close

Enter

Log in using OpenID

A Kitapçığı sınav soruları - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
A
KİTAPÇIĞI
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE MEVZUATI SINAVI
(16 KASIM 2014)
SINAVA GIREN ADAYLARIN DIKKATINE
1. Herhangi bir şekilde kopya çekmeniz ya da çekmeye çalışmanız veya gözetmenlerin kopya çektiğinizden kuşkulanması sınavınızın iptali için yeterlidir.
2. Soru kitapçığınızı hızlı bir şekilde kontrol ediniz. Tüm sayfaların eksiksiz, baskı hatasız ve tam okunabilir olduğundan emin olun. Eksik, hatalı basılan veya okunamayan bir kısım varsa salon görevlilerine bildirerek yedek soru kitapçığı talep edin.
3. Soru kitapçığı kapağındaki alanları doldurun ve imzalayın. Soru kitapçığı türünü optik form üzerinde işaretlemeyi unutmayın.
4. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, cevabınızı optik form üzerinde doğru yere kodladığınızdan emin
olunuz.
5. Cevaplarınızı, doğrudan optik form üzerine işaretleyin, işaretleme için size ayrıca zaman tanınmayacaktır.
6. Sınav sırasında size ayrıca bir boş kağıt verilmeyecektir. Soru kitapçığındaki boş alanları kullanabilirsiniz.
7. Bu sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınav süresi 150 dakikadır.
8. Soruların veya cevapların kağıda, ele vs. yazılarak dışarı çıkarılması yasaktır. Bu şekilde davranan
kişiler hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
9. Sınavın ilk 30 dakika ve son 15 dakikalık bölümlerinde sınavdan çıkamazsınız. Diğer zamanlarda
soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı teslim ederek, çıkabilirsiniz.
10. Her ne sebeple olursa olsun (ihtiyaç, rahatsızlık, unutma vb. dahil) sınav salonundan çıkan hiç
kimse salona dönemez.
SINAVA GIREN ADAYIN
Adı ve Soyadı: ....................................................................
TC Kimlik No : ....................................................................
İmzası
: ....................................................................
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 24 MAYIS 2014
Bu sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.
Sınav süresi 150 dakikadır.
1. Aşağıdakilerden hangisi ambalajdır?
4. Aşağıdakilerden hangisi Atık Elektrikli ve Elekt-
a) Alışveriş poşetleri
ronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin amaçla-
b) Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar
rından biri değildir?
c) Çay poşetleri
d) Bitki saksıları
a) Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı
maddelerin kullanımının sınırlandırılması,
b) Elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması
c) Elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve
bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için
yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım
yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik
esasları düzenlenmesi
d) Elektrikli ve elektronik eşyaların ihracatının kontrol altına alınması
2. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanmasına yönelik ekipmanlar hangi renkte olmalıdır?
a) Mavi
b) Sarı
c) Kırmızı
d) Siyah
3. Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve
Kontrol Tebliği’nin amacı nedir?
a) Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek
5. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
b) Çevreyle uyumlu yönetimin sağlanması,
c) Üretim sırasında suya, havaya ve toprağa verile-
Yağ Beyan Formunu kimler doldurup Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına göndermekle aşağıdakilerden hangisi yükümlüdür?
cek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımı ve
temiz üretim teknolojilerinin kullanımının sağlanması,
d) Hepsi
3
a) Yağ Üreticileri
b) Atık yağ üreticileri
c) Restoran sahipleri
d) Bertaraf tesisleri
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
6. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kap-
mında aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
a) Kullanılmış kızartmalık yağlar süzüldükten ve
a) Ömrünü tamamlamış araçların ihracatı
belirli kimyasallarla rengi açıldıktan sonra tekrar
b) Ömrünü tamamlamış araçların ithalatı
c) Ömrünü tamamlamış araçların transit geçişi
d) Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parça-
yemeklik yağ olarak kullanılabilir.
b) Rafine sanayinden çıkan soap-stock, tank dibi
tortu ve yağlı topraklar tehlikesiz atık sınıfında
ların, araç güvenliği ve çevre standartlarını karşı-
yer aldığı için lisanslı araçlarla taşınmasına gerek
lamaları durumunda yeniden kullanılması
yoktur.
