close

Enter

Log in using OpenID

(29/03/2015) “ Afete Hazır Türkiye

embedDownload
©
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Mahkeme Kararı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.05.2010
tarihli
toplantısında gündem in 72. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Kom isyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde 141,311,352,402
ve 1154 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Antalya 2.
İdare Mahkem esinin kararları doğrultusunda Kepez Başköy
Üniversite Alanı ve Çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı İptali
KOM İSYON RAPO RU:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.05.2010
tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Kom isyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi
sınırları içerisinde 141,311,352, 402 ve 1154 nolu
parsellerin bulunduğu alana ilişkin Antalya 2. İdare
Mahkem esinin kararları doğrultusunda Kepez Başköy
Üniversite Alanı ve Çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı İptali konusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
1 3 .0 ^2 0 1 4 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
kapsam ında
gerçekleşm iş olduğundan Kom isyonum uzca yeniden bir
karar alınm asına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
i
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Bahadır
Haşan Ali IRBAN
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İm afi K om /'byesi
Kerim B/^ŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Müstafi
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
N2504 N25B31
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1293
KARAR NO : 2010/121
DAVACI_______________ : AYŞE TORUN
VEKİLİ________________ : AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka İp Merkezi K:1 No: 10
Muratp aş a/ANTAL YA
DAVALI
VEKİLLERİ
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. İBRAHİM KURT
Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvan No:3 Kepez
Kepez/ANTALYA
AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sarılar İpham Kat:5 Merkez/ANT AL YA
DAVANIN ÖZETİ______ : Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 260
sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 823, 1038 ve 1039 sayılı parsellerin 1/25000
ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve
525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının,tarımsal bakımdan aktif değerler ve üretim
alanı olan takınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu öne
sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davamn konusuz kaldığı nitekim Büyükşehir Belediye
Meclismin 15.2.2008 tarihli toplantısında 1/25000 ölçekli yeni planların görüşüldüğü ,esas
yönünden ise ,bu alanın 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak
tanımlandığı ve nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan
kararlan kapsammda hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapım adamasında 5403
sayılı Yasa uyarınca izinlerin alınması gerektiğinin belirlendiği, yasal dayanaktan yoksun
bulunan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 2. idare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 260 sayılı parsel ile
davacının zilyetliğinde bulunan 823, 1038 ve 1039 sayılı parsellerin 1/25000 ölçekli nazım
imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmıştır.
Davanın davacının zilyeti bulunduğunu öne sürdüğü 833 ve 855 sayılı parsel
yönünden incelenmesinden ,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin l/a
bendinde, iptal davalarının idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat
yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından
açılacağı, ilk inceleme konularının belirlendiği 14.maddesinin 3/c bendinde dilekçenin
“ehliyet” yönünden inceleneceği, 15/1 -b bendinde ise, bu hususta kanuna aykırılık görülmesi
halinde davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu maddede yer alan ve iptal d a v a s ıp ^ (^ ü ij^ i© |^ liy e t koşulu olan
“menfaat ihlali” doktrin ve içtihatlarda dava konusu i ş l e ^ ^ d â v a ç ^ a î f â j ^ kurulan kişisel,
meşru, güncel bir menfaat ilişkisi olarak tanımlanmapââuf./ ^ ^ â f c l ^ i ş i s e l ve meşru
1/4
S: 'î f
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1293
: 2010/121
olması için hukuki bir durumdan ortaya çıkması gerekir. Sözü edilen menfaat ilgisinin varlığı
ve sınırları her olayda yargı yerince uyuşmazlığın niteliğine göre belirlenmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde
davacıya ait 260 sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 823, 1038 ve 1039 sayılı
parsellerin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin
10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle bakılan
davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; taşınmazın maliki olmayan davacmın (mülkiyet bağı bulunmadan )
zilyet olduğunu ileri sürerek
bu sıfatla, mülkiyeti hâzineye ait ^23, 1038 ve 1039
sayılı....parsellerin sayılı taşınmazın “üniversite alanı” olarak belirlenmesi yolundaki
1/25000 ölçekli imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 10.09.2007 günlü ve 525 sayılı
Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açtığı bu davada, hukuken korunması gereken bir
menfaat bağının bulunmaması ve anılan işlemin meşru ve kişisel bir menfaatini ihlal
etmemesi karşısında söz konusu işleme karşı bu parseller yönünden dava açma ehliyeti
bulunmamaktadır.
Dava konusu olan davacımn mülkiyetindeki 260 sayılı parsel yönünden ise ;...3194
sayılı imar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planları, varsa bölge ve çevre düzeni
planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş
olarak çizilen arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerim, bölgelerin
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının
gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi
hususları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen
detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar
planlan ise, nazım imar planlan esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını,
bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri aynntılan ile gösteren
planlar olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleri uyarınca uygulama imar planının nazım imar
planına, nazım imar planında varsa çevre düzeni planına uygun olarak yapılacağı açıktır.
İmar planlan ,planlanan yörenin bugünkü durumunun,olanaklarının ve ilerideki
gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler,beldenin
kullanılışı,donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmalan
sonucu elde edilecek bilgiler ışığında ,çeşitli kentsel işlevler Arasında var olan yada
sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak,belde halkına iyi yaşama
düzeni ve koşullan sağlamak amacıyla ,yörenin kendine özgün yaşayış biçimi ve karakteri
,nüfus alan ve yapı ilişkileri ,yörenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanlan arasında olan
bağlantılan,halkm sosyal ve kültürel gereksinimleri,güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz
önüne alınarak hazırlanır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlarının yargısal denetiminde
bu esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir
belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânına
uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırlan içinde 1/5.000 ile
1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, p.şeıi^B% ® ^onaylayarak
uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uy^Sf^blaral^^^^ldayacakları
uygulama imar plânlannı, bu plânlarda yapılacak değişikliklefî, •^ar^fe^ p n ?||^|çılarm ı ve
imar ıslah plânlannı aynen veya değiştirerek onaylamak vef ^g^İştoâsm rt|efeetlem ek;
nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içA&p u^şı|aM #im ar Jjlânlanm
2/4
\$ ? j
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1293
: 2010/121
ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak"kuralına yer verilmiştir
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İ l i ,Kepez İlçesi Başköy köyünde
davacıların miras bırakanına ait 1027 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile
üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıkların değerlendirilmesinin ancak mahallindeyapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi
sonucunda mümkün olması nedeniyle
Mahkememizin 10.4.2009 arihli karan ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptınlmasına karar
verilmiş ve yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik
Bilimler Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.Dr Melih Ersoy,Doç Dr.Çağatay Keskinok ve Doç.Dr Baykan Günay
tarafından hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 12.1.2010 tarihinde giren raporda özetle;
dava konusu taşınmazların bulunduğu Kuzey Planlama Bölgesinde, ilk kademe
belediyelerinin üst ölçekli planlama anlayışına dayanmaksızın gerçekleştirmiş olduklan imar
planlan ile üretmiş olduklan gereğinden fazla imarlı alan sorununun, üst ölçekli bir planlama
çerçevesinde akılcı biçimde düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve kentsel
kullanımlara ayrılan alanlarda dağınık bir yerleşme düzeni yerine belirli bir alan/mekan
ekonomisine gidilmesinin kamusal yararlar açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden
fazla imarlı alan sorununun ve bu durumun tarım topraklan üzerinde yarattığı baskının
ortadan kaldınlması konusunda stratejiler geliştirilmesine gerek bulunduğu, yakın bölgede
tarımsal toprağın tarım dışı amaçla kullanımına yönelik itirazlar ve tanmsal kullanım
istemlerinin, önemli fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu taşmmazlann
yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş, temizlenmiş ve verimli tanmsal üretim için uygun koşullara
getirilmiş durumda olduğu, bu iyileştirme çabalarının önemli bir iktisadi değer yaratmış
olduğu, dava konusu planın, olumlu değerlendirilebilecek bir kentsel düzen ve biçim, uğruna
ikincil Tanm Alanlarım kentsel kullanımlara ayırdığını söylemenin mümkün olmadığı, gerek
dava konusu plan gerekse değiştirildikten sonra onaylanan planm 1/50000 ölçekli plamn
genel ve şematik biçimde öngördüğü kullanımların dağılımını, 1/25000 ölçekli bir planlama
çalışması çerçevesi içinde düzenlemekten uzak -olduğu, 1/50000 ölçekli planm ana
kararlarım, tanmsal alanların bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kullanımlar arasında tutarlı
bir kentsel düzen yaratacak şekilde geliştiremediği, Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı
gereksinmesinin, kentin 2020 yılı için öngörülen ve kestirilen nüfus verilerinden hareketle
olumsuz değerlendirilemeyeceği, bu kentsel büyüklüğün ve Antalya kentinin ulusal ve
uluslararası etkinlik düzeylerinin, kültürel, sanatsal ve iktisadi gelişmişlik düzeylerinin bir
kurum olarak üniversitenin yaşayabilmesi için uygun ortam yarattığı ve yeni bir üniversite
alanı gereksinmesinin nesnel koşullann oluştuğu, mekansal düzen ve biçim açısından
değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakın bölgedeki mevcut kentsel alanlarla
bütünleşememe ve alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı, planda yeni gelişme
alanlarının bnbniyle bir kentsel sistem oluşturamadıkları, planın oldukça dağınık ve altyapı
sunumu açısından maliyetli bir kentsel kullanım dağılımı öngördüğü, yakın çevrede mevcut
Döşemealtı yerleşmesi, Organize Sanayi Bölgesi, öngörülen Üniversite Alanı, Gençlik
Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vb... Kentsel ve bölgesel etkisi olacak kullanımların
nasıl bir düzen içinde bir araya geleceği vb konulann göz ardı edildiği, bu bir araya gelişin
gerektireceği ulaşım sisteminin, merkez ve alt merkezler ilişkileri^^dügenin ve biçiminin
yaratılmadığı, bu denli stratejik önemi olan kullanımların bir .arâya ğeİgri^jpluşturacaklan
kentsel çevrenin ve Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merk^zjjiı, yen^yeı$6n| ışığı altında
düşünülmesi gerektiği, bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimiy altm fİ^lüşa^a’ğj konularının
alt ölçekli planlama çalışmalarına bırakılamayacağı, kentsel f i§in)ı ^ $ ü |e f h kÖnijısunun dava
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1293
: 2010/121
konusu 1/25000 ölçekli Nazım Planlama çalınmasında göz ardı edildiği görüş ve kanaati
belirtilmiştir.
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi
içerisinde davalı idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda yer alan bilimsel ve
teknik açıklamalar karşısında, bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor mahkememizce uygun
bulunmuştur.
Bu durumda,dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konusu Antalya i l i ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait
260 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile
üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 823, 1038 ve 1039 sayılı parseller
yönünden 2577 sayılı Yasanm 15/1 -b maddesi uyarmca davamn ehliyet vönünden reddine,
260 sayılı parsel yönünden ise iptaline, aşağıda dökümü yapılan ] ■
yargılama
giderinin davadaki haklılık oranına göre yansının ve 500,00TL vekalet ücretinin davalı
idareden almarak davacıya verilmesine yargılama giderinin kalanının davacı üzerinde
bırakılmasına 500,00 TL
avukatlık ücretinin de davacıdan alınarak davalı idareye
verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden
itibaren (30) gün içerisinde Danıştay Başkanlığı'na temyiz yolu açık olmak üzere
11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE BAYAZIT
37765
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
Karar Harcı
K eşif ve B.K Ücreti
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
ACS-3 0/03/2010
Uye
ALİ RIZA ALTUN
101608
14.00 TL
14.00 TL
942,58 TL
4,80 TL
66,50 TL
1.041,88 TL
Uye
AYŞEGÜL ALTUNTAŞ
119349
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1296
: 2010/124
DAVACI
v e k il i
DAVALI
v e k il l e r i
: MEHMET ACAR
: AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka Iş Merkezi K:1 No: 10
Muratpaşa/ANTALYA
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. İBRAHİM KURT
Fabrikalar Mahallesi Dumlupmar Bulvarı No:3 Kepez
Kepez/ANTALYA
AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sarılar İşhanı Kat: 5 Merkez/ANT AL YA
DAVANIN ÖZETİ_____ : Antalya İli,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 141,311,
352.402.869 ve 1154 sayılı parsellerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ,tarımsal
bakımdan aktif değerler ve üretim alanı olan taşınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin
hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ:Usul yönünden davanın konusuz kaldığı nitekim Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15/02/2008 tarihli toplantısında 1/25.000 ölçekli yeni planların görüşüldüğü ,esas
yönünden ise bu alanın 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak tanımlandığı ve
nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan kararları kapsamında
hazırlanacak 1/5.0Q0 ölçekli nazım imar planı yapım aşamasında 5403 sayılı Yasa uyarınca izinlerin
alınması gerektiğinin, beklendiği yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın 'reddi -gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava davacı tarafından Antalya İli, Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 141,311,
352.402.869 ve 1154 sayılı parsellerin 1 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararınm iptali
istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge ve çevre düzeni
planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen
arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus
yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön ve
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi hususları gösteren ve
uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve
raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar planları ise, nazım imar planları esaslarına
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama
için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları
ile gösteren planlar olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleri uyarınca uygulama irn^r,^planının Nazım imar planına,
nazım imar planında varsa çevre düzeni planına uygun olarak yapılâcağı açıktır^
İmar planları ,planlanan yörenin bugünkü durumununjölânaklannin ve. ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, bekienin k Uİfanı 1ışı,donatı m.» ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları soriucü elde edilecek bilgiler ışığında
,çeşitli kentsel işlevler arasında var olan yada sağlanabilecek, olanaklar ölçüsünde en, iyi çözüm
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1296
KARAR NO
: 2010/124
yollarını bulmak,belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla ,yörenin kendine
özgün yaşayış biçimi ve karakteri ,nüfus alan ve yapı ilişkileri ,yörenin gerek çevresiylegerekse
çeşitli alanları arasında olanbağlantıları,halkınsosyalve kültürel gereksinimleri,güvenlik ve sağlığı
ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlarının yargısal denetiminde bu esaslara
uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Ote yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin görev,
