close

Enter

Log in using OpenID

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

embedDownload
İZİ SÜT ve GIDA
MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU
KONYA İLİ, AKŞEHİR İLÇESİ, REİS KÖYÜ,
KOCAKIR MEVKİİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,
108 ADA VE 8 PARSEL
ÇED RAPORU
NİHAİ ÇED RAPORU
ARÇED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
MADENCİLİK İNŞAAT GIDA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Abdülaziz Mahallesi Misakı Milli Sokak Müze Apt.
No:5/302 Meram/KONYA
Tel: 0(332)353 04 50 Fax:0(332)353 95 70
e-mail:bilgi@arced.com.tr
KONYA
ŞUBAT-2014
İçindekiler Tablosu
ŞEKİLLER ................................................................................................................................................ vi
TABLOLAR ............................................................................................................................................. vii
PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ................................................................................................ 1
BÖLÜM I: .................................................................................................................................................. 2
1)
Projenin tanımı ve amacı: Proje konusu, faaliyetin tanımı, hizmet amaçları, ülke ekonomisi
içerisindeki yeri, önemi, gerekliliği, kapasitesi, tesisin kaplayacağı alan ve projenin ne kadarlık alanda
gerçekleştirileceği, yöreye sağlayacağı faydalar, ekonomik ömrü gibi hususların ayrıntılı açıklaması. 2
Projenin Konusu ve Faaliyetin Tanımı ................................................................................................ 2
Hizmet Amaçları, Ülke Ekonomisi İçerisindeki Yeri, Önemi ve Gerekliliği ..................................... 3
Kapasitesi, Tesisin Kapalayacağı Alan ve Projenin Ne Kadarlık Alanda Gerçekleştirileceği............ 5
Yöreye Sağlayacağı Faydalar .............................................................................................................. 6
Ekonomik Ömrü .................................................................................................................................. 7
2)
Projenin Fayda Maliyeti Analizi .................................................................................................. 7
3)
Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu .................................................................... 8
4)
Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı Ve Çevresinin Fotoğrafları ............................................... 8
5)
Varsa, projeye konu olan bölgenin en son onaylı 1/1.000, 1/5.000, 1/25.000, 1/100.000 ölçekli
olanlar (aslı gibidir onaylı), plan notları, lejand paftasından bir örnek ve bu planlar üzerinde tesis
yerinin gösterimi ve ayrıca raporun ilgili bölümünde bu hususlara yer verilmesi. (Onaylı bir planının
olmaması durumunda da faaliyet için kullanılacak, yeri ölçekli harita üzerinde açıkça gösterilmeli ve
ayrıca faaliyet alanının mücavir alan sınırları içerisinde olup olmadığı belirtilmelidir.) ....................... 8
6)
Faaliyet Alanının Halihazır Harita Üzerinde İşaretlenerek Yakınında Bulunan Yerleşimlerin
Belirtilmesi ............................................................................................................................................. 9
7)
Faaliyet alanının merkez alan 1 km’lik yarıçaplı alanın işaretlenmesi, var ise 1/25.000 ve
1/5.000’lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km’lik yarıçap alanını kapsayan arazinin
gösterilmesi, .......................................................................................................................................... 10
BÖLÜM II: ............................................................................................................................................... 12
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU
ALANLAR İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ........................... 12
(Proje için seçilen ve projeden etkilenecek alanların ve ortamların, etkileyecek parametreler dikkate
alınarak ayrı ayrı belirlenmesi,) ................................................................................................................ 12
1) Proje için seçilen yerin ve projeden etkilenecek alanların-ortamların Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri
ve Doğal Kaynakların Kullanımı: ............................................................................................................. 12
1) Türler ve Ekosistemler: Proje için seçilen yer ve etki alanı içindeki ekosistemler ve
ekosistemlerdeki türler,......................................................................................................................... 12
i
Flora-fauna türleri, sınıflandırılması, yaşama ortamları (Beslenme veya üreme alanları), popülasyon
yoğunlukları, (uluslar arası sözleşmelerde endemik. Nadir, nesli tehlikede), tehlike dışı vb.
kategorilerinin tablo halinde belirtilmesi (koruma altında olan türler varsa koruma taahhütleri ve
alınacak önlemlerin belirtilmesi), Flora bilgilerinin TÜBİVES e göre verilmesi (Çalışmaların hangi
tarihte kim tarafından yapıldığının belirtilmesi). .............................................................................. 12
2) Jeolojik Özellikler ............................................................................................................................ 25
3) Hidrojeolojik Özellikler: Yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına
mesafeleri ve debileri. Bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında detaylı
bilgi verilmesi ve bu kaynakların 1/25.000 ölçekli topografik harita üzerine işaretlenmesi ................ 27
4) Hidrolojik Özellikler: Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, dere, akarsu, göl,
baraj vb., özellikle içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarına olan mesafelerinin
ayrı ayrı belirtilmesi ve debileri, bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında
detaylı bir bilgi verilmesi ve faaliyetin bu ekosisteme etkilerinin değerlendirilmesi (Sulak Alanlar
Yönetmeliği kapsamında) alınacak önlemlerin belirtilerek taahhütlerin rapora girmesi, kaynakların
1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde gösterilmesi.; ................................................................... 30
5) Doğal Afet Durumu .......................................................................................................................... 32
6) Toprak Özellikleri ............................................................................................................................ 34
7) Tesisin kurulacağı yöredeki meteorolojik veriler;............................................................................ 36
Meteorolojik özelliklerinin açıklanması bölgenin genel ve lokal iklim koşulları, basınç, sıcaklık,
yağış, nem, buharlaşma dağılımları, bölgenin sayılı günler (kar yağışlı günler, kar örtülü günler,
sisli günler) dağılımı, bölgenin rüzgar dağılımı (esme sayıları ve esme hızlarına göre aylık,
mevsimlik ve yıllık rüzgar diyagramları, hızlı rüzgarlar), belirtilen tüm bu başlıkların sözel ve
grafiksel olarak desteklenmesi ve en yakın Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar gözlem kayıtlarından
faydalanılarak hazırlanması, yer altı ve yerüstü tesislerinin standart zamanlarda gözlenen en yüksek
yağış değerlerine göre planlanması. .................................................................................................. 36
8) Sosyo-Ekonomik Özellikler: Faaliyetin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması (yörenin
ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, ekonomik gelişim trendi, işsizlik vb.) . Faaliyet
alanında ve bölgedeki nüfus yoğunlukları, yerleşim bölgelerinin faaliyet alanından uzaklıkları,
faaliyetin kurulması ile etkilenecek alandaki, ev, işyeri ve sanayi tesislerinin sayı ve çeşitlerinin
belirtilmesi. ........................................................................................................................................... 47
9) Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresi İle İlgili Diğer Özellikler; ............................................................ 54
Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları,
Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer
alanlar), Proje alanı ve yakın çevresinde (nehir, göl, sulak alan v.s.) ile koruma statüsüne haiz
(Milli Park, Tabiat Parkı v.s.) olup olmadığı, varsa faaliyet alanına uzaklıkları faaliyetin bu alanlara
olası etkilerinin yorumlanması ve koruma tedbirlerinin belirtilmesi. ............................................... 54
ii
-Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlar (Askeri Yasak
Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar” vb.) .............................................................. 56
BÖLÜM III: .............................................................................................................................................. 57
PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ......................................... 57
A) Faaliyet alanının hazırlanması, inşaat aşamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine
etkileri ve alınacak önlemler;.................................................................................................................... 57
1) Her bir tesisin özellikleri, adetleri, proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak işler;
nerelerde, nasıl ve ne kadar alanda yapılacağı, ..................................................................................... 57
2) Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde ne miktarda ve ne kadar alanda
hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemenin nerelere taşınacağı, nerelerde depolanacağı veya hangi
amaçlar için kullanılacağı, .................................................................................................................... 58
3) Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, ...................................................................................... 59
4) Proje kapsamında herhangi bir amaçla kazı, dolgu işlemleri nedeniyle oluşacak malzemelerin
miktarları ve bertaraf yöntemleri, ......................................................................................................... 59
5) Proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamalarında zarar görebilecek flora-fauna türleri (Endemik,
nesli tehlikede türler vb.) proje için seçilen yer ve etki alanında bulunan tür popülasyonlarının
etkilenmesi, ........................................................................................................................................... 60
6) Kültür varlıkları, Tabiat Varlıkları Sit ve Koruma Alanlarının faaliyet yeri ve çevresinde yer alması
durumunda yer altı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya,
arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki muhtemel etkilerinin
irdelenmesi, ........................................................................................................................................... 60
7) Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında oluşacak katı atıkların cins ve miktarları,
bertaraf yöntemleri,.............................................................................................................................. 63
8) İnşaat işlemleri esnasında su temini sistemi planı, (suyun nereden temin edileceği, kaynaklardan
alınacak su miktarı, çalışanlar için içme ve kullanma suyu v.b.) oluşacak atık suların cins ve
miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar. ............................................................... 65
9) Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında kullanılacak alet ve ekipmanlar ve bu
ekipmanlarla yapılacak işlerden dolayı oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınacak
önlemler. ............................................................................................................................................... 66
10) Proje alanının hazırlanması sırasında oluşacak toz, iş makinelerinden kaynaklı gaz emisyonları ve
alınacak önlemler. ................................................................................................................................. 67
İnşaat Aşamasında Oluşacak Toz Emisyonu Hesabı: ........................................................................... 67
B) Projenin işletme aşamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri ve alınacak
önlemler; ................................................................................................................................................... 72
1) Proje kapsamında yer alan her bir tesisin özelliği (depolar, fosseptikler, personel lojmanı, idare
binası, laboratuvar vb.), adetleri, kapasiteleri, nerelerde, nasıl ve ne kadar alanda yapıldığı, üretim ve
işletme yöntemleri ve teknolojileri, (ayrı olarak alt başlıklar halinde verilmelidir), proses akım şeması,
şema üzerinde kirletici kaynakların gösterimi, ..................................................................................... 72
iii
2) Proje kapsamında bulunan tesislerde kullanılacak hammaddelerin temini, üretilen ürünler,
kullanılan yemler, ilaçlar ve vitaminler (bunların fiziksel, kimyasal özellikleri, miktarları ve veriliş
yöntemleri.) ........................................................................................................................................... 89
3) Her bir faaliyet türü için üretilecek ürünleri etkileyen faktörler ve alınacak önlemler, ................... 90
4) Her bir faaliyetin işletilmesi sırasında kullanılacak olan alet, ekipmanlar ve özellikleri, ................ 91
5) Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, ...................................................................................... 92
6) Proje kapsamında su temini sistemi planı, (suyun nereden temin edileceği, kaynaklardan alınacak
su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, çalışanlar için içme ve kullanma suyu,
temizlik amaçlı kullanılan su vb.) ......................................................................................................... 92
8) Çalışacak personel sayısı göz önüne alınarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, evsel nitelikli atık
sular için deşarj standartları göz önüne alınarak faaliyetin projelendirilmesi, ................................... 101
9) Proje kapsamındaki tesislerin içme suyu amaçlı kullanılan yüzeysel su kaynaklarına ve yer altı su
kaynaklarının havzalarında kalıp kalmadığının ve yerüstü ve yer altı su kaynaklarının kalitesinde
faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi ve bundan kaynaklanabilecek zararların
irdelenmesi. ......................................................................................................................................... 102
10)Her bir tesisin işletilmesi sırasında oluşması muhtemel atıklar (evsel nitelikli atıklar, atık yağlar,
ambalaj atıkları, tıbbi, tehlikeli atıklar, hafriyat atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları vb.) atık cins ve
miktarları, özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği. (evsel nitelikli katı atıkların ilgili belediye
tarafından alınacağına dair yazının eklenmesi). ................................................................................. 103
11) İşletme esnasında oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınacak önlemler. (7 Mart 2008
tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen hazırlama kriterleri çerçevesinde Akustik
Rapor Hazırlanması gerekmektedir.) .................................................................................................. 105
12)Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi ölçüm sonuçları,
inversiyon durumu vb.), ...................................................................................................................... 106
13) Tesisin faaliyeti esnasında proses ve yakma sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt
kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi, ........................................................ 111
14) Her bir faaliyet türüne ait tesislerin işletimi sırasında oluşacak emisyon miktarı, özellikleri ve
bertaraf yöntemleri, tesiste oluşabilecek emisyonlarla ilgili yapılacak hesaplamalarda kullanılacak
olan emisyon faktörlerinin hangi kaynaktan alındığı (EPA, CORIN AİR vb…), tesiste bulunacak olan
emisyon kaynaklarına ait oluşabilecek emisyon konsantrasyonlarının hesaplamalarının yapılması, 113
15) Tesisin Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğindeki yeri, 116
16) Tesiste oluşabilecek hesaplanan emisyon miktarları (kg/saat olarak) STKHKKY’ deki sınır
değerleri aşmışsa modelleme yapılması, modelleme sonucu hesaplanan değerlerin yönetmelik
kapsamında değerlendirilmesi, ........................................................................................................... 118
17) Tesiste bulunacak emisyon kaynaklarından oluşabilecek (hesaplanan) emisyonlar,
konsantrasyonları, emisyon kaynaklarının yakma ısıl güçleri, vb. bilgiler, STKHKKY dikkate
alınarak yaklaşık olarak olması gereken baca yüksekliği, baca gazı hızının hesabının yapılması, .... 120
iv
18) Tesis “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” (STKHKKY)’ de yer alıyorsa
burada belirtilen hususlarla ilgili açıklamaların ve değerlendirmelerin yapılması, (Askeri mesafe
eğrisi hesabının mevcut ve planlanan tesisler göz önüne alınarak yapılması), .................................. 122
19) Her bir tesisin 27692 sayı ve 4 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan “Kokuya Sebep Olan
Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği” ndeki yeri, faaliyeti sırasında oluşacak koku problemine karşı
alınacak önlemler (koku giderme ünitesinin detaylandırılması, en yakın yerleşim yerine uzaklık ve
meteorolojik veriler dikkate alınarak irdelenmeli) ............................................................................. 123
20) Proje kapsamında hijyen sağlanması için ne gibi işlemler yapıldığı, kullanılan dezenfeksiyonlarla
birlikte hijyen planının açıklanması,................................................................................................... 126
21) Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması için yapılacak
çalışmalar, kullanımı hususunda bilgiler, ........................................................................................... 127
22) Ulaşımın temini, ulaşımın mevcut trafiğe getirdiği yük ve alınacak önlemler, ........................... 127
23) İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri (Endemik
türler, nesli tehlikede vb.), proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alanında bulunan tür
popülasyonlarının etkilenmesi açıklanmalıdır. ................................................................................... 129
24) Projenin, proje alanının yakınında bulunan tesislerle olan etkileşiminin açıklanması, ................ 129
25) Tesisin yakın çevresindeki yerleşim birimlerine olası etkileri, .................................................... 129
26) Personel temini, çalışacak personel sayısı, personel için temin edilecek sosyal hizmetler, ......... 130
C) İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler;
................................................................................................................................................................ 130
Tesisin işletilmesine son verilmesi durumunda yapılacak rehabilitasyon çalışmaları, .......................... 130
D) Acil Müdahale Planı ve İzleme Programı; ........................................................................................ 131
Faaliyetin inşaat, işletme ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve doğal afet ve kaza, sabotaj
ve benzeri durumlarda uygulanacak müdahale planı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından alınacak
önlemler. ................................................................................................................................................. 131
v
ŞEKİLLER
ŞEKİL I.1: TESİSİN UYDU GÖRÜNTÜSÜ....................................................................................................................................... 10
ŞEKİL I.2. ARAZİ KULLANIM DURUMUNU GÖSTERİR HARİTA .................................................................................................... 11
ŞEKİL II .3. İÇ ANADOLU FİTOCOĞRAFYA BÖLGESİ’ NİN VEJETASYON FORMASYON.................................................................. 13
ŞEKİL II.4: BASINÇ DEĞERLERİ .................................................................................................................................................. 37
ŞEKİL II.5: SICAKLIK DEĞERLERİ(°C) ........................................................................................................................................ 38
ŞEKİL II.6: TOPLAM, MAKSİMUM YAĞIŞ DEĞERLERİ(MM) ........................................................................................................ 38
ŞEKİL II.7: NEM DEĞERLERİ (%)................................................................................................................................................ 39
ŞEKİL II.8: SAYILI GÜNLER ........................................................................................................................................................ 40
ŞEKİL II.9: MAKSİMUM KAR KALINLIĞI .................................................................................................................................... 40
ŞEKİL II.10: BUHARLAŞMA DEĞERLERİ ..................................................................................................................................... 41
ŞEKİL II.11: ESME SAYILARINA GÖRE YILLIK RÜZGÂR DİYAGRAMI .......................................................................................... 42
ŞEKİL II.12: ESME SAYILARINA GÖRE MEVSİMLİK RÜZGÂR DİYAGRAMLARI ............................................................................ 43
ŞEKİL II.13: ESME SAYILARINA GÖRE AYLIK RÜZGÂR DİYAGRAMLARI .................................................................................... 44
ŞEKİL II.14: ORTALAMA RÜZGAR HIZINA GÖRE YILLIK RÜZGAR DİYAGRAMI ........................................................................... 45
ŞEKİL II.15: ORTALAMA RÜZGÂR HIZI ....................................................................................................................................... 46
ŞEKİL II.16: MAKSİMUM RÜZGÂR HIZI ...................................................................................................................................... 46
ŞEKİL II.17: FIRTINALI VE KUVVETLİ RÜZGARLI GÜNLER SAYISI ................................................................................................ 47
ŞEKİL III.18. UHT SÜT ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI .......................................................................................................................... 73
ŞEKİL III.19.BEYAZ PEYNİR ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI ................................................................................................................... 75
ŞEKİL III.20.TEREYAĞI ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI .......................................................................................................................... 77
ŞEKİL III.21. KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI ................................................................................................................ 79
ŞEKİL III.22. SÜT TOZU ÜRETİMİ İŞ AKIM ŞEMASI .................................................................................................................... 81
ŞEKİL III.23. VALS TİPİ SÜT TOZU ÜRETİMİ İŞ AKIM ŞEMASI .................................................................................................... 82
ŞEKİL III.24.PEYNİRALTI SUYU ÜRETİMİ İŞ AKIM ŞEMASI ......................................................................................................... 84
ŞEKİL III.25. KREM PEYNİR ÜRETİMİ İŞ AKIM ŞEMASI .............................................................................................................. 85
ŞEKİL III.26. SADEYAĞ ÜRETİM İŞ AKIM ŞEMASI ...................................................................................................................... 86
ŞEKİL III.27. KREMA ÜRETİM İŞ AKIM ŞEMASI .......................................................................................................................... 87
ŞEKİL III.28. YILLIK SO2 ORTALAMALARI ............................................................................................................................... 107
ŞEKİL III.29. YILLIK PM ORTALAMALARI ................................................................................................................................ 107
ŞEKİL III.30. KIŞ SEZONU SO2 ORTALAMALARI ....................................................................................................................... 108
ŞEKİL III.31. KIŞ SEZONU PM ORTALAMALARI........................................................................................................................ 108
ŞEKİL III.32. KONYA İLİ ULAŞIM AĞI HARİTASI ....................................................................................................................... 127
ŞEKİL III.33. TRAFİK PROJEKSİYONU HARİTASI ....................................................................................................................... 128
ŞEKİL III.34. ACİL MÜDAHALE PLANI İŞ AKIM ŞEMASI ........................................................................................................... 135
ŞEKİL III.35. ACİL MÜDAHALE PLANI ...................................................................................................................................... 135
vi
TABLOLAR
TABLO I.1. SÜT KULLANIM MİKTARI ........................................................................................................................................... 2
TABLO I.2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI ............................................................................................................ 2
TABLO I.3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİNDE PLANLANAN YAPILAR VE ALAN BÜYÜKLÜKLERİ ................................................ 6
TABLO II.4. PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN FLORA TÜRLERİ VE KORUNMA DURUMLARI .................................... 14
TABLO II.5: HABİTAT ÖZELLİĞİ NEDENİYLE BULUNMASI MUHTEMEL PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN İKİYAŞAMLI
TÜRLERİ, KORUNMA DURUMLARI VE STATÜLER .............................................................................................................. 15
TABLO II.6: HABİTAT ÖZELLİĞİ NEDENİYLE BULUNMASI MUHTEMEL PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN SÜRÜNGEN
TÜRLERİ, KORUNMA DURUM VE STATÜLER ....................................................................................................................... 15
TABLO II.7: HABİTAT ÖZELLİĞİ NEDENİYLE BULUNMASI MUHTEMEL PROJE ALANI VE ETKİ ALANINDA SAPTANAN KUŞ
TÜRLERİ, KORUNMA DURUMLARI VE STATÜLERİ ............................................................................................................... 16
TABLO II.8. İLİN ARAZİ VARLIĞI ............................................................................................................................................... 34
TABLO II.9: BASINÇ DEĞERLERİ(HPA) ....................................................................................................................................... 36
TABLO II.10: SICAKLIK DEĞERLERİ(°C) .................................................................................................................................... 37
TABLO II.11: YAĞIŞ DEĞERLERİ(MM) ........................................................................................................................................ 38
TABLO II.12: NEM DEĞERLERİ (%) ............................................................................................................................................ 39
TABLO II.13: SAYILI GÜNLER .................................................................................................................................................... 39
TABLO II.14: MAKSİMUM KAR KALINLIĞI(CM) ......................................................................................................................... 40
TABLO II.15: BUHARLAŞMA DEĞERLERİ (MM)........................................................................................................................... 41
TABLO II.16: YÖNLERE GÖRE RÜZGARIN ESME SAYILARI TOPLAMI ......................................................................................... 41
TABLO II.17: YÖNLERE GÖRE RÜZGARIN MEVSİMLİK ESME SAYILARI TOPLAMI ...................................................................... 42
TABLO II.18: YÖNLERE GÖRE ORTALAMA RÜZGÂR HIZI(M/S) .................................................................................................. 45
TABLO II.19: ORTALAMA RÜZGÂR HIZI(M/S) ............................................................................................................................. 45
TABLO II.20: MAKSİMUM RÜZGÂR HIZI(M/S) ............................................................................................................................ 46
TABLO II.21: FIRTINALI VE KUVVETLİ RÜZGARLI GÜNLER SAYISI .............................................................................................. 47
TABLO II.22: TÜRKİYE VE KONYA İLİ KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS GÖSTERGELERİ...................................................................... 51
TABLO II.23: İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ ........................................................................................................ 51
TABLO II.24: 1927-2012 YILLARI ARASI NÜFUS DURUMU ........................................................................................................ 52
TABLO II.25: DEMOGRAFİK GÖSTERGELER (2010) .................................................................................................................... 53
TABLO II.26: İSTİHDAM GÖSTERGELERİ (2010) ......................................................................................................................... 53
TABLO III.27. TESİSE AİT YAPILAR VE ALAN BÜYÜKLÜKLERİ .................................................................................................. 57
TABLO III .28. EMİSYON FAKTÖRLERİ ....................................................................................................................................... 67
TABLO III.29. KİRLETİCİ KAYNAKLARI ...................................................................................................................................... 71
TABLO III.30. TESİSTE KULLANILACAK MAKİNE VE TECHİZAT LİSTESİ..................................................................................... 88
TABLO III.31. KULLANILACAK YARDIMCI VE ANA HAMMADDELER.......................................................................................... 89
TABLO III.32. ÜRETİLECEK MADDELER VE MİKTARLARI........................................................................................................... 90
TABLO III.33. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ MAKİNE-EKİPMAN ÖZELLİKLERİ ......................................................................... 91
TABLO III.34. ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK OLAN SU HACİMLERİ .............................................................................. 94
TABLO III.35. TESİSTE SUYUN SAATLİK, GÜNLÜK, YILLIK KULLANIMI..................................................................................... 94
TABLO III.36. TESİSİN TÜRÜ (SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ) ................................................................................... 113
TABLO III.37: OLUŞAN ATIKLAR VE BERTARAF ŞEKİLLERİ ..................................................................................................... 138
vii
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ
Günümüzde süt üretimi önemli bir endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla ilerlemektedir.
Faaliyetimiz, insan beslenmesinde mükemmel gıda olan sütün üretimi açısından çok önemli bir
faaliyettir.
Türkiye’deki üreticiler küçük ölçekli ve bölgede dağınıktır. Bu da düşük süt kalitesi ve
fazladan toplama maliyetine yol açmaktadır
Birçok gıda maddesi canlının ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin sadece bir bölümünü
karşılar. Örneğin ya karbonhidrat, ya yağ ya da protein yönünden zengindir. Yani tek yönlü bir
gıdadır. Oysa süt bütün besin maddelerini ayrıca vitaminleri, enzimleri ve daha birçok maddelerin
hem yeterli miktarda hem de dengeli bir oranda bulunduran tek gıda maddesidir.
Süt sektörü olarak, Türkiye’nin dünya ve Avrupa’daki konumu önemlidir. Türkiye’nin bu
konumunu muhafaza edebilmesi ve potansiyeli değerlendirebilmesi için mutlaka mevcut eskiyen
tesislerini modernize etmesi ve yeni kurulacak tesislerde ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizat
kullanımına ağırlık vermesi gerekmektedir. Aksi taktirde uluslararası kalite ve maliyetlerde ürün
üretimi mümkün olmayacak, netice itibari ile de ihracat imkanları daralırken ithalat kamçılanacak
ve sektör son derece ciddi bir dar boğaza girmiş olacaktır.
Planlanan faaliyet iç pazar ağırlıklı hedefler ve ülke ekonomisine yapacağı katkılar göz
önünde bulundurulduğunda oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen süt üretimi ve pazarda ki
payımızın tercih edilir konuma gelmesi mevcut Konya ili merkezindeki tesisimizin fiziki şartlarının
bu ihtiyaçlara cevap verememesi firmamızı yeni yatırım yapmaya ve yer konusunda yeni arayışlara
yöneltmiştir.
Yer temini konusunda yakın ve uzak çevremizdeki her türlü alternatifler, hammadde temini,
Pazar, enerji, ulaşım yardımcı hammadde kaynakları, personel temini, çevre faktörleri gibi çeşitli
kriterler değerlendirilmiş ve Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin uygun olacağı düşünülmüştür.
Bu kapsamda, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi
Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından Süt ve
Süt Ürünleri Tesisi planlanmaktadır. Projemizin nihai amacı, İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş. olarak yatırımımızda bilinen en son teknolojik makinalar ve sistemler kullanılarak, üretim,
stok, temin ve dağıtım zicirlerinde gerekli olan makine ve ekipmanların tedarik edilerek ürün
çeşitliliğini ve kalitemizi daha üst noktalara çıkarmaktır.
Ülkemizde süt üretiminin ehemmiyeti göz önüne alındığında faaliyetin gerekliliği ve ülke
ekonomisine katkıları önem arz etmektedir.
1
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
BÖLÜM I:
1) Projenin tanımı ve amacı: Proje konusu, faaliyetin tanımı, hizmet amaçları, ülke
ekonomisi içerisindeki yeri, önemi, gerekliliği, kapasitesi, tesisin kaplayacağı alan ve
projenin ne kadarlık alanda gerçekleştirileceği, yöreye sağlayacağı faydalar, ekonomik
ömrü gibi hususların ayrıntılı açıklaması.
Projenin Konusu ve Faaliyetin Tanımı
Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve
8 parsel adresinde İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından Süt ve Süt Ürünleri Tesisi
planlanmaktadır.
03.10.2013 tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği; Ek-1 Madde 24- Süt işleme tesisleri (çiğ süt işleme
kapasitesi 100.000 litre /gün ve üzeri) kapsamında bu rapor hazırlanmıştır.
Tesiste yıllık 533.200 kg/gün (533,2 ton/gün) süt kullanılarak sprey tipi süttozu, wals tipi
süt tozu, peynir altı suyu tozu, beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, tereyağ, krema, UHT
krema, sadeyağ ve UHT süt üretimi gerçekleştirilecektir.
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. İmar alanı
32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de sunulmuştur.
L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş.’ ye aittir.
Tablo I.1. Süt Kullanım Miktarı
Günlük Miktar
Yıllık Miktar
Madde
(ton/gün)
(ton/yıl)
Süt
533,2
159.960
Tablo I.2. Süt ve Süt Ürünleri Üretim Miktarları
Günlük Miktar
Yıllık Miktar
Madde
(ton/gün)
(ton/yıl)
Süt Tozu (Yağsız)
12
3.600
Süt Tozu (Yağlı)
4
1.200
Wals Tipi Süt Tozu
8
2.400
Peyniraltı Suyu Tozu
12
3.600
Beyaz Peynir
20
6.000
Kaşar Peynir
8
2.400
Krem Peynir
1,6
480
Tereyağ
9,6
2.880
Krema
7,25
2.175
UHT Krema
16
4.800
Sadeyağ
9,6
2.880
UHT Süt
80
24.000
2
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Hizmet Amaçları, Ülke Ekonomisi İçerisindeki Yeri, Önemi ve Gerekliliği
Günümüzde süt üretimi önemli bir endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla ilerlemektedir.
Proje, insan beslenmesinde mükemmel gıda olan sütün üretimi açısından oldukça önemli bir
faaliyettir.
Türkiye’deki üreticiler küçük ölçekli ve bölgede dağınıktır. Bu da düşük süt kalitesi ve
fazladan toplama maliyetine yol açmaktadır. Birçok gıda maddesi canlının ihtiyaç duyduğu besin
elementlerinin sadece bir bölümünü karşılar. Örneğin ya karbonhidrat, ya yağ, ya da protein
yönünden zengindir. Yani tek yönlü bir gıdadır. Oysa süt bütün besin maddelerini ayrıca
vitaminleri, enzimleri ve daha birçok maddelerin hem yeterli miktarda hem de dengeli bir oranda
bulunduran tek gıda maddesidir.
Süt ürünleri, Türkiye’de beslenmede önemli bir role sahiptir. Ancak, sıvı süt tüketimi azdır.
Süt, daha çok, işlenmiş olarak yoğurt, beyaz peynir ve ayran olarak tüketilmektedir. Kaşar peyniri
de çok tüketilen işlenmiş süt ürünleri arasındadır. Süt ve süt ürünlerinin kişi başına ortalama yıllık
tüketimi 132 litredir. Bu rakam diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında düşüktür. Ülkemiz
ortalama süt verimi yönünden başta İsrail, ABD, Kanada ve AB ülkeleri olmak üzere birçok
ülkeden geridedir. Süt sığırı başına düşen ortalama yıllık süt verimi Türkiye de 1,578 kg iken,
dünya ortalaması 2,110 kg’dır.
Ülkemizde kişi başına yıllık süt tüketimi 130 kg düzeyinde kalırken gelişmiş ülkelerde bu
miktar 200 kg’dır. AB ülkelerinde üretilen sütün %90-98’i modern tesislerde işlenmekte,
ülkemizde ise %50 si pazara hiç arz edilmemekte, %40’ı küçük ve ilkel mandıralarda, sağlıksız bir
şekilde süt ürünlerine dönüştürülmektedir. Kalan %10’luk miktar da modern tesislerde
işlenmektedir. Ülkemizde çok modern şartlarda çalışan işletmeler bulunmakla birlikte ilkel
şartlarda çalışan işletmeler, aile işletmelerine ve mevsimlik çalışan mandıralara sıklıkla
rastlanmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yapılan gıda ve sanayi araştırmasına göre
24.000 adet civarında gıda maddesi üreten süt tesisi mevcuttur. Süt ve süt ürünleri sanayi, işletme
sayısı yönünden gıda sanayinin yaklaşık % 16’sını oluşturmaktadır.
Sütün %27' si süt teşvik priminden yararlanan, kayıtlı büyük süt işleme tesisleri tarafından
alınmakta ve işlenmekte,



%33'ü küçük ve orta ölçekli kayıtlı veya kayıt dışı mandıralarda işlenmekte,
%20'si çiftlik içi tüketim ve buzağı beslemede kullanılmakta,
%20'si gerek sokak sütü olarak satılan, gerekse üreticinin tüketiciye doğrudan aracısız
sattığı, açık süt ve ürünleri olarak kabul edilmektedir.( kaynak: www.tarimmerkezi.com)
Nüfus artışı gıdaya olan talebi artırmaktadır. Ayrıca kentleşme, nüfus yaş piramidindeki
değişme, ülkemize gelen turist sayısındaki artış gibi faktörler de gıdaya olan talebi etkilemektedir.
Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde besin üretimi için potansiyel alanlar bulunmasına rağmen,
3
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
tarım alanlarının sanayi için veya yerleşim alanı için kullanılması gibi bu alanların kullanımında
yanlış uygulamalar söz konusudur. Ülkemizdeki bu potansiyel üretim alanlarının amacına uygun
olarak kullanılması ve mevcut olanların geliştirilmesi, yapılması gereken ilk iştir. Bu alanlarda
yapılacak çalışmalar insanlarımız için alternatif besin kaynağı olması yanında, iş ve istihdam
olanağı sağlayarak da milli ekonomiye katkıda bulunacaktır.
Ülke nüfusunun sağlıklı, dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerinde sağlıklı olması, çevre ve
biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, iç ve dış
piyasada rekabet gücü yüksek ürünlerin üretilmesi, üreticilerin gelirlerinin artırılması, çevreye
zarar vermeden veya en az zararla kaynakların dengeli kullanılması ve tarımsal alt yapının
iyileştirilmesi için gerekli olan politika araçlarının belirlenerek uygulanması giderek daha fazla
önem taşımaktadır.
Üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması, bilinçli girdi kullanımı, üretim-teknoloji
entegrasyonunun sağlanması, pazarlama şartlarının iyileştirilmesi, kaliteli ve standartlara uygun
üretim yapılarak gıda güvenliğinin tam olarak sağlanması gözetilmelidir. Bu nedenle bu ve bunun
gibi tesisler büyük önem taşımaktadır.
Proje konusu faaliyetin hizmet amaçları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir;
 İstihdam sağlamak,
 Kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirerek kuruluşun büyümesi ve
gelişmesini sürekli kılmak, süt sektöründe önde gelen kuruluşlardan biri olmak,
 Modern Üretim Tekniklerinin kullanılarak verimliliğin artırılması, mamul kalitesinin
geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi,
 Taze ve sağlıklı süt ürünleri tüketimini sağlamak,
 Ülkeye döviz girdisi sağlamak, pazar payının arttırılarak satış miktarının katlanmasını
sağlamak,
 Ülkeye katma değer sağlamak, (Yerli üretim olarak tanımlanan katma değerin yurt içinde
gelişmesi, daha çok üretim ve istihdam ile toplumun refahında temel kaynağını
oluşturmaktadır.)
 Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kalite ve rekabeti arttırmak,
 Dolaylı olarak diğer sektörler ve yan sanayilerin güçlenmesine katkıda bulunmak,
 Ürün çeşitliliğini arttırmak,
 Artırılacak üretim kapasitesine cevap verecek hammadde kaynaklarını bulmak ve
geliştirmek,
 Proje alanı civarında bulunan ve ana hammadde olan sütün temin edileceği yer olan
çiftçilerin kalkınmalarına yardımda bulunmak,
 Yeni teknolojilerle doğal kaynakların kullanımının daha etkin ve temiz kullanımına katkı
sağlamak,
 Sürdürülebilir gelişimi sağlamaktır.
4
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Projenin ülke açısından önem ve gerekliliği ele alındığında;
 Proje ile ülkemizin ihracat bakımından diğer ülkelerle yarışabilmesi ve pazarda yer
alabilmesi dolayısı ile itibarı bakımından da ek olarak kuvvet katacaktır.
 Ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye kavuşturulabilmesi için, üretimdeki
“Katma Değer” in ülkede daha fazla oluşması gerekmektedir. Bahsi geçen faaliyetteki
kapasite artışı ile daha çok katma değer sağlanmış olacaktır.
 Ülkemizde bulunan mevcut süt ve süt ürünleri üretim tesislerinin arttırılması ile yurtiçi ve
yurt dışı pazarlarda yüksek rekabet gücü yaratılmış olunacaktır.
 Ülkemizin Avrupa Birliği girme sürecinde model işletme olarak sektörün önder firması
olarak kalitenin arttırılması, oluşacak olan yeni rekabet ortamında maliyet, kalite ve yeni
ürün çeşidi unsurlarının kullanılması ile Avrupa pazarında mücadele edebilmek,
 Faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde yardımcı sektörlerdeki artış ile ekonomik olarak katkı
oranının daha da artması söz konusu olacaktır.
 Ayrıca süt ve süt ürünleri tüketiminin ülke genelinde daha sağlıklı bir şekilde sağlanmasına
katkıda bulunulacağı gibi durumlar göz önüne alındığında projenin bölge ve ülke olarak
önemi büyüktür.
Kapasitesi, Tesisin
Gerçekleştirileceği
Kapalayacağı
Alan
ve
Projenin
Ne
Kadarlık
Alanda
Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada
ve 8 parsel adresinde İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından Süt ve Süt Ürünleri
Tesisi planlanmaktadır.
03.10.2013 tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği; Ek-1 Madde 24- Süt işleme tesisleri (çiğ süt işleme
kapasitesi 100.000 litre /gün ve üzeri) kapsamında bu rapor hazırlanmıştır.
Tesiste yıllık 533.200 kg/gün (533,2 ton/gün) süt kullanılarak sprey tipi süttozu, wals tipi
süt tozu, peynir altı suyu tozu, beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, tereyağ, krema, UHT
krema, sadeyağ ve UHT süt üretimi gerçekleştirilecektir.
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. İmar alanı
32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de sunulmuştur.
L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş.’ ye aittir.
5
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Planlanan yapılar ve alan büyüklükleri Tablo I.3.’de verilmiştir.
Tablo I.3. Süt ve Süt Ürünleri Tesisinde Planlanan Yapılar ve Alan Büyüklükleri
SÜT ÜRÜNLERİ YAPILARI
ALANI
BİRİM
İDARİ BİNA
600
m2
TRAFO – JENERATÖR
200
m2
ATÖLYE
400
m2
KAZAN DAİRESİ
900
m2
SÜT DEPOSU DEPO ALANI
2460
m2
PEYNİRALTI SUYU TOZU ÜRETİM ALANI
720
m2
SÜT TOZU ÜRETİM ALANI
720
m2
LABORATUAR
350
m2
SOĞUK HAVA DEPOSU-SEVKİYAT
3100
m2
TEREYAĞ-SADEYAĞ ÜRETİM ALANI
900
m2
PASTERİZASYON BÖLÜMÜ
1700
m2
PEYNİR ÜRETİM BÖLÜMÜ
2050
m2
PAKETLEME – DEPO BÖLÜMÜ
3550
m2
Yöreye Sağlayacağı Faydalar





Projenin, söz konusu yöreye sağlayacağı faydalar ele alındığında;
İşletmede istihdam edilecek olan personel faaliyet alanı ve civarından seçileceği için,
yörede önemli bir şekilde istihdam sağlanacaktır.
Proje ile, sektörü ile ilgili olarak proje alanı civarından toplanan süt ile hayvancılık büyük
oranda teşvik edilmiş olunacaktır.
Faaliyete kullanılacak olan hammaddelerin planlanan bölge ve civarından temin edilmesi,
faaliyetin gerçekleşmesi ile ekonomiye katkı sağlayacaktır. Hayvancılığın büyümesi ile
yörenin daha çok ve çabuk büyümesine katkı sağlayacaktır. Süt üretiminde kullanılacak
olan hayvanlarda kültür saf ırkın geliştirilmesi, dolayısı ile süt veriminin arttırılması, kırsal
kalkınmada çiftçinin maliyetinin düşürülerek kazancının arttırılması sağlanmış olacaktır.
Yurt içerisinde ve dışarısında bulunan sektörün önde gelen firmaları ile rekabetin artması,
rapora konu olan faaliyet ile birlikte yöreye de katkısı dolaylı yollardan olacaktır.
Planlanan yörede sektörün daha güçlü olması, eğitilmiş kalifiye eleman yetiştirilmesi
ihtiyacını doğurmakta, bu ihtiyaç ise eğitimin daha düzgün olması gerekliliğini
göstermektedir. Bu da proje için planlanan bölgedeki özellikle üniversiteler başta olmak
üzere birçok eğitim biriminin kalitesini arttırmakta ve eğitimin çeşitliliğini de
arttırmaktadır.
Proje konusu faaliyet Konya İli, Akşehir İlçesinde yer alacaktır. Bu doğrultuda faaliyet
kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalardan başlayarak üretimin son aşamasına kadar
kullanılacak hammadde ve işgücünün tamamı yörede yer alan kaynaklardan temin edilecektir.