16 KASIM 2014
9. Ömrünü tamamlamış araçların yönetimi kapsa-
samında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
c) Bitkisel atık yağlar, bitkisel orijinli olduğu için ithalatı serbesttir.
d) Bitkisel atık yağlar çevre lisanslı geri kazanım
tesisleri ile geçici depolama izinli toplayıcılar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplana10. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönet-
maz, alınıp satılamaz.
meliğe göre hangi lastik türü kapsam dışıdır?
a) Kamyon lastiği
b) Bisiklet lastiği
c) Hafif ticari araç lastiği
d) İş makinesi lastiği
7. Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya
taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile bu tür ma-
11. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
teryalle bulaşmış atıklar hangi atık türü olarak
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
tanımlanırlar?
a) Ambalaj atıkları
b) Tıbbi atıklar
c) Evsel atıklar
d) Tehlikeli atıklar
a) Pil Üreticileri için kota zorunluluğu vardır
b) Akümülatör üreticileri için depozito zorunluluğu
vardır.
c) Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanmak zorunda değildir.
d) Atık akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması zorunludur.
12. Aşağıdakilerden hangisi Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği kapsamındadır?
8. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Toplama ayırma tesisleri
b) Başka bir mevzuatla ara depolanması yasaklan-
a) Enfeksiyöz atıklar
b) Patolojijk atıklar
c) Tehlikeli atık ara depolama tesisleri
c) Kesici-delici atıklar
d) Radyoaktif atıklar
d) Düzenlemesi başka mevzuatla yapılmış geçici
mış atıklar
depolama alanları
4
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
13. Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğine göre aşağı-
ifade eder?
a) Ara depolama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmez.
16 KASIM 2014
16. Atık kodlarının yanında yer alan (A) işareti neyi
daki ifadelerden hangisi hatalıdır?
b) Düzgün şekilde ambalajlanmamış, tehlikeli atıklar için lisanslı bir araçla taşınmamış ve mevzuatı
gereğince ulusal atık taşıma formu düzenlenmesi
a) Atığın muhtemel tehlikeli olduğunu
b) Atığın önemli olduğunu
c) Atığın kesin tehlikeli atık olduğunu
d) Atığın tehlikesiz olduğunu
gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen
atıklar tesise kabul edilebilir.
c) Tehlikeli atıkların ara depolama tesisine kabul
edilmelerinden ve tesiste depolanmalarından
önce atıkların bileşimi ile ilgili bilginin sağlanması
gereklidir.
d) Atık üreticisinin, atığın bu tesislerde kabul edilebilmesi için atığın depolama tesisine naklinden
önce atığın bileşimini ve diğer önemli özelliklerini
içeren bilgi ve belgeleri hazırlamış olması zorunludur.
17. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde atık mininmizasyonuna yönelik değerlendirme yapılmasında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru verilmiştir?
a) Atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaftır.
b) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde bertaraf
eden tesisler lisanstan muaftır.
14. Aşağıdakilerden hangisi Atık Yönetimi Genel
ler lisanstan muaf tutulabilir.
Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamındadır?
a) Miadı dolmuş ilaçlar
b) Hayvan kadavraları
c) Patlayıcı atıklar
d) Atmosfere salınan gazlar
c) Atıkları atığın üretildiği yerde geri kazanan tesis-
d) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaf tutulabilir.
18. Bir tehlikeli atık yakma tesisinde atığın normal
şartlarda veya standartlara uygun olarak çalışmaması durumunda en fazla kirlenecek alıcı ortam
hangisidir?
