ı) 26.01.1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır.
i) 25.02.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu‟nda belirtilen alanlar proje alanı
içerisinde bulunmamakta olup, proje etki alanı içerisinde bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000
Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita).
j) 17.05.2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği‟nde belirtilen alanlar kapsamında belirtilen alanlar:
Söz konusu proje Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek-I, Tampon Bölgede
Yapılması Yasak Olan Faaliyetler, Madde 9. Diğer Tesisler/Faaliyetler, 9.11.Ġhtisas organize
sanayi bölgeleri, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi, serbest bölge sanayi alanı
kapsamında yer almaktadır. Alanın mevzi imar planı, 06.06.1997 tarihinde 16 karar no ile
belediye meclisi üyelerince onanmıĢtır.
Söz konusu yönetmeliğin 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
değiĢikliğinde Geçici Madde 2 –“Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce tampon bölge
içerisinde onaylanmıĢ, çevre düzeni planları ve imar planları kapsamında sanayi alanı olarak
ilan edilen sahalarda yapılacak uygulamalar Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır”
hükmü yer almaktadır.
111
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli
Alanlar
a) 20.02.1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi" (BERN SözleĢmesi)
uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku YaĢama ve Üreme Alanları" proje alanı
ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır.
b) 12.06.1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Akdeniz‟in Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi" (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır.
ı) 23.10.1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan "Akdeniz‟de Özel
Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı"
olarak belirlenmiĢ alanlar bulunmamaktadır.
ıı) 13.09.1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiĢ BirleĢmiĢ Milletler Çevre
Programı tarafından yayımlanmıĢ olan "Akdeniz‟de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit" listesinde yer alan alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır.
ııı) Cenova Deklerasyonu‟nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz‟e Has Nesli Tehlikede
Olan Deniz Türlerinin" yaĢama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar proje alanı ve etki
alanı bulunmamaktadır.
c) 14.02.1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince
Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü
verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır
(Bkz. Ek-3, 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı).
ç) 17.05.1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Özellikle Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması SözleĢmesi" (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlar proje
alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır.
d) 27.07.2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avrupa Peyzaj SözleĢmesi gereği korunması gereken alanlar proje alanı ve etki alanı
içerisinde bulunmamaktadır.
3. Korunması Gereken Alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapılaĢma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv
alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır
(Bkz. Ek-3, 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı).
Ek-3‟te verilen 1/25.000 Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı‟na göre proje alanı
Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Tarımsal Organize Bölge ve Organize
112
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Sanayi Bölgesi kapsamında bulunmaktadır.
Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Mülga Tarım Ġl Müdürlüğü
tarafından sınırları belirlenen, yasal olarak korunması gereken tarımsal arazileri içerir. Bu
alanlar, tarımsal özelliklerinin tanımlanabilmesi için, toprak özellikleri ve kullanım Ģekilleri
dikkate alınarak; mutlak tarım arazisi, sulu mutlak tarım arazisi özel ürün arazisi ve dikili
tarım arazisi olmak üzere dört grup altında sınıflandırılan arazilerden oluĢmaktadır.
a) Bu alanlarda yapılacak ifraz iĢlemlerinde “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen koĢullara uyulacaktır. Tarımsal niteliği
I. Öncelikli Korunacak Alanlarda, tarımsal faaliyetin niteliğine göre, Plan bütünlüğünü ve
sürdürülebilirliği etkilemeyecek Ģekilde, tarımsal faaliyetleri destekleyen ve mevcut 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ve Yönetmeliği‟nde tanımlanan tarımsal
amaçlı yapılar imara esas bir yola cephesi bulunan parsellerde yapılabilir. Bu tür yapılardan
emsale dahil toplam kapalı alanı 1000 m2‟yi aĢanlar için imar planı yapma zorunluluğu vardır.
Bu alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılarda;
Maksimum Kat Alanı Katsayısı (Emsal): 0.08
Ana faaliyetin yapıldığı bina h max: Teknolojinin gerektirdiği yükseklik
Ġdari bina, lojman, depo vb. h max: 7,5 metre (2 kat)
Çekme Mesafesi: yoldan en az 5 metre, komĢu parsellerden en az 3 metredir.
b) Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir.
Organize Sanayi Bölgeleri, 4562 sayılı “Organize SanayiBölgeleri Kanunu“ ve
“Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”nde tanımlanan, gerçekleĢmiĢ ve
gerçekleĢmekte olan alanlardır.
a) Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
b) OSB alanlarında yer alacak sanayi tesisleri, nehir ve dere yataklarına meskûn
alanlarda 30 m‟den, geliĢme alanlarında 50 m‟den, içme ve kullanma suyu amaçlı kuyu ve
membalara 50 m‟den fazla yaklaĢamaz.
Tarımsal Organize Bölgeleri;
a) Tarımsal Organize Bölgeleri, 02.11.2005 tarihinde Mülga Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından imzalanmıĢ protokol ve 23.10.2008
tarihinde yürürlüğe giren 5807 sayılı Kanun ile 4562 sayılı Kanuna ilave edilen 26/A maddesi
çerçevesinde oluĢturacak Tarımsal Ġhtisas OSB ve besicilik, süt sığırcılığı, meyvecilik,
sebzecilik, seracılık, çiçekçilik vb. gibi tarımsal üretim ve ürün iĢleme faaliyetlerinin bir arada
yapıldığı, disipline edildiği, tek elden sevk ve idare edildiği, desteklendiği ve üretici-sanayicipazarlayıcı entegrasyonunun gerçekleĢtirildiği alanlardır. Tarım alanları üzerinde gösterilen
Tarımsal Organize Bölgeleri kavramsal ikon olarak belirtilmiĢ olup, 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince yapılacak arazi kullanım planları yapıldıktan
113
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
sonra uygulanacaktır. Arazi Kullanım Planlaması yapıldıktan sonra planda yer alacak
bölgelerin kurulması ve yer seçimi konusunda yasayla belirtilen kurumlar ile Birliğin görüĢü
alınacaktır.
b) Bu alanlarda, tarımsal üretimin ve toprak kullanımının veriminin arttırılarak
sürekliliğinin sağlanması, tarım nüfusunun yerinde istihdam edilmesi ve gelir kaynaklarının
arttırılması ya da yeni kaynaklar oluĢturulması, tarımsal tesislerin bir plan çerçevesinde bir
araya getirilmesi, baĢta çevre koruma ve gıda maddesi hijyenik koĢulları olmak üzere kontrol
edilme kolaylığının sağlanması hedeflenmektedir.
c) Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB), tarımsal üretim için mutlak tarım arazileri ve
ürün iĢleme tesisleri için marjinal tarım arazilerini kapsayan bir alan üzerinde yer almalıdır.
TOB‟lar içerisinde; hububat, meyve ve sebze üretimi için uygun tarım alanları, sebze ve çiçek
yetiĢtiriciliği için seralar, mantarcılık, hayvancılık ve et entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal
iĢletmeler, tarımsal ürün paketleme tesisleri, meyve iĢleme tesisleri, soğuk hava depoları, yem
depoları, TOB iĢletmelerinin ön arıtma yada toplu arıtma tesisleri, organik atıkların geri
dönüĢüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç
parkları, tarımsal ürün pazarlama hizmetleri, ürün borsası, tarımsal eğitim merkezleri, tarımsal
Ar-Ge ve laboratuar alanları gibi Mülga Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı‟nın bölge stratejisine
uygun ve olumlu görüĢ verebileceği tesisler yer alabilir.
d) TOB alanlarının sınırları 5807 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenecek komisyon
tarafından, alt ölçekli planlarda kesinleĢtirilecektir. Yer seçimi yapılırken dikkat edilecek
kriterler; bölgeye iĢgücü, ürün yada hammadde sağlamak üzere köylere yakınlık ve ulaĢım
olanakları, hakim rüzgar yönü- yerleĢim alan iliĢkisi, doğa koruma alanlarına yakın olmaması,
mera ve sulu-kuru mutlak tarım arazilerine yakın olması, marjinal tarım arazilerinin
bulunması, dere yataklarına yakın olmaması, çevresindeki yerleĢim alanlarına en az 1 km
mesafede olmasıdır.
e) TOB alanlarının büyüklükleri, yer aldığı bölgenin ve bulunduracağı iĢlevlerin
ihtiyaçlarına göre 500 hektarı aĢmamak koĢulu ile Mülga Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
f) TOB alanlarında alt ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.
g) Tarıma dayalı ihtisas OSB‟ler toplam TOB alanının %10‟unu geçemez. Bu
alanlardaki uygulamalar 5807 sayılı Kanun çerçevesinde yapılır.
h) TOB alanlarında tarımsal amaçlı yapılar dıĢındaki tüm tesisler Tarımsal Niteliği II.
Öncelikli Korunacak Alanlar ve Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar üzerinde yer alacaktır.
i) Tarımsal Niteliği I. Öncelikli korunacak alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılar
için; Maksimum ĠnĢaat Alanı Katsayısı: 0.24‟tür.
j) Tarımsal Niteliği II. Öncelikli Korunacak Alanlar ve Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar
da yer alacak tüm tesisler içinse Maksimum ĠnĢaat Alanı Katsayısı: 0.50‟dir
k) Gıda maddeleri üretimi ve mamul hale getirilmesi amaçlanan bu alanlar içerisinde,
hammadde olarak tarımsal ve hayvansal ürünler ile doğrudan iliĢkili olmayan ve tarımsal ve
114
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
hayvansal ürünlerin doğrudan iĢlenmediği hava, su kaynakları ve toprakta kirlilik
yaratabilecek metal, plastik, tekstil, deri, boya vb. gibi kimyasal hammaddenin ağırlıklı olarak
kullanıldığı sektörlere ait tesisler yer alamaz.
l) Ayrıca bu alanlardaki iĢletmeler ve üreticiler arasında sinerji yaratarak rekabet ve
dayanıĢmanın artırılmasını sağlamak amacı ile Ar-Ge alanları, idari, sosyal ve eğitim amaçlı
hizmet tesisleri, pazarlama tesisleri (ürün borsası), kredi temini ve danıĢmanlık sağlayan
hizmet birimleri, makine parkı ve teknik üniteler gibi ortak kullanıma yönelik fonksiyonlar
yer alabilir.
m) Bu alanların planlanmasında, organik atıkların özellikle su kaynaklarına karıĢmasını
önlemek amacı ile zemini uygun gübre çukurlarının bulunması, hayvancılığın yer alacağı
tarımsal organize bölgeler içerisinde ya da çevresindeki arazilerde yem bitkisi üretiminin
teĢviki, “SözleĢmeli Tarımsal Üretim Modeli”nin uygulanması göz önüne alınacaktır.
n) Buna göre, TOB alanları, Babaeski Ġlçesi - Pehlivanköy Ġlçesi sınırlarında Doğanca
Köyü civarında, Kırklareli Merkez Ġlçe Eriklice Köyü civarında ve Vize-Pınarhisar sınırında
Doğancı-Cevizköy civarında bu Plan‟la iĢaret edilmiĢ araziler üzerinde geliĢtirilecektir.
o) Vize‟de Doğancı-Cevizköy civarındaki TOB alanı içindeki TDĠOSB alanı olarak
Özel Aslan OSB ve Vize Belediyesi‟nce planlanmıĢ bulunan sanayi alanı kullanılacaktır.
Vize‟deki TOB alanı uygulamaya geçinceye kadar Özel Aslan OSB iĢlevini koruyacaktır.
p) Plan‟da TOB‟ların yer seçim kriterlerine uygun bölgesel konumları ikonlar ile
belirlenmiĢtir. Bu konumları belirlemek için kullanılan yerleĢim adları alt ölçekli yer seçim
kararları aĢamasında idari sınırlar açısından zorunluluk teĢkil etmemektedir.
q) Yukarıda belirtilen hususlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
gereğince Arazi Kullanım Planları yapılmasının ardından yasal mevzuatı ve Birliğin görüĢü
doğrultusunda alan belirlenmesinden sonra uygulanacaktır.
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi
kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağıĢa bağlı tarımda kullanılan I. ve II.
sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı proje alanı ve etki alanı içerisinde
bulunmaktadır.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı,
tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, baĢta su kuĢları olmak üzere canlıların yaĢama ortamı olarak önem
taĢıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadır.
ç) Göller, akarsular ve yeraltı suyu iĢletme sahaları kapsamında içmesuyu temini amaçlı
revize edilen Ahmetbey Göleti bulunmaktadır. Proje alanı Ahmetbey Göleti yağıĢ alanı
içerisinde ve göletin uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır.
d) Bilimsel araĢtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düĢmüĢ veya
düĢebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaĢama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
115
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
jeomorfolojik oluĢumların bulunduğu alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde
bulunmamaktadır.
3.11. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu, Arazi
Kullanımın Yürürlükteki Mevzuatlar Açısından Değerlendirilmesi, Proje Alanı ve Etki
Alanındaki Tarımsal Ürünler, tarım arazilerinin miktarı, 5403 Sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kullanılacak arazi tarla, arsa ve 2B
niteliğinde olup (Bkz. Bölüm 2.4, Tablo 2.4.1), 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte
OSB alanının bütünlüğü sağlanmıĢtır (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri ve Ek-20,
433 No‟lu Parselin Kira SözleĢmesi).
3 parçadan oluĢan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile
kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının
batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının
güney sınırında ise Cevizköyü‟ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır
(Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita).
Proje kapsamında kullanılacak tarla vasıflı arazilerin bir kısmında ayçiçeği ve buğday
tarımı yapılmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi ile alanların tarımsal kullanımı mümkün
olmayacak ve yetiĢtirilen ürünlerin üretimi gerçekleĢtirilemeyecektir.
Faaliyet süresince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı
Mera Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve meri mevzuata uyulacak olup, inĢaat
çalıĢmalarına baĢlanmadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
gereğince izinler alınacak, alanda mera arazileri bulunması durumunda 4342 sayılı Mera
Kanunu‟nun 14. maddesine göre tahsis amacının değiĢikliği için baĢvuruda bulunulacaktır.
3.12. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri
3.12.1. Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluĢturan baĢlıca
sektörler, sektör baĢına nüfus dağılımı)
Toprak ve Su Kaynakları
Kırklareli Ġli‟nin yüzölçümü 655.000 hektardır. Arazi varlığının % 41‟i kültür arazisi, %
40‟ı orman, % 5‟i mera, geriye kalan % 14‟ü ise kültür dıĢı arazidir.
Tarım yapılan arazinin 55.635 hektarlık yani % 21‟lik bölümünde sulama
yapılabilmektedir. Bu alanın 43.635 hektarı (% 78‟i) devlet, 12.000 hektarı (% 22‟si) çiftçi
imkanları ile sulanmaktadır.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kırklareli Ġli‟nde de çiftçi aile sayısına göre arazi
dağılımı dengeli değildir. Bu bakımdan tarımla uğraĢan aile sayısı fazla olduğundan ilimizde
daha çok küçük iĢletmeler bulunmaktadır. Tarımsal iĢletmelerin yapısına bakıldığında,
iĢletmelerin toprak büyüklüğü bakımından 50-200 dekar arasında yoğunlaĢtığı, çoğunluğunun
hem hayvancılık, hem de bitkisel üretimi birlikte yaptıkları görülmektedir (Kaynak:
www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)).
116
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tarım
Kırklareli Ġli‟nin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, Ģeker pancarı, mısır, yemeklik
tane baklagiller, bağ önemli rol oynamaktadır. Tarım ürünlerinde, ağırlıklı bitkisel ürünler
buğday ve ayçiçeğidir. 2008 yılında 134.373 hektar buğday ekilmiĢ olup toplam 658.444 ton
ürün elde edilmiĢtir. Böylece dekar baĢına ürün miktarı 490 kg olmaktadır.
Bitkisel üretim içinde ikinci ağırlıklı ürün ayçiçeğidir. 2008 yılında 71.450 hektar alana
ayçiçeği ekilmiĢ olup, toplam 166.355 ton ürün elde edilmiĢtir. Böylece dekar baĢına ürün
miktarı 232 kg olmaktadır. Kırklareli‟nin, Türkiye ayçiçeği ekimindeki ve üretimindeki payı
yıllara göre pek fazla değiĢmemekte ve takriben yüzde 16 civarında olmaktadır.
Hububat ve ayçiçeğinden sonra ağırlıklı ürünler sırasıyla Ģeker pancarı, mısır ve
patatestir.
Sulanabilir sahalar içerisinde ikinci ürün ekiliĢi yıllara göre bir artıĢ göstermektedir.
Ġkinci ürün olarak hububat hasadı sonrası silajlık mısır, kuru fasulye ve hasıla biçilen ayçiçeği
ile güzlük ekiliĢlerde macar fiğ sonrası ayçiçeği ve mısır ekiliĢleri yapılmaktadır.
Kırklareli Ġli‟nde bağ bahçe tarımı iĢlenebilir arazinin % 2‟sinde yapılmaktadır. Bu
sahanın % 84‟ünde sebzecilik, % 12‟sinde bağcılık ve % 8‟inde meyvecilik yapılmaktadır
(Kaynak: www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)).
Hayvancılık
Ġl düzeyinde 107.660 adet büyük baĢ, 238.484 adet küçük baĢ ve 348.620 adet kümes
hayvanı mevcuttur. Hayvancılık nispeten fenni usüllerle yapılmaktadır. Büyük baĢ hayvan
mevcudunun yüzde 97‟sini kültür ırkı ve melezleri, yüzde 3‟ünü ise yerli ırk teĢkil etmektedir.
Hakim ırk Holstein‟dir. Ġl bazında 19.342 adet hayvancılık iĢletmesi mevcut olup, iĢletmeler
daha çok küçük aile iĢletmeciliği Ģeklindedir.
Hayvansal ürün olarak yılda 3.004 ton et, 229.079 ton süt ve 26 milyon adet yumurta
üretilmektedir (Kaynak: www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)).
Su Ürünleri
Kırklareli Ġli‟nde Ġğneada, Kıyıköy, Beğendik ve Limanköy Karadeniz sahilinde yer
alan yerleĢim yerleridir. Buralarda 1.288 ruhsatlı balıkçı tarafından 191 adet kayıtlı tekne ile
balıkçılık yapılmaktadır.
Bunun dıĢında baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık faaliyetleri
sürdürülmektedir. Kırklareli Ġli‟nde su ürünleri yönünden önem arzeden Hamam, Mert ve
Pedina gölleri olmak üzere üç adet tabi göl, Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları olmak
üzere üç adet baraj ile 33 adet gölet mevcut olup, buraları balıklandırılmıĢtır. Kültür
balıkçılığı kapsamında faaliyette bulunan 5 tesis bulunmaktadır. (Kaynak:
www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası))
117
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Sanayi
Kırklareli Ġli‟nde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz‟da
yoğunlaĢmıĢtır. Kırklareli‟nde sanayi artan bir hızla geliĢmektedir. 1987-2001 döneminde
yüzde 6,7 ile sanayi, Ġl‟in en hızlı büyüyen sektörü olmuĢtur. Kırklareli‟nin Ġstanbul ve
Avrupa‟ya yakın olması bunun temel nedenlerindendir. Kırklareli imalat sanayi geliĢmiĢlik
sıralamasında 81 il içerisinde 14. sırada bulunmaktadır.
Kırklareli‟de toplam 267 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların % 88‟i Merkez,
Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan % 12‟si diğer ilçelerde yer almaktadır.
Merkezde 79, Babaeski‟de 34, Demirköy‟de 2, Kofçaz‟da 2, Lüleburgaz‟da 121,
Pınarhisar‟da 11, Vize‟de 18 sanayi tesisi mevcuttur.
Kırklareli Ġli‟nde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "kimyasal
madde imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne
çıkmaktadır.
Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektöründe, unlu mamuller ve öğütülmüĢ tahıl ürünlerini
içeren imalatlar dıĢında, “süthane iĢletmeciliği ve peynir imalatı”, “çiftlik hayvanları için
hazır yem imalatı”, rafine sıvı ve katı yağların imalatı” ile “kakao, çikolata ve Ģekerleme
imalatı”; tekstil ürünleri imalatı sektöründe, “giyim eĢyası dıĢında hazır tekstil ürünleri
imalatı” ile “dokumanın aprelenmesi”; kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektöründe,
“farmasötik preparat imalatı”, “boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
ve macun imalatı” alt sektörleri önde gelmektedir. Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin
imalatında, cam imalatı önemli bir yer tutmaktadır.
Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı yapan 92, tekstil ve tekstil ürünleri imalatı yapan
55, deri ve deri ürünleri imalatı yapan 3, ağaç ürünleri imalatı yapan 11, kağıt hamuru, kağıt
ve kağıt ürünleri imalatı, basım ve yayım 2, kok kömürü, rafine edilmiĢ petrol ürünleri ve
nükleer ve yakıt imalatı yapan 3, kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf imalatı yapan 5,
plastik ve kauçuk ürünleri imalatı yapan 5, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
yapan 21, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı yapan 14, makina ve teçhizat
imalatı yapan 2, elektrik ve optik donanım imalatı yapan 2, ulaĢım araçları imalatı yapan 1,
baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ imalat yapan 51 tesis bulunmaktadır.
Bu tesislerde 19 bin dolayında kiĢi çalıĢmaktadır. 500‟ün üzerinde çalıĢanı olan 8 tesisi
bulunmaktadır. Bu 8 tesiste toplam çalıĢanların yüzde 35‟i istihdam edilmektedir.
Ülkemizin önemli sanayi tesislerinin bir bölümü Kırklareli‟nde yer almakta, cam, gıda,
tekstil, ilaç, metal alanında önemli tesisler bulunmaktadır. Bunların arasında; Türkiye'nin ilk
Ģeker Fabrikası Alpullu ġeker Fabrikası, Saray Bisküvi ve Gıda, Danone TikveĢli Gıda, ACT
Tekstil, Zorlu Linen, EczacıbaĢı Ġlaç, Kırklareli Cam, Trakya Cam, Trakya Otocam, Trakya
Çimento ve Trakya Döküm ilk akla gelenlerdir. Bu tesislerin hem ülke hem de il ekonomisine
büyük katkıları olmaktadır. Üretilen mamüllerin önemli bir kısmı ihraç edilmektedir (Kaynak:
www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)).
118
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Ticaret
Ġlde çeĢitli ticari kuruluĢların faaliyetleri ile lüzumlu ihtiyaç maddeleri, dayanıklı
tüketim maddeleri, her türlü sanayi ürünleri ile tarım ve hayvan ürünlerinin ticareti
yapılmaktadır. Kırklareli‟nin diğer illerle olan ticari iliĢkilerinde en önemli yeri Ġstanbul
tutmaktadır.
Ülkemizi Bulgaristan‟a bağlayan kapılardan biri olan Dereköy Gümrük Kapısı
Kırklareli‟nde bulunmaktadır. Bu kapıdan 2008 yılında 109.811 araç, 724.606 kiĢi 2009
yılında 108.381 araç, 689.662 kiĢi; 2010 yılında 117.895 araç, 639.243 kiĢi giriĢ çıkıĢ
yapmıĢtır.
Kırklareli Ġli‟nde üç adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Kırklareli Ticaret ve
Sanayi Odası, Merkez, Demirköy, Kofçaz ve Pınarhisar; Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası,
Babaeski ve Pehlivanköy; Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Lüleburgaz ve Vize ilçelerini
kapsamaktadır. Ayrıca, Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz‟da olmak üzere üç adet de borsa
bulunmaktadır.
Kırklareli Ġli‟nde 29 adet esnaf ve sanatkar odası ve bunların oluĢturduğu bir Kırklareli
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bulunmaktadır. Ġldeki esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı
üye sayısı 11.875‟dir (Kaynak: www.kirklareli.gov.tr (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet
Sayfası)).
3.12.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus
artıĢ oranları, diğer bilgiler)
Vize, eski Kırklareli Ġstanbul yolu üzerinde bulunmakta olup, Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile
Ġstanbul'a sınır komĢusudur. Proje alanına en yakın yerleĢim yerleri; Kırklareli Ġli, Vize
Ġlçesi‟nde bulunan Doğanköy, ÇavuĢköy ve Topçuköy Ġle Kırklareli Ġli, Pınarhisar Ġlçesi
sınırlarında bulunan Cevizköy‟dür.
Proje alanına en yakın yerleĢim yerleri;
-
Kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne
bağlı yapı/konut,
-
Kuzeydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 5.040 m mesafede bulunan ÇavuĢköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Güneydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 4.425 m mesafede bulunan Topçuköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Batı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.485 m mesafede bulunan Cevizköy Köyü‟ne bağlı
yapı/konuttur.
Yıldız Dağlarının Ergene Ovası‟na birleĢtiği yerde kurulmuĢ olan Ġlçe'nin, yüzölçümü
1.119 km2 dir. Vize'nin, deniz seviyesinden yüksekliği 180 metre, toplam nüfusu 28.228 olup,
bunun 10.231'i Ġlçe Merkezi'nde, 17.997‟si ise belde ve köylerde yaĢamaktadır. Ġlçe'de 26 köy
bulunmaktadır. Proje alanı Doğanca Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.
119
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje alanına yakın olan yerleĢim merkezleri ve nüfusları Tablo 3.12.2.1‟de verilmiĢtir.
Tablo 3.12.2.1. Nüfus Verileri
Ġl
Kırklareli
Ġlçe
Vize
Bucak
Merkez
Pınarhisar
Merkez
Belde/Köy
Ġlçe Toplamı
ÇavuĢköy
Doğanca
Topçuköy
Ġlçe Toplamı
Cevizköy
Ġl toplamı
Toplam
28.228
266
470
498
19,686
890
341.218
Erkek
14.448
128
227
240
10,409
462
175.515
Kadın
1.407
138
243
258
9,277
428
165.703
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 Yılı Nüfus Verileri
Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun (TÜĠK) 2011-2012 verilerine göre Kırklareli Ġli‟nin
aldığı göç sayısı 12.548, verdiği göç sayısı 11.232 olup, net göç sayısı 1.316‟dır. Bu durumda
net göç hızı 3,9‟dur. Yıllara göre Kırklareli Ġli‟nin göç istatistikleri aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Tablo 3.12.2.2. Yıllara Göre Kırklareli Ġli‟nin Göç Ġstatistikleri
2011-2012
2010-2011
2009-2010
Genel Nüfus
(kiĢi)
341.218
340.199
332.791
Aldığı Göç
(kiĢi)
12.548
11.979
12.844
Verdiği Göç
(kiĢi)
11.232
11.829
12.088
Net Göç
(kiĢi)
1.316
150
756
Net Göç Hızı
(%)
3,9
0,4
2,3
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009-2010-2011-2012 Yılı GöçVerileri
Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı gibi Kırklareli Ġli göç alan Ģehir görünümündedir.
3.12.3. Bölgenin Turizm Potansiyeli
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, eski Kırklareli-Ġstanbul yolu üzerinde olup, Ġl Merkezine 56
km. mesafededir. Ġlçedeki Gazi Süleyman PaĢa Cami önemli bir eseridir. Doğu Trakya‟da
tümülüslerin en yoğun olduğu bölgedir. ġehir merkezinde 2 höyük ve Roma Dönemine ait bir
tiyatro mevcuttur.
3.12.4. Yaratılacak Ġstihdam Ġmkanları ve ĠĢsizlik
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile
öncelikle bölge halkına istihdam sağlanacak olup projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında
toplamda yaklaĢık olarak 5.150 kiĢinin çalıĢması planlanmaktadır.
Kırklareli‟nde kurulacak olan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile çalıĢacak
olan personelin dıĢında dolaylı olarak da piyasada istihdam yaratılmıĢ olacaktır. Dolaylı
olarak diğer sektörlerin de bu durumdan olumlu yönde etkileneceği göz önünde
bulundurulduğunda iĢsizlik oranının hızla azaldığı ülkemizde proje ile birlikte iĢsizliğin
azalması yönünde önemli katkılar sağlanacağı söylenebilir.
120
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 4: PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK
ÖNLEMLER (Bu bölümde yer alan tüm baĢlıklar altındaki çalıĢmalarla Ġhtisas
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm faaliyetlerden kaynaklanacak etkiler
kümülatif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda alınacak önlemler açıklanmalıdır.)
4.1. Arazinin Hazırlanması Ġçin Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne
Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, TaĢ, Kum
vb. Maddelerin Nerelere TaĢınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar Ġçin
Kullanılacakları (Ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet planına
koordinatlı olarak iĢlenmelidir.)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 669.800 m2‟lik alanda kurulacak olup,
431.351,20 m2 kapalı alan ve 238.448,80 m2 açık alandan oluĢacaktır. Proje kapsamında
yapılacak olan çalıĢmalar sırasında bitkisel toprak ve kazı fazlası malzeme meydana gelecek
olup, bu hesaplamalar oluĢtutulacak kapalı alan baz alınarak (431.351,20 m2 üzerinden)
yapılmıĢtır.
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulacağı alanın
yüzeyinde yaklaĢık 0,25 metre bitkisel toprak bulunmaktadır. Bitkisel toprak ekskavatör
yardımı ile sıyrılarak alınacak ve proje alanı içerisinde belirlenen yaklaĢık 0,35 ha
büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda geçici bir süreliğine depolanacaktır.
Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından
arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir
tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir.
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulacağı
(431.351,20 m2 kapalı alan) arazi üzerinde toplamda 1 metrelik (0,25 m‟lik bitkisel toprak,
0,75 m‟lik temel kazısı) temel kazısı sonucu açığa çıkacak kazı fazlası malzemelerin bir kısmı
bulunduğu arazide ve temel kazı çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacak olup, bir kısmı da
OSB alanında planlanan Kazı Fazlası Malzeme Alan‟ında geçici bir süreliğine depolanacaktır.
Depolanan kazı fazlası malzemeler inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından arazide
çevre düzenleme çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası
mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından
gösterilen araziye taĢınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıĢmaları
çıkan kazı fazlasıpasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir.
Proje kapsamında yapılacak olan arazi düzenleme ve inĢaat çalıĢmaları (temel kazısı,
altyapı çalıĢmaları, yol çalıĢmaları v.s.) yaklaĢık 2 yıl sürecek olup, meydana gelecek bitkisel
toprak ve kazı fazlası malzeme miktarı aĢağıda ayrı ayrı hesaplanmıĢtır;
Toplam Bitkisel Toprak Miktarı
= OSB Bitkisel Toprak + Yol Yapımı Bitkisel Toprak
= 107.838 m3 + 1.444 m3
= 109.282 m3
Bitkisel toprağın yoğunluğu ortalama olarak 1,7 ton/m3‟tür. Buna göre;
Toplam Bitkisel Toprak Miktarı
Yıllık Bitkisel Toprak Miktarı
Aylık Bitkisel Toprak Miktarı
: 109.282 m3 = 185.779 ton
: 54.641 m3 = 92.890 ton
: 4.554 m3
= 7.741 ton
121
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Günlük Bitkisel Toprak Miktarı
Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı
ÇalıĢma Süreleri
Malzeme Yoğunluğu
: 182,14 m3 = 309,63 ton
: 18,22 m3
= 30,97 ton
: 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat
: 1,7 ton/m3 (ortalama olarak)
Proje kapsamında yapılacak olan arazi düzenleme ve inĢaat çalıĢmalarında meydana
gelecek bitkisel toprak miktarı toplamda 109.282 m3 olup, OSB alanı içierisinde planlanan
yaklaĢık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda geçici bir süreliğine
depolanacaktır.
Toplam Kazı Fazlası Malzeme
= OSBKazı Fazlası Mazleme + Yol Yapımı Kazı Fazlası Malzeme
= 323.514 m3 + 2.888 m3
= 326.402 m3
Kazı fazlası malzemenin yoğunluğu ortalama olarak 1,9 ton/m3‟tür. Buna göre;
Toplam Temel Kazısı Miktarı
Yıllık Temel Kazısı Miktarı
Aylık Temel Kazısı Miktarı
Günlük Temel Kazısı Miktarı
Saatlik Temel Kazısı Miktarı
ÇalıĢma Süreleri
Malzeme Yoğunluğu
: 326.402 m3 = 620.164 ton
: 163.201 m3 = 310.082 ton
: 13.600 m3 = 25.840 ton
: 544 m3
= 1.033,60 ton
3
: 54,40 m
= 103,36 ton
: 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat
: 1,9 ton/m3 (ortalama olarak)
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek kazı fazlası
malzemelerin % 50‟sine karĢılık gelen 163.201 m3‟lük kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı
çalıĢmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan 163.201
m3‟lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan yaklaĢık 0,5 ha büyüklüğündeki
Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟na taĢınarak (en fazla 1.500 m) geçici bir süreliğine depolanacak
ve üretim çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıĢmalarında
dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı
ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taĢınarak bertaraf edilmesi de
alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıĢmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir
malzeme orman alanına dökülmeyecektir.
Yol Yapımı
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3
alandan oluĢmaktadır. Alanlar arası ulaĢımı sağlamak amacıyla yaklaĢık 200 m, 160 m ve 25
m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniĢliği 15 m
olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı).
Bağlantı yolları ormalık alanda yapılacak olup, yüzeyde 0,25 m bitkisel toprak
bulunmaktadır. Yüzeyde bulunan yaklaĢık 1.444 m3 (200 x 15 x 0,25 + 160 x 15 x 0,25 + 25 x
15 x 0,25) bitkisel toprak sıyrılacak ve OSB alanı içerisinde planlanan yaklaĢık 0,35 ha
büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda depolanacaktır.
Yol yapım çalıĢmalarında yaklaĢık 0,5 m derinliğinde kazılar yapılacak olup, toplamda
2.888 m3 (200 x 0,5 x 15 + 160 x 0,5 x 15 + 25 x 0,5 x 15) kazı fazlası malzeme meydana
122
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
gelecektir. Bu kazı fazlası malzemeler arazide dolgu amaçlı kullanılacağından depo alanında
depolanmayacaktır.
Bitkisel toprağın ve kazı fazlası malzemenin depolanacağı Bitkisel Toprak Depo Alanı
ve Kazı Fazlası Malzeme Alan‟ında, görevli personelin dıĢındakilere giriĢ kapatılacak ve
alanlara uyarı levhaları konulacaktır. Depo alanlarındaki harmanlar çok yüksek yapılmayacak,
sürekli nemli tutularak tozuması engellenecek, alanda oluĢturulacak yığınların arazi ıslahı
çalıĢmalarında kullanılabilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecektir.
4.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun
Nereden Temin Edileceği (su ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından
temin edilmek istenmesi halinde gerekli tüm izin belgeleri ilgili Kurum/KuruluĢlardan
alınarak ÇED Raporuna eklenmelidir). Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak
Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faaliyet kapsamında
kullanılacak su miktarları tüm Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm
iĢletmeler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı hesaplanmalı ve suyun
kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağı- kullanım miktarı (saatlik, günlük
ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo Ģeklinde sunulmalıdır.)
Plastik ve kauçuk ürünleri üretim proseslerinde su kullanımı söz konusu değildir. ancak
temizlik, soğutma suyu, içme ve kullanma suyu v.b. amaçlarla su kullanımları olacaktır. Proje
kapsamında ihtiyaç olan su miktarı ve kullanma alanları aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir;
a) Personelin Ġçme ve Kullanma Suyu
ĠnĢaat AĢaması
Projenin inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan yaklaĢık 150 personelin günlük içme ve
kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baĢı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100
lt/kiĢi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (150 kiĢi x 100 lt/kiĢi.gün) 15 m3
(0,174 lt/sn) olacaktır.
ĠĢletme AĢaması
Projenin iĢletme aĢamasında çalıĢacak olan yaklaĢık 5000 personelin günlük içme ve
kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baĢı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100
lt/kiĢi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (5000 kiĢi x 100 lt/kiĢi.gün) 500 m3
(5,787 lt/sn) olacaktır.
b) Toz Bastırma Amaçlı Su Kullanımı
ĠnĢaat AĢaması
Projenin inĢaat aĢamasında yapılacak olan inĢaat çalıĢmalarında ve kullanılacak olan iĢ
makinalarının (kamyon, yükleyici, ekskavatör vb.) hareketleri sonucu bir miktar toz emisyonu
oluĢumu meydana gelecektir. ĠnĢaat alanında arazözlerle sulama yapılarak toz emisyonunun
azaltılması sağlanacak olup, bu iĢ için ihtiyaç duyulacak olan su miktarının yaklaĢık olarak 20
m3/gün olması öngörülmektedir.
123
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ĠĢletme AĢaması
Projenin iĢletme aĢamasında herhangi bir inĢaat çalıĢması yapılmayacağından toz
bastırma amaçlı su kullanımı söz konusu değildir.
c) Proses Suyu
ĠnĢaat AĢaması
Projenin inĢaat aĢamasında herhangi bir üretim çalıĢması yapılmayacağından proses
suyu kullanılması söz konusu değildir.
ĠĢletme AĢaması
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3 alandan meydana gelecek olup,
içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait iĢletmelere 5.000 m2, 10.000 m2, 15.000 m2
ve 20.000 m2‟lik parseller tahsis edilecek olup, toplamda 64 iĢletme bulunacaktır.
OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iĢletme göz önüne alındığında bu
iĢletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her ihtimale karĢı her bir tesis
için ortalama 2 m3/gün proses suyuna ihtiyaç olabileceği varsayılmıĢtır. Bu durumda 64 adet
tesisin üretim çalıĢmalarında kullanılacak olan proses suyu miktarının yaklaĢık 128 m3/gün
(1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir.
d) Soğutma Suyu
ĠnĢaat AĢaması
Projenin inĢaat aĢamasında herhangi bir üretim çalıĢması yapılmayacağından soğutma
suyu kullanılması söz konusu değildir.
ĠĢletme AĢaması
Projenin iĢletme aĢamasında toplamda 64 iĢletmede gerçekleĢtirilecek olan üretim
çalıĢmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Soğutma suyu
sisteme bir kez yüklenir, zamanla su azalması halinde ilave yapılır. Soğutma suyu atık su
özelliği taĢımamakta olup, devirdaim yolu ile tekrar kullanımı sağlanacaktır. Tesis baĢına
ortalama 0,5 m3/gün ilave olacağı varsayıldığında, Projenin iĢletme aĢamasında toplamda 64
iĢletmede gerçekleĢtirilecek üretim çalıĢmalarında yaklaĢık 32 m3/gün (0,370 lt/sn) soğutma
suyu kullanılması öngörülmektedir.
e) Temizlik Suyu
ĠnĢaat AĢaması
ĠnĢaat aĢamasında yapılacak çalıĢmalarda temizlik suyu kullanılması söz konusu
değildir.
124
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ĠĢletme AĢaması
Projenin iĢletme aĢamasında OSB içerisinde bulunan iĢletmelerde, ünitelerin, makina ve
ekipmanların temizliği esnasında bir miktar su tüketimi gerçekleĢtirilecektir. Temizlik iĢleri
kapsamında günlük ihtiyaç duyulacak su miktarı her bir iĢletme için 2 m3/gün değeri
varsayıldığında 64 iĢletmede kullanılacak olan temizlik suyu yaklaĢık 128 m3/gün (1,481
lt/sn) olması öngörülmektedir.
Tablo 4.2.1. Proje Kapsamında Ġhtiyaç Duyulacak Olan Su Miktarı ve Kullanma Alanları
Su Kullanım Alanları
Personelin Ġçme ve
Kullanma Suyu
Toz Bastırma Amaçlı Su
Kullanımı
Proses Suyu
Soğutma Suyu
Temizlik Suyu
TOPLAM
ĠnĢaat AĢaması
Saatlik
Günlük
ĠĢletme AĢaması
Saatlik
Günlük
0,625 m3
15 m3
20,84 m3
500 m3
0,834 m3
20 m3
-
-
1,459
m3/saat
35
m3/gün
3
5,34 m
1,34 m3
5,34 m3
32,86
m3/saat
128 m3
32 m3
128 m3
788
m3/gün
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulan suyun temini için Vize Belediye
BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü ile yazıĢmalar yapılmıĢ olup;
 Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte, projenin
inĢaat aĢamasında kullanılacak suyun belediye tarafından belirlenecek kaynaktan
alınarak inĢaat sahasına nakledilmesi için döĢenecek içmesuyu boru hattı malzemesinin
alımı ve döĢenmesinin faaliyet sahibi tarafından yapılması kaydıyla su ihtiyacının
belediye tarafından karĢılanacağı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-23, Vize Belediye BaĢkanlığı
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı).
 Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte,
ihtiyaç duyulan suyun imkanlar nispetinde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yörede
yeraltı ve/veya yerüstü su kaynaklarından temin edilme imkanı bulunduğu belirtilmiĢtir
(Bkz. Ek-24, Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini
Yazısı).
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulacak suyun temini için söz konusu
kurumlarla koordineli olarak çalıĢılacak ve kurumlar tarafından uygun görülen kaynaklardan
su ihtiyacı karĢılanacaktır.
Proje kapsamında 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
125
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.3. Projenin ĠnĢaatı ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Sıvı Atıklar
4.3.1. Sıvı Atıkların Cinsi (her bir iĢletmeden kaynaklanan proses suyu (detaylı),
evsel nitelikli sıvı atık, kimyevi ve petrol atıkları, iĢ makinelerinden kaynaklanan atık
yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.)