6
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Ekonomik Ömrü
İşletmenin ekonomik ömrü yaklaşık 50 yıl olarak öngörülmektedir.
Bu süre boyunca gerekli bakım ve onarım çalışmaları ile tesis faaliyetine devam
edebilecektir. Bu süre sonunda ise gerek piyasa koşulları gerekse şirket yatırım planlarına bağlı
olarak faaliyet sürdürülebilecek veya sona erdirilecektir.
2) Projenin Fayda Maliyeti Analizi
TOPLAM YATIRIM TUTARI
Arazi-Arsa Bedeli
Etüd ve Proje Giderleri
Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Çalışmaları
Bina ve İnşaat Giderleri
Makine ve Techizat
Diğer Yatırım Harcamaları
TOPLAM
:
291.900 TL
:
300.000 TL
:
500.000 TL
: 11.300.000 TL
: 29.515.000 TL
: 1.503.100 TL
: 43.410.000 TL
Süt ve Süt Ürünleri, Üretim Tesisi Yatırım Tutarı 43.410.000 TL’ dir.
AYRINTILI YATIRIM TUTARI HESABI
1- ARAZİ –ARSA BEDELİ
2- BİNA- İNŞAAT GİDERLERİ
a- Ana Bina ve Tesisleri
b- Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisler
c- Ambarlar
d- İdare Binaları
3- ARAZİ DÜZENLENMESİ VE HAZIRLIK
4- MAKİNE ve TECHİZAT GİDERLERİ
a- İthal Makine ve Techizat
b- Yerli Makine ve Techizat
5- DİĞER YATIRIM HARCAMALARI
a- Mefruşat Giderleri
b- İthalat ve Gümrükleme Giderleri
c- Taşıma ve Sigorta Giderleri
d- Montaj Giderleri
e- Genel Giderler
f- Etüd ve Proje Giderleri
g- Diğer Giderler
TOPLAM
7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
291.900 TL
11.300.000 TL
4.400.000 TL
1.550.000 TL
4.450.000 TL
900.000 TL
500.000 TL
29.515.000 TL
18.400.000 TL
11.115.000 TL
1.803.100 TL
100.000 TL
100.000 TL
400.000 TL
500.000 TL
200.000 TL
300.000 TL
203.100 TL
43.410.000 TL
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
İşletme Dönemi Gelir Gider Tablosu
Süt Ürünleri Tesisi Gelir
Tablosu (TL)
2014
2015
2016
2017
Net satışlar
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000 80.000.000
SMM
31.000.000
38.500.000
46.000.000
53.500.000 61.000.000
9.000.000
11.500.000
14.000.000
16.500.000 19.000.000
3.000.000
3.250.000
3.500.000
3.750.000
4.000.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
2.960.000
3.200.000
1.600.000
1.700.000
1.750.000
1.815.000
1.800.000
6.000.000
8.250.000
11.500.000
BRÜT KAR
FAALİYET
GİDERLERİ
Paz. Dağ.
gid.
Genel yön.
ve personel
gid.
FAALİYET
KARI
DİĞER
FAAL. GİD.
Finansman
gid.
VERGİ
ÖNCESİ
KAR(ZARAR)
VERGİLER
NET KAR
2018
12.750.000 15.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.200.000
900.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.200.000
900.000
3.000.000
5.250.000
8.500.000
150.000
262.500
425.000
3.850.000
6.037.500
9.125.000
10.350.000 13.200.000
517.500
660.000
10.857.500 13.540.000
3) Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu
Faaliyete ilişkin vaziyet planı ve makine yerleşim planı Ek-3’de verilmiştir.
4) Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı Ve Çevresinin Fotoğrafları
Faaliyet alanına ait, Yer Bulduru Haritası, Ek-2’de Faaliyet Alanı ve Çevresine Ait
Fotoğraflar Ek-4’ de verilmiştir.
5) Varsa, projeye konu olan bölgenin en son onaylı 1/1.000, 1/5.000, 1/25.000, 1/100.000
ölçekli olanlar (aslı gibidir onaylı), plan notları, lejand paftasından bir örnek ve bu
planlar üzerinde tesis yerinin gösterimi ve ayrıca raporun ilgili bölümünde bu
hususlara yer verilmesi. (Onaylı bir planının olmaması durumunda da faaliyet için
kullanılacak, yeri ölçekli harita üzerinde açıkça gösterilmeli ve ayrıca faaliyet alanının
mücavir alan sınırları içerisinde olup olmadığı belirtilmelidir.)
Faaliyet alanına ait 1/25.000’ lik topografik harita Ek-6’da, Konya-Isparta Planlama
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı L 27 paftası, lejantı ve plan hükümleri Ek-5’de
sunulmuştur.
8
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Faaliyet alanı Akşehir Belediyesi’ nin mücavir alan sınırları içinde kalmaktadır. KonyaIsparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı L 27 paftasında faaliyet
alanının Akşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında kaldığı görülmektedir. Faaliyet alanının
Organize Sanayi Bölgesinde yer aldığı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında da
görülmektedir.
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis
Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt
ve Süt Ürünleri Tesisi mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Tesise Akşehir OSB
vaziyet planı ve imar durumu Ek-6’da verilmiştir
6) Faaliyet Alanının Halihazır Harita Üzerinde İşaretlenerek Yakınında Bulunan
Yerleşimlerin Belirtilmesi
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis
Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt
ve Süt Ürünleri Tesisi, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde 1 km yarıçaplı etki alanı
dikkate alınarak gösterilmiştir.
1/25.000’lik topoğrafik harita Ek-2’de verilmiştir. Faaliyet alanı sanayi bölgesi
olduğundan en yakın yerleşimler sanayi kuruluşları ve 1500 m kuzeybatısındaki mesafedeki
Yeşilköy Köyü’dür.
9
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil I.1: Tesisin Uydu Görüntüsü
7) Faaliyet alanının merkez alan 1 km’lik yarıçaplı alanın işaretlenmesi, var ise 1/25.000
ve 1/5.000’lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km’lik yarıçap alanını
kapsayan arazinin gösterilmesi,
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü,
Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt ve Süt
Ürünleri Tesisi 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve uydu fotoğrafı üzerinde 1 km yarıçaplı etki
alanı dikkate alınarak gösterilmiştir. Ek-2’de verilmiştir.
Sanayi Alanı: Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki
Yeşilköy Köyüdür. Sanayi alanı olarak da faaliyet alanı çevresinde çeşitli sanayi kollarına ait
sanayiler bulunmaktadır.
Yerleşim Yerleri: Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki
Yeşilköy Köyüdür. Proje alanına ulaşım Konya-İstanbul karayolu vasıtası ile sağlanmaktadır.
10
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tarım ve Orman Alanları: Faaliyet alanı Akşehir Belediyesi’ nin mücavir alan sınırları içinde
kalmaktadır. Konya-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı L 27
paftasında faaliyet alanının Akşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında kaldığı görülmektedir.
Faaliyet alanının sanayi alanı olduğu görülmektedir.Faaliyet alanı ve çevresinde tarım ve orman
alanı bulunmamaktadır.
Projenin Yeri
Şekil I.2. Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita
Proje sahası ve yakın çevresi ile ilgili olarak 1992 yılında Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 1/100.000 Ölçekli Konya İli Arazi Varlığı haritasına göre
VII. Sınıf arazi vasfında ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında sanayi alanı olarak yer
almaktadır.
Faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı R.G.
yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik hükümleri gereği toprakta herhangi bir kirliliğe neden olunmayacaktır.
Faaliyet Sanayi Bölgesi olarak ayrılmış bir alanda yer aldığı için, 5403 sayılı Toprak Koruma Ve
Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde değerlendirme yapılmamıştır.
Ulaşım Durumu: Proje alanına ulaşım Konya-İstanbul karayolu vasıtası ile sağlanmaktadır.
Enerji Nakil Hatları: Faaliyet sahası içerisinden enerji nakil hattı geçmemektedir.
11
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
BÖLÜM II:
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN
BELİRLENMESİ VE BU ALANLAR İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN
AÇIKLANMASI
(Proje için seçilen ve projeden etkilenecek alanların ve ortamların, etkileyecek parametreler
dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi,)
1) Proje için seçilen yerin ve projeden etkilenecek alanların-ortamların Fiziksel ve Biyolojik
Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı:
1) Türler ve Ekosistemler: Proje için seçilen yer ve etki alanı içindeki ekosistemler ve
ekosistemlerdeki türler,
Flora-fauna türleri, sınıflandırılması, yaşama ortamları (Beslenme veya üreme alanları),
popülasyon yoğunlukları, (uluslar arası sözleşmelerde endemik. Nadir, nesli tehlikede), tehlike
dışı vb. kategorilerinin tablo halinde belirtilmesi (koruma altında olan türler varsa koruma
taahhütleri ve alınacak önlemlerin belirtilmesi), Flora bilgilerinin TÜBİVES e göre verilmesi
(Çalışmaların hangi tarihte kim tarafından yapıldığının belirtilmesi).
FLORA
Raporun flora kısmı oluşturulurken bitki türlerinin tespitinde, Tübitak Türkiye Bitkileri Veri
Servisinden (TUBİVES) ve ek olarak H. Kutluk ve Burhan Aytuğ’a ait “Grid by Grid, Plants of
Turkey” çalışmasından, Davis’in “Flora of Turkey and East Aegean Islands”adlı eserinden ve
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan yararlanılmıştır.
Faaliyet alanı ve çevresinin florasını tespit edebilmek arazi gözleminin yanında literatür
çalışmasına da yer verilmiştir.
Bu çalışmada, türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, hangi fitocoğrafik bölge elementi
oldukları belirtilmiştir. Bitkilerin türkçe karşılıkları ise ‘Türkçe Bitki Adları Sözlüğü’
(Baytop,1994) adlı eserlerden faydalanılarak verilmiştir.
Vejetasyon
Türkiye tamamıyla Holoarktik aleme girmekte ve bu alemin 3 bitkisel (floristik) bölgesi
yurdumuzda birleşmektedir. Bunlar Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan floristik bölgeleridir.
Bu bölgelerin hepsinin kendisine has iklimsel özellikleri vardır. Konya, bu bölgelerden İran-Turan
fitocoğrafik bölgesine dahildir. Bu fitocoğrafik bölge, genellikle kurakçıl bitki türlerinin meydana
12
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
getirdiği bozkırları oluşturmaktadır. Anadolu’daki en yaygın vejetasyon tipidir. Genellikle ağaçsız
topraklarda yetişen bozkır bitkileri çeşitlilik bakımından olağanüstü zenginliğe sahiptir. Ancak
proje alanı, etki alanı ve yakın yerleşimlerdeki araziler, insan faaliyetleri sebebiyle doğal
niteliklerini büyük oranda yitirmiştir.
Şekil II .3. İç Anadolu Fitocoğrafya Bölgesi’ nin Vejetasyon Formasyon
Açıklama: 1. Çoğunlukla Meşe Ormanları 2. Karaçam Ormanı 3. Karaçam ve Meşe Ormanları
4. Sarıçam Ormanı 5. Sarıçam Karaçam Meşe Karışık Ormanı 6. Ardıç Meşe Topluluğu 7.
Ardıç Topluluğu 8. Antropojen Step 9. Step 10. Subalpin
İran –Turan Fitocoğrafik Bölgesi’nde kalan İç Anadolu, karasal bir iklime sahiptir.
Ekolojik ortam şartlarına göre bölgenin orta bölümünde 1200 m’ye kadar çıkan sahalarda step
topluluklarını, daha yüksekte ise yarı kurak –yarı nemli koşulların bulunduğu orman örtüsü
bulunmaktadır. Bölgesel olarak çeşitli durumlarda değişmekle birlikte, step sonrası üst sınırlarda
meşe ve karaçam toplulukları ve orman alanları görülmektedir. Konya ili bitki örtüsü, iklim
koşullarına göre değişim göstermektedir. Geniş düzlükler bozkırlarla kaplıdır. Düzlüklerinde bahar
yağmurları ile birlikte otsu bitkiler yeşerir fakat yağışlar kısa sürer ve de yaz sıcaklıkları
başlayınca otlar hemen kurur. Geniş düzlükler step halini alır. İlin dağlık bölgelerinde çalılık ve
orman görülür. İldeki ormanlık alan 559.759 hektardır. İldeki orman yüzdesi %14,6’dır. Her ne
kadar doğal stepin hakim olduğu bölgeyse de, başta aşırı otlatma ve tarım olmak üzere, birçok
andropojenik etkiye maruz kalan step alanları, gittikçe daralmış, yerleşim yerlerinden uzağa
çekilmiştir.
13
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tablo II.4. Proje Alanı ve Etki Alanında Saptanan Flora türleri ve Korunma Durumları
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
APIACEAE
Eryngium campestre
ASTERACEAE
COMPOSITAE
Achillea wilhelmsii
Anthemis tinctoria
Tragopogon longirostris
Onopordum bracteatum
BORAGINACEAE
Anchusa leptophylla
Heliotropium dolosum
BRASSICACEAE
CRUCIFERAE
Alyssum murale
Aeothionema arabicum
Boreava orientalis
CARYOPHYLLACEAE
Minuartia anatolica
Silena conoidea
CISTACEAE
Heliatthemun salicofolium
FABACEAE
LEGUMINOSAE
Astragalus microcephalus
Trifolium physodes
LAMIACEAE / LABIATAE
Ajuga chamaepitys
Salvia cryptantha
LİLİACEAE
Ornithogalum armeniacum
PAPAVERACEAE
Papaver dubium
POACEAE
Bromus squarrosus
Poa bulbosa
POLYGONACEAE
Polygonum bellardii
Rumex acetosella
ROSACEAE
Crataegus monogyna
Sanguisorba minor
HABİTAT
ENDEMİZM
DURUMU
FİTOCOĞRAFİK
BÖLGE
IUCN
RED
DATA
BOOK
KATEGO
RİLERİ
Şeker dikeni
orman açıklığı, taşlı tepe yanları,
bozulmuş step, nadas tarlalar,kumullar
-
-
-
Civanperçemi
Sarı Papatya
Tekesakalı,Yemlik
Kangal
step, tarla
çalılık, kayalık yamaç
Çayır,step
step, çalılık açıklığı, nadas tarla
-
İran-Turan Ele.
D. Akdeniz Ele.
İran-Turan Ele.
Av-Sbr Ele.
-
Siğil otu
tarlalar, taşlı yerler
tarlalar, yol kenarları, kumlu yerler,
bozkır
-
-
-
Her yer
Kayalık yamaç, kaya oyukları
Tarla, yol kenarı
-
İr-Turan Ele.
-
-
Taşlık yerler
Step ve yamaçlar
-
İr-Tur Ele.
-
çıplak yamaç, step, moloz
-
-
-
Boz Geven
Yonca
Bozkır
Açık yerler,orman açıklıkları
-
İr-Tur Ele.
Akd. Ele.
-
Ada çayı
taşlı tepeler, bozkır, nadas tarlaları
çalı koruluk, çayırlar nadas tarlaları,
yol kenarları
-
İr-Tur Ele.
İr-Tur Ele.
-
Ak yıldız
yamaçlar, ormanlar, çayırlıklar
-
D.Akd. Ele.
-
Gelincik
Kayalık kenar, yol kenarı
-
-
-
çorak yerler, step, tepeler ve ormanı
kesilmiş yerler
Step,yol kenarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuzukulağı
kültür ve tahrip edilmiş alanlar, açık
ve yaş yerler
tarlalar, kıyılar, çorak yerler
-
-
-
Alıç
Amel otu
Kayalık yerler,ormanlar
tarlalar, ormanlar, yamaçlar
-
-
-
/
Sarı ot
-
/
Potuk
FAUNA
Yapılan arazi ve literatür çalışmaları neticesinde proje alanı ve etki alanında bulunan ve
bulunması muhtemel fauna türlerinden; amfibi türleri, sürüngen türleri, kuş türleri ve verilmiştir.
İlgili tablolarda her türün familyası, Türkçe adı, populasyon yoğunluğu, IUCN (ERL) kategorisi,
Red Data Book kategorisi ve Bern sözleşmesi Ek-II (kesin olarak koruma altına alınan fauna
türleri) ve Ek-III (korunana fauna türleri) listelerinin hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern
sözleşmesi Ek-II ve Ek-III listesinde yer almayan türler için (-) işareti konulmuştur. Ayrıca fauna
çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av
ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de
14
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Kararı ek
listelerine göre değerlendirilmiştir.
Faaliyet alanının faunası, arazi ve literatür çalışması sonucunda belirlenmiştir. Faaliyet
alanının dâhil olduğu bölgede yaşaması muhtemel/tespit edilen yaban hayatı grupları aşağıdaki
listelerde belirtilmiştir.
Aşağıdaki tablolarda belirtilen türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek için Türk
Çevre Mevzuatı ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ ve
ekleri incelenmiştir. Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler gösterilmiştir. Bern
Sözleşmesine göre koruma altına alınan fauna türleri iki kategoriye ayrılmıştır.
Tablo II.5: Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Proje Alanı ve Etki
Alanında Saptanan İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve Statüler
FAMİLYA VE TÜR
ADI
TÜRKÇE ADI
HABİTAT
IUCN
RED
BOOK
RANIDAE
Rana ridibunda
ova kurbağası
Sığ sularda ve kıyılarda
LC
Nt
III
HYLIDAE
Hylia arborea
Yaprak kurbağası
Ağaçlar
üzerinde
LC
Nt
II
ve
çalılar
DATA
BERN
Tablo II.6: Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Proje Alanı ve Etki
Alanında Saptanan Sürüngen Türleri, Korunma Durum ve Statüler
FAMİLYA VE TÜR
ADI
LACERTİDAE
Lacerta trilineata
TÜRKÇE ADI
BERN
RED
DATA
BOOK
IUCN
AKK
(*)
HABİTAT
Büyük
kertenkele
III
nt
LC
Ek-I
Ekili
tarlalarda,
yol
kenarlarında, bitkisi bol ve suya
yakın yerlerde
yeşil
TYPHLOPİDAE
Thyplops vermicularis
Kör yılan
III
nt
-
Ek-I
Nemli topraklar ve taşaltları
COLUBRIDAE
Coluber caspius
Ok yılanı
III
nt
-
Ek-I
Ovalarda, dere kenarlarında, dağ
yamaçlarında, tarlalarda
Coluber modestus
Uysal yılan
III
nt
-
Ek-I
Bitki örtüsü fakir taşlı alanlar
Kaynak: Demirsoy, A. 1996, Sürüngenler.Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü,
Proje No:90-K-1000-90.Ankara
15
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tablo II.7: Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Proje Alanı ve Etki
Alanında Saptanan Kuş Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
FAMİLYA VE TÜR
ADI
TÜRKÇE ADI
HABİTAT
RED
DATA
BOOK
BERN
IUCN
RED
LİST
STATÜ
AKK
(*)
ACCIPITRIDAE
Buteo buteo
Şahin
Açık
alanlara,
tarım
alanlarına, meralara ve
bataklıklara
yakın ormanlık alanlarda
A,3
II
LC
Y, KZ, T
Ek-I
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
Kerkenez
Dağlar, vadiler, orman
kenarları, bozkırlar, tarım
alanları,
deniz kıyıları
A.4
II
LC
Y
Ek-I
PASSERIDAE
Passer domesticus
Serçe
Bahçeler, parklar ve tarlalar
A.5
LC
Y
Ek-III
Passer montanus
Ağaç serçesi
Açık tarım arazilerine yakın
ağaçlık ve çalılıklar
A.3
LC
Y
Ek-II
STURNIDAE
Sturnus vulgaris
Sığırcık
Seyrek ormanlar, seyrek
ağaçlı açık araziler, tarım
arazileri, meyve bahçeleri,
çiftlikler
A.5
LC
Y
Ek-II
CORVIDAE
Pica pica
Saksağan
Tarım alanları ile seyrek
ağaçlı alanlar ve çalılıklar
A.5
LC
Y
Ek-III
PARIDAE
Parus major
Büyük baştankara
Her türlü ağaçlık alanlar,
ormanlar, parklar, bahçeler,
fundalıklar ve makilikler
A.3
LC
Y
Ek-I
III
II
Kaynak: Demirsoy, A. 1999, Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” , Meteksan,
Ankara
-
Mevcut flora ve fauna yapısını içeren bilgilerin faaliyet alanı ve yakın çevresinde, dar
veya geniş yayılışlı endemik, nesli tehlikede kategorilerinde (IUCN’ e göre ve Türkiye
Kırmızı Kitabına göre) olan türlerin olup olmadığı, uluslararası sözleşmeler (Bern
Sözleşmesi) ve fauna incelemelerinde 2009-2010 Merkez Av Komisyonu kararları ve
eklerine göre koruma altında olan tür olup olmadığının belirtilmesi,
FLORA
Endemizm
Türkiye tamamıyla Holoarktik aleme girmekte ve bu alemin 3 bitkisel (floristik) bölgesi
yurdumuzda birleşmektedir. Bunlar Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan floristik bölgeleridir.
Bu bölgelerin hepsinin kendisine has iklimsel özellikleri vardır. Bu sebepten dolayı ülkemiz
endemik bitkiler bakımından oldukça zengindir. Flora kayıtlarına göre Türkiye’deki endemik
bitki sayısı 3022 olup, bunların floradaki bütün bitkilere oranı %34,4’tür. Türkiye’deki endemik
bitkilerin sayısı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu oran hayli yüksektir. Konya ilinde de
geniş doğal stepler zengin bir bitki örtüsünün olması için elverişlidir. Yapılan çalışma sonucu
16
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
proje ve etki alanında bulunan veya bulunması muhtemel türler ise henüz herhangi bir kategoriye
alınmamış olsalar da yapılan çalışmalara göre tehdit altında değildirler. Ayrıca alanda nadir,
nesli tehlike altında veya Bern sözleşmesi Ek-I’e göre koruma altında olan tür bulunmamaktadır.
Bitki listeleri familya, cins ve tür olarak sistematik sıralarına göre verilmiştir.
Flora türlerinin tehlike kategorileri
Endemik bitki türlerinin belirlenmesinde Ekim, T. ve arkadaşlarının (2000) tarafından
hazırlanan “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” adlı yayından, ayrıca IUCN – European Red List
(ERL) verilerinden yararlanılmıştır. En son güncelleme 2006 Kırmızı Listesi, 4 Mayıs 2006
tarihlidir. 40,168 türü ve buna ek olarak 2,160 alttürü, sualtı nesillerini, alt nüfusu bir bütün
olarak değerlendirir.
Bir bütün olarak incelenen türlerden, 16,118 tanesi tehlike altında olarak belirlenmiştir.
Bunlardan, 7,725 tanesi hayvanlar, 8,390 tanesi bitkiler, ve üç tanesi küf ve mantarlardır.
Bu yayımda, 2004 yılındaki yayım üzerinde bir değişiklik yapılmadan, 784 türün İsadan
sonra 1500 yılından itibaren neslinin tükenmesini listelemektedir. Bu 2000 yılındaki listenin
(766) 18 fazlasıdır. Her yıl az sayıda nesli tükenmiş türler ya yeni bulunmakta, ya fosil türüne
dönüşmekte ya da üzerinde yeterli bilgi bulunmayan kategorisine alınmaktadırlar. 2002 yılında
nesli tükenmiş olanlar listesi 759 türe kadar düşmüş ancak o zamandan bugüne artış
sergilemektedir. Kategoriler 6 grupta tasnif edilmiştir, bu tasnifte, tükenme hızı, nüfus
büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ve nüfus ve dağılım derecesi kriterleri dikkate alınmıştır.
EX: (extinct): Şüpheye yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler.
EW: (extinct in wild): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda (yetiştirme veya
sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.
CR: (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''had safhada (extreme)''
olan türler.
EN: (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''çok büyük'' olan türler.
VU: (vulnerable): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
NT: (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler.
LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.
17
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
DD: (data deficient): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE: (not evaluated): Şimdiye kadar yukardaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler.
1994 yıllı eski tasnif sekiz kategori içermekteydi. Az Risk "Lower Risk" katagorisi 3 alt
katagori içermekteydi: "Near Threatened" şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte
VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler, "Least Concern" yaygın bulunan
türler, ve "Conservation Dependent" şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN
veya CR kategorisine girmeye aday olan türler.
IUCN Kırmızı Liste tartışılırken, "threatened" (tehlike altında olan) resmi terimi üç
kategoriyi içine alır : Critically Endangered: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''had
safhada (extreme)'' olan türler, Endangered: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''çok
büyük'' olan türler Vulnerable: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
Habitat Sınıfları:
1) Orman, orman açıklıkları ve orman kenarları
2) Maki
3) Frigana (çoğu dikenli, alçak boylu ve yumak yastık oluşturan bitkiler)
4) Kültür alanları (bağ, bahçe vb.) nadasa bırakılmış yerler
5) Kuru çayır ve açık alanlar
6) Nemli çayır, bataklık ve sulak alan, otsu yamaçlar
7) Yol kenarı, terk edilmiş yerler
8) Kayalık ve taşlık alanlar, gölgeli yerler, kalkerli yamaçlar
FAUNA
Yapılan arazi ve literatür çalışmaları neticesinde proje alanı ve etki alanında bulunan ve
bulunması muhtemel fauna türlerinden; amfibi türleri, sürüngen türleri, kuş türleri ve memeli
türleri verilmiştir. İlgili tablolarda her türün familyası, Türkçe adı, populasyon yoğunluğu,
IUCN (ERL) kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern sözleşmesi Ek-II (kesin olarak
koruma altına alınan fauna türleri) ve Ek-III (korunana fauna türleri) listelerinin hangisinde yer
aldığı belirtilmiştir. Bern sözleşmesi Ek-II ve Ek-III listesinde yer almayan türler için (-) işareti
konulmuştur. Ayrıca fauna çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2013 tarihli
28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu’nun
2013-2014 Av Dönemi Kararı ek listelerine göre değerlendirilmiştir.
Demirsoy, A., (1996)’a göre Red Data Book Kategorileri
E= Tehlikede (endangered): İlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya; soyun tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir
18
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Ex= Soyu tükenmiş (extinct): Takson doğada yok olmuştur veya yinelenebilecek sayının altına
düşmüştür. Ancak koruma altında soyunu devam ettirmektedir.
I= Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor.
K= Yetersiz bilinenler (insufficient): Bilgi yetersizliğinden ötürü taksonun durumu belirsiz
Nt= Henüz takson tehlike altında değil.
O= Takson tehlike dışı (out of danger): Daha önce tehlike altında iken, alınan koruma
önlemleri ile kurtarılmış.
R= Nadir (Rare): Küçük populasyonlar haline bulunan, şuanda tehlikede olmayan, ancak
gerekli koruma önlemleri alınmazsa “V” kategorisine girmeye aday taksonlar.
V= Zarar görebilir (vulnerable): Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok
olma riski yüksek taksonlar.
2006 IUCN Risk Sınıfları
IUCN tarafından en son yayınlanan “Red List” kategorileridir. Avrupa ülkelerinde IUCN
risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması 1970’li yıllardan itibaren
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de de gerçekleştirilmiş çalışmalar mevcuttur.
EX: (extinct): Şüpheye yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler.
EW: (extinct in wild): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda (yetiştirme veya
sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.
CR: (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''had safhada (extreme)''
olan türler.
EN: (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''çok büyük'' olan türler.
VU: (vulnerable): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
NT: (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler.
LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.
19
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
DD: (data deficient): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE: (not evaluated): Şimdiye kadar yukardaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler.
IUCN Kırmızı Liste tartışılırken, "threatened" (tehlike altında olan) resmi terimi üç kategoriyi
içine alır :
Critically Endangered: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''had safhada (extreme)'' olan
türler,
Endangered:
Vahşi
yaşamda
soyu
tükenme
tehlikesi
''çok
büyük''
olan
türler
Vulnerable: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
Populasyon Yoğunluğu;
0 Yok
1 Nadir
2 Bol
3 Çok Bol
A) İkiyaşamlılar (Amphibia)
Çalışma alanında, bulunan veya bulunması muhtemel 2 amfibi türü saptanmış olup, bu
türlerin 1 tanesi Bern Ek-II listesinde, 1 tanesi de Bern Ek-III listesinde bulunmaktadır.
Saptanan amfibi türlerinin hepsi IUCN(ERL) kriterlerine göre LC kategorisindedir. Tüm türler
Türkiye’de bol ve yaygın olup, herhangi bir tehdit altında değildirler.
B) Sürüngenler ( Reptilia )
Çalışma alanında, bulunan ya da bulunması muhtemel 4 sürüngen türü saptanmış olup 4
tanesi ise Bern Ek-III’te bulunmaktadır. Türler ise IUCN (ERL) kriterlerine göre LC
kategorisindedir. Herhangi bir tehdit şimdi ya da gelecekte söz konusu değildir. (-) ile belirtilen
türler ise henüz IUCN tarafından sınıflandırılmamıştır. Ancak yine Demirsoy’a göre tehdit
altında değildir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’
de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Merkez
Av Komisyonu Kararı’nın yansıtıldığı en son listelere göre tüm türler Ek-1’ de yer almaktadır.
C) Kuşlar (Aves)
Çalışma alanında, bulunan ya da bulunması muhtemel 7 kuş türü saptanmış olup,
bunlardan 3 tanesi Bern Ek-II, 2 tanesi de Bern Ek-III listesinde bulunmaktadır. Ayrıca T.
20
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 26 Mayıs
2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
giren
Merkez
Av
Komisyonu Kararı’nın yansıtıldığı en son listelere göre; 8 kuş türü Ek-1, yani “Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 6 tanesi de Ek-2 yani
“Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları” kategorisinde
bulunmaktadır. Ek-3 yani “Merkez Av Komisyonu’nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin
Verilen Av Hayvanları” listesinde bulunan kuş türlerinin sayısı ise 7’dir. Saptanan kuş
türlerinden 1 tanesi IUCN (ERL) kriterlerine göre NT diğerleri ise LC kategorisindedir.
“Türkiye’nin Kuşları” (KİZİROĞLU, 1989) adlı esere dayanarak Ulusal ve
Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan ve proje alanı çevresinde tanımlanan bazı kuş
türleri “Red Data Book” (ERZ, 1977; HEINWALD et all., 1981; BAYERISCHE
STAATSMINISTEIUM 1982 a and b; GEEP 1984) kategorilerine göre şu şekilde
sınıflandırılmıştır: Kuş türlerinin korunma durumları ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan
sembollerin açıklaması şu şekildedir;
A1: Nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi altında olan türler
A1.1: Nesli tükenmiş olan türler
A1.2: Tüm Türkiye’deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan türler
A2: Birey sayısı 26-50 çift altında kalan ve yayılış gösterdikleri bölgelerde büyük risk altında
olan türler
A3: Birey sayısı 51-200 (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde oldukça azalmış türler
A4: Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmış olan türler
B: Geçici olarak Türkiye’ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk altına girecek türler
B1: Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler
B2-B3:Anadolu’dan transit olarak geçen veya Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ve risk
derecesi daha düşük olan türler
Y: Düzenli olarak yurdumuzda kuluçkaya yatan yerli kuş türleri
G: Yurdumuzda kuluçkaya yattıktan sonra göç eden türler
K: Yurdumuzda kuluçkaya yatmayan, yurdumuzu transit göç esnasında kullanan türlerdir
KZ: Kış aylarını yurdumuzda geçiren, kış ziyaretçisi türlerdir
D) Memeliler (Mamalia)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 26
Mayıs 2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av
Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’nın yansıtıldığı en son
listelere göre, 5 memeli türü Ek-1 yani “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Koruma Altına
Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 3 tanesi de Ek-3 yani “Merkez Av Komisyonu’nca Avına
Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları” listesinde bulunmaktadır. Ek-2 yani
“Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları” kategorisinde herhangi bir
memeli türü bulunmamaktadır.
21
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Memeli türleri arasında 1 tür (Nannospalax leucodon) IUCN (ERL) listesinde (VU D2)
kategorisinde bulunmaktadır. Ancak Demirsoy, A. (1996)’a göre bu tür nt kategorisindedir, yani
Türkiye’de oldukça bol ve yaygın olup herhangi bir tehdit altında değildir. Diğer türler ise LC,
LR/lc ve LR/nt kategorisindedir. Yani bu türler için herhangi bir tehdit söz konusu değildir.
-
Faaliyet alanının bugünkü durumu, faaliyetin kurulu olduğu dikkate alınarak, flora ve
fauna bölümünde mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılması, faaliyetin yakın
çevresindeki flora ve fauna türlerine olabilecek olası etkilerinin olup olmadığının
belirtilmesi varsa bu etkilerin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi,
Faaliyetin kurulduğu alan, özellikle hafriyat ve düzenleme çalışması yapılacak alan
çorak bir alandır. Buna karşın, tesiste işletmeye geçilmesi ile gerçekleştirilecek peyzaj ve yeşil
doku çalışmaları ile çorak arazinin bu kısımlarının yeni yaşam alanı olması sağlanacaktır.
Proje kapsamında sahanın işletilmesi sırasında flora ve fauna türleri üzerine olumsuz
etkileri olacaktır. Bu etkiler özellikle iş makinelerinin çalışmaları sırasında etrafa verecekleri
atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vs.) ve gürültüdür. Bu çevresel olumsuz etkiler, ilgili
yönetmeliklerdeki hükümlere uyularak asgari düzeye indirilecektir.
İnşaat ve işletme sırasında araçlardan kaynaklanacak olan tozuma, gürültü ve vibrasyon
olacaktır. Bu etkileri en aza indirgemek için, alan üzerinde tozu engelleyici sulama, gürültüyü
azaltma için ise araçların kademeli olarak çalışması sağlanacaktır.
Flora ve fauna türleri ortamdaki gürültü ve hareketlilikten etkilenecekler ve çevredeki
daha uygun alternatif yaşam alanlarına çekileceklerdir. Sabit yaşayışlı fauna türleri açısından
bir miktar kayıp olacaktır. Hareketli fauna türlerine herhangi bir zarar verilmemesi ve Tuz
Gölü’nü göç ve üreme alanı olarak kullanmakta olan kuş türleri korunması amacıyla gerekli
önlemler alınacaktır.
Bölgedeki mevcut flora ve faunanın çalışmadan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi
için gerekli özen gösterilecektir. Proje sona erdikten sonra bölgede yetiştirebilecek bitkilerden
rekreasyon çalışmaları yapılacaktır.
Fauna türleri arasında Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3’e göre kesin koruma altında olan
türler vardır. Bu türlerle ilgili olarak Bern Sözleşmesi koruma tedbirlerine ve bu sözleşmedeki
6. ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır. Bunlar;
1- Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak;
 Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri,
 Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek,
 Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, geliştirme
ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
22
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.


SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak,
Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
2- Korunan fauna türleri ile ilgili olarak;
 Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslara,
 Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda
geçici veya bölgesel yasaklamaya,
 Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde
düzenlemesi hususlarına uyulacaktır.
Ayrıca faaliyetten ötürü, yukarıdaki fauna listelerinde belirtilen koruma altına alınan
türler ve diğer yaban hayatı türleri üzerine, faaliyetle ilgili olarak hiçbir ticari kaygı
güdülmeyeceğinden bu türlerin avlanması, kasıtlı olarak öldürülmesi veya alıkonması,
yumurtalarına zarar verilmesi gibi etkiler söz konusu olmayacaktır. Proje uygulama ve etki
alanında habitat bölünmesi, ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve yapısının bozulması, zarar
görmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınması beklenmemektedir. Yalnızca proje
alanında gerek araçların varlığı gerekse insan faaliyeti açısından doğal alanın tahribatı ve
biyomas kaybı mümkündür. Ancak flora ve fauna türlerinin yoğunluğu ve tespit edilen türler
arasında risk altına girecek olanların bulunmamasından dolayı bu etkiler en az düzeyde
oluşacaktır.
Proje alanında flora ve fauna açısından lokal endemik veya dar yayılışa sahip türlere ne
arazi gözlemleri sırasında ne de literatür araştırmalarında rastlanmamıştır. Bu nedenle alanda
yapılacak faaliyet sonucu meydana gelebilecek tahribat, yayılış bakımından kozmopolit olan bu
türlerin varlığını tehdit edecek nitelikte olmayacağı öngörülmektedir. Bern sözleşmesi
dahilinde ki türler özellikle insan aktivitelerinin az bulunduğu bölgelerde yayılım
göstermektedir. Zira bölgenin oldukça büyük bir kısmının insan etkisine maruz kalmış alanlar
olduğu göz önünde bulundurulursa, doğal yapısını koruyabilmiş alanların miktarının ne kadar
az olduğu anlaşılabilir. Projenin faaliyetinden kaynaklı çevresel kaybın yüksek miktarda
olmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
- Uluslararası sözleşmeler ve MAK kararları eklerine göre korunması gereken türler
olması durumunda koruma taahhütlerinin eklenmesi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 26
Mayıs 2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av
Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilen kategoriler
sınıflandırılmıştır.
23
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Ek Liste
Ek Liste
Ek Liste
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
I Orman ve Su İşleri Bakanlığı ’nca koruma altına alınan yaban hayvanları
II Merkez Av Komisyonu’nca koruma altına alınan av hayvanları
III Merkez Av Komisyonu’nca avına belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanları
Sürüngenler ( Reptilia )
Çalışma alanında, bulunan ya da bulunması muhtemel 2 sürüngen türü saptanmış olup
bunlardan 1 tanesi Bern Ek-II listesinde, 1 tanesi ise Bern Ek-III’te bulunmaktadır. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 26 Mayıs 2013
tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
giren
Merkez
Av
Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Kararı’nın yansıtıldığı en son listelere göre tüm türler
Ek-1’ de yer almaktadır.
Kuşlar
Çalışma alanında, bulunan ya da bulunması muhtemel 7 kuş türü saptanmış olup,
bunlardan 3 tanesi Bern Ek-II, 2 tanesi de Bern Ek-III listesinde bulunmaktadır. Ayrıca Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı
Dairesi Başkanlığı’nın 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’nın yansıtıldığı
en son listelere göre; 8 kuş türü Ek-1, yani “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Koruma Altına
Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 6 tanesi de Ek-2 yani “Merkez Av Komisyonunca
Koruma Altına Alınan Av Hayvanları” kategorisinde bulunmaktadır. Ek-3 yani “Merkez Av
Komisyonu’nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları” listesinde bulunan
kuş türlerinin sayısı ise 7’dir.
Memeliler (Mamalia)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve
Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu
Kararı’nın yansıtıldığı en son listelere göre, 5 memeli türü Ek-1 yani “Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 3 tanesi de Ek-3 yani
“Merkez Av Komisyonu’nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları”
listesinde bulunmaktadır. Ek-2 yani “Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av
Hayvanları” kategorisinde herhangi bir memeli türü bulunmamaktadır.
Faaliyetin her aşamasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğünün 26 Mayıs 2013 tarihli 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu’nun 2013-2014 Av Dönemi Kararlarına uygun hareket
edilecektir. Gerek işletme gerekse inşaat aşamasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
Yönetmeliklerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmelikleri, Bern Sözleşmesi
hükümlerine uyulacaktır.
24
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
2) Jeolojik Özellikler
Konya il sınırları içerisinde kalan, Türkiye’nin Ana Tektonik Üniteleri’nden Orta Anadolu
Birliği’nin güney kesimi ile Toros birliğinin orta kesiminde kalmaktadır. Toros Birliği farklı
çökelme ortamlarını yansıtan ve geç Krestase Paleosen ( II. zaman sonu - IV. zaman başlangıcı)
döneminde gelişen sıkışma kuvvetleri ile üst üste bindirilmiş kütlelerden meydana gelmektedir.
Konya il sınırları içerisine giren alanda bunlardan Bozkır Geyikdağı ve Aladağ kütleleri
gözlenmektedir. Gerek Toros Kuşağında, gerekse Orta Anadolu Birliği’nde yörede yüzeyleyen en
yaşlı kayaçlar olarak Paleozoik (I. Zaman) yaşlı kayaç birimleri Bozkır, Hadim, Seydişehir,
Akören, Ahırlı, Beyşehir, Doğanhisar, Kadınhanı yörelerinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle
Paleozoik yaşlı birimlerin bir devamı niteliğinde olan Mesozoik (II. Zaman) yaşlı kayaçlar ise
yaygın olarak Ereğli, Bozkır, Beyşehir, Seydişehir, Ahırlı, Akören, Altıneki, Kadınhanı, Akşehir;
Ilgın, Doğanhisar bölgelerinde yüzeyleşmektedir. Mesozoik zamanda sonunda kapanan okyanusun
sıkışması ile ortaya çıkan dağ oluşumu evresinde Toroslar’da kütleler meydana gelirken okyanus
kabuğu parçaları olan ofiyolidler bu kütlelerin arasında özellikle Konya Meram, Ereğli güneyi,
Bozkır güneyi, Karapınar ve Cihanbeyli civarında gözlenir konuma gelmiştir. Çalışma alanında,
Kütahya-Bolkardağı kuşağına ait çok evreli, yoğun deformasyon geçirmiş bir istif yer almaktadır.
