close

Enter

Log in using OpenID

2014 3. Çeyrek Yataş Finansal Dipnotlar

embedDownload
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İÇİNDEKİLER
Finansal Durum Tabloları
Kar veya Zarar Tabloları
Kapsamlı Diğer Gelir Tabloları
Özkaynak Değişim Tabloları
Nakit Akış Tabloları
Finansal Tablo Dipnotları
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
5
6
8
9
10
7
6
11
12
13
9
30
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Borçlar
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
-Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kayıp /kazanç fonu
- Yeniden değerleme fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
14
14
5
6
15
16
30
17
7
14
5
18
30
7
20.1
20.1
20.3
20.4
20.5
20.2
20.2
31
İncelemeden
Geçmemiş
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş
Cari Dönem
30 Eylül 2014
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2013
161.452.674
7.943.021
44.387.381
3.032.368
41.355.013
5.970.670
5.921.237
49.433
92.444.206
10.696.082
11.258
56
95.244.951
7.975.866
7.750.000
225.866
82.229
81.542.546
1.632.640
2.458
4.009.212
0
256.697.625
154.214.787
11.594.400
44.118.423
4.333
44.114.090
6.406.001
6.371.070
34.931
86.731.669
5.364.294
0
0
87.820.911
8.381.682
8.250.000
131.682
82.229
73.980.902
1.853.308
112.618
3.410.172
0
242.035.698
123.114.577
22.318.390
27.825.503
57.603.217
70.416
3.595.326
8.846.007
0
536.451
2.319.267
52.971.818
47.268.978
0
0
1.193.043
4.505.085
4.712
80.611.230
80.611.230
42.799.696
25.090.345
999.353
119.184.030
21.517.424
30.701.680
55.265.296
60.868
3.095.839
6.498.944
0
472.116
1.571.863
47.936.112
42.319.236
0
0
1.143.769
4.286.924
186.183
74.915.556
74.915.556
42.799.695
25.090.345
999.353
(1.516.098)
8.642.697
497.000
(2.698.050)
6.796.287
256.697.625
(457.190)
8.684.402
497.000
(4.696.546)
1.998.497
242.035.698
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR
VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
İncelemeden
Geçmemiş
21
22
Cari Dönem
01.01.30.09.2014
42,4%
197.359.884
(113.657.963)
83.701.921
64.224.044
29.930.252
24.727.973
23
23
23
24
25
(55.555.721)
(8.508.695)
(1.219.780)
5.555.941
(8.001.286)
(42.202.627)
(7.656.513)
(770.646)
7.273.872
(6.683.756)
(19.695.510)
(2.663.441)
(394.841)
901.290
(2.532.249)
(16.630.565)
(2.401.720)
(235.200)
1.798.665
(1.183.839)
15.972.380
14.184.374
5.545.501
6.075.314
Dipnot
Referansları
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
ESAS FAALĠYET KARI/(ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
26
27
FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
28
29
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
30
85.836
(33.546)
GeçmiĢ Dönem
01.01.30.09.2013
40,1%
160.041.554
(95.817.510)
198.719
(2.775)
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
77.525.032
(47.594.780)
62.376.909
(37.648.936)
0
(29.685)
5.670
(93)
16.024.670
14.380.318
5.515.816
6.080.891
752.761
(10.086.869)
158.631
(11.547.271)
219.794
(2.213.939)
22.388
(4.270.546)
6.690.562
2.991.678
3.521.671
1.832.733
105.725
0
105.725
(870.444)
0
(870.444)
129.681
0
129.681
(338.103)
0
(338.103)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
6.796.287
2.121.234
3.651.352
1.494.630
DÖNEM KARI/ZARARI
6.796.287
2.121.234
3.651.352
1.494.630
Diğer Kapsamlı gelir
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal değişim
Yeniden değerleme değişim
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri
(1.323.635)
(52.130)
275.153
(498.534)
(92.951)
118.297
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
(1.100.612)
5.695.675
(473.188)
1.648.046
Hisse BaĢına Kazanç / (Zarar) (TL)
31
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
0,159
0,050
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer
Kapsamlı Gelirler ve Giderler
İncelemeden
Geçmiş
01 Ocak 2013 Bakiyeleri
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Düzeltme Pay Ġhraç Primleri /
Farkları
Ġskontoları
Yeniden
Değerleme Fonu
Kıdem tazminatına
ilişkin aktüeryal kayıp
/kazanç fonu
8.783.550
150.520
497.000
(2.799.130)
(1.897.416)
Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıllar Kar /
KısıtlanmıĢ Yedekler
Zararları
Net Dönem Karı /
(Zararı)
TOPLAM
42.799.695
25.090.345
999.353
Geçmiş yıllar karından transfer
0
0
0
0
0
0
(1.897.416)
1.897.416
0
Toplam Kapsamlı Gelir
0
0
0
(74.361)
(398.828)
0
0
2.121.234
1.648.045
30 Eylül 2013 Bakiyeleri
42.799.695
25.090.345
999.353
8.709.189
(248.308)
497.000
(4.696.546)
2.121.234
75.271.962
01 Ocak 2014 Bakiyesi
42.799.695
25.090.345
999.353
8.684.402
(457.190)
497.000
(4.696.546)
1.998.497
74.915.556
Geçmiş yıllar karından transfer
0
0
0
0
1.998.497
(1.998.497)
Toplam Kapsamlı Gelir
0
0
0
(41.705)
(1.058.908)
0
0
42.799.695
25.090.345
999.353
8.642.697
(1.516.098)
497.000
30 Eylül 2014 Bakiyeleri
0
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
0
(2.698.049)
73.623.917
0
6.796.287
5.695.674
6.796.287
80.611.230
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
İncelemeden Geçmemiş
Dipnot
Referansları
1 Ocak30 Eylül 2014
1 Ocak30 Eylül 2013
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin
net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Alacak reeskontları
Borç reeskontları
Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltmeler
Borç karşılıkları
Faiz tahakkuk gider / (geliri)
Şüpheli alacak karşılığı/(iptali)
Yeniden değerleme fonu değişimi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net
12-13-23
5-25
5-24
18
17
14
5
20
30
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi
işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Stoklardaki (artış) / azalış
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki (artış) / azalış
Diğer varlıklardaki (artış) / azalış
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış)
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış)
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
Ödenen kıdem tazminatı
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim
8
5
6
9
10
7
5
6
15
17
16
7
18
12-13
14
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
4
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
6.690.562
2.097.911
6.181.390
(1.782.451)
857.797
(425.947)
536.451
1.068.552
(29.990)
(41.705)
(275.155)
2.600.154
(3.078.903)
5.097.049
12.483
303.870
548.741
1.112.842
1.015.387
1.217.478
12.779.504
10.927.012
(5.712.537)
1.543.483
841.147
(5.221.628)
(11.258)
(56)
1.480.124
9.548
499.487
(472.116)
2.347.063
565.934
(583.687)
5.322.987
84.831
(5.823.885)
(29.981.422)
(1.723)
28.871
27.043.776
362.112
3.455.874
(437.748)
(9.370.110)
(3.099.889)
(12.483)
8.065.008
(1.501.797)
(13.522.366)
(5.453.608)
(13.522.366)
(5.453.608)
1.805.979
(10.050.934)
1.805.979
(10.050.934)
(3.651.379)
11.594.400
7.943.021
(17.006.339)
21.369.088
4.362.749
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 1 – ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1987 yılında kurulmuştur. Şirket’in fiili
faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe Üretimi Ev Tekstili ve Ev
Mobilyası alım satımıdır. Şirket, 28 Şubat 2011 tarihi itibariyle İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan
Sanayi Ticaret A.Ş (“Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.”) ile devralma yoluyla birleşmiştir (Dipnot 3).
30.09.2014 tarihi itibariyle Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.328 kişidir
(31.12.2013: 1.180).
Şirket, Kayseri Ticaret Siciline 14222 sayı ile kayıtlı olup kanuni adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.
Cadde No:6 Melikgazi / Kayseri’dir. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye)
yürütmektedir. Şirketin 29 adet satış mağazası bulunmaktadır.
