close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T.C.
AD ANA
12. ICRA DAIRESI
2014/27 TLMT.
TA^INMAZEV A£ IK ARTIRMA ILANI
Satilmasma karar verilen tapmmazm cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, onemli ozellikleri:
TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana ill, Seyhan Ucesi, CEMALPASA Mahallesi, 1456 Ada 476 Parselde
kayith 5. kat 20 numarall Bagimsiz Boliim olup, daire 4 oda, bir salon, mutfak, banyo, tuvalet, 3
adet balkon, kilerden ibarettir. Zeminleri seramik, duvarlan alci saten, pencereleri PVC ve cift
camhdir. Binada cift asansor mevcut olup, cevre duzenlemesi yapihms ve bodrumunda bagimsiz
otoparki mevcuttur
Cemalpasa Mah. Atatiirk Cad. Gokce Rezidans 5. Kat Seyhan Adana
Adresi
280 m2
Yiiz6l9umii
Arsa Payi
Imar Durumu
1/5000'Iik nazim imar planda Merkezi Ip Alani. Adana 2. Idare Mhk.nin
2010/678 es.-2011/1978 kr. Plan iptal karan, 201 1/768 yuriitmeyi di.irdurma karan mevcut.
Kiymeti
492.015,00 TL
KDV Oram
Kaydindaki §erhler Tapu Kaydindaki gibidir.
1. Satis Giinii
04/12/2014 giinii 11:00- ll:10arasi
30/12/2014 giinii 1 1:00 - 1 1:10 arasi
2. Satip Giinii
Satip Yeri
ADLIYE EK (2) BINASI ASMAKAT 107/B SEYHAN-ADANA
Satis sartlan :
1- Ihale agik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmanm yirmi giin oncesinden,
artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen dcgerin %50 sini ve riichanli alacakhlar varsa
alacaklan toplamim ve satis giderlerini gegmek sarti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki be^inci giinden, ikinci artirma
giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da
malm tahmin edilen degerin %50 sini, rughanh alacakhlar varsa alacaklan toplammi ve satis
giderlerini geQmesi sartiyla en ?ok artirana ihale olunur. Boyle fazla bedelle ahci cikmazsa satis
talcbi diisecektir.
//vatandas.uyap.gov.tr adresinden bbdtO/a - cjlNAoU - +aHRIv7 - c2wGFQ= kodii ,!e cri
2- Artirmaya i^tirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranmda pey akcesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. Satig pesin para iledir, ahci isteginde
(10) gunti ge9memek iazere stire verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ile teslim
masraflan ahciya aittir. Tellaliye resmi, tasinrnazm aymndan dogan vergiler satip bedelinden
odenir.
3- Ipotek sahibi alacakhlarla diger ilgilerin (*) bu gayrirnenkul iizerindeki haklarmi
ozellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarmi dayanagi belgeler ile (15) gun icinde dairemize
bildirmeleri lazirndir; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadikc.a payla^madan haric
birakilacaktir.
4- Satip bedeli hemen veya verilen miihlet icinde odenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133
iincii maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katihp daha sonra ihale bedelini yatirmamak
sureti ile ihalcnin feshine sebep olan tiim alicilar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasmdaki farktan ve diger zararlardan ve aynca temerriit faizinden miiteselsilen mesul
olacaklardir. Ihale farki ve temerriit faizi aynca hiikme hacet kalmaksizm dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa oncelikle teminat bedelinden almacaktir.
5- £artname, ilan tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi isin dairede a$ik olup gideri
verildigi takdirde isteyen ahciya bir ornegi gonderilebilir.
6- Satisa i^tirak edenlerin sartnameyi gormus ve munderecatini kabul ejml|sayilacajtl^,
baskaca bilgi almak isteyenlerin 2014/27 Tlmt. sayili dosya numara^Ta mudiirjiigumuze
bapvurmalan ilan olunur. 17/10/2014
1}
udiir Yardimci^i
39341
/
(I1K m.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.
* : Bu omek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullamlan Ornek 64'e kargihk gelmektedir.
UYAP Bili^im Sistemindeyeralan budokiimana ]nip://vatantlas.uyap.gov.tradresindcn bbdtO/a - CJINAoU - +aHRlv7 - c2wGFQ—kodu ile eri?t;bilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
74
File Size
582 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content