close

Enter

Log in using OpenID

Gündemin 40.Maddesi - Antalya Belediyesi

embedDownload
Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Konyaaltı Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli
toplantısında gündemin 158. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 136 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2B, 20İ-3C nolu imar
paftalarında yer alan Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve 4130
nolu adalar ve çevresinde park alanları arasındaki yolların
kaldırılarak parkların birleştirilmesine ilişkin 1057,6 Plan
İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 136 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2B, 20İ-3C nolu imar
paftalarında yer alan Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve
4130 nolu adalar ve çevresinde park alanları arasındaki
yolların kaldırılarak parkların birleştirilmesine ilişkin 1057,6
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
jmar Kom. Üyesi
.
Haşan Ali İRBAN
İmar Kon/ ÜVesi
.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. 0yesi
Mustafa Reşat OKTAY^
Kom. Üve ^
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
*
EXP02016
ANTALYA
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
KON
BELEDİYESİ
DONEMİ
TARİHİ
BİRLEŞİM
OTURUM
KATILAN UYE SAYISI
EKJM/2014
02/10/2014
1
1
30
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1003 sayılı yazısı.
Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan uygulama
imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul
edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
13
KARAR NO
136
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 02/10/2014 TARİH,
136 SAYILI KARARIDIR
Konu: Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Konu, 04/09/2014 gün ve 118 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar
Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 18/09/2014 gün ve 118 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup
konunun görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
26/09/2014 tarih ve 1003 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOGLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih
ve 1003 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYONU KARARI
k o m is y o n a h a v a l e e d il e n
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
04/09/2014
Karar Tarihi
18/09/2014
Karar No
118
Karar No
118
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan uygulama imar
ÖZÜ
planı.
Mah allesi/Köyü
Akkuyu
KARAR
Ada Parsel/No
4128,4129 ve 4130
imar Paftası
—
:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş Akkuyu mahallesinde yer alan 4128, 4129 ve 4130 nolu
adalar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanıdır. Plan değişikliği teklifi ile bahse konu
park alanları arasından geçmekte olan yaya yollan park alanına dahil edilerek bütüncül park alanı
oluşturulmak istenmektedir. Kaldmlan yaya yollan park bütününde daha fazla yaya yollan ile
destekleneceği ve kamusal hizmetlerin aksatılmadan yürütüleceği düşünülmektedir. Aynca parselin
94003877.FR.26/R.01/1.2
bütün olarak park olarak düzenlenmesi “Expo 2016 Park Ekolojik Oyun Vadisi” adıyla proje
kapsamında değerlendirilmekte olup bölgemiz, ilimiz ve ülkemiz için önemli çekim noktası
oluşturacaktır.
Plan değişikliği teklifi komisyonumuzca incelenmiş ve uygun bulunmuştur.” İfadeli,
18/09/2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner
CÎHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACI ARİF OĞLU (imzalı), Ü ye’ Şafak OTUZALTI
(imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okumuştur.
Başkan; konuyu müzakereye açmış; yapılan müzakereler sonucunda da oylamaya geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda;
Akkuyu Mahallesi 4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan uygulama imar
planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
.acet KAVAK
'ivan Kâtini
L
94003877.FR.26/R.01/ 2.2
ANTAL A KONYAALTI BELEDİYESİ
ADA NO
: 4128, 4129, 4130
PAFTA NO
: 20İ 3C
ALANI
:25765 m2
| MEVCUT PLAN
1/1000 C ÇEKLİ UYGULAMA İMAR PL/ Jl DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Hayata geçirilecek olan EXPO 2016 PARK EKOLOJİK OYUN VADİSİ'nde düzenlemesi için üç ayrı adadan oluşan parkların birleştirilerek
Konyaaltı Bölgesi ve Antalya Kenti ölçeğine hizmet veren 25765 m2 büyüklüğünde bütüncül bir park elde edilmesi amaçlanmaktadır.