yetki ve sorumlulukları" başlıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,
büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım
plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak"kuralınayer verilmiştir
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İ l i ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya
ait 141,311, 352,402,869 ve 1154 sayılı parsellerin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite
alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi
kararının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıkların değerlendirilmesinin ancak mahallinde yapılacak
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda mümkün olması nedeniyle Mahkememizin 10.4.2009 arihli
kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve yapılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik Bilimler Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr Melih Ersoy,Doç Dr.Çağatay
Keskinok
ve Doç.Dr Baykan Günay tarafından hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 12.1.2010
tarihinde giren raporda özetle;
Antalya Kepez ilçesine bağlı Başköyü Kuytu Yurt mevkiinde bulunan 141,311, 352,402,869
ve 1154 sayılı parsellerin bulunduğu alanın Üniversite Alanı olarak belirlenmesine ilişkin Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2007 gün ve 525 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ölçekli
nazım imar planının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu taşınmazların bulunduğu Kuzey
Planlama Bölgesinde, ilk kademe belediyelerinin üst ölçekli planlama anlayışına dayanmaksızın
gerçekleştirmiş olduklan imar planları ile üretmiş oldukları gereğinden fazla imarlı alan sorununun,
üst ölçekli bir planlama çerçevesinde akılcı biçimde düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve
kentsel kullanımlara ayrılan alanlarda dağınık bir yerleşme düzeni yerine belirli bir alan/mekan
ekonomisine gidilmesinin kamusal yararlar açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden fazla imarlı
alan sorununun ve bu durumun tarım toprakları üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldırılması
konusunda stratejiler geliştirilmesine gerek bulunduğu, yakın bölgede tarımsal toprağın tarım dışı
amaçla kullanımına yönelik itirazlar ve tarımsal kullanım istemlerinin, önemli fırsatlar olarak
değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu taşınmazların yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş, temizlenmiş
ve verimli tarımsal üretim için uygun koşullara getirilmiş durumda olduğu, bu iyileştirme çabalarının
önemli bir iktisadi değer yaratmış olduğu,dava konusu planın, olumlu değerlendirilebilecek bir kentsel
düzen ve biçim uğruna İkincil Tarım Alanlarını kentsel kullanımlara ayırdığını söylemenin mümkün
olmadığı, gerek dava konusu plan gerekse değiştirildikten sonra onaylanan planın 1/50000 ölçekli
planın genel ve şematik biçimde öngördüğü kullanımların dağılımını, 1/25000 ölçekli bir planlama
çalışması çerçevesi içinde düzenlemekten uzak olduğu, 1/50000 ölçekli planın ana kararlarını,
tarımsal alanların bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kullanımlar arasında tutarlı bir kentsel düzen
yaratacak şekilde geliştiremediği, Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı gereksinmesinin, kentin 2020
yılı için öngörülen ve kestirilen nüfus verilerinden hareketle olupıstff'•'değerlendirilemeyeceği, bu
kentsel büyüklüğün ve Antalya kentinin ulusal ve uluslararası etjdfılik düzfc^rirçin, kültürel, sanatsal
ve iktisadi gelişmişlik düzeylerinin bir kurum olarak üniversitelin y a ş a ^ b M ^ i için uygun ortam
yarattığı ve yeni bir üniversite alanı gereksinmesinin nesnel koşullarinyöliü^ııgU', jbekansal düzen ve
biçim açısından değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakin'"bolğ'e^ekf..ânevcut kentsel alanlarla
bütünleşememe ve alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı*, Jrl&nda yeftjfgelişme alanlarının
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1296
KARAR NO
: 2010/124
birbiriyle bir kentsel sistem oluşturamadıkları, planm oldukça dağınık ve altyapı sunumu açısından
maliyetli bir kentsel kullanım dağılımı öngördüğü, yakın çevrede mevcut Döşemealtı yerleşmesi,
Organize Sanayi Bölgesi, öngörülenÜniversite Alanı, GençlikMerkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi
vb... Kentsel ve bölgesel etkisiolacak kullanımların nasıl bir düzen içinde bir araya geleceği vb
konuların göz ardı edildiği, bu bir araya gelişin gerektireceği ulaşım sisteminin, merkez ve alt
merkezler ilişkilerinin, düzenin ve biçiminin yaratılmadığı, bu denli stratejik önemi olan kullanımların
bir araya gelerek oluşturacakları kentsel çevrenin ve Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merkezin,
yeni verilerin ışığı altında düşünülmesi gerektiği, bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimi altında
oluşacağı konularının alt ölçekli planlama çalışmalarına bırakılamayacağı, kentsel biçim ve düzen
konusunun dava konusu 1/25000 ölçekli Nazım Planlama çalışmasında göz ardı edildiği görüşlerine
ulaşıldığı, görüş ve kanaati belirtilmiştir.
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde davalı
idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda yer alan bilimsel ve teknik açıklamalar karşısında,
bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor mahkememizce uygun bulunmuştur.
Bu durumda,dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konusu Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 141,311,
352,402,869 ve 1154 sayılı parsellerin 11/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama
giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen, 500,00.-TL avukatlık ücretinin
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, keşif ve bilirkişi avansından artan kısım ile artan posta
ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE BAY AZIT
37765
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
14.00 TL
14.00 TL
Karar Harcı
942,58
TL
Keşif ve B.K Ücreti
4,80 TL
Vekalet Harcı
64,00 TL
Posta Gideri
1.039,38 TL
TOPLAM
ERD-12/04/2010
Uye
ALİ RIZA ALTUN
101608
Uve
AYŞEGÜL ALTUNTAŞ
119349
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
DAVACI
v e k il i
DAVALI
v e k il l e r i
: 2008/1295
: 2010/123
: VELİ IYI
: AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka Ip Merkezi K:1 No: 10
Muratpapa/ANTALYA
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. İBRAHİM KURT
Fabrikalar Mahallesi Dumlupmar Bulvarı No: 3 Kepez
Kepez/ANTALYA
AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sarılar İpham Kat:5 Merkez/ANT AL YA
DAVANIN ÖZETİ
: Antalya İli ,Kepez İlçesi Bapköy köyünde davacıya ait 260 sayılı
parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 833 ve 855 sayılı parsellerin 1/25000 ölçekli nazım
imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilipkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı
Büyükpehir Belediye Meclisi kararının, tanmsal bakımdan aktif değerler ve üretim alanı olan
taşınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin hukuka aykm olduğu öne sürülerek iptali
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :
Davanın konusuz kaldığı nitekim
Büyükpehir Belediye
Meclisinin 15.2.2008 tarihli toplantısında 1/25000 ölçekli yeni planların görüpüldüğü ,esas
yönünden ise bu alanın 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak tanımlandığı
ve nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan kararları
kapsamında hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapım apamasmda 5403 sayılı Yasa
uyannca izinlerin alınması gerektiği ,yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek ipin gereği
görüşüldü:
Dava Antalya İli, Kepez İlçesi Bapköy köyünde davacıya ait 260 sayılı parsel ile
davacının zilyetliğinde bulunan 833 ve 855 sayılı parsellerin 1/25000 ölçekli nazım imar planı
ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclisi karannm iptali istemiyle açılmıştır.
Davanın davacının zilyeti bulunduğunu öne sürdüğü 833 ve 855 sayılı parsel yönünden
incelenmesinden;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin l/a bendinde, iptal
davalarının idari iplemler hakkında yetki, pekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile
hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacağı, ilk inceleme
konularının belirlendiği 14.maddesinin 3/c bendinde dilekçenin “ehliyet” yönünden
inceleneceği, 15/1-b bendinde ise, bu hususta kanuna aykırılık görülmesi halinde davanın
reddedileceği hükme bağlanmıptır.