15. Atıkların tehlikeli olduğunu gösterir atık kodunun
yanında yer alan işaret aşağıdakilerden hangisi-
a) Su
dir?
b) Hava
c) Toprak
d) Tesis içi ortam
a) %
b) @
c) #
d) *
5
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
19. Deneme yakması hangi aşamada gerçekleştiril-
23. Tehlikeli atığın niteliğinin belirlenmesi için yapı-
melidir?
lan harcamaları kim karşılar?
a) Mahalli Çevre Kurulu Kararından sonra
a) Atık üreticisi
b) ÇED Olumlu kararı alındıktan sonra
b) Atık üreticisi ve bertarafçı
c) Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra
c) Bertarafçı
d) Lisans Belgesi alındıktan sonra
d) Taşıyıcı
20. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği
24. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kabul edilen
aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
atıkların özelliklerinden değildir?
a) Bazı tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrılması
a) Parlayıcı
b) Maden Atıklarının işlenmesi, çıkartılması,
b) Kanserojen
c) Bazı tehlikesiz atıkların geçici depolanması,
c) Akıcı
d) Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanılması, yeni-
d) Tahriş edici
den kullanılması
21. Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinde aşağıda-
25. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne (TAKY) göre atıkların fiziksel,
kilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
biyolojik ya da kimyasal işlemlere tabi tutulması-
a) Kesme, presleme, ve/veya mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü üniteleri
b) Atıksu arıtma tesisi
c) Stoklama ünitesi
d) Radyasyon kontrol sistemi ünitesi
22. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin amaçlarından değildir?
a) Tesis içinde geçici depolanmasının sağlanması,
b) İthalinin yasaklanması ve ihracatının kontrolü,
c) Üretiminin kaynağında artırılması,
d) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması
6
16 KASIM 2014
nın sebeplerinden değildir?
a) Atık niteliğine karar verilmesi
b) Düzenli depolanabilmesi
c) Çevreye zararının en az düzeye indirilmesi
d) İhracat/ithalat işlemleri için zorunluluk olması
26. Düzenli depolama tesislerinde hava, toprak ve suların korunması için hangi sistem uygulanmaz?
a) Taban Geçirimsizlik Sistemi
b) Sızıntı Suyu Drenaj Sistemi
c) Depo Gazı Toplama Sistemi
d) Lot İçerisinden Ambalaj Atıklarının Ayıklanması
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
27. II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Taban Geçirim-
30. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca düzen-
sizlik Sistemi alttan üste doğru nelerden oluşur?
lenecek, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve
a) Doğal Kil, Jeomembran, Jeotekstil, Drenaj Taba-
lisansını vermeye yetkili merciler için aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?
kası
b) Jeomembran, Doğal Kil, Jeotekstil, Drenaj Tabakası
a) Ek-1 listesindeki işletmeler için Bakanlık
b) Ek-2 listesindeki işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
c) Jeotekstil, Jeomembran, Doğal Kil, Drenaj Tabakası
meler için Bakanlık
d) Drenaj Tabakası, Jeotekstil, Jeomembran, Doğal
Kil
c) Ek-1 ve Ek-2 listesinin her ikisinde bulunan işlet-
d) Ek-1 ve Ek-2 listesinin her ikisinde bulunan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
31. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ne göre Geçici
faaliyet belgesi başvuru dosyasında tespit edilen
eksikliklerin kaç takvim günü içerisinde tamamla-
28. Aşağıdakilerden hangisi düzenli depolama sahalarında oluşan sızıntı suyunun özelliğini etkilemez?
a) İklim şartları
b) Depo yaşı
c) Katı atık kompozisyonu
d) Depo gazı toplanma şekli
narak yetkili mercie sunulması gerekmektedir?
a) 15 gün
b) 30 gün
c) 45 gün
d) 60 gün
32. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Çevre izni
veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden
başlatılması gerekmemektedir?
29. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
aşağıdakilerden hangisi Yönetmeliğin amaçları
a) İşletmenin yerinin değişmesi b) İşletmenin yakıtının değişmesi
c) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi
d) İşletmenin sahibinin değişmesi
arasında yer alır?
a) Her türlü atık ve artığın alıcı ortama verilmesine
yönelik prensip ve politika belirlenmesi
b) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine ilişkin genel kuralların belirlenmesi
c) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatıl-
33. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında iş-
ması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreç-
letmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamam-
lerine ilişkin genel kuralların belirlenmesi
lanması için ne kadar süreyle Geçici Faaliyet Belgesi verilir?
d) Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine
a) 3 ay
b) 30 gün
ilişkin genel kuralların belirlenmesi
c) 1 yıl
d) 80 gün
7
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
34. “ÇED Olumlu” kararı alınan bir projede proje sa-
38. Danışmanlık firmaları çevre görevlilerinin işe baş-
hibinin değişmesi durumunda yapılması gereken
laması ve ayrılması durumunda kaç gün içinde
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
gerekli değişikliği sistemde yapmak zorundadır?
a) ÇED Olumlu Belgesi yenilenir.
a) 13
b) ÇED Olumlu Belgesi iptal edilir.
b) 20
c) Projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belge-
c) 30
lerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza
d) 32
sirkülerini Bakanlığa/Valiliğe sunar.
d) Devir yapılamaz.
39. Çevre Görevlisi Belgesi alabilmek için hangi belgeler gerekli değildir?
35. “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerde yatırıma
a) Sınav sonuç belgesi
başlama süresi kaç yıldır?
b) Diploma / Mezuniyet Belgesi
a) 1 yıl
b) 3 yıl
c) Belge Dekontu
c) 5 yıl
d) 7 yıl
d) Sağlık Raporu
36. ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamında yer alan projeler için yapılan Halkın Katılımı Toplantısının tarihi, saati, yeri ve konusunun halka duyurulması
hangi yolla gerçekleştirilir?
40. Çevre Yönetim Birimi en az kaç çevre görevlisi ile
kurulur?
a) Yerel Gazete
a) 3
b) 4
b) Ulusal Gazete
c) 2
d) 1
c) Yerel ve Ulusal Gazete
d) Hiçbiri
41. 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı
37. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre
Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında TÜİK
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
verilerine göre mevcut nüfus 10.000 kişi ve üzeri
aşağıdakilerden hangisinin nitelikleri tanımlan-
olan evsel nitelikli Atıksu Arıtma Tesislerinin pro-
maz?
je onay mercii hangi kurumdur?
a) Çevre Görevlilerinin nitelikleri
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
b) Çevre gönüllülerinin nitelikleri
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
c) Çevre Yönetim Biriminin nitelikleri
c) Belediye
d) Çevre Danışmanlık Firmalarının nitelikleri
d) İlbank A.Ş
8
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
42. Aşağıdakilerden hangisi atık suların arıtılmasında
46. Aşağıdakilerden hangisi Gemilerden Atık Alınma-
birinci kademe arıtma birimlerinden biri değildir?
sı ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
a) Izgara
atık kabul tesislerine alınması gereken atıklardan-
b) Dengeleme Havuzu
c) Yavaş Karıştırma Ünitesi
d) Kum Tutucu
dır?
a) Sintine Suyu
b) Arıtma Çamuru
c) Radyoaktif atık
d) Tıbbi Atık
43. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğinin amacı,
enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu hangi
alıcı ortama salınan emisyonları kontrol altına almaktır?
a) Atmosfer b) Su
c) Deniz
d) Toprak
47. Sera gazı emisyonlarının doğrulanması kim tarafından gerçekleştirilir?
44. Aşağıda verilen hangi durumlar için, akşam ve
gece zaman diliminde şantiye faaliyetlerinin ger-
a) İşletme
b) Çevre Danışmanlık Firması
c) Doğrulayıcı Kuruluş
d) Bakanlık
çekleştirilmesine izin verilebilir?
a) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yer alan endüstri
tesislerinin inşaat faaliyetlerinde.
b) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol
vb. projelerin inşaat faaliyetlerinde.
c) Elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri inşaat
faaliyetlerinde.