_________________________________________________________________________________________________________ Ö n e r i p la T T '"
PlfiNinMfl
I
İ N Ş f î R T M € D İ K fl l L T D .
ŞTİ.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
4128, 4129 ve 4130 NOLU ADALARA İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Alan; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Akkuyu Mahallesi sınırları dahilinde 20İ 3C nolu 1/1000 Ölçekli İmar Planı paftasında
kalm aktadır. Söz konusu alan Akdeniz Üniversitesi kam püsünün güneyinde kalm aktadır.
Uydu Fotoğrafı
Halihazır ve Kadastral Durum
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Konyaaltı Akkuyu M ahallesinde hayata geçirilecek olan EXPO 2016 PARK EKOLOJİK OYUN VADİSİ'nde düzenlem esi için
üç ayrı adadan oluşan parkların b irle ştirile re k Konyaaltı Bölgesi ve Antalya Kenti ölçeğine hizm et veren 25765 m 2
büyüklüğünde bütüncül b ir park elde edilmesi am açlanm aktadır.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
M evcut durum da park alanının düzenlemesi yapılm am ıştır. Alanın çevresindeki yapılaşma ekseriyetle tam am lanm ıştır.
PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu alandaki parklar 4130 ada 9917 m2, 4129 ada 6760 m 2 ve 4128 ada 8069 m 2 olm ak üzere
toplam 24746 m 2'lik b ir toplam alan büyüklüğündedir.
1/1000 Ölçekli Uygulama İm ar Planı kararlarına göre 4130 ada kuzeyinde öngörülen 12 m etre genişliğindeki yaya yolu
ve 4129 ada kuzeyinde öngörülen 5 m etre genişliğindeki diğer bir yaya yolu bu alanın ada b ütünlüğünde b ir proje ile
hayata geçirilm esine imkan verm em ektedir.
EXPO 2016 PARK EKOLOJİK OYUN VADİSİ'nde 25 bin m etrekare alan üzerine planlan proje, bitki tü n e lle ri, biyolojik
gölet, süs havuzları,suni çim, kızak pisti, yeme içme ü n iteleri, çay evleri, fitness ve tem alı çocuk oyun alanları pek çok
doğayla bütünleşik unsuru bir araya getirm esi hedeflenm ektedir. İçerisinde 600 m etre uzunluğunda iki ayrı süs
havuzu, m e v c u tta kurum uş olan 2 bin 500 m etre uzunluğunda ki dere yatağı, suni gölete dön ü ştü rü le re k yeniden
hayat bulması sağlanıyor. Kanolarla gezinti yapmaya da olanak tanıyan bu gölet, çocuklar kadar büyükler içinde keyifli
bir e ğ le n c ^ * ^ ^ ıılo lu ş tu r a c a ğ ı gibi, seram ik ve çeşitli el sanatlarının da icra edilebileceği atölyelerin yer alacağı proje
iç e r is in d e y d i kişHik a m frtiy a tro n u n da birçok etkinliğe de ev sahipliği yapabilecek.
^
\
y
f
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242)230 21 2 6 - 5 3 2 30 30 532
1
P L A N L A N I R İ N Ş A A T A/l € D İ K fî L L T D . Ş T İ .
B elirtilen bu amaca yönelik im ar planı ile öngörülen yolların kaldırılmasının proje bütünlüğü (yol alanlarının da proje
alanına dahil edilmesi ile) toplam da 25765 m 2 büyüklüğüne ulaşmış olacaktır. Söz konusu yaya yollarının
kaldırılmasının alt bölge ölçeğinde yaya ulaşımını aksatmayacağı, proje kapsamındaki yaya yollarının doğu ve batı
yönünde kaldırılan yaya yolu bağlantılarını daha fazla seçenekli yaya yolları ile desteklediği görülm üştür. Kaldırılan
yolların yine kamusal alan n itelindeki park alanlarına dönüştürülm esi de yapılan işlem in kamu m enfaatine olduğunu
gösterm ektedir.
Teklife konu plan değişikliğinin üst nite likli 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı, bütüncül bir projeye imkan sağlaması, kent
ölçeğinde önem li bir re k re a tif projenin hayata geçirilm esine imkan sağlaması yönünden 12 ve 5 m e trelik yaya
yollarının 1/1000 Ölçekli Uygulama im ar Planından kaldırılarak park alanına dahil edilm esinde b ir sakınca
g örü lm em iştir.
M evcut 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
Yukarıda
gerekçelerle
Öneri 1/1000 Ölçekli UİP Planı (Ölçeksiz)
oluşturulan
1/1000
ölçekli
Uygulama
im ar Planı değişikliği ekte
sunulma
TMMOS ŞEHİR PLÂNCILARI ODASI _
7 ', Ö R Ü L M Ü Ş T Ü R ..
Yfc t Kil.t
I.MIH
ı- ı.ir
n r .s T r .ı .c t
MfcSLKKİU l.N hK fvl (JO K IA 'I.İSI
rubu İmar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
- V T ;? İ
can
İMZA
T
^« s3
V
'i
^•Knfı.'nı u n j ç l u n Vl)UUılgı İT>rruuı»
«kte «öı-.deıılmı>ıır.
i*,» »I.r-mıs'ıı D» 111im
tah.ı scr'â» f.n d cn u 'ıcktır.
A
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
/i/ö c o o H İP
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
913 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content