Şirket’in hisseleri 1996 yılında halka arz olunmuş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(İMKB) işlem görmektedir.
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 20’de detaylı olarak sunulmuştur.
NOT 2 – FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.a. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
Uygulanan Muhasebe standartları
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Eylül 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 notu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS /
TFRS”) uygularlar.
İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın 7 Eylül 2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde
yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına
uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup TMS /
TFRS’ye uygun olarak, Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım tashihlere ve
sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için
yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
-1-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK, “Uygulanan Muhasebe Standartları”nda da belirtildiği üzere Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple,
Şirket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır.
Konsolidasyon Esasları
Şirket solo mali tablo hazırlamaktadır.
Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi geçmiş dönemlerle
karşılaştırmalı TL olarak sunulmuştur.
NetleĢtirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir.
Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket, cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 30 Eylül 2014 ve 31
Aralık 2013 tarihli finansal tabloları için geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan
kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
UFRS 9 - “Finansal Araçlar, Sınıflandırma ve Ölçme”; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci
kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin yerine
kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı
model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra
gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın,
1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.
UFRS 9 – “Finansal Araçlar, Sınıflandırma ve Açıklama; Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni
standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı kar veya zarar tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır.
-2-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
UFRS 10 – “Konsolide Finansal Tablolar” standardı 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap
dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek
Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı
anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide
edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. Finansal tablo
hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart
henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir.
UFRS 11 - “Müşterek düzenlemeler” standardı 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri
için geçerlidir ve değişiklikler geriye donuk olarak uygulanacaktır. UFRS 10 “Konsolide Finansal
Tablolar” ve UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları” standartlarının da aynı anda
uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır.
Müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği
düzenlenmiştir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir.
UFRS 12 - “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamaları” standardındaki değişiklik ise 1 Ocak
2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye donuk olarak
uygulanacaktır. TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ve TFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler”
standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama
geriye donuk olarak yapılmalıdır. Daha önce UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
standardında yer alan konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamaları ve daha önce UMS 31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” ve UMS 28 “İştiraklerdeki Yatırımlarda yer alan iştirakler, iş ortaklıkları,
bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını
içermektedir. Yeni standart kapsamında diğer işletmelerdeki yatırımlara ilişkin daha fazla dipnot
açıklaması verileceği beklenmektedir.
Revize UFRS 13 - “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü” standardı gerçeğe uygun değerin UFRS
kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği
ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer
ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek
açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap
dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların
sadece UFRS 13’un uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki
dönemlerle karsılaştırmalı açıklama gerekmemektedir.
UMS 28 – “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)” - UFRS 11’in
yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK, UMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile
iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu
değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır ve 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından
kabul edilmemiştir.
-3-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
UMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında
uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartça yapılan değişiklik kapsamında birçok alanda
açıklık getirilmiştir veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri
tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli
personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün
tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi
için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir.
Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını
etkilemektedir
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma
tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
-4-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
2.b. Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler
Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir;
 Bir Standart veya yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya
 İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların
etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması
değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun
olarak yeniden sınıflandırılır.
2.c. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
İlişikteki mali tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması
Yönetim tarafından hazırlanmış mali tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler,
muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına
ilişkin olarak bazı tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden
farklılıklar içerebilir. Bu tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler
itibariyle gelir tablosunda raporlanmaktadır.
KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır.
-5-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
2.d. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri değerler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduatı içermektedir. Nakit ve nakit
eşdeğeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
Finansal Yatırımlar
Finansal yatırımlar, katılım paylarından oluşmaktadır. Finansal yatırımlar etkin faiz oranı kullanılarak
iskonto edilmiş değerleriyle değerlenmiş olup ilgili döneme isabet eden finansal yatırımlar faiz gelir /
gider reeskontu hesaplanarak mali tablolarda gösterilmiştir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar:
Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. Bir finansal varlık veya finansal borç,
aşağıdaki durumlarda alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılır:
(i) Esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş veya
yüklenilmiştir;
(ii) Birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi
bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasıdır; veya
(iii) Bir türev üründür (finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma aracı
olan türev ürünler hariç).
Finansal Borçlar
Faiz karşılığı alınan banka kredileri, alış maliyeti düşüldükten sonra alınan net tutar esasından
kayıtlara yansıtılmaktadır. İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan
gelir veya giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Finansman giderleri, ortaya çıktıkları dönemde
vadelerinin gelmemesi durumunda da tahakkuk esasından muhasebeleştirilmekte ve kredilerde
sınıflandırılmaktadır.
Alacaklar ve Borçlar
Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması
sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerden ve giderlerinden
netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmesi
sonrası ticari alacaklar ve ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların ve
borçların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile
hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin
çok büyük olmaması durumunda, fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Borçlanma Maliyeti
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış iskonto
edilmiş değerleri ile finansal tablolarda takip edilirler. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar
ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman
maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna
kaydedilir. Şirket tarafından imal veya inşaatı bir yıldan uzun süren özellikli bir varlığa ilişkin
finansman giderleri bu varlığın maliyetine dahil edilir. (UMS 23 / p.11) Şirket, faiz oranlarındaki
değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz
kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faize duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek
suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
-6-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
ġüpheli Alacaklar KarĢılığı
Şirket, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz
oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek
diğer gelirlere kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenir. Stokların
maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, hammadde stokları için FIFO
yöntemi ile belirlenirken, ticari mal stokları için ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir.
Maddi Duran Varlıklar ve Ġlgili Amortismanlar
Maddi duran varlıklar, arsa, arazi ve binalar hariç finansal tablolarda maliyet bedellerinden birikmiş
amortisman payları ve kalıcı değer kayıpları indirildikten sonraki net değerleri ile gösterilmektedir.
Arazi ve binalar makul değerleri ile değerlenmiştir. Borçlanma maliyetlerinin işletme tarafından imal
edilen özellikli varlıkların defter değerinin bir unsuru olarak muhasebeleştirilmesi UMS-23’e göre
yapılmaktadır. İşletmeler maddi varlıklarını değerlemeye tabi tutabilir. Amortisman, düzeltilmiş
tutarlar üzerinden ve aşağıda belirtilen duran varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda
doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsalar, faydalı ömrünün sınırsız kabul
edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır.
Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda
belirtilmiştir:
25-50 yıl
5-14 yıl
4-10 yıl
5-25 yıl
Kira süresinde
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda
maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın
mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul
edilir.
Satış amacıyla elde tutulan maddi duran varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer tespiti içeren
değerleme raporları bulunmadığı için, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetlerinin düşülmesi
yöntemi uygulanamamıştır. Satış amacıyla elde tutulan maddi duran varlıklar mali tablolarda maliyet
bedelleriyle gösterilmiştir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklarını, bilgi sistemlerini, araştırma ve
geliştirme giderlerini ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar 3 14 yıl arası tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak kıst esasına göre itfa edilirler.
-7-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Finansal Kiralama ĠĢlemleri
Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki
rayiç değeri ya da daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri
üzerinden yansıtmaktadır (mali tablolarda ilgili maddi duran varlık kalemlerine dahil edilmiştir).
Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama işleminde geçerli olan
oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak
kullanılmaktadır. Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan
masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve
anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin
hesaplarına dahil edilmiştir.
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
Çeşitli olay ve durumlar karşısında duran varlıkların taşınan değerleri gerçekleşebilir/gelecekte o
aktiften elde edilebilecek değerlerinin altına düştüğü tespit edilmesi halinde maddi ve gayrı maddi
sabit kıymetler değer kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi sabit kıymetin
defter değerinin gerçekleşebilir veya o varlığın iktisabından ileride elde edilebilecek değerinin üstünde
kalması halinde duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle, azami 3.438 TL (31 Aralık 2013: 3.254 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve
diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır.