1/4
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1295
KARAR NO :2010/123
Söz konusu maddede yer alan ve iptal davasının sübjektif ehliyet koşulu olan “menfaat
ihlali” doktrin ve içtihatlarda dava konusu işlemle davacı arasında kurulan kişisel, meşru, güncel
bir menfaat ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Menfaatin kişisel ve meşru olması için hukuki bir
durumdan ortaya çıkması gerekir. Sözü edilen menfaat ilgisinin varlığı ve sınırları her olayda
yargı yerince uyuşmazlığın niteliğine göre belirlenmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya
ait 260 sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 833 ve 855 sayılı parsellerin 1/25000
ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525
sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Bu durumda; taşınmazın maliki olmayan davacının (mülkiyet bağı bulunmadan )
zilyet olduğunu ileri sürerek bu sıfatla, mülkiyeti hâzineye ait 833 ve 855 sayılı taşınmazın
“üniversite alanı” olarak belirlenmesi yolundaki l/25000ölçekli imar planı değişikliğinin
kabulüne ilişkin 10.09.2007 günlü ve 525 sayılı Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle
açtığı bu davada, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunmaması ve anılan
işlemin meşru ve kişisel bir menfaatini ihlal etmemesi karşısında söz konusu işleme karşı bu
parseller yönünden dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Dava konusu olan davacının mülkiyetindeki 260 sayılı parsel yönünden ise;
3194 sayılı imar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge ve çevre
düzeni planianna uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş
olarak çizilen arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin
gelecekteki nüfus yoğunluklarım, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının
gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi
hususlan gösteren ve uygulama imar planınm hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen
detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar planları
ise, nazım imar planları esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalânnı, hunlann
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas
olacak uygulama etaplannı ve diğer bilgileri aynntıları ile gösteren planlar olarak
tanımlanmıştır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleri -uyarınca uygulama imar planınm nazım imar
planına, nazım imar planında varsa çevre düzeni planma uygun olarak yapılacağı açıktır.
imar planları ,planlanan yörenin bugünkü durumunun,olanaklarının ve ilerideki
gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi
veriler,beldenin
kullanılışı,donatımı ve mali bilgiler
gibi konularda yapılacak araştırma veanket çalışmaları
sonucu elde edilecek bilgiler ışığında ,çeşitli kentsel işlevler arasında var olan yada
sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak,belde halkına iyi yaşama
düzeni ve koşullan sağlamak amacıyla ,yörenin kendine özgün yaşayış biçimi ve karakteri
,nüfus alan ve yapı ilişkileri ,yörenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanları arasında olan
bağlantıları,halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri,güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz
önüne alınarak hazırlanır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlarının yargısal denetiminde bu
esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin
görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânına uygun olmak
kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki
her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarakvuygulamak; büyükşehir
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu
plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlannı^jö^imar .islMı^pîŞnlarmı aynen veya
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; ^ ı m
yürürlüğe girdiği
£ -m
S i- 'M
:£
f»
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1295
KARAR NO : 2010/123
tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe
ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlannı yapmak veya
yaptırmak"kuralına yer verilmiştir
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde
davacıya ait 260 sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 833 ve 855 sayılı parsellerin
1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007
tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açıldığı
anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıkların değerlendirilmesinin ancak mahallinde
yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda mümkün olması nedeniyle Mahkememizin
10.4.2009 arihli karan ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve yapılan
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik Bilimler Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr Melih
Ersoy,Doç Dr.Çağatay Keskinok ve Doç.Dr Baykan Günay tarafından hazırlanan ve
Mahkememiz kaydına 12.1.2010 tarihinde giren raporda özetle; dava konusu taşınmazların
bulunduğu Kuzey Planlama Bölgesinde, ilk kademe belediyelerinin üst ölçekli planlama
anlayışına dayanmaksızın gerçekleştirmiş oldukları imar planlan ile üretmiş oldukları
gereğinden fazla imarlı alan sorununun, üst ölçekli bir planlama çerçevesinde akılcı biçimde
düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve kentsel kullanımlara ayrılan alanlarda dağınık
bir yerleşme djizeni yerine belirli bir alan/mekan ekonomisine gidilmesinin kamusal yararlar
açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden fazla imarlı alan sorununun ve bu durumun tanm
toprakları üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldmlması konusunda stratejiler geliştirilmesine
gerek bulunduğu, yakın bölgede tarımsal toprağın tanm dışı amaçla kullanımına yönelik
itirazlar ve tarımsal kullanım istemlerinin, önemli fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiği,
dava konusu taşınmazların yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş, temizlenmiş ve verimli tanmsal
üretim için uygun koşullara getirilmiş durumda olduğu, bu iyileştirme çabalarının önemli bir
iktisadi değer yaratmış olduğu, dava konusu planın, olumlu değerlendirilebilecek bir kentsel
düzen ve biçim uğruna ikincil Tarım Alanlarını kentsel kullanımlara ayırdığını söylemenin
mümkün olmadığı, gerek dava konusu plan gerekse değiştirildikten sonra onaylanan planın
1/50000 ölçekli planın genel ve şematik biçimde öngördüğü kullanımlann dağılımını, 1/25000
ölçekli bir planlama çalışması çerçevesi içinde düzenlemekten uzak olduğu, 1/50000 ölçekli
planın ana kararlannı, tanmsal alanların bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kullanımlar arasında
tutarlı bir kentsel düzen yaratacak şekilde geliştiremediği, Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı
gereksinmesinin, kentin 2020 yılı için öngörülen ve kestirilen nüfus verilerinden hareketle
olumsuz değerlendirilemeyeceği, bu kentsel büyüklüğün ve Antalya kentinin ulusal ve
uluslararası etkinlik düzeylerinin, kültürel, sanatsal ve iktisadi gelişmişlik düzeylerinin bir
kurum olarak üniversitenin yaşayabilmesi için uygun ortam yarattığı ve yeni bir üniversite alanı
gereksinmesinin nesnel koşullann oluştuğu, mekansal düzen ve biçim açısından
değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakın bölgedeki mevcut kentsel alanlarla
bütünleşememe ve alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı, planda yeni gelişme
alanlarının birbiriyle bir kentsel sistem oluşturamadıklan, planın oldukça dağmık ve altyapı
sunumu açısından maliyetli bir kentsel kullanım dağılımı öngördüğü,yakın çevrede mevcut
Döşemealtı yerleşmesi, Örganize Sanayi Bölgesi, öngörülen Üniversite Alanı, Gençlik Merkezi,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi vb... Kentsel ve bölgesel etkisi olacak kullanımların nasıl bir
düzen içinde bir araya geleceği vb konulann göz ardı edildiği, bu bir araya gelişin gerektireceği
ulaşım sisteminin, merkez ve alt merkezler ilişkilerinin, d ü z e p a ^ ^ ç im in in yaratılmadığı, bu
denli stratejik önemi olan kullanımların bir araya gelerelç^luşturaeafâ^ı kentsel çevrenin ve
Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merkezin, yeni verilerin ışığı altinda ^pşünülmesi gerektiği,
bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimi altında oluşacağı konularının ^ lt ölçekli planlama
çalışmalarına bırakılamayacağı, kentsel biçim ve düzen konusunun dava kokusu 1/25000 ölçekli
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1295
: 2010/123
Nazım Planlama çalışmasında göz ardı edildiği görüşlerine ulaşıldığı görüş ve kanaati
belirtilmiştir.
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde
davalı idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda
yer alan bilimsel ve teknik
açıklamalar karşısında, bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor
mahkememizce uygun
bulunmuştur.