Faylar:
İnceleme alanı ve civarının yer aldığı bölge bugünkü yüzey şeklini Alpin Orajenezi
sonucunda kazanmıştır. Alpin Orajenezinin genel karakteristiği olan düşey faylara bölgede sıkça
rastlanır. Bu faylar eğim atımlı ve normal faylardır. Yaşlı Formasyonların kenar kısımlarında ve
bu formasyonların kıvrımlanma istikametlerine paralel olarak fay sistemleri teşekkül etmiştir.
Fakat tali fayların istikameti değişik yöndedir.
Gazlıgöl Fayı: Gazlıgöl vadisi deresini kateder. Vadinin iki tarafında da N-S doğrultulu
yatay durumda beyaz renkli yumuşak Neojen kireçtaşının durumu, kaplıcanın bulunduğu yerde
değişir ve 35 derecelik bir eğimle batıya dalar. Buralarda kireçtaşının rengi de esmerleşir ve yer
yer kristalize olmuştur. Maden suyu ve sıcak kaynaklar bu faydan çıkarlar. Vadi güneyindeki
Paleozoik yaşlı mika şistler bu kırık sebebiyle sık kıvrımlara cilalı satıhlara ve milonitik dokuya
sahiptirler. Gazlıgöl fayı doğusunda yine N-S doğrultulu tali bir fay daha vardır.
Afyon merkez kırık hattı: Afyon volkanik kütlesinin kuzeybatı–güneydoğu istikametinde
uzanan kırık ve fay dizisinden oluşmuştur. Afyon’un doğusunda NW-SE yönünde aynı hat
üzerinde sıralanan 4 adet volkanik tepe aktif bir fay hattını oluşturur. Bu hatta paralel ikinci bir
fay, Çakır köyden başlayarak volkanik serinin eteğinden geçmektedir.
Araplı Vadisi Fayı: Balmahmut’tan başlayan bu fay SW-NE istikametinde Araplı vadisini
tamamen kat ederek Gazlıgöl vadisine kadar uzanır.
25
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Sultandağı Fayı: Sultandağlarının kuzey eteklerinde uzun bir faydır. Bu fay sebebiyle
Paleozoik yaşlı kireçtaşları, Kuvaterner ve Neojen sedimanlar ile kontak haline gelmişlerdir. Bu
fayın atımı 500 m. den fazladır. Çobanlara kadar uzanır. Kaynaklar, dik şevler, kontak kayıntıları,
bitki çizgisi fay belirtileridir.
Yapısal Jeoloji
Sultandağı Masifi'nde üç ayrı dağoluşum hareketinin etkileri ve bu hareketlere bağlı kıvrımlı
ve bindirmeli yapı şekilleri görülmektedir, önceki bölümde tanıtılan bölgesel uyumsuzluklardan
bu dağoluşum hareketlerinin sırasıyla Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin hareketler olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle yörenin yapısal jeolojisi, analitik yaklaşımlar ile ve kronolojik sıraya
göre, önce otokton ve sonra allokton birlikler içindeki kıvrımlardan kırıklı yapılara doğru
anlatılmıştır.
Kaledoniyen Kıvrımları
Bölgesel açılı uyumsuzluklara göre Kaledoniyen dağoluşum hareketlerinin izlerini taşıyan
Alt Paleozoyik yaşlı Çaltepe ve Sultandede formasyonlarının litolojileri düzlemsel ve çizgisel
tektonit yapıları kazanmış ve çok evreli kıvrımlanmaya uğramıştır. Bu üstelenmiş kıvrım
geometrileri değişik morfolojiler sunmakta ve farklı yönlerde gidişler sergilenmektedir.
Sultandağları Masifi'nin Alt Paleozoyik yaşlı metatortul istifinin üç evreli kıvrımlanma ile
gelişmiş büyük bir tip-3 kıvrım girişim yapısı kazandığı sergilenmiş olmaktadır. Bu
kıvrımlanmalara bağlı olarak, Cankurtaran bindirme zonuna göre allokton olan kesimde, Çaltepe
formasyonu ve ona ait Gümbürdek üyesinin belirlediği yukaç (antiform) ve ineç (sinform)
durumlu antiklinaller yaygın olarak izlenir. Bu yapıların belli başlıları arasında Gümbürdektepe ile
Mezartepe arasındaki yukaç durumlu anüklinaller (antiformal antiklinal) ve Kocakızıltepe'de ineç
durumlu antiklinal (sinformal antiklinal) dikkat çekicidir. Dolayısıyla Çaltepe formasyonunun
yüzlekleri arasında yayılım sunan Sultandede formasyonunun litolojileri, günümüzde, büyük
ölçekli ineç yapıları içinde sıkışmış olarak gözlenmektedir.
Hersiniyen Kıvrımları
Hersiniyen dağoluşumuna ilişkin yapı şekilleri, Engilli, Kirazlı, Harlak ve Deresinek
formasyonlar mm (Üst Paleozoyik) bünyesinde gelişmiştir. Birbirleriyle uyumlu bir istif oluşturan
söz konusu birimler, KB-GD uzanımlı ve KD'ya eğimli bir monoklinal yapı gösterirler. Gerek
arazi gözlemleri ve gerekse bu birimlerden ölçülen tabaka ve yapraklanma ölçüm değerlerinin
yorumu, küçük ölçekli Hersiniyen kıvrımlarının K 55°-56° B, 10° KB olduğunu kanıtlamaktadır.
Ayrıca metapelitik litolojilerde buruşma klivajları, arakesit lineasyonları ve buruşma ya da kırışma
lineasyonları gözlenmektedir. Böylece Hersiniyen deformasyonlar, yörede yöndeş (co-axial)
kıvrımlar ardarda gelişen epizodlarda oluşturmuştur. Yörede Triyas yaşlı Kocakızıl doleritine
ilişkin kayaçlarda metamorfik mineral parajenezlerinin gözlenemeyişi ve bunlarda düzlemsel ve
çizgisel tektonit dokusunun gelişmemiş olması, Sultandağları Masifi'nde metamorfik tektonit
gelişiminin Hersiniyen dağloşumu ile birlikte son bulduğunu belgeler.
26
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Alpin Hareketler
Triyas'taki okyanuslaşmaya bağlı (Juteau, 1975 Özgül, 1984) Torid platformunun
parçalanması sırasında, yörenin Paleozoyik yaşlı temel birimleri içine sokulum yapmış olan
Kocakızıl doleritine ait bazik sokulumlardan elde edilen sınırlı sayıdaki ölçümler, bu sokulumların
K-G doğrultusunda uzandığını göstermiştir. Buna göre, Mesozoyik başlarında alanda kısmen etkili
görülen açılma tektoniği D-B doğrultusunda gelişmiştir. Alanında, bunun dışında, otokton Geyik
dağı Birliği'nin Mesozoyik-Tersiyer zaman aralığındaki gelişimi ile ilgili herhangi bir yapısal veri
bulunmamaktadır.
Bozkır Birliği'ne karşılık gelen Mesozoyik yaşlı allokton birimlerde kıvrımlı yapılar
gözlenememiştir. Ancak, Hacıalabaz kireçtaşı olistolitindeki tabaka konumlarının sayımsal
değerlendirilmesi, K 45° D doğrultulu ve GD'ya eğimli monoklinal bin yapı sunmaktadır.
Neotektonik Hareketler
Kaledoniyen ve Hersiniyen dağoluşum hareketleri ile kıvrımlı ve bindirmeli içyapısını
kazanmış, Alpin hareketlerle de naplı bir yapıyı bünyesine eklemiş ve sonra yoğun olarak genç
tektonik (neotektonik) hareketlerin etkisinde kalmıştır. Yöredeki diğer birimler üzerinde açılı
uyumsuzluklar ile duran Üst Miyosen Pliyosen ve daha genç çökeller kıvrımlı yapılar
göstermezler. Fakat, karasal çökellerin fasiyeslerinden ve yerel jeomorfolojik özelliklerden
inceleme alanının Üst Miyosen ve sonrasında blok faylanmalarının etkisinde kaldığı
anlaşılmaktadır. Buna bağlı faylar ile Sultandağları KB-GD uzantılı bir horst yapısı kazanmıştır.
Sultandağları horstunun güneybatı sınırını belirleyen fay Üst Miyosen-Pliyosen zaman aralığında
evrimini tamamladığı ve sönümlendiği için jeolojik ve morfolojik olarak fayın izi belirsizdir. Buna
karşılık, Sultandağlarını Akşehir Ovası'ndan ayıran Akşehir fayı (Sultandağı fayı, Demirkol, 1977)
yakın zamanlara kadar etkinliğini sürdürmüştür. Dikçe bir eğim atımlı normal fay şeklinde gelişen
bu yapıyla Sultandağları bir horst şeklinde yükselirken, Akşehir Ovası çökmüştür. Fayın
oluşturduğu topoğrafik diklik Sultandağları'na koşut olarak kilometrelerce izlenmektedir. Fayın
yaşı olasılıkla Üst Miyosen'dir.Akşehir fayının atımı kesin olarak belirlenememiştir. Bu fay
günümüzde oluşan yamaç molozları ile örtülmüştür.
3) Hidrojeolojik Özellikler: Yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri ve debileri. Bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı
besledikleri vb. hakkında detaylı bilgi verilmesi ve bu kaynakların 1/25.000 ölçekli
topografik harita üzerine işaretlenmesi
Hidrojeoloji, kısaca yeraltı suyu jeolojisi anlamına gelip, yeraltı suyunun özellikleri, kökeni,
yeraltındaki hareketi, ve yüzey sularıyla olan etkileşimi hidrojeolojinin ana çalışma konularını
oluşturmaktadır.
Akiferler: Yeraltı suyu taşıyan formasyonların yayılım derinlik ve kalınlıkları Konya ovasında
su taşıyan formasyonlar Paleozoik mermerleri, Mesozoik kalkerleri, neojen kalkerleri ve
alüvyonlardır.
27
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Paleozoik Mermerler: Konya ovasının kuzeyinde mostra veren bu mermerler Konya ovasına
doğru bir yayılım göstermezler. Gösterseler bile, bu erişilebilecek derinlikte değildir. Yalnız
Konya ovasının kuzey ve kuzeydoğusunda paleozoik mermerler faylı oldukları için sondajla bu
mermerlere erişebilmek çoğu kez mümkün değildir. Paleozoik mermerlerin mostralarında
görünür kalınlıkları 400 m civarındadır. Derinlikleri hakkında kesin bilgi yoktur. Ovada açılmış
kuyuların hiçbiri paleozoik mermerlere erişemediği gibi jeofizik ölçülerle de erişernerniştir.
Mesozoik Kalkerler: Arazinin kuzeyinde mostra veren kretase kalkerlerinin ovada neojen
kalkerleri altında yayılım göstermeleri mümkündür. Gerek sondajla gerekse elektrikli
sondajlarla da kretase kalkerlerine erişilmesi mümkün olamamıştır. Bu kalkerlerin boşluk ve
çatlaklarından yeraltı suyu temini mümkün olmamaktadır.
Neojen Kalkerleri: Konya ovasında en önemli akiferi teşkil eder. Neojen kalkerleri ovanın
batısında, güneyinde ve kuzeydoğusunda geniş bir alanda mostra vermişlerdir. Kalınlıkları
hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak 250 m'den fazladır. Derinlikleri ise muhteliftir.
Alüvyon Konya ovasında pliosenden ayırt edilememektedir. Daha önceki bölümlerde,
bölgenin genel jeolojisinde de belirtildiği gibi, plio-kuvaterner olarak adlandırılan genç çökeller
bütün ovanın yüzeyini kaplar. Kalınlıkları ve litolojik özellikleri ovanın her tarafında aynı
değildir. Akifer özelliği gösteren göl çökelleri, genellikle ova tabanındaki düşük katlarda yer
almaktadır. Konya'nın batısındaki yüksekliklerde mostra veren serpantinler güneye doğru ovada
da yayılım gösterirler.
Yeraltı suyu seviyesinin en düşük olduğu aylar Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Bu
aylarda yağışların artması ve buharlaşmanın asgariye inmesi sebebiyle yeraltı suyu seviyesinde
yavaş yavaş bir yükselme görülür. Yeraltı suyu seviyesinin en yüksek olduğu aylar Nisan, Mayıs
ve Haziran aylarıdır. Bu aylardan sonra buharlaşmanın artması ve yağışın azalması sebebiyle
yeraltı suyu seviyesinde azalma olmaktadır.
Konya ili sınırları içerisindeki yer altı su kaynakları havzalara ayrılarak incelenmiştir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Bu havzalar ve havzalardan çıkabilecek emniyetli yer altı suyu miktarları şöyledir.
Konya-Çumra-Karapınar Havzası (330 hm³/yıl)
Sarayönü-Kadınhanı-Ilgın-Yunak Havzası (300 hm³/yıl)
Beyşehir-Seydişehir Havzası (112.6 hm³/yıl)
Akşehir Havzası (32 hm³/yıl)
Cihanbeyli- Kulu Havzası (18 hm³/yıl)
Altınekin Ovası (30 hm³/yıl)
28
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Konya Ovası’nın drenaj alanındaki sular “Orta tuzlu, az sodyumlu C2S1” sular
sınıfındandır. Ova kesiminin ortalarında ise tuz oranı artar. Sular genellikle “Yüksek tuzlu, az
sodyumlu C3S1” sınıfındandır.
Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltısularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm kirletici
unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler faaliyet sahibince alınacaktır. Faaliyetin tüm ünitelerinde
sızdırmazlık sağlanacaktır.
Eber ve Akşehir alt havzalarının da içinde yer aldığı göller yöresi göllerinin bulunduğu
çanak tektonik oluşumlu olup göller de tektonik kökenlidir. Çalışma alanında, Sultandağları ve
yakın çevresi metamorfik ve kalker birimlerinden oluşmaktadır. Göl ve yakın çevrelerinde ise
düzlükler ve ovaları karakterize eden Neojen-Kuvaterner yaşlı birimler yayılış göstermektedir.
Sultandağı kesimi Toros kuşağı Paleozoyik yaşlı metamorfik birimler kuvarsit, fillat, şist,
kristalize kireçtaşı, mermer ile Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarını içerir. Sultandağı’nın kuzeyi
Paleozoyik mermer, metakonglomera, kireçtaşı, kuvarsit, Mesozoyik kireçtaşı, konglomera,
kumtaşı, silttaşı ve Senozoyik yaşlı killi kireçtaşı, konglomera, kumtaşı, silttaşı ve marn
birimlerinden oluşmaktadır. Göllerin kıyı kuşağında ise Kuvaterner’e ait kum çakıl ve kil gibi
kırıntılı malzemeler yer almaktadır (Atalay, 1977). Her iki gölün de yakın çevresinde
Kuvaterner dönemine ait kum ve çakıl gibi unsurlar göllere ulaşan akarsuların taşımış olduğu
alüvyonları oluşturmaktadır. Bu kesimler aynı zamanda havza tabanındaki alüvyal toprakların
olduğu sahalara karşılık gelmektedir. Genel olarak bu kesimlerin göle yakın kısımları göl
seviyelerinin yükseldiği kış devrelerinde suların altında kalmakta ve bataklık sahalara
dönüşmektedir. Bu kısımlar her iki gölün kıyı çizgisinden yaklaşık 100 m’lik karaya doğru olan
kesimlerine karşılık gelmektedir. Yöre halkı bu alanlardan saz ve kamışlıkların kesiminde ve
yaz devresinde suların çekilmesi ile oluşan otlak alanlarından da mera alanı olarak
yararlanmaktadır. Kum ve çakıl boyutundaki litolojik unsurlardan yer yer kum alımı olmakla
birlikte, yörede ciddi anlamda kum alınan bir alan tespit edilmemiştir.
Eber ve Akşehir göllerinin bulunduğu havzanın en önemli su kaynakları,
Sultandağları’nın kuzey yamaçlarından kaynağını alan ve göllere ulaşan derelerdir. Bunun
yanı sıra yeraltı suları, karstik kaynaklar göllerin en önemli besleyicileri durumundadır. Devlet
Su İşleri tarafından hazırlanan Türkiye’nin akarsu havzaları bölümlemesine göre, Eber ve
Akşehir Alt Havzası, toplam drenaj alanı yaklaşık 750 km2 olan Akarçay Havzası’nın
güneydoğu ucunu oluşturmaktadır. Eber Alt Havzası, yaklaşık 78.024 hektar, Akşehir Alt
Havzası ise yaklaşık 237.571 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
Akşehir ve Eber Alt Havzası’nı ve göllerini besleyen en önemli akarsu Akarçay, çok sayı
da kaynaktan beslenerek, batı-doğu istikametinde akar ve Eber Gölü’ne ulaşır. Akarçay
Havzası’nı baştan aşağıya kat eden akarsuyun uzunluğu yaklaşık 115 km’yi bulmaktadır. Eber
Gölü’nü besleyen diğer bir akarsu ise Çay Deresi’dir. Sultandağları’nın batısından doğup, Eber
Gölü’ne ulaşır. Ancak suyunun tamamı sulamada kullanıldığı için yaz aylarında göle
ulaşamaz. Taşkın ve sediment kontrolü için derenin üzerine çok sayıda bent yapılmıştır.
29
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Akşehir ve Eber Alt Havzası içindeki diğer önemli bir akarsu da Adıyan Çayı’dır. Akşehir
Gölü’nü besleyen en büyük akarsu olan Adıyan Çayı, havzanın güneydoğusundan kaynağını
alır.
Akşehir ve Eber göllerinin güneyinde Sultandağları’nın kuzey yamaçlarında yer alan
Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarından boşalan birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan en
önemlisi Afyon-Konya karayolunun kenarında Ulupınar yerleşiminde yer alan Ulupınar
Kaynağı’dır. Kaynak, geçirimsiz özellikte olan Paleozoik yaşlı şistler ile bunların üzerinde
bindirme olarak bulunan Kireçtaşı dokanağından boşalmaktadır. Bir diğer kaynak Yaylabelen
Köyü içinde, yaklaşık 10 l/s debiye sahip olup, Mesozoyik kireçtaşlarından boşalmaktadır.
Ova tabanındaki alüvyonlar ile dağ eteklerindeki büyük alüvyon yelpazeleri yeraltı suyu
bakımından zengindir. Yeraltı suları bölgenin jeolojik formasyonları ile çok yakından ilgilidir.
Özellikle ova seviyesinde bulunan Kuvaterner birimleri, zengin yeraltı suyu taşımaları
bakımından büyük önem arz etmektedir. Akşehir Ovası’nda yeraltı sularının hareket yönü yer
çekimi dolayısıyla Akşehir Gölü’ne doğrudur (Atalay, 1977). Yeraltı suyunun kuyulardan
kurak dönemde aşırı çekilmesi, göl seviyelerinin düşmesine ve kıyı çizgisi değişmelerine
neden olmaktadır.
Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltısularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm kirletici
unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler faaliyet sahibince alınacaktır. Faaliyetin tüm
ünitelerinde sızdırmazlık sağlanacaktır. Ayrıca, faaliyet kapsamında 2872 sayılı Çevre
Kanunu, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 09.09.2006
tarih ve 26284 sayılı “ Dere Yatakları ve Taşkınlar”
adı ile yayınlanan 2006/27 nolu
Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır. Ek-7’de
Topografik Harita üzerinde gösterimi
yapılarak verilmiştir.
4) Hidrolojik Özellikler: Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, dere,
akarsu, göl, baraj vb., özellikle içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su
kaynaklarına olan mesafelerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve debileri, bu kaynakların özellikleri,
hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında detaylı bir bilgi verilmesi ve faaliyetin bu
ekosisteme etkilerinin değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliği kapsamında) alınacak
önlemlerin belirtilerek taahhütlerin rapora girmesi, kaynakların 1/25.000 ölçekli topografik
harita üzerinde gösterilmesi.;
Projeden direk veya dolaylı olarak etkilenme ihtimali olmayan su kaynakları ise;
Projenin bulunduğu bölgede Akşehir Gölü ve Ilgın Çavuşçu Gölü Bulunmaktadır.
Projenin 24 km kuzey batısında Akşehir Gölü, 22 km kuzey doğusunda Ilgın Çavuşçu Gölü
bulunmaktadır.
30
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Akşehir Gölü:
Akşehir Gölü Sultan dağları ile Emir dağı arasındaki çöküntü alanında yer alır. Kapalı bir
havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Buna karşın suları çok az tuzludur. Kıyılardan
göle karışan tatlı su kaynaklarının bolluğu, kıyılarda suyun tatlılaşmasını sağlar. Tuzluluk orta
kesimlerde ve kuzeydoğuda daha belirginleşir.
Akşehir Gölü Kap, Şimşek, Aynacı, Cevizli, Evliya, Nadir, Akşehir (Tekke), Engilli, Adıyan
Çayları, Sorkunlu kaynakları ve ayrıca Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli küçük
dereler, göl çevresindeki akiferlerin yer altı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla
beslenmektedir. Boşalımı ise, göl yüzeyinden buharlaşma ve sulama amacıyla alınan sularla
olmaktadır.
Göldeki su seviyesi ve gölalanı, yıllara ve mevsimlere göre büyük değişiklikler
göstermektedir. 1961-1991 rasat periyodunda en düşük su seviyesi Kasım 1963'de tespit
edilmiştir. Buna göre su kodu 955.01 metre, göl alanı 25 500 hektar ve su hacmi 460 milyon m 3
olmuştur. En yüksek su seviyesi ise Mayıs 1970'de tespit edilmiş, bu seviyedeki su kodu 959.76
metre, göl alanı 39 000 hektar ve su hacmi 2.1 milyar m3 olmuştur.
Sığ bir göl olup, derinliği 2 ile 4 m arasında değişmektedir. Gölün güneydoğusundaki
yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridi dışında kalan tüm kıyıları seyrek fakat geniş sazlıklarla
kaplıdır. Akarsu deltalarında söğüt toplulukları mevcuttur.
Göl aynasını çevreleyen geniş sazlıklar, su kuşları için kuluçka alanı, beslenme yeri,
sığınma, barınma ve toplanma mekanı olarak son derece uygun bir ortam oluşturmaktadır.
Adiyan Suyu-Ortaköy
Yıllık ortalama akım : 58,18 hm3
Yıllık ortalama debi : 1,84 m3/s
Kullanım durumu : (Akşehir Gölü’nü besliyor.)
Engilli Deresi-Cankurtaran(Akarçay Havzası)
Yıllık ortalama akım : 12,90 hm3
Yıllık ortalama debi : 0,41 m3/s
Kullanım durumu : (Akşehir Gölü’nü besliyor.)
Çay Deresi-Çay
Yıllık ortalama akım : 21,36 hm3
Yıllık ortalama debi : 0,68 m3/s
Kullanım durumu : (Akşehir Gölü’nü besliyor.)
31
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Ilgın Çavuşçu Gölü
27 km² alana sahip, etrafı sazlık ve bataklıklarla kaplı tektonik bir tatlı su gölüdür.
Doğanhisar çayı, Çiğil deresi ve Bulcuk çayı ile beslenir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1019
m, derinliği ise 2–10 m'dir. Kışın kar ve yağmur suları ile dolan göl alanı, yaz mevsiminde
Atlantı ve Ilgın ovalarını suladığından çekilir.
Çavuşçugöl kaynakları Çavuşcugöl kenarındaki K-G yönlü fay hattı boyunca
boşalmaktadır.
Kaynakların
rezervuar
kayacını
Paleozoyik
yaşlı
mermerler
oluşturmaktadır.Alanda birbirine yakın 4 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bunların
dışında birçok debisi ölçülemeyen sızıntı şeklinde kaynak çıkışı bulunmaktadır.
Güneyden kuzeye doğru sıralanırsa güneydeki 1. Kaynağın sıcaklığı 27°C , debisi 2.5
l/s 2. Kaynağın sıcaklığı 27,5 °C , debisi 2.5 l/s, 3. Kaynağın sıcaklığı 25,5°C , debisi 0.5 l/s, 4.
Kaynağın sıcaklığı 29°C , debisi 5 l/s, dir. Kaynak suları mineralce fakir (Akroterm)sıcak sular
sınıfındadır.
Ek-7’de Topografik Harita üzerinde gösterimi yapılarak verilmiştir.
Faaliyet alanı ve çevresindeki akarsuların ve mevsimsel akış gösteren kuru dere
yataklarının faaliyet sırasında zarar görmemesi, dere yataklarına ve dere yataklarına ulaşması
söz konusu olabilecek yerlere pasa malzeme, hafriyat atıkları, katı sıvı atıkların atılmaması,
dere yataklarının değiştirilmesi ve oluşabilecek çevre krililiğinin engellenmesi hususlarının
yerine getirileceğini taahhüt ederiz.
Faaliyet alanı çevresinde bulunan çay, dere ve kuru derelerin kirletilmeyeceğini taahhüt
ederiz.
Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm kirletici
unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
olarak alınacaktır.
5) Doğal Afet Durumu
Proje alanı içerisinde heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ düşmesi, tabii ve suni
mağaralar gibi afet oluşturabilecek olumsuzluklar bulunmamaktadır.
Deprem Durumu
Proje sahası Bakanlar Kurulu’nun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”na göre 1. Derecede riskli deprem
bölgesinde yer almaktadır. Sahadaki yapılaşmada 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
32
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Güneydoğuda Karaman ile kuzeybatıda Sındırgı arasındaki alanda, 10-30 km genişlikte,
500 km uzunlukta, KB-GD gidişli ve süreksiz verev atımlı normal bir fay sistemi yüzeyler. Bu
büyük sismojenik kuşak Akşehir-Simav fay sistemi (ASFS) olarak adlandırılmıştır. AkşehirSimav fay sistemi’nin güneydoğu yarısı, kuzeyde yer alan Batı Orta Anadolu ile güneyde yer
alan Isparta Açısı arasındaki coğrafik sınırı oluşturur. Buna karşın fay sisteminin kuzeybatı yarısı
Batı Anadolu içinde uzanır ve en kuzeybatıda KD gidişli Akhisar fay zonu ile birleşerek sona
erer.
ASFS bir seri graben-horst ve onların kenarını sınırlayan verev atımlı normal fay-fay
zonuyla karakterize edilir. Grabenler iki gruba ayrılır: (1) birincil (ana) grabenler, (2) ikincil
grabenler. Birincil grabenler ASFS’ nin genel gidişine paralel olup, güneydoğudan kuzeybatıya
doğru, Konya, Akşehir-Afyon, Sincanlı, Ağaçköy, Gediz, Simav ve Sındırgı grabenlerinden
oluşur. Ana grabenler Aladağ-Kızıldağ, Muratdağı, Şaphanedağı ve Osmanlar-Düvertepe gibi
horstlar ile birbirlerinden ayrılır. Buna karşın ikincil grabenler göreceli olarak daha küçüktür ve
ASFS’ nin genel gidişine dik olarak oluşmuştur. İkincil grabenler arasında Karamık, Sivaslı,
Banaz, Gölcük-Yeniköy, Emet, Kocaçay ve Bigadiç çöküntüleri sayılabilir.
ASFS’ ni oluşturan ana ve ikincil grabenler iki tür dolgu içerir: (a) eski graben dolgusu
ve (b) yeni graben dolgusu. Eski graben dolgusunu oluşturan fasiyesler bir grabenden diğerine
değişmekle birlikte, genel olarak altta andezitik-bazaltik volkaniklerden üstte ise kömür ve
borat içeren akarsu-göl sedimanter istiflerden oluşur. Eski graben dolgusu deformasyon
geçirmiş olup (kıvrımlı, bindirme ve doğrultu atımlı faylıdır) yeni graben dolgusu tarafından
açılı uyumsuzluk ile örtülür. Eski graben dolgusu birbirini üzerlemiş, çökelmeyle yaşıt ve
ikincil fay topluluklarıyla doludur. Bu fay toplulukları üzerinde ölçülmüş olan kayma düzlemi
(slikinsayd) verilerinin stereografik izdüşümleri, gerek Erdoğmuş (Gediz-Kütahya) gerekse
Akşehir-Afyon grabenlerindeki eski graben dolgusunun, normal faylanmanın neden olduğu
KKD-GGB yönlü bir genişlemenin denetiminde çökelmiş olduğunu göstermiştir. Eski graben
dolgusu daha sonra sırasıyla KB-GD, ~K-G ve DKD-BGB yönlerinde etkin olan bir sıkışma ile
deformasyon geçirmiştir. Eski graben dolgusunun deformasyonu kıvrımlar (Bingöl 1977;
Gündoğdu, 1984; Yalçın et al.1985; Koçyiğit et al. 2000), bindirme fayları (Koçyiğit et al.
2000; Koçyiğit and Özacar 2003) ve doğrultu atımlı faylanmanın yol açtığı kayma düzlemi
(slikinsayd) verilerinin stereografik izdüşüm analizi ile kanıtlanmıştır.
Yeni graben dolgusu çoğunlukla iri taneli kenar ve ince taneli havza içi sedimanlardan
oluşur. Bunlar başlıca faylara asılı kalmış taraça çakıl taşları, eski ve yeni alüvyonlardır. Yeni
graben dolgusu az pekişmiş-gevşek olup Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır.
Akşehir-Simav fay sistemini oluşturan iyi belirlenmiş aktif faylar ve fay zonlarının
başlıcaları Akşehir, Karagöztepe, Sivaslı-Banaz, Muratdağı, Gökler, Emet ve Simav fay
zonlarıdır. Diğer taraftan ASFS bölgesel bir sismojenik yapıdır. ASFS’nin bu niteliği sistem
33
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
içinde yer alan Akşehir ve Simav fay zonlarını oluşturan fay segmentlerinden kaynaklanmış bir
seri tarihsel ve yüzey kırığı oluşturmuş güncel depremlerle (Ambraseys and Tchalenko 1972)
kanıtlanmaktadır. 94, 1766, 1873, 1876 ve 1896 tarihsel, 1921, 1944, 1946, 1969, 1970, 2000
ve 2002 ise güncel depremler olup, bu depremler ağır hasar ve can kaybına yol açmıştır.
Tarihsel ve güncel depremlerin episantırları, ana ve ikincil grabenlerin kenarlarını sınırlayan
fayların kesişme yerleri boyunca yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu durum, fayların kesişme
yerlerinde (normal fay geometri değişim yerleri) hareketin kilitlenip, buna bağlı olarak da
elastik gerilme enerjisinin biriktiğini gösterir. Akşehir fay zonunun Çobanlar-Doğanhisar
kesimi boyunca birikmiş olan elastik gerilim enerjisi sırayla ve GD’dan KB’ya doğru, 1921
Argıthan-Akşehir, 1946 Ilgın-Argıthan, 2000 Sultandağ ve 2002 Çay depremleri ile büyük
ölçüde serbest hale geçmiştir. Aynı şekilde, Simav fay zonunun Demirci-Abide kesimi ve
Muratdağı fay zonunun Erdoğmuş-Çukurören kesimi, sırasıyla 1946 Abide, 1969 Demirci ve
1970 Gediz depremlerinin oluşumuyla etkin hale gelmiş ve fay zonunda uzun süredir birikmiş
olan elastik gerilim enerjisinin açığa çıkmasına yol açmıştır.
Heyelan ve Çığlar
Konya İlinde şimdiye kadar 7269 sayılı afetler kanunu kapsamında genel hayata etkili
genel hayata etkili çığ afeti olayı tespit edilmemiştir.Heyelan afeti mevsim şartlarına bağlı
olarak lokal heyelanlar meydana gelmekte, ancak genel
hayatı
etkileyici
boyutu
bulunmamaktadır.
Seller
Saha çevresinde su baskını afetlerine rastlanmamaktadır.
6) Toprak Özellikleri
Konya ilinin toplam 38.257 km2 olan yüzölçümünün, 2.659.890 hektar alanı tarıma
elverişli durumdadır. Tarıma elverişli arazinin ise 377.426 hektarı sulanmakta olup KOP
(Konya Ovaları Projesi) ile sulanması planlanan arazi miktarı ise 648.987 hektardır.
Tablo II.8. İlin Arazi Varlığı
38.257 km2
İlin Yüzölçümü
Tarıma Elverişli Arazi
2.659.890 Ha
Sulanan Arazi
377.426 Ha
Sulanması Planlanan Arazi (Kop Projesi)
648.987 Ha
Kaynak: Konya Valiliği
34
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Kaynak: TUİK- Tarım İl Müdürlüğü (2010)
Projenin gerçekleştirileceği Konya İli, özellikle tahıl, seker pancarı ve baklagiller
alanında ülkemiz ihtiyacının büyük kısmını karşılayarak bu alanda önemli rol oynamaktadır.
Tarım İl Müdürlüğü’ nün verilerine göre ilimizde toplam tarla alanı 1.402.892 ha’ dır. Nadasa
bırakılan alan 1.194.581 ha’dır. Sebze ekili alan 223.781 ha, meyve ekili alan 25.357 ha, bağ
alanı 14.904 ha, kültür alanı 2.659.890 ha’ dır.
Proje sahası ve yakın çevresi ile ilgili olarak 1992 yılında Tarım Orman Ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 1/100.000 Ölçekli Konya İli Arazi Varlığı haritasına göre
VII. Sınıf arazi vasfında ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında sanayi alanı olarak yer
almaktadır.
Faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı R.G.
yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik hükümleri gereği toprakta herhangi bir kirliliğe neden
olunmayacaktır.
Faaliyet Sanayi Bölgesi olarak ayrılmış bir alanda yer aldığı için, 5403 sayılı Toprak
Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde değerlendirme yapılmamıştır.
35
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
7) Tesisin kurulacağı yöredeki meteorolojik veriler;
Meteorolojik özelliklerinin açıklanması bölgenin genel ve lokal iklim koşulları, basınç,
sıcaklık, yağış, nem, buharlaşma dağılımları, bölgenin sayılı günler (kar yağışlı günler,
kar örtülü günler, sisli günler) dağılımı, bölgenin rüzgar dağılımı (esme sayıları ve esme
hızlarına göre aylık, mevsimlik ve yıllık rüzgar diyagramları, hızlı rüzgarlar), belirtilen
tüm bu başlıkların sözel ve grafiksel olarak desteklenmesi ve en yakın Meteoroloji
İstasyonu uzun yıllar gözlem kayıtlarından faydalanılarak hazırlanması, yer altı ve
yerüstü tesislerinin standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağış değerlerine göre
planlanması.
Bölgenin Genel İklim Şartları:
Bölgede genel olarak karasal iklim özellikleri görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak,
kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Akşehir (Konya) meteoroloji istasyonuna ait meteorolojik
bülten (1971 - 2012) ve standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri ve yağış
şiddet-süre-tekerrür eğrileri Ek-9' da verilmiştir.
Basınç:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; ortalama yıllık basınç 901,8
hPa'dır. Maksimum basınç 923,4 hPa'dır. Minimum basınç 872,6 hPa' dır.
Tablo II.9: Basınç Değerleri(hPa)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama
Basınç (hPa)
902,4
900,8
900,5
899,6
901,1
901,1
900,2
900,9
903,0
904,6
904,3
903,2
901,8
Maksimum
Basınç (hPa)
923,4
917,1
918,6
914,5
910,8
909,7
911,8
908,7
912,4
913,6
915,1
920,8
923,4
Minimum
Basınç (hPa)
872,6
881,8
878,7
885,3
886,4
885,6
890,9
891,8
890,5
890,8
887,9
878,8
872,6
36
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.4: Basınç Değerleri
Sıcaklık:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama sıcaklık 12,0 °C'dir.
Maksimum sıcaklık 39,3 °C olarak 26.07.2012 tarihinde, minimum sıcaklık -23,3 °C olarak
19.01.2012 tarihinde ölçülmüştür.
Tablo II.10: Sıcaklık Değerleri(°C)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama Sıcaklık
(°C)
0,8
2,2
6,3
11,3
15,8
20
23,2
22,8
18,7
13,1
7,1
2,8
12,0
Maksimum
Sıcaklık Günü
6
20
27
11
23
28
26
1
2
1
7
4
26
Maksimum
Sıcaklık Yılı
1971
2010
2001
1998
1995
2007
2012
2010
2007
1999
1993
2010
2012
Maksimum
Sıcaklık (°C)
18
20,2
26,6
30
31,6
36,2
39,3
38,8
35
31,7
24,6
22,4
39,3
Minimum Sıcaklık
Günü
19
5
2
10
1
20
9
31
28
30
26
23
19
Minimum Sıcaklık
Yılı
2012
1991
1985
1997
1981
2000
1982
1984
1992
2003
1995
2002
2012
Minimum Sıcaklık
(°C)
-23,3
-19,6
-16,1
-7,2
-0,2
3,8
7,8
6,9
2,1
-3
-18,4
-17,2
-23,3
37
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.5: Sıcaklık Değerleri(°C)
Yağış:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama toplam yağış miktarı
547,5 mm'dir. Günlük maksimum yağış miktarı ise 76,7 mm'dir.
Tablo II.11: Yağış Değerleri(mm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama Toplam
Yağış (mm)
56,6
56
60,9
61,9
49,5
40
16,7
11,6
16,7
47,7
57,7
72,2
547,5
Maksimum Yağış
(mm)
47,7
46,6
54,5
55,4
69,8
64,6
50,6
37
24,8
44,1
63,3
76,7
76,7
Şekil II.6: Toplam, Maksimum Yağış Değerleri(mm)
38
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Ortalama Nem:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama nispi nem %60,4
'dir.
Tablo II.12: Nem Değerleri (%)
I
Ortalama Bağıl
Nem(%)
II
72,9
III
68,6
IV
62,5
V
58,7
VI
57,9
53,5
VII
48,6
VIII
48,7
IX
52
X
XI
61,2
67,5
XII
72,4
Yıllık
60,4
Şekil II.7: Nem Değerleri (%)
Sayılı Günler :
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama sisli günler sayısı
toplamı 38,4 , yıllık kar yağışlı günler sayısı toplamı 25,5 , yıllık karla örtülü günler sayısı toplamı
33,0 , yıllık dolulu günler sayısı toplamı 2,0 , kırağılı günler sayısı toplamı 58,6 , yıllık orajlı
günler sayısı toplamı 21,3 'dir.
Tablo II.13: Sayılı Günler
I
II
III
IV
V
VI
Sisli Günler Sayısı
Toplamı
6,9
3,7
3,8
1,7
1,1
Kar Yağışlı Günler
Sayısı Toplamı
Karla Örtülü
Günler Sayısı
Toplamı
6,4
6,6
4,9
1
11
9
4,3
0,1
Dolulu Günler
Sayısı Toplamı
XI
XII
Yıllık
38,4
0,1
0,1
1,8
4,6
25,5
0,6
0
0
1,4
6,7
33,0
0,2
0,6
0,5
0,4
0
0,1
0
5,2
2,6
2,1
2
1.2
0,3
0,2
21,3
0,1
3,5
11,7
11,4
58,6
0,5
1,6
5,3
Kırağılı Günler
Sayısı Toplamı
11,5
9,8
8,8
1,7
0,1
0
39
2,1
X
7,5
0,2
1
IX
5,4
0,1
1,5
VIII
2,6
Orajlı Günler
Sayısı Toplamı
1,1
VII
0,1
2,0
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.8: Sayılı Günler
Maksimum Kar Kalınlığı:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; maksimum kar örtüsü kalınlığı 56
cm'dir.
Tablo II.14: Maksimum Kar Kalınlığı(cm)
Maksimum Kar Kalınlığı
(cm)
I
II
III
IV
V
48
47
56
25
3
VI
VII
VIII
Şekil II.9: Maksimum Kar Kalınlığı
40
IX
X
XI
XII
Yıllık
1
53
55
56
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Buharlaşma:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; en yüksek aylık ortalama açık
yüzey buharlaşması 206,6 mm olarak Temmuz ayındadır. Günlük maksimum açık yüzey
buharlaşması 15 mm’dir
Tablo II.15: Buharlaşma Değerleri (mm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ortalama Açık
Yüzey
Buharlaşma (mm)
92
125,8
165,7
206,6
196,7
140,4
77,4
9,5
Maksimum Açık
Yüzey
Buharlaşma (mm)
12,2
10,5
15
12
11
11
7,2
7,3
XII
Yıllık
15,0
Şekil II.10: Buharlaşma Değerleri
Rüzgâr:
Yıllık, mevsimlik, aylık rüzgar yönü
Yönlere göre rüzgarın esme sayıları toplamı Tablo II.16’ da verilmiştir.