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolarında yukarıda belirtilen esaslara
dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek
hesaplanmış kıdem tazminatı yükümlülüğünü mali tablolarına yansıtmıştır. Bilanço gününde
kullanılan temel varsayımlara ait oranlar aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
Reeskont oranı
%11,08
Enflasyon oranı
%6,08
Reel iskonto oranları
%4,01
Şirket, ilişikteki mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu
kullanarak ve Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma
konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet
tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna
yansıtılmıştır.

Sosyal Sigortalar Primleri
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in, bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk esasına göre ilgili
dönemlere personel giderleri olarak yansıtılmaktadır.
-8-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Vergi
İlişikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden oluşmaktadır.
Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar, gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için bilanço
tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları çerçevesinde bir karşılık ayrılmıştır. Ertelenmiş vergi aktifi
ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından
(ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak
cari vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi borçlanma metodu kullanılarak aktif ve
pasiflerin raporlanan mali tablolarda taşıdıkları değerler ile vergi amaçlı hazırlanan yasal mali
tablolardaki değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi
pasifi genellikle tüm vergilendirilebilir veya düşülebilir geçici farklar için mali tablolara alınmakta;
ancak ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir
karların olmasının muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. Zamanlama farkları
üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda
kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır.
Muhasebe Tahminleri
Mali tabloların TFRS’na göre hazırlanması sırasında Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle mali
tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dışı yükümlülüklere
ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farklılık
gösterebilmektedir.
KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın
muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi
durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden
geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla
olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması
muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır.
Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması
durumunda bu yükümlülükler Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte
gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar mali tablolarda yansıtılmaktadır.
Hasılat
Satış gelirleri, yatak ve modüler mobilya satış gelirlerinden oluşmaktadır. Satışlar, sevkiyatın
yapıldığı veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına
göre kaydedilir. Net satışlar, malların fatura edilmiş bedelinin iskonto ve satış iadelerinden arındırılmış
halidir. Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:
-9-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Malların satışı:
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:
 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde
etkin bir kontrolünün olmaması,
 Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
 İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet sunumu:
Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda,
işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal
tablolara yansıtılır. Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların
güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir:
 Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;
 İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması;
 Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve
 İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir
biçimde ölçülebilmesi.
Faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü ve diğer gelirler:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.
Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların
transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar
Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para
cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak
değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı
olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
USD ve EURO için dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
2,2789
2,8914
USD
EURO
- 10 -
31.12.2013
2,1343
2,9365
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Kur DeğiĢiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler ve ilgili alım ve satım taahhütleri kur riski
doğurmaktadır. Türk Lirası’nın yabancı döviz cinsleri karşısındaki değer kaybı veya kazancından
kaynaklanan kur riski Şirket’in döviz pozisyonunun üst yönetim tarafından izlenmesi ve pozisyon
alınması suretiyle yönetilmektedir.
Hisse BaĢına Kazanç / (Zarar)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (zarar), net karın / (zararın), dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de
dikkate alınarak bulunmuştur.
Diğer Bilanço Kalemleri
Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır.
Nakit Akım Tablosu
Şirket, nakit akım tablosunu, TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlamaktadır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi arasında mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olayın
ortaya çıkması durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yapılmakta, düzeltme gerektirmeyen
durumlarda ilgili olay bilanço dipnotlarında açıklanmaktadır.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket’in bölümlere göre faaliyet raporlamasını gerektirecek faaliyet alanı bulunmamaktadır.
- 11 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
ĠliĢkili Taraflar
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar
ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş
ilişkilerine girilebilir. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir.
Şirket ile yönetim ilişkisine sahip şirketlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Süntaş Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Süntaş Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 1976 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Şirket’in
faaliyet konusu poliüretan sünger ve kapitone yatak yorgan vb. üretimidir.
Valya Mobilya Üretim Anonim Şirketi
Valya Mobilya Üretim Anonim Şirketi 2006 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Faaliyet konusu, her türlü
mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatıdır.
Şase Ev Tekst. Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Şase Ev Tekst. Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2006 yılında Kayseri’de kurulmuştur.
Faaliyet konusu, ağaç ve kaplama ürünleriyle ilgili her türlü mobilya ve ev tekstil aksesuar imalatı, alımı,
satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatıdır.
2.e. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
İlişikteki finansal tabloları etkileyebilecek önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
yoktur.
NOT 3– ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
(*) Süntaş A.Ş.’den olan birikmiş alacaklardan oluşmaktadır. Bakiyeye adat faizi hesaplanarak
ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır.
İlişkili Taraflardan Alacaklar
30.09.2014
31.12.2013
3.022.670
9.698
4.333
Valya Mobilya Üretim A.Ş.
Ortaklardan alacaklar
5.519.325
401.912
6.302.560
68.510
Diğer Alacaklar – Uzun Vadeli
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
7.750.000
8.250.000
16.703.605
14.625.403
Ticari Alacaklar
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
Şase Ev Tekst. Aksesuarları San. Tic. Ltd.
Diğer Alacaklar – Kısa Vadeli
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
- 12 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 3 – ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Mal ve Hizmet Satışları
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
Valya Mobilya Üretim A.Ş.
Kira Gelirleri
Valya Mobilya Üretim A.Ş.
Vade Farkı Gelirleri
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
Vade Farkı Gideri
Valya Mobilya Üretim A.Ş.
Kira Giderleri
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
Yılmaz Öztaşkın
Yavuz Altop
Diğer ortaklar
Mal ve Hizmet Alışları
Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic. A.Ş.
- 13 -
30.09.2014
30.09.2013
4.970.850
8.492
8.594
4.979.342
8.594
30.09.2014
30.09.2013
783
1.022
783
1.022
30.09.2014
30.09.2013
365.930
1.264.391
365.930
1.264.391
30.09.2014
30.09.2013
55.294
93.378
55.294
93.378
30.09.2014
30.09.2013
381.356
140.625
140.625
281.253
36.610
125.000
125.000
250.000
943.859
536.610
30.09.2014
30.09.2013
521.852
-
521.852
-
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
ĠliĢkili Taraflara Yapılan ĠĢlemlerin Değerlendirilmesi:
Şirket SPK’nın Seri IV No,41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortakların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin “4-6” maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin
değerlemesini yaptırmamıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait Şirket’in yönetim kurulu başkan ve
üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.061.295 TL’dir.
NOT 4 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle tarihleri itibariyle hazır değerler aşağıdaki gibidir;
Nakit
Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
Diğer hazır değerler (*)
30.09.2014
31.12.2013
500.484
111.518
658.908
2.932.954
3.850.675
10.153.000
1.329.882
7.943.021
11.594.400
30 Eylül 2014 tarihleri itibariyle Şirket’in banka mevduatları vadeli ve vadesiz mevduatlardan
oluşmakta olup aynı tarihler itibariyle hesaplar üzerinde blokaj bulunmamakktadır.
(*) Diğer hazır değerler kredi kartıyla yapılan satışlardan oluşmaktadır.
NOT 5 – TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
30.09.2014
31.12.2013
Alacak Çek ve Senetleri
Ticari Alacaklar
Alacak reeskontları
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 3)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
23.093.275
15.318.084
(857.797)
3.032.368
9.902.608
(6.101.157)
26.139.558
14.818.717
(833.381)
4.333
10.079.193
(6.089.997)
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
44.387.381
44.118.423
Ticari alacakların ortalama tahsil süresi 75 gündür.
- 14 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle alacak senetlerinin vadesel bazda detayı aşağıdaki gibidir;
Vadesi geçmiş
30 gün vadeli
31-60 gün arası vadeli
61-90 gün arası vadeli
91-120 gün arası vadeli
121-150 gün arası vadeli
151-180 gün arası vadeli
181-210 gün arası vadeli
211-240 gün arası vadeli
241-270 gün arası vadeli
271-300 gün arası vadeli
301-330 gün arası vadeli
331-360 gün arası vadeli
Alacak senetleri
30.09.2014
31.12.2013
379.850
2.437.701
3.432.939
4.323.025
3.795.742
3.795.748
3.045.835
1.629.585
90.000
130.000
17.000
15.850
635.046
3.907.788
5.128.003
5.437.322
4.555.965
3.783.850
1.283.405
241.850
404.759
464.070
125.000
160.500
12.000
23.093.275
26.139.558
01.01.30.09.2014
01.01.31.12.2013
(6.089.997)
(10.660)
(500)
(6.275.829)
592.085
(406.253)
(6.101.157)
(6.089.997)
30.09.2014
31.12.2013
30.444.447
26.314.764
844.006
31.356.072
23.035.218
874.006
57.603.217
55.265.296
Şüpheli ticari alacak karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Ticari borçların ortalama ödeme süreleri 90 gündür (31 Aralık 2013: 86 gün).