Bu durumda,dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konusu Antalya İ li,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 260
sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin
10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 853 ve 855 sayılı parsel yönünden 2577
sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddine, 260 sayılı parsel yönünden
ise iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.044,38 TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına
göre yarısının ve 500,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine
yargılama giderinin kalanının davacı üzerinde bırakılmasına 500,00 TL avukatlık ücretinin de
davacıdan almarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya
iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay Başkanlığı'na temyiz yolu
açık olmak üzere 11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE B AYAZIT
37765
Üye
101608
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
14,00 TL
Karar Harcı
14,00 TL'
Keşif ve B.K Ü creti:
942,58 TL
Vekalet Harcı
:
4,80 TL
Posta Gideri
:
69,00 TL
TOPLAM
:
1.044,38 TL
ACS-29/03/2010
31/03/2010
4/4
Üye
ALİ RIZA ALTUN
119349
AYŞEGÜ
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1291
KARAR NO : 2010/119
DAVACILAR
VEKİLİ
DAVALI
VEKİLLERİ
: 1- TESLİME ERTUĞRUL
2- FATMA ŞANLI
3- MAHMUT ACAR
4- ALİ ACAR
5- EMİNE İYİ
6- İSMAİL ACAR
: AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka Ip Merkezi K:1 No: 10
Muratpapa/ANT AL YA
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. İBRAHİM KURT
Fabrikalar Mahallesi Dumlupmar Bulvarı No:3 Kepez
Kepez/ANT ALYA
AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sanlar İpham Kat:5 Merkez/ANTAL YA
DAVANIN ÖZETİ
:Antalya İli ,Kepez İlçesi Bapköy köyünde davacılann miras bırakanına
ait 1027 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine
ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükpehir Belediye Meclisi kararının ,tanmsal bakımdan aktif
değerler ve üretim alanı olan taşınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin hukuka aykın olduğu
öne sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden davanın konusuz kaldığı nitekim Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15.2.2008 tarihli toplantısında 1/25000 ölçekli yeni planların görüşüldüğü ,esas yönünden
ise bu alanın 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak tanımlandığı ve nüfus ve
ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan kararlan kapsammda hazırlanacak
1/5000 ölçekli nazım imar planı yapım aşamasında 5403 sayılı Yasa uyarınca izinlerin alınması
gerektiğinin, beklendiği yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren .Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava ,davacılar tarafından Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacılann miras
bırakanına ait 1027 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi karannm iptali
istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge ve çevre düzeni
planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen
arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus
yoğunlukİannı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlannm gelişme, yön ve
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemleriik çdzümü^gibi hususları gösteren ve
uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak üzere düzeni enemdçtâyjı bir raporla açıklanan ve
raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar planlan ise., riazırrfc imar planları esaslanna
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların Çoğunluk 'vö:.'üü2enini, yolları ve uygulama
için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama ^etaplarını ve|iiğer bilgileri aynntıları
ile gösteren planlar olarak tanımlanmıştır.
'■? 5 ’^ ’ '-f£
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1291
KARAR NO : 2010/119
Yukarıda yer alan yasa hükümleri uyarınca uygulama imar planının nazım imar planına, nazım
imar planında varsa çevre düzeni planına uygun olarak yapılacağı açıktır.
imar planlan ,planlanan yörenin bugünkü durumunun,olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler,beldenin kullanılışı,donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmalan sonucu elde edilecek bilgiler ışığında
,çeşitli kentsel işlevler arasmda var olan yada sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm
yollannı bulmak,belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşullan sağlamak amacıyla ,yörenin kendine
özgün yaşayış biçimi ve karakteri ,nüfus alan ve yapı ilişkileri ,yörenin gerek çevresiyle gerekse
çeşitli alanlan arasmda olan bağlantıları,halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri,güvenlik ve sağlığı
ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlarının yargısal denetiminde bu esaslara
uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir .Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin görev,
yetki ve sorumluluklan" başlıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânma uygun olmak kaydıyla,
büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım
plâna uygun olarak hazırlayacaktan uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon plânlannı ve imar ıslah plânlannı aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak"kuralma yer verilmiştir
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde
davacıların miras bırakanına ait 1027 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar plam ile üniversite
alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi karannm
iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıklann değerlendirilmesinin ancak mahallinde yapılacak
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda mümkün olması nedeniyle Mahkememizin 10.4.2009 arihli
karan ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve yapılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik Bilimler Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr Melih Ersoy,Doç Dr.Çağatay
Keskinok
ve Doç.Dr Baykan Günay tarafından hazırlanan ve Mahkememiz kaydma 12.1.2010
tarihinde giren raporda özetle;
Antalya Kepez ilçesine bağlı Başköyü Kuytu Yurt mevkiinde bulunan 1027 sayılı parsellerin
bulunduğu alanın Üniversite Alanı olarak belirlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 10.9.2007 gün ve 525 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ölçekli nazım imar planının
iptali istemiyle açılan davada, dava konusu taşınmazların bulunduğu Kuzey Planlama Bölgesinde, ilk
kademe belediyelerinin üst ölçekli planlama anlayışına dayanmaksızın gerçekleştirmiş olduklan imar
planları ile üretmiş oldukları gereğinden fazla imarlı alan sorununun, üst ölçekli bir planlama
çerçevesinde akılcı biçimde düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve kentsel kullanımlara
ayrılan alanlarda dağınık bir yerleşme düzeni yerine belirli bir alan/mekan ekonomisine gidilmesinin
kamusal yararlar açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden fazla imarlı alan sorununun ve bu
durumun tanm topraklan üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldmlması konusunda stratejiler
geliştirilmesine gerek bulunduğu, yakın bölgede tanmsal toprağın tarım dışı amaçla kullanımına
yönelik itirazlar ve tarımsal kullanım istemlerinin, önemli fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiği,
dava konusu taşınmazlann yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş, temizlenmiş ve verimli tanmsal üretim
için uygun koşullara getirilmiş durumda olduğu, bu iyileştirme çabalannm önemli bir iktisadi değer
yaratmış olduğu, dava konusu planın, olumlu değerlendiri 1ebilece^Mr-'’kefıtsgl düzen ve biçim uğruna
ikincil Tanm Alanlarını kentsel kullanımlara ayırdığını söylemenin mtipfe'Ei olmadığı, gerek dava
konusu plan gerekse değiştirildikten sonra onaylanan planın J/5Ö000 .öj^ekirpfenın genel ve şematik
biçimde öngördüğü kullanımların dağılımını, 1/25000 ölçeklf ^ir^I^Lİâmk çahştnası çerçevesi içinde
düzenlemekten uzak olduğu, 1/50000 ölçekli planın ana kâj'ârla^^ı^ta^msal. fanların bütünlüğünü
bozmayacak şekilde, kullanımlar arasmda tutarlı bir kentsel viji%en. ^abdracal^-^kilde geliştiremediği,
T.C.
0
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1291
KARAR NO : 2010/119
Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı gereksinmesinin, kentin 2020 yılı için öngörülen ve kestirilen
nüfus verilerinden hareketle olumsuz değerlendirilemeyeceği, bu kentsel büyüklüğün ve Antalya
kentinin ulusal ve uluslararası etkinlik düzeylerinin, kültürel, sanatsal ve iktisadi gelişmişlik
düzeylerinin bir kurum olarak üniversitenin yaşayabilmesi için uygun ortam yarattığı ve yeni bir
üniversite alanı gereksinmesinin nesnel koşulların oluştuğu, mekansal düzen ve biçim açısından
değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakın bölgedeki mevcut kentsel alanlarla bütünleşememe ve
alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı, planda yeni gelişme alanlarının birbiriyle bir
kentsel sistem oluşturamadıkları, planın oldukça dağınık ve altyapı sunumu açısından maliyetli bir
kentsel kullanım dağılımı öngördüğü, yakın çevrede mevcut Döşemealtı yerleşmesi, Organize Sanayi
Bölgesi, öngörülen Üniversite Alanı, Gençlik Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi vb... Kentsel ve
bölgesel etkisi olacak kullanımların nasıl bir düzen içinde bir araya geleceği vb konuların göz ardı
edildiği, bu bir araya gelişin gerektireceği ulaşım sisteminin, merkez ve alt merkezler ilişkilerinin,
düzenin ve biçiminin yaratılmadığı, bu denli stratejik önemi olan kullanımların bir araya gelerek
oluşturacakları kentsel çevrenin ve Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merkezin, yeni verilerin ışığı
altında düşünülmesi gerektiği, bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimi altında oluşacağı konularının
alt ölçekli planlama çalışmalarına bırakılamayacağı, kentsel biçim ve düzen konusunun dava konusu
1/25000 ölçekli Nazım Planlama çalışmasında göz ardı edildiği görüşlerine ulaşıldığı görüş ve kanaati
belirtilmiştir.