d) Hiçbiri
48. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?
masına ve raporlanmasına dair usûl ve esasları
45. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre aşağıdaki meslek gruplarından hangisi gürültü haritası hazırlama işinde
görev alamaz?
a) Mühendislik
b) Mimarlık
c) Veteriner Hekimlik
d) Fizik
9
a) Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulandüzenlemek
b) Sera gazı emisyonlarını izlenmesine dair usûl ve
esasları düzenlemek
c) Sera gazı emisyonlarının doğrulanmasına ve ra-
d) Sera gazı emisyonlarının doğrulanmasına dair
porlanmasına dair usûl ve esasları düzenlemek
usûl ve esasları düzenlemek
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
49. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetme-
52. Aşağıdaki koruma alanlarından hangisi içme
liğine göre aşağıdakilerden hangisi alansal koku
suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının hav-
kaynağı değildir?
zalarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre
a) Katı Atık Bertaraf Tesisleri
teşkil edilmiş alanlardan değildir?
b) Lagünler
a) Mutlak Koruma Alanı
c) Gübre yayılan alanlar
b) Yakın Mesafeli Koruma Alanı
d) Scrubber bacası
c) Orta Mesafeli Koruma Alanı
d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı
50. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
hangisi Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler arasındadır?
a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü
atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.
53. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kulla-
meliği kapsamında işletmede yapılan emisyon
nım amaçları değiştirilemez.
ölçüm kayıtlarının işletmenin sahibi/işletmeci ta-
c) Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şe-
rafından en az kaç yıl muhafaza edilmesi gerek-
bekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği
mektedir?
su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır
d) Hepsi
a) 3 yıl
b) 10 yıl
c) 5 yıl
d) Saklanması gerekmez.
54. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-4 kapsamında; ısıl gücü olmayan tesis-
51. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bir
lerde asgari baca yüksekliği çatının en yüksek
atıksu kütlesinin sulama suyu olarak kullanılıp
noktasından itibaren kaç m. olmalıdır?
kullanılmayacağını aşağıdakilerden hangisi karar
verir?
a) 1,5 m
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
b) 3 m
b) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü
c) Sınır değer yoktur
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
d) 1 m
d) Hepsi
10
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
55. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
58. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
meliği kapsamında baca yüksekliği sınır değeri
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereği Sahibi
belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde
veya sorumlusunun kim olduğu bilinmeyen, kir-
bulundurulmaz?
lenmenin söz konusu olduğu saha tanımı aşağı-
a) Tesisin yakıt ısıl gücü,
dakilerden hangisine aittir?
b) Tesisin fiili baca yüksekliği,
a) Sahipsiz Saha
c) Bacanın bulunduğu çatının düz çatı mı eğik çatı
b) Kirlenmiş Saha
c) Temizlenmiş Saha
d) Potansiyel Saha
mı olup olmadığı,
d) Mevcut tesis mi yoksa yeni tesis mi olup olmadığı
56. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
59. Aşağıda yer alan hangi ürün “Kimyasalların En-
meliği aşağıdaki işletmelerden hangisini kapsa-
vanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsa-
maz?
mında değildir?
a) Nükleer santral
a) Bitki Koruma Ürünleri
b) Demir çelik tesisi
b) Kozmetik ürünler
c) Çay fabrikası
c) Boyalar
d) Maden ocakları
d) Askeri Amaçlı Ürünler
57. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamına
aşağıdakilerden hangisi girmez?
60. “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Eti-
a) Toprak kirliliğinin önlenmesi
ketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönet-
b) Kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhte-
melik” hükümleri kapsamında Sınıflandırma ve
Etiketleme Bildirimi kime ve ne şekilde yapılır?
mel sahaların ve sektörlerin tespiti
c) Kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, internet sayfasında yer alan formatta
ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esaslar
d) Akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yatakla-
11
c) İlgili Kuruluşa, internet sayfasında yer alan formatta
rından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, yazılı olarak
d) İlgili Kuruluşa, yazılı olarak
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
61. I.
16 KASIM 2014
64. 2872 sayılı Kanun uyarınca verilen idari yaptırım
Kaza durumunda
II. İhbar durumunda
kararlarına karşı nerede kaç gün içinde dava açı-
III. Şikâyet durumunda
lır?
