close

Enter

Log in using OpenID

14761-70998

embedDownload
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN
DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ
YAPIM İŞLERİ ile ÜRÜN ve HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ
ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı (buradan başlayarak “İdare” olarak
adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Denizli Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi
(buradan başlayarak “Proje” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına
dayalı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği”
(buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler
arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. Proje Denizli İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 420 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı
Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı KVC Hastanesi, 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.000 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını
kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için
gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi
işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı
alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’ nin yapım dönemi 2,5 yıl; çeşitli
nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım süresinde
uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.
2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar
Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik
başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.
3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesini,
önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli
formları sunması gerekmektedir.
4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 100.000.000 USD (Amerikan
Doları)’ ndan, özkaynaklar toplamının 30.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan düşük olmaması,
(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/
toplam aktif oranının enaz 0,25 ve kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,35 olması,
(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali
müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,
(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD
(Amerikan Doları)’ ndan az olmaması biçimindedir.
İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini pilot firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını
sağlayarak tüm ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması yeterlidir. ( b ) maddesini ise yalnızca
pilot firmanın sağlaması yeterlidir.
5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir
hastane yapım işinin tamamını veya en az %80 oranında tamamlamış olması,
(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir
hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,
(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına
yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,
(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına,
yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.
İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar,
önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları
gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.
6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.
7. Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına
5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’nin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik
belgelerini satın almaları zorunludur.
8. Önyeterlik başvuruları 17.12.2014 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/
ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde değildir. Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında
(Bas›n: 14761- www.bik.gov.tr)
olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2010/994
KARAR NO: 2013/868
Davacı Gülperi Ceylan tarafından davalı Mehmet Ceylan aleyhine açılan boşanma
davasının yapılan duruşması sırasında dava dilekçesi ve duruşma günü Davalı Mehmet
Ceylan'a gazete ilan yolu ile tebliği yapılmakla kararında gazete ilan yolu ile tebliği
gerektiğinden,
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe nedeniyle,
1. Davanın KABULÜ ile TOKAT İli, TOKAT MERKEZ İlçesi, KARKINCIK Köyü/mah. Cilt
167, hane 35 BSN 30'de nüfusa kayıtlı, MUHARREM ve SATİ’den olma, 02/03/1956
doğumlu davacı GÜLPERİ CEYLAN ile aynı hane BSN 26'de nüfusa kayıtlı HÜSEYİN ve
SATİ'den olma 15/01/1947 doğumlu davalı MEHMET CEYLAN’nın TMK.nun 166/1
maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2. Davacının tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE,
3. Davacının boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelendiği ve
davacının kusursuz olduğu anlaşılmakla TMK.nun 174/1 maddesi uyarınca davacının
maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile taktiren 20.000. TL maddi tazminatın
kararın kesinleşmesinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan
alınarak davacıya verilmesine,
4. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden davacının kişilik hakları saldırıya uğramış
olmakla TMK.nun 174/2 maddesi uyarınca davacının manevi tazminat talebinin kısmen
kabulü ile taktiren 10.000 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren
hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5. Davacı tarafından yapıldığı anlaşılan harçlar 65.20 TL, 3 müzekkere 24.00 TL, 8
davetiye 56.00 TL, gazete ilan gideri 693.84 TL, tanık ücreti 45.00 TL, bilirkişi ücreti 200
TL olmak üzere toplam 1.084,04 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya
verilmesine,
6. Bakiye 7.15 TL karar harcının davalıdan tahsiline,
7. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.320 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak
davacıya verilmesine,
Dair verilen karar, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, 6100 sayılı
HMK.'nun geçici 3 maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15
gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere iş bu kararın yukarıda açık kimlik bilgileri
yazılı davalı MEHMET CEYLAN'A İLANEN TEBLİĞİ ile tebliğinden itibaren 15 gün içinde
temyiz etmediği taktirde kararın kendisi yönünden kesinleştirileceği hususu ilan olunur.
(Bas›n: 70998- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/348
Davacı Şeker Fabrikası A.Ş tarafından, davalılar Turhal Doruk İnş. Taah. Nak. San. ve Tic.
Ltd.Şti.Turhal/Tokat, Onur Oto Ltd Şti- Onur Oto İnşaat Tur Mad. Gıda Tekst. İth. İhr. Orman Ürün San
Paz. Tic. Ltd Şti, Canlar Temizlik İşleri Gıda İnş, Or. ve Or.Ür. İl. Tic. ve San. Ltd Şti - (Eski Ünvan:
Canlar Temizlik İşleri Gıda İnş. Tar. Ür Tic. Ve San. Ltd. Şti) Akdağmadeni/YOZGAT, Abide Temizlik
Bilgisayar Veri Hiz. İnş. Taah. Gıda Tar. Ür. Sağ. ve Med. Tic. ve San. Ltd. Şti - (Eski Ünvanı: Abide
İnş. Taah. Temizlik Gıda Tic. San. Ltd. Şti) Sorgun/YOZGAT ve 51958719162 TC kimlik numaralı Hakkı
Şahin aleyhine açılan 6.291,00 TL'nin davalılardan sorumlulukları oranında ve işlemiş faizleri
birlikte tahsilen karar verilmesi istemi ile alacak davasında, davalı Hakkı Şahin adına çıkarılan
tebligatın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, dava dilekçesinin ve tensip zabtının adı geçen
davalıya ilanen tebliği yolu ile bildirilmesine karar verilmiş olup, davalı Hakkı Şahin'e "İş bu ilanın
tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeleri, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı
sunmaları, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermemeleri çok zor yahut imkansız
olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak
ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermedikleri taktirde ilk itirazları ileri
süremeyecekleri ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacaklarının HMK 122,
127, 128 uyarınca ihtarı, yine ayrıca HMK'nun 129/2 maddesinin yollamasıyla, 121 ve devamı
maddeleri gereğince dava ile ilgili ellerinde bulunan belgelerin aslını ya da onaylı örneklerini
mahkemeye vermeleri, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bulunabilmesini
sağlayıcı açıklama yapmaları, aksi halde ancak HMK'nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede
bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, tamamlamadıkları taktirde HMK'nun 145. maddesi gereğince
sınırlı ve zorunlu halde delil ibrazının mümkün olabileceği ve delillerden vazgeçmiş
sayılacaklarının İHTARINA, keza yine kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, bu dava ile ilgili tüm
kanıtlarını yukarıda belirtilen süreler içinde dosyaya ibraz etmeleri, aksi halde HMK 318 maddesi
gereğince yargılamanın yokluğunda yapılıp karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 70807- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content