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde davalı
idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda yer alan bilimsel ve teknik
açıklamalar
karşısmda, bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor mahkememizce uygun bulunmuştur.
Bu durumda,dava ‘ dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konusu Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıların miras
bırakanına ait 1027 sayılı parselin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10.9.2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.039,38 TL
yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen, 500,00 TL avukatlık
ücretinin davalı idareden almarak davacıya verilmesine, artan posta ücreti ile keşif ücretinin isteği
halinde davacıy^adesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık
olmak üzere 11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE B AYAZIT
37765
YARGILAMA GİDERLERİ
14,00 TL
Başvuru Harcı
14,00 TL
Karar Harcı
:
942,58 TL
Keşif ve B.K Ü creti:
4,80 TL
Vekalet Harcı
64,00 TL
Posta Gideri
:
TOPLAM
:
1.039,38 TL
ACS-3 0/03/2010
Üye
101608
Üye
ALİ RIZA ALTUN AYŞEGÜL AL
119349
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1294
: 2010/122
DAVACI
VEKİLİ
: MEHMET ŞANLI
: AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka İş Merkezi K:1 No: 10
Muratpaşa/ANTALYA
DAVALI_____________ : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ__________ : AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sarılar İşhanı Kat:5
Merkez/ANTALYA
DAVANIN ÖZETİ
:Antalya İli ,Kepez İlçesi, Başköy köyünde davacıya ait 260
sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 759, 774 ,806 ve 1164 sayılı parsellerin
1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10/9/2007
tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, tarımsal bakımdan aktif değerler
ve üretim alanı olan taşınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin hukuka aykın olduğu
öne sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davanm konusuz kaldığı nitekim Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15.2.2008 tarihli toplantısında 1/25000 ölçekli yeni planların görüşüldüğü ,esas
yönünden ise bu alanın 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak
tanımlandığı ve nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan
kararları kapsamında hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapım aşamasında 5403
sayılı Yasa uyarınca izinlerin alınması gerektiğinin belirlendiği, yasal dayanaktan yoksun
bulunan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin
gereği görüşüldü:
Dava Antalya İli ,Kepez İlçesi, Başköy köyünde davacıya ait 260 sayılı parsel ile
davacının zilyetliğinde bulunan 759, 806,774 ve 1164 sayılı parsellerin 1/25.000 ölçekli
nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10/9/2007 tarih ve 525
sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmıştır.
Davanın davacının zilyeti bulunduğunu öne sürdüğü 759,774,806 ve 1164 sayılı
parseller yönünden incelenmesinden;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin l/a bendinde, iptal
davalarının idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile
hukuka aykın olduklanndan dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacağı, ilk
inceleme konularının belirlendiği 14.maddesinin 3/c bendinde dilekçenin “ehliyet” yönünden
inceleneceği, 15/1 -b bendinde ise, bu hususta kanuna aykırılık görülmesi halinde davanın
reddedileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu maddede yer alan ve iptal davasının sübjektif ehliyet koşulu olan
“menfaat ihlali” doktrin ve içtihatlarda dava konusu işlemle davaç;,.arışında kurulan kişisel,
meşru, güncel bir menfaat ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. 'M
ve meşru
olması için hukuki bir durumdan ortaya çıkması gerekir. Sözü edilen men&at ilgisinin varlığı
ve sınırları her olayda yargı yerince uyuşmazlığın niteliğine göre belirlenmektedir.
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1294
: 2010/122
Dava dosyasının incelenmesinden Antalya İli ,Kepez İlçesi Bapköy Köyünde
davacıya ait 260 sayılı parsel ile davacının zilyetliğinde bulunan 759, 806,774 ve 1164
sayılı parsellerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine
ilipkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükpehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle
bakılan davanın açıldığı anlapılmaktadır.
Bu durumda; tapmmazın maliki olmayan davacının (mülkiyet bağı bulunmadan )
zilyet olduğunu ileri sürerek bu sıfatla, mülkiyeti hâzineye ait 759, 774, 806 ve 1164
sayılı....parsellerin sayılı tapmmazın “üniversite alanı” olarak belirlenmesi yolundaki
1/25.000 ölçekli imar planı değipikliğinin kabulüne ilipkin 10/09/2007 günlü ve 525 sayılı
Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açtığı bu davada, hukuken korunması gereken bir
menfaat bağının bulunmaması ve anılan iplemin mepru ve kipisel bir menfaatini ihlal
etmemesi karpısında söz konusu ipleme karpı bu parseller yönünden dava açma ehliyeti
bulunmamaktadır.
Dava konusu olan davacının mülkiyetindeki 260 sayılı parsel yönünden ise ;
3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge ve
çevre düzeni planlanna uygun olarak hali hazır haritaİar üzerine yine varsa kadastral durumu
iplenmip olarak çizilen arazi parçalannm genel kullanıp biçimlerini, baplıca bölge tiplerini,
bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çepitli yerlepme
alanlarının gelipme. yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulapım sistemlerini ve problemlerin
çözümü gibi hususlan gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak
üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan planlar,
uygulama imar planları ise, nazım imar planlan esaslarına göre çizilen ve çepitli bölgelerin
yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar
uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrmtılan ile
gösteren planlar olarak tanımlanmıptır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleri uyarınca uygulama imar planının nazım imar
planına, nazım imar planında varsa çevre düzeni planma uygun olarak yapılacağı açıktır.
İmar planları ,planlanan yörenin bugünkü durumunun,olanaklarının ve ilerideki
gelipmesinin gerçeğe en yakın pekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler,beldenin
kullanılıpı,donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araptırma ve anket çalıpmaları
sonucu elde edilecek bilgiler ıpığmda ,çepitli kentsel iplevler Arasında var olan yada
sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak,belde halkına iyi yapama
düzeni ve kopullan sağlamak amacıyla ,yörenin kendine özgün yapayıp biçimi ve karakteri
,nüfus alan ve yapı ilipkileri ,yörenin gerek çevresiyle gerekse çepitli alanlan arasında olan
bağlantılan,halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri,güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz
önüne alınarak hazırlanır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlannm yargısal denetiminde
bu esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükpehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükpehir
belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları" baplıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânına
uygun olmak kaydıyla, büyükpehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile
1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak
uygulamak; büyükpehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları
uygulama imar plânlannı, bu plânlarda yapılacak değipiklikleri, parselasyon plânlarını ve
imar ıslah plânlarını aynen veya değiptirerek onaylamak:,, ve uygulanmasını denetlemek;
nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir'yıl iç inde uygulama imar plânlannı
ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kşdeme belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptîrmak"kuralına yer ierilmiptir.