ĠnĢaat AĢaması
Evsel Nitelikli Sıvı Atık: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan
150 personelin ihtiyaçları sonucu (duĢ, tuvalet, lavabo vb.) evsel nitelikli atıksu oluĢması söz
konusudur.
Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında
yapılacak olan faaliyetlerden kaynaklanacak tozumanın önlenmesi amacıyla alanda
arazözlerle spreyleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Kullanılan su buharlaĢacağından atıksu
oluĢması söz konusu değildir.
Proses Suyu: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında
kullanılmayacağından herhangi bir atık su oluĢumu söz konusu değildir.
proses
suyu
Soğutma Suyu: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında soğutma suyu
kullanılmayacağından herhangi bir atık su oluĢumu söz konusu değildir.
Temizlik Suyu: Arazinin hazırlanması ve inĢaat iĢlemleri sırasında kullanılacak makina
ve araçların bakım ve temizliği yetkili servislerde yapılacağından temizlik suyu, atık yağ vb
sıvı atık oluĢması söz konusu değildir.

ĠĢletme AĢaması
Evsel Nitelikli Sıvı Atık: ĠĢletme aĢamasında OSB içerisinde kurulacak olan tüm
birimlerde (idari ve sosyal tesisler, arıtma tesisi, tesisler vb.) çalıĢacak olan toplam 5.000
personelin ihtiyaçları sonucu (duĢ, tuvalet, lavabo vb.) evsel nitelikli atıksu oluĢması söz
konusudur.
Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su: ĠĢletma aĢamasında toz bastırma amaçlı su
kullanımı olmayacağından atık su oluĢması söz konusu değildir.
Proses Suyu: OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iĢletme göz önüne
alındığında bu iĢletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her ihtimale karĢı
üretim çalıĢmalarında proses suyu kullanılacağı varsayılmıĢtır. Proses suyu üretim aĢamasında
kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluĢumu söz konusu değildir.
Soğutma Suyu: Projenin iĢletme aĢamasında toplamda 64 iĢletmede gerçekleĢtirilecek
olan üretim çalıĢmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir.
Soğutma suyu sisteme bir kez yüklenir, zamanla su azalması halinde ilave yapılır. Soğutma
suyu atık su özelliği taĢımamakta olup, devirdaim yolu ile tekrar kullanımı sağlanacaktır.
Temizlik Suyu: Projenin iĢletme aĢamasında OSB içerisinde bulunan iĢletmelerde,
ünitelerin, makina ve ekipmanların temizliğinden kaynaklı atıksu oluĢması söz konusudur.
126
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.3.2. Sıvı Atıkların Miktarı (Her Atıksu Kaynağı Ġçin Ayrı Ayrı Hesaplanmalıdır)
Evsel Nitelikli Sıvı Atık
Projenin inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan 150 personelin günlük içme ve kullanma suyu
ihtiyacı olacaktır. KiĢi baĢı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100 lt/kiĢi.gün değeri
alındığında günlük su tüketim miktarı (150 kiĢi x 100 lt/kiĢi.gün) 15 m3 (0,174 lt/sn) olacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında çalıĢacak olan yaklaĢık 5.000 personelin günlük içme ve
kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baĢı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100
lt/kiĢi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (5.000 kiĢi x 100 lt/kiĢi.gün) 500 m3
(5,787 lt/sn) olacaktır.
Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su
Projenin inĢaat aĢamasında arazözlerle sulama yapılarak toz emisyonunun azaltılması
sağlanacak olup, bu iĢ için ihtiyaç duyulacak olan su miktarının yaklaĢık olarak 20 m 3/gün
(0,232 lt/sn) olması öngörülmektedir. Kullanılan su buharlaĢacağından atıksu oluĢması söz
konusu değildir.
Projenin iĢletme aĢamasında herhangi bir inĢaat çalıĢması yapılmayacağından toz
bastırma amaçlı su kullanımı söz konusu değildir.
Proses Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında herhangi bir üretim çalıĢması yapılmayacağından proses
suyu kullanılması söz konusu değildir.
Projenin iĢletme aĢamasında OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iĢletme
göz önüne alındığında bu iĢletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her
ihtimale karĢı her bir tesis için ortalama 2 m3/gün proses suyuna ihtiyaç olabileceği
varsayılmıĢtır. Bu durumda 64 adet tesisin üretim çalıĢmalarında kullanılacak olan proses
suyu miktarının yaklaĢık 128 m3/gün (1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir. Proses suyu
üretim aĢamasında kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluĢumu söz konusu değildir.
Soğutma Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında herhangi bir üretim çalıĢması yapılmayacağından soğutma
suyu kullanılması söz konusu değildir.
Projenin iĢletme aĢamasında toplamda 64 iĢletmede gerçekleĢtirilecek olan üretim
çalıĢmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir. ĠĢletme baĢına
ortalama 0,5 m3/gün ilave olacağı varsayıldığında, Projenin iĢletme aĢamasında toplamda 64
iĢletmede gerçekleĢtirilecek üretim çalıĢmalarında yaklaĢık 32 m3/gün (0,370 lt/sn) soğutma
suyu kullanılması öngörülmektedir.
Temizlik Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında yapılacak çalıĢmalarda temizlik suyu kullanılması söz
127
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
konusu değildir.
Projenin iĢletme aĢamasında OSB içerisinde bulunan iĢletmelerde, ünitelerin, makina ve
ekipmanların temizliği esnasında bir miktar su tüketimi gerçekleĢtirilecektir. Temizlik iĢleri
kapsamında günlük ihtiyaç duyulacak su miktarı her bir iĢletme için 2 m3/gün değeri
varsayıldığında 64 iĢletmede kullanılacak olan temizlik suyu yaklaĢık 128 m3/gün (1,481
lt/sn) olması öngörülmektedir.
4.3.3. Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği Ortamlar (fosseptik
ve/veya arıtma tesisi hesaplamaları, planları ve detay çizimleri, vaziyet planı üzerinde
gösterimi, bu konuda alınacak izin belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksuların nereye
deĢarj edileceği veya nerede kullanılacağı belirtilmelidir)
Evsel Nitelikli Atık Su
Projenin inĢaat aĢamasında meydana gelecek olan 15 m3/gün (0,174 lt/sn) evsel nitelikli
atıksu Ģantiye sahasında kurulması planlanan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi‟ne
verilecek ve arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzasının
dıĢında kalan Ġkinci Deresi‟ne deĢarj edilecektir. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi‟nde
deĢarj, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 25.03.2012
tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerekli deĢarj kriterleri sağlandıktan sonra uygun alıcı
ortama deĢarj edilecektir. Bu kapsamda yönetmelik uyarınca Paket Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi ile ilgili olarak proje onayı yaptırılacak ve yetkili merci olan Kırklareli Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden çevre deĢarj izinleri alınacaktır.
ĠĢletme aĢamasında meydana gelecek olan 500 m3/gün (5,787 lt/sn) evsel nitelkli atıksu
proje kapsamında OSB içerisine kurulacak olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ünitelerin yer
alacağı atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır. ĠnĢaat döneminde kurulacak Paket Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi‟ne ait iĢ akım Ģeması aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir.
Alıcı Ortam
Kaynak: http://www.paketaritma.net
ġekil 4.3.3.1. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢ Akım ġeması
128
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su
Projenin iĢletme aĢamasında toz bastırma amaçlı su kullanılmayacak olup, inĢaat
aĢamasında kullanılacak olan 20 m3/gün (0,232 lt/sn) toz bastırma amaçlı su
buharlaĢacağından atıksu oluĢması söz konusu değildir.
Proses Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında proses suyu kullanılmayacak olup, iĢletme aĢamasında
kullanılacak olan yaklaĢık 128 m3/gün (1,481 lt/sn) proses suyu üretim aĢamasında
kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluĢumu beklenmemektedir.
Soğutma Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında soğutma suyu kullanılmayacak olup, iĢletme aĢamasında
kullanılacak olan yaklaĢık 32 m3/gün (0,370 lt/sn) soğutma suyu atık su özelliği
taĢımamaktadır. Soğutma suyu sisteme bir kez yüklenecek olup, zamanla su azalması halinde
sisteme ilave edilecek ve devirdaim yapılarak tekrar kullanımı sağlanacaktır.
Temizlik Suyu
Projenin inĢaat aĢamasında temizlik suyu kullanılmayacak olup, iĢletme aĢamasında
kullanılacak olan yaklaĢık 128 m3/gün (1,481 lt/sn) temizlik suyu proje kapsamında OSB
içerisine kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisi‟nde arıtılacaktır.
Kurulması planlanan arıtma tesisi dizaynı ve hesapları arıtılacak suyun karektrizasyonu
bilinmediği için bu raporda verilememiĢtir. Ancak önerilen OSB içerisnde parsel satıĢları ve
buna bağlı olarak kurulacak tesislerin ürerim yöntemlerinin belirlenmesi ile birlikte kurulacak
atıksu arıtma tesisinde arıtılacak suyun tesisie kabul karaterizasyonları belirlenecek ve bu
kabullere göre atıksu arıtma tesisi dizayn edilecektir. OSB altyapı çalıĢmaları kapsamında
atıksu arıtma tesisi inĢaatı da tamamlanacaktır.
Atıksu Arıtma Tesisi‟nde arıtma iĢlemine tabii tutulduktan sonra bir kısmı 31.12.2004
tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 25.03.2012 tarihli 28244 sayılı “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri
uyarınca gerekli deĢarj kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11) sağlandıktan sonra arıtılan sular
borular yardımıyla Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzasının dıĢında kalan Ġkinci Deresi‟ne
deĢarj edilecek, bir kısmı da alanda bulunan yeĢil alanların sulanmasında kullanılacaktır.
Plastik ve kauçuk ürünleri üretim tesislerine ait alıcı ortama (Ġkinci Deresi‟ne) deĢarj
kriterleri 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 25.03.2012
tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” Tablo 14.8 ve Tablo 14.11‟de verilmiĢtir. Ġkinci Deresi‟ne verilecek atıksular bu
tablolardaki kriteleri sağlayacak Ģekilde arıtılacak ve sonrasında alıcı ortama (Ġkinci
Deresi‟ne) deĢarj edilecektir.
129
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.3.2. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Plastik ve Kauçuk Ürünleri Üretim Sektörlerine ait DeĢarj
Kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11)
KOMPOZĠT
KOMPOZĠT
NUMUNE
NUMUNE
2 SAATLĠK
24 SAATLĠK
Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin ĠĢlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ)
(mg/L)
250
100
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
65
45
YAĞ VE GRES
(mg/L)
25
10
TOPLAM FOSFOR
(mg/L)
2.5
1
BALIK BĠYODENEYĠ (ZSF)
6
3
pH
6-9
6-9
Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ)
(mg/L)
200
100
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
65
45
pH
6-9
6-9
PARAMETRE
BĠRĠM
Sulama da kullanılacak arıtılmıĢ su ise 20.03.2010 tarih ve 27527 Sayılı Resmi
Gazetede yayaımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek7‟de verilen ArıtılmıĢ Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri‟ne uygun
olarak arıtılacak ve sonrasında yeĢil alan sulamalarında kullanılacaktır.
4.4. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Katı Atıklar
4.4.1. Katı Atıkların Cinsi (her bir iĢletmeden kaynaklanan imalat atıkları, evsel
nitelikli katı atıklar, inĢaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar vb. ayrı ayrı
belirtilmelidir)

ĠnĢaat AĢaması
Evsel Nitelikli Katı Atık: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan
150 personelin günlük ihtiyaçları sonucu evsel nitelikli katı atık oluĢması söz konusudur.
Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında tekrar kullanımı ve geri
dönüĢümü mümkün olan katı atık (kağıt, cam, plastik, metal kutular vb.) oluĢması söz
konusudur.
Kontamine Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yapılacak
çalıĢmalarda kullanılması muhtemel boya malzemelere ait kontamine ambalajlar meydana
gelecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında atık
akümülatörler, kullanılan binek araçların bitmiĢ aküleri, kullanılan elektronik eĢyalardan
kaynaklı atık pillerin oluĢması muhtemeldir.
Tıbbi Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan personelin,
Ģantiye binasında yapılacak olan ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda Ģantiye binasında bir
miktar tıbbi atık oluĢması muhtemeldir.
Tehlikeli Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢaması sırasında oluĢması
muhtemel üstübü, florasan gibi tehlikeli atıklar meydana gelecektir.
130
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında
yapılacak olan çalıĢmalar esnasında kalıplık kereste artıkları, çimento ambalaj kağıdı, inĢaat
demiri, demir boru, beton ve enjeksiyon artığı malzemeler vb, atıkların oluĢumu söz konusu
olacaktır.
Hafriyat Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında OSB‟nin kurulacağı
alan üzerindeki 0,25 metrelik bitkisel toprak sıyrılacak olup, yapılacak olan toplamda 1
metrelik (0,25 m‟lik bitkisel toprak, 0,75 m‟lik temel kazısı) temel kazıları sonrasında bir
miktar kazı fazlası malzeme meydana gelecektir.
Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak
olan iĢ makinalarından kaynaklı ömrünü tamamlamıĢ lastik oluĢması muhtemeldir.

