close

Enter

Log in using OpenID

tc trabzon 4. icra dairesi taşınmaz satış ilanı

embedDownload
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı
alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları
(Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır ), 657 Sayılı Kanunun
48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde
olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları birimi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesı'ndeki koşulları sağladığını belirterek ekinde 2 adel fotoğraf, nüfus
cüzdan örneği ve doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile yönergenin ekindeki Ek 2 formunu, özgeçmiş, yayın listesi ve
yayınlarından oluşan dosyalarını profesörler için 6 takım; Doçentler için 4 takım halinde vereceklerdir. Ayrıca Profesör
kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde ve dosyalarında başlıca araştırma eserini belirtmiş olmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde; (yardımcı doçentler yabancı dil sınavına hangi dilden gireceklerini
belirteceklerdir) başvurdukları anabilim dalı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri'ne
ilişkin Yönergedeki koşulları sağladığını belirterek ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ve doktora belgelerinin onaylı
örnekleri ile söz konusu yönergenin ekindeki Ek 2 formu ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım
halinde vereceklerdir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı alt bendi ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 18.11.2008 tarihli ve 33595 sayılı yazısında belirtilen YÖK GEnel Kurulunun 06.11.2008 tarihli toplantısında alınana kara
uyarınca Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların Üniversitemizin yapacağı Yabancı Dil Sınavına girmesi ve bu sınavdan
en az 100 üzerinden 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
İlkeleri'ne ilişkin yönergenin 11. maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu yönergede öngörülen kriterler aranmayabilir.
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına
şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav yeri ve tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca
bildirilecektir.
Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması
yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.
BİRİMİ
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Su Ürünleri
Fakültesi
Tıp Fakültesi
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
Sosyal
Hizmet Bölümü
Temel İslam
Bilimleri Bölümü
Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı
Yardımcı
Doçent
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
İslam Hukuku
Anabilim Dalı
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Su Ürünleri Avl. Avlama Teknolojisi
İşlm. Tek. Bölümü
Anabilim Dalı
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
KADRO
ÜNVANI
Enfeksiyon
Hastalıkları
Anabilim Dalı
ADEDİ DERECESİ
1
5
1
3
Doçent
1
2
Profesör
1
1
1
1
Yardımcı
Doçent
Doçent
Su Ürünleri
Fakültesi
Su Ürünleri Temel
Bilimleri Bölümü
Deniz Biyolojisi
Anabilim Dalı
Doçent
Fen Edebiyat
Fakültesi
Kimya Bölümü
Organik Kimya
Anabilim Dalı
Doçent
1
2
1
I
AÇIKLAMA
Türkiye'nin Avrupa'daki mevcut imajı
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İslam Hukukunun Osmanlı
dönemi uygulamalarıyla ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
İlgili alanda Doçent ünvanı almış olmak.
Beyaz kum midyesi avcılığı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
İlgili alanda Doçent ünvanı almış olmak.
Balıklarda populasyon genetiği ve
filogenetik sistematik konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Mikrodalga yöntemiyle bazı organik ve
triazol bileşiklerin sentezi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
B.: 13198 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TAŞIT SATIŞ İLANI
Tedrici tasfiye işlemleri devam eden Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahibi olduğu aşağıda tanımlanan taşıtlar "Kapalı Zarf Yöntemi"
ile satılacaktır.
1- İhalesi Yapılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi
Plaka No.
Modeli
Markası
Tipi
06 BK 949
1998
Mercedes
Benz
ML 320 / Metalik
Yeşil-Siyah Renkli Otomobil
34 TD 0931
2003
Jeep
06 TIS 17
2002
Renault
06 AG 1950
2004
Kia
06 AG 1475
2004
Kia
Araçların Bulunacağı
Açık Adres
Ankara B. Şehir Bld. Maltepe
Çok katlı Otoparkı. Strazburg
Cad. Maltepe/Ankara
Cheroke 2,7 Crdi Ltd./ Metalik Ankara B. Şehir Bld. Maltepe
Lacivert Renkli Otomobil,
Çok katlı Otoparkı. Strazburg
Arazi Taşıtı.