IV. Yıllık denetim programına alınmamaları duru-
a) İş mahkemelerinde 15 gün
b) Asliye ceza mahkemelerinde 60 gün
Yukarıda yer alan hangi durumlarda tesis veya
c) İdare mahkemelerinde 30 gün
faaliyetlere denetlenecekleri konusunda haber
d) Anayasa Mahkemesinde 30 gün
munda
verilmesi zorunlu değildir?
a) I ve III
b) I, II ve III
c) I, II ve IV
d) Hepsi
65. Aşağıdakilerden hangisi 2872 sayılı Kanunda düzenlenen idari yaptırımlardan değildir?
a) İdari para cezası
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
b) Müsadere
a) Yıllık denetim programı Bakan tarafından onayla-
c) Seyrüseferden men
d) Faaliyetin durdurulması
62. Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında aşağı
nır
b) Uygulanan cezai müeyyideler idari yaptırım karar
defterine işlenir
c) Denetim görevlilerinin görev onayları en üst amir
tarafından onaylanır
d) Hazırlanan denetim raporları en az üç yıl süreyle
saklanır
66. Çevre kirlenmesine yol açacak şekilde, işletme63. Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibinin görev-
nin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yap-
leri arasında yer almamaktadır?
masına sebep olacak rapor düzenlediği tespit edi-
a) Denetim tutanağını düzenlemek
len Çevre Görevlisine hangi ceza verilir?
b) Gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım
almak
a) Para cezası
b) Hapis cezası
c) Denetim bulgularını toplamak ve değerlendirmek
c) Belge iptali cezası
d) İdari yaptırım kararı almak
d) Belge askı cezası
12
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
67. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yü-
70. “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması
zeysel su kaynaklarının uzun mesafeli koruma
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-
alanının I. kısmında aşağıdaki faaliyetlerden han-
netmelik” hükümleri kapsamında; “Doğal halde
gisi yasak değildir?
bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, için-
a) Kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve en-
deki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı
düstriyel atıksu oluşturmayan sanayi tesisleri
maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan saf-
b) Çöp depolama alanları ve bertaraf tesisleri
c) Kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri
d) Galeri yöntemi patlatmalar
68.
sızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve
yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler
hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerine…… denir?
a) Alaşım
b) Karışım
c) Çözelti
d) Madde
Yukarıdaki Şekil Aktif çamur sistemlerinin hangi
71. Aşağıdakilerden hangisi içme suyu tesislerinde
konfigürasyonunu temsil etmektedir?
a) Klasik (konvansiyonel) aktif çamur sistemi
b) Temas stabilizasyonlu aktif çamur sistemi
c) Oksidasyon hendeği
d) Piston akımlı aktif çamur sistemi
dezenfektan olarak kullanılmaz?
a) Hipoklorit
b) İyot
c) Potasyum
d) UV ışınları
69. I) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi,
II) Atıklar, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri
dışında üçüncü kişiler tarafından ticari ile toplanabilir, satılabilir ve bertaraf edilebilir.
72. Aşağıdakilerden hangisi çözünmüş oksijen kon-
III) Atıklar, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler
santrasyonunu etkiler?
haricinde doğrudan başka bir madde ve atıkla
karıştırılamaz ve seyreltilemez.
a) Suyun kaynağı
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
b) Organik madde yükü
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Suyun kokusu
c) I ve II d) II ve III
d) Suyun seyrelmesi
13
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
16 KASIM 2014
76. Aşağıdakilerden hangisi arıtma çamurunun güb-
73. Aşağıdakilerden hangisi suyun kalitesinin tayininde kullanılmayan bir yöntemdir?
re olarak kullanılabilmesi için önemli olan para-
a) Bulanıklık tayini
metrelerden değildir?
b) pH tayini
a) Fosfor miktarı
c) İz element deneyi
b) Azot miktarı
d) Bakteriyolojik tayin
c) Potasyum Miktarı
d) İz elementler
77. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde atık
bertaraf hiyerarşisinde en öncelikten en son seçeneğe doğru verilmiştir?