Tablo II.16: Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
Rüzgar Esme
Sayıları Toplamı
N
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
1467
1300
1279
1181
1269
1253
1334
1326
1280
1141
1278
1271
15379
NNE
2254
1989
1880
1712
1820
1509
1576
1602
1590
1908
1965
2097
21902
NE
1303
1145
1175
1072
1088
1066
983
1131
1048
1096
998
1369
13474
ENE
1785
1541
1540
1398
1550
1192
1343
1456
1489
1640
1684
2042
18660
E
1296
1000
945
721
782
578
664
723
828
916
983
1315
10751
ESE
3145
2517
2296
1827
1832
1377
1585
1727
1724
2033
2357
3037
25457
SE
1720
1551
1480
1377
1332
1081
1154
1252
1209
1342
1499
1744
16741
SSE
1930
1841
2091
1964
1691
1413
1359
1413
1634
1832
2126
2098
21392
S
669
718
800
1004
835
650
564
709
1037
1141
1015
796
9938
SSW
1940
2019
2784
2740
2678
2472
1999
2259
2623
2822
2100
1702
28138
SW
892
1280
1880
2169
1761
1671
1292
1393
1669
1519
1399
1099
18024
WSW
1236
1223
1804
2189
2272
1972
1923
1979
2183
2259
1870
1248
22158
W
1172
1179
1699
1525
1503
1835
1753
1675
1497
1602
1348
1498
18286
41
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
WNW
2820
2682
2936
2780
3070
3535
4229
3926
2961
2922
2887
2889
37637
NW
2508
2283
2555
2388
2683
3105
3738
3211
2541
2150
2036
2185
31383
NNW
3339
2941
3218
3310
3827
4308
4437
4088
3507
3269
3167
3282
42693
Şekil II.11: Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; 1. Derecede hakim rüzgar yönü
NNW (kuzey-kuzeybatı)’ dir. 2. Derecede hâkim rüzgâr yönü WNW (batı-kuzeybatı), 3. Derecede
hâkim rüzgâr yönü NW (kuzey-batı)'dır.
Tablo II.17: Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı
Rüzgar Esme
Sayıları Toplamı
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Mart, Nisan,
Mayıs
3729
5412
3335
4488
2448
5955
4189
5746
2639
8202
5810
6265
4727
8786
7626
10355
Haziran,
Temmuz, Ağustos
3913
4687
3180
3991
1965
4689
3487
4185
1923
6730
4356
5874
5263
11690
10054
12833
Eylül, Ekim,
Kasım
3699
5463
3142
4813
2727
6114
4050
5592
3193
7545
4587
6312
4447
8770
6727
9943
Aralık, Ocak,
Şubat
4038
6340
3817
5368
3611
8699
5015
5869
2183
5661
3271
3707
3849
8391
6976
9562
42
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.12: Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgâr Diyagramları
43
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.13: Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları
44
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yönlere Göre Hızı:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yönlere göre ortalama rüzgar hızı
Tablo II.18’de verilmiştir.
Tablo II.18: Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı(m/s)
Rüzgar ortalama
hızı (m/s)
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
I
II
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,7
1,7
2
2,2
2,7
2,4
1,9
1,8
1,7
1,6
1,4
1,4
1,4
1,6
1,5
1,8
1,8
1,9
1,9
2,4
2,7
2,6
1,9
1,8
1,9
1,8
1,6
III
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,8
2
2,2
2,6
2,6
2,2
2,1
2,1
2
1,7
IV
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,9
2,5
2,7
2,6
2,3
2,2
2,2
2,1
1,8
V
VI
1,4
1,4
1,5
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
2,1
2,1
1,9
2
2
2
1,8
VII
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,9
1,9
1,8
1,9
2,1
2,1
1,8
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5
1,4
1,3
1,2
1,4
1,7
1,7
1,6
1,8
2,1
2,2
1,9
VIII
1,5
1,4
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,3
1,7
1,7
1,5
1,7
2
2,1
1,9
IX
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,4
1,8
1,8
1,6
1,8
1,8
1,9
1,7
X
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,2
1,4
1,7
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,4
XI
XII
1,2
1,2
1,2
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,9
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,7
1,8
2,3
2,5
2,1
1,7
1,6
1,7
1,6
1,4
Yıllık
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,9
2,2
2,1
1,8
1,8
1,9
1,9
1,6
Şekil II.14: Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
Ortalama rüzgar hızı:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama rüzgar hızı 2,0
m/sn’dir.
Tablo II.19: Ortalama Rüzgâr Hızı(m/s)
Ortalama rüzgar
hızı (m/s)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
1,9
2,2
2,3
2,4
2,1
2
2
1,9
1,8
1,6
1,7
1,9
2,0
45
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil II.15: Ortalama Rüzgâr Hızı
Maksimum rüzgar hızı ve yönü:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; maksimum rüzgar hızı 45,0 m/sn
olup, maksimum rüzgar yönü ise SSW (güneygüneybatı)’ dır.
Tablo II.20: Maksimum Rüzgâr Hızı(m/s)
Maksimum
rüzgar hızı (m/sn)
ve yönü
I
II
III
IV
V
VI
45,0
SSW
38,1
SSW
38,5
SSW
37,8
SSW
26,8
30,3
WSW SSW
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
21,8
SSW
25,7
SW
22,5
SSW
24,2
SSW
34,4
SSW
41,2
SSW
45,0
SSW
Şekil II.16: Maksimum Rüzgâr Hızı
46
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı günler sayısı:
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı
19,2'dir. Yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı günler sayısı 54,2' dir.
Tablo II.21: Fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı günler sayısı
Fırtınalı günler sayısı
ortalaması
Kuvvetli rüzgarlı
günler sayısı
otalaması
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
3,1
2,8
2,9
2,5
1,4
0,8
0,3
0,2
0,4
0,7
1,9
2,2
19,2
3,8
4,7
5,7
7,6
6,6
5,5
3,3
3
2,6
3,2
3,7
4,5
54,2
Şekil II.17: Fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı günler sayısı
8) Sosyo-Ekonomik Özellikler: Faaliyetin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması (yörenin
ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, ekonomik gelişim trendi, işsizlik vb.) .
Faaliyet alanında ve bölgedeki nüfus yoğunlukları, yerleşim bölgelerinin faaliyet alanından
uzaklıkları, faaliyetin kurulması ile etkilenecek alandaki, ev, işyeri ve sanayi tesislerinin
sayı ve çeşitlerinin belirtilmesi.
Sosyo - Ekonomik Özellikler
2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.052.281 kişidir
Nüfusun 1.563.863 ’ü (%76,2) şehirlerde, 488.418 ’i (% 23,79) ise bucak ve köylerde
yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı ‰ 6,71, kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 53’dür.
İlimizde 2000 yılında kentleşme oranı % 59 iken, 2012 yılında % 76,20 olmuştur.
Konya ilinde yıllık nüfus artış hızının % 1,052’dir. Konya ilini oluşturan bu nüfusun
istihdam açısından değerlendirildiğinde tarım is kolu toplam istihdamın yüzde 35,15’ini, sanayi
sektörü yüzde 24,50’sini ve yüzde 40,35’ini ise hizmet sektörü oluşturmaktadır.
47
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Konya İlinin toplam 38.257 km2 olan yüzölçümünün 2.659.890 hektar alanı tarıma
elverişli durumdadır. Tarıma elverişli arazinin ise 377.426 hektarı sulanmakta olup KOP (Konya
Ovaları Projesi) ile sulanması planlanan arazi miktarı ise 648.987 hektardır. Bu proje
gerçekleştirildiğinde il ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Konya İli, özellikle tahıl, seker pancarı ve baklagiller alanında ülkemiz ihtiyacının büyük
kısmını karşılayarak bu alanda önemli rol oynamaktadır İlimizde tarım sektörüne hububat tarımı
egemendir. Bunun yanında meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır. Tahıllarda Türkiye
üretiminin yaklaşık %10’luk kısmı Konya'da yapılmaktadır. Burada buğday ve arpa ilk sırada
gelmektedir. Konya İlinde buğday üretimi 714.432 ha ekim alanı ile ilk sıradadır ve 402.708
ha’lık alanla da arpa üretimi ikinci sıradadır. Baklagillerde ise nohut, kuru fasulye, yeşil
mercimek ve kırmızı mercimek bası çekmektedir
İlin 40.813.520 da mevcut alanının % 47’si (19.044.386 da) tarım arazisi, % 19’u
(7.614.607 da) çayır-mera, % 13’ ü (5.401.890da) ormanlık-fidanlık, % 21’i de (8.752.637 da)
tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.
İldeki tarım alanlarının % 61,5’i (11.692.425 da) tarla ürünleri, % 35,5’i (6.768.596 da)
nadas, % 3’ü (583.365 da) sebze, meyve ve bağ arazisi niteliğindedir.
Mevcut su potansiyeline göre sulanabilir arazi miktarı 1.652.762 hektar olup, halen
595.059 (KOP İdaresi Bölge Raporuna Göre) hektar arazi sulanmaktadır
En çok üretimi gerçekleştirilen sebzeler sırasıyla; domates, havuç, kavun, karpuz ve
kabaktır. Sebzelerde en yüksek verim havuç, domates ve karpuzdan elde edilmiştir. Konya' da
üretimin büyük bir kısmı endüstriyel bitkilerde gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel üretimin
içinde, en büyük paya sahip olan bitki ise şeker pancarıdır. Konya Türkiye’de şeker pancarı
üretimini en yüksek oranda gerçekleştiren ildir.
Konya, Türkiye meyve üretiminin %4’ünden fazlasını gerçekleştirmektedir. Önemli meyve
ürünleri elma, kiraz, vişne, armut ve kayısıdır. Meyvelerde en yüksek verim elma ve vişneden
alınmıştır. Tarımsal sanayi alanında çok önemli bir yere sahip olan Konya, Türkiye'nin en fazla
un, tuz ve seker üreten ilidir. Toz seker üretiminde ikisi özel, 4 adet şeker fabrikası ile en önemli
illerden birisidir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %65'inden fazlasını Konya karşılamaktadır. Aynı
zamanda en fazla un üretimi yapılan il Konya'dır.
Ülkemiz tahıl fiyatlarının belirlenmesinde, Konya tahıl piyasası çok önemli bir fonksiyona
sahiptir. Diğer taraftan Organik tarım konusunda da Konya söz sahibi olmaya aday bir ildir.
Organik Tarım; üretimde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin
verilen girdiler kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve nihai
ürünü sertifikalandıran bir tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımda amaç; toprak ve su
kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede
48
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
korumaktır. Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında Avrupa’daki gelişmelerden farklı
şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda ihracata yönelik olarak başlamıştır. Konya
İlinde organik tarım çalışmaları; İl müdürlüğünün öncülüğünde özellikle Akşehir, Ereğli,
Doğanhisar ilçeleri ile merkez köylerinde yapılmaktadır.
Konya’ya hayvancılık açısından bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu 2008 yılı verilerine
göre; Konya’da toplam bir milyon 293 bin 736 adet küçükbaş hayvan bulunduğu görülmektedir.
Konya’da 406 bin 662 adet ise büyükbaş hayvan bulunmakta. Toplam 10 milyon 886 bin 179
adet tavuk sayısına sahip olan Konya’da 63 bin 146 adet kovan ile 16 bin 606 adet de tek tırnaklı
hayvan bulunmaktadır.
Konya benimsediği medeniyeti, kültürel birikimi, ticari potansiyeli ve insan gücü ile büyük
bir şehirdir. Konya İli ticari potansiyeli ile ülkemize örnek gösterilebilecek bir şirketleşme ve
dayanışma içindedir. Konya Selçuklular zamanından itibaren ticari faaliyetin çok yoğun olduğu
bir merkez durumundadır. Diğer coğrafi bölgelerimizin istikametlerinden gelen yollar Konya’da
birleşmektedir. Bu durum İle ticari bir canlılık katmaktadır. Konya İli eski dönemlerden bu yana
özellikle transit ticaret, maden ticareti ve kereste ticareti ağırlıklı olmak üzere, önemli bir sanayi
ve ticaret merkezi olagelmiştir.
Akşehir, bölgesel düzeyde iyi ulaşım olanaklarına ve yüksek gelişme potansiyeline
sahiptir. Orta Anadolu Bölgesi kentsel sistemi içinde yatırımların yöneldiği, toplama, işleme ve
dağıtma işlevlerinde farklılaşma eğilimlerinin arttığı, aktif nüfusun imalat ve hizmetlerde
yığıldığı ve farklılaştığı, sosyal donatım tesislerinin yoğunlaştığı bir merkezdir. Merkezi
fonksiyonların çok iyi gelişmişliği nedeniylede çevresindeki Konya iline bağlı Tuzlukçu, Yunak,
Çeltik, Ilgın ve Doğanhisar, Isparta iline bağlı Yalvaç ve Şarkikaraağaç, Afyon iline bağlı
Sultandağı ve Çay ilçeleri ile bunlara bağlı köy ve kasabaları içine alan geniş ve kalabalık bir
bölgenin ticaret, eğitim ve sağlık merkezidir. Akşehir’in ekonomik yönden etkisi ve kontrolü
altındaki bu bölge 11.449 km2 büyüklüğünde olup on ilçe merkezi ile 249 köy ve kasabada
368.043 nüfus yaşamaktadır.
Akşehir ve çevresinde ekonomi tarıma ve ticarete dayanır. Çalışan nüfus, merkezde
hizmetler sektöründe, çevrede ziraat ve hayvancılık işlerinde yoğunlaşmıştır. Tarımda çoğunlukla
geleneksel teknoloji ile kuru tarım yapıldığından ekonomik gelişme hızlanmamıştır. Bölgede
şirketler geri düzeydedir. Bölge ürünleri modern pazarlama olanaklarından yoksundur. Sanayi
Konya ve Afyon merkezlerinin de etkisiyle atölye düzeyini aşamamıştır. Çevrede genel
olarak tahıl, şeker pancarı, patates, haşhaş ve bakliyat tarımı ile büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık, meyvecilik, açık alan sebzeciliği yapılmaktadır.
Akşehir’de, bölgenin bol ve çeşitli tarım ürünlerini, zengin ve kaliteli mermer yataklarını,
zirai ürün artıklarını (göl kamışı, haşhaş ve ayçiçeği sapı, saman gibi), atölye düzeyindeki çelik
döküm imalat potansiyelini değerlendirecek, taş ve toprağı hammadde olarak kullanacak
49
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
işletmelerin
kurulmasına
gözlenmektedir.
ve
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
çoğalmasına
elverişli
bir
ortamın
varlığı
Nüfus
2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.052.281 kişidir.
Nüfusun 1.563.863 ’ü (%76,2) şehirlerde, 488.418 ’i (% 23,79) ise bucak ve köylerde
yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı ‰ 6,71, kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise
53’dür. İlimizde 2000 yılında kentleşme oranı % 59 iken, 2012 yılında % 76,20 olmuştur.
Faaliyet alanı Konya ili, Akşehir ilçesindedir. TÜİK, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı
sonuçlarınına göre Akşehir'in merkez nüfusu 61.638 kişi, Akşehir merkezle birlikte belde ve
köyler dahil toplam nüfus sayısı da 95.791 kişidir.
(TÜİK)
TÜİK verilerine göre Akşehir İlçe merkezindeki 61.638 kişiden 30.131 kişi erkek, 31.507
kişi ise kadın nüfusu olarak açıklanırken, belde ve köyler dahil olan 95.791 kişiden 46.817 kişi
erkek, 48.974 kişide kadın nüfus olarak belirlendi. TÜİK'in yaptığı 2009 Adrese Dayalı Nüfus
Sayımı sonuçlarında 61.196 olan Akşehir merkez nüfusu 442 artışla 61.638 olurken, belde ve
köyler dahil toplam nüfus ise 2009 yılında 95.889 olarak açıklanmıştı. 2010 yılında 95.791 kişi
olarak açıklanan toplam nüfus 2009 yılına oranla 98 kişi azalmış oldu.Tesise en yakın yerleşim
yeri 1.500 m mesafede bulunan Yeşilköy Köyüdür. Ayrıca 100 m mesafede sanayi kuruluşları
mevcuttur.
Faaliyet alanı, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ nde bulunmaktadır. Akşehir OSB’nin
ilk kurulduğu dönemde 125 parsel bulunmakta idi, yapılan tevhitlerin ardından parsel sayısının
89’a düşürülmüştür. Mevcutta 9 fabrikanın üretimini sürdürmektedir. Ayrıca inşaat halinde 13,
proje aşamasında 12 firma bulunmaktadır. Takriben 350 bin m2 büyüklüğünde bir genişleme
alanına da sahiptir. Sanayi bölgesinde sırasıyla; süt ve süt ürünleri, döküm tesisi, hazırbeton
50
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
tesisi yer kaplamaktadır. Sanayi bölgesinde alt yapı hizmetleri mevcuttur. Şebeke suyu
kullanılmaktadır.
Tablo II.22: Türkiye ve Konya İli Karşılaştırmalı Nüfus Göstergeleri
TOPLAM NÜFUS
KONYA
ŞEHİR
YILLIK
NÜFUS
ARTIŞ HIZI
NÜFUS
(BİNDE)
YOĞUNLUĞU
BUCAK/KÖY
2011
2012
2011
2012
2011
2012
TOPLAM
2011
2012
2.038.555
2.052.281
1.527.937
1.563.863
510.618
488.418
6,7
52
53
12
97
98
TÜRKİYE 74.724.269 75.627.384 57.385.706 58.448.431 17.338.563 17.178.953
Tablo II.23: İlçeler İtibariyle Nüfus Göstergeleri
TOPLAM NÜFUS
İLÇE
ŞEHİR
NÜFUSU
KÖY NÜFUSU
YILLIK NÜFUS
ARTIŞ HIZI
(BİNDE)
NÜFUS
YOĞUNLUĞU
(km2/KİŞİ)
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2.038.555
2.052.281
1.563.863
488.418
6,71
53
KARATAY
271.435
275.987
256.455
19.532
16,63
106
MERAM
321.058
326.444
311.312
15.132
16,63
196
SELÇUKLU
529.514
552.110
540.119
11.991
41,78
302
AHIRLI
5.016
4.867
829
4.038
-30,15
12
AKÖREN
7.042
6.891
3.328
3.563
-21,67
12
AKŞEHİR
94.886
94.575
62.054
32.521
-3,28
124
ALTINEKİN
14.362
14.274
3.636
10.638
-6,14
10
BEYŞEHİR
69.966
69.739
35.872
33.867
-3,24
43
BOZKIR
29.914
28.937
7.440
21.497
-33,20
20
CİHANBEYLİ
59.342
57.243
15.966
41.277
-36,01
15
ÇELTİK
10.791
10.475
4.068
6.407
-29,72
19
ÇUMRA
64.597
64.126
30.180
33.946
-7,31
29
DERBENT
5.020
4.859
2.572
2.287
-32,59
15
DEREBUCAK
9.355
8.049
2.388
5.661
-150,36
17
DOĞANHİSAR
20.940
18.904
5.718
13.186
-102,287
43
EMİRGAZİ
9.609
9.451
5.027
4.424
-16,57
15
EREĞLİ
136.346
137.038
98.663
38.375
5,06
54
GÜNEYSINIR
10.181
10.064
4.737
5.327
-11,55
31
HADİM
15.374
14.579
3.073
11.506
-53,09
19
HALKAPINAR
4.831
4.930
1.768
3.162
20,28
5
HÜYÜK
18.212
17.328
3.383
13.945
-49,75
39
ILGIN
58.005
57.148
31.828
25.320
-14,88
34
KADINHANI
33.659
33.442
13.603
19.839
-6,46
30
KARAPINAR
48.094
48.176
32.734
15.442
1,70
23
KULU
55.573
50.525
21.250
29.275
-95,22
35
TOPLAM
51
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
SARAYÖNÜ
27.433
26.923
8.811
18.112
-18,76
25
SEYDİŞEHİR
64.088
63.639
40.824
22.815
-7,03
50
TAŞKENT
7.753
6.967
1.661
5.306
-106,89
12
TUZLUKÇU
7.477
7.199
3.645
3.554
-37,88
11
YALIHÜYÜK
2.029
1.787
1.615
172
-127
63
YUNAK
26.653
25.605
9.304
16.301
-40,11
9
Konya il geneli ve bağlı ilçelerin 2011/2012 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, il
genelinde nüfusun (%o6,7) arttığı, ilçeler bazında da Selçuklu, Karatay, Meram, Halkapınar,
Karapınar, Ereğli ilçelerinde nüfusun artış gösterdiği diğer ilçelerde ise azaldığı görülmektedir.
Tablo II.24: 1927-2012 Yılları Arası Nüfus Durumu
YILLAR İTİBARİYLE NÜFUSUN GELİŞİMİ
NÜFUS
TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%)
SAYIM
YILI
TOPLAM
ŞEHİR
KÖY
ŞEHİR
KÖY
1927
504.125
100.946
403.179
20,02
79,98
1935
569.684
114.051
455.633
20,02
79,98
1940
620.936
129.045
491.891
20,78
79,22
1945
661.877
139.877
522.000
21,13
78,87
1950(1)
741.026
157.421
583.605
21,24
78,76
1955
847.723
214.896
632.827
21,35
74,65
1960
982.422
279.878
702.544
28,49
71,51
1965
1.122.622
354.578
768.044
31,58
68,42
1970
1.280.239
455.707
824.532
35,60
64,40
1975
1.422.461
555.172
867.289
39,03
60,97
1980
1.562.139
672.695
889.444
43,06
56,94
1985
1.769.050
852.457
916.593
48,19
51,81
1990
1.750.303
963.128
787.175
55,03
44,97
2000
2.192.166
1.294.817
897.349
59,07
40,93
2007
1.959.082
1.412.343
546.739
72,1
27,9
2008
1.969.868
1.423.546
546.322
72,27
27,73
2009
1.992.675
1.450.682
541.993
72,80
27,20
2010
2.013.845
1.486.653
527.192
73,82
26,17
2011
2.038.555
1.527.937
510.618
74,95
25,04
2012
2.052.281
1.563.863
488.418
76,20
23,79
(1) Cinsiyete göre nüfus 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.
Kaynak: Konya Valiliği İnternet Sitesi.
52
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tablo II.25: Demografik Göstergeler (2010)
Tablo II.26: İstihdam Göstergeleri (2010)
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresindeki Tesis ve Yerleşim Bilgileri
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü,
Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt ve Süt
Ürünleri Tesisi 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve uydu fotoğrafı üzerinde 1 km yarıçaplı etki
alanı dikkate alınarak gösterilmiştir. Ek-2’de verilmiştir.
Faaliyet alanı, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ nde bulunmaktadır. Akşehir OSB’nin ilk
kurulduğu dönemde 125 parsel bulunmakta idi, yapılan tevhitlerin ardından parsel sayısının 89’a
53
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
düşürülmüştür. Mevcutta 9 fabrikanın üretimini sürdürmektedir. Ayrıca inşaat halinde 13, proje
aşamasında 12 firma bulunmaktadır. Takriben 350.000 m2 büyüklüğünde bir genişleme alanına
da sahiptir. Sanayi bölgesinde sırasıyla; süt ve süt ürünleri, döküm tesisi, hazırbeton tesisi yer
kaplamaktadır. Sanayi bölgesinde alt yapı hizmetleri mevcuttur. Şebeke suyu kullanılmaktadır.
Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki Yeşilköy
Köyüdür. Sanayi alanı olarak da faaliyet alanı çevresinde çeşitli sanayi kollarına ait sanayiler
bulunmaktadır.
Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki Yeşilköy
Köyüdür. Proje alanına ulaşım Konya-İstanbul karayolu vasıtası ile sağlanmaktadır.
Faaliyet alanı Akşehir Belediyesi’ nin mücavir alan sınırları içinde kalmaktadır. KonyaIsparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı L 27 paftasında faaliyet alanının
Akşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında kaldığı görülmektedir. Faaliyet alanının sanayi
alanı olduğu görülmektedir.Faaliyet alanı ve çevresinde tarım ve orman alanı bulunmamaktadır.
9) Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresi İle İlgili Diğer Özellikler;
Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları,
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları,
Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm
Bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Proje alanı ve yakın çevresinde (nehir,
göl, sulak alan v.s.) ile koruma statüsüne haiz (Milli Park, Tabiat Parkı v.s.) olup olmadığı,
varsa faaliyet alanına uzaklıkları faaliyetin bu alanlara olası etkilerinin yorumlanması ve
koruma tedbirlerinin belirtilmesi.
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde;
09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu
Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları”; bulunmamaktadır.
01/07/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca
belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları";
bulunmamaktadır.
21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı
kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
54
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin
Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar;
bulunmamaktadır.
22/03/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve
Üreme Sahaları; bulunmamaktadır.
31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır.
02/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri";
bulunmamaktadır.
09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar;
bulunmamaktadır.
18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar;
bulunmamaktadır.
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler;
bulunmamaktadır.
4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar;
bulunmamaktadır.
26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanunda belirtilen alanlar; bulunmamaktadır.
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar; bulunmamaktadır.
Faaliyet Alanı ve çevresinde 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sulak alanlar;
bulunmamaktadır.
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde; Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler
Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar:
20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa’ nın
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) uyarınca
55
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları" nda belirtilen I.
ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları"; bulunmamaktadır.
2/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz’in
Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan
alanlar; bulunmamaktadır.
23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de Özel Koruma
Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak
belirlenmiş alanlar; bulunmamaktadır.
13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit"
listesinde yer alan alanlar; bulunmamaktadır.
Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan
Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar; bulunmamaktadır.
14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi" nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür
Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen
kültürel, tarihi ve doğal alanlar; bulunmamaktadır.
17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle Su
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması
Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar;
bulunmamaktadır.
27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa
Peyzaj Sözleşmesi kapsamında korunan alanlar; bulunmamaktadır.
--Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlar (Askeri
Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar,
7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar” vb.)
Faaliyet sahası, sanayi alanı olarak belirlenmiş saha içerisinde kalmaktadır.
Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlar “Askeri
Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7/16349
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar” ’da yer almamaktadır.
56
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
BÖLÜM III:
PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
A) Faaliyet alanının hazırlanması, inşaat aşamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre
üzerine etkileri ve alınacak önlemler;
1) Her bir tesisin özellikleri, adetleri, proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamasında
yapılacak işler; nerelerde, nasıl ve ne kadar alanda yapılacağı,
Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve
8 parsel adresinde İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından Süt ve Süt Ürünleri Tesisi
planlanmaktadır.
Tesiste yıllık 533.200 kg/gün (533,2 ton/gün) süt kullanılarak sprey tipi süttozu, wals tipi süt
tozu, peynir altı suyu tozu, beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, tereyağ, krema, UHT krema,
sadeyağ ve UHT süt üretimi gerçekleştirilecektir.
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. İmar alanı
32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de sunulmuştur.
L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş.’ ye aittir.
Tablo III.27. Tesise Ait Yapılar ve Alan Büyüklükleri
SÜT ÜRÜNLERİ YAPILARI
ALANI
BİRİM
İDARİ BİNA
600
m2
TRAFO – JENERATÖR
200
m2
ATÖLYE
400
m2
KAZAN DAİRESİ
900
m2
SÜT DEPOSU DEPO ALANI
2.460
m2
PEYNİRALTI SUYU TOZU ÜRETİM ALANI
720
m2
SÜT TOZU ÜRETİM ALANI
720
m2
LABORATUAR
350
m2
SOĞUK HAVA DEPOSU-SEVKİYAT
3.100
m2
TEREYAĞ-SADEYAĞ ÜRETİM ALANI
900
m2
PASTERİZASYON BÖLÜMÜ
1.700
m2
PEYNİR ÜRETİM BÖLÜMÜ
2.050
m2
PAKETLEME – DEPO BÖLÜMÜ
3.550
m2
SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TOPLAMI
17.650
m2
ARITMA TESİS ALANI
1.200
m2
GENEL TOPLAM
18.850
m2
57
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesiste inşaat aşamasında toplam 18.850 m2’lik alanda kazı ve hafriyat çalışması
gerçekleştirilecek ve işletme aşamasında ise söz konusu alan kapalı alan olarak kullanılacaktır.
Projede, açık alan ise tesis içi yollar, sosyal alan ve peyzaj amaçlı kullanılacaktır.
Proje alanı 18.850 m2’ dir. 1 m sıyırma yapılacaktır.
18.850 m2*1 m=18.850 m3 hafriyat atığı oluşacaktır.
Tesiste oluşacak 18.850 m3 hafriyat atığı oluşacak olup, söz konusu hafriyat arazinin
kodundan dolayı, dolgu olarak, saha düzeltme ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacaktır.
Tesiste hafriyat fazlası oluşması durumunda, hafriyat atığı Akşehir Belediye Başkanlığı’nın
göstermiş olduğu alana götürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste arazi hazırlık ve inşaat aşamasında, R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu ünitelerin inşaatı sırasında ortaya çıkacak hafriyat artıklarının (yüzeydeki
bitkisel toprak, oturmalara neden olacak malzeme, çürük malzeme vb.),bir kısmı saha düzeltme
ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacak, kalan bölümü belediyenin izinli hafriyat döküm
sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
Tesiste inşaat çalışmasında 18.850 m2’lik bir alanda toprak tabakası yüzeyden sıyırma
ile alınacak ve bu esnada toz emisyonu meydana gelecektir. Ayrıca inşaat faaliyeti için
kullanılacak iş makinelerinden gürültü meydana gelecektir. İnşatta çalışması öngörülen 50
kişiden evsel nitelikli katı atık ve sıvı atık meydana gelecektir. Katı atıklar, Akşehir Organize
Sanayi Bölgesi kaplarına atılarak, evsel atık sular ise OSB kanalizasyon sistemine verilerek
bertaraf edilecektir.
Tesise en yakın yerleşim yeri 1.500 m mesafede bulunan Yeşilköy Köyüdür. Ayrıca 100
m mesafede sanayi kuruluşları mevcuttur.
2) Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde ne miktarda ve ne kadar
alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemenin nerelere taşınacağı, nerelerde
depolanacağı veya hangi amaçlar için kullanılacağı,
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. 1.200 m2’lik
alanda arıtma tesisi yapılacak olup, toplam 18.850 m2 lik alanda hafriyat çalışması yapılacaktır.
İmar alanı 32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de
sunulmuştur. L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda
Mamulleri San. Tic. A.Ş.’ ye aittir.
58
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesiste inşaat aşamasında toplam 18.850 m2’lik alanda kazı ve hafriyat çalışması
gerçekleştirilecek ve işletme aşamasında ise söz konusu alan kapalı alan olarak kullanılacaktır.
Projede, açık alan ise tesis içi yollar, sosyal alan ve peyzaj amaçlı kullanılacaktır.
Proje alanı 18.850 m2’ dir. 1 m sıyırma yapılacaktır.
18.850 m2*1 m=18.850 m3 hafriyat atığı oluşacaktır.
Tesiste oluşacak 18.850 m3 hafriyat atığı oluşacak olup, söz konusu hafriyat arazinin
kodundan dolayı, dolgu olarak, saha düzeltme ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacaktır.
Tesiste hafriyat fazlası oluşması durumunda, hafriyat atığı Akşehir Belediye Başkanlığı’nın
göstermiş olduğu alana götürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste arazi hazırlık ve inşaat aşamasında, R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu ünitelerin inşaatı sırasında ortaya çıkacak hafriyat artıklarının (yüzeydeki
bitkisel toprak, oturmalara neden olacak malzeme, çürük malzeme vb.),bir kısmı saha düzeltme
ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacak, kalan bölümü belediyenin izinli hafriyat döküm
sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
3) Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler,
Proje kapsamında bina çatılarından gelen yağmur suyu ile yollardan gelecek olan yağmur
suyunu uzaklaştırmak için Yağmur Suyu Drenaj Projesi uygulanacaktır.
Ayrıca yeraltı suyu yükselmelerine karşı bina çevrelerine temel drenaj sistemi
yapılacaktır. Binaların tümü temelden bohçalama sistemi yağmur sularına karşı izole edilecektir.
Yeraltı ve yerüstü tesisleri, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerlerine
göre planlanacaktır.
4) Proje kapsamında herhangi bir amaçla kazı, dolgu işlemleri nedeniyle oluşacak
malzemelerin miktarları ve bertaraf yöntemleri,
Tesiste inşaat aşamasında toplam 18.850 m2’lik alanda kazı ve hafriyat çalışması
gerçekleştirilecek ve işletme aşamasında ise söz konusu alan kapalı alan olarak kullanılacaktır.
Projede, açık alan ise tesis içi yollar, sosyal alan ve peyzaj amaçlı kullanılacaktır.
Proje alanı 18.850 m2’ dir. 1 m sıyırma yapılacaktır.
18.850 m2*1 m=18.850 m3 hafriyat atığı oluşacaktır.
59
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesiste oluşacak 18.850 m3 hafriyat atığı oluşacak olup, söz konusu hafriyat arazinin
kodundan dolayı, dolgu olarak, saha düzeltme ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacaktır.
Tesiste hafriyat fazlası oluşması durumunda, hafriyat atığı Akşehir Belediye Başkanlığı’nın
göstermiş olduğu alana götürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste arazi hazırlık ve inşaat aşamasında, R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu ünitelerin inşaatı sırasında ortaya çıkacak hafriyat artıklarının (yüzeydeki
bitkisel toprak, oturmalara neden olacak malzeme, çürük malzeme vb.),bir kısmı saha düzeltme
ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacak, kalan bölümü belediyenin izinli hafriyat döküm
sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
5) Proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamalarında zarar görebilecek flora-fauna türleri
(Endemik, nesli tehlikede türler vb.) proje için seçilen yer ve etki alanında bulunan tür
popülasyonlarının etkilenmesi,
Proje alanı ve çevresinde yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucunda flora ve fauna
türleri içerisinde endemik, nesli tehlikede olan bir türe rastlanmamıştır.
Proje kapsamında sahanın hazırlanması ve inşaat aşamaları sırasında flora ve fauna
türleri üzerine olumsuz etkiler olacaktır. Bu etkiler özellikle iş makinelerinin çalışmaları
sırasında etrafa verecekleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vs.), vibrasyon ve gürültüdür. Bu
etkileri en aza indirgemek için, alan üzerinde tozu engelleyici sulama, gürültüyü azaltma için ise
araçların kademeli olarak çalışması sağlanacaktır. Bu çevresel olumsuz etkiler, ilgili
yönetmeliklerdeki hükümlere uyularak minimuma indirilecektir.
Faaliyetin kurulduğu, özellikle hafriyat ve düzenleme çalışması yapılan yaklaşık 18.850
m ’lik alan çorak bir alandır. Buna karşın, tesiste işletmeye geçilmesi ile gerçekleştirilecek
peyzaj ve yeşil doku çalışmaları ile çorak arazinin bu kısımları yeni yaşam alanı olacaktır.
2
6) Kültür varlıkları, Tabiat Varlıkları Sit ve Koruma Alanlarının faaliyet yeri ve
çevresinde yer alması durumunda yer altı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat
varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal
değerlere) materyal üzerindeki muhtemel etkilerinin irdelenmesi,
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde;
Faaliyet sahası ve yakın çevresinde faaliyetten etkilenebilecek kültür ve tabiat varlıkları
bulunmamaktadır.
60
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesis sahası içinde ve yakın çevresinde herhangi bir Koruma Alanları (Milli Parklar,
Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma alanları, Turizm Bölgeleri bulunmamaktadır.
Milli Parklar
Konya ili sınırları dahilinde milli park olarak sadece Beyşehir Gölü Milli Parkı
bulunmaktadır. Beyşehir Milli Parkı, Beyşehir ilçesinde, 1993 yılında, 88.750 ha alana
kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Akşehir ilçesinde veya sahanın yakın çevresinde
faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek milli park bulunmamaktadır.
Tabiat Parkları
Konya ili sınırları içerisinde Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı dışında tabiat parkı
bulunmamaktadır. Kocakoru Orman Tabiat Parkı, Seydişehir ilçesi sınırları içerisinde, 1998
yılında, 329,5 hektar alana kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Akşehir ilçesinde ve sahanın
yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek tabiat parkı bulunmamaktadır.
Tabiatı Koruma Alanları
Konya ili sınırları içerisinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı dışında tabiatı koruma alanı
bulunmamaktadır. Akgöl Tabiatı Koruma Alanı, Ereğli ilçesi sınırları içerisinde, 1995 yılında,
6.787 hektar alana kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Akşehir ilçesinde ve sahanın yakın
çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek tabiatı koruma alanı bulunmamaktadır.
Tabiat Anıtları
Fosil Ardıç Tabiat Anıtı: Çumra ilçesi, Dinek Köyünde, 500 m2 alan üzerinde
bulunmaktadır. Bu ardıç ağacı 500 yaşında ve 4 m çevre genişliğindedir.
Titrek Kavak Tabiat Anıtı: Beyşehir İlçesi, Bademli köyünde, 2500 m2 alan üzerinde
bulunmaktadır. Kavak ağacı 100 yaşında, 20 m boyunda ve 8 m çevre genişliğindedir.
Meke Gölü Tabiat Anıtı: Karapınar ilçesinde, 260 m2 alan üzerinde bulunmaktadır. Meke
Gölü maar adı verilen volkanik patlamalar sonucu oluşmuş olup, jeomorfolojik açıdan öneme
sahiptir.
Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı: Taşkent ilçesi, Balcılar köyünde, 1000 m2 alan üzerinde
bulunmaktadır. Ardıç ağacı 1000 yaşında, 12 m boyunda ve 12 m çevre genişliğindedir.
Proje sahasının bulunduğu Akşehir ilçesinde ve sahanın yakın çevresinde faaliyetten
dolayı olumsuz etkilenilebilecek tabiat anıtları bulunmamaktadır.
61
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan
ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları”; bulunmamaktadır.
01/07/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme
Alanları"; bulunmamaktadır.
Sulak Alanlar
Proje sahasının bulunduğu ve sahanın yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz
etkilenilebilecek sulak alanlar bulunmamaktadır. Faaliye alanına 24 km mesafede Akşehir Gölü
ve 22 km mesafede Ilgın Gölü bulunmaktadır.
Arkeolojik, Tarihi, Kültürel Ve Doğal Sit Alanları
Proje sahasının yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenilebilecek arkeolojik,
tarihi, kültürel ve doğal sit alanları bulunmamaktadır.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri
Proje sahasının yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenilebilecek Özel Çevre
Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri bulunmamaktadır.
21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan
ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan
alanlar; bulunmamaktadır.
62
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
7) Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında oluşacak katı atıkların cins ve
miktarları, bertaraf yöntemleri,
Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması:
Evsel Nitelikli Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları:
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak personellerden kaynaklı evsel
nitelikli katı atıklar 1 kişiden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 1.16 kg/gün
(TUİK ) olarak kabul edildiğinde;
50 kişi x 1,16 kg/gün = 58 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır.
Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında oluşacak bu katı atıklar; niteliklerine göre (organik,
cam, plastik, kağıt, metal vb.) ayrı ayrı konteynırlarda toplanarak görünüş, toz, koku ve benzer
faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir.
Kağıt, karton, cam vb. geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıkları; evsel nitelikli katı
atıklardan ayrı olarak, proje sahası içerisinde üstü kapalı konteynırda biriktirilecek, söz konusu
ambalaj atıkları düzenli olarak toplanacak ve lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir.
Oluşacak ambalaj atıklarının bertarafında ise, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
Geri kazanımı mümkün olmayan organik atıklar (evsel atıklar) çeşitli noktalara
yerleştirilecek ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belli periyotlar da ilgili belediye
(Akşehir Belediyesi) tarafından alınacaktır. Tesisin inşaat aşamasında personelden
kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar (organik, cam, plastik, kağıt, metal vb.) 14.03.1991
tarihli ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“ Madde 18“de belirtildiği gibi
denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesi yasaktır. Bu sebeple işletme
aşamasında oluşacak geri dönüşümü mümkün olmayan katı atıkların bertaraf işlemleri
sırasında R.G-26/3/2010-27533, RG- 5/4/2005 - 25777 , RG 25.04.2002 -24736, RG15/9/1998-23464, RG 2/11/1994 – 22099,RG 22.2.1992 -21150, RG- 3/4/1991-20834
değişiklikleri ile 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“
hükümlerine göre yapılacaktır. Evsel atıkların alınacağına dair yazı Ek-11’de verilmiştir.