Cad. Maltepe/Ankara
Megane / Kırmızı
Renkli Otomobil
Bongo / Beyaz Renkli
Kapalı Kasa Kamyonet
Pregio 3v / Beyaz
Renkli Minibüs
Muhammen
Bedel (TL.)
23.000,00
30.000,00
Ankara B. Şehir Bld.Maltepe
Çok katlı Otoparkı. Strazburg
Cad. Maltepe/Ankara
10.000,00
Eskişehir Yolu 55. Km. No:24
Temelli/Ankara
4.000,00
Eskişehir Yolu 55. Km. No: 24
Temelli/Ankara
12.000,00
2- İhale Yöntemi : Kapalı Zarf Usulü
3- Teminat Miktarı : Teminat tutarı her bir taşıtın muhammen bedelinin %3'ü olarak belirlenmiştir. Teminat olarak nakit para kabul
edilecektir. Teminatlar, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurtuluş Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR86 0001 5001 5800 7299 4404 54 IBAN
no'lu "Soymen Menkul Tedrici Tasfiye Hesabı"na "Soymen Taşıt Satışı Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırıldığına dair banka dekontunun
aslı, teklif mektubuna eklenerek en geç ihale saatine kadar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Askerocağı Caddesi Süzer Plaza No: 6 Kat: 3
34367 Elmadağ/Şişli-İstanbul adresine teslim edilecektir.
4- Teklif Verme Süresi
: Teklifler en geç 19/03/2014 günü saat 15:30'a kadar verilebilir.
5- Tekliflerin Verileceği Yer : Teklif mektupları, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367
Elmadağ/Şişli-İstanbul adresinde makbuz karşılığı teslim edilecektir.
6- İhale Yeri ve Tarihi
: İhale, 19/03/2014 günü saat 15:30'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 6
Kat: 3 34367 Elmadağ/Şişli-İstanbul'da adresinde yapılacaktır.
7- Şartnamenin Temini
: İhale şartnamesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun belirtilen adresinden ücretsiz temin edilebileceği gibi,
www.mkk.com.tr adresinden de erişime sunulmuştur.
8- Diğer Hususlar
: Muayene süresi geçen araçların cezalı muayene ücretleri ile köprü geçiş ücreti ve trafik para cezaları
ihale bedelinden ödenmeyecek olup bu bedeller ilgilisinden tahsil edilmek üzere alıcıya aittir. "Satış Komisyonu"nun adresi ve telefonu
aşağıda belirtilmiştir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan taşıtları önceden görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Borçlar
Kanunu'nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini ve Kanun'un 280'inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Merkezi Kayıt Kuruluşu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Satış işlemi %5 oranında Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi'ne tabidir. Her türlü sözleşme masrafları, vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya ait
olacaktır. İhale ile ilgili bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye katılanlar, ihale şartnamesini okumuş ve kabul
etmiş sayılır. İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamede yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi "Satış Komisyonu"ndan alınabilecektir.
Soymen Menkul Değerler A.Ş.
Satış Komisyonu - Askerocağı Caddesi Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367 Elmadağ-Şişli/İstanbul Tel: 0 212 334 57 00/1069
B.: 13164 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2013/325 Esas Konu : Gaiplik
MALİYE HAZİNESİ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
TMK 33. Maddesine göre istenilen gaiplik konusunda;
Ankara, Altındağ, Hacı Bayram Mah. 19974 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz hissedarları
Hüseyin kızı Ayşe, Hasan kızı Ayşe, H. İbrahim kızı Azize, Seyit kızı Emine, Mehmet
oğlu Halil, İsmail kızı Nazile, Mustafa kızı Nezihe, Abdullah kızı Nuriye, Hasan oğlu
Saffet, Mehmet oğlu Safanyal, Abdullah kızı Zehra, Hasan oğlu İsmail ve Roza Hanıma