- 15 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle borç senetlerinin vadesel bazda detayı aşağıdaki
gibidir;
30.09.2014
31.12.2013
6.973.526
5.650.827
6.467.108
1.874.426
3.841.000
3.501.000
1.507.000
360.000
225.000
44.560
-
5.309.141
6.100.758
6.231.045
6.298.274
4.262.928
1.889.928
429.928
187.928
210.173
144.428
133.224
158.317
30.444.447
31.356.072
30.09.2014
31.12.2013
5.921.237
13.947
35.486
6.371.070
3.990
30.941
5.970.670
6.406.001
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
30.09.2014
31.12.2013
Verilen depozito ve teminatlar
İlişkili taraflardan alacaklar
225.866
7.750.000
131.682
8.250.000
7.975.866
8.381.682
30.09.2014
31.12.2013
70.416
60.868
70.416
60.868
30 gün vadeli
31-60 gün arası vadeli
61-90 gün arası vadeli
91-120 gün arası vadeli
121-150 gün arası vadeli
151-180 gün arası vadeli
181-210 gün arası vadeli
211-240 gün arası vadeli
241-270 gün arası vadeli
271-300 gün arası vadeli
301-330 gün arası vadeli
331-360 gün arası vadeli
Borç senetleri, net
NOT 6 – DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
İlişkili taraflardan alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Diğer çeşitli borçlar
- 16 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 7 – DĠĞER VARLIKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer KDV
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Bağ. SSK vergi borçları(*)
Diğer Yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Bağ. SSK vergi borçları(*)
30.09.2014
31.12.2013
56
-
56
-
30.09.2014
31.12.2013
1.986.412
254.236
78.619
963.952
541.905
66.006
2.319.267
1.571.863
30.09.2014
31.12.2013
4.712
186.183
4.712
186.183
(*) Şirket, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun" (6111 sayılı Kanun)'un "matrah artırımı" hükümlerinden yararlanmıştır. Bu
çerçevede, Şirket’in 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yılları için vergiye esas alınan matrahları
artırılmış olup; bu işlem sonucunda karşılık finansal tablolara kaydedilmiştir.
(*) Ayrıca Şirket 18.10.2012 ve 28.09.2012 tarihlerinde SGK borçlarınıda da yapılandırmış olup, borç
36 taksitte ve 18 Eylül 2015 vade sonuna kadar ödenecektir.
Şirket yönetimi, yine aynı yasa kapsamında geçmiş dönemlerde yapılandırdığı Sosyal Güvenlik
Kurumu borçlarını da yeniden yapılandırmıştır.
- 17 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 8 – STOKLAR
Hammadde
Yarı Mamuller
Mamüller
Ticari mallar
Diğer stoklar (*)
Stok değer düşüklüğü karşılığı
30.09.2014
31.12.2013
30.247.457
16.806.202
32.230.643
11.553.375
1.606.529
-
28.807.222
17.211.488
28.177.887
12.093.217
463.696
(21.841)
92.444.206
86.731.669
(*) Diğer stoklar yoldaki mallardan oluşmaktadır.
Rapor tarihi itibariyle stoklar üzerinde 60.050.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır.
NOT 9 – PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER
Verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait peşin ödenen giderler
İş avansları
Personel avansları
Uzun Vadeli
Maddi duran varlık avansları
- 18 -
30.09.2014
31.12.2013
7.759.838
1.657.516
1.276.290
2.438
3.252.880
850.956
1.041.984
218.474
10.696.082
5.364.294
30.09.2014
31.12.2013
2.458
112.618
2.458
112.618
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 10 – CARĠ DÖNEM VERGĠSĠYLE ĠLGĠLĠ VARLIKLAR
Peşin ödenen vergi ve fonlar
30.09.2014
31.12.2013
11.258
-
11.258
-
NOT 11 – FĠNANSAL YATIRIMLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir;
30.09.2014
Kay-Ser A.Ş.
Valya Mobilya Üretim A.Ş:
31.12.2013
(%)
TL
(%)
TL
1
49,98
82.229
403.675
1
49,98
82.229
403.675
Valya Mobilya Üretim A.Ş karşılığı (-)
(403.675)
(403.675)
82.229
82.229
Fransız Cauval şirketi ile ortak kurulan Valya Mobilya Üretim A.Ş. üretim faaliyetlerine 2008 yılında
son vermiştir. Şirket’in Valya Mobilya Üretim Anonim Şirketi ile olan bakiyelerine ve yatırım
tutarlarının tamamına 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle karşılık ayrılmıştır.
- 19 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 12 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Maliyet Değerleri
01.01.2014
Açılış
15.525.361
115.734
40.861.453
35.235.814
2.121.652
21.243.327
15.339.623
27.959
Girişler
118.500
816.882
888.665
730.108
4.701.740
5.941.731
79.372
Çıkışlar
(74.361)
(92.237)
-
Transfer
17.944
(17.944)
130.470.923 13.276.998
(166.598)
-
Makul
değer
değişimleri
-
30.09.2014
Kapanış
15.643.861
115.734
41.603.974
36.124.479
2.759.523
25.963.011
21.281.354
89.387
- 143.581.323
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam
47.497
7.318.728
26.461.798
1.000.550
14.219.370
7.442.078
56.490.021
7.282
607.112
1.146.845
242.236
1.493.542
2.099.932
5.596.949
(5.632)
(94.691)
(100.323)
-
1.055
51.075
52.130
55.834
7.971.283
27.608.643
1.148.095
15.712.912
9.542.010
62.038.777
Net Defter Değeri
73.980.902
7.680.049
(66.275)
-
(52.130)
81.542.546
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 163.755.705 TL’dir.
Sabit kıymetler için ilgili kuruluşlara verilen yükümlülük tutarları Not 19’ da ifade edildiği gibidir.
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Maliyet Değerleri
01.01.2013
Açılış
15.525.361
99.946
39.528.232
33.098.414
1.381.832
17.611.957
10.206.443
1.972.284
Girişler
15.788
438.962
2.137.400
1.078.002
2.571.167
5.133.180
27.959
119.424.469 11.402.458
Çıkışlar
Transfer
(15.000)
909.259
(338.182)
(2.822) 1.063.025
- (1.972.284)
(356.004)
-
Makul
değer
değişimleri
-
31.12.2013
Kapanış
15.525.361
115.734
40.861.453
35.235.814
2.121.652
21.243.327
15.339.623
27.959
- 130.470.923
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Birikmiş Amortismanlar (-)
37.277
6.350.647
25.049.517
997.642
12.729.712
5.988.983
51.153.778
7.900
847.742
1.412.281
276.859
1.492.224
1.453.095
5.490.101
(1.275)
(273.951)
(2.566)
(277.792)
-
2.320
121.614
123.934
47.497
7.318.728
26.461.798
1.000.550
14.219.370
7.442.078
56.490.021
Net Defter Değeri
68.270.691
5.912.357
(78.212)
-
(123.934)
73.980.902
- 20 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 13 – MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
01.01.2014
Açılış
4.368.950
Girişler
363.772
30.09.2014
Kapanış
4.732.722
Birikmiş itfa payları (-)
(2.515.642)
(584.440)
(3.100.082)
Net Defter Değeri
1.853.308
(220.668)
1.632.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
01.01.2013
Açılış
Girişler
31.12.2013
Kapanış
3.617.777
751.173
4.368.950
(1.705.451)
(810.191)
(2.515.642)
1.912.326
(59.018)
1.853.308
Haklar
Birikmiş itfa payları (-)
Net Defter Değeri
NOT 14 – FĠNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar
30.09.2014 31.12.2013
Yabancı para finansal borçlar
Türk Lirası finansal borçlar
6.621.606 11.033.225
15.696.784 10.484.199
22.318.390 21.517.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Uzun vadeli Türk Lirası kredilerinin kısa vadeye düşen anapara taksitleri
Uzun vadeli yabancı para kredilerin kısa vadeye düşen anapara taksitleri
Finansal kiralama borçları
Faiz tahakkuku
18.199.079 23.292.238
7.929.029 6.283.916
628.843
672.137
1.068.552
453.389
27.825.503 30.701.680
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Türk Lirası finansal borçlar
Yabancı para finansal borçlar
Finansal kiralama borçları
37.565.300 34.244.815
8.693.576 6.602.833
1.010.102 1.471.588
47.268.978 42.319.236
- 21 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle USD, EURO ve TL cinsinden finansal borçlarının efektif faiz oranları
sırasıyla %4,09, %4,44 %11,08’ dir.