şüm - Enerji kazanımı- Bertaraf
74. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının etki-
lerinden birisi değildir?
a) Toprakta yaşayan canlılarda popülasyon artışı
b) Korozyon
c) Alüminyum bileşiklerini çözerek serbest Al oluşu-
b) Önleme - Azaltma - Tekrar kullanım - Geri dönüşüm- Enerji kazanımı- Bertaraf
c) Önleme - Geri dönüşüm - Azaltma - Tekrar kullanım - Enerji kazanımı- Bertaraf
muna neden olmak
a) Önleme - Tekrar kullanım - Azaltma - Geri dönü-
d) Önleme - Azaltma - Geri dönüşüm - Tekrar kullanım - Enerji kazanımı- Bertaraf
d) CO2 salınımını arttırmak
78. Atık
75. Aşağıdakilerden hangisi toksik inorganik değila) Siyanür
b) Asbest
c) Kalsiyum
d) Azot oksitler
Genel
Esaslarına
İlişkin
kanlığın sorumluluklarındandır?
dir?
Yönetimi
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi Ba-
14
a) Atıkların toplanmasını sağlamak
b) Atıkların bertarafını sağlamak
c) Atık yönetim planları geliştirmek
d) Tehlikeli atıkları kaynağında ayrı toplamak
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
79. Atıksu arıtımında kullanılan ızgara ve elekler ile
lerinden biridir?
a) Her ikisi de kimyasal bir arıtma yöntemi olup partikülleri tutmak için kullanılır
b) Elekler çözünmüş maddelerin tutulmasında etkin
bir şekilde kullanılabilir
16 KASIM 2014
83. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon yöntem-
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Çöktürme
b) Ozonlama
c) Flotasyon
d) İyon değiştirme
c) Izgaralar; pompa, boru ve teçhizata zarar verilmemesi, diğer arıtma kısımlarına gelen yükün
hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan ayrılması gibi amaçlarla kullanılır
d) Kaba eleklerde; elek aralığı 5-15 cm civarındadır
84. Aşağıdakilerden hangisinin tanecik çapı en küçüktür?
80. Aşağıdaki proseslerden hangisi biyolojik arıtma
prosesi değildir?
a) Aerobik proses
b) Anaerobik proses
c) Anoksik proses
d) Dezenfeksiyon
a) Sis
b) Toz
c) Duman
d) Gaz
85. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atıksularda
askıda katı maddelerin giderilmesi için uygulana-
81 Biyolojik olarak azot giderimin de nitrifikasyon
bilecek metottur?
prosesi ile hangi ürünler açığa çıkmaktadır?
a) N2
b) NO2-
c) CH4
d) NH4+
a) Klorinasyon
b) Absorpsiyon
c) Adsorpsiyon
d) Filtrasyon
82. Atıksu arıtımında kullanılan kum tutucu ünitelerde açığa çıkan atıkların en ekonomik bertarafı nasıl sağlanır?
a) Çöpe atılarak
b) Deniz, göl veya nehir gibi alıcı ortamlara verilerek
c) Düzenli katı atık bertaraf tesisine gönderilerek
d) Yakılarak
86. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atıksuların
arıtımında ikinci kademe arıtma yöntemidir?
