close

Enter

Log in using OpenID

PowerPoint Sunusu - Proje Destek Ofisi

embedDownload
2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ
ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI
2241/A - SANAYĠ ODAKLI LĠSANS BĠTĠRME
TEZĠ DESTEKLEME PROGRAMI
Doç. Dr. Emrah DENĠZ
ġubat/2014
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Sunum Planı
I. Bölüm
II. Bölüm
Online Başvuru
BİDEB Hakkında
İstatistikler
Lisans Öğrencilerine
Yönelik Programlar
III. Bölüm
Değerlendirme
Sistemi
Başvuru Dosyası
Hazırlanırken Dikkat
Edilmesi Gereken
Hususlar
BĠDEB Burs ve Destek Programları
2238- GiriĢimcilik ve Yenilikçilik YarıĢmaları Programı
2242-Lisans Öğrencileri
Yazılım Projeler YarıĢması
2204-Ortaöğretim
Öğrencileri Arası AraĢtırma
Projeleri YarıĢması
2202-2203- Ulusal ve
Uluslararası Bilim
Olimpiyatları
2201- Ulusal Ġlköğretim
Matematik Olimpiyatı
2241/B-Sanayi Odaklı Lisans
Bitirme Tezleri AraĢtırma
Projeleri YarıĢması
2241/A-Sanayi Odaklı Lisans
Bitirme Tezi Destekleme P.
2235- EAGÜ Ġçin Lisansüstü
Burs Programı
2215- Yabancı Uyruklular
Lisansüstü Burs Programı
2214/A- Yurt DıĢı AraĢtırma
Burs Programları (Doktora
Öğrencileri için)
2209- Üniversite Öğrencileri
AraĢtırma Projeleri
Destekleme Programı
2214/B Yurt DıĢı Yüksek
Lisans ve Doktora Burs
Programları
2213- Yurt DıĢı Lisansüstü
Burs Programı
2205- Yurt Ġçi Lisans Burs
Programı
2211- Yurt Ġçi Lisansüstü Burs
Programı
2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik
Bilimsel Etkinleri Destekleme Programı
2217- Lisansüstü Yaz Okulu ve
Benzeri Etkinlikleri Destekleme
P.
2236- Uluslararası Deneyimli
AraĢtırmacı DolaĢım Programı
2216-2221- Yabancı Uyruklular
için AraĢtırma ve Konuk Bilim
Ġnsanı Destek Programları
2232- Yurda DönüĢ AraĢtırma
Burs Programı
2218-2219- Yurt Ġçi ve DıĢı
Doktora Sonrası AraĢtırma Burs
Programları
2223 Yurt Ġçi Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Programı
2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini
Destekleme Programı
2224- Yurt DıĢı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
2231- TÜBĠTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar
Araştırma
Destekleri
I. Bölüm
Yarışmalar
2209 Üniversite
Öğrencileri Yurt İçi-Yurt
Dışı Araştırma Projeleri
Destekleme Programı
2241/B Sanayi Odaklı
Bitirme Projeleri
Yarışması
2241/A Sanayi Odaklı
Lisans Bitirme Tezi
Destekleme Programı
2242 Yazılım Projeleri
Yarışması
2238/B Üniversite
Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışması
2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt Ġçi AraĢtırma
Projeleri Destek Programı
Araştırma Projelerinize Destek Veriliyor
Lisans
Öğrencileri
Akademik
Danışmanlar
Destek Süresi
12 ay (en çok)
Destek Miktarı
2.500 TL
Destek Kapsamı
Sarf Malzemesi
Kırtasiye
Ulaşım
Analiz İşlemleri
Başvuru Dönemleri 2 dönem
1. Dönem (2014)
17 Şubat - 28 Mart
2. Dönem (2014)
15 Eylül - 31 Ekim
ĠSTENEN BELGELER
BaĢvuru formu (Online baĢvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)
Proje önerisi (kaynak araĢtırması dahil) (proje önerisi formu web sayfasında yer almaktadır.)