Finansal borçlar karşılığında ilgili kuruluşlara verilen yükümlülük tutarları Not 19’ da ifade edildiği
gibidir.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle toplam banka kredilerinin vade detayı aşağıdaki
gibidir;
0-1 yıl arası vadeli
1-2 yıl arası vadeli
2-3 yıl arası vadeli
3-4 yıl arası vadeli
4-5 yıl arası vadeli
5-6 yıl arası vadeli
6-7 yıl arası vadeli
30.09.2014
31.12.2013
48.446.498
25.611.444
12.057.541
5.923.141
2.666.750
-
51.093.578
21.857.785
11.848.633
4.734.148
2.211.174
195.908
-
94.705.374
91.941.226
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının vade detayı aşağıdaki
gibidir;
0-1 yıl arası vadeli
1-2 yıl arası vadeli
2-3 yıl arası vadeli
3-4 yıl arası vadeli
4-5 yıl arası vadeli
30.09.2014
31.12.2013
628.843
418.760
298.716
272.685
19.941
672.137
555.012
390.553
304.814
221.209
1.638.945
2.143.725
NOT 15 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
Personele borçlar
Sosyal güvenlik primi borçları
- 22 -
30.09.2014
31.12.2013
2.714.557
880.769
2.391.231
704.608
3.595.326
3.095.839
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 16 – ERTELENMĠġ GELĠRLER
Alınan sipariş avansları
30.09.2014
31.12.2013
8.846.007
6.498.944
8.846.007
6.498.944
30.09.2014
31.12.2013
203.332
333.119
138.997
333.119
536.451
472.116
NOT 17 – KISA VADELĠ KARġILIKLAR
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Gider tahakkukları
Dava gider karşılıkları
NOT 18 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN KIDEM TAZMĠNATI KARġILIKLARI
Kıdem tazminatı karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
30.09.2014
31.12.2013
1.193.043
1.143.769
1.193.043
1.143.769
30.09.2014
31.12.2013
1.143.769
90.955
56.517
(1.421.832)
1.323.634
1.550.597
102.620
83.891
(1.352.976)
759.637
1.193.043
1.143.769
Kıdem tazminatı karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
Dönembaşı bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içi ödemeler
Aktüeryal fark
- 23 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 19 – KARġILIKLAR. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dava karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
30.09.2014
31.12.2013
Dönem başı bakiye
Dönem içinde iptal edilen karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
333.119
-
277.597
55.522
Dönem sonu bakiye
333.119
333.119
30.09.2014
31.12.2013
221.417.930
246.074.117
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
221.417.930
246.074.117
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla
Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ' lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı
Şirket’in koşulluklu yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir;
Teminat mektupları – Şirket’in, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle toplam 2.143.580 TL tutarında ilgili
kuruluşlara verilmiş teminat mektubu bulunmaktadır. İlgili teminat mektuplarının detayı aşağıda
özetlenmiştir.
Elektrik Dağıtım Şirketleri
İcra Müdürlüğü
Gümrük Müdürlüğü
Özel Sektör
Özel Sektör
Özel Sektör
Organize Sanayi Bölgeleri
Diğer
Para birimi
Döviz tutarı
Döviz kuru
TL Karşılığı
TL
TL
TL
TL
USD
EURO
TL
TL
52.600
116.000
228.617
50.000
235.543
356.439
68.976
60.000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,2789
2,8914
1,0000
1,0000
52.600
116.000
228.617
50.000
536.779
1.030.608
68.976
60.000
2.143.580
- 24 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, teminat mektuplarının, alındığı bankalar bazında detayı aşağıdaki gibidir;
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Halkbank A.Ş.
Halkbank A.Ş.
Halkbank A.Ş.
Para birimi
Döviz tutarı
Döviz kuru
TL Karşılığı
TL
USD
EUR
TL
TL
TL
EUR
TL
USD
EUR
1.440
84.627
37.715
25.660
48.617
162.500
85.341
337.976
150.916
233.383
1,0000
2,2789
2,8914
1,0000
1,0000
1,0000
2,8914
1,0000
2,2789
2,8914
1.440
192.856
109.049
25.660
48.617
162.500
246.755
337.976
343.922
674.804
2.143.580
Şarta Bağlı Yükümlülükler
YP Karşılığı
Verilen teminat mektupları
Verilen teminat mektupları (USD)
Verilen teminat mektupları (EURO)
Verilen teminat senedi
Verilen teminat senedi (USD)
235.543
356.439
30.09.2014
31.12.2013
576.193
536.779
1.030.608
38.000.000
-
1.367.712
620.255
884.350
23.950.000
24.544.450
40.143.580
51.366.767
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde muhtelif bankalara verilen
ipotek tutarları 106.325.700 TL dir (31 Aralık 2013: 123.879.800 TL).
Şirket 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, genel kredi sözleşmesi kapsamında toplam 74.948.650 TL’ lik
kefalet imzalamıştır (31 Aralık 2013: 70.827.550 TL).
Ayrıca ilişkili şirketler ve ortakların Şirket lehine vermiş oldukları toplam 4.700.000 USD ve
40.250.000 TL tutarında ipotekleri bulunmaktadır.
Varlıklar
Şarta Bağlı Varlıklar
Alınan Teminat Mektupları (TL)
Alınan Teminat Mektupları (USD)
Alınan İpotekler
- 25 -
30.9.2014
31.12.2013
7.789.000
36.510.000
3.670.000
533.575
46.315.250
44.299.000
50.518.825
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR
20.1 ÖdenmiĢ Sermaye
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL’dir. (31 Aralık 2013: 75.000.000 TL).
Şirket’in ödenmiş sermayesi beheri 1 kr olan 4.279.969.500 adet hisseden oluşmakta olup, nominal
değeri 42.799.695 TL’dir (31 Aralık 2013: 42.799.695 TL).
Şirket’in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;
30.09.2014
Tutar
Pay
TL
(%)
Hacı Nuri Öztaşkın
Yılmaz Öztaşkın
Şükran Balçık
Işıl Beğendik / Öztaşkın
Türkan Öztaşkın
Hatice Altop
Nimet Eşelioğlu / Altop
Yavuz Altop
Osman Altop
Serhan Sinan Altop
Şölen Aslı Altop
Habibe Altop
Aytül Kabakçı
Halka açık kısım / diğer
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı (*)
2.987.444
3.125.770
2.041.200
2.041.200
1.810.800
1.207.549
1.275.749
934.841
412.022
680.400
680.400
680.400
1.275.749
23.646.171
%6,98
%7,30
%4,77
%4,77
%4,23
%2,82
%2,98
%2,18
%0,96
%1,59
%1,59
%1,59
%2,98
%55,25
42.799.695
%100,00
31.12.2013
Tutar
Pay
TL
(%)
2.987.444
3.125.770
2.041.200
2.041.200
1.810.800
1.207.549
1.275.749
934.841
412.022
680.400
680.400
680.400
1.275.749
23.646.171
%6,98
%7,30
%4,77
%4,77
%4,23
%2,82
%2,98
%2,18
%0,96
%1,59
%1,59
%1,59
%2,98
%55,25
42.799.695 %100,00
25.090.345
25.090.345
67.890.040
67.890.040
(*) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları şirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı
ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki olumlu farkı ifade eder.
Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
- 26 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 20– ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
20.2 GeçmiĢ Yıllar Karları, Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler, Değer ArtıĢ Fonları ve Diğer
Sermaye Yedekleri
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar
yasal dönem karının yüzde 5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK
düzenlemelerine göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm
nakit kar payı dağıtımlarının 1/10’u oranında, yasal kayıtlara göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda
ise Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/11’i oranında
ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 50’sini aşmadığı sürece
dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında
kullanılabilirler.
SPK tebliği ve duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve
“Hisse Senedi İhraç Primleri’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz
konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıklar :
- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;
- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”
ilişkilendirilmiştir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde
değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince;
halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının
belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak
temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu
kapsamda, kar dağıtımının SPK’nın Seri: IV. No: 27 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların
esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım
politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Temettü dağıtımı yapılmasına karar
verilmesi durumunda, bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit
ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara
dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle
gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış
sermayelerinin %5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde
bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını
gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan
anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların,
hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
30.09.2014 31.12.2013
482.784
482.784
14.216
14.216
497.000
497.000
Yasal yedek akçeler
İşletme birleşmesinden gelen yasal yedek
- 27 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
20.3 Paylara iliĢkin primler/iskontolar
Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatıyla satılması sonucu elde edilen nakit
girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak
sermaye artışlarında kullanılabilir.
30.09.2014 31.12.2013
Paylara ilişkin primler
999.353
999.353
999.353
999.353
20.4 Kıdem tazminatına iliĢkin aktüeryal kazanç/kayıp fonu
30.09.2014 31.12.2013
Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kayıp /kazanç fonu
(1.516.098)
(457.190)
(1.516.098)
(457.190)
20.5 Yeniden Değerleme Fonu
Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar, Sermaye Piyasası
Kurulu listesinde kayıtlı Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 24 Mart 2012 tarihli
değerleme çalışmalarında tespit edilen gerçeğe uygun değerlerden hesaplanan amortisman tutarı
indirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket’in arazileri ve arsaları, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazları söz
konusu değerleme raporu çalışmasına istinaden, gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolara
yansıtılmıştır.
30.9.2014 31.12.2013
Yeniden Değerleme Artışı
Yeniden Değerleme Artışı Amortismanı
Yeniden Değerleme Artış Fonu Üzerinden Hesaplanan Ertelenmiş Vergi
10.855.503 10.855.503
(52.131)
-(2.160.675) (2.171.101)
8.642.697
- 28 -
8.684.402
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 21 – HASILAT
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışlar aşağıdaki
gibidir:
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
252.334.204 207.915.734 100.820.501
11.159.690
5.416.565
3.985.460
1.321.281
1.031.242
270.939
83.522.031
1.801.869
337.840
Brüt satışlar
264.815.175 214.363.541 105.076.900
85.661.740
Satıştan iadeler(-)
Satış iskontoları(-)
Diğer indirimler(-)
(6.734.717) (4.591.180) (2.245.111) (1.356.872)
(59.872.094) (46.117.229) (25.138.073) (21.567.056)
(848.480) (3.613.578)
(168.684)
(360.903)
Net satışlar
197.359.884 160.041.554
77.525.032
62.376.909
NOT 22 – SATIġLARIN MALĠYETĠ
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışların maliyeti aşağıdaki
gibidir
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Dolaysız İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı Mamul Kullanımı
Üretilen Mamul Maliyeti
Mamul Stoklarında Değişim(-)
Satılan Mamul Maliyeti
Satılan Emtia Maliyeti
Satılan Hizmet Maliyeti
80.095.911
10.270.974
13.685.683
405.286
104.457.854
(3.396.154)
101.061.700
8.501.982
4.094.281
60.620.889
8.185.752
11.265.337
214.164
80.286.142
(1.803.523)
78.482.619
14.318.751
3.016.140
32.086.524
3.611.996
4.442.671
1.265.620
41.406.811
1.565.659
42.972.470
3.094.985
1.527.325
25.581.127
3.078.193
3.636.263
583.251
32.878.834
23.180
32.902.014
3.711.567
1.035.355
Satışların Maliyeti
113.657.963
95.817.510
47.594.780
37.648.936
- 29 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 23 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA SATIġ VE
DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
55.555.721
8.508.695
1.219.780
42.202.627
7.656.513
770.646
19.695.510
2.663.441
394.841
16.630.565
2.401.720
235.200
65.284.196
50.629.786
22.753.792
19.267.485
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
17.096.362
984.017
11.659.544
7.552.136
11.045.376
4.042.548
2.030.081
1.001.230
598.683
372.901
865.995
707.862
735.706
106.801
50.373
6.434.581
13.327.831
1.499.693
9.082.794
6.215.626
9.063.179
2.722.741
1.754.172
1.150.653
837.170
263.137
567.931
491.446
108.234
32.976
560.974
2.951.229
5.375.697
492.857
3.137.062
3.075.200
4.057.181
1.536.993
1.466.268
542.185
156.364
74.695
336.481
348.549
589.997
1.564.263
4.246.207
724.107
3.835.342
2.278.836
3.616.563
1.094.680
1.428.608
791.253
488.878
63.942
236.971
147.194
14.481
32.976
114.989
152.458
65.284.196
50.629.786
22.753.792
19.267.485
NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
Personel giderleri
Bayi açılış desteği
Reklam giderleri
Nakliye giderleri
Kira giderleri
Amortisman gideri
Seyahat, ulaşım, konaklama gideri
Danışmanlık gideri
Bakım onarım gideri
Sigorta giderleri
Elektrik, su, ısıtma giderleri
Vergi, resim, harç giderleri
Haberleşme giderleri
Dava sonucu ödenen tazminatlar
Şüpheli alacak karşılık giderleri
Bağış giderleri
Diğer giderler
- 30 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 24 – DĠĞER GELĠRLER
Reeskont gelirleri
Vade farkı geliri
Kur farkı geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer gelirler
Kira geliri
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
2.615.832
1.841.049
764.665
108.132
225.300
963
2.458.764
568.523
3.202.010
740.302
303.179
1.094
407.994
368.958
124.278
60
94.051
(421.515)
1.367.570
610.337
147.128
1.094
5.555.941
7.273.872
901.290
1.798.665
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
(4.137.635)
(2.285.459)
(1.282.366)
(295.732)
(94)
(2.919.013)
(736.523)
(2.555.165)
(473.055)
(469.461)
(155.511)
(405.578)
(1.501.699)
-
(64.829)
(211.523)
(907.487)
-
(8.001.286)
(6.683.756)
(2.532.249)
(1.183.839)
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
85.836
-
193.219
5.500
-
170
5.500
85.836
198.719
-
5.670
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
(33.546)
(2.775)
(29.685)
(93)
(33.546)
(2.775)
(29.685)
(93)
NOT 25 – DĠĞER GĠDERLER
Vadeli alım gider farkı
Reeskont giderleri
Diğer giderler
Kur farkı gideri
Erken ödeme iskontosu
NOT 26 – YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER
Sabit kıymet satış karı
Temettü geliri
NOT 27 – YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GĠDERLER
Sabit kıymet satış zararı
- 31 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 28 – FĠNANSMAN GELĠRLERĠ
Kur farkı geliri
Faiz geliri
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
752.761
140.187
18.444
219.794
13.901
8.487
752.761
158.631
