close

Enter

Log in using OpenID

+Oracle 11G-icindekiler

embedDownload
‹Ç‹NDEK‹LER
1 ORACLE 11G DATABASE SERVER ‹LE TANIfiALIM
1
Veritaban› Sistemleri
1
Genel Bak›fl
1
Relational Database (‹liflkisel Veritaban›) Sistemleri
3
Neden Oracle Database Server?
5
Verileri Normallefltirme
6
Birincil Anahtar ve D›fl Anahtar (Foreign Key) Kavramlar›
10
Oracle SQL (Structured Query Language-Yap›sal Sorgulama Dili)
12
SQL Komutlar›
13
Oracle Veritaban› ve Yaz›l›m Dilleri
15
Veritaban› Yöneticisinin Vazgeçilmez Araçlar
16
Oracle SQL*Plus Arac›
17
Oracle SQL Developer Arac›
18
TOAD For Oracle Arac›
19
2 ORACLE 11G DATABASE SERVER KURULUMU
21
Oracle 11g Mimarisini Anlamak
21
Oracle Universal Installer
24
Kurulum Öncesi Ad›mlar
25
Oracle 11g Donan›m Gereksinimleri
25
Basic Installation Yöntemi ile Kurulumu Gerçeklefltirmek
32
Advanced Installation Yöntemi ile Kurulumu Gerçeklefltirmek
37
%ORACLE_HOME% Ortam De¤iflkenini Yap›land›rmak
52
Oracle SQL*Plus Program›n› Kullanmak
55
Oracle SQL Developer Program›n› Kullanmak
59
Oracle Örnek fiemalar›n› Kullan›ma Açmak
63
3 ORACLE SQL ‹LE TANIfiALIM
65
SQL Komutlar›yla Çal›flmak
65
Temel SQL Komutlar›
65
SELECT Komutunun Kullan›m›
65
Büyük/Küçük Harf Duyarl›l›¤›
69
x ORACLE 11g
SQL ‹fadeleri ve ‹flleçleri
69
DESCRIBE/DESC Komutu
71
NULL (BOfi) De¤er Kavram›
72
Oracle DUAL Tablosu
72
SQL Sorgular›nda Seçim S›n›rlama
75
WHERE Tümcesi ile Seçim S›n›rlama
75
WHERE Tümcesi Söz Dizimi
77
WHERE Tümcesinde Karakter Veri Türünün Kullan›lmas›
79
WHERE Tümcesinde Date (Tarih) Veri Türünün Kullan›lmas›
82
BETWEEN ile Yap›lan Karfl›laflt›rmalar
87
IN ‹flleci ile Kriter Belirleme
89
OR ‹flleciyle Çal›flmak
93
LIKE ‹flleciyle Çal›flmak
94
NOT ‹fllecinin Kullan›m›
102
Sorgu Sonuçlar›n›n S›ralanmas› ve ORDER BY Komutu
104
ASC ve DESC ile S›ralama Biçimini De¤ifltirmek
107
Oracle SQL Fonksiyonlar›
111
Karakter Veri Türüyle Kullan›lan Fonksiyonlar
112
Dönüfltürücü Fonksiyonlar
112
UPPER Fonksiyonu
112
LOWER Fonksiyonu
115
INITCAP Fonksiyonu
117
De¤ifltirici ve Yorumlay›c› Fonksiyonlar
118
LENGTH Fonksiyonu
118
SUBSTR Fonksiyonu
120
INSTR Fonksiyonu
122
CONCAT Fonksiyonu
125
RPAD Fonksiyonu
127
LPAD Fonksiyonu
129
TRIM Fonksiyonu
130
REPLACE Fonksiyonu
132
Say›sal Veri Türüyle Kullan›lan Fonksiyonlar
133
‹Ç‹NDEK‹LER xi
MOD Fonksiyonu
133
ROUND Fonksiyonu
134
TRUNC Fonksiyonu
136
Tarih-Saat Veri Türleriyle Kullan›lan Fonksiyonlar
137
ROUND Fonksiyonu
138
TRUNC Fonksiyonu
143
ADD_MONTHS Fonksiyonu
146
MONTHS_BETWEEN Fonksiyonu
148
LAST_DAY Fonksiyonu
150
NEXT_DAY Fonksiyonu
152
Dönüfltürücü SQL Fonksiyonlar›
Yerleflik Dönüfltürücü
Aç›k Dönüfltürücü Fonksiyonlar
154
154
155
TO_CHAR Dönüfltürücü Fonksiyonu
155
TO_NUMBER Dönüfltürücü Fonksiyonu
164
TO_DATE Dönüfltürücü Fonksiyonu
166
Fonksiyonlar› ‹ç ‹çe Kullanmak
168
JOIN ile Birden Çok Tablodaki Verileri Kullanmak
171
NATURAL JOIN (Do¤al Birleflim) ile Tablo Verilerini Birlefltirme 171
JOIN USING ile Tablo Verilerini Birlefltirme
175
JOIN ON ile Tablo Verilerini Birlefltirme
178
4 ORACLE SQL ‹LER‹ DÜZEY ‹fiLEVLER‹
Topluca Yürütülen Fonksiyonlar
Grup Fonksiyonlar›
183
183
184
COUNT Fonksiyonu
185
SUM Fonksiyonu
190
AVG Fonksiyonu
194
MIN Fonksiyonu
197
MAX Fonksiyonu