ĠĢletme AĢaması
Evsel Nitelikli Katı Atık: ĠĢletme aĢamasında çalıĢacak olan yaklaĢık 5.000 personelin
günlük ihtiyaçları sonucu evsel nitelikli katı atık oluĢması söz konusudur.
Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aĢamasında her bir tesiste ve yönetim birimlerinde tekrar
kullanımı ve geri dönüĢümü mümkün olan katı atık (kağıt, cam, plastik, metal kutular vb.)
oluĢması söz konusudur.
Kontamine Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aĢamasında her bir tesiste ve yönetim
birimlerinde kullanılacak olan hammadde ve yardımcı maddelerden kaynaklı kontamine
ambalaj atıklar meydana gelecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler: ĠĢletme aĢamasında her bir tesiste ve yönetim birimlerinde
atık akümülatörler, kullanılan binek araçların bitmiĢ aküleri, kullanılan elektronik eĢyalardan
kaynaklı atık pillerin oluĢması muhtemeldir.
Arıtma Çamurları: ĠĢletme aĢamasında proje kapsamında kurulması planlanan atıksu
arıtma tesisinde yapılacak olan arıtma faaliyetleri sonucunda arıtma çamurları meydana
gelecektir.
Tıbbi Atıklar: ĠĢletme aĢamasında çalıĢacak olan personele yapılacak olan ilk yardım
müdahalesi gibi durumlarda bir miktar tıbbi atık oluĢması muhtemeldir.
Tehlikeli Atıklar: ĠĢletme aĢamasında oluĢması muhtemel üstübü, florasan, atık yağ vb.
gibi tehlikeli atıklar meydana gelecektir.
Atık Yağ: ĠĢletme aĢamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluĢması
muhtemeldir.
Üretim Hatası Ürünler: ĠĢletme aĢamasında yapılan üretim faaliyetleri esnasında
istenilen özellikte ürün elde edilememesi muhtemeldir.
Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: ĠĢletme aĢamasında oluĢması muhtemel plastik
ve vulkanize kauçuk atıkları söz konusu olacaktır.
131
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Hurda Atıkları: ĠĢletme aĢamasında yapılacak üretim çalıĢmalarına bağlı olarak
plastik, metal hurda atıkları oluĢması söz konusudur.
4.4.2. Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri (Plastik Ġhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren iĢletmelerden kaynaklanacak atıklar ayrı ayrı irdelenmeli
ve sonuçta da kümülatif bir değerlendirme yapılmalıdır.)

ĠnĢaat AĢaması
Evsel Nitelikli Katı Atık: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak
personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar oluĢacaktır. ĠnĢaat aĢamasında 150 kiĢi
çalıĢacak olup; günlük kiĢi baĢına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiĢi-gün
değeri kullanılarak yaklaĢık 174 kg/gün olacaktır (Kaynak: Mülga T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012).
Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında 150 kiĢi çalıĢacak olup,
günlük kiĢi baĢına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiĢi-gün değeri kullanılarak
toplam 174 kg/gün atık oluĢacağı belirlenmiĢtir. Bu durumda ambalaj atıkları % 15 değeri
kullanılarak yaklaĢık 26,1 kg/gün olacaktır.
Kontamine Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yapılacak
çalıĢmalarda kullanılması muhtemel boya malzemelere ait yaklaĢık 15 kg/gün kontamine
ambalaj atığı meydana geleceği öngörülmektedir.
Atık Pil ve Akümülatörler: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yaklaĢık 4
kg/gün atık pil ve akümülatör atığının oluĢması öngörülmektedir.
Tıbbi Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan personelin,
Ģantiye binasında yapılacak olan ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda 1 gram/gün.iĢçi
değeri kabul edildiğinde toplamda 0,15 kg/gün tıbbi atık oluĢması muhtemeldir.
Tehlikeli Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yaklaĢık 10 kg/gün
tehlikleli atık oluĢması beklenmektedir.
ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yaklaĢık
40 kg/gün inĢaattan kaynaklı katı atık oluĢması öngörülmektedir.
Hafriyat Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında OSB‟nin kurulacağı
alan ve yol yapılacak alan üzerindeki 0,25 metrelik bitkisel toprak sıyrılacak olup toplamda
108.416 m3 (107.838 + 578) bitkisel toprak; temel kazıları sonucu ise toplamda 324.669 m3
(323.514 + 1.155) kazı fazlası malzeme meydana gelecektir (Bkz. Bölüm 4.1).
Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak
olan iĢ makinalarından kaynaklı 100 adet/yıl ömrünü tamamlamıĢ lastik oluĢması
muhtemeldir.
132
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi

ĠĢletme AĢaması
Evsel Nitelikli Katı Atık: ĠĢletme aĢamasında çalıĢacak personelden kaynaklı evsel
nitelikli katı atıklar oluĢacaktır. ĠĢletme aĢamasında yaklaĢık 5.000 kiĢi çalıĢacak olup; günlük
kiĢi baĢına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiĢi-gün değeri kullanılarak
yaklaĢık 5.800 kg/gün olacaktır (Kaynak: Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012).
Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aĢamasında 5.000 kiĢi çalıĢack olup, günlük kiĢi baĢına
üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiĢi-gün değeri kullanılarak toplam 5.000
kg/gün atık oluĢacağı belirlenmiĢtir. Bu durumda ambalaj atıkları % 15 değeri kullanılarak
yaklaĢık 870 kg/gün olacaktır.
Kontamine Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aĢamasında kullanılacak olan hammadde ve
yardımcı maddelerden kaynaklı kontamine ambalaj atıkları iĢletmelerin yapacağı üretim
çalıĢmalarının miktarına göre farklılıklar gösterecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler: ĠĢletme aĢamasında yaklaĢık 30 kg/gün atık pil ve
akümülatör atığının oluĢması öngörülmektedir.
Arıtma Çamurları: ĠĢletme aĢamasında atıksu arıtma tesisindeki arıtma faaliyetleri
sonucunda meydana gelecek arıtma çamurları, arıtılacak su miktarına göre farklılıklar
gösterecektir.
Tıbbi Atıklar: ĠĢletme aĢamasında çalıĢacak olan personelin ilk yardım müdahalesi gibi
durumlarda 1 gram/gün.iĢçi değeri kabul edildiğinde toplamda 5 kg/gün tıbbi atık oluĢması
muhtemeldir.
Tehlikeli Atıklar: ĠĢletme aĢamasında oluĢması muhtemel tehlikeli atıklar iĢletmelerin
yapacağı üretim çalıĢmalarının miktarına göre farklılıklar gösterecektir.
Atık Yağ: ĠĢletme aĢamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluĢumu,
kullanılacak makinaların sayısına ve bakım sıklığına göre farklılıklar gösterecektir.
Üretim Hatası Ürünler: ĠĢletme aĢamasında yapılan üretim faaliyetleri esnasında hatalı
ürünlerin oluĢumu, üretime göre farklılıklar gösterecektir.
Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: ĠĢletme aĢamasında oluĢması muhtemel plastik
ve vulkanize kauçuk atıkları üretimin cinsi ve miktarına göre farklılıklar gösterecektir.
Hurda Atıkları: ĠĢletme aĢamasında yapılacak üretim çalıĢmalarına bağlı olarak
plastik, metal hurda atıkları üretimin cinsi ve miktarına göre farklılıklar gösterecektir.
133
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.4.3. Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı
hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı
atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli
atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında arazinin hazırlanması,
inĢaat aĢaması, iĢletme aĢaması ve iĢletme sonrası dönemde meydana gelecek olan tüm atıklar
için OSB yönetimi tarafından atık yönetim planları oluĢturulacak ve çevre yönetim birimi
kurulacaktır. Bu birim tarafından tüm iĢletmelerin hazırlanan Çevre Yönetim Planına
uygunluğu kontrol edilecek, atıkların mevzuata uygun olarak bertarafı veya geri kazanımı
sağlanacaktır. OSB alanı içerisinde kurulacak tesislere atık yönetim planları hakkında düzenli
aralıklarla eğitimler verilecektir. Ayrıca, OSB bünyesinde Geçici Atık Depolama Alanı
oluĢturulacak, oluĢacak atıkların lisanslı tesislerde bertarafı ve geri kazanımı sağlanacaktır.
Önerilen Özel Plastik Ġhtisas OSB‟nde oluĢması muhtemel atıkların miktarları, özellikleri
Bölüm 4.4.1, Bölüm 4.4.2‟de, bertaraf yöntemleri ise Bölüm 4.4.3‟te ayrı baĢlıklar halinde
verilmiĢtir.
Evsel Nitelikli Katı Atık: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek
evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; yemek atıkları, plastik, cam, büro atıkları (kağıt vb.) türü
atıklar bulunacaktır. OluĢacak evsel nitelikli bu atıkların OSB alanı içerisinde kurulacak olan
her bir tesiste kapalı kaplarda muhafaza edilmesi sağlanacak, OSB Yönetimine ait katı atık
toplama araçları ile günlük düzenli olarak toplanacak ve Kırklareli Ġli‟nde bulunan katı atık
düzenli depolama alanına taĢınarak bertarafı sağlanacaktır. Konuya iliĢkin Kırklareli Yerel
Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve ĠĢletme Birliği (KIRK-KAB1) ile yazıĢma yapılmıĢ
olup, cevap yazısında, deponi alanına OSB Yönetimi tarafından getirilmek, evsel nitelikli
atıklar ile ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından istendiğinde tüm analiz
sonuçlarının OSB Yönetimi‟nce ibraz edilmek ve Çevre Yasalarından doğabilecek idari ve
cezai tüm yasal sorumlulukların OSB Yönetimi‟ne ait olması koĢuluyla Birlik Meclisi‟nce
belirlenen bedel üzerinden ücretlendirilerek deponi alanında bertaraf edilmesinde bir sakınca
bulunmadığı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-15).
Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaĢtırılması “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”nde belirtildiği üzere yapılacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” Madde 18‟de belirtildiği gibi; denizlere, göllere ve benzeri alıcı
ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak
yerlere dökülmesi yasaktır. Bu sebeple oluĢacak katı atıklar (metal, cam, plastik, kağıt vb.),
biriktirme kaplarında niteliklerine göre ayrı ayrı toplanarak görünüĢ, koku, toz, sızdırma ve
benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kapalı özel araçlarla taĢınacaktır.
Atıkların biriktirildiği kaplar sürekli olarak kapalı tutularak kemirici hayvan ve haĢerenin
önlenmesi sağlanacaktır. Bu kaplar uygun aralıklarla dezenfekte edilerek tekrar kullanıma
sunulacaktır.
Faaliyet süresince, 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
hükümlerine uyulacaktır.
Ambalaj Atıkları: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek ve tekrar
kullanımı/geri dönüĢümü mümkün olan ambalaj atıklarının OSB alanı içerisinde kurulacak
134
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
olan her bir tesiste organik kökenli atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi sağlanacak ve geri
dönüĢümleri için lisanslı firma olan Emre Metal ve Plastik Geri DönüĢüm firmasına verilerek
bertarafı sağlanacaktır.
Ambalaj atıklarının bertarafı 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete‟de
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne göre sağlanacaktır.
Kontamine Ambalaj Atıkları: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek
bu atıklar tehlikeli atık kapsamında değerlendirilecek olup, OSB alanı içerisinde kurulacak
olan her bir tesiste özel alanda biriktirilecek olup, lisanslı araçlarla tehlikeli atık geri
kazanım/bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır.
Atık Pil ve Akümülatörler: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek
atık piller, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste evsel atıklardan ayrı olarak
biriktirilecek, pil ürünlerinin dağıtımını ve satıĢını yapan iĢletmelerce veya belediyelerce
oluĢturulacak toplama noktalarına teslim edilecektir.
Makina ve ekipmanların akümülatörleri değiĢtirilirken, akümülatör ürünlerinin dağıtım
ve satıĢını yapan iĢletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini iĢletenlerin oluĢturduğu geçici
depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecektir.
Faaliyet sırasında oluĢacak atık pil ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 05.11.2013 tarih ve 28812
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak değiĢtirilen “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Tıbbi Atıklar: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek tıbbi atıkların
hidrolik sistemle sıkıĢtırılmadan toplanmaları ve taĢınmaları gerekmektedir. Projenin iĢletme
aĢamasında oluĢabilecek tıbbi atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verecek Ģekilde doğrudan
veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmeyecektir. Tıbbi atıklar, OSB alanı içerisinde kurulacak
olan her bir tesiste tehlikeli ve evsel atıklar ile karıĢtırılmayacak, kaynağında diğer atıklardan
ayrı olarak toplanacak, biriktirilecek ve lisanslı firma olan 3K ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Ltd. ġti. tarafından düzenli aralıklarla toplanarak bertarafı sağlanacaktır (Bkz. Ek-16).
Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taĢımaya dayanıklı;
orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikiĢli ve körüksüz
olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli,
üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile
“DĠKKAT TIBBĠ ATIK” ibaresini taĢıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılacaktır.
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulacak, ağızları sıkıca bağlanacak ve gerekli görüldüğü
hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin
sızdırmazlık sağlanacaktır.
Proje kapsamında oluĢacak tıbbi atıkların toplanması, taĢınması ve bertarafı konusunda,
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 05.11.2013 tarih ve 28812
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan değiĢikliğiyle birlikte “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
135
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tehlikeli Atıklar: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek tehlikeli
atıklar, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste beton saha üzerine yerleĢtirilmiĢ
sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüĢ standartlara uygun konteynırlar
içerisinde geçici olarak muhafaza edilecek, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer
verilecek, depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde belirtilecek,
konteynırların hasar görmesi durumunda atıklar, aynı özellikleri taĢıyan baĢka bir konteynıra
aktarılacak, konteynırların devamlı kapalı kalması sağlanacak, atıklar kimyasal reaksiyona
girmeyecek Ģekilde geçici depolanacaktır.
OSB yönetimi atıkları “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun
olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine göndermeden önce, kendi atıklarını gerekli
önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik iĢlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye
atık oluĢuyor ise uygun Ģekilde çevre lisansı almıĢ bertaraf ve geri kazanım tesisine
götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla sorumlu olacaktır.
Tehlikeli atıkların toplanması, biriktirilmesi ve bertarafı konusunda 05.07.2008 tarih ve
26927 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına
ĠliĢkin Yönetmelik” ile 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak
yürürlüğe giren ve 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
değiĢikliğiyle birlikte “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Projenin iĢletme aĢamasında inĢaattan kaynaklı katı
atık oluĢumu söz konusu olmayıp, inĢaat aĢamasında meydana gelecek bu atıklar, proje alanı
içerisinde uygun bölgelerde toplanarak bunları değerlendiren geri kazanım tesislerine
gönderilecektir.
Beton ve enjeksiyon atığı malzemeler ise dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Bu
atıklar kesinlikle atılmayacak ve/veya alıcı ortamlara verilmeyecektir.
Hafriyat Atıkları: Projenin iĢletme aĢamasında hafriyat atığı söz konusu olmayıp,
inĢaat aĢamasında gerçekleĢtirilecek faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel toprak ve
kazı fazlası malzemelerin, inĢaat alanı dıĢındaki alanlara rastgele atılmasını önlemek amacıyla
kamyonlara yüklenerek proje kapsamında yeĢil alan olarak belirlenen alanda planlanan
Bitkisel Toprak Depo Alanı ve Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟na taĢınacak ve burada geçici
olarak depolanacaktır.
Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenerek, toprağın kalitesi
korunacak, çalıĢma yapılan alanlar çalıĢma iĢlemleri bittikten sonra alandan sıyrılan bitkisel
toprak ile ıslah edilecektir.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel topraklar
(30,97 ton/saat) OSB içerisinde yeĢil alanların oluĢturulacağı alanda planlanan yaklaĢık 0,35
ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟na taĢınarak (ortalama 1.500 m) geçici bir
süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inĢaat çalıĢmalarının
tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı
toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir.
Proje kapsamında yapılacak olan arazi hazırlama çalıĢmaları sırasında oluĢacak olan
kazı fazlası malzemelerin % 50‟sine karĢılık gelen 163.201 m3‟lük kısmı bulunduğu arazide
136
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ve temel kazı çalıĢmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan
163.201 m3‟lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB içerisinde yeĢil alanların oluĢturulacağı alanda
planlanan yaklaĢık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟na taĢınarak (yaklaĢık
1.500 m) geçici bir süreliğine depolanacak ve üretim çalıĢmalarının tamamlanmasının
ardından arazide çevre düzenleme çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır.
Proje kapsamında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
“Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine
uyulacaktır. Hafriyat atıklarının dere yataklarına boĢaltılması ve yönetmelik hükümlerinin
dıĢında yöntemlerle depolanması ya da bertaraf edilmesi söz konusu olmayacaktır.
Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Projenin inĢaatı için kullanılacak olan iĢ makinalarının
lastik değiĢimleri yeterli altyapıya sahip olan yetkili servislerde gerçekleĢtirilecektir. Ancak
araç ve iĢ makinalarının lastiklerinin proje sahasında değiĢtirilmesinin gerekmesi halinde
oluĢacak atık lastiklerin geri kazanımı esas alınacak; geri kazanım ve bertaraf iĢlemleri, hava,
su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye
herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden
yapılacaktır.
Ayrıca, ömrünü tamamlamıĢ lastikler hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda
dolgu malzemesi olarak kullanılmayacak, katı atık depolama tesislerinde depolanmayacak,
ısınmada kullanılmayacak, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak Ģekilde her ne amaçla olursa
olsun yakılmayacaktır.
Ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin bertarafı ile ilgili belge ve dokümanlar düzenli bir
Ģekilde Kırklareli Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟ne verilecektir. Ayrıca, birer örneği
faaliyet alanında bulundurularak denetim esnasında yetkililere ibraz edilecektir.
Ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin toplanması ve bertaraf edilmesi konularında 25.11.2006
tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 30.03.2010 tarih ve
27537 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan değiĢikliğiyle birlikte “Ömrünü TamamlamıĢ
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Arıtma Çamurları: Projenin inĢaat aĢamasında kurulacak olan Paket Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi‟nde, iĢletme aĢamasında ise Atıksu Arıtma Tesisi‟nde yapılacak fiziksel,
kimyasal, biyolojik arıtma esnasında meydana gelecek olan arıtma çamurlarının bertarafı,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 119 „a göre; “(2) Kanalizasyon
Ģebekesine deĢarj ve arazi dıĢındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma
tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluĢan çamurlar, OSB‟nin
belirleyeceği yere ve uygun teknik önlemler alınarak uzaklaĢtırılır.” hükmü gereğince OSB
yönetimi tarafından sağlanacaktır.
Atık Yağ: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı
meydana gelecek atık yağlar, oluĢtukları yerlerde ağzı kapalı sızdırmaz kaplarda biriktirilmesi
sağlanacak olup, OSB Yönetimi tarafından belirli aralıklarla toplanarak, lisanslı geri kazanım
tesislerine verilerek bertarafı sağlanacaktır.
ĠĢ makinalarının periyodik bakımları proje alanı dıĢında en yakın ilçe merkezi
bünyesinde bulunan petrol ve araç bakım istasyonlarında yapılacak ve atık yağların ilgili
137
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
bakım istasyonlarında değiĢtirilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Ģantiye sahası içerisinde
araçların bakımlarının yapılması gereken durumlarda atık yağların değiĢeceği özel bir alan
tayin edilecek, zemin sızdırmazlığı sağlanacak, yağmurdan etkilenmemesi için üzeri
kapatılacak ve gerekli tüm önlemler alınacaktır. Yağ değiĢimi ile oluĢan atık yağların geçici
depolanması, taĢınması ve bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine
uygun olarak gerçekleĢtirilecektir.
Proje kapsamındaki tüm faaliyetler süresince, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan değiĢikliğiyle birlikte “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin tüm hükümlerine
uyulacaktır.
Üretim Hatası Ürünler: Projenin inĢaat aĢamasında hatalı ürün meydana gelmeyecek
olup, iĢletme aĢamasında meydana gelecek üretim hatası ürünler, prosese tekrar dahil edilerek
yeniden kullanımları sağlanacaktır. Geri kullanılması mümkün olmayan ürünler ise,
tehlikelilik durumlarına göre tehlikeli atık veya tehlikesiz atık olarak ilgili yönetmelik
hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine verilmek suretiyle bertaraf edilecektir. Söz
konusu proje kapsamında üretilecek olan plastik ve kauçuk sektöründeki hatalı ürünler
tehlikesiz atık özelliğinde olacaktır.
Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: Projenin inĢaat aĢamasında plastik ve
vulkanize kauçuk atıkları meydana gelmeyecek olup, iĢletme aĢamasında meydana gelecek
plastik ve vulkanize kauçuk atıklarının kullanılabilir olanları prosese tekrar dahil edilecek,
kullanılabilir durumda olmayanları ise geri dönüĢüm firmalarına gönderilerek yeniden
kullanımları sağlanacaktır.
Hurda Atıkları: Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek hurda atıklar
OSB içerisinde kurulacak olan geçici atık deponi alanında biriktirilecek olup, lisanslı
firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır.
4.5. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak
Önlemler (Hesaplamalarda inĢaat aĢamasında malzeme taĢınması, boĢaltılması ve
depolanması, iĢletme aĢamasındaki faaliyetler nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle
oluĢabilecek tozlanma vb. ile birlikte proje alanının etrafında bulunan mevcut ve
planlanan diğer sanayi alanları da göz önünde bulundurularak hakim rüzgar yönüne
göre emisyon modellemeleri ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmalıdır)

ĠnĢaat AĢaması
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında arazinin hazırlanması
ve inĢaat çalıĢmalarında yapılacak olan bitkisel toprakların ve kazı fazlası malzemelerin
kazısı, yüklenmesi, kazı fazlası malzeme alanına taĢınması, boĢaltılması ve depolanması
faaliyetleri sonucu toz emisyonu oluĢacaktır.
Kazı faaliyetlerinden kaynaklı toz emisyonu hesaplanırken SKHKKY Ek-12 Tablo
12.6‟da verilen kontrollü ve kontrolsüz emisyon faktörleri kullanılmıĢ olup, değerlendirme
yapılırken en kötü hal senaryosu esas kabul edilmiĢ ve kontrolsüz değerlere göre hava kalitesi
dağılım hesapları yapılmıĢtır.
138
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Sökme (Kazı) Toz Emisyonu Hesabı
Kontrolsüz Değer;
Kazı Emisyon Faktörü; 0,025 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
Kazı Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,0125 kg toz/ton
Kontrollü Değer;
Kazı Emisyon Faktörü; 0,0125 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
Kazı Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,0125 kg toz/ton
Yükleme Toz Emisyonu Hesabı
Kontrolsüz Değer;
Yükleme Emisyon Faktörü; 0,010 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
Yükleme Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,01 kg toz/ton
Kontrollü Değer;
Yükleme Emisyon Faktörü; 0,005 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
Yükleme Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,005 kg toz/ton
Taşıma Toz Emisyonu Hesabı
Kontrolsüz Değer;
TaĢıma Emisyon Faktörü; 0,7 kg toz/km.araç (SKHKKY Ek–12.);
TaĢıma Emisyon Hesabı = 0,7 kg toz/km.araç x Mesafe (GidiĢ-DönüĢ) km/sefer x Sefer
Sayısı (sefer/gün) x 1 gün/10 saat
Kontrollü Değer;
TaĢıma Emisyon Faktörü; 0,35 kg toz/km.araç (SKHKKY Ek–12.);
TaĢıma Emisyon Hesabı = 0,35 kg toz/km.araç x Mesafe (GidiĢ-DönüĢ) km/sefer x
Sefer Sayısı (sefer/gün) x 1 gün/10 saat
Boşaltma Toz Emisyonu Hesabı
Kontrolsüz Değer;
BoĢaltma Emisyon Faktörü; 0,01 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
BoĢaltma Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,01 kg toz/ton
Kontrollü Değer;
BoĢaltma Emisyon Faktörü; 0,005 kg toz/ton (SKHKKY Ek–12.);
BoĢaltma Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,005 kg toz/ton
139
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Depolama Toz Emisyonu Hesabı
Kontrolsüz Değer;
Depolama Emisyon Faktörü; 5,8 kg/ha-gün (SKHKKY Ek–12.);
Depolama Emisyon Hesabı = 5,8 kg/ha-gün x depolama alanı (m2/gün) x 1ha/10000 m2
x 1 gün/10 saat
Kontrollü Değer;
Depolama Emisyon Faktörü; 2,9 kg/ha-gün (SKHKKY Ek–12.);
Depolama Emisyon Hesabı = 2,9 kg/ha-gün x depolama alanı (m2/gün) x 1ha/10000 m2
x 1 gün/10 saat
Proje kapsamında yapılacak olan bitkisel toprak ve temel kazı çalıĢmaları birlikte ele
alınmıĢ olup, kümülatif hesaplamalar yapılmıĢtır.