219.794
22.388
01.01. 30.09.2014
01.01. 30.09.2013
01.07.30.09.2014
01.07.30.09.2013
(6.950.131)
(858.032)
(30.285)
(1.321)
(2.247.100)
-
(7.684.802)
(2.461.004)
(71.157)
(4.422)
(1.291.478)
(34.408)
(2.434.763)
1.094.547
(13.792)
(859.931)
-
(2.116.754)
(1.651.260)
(25.915)
(1.808)
(458.765)
(16.044)
(10.086.869) (11.547.271)
(2.213.939)
(4.270.546)
NOT 29 – FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
Faiz gideri
Kur farkı gideri
Teminat mektubu komisyon gideri
Kredi kartı komisyon gideri
Diğer finansal giderler
Vadeli alım gideri
- 32 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 30 – VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir. (31.12.2013:
%20) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi gelir/giderinin
detayı aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi geliri mutabakatı
30.09.2014
31 Aralık 2013 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
30 Eylül 2014 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
Dönem farkı
Diğer kapsamlı gelirlerdeki kıdem tazminatı aktüeryal kazanç/kayıp vergi etkisi
Diğer kapsamlı gelirlerdeki makul değer düzeltmesi vergi etkisi
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri
(876.752)
(495.873)
380.879
(264.728)
(10.426)
105.725
30.09.2014
31.12.2013
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
105.725
(870.444)
Toplam Vergi Geliri / (Gideri)
105.725
(870.444)
- 33 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Raporlama tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Kümülatif
Geçici
Farklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılıkları
Ertelenmiş finansman giderleri
Stoklar değerleme farkları
Aktifleştirilen marka iptalleri
Şüpheli alacaklar karşılıkları
Kredi faiz tahakkukları
İndirilebilir mali zararlar
Dava karşılıkları
İştirak değer düşüklüğü karşılıkları
Gider karşılığı
1.193.043
857.797
4.067.756
3.424.265
376.263
1.068.552
8.624.346
333.119
403.675
-
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
düzeltmesi
Sabit kıymet değerleme artışları
Ertelenmiş finansman gelirleri
İştirak borçlarının iptali
Diğer
31 Aralık 2013
Ertelenmiş
Kümülatif
Vergi Geçici Farklar
238.609
171.559
813.551
684.853
75.253
213.710
1.724.869
66.624
20.184
-
1.143.769
833.381
1.629.179
3.424.265
406.253
453.388
8.624.346
333.119
403.675
102.234
4.009.212
(8.452.476)
(10.803.372)
(1.782.451)
(1.074.065)
(413.059)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğ),net
- 34 -
(1.690.495)
(2.160.675)
(356.490)
(214.813)
(82.612)
Ertelenmiş
Vergi
228.754
166.676
325.836
684.853
81.251
90.678
1.724.869
66.624
20.184
20.447
3.410.172
(7.684.899)
(10.855.503)
(1.427.662)
(1.049.646)
(416.914)
(1.536.980)
(2.171.101)
(285.532)
(209.929)
(83.382)
(4.505.085)
(4.286.924)
(495.873)
(876.752)
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 31 – HĠSSE BAġINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç / zarar kazanç ve zararın ilgili yıl içinde mevcut hisseleri ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesi ile tespit edilir.
01.01.30.09.2014
Net dönem karı
Her biri 1 kr / 1 TL Değerli Hisse Sayısı
6.796.287
42.799.696
Hisse Başına Kazanç
0,159
NOT 32 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
Finansal Araçlar
Kredi riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, vadeli satışlarından
kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz
kalmaktadır. Şirket’in henüz satışları başlamadığından dolayı sadece bankalarda tutulan mevduatları
dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda
belirtilmiştir:
Diğer alacaklar
Ticari alacaklar
30 Eylül 2014
Diğer
Bankalardaki
mevduat
41.355.013
13.671.237
275.299
-
-
-
-
-
ĠliĢkili taraf
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D)
3.032.368
-Azami riskin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
ĠliĢkili taraf
3.032.368
40.975.163
13.671.237
275.299
-
-
-
-
-
379.850
-
-
-
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-
-
-
-
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-
9.902.608
-
-
-Değer düşüklüğü (-)
- (6.101.157)
-
-
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- (3.801.451)
-
-
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-
-
-
-
-Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- 35 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
30 Eyül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir;
Diğer alacaklar
Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Diğer taraf
ĠliĢkili taraf
Diğer taraf
-
379.850
-
-
-
379.850
-
-
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda
belirtilmiştir:
Ticari alacaklar
ĠliĢkili
taraf
Diğer
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D)
4.333
-Azami riskin teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
Diğer alacaklar
ĠliĢkili
taraf
Diğer
166.613
10.153.000
-
-
-
-
-
-
-
4.333
43.479.044 14.621.070
166.613
10.153.000
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
44.114.090 14.621.070
Bankalardaki
mevduat
-
-
-
-
-
-
-
635.046
-
-
-
-
-
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-
-
-
-
-
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-
10.079.193
-
-
-
-Değer düşüklüğü (-)
- (6.089.997)
-
-
-
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- (3.989.196)
-
-
-
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-
-
-
-
-
-Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
-
-Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Şirket’in, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıklarının yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir;
Diğer alacaklar
Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Diğer taraf
ĠliĢkili taraf
Diğer taraf
-
635.046
-
-
-
635.046
-
-
- 36 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli
tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır;
30 Eylül 2014
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar
Defter
toplamı
Değeri (=I+II+III+IV)
3 Aydan
Kısa (I)
3 - 12 Ay
arası (II)
1- 5 Yıl
arası (III)
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
95.773.926
108.766.967
8.825.474
1.638.945
1.879.719
210.742
531.367
1.137.610
57.603.217
60.219.049 20.498.405
39.720.644
--
14.835.728
14.835.728
5.728.408
9.102.608
4.712
536.451
536.451
333.119
203.332
-
53.117.911 46.823.582
Ticari borçlar
Diğer taraf
Diğer Borçlar ve Yükümlülükler
Diğer taraf
Borç karşılıkları
170.388.267
186.237.913 35.596.148 102.675.862 47.965.904
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır;
31 Aralık 2013
SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar
Defter
toplamı
Değeri
(=I+II+III)
3 Aydan
Kısa (I)
3 - 12 Ay
arası (II)
1- 5 Yıl
arası (III)
5 Yıldan
uzun
(IV)
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
92.394.615
2.143.725
102.628.784 13.985.361 43.188.783 45.256.949 197.691
2.507.938
200.488
626.125
1.681.325
-
55.265.296
56.692.958 23.603.956 33.089.002
-
-
11.664.778
11.664.778
4.125.795
7.352.800
186.183
-
472.116
472.116
333.119
138.997
-
-
Ticari borçlar
Diğer taraf
Diğer Borçlar ve Yükümlülükler
Diğer taraf
Borç karşılıkları
161.940.530
- 37 -
173.966.574 42.248.719 84.395.707 47.124.457 197.691
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Faiz oranı riski
Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. Söz konusu
dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü
veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka
kredilerine bağlıdır.
Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların
sabit faiz oranı bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim
göstermemektedir. Şirket’in piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce
Şirket’in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Şirket’in bu konudaki politikası ise faiz
maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir.
Faiz Oranı Riskine Duyarlılık Analizi
Eğer değişken faizli TL olarak ayrılan kredilerin faiz oranı, diğer tüm değişkenler sabitken, 100 baz
puan (% 1) daha yüksek / düşük olsaydı, döneme ait vergi öncesi kar, daha yüksek / düşük faiz
giderlerinden dolayı, 30 Eylül 2014 tarihinde 28.564 TL daha düşük / yüksek olacaktı.
Sermaye riski
Sermaye’yi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için
Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun
sermaye yapısını sürdürmektir.