ait toplu hesap Halk Bankası Merkez Şubesi 194-AK003085 nosu olduğu, Hacı Bayram
Camii ve çevresi yenileme alanı projesi kapsamında Ankara 24. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 31/12/2007 tarih 2007/482 esas sayılı dosyasından kamulaştırma
bedellerinin Hazine hesabına intikalinin sağlandığı,
Söz konusu kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması için Ankara 16. Sulh Hukuk
Mahkemesinin 03/10/2001 tarih 2001/488 esas 2001/1105 karar sayılı kararı ile 3561
sayılı Yasa uyarınca Ankara Defterdarını Kayyum olarak tayin ettiği,
19964 ada 1 parsel sayılı taşınmaz Hacı Bayram Camii ve çevresi yenileme alanı
projesi kapsamında Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/12/2007 tarih 2007/473
esas sayılı kararı ile kamulaştırıldığı ve kamulaştırma bedellerinin Hazine hesabına
intikali sağlandığı, 29/09/2011 tarihi itibariyle bakiyelerinin:
Mustafa kızı Fahriye Hanım adına açılan 194-AK003145 nolu vadeli hesabın
bakiyesi 831,10 TL,
Mesut oğlu/Hakkı Efendi adına açılan 194-AK003156 nolu vadeli hesabın bakiyesi
22.341,12 TL,
Hafız Mustafa oğlu Fethi Bey ve Mustafa Efendi adına açılan 194-AK003068 vadeli
hesabın bakiyesi 3.004,96 TL
19964 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Hacı Bayram Camii ve çevresi yenileme alanı
projesi kapsamında Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/12/2007 tarih 2007/472
esas sayılı kararı ile kamulaştırıldığı ve kamulaştırma bedellerinin Hazine hesabına
intikali sağlandığı, 29/09/2011 tarihi itibariyle bakiyelerinin:
Hafız Mustafa oğlu Fethi Bey ve Mustafa Efendi adına açılan 194-AK003068 nolu
vadeli hesabın bakiyesi 2.820,98 TL,
Fahriye Hanım ve Hakkı Efendi adına açılan 194-AK003072 nolu vadeli hesabın
bakiyesi 11.222,92 TL,
19964 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Mustafa kızı Fahriye, Hafız
Mustafa oğlu Fethi, Mesut oğlu Hakkı Efendi ve Mustafa Efendi haklarında gaiplik kararı
verilerek kayyumluk hesaplarında bulunan meblağların faizi ile birlikte Hazineye intikali
ve diğer tüm miraslarının Devlete geçmesine karar verilmesi talep edildiğinden,
Yukarıda adı geçen şahısların bulunduğu yeri bilenlerin 6 ay içinde mahkememize
haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
Adres
: ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Ayrıntılı Bilgi İçin : NEDİM GÖK Zabıt Katibi
B.: 13066 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KAHRAMANMARAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikler :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Merkez İlçe, 987 Ada No, 99 Parsel No, Yenişehir mahallesindeki taşınmaz Merkez
Yenişehir Mah. Gazeteci Ali Çelik Sok. Akmansoy apt. No: 6 1. Katta bulunmaktadır. K.Maraş hükümet binasına Trabzon
caddesine 50 m. 100 m. mesafede bulunmaktadır. Bina yaklaşık 30 yıllıktır. Yapı kullanım izni 1981 yılında alınmıştır. Hisselidir.
Akmansoy apartmanı 6 katlıdır. Betonarme karkas binadır. Oturum alanı inşaat ruhsatına göre 78 m2’dir. Isınma sistemi
kaloriferlidir. Asansörü yoktur. Cephesi güney batı ve doğudur. Daire giriş, hol ve mutfak, tuvalet, banyo ve 3 odadan
oluşmaktadır. Yerler marley ve karo mozaiktir. Duvarlar plastik tavan kireç badanadır. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır.
Mutfakta alt ve üst dolaplar mevcuttur. Banyo ve tuvalette yarıya kadar seramik yapılıdır. Mutfak ve bir oda tarafında balkon
vardır. Bina 3-B grubuna girdiği ve aşınma oranının %25 olduğu, Söz konusu bağımsız bölümün Bina bedeli Keşif tarihi 2013 yılı
da göz önünde bulundurularak 34.807,50 TL. Arsa bedeli : 10.095,00 TL. olup TOPLAM BEDEL : 44.902,50 TL’dir.
Adresi
: K.Maraş Yenişehir Mah. G. Ali Çelik Sok. Akmansoy Apt.