2/4
; U ‘ ’A n ;
" |
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
:2008/1294
: 2010/122
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy
Köyünde davacıya ait 260 sayılı parselin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite
alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye
Meclisi kararının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıkların değerlendirilmesinin ancak mahallinde
yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda mümkün olması nedeniyle Mahkememizin
10/04/2009 arihli kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve
yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik Bilimler
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr Melih Ersoy,Doç Dr.Çağatay Keskinok ve Doç.Dr Baykan Günay tarafından
hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 12/01/2010 tarihinde giren raporda özetle; dava konusu
taşınmazların bulunduğu Kuzey Planlama Bölgesinde, ilk kademe belediyelerinin üst ölçekli
planlama anlayışına dayanmaksızın gerçekleştirmiş oldukları imar planları ile üretmiş
oldukları gereğinden fazla imarlı alan sorununun, üst ölçekli bir planlama çerçevesinde akılcı
biçimde düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve kentsel kullanımlara ayrılan
alanlarda dağınık bir yerleşme düzeni yerine belirli bir alan/mekan ekonomisine gidilmesinin
kamusal yararlar açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden fazla imarlı alan sorununun
ve bu durumun tarım toprakları üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldırılması konusunda
stratejiler geliştirilmesine gerek bulunduğu, yakın bölgede tarımsal toprağın tarım dışı
amaçla kullanımına yönelik itirazlar ve tarımsal kullanım istemlerinin, önemli fırsatlar olarak
değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu taşınmazların yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş,
temizlenmiş ve verimli tanmsal üretim için uygun koşullara getirilmiş durumda olduğu, bu
iyileştirme çabalarının önemli bir iktisadi değer yaratmış olduğu, dava konusu planın, olumlu
değerlendirilebilecek bir kentsel düzen ve biçim uğruna ikincil Tarım Alanlannı kentsel
kullanımlara ayırdığını söylemenin mümkün olmadığı, gerek dava konusu plan gerekse
değiştirildikten sonra onaylanan planın 1/50000 ölçekli planın genel ve şematik biçimde
öngördüğü kullanımların dağılımını, 1/25000 ölçekli bir planlama çalışması çerçevesi içinde
düzenlemekten uzak olduğu, 1/50000 ölçekli planın ana kararlarını, tanmsal alanların
bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kullanımlar arasmda tutarlı bir kentsel düzen yaratacak
şekilde geliştiremediği, Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı gereksinmesinin, kentin 2020
yılı
için
öngörülen
ve
kestirilen
nüfus
verilerinden
hareketle
olumsuz
değerlendirilemeyeceği, bu kentsel büyüklüğün ve Antalya kentinin ulusal ve uluslararası
etkinlik düzeylerinin, kültürel, sanatsal ve iktisadi gelişmişlik düzeylerinin bir kurum olarak
üniversitenin yaşayabilmesi için uygun ortam yarattığı ve yeni bir üniversite alanı
gereksinmesinin nesnel koşullann oluştuğu, mekansal düzen ve biçim açısından
değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakın bölgedeki mevcut kentsel alanlarla
bütünleşememe ve alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı, planda yeni gelişme
alanlarının birbiriyle bir kentsel sistem oluşturamadıkları, planın oldukça dağınık ve altyapı
sunumu açısından maliyetli bir kentsel kullanım dağılımı öngördüğü, yakın çevrede mevcut
Döşemealtı yerleşmesi, Organize Sanayi Bölgesi, öngörülen Üniversite Alanı, Gençlik
Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi vb... Kentsel ve bölgesel etkisi olacak kullanımların
nasıl bir düzen içinde bir araya geleceği vb konuların göz ardı edildiği, bu bir araya gelişin
gerektireceği ulaşım sisteminin, merkez ve alt merkezler ilişkilerinin, düzenin ve biçiminin
yaratılmadığı, bu denli stratejik önemi olan kullanımların bir araya gelerek oluşturacakları
kentsel çevrenin ve Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merkezin, yeni verilerin ışığı altında
düşünülmesi gerektiği, bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimi^.altında oluşacağı konularının
alt ölçekli planlama çalışmalanna bırakılamayacağı, kentso^Çîç^m v&sjüzen konusunun dava
konusu 1/25000 ölçekli Nazım Planlama çahşm asm da^oz ardı ediMtğ; görüş ve kanaati
belirtilmiştir.
f * ,,
<;■:'î e i? \ \
tt
3/4
l ı » *. i
} * fl
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2008/1294
: 2010/122
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi
içerisinde davalı idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda yer alan bilimsel ve
teknik açıklamalar karşısında, bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor mahkememizce uygun
bulunmuştur.
Bu durumda,dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konıısıı Antalya i l i ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait
260 sayılı parselin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 759,774, 806 ve 1164 sayılı parseller
yönünden 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca
DAVANIN EHLİYET
YÖNÜNDEN REDDİNE, 260 sayılı parsel yönünden ise İPTALİNE, aşağıda dökümü
yapılan 1.014,38.-TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına göre yarısı olan
507,19.-TL ile Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca belirlenen 500,00.-TL vekalet
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kalan 507,19.-TL yargılama
giderinin kalanının davacı üzerinde bırakılmasına, yine Avukatlık Asgari Ücret tarifesi
uyarınca belirlenen 500,00.-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye
verilmesine, artan posta ücreti keşif ve bilirkişi ücretinden artan kısmın istemi halinde
davacıya iadesine, bu kararın tebliği tarihinden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay
Başkanlığı rna temyiz yolu açık olmak üzere, 11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE BAY AZIT
37765
Üye
101608
YARGILAMA GİDERLERİ
14,00 TL
Başvuru Harcı
:
14,00 TL
Karar Harcı
:
942,58 TL
Keşif ve B.K Ü creti:
4,80 TL
Vekalet Harcı
:
66,00 TL
Posta Gideri
:
1.014,38 TL
TOPLAM
:
ERD.-01/04/210
4/4
Üye
ALİ RIZA ALTUN AYŞEGÜLALTU
119349
T:C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
:2008/1292
:2010/120
DAVACI
VEKİLİ
: ALİ ACAR
: AV. RUMİ MERCAN
Elmalı Mah. Hükümet Cad. Sıdıka İş Merkezi K: 1 No: 10
Muratpaş a/ANTALYA
DAVALI
VEKİLLERİ
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sarılar İşham Kat:5 /ANTALYA
DAVANIN ÖZETİ_____ :Antalya İli,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 860 ve 868
sayılı parsellerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı iİe üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin
10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ,tanmsal bakımdan aktif
değerler ve üretim alanı olan taşınmazın üniversite alanı olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu
öne sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Usul yönünden davanın konusuz kaldığı nitekim Büyükşehir
Belediye Meclisinin ,15/02/2008 tarihli toplantısında 1/25.000 ölçekli yeni planların görüşüldüğü ,esas
yönünden ise bu alanın 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında kültür zonu olarak tanımlandığı ve
nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda planlandığı gibi plan hükümleri ile bu plan kararları kapsamında
hazırlanacak 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapım aşamasında 5403 sayılı Yasa uyarınca izinlerin
alınması gerektiğinin, beklendiği yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava davacı tarafından Antalya İli, Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 860 ve 868
sayılı parsellerin 1 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine ilişkin
10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi karannın iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı imar Kanununun 5.maddesinde; nazım imar planlan, varsa bölge ve çevre düzeni
planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen
arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus
yoğunluklannı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön ve
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi hususları gösteren ve
uygulama imar planınm hazırlanmasında esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve
raporu ile beraber bir bütün olan planlar, uygulama imar planlan ise, nazım imar planlan esaslarına
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunlann yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama
için gerekli imar uygulama programlanna esas olacak uygulama etaplannı ve diğer bilgileri aynntılan
ile gösteren planlar olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleri uyannca uygulama imar planınm Nazım imar planına,
nazım imar planmda varsa çevre düzeni planına uygun olarak yapılacağı açıktır.