ĠnĢaat AĢaması
Bitkisel Toprak Kazısı
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alanın
(431.351,20 m2) yüzeyinde yaklaĢık 0,25 metre bitkisel toprak bulunmaktadır. Bitkisel
topraklar ekskavatör yardımı ile sıyrılarak alınacak ve geçici bir süreliğine OSB alanı
içerisinde planlanan Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda geçici bir süreliğine depolanacaktır.
Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından
arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir
tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir.
Bitkisel Toprak Miktarı
= 431.351,20 m3 x 0,25 m
= 107.838 m3
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3
alandan oluĢmaktadır. Alanlar arası ulaĢımı sağlamak amacıyla yaklaĢık 200 m, 160 m ve 25
m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniĢliği 15 m
olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı). .
Bağlantı yolları ormalık alanda yapılacak olup, yüzeyde 0,25 m bitkisel toprak
bulunmaktadır. Yüzeyde bulunan yaklaĢık 1.444 m3 (200 x 15 x 0,25 + 160 x 15 x 0,25 + 25 x
15 x 0,25) bitkisel toprak sıyrılacak ve OSB alanı içerisinde planlanan yaklaĢık 0,35 ha
büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda depolanacaktır.
Toplam Bitkisel Toprak Miktarı
= OSB Bitkisel Toprak + Yol Yapımı Bitkisel Toprak
= 107.838 m3 + 1.444 m3
= 109.282 m3
Bitkisel toprağın yoğunluğu ortalama olarak 1,7 ton/m3‟tür. Buna göre;
Toplam Bitkisel Toprak Miktarı
: 109.282 m3 = 185.779 ton
140
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Yıllık Bitkisel Toprak Miktarı
Aylık Bitkisel Toprak Miktarı
Günlük Bitkisel Toprak Miktarı
Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı
ÇalıĢma Süreleri
Malzeme Yoğunluğu
: 54.641 m3 = 92.890 ton
: 4.554 m3
= 7.741 ton
: 182,14 m3 = 309,63 ton
: 18,22 m3
= 30,97 ton
: 2 Yıl, Yıl/12 ay, Ay/25 gün, Gün/10 saat
: 1,7 ton/m3 (ortalama olarak)
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel topraklar
(30,97 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan Bitkisel Toprak Depo Alanı‟na taĢınarak (en
fazla 1.500 m) geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı,
inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak
olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere
serilecektir.
Bitkisel Toprak Depo Alanı‟na taĢınacak bitkisel toprak miktarı günlük 309,63 ton olup,
25 ton kapasiteli kamyonlar kullanılarak günde 13 sefer yapılacaktır.
Temel Kazısı
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alanda
toplamda 1 metrelik temel kazısı yapılacak olup (0,25 m‟lik bitkisel t oprak, 0,75 m‟lik temel
kazısı), kazısı sonucu açığa çıkacak kazı fazlası malzemelerin bir kısmı bulunduğu arazide ve
temel kazı çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacak olup, bir kısmı da OSB alanı içerisinde
planlanan yaklaĢık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟nda geçici bir
süreliğine depolanacaktır. Depolanan kazı fazlası malzemeler inĢaat çalıĢmalarının
tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıĢmalarında dolgu amaçlı
kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize
Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taĢınarak bertaraf edilmesi de alternatifler
arasındadır. ĠnĢaat çalıĢmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir malzeme
orman alanına dökülmeyecektir.
Kazı Fazlası Malzeme Miktarı = 431.351,20 m3 x 0,75 m
= 323.514 m3
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3
alandan oluĢmaktadır. Alanlar arası ulaĢımı sağlamak amacıyla yaklaĢık 200 m, 160 m ve 100
m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniĢliği 15 m
olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/25.000 Ölçekli Genel YerleĢim Planı) .
Yol yapım çalıĢmalarında yaklaĢık 0,5 m derinliğinde kazılar yapılacak olup, toplamda
2.888 m3 (200 x 0,5 x 15 + 160 x 0,5 x 15 + 25 x 0,5 x 15) kazı fazlası malzeme meydana
gelecektir. Bu kazı fazlası malzemeler arazide dolgu amaçlı kullanılacağından depo alanında
depolanmayacaktır.
Toplam Kazı Fazlası Malzeme
= OSBKazı Fazlası Mazleme + Yol Yapımı Kazı Fazlası Malzeme
= 323.514 m3 + 2.888 m3
= 326.402 m3
141
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kazı fazlası malzemenin yoğunluğu ortalama olarak 1,9 ton/m3‟tür. Buna göre;
Toplam Temel Kazısı Miktarı
Yıllık Temel Kazısı Miktarı
Aylık Temel Kazısı Miktarı
Günlük Temel Kazısı Miktarı
Saatlik Temel Kazısı Miktarı
ÇalıĢma Süreleri
Malzeme Yoğunluğu
: 326.402 m3 = 620.164 ton
: 163.201 m3 = 310.082 ton
: 13.600 m3 = 25.840 ton
: 544 m3
= 1.033,60 ton
: 54,40 m3
= 103,36 ton
: 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat
: 1,9 ton/m3 (ortalama olarak)
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek kazı fazlası
malzemelerin % 50‟sine karĢılık gelen 163.201 m3‟lük kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı
çalıĢmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan 163.201
m3‟lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan yaklaĢık 0,5 ha büyüklüğündeki
Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟na taĢınarak (en fazla 1.500 m) geçici bir süreliğine depolanacak
ve üretim çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıĢmalarında
dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı
ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taĢınarak bertaraf edilmesi de
alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıĢmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir
malzeme orman alanına dökülmeyecektir.
Kazı Fazlası Malzeme Alanı‟na taĢınacak kazı fazlası malzeme miktarı günlük 516,80
ton (1.033,60 ton / 2) olup, 25 ton kapasiteli kamyonlar kullanılarak günde 21 sefer
yapılacaktır.
Kümülatif Toz Emisyon Değerleri
Arazinin düzenlenmesi ve inĢaat aĢamasında (bitkisel toprak kazısı, temel kazısı, yol
yapımı) çeĢitli faaliyetler sonucu meydana gelecek toz emsiyon değerleri SKHKKY Ek-12
Tablo 12.6‟da verilen emisyon faktörleri kullanılarak Kontrolsüz ve Kontrollü Değerler
olarak ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.5.1. Arazinin Düzenlenmesi ve ĠnĢaat AĢamasında Meydana Gelecek Toz Emsiyon Değerleri
Faaliyet
Bitkisel Toprak
Kazı
Bitkisel Toprak
Yükleme
Bitkisel Toprak
Nakliye
Bitkisel Toprak
BoĢaltma
Bitkisel Toprak
Depolama
Temel Kazısı
Kazı
Temel Kazısı
Yükleme
Saatlik
Hafriyat
Miktarı
30,97
ton/saat
Emisyon
Faktörleri
(Kontrolsüz)
Emisyon Değerleri (kg/saat)
Emisyon
Kontrolsüz
Faktörleri
Değerler
(Kontrollü)
0,025 kg.toz/ton
0,77 kg/saat
0,0125 kg.toz/ton
0,39 kg/saat
0,01 kg.toz/ton
0,31 kg/saat
0,005 kg.toz/ton
0,16 kg/saat
0,7 kg.toz/km
2,73 kg/saat
0,35 kg.toz/km
1,37 kg/saat
0,01 kg.toz/ton
0,31 kg/saat
0,005 kg.toz/ton
0,16 kg/saat
5,8 kg/ha.gün 0,0011 kg/saat
103,36
ton/saat
51,68
ton/saat
Kontrollü
Değerler
2,9 kg/ha.gün 0,0006 kg/saat
0,025 kg.toz/ton
2,58 kg/saat
0,0125 kg.toz/ton
1,29 kg/saat
0,01 kg.toz/ton
0,52 kg/saat
0,005 kg.toz/ton
0,26 kg/saat
142
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Saatlik
Hafriyat
Miktarı
Faaliyet
Temel Kazısı
Nakliye
Temel Kazısı
BoĢaltma
Temel Kazısı
Depolama
Emisyon
Faktörleri
(Kontrolsüz)
Emisyon Değerleri (kg/saat)
Emisyon
Kontrolsüz
Faktörleri
Değerler
(Kontrollü)
0,7 kg.toz/km
4,41 kg/saat
0,35 kg.toz/km
2,21 kg/saat
0,01 kg.toz/ton
0,52 kg/saat
0,005 kg.toz/ton
0,26 kg/saat
5,8 kg/ha.gün
0,003 kg/saat
2,9 kg/ha.gün
0,002 kg/saat
Kontrolsüz
Değerler
Toplamı:
12,15 kg/saat
Kontrollü
Değerler
Toplamı:
6,10 kg/saat
Toplam
Değerler
Kontrollü
Değerler
Arazinin düzenlenmesi ve inĢaat aĢamasında (bitkisel toprak kazısı ve temel kazısı)
çeĢitli faaliyetler sonucu meydana gelmesi muhtemel kontrolsüz toz emisyon değeri 12,15
kg/saat olarak hesaplanmıĢtır. Hesaplanan bu değer, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği” Ek-2 Tablo 2.1‟de verilen Normal işletme şartlarında ve haftalık iş
günlerindeki işletme saatleri için verilen kütlesel debi (>1 kg/saat) (Baca dıĢındaki yerler)
değerini aĢmaktadır. Bu nedenle toz dağılım modeli yapılmıĢtır.
OluĢacak Tozun Çevre Atmosferin Dağılımı Modellemesi
Noktasal Kaynak için Gauss Dağılım Denklemi;
C i x , y , z  
6
10
3600  2  

Q

U  
i
h
y
z
2

y
 exp 

2
 2   y

  exp z  h 
   2 2
 z

2
 exp
 z  h  

2  2 
z
2
 h 2 
 2 Vdi x 1



 exp 
 
  exp  
2

 2 z   
  Uh 0  z  
Hesaplanan kütlesel debi: Q
Q = 12,15 kg/saat (Meydana gelecek olan toz miktarı)
Za = 10 m (Anemometrenin yerden olan yüksekliği)
Uh = Etkin baca yüksekliğindeki rüzgar hızı (m/sn)
M
Uh Değerinin Hesaplanması: Uh= UR(h/Za) formülü kullanılır.
Yayılma Sınıfı
A (Çok kararsız)
*
B (kararsız)
C/I (Nötral)
C/II (Nötral)
D (kararlı)
E (çok kararlı)
*
M
0,09
0,20
0,22
0,28
0,37
0,42
Hesaplamalarda Kullanılan Kararlık Sınıfı
Meydana gelecek olan tozun % 80‟ini (edinilen tecrübelere göre) 10 ‟dan büyük
partiküller oluĢturmaktadır.
143
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Havada Asılı Partikül Miktarı için C(x,y,z);
Q
= 2,43 kg/saat (10‟dan küçük partiküller için, toplam toz değerinin yaklaĢık %
20‟si)
H
Z
Vdi
= 5 m (edinilen tecrübelere göre )
= 1,8 m olarak alınmıĢtır.
= 0,01 m/s
Çöken Toz Miktarı için (di);
Q
= 9,72 kg/saat (10‟dan büyük partiküller için, toplam toz değerinin yaklaĢık
% 80‟i)
H
=5m
Z
= 0 alınmıĢtır
Vdi
= 0,07 m
Yukarıdaki değerler ve formüller kullanılarak aĢağıdaki toz dağılım tabloları
çıkartılmıĢtır. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu‟na ait rüzgar ve diğer meteoroloji verileri
kullanılmıĢtır. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu‟nda Kaydedilen Uzun Yıllara Ait Veriler
Ek-12‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.5.2. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Partiküllerin
Dağılımı (g/m3)
Yön
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ortalama
Rüzgar
Hızı (m/sn)
1,97
2,65
1,63
2,39
2,01
2,49
1,59
2,57
2,23
3,26
2,33
2,63
1,84
2,65
1,68
2,18
100 m
150 m
200 m
260 m
270 m
244
181
295
201
239
193
303
186
215
147
206
182
261
181
286
220
110
82
134
91
108
87
137
84
97
67
93
83
118
82
130
100
50
37
60
41
49
39
61
38
44
30
42
37
53
37
58
45
47
35
57
39
46
37
59
36
42
29
40
35
51
35
56
43
28
21
34
23
27
22
35
21
25
17
24
21
30
21
33
25
144
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 4.5.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Tozların Dağılım
Grafiği (g/m3)
Tablo 4.5.3. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı
(mg/m2.saat)
Yön
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ortalama Rüzgar
Hızı (m/sn)
1,97
2,65
1,63
2,39
2,01
2,49
1,59
2,57
2,23
3,26
2,33
2,63
1,84
2,65
1,68
2,18
11 m
12 m
13 m
2264
1624
2817
1821
2213
1740
2900
1680
1968
1295
1873
1638
2448
1624
2720
2019
430
309
535
346
420
331
550
319
374
246
356
311
465
309
516
383
96
69
120
77
94
74
123
71
84
55
80
70
104
69
115
86
145
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 4.5.2. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı
(mg/m2.saat)
Yukarıda havada asılı ve çöken toz dağılımı hesaplarında Gauss Dağılım Denklemi
kullanılmıĢtır. Gauss dağılım denklemi, kirleticinin kaynaktan sürekli eĢit konsantrasyonda
yayıldığını, arazinin düz olduğunu ve kirletici ile alıcı arasında herhangi bir engelin
olmadığını varsaymaktadır. Bu nedenle hesaplanan konsantrasyon değerleri olası
konsantrasyon değerlerden daha yüksek hesaplanmaktadır.
Elde edilen değerler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, EK-I-A‟
da yer alan GeçiĢ Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerleri ve Uyarı EĢikleri
Tablosu (Tablo 4.5.4 ve Tablo 4.5.5) ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.2‟de verilen sınır değerler dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir.
Tablo 4.5.4. PM 10 ve Çöken Toz Ġçin SKHKKY EK-2 Tablo 2.2 Emisyonları Ġçin Sınır Değerler
Parametre
Süre
Havada Asılı Partikül
Madde (PM 10)
KVS
UVS
KVS
UVS
Çöken Toz
Sınır Değer [μg/m3]
[Çöken Toz mg/m2gün]
2013
100
60
390
210
Tablo 4.5.5. PM 10 için HKKDY‟de Belirtilen Sınır Değerler (µg/m3)
Kirletici
PM10
KVS
UVS
Ortalama Süre
24 SAATLĠK
YILLIK
Sınır Değerler
50 μg/m3
40 μg/m3
Tablo 4.5.2 ve Tablo 4.5.3‟te verilen değerler incelediğinde; oluĢacak olan havada asılı
partiküllerin tüm rüzgâr yönlerinde 270 m mesafede KVS ve UVS sınır değerlerin altına
indiği, çöken partiküllerin ise 13 m mesafede UVS ve KVS sınır değerlerin çok altında
olduğu görülmektedir. Hakim rüzgar yönü Kuzeydoğu‟dur (NE).
146
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin en yakınında bulunan hassas yapı,
kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı
yapı/konut olup, arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı
oluĢacak toplam toz emisyonlarından etkilenmesi beklenmemektedir.
Toz Emisyonunu Azaltmak için Alınacak Önlemler





Savurma yapmadan yükleme ve boĢaltma yapılmasına özen gösterilecektir.
Kamyon üzerindeki malzemenin taĢıma esnasında üzeri branda ile örtülecektir.
ÇalıĢma sahası içerisinde hareket edecek araçlara hız sınırlaması getirilecektir.
Faaliyet sahasında tesis içi yollarda spreyleme çalıĢmaları yapılacaktır.
Depolanan kazı fazlası malzemenin ve bitkisel toprağın üzerine spreyleme yapılarak
nem oranının tozlanmayı engelleyici seviyede tutulması sağlanacaktır.

ĠĢletme AĢaması
ĠĢletme aĢamasında, plastik ve kauçuk ürünleri üretimi esnasında prosesten kaynaklı gaz
emisyonu oluĢacaktır. Bu gaz emisyonları; üretim prosesinde, karıĢtırma, ön Ģekillendirme,
solvent kulanımı ve vulkanizasyon iĢlemlerinden kaynaklanacaktır. Ayrıca, kuru
kimyasalların tartıldığı ve karıĢtırma öncesinde bekletildiği alanlar, kaçak emisyonların,
muhtemel dökülme ve sızıntıların kaynağı olabilir. Kimyasalların, bazı tesislerde üstü açık
büyük kutularda bekletilmesi, kaçak toz emisyon riskini arttırmaktadır. Ancak kimyasalların
paketlenmiĢ olarak polietilen çantalarda olması, bu problemi kısmen çözmüĢtür. Sistemin
kapalı devre olarak çalıĢması, kimyasalların otomatik yüklenmesi ile tamamen elimine
edilebilir.
ĠĢletme döneminde prosesten kaynaklı emisyonlar plastik ürünler ve kauçuk ürünlerin
üretimi için ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve toplam emisyon değerlerinin çevreye olası etkileri
değerlendirilmiĢtir.
Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek plastik üretimi esnasında meydana gelebilecek
muhtemel emisyonların kaynakları ve kirletici türleri ile bu kirleticilerin miktarları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.5.6. Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Kaynakları, Yıllık Üretilen Ürün
Miktarları, Kirletici Türleri ve Emisyon Faktörleri
Emisyon Faktörleri
Yıllık Üretilen Plastik
Plastik Üretim
Vinil
Ürün Miktarı
VOC
PM
Prosesi
Klorür
(kg/yıl)
(lb/ton)
(lb/ton)
(lb/ton)
Ürün YapıĢtırma
30.000.000
1,25E+01
Extruder
30.000.000
7,06E-02
9,58E-02
Film Üretimi (Dairesel/Düz)
30.000.000
2,84E-02
8,02E-02
Levha Üretimi (Polimerize)
30.000.000
3,50E+00
Köpük Üretimi (Genel Süreci)
30.000.000
6,00E+01
Laminasyon (Su Isıtıcıları/Fırın)
30.000.000
2,05E+01
Kalıplama Makinesi
30.000.000
6,14E-02
1,30E-01
Polietilen Ekstrüzyon
30.000.000
8,50E+01
1,50E+02
PVC Ekstrüzyon
30.000.000
1,20E-01
3,50E+01 1,70E+01
Kırma, Öğütme
30.000.000
2,92E-01
Kaynak: www.toronto.ca, Chemtrac, Version 3.2, 2012)
147
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Yapılan hesaplamalarda OSB alanı içerisinde faaliyetlerini gerçekleĢtirecek 64
iĢletmenin tamamındaki üretim miktarı dikkate alınmıĢ ve toplam kirletici emisyonlar
hesaplanmıĢtır.
Tablo 4.5.7. Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Toplam Emisyon Miktarları
Üretim Miktarı
(ton/yıl)
Kirletici
Türü
Havaya
Salınım (kg/yıl)
2525620,3
300.000 ton/yıl
Partikül Madde (PM)
Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Vinil Klorür
Havaya
Salınım
(kg/saat)
288,31
2705003,7
308,79
231336,0
26,41
Kauçuk üretimi esnasında meydana gelebilecek emisyon miktarları, plastik üretimi
esnasında meydana gelebilecek emisyon faktörlerinden farklı olup, üretim yapılan ünitelere
(Otoklav, Silindir, Ekstruzyon, Sıcak Hava, Freze, KarıĢtırma, Merdane) ve ürün gurubuna
göre ayrı baĢlıklar altında hesaplanmıĢtır.
Tablo 4.5.8. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Ekstruzyon)
EKSTRÜZYON
Toplam Uçucu
Organik BileĢikler
(VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Partikül
Madde
Toplam Organik
Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Metal
Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli
Hava Kirleticileri
(HAP)
Lastik Taban /
Yanak (Doğal
Kauçuk /
Polibütadien
Kauçuk) (kg/yıl)
Lastik Sırtı (Stiren
Butadien Kauçuk /
Polibütadien
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 2
(Peroksit Kür)
(kg/yıl)
Emülsiyon
Formundaki SBR
(SBR 1502)
(kg/yıl)
kg/yıl
kg/saat
49,37
106,89
107,88
72,24
336,38
0,04
183,93
786,36
305,23
157,31
1432,83
0,16
0,27
0,07
0,13
0,20
0,67
0,00
85,88
305,51
162,37
74,34
628,09
0,07
4,06
0,91
1,70
6,56
13,24
0,00
89,94
306,42
164,07
80,90
641,33
0,07
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
148
TOPLAM
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.5.9. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Otoklav)
OTOKLAV
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Lastik
Taban /
Yanak
(Doğal
Kauçuk /
Polibütadien
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Apex
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik sırtı
(Stiren
Butadien
Kauçuk /
Polibütadien
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 1
(Kükürt
Kür)
(kg/yıl)
1295,86
1360,62
1126,10
578,31
2146,69
540,52
1589,05
2030,44
3263,71
2613,23
53517,35
5591,35
4235,18
1082,17
1577,24
585,82
52565,79
4086,16
1082,17
1577,24
585,82
52565,79
4086,16
EPDM 2
(Peroksit
Kür)
(kg/yıl)
CRW
(Polychloroprene
W Tipi)
(kg/yıl)
755,47
9392,62
1,07
12129,97
1365,62
84746,85
9,67
2763,19
2942,56
523,35
66126,29
7,55
2763,19
2942,56
523,35
66126,29
7,55
Lastik Katı
(Doğal Kauçuk /
Sentetik Kauçuk)
(kg/yıl)
CRG
(Polychloroprene
G Tipi)
(kg/yıl)
kg/yıl
kg/saat
486,07
40,20
526,27
0,060
666,13
38,86
704,99
0,080
110,69
24,47
135,16
0,015
110,69
24,47
135,16
0,015
TOPLAM
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
149
TOPLAM
kg/saat
Tablo 4.5.10. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Silindir)
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Emülsiyon
Formundaki
SBR (SBR
1502)
(kg/yıl)
kg/yıl
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
SĠLĠNDĠR
Klorlu
Polietilen
(CPE)
(kg/yıl)
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.5.11. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Sıcak Hava)
Lastik Apex
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 1
(Kükürt Kür)
(kg/yıl)
Emülsiyon
Formundaki SBR
(SBR 1502)
(kg/yıl)
Toplam Uçucu
Organik BileĢikler
(VOC)
8151,90
7173,64
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
6526,37
SICAK HAVA
Toplam Tehlikeli
Hava Kirleticileri
(HAP)
Toplam Organik
Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
TOPLAM
kg/yıl
kg/saat
25578,00
40903,54
4,67
16561,96
26205,71
49294,04
5,63
317,74
8490,87
15152,76
23961,37
2,74
317,74
8490,87
15152,76
23961,37
2,74
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
Tablo 4.5.12. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Freze)
FREZE
Toplam Uçucu
Organik BileĢikler
(VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik
Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli
Hava Kirleticileri
(HAP)
Lastik Katı (Doğal
Kauçuk / Sentetik
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik Bant Katı
(Doğal Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik Taban / Yanak
(Doğal Kauçuk /
Polibütadien Kauçuk)
(kg/yıl)
CRG
(Polychloroprene
G Tipi)
(kg/yıl)
kg/yıl
kg/saat
956,94
982,59
727,76
4,32
2671,62
0,30
302,59
375,01
438,47
8,10
1124,17
0,13
55,62
179,33
138,33
2,61
375,88
0,04
55,62
179,33
138,33
2,61
375,88
0,04
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
150
TOPLAM
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.5.13. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (KarıĢtırma)
KARIġTIRMA
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Metal Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
KARIġTIRMA
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Metal Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
Lastik Ġç
Gövde
(BrIIR /
NR)
(kg/yıl)
Lastik
Kat Kat
(Doğal
Kauçuk /
Sentetik
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Bant
Coat
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Taban /
Yanak
(Doğal
Kauçuk /
Polibütadie
n Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Apex
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik sırtı
(Stiren
Butadien
Kauçuk /
Polibütadie
n Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Mesane
(Butil
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 1
(EPDM
Kükürt
Kür)
(kg/yıl)
536,47
340,19
1181,32
337,31
1871,98
336,12
1060,65
441,99
481,49
775,96
462,26
537,95
856,28
182,85
115,85
513,22
220,91
364,12
0,84
0,08
1,51
0,61
183,69
115,93
514,09
1522,50
3497,40
7830,00
EPDM 2
(Peroksit
Kür)
(kg/yıl)
EPDM 3
(Sigara
Siyah
EPDM
Kükürt
Kür)
(kg/yıl)
CRW
(Polychloropren
e W Tipi)
(kg/yıl)
CRG
(Polychloropren
e G Tipi)
(kg/yıl)
127,91
253,23
2531,96
285,65
134,15
773,56
642,02
499,35
2447,72
306,21
582,23
423,88
364,71
485,46
132,63
1044,13
99,32
482,95
0,67
0,06
1,19
0,34
0,02
0,45
0,02
0,25
221,52
364,79
423,93
365,90
485,80
132,65
1044,58
99,34
483,20
2610,00
8047,50
3480,00
4924,20
1931,40
428,04
3114,60
681,21
1592,10
Akrilat
Kauçuk
(ACM)
(kg/yıl)
Klorlu
Polietilen
(CPE)
(kg/yıl)
Emülsiyon
Formunda
ki SBR
(SBR
1502)
(kg/yıl)
Epichloro
hydrin
(ECO)
(kg/yıl)
240,19
65,46
1362,31
1067,59
1068,04
172,44
120,26
1164,63
1221,53
405,30
32,07
57,93
0,01
0,67
0,35
0,25
483,75
40,94
1222,20
405,65
1235,40
2757,90
779,52
1670,40
Paracryl
OZO
(NBR /
PVC)
(kg/yıl)
Paracryl
BLT
(NBR)
(kg/yıl)
Hypalon
(CSM)
(kg/yıl)
1982,06
1996,83
1333,47
Floroelast
omer
(FKM)
(kg/yıl)
Hidrojene
Nitril
(HNBR)
(kg/yıl)
AEM
(Vamac)
(kg/yıl)
Silikon
(VMQ)
(kg/yıl)
81,69
710,35
3866,74
565,34
1322,09
532,54
264,27
2599,37
139,78
368,36
483,53
40,93
0,42
0,11
0,22
140,20
368,47
2140,20
1131,00
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
151
TOPLAM
kg/yıl
kg/saat
266,90
21202,40
2,42
728,81
308,17
18421,07
2,10
98,01
259,03
258,35
7794,84
0,89
0,09
0,01
0,10
0,45
8,75
0,00
32,32
58,02
98,03
259,13
258,80
7802,94
0,89
600,30
6820,80
652,50
3915,00
2949,30
64311,27
7,34
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.5.14. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Merdane)
MERDANE
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
MERDANE
Lastik
Lastik
Lastik Ġç Kat Kat
Bant
Gövde
(Doğal
Coat
(BrIIR / Kauçuk /
(Doğal
NR)
Sentetik
Kauçuk)
(kg/yıl) Kauçuk)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
Lastik
Apex
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Mesane
(Butil
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 2
(Peroksit
Kür)
(kg/yıl)
EPDM 3
(Sigara
CRW
CRG
Siyah
(Polychloroprene (Polychloroprene
EPDM
W Tipi)
G Tipi)
Kükürt
(kg/yıl)
(kg/yıl)
Kür)
(kg/yıl)
7198,10
3515,35
9039,47
5106,33
2056,60
15251,24
7532,89
2091,78
5794,53
2210,70
7998,20
4484,57
2542,10
1273,97
9019,09
14155,30
6358,69
8491,45
260,44
6292,04
1364,23
727,17
422,19
4396,54
11694,07
3780,66
5808,84
260,44
6292,04
1364,23
727,17
422,19
4396,54
3780,66
5808,84
11836,97
Paracryl
Paracryl
OZO
Floroelastomer AEM
BLT
(NBR /
(FKM)
(Vamac)
(NBR)
PVC)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
Silikon
(VMQ)
(kg/yıl)
Emülsiyon
Akrilat
Formundaki Epichlorohydrin
Kauçuk
SBR (SBR
(ECO)
(ACM)
1502)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
Toplam Uçucu Organik
12317,94 4611,97
7030,70
54236,82 58143,70 5335,52
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
13653,62 11571,83
3034,07
24170,22 28658,99 2807,43
Organikler
Toplam Tehlikeli Hava
11836,97 8965,08
554,32
9256,75 3017,50 648,01
Kirleticileri (HAP)
Toplam Organik Tehlikeli
8965,08 9451,35
9256,75
7922,50
0,00
648,01
Hava Kirleticileri (HAP)
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
152
TOPLAM
kg/yıl
kg/saat
4159,97
2461,73
205884,62
23,50
2568,57
2005,24
145004,03
16,55
1792,76
631,28
71448,87
8,16
1792,76
631,28
73556,82
8,40
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.5.15. Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Toplam)
TOPLAM
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Metal Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
TOPLAM
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Metal Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
Lastik Ġç
Gövde
(BrIIR /
NR)
(kg/yıl)
Lastik
Kat Kat
(Doğal
Kauçuk /
Sentetik
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Bant
Coat
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Taban /
Yanak
(Doğal
Kauçuk /
Polibütadie
n Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Apex
(Doğal
Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik sırtı
(Stiren
Butadien
Kauçuk /
Polibütadie
n Kauçuk)
(kg/yıl)
Lastik
Mesane
(Butil
Kauçuk)
(kg/yıl)
EPDM 1
(EPDM
Kükürt
Kür)
(kg/yıl)
7734,56
5298,55
11203,38
2410,30
16490,83
1569,11
3117,24
2652,69
9448,40
5635,54
20851,72
12870,14
4255,87
443,30
6574,20
2056,78
1527,28
2986,27
0,84
0,08
1,51
4,68
444,14
6574,28
2057,65
1522,50
3497,40
7830,00
EPDM 2
(Peroksit
Kür)
(kg/yıl)
EPDM 3
(Sigara
Siyah
EPDM
Kükürt
Kür)
(kg/yıl)
CRW
(Polychloropren
e W Tipi)
(kg/yıl)
CRG
(Polychloropren
e G Tipi)
(kg/yıl)
7879,86
17759,04
10064,86
2917,96
5973,20
57761,89
70721,32
15415,01
16603,02
10900,09
9120,64
1315,20
786,90
61542,12
8777,71
4824,79
8671,36
12346,99
0,67
0,97
1,19
0,34
1,72
0,45
0,02
0,25
1531,96
2986,94
1316,17
788,09
61542,46
8779,43
12738,65
6643,19
6319,12
2610,27
8047,50
3480,07
4924,20
1931,40
428,17
3114,60
681,21
1592,10
Paracryl
Paracryl
Hidrojene
OZO
Hypalon Floroelastomer AEM
BLT
Nitril
(NBR /
(CSM)
(FKM)
(Vamac)
(NBR)
(HNBR)
PVC)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
Silikon
(VMQ)
(kg/yıl)
Emülsiyon
Akrilat
Klorlu
Formundaki Epichlorohydrin
Kauçuk Polietilen
SBR (SBR
(ECO)
(ACM)
(CPE)
1502)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
(kg/yıl)
TOPLAM
kg/yıl
kg/saat
6608,81
81,69
7741,05
58103,56
565,34
58383,89
5400,97
2951,36
31633,26
2728,63
280917,44
32,07
14987,09 12893,92
532,54
3298,34
26769,58
1068,04
28831,43
2927,69
13294,60
31026,01
2313,41
374178,98
42,71
9104,86
9819,71
483,53
9297,68
9144,03
405,30
32,07
705,94
3040,58
17802,24
889,63
172578,45
19,70
0,42
0,11
0,22
0,01
0,67
0,35
0,25
0,09
0,01
6,67
0,45
21,99
0,003
11977,17
9333,55
483,75
595,26
10478,95
405,65
3049,82
706,04
3040,59
17808,90
890,08
170491,84
19,46
2140,20
1131,00
1235,40
2757,90
779,52
1670,40
600,30
6820,80
652,50
3915,20
2949,30
64311,94
7,34
14299,99
Kaynak: www.epa.gov.tr, AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4
153
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kauçuk üretimi esnasında oluĢması muhtemel emisyon tür ve miktarları, üretim süreci
boyunca emisyon oluĢturacak üniteler kapsamında ayrı ayrı ele alınmıĢ olup, kümülatif olarak
hesaplanmıĢtır.
Tablo 4.5.15 incelendiğinde kauçuk üretimi esnasında meydana gelecek emisyon
miktarlarının çok düĢük olduğu görülmektedir. Önerilen OSB içerisnde yer alacak tesislerde
gerçekleĢtirilecek plastik ve kauçuk üretiminden kaynaklı emisyon miktarları ve toplam
emisyon miktarları Tablo 4.5.16‟da verilmiĢtir.
Tablo 4.5.16. OSB Kapsamında ĠĢletme AĢamasında Üretimden Kaynaklı OluĢacak Emisyon Miktarları
Emisyonlar
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Metal
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
Vinil Klorür
Kauçuk Üretiminden
Kaynaklı Emisyon
Miktarları
Plastik Üretiminden
Kaynaklı Emisyon
Miktarları
TOPLAM
kg/yıl
kg/saat
kg/yıl
kg/saat
kg/yıl
kg/saat
280917,44
32,07
2.705.003,7
308,79
2.985.921,14
340,86
374178,98
42,71
-
-
374.178,98
42,71
172578,45
19,70
-
-
172.578,45
19,70
21,99
0,003
-
-
21,99
0,00
170491,84
19,46
-
-
170.491,84
19,46
64311,94
-
7,34
-
2.525.620,3
231.336,0
288,31
26,41
2.589.932,24
231.336,00
295,65
26,41
ĠĢletmelerde üretim esnasında oluĢacak emisyonlar genelde havalandırma bacaları
yardımı ile atmosfere verilebilecek olup, proses bacaları ile de atmosfere terk edilecektir.
OSB alanı içerisinde 64 iĢletmenin kurulacağı göz önüne alındığında, her bir iĢletmeden
kaynaklanacak emisyon miktarları Tablo 17‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.5.17. OSB Alanı Ġçerisinde Her Bir ĠĢletmeden Kaynaklanacak Emisyon Miktarları
TOPLAM
Toplam Uçucu Organik
BileĢikler (VOC)
Toplam TürleĢmiĢ
Organikler
Toplam Organik Tehlikeli
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Metal
Hava Kirleticileri (HAP)
Toplam Tehlikeli Hava
Kirleticileri (HAP)
Toplam Partikül Madde
Vinil Klorür
OSB Bünyesinde Ortaya
Çıkacak Toplam
Emisyon Miktarları
(kg/saat)
Her Bir Tesiste Ortaya
Çıkabilecek Emisyon
Miktarları
(kg/saat)
340,86
5,326
30
42,71
0,667
30
19,70
0,308
-
0,00
0,000
-
19,46
0,304
-
295,65
26,41
4,620
0,413
10
20
154
SKHKKY Ek-2, Tablo
2.1 Kütlesel Debiler
(kg/saat)
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Hesaplanan bu değerler 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek–2 Tablo 2.1‟de verilen
"Normal iĢletme Ģartlarında ve haftalık iĢ günlerindeki iĢletme saatleri için kütlesel debiler"
değerleri ile karĢılaĢtırıldığında, SKHKKY EK–2 Tablo 2.1. de verilen sınır değerleri
aĢılmadığı için hava kirliliği dağılım modellemesi yapılmamıĢtır.
Proje alanında hakim rüzgar yönü Kuzeydoğu (NE)‟dur. Proje alanına en yakın
yerleĢim yerleri ise;
-
Kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne
bağlı yapı/konut,
-
Kuzeydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 5.040 m mesafede bulunan ÇavuĢköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Güneydoğu yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 4.425 m mesafede bulunan Topçuköy
Köyü‟ne bağlı yapı/konut,
-
Batı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.485 m mesafede bulunan Cevizköy Köyü‟ne bağlı
yapı/konuttur.
Proje alanına en yakın yerleĢim yerleri mesafeleri ve hakim rüzgar yönünü gösteren
uydu görüntüsü ġekil 4.5.3‟te verilmiĢtir.
ġekil 4.5.3. Proje Alanına En yakın YerleĢim Yerleri Mesafeleri ve Hakim Rüzgar Yönü
En yakın yerleĢim yerlerinin proje alanına mesafeleri ve hakim rüzgar yönü dikkate
alındığında, projenin iĢletme aĢamasında meydana gelmesi muhtemel emisyonlardan kaynaklı
en yakın yerleĢim birimleri üzerinde olumsuz etki olmayacaktır.
155
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas OSB‟nin bir bölümünün
Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzası sınırları içerisinde kaldığı, kuzeyinde ormanlık
alanların bulunduğu ve bölgede hakim rüzgar yönünün ormanlık alana doğru (Kuzeydoğu)
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim faaliyetleri sonucu meydana gelecek gaz ve
toz emisyonları yapılan hesaplamalarda her ne kadar az miktarlarda bulunmuĢ olsa da, zaman
içerisinde yağıĢlarla birlikte yüzey ve yeraltı sularına karıĢması, orman ekosisteminde
olumsuz etki yaratması az da olsa ihtimaller arasındadır. Bu nedenle, OSB alanı içerisinde
kurulması planlanan her bir tesisin, gaz ve toz emisyonunu atmosfere bıraktığı noktada (baca
vb.), kirletici gazların (VOC, PM, Vinil Klorür vb.) ve kokunun tutulması amacıyla filtre
sistemleri (biyofiltre, ıslak arıtıcılar vb.) kullanmaları ve atıklarını mümkün olduğunca
minimize etmeleri gerekmektedir.
4.6. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Gürültü ve TitreĢimin Değerlendirilmesi
(Hesaplamalarda Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan tüm
faaliyetler değerlendirilmelidir.)

