Kazanım Kavramı Testleri ile ilgili bakanlık yazısı için tıklayınız

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.01.2014
Revizyon No : 001
weber.kol XL flex plus
Yüksek performansl›, çok elastik
seramik yap›flt›rma harc›
n Tan›m›
Kayma özelli¤i azalt›lm›fl, aç›k bekletme süresi uzat›lm›fl ve
ilave özelliklerle gelifltirilmifl, polimer katk›l›, çok elastik
seramik yap›flt›rma harc›.
n Avantajlar›
•Süper elastik yap›s› ile yüksek performans.
•Seramik üzeri seramik uygulamalar›, yüzme havuzlar›,
yo¤un trafi¤e maruz zeminler, yerden ›s›tmal› döflemeler,
astarlanm›fl alç› yüzeylerde güvenli ve sa¤lam yap›flma.
•Düzeltilebilme süresi: Max. 20 dakika.
•Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat (duvarda
ve zeminde).
•Zeminin trafi¤e aç›labilmesi için gerekli süre: 24 saat (yo¤un
trafi¤e maruz zeminler için 1 hafta).
•Uygulama kal›nl›¤›: 3-10 mm. aras› (tek veya çift tarafl›
yap›flt›rma).
•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤› için
geçerlidir. Düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Performans
n Uygulama alan›
•Seramik, granit seramik, mermer, s›rl› porselen ve benzeri
kaplama malzemelerinin, iç ve d›fl mekanlarda duvara ve
zemine döflenmesinde kullan›l›r.
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç mekan duvar;
- Çimento bazl› s›va
- Brüt beton
- Alç› s›va ve alç› panel
(weber.prim saten uygulanm›fl)
- Eski seramik kaplama
•‹ç ve d›fl mekan zemin;
- Çimento bazl› flap
- Beton döfleme
- Eski seramik kaplama
•D›fl mekan duvar;
- Çimento bazl› s›va
- Brüt beton
- Eski seramik kaplama ve cam mozaik
(weber.prim TG 5 uygulanm›fl)
•Yüzme havuzlar›: Çimento bazl› s›va veya flap, brüt beton.
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
•Metal yüzeylerde uygulanmaz (weber EP 800
kullan›lmal›d›r).
•D›fl cephelerde 2000 cm2’e kadar olan seramikler
6 m’den yükse¤e, 2000 cm2 ile 3600 cm2 aras›ndaki
seramikler ise 3 m.’den yükse¤e uygulanmaz.
•Is› yal›t›m sistemi üzerine uygulanmaz.
(weber.kol flex konfor konsantre uygulanmal›d›r)
n Uygulama özellikleri
•Kullan›labilme süresi: Max. 4 saat.
•Çal›fl›labilme süresi: Max. 30 dakika.
•Bafllang›ç yüksek çekme yap›flma mukavemeti: ≥1 N/ mm2
•Suya dald›r›ld›ktan sonra yüksek çekme yap›flma
mukavemeti: ≥1 N/ mm2
•Is›yla yaflland›r›ld›ktan sonra yüksek çekme yap›flma
mukavemeti: ≥1 N/ mm2
•Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme
yap›flma mukavemeti: ≥1 N/ mm2
•Enine deformasyon: S2 ≥ 5 mm.
•Uzat›lm›fl aç›k bekletme süresi sonras› çekme yap›flma
mukavemeti: (en az 30 dak. sonra) ≥ 0,5 N/ mm2
•Kayma: ≤ 0,5 mm.
•S›cakl›k direnci: -30 °C ile +80 °C aras›.
Bu de¤erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmifl
olup, bitmifl uygulamalar›n 28 gün sonraki performans›
için geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan ötürü de¤erler
de¤iflebilir.
n Referans standartlar›
•TS EN 12004 / C2TES2 s›n›f›
•CE
•Bay›nd›rl›k Poz No: 04.013/1
04.013/4
Seramik yap›flt›r›c›lar› ile ilgili TS EN 12004 normunun
getirdi¤i yeni s›n›fland›rma için güncel “weber çözüm
rehberi”ne bak›n›z.
n Uyar›lar ve öneriler
•Derz uygulamas›nda weber.joint flex kullan›lmal›d›r.
•Aç›k renk seramik, mermer ve granit gibi kaplamalar›n
döflenmesinde beyaz weber.kol XL flex plus
kullan›lmal›d›r.
•Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
•Uygulama sonras›nda, kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
1/2 weber.kol XL flex plus
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.01.2014
Revizyon No : 001
n Yüzey haz›rl›¤›
n Ambalaj
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›, yüzeyin
üzerinde bulunan 3 mm.’den ince s›valar kaz›narak tamamen
temizlenmelidir.
•Çok gözenekli yüzeyler ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak
flekilde su tabakas› yok olana kadar beklenmelidir.
•Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler
weber.kol XL flex plus uygulamas›ndan en az 24 saat
önce weber.rep MA 200 ile onar›lmal›d›r.
•7 mm.’nin alt›ndaki bölgesel onar›mlar
weber.kol XL flex plus kullan›larak yap›labilir.
Net 25 kg’l›k torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
107x107 cm.
n Renk
Beyaz ve gri.
n Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, diflli çelik mala.
n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +35 °C aras›.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
•Direkt günefl, kuvvetli rüzgar alt›nda veya s›cak yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
•Uygulama esnas›nda weber.kol XL flex plus’›n yüzeyde
film oluflturmamas›na dikkat etmeli, film oluflmufl ise o
k›s›m yeniden taraklanmal›d›r.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama
•Ortalama 6,5-7 lt kadar su ile 25 kg’l›k
weber.kol XL flex plus, tercihen düflük devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak flekilde iyice kar›flt›r›lmal›d›r.
•weber.kol XL flex plus 5 dakika dinlendirildikten sonra,
uygulama öncesinde 1-2 dakika daha kar›flt›r›lmal›d›r.
•Harç, yüzeye uygulan›p kal›nl›¤› diflli çelik mala ile
ayarlanmal›d›r. Malan›n difl boyutu, döflenecek serami¤in
boyutuna ve uygulama yap›lacak yüzeyin düzgünlü¤üne
göre belirlenmelidir.
•Afla¤›da belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama
yap›lacak yüzeye, hem de serami¤in arkas›na harç
uygulanmal›d›r. (Çift tarafl› yap›flt›rma):
•Granit seramik, do¤al kompoze tafl vb. için, iç mekan zemin
uygulamalar›nda 500 cm2 ; iç mekan duvar uygulamalar›nda
120 cm2.
•Seramik, fayans vb. için, iç mekan zemin ve duvar
uygulamalar›nda 1600 cm2‘den büyük seramikler.
•Tüm d›fl mekan, zemin ve duvar uygulamalar›nda.
•‹yi bir yap›flma için, lastik çekiç yard›m›yla kuvvet uygulanarak
hava d›flar› at›lmal›d›r.
n Tüketim
Seramik
Tarak
120 cm2
6x6x6 mm.
tek tarafl› yap›flt›rma 4 kg./m2
çift tarafl› yap›flt›rma 5-6 kg./m2
120 cm2 ile 500 cm2 aras›
8x8x8 mm.
tek tarafl› yap›flt›rma 5 kg./m2
çift tarafl› yap›flt›rma 6,5 kg./m2
Tüketim
tek tarafl› yap›flt›rma 5,5 kg./m2
500 cm2 ile 3600 cm2 aras› 10x10x10 mm. çift tarafl› yap›flt›rma 7-8 kg./m2
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.kol XL flex plus