Atık Pil ve Akümülatör Atıkları:
İnşaat aşamasında çalışacak araçlardan dolayı oluşacak bitmiş akümülatörler olacaktır.
Akümülatörler serviste değiştirilecektir. Tesiste pilli cihazların kullanımı sonucu atık piller
oluşacaktır. İnşaat aşamasında yaklaşık 9 aylık sürede, 1 kg atık pil oluşacaktır. Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile veya benzeri bir kuruluşla
anlaşma yapılarak bertaraf edilecektir. RG-05/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537
değişiklikleri ile 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
63
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte 31.08.2004 tarihli ve
25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince bertaraf edilecektir.
Atık Yağlar ve Tehlikeli Atıklar:
İnşaat aşamasında kullanılacak olan araçların yağ değişimlerinden dolayı yağ atığı
oluşacaktır. Araçların atık yağları serviste değiştirilecektir. Tesis içinde değiştirilmesi
durumunda ise, sızdırmaz zemine sahip yerde gerçekleştirilecek ve kapalı kaplarda
biriktirilecektir. İnşaat aşamasında yaklaşık 9 aylık sürede 50 lt atık yağ oluşacaktır. İnşaat
aşamasının son bulmasıyla beraber, lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir.RG05/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak ve söz konusu yönetmelik
hükümlerine göre bertaraf edilecektir.
İnşaat aşamasında tehlikeli atık olarak yağ kutularından oluşan kontamine ambalajlar ve
bez, üstübü oluşacaktır. İnşaat aşamasında yaklaşık 9 aylık sürede 150 kg/yıl kontamine
ambalaj ve 50 kg/yıl bez ,üstübü vs oluşacaktır. İnşaat aşamasında oluşacak tehlikeli atıklar,
sızdırmaz zemine sahip düzenli depolama alanında depolanacak lisanslı firmalara verilerek
bertaraf edilecektir. RG-4/9/2009-27339, RG-5/11/2013-28812, RG-26/3/2010-27533, RG30/3/2010-27537, RG-30/10/2010-27744 değişiklikleri 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde geri
kazanımı sağlanacaktır.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler:
İnşaat aşamasında araçların lastik değişimleri serviste gerçekleştirilecektir. RG10/11/2013-28817, R.G-30/3/2010-27537, değişiklikleri ile 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Tıbbi atıklar:
Projede inşaat aşamasında 50 işçi çalışacaktır. Çalışan işçilerin projede geçirdiği kaza,
yaralanma ve hastalanmalarında ilk müdahalelerin de tıbbi atık oluşacaktır. İnşaat aşamasında
yaklaşık 9 aylık sürede 25 kg tıbbi atık oluşacaktır. Bu atıklar kapalı kaplarda biriktirilecek ve
lisanslı firmalar verilerek bertaraf edilecektir. Tıbbi atıklar, RG-05/11/2013-28812, RG03/12/2011-28131, RG-26/3/2010-27533, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 22.07.2005
tarihli ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun bertaraf edilecektir.
Bitkisel Atık Yağlar:
Projede inşaat aşamasında 50 işçi çalışacaktır. İnşaat aşamasında şantiye
yemekhanesinden bitkisel atık yağ oluşacaktır. İnşaat aşamasında yaklaşık 9 aylık sürede 250
kg bitkisel atık yağ oluşacak olup, söz konusu bitkisel atık yağlar bir kapta geçiciolarak
depolanacak lisanslı firmalar verilerek bertaraf edilecektir. RG-05/11/2013-28812, RG30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede
64
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde bertarafı
sağlanacaktır.
Hafriyat Atıkları:
Proje alanı 18.850 m2’ dir. 1 m sıyırma yapılacaktır. 18.850 m2*1 m=18.850
hafriyat atığı oluşacaktır.
m3
Tesiste oluşacak 18.850 m3 hafriyat atığı oluşacak olup, söz konusu hafriyat arazinin
kodundan dolayı, dolgu olarak, saha düzeltme ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacaktır.
Tesiste hafriyat fazlası oluşması durumunda, hafriyat atığı Akşehir Belediye Başkanlığı’nın
göstermiş olduğu alana götürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste arazi hazırlık ve inşaat aşamasında, R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik:
Madde 11 (1) : Atık üreten tesisi ve işletmeler ile Ek –II A’da ve Ek-II B’de belirtilen
bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kurulular, atık türü ve atığın Ek-IV’
de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, taşıma şekli ve atığın
Ek –II A’da ve Ek-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt
tutmakla, tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle, Bakanlığın belirleyeceği
aralıklara Bakanlığa göndermekle ve Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla
yükümlüdür. Hükmü dikkate alınacak ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetim Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
8) İnşaat işlemleri esnasında su temini sistemi planı, (suyun nereden temin edileceği,
kaynaklardan alınacak su miktarı, çalışanlar için içme ve kullanma suyu v.b.) oluşacak
atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar.
Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması:
Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sırasında çalışacak toplam 50 kişiden kaynaklı su
kullanımı söz konusu olacaktır. Proje kapsamında tesiste ihtiyaç duyulan su şebeke suyundan
karşılanacaktır. Su kullanımı ile ilgili ile ilgili yazı Ek-11’de verilmiştir. Faaliyetin inşaat
aşamasında çalışacak 50 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su
150 lt/gün ( 1 ) olarak kabul edilirse;
50 kişi x 150 lt/kişi-gün = 7.500 lt/gün = 7,5 m3/gün su kullanılacaktır.
Kullanılacak suyun %100“ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel
nitelikli atıksu miktarı 7,5 m3/gün olacaktır. Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak olan
personelin sosyal ihtiyaçları, proje alanında kurulacak şantiyede karşılanacak olup, bu kapsamda
65
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
personelden kaynaklı oluşacak olan atıksular mevcut kanalizasyon sistemine verilerek bertaraf
edilecektir. Proje kapsamında tesis inşasında hazır beton kullanılacağından, bu kapsamda proje
kapsamında beton imalatı, beton yıkama suları ve araç yıkama sularından herhangi bir atıksu
oluşumu söz konusu olmayacaktır. Hazırbeton taşıyan trasmikserler betonu boşalttıktan sonra
herhangi bir işlem yapılmadan hazırbeton tesisine geri dönecektir. Betonun sıcak havalarda
çatlamasını önlemek için, nemli tutmak için sulanır. Söz konusu su sıcaklıkla buharlaşmakta ve
atıksu oluşmamaktadır. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşaması süresince; alıcı ortama herhangi
bir atıksu deşarj edilmeyecek olup, RG-13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483, RG07/04/2012-28257, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
9) Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında kullanılacak alet ve ekipmanlar ve
bu ekipmanlarla yapılacak işlerden dolayı oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için
alınacak önlemler.
Tesisin inşaat aşamasında iş makineleri kullanılacaktır. Tesisin inşaatı sırasında araçlar
kademeli olarak çalıştırılacaktır. Öncelikle dozer ile hafriyat çalışmaları yapılacak olup, daha
sonra hafriyat toprağının taşınması ve yüklenmesi için ekskavatör ve kamyon kullanılacaktır.
Hafriyat çalışmalarının bitmesinden sonra beton dökülecektir. Beton dökümünden sonra ise vinç
ile tesis ünitelerinin yerleşimi yapılacaktır. Yönetmeliğin, şantiye alanları için gürültü kriterleri
çerçevesinde verilen sınır değerler aşılmayacaktır. Tesisin inşaat aşamasında çalışacak bütün
ekipmanlar ile ilgili yapılan hesaplamalar ile Ses Basınç Düzeyleri, Toplam Ses Düzeyleri, Tüm
Kaynaklardan Oluşacak Ses Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı (L gündüz ) değerleri
hesaplanmış olup, Akustik Rapor içeriğinde verilmiştir. Tesise ait Akustik Rapor EK- 13’ de
sunulmuştur.
Projenin inşaat aşamasında 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanarak Yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 1475 Sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü hükümlerine uyulacaktır.
ODTÜ-SEM’ den Alınan Çevre Gürültüsüne İlişkin Şikayetlerin Değerlendirilmesi,
Ölçümü, Denetimi ve İzlenmesine İlişkin A Tipi Sertifika Ek-13’de sunulmuştur.
66
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
10) Proje alanının hazırlanması sırasında oluşacak toz, iş makinelerinden kaynaklı gaz
emisyonları ve alınacak önlemler.
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. İmar alanı
32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de sunulmuştur.
L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş.’ ye aittir.
Tesiste 1.200 m2’lik alanda arıtma tesisi kurulacak olan 17.650 m2 ile toplam 18.850
m2’lik alanda kazı ve hafriyat çalışması gerçekleştirilecek ve işletme aşamasında ise söz konusu
alan kapalı alan olarak kullanılacaktır. Projede, açık alan ise tesis içi yollar, sosyal alan ve
peyzaj amaçlı kullanılacaktır.
Proje alanı 18.850 m2’ dir. 1 m sıyırma yapılacaktır.
18.850 m2*1 m=18.850 m3 hafriyat atığı oluşacaktır.
İnşaat Aşamasında Oluşacak Toz Emisyonu Hesabı:
Tesisin kapalı alan ise 18.850 m2 olarak belirlenmiştir. Oluşacak tozun hesaplanması
amacı ile; emisyon faktörleri (SKHKKY Ek-12 Tablo 12.6.) kullanılmıştır.
Tablo III .28. Emisyon Faktörleri
Toz faktörleri
Kontrolsüz emisyon değerleri
Kontrollü emisyon değerleri
Sökme
0,025 kg/ton
0,0125kg/ton
Boşaltma
0,01 kg/ton
0,005 kg/saat
Yükleme
0,01 kg/ton
0,005 kg/ton
Depolama
5,8 kg toz/ha.gün
2,9 kg toz/ha.gün
Taşıma
0,7 kg/ km-araç
0,35 kg/ km-araç
Kaynak: S.K.H.K.K.Y.
Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının yaklaşık 9 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
Tesiste inşaat aşamasında öncelikle bitkisel toprak sahadan sıyrılacak ve işletme aşamasında
yeşil alan kullanılacak saha sınırı etrafına serilecek ve yeşillendirilecektir. Bu nedenle bitkisel
toprak ile ilgili emisyon hesaplamalarında yükleme, nakliye ve boşaltma emisyon faktörleri
kullanılmıştır.
Proje alanı 18.850 m2 dir. 1 m sıyırma yapılacaktır.
18.850 m2 m2*1 m=18.850 m3 hafriyat atığı oluşacaktır.
Projenin 9 ayda tamamlanacağı, 30 gün, 8 saat çalışma süresi olduğu düşünülürse;
18.850 /9 ay= 2094,4 m3/ay
2.094 m3/ay / 30 gün/ay = 69,81 m3/gün
67
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
69,81 m3/gün / 8sa/1gün=8,72 m3/sa hafriyat oluşacaktır
Tesiste oluşacak 18.850 m3 hafriyat atığı oluşacak olup, söz konusu hafriyat arazinin
kodundan dolayı, dolgu olarak, saha düzeltme ve yeşil alan çalışmalarında kullanılacaktır.
Tesiste hafriyat fazlası oluşması durumunda, hafriyat atığı Akşehir Belediye Başkanlığı’nın
göstermiş olduğu alana götürülerek bertaraf edilecektir.
Tesiste arazi hazırlık ve inşaat aşamasında, R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Toprak yoğunluğu;1.600 kg/m3 kabul edilirse;
8,72 m3/sa* 1.600 kg/m3=13,952 ton/sa
Kontrolsüz Toz Hesabı:
Malzeme sökme sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,025 kg/ton=0,38 kg/sa
Malzeme yüklenmesi sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,01 kg/ton= 0,139 kg/saat
Malzeme taşınması sırasında araçların gidiş-dönüşünden dolayı oluşacak toz miktarı:
Malzemenin taşınacağı yaklaşık mesafe 500 m uzunluğunda olacağı ve bir kamyonun 20
ton yük taşıyacağı kabulü ile,
13,952 ton/sa* 1 sefer/20 ton=0,6976 sefer/sa
0,6976 sefer/sa*0,5 km/sefer=0,3488 km/sa
0,3488 km/sa*0,7 kg/sa= 0,244 kg/sa
Malzeme boşaltılması sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,01 kg/ton= 0,139 kg/saat
Bütün işlemlerin aynı anda gerçekleştirildiği kabulü ile Toplam Toz Emisyonu:
0,38 kg/saat + 0,139 kg/saat + 0,244 kg/saat+ 0,139 kg/sa = 0,902 kg/saat olacaktır. ,
Kontrollü Toz Hesabı:
Malzeme sökme sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,0125 kg/ton=0,17 kg/sa
Malzeme yüklenmesi sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,005 kg/ton= 0,069 kg/saat
Malzeme taşınması sırasında araçların gidiş-dönüşünden dolayı oluşacak toz miktarı:
68
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Malzemenin taşınacağı yaklaşık mesafe 500 m uzunluğunda olacağı ve bir kamyonun 20
ton yük taşıyacağı kabulü ile,
13,952 ton/sa* 1 sefer/20 ton=0,6976 sefer/sa
0,6976 sefer/sa*0,5 km/sefer=0,3488 km/sa
0,3488 km/sa*0,35 kg/sa= 0,122 kg/sa
Malzeme boşaltılması sırasında oluşacak toz miktarı:
13,952 ton/sa x 1 x 0,005 kg/ton= 0,069 kg/saat
Bütün işlemlerin aynı anda gerçekleştirildiği kabulü ile Toplam Toz Emisyonu:
0,17 kg/saat + 0,069 kg/saat + 0,122 kg/saat+ 0,069 kg/sa = 0,43 kg/saat olacaktır.
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de;
“Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dışından atmosfere verilen
emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca dışından
atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon faktörleri kullanılarak tespit
edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri aşağıdaki Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması
halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse
saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. “ibaresi yer almaktadır. Söz
konusu tabloda toz emisyonlarının Baca Dışındaki Yerlerden 1 kg/saat’ten fazla olması
durumunda HKKD değerinin hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu tesisinin arazi
hazırlanması ve inşaat aşamasında oluşacak toz emisyonu miktarı toplam 0,902 kg/saat olarak
hesaplanmıştır ve belirtilen sınır değerlerin altında kalması nedeni ile HKKD ile ilgili hesaplama
yapılmamıştır.
Tozumayı önlemek amacıyla aşağıda verilen tedbirler alınır.
- Araziye rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir.
- İşletme aşamasına geçildiği zaman saha etrafına rüzgarı kesici ağaçlar dikilecektir,
- Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacaktır,
- Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle
kapatılır. Malzeme üstü naylon branda ile kapatılacaktır.
- Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecektir,
Saha düzeltme ve yeşil alan çalışmaları ile ilgili projeler Akşehir Belediye Başkanlığı’na
sunularak, gerekli izinler alınıp, çalışmalar ondan sonra yapılacaktır.Süt ve süt ürünleri tesisi,
inşaat aşamasında araçların kullanacağı yakıtlardan dolayı emisyon oluşumu söz konusu
olacaktır. İnşaat aşamasında kullanılacak olan araçlar kamyon, kazıcı, yükleyicidir. Bu araçlar
yakıt olarak motorin kullanacaktır.İnşaat aşamasında kullanılacak olan iş makinelerinin saatte 6
litre yakıt kullanacakları düşünülerek emisyon hesabı yapılmıştır.
69
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Kamyon:
CO Emisyonu: 1,47×10-2 kg/l × 6 l/sa=0,0882 kg/sa
Formaldehit Emisyonu: 9,28×10-4 kg/l×6 l/sa= 0,5568 kg/sa
NOx Emisyonu: 3,34×10-2 kg/l×6 l/sa=0,2004 kg/sa
PM10 Emisyonu: 2,12×10-3 kg/l×6 l/sa=0,0127 kg/sa
SO2 Emisyonu: 3,74×10-3 kg/l×6 l/sa=0,0224 kg/sa
Kazıcı:
CO Emisyonu: 1,02×10-2kg/l × 6 l/sa= 0,0612 kg/sa
Formaldehit Emisyonu: 1,16×10-4 kg/l×6 l/sa= 0,0006 kg/sa
NOx Emisyonu: 3,10×10-2kg/l×6 l/sa= 0,186 kg/sa
PM10 Emisyonu: 3,27×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0196 kg/sa
SO2 Emisyonu: 3,74×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0224 kg/sa
Yükleyici:
CO Emisyonu: 9,93×10-2kg/l × 6 l/sa= 0,5958 kg/sa
Formaldehit Emisyonu: 4,39×10-4 kg/l×6 l/sa= 0,0026 kg/sa
NOx Emisyonu: 4,08×10-2kg/l×6 l/sa= 0,2448 kg/sa
PM10 Emisyonu: 2,88×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0172 kg/sa
SO2 Emisyonu: 3,74×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0224 kg/sa
Diğer Çeşitli:
CO Emisyonu: 1,84×10-2kg/l × 6 l/sa= 0,1104 kg/sa
Formaldehit Emisyonu: 8,13×10-4 kg/l×6 l/sa= 0,0048 kg/sa
NOx Emisyonu: 4,41×10-2kg/l×6 l/sa= 0,2646 kg/sa
PM10 Emisyonu: 3,61×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0216 kg/sa
70
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
SO2 Emisyonu: 3,74×10-3kg/l×6 l/sa= 0,0224 kg/sa
Tablo III.29. Kirletici Kaynakları
Kirletici
CO
Formaldehit NOx
PM10
SO2
(kg/sa)
(kg/sa)
(kg/sa)
(kg/sa)
(kg/sa)
Kamyon
0,0882
0,5568
0,2004
0,0127
0,0224
Kazıcı
0,0612
0,0066
0,186
0,0196
0,0224
Yükleyici
0,5958
0,0026
0,2448
0,0172
0,0224
Diğer
0,1104
0,0048
0,2646
0,0216
0,0224
0,8494
0,5708
0,8958
0,0711
0,0976
çeşitli
Toplam
Araç kaynaklı emisyonlar için 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi
Yönetmeliği kurallarına uyulacaktır.
71
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
B) Projenin işletme aşamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri ve
alınacak önlemler;
1) Proje kapsamında yer alan her bir tesisin özelliği (depolar, fosseptikler, personel
lojmanı, idare binası, laboratuvar vb.), adetleri, kapasiteleri, nerelerde, nasıl ve ne kadar
alanda yapıldığı, üretim ve işletme yöntemleri ve teknolojileri, (ayrı olarak alt başlıklar
halinde verilmelidir), proses akım şeması, şema üzerinde kirletici kaynakların gösterimi,
Süt ve Süt Ürünleri Tesisi:
Tesiste beyaz peynir, tereyağı, sade yağ, krema,UHT süt, kaşar peyniri, krem peynir, süt
tozu, peyniraltı suyu tozu, üretimi yapılacaktır.
UHT Süt Üretimi:
Laboratuvar kontrolünden geçirilen süt işletmeye kabul edilir ve ön
ısıtmaya tabi tutulur. Yapılacak ürünün yağ oranına göre seperatörden
geçirilme esnasında kreması uygun miktarda çekilir.
Proje kapsamında standartlara uygun nitelikteki çiğ süt, pastörize işlemine
tabi tutulduktan sonra yaklaşık 75 0C sıcaklıkta ön ısıl işlemine tabi
tutulur. Daha sonra sterilizasyon odasında 120-140 0C sıcaklıkta 2-3 sn.
kadar tutularak steril hale getirilip aseptik soğutma işlemi ile soğutulan
süt, aseptik bekleme odasına alınır. Daha sonra paketleme işlemi ile
pazarlamaya hazır hale getirilir. Soğuk hava deposunda depolanır.
UHT süt üretimi; 80.000 kg/gün çiğ sütten, 80.000 kg/gün olarak gerçekleştirilecektir.
UHT süt üretimi tesiste günde 20 saatte yapılacaktır.
UHT süt üretimi günlük 80.000 kg ve yıllık 24.000 ton olacaktır.
72
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
SOĞUTMA SUYU
Geri Kazanım Yoluyla
Tekrar Kullanım
SOĞUTMA SUYU
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.18. UHT Süt Üretimi Akış Şeması
73
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Beyaz Peynir Üretimi:
Öncelikli olarak çiğ süt toplanmaktadır. Toplanan çiğ süt süzme
işleminden geçirilerek nakliye tanklarına alınmaktadır. Daha sonra ise sevkiyatı yapılmaktadır.
Tesise sevk edilen süt, boşaltma ve süzme işleminden geçmektedir.
Süt kontrolü yapılıp, gelen sütün tartımı yapılmaktadır. Analizleri yapılan sütler
seperatörden geçirilerek filtre işlemi tamamlanarak pastörize bölümüne gönderilir. Pastörize
sorumlusu tarafından 85 °C de pastörize edilir. Buradan dinlendirme kazanlarına alınır.Kalite
kontrolünden geçen süt istenen sıcaklıkta pastörize edildikten sonra holderde 8-10 dk
dinlendirilir ve mayalama sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra teknelere homojen şekilde alınır
ve starte kültürü % 1-3 oranında ilave edilir. Uygun miktarda ilave edilen Kalsiyum klorür iyice
karıştırıldıktan sonra maya testi yapılır ve uygun miktarda maya ilave edilerek mayalanır ve 4560 dk sonra oluşan pıhtı kırılır ve peynir altı suyu ortamdan uzaklaştırılır. Baskılanan teleme
suyu uzaklaştırıldıktan ve istenen olgunluğa geldikten sonra porsiyonlanır ve salamuraya yatırılır
bir gece salamurada kalan peynir ambalajlanır.
Beyaz peynir üretimi günlük 20.000 kg ve yıllık 6.000 ton olacaktır.
Beyaz peynir üretimi için; 1 ton beyaz peynir için 6000 kg süte ihtiyaç bulunmaktadır.
Tesiste 120.000 kg/gün süt kullanılacak olup, günde 20.000 kg beyaz peynir üretilecektir.
Beyaz peynir üretimi için, günde 24 saat çalışılacaktır.
74
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Soğutma Suyu
Geri Kazanım Yoluyla
Tekrar Kullanım
Peyniraltı suyu
yapımında
kullanılacaktur.
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.19.Beyaz Peynir Üretimi Akış Şeması
75
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tereyağı Üretimi:
Tereyağı üretim hatlarının ve olgunlaştırma tanklarının
temizliği yapılır ve dezenfekte edilir. Pastörize ünitesinde günlük
üretilmiş olan kremanın yağ oranı standardize edilir. Krema
pastörizatörü devreye alınır. Hazırlanmış olan krema 95–98 oC de
pastörize edilir.15–17
o
C de olgunlaştırma tankına gönderilir.
Olgunlaştırma tankında krema 8±2 oC ye soğutulur. 6–15 saat
arasında bu krema bekletilir. Bekleme aşaması bitince inkübasyon
sıcaklığı olan 17–19 oC ye ısıtılır ve bu sıcaklıkta tereyağı kültürü ilave edilir. pH 5,80 ± 0,3 e
gelene kadar inkübasyona devam edilir. İnkübasyon boyunca karıştırıcılar kapalı tutulur,
istenilen pH ya geldiğinde krema soğutmaya alınır. 8±2 oC ye soğutulur. Soğutma süresince
karıştırıcılar açık tutulur. İstenilen sıcaklığa ulaşılınca karıştırıcılar kapatılır. Tereyağı makinesi
ve krema hattı üretime hazırlanır ve dezenfekte edilir. 6–15 saat sonra yayıklamaya başlanır
tereyağının yağ oranı %82 ye ayarlanır. Çıkan tereyağı torbalara alınır. Soğuk hava deposunda
en az 1 gün muhafaza edilir. Sertleşen tereyağı işlenerek şekil verilir ve gramajlanır. Sonra
vakum paketlenerek depolanır.
Tereyağ üretimi günlük 9.600 kg ve yıllık 2.880 ton olacaktır.Tereyağı üretimi için,
günde 24 saat çalışılacaktır. Kreması için 31.780 kg süte ihtiyaç vardır.
76
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Soğutma Suyu
Soğutma Suyu
Geri kazanım
yoluyla tekrar
kullanım
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.20.Tereyağı Üretimi Akış Şeması
77
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Kaşar Peyniri:
Pastörize ünitesi tarafından kaşar birimine hazırlanan sütü almak
için gerekli bağlantı yapılır. Kaşar için ayrılan sütü birime aldıktan sonra sütü mayalama
sıcaklığına getirilir. Süte mayalama ilavesi yapılır ve forma kaydedilir. Mayalama süresi sonunda
pıhtı kırılır ve sırasıyla pıhtı ısıtılır, peynir altı suyu ayırılır ve teleme baskıya alınır. Kuru
haşlama işlemi yapılacaksa, sofra tuzu ilave edilerek 70-85 oC arasında haşlanır. Sulu haşlama
işlemi uygulanacaksa salamuranın bomesi 4-6 bomeye ayarlanılarak, haşlama sıcaklığı olan7585 oC arasına ısıtılır teleme haşlanır. Teleme haşlama makinesinden çıkarılır. Kalıplara alınır ve
kalıplama esnasında her 10 dk ‘da bir gramaj kontrolü yapılır. Kalıplanan peynirler ertesi gün
kalıplardan çıkararak ön dinlendirme odasına koyulur. Ön dinlendirme oda sıcaklığı kontrol
edilir ve kaşar peynir üretim formuna kaydedilir. Ön dinlendirme odasında kaşarlar 1 gün
bekledikten sonra vakum ambalaj yapılır. Ambalajlanan ürün depoya alınır.
Kaşar peynir üretimi günlük 8.000 kg ve yıllık 24.000 ton olacaktır.
Kaşar peynir üretimi için; 1 ton kaşar peynir için 10.000 kg süte ihtiyaç bulunmaktadır.
Tesiste 80.000 kg/gün süt kullanılacak olup, günde 8.000 kg kaşar peynir üretilecektir. Kaşar
peynir üretimi için, günde 12 saat çalışılacaktır.
78
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Soğutma Suyu
Geri kazanım
yoluyla tekrar
kullanım
Peynir altı suyu
Peyniraltı suyu
yapımında
kullanılacaktur.
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.21. Kaşar Peyniri Üretimi Akış Şeması
79
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Süttozu Üretimi:
Süt tozu üretimi takip çizelgesine göre iş takibi yapılır ve gerekli
kayıtlar tutulur. Pastörize ünitesi tarafından süt tozu için ayrılan
analizi yapılmış olan süt evaparasyon bölümüne alınır. Evaparasyon
ünitesinde %45 K.M olan süt püskürtmeli kurutucuda süt tozu haline getirilir. Vals tipi süt tozu için
kuru maddeyi % 38–42 yapılır ve silindir kurutucuda süttozu haline getirilir. Süt tozları paketlenir.
Bu sırada paketlerin hasarlı olup olmadığına dikkat edilir ve depoya kaldırılır.
Süt tozu (yağsız) üretimi günlük 12.000 kg ve yıllık 3.600 ton olacaktır.
Süt tozu (yağlı) üretimi günlük 4.000 kg ve yıllık 1.200 ton olacaktır.
Süt tozu (vals yağlı) üretimi günlük 8000 kg ve yıllık 2400 ton olacaktır.
Süt tozu (yağsız) üretimi için; 1 ton için 12.100 kg süte ihtiyaç bulunmaktadır. Tesiste
43.560 ton/yıl süt kullanılacak olup, günde 12.000 kg yağsız süt tozu üretilecektir.
Süt tozu (yağlı) üretimi için; 1 ton için 9.000 kg süte ihtiyaç bulunmaktadır. Tesiste 10.800
ton/yıl süt kullanılacak olup, günde 4.000 kg yağlı süt tozu üretilecektir.
Süt tozu (vals yağlı) üretimi için; 1 ton için 9.000 kg süte ihtiyaç bulunmaktadır. Tesiste
21.600 ton/yıl süt kullanılacak olup, günde 8.000 kg vals yağlı süt tozu üretilecektir.
80
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Geri kazanım
yoluyla tekrar
kullanım
Soğutma Suyu
Soğutma Suyu
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.22. Süt Tozu Üretimi İş Akım Şeması
81
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Geri kazanım
yoluyla tekrar
kullanım
Soğutma Suyu
Soğutma Suyu
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.23. Vals Tipi Süt Tozu Üretimi İş Akım Şeması
82
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Peynir Altı Suyu Tozu Üretimi :
Peynir yapımı esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan peyniraltı suları, kalite kontrolden
geçirilip, pastörize edilirler. Pastörize edilen ham peynir altı suyu nanoflitrasyon tekniği ile
tuzlarından ayrıştırılarak demineralize edilir. Demineralize olan sular evaporasyon tekniği ile
konsantre hale getirilip püskürtme yöntemi ile kurutulur. Ürünler ambalajlanarak depo alanına
sevk edilir. Peynir altı suyu tozu üretim formunu doldurulur ve ilgiliye teslim edilir.
1 kilo peynir altı suyu tozu için 25 kg peynir altı suyu gerekmektedir. (AMBALAJLI Süt
ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)-2010)
Tesiste üretilecek günlük 12.000 kg peynir altı suyu tozu için 300.000 kg peynir altı suyu
gerekmektedir.
Tesiste beyaz peynir için 120.000 kg/gün süt, kaşar peyniri için 80.000 kg/gün süt olmak
üzere peynir üretimi için 200.000 kg/süt kullanılacaktır. Peynir üretiminde , işlenen sütün ağırlıkça
yaklaşık %85'i peynir altı suyu şeklinde ortaya çıkmaktadır.(Norbert (1983))1 Tesisimizde 200.000
kg/süt işlenerek peynir üretilecek olup, 170.000 kg/süt peynir altı suyu oluşacaktır. Günlük 12.000
kg peynir altı suyu tozu üretebilmek için 300.000 kg peynir altı suyu kullanılacak olup, 170.000
kg/gün tesisimizden, 130.000 kg/gün’ü diğer tesislerden temin edilecektir.
Günde 12 ton, yılda 3.600 ton peyniraltı suyu tozu üretilecektir.
PEYNİR SUYU TOZU BİLEŞİMİ
Bileşim
Tatlı peynir
tozu (%)
Kuru madde
95-98
Su
2,5
Yağ
0,5-2
Laktoz
70-77
Proetin
Eki.14
Mineral madde 07.Kas
Kül
0,7-10
pH değeri
6,1-6,4
suyu Ekşi peynir suyu tozu
(%)
94-98
2,6
0,5-2
57-65
Eki.14
Kas.14
0,7-10
4,6
1- Norbert, W., Schmidtke and Associates Ltd., 1983. Concentrating Whey by Hyperfiltration at a Small Canadian
Cheese Plant, Technology Development Report ESP 4-EP-83-2, Environmental Protection Programs Directorade,
Environment Canada, Canada.
83
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Geri kazanım
yoluyla tekrar
kullanım
Soğutma Suyu
Soğutma Suyu
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.24.Peyniraltı Suyu Üretimi İş akım Şeması
84
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Krem Peynir Üretimi :
Uygun miktarda formülasyona uygun olarak değişik peynir çeşitleri eritme makinası içinde
harman yapıldıktan sonra eritme tuzları ilave edilerek pişirme işlemi başlatılır. İstenilen sıcaklık
ve süre normu sağlandıktan ve yine istenen yapı elde edildikten sonra eritme işlemine son verilir.
Cidarlı borulardan geçirilerek buzlu su ile soğutma işlemi gerçekleştirilir. Uygun gramajlı
ambalajlara dolum yapılarak şok bir soğutma işlemi gerçekleştirilir.
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.25. Krem Peynir Üretimi İş Akım Şeması
85
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Sadeyağ Üretimi:
Sadeyağ su ve diğer elemanlarından hemen hemen ayrılarak, yağ nispeti % 99'a çıkarılmış bir
tereyağı çeşididir. Sadeyağ yapımında yayıklama işlemine kadar tereyağı üretimi ile aynı şekilde
üretim akışı izlenir. Tereyağının eritilmesi ile 50 oC’de sadeyağın ayrılarak oluştuğu gözlenir.
Oluşan sadeyağ uygun şekilde ambalajlanarak sevkiyat için soğuk hava deposunda bekletilir.
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.26. Sadeyağ Üretim İş Akım Şeması
86
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Krema Üretimi:
Krema 85-90 0C de pastörize işlemine tabi tutulduktan sonra sterilizasyon odasında 110-120
0
C sıcaklıkta 20 sn kadar tutularak steril hale getirilip, aseptik dolum yapılır. Kolileme ve
paletlemeden sonra sevkiyata hazır hale gelir.
ATIK AMBALAJ
MALZEME
Şekil III.27. Krema Üretim İş Akım Şeması
87
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tablo III.30. Tesiste Kullanılacak Makine ve Techizat Listesi
Teçhizat
PASTÖRİZE BÖLÜMÜ
Süttozu Pastörize
Peynir Suyu Pastörize
Beyaz Peynir Pastörize
Kaşar Peynir Pastörize
Krema Pastörize
Süttozu Seperatör
Peynir suyu Seperatör
Beyaz Peynir Seperatör
Kaşar Peynir Seperatör
Nanofiltre
Krema Pişirme Tankı
Krema Depo Tankı
Peynir Suyu Depo Tankı
Beyaz Peynir Holder Tankı
Teçhizat
Adet
KAŞAR PEYNİR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Proses Tankı
Haşlama Makinası
Gramajlama Makinası
Termoform Paketleme
Kolileme Makinası
İnk-Jet
Kaşar Arabası
Araba Yıkama Makinası
Kalıp Yıkama Makinası
Muhtelif Paslanmaz Kalıp
2
4
2
Konsantre Tankı
Wals Kurutucu
Metal Dedektörü
İnk-Jet
Evaparatör
Kurutucu Spray
Konsantre Tankı
Cip Tankları
Metal Dedektörü
İnk-Jet
2
3
TEREYAĞ
Tereyağ Olgunlaştırma Tankı
Otomatik Yayık
Karton Dolum Makinası (25 kg)
Piknik Paketleme Makinası
Kolileme Makinası
İnk-Jet
Form Makinası
2
1
1
1
1
1
1
Evaparatör
Kurutucu Spray
Kristalizasyon Tankları
Metal Dedektörü
İnk-Jet
Krema
Süt Sterilize
Krema Aseptik Tank
Süt Aseptik Tank
Cip Ünitesi
Dolum Makinası 1/1
Dolum Makinası 1/2
Dolum Makinası 1/5
Kolileme Makinası 1/1
Kolileme Makinası 1/2
Kolileme Makinası 1/5
Pipet Makinası 1/5 için
2
2
1
1
4
4
LOR
Lor Tankı
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KAZAN DAİRESİ
SALAMURA
Salamura Pastörize
1
1
3
1
1
UHT
C. İ. P.
Cip Tankı (4 hatlı)
Tanker Cip Tankı (2 hatlı)
1
1
2
4
1
1
PEYNİR ALTI SUYU TOZU
KREM PEYNİR
Eritme Makinası
Paketleme Makinası
Kolileme Makinası
İnk-Jet
1
2
1
1
SÜTTOZU SPRAY
KREMA DOLUM VE SADEYAĞ
Krema Dolum Tankı
Sadeyağ Tankı
3
2
2
3
2
2
200
1
1
1
SÜTTOZU WALS (ROLLER DRY)
SÜT ALIM VE DEPO TANKLAR
Çiğ Süt Tankı
Pastörize Süt Tankı
Peynir suyu Tankı
Adet
Buhar Kazanı(Kömür ,24 MW)
1
88
1
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Salamura Tankı
Buhar Kazanı (Doğalgaz, 7 MW)
Buhar Kazanı (Doğalgaz, 7 MW)
Buhar Kazanı (Doğalgaz, 7 MW)
Hava Kompresörü
Buzlu Su Ünitesi
Su Yumuşatma Ünitesi
Jeneratör
Trafo
Borulama Teşkilatı
Elektrik Teşkilatı
Çeşitli Pompa ve Vanalar
3
BEYAZ PEYNİR
Peynir Teknesi
Peynir Kapama (1-5-17 kg)
Termoform Paketleme
Kolileme Makinesi
İnk-Jet
Shrink Makinası
Yıkama Makinası
100
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2) Proje kapsamında bulunan tesislerde kullanılacak hammaddelerin temini, üretilen
ürünler, kullanılan yemler, ilaçlar ve vitaminler (bunların fiziksel, kimyasal özellikleri,
miktarları ve veriliş yöntemleri.)
Süt ve süt ürünleri tesisinde kullanılacak hammaddeler, Konya, Burdur, Isparta ve çevre
iller ile bu illere bağlı ilçe-beldelerden süt soğutma merkezleri ve çiftliklerden toplanacaktır.
-
Süt ve süt ürünleri tesisinde kullanılacak olan yardımcı maddeler;
Starter kültür
Şirden Maya
Kalsiyum Klorür (CaCl2)
Salamura Tuzu ( kaba tuz)
Yemeklik Tuz (rafine tuz)
Eritme Tuzu (sodyum sitrat)
Hammadde temini konusunda tesis bünyesinde kurulacak olan kalite sistemi tedarikçi
yönetim ve denetleme prosedürleri işletilecek olup, hijyen ve kalite konusunda hammaddelerin
takibi ve korunması sağlanacaktır.
Firma gıda sektöründe faaliyet göstermektedir.Faaliyette kullanılan hammadde ve
yardımcı maddeler özellikle süt; civar yerleşimlerden, diğer maddeler ise ihracat yoluyla temin
edilmektedir. Faaliyette mevcutta kullanılan yardımcı ve ana hammaddeler aşağıda tabloda
verilmiştir.
Tablo III.31. Kullanılacak Yardımcı ve Ana Hammaddeler
Madde
Miktar
Birim
Süt
533.200
kg/gün
Eritme Tuzu
11.000
kg/yıl
Karton Koli (100gr, 200 gr)
60.000
adet/yıl
3.000.000
adet/yıl
Karton Koli (1lt)
89
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Karton Koli (200 ml)
250.000
adet/yıl
Karton Koli (15 gr)
50.000
adet/yıl
Tetrapak Kutu
25.000.000
adet/yıl
Pipet
8.000.000
adet/yıl
Etiket
10.500.000
adet/yıl
Folyo (15 gr)
10.500.000
adet/yıl
Folyo (100 gr,200 gr)
1.500.000
adet/yıl
İç Kutu
1.500.000
adet/yıl
Yan Bant
1.500.000
adet/yıl
Kapak
1.500.000
adet/yıl
Tesiste yıllık 533.200 lt/gün (533,2 ton/gün) süt kullanılarak sprey tipi süttozu, wals tipi süt
tozu, peynir altı suyu tozu, beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, tereyağ, krema, UHT krema,
sadeyağ ve UHT süt üretimi gerçekleştirilecektir.
Tablo III.32. Üretilecek Maddeler ve Miktarları
Madde
Süt Tozu (Yağsız)
Süt Tozu (Yağlı)
Wals Tipi Süt Tozu
Peyniraltı Suyu Tozu
Beyaz Peynir
Kaşar Peynir
Krem Peynir
Tereyağ
Krema
UHT Krema
Sadeyağ
UHT Süt
Günlük Miktar
(ton/gün)
12
4
8
12
20
8
1.6
9.6
7.25
16
9.6
80
Yıllık Miktar
(ton/yıl)
3.600
1.200
2.400
3.600
6.000
2.400
480
2.880
2.175
4.800
2.880
24.000
3) Her bir faaliyet türü için üretilecek ürünleri etkileyen faktörler ve alınacak önlemler,
Hammadde temini konusunda tesis bünyesinde kurulacak olan kalite sistemi tedarikçi
yönetim ve denetleme prosedürleri işletilecek olup, hijyen ve kalite konusunda hammaddelerin
takibi ve korunması sağlanacaktır.
Proje de süt ve süt ürünleri üretim tesisinde; diğer gıda sektörlerinden farklı olarak
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır.
90
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Süt her hangi bir meyve sebze gibi gıda maddelerinden farklı olarak canlı bir yapıdadır.
Uygun sıcaklıkta herhangi bir bakteri mikroorganizma süt içinde yaşayabilmektedir. Diğer
üretim tesislerinin aksine, hijyen gereksinimi süt fabrikalarında en önemli prosestir.
Süt ve süt ürünleri tesisimizde temizlik ve dezenfeksiyon 2 farklı şekilde yapılacaktır.
Süt hatlarının tamamı demonte etmeden CIP (cleaning ın place)kapalı devre temizlenecektir.
Bu sistem merkezi olarak sistemi temizleyecek ve dezenfekte edecek şekilde dizayn
edilecektir. Çiğ süt tankerleri otomatik CIP sistemi ile temizlenecek ve işletmeden tamamen
bağımsız olarak çalışacaktır.