15
a) Izgaralar
b) Çöktürme
c) Aktif Çamur d) Klorinasyon
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
87. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği tanımında,
16 KASIM 2014
91. Aşağıdakilerden hangisi anaerobik kompostlaştırma sürecinde elektron alıcı değildir?
diğerlerine kıyasla, önemli değildir?
a) Kirletici türü
a) Karbondioksit
b) Kirleticinin bulunduğu coğrafi bölge
b) Sülfat
c) Kirleticinin atmosferde bulunma süresi
c) Nitrat
d) Kirletici konsantrasyonu
d) Oksijen
88. Hava kirliliğinin insanları ilk etkilediği yol hangisidir?
a) İskelet sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Solunum sistemi
d) Boşaltım sistemi
92. Düzenli depolama alanlarının taban geçirimsizlik
sistemi doğal zeminden başlayarak yukarıya doğru hangi elemanlardan oluşur?
a) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Geo tekstil-
b) Doğal zemin - Kil - Geo tekstil- Geomembran-
Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
89. Kireç-kireçtaşı prosesi aşağıdaki kirleticilerin
hangisinin arıtılmasında kullanılır?
a) Ozon giderimi
b) SOx giderimi
c) PM giderimi
d) NOx giderimi
90. Aerobik
kompostlaştırma
sürecinde
sıcaklık
edilir?
a) Su ilavesiyle
b) Karbon ilavesiyle
c) Partikül boyutunu ayarlamayla
d) Havalandırma işlemiyle
tekstil- Drenaj borusu - Çöp
d) Doğal zemin - Geomembran- Geo tekstil- Kil Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
kontrolü aşağıda verilenlerden hangisi ile kontrol
c) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Çakıl - Geo
16
93. Sızıntı suyu oluşumunu kontrol altına almak için
aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a) Buharlaştırma
b) Katı Atık Girişi Kontrolü
c) Su Girişi Kontrolü
d) Depolama Sahasının Kontrolü
Diğer sayfaya geçiniz
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (ÇEVRE MEVZUATI SINAVI)
94. Sularda yönetmeliklerde belirtilen değerden daha
16 KASIM 2014
98. Kyoto Protokolü hangi yıl ülkemiz tarafından im-
fazla florür olması aşağıdaki hangi sağlık sorunu-
zalanmıştır?
na yol açar?
a) 2000
a) Baş ağrısı
b) 2005
b) Bacak kemiklerinde sertleşme
c) 2006
c) Ülser
d) 2009
d) Akciğer hastalığı
95. Aşağıdakilerden hangisi yeraltı suyunda demir
ve mangan gidermek için gerekli bir proses değildir?
a) Oksidasyon
b) Havalandırma
c) Filtrasyon
d) Izgara
99. Gürültü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Gürültü öznel bir kavramdır.
b) Gürültü nesnel bir kavramdır.
c) Havada yayılır ama diğer kirleticiler gibi görünmez, kokmaz.
d) Diğer kirlilik türleri gibi toprakta, suda havada iz
bırakmaz.
96. Aşağıdakilerden hangisi biriktirme yapılarının
faydalarından biri değildir?
a) Alg sayısında artış görülür.
b) Suda bulunan iri taneler çökelir.
c) Suyun bulanıklığı azalır.
d) Su kalitesinde dengelenme olur.
100. İşitme sistemine organik hasar veren gürültü97. Aşağıdakilerden hangisi yumaklaştırmaya etki
nün etkisi aşağıda yer alan faktörlerden hangi-
eden bir unsur değildir?
lerine bağlıdır?
a) Ham suyun kalitesi
a) Gürültünün şiddetine
b) Ham ve üretilen suyun debisi
b) Gürültünün frekans içeriğine
c) Suyun sıcaklığı
c) Gürültüye maruz kalınma süresine
d) Sudaki iyonların miktarı
d) Hepsi
17
Diğer sayfaya geçiniz
SINAV SÜRESİNCE UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince size bildirilen kurallara ve sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymak zorundasınız.
2. “Sınav başladı” uyarısından sonra, adayların kendi aralarında veya gözetmenlerle konuşması yasaktır.
3. Sınav başladıktan sonra, adayların her türlü alış verişi (kalem, silgi, kalemtıraş vb) yasaktır.
4. Sınav evraklarının tamamını teslim etmeyen adaylar hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content