ÇalıĢma planı (çalıĢma planı formu web sayfasında yer almaktadır.)
Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve
birimde laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan
yazısı
Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik
Kurulundan alınacak yazı,
Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danıĢmanından, yoksa aynı konuda çalıĢan bir öğretim
üyesinden alacağı bir referans mektubu
Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmiĢi
Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript)
Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır.)
2209/A Proje Önerisi AĢağıdaki BaĢlıkları Ġçermelidir
1. Kapak Sayfası: Proje baĢlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları),
öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluĢun adı,
danıĢmanların isimleri.
2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları,
kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde
edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır.
3. Problem Tanımı, ÇalıĢmanın Amacı, AraĢtırma Sorusu ve/veya Hipotez ?
4. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan
çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje
çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi
beklenilir.
5. Proje ĠĢ-Zaman Planı: Gantt ġeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı Ģeklinde bir proje
süresince uygulanmıĢ olan plan ile projenin içerdiği iĢ paketleri ve her bir iĢ paketinin içerdiği
iĢ paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir.
6. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek
değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluĢunda uygulanmıĢ
ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır.
7. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.
Sanayi Odaklı Bitirme Tezleriniz Desteklenebiliyor
2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme
Programı
Lisans
Öğrencileri
Akademik/
Sanayi
Danışmanları
Destek Süresi
12 ay (en çok)
Destek Miktarı
4.000 TL
Destek Kapsamı
Sarf Malzemesi
Kırtasiye
Ulaşım
Analiz İşlemleri
Başvuru Dönemleri Her ay başvuru alınır
Dönem Son Tarihi
Her ayın son iş günü
ĠSTENEN BELGELER
BaĢvuru formu (Online baĢvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)
Proje önerisi (kaynak araĢtırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer
almaktadır),
Projenin gerçekleĢtirileceği sanayi/sektör kuruluĢundan, projenin konusunun ilgili
sanayi/sektör kuruluĢunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu onaylayan ve
kuruluĢta laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu
açıklayan yazı,
Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin belgesi,
Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmiĢi,
Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)
2241/A Proje Önerisi AĢağıdaki BaĢlıkları Ġçermelidir
1. Kapak Sayfası: Proje baĢlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları),
öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluĢun adı,
danıĢmanların isimleri.
2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları,
kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde
edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır.
3. Motivasyon: Bu projeye baĢlanılmasının nedeni nedir? Proje baĢarılı olursa neler
sağlanabilecektir? Proje çıktısını kullanmaya talip olan kuruluĢun tanıtımı, çalıĢma konusu ve
faaliyetleri? Proje çıktısı bu kuruluĢta ne amaçla ve nerede kullanılacaktır? ve benzeri sorular
cevaplandırılmalıdır. Bu bölümde ekonomik açıdan değerlendirmeler, baĢabaĢ hesabı, maliyet,
rekabet edebilirlik, tasarruf, emisyon, fayda/maliyet oranı vb. hesaplar sunulabilir. Projenin
çıktısının: proje sonuçlarını kullanmaya talip olan kuruluĢ dıĢında baĢka kuruluĢlara, sektöre
veya ülkeye yönelik katkıları varsa bunlar bu bölümde açıklanmalıdır.5. Projede Kullanılan
Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol,
kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının
doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.
4. Projenin Ġçerdiği Yenilik Unsuru: Cevap aranan sorular Ģu Ģekildedir:
Proje Fikrinin Ġçerdiği Yenilik Unsuru Uluslararası, Ulusal veya Firma düzeyinde yenilik
kategorilerinden hangisinin kapsamına giriyor. Proje çıktısı olan ürün, yöntem veya sürecin
öncekilere veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri nelerdir? Projenin ara çıktıları
veya nihai çıktıları için patent, endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı
elde etme olasılığı nedir? Önceden alınmıĢ olan diğer tescillere göre ne gibi farklılığı var?
5. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan
çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje
çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi
beklenilir.