Arsa payı
: Tapu kaydındaki gibi
Yüzölçümü : 274,38 m2
İmar Durumu : Parsel K-5 ve M(Asma kat) nizamlı alandır. Kıymeti
: 44.902,50 TL
KDV Oranı : Yasal
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1.Satış Günü : 08/04/2014 günü 11:00 – 11:15 arası
2.Satış Günü
: 05/05/2014 günü 11:00 – 11:15 arası
Satış Yeri
: K.Maraş Adliyesi İhale Salonu
Satış şartları:
1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın 20 gün öncesinden, arttırma tarihinden önce ki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamdan teklif verilebilecektir. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci arttırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arttırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamının ve satış giderlerinin geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla nedenle alıcı çıkmazsa satışı
talebi düşecektir.
2. Arttırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin %20’si oranında pey adresi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’de karşılık gelmektedir.
B.: G... www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. TRABZON 4. İCRA DAİRESİ
2014/141 TLMT
Örnek No: 25*
GAYRİMENKUL HÜKMÜNDE GEMİ AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı
taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin
malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on
gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 28/03/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2. İhale Tarihi : 22/04/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri
: Trabzon Limanı
Takdir
Edilen
No
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri
TL.
1 Adet 8302399 İMO NO Seri Numaralı M/V ZORER KARDEŞLER isimli
kuru yük gemisi. Bayrağı: Türk Bayrağı,Tanıtma İşareti: TCBC6, İnşa yeri ve
yılı: İstanbul 1984, Donatan: Müflis Hacı Şaban Zorer Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti
İşleten: Alka Deniz Taşımacılık İnşaat Madencilik ve Orman Ürünleri Paz.
San ve Tic. Ltd. Şti, Tescil Limanı ve No: İstanbul 3415, Bağlama Limanı
İstanbul, Teknik Kütük No: 17261, Bağlı olduğu klas kuruluşu: Türk Loydu,
Klas Notasyonu : [+]1A5 General Cargo [+]M, P&l Kulüp Sigortacısı
Hanseatic, ÖLÇÜLER: Tam Boy (LAO): 67,20 m, Kaimeler arası boy (LBP)
60,86 m, Kütük Eni: 10,40 m, Kütük Derinliği: 5,20 m, Gros Tonilato: 978,00
RT, Net Tonilato: 598,00 RT, lıght ship: 577,17 L/T YÜKLEME HATTI
BİLGİLERİ: Fribord 1140 mm, Draft: 5,20 m DWT(MT) 1.922, Deplasman
(MT)2498,63 AMBARLAR VE KAPASİTELERİ: No: 1 Ambar Dökme 929,67
Balya: 893,00, No2 Ambar 1165,41 Balya: 1148,79 Balya TANKLAR VE
KAPASİTELERİ: Balast Tankları Tank No 1:63,08, Tank No2: 63,76,
TankNo 3: 93,98, Tank No 4: 134,32 DİESEL OİL TANKLAR: Do Bunker
T.C. 40,73, DO Setling T.22,68, DO Service T 2,38, LUB OİL TANKLAR:
Temiz Yağ: 1,79, Kirli Yağ: 1,79 TATLI SU TANKLARI: FW TANK (FORE
PEAKTANK) 63,80, FW TANK (AFT PEAK TANK) 21,20 FW TANK 4,60
1 380.000,00
1
%18
SEYİR CİHAZLARI: Faal Seyir Cihazları: Manyetik Pusula, Otopilat, Radar
No: ldümen Müşiri, GPS Cihazı, AIS, Aldis, Faal Muhabere Cihazları: VHF
radyo, Epirb Cihazı, GMDSS fîika el telsizi, Sart cihazı, FAAL MANEVRA VE
YÜK DONANIMLARI: Baş ırgat, iskele demir, iskele zincir, halat manevra
vinçleri, Ambar kapağı, FAAL MAKİNE VE DÖKÜM TEÇHİZATLARI: Dizel
Ana makine, dümen makinası, Faal Yardımcı makineler: Dizel Jeneratör Set
Liman jeneratörü, FAAL DİĞER MAKİNE TEÇHİZATLAR: kazan, No 1
Kompresör, No: 1 Ballast Pompası, No:2 Ballast Pompası, Yakıt Besleme
Pompası, DO Transfer pompası, ME piston soğutma, Silindir soğutma
pompası, Ana Makina LO pompası, Ana Mak. Tatlı su pompası, Şaft
allematörü, Elektrik tevzi tablosu. No 1 No2 Ambar kapağı Mac Gregor
çektirmeli tip ve genel görünüşü kötü durumdadır.ambar yapısal
elemanlarında ciddi hasarlar vardır. Ambar tabanında delikler mevcuttur. Bu
şekilde yük taşıması risklidir.Tekne kısımları, güverte, baş kasara, kıç kasara
ve tanklar kötü ve bakımsız durumdadır. Geminin makine dairesinde SKL
marka 6 NVD4SA-2U model, 6 silindirli, 736 KW gücünde, 428 RPM
devrinde tek ana makine ile donatılmış ve ana makinesinin üzerinde yağ
kaçakları var.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
B.: 13183 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Tedrici tasfiye işlemleri devam eden Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahibi olduğu aşağıda tanımlanan taşınmazlar "Kapalı Zarf Yöntemi" ile satılacaktır.
1- İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgi
İI/İLÇE/MAHALLE/KÖY
ADA/PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE PAYI
537 ada 3 parsel
3.000 m2
Tam
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
537 ada 2 parsel
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
537 ada 4 parse
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
537 ada 7 parsel
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
537 ada 9 parsel
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
Ankara-Gölbaşı-Hacılar/İmar Köyü
537 ada 8 parsel
112309 ada 1 parsel
112309 ada 5 parsel
3.000 m2
3.046 m
2
Tam
Tam
3.000 m2
1356/3000
3.000 m
2
1644/3000
2
Tam
3.000 m2
3.000 m2
3.112 m
Tam
Tam
Taşınmaz kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye tapu sicilinden erişilebilir.
2- İhale Yöntemi
: Kapalı Zarf Usulü
3- Muhammen Bedel :
3.1- 537 no’lu ada muhammen bedeli
: 1.070.000 TL
3.2- 112309 no’lu ada muhammen bedeli : 460.000 TL
İstekliler her iki ada için ayrı ayrı teklifte bulunarak ihaleye katılabilecekleri gibi, sadece bir ada için de teklifte bulunabilir.
4- Teminat Miktarı: Teminat tutarı her bir adanın muhammen bedelinin %3'ü olarak belirlenmiştir. 537 no’lu adanın teminat tutarı 32.100,00 TL, 112309 no’lu adanın teminat tutarı
13.800,00 TL.'dir. Teminat olarak; nakit para ya da bankaların verecekleri kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. Kesin ve süresiz teminat mektubu ya da teminat para
olarak verilecekse, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurtuluş Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR86 0001 5001 5800 7299 4404 54 IBAN no'lu "Soymen Menkul Tedrici Tasfiye Hesabı"na
"Soymen Taşınmaz Satışı Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırıldığına dair banka dekontunun aslı, teklif mektubuna eklenerek en geç ihale saatine kadar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun
Askerocağı Caddesi Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367 Elmadağ/Şişli-İstanbul adresine teslim edilecektir.
5- Teklif Verme Süresi
: Teklifler en geç 19/03/2014 günü saat 15:00'e kadar verilebilir.
6- Tekliflerin Verileceği Yer : Teklif mektupları, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367 Elmadağ/Şişli-İstanbul adresinde makbuz karşılığı
teslim edilecektir.
7- İhale Yeri ve Tarihi
: İhale, 19/03/2014 günü saat 15:00'de, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367 Elmadağ/Şişli-İstanbul'da
adresinde yapılacaktır.
8- Şartnamenin Temini
: İhale şartnamesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun belirtilen adresinden ücretsiz temin edilebileceği gibi www.mkk.com.tr adresinden de erişime
sunulmuştur.
9- Diğer Hususlar: "Satış Komisyonu"nun adresi ve telefonu aşağıda belirtilmiştir. Satış işlemi katma değer vergisinden muaftır. Her türlü sözleşme masrafları, vergi, resim ve
harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya ait olacaktır. Alıcı, Borçlar Kanunu'nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini ve Kanun'un 280'inci maddesinin
uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan taşınmazları önceden görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhale ile ilgili bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye katılanlar, ihale şartnamesini okumuş ve kabul etmiş
sayılır. İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamede yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi "Satış Komisyonu"ndan alınabilecektir.
Soymen Menkul Değerler A.Ş.
Satış Komisyonu - Askerocağı Caddesi Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 34367 Elmadağ-Şişli/İstanbul Tel: 0 212 334 57 00/1069
B.: 13163 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content