ĠnĢaat AĢaması
Özel Plasitk Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında yapılacak olan
arazinin hazırlanması ve inĢaat çalıĢmaları sırasında kullanılacak araçlardan kaynaklı olarak
gürültü oluĢumu söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında kullanılacak olan araç
cinsleri ve sayıları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir;
Tablo 4.6.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Araç Cinsleri ve Sayıları
Araç Cinsi
Kamyon
Ekskavatör
Yükleyici
Arazöz
Transmixer
Silindir
Vinç
Fore Kazık Makinası
Araç Sayısı
12 adet
5 adet
5 adet
4 adet
5 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Faaliyetten kaynaklı gürültü hesapları aĢağıda ayrıntılı olarak verilmiĢtir. OluĢacak
gürültü seviyesinin tahmini için 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı değiĢikliğiyle birlikte
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esas alınmıĢtır.
Sahada oluĢacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri; Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından O1uĢturu1an
Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ġlgili Yönetmelik” in 5. Maddesi‟nde verilen tabloda
tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5.
maddede sunulan tabloda belirtilen makine - ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak olan
ekipman tipleri ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise aĢağıdaki tabloda
verilmektedir.
156
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.6.2. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü
Seviyeleri
Teçhizatın
Tipi
SıkıĢtırma makineleri (titreĢimli
silindirler, titreĢtirici levhalar, titreĢimli
çekiçler)
Paletli dozerler, paletli yükleyiciler,
paletli kazıcı yükleyiciler
Tekerlekli dozerler, tekerlekli
yükleyiciler, tekerlekli kazıcıyükleyiciler, damperli kamyonlar,
greyderler, yükleyici tipli toprak
doldurmalı sıkıĢtırıcılar, içten yanmalı
motor tahrikli karĢı ağırlıklı hidrolik
kaldırmalı kamyonlar, hareketli vinçler,
sıkıĢtırma makineleri (titreĢimsiz
silindirler), kaldırım perdah makineleri,
hidrolik güç oluĢturma makineleri
Kazıcılar, eĢya taĢımak için yük
asansörleri, yapı (konstrüksiyon)
vinçleri, motorlu çapalama makineleri
Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler
Net Kurulu Güç P(kW),
Elektrik Gücü Pel (1)(kW),
Uygulama Kütlesi m(kg),
Kesme GeniĢliği L (cm)
P≤8
8 < P ≤ 70
P > 70
P ≤ 55
P > 55
P ≤ 55
P > 55
85 + 11 log P
82 + 11 log
P(2)(3)
P ≤ 15
96
93
P > 15
83 + 11 log P
80 + 11 log P
m ≤ 15
107
15< m < 30
94 + 11 log m
m ≥ 30
Pel ≤ 2
2 < Pel ≤ 10
96 + 11 log m
98 + log P
97 + log Pel
98 + log Pel
105
92 + 11 log
m(2)
94 + 11 log m
96 + log P
95 + log Pel
96 + log Pel
Pel > 10
97 + log Pel
95 + log Pel
P ≤ 15
P > 15
L ≤ 50
50< L ≤ 70
70< L ≤ 120
99
97 + 2 log P
96
100
100
97
95 + 2 log P
94(2)
98
98(2)
L > 120
105
103(2)
Kule vinçleri
Kaynak ve güç jeneratörleri
Kompresörler
Çim biçme makineleri, çim
düzeltme/çim kenar düzeltme
makineleri
Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi
dB/1 pW
3 Temmuz
3 Ocak
2004’den
2006’dan
Ġtibaren
Ġtibaren
I. Safha
II. Safha
108
105(2)
109
106(2)
86 + 11 log
89 + 11 log P
P(2)
106
103(2)
84 + 11 log
87 + 11 log P
P(2)
104
101(2)(3)
157
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi
dB/1 pW
Teçhizatın
3 Temmuz
3 Ocak
Tipi
2004’den
2006’dan
Ġtibaren
Ġtibaren
I. Safha
II. Safha
(1)
Kaynak jeneratörleri için Pel : Ġmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen
yük gerilimi ile çarpılan klasik kaynak akımı.
Güç jeneratörleri için Pel : ISO 8528-1: 1993 standardının madde 13. 3. 2‟sine göre ana güç.
(2)
II. Safhaya ait değerler aĢağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir:
arkasından yürünen titreĢimli silindirler,
titreĢimli plakalar (> 3 kW)
titreĢimli çekiçler
dozerler (çelik raylı)
yükleyiciler (çelik raylı > 55 kW)
içten yanmalı motorla çalıĢan karĢı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar
sıkıĢtırma parçalı kaldırım perdah makineleri
elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30)
çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri
Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değiĢikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I.
Safhaya ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir.
(3)
Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli
olmaya devam edecektir. Bu tarihten sonra II. Safha değerleri geçerli olacaktır.
Ġzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5‟ten küçükler için küçük sayı, 0,5‟e eĢit
veya büyükler için büyük sayı kullanılır).
Net Kurulu Güç P(kW),
Elektrik Gücü Pel (1)(kW),
Uygulama Kütlesi m(kg),
Kesme GeniĢliği L (cm)
Faaliyet aĢamasında kullanılan ekipmanların oluĢturacağı gürültü düzeyleri,
ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilmesi için
yukarıdaki tabloda belirtilen formüller kullanılacaktır. Proje alanında kullanılacak
ekipmanların motor güçleri ve gürültü seviyeleri aĢağıda hesaplanmıĢtır. Hesaplamalarda 1
HP = 0,746 kW olarak alınmıĢtır.
Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması
Tablo 4.6.2‟de verilen formüller doğrultusunda her makinenin ses gücü seviyesi aĢağıda
hesap1anmıĢtır.
Kamyon
Proje alanında kullanılan kamyonun motor gücü 240 HP = 180 kW‟dır. Tablo 4.6.2‟de
kamyon için verilen değer1endirme sonucu, P = 180 kW > 55 kW olduğundan “Lw= 82 + 11
log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82 + 11 log 180 = 107 dB
Ekskavatör
Proje alanında kullanılacak ekskavatörün motor gücü 170 HP = 127 kW‟dır. Tablo
4.6.2‟de ekskavatör için verilen değerlendirme sonucu, P = 127 kW > 15 kW olduğundan “82
+ 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82 + 11 log 127 = 106 dB
158
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Yükleyici
Proje alanında kullanılacak paletli yükleyicinin motor gücü 175 HP = 130 kW‟dır.
Tablo 4.6.2‟de yükleyici için verilen değer1endirme sonucu, P = 130 kW > 55 kW
olduğundan “Lw = 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82+11 log 130 = 106 dB
Arazöz
Proje alanında kullanılacak arazözün motor gücü 150 HP = 112 kW‟dır. Tablo 4.6.2‟de
arazöz için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kW > 55 kW olduğundan “Lw = 82 + 11
log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82+11 log 112 = 105 dB
Transmixer
Proje alanında kullanılacak transmixerin motor gücü 140 HP = 83 kW‟dır. Tablo
4.6.2‟de transmixer için verilen değerlendirme sonucu, P = 83 kW > 55 kW olduğundan “Lw
= 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82+11 log 83 = 105 dB
Silindir
Proje alanında kullanılacak silindirin motor gücü 130 HP = 97 kW‟dır. Tablo 4.6.2‟de
delici için verilen değerlendirme sonucu, P = 97 kW > 70 kW olduğundan “Lw = 86+ 11 log
P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 86+11 log 97 = 107 dB
Vinç
Proje alanında kullanılacak vincin motor gücü 275 HP = 205 kW‟dır. Tablo 4.6.2‟de
delici için verilen değerlendirme sonucu “Lw = 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında
kullanılmıĢtır.
Lw = 82 + 11 log 205 = 107 dB
Fore Kazık Makinası
Proje alanında kullanılacak fore kazık makinasının motor gücü 298 HP = 222 kW‟dır.
Tablo 4.6.2‟de fore kazık makinası için verilen değerlendirme sonucu, P = 222 kW > 55 kW
olduğundan “Lw = 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıĢtır.
Lw = 82+11 log 222 = 108 dB
159
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.6.3. Faaliyet AĢamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri
Ünite
Kamyon
Ekskavatör
Yükleyici
Arazöz
Transmixer
Silindir
Vinç
Fore Kazık Makinası
Gürültü Düzeyi (dB)
107,00
106,00
106,00
105,00
105,00
107,00
107,00
108,00
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile 27.04.2011 tarih ve
27917 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevrese1 Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Ek-7 Tablo 5‟te farklı Ģantiye alanı için
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri verilmiĢtir. Bu değerler aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 4.6.4. ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet Türü (Yapım, Yıkım ve Onarım)
Bina
Yol
Diğer kaynaklar
Leq (dB)
70
75
70
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği”nde “Bina” için gürültü düzeyi 70 dB olarak tanımlanmıĢtır.
Tablo 4.6.5. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında
Ses Basıncı Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Kamyon
Ekskavatör
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
73
73
73
73
79
67
67
67
67
73
63
63
63
63
69
61
61
61
61
67
59
59
59
59
65
52
52
52
52
58
49
49
49
49
55
47
47
47
47
53
45
45
45
45
51
43
43
43
43
49
42
42
42
42
48
41
41
41
41
47
68
68
68
68
74
62
62
62
62
68
58
58
58
58
65
56
56
56
56
62
54
54
54
54
60
47
47
47
47
53
45
45
45
45
51
42
42
42
42
48
40
40
40
40
46
38
38
38
38
45
160
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Yükleyici
Arazöz
Transmixer
Silindir
Vinç
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
37
37
37
37
43
36
36
36
36
42
68
68
68
68
74
62
62
62
62
68
58
58
58
58
65
56
56
56
56
62
54
54
54
54
60
47
47
47
47
53
45
45
45
45
51
42
42
42
42
48
40
40
40
40
46
38
38
38
38
45
37
37
37
37
43
36
36
36
36
42
66
66
66
66
72
60
60
60
60
66
57
57
57
57
63
54
54
54
54
60
52
52
52
52
58
45
45
45
45
51
43
43
43
43
49
40
40
40
40
46
38
38
38
38
44
37
37
37
37
43
35
35
35
35
41
34
34
34
34
40
67
67
67
67
73
61
61
61
61
67
57
57
57
57
64
55
55
55
55
61
53
53
53
53
59
46
46
46
46
52
44
44
44
44
50
41
41
41
41
47
39
39
39
39
45
37
37
37
37
44
36
36
36
36
42
35
35
35
35
41
65
65
65
65
71
59
59
59
59
65
56
56
56
56
62
53
53
53
53
59
51
51
51
51
57
44
44
44
44
50
42
42
42
42
48
39
39
39
39
45
37
37
37
37
43
36
36
36
36
42
34
34
34
34
40
33
33
33
33
39
65
65
65
65
71
59
59
59
59
65
56
56
56
56
62
53
53
53
53
59
161
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Fore Kazık
Makinası
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
51
51
51
51
57
44
44
44
44
50
42
42
42
42
48
39
39
39
39
45
37
37
37
37
43
36
36
36
36
42
34
34
34
34
40
33
33
33
33
39
63
63
63
63
69
57
57
57
57
63
53
53
53
53
60
51
51
51
51
57
49
49
49
49
55
42
42
42
42
48
40
40
40
40
46
37
37
37
37
43
35
35
35
35
41
33
33
33
33
40
32
32
32
32
38
31
31
31
31
37
Her bir frekansa göre atmosferik yutuĢ değeri Aatm = 7,4 .10
kullanılarak aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur.
-8
(f 2r /Φ) formülü
Formülde kullanılan;
F
: Gürültü kaynağının frekansı
r
: Mesafe
Φ
: Ortalama nem % 70 alınmıĢtır. (Ortalama olarak)
Tablo 4.6.6. Atmosferik YutuĢ Hesabı
Mesafe (m)
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
500 Hz
0,01
0,03
0,05
0,01
0,07
0,15
0,20
0,26
0,33
0,40
0,46
0,53
1000 Hz
0,05
0,11
0,16
0,21
0,26
0,58
0,79
1,06
1,32
1,59
1,85
2,11
2000 Hz
0,21
0,42
0,63
0,85
1,06
2,33
3,17
4,23
5,29
6,34
7,40
8,46
4000 Hz
0,85
1,69
2,54
3,38
4,23
9,30
12,69
16,91
21,14
25,37
29,60
33,83
Atmosferik yutuĢ değerlerinin düĢürülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4
oktav bandındaki net ses düzeyi L=Lpi-Aatm formülü ile hesaplanarak aĢağıdaki tablo
oluĢturulmuĢtur.
LT= Toplam Ses Düzeyi (dB)‟nın hesaplanmasında LT= 10 log 10 Li/10 formülü
kullanılmıĢtır. Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses
düzeyleri (Lpi) ler kullanılarak hesaplanmıĢ olup, aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
162
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.6.7. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses
Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Kamyon
Ekskavatör
Yükleyici
Arazöz
Transmixer
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
73
73
73
72
79
67
67
66
65
72
63
63
63
61
69
61
61
60
57
66
59
59
58
55
64
52
51
50
43
56
49
49
46
37
53
47
46
43
30
50
45
44
40
24
48
43
42
37
18
46
41
40
35
12
44
40
39
32
7
43
68
68
68
67
74
62
62
62
60
68
58
58
58
56
64
56
56
55
53
61
54
54
53
50
59
47
47
45
38
51
44
44
41
32
48
42
41
38
25
45
40
39
35
19
43
38
37
32
13
41
37
35
30
8
40
35
34
28
2
38
68
68
68
67
74
62
62
62
60
68
58
58
58
56
64
56
56
55
53
61
54
54
53
50
59
47
47
45
38
51
44
44
41
32
48
42
41
38
25
45
40
39
35
19
43
38
37
32
13
41
37
35
30
8
40
35
34
28
2
38
66
66
66
65
72
60
60
60
58
66
56
56
56
54
62
54
54
53
51
59
52
52
51
48
57
45
45
43
36
49
42
42
39
30
46
40
39
36
23
43
38
37
33
17
41
36
35
30
11
39
35
33
28
6
38
33
32
26
0
36
67
67
67
66
73
61
61
61
59
67
57
57
57
55
63
163
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Silindir
Vinç
Fore Kazık
Makinası
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
55
55
54
52
60
53
53
52
49
58
46
46
44
37
50
43
43
40
31
47
41
40
37
24
44
39
38
34
18
42
37
36
31
12
40
36
34
29
7
39
34
33
27
1
37
65
65
65
64
71
59
59
59
57
65
55
55
55
53
61
53
53
52
50
58
51
51
50
47
56
44
44
42
35
48
41
41
38
29
45
39
38
35
22
42
37
36
32
16
40
35
34
29
10
38
34
32
27
5
37
32
31
25
-1
35
65
65
65
64
71
59
59
59
57
65
55
55
55
53
61
53
53
52
50
58
51
51
50
47
56
44
44
42
35
48
41
41
38
29
45
39
38
35
22
42
37
36
32
16
40
35
34
29
10
38
34
32
27
5
37
32
31
25
-1
35
63
63
63
62
69
57
57
57
55
63
53
53
53
51
59
51
51
50
48
56
49
49
48
45
54
42
42
40
33
46
39
39
36
27
43
37
36
33
20
40
35
34
30
14
38
33
32
27
8
36
32
30
25
3
35
30
29
23
-3
33
Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi)
ve düzeltme faktörleri kullanılarak net ses basınç düzeylerinin hesaplanması gerekmektedir.
Bu hesaplamalar için gerekli olan düzeltme faktörleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.8. Düzeltme Faktörleri
Mesafe (m)
50
500 Hz
-3,20
1000 Hz
0,00
164
2000 Hz
1,20
4000 Hz
1,00
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Mesafe (m)
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
500 Hz
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
1000 Hz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000 Hz
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
4000 Hz
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Düzeltme faktörleri kullanılarak DüzeltilmiĢ net ses basınç düzeyleri hesaplanmıĢ ve
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.9. DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Kamyon
Ekskavatör
Yükleyici
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
70
73
74
73
79
70
67
65
64
73
66
63
61
60
69
64
61
59
56
67
62
59
57
54
65
55
51
48
42
57
52
49
45
36
54
50
46
41
29
52
48
44
38
23
50
46
42
36
17
48
45
40
33
11
46
43
39
31
6
45
65
68
69
68
74
59
62
63
61
67
55
58
59
57
64
53
56
56
54
61
51
54
54
51
59
44
47
46
39
51
41
44
43
33
48
39
41
39
26
44
37
39
36
20
42
35
37
33
14
40
33
35
31
9
38
32
34
29
3
37
65
68
69
68
74
59
62
63
61
67
55
58
59
57
64
53
56
56
54
61
51
54
54
51
59
44
47
46
39
51
41
44
43
33
48
39
41
39
26
44
37
39
36
20
42
35
37
33
14
40
33
35
31
9
38
32
34
29
3
37
165
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Arazöz
Transmixer
Silindir
Vinç
Fore Kazık
Makinası
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
550
750
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
63
66
67
66
72
57
60
61
59
66
53
56
57
55
62
51
54
54
52
59
49
52
52
49
57
42
45
44
37
49
39
42
41
31
46
37
39
37
24
43
35
37
34
18
40
33
35
31
12
38
32
33
29
7
36
30
32
27
1
35
64
67
68
67
73
58
61
62
60
66
54
57
58
56
63
52
55
55
53
60
50
53
53
50
58
43
46
45
38
50
40
43
42
32
47
38
40
38
25
43
36
38
35
19
41
34
36
32
13
39
32
34
30
8
37
31
33
28
2
36
62
65
66
65
71
56
59
60
58
65
52
55
56
54
61
50
53
53
51
58
48
51
51
48
56
41
44
43
36
48
38
41
40
30
45
36
38
36
23
42
34
36
33
17
39
32
34
30
11
37
30
32
28
6
35
29
31
26
0
34
62
65
66
65
71
56
59
60
58
65
52
55
56
54
61
50
53
53
51
58
48
51
51
48
56
41
44
43
36
48
38
41
40
30
45
36
38
36
23
42
34
36
33
17
39
32
34
30
11
37
30
32
28
6
35
29
31
26
0
34
60
63
64
63
69
54
57
58
56
63
50
53
54
52
59
48
51
51
49
56
46
49
49
46
54
39
42
41
34
46
36
39
38
28
43
166
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
34
36
34
21
40
32
34
31
15
37
30
32
28
9
35
28
30
26
4
33
27
29
24
-2
32
Faaliyet sahasında kullanılan ekipmanların çalıĢma frekans aralığı 500–4000 hz
aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaĢık gürültü düzeyine eĢit
olacaktır.
LT= Toplam Ses Düzeyi (dB)‟nın hesaplanmasında LT= 10 log 10 Li/10 formülü
kullanılmıĢtır. EĢdeğer gürültü düzeylerinin Leq= 10 log 10 LT(i) /10 formülünden hesaplanarak
aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur.
Tablo 4.6.10. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü
Kaynaklarının 4 Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi
Mesafe (m)
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
Yönetmelikteki Sınır Değer
Leq (dB)
91
85
82
79
77
69
66
64
61
60
58
57
Ek VII, Tablo 5, 70 dB
ġekil 4.6.1. Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi
Tablo 4.6.10‟dan görüleceği gibi 550 m mesafede Leq değeri, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin Ek VII, Tablo 5‟te verilen Ģantiye alanı için
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 70 dBA seviyesinin altına düĢmektedir. Özel Plastik Ġhtisas
Organize Sanayi Bölgesi‟nin en yakınında bulunan hassas yapı, kuzeybatı yönünde kuĢ
167
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı yapı/konut olup, arazinin
hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı yerleĢim yeri üzerinde
olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Proje kapsamında yapılacak olan çalıĢmalardan kaynaklı yöre halkını olumsuz yönde
etkileyecek unsurlar asgari düzeye indirilecek Ģekilde çalıĢmalar yürütülecektir.
Faaliyet sahibi Ģantiye alanında; üretim çalıĢmalarının baĢlama ve bitiĢ tarihleri ile
çalıĢma periyotları ve ilçe belediyesinden alınan izinlere iliĢkin bilgileri, kolayca
görünebilecek bir tabelada gösterecektir. Projenin inĢaat döneminde hassas alıcı ortamlar için
sınır değerler sağlanacaktır. Proje kapsamında yetkili merci tarafından istenmesi durumunda,
sürekli ölçümler yapılarak oluĢan gürültü düzeyleri belirlenecektir.
Konut bölgelerinin yakın çevresinde gerçekleĢtirilen Ģantiye faaliyetlerinin, ÇGDYY
Ek-VIII, Tablo 5‟te verilen gündüz zaman dilimi (07:00-19:00) dıĢında akĢam (19:00-23:00)
ve gece (23:00-07:00) zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır.
Yürütülecek olan tüm çalıĢmalarda 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‟nin ilgili hükümlerine
uyulacaktır. Gereç alanlarında meydana gelecek gürültüden dolayı; çalıĢanların sağlığını
koruyabilmek, faaliyetin sürekliliğini sağlayabilmek için kulaklık veya kulak tıkaçları gibi
uygun koruyucu araç ve gereçler kullanılması sağlanacaktır.