6. Proje ĠĢ-Zaman Planı: Gantt ġeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı Ģeklinde bir proje
süresince uygulanmıĢ olan plan ile projenin içerdiği iĢ paketleri ve her bir iĢ paketinin içerdiği
iĢ paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir.
7. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek
değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluĢunda uygulanmıĢ
ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır.
8. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.
2241/B - Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri YarıĢması
Alan Özel Ödülleri
Öğrenci Ödülü: 5.000 TL
Akademik/ Sanayi Danışman Ödülü: 2.500 TL
Büyük Ödüller
Lisans
Öğrencileri
Birincilik
10.000 TL
İkincilik
7.500 TL
Üçüncülük
5.000 TL
Akademik/ Sanayi Danışman Ödülü
Akademik/
Sanayi
Danışmanları
Birincilik
5.000 TL
İkincilik
3.750 TL
Üçüncülük
2.500 TL
Başvuru Tarihi
2 Ocak - 14 Mart
1. Ürün GeliĢtirme/Tüm Alanlarda: Ürün geliĢtirmeye yönelik projeleri kapsar. Bu alanda dereceye
giren 3 kiĢiye ödül verilecektir.
2. Süreç GeliĢtirme/Tüm Alanlarda: Süreç geliĢtirmeye yönelik projeleri kapsar. Bu alanda dereceye
giren 3 kiĢiye ödül verilecektir.
3. Alan Özel Ödülleri: YarıĢma Yürütme Komitesinin belirlediği 14 farklı alt alanda toplamda 14
kiĢiye ödül verilecektir.
*Toplamda 20 öğrenciye ödül verilecektir.
Akademik DanıĢman Ödülü Sanayi DanıĢman Ödülü
Derecesi
Öğrenci Ödülü
Birincilik
10.000TL
5.000TL
5.000TL
Ġkincilik
7.500TL
3.750TL
3.750TL
Üçüncülük
5.000TL
2.500TL
2.500TL
Alan Özel
5.000TL
2.500TL
2.500TL
ĠSTENEN BELGELER
Online BaĢvuru Formu (Islak Ġmzalı Olacak)
YarıĢma ġartnamesinin Kabul Beyanı
Etik Kurul Ġzin Yazısı (Gerektiren Hallerde)
Ġlgili Dekanlık/Müdürlükten Bitirme Projesi Yaptığına Dair Resmi Yazı
Proje Raporu (En Fazla 10 Sayfa)
Projenin ġirkete/Sanayiye Katkılarını’ Açıklayan ġirket Yöneticisinin Ġmzaladığı Yazı
2242 - Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri YarıĢması
Yarışma Alanları
1.
2.
3.
4.
* Bilimsel Çözümler
* Akıllı ve Teknolojik Çözümler
* Sosyal Yaşam
* Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları
Ödüller
Lisans
Öğrencileri
Birincilik
10.000 TL
İkincilik
7.500 TL
Üçüncülük
5.000 TL
Akademik Danışman Ödülü
Akademik
Danışmanları
Başvuru
Dönemi
2 Ocak - 14 Mart
Birincilik
5.000 TL
İkincilik
3.750 TL
Üçüncülük
2.500 TL
ĠSTENEN BELGELER
Online baĢvuru formu (ıslak imzalı olacak)
Öğrenci belgeleri
Proje özeti (300 kelimeyi geçmemelidir)
Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul’dan alınacak izin yazısı
PROJE ÖRNEKLERĠ
1- EĞĠM VE BAKI ÖZELLĠKLERĠNĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (CBS) ORTAMINDA