İmar planları ,planlanan yörenin bugünkü durumunun,olanaklannm ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakm şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler,h^ld€>rtin^ullanılışı,donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmalarf^riucu* $|fe-.vedilecek bilgiler ışığında
,çeşitli kentsel işlevler arasında var olan yada sağlanabilmek ola#al$^Al£Üsünde en iyi çözüm
yollarını bulmak,belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşullan*- şâglkriîhk ‘â^ı^ıyla ,yörenin kendine
özgün yaşayış biçimi ve karakteri ,nüfus alan ve yapı i |i ^ |i I e 4 ^ ^ M i n ' gelfek çevresiyle gerekse
çeşitli alanlan arasında olan bağlantıları,halkın sosyal ve İ^tijreIS^ereKSmfeîeri,güveniik ve sağlığı
ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.
c , j? './
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2008/1292
KARAR NO : 2010/120
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekli imar planlarının yargısal denetiminde bu esaslara
uyulup uyulmadığının incelenmesi gerektiği de açıktır.
Öte yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin görev,
yetki ve sorumlulukları" başlıklı 7/b bendinde ;Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,
büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım
plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlannı aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak"kuralına yer verilmiştir
Dava dosyasının incelenmesinden davanın Antalya İ li,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya
ait 860 ve 868 sayılı parsellerin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali
istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada ileri sürülen aykırılıklann değerlendirilmesinin ancak mahallinde yapılacak
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda mümkün olması nedeniyle Mahkememizin 10.4.2009 arihli
kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve yapılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucunda bilirkişiler Ortadoğu Teknik Bilimler Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr Melih Ersoy,Doç Dr.Çağatay
Keskinok
ve Doç.Dr Baykan Günay tarafından hazırlanan ve Mahkememiz kaydına 12.1.2010
tarihinde giren raporda özetle;
Antalya Kepez ilçesine bağlı Başköyü Kuytu Yurt mevkiinde bulunan 1027 sayılı parsellerin
bulunduğu alanm Üniversite Alanı olarak belirlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 10/09/2007 gün ve 525 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ölçekli nazım imar planımn
iptali istemiyle açılan davada, dava konusu taşınmazların bulunduğu Kuzey Planlama Bölgesinde, ilk
kademe belediyelerinin üst ölçekli planlama anlayışına dayanmaksızm gerçekleştirmiş oldukları imar
planları ile üretmiş oldukları gereğinden fazla imarlı alan sorununun, üst ölçekli bir planlama
çerçevesinde akılcı biçimde düzenlenmiş bir yerleşme düzeni yaratılarak ve kentsel kullanımlara
ayrılan alanlarda dağınık bir yerleşme düzeni yerine belirli bir alan/mekan ekonomisine gidilmesinin
kamusal yararlar açısından gerekli olduğu, bölgede gereğinden fazla imarlı alan sorununun ve bu
durumun tanm topraklan üzerinde yarattığı baskının ortadan kaldmlması konusunda stratejiler
geliştirilmesine gerek bulunduğu, yakın bölgede tarımsal toprağın tarım dışı amaçla kullanımına
yönelik itirazlar ve tarımsal kullanım istemlerinin, önemli fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiği,
dava konusu taşmmazlann yer aldığı arazinin, iyileştirilmiş, temizlenmiş ve verimli tanmsal üretim
için uygun koşullara getirilmiş durumda olduğu, bu iyileştirme çabalanmn önemli bir iktisadi değer
yaratmış olduğu,dava konusu planm, olumlu değerlendirilebilecek bir kentsel düzen ve biçim uğruna
İkincil Tarım Alanlarını kentsel kullanımlara ayırdığını söylemenin mümkün olmadığı, gerek dava
konusu plan gerekse değiştirildikten sonra onaylanan planm 1/50000 ölçekli planm genel ve şematik
biçimde öngördüğü kullanımların dağılımını, 1/25000 ölçekli bir planlama çalışması çerçevesi içinde
düzenlemekten uzak olduğu, 1/50000 ölçekli planm ana kararlarını, tarımsal alanlann bütünlüğünü
bozmayacak şekilde, kullanımlar arasında tutarlı bir kentsel düzen yaratacak şekilde geliştiremediği,
Antalya'da ikinci bir Üniversite Alanı gereksinmesinin, kentin 2020 yılı için öngörülen ve kestirilen
nüfus verilerinden hareketle olumsuz değerlendirilemeyeceği, bu kentsel büyüklüğün ve Antalya
kentinin ulusal ve uluslararası etkinlik düzeylerinin, kültürel, sanatsal ve iktisadi gelişmişlik
düzeylerinin bir kurum olarak üniversitenin yaşayabilmesi için uygun ortam yarattığı ve yeni bir
üniversite alanı gereksinmesinin nesnel koşulların oluştuğu, mekanşal^düzen ve biçim açısından
değerlendirildiğinde, dava konusu plan, yakın bölgedeki mevcut kentsel alanlarla bütünleşememe ve
alt - merkez oluşturamama problemleri yaratacağı, planda yeni gelişme alanlarının birbiriyle bir
kentsel sistem oluşturamadıkları, planm oldukça dağınık ve altyapı sunumu açıs^dan maliyetli bir
kentsel kullanım dağılımı öngördüğü, yakın çevrede mevcut Dö|emçaİtrtye^eşmesi| Organize Sanayi
Bölgesi, öngörülen Üniversite Alanı, Gençlik Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi vb... Kentsel ve
bölgesel etkisi olacak kullanımların nasıl bir düzen içinde bir arayâ geleceği •vb konuların göz ardı
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2008/1292
KARAR NO : 2010/120
edildiği, bu bir araya gelişin gerektireceği ulaşım sisteminin, merkez ve alt merkezler ilişkilerinin,
düzenin ve biçiminin yaratılmadığı, bu denli stratejik önemi olan kullanımların bir araya gelerek
oluşturacakları kentsel çevrenin ve Döşemealtı yerleşmesi odaklı bir alt merkezin, yeni verilerin ışığı
altında düşünülmesi gerektiği, bu kentsel çevrenin nasıl bir kent biçimi altmda oluşacağı konulannm
alt ölçekli planlama çalışmalanna bırakılamayacağı, kentsel biçim ve düzen konusunun dava konusu
1/25000 ölçekli Nazım Planlama çalışmasında göz ardı edildiği görüşlerine ulaşıldığı görüş ve kanaati
belirtilmiştir.
Yukarıda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde davalı
idare tarafından itirazda bulunulmuş ise de; raporda yer alan bilimsel ve teknik açıklamalar karşısında,
bu itiraz yerinde görülmemiş ve rapor mahkememizce uygun bulunmuştur.
Bu durumda,dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden dava konusu Antalya İli ,Kepez İlçesi Başköy köyünde davacıya ait 860 ve
868 sayılı parsellerin 11/25000 ölçekli nazım imar planı ile üniversite alanı olarak belirlenmesine
ilişkin 10/09/2007 tarih ve 525 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama
giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen, 500,00.-TL avukatlık ücretinin
davalı idareden almarak davacıya verilmesine, keşif ve bilirkişi avansından artan kısım ile artan posta
ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararm tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 11/02/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
ÜLKÜ KÖSE BAYAZIT
37765
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
14.00 TL
Karar Harcı
14.00 TL
Keşif ve B.K Ücreti
942,58 TL
4,80 TL
Vekalet Harcı
64,00 TL
Posta Gideri
1.039,38 TL
TOPLAM
ERD-01/04/2010
Uye
ALİ RIZA ALTUN
101608
Uye
AYŞEGÜL ALTUNTAŞ
119349
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content