ĠĢletme AĢaması
Projenin iĢletme aĢamasında faaliyet gösterecek iĢletmelerden, forkliftlerden, ve
kamyon/tırlardan kaynaklı gürültü oluĢumu söz konusu olacaktır.
ĠĢletme aĢamasında faaliyet gösterecek 64 adet iĢletmeler ile makina ve ekipmanlardan
kaynaklanacak maksimum gürültü düzeyini hesaplayabilme adına her bir iĢletme için gürültü
seviyesi 105 dB, kamyon/tır için 107 dB ve forklift için 95 dB; her bir iĢletmede faaliyet
gösteren forklift sayısı 2 ve kamyon/tır sayısı 2 alınmıĢtır.
Projenin iĢletme aĢamasında meydana gelecek gürültü kaynakları, sayıları ve gürültü
değerleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.11. ĠĢletme AĢamasında Meydana Gelecek Gürültü Kaynakları, Sayıları ve Gürültü Değerleri
Gürültü Kaynağı
OSB Ġçerisinde Faaliyet Gösteren ĠĢletmel
Kamyon/Tır
Forklift
Sayısı (Adet)
64
128
128
Gürültü Seviyesi (dB)
105
107
95
Projenin iĢletme aĢamasında meydana gelmesi muhtemel gürültü değerleri aĢağıda
hesaplanmıĢtır.
Tablo 4.6.12. ĠĢletme AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
ĠĢletme
50
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
78
78
78
78
84
168
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Kamyon/Tır
Forklift
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
72
72
72
72
78
69
69
69
69
75
66
66
66
66
72
64
64
64
64
70
58
58
58
58
64
55
55
55
55
61
52
52
52
52
58
50
50
50
50
56
49
49
49
49
55
47
47
47
47
53
46
46
46
46
52
85
85
85
85
91
79
79
79
79
85
75
75
75
75
81
73
73
73
73
79
71
71
71
71
77
65
65
65
65
71
61
61
61
61
67
59
59
59
59
65
57
57
57
57
63
55
55
55
55
61
54
54
54
54
60
53
53
53
53
59
68
68
68
68
74
62
62
62
62
68
59
59
59
59
65
56
56
56
56
62
54
54
54
54
60
48
48
48
48
54
45
45
45
45
51
42
42
42
42
48
40
40
40
40
46
39
39
39
39
45
37
37
37
37
43
36
36
36
36
42
Her bir frekansa göre atmosferik yutuĢ değeri Aatm = 7,4 .10
kullanılarak aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur.
-8
(f 2r /Φ) formülü
Formülde kullanılan;
F
: Gürültü kaynağının frekansı
r
: Mesafe
Φ
: Ortalama nem % 70 alınmıĢtır. (Ortalama olarak)
Tablo 4.6.13. Atmosferik YutuĢ Hesabı
Mesafe (m)
50
100
150
200
250
500
500 Hz
0,01
0,03
0,05
0,01
0,07
0,13
1000 Hz
0,05
0,11
0,16
0,21
0,26
0,53
169
2000 Hz
0,21
0,42
0,63
0,85
1,06
2,11
4000 Hz
0,85
1,69
2,54
3,38
4,23
8,46
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Mesafe (m)
750
1000
1250
1500
1750
2000
500 Hz
0,20
0,26
0,33
0,40
0,46
0,53
1000 Hz
0,79
1,06
1,32
1,59
1,85
2,11
2000 Hz
3,17
4,23
5,29
6,34
7,40
8,46
4000 Hz
12,69
16,91
21,14
25,37
29,60
33,83
Atmosferik yutuĢ değerlerinin düĢürülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4
oktav bandındaki net ses düzeyi L=Lpi-Aatm formülü ile hesaplanarak aĢağıdaki tablo
oluĢturulmuĢtur.
LT= Toplam Ses Düzeyi (dB)‟nın hesaplanmasında LT= 10 log 10 Li/10 formülü
kullanılmıĢtır. Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses
düzeyleri (Lpi) ler kullanılarak hesaplanmıĢ olup, aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.14. ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
ĠĢletme
Kamyon/Tır
Forklift
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
78
78
78
77
84
72
72
72
70
78
68
68
68
66
74
66
66
65
63
71
64
64
63
60
69
58
58
56
50
62
54
54
51
42
58
52
51
48
35
55
50
49
45
29
53
48
47
42
23
51
47
45
40
18
50
46
44
38
12
48
85
85
85
84
91
79
79
78
77
84
75
75
75
73
81
73
73
72
69
78
71
71
70
67
76
65
64
63
56
69
61
61
58
49
65
59
58
55
42
62
57
56
52
36
60
55
54
49
30
58
54
52
47
24
56
52
51
44
19
55
68
68
68
67
74
62
62
62
60
68
58
58
58
56
64
56
56
55
53
61
54
54
53
50
59
48
48
46
40
52
44
44
41
32
48
42
41
38
25
45
40
39
35
19
43
38
37
32
13
41
37
35
30
8
40
170
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
36
34
28
2
38
Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi)
ve düzeltme faktörleri kullanılarak net ses basınç düzeylerinin hesaplanması gerekmektedir.
Bu hesaplamalar için gerekli olan düzeltme faktörleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.15. Düzeltme Faktörleri
Mesafe (m)
50
100
150
200
250
550
750
1000
1250
1500
1750
2000
500 Hz
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
-3,20
1000 Hz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000 Hz
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
4000 Hz
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Düzeltme faktörleri kullanılarak DüzeltilmiĢ net ses basınç düzeyleri hesaplanmıĢ ve
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4.6.16. DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
ĠĢletme
Kamyon/Tır
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
50
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
75
78
79
78
84
75
72
70
69
78
72
68
67
65
75
69
66
64
62
72
67
64
62
59
70
61
58
55
49
64
58
54
50
41
60
55
51
47
34
57
53
49
44
28
55
51
47
41
22
53
50
45
39
17
52
49
44
36
11
50
82
85
86
85
91
76
79
80
78
84
72
75
76
74
81
70
73
73
70
78
68
71
71
68
76
62
64
64
57
69
58
61
59
50
64
55
58
56
43
61
53
56
53
37
59
52
54
50
31
57
50
52
48
25
55
49
51
46
20
54
65
68
69
68
74
171
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Gürültü Kaynağı Mesafe (m)
Forklift
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r2)
59
62
63
61
68
55
58
59
57
64
53
56
56
54
61
51
54
54
51
59
45
48
47
41
52
41
44
43
33
48
39
41
39
26
45
37
39
36
20
42
35
37
33
14
40
34
35
31
9
38
32
34
29
3
37
Faaliyet sahasında kullanılan ekipmanların çalıĢma frekans aralığı 500–4000 hz
aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaĢık gürültü düzeyine eĢit
olacaktır.
LT= Toplam Ses Düzeyi (dB)‟nın hesaplanmasında LT= 10 log 10 Li/10 formülü
kullanılmıĢtır. EĢdeğer gürültü düzeylerinin Leq= 10 log 10 LT(i) /10 formülünden hesaplanarak
aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur.
Tablo 4.6.17. ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında
Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi
Mesafe (m)
50
100
150
200
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Yönetmelikteki Sınır Değer
Leq (dB)
91
86
83
81
79
74
70
68
66
64
63
62
Ek VII, Tablo 5, 70 dB
ġekil 4.6.2. ĠĢletme AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi
172
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.6.17‟den görüleceği gibi 750 m mesafede Leq değeri, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin Ek VII, Tablo 5‟te verilen Ģantiye alanı için
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 70 dBA seviyesinin altına düĢmektedir. Özel Plastik Ġhtisas
Organize Sanayi Bölgesi‟nin en yakınında bulunan hassas yapı, kuzeybatı yönünde kuĢ
uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı yapı/konut olup, arazinin
hazırlanması ve inĢaat aĢamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı yerleĢim yeri üzerinde
olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir.
4.7. Tüm Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında kurulacak olan
iĢletmelerde yapılacak üretim faaliyetlerinin tamamı kapalı alan içerisinde gerçekleĢtirilecek
olup, kapalı alanların zemininin tamamı betonla kaplanacaktır. Bu sayede zemin
geçirimsizliği sağlanacaktır. Ayrıca alanda su birikimini önlemek amacıyla zemine bir miktar
eğim verilecektir.
4.8. ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Dönemi Sonrasında Proje Alanı ve Etki Alanında
Bulunan Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3 alandan oluĢmaktadır. Proje alanının yakınında
bulunan sulu ve kuru dereler ile göletler Ek-11‟de verilen 1/50.000 Ölçekli Yüzeysel Su
Kaynaklarını Gösterir Harita‟da gösterilmiĢ olup, aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir;

Alan-1‟in yaklaĢık 30 m batısında Ġkinci Deresi ve yaklaĢık 60 m doğusunda kuru dere
olan DıĢbudak Deresi,

Alan-2‟nin yaklaĢık 65 m batısında kuru dere olan DıĢbudak Deresi ve yaklaĢık 5 m
batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi,

Alan-3‟ün yaklaĢık 140 m doğusunda Bostan Deresi, yaklaĢık 38 m batısında kuru dere
olan Sümbülgöl Deresi, güneyinde 90 m mesafede 1 adet kuru dere, yaklaĢık 1.125 m
güneyinde Topçuköy Göleti ve yaklaĢık 1.650 m güneydoğusunda Çalılı Göleti
bulunmaktadır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak iĢletmelerin tamamı
kapalı alanda faaliyet göstereceğinden zemin geçirimsizliği sağlanacaktır. Proje kapsamında
meydana gelecek atık sular, Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak
atıksu arıtma tesisine verilecek olup, atıksu arıtma tesisinde arıtma iĢlemine tabii tutulduktan
sonra bir kısmı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,
25.03.2012 tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerekli deĢarj kriterleri sağlandıktan sonra
arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzasının dıĢında kalan
Ġkinci Deresi‟ne deĢarj edilecek, bir kısmı da alanda bulunan yeĢil alanların sulanmasında
kullanılacaktır. Sulamada kullanılacak arıtılmıĢ su için 20.03.2010 tarih ve 27527 Sayılı
Resmi Gazetede yayaımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği hükümlerine uyulacaktır.
173
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında yapılacak inĢaat ve iĢletme çalıĢmalarında doğal dere yataklarına ve
akıĢlarına herhangi bir müdehalede bulunulmayacak ve katı atık, atık su, hafriyat, vb.
maddeler kesinlikle atılmayacaktır. Böylece proje alanı çevresindeki derelere ve mevsimsel
akıĢ gösteren kuru dere yataklarına olabilecek olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır.
Plastik ve kauçuk ürünleri üretim tesislerinde kullanılacak hammadde ve yardımcı
maddelerin kaza, dikkatsizlik vb. nedenlerle yeraltı suyuna sızması veya yüzeysel sulara
karıĢması riski söz konusudur. Bu nedenle tüm üretim tesislerinde kullanılacak hammadde ve
yardımcı maddelerin sızdırmaz zemine sahip çevresi ve üzeri kapalı depolarda tutulması
sağlanacaktır.
Ayrıca, proje kapsamında yeraltı suyu kullanılması düĢünülmemektedir. Bu nedenle
yerlatısuyuna etkisi olmayacaktır. ĠnĢaat, iĢletme ve iĢletme dönemi sonrasında toprak kirliliği
ve yeraltısuyu kirliliğine neden olacak faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecektir.
Söz konusu proje kapsamında inĢaat ve iĢletme aĢamalarında su kaynaklarına olası
etkilerini engellemek için 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği ve 17.10.2012 tarih ve 28444
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Havzalarının Korunması ve
Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
4.9. Projenin Proje Alanı ve Çevresindeki Akarsulara ve Mevsimsel AkıĢ Gösteren
Kuru Dere Yataklarına Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan
proje Alan-1, Alan-2 ve Alan-3 olmak üzere üç alandan oluĢmaktadır. Proje alanının
yakınında bulunan su kaynakları Ek-11‟de verilen 1/50.000 Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını
Gösterir Harita‟da gösterilmiĢtir.
Proje kapsamında bulunan Alan-1‟in yaklaĢık 30 m batısında Ġkinci Deresi ve yaklaĢık
60 m doğusunda kuru dere olan DıĢbudak Deresi, Alan-2‟nin yaklaĢık 65 m batısında kuru
dere olan DıĢbudak Deresi ve yaklaĢık 5 m batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi, Alan3‟ün yaklaĢık 140 m doğusunda Bostan Deresi, yaklaĢık 38 m batısında kuru dere olan
Sümbülgöl Deresi, güneyinde 90 m mesafede 1 adet kuru dere, yaklaĢık 1.125 m güneyinde
Topçuköy Göleti ve yaklaĢık 1.650 m güneydoğusunda Çalılı Göleti bulunmaktadır.
Mevcut DıĢbudak Dere yatağı aynen korunacak, dere Ģevi üzerinden itibaren derenin
her iki tarafında 5 m yaklaĢma mesafesi (yol) bırakılacak, proje alanının batısından geçen
ikinci dereye Ģev üzerinden itibaren 5 m yaklaĢma mesafesi (yol) bırakılacak, her iki dere
kenarından bırakılan bu alanlara tesis yapılmayacaktır.
Proje kapsamında yapılacak inĢaat ve iĢletme çalıĢmalarında doğal dere yataklarına ve
akıĢlarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak ve katı atık, atıksu, hafriyat, vb.
maddeler kesinlikle atılmayacak, malzeme dökülecek Ģekilde tesisat yapılmayacak ve yatak
kesiti daraltılmayacaktır.
Proje kapsamında meydana gelecek atık sular, kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisi‟nde
arıtma iĢlemine tabii tutulduktan sonra 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği”, 25.03.2012 tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde
174
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerekli deĢarj kriterleri
sağlandıktan sonra Ġkinci Deresi‟ne deĢarj edilecektir.
Söz konusu proje kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü‟nün bilgisi ve izinleri dıĢında dere
yataklarına herhangi bir müdehalede bulunulmayacak, dere yatağına kesinlikle malzeme
dökülmeyecek ve yatak kesiti daraltılmayacaktır.
4.10. TaĢkın Önleme ve Drenajla Ġlgili ĠĢlemler
Proje alanının konumu ve topoğrafik özellikleri dikkate alındığında taĢkın riskinin
bulunmadığını söylemek mümkündür.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde altyapı çalıĢmaları yapılacaktır.
Proje alanında olası aĢırı yağıĢ ve/veya taĢkın durumunda yapıların zarar görmemesi için
Pagder&Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Ayrıca,
yapılacak ünitelerin su basma kotları uygun yükseklikte planlanacak ve yapılacak olup,
yağmur sularının toplanması için uygun ölçülerde ve mesafelerde yağmur suyu toplama
kanalları, drenajlar, tahliye kanalları ve ızgaralar konulacaktır. Bu ünitelerin bakımları düzenli
aralıklarla yapılacaktır.
Proje kapsamında, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 2006/27 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uyulacaktır.
4.11. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kimyasalların
Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve
Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları
Proje kapsamında kullanılması planlanan hammaddeler Bölüm 1.2.3‟te verilmiĢ olup,
bu malzemelerin ambalajları tehlikeli atık niteliğinde değerlendirilecektir. Hammadde
kullanım miktarları OSB bünyesinde faaliyet gösterecek olan 64 iĢletmenin yapacağı üretim
çalıĢmalarına göre farklılık gösterecektir.
ĠĢletme aĢamasında meydana gelecek tehlikeli atıklar, beton saha üzerine yerleĢtirilmiĢ
sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüĢ standartlara uygun konteynırlar
içerisinde geçici olarak muhafaza edilecek, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer
verilecek, depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde belirtilecek,
konteynırların hasar görmesi durumunda atıklar, aynı özellikleri taĢıyan baĢka bir konteynıra
aktarılacak, konteynırların devamlı kapalı kalması sağlanacak, atıklar kimyasal reaksiyona
girmeyecek Ģekilde geçici depolanacaktır.
OSB yönetimi, atıkları “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun
olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine göndermeden önce, kendi atıklarını gerekli
önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik iĢlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye
atık oluĢuyor ise uygun Ģekilde çevre lisansı almıĢ bertaraf ve/veya geri kazanım tesisine
götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla sorumlu olacaktır.
Tehlikeli atıkların toplanması, biriktirilmesi ve bertarafı konusunda 05.07.2008 tarih ve
26927 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına
ĠliĢkin Yönetmelik” ile 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak
175
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
yürürlüğe giren ve 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
değiĢikliğiyle birlikte “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak olan her bir
iĢletmenin üretim çalıĢmalarında kullanacağı hammaddelere ve yardımcı maddelere ait
malzeme güvenlik formları tesis içerisinde bulundurulacak ve bu malzeme güvenlik formları
çalıĢanların kolaylıkla ulaĢabileceği yerlerde olacaktır.
4.12. Proje Kapsamında ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Maddelerden,
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları ve
Kullanımları Esnasında Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Söz konusu projenin inĢaat aĢamasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde
kullanılmayacaktır.
OSB içerisinde parlayıcı patlayıcı madde üreten ve/veya depolayan iĢletmeler
bulundurulmayacak olup, iĢletme aĢamasında yapılacak olan üretim çalıĢmalarında tehlikeli
ve toksik hammadde ve/veya yardımcı madde kullanılması muhtemeldir. Bu maddelerin
taĢınması, depolanması ve kullanımları esnasında olabilecek etkilere karĢı tüm önlemler OSB
yönetimi ve OSB içerisinde buluanan iĢletme sahipleri tarafından alınacaktır.
4.13. Üretim Sonucunda Ġstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi
Durumunda OluĢan Ürünün Ne Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf
Edileceği
Proje kapsamında yapılacak olan üretim çalıĢmalarında istenilmeyen özellikte ürünlerin
elde edilmesi muhtemeldir. Üretim çalıĢmaları sonucunda hatalı ürün istenilmeyen özellikte
ürün elde edilmesi durumunda bu ürünler tekrar proseste kullanılmak üzere sisteme dahil
edilerek geri dönüĢümü ve bertarafı sağlanacaktır. Geri dönüĢümü mümkün olmayan hatalı
ürünler ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
4.14. Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler
4.14.1. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarındaki Araç Yükünn % ArtıĢ Olarak
Hesaplanması (araç cinsi ve araç sayısı Ģeklinde detaylandırılarak) ve Mevcut Trafik
Yüküne Etkisinin Ġrdelenmesi, Güncel Trafik Hacim Haritası, Kaza Riski ve Alınacak
Önlemler
Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii‟de yer alan proje alanına
mevcut asfalt ve toprak yollarla ulaĢım sağlanabilmektedir.
Proje alanının yakınında D020 Eski Ġstanbul-Kırklareli yolu yer almakta olup, Doğanca
Köyü yolu üzerinden proje alanına ulaĢım söz konusudur.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında mevcut yollara ek olarak yeni yapılacak yollar
kullanılacak olup, kullanılacak araçlardan kaynaklı bir miktar trafik yükü oluĢacaktır. Mevcut
yollar trafik yükünü kaldırabilecek durumda olup, yolların trafik yükünü kaldıramaması
durumunda yapılacak her türlü yol çalıĢması (ulaĢım altyapı çalıĢması, iyileĢtirme,
176
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
geniĢletme, tamir, bakım, onarım vs.) OSB yönetimi ile ilgili kurum tarafından yapılacak
protokoller çerçevesinde yürütülecektir.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟nin içinde yer alacağı Karayolları
1. Bölge Karayolu Haritası aĢağıdaki Ģekilde verilmiĢtir.
Kaynak: www.kgm.gov.tr (Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi)
ġekil 4.14.1.1. 1. Bölge Karayolu Haritası
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi‟nin içinde yer alacağı 1. Bölge Yol
Ağına ait veriler aĢağıdaki Ģekilde verilmiĢtir.
Kaynak: www.kgm.gov.tr(Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi)
ġekil 4.14.1.2. 1. Bölge Yol Ağına Ait Veriler
177
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Kaynak: www.kgm.gov.tr(Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi)
ġekil 4.14.1.3. 2012 Yılı Ġl Yolları Trafik Hacim Haritası
ġekilde görüldüğü üzere proje alanının bulunduğu yol ağında yıllık ortalama günlük
trafik değerleri 621 otomobil, 79 orta yüklü ticari taĢıt, 1 otobüs, 121 kamyon, 25 kamyonrömork-çekici+yarı römork olmak üzere toplamda 847 araçtır.
Projenin inĢaat aĢamasında kullanılacak olan karayolları kısa süreli kullanılacak olup,
meydana gelecek olan araç yükündeki artıĢ uzun süreli ve kalıcı olmadığından herhangi bir
olumsuzluk oluĢmayacağı öngörülmektedir. Proje ile kullanılacak servis yolları ve inĢaat
alanları ile asfalt yollar arasında kalan stabilize yollar devamlı olarak arazözle sulanarak
nemli tutulacak ve toz oluĢumu engellenecek, inĢaat alanlarında yapılacak faaliyetler
süresince alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
varlığından dolayı bölgede özellikle kamyon ve tır olmak üzere trafik açısından hareketlilik
sağlanacağı ve trafik yükünde % 100 ve üzeri oranda artıĢ olacağı öngörülmektedir. Özellikle
178
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Doğanca Köyü-Vize Ġlçe yolu üzerinde oldukça fazla trafik artıĢı söz konusu olacaktır. Bu
yolun artan trafik yüküne istinaden rehabilitasyonu gerekli olabilecektir. Söz konusu yolun
bakım ve onarımı Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılmakta olup, artan talep
doğrultusunda Ġl Özel Ġdaresi‟nden geniĢletme ve bakım içeren rahabilitasyon çalıĢması
yapılması istenebilecektir.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler esnasında yollara zarar verilmeyecek, ilgili
kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. Projenin yer aldığı yöre içerisinde kullanılacak
karayolları üzerinde trafik yükünün azaltılması için araçlara hız limitleri getirilecektir.
4.14.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında Karayollarına GiriĢ ve ÇıkıĢlarda
Alınacak Önlemler ve Yapılacak ĠĢaretlemeler
Proje kapasmında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
inĢaat ve iĢletme çalıĢmalarında kullanılacak araçların karayollarına giriĢ ve çıkıĢları kontrollü
olarak yapılacak olup, araçlara hız sınırlamaları getirilecek, karayolu giriĢ ve çıkıĢlarına
uyarıcı levhalar yerleĢtirilecektir.
Karayoluna çıkacak araçların sınır değerlerin üzerinde yük taĢıması engellenecek,
araçların üzerleri kapatılacak ve malzemelerin taĢınması esnasında karayoluna, yayalara ve
çevreye zarar verebilecek her türlü tozlanmaya, gürültüye, akmaya, sızmaya, düĢmeye neden
olabilecek yük taĢımacılığı yapılmayacak, taĢıma sırasında gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
Ayrıca, kamyon, kamyonet, tır v.b. araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaları konusunda
OSB yönetimi ve iĢletme sahipleri tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler çerçevesinde 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliği” ve
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu
TaĢıma Yönetmeliği” ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uyulacaktır.
4.14.3. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında TaĢımalar Sırasında 2918 Sayılı Trafik
Kanunu ve Karayolları ile Ġlgili Çıkarılan Tüm Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde
Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler (malzeme taĢınması sırasında yollara zarar verilmesi
durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır)
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında yapılacak olan taĢıma iĢlemlerinden dolayı
yolların zarar görmemesi için tüm tedbirler alınacak olup, zarar verilmesi halinde tüm zararın
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde ilgili firma tarafından
karĢılanacaktır.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler çerçevesinde 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliği”, 11.06.2009
tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu TaĢıma
Yönetmeliği”, 31.03.2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik” ile 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu ve karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere
titizlikle uyulacaktır.
179
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.15. Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri
4.15.1. Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına KarĢı Alınacak Önlemler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi orman sınırları dıĢında kalmaktadır. Söz
konusu alanın etrafında yapraklı ağaç türleri bulunmakta olup (Bkz. Ek-7, Ġstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü‟nden Temin Edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu), bu alanlarda yangına
sebebiyet vermemek için her türlü tedbir alınacaktır.
4.15.2. Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel
Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kullanılacak arazi tarla ve arsa
niteliğindedir. Proje alanı orman sınırları dıĢında kaldığı için orman alanlarına olumsuz etki söz
konusu değildir. Ancak, proje alanının ortasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile
kuzeyinde yer alan parsel ormanlık alandır. Söz konusu alanlar yapraklı ağaç türleri ihtiva etmekte
olup, bu alanlarda yangına sebebiyet vermemek için her türlü tedbir alınacaktır.
Hafriyat iĢlemleri sonucunda oluĢan kazı fazlası malzemelerin geliĢigüzel olarak orman
alanlarına dökülmesi söz konusu olmayacak, Bölüm 4.1‟de açıklandığı Ģekilde bertarafı
sağlanacaktır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi faaliyeti sonucunda fabrikaların bacalarından
çıkacak gazların ormanlar üzerinde olumsuz etkisi olma ihtimaline karĢın gerekli önlemler
alınacaktır. Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacak olan her bir tesis
“Çevre İzni” alacak, bu kapsamda emisyon ölçümlerini düzenli aralıklarla yaptıracak, deĢarj
standartlarını sağlamayan tesis ve/veya bacalarda arıtma iĢlemleri uygulanacak ve arıtılmıĢ
emisyonlar çevre atmosferine salınacaktır.
Bitki ve orman alanları için en kirletici gazlar kükürt içeren gazlar olup, kurulması planlanan
OSB‟de kükürt içeren gaz emisyonları (SO2 vb.) oluĢmayacaktır.
4.16. Proje Kapsamında Proje Sahası Etki Alanındaki Tarım Alanlarına
Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Hava kirletici parametrelerden azotlu ve sülfürlü bileĢikler yağmur sayesinde asit
yağmurları toprağa karıĢmaktadır. Atmosfer kirliliğinin bir sonucu olan asit yağmurlarının
etkisiyle topraklar asitleĢmekte ve bitki örtüsü tahrip olmaktadır. Ayrıca, emisyonlar
içerisinde yer alan partikül maddeler içerisinde bulunan Cu (bakır), Zn (çinko), Fe (Demir),
Cd (kadmiyum) gibi ağır metaller toprak ve bitki üzerinde yığılmaktadır. Asit yağmurların
etkisiyle de toprak pH'ının önemli ölçüde değiĢmesine yol açmaktadır. Sanayinin yoğun
olduğu yerlerde ve hâkim rüzgar yönündeki tarlalarda, asit yağmurları sonucu, toprak
suyunun asitleĢmesi, bakterilerin faaliyetlerini yavaĢlatmakta veya onları yok etmekte,
böylece ayrıĢma yavaĢlamakta asit ürünler ortaya çıkmaktadır (Kaynak: Kırklareli İl Çevre
Durum Raporu, 2011).
Proje kapsamında kurulacak olan tesislerde baca gazına neden olacak emisyon
kaynaklarından oluĢacak olumsuz etkilerin önlenmesi için ilgili kurumlarca istenecek süreler
dahilinde gerekli ölçümler yaptırılacak olup, sınır değerler aĢılmayacaktır.
180
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında kullanılacak arazi
tapulu alan olup, arazinin niteliği tarla ve arsadır (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu
Senetleri). Projenin gerçekleĢtirilmesi ile arazi vasfı tarla olan alanların tarım dıĢı kullanımı
söz konusu olacaktır. Ancak, proje etki alanında bulunan tarım alanlarına herhangi bir
müdahalede bulunulmayacaktır. Proje alanı ve etki alanında bulunan tarım alanlarına katı atık,
atıksu, hafriyat, vb. maddeler kesinlikle atılmayacak, bu alanlara hiçbir müdahalede
bulunulmayacaktır. Faaliyet süresince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve meri mevzuata
uyulacak olup, inĢaat çalıĢmalarına baĢlanmadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu gereğince izinler alınacak, alanda mera arazileri bulunması durumunda
4342 sayılı Mera Kanunu‟nun 14. maddesine göre tahsis amacının değiĢikliği için baĢvuruda
bulunulacaktır.
Söz konusu proje alanında Hakim Rüzgar Yönü Kuzeydoğu (NE) olduğundan, proje
alanının batısında bulunan tarım alanları ile kuzeybatısında bulunan mera alanları hakim
rüzgar yönünde kalmayacak ve dolayısıyla da bu alanların OSB içerisinde yapılacak olan
faaliyetlerden etkilenmesi söz konusu olmayacaktır.
4.17. Proje Kapsamında Flora, Fauna, Biyolojik ÇeĢitlilik Habitat Kaybı Üzerine
Etkiler ve Mevcut Türlerin Korunması Ġçin Alınacak Önlemler
Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan çalıĢmalar ile elde edilen literatür bilgilerine
göre, alanda endemik bitki türüne rastlanılmamıĢtır. Proje kapsamında yapılacak olan
çalıĢmalarda, toprağın verimli olan kısmının sıyrılarak üzeri örtülü olarak depolanması ve
çalıĢmanın yapıldığı alanda peyzaj çalıĢmaları yapılırken sıyrılan toprağın yeniden en üst
tabaka olarak serilmesi ile toprağın içinde bulunan tohumlar ve kökler çimlenerek alanın
doğal haline yakın duruma gelmesi sağlanabilecektir.
Faaliyet süresince yapılacak olan çalıĢmalar açık alanda gerçekleĢtirileceği için sahada
bulunan canlı grupları faaliyetlerden etkilenecektir. Bu aĢamada yapılacak olan çalıĢmalar
nedeniyle, fauna elemanlarının habitatlarını değiĢtirmesi söz konusu olacaktır. Alanda
bulunan türlerin ülke genelinde geniĢ yayılıĢa sahip fauna elemanlarından olması ve yakın
çevrede alternatif habitat alanlarının bulunması nedeniyle, bu canlıların yaĢama ve üreme
alanlarında geniĢ çapta bir daralma olmayacağı öngörülmektedir.
Söz konusu proje kapsamında faaliyetlerin gerçekleĢtirileceği alanda Bern SözleĢmesi
ile korunan herhangi bir türe rastlanmamıĢtır. Alanda bulunan/bulunması muhtemel olan
fauna türlerinin koruma statüleri Bölüm 3.9.2‟de verilmektedir. Bern SözleĢmesi uyarınca akit
taraflar, Ek II “Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” ve Ek III “Koruma Altına Alınan
Fauna Türleri” listelerinde belirtilen göçmen türler için önem taĢıyan ve kıĢlama, toplanma,
beslenme, üreme veya tüy değiĢtirme yönünden göç yollarına uygun iliĢki konumunda
bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler. Söz konusu projenin
iĢletme aĢamasında Bern SözleĢmesi Madde 6 ve Madde 7‟de açıklanan türlerin korunması ile
ilgili hükümlere uyulacaktır.
Ayrıca, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Merkez Av Komisyonu‟nun 2012–2013 Av Dönemi kararlarına, 4915 sayılı Kara Avcılığı
Kanunu ve yönetmeliklerine uyulacaktır.
181
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek olan faaliyetlerden kaynaklı oluĢması muhtemel
emisyon türlerinden olan uçucu organik, bileĢiklerin yönetmelik sınır değerlerinin üzerinde
üretimi, yer seviyesi ozon kirliliğine sebep olarak çevre kalitesinin olumsuz etkilenmesine
sebep olabilmektedir.
AĢırı miktarda oluĢan ozon, bitki liflerine girerek hücre metabolizmasına zarar vermekte
ve orman ekosistemini tahrip etmektedir. Ozonla zarar gören bitkilerin yaprakları ölmekte,
ozona maruz kalan bitkilerin büyüme hızı ve ürün verimi düĢmektedir (Tozsin, G., 2003).
Yapılan bir baĢka çalıĢmada, hava kirliliğinden etkilenmiĢ olan orman ağaçlarının odun
kalitesinde de bazı olumsuz değiĢiklikler saptanmıĢtır. Özümlemenin yavaĢladığı ve bu
sebeple beslenmenin yetersizleĢtiği ağaçlarda yıllık halkalar daralmakta ve odun üretimi
azalmaktadır. Yıllık halka daralmasının ibreli türlerde daha belirgin olduğu, yapraklı türlerde
ise daha seyrek rastlandığı görülmektedir (As, N. 1994).
Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek olan faaliyetlerden kaynaklı oluĢacak emisyonlara
iliĢkin hesaplamalar Bölüm 4.5‟te yapılmıĢ olup, hesaplanan değerler 03.07.2009 tarih ve
27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği” Ek–2 Tablo 2.1‟de verilen "Normal iĢletme Ģartlarında ve haftalık iĢ
günlerindeki iĢletme saatleri için kütlesel debiler" değerleri ile karĢılaĢtırıldığında, SKHKKY
EK–2 Tablo 2.1. de verilen sınır değerler aĢılmamaktadır. Falliyetten kaynaklı oluĢacak
emisyonların yönetmelik sınır değerlerine uyulduğu ve gerekli önlemler alındığı takdirde
olumsuz etkilerin en az düzeye indirilebileceği öngörülmektedir.
4.18. Projenin, ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Etrafında Bulunan ve Faaliyetine
Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve YerleĢim Yerlerine Olabilecek Etkileri ve
Alınacak Önlemler
Proje alanı yakın çevresinde faaliyette olan herhangi bir tesis bulunmamakla birlikte,
proje alanının yakın çevresinde hazine, mera, tarım ve orman arazileri mevcuttur. Proje
alanına en yakın yerleĢim yeri kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede
bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı yapı/konuttur.
4.19. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ġlan
EdilmiĢ Özel Statü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
inĢaat ve iĢletme aĢamalarında proje alanı ve etki alanında bulunan ilan edilmiĢ özel statülü
alan bulunmamaktadır.
4.20. ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm
ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
inĢaat ve iĢletme aĢamalarında proje alanı ve etki alanında bulunan devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan araziler bulunmamaktadır. Ancak, proje etki alanı içerisinde hazine
(proje alanının güney sınırında), mera (proje alanının kuzeybatısında), orman (proje alanlarının
arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile proje alanının kuzeyinde yer alan
parseller) alanları yer almaktadır.
182
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.21. Proje Alanına ĠliĢkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt ÇalıĢmaları Doğrultusunda
Depreme KarĢı Alınacak Önlemler
Proje sahası ve yakın çevresi, Mülga Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının hazırladığı
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‟nda “Dördüncü Derece Deprem Bölgesi” içinde yer
almaktadır. Proje alanının yakın çevresinde, deprem aktivitesini arttıracak boyutta büyük fay
zonları bulunmamaktadır.
Proje kapsamında 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı mülga Bayındırlık ve Ġskan
Bakanlığı (Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü) Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı
Makam Olur‟u doğrultusunda hazırlatılacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları
değerlendirilmek üzere ilgili kuruma gönderilecektir.
Temel zeminlerinde genellikle oturma problemi söz konusu olabilmektedir. Bu ihtimal
göz önüne alındığında, oturmalara karĢı hassas olan zemin tabakalarının uzaklaĢtırılarak temel
derinliğinin arttırılması ve temel zeminindeki yanal hareketlerin önlenmesi gibi tedbirler
alınarak bu problem çözüme kavuĢturulabilir.
Söz konusu proje kapsamında yapılacak yapılar 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar hakkında
Yönetmelik”te belirtilen esaslar göz önünde bulundurulacak ve yönetmelik hükümlerine
titizlikle uyulacaktır.
Proje alanında deprem hissedildiğinde paniğe kapılmadan emniyetli bir Ģekilde
durularak, korumalı bir alana geçilecektir. Enerji kesilmesi sağlanacak olup, tesisin ana giriĢi
boĢaltılacak, açık alanda olanların toplanma bölgesine gitmeleri sağlanacaktır.
4.22. Doğal Afetlerde OluĢabilecek SıvılaĢma Riski Ġçin Alınacak Önlemler
SıvılaĢmanın zararlarını ortadan kaldırabilmek için zeminde çeĢitli yöntemlerle
iyileĢtirme yapılabilir ya da yapısal önlemler ile sıvılaĢmanın önüne geçilebilir. Zemin
iyileĢtirme çalıĢmalarının amacı zemini sıkıĢtırarak ya da boĢluk suyu basıncının artıĢını
engellemek için drenaj koĢullarını iyileĢtirerek zemin dayanımını arttırmak ve deprem anında
zeminin sıvılaĢmasını önlemektir.Proje kapsamında yapılacak yapılar için;