BELĠRLENEREK TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
TEKĠRDAĞ ĠLĠ MERKEZ KÖYLERĠ PĠLOT UYGULAMASI
2- BALIKESĠR-BANDIRMA DEMĠRYOLU'NUN KURULUġUNNDAN GÜNÜMÜZE TARĠHSEL
GELĠġĠMĠ
3- KOVADA GÖLÜ ZOOPLANKTONUNUN MEVSĠMSEL OLARAK ĠNCELENMESĠ
4- ĠNTERNET ORTAMINDAKĠ BELĠRSĠZ SIKLIKLA DEĞĠġEN VERĠLERĠN KABLOSUZ BĠR
ELEKTRONĠK CĠHAZA AKTARILMASI
5- ÇORLU-ÇERKEZKÖY ARASINDA BULUNAN SANAYĠĠ ATIK SULARI TARAFINDAN
YERALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KĠRLETĠLMESĠ
6- AKARSU GÖZLEM ĠSTASYONLARI VE COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ
7- SOSYAL AĞ ANALĠZĠ VE METODUN BĠLĠMSEL LĠTERATÜRE UYGULANMASI
8- MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL
MEDYA KULLANIM EĞĠLĠMLERĠ
9- ÜNĠVERSĠTE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KARġILAġTIKLARI PROBLEMLER ÜZERĠNE
BĠR ARAġTIRMA(MAKÜ ÖRNEĞĠ)
10- 6-12 YAġ ARASI ÇOCUKLARDA DÜġÜNME PROBLEMLERĠNE YOL AÇAN GÖRSEL VE
ĠġĠTSEL DÜNYA (MASAL VE ÇĠZGĠ FĠLM ÖRNEKLERĠ)
Sunum Planı
I. Bölüm
II. Bölüm
Online Başvuru
BİDEB Hakkında
İstatistikler
Lisans Öğrencilerine
Yönelik Programlar
III. Bölüm
Değerlendirme
Sistemi
Başvuru Dosyası
Hazırlanırken Dikkat
Edilmesi Gereken
Hususlar
Elektronik BaĢvuru
Sistemi
ebideb.tubitak.gov.tr
II. Bölüm
BĠDEB Elektronik BaĢvuru Sistemi
Detaylara Web Sayfasından UlaĢılabilir
www.tubitak.gov.tr/bideb/program kodu
Örn: www.tubitak.gov.tr/bideb/2209a
Ġstatistikler
II. Bölüm
Karabük Üniversitesi’nin Desteklenme Oranı
2209/A Karabük Üniversitesi Ġstatistikleri
700
600
500
K.Ü
Toplam
578
K.Ü
548
513
Toplam
467
400
287
300
281
200
125
100
77
68
41
38
21
41
12
0
2009
2010
2011
2012
2013
2241/A Karabük Üniversitesi Ġstatistikleri
140
K.Ü.
118
120
Toplam
100
82
82
80
60
54
47
41
40
32
26
17
20
0
0
1
2
2
1
3
2
4
15
3
8
5
7
1
6
0
4
7
4
8
5
9
15
7
10
11
12
ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN HEDEFLERĠ
1- Öğrencilerimizin TÜBĠTAK destekli projeler yaparak motivasyonlarını arttırmak ve
kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlamak.
2- Öğrencilerimizin özgüven duygusu geliĢimine katkı sağlamak.
3- Öğrencilerin maddi kaygı duymaksızın daha kaliteli ve sonuçları kullanılabilir
çalıĢmalar yapmasının yolunu açmak.
4- Öğretim üyelerinin çalıĢmalarını destekleyecek bir kaynak olarak değerlendirmek.
5- Yapılan çalıĢmalar ile alt sınıf öğrencilerinin ilgisini çekmek ve laboratuar alt
yapılarında bu çalıĢmalara yer vermek.
6- 2013/2014 Eğitim Öğretim yılı sürecinde 2209/A, 2241/A, 2241/B kapsamında
kabul edilen proje sayısı sıralamasında Türkiye 1.’si olmak.
7- Öğrenci projeleri aracılığıyla Karabük’te faaliyet gösteren Sanayi kuruluĢları ile
Üniversitemizin diyaloglarının geliĢmesine uygun ortamı sağlamak.