Şirket, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
31.12.2013
176.086.395
167.120.142
(7.943.021)
(11.594.400)
168.143.374
155.525.742
Toplam özsemaye
80.611.230
74.915.556
Toplam Sermaye
248.754.604
230.441.298
%68
%67
Toplam borçlar
Dönen varlıklar (-)
Net borç
Net borç/Toplam sermaye oranı
- 38 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Yabancı para riski
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı
tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler
19. Bilanco dıĢı türev araçlarının net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı para
varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i icin kullanılan finansal aracların
toplam gerceğe uygun değeri
23. Ġhracat
24. Ġthalat
TL karĢılığı
fonksiyonel
para birimi
7.257.097
3.983.795
11.240.892
11.240.892
5.361.653
14.800.796
612.231
20.774.680
8.839.136
8.839.136
29.613.816
USD
2.682.933
779.585
3.462.518
3.462.518
311.044
3.137.389
170.624
3.619.056
208.333
208.333
3.827.390
EURO
395.297
749.580
1.144.877
1.144.877
1.607.491
2.646.123
77.263
4.330.877
2.892.843
2.892.843
7.223.720
GBP
10.794
10.794
10.794
897
897
897
SEK
5.125
5.125
5.125
-
-
-
-
-
(18.372.924)
(364.872)
(6.078.843)
9.897
(5.125)
(18.372.924) (364.872) (6.078.843)
9.897
(5.125)
18.901
-
10.846.674
8.866.993
- 39 -
2.602.278
791.893
1.778.571
2.415.584
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı
tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,banka hesapları dahil)
TL karĢılığı
fonksiyonel
para birimi
8.557.208
2.960.286
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler
19. Bilanço dıĢı türev araçlarının net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı para
varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Ġhracat
24. Ġthalat
USD
2.674.297
688.470
EURO
970.358
506.936
11.517.494
64.930
64.930
11.582.424
1.474.315
17.572.614
369.054
19.415.983
6.871.657
1.787.553
8.659.210
28.075.193
3.362.767
30.422
30.422
3.393.189
271.203
5.692.842
23.266
5.987.311
833.333
88.827
922.160
6.909.471
1.477.294
1.477.294
304.950
1.846.546
108.767
2.260.263
1.734.403
544.175
2.278.578
4.538.841
-
-
-
CHF
174
693
174
693
693
-
174
-
-
(16.492.769) (3.516.282) (3.061.547)
174
693
(16.557.699) (3.546.704) (3.061.547)
174
693
193.344
6.585
10.069.557
16.483.179
- 40 -
GBP
2.953.574
1.374.933
1.282.392
4.377.324
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, ABD Doları ve Euro' deki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki
gibidir:
1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net etki (1+2)
4-Euro net varlık / yükümlülüğü
5-Euro riskinden korunan kısım (-)
6-Euro Net etki (4+5)
7-İngiliz Sterlini net varlık / yükümlülüğü
8-İngiliz Sterlini riskinden korunan kısım (-)
9-İngiliz Sterlini Net etki (7+8)
10-İsveç Kronu net varlık / yükümlülüğü
11-İsveç Kronu riskinden korunan kısım (-)
12-İsveç Kornu Net etki (10+11)
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması /
kaybetmesi halinde
(83.151)
83.151
(83.151)
83.151
Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
(1.757.637)
1.757.637
(1.757.637)
1.757.637
İngiliz Sterlini'nin TL karşısında % 10 değer kazanması /
kaybetmesi halinde
3.655
(3.655)
3.655
(3.655)
İsveç Kronu'nun TL karşısında % 10 değer kazanması /
kaybetmesi halinde
(160)
160
(160)
160
TOPLAM (3+6+9+12)
(1.837.293)
1.837.293
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
değer kazanması
1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net etki (1+2)
4-Euro net varlık / yükümlülüğü
5-Euro riskinden korunan kısım (-)
6-Euro Net etki (4+5)
TOPLAM (3+6)
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması /
kaybetmesi halinde
(750.481)
750.481
(750.481)
750.481
Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
(899.023)
899.023
(899.023)
899.023
(1.649.504)
1.649.504
- 41 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 33 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR)
Gerçeğe uygun değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli
taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile
en iyi şekilde belirlenir. Finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından
mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe
uygun değeri belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre,
burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları
göstermeyebilir.
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin,
kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun
değeri yansıttığı öngörülmektedir.
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinin ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul
edilir.
Parasal borçlar
Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları
nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.
Yabancı para cinsinden parasal kalemler finansal durum tablosu değerinin gerçeğe uygun değerlerine
yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.
- 42 -
YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
NOT 34 – FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yaptığı
inceleme sonucunda, şirketin 2002-2006 yılları arasında yönetim ve sermaye açısından ilişkili olduğu
Süntaş Sünger ve Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gerçekleştirilen sünger alımları sonucunda, 20022006 yıllarında toplam 7.189.381,56 TL'nin Süntaş'a aktarıldığı belirlenmiş ve söz konusu tutarın
kanuni faizi ile birlikte geri alınması için şirkete bir ay süre verilmesine, verilen sürede kararın gereği
yerine getirilmediği takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Yapılan suç
duyurusuna Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından bu karara en yakın ceza mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir. 29.05.2009 tarihli bilirkişi
raporunda iddiaların yersiz olduğu yer almıştır. Dava seyrinde hazırlanan yeni bilirkişi raporunda
Süntaş'a örtülü işlemlerle aktarılan tutar 1.694.048,09 TL olarak saptanmış ve bu işlemlerden dolayı
Yönetim Kurulu'nun sorumlu tutulması gerektiği belirtilmiştir. 01.02.2011 tarihli duruşmada Sermaye
Piyasası ve ceza hukuku alanında uzman üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor istenmesine karar
verilmiştir.
Yargılama aşamasında bilirkişi raporlarındaki çelişkiye istinaden dosyanın SPK Uzmanlarının dahil
olduğu bir heyete durumun saptanması yönünde gönderildiği “ sanıkların gerçekleştirdiği iddia edilen
dava konusu eylemin örtülü kazanç aktarımı suçunun maddi unsurunu gerçekleştirebilecek nitelikte
olup olmadığını ancak teknik bir heyet tarafından aynı kalite ve türdeki süngerlerin satış fiyatları esas
alınarak dış emsal karşılaştırılması yapılmasının ardından belirlenebileceği tespit edilmiştir. En son bu
Rapordan hareketle örtülü kazanç iddiasının “dış emsal karşılaştırılmasının” teknik bir heyet
tarafından yapılması noktasında Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde bu konuda uzman teknik
bilirkişi heyetine dosyanın tevdi edilmesi üzerine ,bilirkişiler tarafından yapılan inceleme sonucunda
tanzim edilen 16.03.2012 tarihli raporda Süntaş A.Ş. Tarafından düzenlenen fatura uygulamasından
diğer benzer Sünger üretici firmalarda da olduğu ,faturada aynı yoğunlukta olduğu belirtilen ürünler
için dahi farklı satış fiyatlarının uygulanabildiği belirlendiği, ancak bunun nedenin üretim aşamasında
verilen firelerin her üretim miktarı için aynı olmaması, her süngerin aynı şekilde kesim usulüne tabi
tutulmaması, kesim makinelerinin fire miktarlarının birbirinden farklı olması ,temin edilen
hammaddenin dövize bağlı olarak fiyatlarının değişken olması, alıcının stok sahası bulunmaması
nedeniyle depolama işlemlerinin üretici firmaya yüklenmesi maliyetleri arttırmış olabileceği, benzer
işi/imalatı yapan firmalarda da aynı şekilde fiyat farklılıklarının uygulandığının anlaşıldığı tespit
edilmiştir.
14 Eylül 2012 tarihli duruşmada, mevcut tüm Bilirkişi raporları değerlendirilmiş, öncelikle bu suçun
ortaya çıkmasına esas ihbarın sübjektif maddi değer yargılarından hareketle gerçekleştiği, somut
gerçeklere dayanmadığı, süngerin kesiminde dağıtımında, kalitesinde Şirket’e uygulanan nitelik ve
nicelik farklılığının diğerlerine göre maliyet açısından değişik durum arz etmesi bunun kabul edilebilir
olması, SPK uzmanlarınca ortaya çıkarılan örtülü aktarımın rakamı ile bilirkişiler tarafından ortaya
çıkarılan örtülü aktarım rakamları arasındaki bariz farklılık dikkate alındığında yüklenen suçların hem
suçun maddi unsurları hem de manevi unsurları açısından sanıklar tarafından gerçekleştirildiği
iddiasının şüpheye dayandığı, ceza yargılamasında şüpheden sanık istifade eder ilkesi bağlamında ,
yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gibi, bu kasıtla hareket ettiklerinin de
sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlarına dair hüküm kurulmuştur. SPK’nun hukuksal hakları saklı
tutulması kaydı ile, sanıklar hakkında yüklenen 2499 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediklerinin
sabit olmadığı gibi, yüklenen suç kastı ve hareketleri bulunmadığından haklarında açılan Kamu
davalarından CMK 223-2 maddeli uyarınca ayrı ayrı beraatlarına karar verilmiştir.
- 43 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content