Zemin daneleri aralarındaki boĢlukları doldurmak ve daneler arası teması
güçlendirmek için zemine çimentolu malzemeler enjekte edilebilir,

Vibro teknikleri, dinamik kompaksiyon, kompaksiyon enjeksiyonu, kum sıkıĢtırma
kazıkları ile zemin sıkıĢtırılabilir,

Drenaj sistemleri uygulanabilir,

Tekil temel yerine radye temel kullanılabilir.
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin
bulunduğu arazinin özellikleri dikkate alındığında herhangi bir jeolojik-jeoteknik özellikler
açısından yerleĢime uygunluğu etkileyebilecek Ģev duyarsızlığı, taĢıma gücü kaybı, akma,
183
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
sıkıĢma, kum kaynamaları, yüzey kırılmaları, sıvılaĢma riski v.b. olayların gerçekleĢmesi
beklenmemektedir.
4.23. ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrasında Doğal ve Kırsal Peyzajda OluĢacak
Tahribat ve Ülkemizin de Taraf Olduğu Avrupa Peyzaj SözleĢmesi’nin Ġlgili Hükümleri
Uyarınca Alınacak Önlemler
Proje kapsamında kullanılacak arazi tapulu alan olup, arazinin niteliği tarla ve arsadır.
Söz konusu alanların bir kısmında ayçiçeği ve buğday tarımı yapılmaktadır. Projenin hayata
geçirilmesi ile söz konusu alanların tarımsal kullanımı mümkün olmayacak ve yetiĢtirilen
ürünlerin üretimi gerçekleĢtirilemeyecektir.
Projenin gerçekleĢtirileceği alanda bulunan üst toprak inĢaat aĢamasının baĢlaması ile
alandan sıyrılacak, bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenerek,
toprağın kalitesi korunacak, çalıĢma yapılan alanlar çalıĢma iĢlemleri bittikten sonra alandan
sıyrılan bitkisel toprak ile ıslah edilecektir. Bitkisel toprak özelliklerinin peyzaj amaçlı
kullanımına kadar korunması için, mümkün olan en geç zamanda sıyrılacak ve yine mümkün
olan en erken zamanda kullanılacaktır.
Avrupa Peyzaj SözleĢmesi 10.06.2003 tarih ve 4881 nolu Kanunla onaylanarak,
27.07.2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Bu sözleĢmenin Madde
6‟da belirtilen özel önlemler hükümleri uyarınca, proje sahibi bilinç düzeyinin yükseltilmesi,
peyzaj korunması, yönetimi ve planlaması konularında çalıĢmalar yapılması ve peyzajı
korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya sokma
hususunda yükümlülük sahibi olacaktır.
4.24. Projeden Kaynaklanacak Ġkincil Etkiler (inĢaat ve iĢletme döneminde
sağlanacak istihdam, yerleĢimlere olabilecek etkiler, ekonomik değiĢiklikler, göç
hareketi) ve Beklenen Sosyo-Ekonomik DeğiĢiklikler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında
yapılacak faaliyetler kapsamında yaklaĢık 5.150 kiĢi çalıĢacak olup, çalıĢanların büyük
kısmının bölge halkından seçilmesine özen gösterilecektir. Böylece, proje ile birlikte bölge
halkına büyük bir istihdam sağlanacaktır.
Proje alanına en yakın yerleĢim kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m
mesafede bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı yapı/konut olup, en yakın yerleĢimlerin proje
kapsamında yapılacak olan inĢaat ve iĢletme çalıĢmalarından etkilenmesi beklenmemektedir.
Proje kapsamında trafik yükünde bir miktar artıĢ meydana gelecek olup, mevcut yollar
bu yükü taĢıyacak seviyededir.
Nüfus sayımlarına bakıldığında Kırklareli Ġli göç alan bir il görünümünde olup, proje ile
birlikte sosyoekonomik yönde olumlu katkılar sağlanacak ve bölgenin daha da göç alması söz
konusu olabilecektir. Türkiye‟de ilk kez kurulacak olan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi
Bölgesi ile bölgede hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumlu katkı sağlanacağı
öngörülmektedir.
184
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.25. Tehlikeli Durumlarda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik
Olarak Uygulanacak Acil Müdehale Planı ve Bulundurulacak Ekipmanlar (Acil Eylem
Planı Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiĢ kuruluĢlarca hazırlanmalıdır)
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında hem inĢaat hem de
iĢletme dönemlerinde oluĢabilecek acil durumlar için projenin uygulama aĢamasında Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kuruluĢ tarafından acil eylem planı
hazırlatılacaktır. Bu plana göre, Acil Müdahale Planı Koordinatörü tarafından bir Acil
Müdahale Ekibi oluĢturularak, ekipteki her bir kiĢinin görev ve sorumlulukları, ayrıca acil
durumlarda uygulanması gereken prosedürler belirlenecektir.
Doğal afet ve kaza, sabotaj gibi acil müdahale gerektiren durumlarda gerekli olan ilk
yardım yapılması amacıyla sahada ilk yardım için gerekli olan malzemeler (Ġlk yardım çantası
vs.) bulundurulacaktır. ÇalıĢmalara baĢlamadan önce olası bir yangın durumuna karĢı itfaiye
raporu alınacak, acil eylem planı hazırlatılacak ve Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü‟ne
onaylatılacaktır.
Yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda faaliyet sahibine ait araç ve
malzemelerin, yangın söndürme konusunda Orman ĠĢletme Müdürlüğü tarafından
kullanılabilecektir. Tesiste olabilecek herhangi bir kaza durumunda tehlikeli maddelerin çevre
ve insan sağlığı üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla
uygulanmak üzere bir acil müdahale planı hazırlanacaktır.
Acil Müdahale Planı doğal afet, yangın, sabotaj gibi acil durumlarda iĢlerlik kazanır.
Yangın, deprem, patlama veya tehlikeli kimyasalların etrafa yayılması olaylarından herhangi
birinin meydana gelmesi, acil durum olarak nitelendirilmektedir. Bu tür olaylarda tehlikenin
büyümesini, kimyasal madde yayılmasına bağlı kirliliğin geniĢlemesini vb. engellemeye
yönelik tedbirlerin alınabilmesi ve yangın durumunda tesisi personelinin güvenli ve süratli bir
Ģekilde terk edebilmesi amacıyla acil müdahale planı hazırlanır. Bu planda bulunması gerekli
unsurlar kısaca aĢağıda sıralanmıĢtır:
 Acil Müdahale Ekibi‟nin (AME) belirlenmesi,
 AME‟nin görev tanımlarının yapılması,
 AME içerisinde ast kademeler oluĢturulması (kurtarma, ilkyardım, müdahale vb.),
 AME‟nin ilgili kurum/kuruluĢlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının
belirlenmesi,
 AME‟nin ihtiyaç duyacağı hizmet (ulaĢtırma, levazım, ikmal, bakım vb.) tahsis ve
protokollerin belirlenmesi,
 AME içerisinde çalıĢacak personelin günlük çalıĢma esaslarının belirlenmesi,