Sunum
Planı
I. Bölüm
BİDEB Hakkında
Lisans Öğrencilerine
Yönelik Programlar
Lisansüstü
Öğrencilere Yönelik
Programlar
II. Bölüm
III. Bölüm
Bilimsel Etkinlik
Destek Programları
Değerlendirme
Sistemi
Online Başvuru
Başvuru Dosyası
Hazırlanırken Dikkat
Edilmesi Gereken
Hususlar
İstatistikler
DEĞERLENDĠRME
SĠSTEMĠ
III. Bölüm
BaĢvurular Panellerde Değerlendiriliyor
Online Başvuru
Başvuru Formları
Ön Değerlendirme (Şekilsel)
Başvuruların Alanlara Göre Sınıflandırılması
Bilimsel Değerlendirme
Panel Değerlendirmesi (Panel
Raporlarının Hazırlanması ve
Puanlanması)
BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu
Puan Barajının Belirlenmesi ve Listelerin Oluşturulması
Başkanlık Onayı
Sonuçların İlanı
III. Bölüm
BaĢvuru Süreçlerini Önceden Ġnceleyin
√
TÜBĠTAK - BĠDEB web sayfasında baĢvuru yapmak isteğiniz
programın ilanını incelediniz mi?
√
BaĢvuru koĢullarını sağlıyor musunuz?
√
BaĢvuru yapmak istediğiniz programın
baĢvurunuzu yapabilecek misiniz?
√
Ġlanda belirtilen tüm bilgi ve belgeleri istenen Ģekilde hazırladınız mı?
√
Online baĢvuru sistemini kullanarak baĢvurunuzu onayladınız mı?
√
BaĢvurunuzu onayladıktan sonra
dökümanları süresi
içerisinde
ulaĢtırdınız mı?
son
baĢvuru
program ilanında
TÜBĠTAK-BĠDEB
tarihinde
belirtilen
adresine
AraĢtırma Proje Desteği için;
√
√
√
√
√
Proje konusu iyi tanımlanmıĢ mı?
√
Tahmini bütçe tablosu verilmiĢ mi?
Projenin hedefleri iyi belirlenmiĢ mi?
Kullanılacak bilimsel yöntem iyi açıklanmıĢ mı?
ÇalıĢma planı sunulmuĢ mu?
Kullanılacak materyal belirtilmiĢ mi?
BaĢvurunuzdan Sonraki Süreç
√
BaĢvurunuza destek çıktığı takdirde; bilgilendirme e-postası, e-posta adreslerinize
gönderilmektedir. Ayrıca baĢvuru yapılan ebideb.tubitak.gov.tr adresinden desteklenen
projelere ulaĢabilirsiniz.
√
Desteklenen proje sahipleri web sayfasından Taahhütnameleri indirip, doldurup,
imzalayarak hem sisteme yüklemesi hem de BĠDEB ’e göndermesi gerekmektedir. Bu
Ģekilde taahhütnamede belirtilen IBAN numarasına proje desteği gönderilir. Ancak
IBAN yanlıĢ ise ödeme geri döner.
√
Bütçe aktarımı olduktan sonra kalemleri arasında transfer yapabilirsiniz. «Ancak
DemirbaĢ alımı KESĠNLĠKLE yasaktır» ibaresi değiĢtirilmiĢ ve demirbaĢ alımı serbest
bırakılmıĢtır.
√
2014 yılından itibaren ara rapor yüklemenize gerek yoktur.
√
Taahhüt edilen proje bitim süresinin sonunda sonuç raporunun ve proje sahibinin adına
kesilmiĢ harcama belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunludur.
√
DanıĢman, yer, okul değiĢikliği BĠDEB’e ıslak imzalı dilekçe ile baĢvurularak
gerçekleĢtirilebilir.
Proje YarıĢmaları için;
√
√
Proje Hazırlama Rehberini Ġncelediniz mi?
Projenizi, Proje Hazırlama Rehberine göre hazırladınız mı?
BĠDEB Öğrenci Bilgi Sistemine Kayıt Olun
√
Güncel Duyurulara UlaĢmak için;
BĠDEB Öğrenci Bilgi Sistemi
: ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm
2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ
ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI
2241/A - SANAYĠ ODAKLI LĠSANS BĠTĠRME
TEZĠ DESTEKLEME PROGRAMI
Doç. Dr. Emrah DENĠZ
ġubat/2014
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 863 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content