4) Her bir faaliyetin işletilmesi sırasında kullanılacak olan alet, ekipmanlar ve özellikleri,
Tesiste kullanılacak makine,alet ve ekipmanlar bölümlerine göre III.30’da verilmiştir. Her
bir faaliyetin işletilmesi sırasında kullanılacak olan alet, ekipmanlar ve özellikleri Tablo III.33’de
verilmiştir.
Tablo III.33. Süt ve Süt Ürünleri Tesisi Makine-Ekipman Özellikleri
AÇIKLAMA
HAT VE/VEYA EKİPMAN
Süt alım ünitesi
Tesise süt alımının yapıldığı bölümdür.
Çiğ süt depolama
Tesise alınan çiğ sütün depolandığı ve bekletildiği alandır
Pastorize ürün depolama
Pastorize edilecek ürünlerin depolandığı alandır.
UHT ünitesi
Pastorizasyon ve Standardizasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği
bölümdür.
UHT süt üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
Taze peynir ünitesi
Taze peynir ünitesi üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
Tereyağı ünitesi
Tereyağı üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
C.I.P temizleme ünitesi
Çiğ süt tankerleri otomatik CIP sistemi ile temizlenmektedir.
Süt tozu üretim tesisi
Süt tozu üretim tesisi üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
Separatör
Analizleri yapılan sütler seperatörden geçirilerek filtre işlemi
tamamlanır.
Aseptik dolum hatları
Aseptik dolum hatları
Süt tankları
Süt tankları
Eritme peynir üretim ünitesi
Eritme peynir üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
Beyaz Peynir Üretim Ünitesi
Beyaz Peynir üretiminin gerçekleştirildiği bölümdür.
Kaşar Peynir üretim ünitesi
Kaşar Peynir üretimin gerçekleştirildiği bölümdür.
Aseptik bag in box
Aseptik bag in box
Pastorize Şişe Dolum Hattı
Pastorize sütlerin şişelendiği bölümdür.
Tereyağı Dolum Hattı
Labne - tereyağı ürünlerinin ambalaj malzemelerine koyulduğu,
dolumunun yapıldığı bölümdür
Termoform paketleme hatları
Termoform paketleme hatları
Forklift
Depoların ve tesisin sevkiyat işlemlerini sağlar.
Pastorizasyon ve Standardizasyon
91
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
5) Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler,
Proje kapsamında bina çatılarından gelen yağmur suyu ile yollardan gelecek olan yağmur
suyunu uzaklaştırmak için Yağmur Suyu Drenaj Projesi uygulanacaktır.
Ayrıca yeraltı suyu yükselmelerine karşı bina çevrelerine temel drenaj sistemi
yapılacaktır. Binaların tümü temelden bohçalama sistemi yağmur sularına karşı izole edilecektir.
Yeraltı ve yerüstü tesisleri, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerlerine göre
planlanacaktır.
6) Proje kapsamında su temini sistemi planı, (suyun nereden temin edileceği, kaynaklardan
alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, çalışanlar için içme
ve kullanma suyu, temizlik amaçlı kullanılan su vb.)
Süt ve süt ürünleri üretiminden kaynaklı su kullanımı ve atıksu oluşumu:
İşletme aşamasında kullanılacak içme ve kullanma suyu Akşehir Organize Sanayi
Bölgesi’nden temin edilecektir. Su kullanımı ile ilgili yazı Ek-11’de verilmiştir.
Proje kapsamında tesiste çeşitli amaçlara yönelik su kullanımı;
1) Çalışacak personelin içme ve kullanma suyu,
2) Pastorizasyon ve buhar üretimi için soğutma suyu
3) Temizlik amaçlı su kullanım
Proje kapsamında tesiste oluşacak atıksuların kaynakları;
1) Çalışacak personelden kaynaklı atıksular,
2) Peynir altı suyu,
3) Pastorizasyon ve buhar üretimi için soğutma suyu,
4) Temizlik amaçlı su kullanımı sonucu oluşan atık sulardır.
a)Tesiste çalışan personel için gerekli olacak içme ve kullanma suyu miktarı ve atıksu oluşumu;
Projenin işletme aşamasında çalışacak olan toplam 140 kişiden kaynaklı su kullanımı söz
konusu olacaktır. Kullanma suyu, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nden karşılacaktır.Gerekli
yazı Ek-11’de verilmiştir.
Faaliyetin işletme aşamasında çalışacak 140 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir
kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse;
92
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
140 kişi x 150 lt/kişi-gün = 21.000 lt/gün = 21 m3/gün su kullanılacaktır.
Kullanılacak suyun %100“ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel
nitelikli atıksu miktarı 21 m3/gün olacaktır. Oluşacak evsel nitelikli bu atıksular kanalizasyon
sistemine verilecek olup, prosesten kaynaklanacak atıksular ise, kurulacak olan atıksu arıtma
tesisine verilerek bertaraf edilecektir.
b)Tesiste oluşan peynir altuı suyu miktarı ve atıksu oluşumu;
Süt endüstrisinden kaynaklanan atıksularda, en büyük kirletici kaynağı, peynir üretimi sonucu
oluşan ve kirletici vasfı yüksek olan peyniraltı suları oluşturmaktadır. Tesiste oluşan peynir altı
sularının tamamı peynir altı tozu yapımında kullanılacaktır.
1 kilo peynir altı suyu tozu için 25 kg peynir altı suyu gerekmektedir. (AMBALAJLI Süt
ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)-2010)
Tesiste üretilecek günlük 12.000 kg peynir altı suyu tozu için 300.000 kg peynir altı suyu
gerekmektedir.
Tesiste beyaz peynir için 120.000 kg/gün süt, kaşar peyniri için 80.000 kg/gün süt olmak
üzere peynir üretimi için 200.000 kg/süt kullanılacaktır. Peynir üretiminde , işlenen sütün ağırlıkça
yaklaşık %85'i peynir altı suyu şeklinde ortaya çıkmaktadır.(Norbert (1983))1 Tesisimizde 200.000
kg/süt işlenerek peynir üretilecek olup, 170.000 kg/süt peynir altı suyu oluşacaktır. Günlük 12.000
kg peynir altı suyu tozu üretebilmek için 300.000 kg peynir altı suyu kullanılacak olup, 170.000
kg/gün tesisimizden, 130.000 kg/gün’ü diğer tesislerden temin edilecektir.
Günde 12 ton, yılda 3.600 ton peyniraltı suyu tozu üretilecektir.
3) Pastorizasyon ve buhar üretimi için soğutma suyu,
Proseste pastörizasyon işlemi için soğutma suyu gerekmektedir. Bu amaçla kullanılacak
soğutma suyu ve buhar üretimi için gerekli su miktarı toplam 234,608 m3/gün olarak
öngörülmektedir. Tablo III.34’de soğutma suyu ve buhar üretimi için gerekli su kullanımı ve
atıksu hesabı verilmiştir.
4) Temizlik amaçlı su kullanımı sonucu oluşan atık sulardır.
Tesiste üretim aşamalarında kullanılan tank ve teçhizatın yıkanması ve tesiste yapılacak
diğer temizlik işlemlerinde ve üretim kademelerinde kullanılacak proses suyu yaklaşık 900
2071,482 m3/gün öngörülmektedir. Tablo III.34’de temizlik amaçlı su kullanımı ve atıksu hesabı
verilmiştir.
93
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tablo III.34. Çeşitli İşlemlerde Kullanılacak Olan Su Hacimleri
SU KULLANIMI
(m3/ton işlenen süt)
0,001
533,2 ton/gün x0,001m3/ton=0.5332 m3/gün
Süt Tankerlerinin
Yıkanması
Depoda Sütün
Soğutulması
0,07
533,2 ton/gün x0,07 m3/ton=37,324 m3/gün
0,2
533,2 ton/gün x0,2 m3/ton=106,64 m3/gün
Pastörizasyon
0,35
533,2 ton/gün x0,35 m3/ton=186,62 m3/gün
Şişe Yıkama
0,5
533,2 ton/gün x0,5 m3/ton=266,6 m3/gün
Kazanlar ve
Evaporatörler
Püskürtme İle Tankların
Temizlenmesi
0,25
533,2 ton/gün x0,25 m3/ton=133,3 m3/gün
Ön Çalkalama
0,005
533,2 ton/gün x0,005 m3/ton=2,666 m3/gün
Temizleme
0,01
533,2 ton/gün x0,01 m3/ton=5,332 m3/gün
Son Çalkalama
0,005
533,2 ton/gün x0,005 m3/ton=2,666 m3/gün
0,0005
533,2 ton/gün x0,0005 m3/ton=0,2666 m3/gün
0,001
533,2 ton/gün x0,001m3/ton=0,5332 m3/gün
İŞLEM
Süt Kaplarının Yıkanması
TESİSTE SU KULLANIMI
Boruların Temizlenmesi
Ön Çalkalama
Temizleme
0,0025
533,2 ton/gün x0,0025 m3/ton=1,333 m3/gün
Buharlaştırma
0,09
533,2 ton/gün x,009 m3/ton=47,988 m3/gün
Yoğunlaştırma
1,2
533,2 ton/gün x1,2 m3/ton=639,84 m3/gün
Soğutma
1,2
533,2 ton/gün x1,2 m3/ton=639,84 m3/gün
Sağlıklı Koşula Getirme
Orhon, D., Artan N., 1984. Endüstriyel Atıksuların Kontrol Kısıtlama Esasları Projesi- Süt ve Süt Üürnleri Endüstrisi İTÜ Çevre ve
Şehiricik Uygulama Merkezi
Tablo III.35. Tesiste Suyun Saatlik, Günlük, Yıllık Kullanımı
Suyun Kullanıldığı Ünite
Kullanım Amacı
Kullanım Kaynağı
Çalışan Personel
(140 kişi)
İçme ve Kullanma Şebeke Suyu
Suyu
Pastorizasyon ve Buhar İçme ve Kullanma Şebeke Sutu
Üretimi İçin Soğutma Suyu
Suyu
Temizlik
Tesisin Yıkanması Şebeke Suyu
94
Kullanım Miktarı
0,875 m3/saat
21 m3/gün
7.665 m3/yıl
9,775 m3/saat
234,608 m3/gün
70.382,4 m3/yıl
76,536 m3/saat
1836,874 m3 /gün
551.022 m3/yıl
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Kullanılacak suyun %100“ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle süt ve süt ürünleri
üretim tesisinden kaynaklanacak atıksu miktarı toplam 2071,482 m3/gün olacaktır. Oluşacak bu
atıksular, kurulacak olan atıksu arıtma tesisine verilerek arıtılacak ve Atıksular alt yapı deşarjında
öngörülen atıksu standartları olan SKKY Tablo 25 ‘deki deşarj kriterlerini sağlayarak kanalizasyon
sistemine deşarj edilecektir.
İşletme aşamasında kullanılacak toplam su miktarı: (Atıksu kaynağı ve miktarı)
Tesiste çalışacak personel 21 m3/gün
Süt ve süt ürünleri üretim tesisinden kaynaklı 2071,482 m3/gün
Üretimden kaynaklanan toplam atıksu miktarı: 2092,482 m3/gün atıksu
Kullanılacak suyun %100“ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel
nitelikli atıksu miktarı 21 m3/gün olacaktır. Oluşacak evsel nitelikli bu atıksular kanalizasyon
sistemine verilecek olup, prosesten kaynaklanacak 2071,482 m3/gün atıksular ise, kurulacak olan
atıksu arıtma tesisine verilerek arıtılacak ve Atıksular alt yapı deşarjında öngörülen atıksu
standartları olan SKKY Tablo 25 ‘deki deşarj kriterlerini sağlayarak kanalizasyon sistemine
deşarj edilecektir.
Tesiste RG-13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483, RG-07/04/2012-28257, RG30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Tehlikeli Maddelerin Sucul Ortamda Neden Olduğu
Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Söz konusu yönetmelik kapsamında
Kanalizasyon Bağlantı İzni Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne başvuru yapılacaktır.
7)Oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve drenaj edileceği
ortamlar, (gerekli izinler alınarak, izin belgeleri rapora eklenmelidir),
Tesis Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanmaktadır. Akşehir Organize Sanayi
Bölgesi’nde sanayi anlamında % 19 doluluk bulunmaktadır. %40 doluluğa ulaştığında kirllik
yükü ve debi büyük ölçüde belirlenecek olup, arıtma tesisi yapılacaktır.
OSB’nin kuruluşu aşamasında; sanayi tesislerinin hangi sektörde ve hangi kapasitede
faaliyet göstereceği belirlenmediğinden, oluşacak endüstriyel atıksuyun da debi ve kirlilik
parametresi değerlerinin geleceğe yönelik olarak tespit edilememesine bağlı olarak, atıksu arıtma
tesisi de projelendirilememektedir.
95
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Karma OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerini yaptırmak üzere; debi ve kirlilik
parametrelerinin tespitine başlanılabilmesi için sanayi parsellerinin en az % 30 ila 40’nda
üretime geçilmiş olunması gerekmektedir.
Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin tesisin işletmeye geçeceği döneme kadar arıtma
tesisini kuramayacak olmasından dolayı tesisimizde arıtma tesisi kurulacaktır.
Tesiste toplam da işletme aşamasında proseste kullanılacak toplam su miktarı 2071,482
m /gün olup, 2071,482 m3/gün atık su oluşacaktır. Arıtma Tesisi Proje Onayı için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır.
3
Tesis için tasarlanan atıksu arıtma tesis kapasitesi, oluşacak şok yükler ve arızaları tolere
edecek şekilde planlanmıştır. Arıtma tesisi toplam 2100 m³/gün atıksuyu arıtabilecek şekilde
dizayn edilecektir.
ARITMA TESİSİ ÖZELLİKLERİ
Arıtma tesisi toplam 2.100 m³/gün atıksuyu arıtabilecek şekilde dizayn edilecektir. Arıtma
Tesisini oluşturan üniteler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
a. Giriş Atıksuyunun Özellikleri
KOI : 1000- 2500 mg/l
Yağ&Gres : 150-300 mg /l
Askıda Katı Madde : 150-300 mg/l
pH : 6-8
b. Arıtılmış Atıksuda İstenen Değerler (SKKY-Tablo 25)
AKM : 350 mg/l
KOI : 600 mg/l
Yağ&Gres : 50 mg/l
pH : 6-10
b. İzi Süt- Arıtılmış Atıksu Değerleri,
AKM : 300 mg/l
KOI : 500 mg/l
Yağ&Gres : 50 mg/l
pH : 6-9
Atıksu arıtma tesisi esas itibariyle flotasyon, dengeleme, biyolojik, aktif çamur ve çamur
susuzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine dayanmaktadır.
96
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
PROSES TARİFİ
1. FİZİKSEL ARITMA
1.1. KABA IZGARA
Atıksular 20 mm. aralıklı kaba ızgaradan geçirilerek, içerisinde bulunan ve mekanik aksama
zarar verecek iri daneli katıların tutulması sağlanacaktır. Tutulan katı maddeler zaman zaman
manuel olarak konteynere aktarılacaktır.
1.2. DAF ÜNİTESİ
Çözünmüş hava flatasyonu prensibine göre DAF ünitesinde ince kabarcıklı hava içeren
basınçlandırılmış geri devir suyu ile atıksu içerisindeki yağın yüzeyde birikmesi sağlanır, yüksek
yağ giderim verimi elde etmek için asit dozajı ile pH değeri istenilen seviyeye getirilir. Üstten
biriken yağ bir yüzey sıyırıcı ile sıyrılıp alınarak bir depo tankında biriktirilir. DAF tankı
çıkışında nötralize edilen atıksu daha sonra dengeleme havuzuna alınır. Atıksuyun yağ
miktarının düşük geldiği dönemlerde asit dozajı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Proses
atıksuyundaki askıda katı maddeler, yağ & gres, elyaf ve diğer düşük yoğunluktaki maddelerden
ileri gelebilecek kirliliği gidermek için flotasyon prosesi uygulanacaktır. Burada köpük halinde
yüzen çamurlar manuel olarak atıksuyun yüzeyinden toplanarak uzaklaştırılacaktır.
1.3. DENGELEME HAVUZU
Farklı zamanlarda farklı kirlilik ve hidrolik yüklerle tesis alanına ulasan su, söz konusu
salınımların tesis işleyişine yansımasının önlenmesi amacıyla zamana da bağlı olarak
dengelenecektir. Değişken hacim ve sabit debi çıkışlı tipinde çalışacak olan bu arıtma birimde
nitelik ve nicelik yönünden zaman içinde çok farklılıklar gösteren atıksular dengelenerek ana
arıtma birimlerinin daha verimli çalışması sağlanacaktır. Dengeleme havuzunda bulunan
otomatik seviye anahtarından uyarı alan atıksu besleme pompaları ile atıksular bir sonraki arıtma
birimine sabit debide basılmaktadır.
2. AEROBİK ARITMA ÜNİTESİ
2.1. BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
Önerdiğimiz biyolojik arıtma tesisi, esas itibariyle ikili ardışık, aerobik biyolojik arıtma
prosesinin uygulandığı, biyolojik atıksu arıtma ünitesinden oluşmaktadır. Seri halde çalışan iki
eşdeğer biyolojik reaktörden oluşan arıtma ünitelerinde, atıksu akış yönü ve havalandırıcıların
çalışması ayarlanabilir zaman program kontrolünde periyodik olarak değiştirilmektedir. Böylece
reaktörlerde ardışık olarak gerçekleştirilmektedir. Havalandırma işlemi sırasında üretilen
bakteriler (aktif çamur) biyokimyasal etkinlikleri ile atıksu içerisindeki kirlilik oluşturan
çözünmüş organik maddeleri oksitleyip, parçalayarak gidermektedir. Biyolojik arıtma için
bakterilerin ihtiyaç duyduğu oksijen ve tam karışımlı ortam blower (hava körüğü) - difüzör
düzeneği tarafından sağlanmaktadır. Havalandırma tankındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu
97
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
sürekli oksijenmetre ile takip edilecektir. Havalandırma havuzundan çıkan atıksu çöktürme
havuzuna verilir. Bu havuzda durgun hidrolik koşullarda aktif çamur çöker ve üstte kalan
arıtılmış su savaklanarak bir arıtılmış su deposunda toplanır. Çamurun bir kısmı pompayla
havalandırma havuzunun basına geri devredilir, oluşan fazla çamur aynı pompayla bir vana
vasıtasıyla zaman zaman çamur havuzuna verilecektir.
3. İLERİ ARITMA ÜNİTESİ
Aerobik arıtmadan çıkısındaki çöktürme havuzundan savaklanan arıtılmış suya önce
sodyum hipoklorit dozlanarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Daha sonra, arıtılmış atıksu
kademeli filtrasyon yatağından oluşan multi-media filtrelere verilerek, suda bulunan çökelebilir
AKM’ nin ve bağlı KOI’ nin süzülerek uzaklaştırılması sağlanacaktır. Böylelikle, su istenen
deşarj limitlerinde deşarja uygun olacaktır.
4. ÇAMUR ARITMA TESİSİ
Atıksudaki organik maddelerle sürekli beslenerek çoğalan aktif çamurun ihtiyaç fazlası
sulu çamur, pompa ile çamur kurutma yataklarına iletilmektedir. Kurutma yataklarından süzülen
sular tesis girişine geri döndürülmektedir. Arıtma çamurunun analizleri yaptırılarak
değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verilecektir. Eğer gübre niteliğinde bir ürün
çıkarsa gerekli izinler alınarak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Çamurun
tehlikeli atık çıkması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde
bertarafı sağlanacaktır.
Atıksu Arıtma Sisteminin Tasarımına Esas Atıksu Karakteri
BİRİM
DEĞER
m3/g
2100
mg/l
mg/l
150-300
1000-2500
BOI5,toplam
mg/l
kg/g
2.500 -4.000
pH
Toplam Azot (TN)
Toplam Fosfor (TP)
Yağ-gres
Sıcaklık
mg/l
mg/l
°C
6-8
100-150
30-50
500-600
25-35
PARAMETRE
Debi
AKM
KOI toplam
98
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Makine - Teçhizat:
Flotasyon Havuzu
Adet : 1
Boyutlar : 200 x 600 x 400 m
Malzeme : Su Tutucu Betonarme
Ekipman : Kaba Izgara
Adet : 1
Tip : Elle temizlemeli
Çubuk aralığı : 20 mm
Çubuk malzemesi : Paslanmaz çelik
Edüktör
Adet : 3
Tip : Venturi
Malzeme :Gövde döküm, püskürtme memesi pirinç
Edüktör Pompası
Adet : 1
Tip : 50 m3/st. 11 mss
Motor : 4 kW., 2800 d/d
Dengeleme Havuzu
Adet : 1
Yapı : Su tutucu betonarme
Boyutlar : 600 x 600 x 400
Atıksu Besleme Pompası
Adet : 2 ( 1 asil + 1 yedek)
Tip : Açık fanlı,dalgıç
Kapasite : 22 m3/st,10 mss
Motor : 1.5 kW,1450 rpm
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Adet : 2
Yapı : Su Tutucu Betonarme
Boyutlar : 12.0 x 12.0 x 4.0 m / adet Ekipman
Blower
Adet : 1
Tip : Roots tipi
Kapasite : 21,3 m3/dk, 500 mbar
Motor : 30 kW
99
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Difüzör
Adet : 350
Tip : Membranlı
Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana + Hava Kompresörü
Adet : 6 ( muhtelif çaplarda )
Biyolojik Çamur Pompası
Adet : 2
Tip : Açık fanlı dalgıç
Kapasite : 10 m3/st, 11 mss
Motor : 0,75 kW, 2900 rpm
Çamur Kurutma Yatakları
Kurutma yataklarının tasarımı arıtma tesisi için ayrılan alana göre yapılacaktır.
Boru-Vana Sistemi
Muhtelif çaplarda siyah dikişli çelik, PVC, PE boru ve döküm, PVC vanalar
Elektrik Kumanda Panosu & Tesisatı
Elektrostatik boyalı DKP saçtan mamul, önden kapaklı pano.
Termik & Kontaktör : SIEMENS, TELEMECHANIQUE, SCHNEIDER, ABB
Sigorta : SIEMENS, TELEMECHANIQUE, SCHNEIDER, ABB
Diğer Tesisat ve Teçhizat : TSE belgeli muhtelif
SKKY; TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
KOMPOZİT
PARAMETRE
BİRİM
NUMUNE
2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN
(mg/L)
170
İHTİYACI (KOİ)
YAĞ VE GRES
(mg/L)
60
pH
6-9
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
160
30
6-9
Tesis atıksuyu arıtma tesisinden sonra Akşehir Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon
sistemine deşarj edilecektir. (Ek-11)
100
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
SKKY; TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN
ATIKSU STANDARTLARI
KANALIZASYON
KANALIZASYON SISTEMLERI
PARAMETRE
SISTEMLERI TAM ARITMA DERIN DENIZ DEŞARJI ILE
ILE SONUÇLANAN ATIKSU SONUÇLANAN
ATIKSU
ALTYAPI TESISLERINDE
ALTYAPI TESISLERINDE
Sıcaklık (˚C)
40
40
pH
6.5-10.0
6.0-10.0
Askıda
katı
madde 500
350
(mg/L)
Yağ ve gres (mg/L)
250
50
Katran ve petrol kökenli
50
10
yağlar (mg/L)
Kimyasal oksijen ihtiyacı
4000
600
(KOİ) (mg/L)
Biyokimyasal
Oksijen
400
İhtiyacı (BOİ5) (mg/L)
Sülfat (SO4=) (mg/L)
1700
1700
Toplam sülfür (S) (mg/L) 2
2
Fenol (mg/L)
20
10
Serbest klor (mg/L)
5
5
Toplam azot (N) (mg/L)
- (a)
40
Toplam fosfor (P) (mg/L) - (a)
10
Arsenik (As) (mg/L)
3
10
Atıksular alt yapı deşarjında öngörülen atıksu standartları olan SKKY Tablo 25 ‘deki deşarj
kriterlerini sağlayarak kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir.
Atıksu Arıtma Tesisi iş akım şeması Ek-10’da verilmiştir.
8) Çalışacak personel sayısı göz önüne alınarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, evsel
nitelikli atık sular için deşarj standartları göz önüne alınarak faaliyetin projelendirilmesi,
Projenin işletme aşamasında çalışacak olan toplam 140 kişiden kaynaklı su kullanımı söz
konusu olacaktır. Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nden temin edilecektir. Su kullanımı ile
ilgili yazı Ek-11’de verilmiştir.
Faaliyetin işletme aşamasında çalışacak 140 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir
kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse;
140 kişi x 150 lt/kişi-gün = 21.000 lt/gün = 21 m3/gün su kullanılacaktır.
Evsel atık sular askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler içerir.
İklimsel şartları, insanların yaşam standartları ve kültürel alışkanlıklar atık su özelliğini önemli
ölçüde etkiler. Konsantrasyonlar kişi başına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak da
değişir. Her ne kadar suya deşarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılıklar
101
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
gösterse de, bu fark çok yüksek değildir. Aşağıdaki tabloda ham (hiç arıtılmamış) ve bir işleme
tabi tutulmamış tipik evsel atık su özellikleri verilmektedir.
Tablo III.31. Evsel Nitelikli Atıksuların Bazı Tipik Özellikleri
Parametre
Konsantrasyonları (g/kişi-gün)
BOİ5
45-54
KOİ
1,6-1,9 xBOI
Toplam Organik Karbon
0,6-1,0 XBOI
Askıda Katı Madde
170-220
Yukarıdaki tabloya göre evsel atık su içerisindeki kirletici yükleri;
Toplam kirlilik yükü = kişi x ort. kirlilik yükü = 140 x 54 = 7560 g BOI/gün
KOI= 1,9 X 7560 =14.364 g KOI/gün
Toplam Organik Karbon = 1 x 14.364 = 14.364 TOC/gün
AKM = 140 x 220= 30.800 g/gün olarak hesaplanmıştır.
Kullanılacak suyun %100“ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel
nitelikli atıksu miktarı 21 m3/gün olacaktır. Oluşacak evsel nitelikli bu atıksular mevcut
kanalizasyon sistemine verilecektir.
Tesiste RG-13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483, RG-07/04/2012-28257, RG30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine ve 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğinin hükümleri uyulacaktır.
9) Proje kapsamındaki tesislerin içme suyu amaçlı kullanılan yüzeysel su kaynaklarına ve
yer altı su kaynaklarının havzalarında kalıp kalmadığının ve yerüstü ve yer altı su
kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi ve
bundan kaynaklanabilecek zararların irdelenmesi.
Faaliyet sahası içmesuyu amaçlı yüzeysel su kaynaklarına ve yeraltı su kaynaklarına
olumsuz etki edebilecek konumda ve faaliyette değildir. Faaliyet sahasında yapılan jeolojik
çalışmalar ve daha önce yapılan sondaj çalışmaları yer altı su seviyesinin 140 m derinlikte
olduğunu göstermektedir.
Sondaj çalışmaları ayrıca göstermektedir ki, faaliyet sahası zemini kil gibi geçirimsiz
tabakalardan oluşmaktadır. Ayrıca tesisten kaynaklanacak tüm katı atıklar düzenli bertaraf
edilecek, yağmur suları ile kirliliklerinin zemine gitmesi engellenecektir. Atıksular, yapılacak
arıtma tesisinde arıtılacak ve gerekli Çevre İzni alınacaktır.
102
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
10)Her bir tesisin işletilmesi sırasında oluşması muhtemel atıklar (evsel nitelikli atıklar,
atık yağlar, ambalaj atıkları, tıbbi, tehlikeli atıklar, hafriyat atıkları, inşaat ve yıkıntı
atıkları vb.) atık cins ve miktarları, özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği. (evsel nitelikli
katı atıkların ilgili belediye tarafından alınacağına dair yazının eklenmesi).
Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
Projenin işletme aşamasında çalışacak personellerden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar, 1
kişiden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/gün olarak kabul edildiğinde;
140 kişi x 1,16 kg/gün = 162.4 kg evsel nitelikli katı atık oluşacaktır.
Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar
tesis içinde muhtelif bölgelere yerleştirilmiş toplama kaplarında toplanarak tesis dışında bulunan
ve Akşehir Belediyesi’ne ait çöp konteynırlarına taşınacaktır. Katı atıklar ile ilgili yazı Ek-11’de
verilmiştir.
Evsel nitelikli toplama kaplarına geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıklarının
atılmaması için çalışanlara gerekli uyarılar yapılacak ve söz konusu ambalaj atıkları evsel
atıklardan ayrı bir konteynırda toplanacaktır. Projenin işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel
nitelikli katı atıkların bertarafında, R.G-26/3/2010-27533, RG- 5/4/2005 - 25777 , RG
25.04.2002 -24736, RG-15/9/1998-23464, RG 2/11/1994 – 22099,RG 22.2.1992 -21150, RG3/4/1991-20834 değişiklikleri ile 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği“ hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir
Tesiste personel ve proses kaynaklı ambalaj atıkları oluşacaktır. İşletme aşamasında 140
kişi çalışacak olup, yaklaşık her işçiden 1 kg ambalaj atığı çıkması sonucu günlük 140 kg
personel kaynaklı ambalaj atığı oluşacaktır. Proses kaynaklı ambalaj atıkları ile ilgili, piyasaya
süren bildirimleri ve belgelendirmeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı portalından yapılacaktır. Projenin işletme aşamasında ortaya çıkması muhtemel her tür
ambalaj atıkların bertarafında, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket
edilecektir.
Atık Pil ve Akümülatör Atıkları:
İşletme aşamasında çalışacak araçlardan dolayı oluşacak bitmiş akümülatörler olacaktır.
Akümülatörler serviste değiştirilecektir. Tesiste pilli cihazların kullanımı sonucu atık piller
oluşacaktır. Tesiste yılda yaklaşık 3 kg pil oluşacak olup, Taşınabilir Pil Üreticileri ve
İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile veya benzeri bir kuruluşla anlaşma yapılarak
bertaraf edilecektir. RG-5/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 03.03.2005
tarih ve 25744 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince bertaraf edilecektir.
103
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Atık Yağlar ve Tehlikeli Atıklar:
İşletme aşamasında kullanılacak olan araçların yağ değişimlerinden dolayı ve kullanılacak
olan makine ve ekipmanların yağlanması ve yağ değişimlerinden dolayı yağ atığı oluşacaktır.
Araçların atık yağları serviste değiştirilecektir. Tesis içinde değiştirilmesi durumunda ise,
sızdırmaz zemine sahip yerde gerçekleştirilecek ve kapalı kaplarda biriktirilerek lisanslı
firmalara verilinceye kadar geçici depolama alanında bekletilecektir. İşletme aşamasında tesiste
yıllık 800 litre atık yağ oluşacaktır. Söz konusu atık yağların analizi yaptırılacak olup, kategorisi
belirlenecek ve belirlenen kategoriye göre lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir. RG05/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak ve söz konusu yönetmelik
hükümlerine göre bertaraf edilecektir.
Üretim ve bakım ve işletme işlemleri sırasında tehlikeli atık oluşacaktır. Bu atıklar,
kontamine atık (üstübü, iş elbisesi-eldiven v.b.) ve kontamine ambalajdır. Tesiste yıllık 2000 kg
kontamine ambalaj ve işletme aşamasında çalışacak olan 140 kişinin kullanacağı yıllık 280 kg
kontamine atık (üstübü, iş elbisesi-eldiven v.b.) oluşacaktır. İşletme aşamasında oluşacak
tehlikeli atıklar sızıdırmaz özellikteki düzenli depolama alanlarında depolanacak lisanslı
firmalara verilerek bertaraf edilecektir. RG-4/9/2009-27339, RG-5/11/2013-28812, RG26/3/2010-27533, RG-30/3/2010-27537, RG-30/10/2010-27744 değişiklikleri 14 Mart 2005 tarih
ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun
şekilde geri kazanımı sağlanacaktır.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler:
İşletme aşamasında araçların lastik değişimleri serviste gerçekleştirilecektir. RG10/11/2013-28817, R.G-30/3/2010-27537, değişiklikleri ile 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Tıbbi atıklar:
Tesiste, çalışan işçilerin ilk müdahalelerin de tıbbi atık oluşacaktır. Tesis içinde revir
bulunacaktır. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 180. maddesi uyarınca “Devamlı
olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerin sıhhi ahvaline bakmak üzere bir veya
müteaddit tabibin sıhhî murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük
müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut
civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde bulunan
yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş
yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi
olanlar yüz kişiye bir yatak hesabı ile hastane açmaya mecburdurlar.”
Umumi Hıfzısıhha Kanunu’ nun yukarıda belirtilen hükmü doğrultusunda tesisin işletme
aşamasında sosyal ve idari bina içerisinde bir revir yer alacak olup ve bu revirde bir doktor
görevlendirilecektir. Dolayısı ile revirden kaynaklanacak bir tıbbi atık oluşumu söz konusu olup,
bu atıklar kapalı kaplarda biriktirilecek ve lisanslı firmalar verilerek bertaraf edilecektir. İşletme
104
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
aşamasında çalışacak olan 140 kişiden kaynaklı yaklaşık yıllık 70 kg tıbbi atık oluşacaktır. Tıbbi
atıklar, RG-05/11/2013-28812, RG-03/12/2011-28131, RG-26/3/2010-27533, RG-30/3/201027537 değişiklikleri ile 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun bertaraf edilecektir.
Bitkisel Atık Yağlar:
İşletme aşamasında personelin kullandığı yemekhaneden bitkisel atık yağ oluşacaktır.
Tesiste 140 kişinin kullanacağı yemekhanede yılda yaklaşık 400 kg bitkisel atık yağ oluşacaktır.
Bitkisel atık yağlar uygun kapta geçici olarak depolanacak lisanslı firmalara verilerek bertaraf
edilecektir. RG-05/11/2013-28812, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve
25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun
şekilde bertarafı sağlanacaktır.
Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik:
Madde 11 (1) : Atık üreten tesisi ve işletmeler ile Ek –II A’da ve Ek-II B’de belirtilen
bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kurulular, atık türü ve atığın Ek-IV’ de
belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, taşıma şekli ve atığın Ek
–II A’da ve Ek-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt
tutmakla, tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle, Bakanlığın belirleyeceği
aralıklara Bakanlığa göndermekle ve Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.
Hükmü dikkate alınacak ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetim Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
11) İşletme esnasında oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınacak önlemler. (7
Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen hazırlama kriterleri
çerçevesinde Akustik Rapor Hazırlanması gerekmektedir.)
29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve İlgili Yönetmelik
Değişiklikleri (24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı, 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı ve 25.04.2010
tarih ve 27562 sayılı değişiklikler) kapsamında yer almaktadır.
Ancak tesis 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümleri gereğince, çevre izninin gürültü kontrolü ile ilgili hükümlerine tabi
değildir. Tesisin inşaat aşamasında bazı iş makineleri kullanılacaktır. Tesisin inşaatı sırasında
araçlar kademeli olarak çalışacaktır. Öncelikle dozer ile hafriyat çalışmaları yapılacak olup, daha
sonra hafriyat toprağının taşınması ve yüklenmesi için ekskavatör ve kamyon kullanılacaktır.
Hafriyat çalışmalarının bitmesinden sonra beton dökülecektir. Beton dökümünden sonra ise vinç
ile tesis ünitelerinin yerleşimi yapılacaktır. Tesisin işletme aşamasında tesise giriş çıkış yapacak
araçlar ve tesiste kullanılacak jeneratör, traktör vb. makine ve ekipmandan kaynaklı gürültü
105
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
oluşumu söz konusu olacaktır. Tesisin inşaat ve işletme aşamasında çalışacak bütün ekipmanlar
ile ilgili yapılan hesaplamalar ile Ses Basınç Düzeyleri, Toplam Ses Düzeyleri, Tüm
Kaynaklardan Oluşacak Ses Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı (L gündüz ) değerleri
hesaplanmış olup, Akustik Rapor içeriğinde verilmiştir. Tesise ait Akustik Rapor EK- 13’ de
sunulmuştur.
Projenin inşaat ve işletme aşamasında 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete ’de
Yayımlanarak Yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 1475 Sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü hükümlerine uyulacaktır.
12)Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi
ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.),
Kış aylarında büyük yerleşim merkezlerinde yoğun olarak yaşanan en önemli çevre sorunu
hava kirliliğidir. Kirli hava yaşam kalitesini bozduğu gibi ileride telafisi mümkün olmayan
hastalıklara da neden olmaktadır. Yaşam alanlarının konumuyla ilgili doğal faktörlerin yanı sıra
insanlarımızın kendi hayatlarını sıkıntıya sokacak davranışlarda bulunmaları da düşündürücüdür.
Bu konuyla ilgili yasal mevzuatların ve alınan kararların uygulanmasında yetkili konumundaki
resmi ve özel kişi kurum ve kuruluşların yanı sıra tüketici konumundaki vatandaşların da çözüme
ortak olmaları , alınan kararlara destek olması ,hava kalitesinin korunması ve sürdürülmesinde
önemli bir etkendir.
Ülkemizin en geniş arazi varlığına sahip olan Konya ilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
verilerine göre hava kirliliğinin birinci derecede yaşandığı merkez Meram, Selçuklu ve Karatay
ilçeleri ile Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın ve Çumra İlçelerinde uygulanacak
“Temiz Hava Planları” her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu kararları ile yayınlanmaktadır.
Konya il merkezinin topografik yapısı özellikle kış aylarında sabah saatlerinde sıkça
görülen inverziyon ve organize sanayilerin hakim rüzgar yönünde tesis edilmeleri hava
kirliliğinin sadece kullanılan yakıtlardan kaynaklanmadığı gerçeğini görmemizi sağlamaktadır.
Konya ilinde yaşanan hava kirliliğinin kaynakları diğer yerleşim merkezleri ile hemen hemen
aynıdır. Genel olarak: Isınmada kullanılan fosil yakıtlar, Sanayi yerleşim yerlerinin durumu ve
kullanılan teknoloji ve yakıtlar, Trafikte seyreden araçların egzoz gazları olarak sıralayabiliriz.
Bunlara ilaveten Konya’nın topografik yapısı ve meteorolojik şartları da bu duruma etki
etmektedir.
Konya İl merkezinde hava kirliliği ölçümleri ,1986 yılından itibaren başlamıştır. İl
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı Müdürlüğü tarafından Nalçacı, Zafer, Mevlana,
Aydınlık evler ve daha sonra da Yaka Bölgelerinde yerleştirilen yarı otomatik cihazlarla 24
106
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
saat esasına dayalı olarak yapılan ölçümlerde Kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM)
değerlerinin ölçümleriyle kirlilik oranı tespit edilmiştir. 2005 yılında bu ölçümlerden
vazgeçilmiştir.
Mart 2005 tarihi itibari ile; Konya ilindeki hava kalitesinin değerlendirilmesi için
ölçümleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2 adet ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ ne
ait 2 adet olmak üzere 24 saat kesintisiz ölçüm yapan 4 adet tam otomatik ölçüm cihazı ile
yapılmaya başlanmış ve halen devam edilmektedir. Bu ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan
grafik ve tablolardan da görüleceği gibi Kükürt dioksit (SO2) değerlerinde Konya il merkezinde
yıllara göre; 1992 yılından itibaren kabul edilebilir sınır değer olan 150 ug/m3 ün altında
seyretmiştir. 2000 yılından itibaren ise hedef sınır değer olan 60 ugr/m3 ün altında
seyretmektedir. Partikül maddede ise 1990 yılı başından itibaren yine kabul edilebilir sınır
değeri olan 150 ugr/m3 ün altında seyretmiştir. Genel olarak da hedef sınır değer aşılmamıştır.
Şekil III.28. Yıllık SO2 Ortalamaları
Şekil III.29. Yıllık PM Ortalamaları
107
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Şekil III.30. Kış Sezonu SO2 Ortalamaları
Şekil III.31. Kış Sezonu PM Ortalamaları
Kış sezonu değerlerine baktığımızda ise Kükürtdioksit ortalamasında 1990-91 sezonunda
ülkenin en kirli ili konumunda iken, alınan tedbirlerle kabul edilebilir sınır değerin (250
ugr/m3) altına düştüğü 1999-2000 kış sezonundan itibaren ise hedef sınır değer olan 120 ugr/m3
altında seyrettiği gözlenmektedir. Partikül madde açısından ise 1988-89 kış sezonundan
itibaren her sene kabul edilebilir sınır değer olan 200 ugr/m3altında olduğu yine 1999-2000 kış
sezonundan bu yana ise hedef sınır değerin 120ugr/m3 altında kaldığı gözlemlenmektedir.
“Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı” verilerine göre Konya iline ait 2011 yılı Ocak ve
Mayıs ayları SO2 ve PM ölçüm değerleri aşağıda verilmiştir.