AME‟nin, acil müdahaleler konusunda gerekli eğitimleri alması.
ÇalıĢanlar arasında kurtarma ve söndürme ekipleri oluĢturularak, acil durumlarda
yardım istenecek kurum ve kuruluĢlar listesi ile irtibat numaraları Ģantiye binasında asılı
185
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
olarak bulunacaktır.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
03.07.2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”nde belirlenen tüm hususlara uyulacaktır.
ĠĢçilerin toz ve gürültüden etkilenmemeleri için toz maskesi ve kulaklık kullanmaları
sağlanacaktır. Ayrıca araç, makine ve teçhizatın kullanımından dolayı da iĢ kazaları en aza
indirebilmek için gerekli eğitimler verilecek ve uyarı tabelaları asılacaktır. Makine ve
ekipmanlar sürekli bakımlı tutulacaktır.
Ayrıca iĢ kazası ihtimaline karĢı Ģantiye alanında uygun bir yerde yeterli donanımda bir
ecza dolabı ve en yakın devlet hastanesi ve/veya aile hekimliğine ulaĢmak için bir araç
bulundurulacaktır.
Nakliye esnasında olabilecek trafik kazalarına karĢı 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliği” ve 25.05.2012 tarih ve 28303
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan „‟Karayolları Trafik Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟ hükümlerine uyulacaktır. ĠnĢaat alanının etrafı tel örgü ile
çevrilecek, görülebilecek yerlere uyarı levhaları asılacaktır. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik,
Madde 16 gereğince, tesisin çevre ve toplum sağlığına yapacağı etkiler ve kirletici unsurlar
dikkate alınarak Ġl Ġnceleme Kurulu‟nca belirlenecek olan sağlık koruma bandı mesafesi
bırakılacak ve bu mesafeye uyulacaktır. Uyarıcı tabelalar ile sivillerin alana girmesi ve
muhtemel kazalar önlenmeye çalıĢılacaktır.
Kullanılacak teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kazalardan bir diğeri de
malzeme taĢımada kullanılan kamyonlardan kaynaklanabilecek olası trafik kazalarıdır.
Bunlara mahal vermemek için sürücülerin trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları
sağlanacaktır.
Herhangi bir kaza durumunda en yakın sağlık merkezinden gerekli yardım istenecektir.
Malzemenin taĢınması sırasında yerleĢim birimlerinden geçerken sürücülerin hız limitlerine
uymaları sağlanacaktır. YerleĢim yerlerinden geçerken kamyon sürücüleri, daha dikkatli
olmaları hususunda uyarılacaktır. Ayrıca taĢıma iĢlemi gündüz 08.00 ile 20.00 saatleri
arasında yapılacaktır. Nakliye sırasında “Karayolları Trafik Yönetmeliği” hükümlerine
uyulacaktır.
Ayrıca faaliyet sahasında, çıkabilecek herhangi bir yangına karĢı yeterli sayıda yangın
söndürme cihazı (kazma, kürek, balta, su kovası vs.) bulundurulacak, Ģantiye hiçbir zaman
boĢ bırakılmayacak, bunun için Ģantiyede sürekli bir eleman görev alacaktır. Yangın
konusunda hassas davranılacak olup; sahada ateĢ yakılmayacak, çalıĢan iĢçiler sürekli kontrol
edilecek ve uyarılacaktır.
Makinalar sadece ilgili operatör tarafından ve kullanım talimatına uygun olarak
çalıĢtırılacaktır. ÇalıĢan iĢçiler periyodik olarak eğitilecektir. Ayrıca makinelerin periyodik
186
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
bakımları belirlenecek iĢletme bakım talimatına göre yapılacaktır. ĠĢletmede orman yangını
söndürme araç ve gereçleri hazır bulundurulacak, konu ile ilgili kullanılacak araç ve
gereçlerin kullanımları çalıĢanlara öğretilecek, araç ve gereçler devamlı bakımlı
bulundurulacaktır. Bu konuda en yakın Orman Ġdaresi ile iletiĢim kurulacak ve gerek
iĢletmede gerekse civarda çıkabilecek orman yangınları ivedi olarak Orman Ġdaresine
bildirilecek ve olası bir orman yangınında çalıĢanların tümü ile yangına müdahale edilecektir.
Tesisin çalıĢması sırasında insan sağlığını ve güvenliğini riske sokabilecek olası iĢ
kazalarına engel olmak amacıyla T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 11.01.1974
tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü”ndeki
hükümlere uyulacaktır.
Tesiste, acil bir durumda uygulanacak etkili önlemler, olası acil durumlar göz önüne
alınarak tesisin proje ve inĢaat aĢamasında dizayn edilmiĢtir. Acil bir durumda meydana
gelecek zararları en aza indirmek amaçlanmaktadır. Tesiste çalıĢan personel, oluĢabilecek acil
bir durumda, müdahale organizasyonunu gerçekleĢtirme ve panik yaĢanmaması için gerekli
önlemlerin alınabilmesi konusunda bilinçlendirilecektir. Tesis yangın ekipmanları, acil durum
planı, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
belirlenmiĢtir.
Tesiste meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda ilk müdahalenin yapılması
amacıyla Acil Durum Ekibi oluĢturulmuĢtur. Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada
bulunanların tahliyesini sağlamak, olaya ilk müdahaleyi yapmak, arama-kurtarma ve
söndürme olaylarına katılmak bu ekibin görevleridir. Tesiste çalıĢma saatleri içinde her
vardiya için 4 tane yangın söndürme sorumlusu ve 4 tane de yangın kurtarma ekibi
seçilmiĢtir. Sorumlu, çalıĢma saatinin baĢlangıcından bitimine kadar sorumlu olacak, yangına
karĢı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlü olacaktır. Bu görev mesai
saati dıĢında gece bekçisinin olacaktır. Tesiste olası bir yangın durumunda ilk müdahalenin
yapılması için aĢağıda belirtilen ekipler kurulacaktır.
a) Söndürme ekibi
b) Kurtarma ekibi
c) Koruma ekibi
d) Ġlk yardım ekibi
Ekiplerin Görevleri ve Sorumlulukları
a) Söndürme Ekibi:
Öncelikle yangının söndürülmesinden sorumludur. Yangını haber alan ekip personeli
söndürmede kullanılması gereken cihaz ve teçhizatı ile birlikte yangın mahalline en kısa
sürede ulaĢıp söndürme ve yangının yayılmasını önleme çalıĢmalarına baĢlar. Yangının
yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapalı ama kilitsiz tutulur. Görevliden baĢkasının
yangının bulunduğu bölgeye yaklaĢmasına izin verilmez. Yangın kapalı alanda ise gaz
maskeleri kullanılır. Açık alandaki yangınları söndürme iĢlemi rüzgar arkaya alınarak önden
arkaya doğru söndürülür.
187
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
b) Kurtarma Ekibi:
Yangının çıktığı bölgede ve yayılması muhtemel bölgede bulunan öncelikle insanları
bölgeden kurtarmak ve tehlike bölgesinin dıĢına çıkarmakla görevlidir. Bu ekip ikinci
öncelikle yangın bölgesinde bulunan değerli evrak ve malzemeler ile taĢınabilir malları
yangından uzaklaĢtırmak ve toplanma bölgesine ulaĢtırmakla görevlidir. Makinelerin hazır
olmasından sorumludur.
c) Koruma Ekibi:
Kurtarma bölgesine ulaĢtırılan malzeme ve diğer cisimleri her türlü talana karĢı ve
baĢka Ģekilde zarar görmesine karĢı korumak, yangın mahalline görevlilerin dıĢındaki
çalıĢanların giriĢine engel olmakla görevlidir. Bu ekip aynı zamanda tesisteki eksik personel
sayısını bildirip, bulunabileceği bölüme süratle söndürme ve kurtarma ekibine bildirecektir.
d) Ġlk Yardım Ekibi:
Toplanma bölgesinde görev yapar ve bölgeye getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin
yaparak sevkine refakat eder. Bu ekip aynı zamanda ambulans, hastane koordinasyonunu
sağlamakla birlikte sevk edilen personel varsa takibini yapar. Ġlk yardım ekibi acil durumlarda
ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin hazır bulundurulmasından da sorumludur.
Tesiste bulunan tüm yangın ekipmanları, 24.12.1973 tarih ve 7/7551 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
ÇalıĢılan ĠĢ Yerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük”, 11.01.1974 tarih ve
7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Tüzüğüne” uygun olarak yerleĢtirilecektir.
Tesisin yangından korunma tedbirleri çerçevesinde 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik” ve 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyularak tesisi projelendirilmiĢtir. Tesiste 09.12.2003 tarih ve
25311 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği”ne uyulacaktır. Tesis için hazırlanan Acil Müdahale Planı Ġl Afet Acil Durum
Müdürlüğü‟ne onaylatılacaktır.
188
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ġekil 4.26.1. Doğal Afet ve Kaza, Sabotaj ve Benzeri Durumlarda Uygulanacak Müdahale Planı
4.26. Tesisin ĠnĢaatı, Montajı ve ĠĢletilmesi Sürecinde Tesisle ÇalıĢanların Sağlık
ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Tüzüğü, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
hükümlerine titizlikle uyulacaktır.
Proje kapsamında risk değerlendirmeleri yapılarak, alınacak iĢ sağlığı ve güvenliği
tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipman belirlenecek olup (baret,
eldiven, güvenlik kemeri, koruyucu gözlük, kulak tıkacı v.b.), tedarik edilerek çalıĢanların
çeĢitli tehlikelere karĢı uygun koruyucu araç ve gereçler kullanması sağlanacaktır.
Proje kapsamında çalıĢan personele iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili gerekli eğitimler
verilerek gerekli uyarılarda bulunulacaktır.
189
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
4.27. ĠĢletme Sonrası Proje Alanınn Durumu ve Rehabilitasyon Programı
Faaliyet alanının bir kısmı Çevre Düzeni Planı‟nda Sanayi Bölgesi olarak yer aldığından
ve iĢletme boyunca Sanayi Bölgesi olarak faaliyet gösterdiğinden, herhangi bir nedenle
faaliyetine son verilmesi halinde de daha sonradan sanayi amaçlı kullanılabilecektir.
Faaliyetin sona ermesi halinde kullanılan makina ve ekipmanlar sökülerek alandan
uzaklaĢtırılacak olup, kapalı alan ise daha sonraki olası kullanımlara olanak vermek açısından
mülk sahibine terk edilecektir.
Faaliyet iĢletmeye son verdiğinde çevresel etkileri de sona ereceğinden iĢletme
sonrasında devam edecek herhangi bir çevresel etki söz konusu olmayacaktır.
4.28. Projenin BaĢlangıç, ĠnĢaat ve ĠĢletme Dönemine Ait Ġzleme ve Kontrol
Programı
Projenin inĢaat ve iĢletme dönemlerine ait izleme ve kontrol programı tablo halinde
hazırlanmıĢ olup, Tablo 4.28.1‟de verilmiĢtir.
190
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Tablo 4.28.1. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarını Kapsayan Ġzleme Planı
AġAMA
Hangi Parametre
Ġzlenecek
Bu Parametre Nerede
Ġzlenecek?
Bu Parametre Nasıl
Ġzlenecek? /Ġzleme
Ekipmanı Nedir?
Bu Parametre Ne Zaman
Ġzlenecek/ Ġzleme Sıklığı
Nedir?
Görsel
ĠnĢaata baĢlamadan önce ve
inĢaat aĢamasında üçer aylık
dönemlerde, eğer uygunsuz bir
uygulama gözlenmiĢse daha
sık.
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Görsel
ĠnĢaattan önce ve inĢaat
esnasında
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Görsel
Ġki haftalık dönemlerde, eğer
uygunsuz bir uygulama
gözlenmiĢse daha sık.
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Sorumluluk
ĠNġAAT
ġantiye alanının yeri
Su temini, elektrik temini, evsel
ġantiyelerin ve iĢçi kampları atıksu ve evsel katı atık ile ilgili
için altyapı hizmetlerinin
anlaĢmalar
konumlandırılması
ġantiye salanı uygun biçimde
iyileĢtirilmiĢ mi? Paket
biyolojik arıtma tesisi kurulmuĢ
mu? yerlerde
Atıklar uygun
depolanmıĢ mı?
Atıkların bertarafı ve
depolanması
Bertarafı için anlaĢmalar
yapılmıĢ mı?
Bitkisel toprak ve hafriyat
yönetimi
ġantiye alanında
ġantiye yönetici ofisinde
ġantiye alanında
ġantiye alanında
Bitkisel toprakların yeniden
kullanımı ve bertaraf
uygulamaları
Geçici bitkisel toprak depo
alanı ve üzerine serileceği
arazi
Hafriyat atıklarının yeniden
kullanımı ve bertaraf
uygulamaları
Hafriyat artıklarının
depolama ya da atık alanı
Yüzey toprağı saklama alanının Geçici bitkisel toprak depo
uygunluğu, iyileĢtirilen alan
alanı ve tamamlandıktan
yeniden bitkilendirilmiĢ mi?
sonra iyileĢtirme alanı
ĠnĢaat makinalarının egzoz
emisyonları
Emisyon ölçüm kayıtları
ġantiye sahasında makina
park alanında
Rölantide kullanılmayan
ekipmanlar
ĠnĢaat alanında
Egzoz emisyonu ölçüm
istasyonlarında ölçümleri
sağlanacak
Yılık periyotta, eğer uygunsuz
bir uygulama gözlenmiĢse
daha sık.
Günlük periyotta
191
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
AġAMA
Bu Parametre Nasıl
Ġzlenecek? /Ġzleme
Ekipmanı Nedir?
Bu Parametre Ne Zaman
Ġzlenecek/ Ġzleme Sıklığı
Nedir?
Hangi Parametre
Ġzlenecek
Bu Parametre Nerede
Ġzlenecek?
Ses seviyesi
ĠnĢaat alanı ve yakın
yerleĢim birimlerinde
Gürültü ölçüm cihazı
ġikayet halinde
Ses bariyerleri gerekli mi?
ĠnĢa edilmiĢ mi?
ĠnĢaat alanında
Saha gözlemi
ĠnĢaat baĢlamadan önce
Yerel halk herhangi bir “off
hour” (gündüz saatleri dıĢında)
çalıĢmadan bir hafta önce
haberdar edilmiĢ mi?
En yakın yerleĢim
birimlerinde
Yerel gruplara danıĢarak
ĠnĢaat baĢlamadan önce
Sorumluluk
ĠNġAAT
Gürültü
Toz
Su püskürtme uygun biçimde ĠnĢaat alanı ve servis/bağlantı
gerçekleĢtirilmiĢ mi?
yolları
Kabul edilebilir bir sağlık ve
güvenlik planı oluĢturulmuĢ
mu? Risk analizi yapılmıĢ mı?
ĠĢçi Güvenliği
ĠĢçilerce kullanılmak üzere iĢ
güvenliği ekipmanları
sağlanmıĢ mı?
ĠnĢaat kuru sezonda mı
devam ediyor?
Toprak erozyonu ve silt akıĢı
UlaĢım yollarının
konumlandırılması ve inĢası
Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava
koĢullarında
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Herhangi bir fiziksel iĢçi
aktivitesi baĢlamadan önce
Görsel (sağlık ve güvenlik
planın bir kopyasıyla birlikte)
ĠĢçilerin çalıĢma
alanlarında
Yapı alanlarında
Haftalık periyotta, eğer
uygunsuz bir uygulama
gözlenmiĢse daha sık
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
ĠnĢaat baĢlamadan önce
Yapı alanının eğimi uygun
mu?
Ana akıĢ alanlarında
Uygun silt yakalama
sistemleri kurulmuĢ mu?
Yapı alanlarında
Minimum gereksiz alan iĢgali,
ağaç kesimi ve verimli arazi
kullanımı
Görsel
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Görsel
Yağmur sırasında veya hemen
sonrasında
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Yağmur sırasında veya hemen
sonrasında
Bağlantı yolu rotası
192
Planların görsel incelenmesi,
saha ziyareti
ĠnĢaattan önce
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
AġAMA
Hangi Parametre
Ġzlenecek
Bu Parametre Nerede
Ġzlenecek?
Bu Parametre Nasıl
Ġzlenecek? /Ġzleme
Ekipmanı Nedir?
Bu Parametre Ne Zaman
Ġzlenecek/ Ġzleme Sıklığı
Nedir?
Eserlerin kazıyla ortaya
çıkıĢı
Herhangi bir kazı alanında
Otoriteler haberdar edilmiĢ ve
doğru prosedür uygulanmıĢ
mı?
ĠnĢaat esnasında ve
sonrasında
Sorumluluk
ĠNġAAT
Kültürel eserlerin, yerel
kültürel değere haiz olan
Yerel değeri olan herhangi bir
alan ve yapıların bulunması
alanın binanın ya da mezarlığın
ihtimali
varlığı
ĠnĢaat aĢamasında gerkli
izinler alınmıĢ mı?
Orman ve tarım alanları için
izin alınmıĢ mı?
ĠnĢaat alanı
Yerel halka danıĢılarak
hareket edilmiĢ mi?
ġantiye yönetici ofisinde
Ġzinlerin görsel olarak kontrol
edilmesi
ĠnĢaattan önce
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
ĠnĢaat çalıĢmalarına
baĢlanılmadan önce
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Tehlikeli materyallerin
yönetimi (yakıtlar, yağlar,
patlayıcılar vs.)
Depolama alanları için gerekli
güvenlik önlemleri alınmıĢ
mı? Ġyi havalandırılmıĢ ve
geçirimsiz zemin üzerinde mi?
Tehlikeli atık depolama
alanı
Bina ve alanın görsel
incelenmesi
ĠnĢaat baĢlamadan önce,
inĢaat baĢladıktan sonra üç
aylık dönemlerde, eğer
uygunsuz bir uygulama
gözlenmiĢse daha sık.
Ağaç Kesimi
Ağaçların sökülmesi, orman
traĢlama v.b.
Proje alanı ve
servis/bağlantı yolları
Görsel
Herhangi bir arazi traĢlama
aktivitesinden önce
193
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
AġAMA
Bu Parametre Nasıl
Ġzlenecek? /Ġzleme
Ekipmanı Nedir?
Hangi Parametre
Ġzlenecek
Bu Parametre Nerede
Ġzlenecek?
Gürültü seviyeleri
En yakın yerleĢim bölgeleri
(özellikle Ģikayet gelen yerler)
Gürültü Ölçüm Cihazları
OSB içerisinde
Görsel
Bu Parametre Ne Zaman
Ġzlenecek/ Ġzleme Sıklığı
Nedir?
Sorumluluk
ġikayet halinde
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
ĠġLETME
Gürültü (Trafik Yükü)
Evsel Atıksu
Gürültü seviyesi düĢürücü
önlemler alınmıĢ mı?
Atıksu arıtma tesisi
kurulmuĢ mu?Altyapı
çalıĢmaları tamamlanmıĢ
mı?
Uygun deĢarj parametrelerine
göre uygun yere deĢarj
ediliyor mu?
Evsel Katı Atık
Atıklar düzenli Ģekilde
uzaklaĢtırılıyor mu?
Atık su arıtma tesisinin deĢarj
noktasında
Geçici depolama alanı
Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği Tablo:21‟e
göre, ölçüm cihazı ile
Görsel
Geçici depolama alanları
uygun biçimde korunuyor mu?
Atık su arıtma tesisi inĢaatı
Tamamlandıktan sonra
Altı aylık dönemlerde, Ģikayet
halinde daha sık
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Ġki haftalık dönemlerde, eğer
uygunsuz bir
uygulama gözlenmiĢse daha
sık
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Atık Yönetimi
OSB yönetimi tarafından atık
yönetim planları oluĢturulmuĢ
mu?Bu planlara uyuluyor mu?
OSB yönetim ofisinde
Görsel
Üç haftalık dönemlerde, eğer
uygunsuz bir
uygulama gözlenmiĢse daha
sık
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
Gaz Emisyonları
Ne tür gaz emisyonu açıpğa
çıkıyor ve miktarları nedir?
Bacalarda
Emisyon Ölçüm Cihazları
Altı aylık periyotlarda
Pagder&Aslan Organize
Sanayi Bölgesi,
Müteahhit Firma
194
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI
(Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler)
Söz konusu proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Projesi için T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından halkın katılımı toplantısı
yapılmasına gerek duyulmamıĢtır.
5.1. Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüĢlerinin
çevresel etki değerlendirmesi çalıĢmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan
yöntemler,
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından halkın katılımı toplantısı yapılmasına gerek duyulmamıĢtır.
5.2. Halkın projeye iliĢkin endiĢe, görüĢ/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından halkın katılımı toplantısı yapılmasına gerek duyulmamıĢtır.
5.3. GörüĢlerine baĢvurulan proje ilgili taraflar, görüĢ ve önerileri, konu ile ilgili
değerlendirmeler,
Söz konusu proje kapsamında yer seçimi raporu oluĢturulmuĢ ve yer seçimi raporunda
çeĢitli kurumlardan kurum görüĢleri alınmıĢtır (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu).
5.4. GörüĢlerine baĢvurulması öngörülen diğer taraflar,
Projenin uygulama aĢamasında Sivil Toplum KuruluĢlarının ve diğer kurumların
görüĢlerine ihtiyaç duyulması durumunda gerekli yazıĢmalar yapılacak ve görüĢler
alınacaktır.
5.5. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler,
Bu konuda verilecek baĢka bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
195
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
BÖLÜM 6. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN
BĠLGĠLERĠN TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ
Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca
Köyü, DıĢbudak Mevkii‟nde 62 hektarlık alanda yer seçimi yapılan Organize Sanayi
Bölgesi‟nin (OSB) Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟ne dönüĢtürülmesi
planlanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi olarak 116 ha alan için yer seçimi talebinde bulunulmuĢ olup,
Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel
Müdürlüğü‟nün 08.01.2001 tarih ve 122-142 sayılı dağıtım yazısı ile Kırklareli Valiliği‟nde
20.02.2001 tarihinde Yer Seçimi Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Yer Seçimi Komisyonu
tarafından yapılan incelemeler sonucunda 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder & Aslan
Organize Sanayi Bölgesi‟ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3 nolu
alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düĢünülmüĢ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha‟lık alan
OSB alanı olarak uygun görülmüĢtür (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu).
OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder
& Aslan Organize Sanayi Bölgesi arasında kira sözleĢmesi yapılmıĢtır (Bkz. Ek-20). Sonuç
olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıĢ olup, gerekli baĢvuru Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‟ne Pagder & Aslan Organize Sanayi
Bölgesi tarafından yapılacaktır.
ĠĢ bu rapor, 433 numaralı parselin dahil edilmesi sonucu toplamda 66,98 ha alan için
hazırlanmıĢ ve çevresel etkileri değerlendirilmiĢtir.
Söz konusu proje, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Mülga ÇED Yönetmeliği Ek–I
listesi 36. Maddesi “Ġhtisas Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II Listelerinde Yer Alan Faaliyetler)
kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği Ek–I
listesi 35. Maddesi “Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II‟de Yer Alan Projeler)
kapsamında yer almaktadır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı içerinde plastik sektöründe faaliyet
gösteren tesisler (plastik mamul üretimi, kauçuk mamul üretimi, özellikli hammadde üretimi
(darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik sektöründe kullanılmak üzere seri makine
üretimi) yer alacaktır.
Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı Ģemsiye altında
toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), 300‟ü aĢkın
üyesi ile Türkiye Plastik ve Plastik ĠĢleme Makineleri sektörünün en etkin sivil toplum
örgütlerinden biridir. Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleĢtirilmesi
planlanan proje ile Türkiye‟de ilk Özel Plastik Ġhtisas OSB alanı olacaktır.
Proje kapsamında kurulacak olan OSB alanı içerisinde % 8‟e denk gelen 53.584 m2
(5,3584 ha) alanda zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve
aktif yeĢil alanlar olacaktır.
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 431.351,20 m2 kapalı alan ve 238.448,80
m2 açık alandan oluĢacak ve inĢa edilecek üretim ünitelerinde binalar tek katlı olup, yükseklik
196
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
serbest olacaktır.
OSB içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait iĢletmelere 5.000 m 2, 10.000 m2,
15.000 m2 ve 20.000 m2‟lik parseller tahsis edilerek söz konusu proje ile yaklaĢık 300.000
ton/yıl plastik ürün, 200.000 ton/yıl kauçuk ürün üretimi gerçekleĢtirilecektir.
Projenin 2 yıl sürecek olan inĢaat çalıĢmalarına “ÇED Olumlu Belgesi”nin
alınmasından hemen sonra baĢlanacak olup, iĢletme süresinin ise teknolojik geliĢmelerin
sürekli takip edilerek uygulanacak olması, sanayi bölgesi olması, istihdam sağlaması ve ülke
ekonomisine olumlu katkısı olacağı göz önüne alındığında 50 yıl olarak belirlenen iĢletme
süresinin daha da fazla olması öngörülmektedir.
Projenin arazi düzenleme ve inĢaat aĢamasında yaklaĢık 150 kiĢi, iĢletme aĢamasında
ise yaklaĢık 5.000 kiĢi çalıĢacaktır.
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) mülkiyeti sınırları içerisinde ayrılacak olan Sağlık
Koruma Bandı mesafesinin ve bu alandan itibaren kurulacak olan tesislerin belirlenmesi
amacıyla, Kırklareli Halk Sağlığı‟na kurum görüĢü sorulmuĢ olup, ilgili kurum tarafından
alınan cevap yazısında, yapılması planlanan Pagder Aslan Özel Organize Sanayi
Bölgesi‟nden kaynaklanacak olan atıkların izolasyonu için gerekli tedbirlerin alınması Ģartıyla
Sağlık Koruma Bandı bırakılmasına gerek olmadığı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-21, Kırklareli Halk
Sağlığı Müdürlüğü GörüĢ Yazısı).
Proje alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‟na göre IV. Derece Deprem Bölgesi‟nde
yer almaktadır. Kırklareli ve yakın çevresinde, aletsel döneme ait deprem kayıtları
incelendiğinde 1900-2013 yılları arasında gerçekleĢmiĢ büyüklükleri 4‟den fazla (M>4) olan
toplam 23 deprem belirlenmiĢtir. Her türlü yapılarda T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Esasları” hükümlerine
uyulacaktır.
Proje alanı civarında mevsimsel akıĢlı dereler mevcut olup, bu dereler Ahmetbey
Göleti‟ni beslemektedir. Ahmetbey Göleti, sulama amaçlı bir gölet olup, daha sonradan revize
edilerek içmesuyu temini için de kullanılmaktadır. Proje kapsamında meydana gelecek
atıksular arıtıldıktan sonra söz konusu göletin yağıĢ alanı dıĢına çıkartılarak bertarafı
sağlanacaktır
Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında arazinin hazırlanması,
inĢaat aĢaması, iĢletme aĢaması ve iĢletme sonrası dönemde meydana gelecek olan tüm atıklar
için OSB yönetimi tarafından Atık Yönetim Planları oluĢturulacak, Çevre Yönetim Birimi
kurulacaktır. Bu birim tarafından tüm iĢletmelerin hazırlanan Çevre Yönetim Planı‟na
uygunluğu kontrol edilecek, atıkların mevzuata uygun olarak bertarafı veya geri kazanımı
sağlanacaktır. Ayrıca OSB bünyesinde Geçici Atık Depolama Alanı oluĢturulacak, oluĢacak
atıkların lisanslı tesislerde bertarafı ve geri kazanımı sağlanacaktır.
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulacağı
(431.351,20 m2 kapalı alan) arazi üzerinde toplamda 1 metrelik (0,25 m‟lik bitkisel toprak,
0,75 m‟lik temel kazısı) temel kazısı sonucu açığa çıkacak kazı fazlası malzemelerin bir kısmı
bulunduğu arazide ve temel kazı çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacak olup, bir kısmı da
OSB alanında planlanan Kazı Fazlası Malzeme Alan‟ında geçici bir süreliğine depolanacaktır.
197
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Depolanan kazı fazlası malzemeler inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından arazide
çevre düzenleme çalıĢmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası
mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından
gösterilen araziye taĢınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıĢmaları
çıkan kazı fazlasıpasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir.
Proje kapsamında Özel Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi‟nin kurulacağı alanın
yüzeyinde yaklaĢık 0,25 metre bitkisel toprak bulunmaktadır. Bitkisel toprak ekskavatör
yardımı ile sıyrılarak alınacak ve proje alanı içerisinde belirlenen yaklaĢık 0,35 ha
büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı‟nda geçici bir süreliğine depolanacaktır.
Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inĢaat çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından
arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir
tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulan suyun temini için Vize Belediye
BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü ile yazıĢmalar yapılmıĢ olup;
 Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte, projenin
inĢaat aĢamasında kullanılacak suyun belediye tarafından belirlenecek kaynaktan
alınarak inĢaat sahasına nakledilmesi için döĢenecek içmesuyu boru hattı malzemesinin
alımı ve döĢenmesinin faaliyet sahibi tarafından yapılması kaydıyla su ihtiyacının
belediye tarafından karĢılanacağı belirtilmiĢtir (Bkz. Ek-23, Vize Belediye BaĢkanlığı
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı).
 Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü‟nden temin edilen görüĢte,
ihtiyaç duyulan suyun imkanlar nispetinde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yörede
yeraltı ve/veya yerüstü su kaynaklarından temin edilme imkanı bulunduğu belirtilmiĢtir
(Bkz. Ek-24, Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini
Yazısı).
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında ihtiyaç duyulacak suyun temini için söz konusu
kurumlarla koordineli olarak çalıĢılacak ve kurumlar tarafından uygun görülen kaynaklardan
su ihtiyacı karĢılanacaktır.
Proje kapsamında 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
Projenin inĢaat aĢamasında meydana gelecek olan 15 m3/gün (0,174 lt/sn) evsel nitelikli
atıksu Ģantiye sahasında kurulması planlanan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi‟ne
verilecek ve arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzasının
dıĢında kalan Ġkinci Deresi‟ne deĢarj edilecektir. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi‟nde
deĢarj, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 25.03.2012
tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümleri uyarınca gerekli deĢarj kriterleri sağlandıktan sonra uygun alıcı
ortama deĢarj edilecektir. Bu kapsamda yönetmelik uyarınca Paket Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi ile ilgili olarak proje onayı yaptırılacak ve yetkili merci olan Kırklareli Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden çevre deĢarj izinleri alınacaktır.
198
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
ĠĢletme aĢamasında meydana gelecek olan 500 m3/gün (5,787 lt/sn) evsel nitelkli atıksu
proje kapsamında OSB içerisine kurulacak olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik özeellikteki
Atıksu Arıtma Tesisi‟nde arıtma iĢlemine tabii tutulduktan sonra bir kısmı 31.12.2004 tarih ve
25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 25.03.2012 tarihli 28244 sayılı “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca
gerekli deĢarj kriterleri sağlandıktan sonra arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey
Göleti‟nin su toplama havzasının dıĢında kalan Ġkinci Deresi‟ne deĢarj edilecek, bir kısmı da
alanda bulunan yeĢil alanların sulanmasında kullanılacaktır.
Projenin inĢaat ve iĢletme çalıĢmaları esnasında evsel nitelikli katı atık, ambalaj atıkları,
atık pil ve akümülatörler, tıbbi atıklar, inĢaattan kaynaklı katı atıklar, ömrünü tamamlamıĢ
lastikleri, hafriyat atıkları, arıtma çamurları, tehikeli atıklar, atık yağlar, üretim hatası ürünler,
plastik ve vulkanize kauçuk atıkları, hurda atıkları, toz, gürültü ve gaz emisyonları oluĢması
muhtemeldir.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar
içerisinde; yemek atıkları, plastik, cam, büro atıkları (kağıt vb.) türü atıklar bulunacaktır.
OluĢacak evsel nitelikli bu atıklar kapalı kaplarda muhafaza edilecek ve düzenli aralıklarla
ilgili belediye tarafından toplanarak bertarafı sağlanacaktır.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında oluĢması muhtemel toz, gürültü ve gaz
emisyonları için hesaplamalar yapılmıĢ olup, elde edilen sonuçlar neticesinde en yakın
yerleĢim birimlerinin toz, gürültü ve gaz emisyonlarından etkilenmeyeceği sonucuna
varılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar neticesinde etki alanı 750 m olarak bulunmuĢ olup, proje
alanına en yakın yerleĢim yeri kuzeybatı yönünde kuĢ uçumu yaklaĢık 2.015 m mesafede
bulunan Doğanca Köyü‟ne bağlı yapı/konuttur (Bkz. Ek-6, Etki Alanı Haritası).
Proje kapsamında alanlar arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla açılacak olan yollar
için orman izni (1.810 m2‟lik orman alan için) alınmıĢ olup, Ek-19‟da verilmiĢtir.
Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas OSB‟nin bir bölümünün
Ahmetbey Göleti‟nin su toplama havzası sınırları içerisinde kaldığı, kuzeyinde ormanlık
alanların bulunduğu ve bölgede hakim rüzgar yönünün ormanlık alana doğru (Kuzeydoğu)
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim faaliyetleri sonucu meydana gelecek gaz ve
toz emisyonları yapılan hesaplamalarda her ne kadar az miktarlarda bulunmuĢ olsa da, zaman
içerisinde yağıĢlarla birlikte yüzey ve yeraltı sularına karıĢması, orman ekosisteminde
olumsuz etki yaratması az da olsa ihtimaller arasındadır. Bu nedenle, OSB alanı içerisinde
kurulması planlanan her bir tesisin, gaz ve toz emisyonunu atmosfere bıraktığı noktada (baca
vb.), kirletici gazların (VOC, PM, Vinil Klorür vb.) ve kokunun tutulması amacıyla filtre
sistemleri (biyofiltre, ıslak arıtıcılar vb.) kullanmaları ve atıklarını mümkün olduğunca
minimize etmeleri gerekmektedir.
Projenin hayata geçmesiyle birlikte, plastik sektöründe faaliyet gösteren birbirini
tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teĢvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program
dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimlilik ve kar artıĢı sağlanacak, sağlıklı, ucuz,
güvenilir bir altyapı, arıtma tesisi ve ortak sosyal tesisler kurularak çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olunacaktır.
199
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
Proje ile birlikte Kırklareli Ġli‟nin planlı geliĢmesine katkıda bulunulacak olup, Özel
Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede hareketlilik sağlanacak ve sosyoekonomik yönden olumlu geliĢmeler yaĢanacaktır.
Türkiye‟de ilk Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak bu proje ile hızla
geliĢmekte olan plastik sektörü yeni bir ivme kazanacak ve üretim sonucu elde edilecek nihai
ürünler, yurt içi ve yurt dıĢına pazarlanarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlayacaktır.
Proje kapsamında; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan çevre
mevzuatına, çevre ve insan sağlığının korunması ve geliĢtirilmesine yönelik önlemlere
uyulacak, kirliliği önleyici her türlü tedbir alınacaktır. Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde
çevre ve toplum sağlığının korunması adına tüm önlem ve izinler alınacaktır. Ekolojik denge
bozulmayacak, Çevre Düzeni Planı ve Plan Notlarının ilgili hükümlerine uyulacak, diğer ilgili
kurum ve kuruluĢlardan mer‟i mevzuat dahilinde gerekli ruhsat, onay ve izinler alınacak,
faaliyetin yatırım ve iĢletme döneminde mevcut durumda değiĢiklik yapılması planlandığında
ilgili kurumlardan yeniden görüĢ alınacaktır.
Projenin inĢaat ve iĢletme süreci boyunca uyulacak olan baĢlıca kanun ve yönetmelikler
aĢağıda sıralanmaktadır.
 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri (3386
ve 5226 sayılı yasalarla değiĢik)
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
(24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
(31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
(20.03.2013 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
(30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik
(05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
200
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
(19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Denetimi Yönetmeliği
(21.11.2008 tarih 27061 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Denetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(16.08.2011 tarih 28027 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
(11.11.2008 tarih 27051 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(17.02.2009 tarih 27144 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
(29.04.2009 tarih 27214 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(14.09.2012 tarih ve 28411 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
(17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
(04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair
(27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
(06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına
ĠliĢkin Yönetmelik
(03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
(04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Geçici veya Belirli Süreli ĠĢlerde ĠĢ Sağlığı ve ĠĢçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik
(15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
(18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
(06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
(09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
201
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü
(11.01.1974 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuĢtur.)
 Karayolları Trafik Yönetmeliği
(18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
(26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
 KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
(29.10.2006 tarih ve 26361 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
(22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
(25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢılan ĠĢ Yerlerinde ve ĠĢlerde
Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük
(24.12.1973 tarih ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuĢtur.)
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
(03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
(17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
(31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
(17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Su Ürünleri Yönetmeliği
(10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
202
Özel Plastik Ġhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ÇED Raporu
Pagder & Aslan Organize
Sanayi Bölgesi
(26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
(26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.)
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair yönetmelik
(05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik
(08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
(23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(08.09 2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında Yönetmelik
(07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir)
 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
(30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
203
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
7 136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content