199
DML (Data Manipulation Language-Veri De¤ifltirme Dili) Komutlar›
INSERT Komutu
COMMIT ve ROLLBACK
201
202
207
xii ORACLE 11g
DELETE Komutu
209
UPDATE Komutu
214
DDL (Data Definition Language-Veri Tan›mlama Dili) Komutlar›
218
Oracle Veritaban›nda fiemalar
219
CREATE Komutu
220
Oracle 11g Veritaban›nda Tablolar Oluflturmak
220
Oracle 11g Veri Türlerine Genel Bak›fl
Oracle 11g Veritaban›nda Tablolar› Silmek
Tablo ‹çindeki Verileri Silmek
Oracle 11g Veritaban›nda K›s›tlay›c›lar (Constraints)
221
232
234
236
UNIQUE (Özgün) K›s›tlay›c›s›
236
NOT_NULL (Bofl De¤il) K›s›tlay›c›s›
237
Primary Key (Birincil Anahtar) K›s›tlay›c›s›
238
Foreign Key (Yabanc› Anahtar) K›s›tlay›c›s›
239
Check (Denetleme) K›s›tlay›c›s›
241
Sütunlara K›s›tlay›c› Atamak
241
Oracle 11g Index ve Tablo Mimarisi
248
Index Oluflturmak
250
Index Yönetimi
254
5 ORACLE 11g DBA (DATABASE ADMINISTRATOR
VER‹TABANI YÖNET‹C‹S‹) GÖREVLER‹
Temel DBA Görevlerinin Yerine Getirilmesi
SYSDBA Olarak Oturum Açmak
257
257
258
Oracle 11g Veritaban› Sunucusunun Çal›flmas›n› Sa¤layan Bileflenler 261
Oracle 11g Instance Bellek Yap›lar›
262
System Global Area (SGA) Bellek Yap›s›
262
Veritaban› Tamponu (Database Buffer Cache)
263
Log Tamponu (Log Buffer)
264
Paylafl›lan Havuz (Shared Pool)
265
Kitapl›k Tamponu
265
Veri Sözlük Tamponu
265
PL/SQL Alan›
265
‹Ç‹NDEK‹LER xiii
SQL Sorgu Tamponu ve PL/SQL Fonksiyon Sonuç Tamponu
266
Genifl Havuz (Large Pool)
266
Java Havuzu (Java Pool)
266
Program Global Area (PGA) Bellek Yap›s›
266
Oracle 11g Arka Plan ‹fllemleri
268
Process Monitor (PMON) ‹fllemi
271
System Monitor (SMON) ‹fllemi
272
Database Writer (DBWn) ‹fllemi
272
Log Writer (LGWR) ‹fllemi
275
Checkpoint (CKPT) ‹fllemi
277
Memory Manager (MMAN) ‹fllemi
278
Managebility Monitor (MMON) ‹fllemi
279
Archiver (ARCn) ‹fllemi
280
Space Management Coordinator (SMCO) ‹fllemi
281
Oracle 11g Database Server Fiziksel Dosyalar›
282
Oracle 11g Veri Dosyalar› (Datafile)
282
Oracle 11g Controlfile Dosyas›
290
Oracle 11g Online Redo Log Dosyalar›
292
Oracle 11g Archivelog Dosyalar›
297
Oracle 11g Database Server Taraf›ndan Kullan›lan Di¤er Dosyalar 298
Oracle Instance Parametre (PFILE) Dosyas›
298
Oracle Server Parametre Dosyas›
299
Alert Log (Uyar› Günlü¤ü) ve
Trace Log (‹zleme Günlü¤ü) Dosyalar›
300
Oracle 11g Instance Yönetimi
301
Enterprise Manager Database Control Servisinin Bafllat›lmas›
302
Oracle 11g Listener Servisinin Yönetilmesi
307
Oracle 11g Veritaban›n›n Bafllat›lmas›
314
Oracle 11g Veritaban›n›n Kapat›lmas›
322
Oracle 11g Instance Parametrelerini Yap›land›rmak
324
Temel (Basic) Instance Parametreleri
Instance Parametrelerinin De¤ifltirilmesi
324
333
xiv ORACLE 11g
Oracle 11g Automatic Memory Management
(Otomatik Bellek Yönetimi) Özelli¤i
338
Oracle 11g Veritaban›ndaTablespace Nesnelerinin ve
Datafile Dosyalar›n›n Yönetimi
341
Yeni Bir Tablespace Eklemek
344
Oracle 11g Veritaban›nda Yeni Kullan›c›lar Oluflturmak
352
Oracle 11g Veritaban›nda Yedekleme ‹fllemleri
355
Oracle Recovery Manager (RMAN) ile
Canl› Veritaban› Yede¤i Almak
361
Oracle Recovery Manager (RMAN) ile
Veritaban›n› Geri Yüklemek ve Kurtarmak
364
SONSÖZ
368
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content