108
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
İstasyon: KONYA Meram – Ocak Ayı
Tarih
SO2
PM10
SO2 24H PM10 24H
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
01.01.2011 24:00
13
123
12
77
02.01.2011 24:00
14
143
14
139
03.01.2011 24:00
19
165
17
195
04.01.2011 24:00
12
58
14
75
05.01.2011 24:00
13
73
13
68
06.01.2011 24:00
12
47
12
56
07.01.2011 24:00
8
16
10
32
08.01.2011 24:00
8
26
8
21
09.01.2011 24:00
9
28
8
24
10.01.2011 24:00
10
93
9
74
11.01.2011 24:00
12
72
10
61
12.01.2011 24:00
15
147
13
107
13.01.2011 24:00
15
200
18
211
14.01.2011 24:00
14
127
12
136
15.01.2011 24:00
6
60
11
100
16.01.2011 24:00
8
99
7
85
17.01.2011 24:00
11
73
10
80
18.01.2011 24:00
9
68
10
70
19.01.2011 24:00
12
99
10
73
20.01.2011 24:00
24
233
18
183
21.01.2011 24:00
26
248
26
236
22.01.2011 24:00
26
167
30
253
23.01.2011 24:00
10
94
15
107
24.01.2011 24:00
8
31
9
47
25.01.2011 24:00
9
30
9
29
26.01.2011 24:00
9
34
9
32
27.01.2011 24:00
9
87
10
73
28.01.2011 24:00
8
62
7
57
29.01.2011 24:00
15
63
12
78
30.01.2011 24:00
10
55
12
48
31.01.2011 24:00
6
29
8
43
Minimum
6
16
7
21
MinDate
15.01.2011 07.01.2011 16.01.2011 08.01.2011
Maximum
26
248
30
253
MaxDate
21.01.2011 21.01.2011 22.01.2011 22.01.2011
Avg
12
91
12
92
Num
31
31
31
31
Data[%]
100
100
100
100
STD
5.1
60.3
5.0
61.7
109
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
İstasyon:KONYA Meram – Mayıs Ayı
Tarih
SO2
PM10
So2 24H PM10 24H
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
01.05.2011 24:00 6
31
7
33
02.05.2011 24:00 12
72
9
47
03.05.2011 24:00 13
59
12
70
04.05.2011 24:00 11
65
12
60
05.05.2011 24:00 7
36
9
50
06.05.2011 24:00 8
23
8
29
07.05.2011 24:00 8
23
8
24
08.05.2011 24:00 8
35
8
27
09.05.2011 24:00 7
39
8
44
10.05.2011 24:00 8
35
8
33
11.05.2011 24:00 8
27
8
30
12.05.2011 24:00 9
68
8
45
13.05.2011 24:00 11
59
10
66
14.05.2011 24:00 11
20
11
39
15.05.2011 24:00 11
30
11
25
16.05.2011 24:00 13
36
12
31
17.05.2011 24:00 13
44
14
45
18.05.2011 24:00 15
75
14
60
19.05.2011 24:00 14
77
14
74
20.05.2011 24:00 13
49
14
69
21.05.2011 24:00 8
40
10
41
22.05.2011 24:00 11
30
10
32
23.05.2011 24:00 10
40
11
34
24.05.2011 24:00 10
46
10
41
25.05.2011 24:00 14
33
12
44
26.05.2011 24:00 13
34
14
32
27.05.2011 24:00 14
28
14
33
28.05.2011 24:00
29.05.2011 24:00
30.05.2011 24:00 9
28
10
26
31.05.2011 24:00 9
17
9
20
Minimum
6
17
7
20
MinDate
01.05.2011 31.05.2011 01.05.2011 31.05.2011
Maximum
15
77
14
74
MaxDate
18.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 19.05.2011
Avg
10
41
10
41
Num
29
29
29
29
Data[%]
93
93
93
93
STD
2.4
16.8
2.2
14.8
110
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
13)
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesisin faaliyeti esnasında proses ve yakma sistemlerinde kullanılan yakıt ve
miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi,
Tesiste işletme aşamasında doğalgaz kullanımı planlanmaktadır. Gaznet Şehir Doğalgaz
Dağıtım A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda tesiste işletmeye geçiş aşamasında Akşehir
Organize Sanayi Bölgesine doğalgazın bulunacağı yönündedir. Tesis üretime başlayacağı zaman
doğalgaz bağlantısı sağlanamazsa dökme doğalgaz ile çalışmalar yapılacaktır. Akşehir Organize
Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz temin edilmeden ve dökme doğalgaz elde edilmeden, tesis üretime
geçer ise doğalgaz kullanıncaya kadar kömür kullanılacak olup, alternatif olarak kömür kazanı
bulunacaktır.
Doğalgaz Kullanımı:
Tesiste doğal gaz kullanılması durumunda, tesis için gerekli enerjinin temininde 3 adet
doğalgaz yakıtlı buhar kazanında doğalgaz kullanılacaktır.
Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt
miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. kW, MW birimleri
ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
1 kg/saat buhar için 600 kcal/h gerekmektedir. (www.teknikyayincilik.com) Doğalgaz alt ısıl
değeri 8250 kcal/m3’ dir. Buna göre, 1 kg/saat buhar için 0.072 m3 doğalgaz gerekmektedir.
Tesiste 3 adet 10 ton/saat buhar üretimine sahip buhar kazanı olacaktır. 1 kg/saat buhar için
0.072 m3 doğalgaz gerekmektedir. 10 ton/saat buhar için 720 m3 doğalgaz gerekmektedir. Herbir
doğalgazlı buhar kazanında sattli 720 m3 doğalgaz yakılacaktır.
Doğalgazlı 3 adet buhar kazanında toplam 2160 m3/saat’lik doğalgaz kullanımı
gerçekleştirilecektir. Yıllık 5.184.000 m3doğalgaz kullanılacaktır.
1. Doğalgazlı Buhar Kazanı (10 ton/saat)
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt
: 720 m3/saat
Alt Isıl Değer
: 8250 kcal/m3
1 saat (h) : 3600 s
1000 KW : 1 MW
4,18 kJ : 1kcal
Isıl Güç : 720 m3/saat x 8250 kcal/m3 x 4,18 kJ/kcal x h/3600 s = 6.897 kW
Isıl Güç= 7 MW
2. Doğalgazlı Buhar Kazanı (10 ton/saat)
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt
: 720 m3/saat
Alt Isıl Değer
: 8250 kcal/m3
111
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
1 saat (h) : 3600 s
1000 KW : 1 MW
4,18 kJ : 1kcal
Isıl Güç : 720 m3/saat x 8250 kcal/m3 x 4,18 kJ/kcal x h/3600 s = 6.897 kW
Isıl Güç= 7 MW
3. Doğagazlı Buhar Kazanı (10 ton/saat)
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt
: 720 m3/saat
Alt Isıl Değer
: 8250 kcal/m3
1 saat (h) : 3600 s
1000 KW : 1 MW
4,18 kJ : 1kcal
Isıl Güç : 720 m3/saat x 8250 kcal/m3 x 4,18 kJ/kcal x h/3600 s = 6.897 kW
Isıl Güç= 7 MW
Alternatif Olarak Kömür Kullanımı:
Tesiste doğal gaz kullanılamaması durumunda, alternatif olarak kömür kullanılacaktır.
Tesis için gerekli enerjinin temininde 1 adet katı yakıtlı buhar kazanında kömür kullanılacaktır.
Kullanılacak kömür miktarı günlük 40 ton olarak planlanmıştır.Yıllık kömür kullanımı 96.000 ton
olacaktır.
Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan
yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. kW, MW
birimleri ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4,18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt
: 40.000 kg/gün = 5000 kg/saat
Alt Isıl Değer
: 4000 kcal/kg
1 saat (h) : 3600 s
1000 KW : 1 MW
4,18 kJ : 1kcal
Isıl Güç : 5.000 kg/saat x 4.000 kcal/kg x 4,18 kJ/kcal x h/3600 s = 23.222,22 kW
Isıl Güç= 24 MW
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ek-2 ;
Tesislerin Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması ve Hava Kalitesi Ölçümü
2) Emisyonların Kütlesel Debisi: İşletme şartlarında emisyon kaynaklarından açık havaya verilen
hava kirleticilerinin ortalama saatlik kütlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonların kütlesel
112
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
debilerinde bir saatten daha kısa periyotlarda azalan veya artan salınışlar oluyorsa bu salınışların
ortalaması saatlik kütlesel debi olarak belirlenir. Emisyonlarını baca dışındaki yerlerden veren
tesisler ile yeni kurulacak tesislerin kütlesel debileri emisyon faktörleri kullanılarak bulunur.
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliği’ne göre (ÇKAGİLHY)
Madde-4 kapsamında incelenmesi;
Tablo III.36. Tesisin Türü (Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi )
ÇKAGİLHY’ ne Göre
Durum
İzne Tabi Tesisler Listesi;
Madde
Grup
1.2.2
EK-2 Enerji Endüstrisi
Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı,
yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi
ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan
tesisler.
1.2.1
1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya
kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış
odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin,
biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl
gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
7.2
EK-2 Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
10.000 litre/gün veya üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri
işleme tesisleri
EK-2 Besin Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal
Ürünler Süt tozu üretim tesisleri
Yakma Türüne göre
Proses Türüne Göre
7.23
Ek-5-Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler;
Yakma Türüne göre
A.5
Proses Türüne Göre
CC
Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri
Diğer Tesisler
14) Her bir faaliyet türüne ait tesislerin işletimi sırasında oluşacak emisyon miktarı,
özellikleri ve bertaraf yöntemleri, tesiste oluşabilecek emisyonlarla ilgili yapılacak
hesaplamalarda kullanılacak olan emisyon faktörlerinin hangi kaynaktan alındığı (EPA,
CORIN AİR vb…), tesiste bulunacak olan emisyon kaynaklarına ait oluşabilecek emisyon
konsantrasyonlarının hesaplamalarının yapılması,
Tesislerin Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması ve Hava Kalitesi Ölçümü:
Tesis genelinden yayılan emisyonların kütlesel debileri toplamı ve SKHKKY sınır
değerleri ile karşılaştırılması tabloda verilmiştir. Yönetmelikte verilen değerler aşılmadığı için
HKKD hesaplanması gerekmemektedir.
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt (Doğalgaz): 2160 m3/saat
Kaynak: EPA
113
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
NOx kütlesel debi hesaplaması
Tablodan NOx için emisyon faktörü 100 1b/106 scf seçildi.
100 1b/106 scf = 100 x 16 kg / 106 m3 = 1600 kg / 106 m3
1600 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 3,4 kg/saat
CO kütlesel debi hesaplaması
Tablodan CO için emisyon faktörü 84 1b/106 scf seçildi.
84 1b/106 scf = 84 x 16 kg / 106 m3 = 1344 kg / 106 m3
1344 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 2,9 kg/saat
114
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
SO2 kütlesel debi hesaplaması
Tablodan SO2 için emisyon faktörü 0,6 1b/106 scf seçildi.
0,6 1b/106 scf = 0,6 x 16 kg / 106 m3 = 9,6 kg / 106 m3
9,6 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,02 kg/saat
Toz kütlesel debi hesaplaması
En yüksek katsayı:
Tablodan Toz için emisyon faktörü 7,6 1b/106 scf seçildi.
7,6 1b/106 scf = 7,6 x 16 kg / 106 m3 = 121,6 kg / 106 m3
121,6 / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,26 kg/saat
En düşük katsayı:
Tablodan Toz için emisyon faktörü 1,9 1b/106 scf seçildi.
1,9 1b/106 scf = 1,9 x 16 kg / 106 m3 = 30,4 kg / 106 m3
30,4 / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,065 kg/saat
Kirletici
Parametreler
CO
SO2
NO2
TOZ
Yönetmeliğin İlgili
Maddeleri
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Yönetmeliğin Sınır
Değerleri
<500
<60
<40
<10
115
Toplam
Emisyon
Değerleri (kg/saat)
2,9 kg/saat
0,02 kg/saat
3,4 kg/saat
0,26 kg/saat
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre tesis genelinden
atmosfere yayılan emisyonların kütlesel debilerinin toplamı sınır değerinin altında olduğu
görülmüştür. Süt ürünleri tesisi, RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/2010-27503- RG-25/4/201027562, RG-24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik” gereğince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler
Listesinde yer almaktadır.
15) Tesisin Sanayi
Yönetmeliğindeki yeri,
Tesislerinden
Kaynaklanan
Hava
Kirliliğinin
Kontrolü
Süt ürünleri tesisi RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/2010-27503- RG-25/4/2010-27562, RG24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanarak Yürürlüğe giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” gereğince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde yer
almaktadır.
İşletme aşamasına geçişi ile beraber, RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG16/6/2012- 28325, RG-10/10/2011-28080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği”; kapsamında tesis değerlendirilecek; çevre izni için başvurulacaktır.
Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları (Ek-5)
A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER:
Tesiste doğalgaz kullanımı sonucunda;
5) Gaz yakıtlı yakma tesisleri:
Tablo 5.2. Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır
değerleri *
Yakıtl Kükürtdioksit Karbonmonoksit Azot dioksit
Toz
ar
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Doğal Gaz, LPG,
100
100
800
10
Rafineri gazı
Kok
Fabrikası
200
100
100
Gazı
Biyogaz
800
100
100
*Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır.
116
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesiste alternatif olan kömür kullanımı sonucunda;
1) Katı yakıtlı yakma tesisleri:
Baca gazında % 6 hacimsel oksijen esas alınır.
1.1) Toz emisyonları;
1.1.1) Katı yakıtlı yakma tesislerinin baca gazlarındaki toz emisyonları aşağıdaki sınır değerleri
aşmamalıdır.
Yakıt ısıl gücü 500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasına göre en çok 4
olmalıdır.
500 kW< yakıt ısıl gücü ≤ 5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm3 ün,
5 MW < yakıt ısıl gücü ≤ 50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm3 ün,
Yakıt ısıl gücü >50 MW olan tesislerde baca gazındaki toz emisyonu 100 mg/Nm 3’ ün
altında olmalıdır.
Yakıt ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan ve kömür ve odun dışında başka katı yakıtlar
kullanan tesislerin atık gazlarındaki toz halinde arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel
ve bunların bileşiklerinin her biri 0,5 mg/m3 ü geçmemelidir.
Cıva ve Talyum bileşikleri için bu değer 0,05 mg/m3 ü aşmamalıdır.
1.1.2) Paragraf (1.1.1)’de öngörülen emisyon sınırlandırmaları kurum üfleyicilerin çalıştığı
sürelerde de geçerlidir.
1.2) Karbon monoksit emisyonları;
Baca gazları karbon monoksit emisyonları 200 mg/Nm3 ü aşmayacaktır.
1.3) Azotoksit (NOx) emisyonları;
Azot oksit emisyonları, baca gazı geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev
sıcaklığının düşürülmesi ve benzeri teknik tedbirlerle düşürülmelidir.
Isıl kapasitesi 50 MW ve üzerinde olan tesislerde baca gazında;
1.3.1) Katı yakıt kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azot dioksit emisyonları (Azot
dioksit üzerinden) 800 mg/Nm3 ü, aşamaz.
1.3.2) Yakıt olarak toz halinde taş kömürü kullanılıyorsa ve taş kömürü ergimiş kül bırakarak
yakılıyorsa bu değer 1800 mg/Nm3 olarak alınır. Toz taşkömürü yakan kuru küllü tesisler için
sınır değer 1300 mg/Nm3 dür.
1.4) Halojen bileşikleri emisyonları;
1.4.1) 50 MW ≤ yakıt ısıl gücü ≤ 300 MW arasında olan tesislerde:
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri: 200 mg/Nm3 ü,
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri: 30 mg/Nm3 ü,
aşamaz.
1.4.2) Yakıt Isıl Gücü > 300 MW olan yakma tesislerinde;
inorganik gaz halindeki klor bileşikleri 100 mg/Nm3 ü (klorlu hidrojen üzerinden)
inorganik gaz halindeki flor bileşikleri 15 mg/Nm3 ü (hidrojen florür üzerinden)
aşamaz.
1.5) Kükürtdioksit emisyonu;
Katı yakıt yakan tesislerin baca gazlarından çıkan kükürt dioksit emisyonu önlenmelidir.
Burada kükürt dioksit ve kükürt trioksit miktarları baca gazında kükürt dioksit üzerinden
verilmiştir.
117
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
1.5.1) Katı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki SO2 ve SO3 emisyonu (eşdeğer SO2 olarak
verilmiştir) aşağıdaki sınırların altında olanlar için ayrıca bir kükürt arıtma tesisi gerekmez.
Yakıt ısıl gücü < 100 MW olan tesislerde baca gazında 2000 mg/Nm3,
100 ≤ Yakıt ısıl gücü < 300 MW olan tesislerde baca gazında 1300 mg/Nm3,
Yakıt ısıl gücü ≥ 300 MW olan tesislerde baca gazında 1000 mg/Nm3,
1.5.2) Eğer paragraf (1.5.1)’e verilen sınırlar aşılıyorsa kükürt dioksit emisyon derecesini yakıt
ısıl gücü 300 MW’a kadar olan tesislerde %10’a, 300 MW üzerinde olan tesislerde ise %5 e
kadar düşürecek, yanma öncesi, yanma esnasında veya yanma sonrasında tatbik edilebilecek bir
kükürt tutma işlemi uygulanarak paragraf (1.5.1) deki sınırların altında kalınmaya çalışılır. Buna
rağmen (1.5.1) deki sınır değerlerini gerçekleştirmeyen tesislerden yakıt ısıl gücü 300 MW kadar
olanlar kükürt emisyon derecesini en fazla %10, gücü 300 MW dan büyük olanlar ise kükürt
emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek kükürt azaltımı tedbirleriyle
çalıştırılabilir.
1.5.3) Belirli bir süre için bir tesis, tasarımında öngörülen kükürt oranlı kömür bulamaz ise ve
baca yüksekliği bu orandaki kükürt için uygun biçimde düzenlenmiş ise 2500 mg/Nm3 kükürt
oksitleri emisyonuna izin verilebilir. Bu tipteki çalışma 6 (altı) ayı aşamaz.
1.5.4) Bir yakma tesisinin, kükürt oksitleri emisyonunu azaltan arıtma tesisinin devreden çıkması
durumunda ilgililere bildirmek şartıyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yılı içinde
240 saati geçmeyen süre içinde çalıştırılmasına izin verilebilir.
CC) YİRMİALTINCI GRUP TESİSLER Diğer Tesisler:
Ek 8’de emisyon iznine tabi tesisler arasında bulunmasına karşın yukarıdaki gruplarda yer
almayan tesisler aşağıdaki hüküm ve sınır değerlere tabidir.
1) Atık gazlarda bulunan toz şeklindeki emisyon, özel toz emisyonu değilse Ek-1, Diyagram
1’de yer alan sınır değerini aşmamalıdır. Tesisten kaynaklanan özel toz emisyonları Ek-1’de
yer alan özel toz sınır değerleri aşmamalıdır.
2) Atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları Ek-1’de
yer alan sınır değerleri aşmamalıdır.
3) Baca gazı hızı ve yüksekliği Ek-4’e uygun olmalıdır.
4) Bunların dışında, Ek-1’deki ilgili esaslara uyulacaktır.
16) Tesiste oluşabilecek hesaplanan emisyon miktarları (kg/saat olarak) STKHKKY’ deki
sınır değerleri aşmışsa modelleme yapılması, modelleme sonucu hesaplanan değerlerin
yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi,
NOx kütlesel debi hesaplaması
Tablodan NOx için emisyon faktörü 100 1b/106 scf seçildi.
100 1b/106 scf = 100 x 16 kg / 106 m3 = 1600 kg / 106 m3
1600 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 3,4 kg/saat
118
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
CO kütlesel debi hesaplaması
Tablodan CO için emisyon faktörü 84 1b/106 scf seçildi.
84 1b/106 scf = 84 x 16 kg / 106 m3 = 1344 kg / 106 m3
1344 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 2,9 kg/saat
SO2 kütlesel debi hesaplaması
Tablodan SO2 için emisyon faktörü 0,6 1b/106 scf seçildi.
0,6 1b/106 scf = 0,6 x 16 kg / 106 m3 = 9,6 kg / 106 m3
9,6 kg / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,02 kg/saat
Toz kütlesel debi hesaplaması
En yüksek katsayı:
Tablodan Toz için emisyon faktörü 7,6 1b/106 scf seçildi.
7,6 1b/106 scf = 7,6 x 16 kg / 106 m3 = 121,6 kg / 106 m3
121,6 / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,26 kg/saat
En düşük katsayı:
Tablodan Toz için emisyon faktörü 1,9 1b/106 scf seçildi.
1,9 1b/106 scf = 1,9 x 16 kg / 106 m3 = 30,4 kg / 106 m3
30,4 / 106 m3 x 2160 m3/ saat = 0,065 kg/saat
Kirletici
Parametreler
CO
SO2
NO2
TOZ
Yönetmeliğin İlgili
Maddeleri
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Ek-2 Tablo 2.1
Yönetmeliğin Sınır
Değerleri
<500
<60
<40
<10
Toplam
Emisyon
Değerleri (kg/saat)
2,9 kg/saat
0,02 kg/saat
3,4 kg/saat
0,26 kg/saat
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili
hükümlerine göre tesis genelinden atmosfere yayılan emisyonların kütlesel debilerinin toplamı
sınır değerinin altında olduğu görülmüştür. Süt ürünleri tesisi RG-16/8/2011-28027, R.G24/2/2010-27503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009
Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (Ek:R.G-24/2/2010-27503)
gereğince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde yer almaktadır.
119
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Tesiste işletme aşamasına geçilmesini müteakip RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/201027503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve
27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında yönetmelik RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463,
RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/2011-28080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak emisyon ölçüm raporu
hazırlatılarak, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli başvurular yapılacak ve Çevre
İzin Belgesi alınacaktır. RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325,
RG-10/10/2011-28080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği Ek-2 de; “Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dışından
atmosfere verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler
için bacalarda
ölçülerek, baca dışından atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon
faktörleri kullanılarak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri aşağıdaki
Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava
Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık
olarak hesaplanır. “ibaresi yer almaktadır. Söz konusu tabloda toz emisyonlarının Baca
Dışındaki Yerlerden 1 kg/saat’ten fazla olması durumunda HKKD değerinin hesaplanması
gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu tesisinin arazi hazırlanması ve inşaat aşamasında oluşacak
toz emisyonu miktarının belirtilen sınır değerlerin altında kalması nedeni ile HKKD ile ilgili
hesaplama yapılmamıştır. İşletme aşamasında tesis genelinden yayılan emisyonların kütlesel
debileri toplamı ve SKHKKY sınır değerleri ile karşılaştırılması tabloda verilmiştir.
Yönetmelikte verilen değerler aşılmadığı için HKKD hesaplanması gerekmemektedir.
17) Tesiste bulunacak emisyon kaynaklarından oluşabilecek (hesaplanan) emisyonlar,
konsantrasyonları, emisyon kaynaklarının yakma ısıl güçleri, vb. bilgiler, STKHKKY
dikkate alınarak yaklaşık olarak olması gereken baca yüksekliği, baca gazı hızının
hesabının yapılması,
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/2011-28080,
RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
Ek-4 - İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti
a) Baca Gazı Hızı
1) Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Baca Gazı Hızları;
Atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla
atmosfere verilmelidir. Bu amaçla; baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 50 kW’ın üzerindeki
tesisler için, gazların bacadan çıkış hızları en az 4 m/s olmalıdır. Tesisin üretimi ve dizaynı
gereği; baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanamadığı hallerde baca gazı hızı en
120
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
az 3 m/s olmalıdır. 300 kW anma ısıl gücü 500 kW olan tesislerde baca gazı hızı en az 2 m/s
olmalıdır. Anma ısıl gücü 300 kW’ın altında olan tesislerde baca gazı hızı 2 m/s’nin altında
olabilir.
Tesis Isıl Gücü 500 kW’ın üzerinde olduğu için baca gazı hızları 4 m/sn olarak
değerlendirilmiştir.
b)Baca Yüksekliği:
Tesiste bulunan yakma kazanı için ısıl güç 1,2 MW’ ın üzerinde olduğu için büyük ölçekli tesis
olarak nitelendirilmektedir. Büyük ölçekli tesislerde baca yüksekliği ile ilgili düzenlemeler
S.K.H.K.K.Y. Ek-4 b.2’de verilmiştir.
3) Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği
Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği aşağıda verilen esaslara
göre ve Abak kullanılarak belirlenir. Abaktan hacimsel debi değerinin (R), Q/S (kg/saat)
değerini kesmediği ve abaktan baca yüksekliğinin belirlenemediği durumlarda, tesis etki
alanında engebeli arazi veya mevcut ya da yapımı öngörülen bina ve yükseltiler bulunmuyorsa
(J’ değeri sıfır olarak belirlenmişse) fiili baca yüksekliğinin tabandan en az 10 m ve çatı
üstünden yüksekliği ise en az 3 m olması yeterlidir. J’ değeri sıfırdan farklı ise H’ 10 alınır ve
Abak kullanılarak baca yüksekliği belirlenir. Çatı eğimi 200’ün altında ise baca yüksekliği
hesabı çatı yüksekliği 200’lik eğim kabul edilerek yapılır. Baca yüksekliğinin belirlenmesinde
Abak kullanımı esastır. Benzer tür emisyon yayan ve yaklaşık aynı yükseklikteki bacalar
arasındaki yatay mesafe, baca yüksekliğinin 1,4 katından az ise ve emisyonların birbiri üzerine
binmemesi için farklı yüksekliklerde baca kullanılması zorunlu görülmüyorsa; yeni tesislerde
tek baca kullanılır. Bu paragrafta yukarıda belirlenen baca yüksekliği kullanılması halinde bu
Yönetmelik Ek-2 de belirtilen Toplam Kirlenme Değeri (TKD) ve Ek-2 de öngörülen hava
kalitesi sınır değerini aşıyorsa ilk önce emisyon değerinin düşürülmesine çalışılır. Bu
ekonomik veya teknolojik olarak mümkün değilse, baca yükseltilerek hava kalitesi sınır
değerinin aşılması önlenir. Aşağıdaki gibi belirlenen, engebelere göre düzeltilmiş baca
yüksekliği 15 nci maddede yer alan ek düzenlemeler kapsamına girmiyorsa 250 m’yi
aşmayacaktır. 15 nci maddede yer alan ek düzenlemeler kapsamına giriyor ise; baca
yüksekliğinin 200 m’den yüksek çıkması durumunda, teknolojik seviyeye uygun emisyon
azaltıcı tedbirlere başvurulur.
3.1. Abak kullanılarak baca yüksekliğinin belirlenmesi;
3.1.1. Baca yükseklikleri aşağıda verilen Abak kullanılarak belirlenecektir.
Burada verilen değerler:
H' [m] : Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği,
d [m ]: Baca iç çapı veya baca kesiti alanı eşdeğer çapı,
t [oC] : Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı,
R [Nm3/h] : Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi,
Q [Kg /h] : Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerin kütlesel debisi,
S : Baca yüksekliği belirlenmesinde kullanılan faktörü
121
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
t, R ve Q/S için, kullanılan yakıt ve hammadde türlerine ve işletme şartlarına göre hava kirliliği
yönünden en elverişsiz değerler kullanılacaktır. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin
azot dioksite dönüşüm oranı % 60 alınacaktır. Yani azot monoksitkütlesel debisi 0,92 ile
çarpılacak ve azotdioksitin kütlesel debisi Q olarak Abakta kullanılacaktır.
H1 = 10 m olarak belirlenmiştir.
Tesiste, bacanın tabandan yüksekliği 10 m, çatıdan yüksekliği ise 3 m’dir
18) Tesis “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” (STKHKKY)’ de
yer alıyorsa burada belirtilen hususlarla ilgili açıklamaların ve değerlendirmelerin
yapılması, (Askeri mesafe eğrisi hesabının mevcut ve planlanan tesisler göz önüne alınarak
yapılması),
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili
hükümlerine göre tesis genelinden atmosfere yayılan emisyonların kütlesel debilerinin toplamı
sınır değerinin altında olduğu görülmüştür. Süt ürünleri tesisi RG-16/8/2011-28027, R.G24/2/2010-27503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009
Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (Ek:R.G-24/2/2010-27503)
gereğince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde yer almaktadır.
Tesiste işletme aşamasına geçilmesini müteakip RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/201027503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve
27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında yönetmelik ve RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/201228463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/2011-28080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009
tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak emisyon ölçüm raporu
hazırlatılarak, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli başvurular yapılacak ve Çevre
İzin Belgesi alınacaktır. RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325,
RG-10/10/2011-28080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği Ek-2 de; “Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dışından
atmosfere verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler
için bacalarda
ölçülerek, baca dışından atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon
faktörleri kullanılarak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri aşağıdaki
Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava
Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık
olarak hesaplanır. “ibaresi yer almaktadır. Söz konusu tabloda toz emisyonlarının Baca
122
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Dışındaki Yerlerden 1 kg/saat’ten fazla olması durumunda HKKD değerinin hesaplanması
gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu tesisinin arazi hazırlanması ve inşaat aşamasında oluşacak
toz emisyonu miktarının belirtilen sınır değerlerin altında kalması nedeni ile HKKD ile ilgili
hesaplama yapılmamıştır. İşletme aşamasında tesis genelinden yayılan emisyonların kütlesel
debileri toplamı ve SKHKKY sınır değerleri ile karşılaştırılması tabloda verilmiştir.
Yönetmelikte verilen değerler aşılmadığı için HKKD hesaplanması gerekmemektedir.
19) Her bir tesisin 27692 sayı ve 4 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan “Kokuya Sebep Olan
Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği” ndeki yeri, faaliyeti sırasında oluşacak koku
problemine karşı alınacak önlemler (koku giderme ünitesinin detaylandırılması, en yakın
yerleşim yerine uzaklık ve meteorolojik veriler dikkate alınarak irdelenmeli)
Koku problemine karşılık alınacak önlemler;
19.07.2013 tarih ve 28712 sayı yayımlanan “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında
Yönetmeliği”;
Koku oluşturan işletme/tesisleri kuran ve işletenlerin yükümlülükleri,
MADDE 6 – (1) Koku emisyonuna sebep olan faaliyetleri yürütenlerin; bu faaliyetlerin
kurulmaları ve işletilmeleri sırasında:
a) İşletmenin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arıtım
teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi,
b) Bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbirlerini alması,
c) Şikâyet olması halinde, bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbir/ek tedbirlerini alması,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen koku emisyonu sınır değerlerinin aşılmamasını sağlaması,
d) Yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde; koku emisyonlarını bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ölçtürmesi,
zorunludur.
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği Ek-1 Koku Azaltımına Yönelik
Teknikler,
Şikâyete sebep olan koku emisyonları, işletme/tesisin prosesi gereği oluşabileceği gibi, tesisin
işletilmesinde oluşan sorunlardan ve işletme yetersizliğinden de ortaya çıkabilir.
a) Tesis türüne göre; şikâyete sebep olan koku emisyonu oluşturan tesis ve faaliyetler
incelendiğinde, ortaya çıkan kokuların kaynaklanma nedeni ve yapısı ile birlikte bunların
önlenmesinde uygulanabilecek yöntemler bu faaliyetlerin türüne göre değişiklik gösterebilir.
Aşağıda koku oluşumuna en fazla neden olan faaliyetler ve buralarda uygulanabilecek önlem
yöntemleri yer almaktadır.
1) Gıda sanayiinde;
1.1. Proses Kontrolü: Üretimde kullanılan hammaddeler, bunların işlenişi, kapalı veya açık
prosesler, çalışma sıcaklıkları ve süreleri, havalandırma koşulları v.b.,değiştirilmesi,
1.2. Depolama: Organik maddelerin, hammaddelerin ve ürünlerin depolanma süresi,
sıcaklıkları, depo yapısı v.b. değiştirilmesi,
1.3. Absorbsiyon: Oluşan kokulu gaz ve sıvıların absorbsiyon ile arıtılması,
123
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
1.4. Biyo-filtre: Oluşan kokulu gaz ve sıvıların biyolojik bir ortamda bakterilerce parçalanarak
arıtılması,
1.5. Oksidasyon: Oluşan kokulu gaz ve sıvıların yükseltgenerek parçalanması ve bu şekilde
arıtılması,
6) Atıksu arıtma tesislerinde;
6.1. Kapalı sistemler: Kokuya neden olan ancak proses gereği koku oluşumunun
önlenemeyeceği ön çökeltme havuzu, aerobik ve anaerobik arıtma havuzu, arıtma
çamuru bertarafı gibi ünitelerin üzerlerinin kapatılarak kokulu gazların çevreye yayılmasının
önlenmesi ve toplanarak arıtılması,
6.2. Biyofiltreden geçirme: Tüm organik işletme gazlarının biyofiltreden geçirilmesi,
6.3. Bacalarda–flare: Oluşan kokulu gazların çeşitli durumlarda, flare bacası ile yakılması (Bu
kapsamda yer flaresistemi önerilir.),
b) Önlem yapısına göre; temiz üretim ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerine göre
yaklaşıldığında, kokunun oluşmasını önlemek, arıtma veya güvenlik mesafesi uygulanması gibi
yöntemlerden daha etkili olmaktadır. Bu açıdan, koku önleme yöntemleri önlemin yapısına
göre aşağıda belirtilmiştir.
1) Kaynakta önleme:
1.1.Uygun hammadde kullanımı: Alternatifler arasından koku oluşumuna neden olmayacak
hammaddelerin tercih edilmesi, aradaki olası maliyet farkının arıtma maliyeti göz önünde
bulundurularak değerlendirilmesi,
1.2.Uygun hammadde ve atık depolama: Depoların ve depolama koşullarının belirli
standartlarda yapılması,
1.3. Proses kontrolü,
1.4. Sızıntı ve kaçakların önlenmesi: Sızıntı ve kaçakların önlenmesi için işlemlerin
olabildiğince kapalı ortamlarda gerçekleştirilmesi, boru ve kazanlarda kaçakların önlenmesi,
kokulu proses gazlarının toplanarak arıtılması,
2) Arıtma:
2.1. Yoğuşturma: Atık gazdaki çözücü buharları ya da diğer kokulu gazları, sıcaklıklarını çiğ
noktalarının altına düşürerek ayırmaya yarayan bir tekniktir. Kokulu gazlarda genellikle suya
doymuş gazdan yoğuşturularak ayrılan su kokulu gazlar içinde bir soğurucu görevi görmekte ve
bu şekilde kokulu gaz arıtılmaktadır. Kokulu gazlar için uygulama sınırı 100.000 koku
birimi/Nm3’tür.
2.2. Adsorpsiyon: Gaz moleküllerinin, belirli bileşikleri diğerlerine tercih eden katı yüzeylerde
tutunduğu ve dolayısıyla sıvıdan ayrıldığı heterojen bir tepkimedir.
2.3. Biyofiltrasyon: Burada kokulu gaz bakteri ortamından geçirilerek gazın içerisindeki çeşitli
maddelerin besin olarak bakterilerce parçalanması sağlanmaktadır.
2.4. Biyo-yıkama: Islak gaz yıkamayı biyolojik parçalamayla birleştirir. Burada yıkama suyu
kokulu gaz bileşenlerini oksidize edebilecek bakteri popülasyonlarını barındırır. Bunun için,
atık gaz içeriğinin yıkanabilir ve yıkanan bileşenlerin de aerobik koşullarda biyolojik olarak
yıkılabilir olması gerekir.
124
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
2.5. Biyo-damlatma: Biyo yıkama ile aynı koşullarda çalışır. Biyo yıkamanın aksine,
bakteri popülasyonu destek öğeleri yani bir yatak malzemesi üzerinde tutunmuşlardır. Burada,
sıvı, inert maddelerden oluşan bir yataktan dolaştırılarak geçirilmektedir.
2.6. Isıl (termal) oksidasyon: Atık gaz akışı içindeki kokulu gazların, içeriğindeki karışımın
hava veya oksijen ile birlikte, bir fırında, parlama noktasının üzerindeki bir sıcaklığa ısıtılması
ve karbondioksit ve suya dönüşmek üzere tam yanma sağlayacak kadar yeterli bir süre yüksek
sıcaklığın korunması yoluyla oksidasyon işlemidir.
2.7. Katalitik oksidasyon: Katalitik oksitleyiciler, termal oksitleyicilere çok benzeyen bir
şekilde çalışırlar. Aradaki en büyük fark, alev bölgesinden geçen gazın bir katalizör yatağından
da geçmesidir. Katalizör, oksidasyon tepkimesi hızını artırarak daha düşük sıcaklıklarda
gerçekleşmesini sağlar. Böylece, daha küçük oksitleyicilerin kullanımına olanak tanınır.
Koku önleme hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste aşağıda belirtilen koku önleyici yöntemler kullanılacaktır.
1- Tesis tasarımı çevreye olan salınımları en aza indirecek şekilde yapılacaktır.
2- Sızıntı ve kaçakların önlenmesi çalışmaları yapılacaktır. İşlemlerin olabildiğince kapalı
ortamlarda gerçekleştirilmesi, boru ve kazanlarda kaçakların önlenmesi, kokulu proses
gazlarının toplanarak arıtılması sağlanacaktır.
3- Uygun hammadde ve atık depolama yapılacaktır.Depoların ve depolama koşullarının belirli
standartlarda yapılması koku oluşumunu en fazla etkileyen yöntemlerdendir.
4- Tesis çevresine ve arıtma tesisinin bulunduğu bölgeye koku giderimini sağlayıcı
ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
5- Koku problemini önlemek için koku problemi olan tankların üstleri kapattırılarak egzoz
sistemleriyle koku problemine çözüm bulunacaktır.
6- Tesisin tasarımında dikkat edilen diğer bir husus ise koku salınımı daha az olan kapalı
arıtma sistemi kullanılacak olmasıdır. Kokuya neden olan ancak proses gereği koku
oluşumunun önlenemeyeceği ön durultma havuzu, arıtma havuzu gibi ünitelerin üzerlerinin
kapatılarak kokulu gazların çevreye yayılmasının önlenmesi ve toplanarak arıtılması işlemi
yapılacaktır.
7- Kokulu gaz ve sıvıların koku oluşturan bileşiklerden arındırılması işlemi yapılacaktır.
Bunun için genel arıtma tekniklerinin yanında özgün tekniklerden aşağıda belirtilen
yöntemlerin uygun olanları kullanılacaktır.
• Adsorpsiyon; gaz moleküllerinin, belirli bileşikleri diğerlerine tercih eden katı yüzeylerde
tutunduğu ve dolayısıyla sıvıdan ayrıldığı heterojen bir tepkimedir.
• Absorbsiyon; oluşan kokulu gaz ve sıvıların absorbsiyon ile arıtılması sistemidir.
• Biyofiltre; oluşan kokulu gaz ve sıvıların biyolojik bir ortamda bakterilerce parçalanarak
arıtılması işlemidir. Burada kokulu gaz bakteri ortamından geçirilerek gazın içerisindeki
çeşitli maddelerin besin olarak bakterilerce parçalanması sağlanmaktadır.
• Termal oksidasyon; oluşan kokulu gaz ve sıvıların yükseltgenerek parçalanması ve bu
şekilde arıtılması. oksidasyon, atık gaz akışı içindeki kokulu gazların, içeriğindeki
karışımın hava veya oksijen ile birlikte, bir fırında, parlama noktasının üzerindeki bir
125
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
sıcaklığa ısıtılması ve karbondioksit ve suya dönüşmek üzere tam yanma sağlayacak kadar
yeterli bir süre yüksek sıcaklığın korunması yoluyla oksidasyon işlemidir
Akşehir meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre; 1. Derecede hakim rüzgar yönü
NNW (kuzey-kuzeybatı)’ dir. 2. Derecede hâkim rüzgâr yönü WNW (batı-kuzeybatı), 3.
Derecede hâkim rüzgâr yönü NW (kuzey-batı)'dır.
İşletme, hakim rüzgar yömü dikkate alınacak olup, koku giderme ünitesinin yeterli
gelmemesi ve tesiste koku oluşumu söz konusu olması durumunda alternatif koku giderme
yöntemlerini de uygulayarak gerekli bütün önlemleri alacağımızı taahhüt ederiz.
19.07.2013 tarih ve 28712 sayı yayımlanan “Koku Oluşturan Emisyonların
Kontrolü Hakkında Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
20) Proje kapsamında hijyen sağlanması için ne gibi işlemler yapıldığı, kullanılan
dezenfeksiyonlarla birlikte hijyen planının açıklanması,
Proje de süt ve süt ürünleri üretim tesisinde; diğer gıda sektörlerinden farklı olarak
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır.
Süt her hangi bir meyve sebze gibi gıda maddelerinden farklı olarak canlı bir yapıdadır.
Uygun sıcaklıkta herhangi bir bakteri mikroorganizma süt içinde yaşayabilmektedir. Diğer
üretim tesislerinin aksine, hijyen gereksinimi süt fabrikalarında en önemli prosestir.
Süt ve süt ürünleri tesisimizde temizlik ve dezenfeksiyon 2 farklı şekilde yapılacaktır. Süt
hatlarının tamamı demonte etmeden CIP (cleaning ın place)kapalı devre temizlenecektir. Bu
sistem merkezi olarak sistemi temizleyecek ve dezenfekte edecek şekilde dizayn edilecektir. Çiğ
süt tankerleri otomatik CIP sistemi ile temizlenecek ve işletmeden tamamen bağımsız olarak
çalışacaktır.
Makine ve teçhizatlar ise yüksek basınçlı su ve kimyasallar ile temizlenecektir. Burada asit
ve alkali özellikli yüzey aktif madde içeren kimyasallar kullanılacaktır. Bu kimyasallardan
makinelerde korozif etkiye neden olmayacak özelliklerde ve miktarlarda kullanılacaktır.
Çalışanlar personel girişinden itibaren kontrollü turnikelerden ve hijyen koridorlarından
geçerek işletme içerisine girilecek ve üretim alanlarında üretim türüne bağlı olarak lavabolar
yerleştirilecektir.
Bunların yanında fabrika tüm geçişler hijyenik kurallara göre yapılacaktır. Tesis içerisinde
hava akımları temiz alandan kirli alana olacak şekilde dizayn edilecektir.
126
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
21) Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması için
yapılacak çalışmalar, kullanımı hususunda bilgiler,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Gayrisıhhî Müesseseler Listesine
göre “1. Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler” kapsamında yer almaktadır. Proje ile ilgili olarak ÇED
sürecinin tamamlanmasından sonra Akşehir Belediye Başkanlığı’ndan tesis için “İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı” alınacaktır.
İşletme faaliyete kapatıldıktan sonraki işlemlerde ÇED Raporu’nda belirtilen taahhütlere
ve 1593 sayılı Ummumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara istinaden
çıkartılan mevzuatlara uyulacaktır. Tesis için bırakılması gereken Sağlık Koruma Bandı Mesafesi,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan inceleme kurulunca
belirlenecek ve bu mesafe korunacaktır.
22) Ulaşımın temini, ulaşımın mevcut trafiğe getirdiği yük ve alınacak önlemler,
Faaliyet alanına ulaşımı sağlayacak yolları gösterir Konya İli Ulaşım Haritası Şekil III.32
’de verilmiştir.
Faaliyet Yeri
Şekil III.32. Konya İli Ulaşım Ağı Haritası
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından planlanan Süt ve Süt Ürünleri
Tesisi, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108
ada ve 8 parsel adresinde, yer almakta olup, araziye ulaşım açısından herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
127
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın
Otoyollar ve Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası verilmiştir.
Projenin Yeri
Şekil III.33. Trafik Projeksiyonu Haritası
128
2012 yılı
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
23) İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri
(Endemik türler, nesli tehlikede vb.), proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alanında
bulunan tür popülasyonlarının etkilenmesi açıklanmalıdır.
Proje alanı ve çevresinde yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucunda flora ve fauna
türleri içerisinde endemik, nesli tehlikede olan bir türe rastlanmamıştır.
Ayrıca söz konusu tesiste işlemler kapalı ortamda gerçekleştirileceği ve oluşacak atıklar için
gerekli tüm tedbirler alınacağından flora ve faunanın faaliyetten olumsuz yönde etkilenmesi söz
konusu olmayacaktır.
24) Projenin, proje alanının yakınında bulunan tesislerle olan etkileşiminin açıklanması,
Faaliyet alanı sınırlarının işaretlenmiş olduğu tesis alanı merkez alınmak kaydı ile 1 km
yarıçaplı 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita EK- 2’de verilmiştir.
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü,
Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt ve Süt
Ürünleri Tesisi 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve uydu fotoğrafı üzerinde 1 km yarıçaplı etki
alanı dikkate alınarak gösterilmiştir. Ek-2’de verilmiştir.
Sanayi Alanı: Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki
Yeşilköy Köyüdür. Sanayi alanı olarak da faaliyet alanı çevresinde çeşitli sanayi kollarına ait
sanayiler bulunmaktadır.
25) Tesisin yakın çevresindeki yerleşim birimlerine olası etkileri,
Faaliyet alanı sınırlarının işaretlenmiş olduğu tesis alanı merkez alınmak kaydı ile 1 km
yarıçaplı 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita EK- 2’de verilmiştir.
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü,
Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve 8 parsel adresinde planlanan Süt ve Süt
Ürünleri Tesisi 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve uydu fotoğrafı üzerinde 1 km yarıçaplı etki
alanı dikkate alınarak gösterilmiştir. Ek-2’de verilmiştir.
Yerleşim Yerleri: Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri 1.500 m kuzeybatısındaki mesafedeki
Yeşilköy Köyüdür. Proje alanına ulaşım Konya-İstanbul karayolu vasıtası ile sağlanmaktadır.
129
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
26) Personel temini, çalışacak personel sayısı, personel için temin edilecek sosyal hizmetler,
Tesiste proje kapsamında; süt ve süt ürünleri üretim tesisinde, 140 kişi çalışacaktır.
Söz konusu personel tesiste proje kapsamında yer alan İdari ve Sosyal Bina içerisinde yer
alacak olan bölümde yemek, duş, lavabo temizlik ve benzeri tüm ihtiyaçlarını burada
karşılayacaktır.
C) İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı
alınacak önlemler;
Tesisin işletilmesine son verilmesi durumunda yapılacak rehabilitasyon çalışmaları,
Rehabilitasyon çalışmaları, faaliyet sonrası tahrip olmuş yerlerin geçmişteki
durumuna/verimliliğine ulaşması için alanın eski kullanımlara benzer kullanımlara kavuşturularak
görsel ve fonksiyonel olarak çevreyle bir bütün oluşturması kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalardır.
Tesisin ömrünü tamamlamasından sonra, tesis yerinden sökülerek kaldırılacaktır. Tesis
bünyesindeki değerlendirilebilir özellikteki malzemeler, alandan sökülerek başka yerlerdeki
kullanımlar için nakledilecektir.
Tesisin sökülmesinden sonra bu alanların tabanında bulunan betonarme yapılarda yerinden
sökülerek alınacak ve 18 R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğine göre Akşehir Belediye Bakanlığı’nın göstermiş olduğu alana taşınacaktır.
Tesis alanında kaldırılmış, sökülmüş olan bütün birimler nedeniyle alanın topografyası
bozulmuş olacaktır. Düzgün bir topoğrafik yapının oluşturulması, drenajın sağlanması, bitki
örtüsü ve yaban hayatına yönelik gelişmelerin alanda yeniden kurulması ve alanın daha sonraki
kullanımlara uygun olarak bırakılması rehabilitasyon çalışmaları ile gerçekleştirilecektir. Bu
kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıda verilmiştir.





Yerüstündeki yapı ve ekipmanların güvenli bir biçimde yıkımı gerçekleştirilecektir.
Yıkım sonucu oluşan atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertarafı yapılacaktır.
Sökülen temeller doldurulacak ve yüzey akışlarının doğal drenaj yönünde toplanması
sağlanarak arazinin proje öncesi özelliklerine yeniden kavuşması sağlanacaktır.
Doldurulan yüzeylerin üzeri bitkisel toprak ile örtülecektir. Bitkisel örtünün stabilizesini
sağlamak ve çevre koşullarına uygun bir ortam yaratmak amacıyla ön tohumlama
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Ön tohumlama çalışmalarına yöre iklimine uygun ticari tohumlar 1-2 vejetasyon dönemi
boyunca ekilerek toprağın kararlı bir dengeye kavuşması sağlanacaktır.
130
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yerel bitki örtüsünden seçilmiş bitki türleri ile alan bitkilendirildikten sonra alan doğaya
kazandırılmış olacaktır.
Tesis alanı içinde herhangi bir akar veya mevsimsel akışlı kuru dere yatağı
bulunmamaktadır.
Evsel katı atıkların ise R.G-26/3/2010-27533, RG- 5/4/2005 - 25777 , RG 25.04.2002 24736, RG-15/9/1998-23464, RG 2/11/1994 – 22099,RG 22.2.1992 -21150, RG- 3/4/1991-20834
değişiklikleri ile 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“ve
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre toplanarak düzenli olarak alınması
sağlanacaktır.
D) Acil Müdahale Planı ve İzleme Programı;
Faaliyetin inşaat, işletme ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve doğal afet ve
kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak müdahale planı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
açısından alınacak önlemler.
Tesisin işletilmesinde tercih edilmiş olan üretim teknolojisi çok fazla insan gücü
gerektirmeyen otomasyona dayalı bir sistemdir. Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından
risk yaratabilecek bir faaliyet bulunmamaktadır.
Tesisin işletilmesi sırasında bazı iş kazaları söz konusu olabilecektir. İş kazaları; sisteme
bilinçsiz şekilde müdahale edilmesi, uyarı tabelaları ve ikazlara uyulmaması durumunda meydana
gelebilir. Bu tür olumsuz etkileri önlemek için çalışacak personele gerekli eğitimler verilecek ve
gerekli tüm görsel uyarılar yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında tüm inşaat faaliyetleri ve işletme süresince İşçi güvenliği konusunda
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkartılmış olan Mevzuatlara
uyulacaktır. Sağlık ile ilgili ihtiyaçlar için en yakındaki sağlık birimleri kullanılacaktır. Bu konuda
yapılacak çalışmaların uzman ekip tarafından değerlendirilmesi amacıyla Acil Eylem Planı
hazırlanacaktır. Acil Eylem Planları (ACE) ayrıca aşağıdaki konuları da içerecektir;
Kaza Riskini Önlemek için Alınacak Tedbirler:
-
Sahaya Uyarıcı Levhalar Konulması ( Tehlikeli ve Yasaktır, Girilmez, Dikkat, Sigara
İçilmez vb.)
Yangına karşı gerekli önlemlerin alınması (Yangın Tüpleri vb.)
Çalışacak olan teknik personelin konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yetkili
kişilerden seçilmesine dikkat edilecektir.
131
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
-
-
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Alınacak önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
ve gözetim sağlanacaktır.
Haftanın ilk gününde ve çalışma gününün de ilk saatlerinde daha sık kaza olduğu
bilinmektedir. Bu uyarı dikkate alınarak tesiste çalışacak işçiler haftanın ilk günü ve ilk
saatinde daha dikkatli olmaları sağlanacaktır.
Yapılması planlanan projede hijyen koşulları her zaman kontrol altında tutulacaktır.
Dezenfekte işlemleri sırasında zehirlenmelere karşı, işçiler güvenlik amacıyla, iş
elbiseleri giyecek ve ağızlarını maske ile kapatarak dezenfeksiyon yapacaklardır.
Tesiste olabilecek kaza, doğal afet, sabotaj vb. durumlarında Şekil III.34’de verilen “Acil
Müdahale Planı” çerçevesinde hareket edilecektir.
- İş güvenliği ve ilk yardım planları,
- Meydana gelebilecek kazalara karşı 24 saat hazır bulundurulacak personel,
- Yangın çıkması durumu göz önüne alınarak yangına karşı her türlü önlem alınacaktır.
- Yangına karşı her türlü ekipman ve donanımın, mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun
olarak yapılması sağlanacaktır.
Proje kapsamında iş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak hazırlanan Acil
Müdahale Planı, doğal afet, yangın gibi acil durumlarda işlerlik kazanacaktır. Projenin inşaat ve
işletme aşamasında kullanılacak olan Acil Eylem Planı’nda bulunması gerek unsurlar aşağıda
sıralanmıştır;
-
Acil Eylem Ekibi’nin (AEE) belirlenmesi
-
AEE’nin görev tanımlarının yapılması
AEE içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, ilk yardım, müdahale vb.)
AEE’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının
belirlenmesi
AEE içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi
AEE’nin bir müdahale anında ihtiyaç duyacağı türn ekipman ve araçlar özellikle
projenin inşaat aşamasında hazır bulundurulacaktır. Acil Müdahale Planı, koordinasyon
öncelikleri Şekil III. 34’de verilmiştir.
-
Görev ve Sorumluluklar:
Acil Eylem Planı Koordinatörü: İşletme sahibi tarafından Acil Eylem Ekibi’ nin
kurulmasını ve acil durumlar karşısında geliştirilecek olan eylemlerin Acil Eylem Planı’ na
uygun biçimde yürütülmesini sağlayacak olan Acil Eylem Planı Koordinatörü’ nün diğer
sorumluluk ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
-
Katılımcıların acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde eğitilmesi ve ekip
içerisinde gerekli iş bölümünün yapılması,
132
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
-
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Acil durum halinde aranabilecek kişilerin belirlenmesi ve bu kişilerin iletişim
bilgilerinin herkesin ulaşabileceği bir yerde asılı olarak bulunmasının sağlanması,
Aranılacak olan kişilerin iletişim bilgilerinin irtibat listesinde güncelleştirilmesi,
Acil durum tatbikatları gerçekleştirerek Acil Eylem Planı’nın işlevselliği ve
uygunluğunun denetlenmesi,
Acil Eylem Ekibi’ nin Acil Eylem Planı’na uygun hareket etmesinin sağlanması,
Acil Eylem Planı’nın yıllık olarak gözden geçirilmesi ve yapılacak değişiklikler ile
birlikte hazırlanan yeni planın kopyalarının katılımcılara dağıtılması,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte durumun Acil Eylem Ekibi ile gözden
geçirilmesi, rapor hazırlanması ve bu raporun işletme sahibine sunulması,
Acil Eylem Planı’nın yetersiz kaldığı yerlerde işletme sahibinin onayını aldıktan sonra
gerekli eylemlerin yapılması ve bu eylemlerin daha sonra Acil Eylem Planı’na
yansıtılması.
Acil Eylem Ekibi: Acil Eylem Ekibi Koordinatörü tarafından oluşturulan Acil Eylem Ekibi’
nin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir.
-
Acil Eylem Planı kapsamında verilecek olan eğitim ve tatbikatlara katılma,
Acil Eylem Planı’na uygun olarak gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi,
Acil durum esnasında proje koordinatörünün konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi,
Yılık olarak Acil Eylem Planı Koordinatörü ile birlikte planın gözden geçirilmesi,
Önceden belirlenen irtibat kişilerinin acil durum anında olaydan haberdar edilmesi,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte Acil Eylem Planı Koordinatörü ile birlikte
durumun gözden geçirilmesi ve raporun hazırlanmasında yardımcı olunması.
Acil Durumlar Kazalar:
Süt ve Süt Ürünleri Tesisi Projesi, çok ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer
almamaktadır. Fakat her işyerinde olduğu gibi proje kapsamında değerlendirilen tesiste de kaza
riski mevcuttur. Tesiste meydana gelecek yaralanması kazalarda, en yakın hastaneden
yararlanılacaktır. Proje sahasında herhangi bir yaralanma durumu söz konusu olduğunda
aşağıdaki yol izlenecektir:
-
İlk yardım uygulaması yapılır,
Derhal acil/tıbbi yardıma başvurulur,
Alanda daha fazla zararı önlemek için emniyete alınır,
Yangın olasılığı araştırılır,
Dökülen maddeler temizlenir,
Tıbbi yardım ve kurtarma ekibi için alan temizlenir.
133
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Bazı kazalar sonucunda gerçekleşebilecek muhtemel yangın ihtimaline karşı Acil Eylem
Ekibi tarafından araştırma yapılacak, su yüzeylerine dökülecek olan yağ, benzin vb. gibi zararlı
sıvılar ise yine Acil Eylem Ekibi tarafından temizlenecektir.
Deprem:
İlk olarak, tesiste çalışan personelin olası bir deprem durumunda neler yapması
gerektiğine dair eğitimler verilecektir. Herhangi bir deprem belirtisiyle karşı karşıya
kalındığında aşağıda verilen basamaklar izlenecektir.
-
Deprem hissedildikten sonra tesis görsel olarak denetlenir ve 24 saat boyunca izleme
yapılır.
Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber
verilir.
Eğer güvenli ise tesis hasar kontrolüne başlanır.
Yangın:
Proje alanı içerisinde meydana gelebilecek yangınlar için, önceden tedbirler alınacak ve
yangının oluşmasının engellenmesi sağlanacaktır. Kurak mevsimlerde tesis alanı dışında,
özellikle ormanlık alanlarda, ateş yakılmayacak ve yangın çıkmaması için gerekli bütün önlemler
alınacaktır. Olası bir yangın durumunda ise, yangın söndürücü alet ve ekipmanlar proje alanı
içerisinde hazır bulundurulacaktır.
Aşırı Yağış:
Proje alanı içerisinde meydana gelebilecek aşırı yağış durumunda acil müdahale ekibinin
yapacakları aşağıda belirtilmiştir.
- Sızıntı, erozyon ve taşkın riskleri için görsel denetlemeler yapılır.
- Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber
verilir.
- Kuvvetli rüzgâr bekleniyorsa gözlemler artınlır, değişiklikler rapor edilir.
- Eğer güvenli ise tesis hasar kontrolüne başlanır.
Toprak Hareketleri:
Tesis içerisinde toprak hareketleri (toprak kayması, erozyon v.b.) gerçekleşmesi halinde
yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir.
-
Yapılan rutin kontroller sonrası toprak hareketleri tespit edildiyse, tesis zemininde
bozulma olup olmadığına bakılır.
134
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
-
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Belirti bulunursa, hasarın büyüklüğü hesaplanır ve eğer su kontrol altına almamıyorsa
sorumlu personele rapor edilir.
Vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber verilir.
Bütün süreçlerde meydana gelen olaylar kaydedilir. Eğer güvenli ise tesis hasar
kontrolüne başlanır.
Acil Durumun Sona Ermesi ve Bunu Takip Eden Eylemler:
Acil durumun bittiğini gösteren koşullar oluşmuş ve Acil Eylem Planı Koordinatörü
proje alanı güvenliğini onaylamış ise gerekli olan birimler konu ile ilgili olarak
bilgilendirilecektir. Acil müdahale ekibi, Acil Eylem Planı Koordinatörü yönetiminde bir araya
gelerek, durumun genel bir değerlendirilmesini yapacak ve acil durum ile ilgili olarak tutanak
hazırlayacaktır.
Acil duruma müdahale sırasında gerçekleştirilen eylemlerin Acil Eylem Planı’na
uygunluğu tartışılacak, gerekli olan düzeltmeler veya eklemeler plana entegre edilecektir.
Öngörülmeyen bir acil durum ile karşılaşılması söz konusu olduğunda, bu durumun Acil Eylem
Planı içerisinde yer alması ve bununla ilgili önleyici tedbirlerin ve müdahale planlarının
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Şekil
III.35.
Acil Müdahale
Şekil III.34.
Acil
Müdahale
Planı İşPlanı
Akım Şeması
135
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
E) Proje Alternatifleri,
(Bu bölümde, yer, üretim tekniği, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması
yapılacak ve proje kapsamındaki alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri
belirtilecektir.)
Faaliyet, Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilecektir.
Teknoloji olarak; seçilen teknoloji en ileri teknoloji, en ekonomik ve çevre tahribatı
açısından en düşük kirliliğe sebebiyet verdiğinden dolayı tercih edilmiştir.
Faaliyet alanı olarak buranın uygun görülmesinin başlıca nedeni sanayi alanı olmasıdır.
Yerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
▲Sanayi bölgesinde kalmaktadır.
▲Yakınında ormanlık alan bulunmamaktadır.
▲Yerleşim yerlerine uzaktır. En yakın yerleşim yeri civarındaki sanayi tesisleridir.
▲Sanayi bölgesinde kaldığından elektrik, su, doğalgaz vs. ihtiyaçları Organize Bölge
Müdürlüğü’nden karşılanacaktır.
▲Faaliyet alanına giriş çıkışlarda tali yollar kullanılmaktadır. Buda ürünlerin sevkiyatı ve
hammadde, yardımcı madde temininde kolaylık sağlamaktadır.
▲Sit alanı değildir.
Ayrıca bölgenin hammadde imkanlarının büyük ölçüde olmasından dolayı proje için başka bir
alternatif söz konusu değildir.
F) Sonuçlar
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin
gerçekleşmesi halinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme
ve taahhütler.)
Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi, 108 ada ve
8 parsel adresinde İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. tarafından Süt ve Süt Ürünleri Tesisi
planlanmaktadır.
03.10.2013 tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği; Ek-1 Madde 24- Süt işleme tesisleri (çiğ süt işleme
kapasitesi 100.000 litre /gün ve üzeri) kapsamında bu rapor hazırlanmıştır.
Tesiste yıllık 533.200 kg/gün (533,2 ton/gün) süt kullanılarak sprey tipi süttozu, wals tipi
süt tozu, peynir altı suyu tozu, beyaz peynir, kaşar peynir, krem peynir, tereyağ, krema, UHT
krema, sadeyağ ve UHT süt üretimi gerçekleştirilecektir.
136
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Firma 64.867 m2 alanda, 17.650 m2 kapalı alanda faaliyet gösterecektir. İmar alanı
32.433,50 m2’dir Faaliyet alanı tapuludur. Faaliyet alanına ait tapu Ek-1’de sunulmuştur.
L27a18d3 pafta, 108 nolu ada, 8 parsel nolu tapulu alan İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic.
A.Ş.’ ye aittir.
Proje kapsamında işletmeden kaynaklanan olası çevre etkileri incelenmiş ve projenin olası
çevre etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmıştır. Projenin önemli çevresel
etkileri olmadığı ve alınan tedbirler neticesinde etkilerin en aza indirileceği belirtilmiştir.
Projenin işletilmesi sırasında olası çevre etkileri ve alınacak önlemler ile ilgili detaylı
açıklamalar ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.
Faaliyet alanı ve çevresindeki akarsuların ve mevsimsel akış gösteren kuru dere
yataklarının faaliyet sırasında zarar görmemesi, dere yataklarına ve dere yataklarına ulaşması söz
konusu olabilecek yerlere pasa malzeme, hafriyat atıkları, katı sıvı atıkların atılmaması, dere
yataklarının değiştirilmesi ve oluşabilecek çevre kirliliğinin engellenmesi hususlarının yerine
getirileceğini taahhüt ederiz.
Faaliyet kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun,
Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “ Dere Yatakları ve Taşkınlar” adı ile
yayınlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine
uyulacaktır.
Faaliyet alanı çevresinde bulunan çay,dere ve kuru derelerin kirletlmeyeceğini taahhüt
ederiz.
Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek hususlar ile yangın ve patlatmalara karı
gerekli tedbirler alınacaktır.
Tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen inceleme
kurullarınca sağlık koruma bandı mesafesi tespit edilecek ve İş Yeri Açma ve Çalıma Ruhsatı
alınacaktır.
Projede belirtilen tesislerin montajı, işletilmesi ve işletme faaliyete kapatıldıktan sonraki
işlemlerde ÇED Raporunda belirtilen taahhütlere ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili
mevzuata, 2872 sayılı Çevre Kanunu 4856 ve 5491 sayılı kanunlara yasalara ve kanunlara
istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır.
Proje ile ilgili olarak proje sahibi İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. 5491 Sayılı
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve
137
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
bu kanunlar çerçevesinde yayımlanan yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin
korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve ilgili Yönetmeliklere
uyulacaktır.
Faaliyet alanı çevresinde bulunan çay, dere ve kuru derelerin kirletilmeyeceğini taahhüt
ederiz.
Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm kirletici
unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
olarak alınacaktır.
Tablo III.37: Oluşan Atıklar ve Bertaraf Şekilleri
Hammadde
Miktar
Atık Özelliği ve miktarı
Atıklar
(Yıllık)
Bertaraf Yöntemi
Kanalizasyon sistemine verilecektir. RG13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483,
RG-07/04/2012-28257,
Su
150 lt/gün-kişi(140kişi)
21 m3/gün
Evsel Atıksu
RG-30/3/2010-
27537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004
tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği
Kontrol
Yönetmeliği
hükümlerine
uyulacaktır.
Yıkama suyu ve proses suyu
Atıksu Arıtma Tesisine desarj edilecektir.
1836,874 m /gün
RG-13/02/2008-26786,
3
2100
Soğutma suyu 234,608 m3/gün
Su
Toplam: 2071,482 m3/gün
28483,
RG-30/11/2012-
RG-07/04/2012-28257,
Proses
30/3/2010-27537
tesisi
Atıksuyu
Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi
projelendirilmiştir.
değişiklikleri
RG-
m3/gün’lük arıtma
ile
31
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Su
Kirliliği
Kontrol
Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
Belediyenin çöp konteynırlarına atılacaktır.
Akşehir
Belediye Başkanlığı tarafından
alınacaktır.R.G-26/3/2010-27533,
RG-
5/4/2005 - 25777 , RG 25.04.2002 -24736,
Yemek ve İçecek
Malzemeleri
1,16 kg/gün-kişi(140 kişi)
162.4 kg/gün
Evsel Katı
RG-15/9/1998-23464, RG 2/11/1994 –
Atık
22099,RG
22.2.1992
3/4/1991-20834
-21150,
RG-
değişiklikleri
ile
14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı
Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
Ambalaj
Malzemesi
(Kağıt, Cam, vs.)
İşletmede
oluşacaktır.
ambalaj
atıkları
Ambalaj atıkları
kişi başı yaklaşık günde 1 kg
140 kg/gün
olacaktır.
138
Ambalaj
Atıkları
Oluşan ambalaj atıkları düzenli olarak
toplanacak ve lisanslı firmalara verilerek
bertaraf edilecektir. Ambalaj Atıkları ile
ilgili sözleme yapılmıştır. 24.08.2011 tarih
ve
28035
sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Araçların yağ değişimlerinden
Araçların
dolayı
olan
değiştirilecektir. Tesis içinde değiştirilmesi
ekipmanların
durumunda ise, atık yağlar ve tehlikeli
ve
makine
kullanılacak
ve
yağlanması
Atık YağTehlikeli Atık
Pil ve
Akümülatör
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
ve
yağ
800 l/yıl atık yağ
oluşacaktır.
2000
atık
(üstübü,
iş
yağları
kg/yıl
kontamine ambalaj
Atık Yağ
gerçekleştirilecek
ve
biriktirilecektir.
Lisanslı
kapalı
verilerek bertaraf edilecektir.
kaplarda
firmalara
0.03.2010
elbisesi-eldiven v.b.), kontamine
280 kg/yıl üstübü,
tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede
ambalaj,
bez, iş elbisesi
yayımlanan değişiklikleri 14 Mart 2005
tehlikeli
maddeler
içeren metal atıklar (yağlı metal
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede
malzemeler),
yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü
elektrikli
ve
elektronik atıklar, hava filtreleri
Yönetmeliğine
olacaktır.
kazanımı sağlanacaktır.
Tesiste idari büroda kullanılacak
makine
ve
teçhizatta
pil
Atık Pil Ve
3 kg/yıl
Akümülatör
kullanılacaktır.
uygun
araçların
lastik
değişimleri
-
servislerde yapılacaktır.
şekilde
geri
İşletmede çalışacak araçlardan dolayı
oluşacak bitmiş akümülatörler olacaktır.
Atık
Aküler
depozito
uygulaması
kapsamında yenisi ile değiştirilecektir. RG5/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537
değişiklikleri ile 03.03.2005 tarih ve 25744
sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte
31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Atık Pil
ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
gereğince bertaraf edilecektir.
RG-10/11/2013-28817,
İşletme aşamasında kullanılan
Lastikler
serviste
atıklar sızdırmaz zemine sahip yerde
değişimlerinden dolayı yağ atığı
Kontamine
atık
R.G-30/3/2010-
Ömrünü
27537, değişiklikleri ile 25.11.2006 tarih
Tamamlamış
ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış
Lastikler
Lastiklerin
Kontrolü
Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
Yemek
Tıbbi Atık
Yemekhane oluşan yağ ve
yemek suyu
Çalışanların hastalanmaları ve
iş kazaları
Bitkisel Atık
400 kg/yıl
Yağ
70 kg/yıl
Tıbbi Atıklar
RG-05/11/2013-28812,
RG-30/3/201027537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve
25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Bitkisel
Atık
Yağların
Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf
edilecektir.
Tıbbi Atıklar lisanslı firmaya verilecektir.
RG-05/11/2013-28812, RG-03/12/201128131,
RG-26/3/2010-27533,
RG30/3/2010-27537
değişiklikleri
ile
22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı resmi
gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği uygun bertaraf
edilecektir.
RG-16/8/2011-28027,
R.G-24/2/201027503-
RG-25/4/2010-27562,
RG-
24/12/2009-27442 değişiklikleri ile 29
Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi
Tesiste 3 adet doğalgazlı kazan
Yakıt Kullanımı
ve 1 adet kömür yakıtlı kazan
-
bulunacaktır.
Hava
Gazetede
Emisyonu
giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken
Yayımlanarak
Yürürlüğe
İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve
RG-13/4/2012-28263,
28463,
RG-16/6/2012-
10/10/2011-28080,
139
RG-10/11/201228325,
RG-
RG-30/3/2010-27537
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe
giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak
emisyon
ölçüm
Konya
Çevre
raporu
ve
hazırlatılarak,
Şehircilik
İl
Müdürlüğü’ne gerekli başvurular yapılacak
ve Çevre İzin Belgesi alınacaktır.
19.07.2013
Koku Oluşumu
Tesis prosesinde ve arıtma
tesisinde koku oluşacaktır.
-
tarih
ve
28712
sayı
Koku
yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların
Oluşumu
Kontrolü
Hakkında
Yönetmeliği
uyulacaktır.
Arıtma çamurunun analizleri yaptırılarak
Arıtma Tesisinde çamur
değerlendirilip
oluşacaktır.
Arıtma Tesisi
2100 m3/günlük arıtma
25 kg/gün
tesisinden yaklaşık 25 kg çamur
değerlendirilmeyeceğine
Çamur
karar verilecektir. Çamurun tehlikeli atık
Oluşumu
çıkması durumunda Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde
oluşacaktır.
bertarafı sağlanacaktır
Proje için, raporda ilgili yerlerde açıklanan yönetmeliklerde belirtilen usul ve yöntemlere
uyulacak, çevreye en az zarar verecek şekilde gerekli önlemler alınacaktır.
-
-
-
2863 sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
6831 sayılı Orman Kanunu ve 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ve İlgili Yönetmelikleri,
13.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım
Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik,
R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği,
23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,
R.G-26/3/2010-27533, RG- 5/4/2005 - 25777 , RG 25.04.2002 -24736, RG-15/9/199823464, RG 2/11/1994 – 22099,RG 22.2.1992 -21150, RG- 3/4/1991-20834
değişiklikleri ile
14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği,
RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/2010-27503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/200927442 değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanarak Yürürlüğe giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik”,
140
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
-
-
-
-
-
-
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,
RG-05/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 30.07.2008 tarihli ve
26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
RG-05/11/2013-28812, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve
25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici
veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik
RG-5/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 03.03.2005 tarih ve
25744 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
RG-05/11/2013-28812, RG-03/12/2011-28131, RG-26/3/2010-27533, RG-30/3/201027537 değişiklikleri ile 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
RG-13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483, RG-07/04/2012-28257, RG-30/3/201027537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği,
08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,
RG-27/4/2011-27917 değişiklikleri ile 04.06.2010 tarih ve 27601 saylı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği,
RG-10/11/2013-28817, R.G-30/3/2010-27537, değişiklikleri ile 25.11.2006 tarih ve
26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
RG-05/11/2013-28812, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve
25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz
Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ,
19.07.2013 tarih ve 28712 sayı yayımlanan “Koku Oluşturan Emisyonların
Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
2013–2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı, hükümlerine uyacağımızı
taahhüt ederiz.
141
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Sonuç olarak; faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak her türlü tedbir alındığı takdirde,
faaliyetten kaynaklanacak herhangi bir risk ve tehlike oluşmayacaktır.
142
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Ekler:
(Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve
tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar)
Ek-1: MÜLKİYETE İLİŞKİN BELGE (TAPU)
Ek-2: YER BULDURU HARİTASI
Ek-3: VAZİYET PLANI VE MAKİNE YERLEŞİM PLANI
Ek-4: FAALİYET ALANI ve ÇEVRESİNE AİT FOTOĞRAFLAR
Ek-5: 1/100.000’LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI ve PLAN GÖSTERİMİ
Ek-6: 1/25.000’LİK TOPOGRAFİK HARİTA ve AKŞEHİR OSB VAZİYET PLANI,
İMAR DURUMU
Ek-7: HİDROJEOLOJİK, HİDROLOJİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI 1/25.000 ÖLÇEKLİ
TOPOGRAFİKHARİTA ve JEOLOJİK HARİTA
Ek-8: DEPREM HARİTASI
Ek-9: METEOROLOJİK BÜLTEN
Ek-10: ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ BELGELER
Ek-11: TESİSTE OLUŞAN ATIKLAR İLE İLGİLİ YAZI
Ek-12: EK-4 İZLEME VE KONTROL FORMU
Ek-13: AKUSTİK RAPOR ve SERTİFİKA
Ek-12: KAPSAM VE ÖZEL FORMA BELİRLEME TOPLANTISI KURUM GÖRÜŞLERİ
Ek-13: VEKALETNAME VE İMZA SİRKÜSÜ, TAAHHÜTNAME
ARÇED MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MADENCİLİK İNŞAAT GIDA SAN. TİC.
LTD. ŞTİ’ NE AİT BELGELER
ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI
143
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Notlar ve Kaynaklar
Raporda kullanılan kaynakların tarih ve menşei belirtilmelidir.
1- 2863 sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve
İlgili Yönetmelikleri,
2- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
3- 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
4- 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
5- 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ve İlgili Yönetmelikleri,
6- 13.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Lağım
Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik,
7- R.G-26/3/2010-27533 değişiklikleri ile 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği,
8- 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,
9- R.G-26/3/2010-27533, RG- 5/4/2005 - 25777 , RG 25.04.2002 -24736, RG-15/9/199823464, RG 2/11/1994 – 22099,RG 22.2.1992 -21150, RG- 3/4/1991-20834 değişiklikleri ile
14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
10- RG-16/8/2011-28027, R.G-24/2/2010-27503- RG-25/4/2010-27562, RG-24/12/2009-27442
değişiklikleri ile 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak
Yürürlüğe giren“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik”,
11- 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetmeliği,
12- 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
13- 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,
14- RG-05/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 30.07.2008 tarihli ve 26952
sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
15- RG-05/11/2013-28812, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve 25791
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
16- 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
17- 15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici
veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik
18- RG-5/11/2013-28812, R.G-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 03.03.2005 tarih ve 25744
sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
144
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
Yönetmelik ile birlikte 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği,
19- RG-05/11/2013-28812, RG-03/12/2011-28131, RG-26/3/2010-27533, RG-30/3/2010-27537
değişiklikleri ile 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
20- RG-13/4/2012-28263, RG-10/11/2012- 28463, RG-16/6/2012- 28325, RG-10/10/201128080, RG-30/3/2010-27537 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
21- RG-13/02/2008-26786, RG-30/11/2012-28483, RG-07/04/2012-28257, RG-30/3/201027537 değişiklikleri ile 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği,
22- 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,
23- RG-27/4/2011-27917 değişiklikleri ile 04.06.2010 tarih ve 27601 saylı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği,
24- RG-10/11/2013-28817, R.G-30/3/2010-27537, değişiklikleri ile 25.11.2006 tarih ve 26357
sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
25- RG-05/11/2013-28812, RG-30/3/2010-27537 değişiklikleri ile 19.04.2005 tarih ve 25791
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
26- 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı
Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ,
27- 19.07.2013 tarih ve 28712 sayı yayımlanan “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü
Hakkında Yönetmeliği
28- 2013–2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı,
29- 6831 Sayılı Orman Kanunu.
30- Çevre Bakanlığı Mevzuatı Cilt No:1,2,3.
31- TUİK Nüfus ve Sosyo-Ekonomik Verileri.
32- İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.A.AVCI (İSTANBUL, 1998)
33- T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Katı Atık Yöntemi.
34- TMMOB Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi.(MAYIS,1991)
35- Türk Çevre Mevzuatı Cilt No:1,2.
36- Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Prof. Dr.T:BAYTOP. (İSTANBUL,1997)
37- Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book Of Turkısh Plants) (MANİSA,2000)
38- Türkiye Çevre Vakfı Yayını” Çevresel Etki Değerlendirmesi”.(Prof. Dr.O.USLU)
39- Türkiye Jeolojisine Genel Bakış. (Prof.Dr.İ.KETİN,1983)
40- Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu.(İ.T.Ü.İSTANBUL,1967-No:24)
41- Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları (DHKD- İSTANBUL,1997)
42- Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkileri.( İSTANBUL,1989)
43- 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği” nde belirtilen alanlar,
145
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
44- 10.08.2005 Tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’’
45- S. J. Arceivala. (2002). Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı. (Çeviren: V. Balman).
Tata – Mc Graw Hill.
46- www.teknikyayincilik.com
47- Norbert, W., Schmidtke and Associates Ltd., 1983. Concentrating Whey by Hyperfiltration
at a Small Canadian Cheese Plant, Technology Development Report ESP 4-EP-83-2,
Environmental Protection Programs Directorade,Environment Canada, Canada.
48- Orhon, D., Artan N., 1984. Endüstriyel Atıksuların Kontrol Kısıtlama Esasları Projesi- Süt
ve Süt Üürnleri Endüstrisi İTÜ Çevre ve Şehiricik Uygulama Merkezi
146
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESİSİ
ÇED Raporunu Hazırlayanların Tanıtımı:
(Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası).
Raporu hazırlayacak meslek grubuna Gıda Mühendisi veya Süt Teknolojileri konusunda
uzman bir Ziraat Mühendisinin de dahil edilmesi)
ÇED Raporunu Hazırlayanların Tanıtımı Ek-15’de verilmiştir.
147
PROJE SAHİBİNİN ADI
ADRESİ
TELEFON/FAX
PROJENİN ADI
PROJE BEDELİ
PROJE İÇİN SEÇİLEN
YERİN AÇIK ADRESİ
( İLİ, İLÇESİ, BELDESİ,
MEVKİİ)
PROJE İÇİN SEÇİLEN
YERİN KOORDİNATLARI
İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Fatih Mahallesi, İnce Mehmet Sokak, No:10 Karatay/KONYA
TEL: 0 332 355 37 95
FAX: 0 332 355 40 11
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Tesisi
43.410.000 TL. ( kırküçmilyondörtyüzonbintürklirası)
Reis Köyü, Kocakır Mevkii, Organize Sanayi Bölgesi,
108 ada ve 8 parsel
Akşehir/KONYA
TÜRÜ
UTM
COĞRAFİ
DATUM
ED-50
WGS-84
6 DERECE
-
SAĞA, YUKARI
ENLEM, BOYLAM
DOM
33
-
ZON
36
-
PROJEKSİYON
ELEM. SIR.
NOKTA ADI
PROJENİN ÇED
YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ
PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ
ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN
KURULUŞUN/ÇALIŞMA
GRUBUNUN ADI
PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ
ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN
KURULUŞUN/ÇALIŞMA
GRUBUNUN ADRESİ,
TELEFON VE FAX
NUMARALARI
ÇED RAPORU SUNUM
TARİHİ
COĞRAFİ(Y) COĞRAFİ (X)
UTM(Y)
UTM(X)
Ç1
378657.619
4240307.782
38,285796
31,612722
Ç2
378656.073
4240197.628
38,284803
31,612724
Ç3
378335.089
4240120.675
38,284067
31,609069
Ç4
378245.133
4240121.938
38,284066
31,608041
Ç5
378247.662
4240302.042
38,285688
31,608039
Ç6
378277.754
4240301.620
38,285689
31,608383
Ç7
378337.779
4240312.273
38,285793
31,609067
Ek-1 24- Süt işleme tesisleri (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre /gün
ve üzeri).
ARÇED Mühendislik Müşavirlik Madencilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Abdülaziz Mah, Misak-ı Milli Sok, Müze Apt. No:5/302
Meram/KONYA
0332 353 0 450
0332 353 95 70
21/ 02/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
5 518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content